Resurspersoner och stimulansbidrag för en kraftsamling av arbetet med tobaksavvänjning i landstingen.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Resurspersoner och stimulansbidrag för en kraftsamling av arbetet med tobaksavvänjning i landstingen."

Transkript

1 Resurspersoner och stimulansbidrag för en kraftsamling av arbetet med tobaksavvänjning i landstingen. Inom Nationella tobaksuppdraget fick landstingen möjlighet att under både 2009 och 2010 söka stimulansmedel för en resursperson som tillsammans med befintliga resurser skulle bidra till att utveckla och samordna tobaksavvänjningsarbetet i länet. Totalt var det 20 av 21 landsting som sökte och beviljades medel första året och 16 landsting andra året. Nedan finns en sammanfattning av vad respektive resursperson genomförde under sitt uppdrag. Inrapporterat av resurspersoner inom tobaksavvänjning Stockholm, Centrum för allmänmedicin Målet med projektet är att få en fördjupad kunskap om tobaksavvänjarnas arbete inom primärvården. Genom att sätta fokus på tobaksprevention uppmuntras fler att arbeta med frågan och få inspiration till att utbilda sig i tobaksavvänjning. Som grund har två enkäter tagits fram som bygger på tidigare kartläggningar genomförda i länet. En enkät riktar sig till hela vårdcentralen/mottagningens arbete med tobaksavvänjning och den andra enkäten riktar sig till den tobaksansvarige på vårdcentralen/mottagningen. Enkäterna skickades ut per post. Det visade sig av att knappt hälften av länets vårdcentraler har en kontaktperson som har ansvar för tobaksavvänjning. De flesta har gått en grundkurs i tobaksavvänjning och några enstaka är diplomerade tobaksavvänjare. Hur mycket de arbetar med att stödja patienter i tobaksstopp varierar stort. De flesta har inte speciellt avsatt tid för dessa patienter, men enstaka vårdcentraler har personer som arbetar 0,5-1 dag per vecka med tobaksavvänjning. Trots utbildning är det alltså inte många som sedan arbetar med tobaksavvänjning. Landstinget i Uppsala län Syftet var att hitta en struktur för det tobakspreventiva arbetet i Uppsala läns landsting. Deltagare var de offentliga vårdcentralerna (PV), lasarettet i Enköping (LE) och Akademiska sjukhuset (AS). Vi valde "sluta röka inför operation" som ett sätt att studera flöde från remiss till operation. Att patienter som är rökfria har minskad risk för komplikationer i samband med operation är vetenskapligt belagt. I PV ska remitterande läkare lyfta tobaksfrågan och motivera till rökstopp. Tobaksavvänjare på vårdcentralerna erbjuder tobaksavvänjning. Utifrån journaldata visade det sig att antalet tobaksbrukare i vårt material i stort sett var detsamma som i Sveriges befolkning. Några fick hjälp med motiverande samtal eller tobaksavvänjning. LE genomförde en journalgranskning för att få en bild av andelen rökare bland patienter som skulle opereras. Ofta fanns uppgiften i löpande text. En rutin togs fram som specificerade vårdpersonalens arbete med tobak i samband med operation. Vidare gjordes en initial värdeflödesanalys, som visade att oklarheter fanns beträffande vem och när tobaksfrågan skulle tas upp. Nu planers en ny värdeflödesanalys som ska utmynna i lokalt anpassade rutiner. AS har i många år arbetat med tobakspreventiva åtgärder. I detta projekt var målet att skapa struktur för rökstopp inför operation. På sjukhuset har ett system skapats där remissen via det elektroniska journalsystemet skickas till lungkliniken. En tobaksavvänjare tar kontakt med patienten. Landstinget Sörmland Det yttersta målet är att minska de stora folksjukdomarna som påverkas negativt av rökning. Genom utbildning i Motiverande samtal (MI) och tobaksavvänjning ges personal kunskap och

