Resurspersoner och stimulansbidrag för en kraftsamling av arbetet med tobaksavvänjning i landstingen.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Resurspersoner och stimulansbidrag för en kraftsamling av arbetet med tobaksavvänjning i landstingen."

Transkript

1 Resurspersoner och stimulansbidrag för en kraftsamling av arbetet med tobaksavvänjning i landstingen. Inom Nationella tobaksuppdraget fick landstingen möjlighet att under både 2009 och 2010 söka stimulansmedel för en resursperson som tillsammans med befintliga resurser skulle bidra till att utveckla och samordna tobaksavvänjningsarbetet i länet. Totalt var det 20 av 21 landsting som sökte och beviljades medel första året och 16 landsting andra året. Nedan finns en sammanfattning av vad respektive resursperson genomförde under sitt uppdrag. Inrapporterat av resurspersoner inom tobaksavvänjning Stockholm, Centrum för allmänmedicin Målet med projektet är att få en fördjupad kunskap om tobaksavvänjarnas arbete inom primärvården. Genom att sätta fokus på tobaksprevention uppmuntras fler att arbeta med frågan och få inspiration till att utbilda sig i tobaksavvänjning. Som grund har två enkäter tagits fram som bygger på tidigare kartläggningar genomförda i länet. En enkät riktar sig till hela vårdcentralen/mottagningens arbete med tobaksavvänjning och den andra enkäten riktar sig till den tobaksansvarige på vårdcentralen/mottagningen. Enkäterna skickades ut per post. Det visade sig av att knappt hälften av länets vårdcentraler har en kontaktperson som har ansvar för tobaksavvänjning. De flesta har gått en grundkurs i tobaksavvänjning och några enstaka är diplomerade tobaksavvänjare. Hur mycket de arbetar med att stödja patienter i tobaksstopp varierar stort. De flesta har inte speciellt avsatt tid för dessa patienter, men enstaka vårdcentraler har personer som arbetar 0,5-1 dag per vecka med tobaksavvänjning. Trots utbildning är det alltså inte många som sedan arbetar med tobaksavvänjning. Landstinget i Uppsala län Syftet var att hitta en struktur för det tobakspreventiva arbetet i Uppsala läns landsting. Deltagare var de offentliga vårdcentralerna (PV), lasarettet i Enköping (LE) och Akademiska sjukhuset (AS). Vi valde "sluta röka inför operation" som ett sätt att studera flöde från remiss till operation. Att patienter som är rökfria har minskad risk för komplikationer i samband med operation är vetenskapligt belagt. I PV ska remitterande läkare lyfta tobaksfrågan och motivera till rökstopp. Tobaksavvänjare på vårdcentralerna erbjuder tobaksavvänjning. Utifrån journaldata visade det sig att antalet tobaksbrukare i vårt material i stort sett var detsamma som i Sveriges befolkning. Några fick hjälp med motiverande samtal eller tobaksavvänjning. LE genomförde en journalgranskning för att få en bild av andelen rökare bland patienter som skulle opereras. Ofta fanns uppgiften i löpande text. En rutin togs fram som specificerade vårdpersonalens arbete med tobak i samband med operation. Vidare gjordes en initial värdeflödesanalys, som visade att oklarheter fanns beträffande vem och när tobaksfrågan skulle tas upp. Nu planers en ny värdeflödesanalys som ska utmynna i lokalt anpassade rutiner. AS har i många år arbetat med tobakspreventiva åtgärder. I detta projekt var målet att skapa struktur för rökstopp inför operation. På sjukhuset har ett system skapats där remissen via det elektroniska journalsystemet skickas till lungkliniken. En tobaksavvänjare tar kontakt med patienten. Landstinget Sörmland Det yttersta målet är att minska de stora folksjukdomarna som påverkas negativt av rökning. Genom utbildning i Motiverande samtal (MI) och tobaksavvänjning ges personal kunskap och

2 stöd i att arbeta med levnadsvaneförändring, i detta fall tobaksavvänjning. Att utbilda i hela vårdkedjan så att patienten möter samma budskap i hela vården. Det som uppnåtts är en ökad medvetenhet om tobakens skadeverkningar och fler insatser inom tobaksavvänjningsområdet. Att tobaksavvänjning tillhandahålls på samtliga vårdcentraler och även på medicinmottagningar. Att det på varje vårdcentral finns minst en namngiven person som har tobaksavvänjning som sitt uppdrag och som har kompetens för att utföra sitt uppdrag. Att vi genom dessa insatser och genom uppmärksamhetsveckorna hjälpt till att sprida budskapet till allmänheten om tobakens negativa påverkan. Syftet med projektet under 2010 har varit att öka medvetenhet och kunskap om ett hälsofrämjande förhållningssätt och tobaksavvänjning hos den behandlande personalen, så att patienten i det behandlande mötet blir bemött på ett adekvat sätt i en förändringsprocess, där patienten med stöd från personalen lotsas till att göra förändringar avseende levnadsvanor och i detta fall rökning när patienten är beredd. Projektet har också haft som mål att lägga en stabil och kontinuerlig struktur för ett tillhandahållande av tobaksavvänjning i vården. Ett tillägg i projektet under året blev också att en pilotverksamhet startades med tobaksfrihet i samband med operation. Landstinget i Östergötland Syfte var att förstärka, utveckla och kvalitetssäkra arbetet med tobaksavvänjning inom Landstinget i Östergötland. Det övergripande målet är att implementera landstingets tobaksfria policy, vilket långsiktigt förväntas öka antalet tobaksfria i Östergötland. Syftet med ansökta och erhållna stimulansmedel har till stor del uppfyllts inom Landstinget i Östergötland. Förstärkning av arbetet med tobaksavvänjning har uppnåtts bland annat genom beslutad och delvis implementerad policy, Tobaksfritt Landsting. En förstärkning av antalet utbildade tobaksavvänjare har även genomförts via utbildningsinsatser. Utvecklingen av arbetet med tobaksavvänjning har uppnåtts genom bland annat att en modell för tobaksavvänjning har utarbetats. Modellen beskriver var tobaksavvänjningsresurser finns att tillgå inom landstinget samt vilka externa aktörer som bedriver avvänjning. I modellen beskrivs även samarbete mellan enheterna. Inom ramen för primärvårdens arbete med tobaksavvänjning ses även en positiv utveckling av antalet patienter som erbjudits tobaksavvänjningsstöd under år Kvalitetssäkring av tobaksavvänjningsarbetet har uppnåtts genom bland annat kunskapsspridning om tobak gentemot såväl medarbetare, patienter som befolkningen i Östergötland. Insatser har framförallt genomförts i samband med Tobaksfria veckan (vecka 47) via nätverksträffar, kartläggningar och landstingets webbsida om tobak. Mödrahälsovården Syftet var att minska andelen tobaksanvändare bland kvinnor i fertil ålder och öka andelen tobaksfria graviditeter. Projektet startade 1/ och pågick fram till 31/ I projektplanen ingick också en ettårsuppföljning med enkät som kommer att vara avslutad mars Tre barnmorskor gick hösten 2009 Tobaksfri graviditet FOI. Mars 2010 så genomfördes en utbildning för alla barnmorskor på vår centraliserade mödravårdsenhet (25 barnmorskor). Materialet från Folkhälsoinstitutet användes då. I samband med denna utbildningsdag konkretiserades metoden: Den patientansvariga barnmorskan arbetar med motivationshöjande samtal till alla tobaksanvändande kvinnor som kommer för preventivmedelsrådgivning. När det gäller gravida kvinnor som använder tobak konkretiserades flera angreppsmöjligheter. Till exempel kvinnan har slutat när de kommer och kan gå kvar hos patientansvarig barnmorska för fortsatt stöd. Vid passiv rökning erbjuds information om risker, foldern