2 stöd i att arbeta med levnadsvaneförändring, i detta fall tobaksavvänjning. Att utbilda i hela vårdkedjan så att patienten möter samma budskap i hela vården. Det som uppnåtts är en ökad medvetenhet om tobakens skadeverkningar och fler insatser inom tobaksavvänjningsområdet. Att tobaksavvänjning tillhandahålls på samtliga vårdcentraler och även på medicinmottagningar. Att det på varje vårdcentral finns minst en namngiven person som har tobaksavvänjning som sitt uppdrag och som har kompetens för att utföra sitt uppdrag. Att vi genom dessa insatser och genom uppmärksamhetsveckorna hjälpt till att sprida budskapet till allmänheten om tobakens negativa påverkan. Syftet med projektet under 2010 har varit att öka medvetenhet och kunskap om ett hälsofrämjande förhållningssätt och tobaksavvänjning hos den behandlande personalen, så att patienten i det behandlande mötet blir bemött på ett adekvat sätt i en förändringsprocess, där patienten med stöd från personalen lotsas till att göra förändringar avseende levnadsvanor och i detta fall rökning när patienten är beredd. Projektet har också haft som mål att lägga en stabil och kontinuerlig struktur för ett tillhandahållande av tobaksavvänjning i vården. Ett tillägg i projektet under året blev också att en pilotverksamhet startades med tobaksfrihet i samband med operation. Landstinget i Östergötland Syfte var att förstärka, utveckla och kvalitetssäkra arbetet med tobaksavvänjning inom Landstinget i Östergötland. Det övergripande målet är att implementera landstingets tobaksfria policy, vilket långsiktigt förväntas öka antalet tobaksfria i Östergötland. Syftet med ansökta och erhållna stimulansmedel har till stor del uppfyllts inom Landstinget i Östergötland. Förstärkning av arbetet med tobaksavvänjning har uppnåtts bland annat genom beslutad och delvis implementerad policy, Tobaksfritt Landsting. En förstärkning av antalet utbildade tobaksavvänjare har även genomförts via utbildningsinsatser. Utvecklingen av arbetet med tobaksavvänjning har uppnåtts genom bland annat att en modell för tobaksavvänjning har utarbetats. Modellen beskriver var tobaksavvänjningsresurser finns att tillgå inom landstinget samt vilka externa aktörer som bedriver avvänjning. I modellen beskrivs även samarbete mellan enheterna. Inom ramen för primärvårdens arbete med tobaksavvänjning ses även en positiv utveckling av antalet patienter som erbjudits tobaksavvänjningsstöd under år Kvalitetssäkring av tobaksavvänjningsarbetet har uppnåtts genom bland annat kunskapsspridning om tobak gentemot såväl medarbetare, patienter som befolkningen i Östergötland. Insatser har framförallt genomförts i samband med Tobaksfria veckan (vecka 47) via nätverksträffar, kartläggningar och landstingets webbsida om tobak. Mödrahälsovården Syftet var att minska andelen tobaksanvändare bland kvinnor i fertil ålder och öka andelen tobaksfria graviditeter. Projektet startade 1/ och pågick fram till 31/ I projektplanen ingick också en ettårsuppföljning med enkät som kommer att vara avslutad mars Tre barnmorskor gick hösten 2009 Tobaksfri graviditet FOI. Mars 2010 så genomfördes en utbildning för alla barnmorskor på vår centraliserade mödravårdsenhet (25 barnmorskor). Materialet från Folkhälsoinstitutet användes då. I samband med denna utbildningsdag konkretiserades metoden: Den patientansvariga barnmorskan arbetar med motivationshöjande samtal till alla tobaksanvändande kvinnor som kommer för preventivmedelsrådgivning. När det gäller gravida kvinnor som använder tobak konkretiserades flera angreppsmöjligheter. Till exempel kvinnan har slutat när de kommer och kan gå kvar hos patientansvarig barnmorska för fortsatt stöd. Vid passiv rökning erbjuds information om risker, foldern