3 Tobaksfria barn delas ut. De som röker vid inskrivning erbjuds möjlighet till extra stöd av utbildad tobaksavvänjare. På enheten skrivs ca gravida in/år. 5% röker vid inskrivning. I projektet har fram till 1/12 42 kvinnor remitterats till tobaksavvänjare. Statistiskt sett borde 66 rökande kvinnor ha passerat enheten under projekttiden. Av dessa 42 har 21 varit på ett besök eller uteblivit. 21st har haft fortsatt kontakt. 9 st är helt tobaksfria (21%). " Landstinget Kronoberg Inom Landstinget Kronoberg finns sedan länge tobaksavvänjare på vårdcentralerna men resurserna har inte motsvarat behoven. Folkhälsoavdelningen beviljades 2010 medel för att starta en tobaksavvänjningsmottagning på Centrallasarettet i Växjö (CLV). Målet var att vårdgivare inom slutenvården skulle ha kännedom om vart man kan hänvisa patienter samt ge adekvat hjälp och stöd för att sluta med tobak. En projektanställning motsvarande 50 procent arbetade med att starta en tobaksavvänjningsmottagning på CLV. Information om verksamheten har getts via arbetsplatsträffar, landstingets personaltidning, mm. Resultat av satsningen är att mottagningen är välkänd och personalen har remitterat patienter, totalt 88 patienter och sammanlagt 120 besök. Den kvalitativa utvärderingen som genomfördes visade att mottagningen upplevs ha ökat effektiviteten i det tobakspreventiva arbetet. Remisser till mottagningen anses effektivare än att informera patienterna om möjligheterna att själva ta kontakt med vårdcentralerna. Fler patienter får stöd och hjälp med att sluta med tobak än vad som annars hade blivit fallet. Kunskapen om att det finns en resurs som har tid för stödjande och motiverande samtal kring tobaksavvänjning upplevs mycket positivt, då avdelningarna inte har möjlighet att tillgodose patienternas behov. Det finns ett starkt stöd för en fortsatt verksamhet på CLV och en motsvarande mottagning på Ljungby lasarett för att öka stabiliteten i verksamheten och minska sårbarheten. Gotland Syftet var att optimera primärvårdens tobaksavvänjningsresurser. Fokus på primärvårdens personal 2009 och 2010 mer tjänstemän och politiker, samt t ex Länsstyrelsen. Fastlandskontakter knöts. Utbildningar har anordnats, projektansökningar och remissvar skrivits. År 2009 pilotprojekt med patientrökenkät modell Jönköping som vidareutvecklades Har gett ökat efterfrågan och är beslutad i primärvårdsledningen. Ett förslag på förvaltningsövergripande dokumentationsrutin för tobaksbruk ligger för beslut. Nu pågår en skrivelse om vikten av att fortlöpande bevaka informationskvalitetsfrågorna för alla levnadsvanor. Primärvårds-nätverket för astma/kol/tobak jobbar med infektionsläkare med kvalitetssäkring. Finns fler tobaksavvänjare än tidigare men en del har få patienter. Projektledaren och kollega har gått Riskbruksprojektets MI-lärarutbildning. Utbildning i basal MI för distriktssköterskor planeras från och med Under projekttiden har hälso- och sjukvårdsförvaltningen gått med i Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer där projektledaren deltagit aktivt i det lokala arbetet. Arbetet med patientrökenkäterna och ett arbetsmaterial om en planerad livsstilsmottagning i Primärvården på Gotland som delvis tagits fram inom Projekt Tobaksavvänjning 2010, redovisades på de lokala folkhälsodagarna 17-18/10. Lokala tjänstemän och politiker var positiva. Arbetet hitintills har varit ett arbete som bedrivits av eldsjälar men i och med inträdet i Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer så har folkhälsoarbetet på Gotland fått en annan tyngd. Blekinge Syftet med projektet var att intensifiera arbetet med tobaksavvänjning i Blekinge, öka antalet tobaksavvänjare och öka efterfrågan på tobaksavvänjare.

4 Mål och delmål med projektet 1. Utbilda fler tobaksavvänjare 2. Tobaksfria operationer 3.Tobaksfritt Landsting 4.Få rökbås eller anvisade/markerade platser där rökning är tillåtet på landstingets områden Resultat Resultatet beskriver kortfattat vad projektet kom fram till och vad av det som planerades som verkligen även genomfördes. Kort beskriv de aktiviteter som genomfördes i projektet, till exempel: Utbildningsinsatser för de som jobbar med tobaksavvänjning och samtal inför tobaksfri operation. Nätverksbyggande aktiviteter mellan landstinget, kommunerna, länsstyrelsen och Blekinge idrottsförbund. Informationsinsatser har gjorts genom landstingets hemsidor både externt och internt, samt i Landstingets egna tidning som går ut till alla hushåll i Blekinge. Kartläggningar ej färdig. Mediearbete, beskrivning av olika medieaktivteter som varit en del i projektet. Deltog i ett friskare Blekinge mini mässa på BTH. Övrigt media arbete är beskrivet ovan. Kort sammanfattning av utvärdering/uppföljning (sammanfatta de viktigaste punkterna från utvärderingens eller uppföljningens resultat och diskussion, om en sådan finns). Vi håller på att ta fram en utvärdering/uppföljning som förhoppningsvis kommer att vara klar i slutet på Region Skåne, Primärvård Syftet för projektet var att etablera nätverk av tobaksavvänjare inom Region Skånes primärvårds hälsovalsenheter. Tobaksavvänjarna skulle få adekvat utbildning för att ge patienter råd och stöd och speciella riskgrupper skulle få tillgång till kvalificerad hjälp för tobaksavvänjning. Verksamhet och resultat i projektet är att en kartläggning av tobaksavvänjare i Region Skånes primärvård är gjord. Ett nätverk har etablerats i Region Skånes primärvård för tobaksavvänjarna och träffar har genomförts vid fyra tillfällen per år. En mall utarbetades för uppföljning av tobaksavvänjning för inrapportering från respektive hälsovalsenhet, men besked lämnades aldrig från ledningen om att den kunde användas. Tanken var att rapporten skulle ha skickats in från enheterna varje månad. Utbildningar inom tobaksprevention har genomförts specifikt för AT- och ST-läkare och ytterligare en annan för distriktssköterskor/sjuksköterskor. Dessutom anordnades en temadag för primärvårdens personal. Regionens politiker har uppvaktats för information om vikten av specialmottagningar där tobaksprevention och tobaksavvänjning ingår. I arbetet med kvalitetsregister inom astma och KOL har tobaksavvänjning lyfts fram för att registrering och dokumentation ska ske på ett korrekt sätt. Landstinget Halland Stimulera till tobaksfrihet i samband med operation och skapa rutiner kring detta för övriga opererande enheter på Hallands sjukhus. Arbetet har bedrivits i projektform med forskningsansats och resultatet har hittills visat att det behövs mer fokus på tobaksdokumentation i hela vårdkedjan om en implementering ska vara möjlig. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra Götaland I Västra Götaland finns en sjuksköterska som på halvtid arbetar med att förbättra avvänjningsstödet på vårdcentralerna. För att stärka hennes arbete gentemot vårdcentralerna ansöktes om medel för två resurspersoner. Statens folkhälsoinstitut beviljade medel till en resursperson, vilket gjorde att syftet med insatsen fick begränsas. Projekttiden sträckte sig från maj juni Syftet med projektet var att implementera kvalificerad behandling för tobaksavvänjning på samtliga vårdcentral i Västra Götaland samt organisera en stödfunktion för de som arbetade med tobaksavvänjningen.

5 En enkät skickades ut till vårdcentralerna i Västra Götaland i maj Av denna framgick att en majoritet av vårdcentralerna kunde erbjuda avvänjningsstöd. De som saknade denna kompetens erbjöds föreläsningar i tobaksavvänjning och utbildning av personal i tobaksavvänjningsmetodik. Intresset för erbjudandet var mycket lågt, vilket kan förklaras av att man hösten 2009 genomförde vårdvalet i Västra Götaland och att vårdcentralerna var upptagna av att massvaccinera mot svininfluensan. Efter vårdvalet hade antalet vårdcentraler fördubblats och den procentuella andelen som erbjöd avvänjning. Landstinget i Värmland Syfte och mål för användning av stimulansmedel från Nationella Tobaksuppdraget. Patienter som brukar tobak ska på vårdcentraler i länet ha möjlighet till behandling hos tobaksavvänjare. Patienter som brukar tobak ska på folktandvårdskliniker i länet ha möjlighet till behandling hos tobaksavvänjare. Avgiften för tobaksavvänjning ska harmoniseras mellan folktandvård och hälso- och sjukvården. Grundutbildning i tobaksavvänjning erbjuds medarbetare inom i första hand division allmänmedicin och folktandvården. Nätverksträffar för tobaksavvänjare, 2 ggr/år. Resurspersoner motsvarande 10 procent med uppdrag att utbilda och stimulera tobakspreventivt arbete inom respektive verksamhetsområde, den sjukhusbaserade tobaksavvänjningen, mödra- och barnhälsovården samt folktandvården. medarbetare inom landstinget har gått grundutbildning i tobaksavvänjning. Tobaksutbildning för medarbetare inom mödra- och barnhälsovården (totalt 102 deltagare). Tobaksutbildning för folktandvårdens medarbetare. Tobaksavvänjarna, 11 stycken, har haft möten på alla folktandvårdsklinker i länet för att alla medarbetare ska kunna genomföra ett samtal om tobak vid anamnesupptagning. Tobaksmottagningarna på sjukhusen har marknadsfört sin verksamhet på de olika avdelningarna. Personal och patienter har fått en ökad kunskap om vilken hjälp de kan få. Örebro läns landsting Yrkesgrupper i primärvården har fått ökat kunskap om metoder för tobaksavvänjning samt motiverande samtalsteknik. Motiverande samtalsutbildningar och nätverksträffar har genomförts. En konferens "Beroendets mysterium" (alkohol/tobak)har genomförts i samverkan med Länsstyrelsen och Tobakspreventiva enheten. Utbildningsinsatser inom Grundutbildning och Diplomeringsutbildning har pågått under projekttiden i samarbete med Tobakspreventiva enheten. Informationsmaterial har tagits fram av projektledaren och spridits till både patienter och personal. Informationsväggarna i vårdcentralernas väntrum så kallat "Hälsotorg" har fått utökad livsstilsinformation om tobak, alkohol, matvanor, stress och fysisk aktivitet under projekttiden. Två vårdcentraler har fått pris för sitt tobaksarbete från Nationella tobaksuppdragets" Utmaningen" under projekttiden. Flertalet vårdcentraler har genomfört "tipspromenaden" som Nationella tobaksuppdraget har tagit fram, pris har delats ut de som har haft mest rätt svar på frågorna. Registreringen av tobak i patientjournalen för vissa diagnosgrupper kommer fortlöpande att följas upp månadsvis. Vårdcentralerna har deltagit i Uppmärksamhetsveckan "Tobaksfria veckan" v.47 som kommer att återkomma då veckan har uppmärksammat tobaksfrågan på ett bra sätt. MHV och BHV har deltagit i alla utbildningar och aktiviteter i projektet.

6 Västmanland Syftet med projektet var dels att stärka och befästa ett strategiskt och strukturerat kontinuerligt tobakspreventivt arbete i Västmanland med målsättning att en fungerande tobaksavvänjning skulle vara tillgänglig för alla länsinnevånare senast 2010 dels att kartlägga behovet av tobaksavvänjning inom Primärvården i Västmanland samt att implementera metoden rökslut i samband med operation/strålbehandling. Landstinget Gävleborg Efter att ha sökt stimulansmedel har tobaksarbetet inom Division Primärvård Landstinget Gävleborg intensifierats. Ett av de grundläggande målen var att få till stånd en rutin för det tobaksförebyggande arbetet inom Division Primärvård. Under 2009 antogs den förslagna rutinen och implementeringsarbetet har pågått sedan dess. Ett annat mål var att få tillstånd flera lokala tobaksavvänjare som kunde erbjuda stöd och hjälp att minska eller sluta ett tobaksbruk. De lokala tobaksavvänjarna har dels ökat i antal dels ökat antalet tobaksavvänjningar. Arbetet med att höja kompetensnivån har pågått kontinuerligt. Två av medarbetarna på Folkhälsoenheten har genomgått utbildning till att bli diplomerade tobaksavvänjare. Dessa i sin tur ansökte hos Yrkesföreningarna mot tobak och fick beviljat att genomföra diplomeringsutbildningar för de lokala tobaksavvänjarna. I slutet av 2010 genomfördes två grundutbildningsdagar som ett led i detta. 18 av de lokala tobaksavvänjarna valde att delta med en förhoppning om att kunna bli diplomerade under Samarbete mellan olika verksamheter i Division Primärvård samt med andra divisioner i landstinget Gävleborg har också varit ett av målen för detta projekt. Glädjande är att arbetet med de andra divisionerna har resulterat i att arbetet tobaksfri i samband med operation har intensifierats. Här kommer FHE även fortsättningsvis att finnas med. Det tobaksförebyggande arbetet har fått en skjuts i rätt riktning och med gemensamma krafter utvecklas det ytterligare under Landstinget Västernorrland Syftet var att tobaksavvänjning skulle integreras och bli en naturlig del i den dagliga kliniska verksamheten. Vidtagna åtgärder skulle leda till samsyn mellan primärvårdens olika verksamheter. Under projektperioden har två inventeringar av tobaksavvänjning inom Primärvården gjorts (nulägesbeskrivningar). År 2009 framkom att det fanns få diplomerade tobaksavvänjare på vårdcentralerna, det efterfrågades fortbildning, faktamaterial om tobak samt bättre redskap i hälsopedagogik, t.ex. motiverande samtal. I slutet av projektet kan vi stolt konstatera att drygt 30 diplomerade tobaksavvänjare utbildats inom Landstinget Västernorrland. Det finns två utbildare i länet så ytterligare utbildningar för diplomerade tobaksavvänjare kan initieras. Användbart och bra material från Statens Folkhälsoinstitut har marknadsförts och distribuerats till vårdgivarna. Vi har också producerat eget material (affischer, kontaktkort, broschyrer). Information om tobaksavvänjning har spridits via massmedia och landstingets hemsida. Seminarier om tobaksavvänjning och hälsopedagogik har erbjudits, nätverk förstärkts. Genom införandet av riktlinjer, rutiner och ersättning för resultat inom Primärvården Västernorrland har vi skapat ännu bättre möjligheter till dokumentation och uppföljning av genomförda insatser samt stimulerat till att tobaksavvänjning erbjuds i högre grad och på lika villkor oavsett var man bor i länet. De två åren har inneburit en rejäl kraftsamling för tobaksavvänjning. Jämtlands läns landsting Syftet var att bredda och kvalitetssäkra och öka tillgången för Jämtlands läns tobaksavvänjningsstöd på en bred nivå. En kartläggning av befintliga resurser i tobaksavvänjningsstöd på hälsocentraler och företagshälsovård genomfördes. Vad behöver

7 förstärkas och vad saknas? Detta ger i sin tur även en vägledning om hur vi kan gå vidare efter projekttidens slut. Målet var att samtliga patienter ska tillfrågas om sina tobaksvanor och ska erbjudas avvänjningsstöd. På varje hälsocentral ska finnas tillgång till tobaksavvänjare, om inte man har egen bör möjlighet finnas till att få stöd på närliggande central. Tänkta samarbetspartners var primärvård och länssjukvård, företagshälsovård, studieförbund, och invandrarföreningar. Kontakt togs med primär- och länssjukvård och studieförbund. Studieförbundet ansåg sig i dagsläget inte ha möjlighet att delta i projektet av ekonomiska skäl, men intresset finns ändå kvar. MI-utbildningar och annan information har ägt rum. Fler möjligheter till kvalificerat tobaksavvänjningsstöd har kunnat skapas genom projektet, både inom landstingets verksamhet och inom företagshälsovården. Ett ökat intresse för tobaksavvänjningsutbildningen har visat sig. Västerbottens läns landsting Målet var att utveckla en verksamhet där professionellt tobaksavvänjningsstöd ska vara tillgängligt för hela befolkningen, genom landstinget. Arbetet ska bidra till att motivera och stödja människorna i länet att sluta använda tobak. Särskilt angeläget är att nå tobaksbrukande ungdomar, unga vuxna, gravida, nyblivna föräldrar samt patienter inom psykiatrin. Två resurspersoner fick uppdraget i två delar av länet, med lokal förankring, de utbildades av Folkhälsoinstitutet och har genomfört informationsmöten och föreläsningar på hälsocentraler och inom psykiatrin. Under 2010 ersattes de två första resurspersonerna på deltid av en diplomerad tobaksavvänjare från folktandvården. Ett särskilt mål var att nå motiverade patienter bland de som röker mest och erbjuda utbildning i ett område med sämre tillgänglighet. Vi har föreläst för mödrahälsovården, genomfört en stor nätverksträff, två grundutbildningar och två utbildningsdagar med fokus på ungdomar och samtalsmetodik, med deltagare från specialistkliniker, primärvården, folktandvården, ungdomshälsa, skola och fritid. Med resultat att vi kan erbjuda tobaksavvänjning på ungdomshälsan, flera gymnasieskolor och folktandvården. Vi har arbetat med vår egen personal i Utmaningen, där vi utmanar till tobaksfrihet och lockar med fina vinster, stöd, peppning och etappvinster. Lokala aktiviteter har genomförts under tobaksfria veckan och dagen, visst material har tagits fram och vi har påbörjat arbetet med en SMS-tjänst för att nå ungdomar. En arbetsgrupp med utvecklingsansvariga inom primärvården och folktandvården, resurspersonen och undertecknad är tillsatt. Landstinget Norrbotten Syftet är att minska antalet tobaksanvändare i Norrbotten genom att öka tillgängligheten till tobaksavvänjning. Projektet har genomfört diplomeringsutbildningar, arrangerat nätverksträffar, varit en aktiv part i införandet av tobaksfri inför operation, samt spridit kunskap om tobak och tobaksavvänjning via utställningar, press, radio och TV. Antalet tobaksavvänjare har ökat från 26 till 47 stycken på landstingets Vårdcentraler. Tillgängligheten har också ökat på två av länets stora gymnasieskolor (Piteå och Luleå) med ett elevunderlag på sammanlagt 4700 elever. Där finns det idag sex diplomerade tobaksavvänjare. Ett nätverk för tobaksavvänjare har byggts upp. Andelen dagligrökande kvinnor har minskat från 2006 till I åldersgruppen år från 11 till 9% och i åldersgruppen år från 21 till 17%. (Källa: Hälsa på lika villkor 2010). Av 114 patienter som fått tobaksavvänjning är 45 tobaksfria efter avslutad behandling, dvs 40%. Landstinget i Kalmar län

8 Projektets övergripande mål var att minska antalet tobaksbrukare i länet, detta är ett långsiktigt mål. Syftet i projektet har varit att fler patienter som kommer i kontakt med vården ska få frågan om tobak och vid behov erbjudas stöd till tobaksstopp. Vårdpersonalen ska ha kunskap om hur de kan ta upp tobak med patienterna och veta vart de kan hänvisa patienten för tobaksavvänjning. Tre resurspersoner har varit knutna till projektet och de har arbetat mot primärvårdsförvaltningen, hälso- och sjukvårdsförvaltningen samt psykiatriförvaltningen. I projektet har vi förutom att sprida enkla råd om tobaksavvänjning fokuserat på följande, tobaksfrihet inför operation, tobak och diabetes, tobak och patienter med psykiska besvär, kartläggningar och utbildning av tobaksavvänjare samt information och utbildningar. Riktlinjen Tobaksfri inför operation har tagits fram i samverkan med primärvård, hälsovalsenheten och hälso- och sjukvårdsförvaltningen och implementerats i verksamheterna. Att detta gjordes utifrån ett gemensamt beslut mellan förvaltningarna underlättade införandet. Psykiatriförvaltningen har genomfört en enkätundersökning under året för att få en uppfattning om personalens och patienters tobaksvanor och behov av stöd till tobaksstopp. Resultat från enkätundersökningen som gjordes under hösten 2010 visade på ett behov av en satsning på tobaksavvänjning för patienter med psykiska besvär, samt att många av den egna personalen som använde tobak ville sluta. En satsning har gjorts i projektet för att på sikt minska den höga andelen rökare bland länets diabetiker bland annat har en Primärvårdsrutin Tobak och diabetes tagits fram för att tobaksbrukande diabetiker ska erbjudas kvalificerat stöd till tobaksavvänjning. Under projekttiden har fyrtiofyra nya tobaksavvänjare utbildats och tio tobaksavvänjare har genomgått diplomeringsutbildning. Ett stort antal föreläsningar och informationstillfällen har getts riktade mot ledning och personal i landstinget. Särskilda insatser mot patienterna har gjorts under tobaksveckorna. Men huvudsakligen har våra insatser riktats mot personalen. En strävan har funnits att öka kunskaperna om tobak och tobaksavvänjning hos hälso- och sjukvårdens personal genom utbildningar, föreläsningar och lättillgängligt informationsmaterial. För att detta i sin tur ska leda till att fler tobaksbrukande patienter blir uppmärksammade och får stöd till tobaksstopp. Projektet hade stor nytta av att det nationellt fanns ett stort fokus på tobak och tobaksavvänjning under året.

Regeringssatsning på alkoholprevention i primärvård, sjukhusvård, universitet/högskola och företagshälsovård 2006-2010

Regeringssatsning på alkoholprevention i primärvård, sjukhusvård, universitet/högskola och företagshälsovård 2006-2010 Regeringssatsning på alkoholprevention i primärvård, sjukhusvård, universitet/högskola och företagshälsovård 2006-2010 Omfattar flera delprojekt i primärvården som - Barnhälsovård - Mödrahälsovård - Distriktssköterskor/mottagningssköterskor

Läs mer

Nationellt tobaksarbete

Nationellt tobaksarbete Nationellt tobaksarbete Cecilia Birgersson Utredare tobaksprevention 2011-04-05 Sid 1 Konsekvenser Nikotin är en drog med snabb tillvänjning som ger ett starkt beroende i klass med heroin Tobaksrökningen

Läs mer

Tobaksfri i samband med operation. En samverkan mellan Närsjukvården och ortopedkliniken på Hallands sjukhus Halmstad

Tobaksfri i samband med operation. En samverkan mellan Närsjukvården och ortopedkliniken på Hallands sjukhus Halmstad Tobaksfri i samband med operation En samverkan mellan Närsjukvården och ortopedkliniken på Hallands sjukhus Halmstad Projektledare David Chalom Processledare Marie-Louise Norberg Tobakspreventiv enhet

Läs mer

Resurser till tobaksavvänjning inom Landstinget i Östergötland 2013

Resurser till tobaksavvänjning inom Landstinget i Östergötland 2013 Resurser till tobaksavvänjning inom Landstinget i Östergötland 213 Folkhälsocentrum Linköping augusti 213 Ann-Charlotte Everskog Katarina Åsberg Maria Elgstrand www.lio.se/fhc Resurser till tobaksavva

Läs mer

Sammanställning av nuläge inför GAP analys

Sammanställning av nuläge inför GAP analys JÄMTLANDS LÄNS LANDSTING Sammanställning av nuläge inför GAP analys Folkhälsocentrum 2013-08-28 Innehåll Varför en nulägesbeskrivning?... 3 De tre frågor som ställdes var:... 3 Nulägesresultat:... 3 I

Läs mer

Ännu bättre cancervård enkätrapport om. Tobaksavvänjning i hälso- och sjukvården

Ännu bättre cancervård enkätrapport om. Tobaksavvänjning i hälso- och sjukvården Ännu bättre cancervård enkätrapport om Tobaksavvänjning i hälso- och sjukvården Ledningens roll och koll Tobaksavvänjning i hälsooch sjukvården ledningens roll och koll Resultat från enkätkartläggning

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Tobaksavvänjning. Inventering inom Primärvården Västernorrland 2009

Tobaksavvänjning. Inventering inom Primärvården Västernorrland 2009 Tobaksavvänjning Inventering inom Primärvården Västernorrland 2009 Sammanställt av Folkhälsoplanerare Iwona Jacobsson April 2009 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Sammanfattning 3 Bakgrund 3 Primärvården Västernorrland

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

Stöd till införandet av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Stöd till införandet av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Stöd till införandet av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Rubrik Irene Nilsson Carlsson 2013-11-22 Huvuddragen i riktlinjerna De nationella riktlinjerna 2013-11-22 3 Varför riktlinjer

Läs mer

Enkla råd/tobak. Margareta Pantzar, psykolog Samordnare och sakkunnig i tobaksprevention FFoU-enheten, Primärvården, Landstinget I Uppsala län

Enkla råd/tobak. Margareta Pantzar, psykolog Samordnare och sakkunnig i tobaksprevention FFoU-enheten, Primärvården, Landstinget I Uppsala län Enkla råd/tobak Margareta Pantzar, psykolog Samordnare och sakkunnig i tobaksprevention FFoU-enheten, Primärvården, Landstinget I Uppsala län Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Läs mer

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 215 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

Återrapportering av medel Nationella Tobaksuppdraget

Återrapportering av medel Nationella Tobaksuppdraget Dnr: 705-17285-2008 HFÅ 2008/306 Återrapportering av medel Nationella Tobaksuppdraget Samverkansprojekt Hälsofrämjande insatser för minskat tobaksbruk i Södermanland Ulrica Berglöf Regional Tobakssamordnare

Läs mer

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 2012 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för att mäta överbeläggningar

Läs mer

Självskadeprojektet för VGR och Örebro

Självskadeprojektet för VGR och Örebro Självskadeprojektet för VGR och Örebro Projektansvarig Lise-Lotte Risö Bergerlind Projektledare Jerry Bergström VGR-Noden Bakgrund I en överenskommelse mellan Sveriges kommuner och landsting (SKL) och

Läs mer

Satsning på kommunal mobilisering

Satsning på kommunal mobilisering Satsning på kommunal mobilisering Inom Nationella tobaksuppdraget fick länsstyrelserna möjlighet att under 2010 anställa en resursperson för kommunalt tobaksförebyggande arbete. Totalt var det 17 av 21

Läs mer

Hälsoinriktad hälso- och sjukvård

Hälsoinriktad hälso- och sjukvård Hälsoinriktad hälso- och sjukvård Maria Bjerstam Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning 6205 5 1 Hälsans bestämningsfaktorer 2 Implementering The story Någon får en idé om en ny metod

Läs mer

Diabetesvård i Västerbotten

Diabetesvård i Västerbotten Diabetesvård i Västerbotten Herbert Sandström Distr. Läk. Doc Allmänmedicin Enheten för Allmänmedicin. VLL/Umeå Universitet Hur kan ÖJ bidra till att utveckla och förbättra diabetesvården? Exempel från

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 1 Stockholm i december 2011 Sveriges Kommuner och Landsting Avdelningen för vård och omsorg. Annie Hansen Falkdal 2 Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Fri från tobak i samband med operation

Fri från tobak i samband med operation du väljer din väg. Broschyren är framtagen genom ett samarbete mellan nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS) och Statens folkhälsoinstitut. Statens folkhälsoinstitut distributionstjänst

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

Stora skillnader för drabbade av tarmcancer

Stora skillnader för drabbade av tarmcancer Stora skillnader för drabbade av tarmcancer Aftonbladet skriver 21 november 2011. Läkare struntar i riktlinjerna Varje dag får 20 svenska män och kvinnor veta att de har tarmcancer. Hälften dör. En tidigare

Läs mer

Landstingsstyrelsen Kvalitet och patientsäkerhet

Landstingsstyrelsen Kvalitet och patientsäkerhet Landstingsstyrelsen Kvalitet och patientsäkerhet Krister Björkegren Patientsäkerhet Barometern 9 nov 2012 Trycksår 2008: Landstingets första trycksårsmätning - var femte patient har trycksår 2009-2012:

Läs mer

Tobaksavvänjning sparar liv och pengar

Tobaksavvänjning sparar liv och pengar Tobaksavvänjning sparar liv och pengar Tobaksbruket är i dag den största enskilda orsaken till sjukdom, lidande och förtida död i vårt land. Sjutton procent av den vuxna befolkningen röker dagligen och

Läs mer

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare PROMEMORIA Vårt dnr 2015-09-16 Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla

Läs mer

Halvtid i implementeringsprojektet. Projektledare Iréne Nilsson Carlsson

Halvtid i implementeringsprojektet. Projektledare Iréne Nilsson Carlsson Halvtid i implementeringsprojektet Projektledare Iréne Nilsson Carlsson Hälso- och sjukvården bör erbjuda patienter: Levnadsvana Rökning Åtgärd Kvalificerat rådgivande samtal Riskbruk av alkohol Rådgivande

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Barbro Holm Ivarsson, Psykologer mot Tobak, 2011-01-24

Barbro Holm Ivarsson, Psykologer mot Tobak, 2011-01-24 Barbro Holm Ivarsson, Psykologer mot Tobak, 2011-01-24 Slutrapport Nationella Tobaksuppdraget Nationell utbildningsinsats för att stimulera socialsekreterare att motivera klienter att sluta röka med hjälp

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening 1 Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2006-05-15 LS-LED06-159 47 Rätten till ersättning för kostnader för vård i annat EES-land - En översyn. Remissvar Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen

Läs mer

Projekt Barn som anhöriga 2012-2014

Projekt Barn som anhöriga 2012-2014 Projekt Barn som anhöriga 2012-2014 Nationell satsning sker på utvecklingsarbete som stödjer barn och unga som har föräldrar med olika svårigheter. I hälso- och sjukvårdslagen har lyfts in barns särskilda

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

Regionuppdrag för implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Regionuppdrag för implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Regionuppdrag för implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Regional Levnadsvanedag för fysioterapeuter och dietister, Skövde 14 11 06 WHO konferens i Ottawa

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit till

Läs mer

Tobaksfri kommun. en del i ett hälsofrämjande arbete

Tobaksfri kommun. en del i ett hälsofrämjande arbete Tobaksfri kommun en del i ett hälsofrämjande arbete 1 Denna broschyr är en kort sammanfattning av de viktigaste delarna i rapporten Tobaksfri kommun en guide för att utveckla det tobaksförebyggande arbetet.

Läs mer

Kastar landstingen pil? - Kartläggning av landstingens rehabiliteringsinsatser

Kastar landstingen pil? - Kartläggning av landstingens rehabiliteringsinsatser Kastar landstingen pil? - Kartläggning av landstingens rehabiliteringsinsatser Sidan 1 av10 Inledning 3 Tolkningsram 3 Vad är rehabilitering? 3 Frågeställning 4 Metod, problem och felkällor 4 Svårt att

Läs mer

Folkhälsa vår viktigaste framtidssatsning! Utvecklings- och folkhälsoenheten

Folkhälsa vår viktigaste framtidssatsning! Utvecklings- och folkhälsoenheten Folkhälsa vår viktigaste framtidssatsning! Utvecklings- och folkhälsoenheten Utvecklings- och folkhälsoenheten Utveckling Forskning Utbildning Folkhälsa Regional utveckling Varje dag lite bättre Sveriges

Läs mer

Läkares attityder till det sjukdomsförebyggande arbetet. Projektledare Iréne Nilsson Carlsson

Läkares attityder till det sjukdomsförebyggande arbetet. Projektledare Iréne Nilsson Carlsson Läkares attityder till det sjukdomsförebyggande arbetet Projektledare Iréne Nilsson Carlsson Socialstyrelsens uppföljning av riktlinjerna Följer landstingen och hälso- och sjukvården socialstyrelsens nationella

Läs mer

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009 Hela Sverige Fakta om analysen Analysen bygger på statistik för 2009 från SCB, för sjukfrånvaron i privat och offentlig vård, för sjukperioderna 15-89 dagar

Läs mer

Tobaksavvänjning. inom tandvården i Östergötland uppföljning 2013. Tandvårdsgruppen Landstinget i Östergötland. www.lio.se

Tobaksavvänjning. inom tandvården i Östergötland uppföljning 2013. Tandvårdsgruppen Landstinget i Östergötland. www.lio.se Tobaksavvänjning inom tandvården i Östergötland uppföljning 2013 Tandvårdsgruppen Landstinget i Östergötland www.lio.se Sammanfattning Bakgrund Tandvården i Östergötland, såväl folktandvård som privattandvård,

Läs mer

Tobaksavvänjning. en del i ett tobaksförebyggande arbete

Tobaksavvänjning. en del i ett tobaksförebyggande arbete Tobaksavvänjning en del i ett tobaksförebyggande arbete STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, ÖSTERSUND 2009 ISBN: 978-91-7257-660-5 OMSLAGSFOTO: sandra pettersson/fotograftina.se FOTO INLAGA: sandra pettersson/fotograftina.se

Läs mer

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2013-08-16 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

Länsstyrelsernas redovisning av insatser för fisketillsyn 2013

Länsstyrelsernas redovisning av insatser för fisketillsyn 2013 1/5 PM Datum Dnr Mottagare 2014-12-05 586-14 Länsstyrelserna Handläggare Direkt Stig Thörnqvist 010-698 62 65 Avdelningen för Fiskförvaltning stig.thornqvist@havochvatten.se Länsstyrelsernas redovisning

Läs mer

Metoder för att stödja beteendeförändringar Vad säger Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder?

Metoder för att stödja beteendeförändringar Vad säger Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder? Metoder för att stödja beteendeförändringar Vad säger Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder? Rubrik Iréne Nilsson Carlsson 2014-03-13 De nationella riktlinjerna 2014-03-13 2 Inriktning

Läs mer

Grönt ljus för ÖJ? Vårdanalysutvärdering av Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården. 14 mars 2014

Grönt ljus för ÖJ? Vårdanalysutvärdering av Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården. 14 mars 2014 Grönt ljus för ÖJ? Vårdanalysutvärdering av Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården 14 mars 2014 Öppna jämförelser tas fram av Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting tillsammans Finns

Läs mer

Tobaksprojekt HFÅ 2008/255

Tobaksprojekt HFÅ 2008/255 Tobaksprojekt HFÅ 2008/255 Samverkansprojekt Stenungsund och Tjörns kommun 2009-2010 Carina Johansson Projektledare 1 Sammanfattning Tobaksprojektet i Stenungsund och Tjörns kommuner har varit ett brett

Läs mer

Antibiotikaförsäljning via recept Uppsala län t o m juni 2015. Gunilla Stridh Ekman, Strama Uppsala län

Antibiotikaförsäljning via recept Uppsala län t o m juni 2015. Gunilla Stridh Ekman, Strama Uppsala län Antibiotikaförsäljning via recept Uppsala län t o m juni 215 Gunilla Stridh Ekman, Strama Uppsala län Öppenvårdsförsäljning antibiotika (J1 exkl metenamin) Recept/1 inv/12 månader (juli - juni), Insikt,

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Slutrapport samverkansprojekt TUM

Slutrapport samverkansprojekt TUM Slutrapport samverkansprojekt TUM Tobaksprevention på Ungdomsmottagningen/Ungdomshälsan Karin Björkman, Extern utvärderare Katarina Björklund, Landstinget i Östergötland Maria Elgstrand, Landstinget i

Läs mer

Kvalitetssäkring av hälsofrämjande och förebyggande arbete

Kvalitetssäkring av hälsofrämjande och förebyggande arbete Kvalitetssäkring av hälsofrämjande och förebyggande arbete SFAM.Q 24.10.2007 Ingrid Eckerman, dl, MPH Riitta Ekbom, dsk, student NHV Folkhälsoenheten i Nacka www.slso.sll.se/nackafolkhalsa Biverkningar?

Läs mer

Kartläggning av stöd till anhöriga vid geriatriska kliniker 2013 Sigtuna 10 april 2014

Kartläggning av stöd till anhöriga vid geriatriska kliniker 2013 Sigtuna 10 april 2014 Kartläggning av stöd till anhöriga vid geriatriska kliniker 2013 Sigtuna 10 april 2014 Lennart Magnusson, verksamhetschef Länssamordnarna för anhörigstöd i Norrland Stöd till anhöriga Kliniker Erbjuds

Läs mer

Boka tid med oss för att skaffa hälsosammare vanor. Slutrapport samverkansprojekt TUM. Tobaksprevention på Ungdomsmottagningen/Ungdomshälsan

Boka tid med oss för att skaffa hälsosammare vanor. Slutrapport samverkansprojekt TUM. Tobaksprevention på Ungdomsmottagningen/Ungdomshälsan Slutrapport samverkansprojekt TUM Tobaksprevention på Ungdomsmottagningen/Ungdomshälsan Folkhälsocentrum Linköping april 2011 Karin Björkman Katarina Björklund Maria Elgstrand Boka tid med oss för att

Läs mer

Sammanställning av Länsstyrelserna bredbandsrapportering avseende 2011

Sammanställning av Länsstyrelserna bredbandsrapportering avseende 2011 PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2012-04-27 PTS-ER-2012:18 1(6) Konsumentmarknadsavdelningen Anna Wibom Tina Stukan Bilaga 1 Sammanställning av Länsstyrelserna bredbandsrapportering avseende 2011 Följande

Läs mer

Bättre flöde i vården Ett nationellt projekt för ökad tillgänglighet, patientsäkerhet, vårdkvalitet och effektivitet

Bättre flöde i vården Ett nationellt projekt för ökad tillgänglighet, patientsäkerhet, vårdkvalitet och effektivitet Information om Bättre flöde i vården Ett nationellt projekt för ökad tillgänglighet, patientsäkerhet, vårdkvalitet och effektivitet Varför ett nationellt projekt? Det finns många goda skäl att tillsammans

Läs mer

Nordanstigs Kommun. Lena Linné 2005 06 20

Nordanstigs Kommun. Lena Linné 2005 06 20 ÖVERGRIPANDE PLAN FÖR TOBAKSARBETE Nordanstigs Kommun 1 Nordanstigs kommun har valt att fokusera på tre av målen för folkhälsan i sitt folkhälsoarbete. Mål 9 Ökad fysisk aktivitet. Mål 10 Goda matvanor

Läs mer

Vem har vårdvalet gynnat? Hälsoekonomisk nätverksträff Göteborg, 130924 Nils Janlöv, Vårdanalys

Vem har vårdvalet gynnat? Hälsoekonomisk nätverksträff Göteborg, 130924 Nils Janlöv, Vårdanalys Vem har vårdvalet gynnat? Hälsoekonomisk nätverksträff Göteborg, 130924 Nils Janlöv, Vårdanalys Agenda Frågeställning, data och metod Resultat En rad positiva effekter för både befolkningen i stort och

Läs mer

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index.

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index. Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2013 och 2012 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården. Kvalitetsindexet, som Hjärt-Lungfonden

Läs mer

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare PROMEMORIA Vårt dnr 2011-05-12 Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla

Läs mer

Bättre levnadsvanor. Jill Taube www.sjalochkropp.se. Psykiatrikers samtal om levnadsvanor Jill Taube och Yvonne Lowert

Bättre levnadsvanor. Jill Taube www.sjalochkropp.se. Psykiatrikers samtal om levnadsvanor Jill Taube och Yvonne Lowert Jill Taube www.sjalochkropp.se Dans och hälsa DOKTOR Författare och föreläsare Jill Taube 2014 Psykiatrikers samtal om levnadsvanor Jill Taube och Yvonne Lowert Bättre levnadsvanor Implementeringsprojekt

Läs mer

Pressmeddelande 2010-01-04

Pressmeddelande 2010-01-04 Pressmeddelande 2010-01-04 Dags för nya vanor: Var femte anställd i Stockholms län har högt blodtryck I början på året satsar många på att förändra sina levnadsvanor och det kan behövas. Nästan var femte

Läs mer

Uppföljning av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för diabetesvård

Uppföljning av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för diabetesvård Uppföljning av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för diabetesvård Bakgrund Ungefär 0,5 procent (cirka 40 000 personer) av befolkningen i riket har typ 1-diabetes Cirka 5 procent av kvinnorna och 7

Läs mer

Rationell användning av antibiotika - en fråga om patientsäkerhet

Rationell användning av antibiotika - en fråga om patientsäkerhet Rationell användning av antibiotika - en fråga om patientsäkerhet Per-Åke Jarnheimer, överläkare Smittskydd och Vårdhygien Thomas Neumark, disktriktsläkare/forskare Ola Nordqvist, apotekare och Stramakoordinator

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Tobak, alkohol, fysisk aktivitet och matvanor. För vuxna och personer som skall genomgå operation. Vissa fall gravida och ammande. Nuläge - stort

Läs mer

Nuläge och konsekvensbeskrivning för implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinje för sjukdomsförebyggande

Nuläge och konsekvensbeskrivning för implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinje för sjukdomsförebyggande Annika Sundelin Kaj Sundström PM 1 (8) 2012-10-30 Konsekvensbeskrivning Nuläge och konsekvensbeskrivning för implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinje för sjukdomsförebyggande metoder 2011

Läs mer

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik Utveckling av missbruks- och beroendevården Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik är ett utvecklingsarbete som startade i maj 2008 inom Sveriges Kommuner

Läs mer

Personaltäthetsmodellen. Landstingens och regionernas personalresurser inom hälso- och sjukvården

Personaltäthetsmodellen. Landstingens och regionernas personalresurser inom hälso- och sjukvården Landstingens och regionernas personalresurser inom hälso- och sjukvården Landsting och regioner har behov av att hitta bra mått för uppföljning och jämförelser inom personalområdet. Jämförelser mellan

Läs mer

Information om tobak och rökning Utveckling av målgruppsanpassad information och metoder för nyanlända flyktingar

Information om tobak och rökning Utveckling av målgruppsanpassad information och metoder för nyanlända flyktingar Information om tobak och rökning Utveckling av målgruppsanpassad information och metoder för nyanlända flyktingar Tobak Rapportförfattare Carlzén Katarina 2010 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Bakgrund...

Läs mer

Rapport. Mars 2010. Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län

Rapport. Mars 2010. Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län Rapport Mars 21 Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län Omslagsbilder Ingång till hus. Foto: Marie Birkl. Par i kök. Foto: Tina Stafrén. Utgiven av Länsstyrelsen Jämtlands län, avdelningen för Hållbar

Läs mer

Läkare inom Barn och ungdomsneurologi med habilitering. SNFP:s bemanningsenkät september 2011

Läkare inom Barn och ungdomsneurologi med habilitering. SNFP:s bemanningsenkät september 2011 Läkare inom Barn och ungdomsneurologi med habilitering SNFP:s bemanningsenkät september 2011 Läkare inom barn-och ungdomsneurologi med habilitering SNPF:s bemanningsenkät sept 2011 Tidigare har 2st enkäter

Läs mer

Den tobaksfria familjen - utvärdering

Den tobaksfria familjen - utvärdering Projektrapport Den tobaksfria familjen - utvärdering ehälsoinstitutet Clara Axelsson 2010-12-17 www.ehalsoinstitutet.se Sammanfattning Inom Folkhälsocentrum, Landstinget i Kalmar län har projektet Den

Läs mer

Läkarbemanning psykiatri oberoende av hyrläkare

Läkarbemanning psykiatri oberoende av hyrläkare Läkarbemanning psykiatri oberoende av hyrläkare Martin Rödholm Överläkare psykiatri, Med.Dr. SKL, Uppdrag Psykisk Hälsa 2015 2015-05-20 SR Ekot 2015-01-07 Varför läkarbemanning oberoende av hyrläkare?

Läs mer

Hälsofrämjande sjukvård (HFS-nätverket)

Hälsofrämjande sjukvård (HFS-nätverket) Hälsofrämjande sjukvård (HFS-nätverket) En idéburen verksamhet där det viktigaste kriteriet för medlemskap är viljan att utveckla sin organisation mot en mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård. Medlemskapet

Läs mer

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Eget företagande och livskvalitet En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Hösten 2013 Eget företagande ger högre livskvalitet Tre av fyra företagare anser

Läs mer

Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 2004

Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 2004 Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 4 2 Innehållsförteckning Inledning... 5 Förtroende... 6 Förtroende för sjukhusvården... 7 Förtroende för primärvården... 7 Förtroende för folktandvården...

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Fokusområden ett steg till

Fokusområden ett steg till Handlingsplan Fokusområden ett steg till År 2020 har Västerbotten världens bästa hälsa och världens friskaste befolkning. Det är landstingets vision som antogs år 2000. Landstinget hade då länge arbetat

Läs mer

Starka tillsammans. Om undersökningen

Starka tillsammans. Om undersökningen Om undersökningen Fältperiod: 19-25 februari 2009 4126 riksrepresentativa svar från Kommunals medlemspanel Svarsfrekvens: 68,6% Datainsamling: Webbenkät med en påminnelse Viktning: Resultaten har viktats

Läs mer

Det finns en enkel väg till vården =

Det finns en enkel väg till vården = Det finns en enkel väg till vården = Mina vårdkontakter är en flexibel e-tjänst och hanteras av samma personal som du möter vid besök på din mottagning = Här finns Mina vårdkontakter Stockholm, Västra

Läs mer

Indikatorer för sammanhållen vård och omsorg Undvikbar slutenvård och återinläggningar inom 1 30 dagar

Indikatorer för sammanhållen vård och omsorg Undvikbar slutenvård och återinläggningar inom 1 30 dagar Indikatorer för sammanhållen vård och omsorg Undvikbar slutenvård och återinläggningar inom 1 30 dagar Lägesrapport 2013, Statistik, Analysenheten Materialet bygger på: Rapporten Undvikbar slutenvård bland

Läs mer

Ersätt med din rubrik... Fel! Bokmärket är inte definierat.

Ersätt med din rubrik... Fel! Bokmärket är inte definierat. Ersätt med din rubrik... Fel! Bokmärket är inte definierat. Innehåll Villkor för landstingsfinansierad tandvård... 3 Bakgrund... 3 Metod... 3 Sammanfattning... 4 Slutsats... 4 Organisationsform... 4 Hur

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mångfald och valfrihet för alla

Mångfald och valfrihet för alla Mångfald och valfrihet för alla Vårdval, tillgänglighet och jobbmöjligheter Skåne 1 Rätt att välja som patient Före maj 2009 kunde du få gå till annan vårdcentral än den som du bodde närmast men vårdcentralerna

Läs mer

Psykisk hälsa hos äldre. Och ohälsa

Psykisk hälsa hos äldre. Och ohälsa Psykisk hälsa hos äldre Och ohälsa Vilka är det vi möter? Äldre Psykisk ohälsa Två ingångar i området Äldre personer som utvecklar psykisk ohälsa En person med psykisk ohälsa som blir äldre Lite siffror

Läs mer

Svar har också lämnats av 2000 hemtjänstverksamheter, motsvarande 87 procent av hemtjänsterna som tog emot enkäten

Svar har också lämnats av 2000 hemtjänstverksamheter, motsvarande 87 procent av hemtjänsterna som tog emot enkäten Äldreguiden 2013 Totalt har 97 procent (312 av 321) av kommunerna och stadsdelarna i Stockholm, Göteborg och Malmö deltagit i kommun- och enhetsundersökningen som levererar uppgifter till Äldreguiden.

Läs mer

Tobaksfritt landsting

Tobaksfritt landsting Landstingets kansli 2009-04-03 FoU-centrum, Ingrid Edvardsson Tobaksfritt landsting Rapport Uppföljning av policyn Tobaksfritt landsting Rapport_tobaksenkät LANDSTINGET KRONOBERG 2009-04-03 2 (20) TOBAKSFRITT

Läs mer

Tobacco Endgame, Rökfritt Sverige 2025 En plan för Jämtlands Läns Landsting

Tobacco Endgame, Rökfritt Sverige 2025 En plan för Jämtlands Läns Landsting Tobacco Endgame, Rökfritt Sverige 2025 En plan för Jämtlands Läns Landsting Version: 1 Ansvarig: Elin Khokhar, Anna Nicolaisen, Ronny Weylandt, Folkhälsocentrum 2(12) ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum

Läs mer

Fri från tobak i samband med operation. Information för personal

Fri från tobak i samband med operation. Information för personal Fri från tobak i samband med operation Information för personal Tobak eller hälsa De som fimpar i tid förlänger livet med ca 10 år. En miljon människor röker dagligen i Sverige. Rökningen dödar cirka 6

Läs mer

Drogpolitiskt program

Drogpolitiskt program Drogpolitiskt program för s kommun Innehåll Drogpolitiskt program... 3 Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Metod... 3 Alkohol... 5... 5 Barn och ungdomar... 6 Vuxna... 6 Narkotika... 8... 8 Barn och

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 Vismas Affärsbarometer hösten 2014: Optimistisk trend i landets små och medelstora företag Hälften av de mindre företagen i Sverige räknar med ökad försäljning det kommande halvåret.

Läs mer

Ordförandekonferens 111124. Ann Söderström

Ordförandekonferens 111124. Ann Söderström Ordförandekonferens 111124 Ann Söderström Uppdrag i och med de nya vårdöverenskommelserna (1) Samverkan med kommunerna Gränssnitt och vårdnivåer inom vår egen organisation nivåstrukturering Minska inflödet

Läs mer

Bilaga 1 Premiepriser Ärende: Frisktandvård, Folktandvården Skåne Diarienummer: 1200962 Premiepriser i frisktandvård nuvarande treårspremie, nuvarande premiepris per månad, nytt förslag på treårspremie

Läs mer

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Slutrapport Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Datum: 2015-06-10 Diarienr: 2015/0164 Bakgrund Projektet Hjärnkoll har i utvärderingarna visat att det går att förändra attityder i vårt samhälle.

Läs mer

Hur vet man att man är på rätt väg? Folkhälsorådet Skellefteå 17 juni 2009

Hur vet man att man är på rätt väg? Folkhälsorådet Skellefteå 17 juni 2009 Hur vet man att man är på rätt väg? Folkhälsorådet Skellefteå 17 juni 2009 Lars Weinehall Professor i allmänmedicin och epidemiologi Till och med 2008 8000 7367 N=119 963 6000 5478 6410 6666 6946 6280

Läs mer

PRESSINFORMATION. En jämförelse länen emellan visar signifikanta skillnader (över-, underrepresentationer) för följande län och drömmar:

PRESSINFORMATION. En jämförelse länen emellan visar signifikanta skillnader (över-, underrepresentationer) för följande län och drömmar: PRESSINFORMATION Bilaga 1 Visby, 22 november Drömbarometern Svenska folkets livsdrömmar - per län Utmärkande skillnader mellan Sveriges län Svenska folkets livsdrömmar skiljer sig mellan länen. Topplistorna

Läs mer

Stöd för utveckling av psykoterapeutisk kompetens

Stöd för utveckling av psykoterapeutisk kompetens Stöd för utveckling av psykoterapeutisk kompetens Slutrapport om statsbidrag till landstingen 2009 2012 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Bredbandsstöd och PTS bredbandskartläggning

Bredbandsstöd och PTS bredbandskartläggning Bredbandsstöd och PTS bredbandskartläggning Bredbandsbåten 2011 Camilla Nyroos Pamela Davidsson Disposition Bredbandsstöd PTS medfinansiering PTS Bredbandskartläggning Frågor 2 PTS har sedan 2010 medel

Läs mer