3 Tobaksfria barn delas ut. De som röker vid inskrivning erbjuds möjlighet till extra stöd av utbildad tobaksavvänjare. På enheten skrivs ca gravida in/år. 5% röker vid inskrivning. I projektet har fram till 1/12 42 kvinnor remitterats till tobaksavvänjare. Statistiskt sett borde 66 rökande kvinnor ha passerat enheten under projekttiden. Av dessa 42 har 21 varit på ett besök eller uteblivit. 21st har haft fortsatt kontakt. 9 st är helt tobaksfria (21%). " Landstinget Kronoberg Inom Landstinget Kronoberg finns sedan länge tobaksavvänjare på vårdcentralerna men resurserna har inte motsvarat behoven. Folkhälsoavdelningen beviljades 2010 medel för att starta en tobaksavvänjningsmottagning på Centrallasarettet i Växjö (CLV). Målet var att vårdgivare inom slutenvården skulle ha kännedom om vart man kan hänvisa patienter samt ge adekvat hjälp och stöd för att sluta med tobak. En projektanställning motsvarande 50 procent arbetade med att starta en tobaksavvänjningsmottagning på CLV. Information om verksamheten har getts via arbetsplatsträffar, landstingets personaltidning, mm. Resultat av satsningen är att mottagningen är välkänd och personalen har remitterat patienter, totalt 88 patienter och sammanlagt 120 besök. Den kvalitativa utvärderingen som genomfördes visade att mottagningen upplevs ha ökat effektiviteten i det tobakspreventiva arbetet. Remisser till mottagningen anses effektivare än att informera patienterna om möjligheterna att själva ta kontakt med vårdcentralerna. Fler patienter får stöd och hjälp med att sluta med tobak än vad som annars hade blivit fallet. Kunskapen om att det finns en resurs som har tid för stödjande och motiverande samtal kring tobaksavvänjning upplevs mycket positivt, då avdelningarna inte har möjlighet att tillgodose patienternas behov. Det finns ett starkt stöd för en fortsatt verksamhet på CLV och en motsvarande mottagning på Ljungby lasarett för att öka stabiliteten i verksamheten och minska sårbarheten. Gotland Syftet var att optimera primärvårdens tobaksavvänjningsresurser. Fokus på primärvårdens personal 2009 och 2010 mer tjänstemän och politiker, samt t ex Länsstyrelsen. Fastlandskontakter knöts. Utbildningar har anordnats, projektansökningar och remissvar skrivits. År 2009 pilotprojekt med patientrökenkät modell Jönköping som vidareutvecklades Har gett ökat efterfrågan och är beslutad i primärvårdsledningen. Ett förslag på förvaltningsövergripande dokumentationsrutin för tobaksbruk ligger för beslut. Nu pågår en skrivelse om vikten av att fortlöpande bevaka informationskvalitetsfrågorna för alla levnadsvanor. Primärvårds-nätverket för astma/kol/tobak jobbar med infektionsläkare med kvalitetssäkring. Finns fler tobaksavvänjare än tidigare men en del har få patienter. Projektledaren och kollega har gått Riskbruksprojektets MI-lärarutbildning. Utbildning i basal MI för distriktssköterskor planeras från och med Under projekttiden har hälso- och sjukvårdsförvaltningen gått med i Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer där projektledaren deltagit aktivt i det lokala arbetet. Arbetet med patientrökenkäterna och ett arbetsmaterial om en planerad livsstilsmottagning i Primärvården på Gotland som delvis tagits fram inom Projekt Tobaksavvänjning 2010, redovisades på de lokala folkhälsodagarna 17-18/10. Lokala tjänstemän och politiker var positiva. Arbetet hitintills har varit ett arbete som bedrivits av eldsjälar men i och med inträdet i Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer så har folkhälsoarbetet på Gotland fått en annan tyngd. Blekinge Syftet med projektet var att intensifiera arbetet med tobaksavvänjning i Blekinge, öka antalet tobaksavvänjare och öka efterfrågan på tobaksavvänjare.

4 Mål och delmål med projektet 1. Utbilda fler tobaksavvänjare 2. Tobaksfria operationer 3.Tobaksfritt Landsting 4.Få rökbås eller anvisade/markerade platser där rökning är tillåtet på landstingets områden Resultat Resultatet beskriver kortfattat vad projektet kom fram till och vad av det som planerades som verkligen även genomfördes. Kort beskriv de aktiviteter som genomfördes i projektet, till exempel: Utbildningsinsatser för de som jobbar med tobaksavvänjning och samtal inför tobaksfri operation. Nätverksbyggande aktiviteter mellan landstinget, kommunerna, länsstyrelsen och Blekinge idrottsförbund. Informationsinsatser har gjorts genom landstingets hemsidor både externt och internt, samt i Landstingets egna tidning som går ut till alla hushåll i Blekinge. Kartläggningar ej färdig. Mediearbete, beskrivning av olika medieaktivteter som varit en del i projektet. Deltog i ett friskare Blekinge mini mässa på BTH. Övrigt media arbete är beskrivet ovan. Kort sammanfattning av utvärdering/uppföljning (sammanfatta de viktigaste punkterna från utvärderingens eller uppföljningens resultat och diskussion, om en sådan finns). Vi håller på att ta fram en utvärdering/uppföljning som förhoppningsvis kommer att vara klar i slutet på Region Skåne, Primärvård Syftet för projektet var att etablera nätverk av tobaksavvänjare inom Region Skånes primärvårds hälsovalsenheter. Tobaksavvänjarna skulle få adekvat utbildning för att ge patienter råd och stöd och speciella riskgrupper skulle få tillgång till kvalificerad hjälp för tobaksavvänjning. Verksamhet och resultat i projektet är att en kartläggning av tobaksavvänjare i Region Skånes primärvård är gjord. Ett nätverk har etablerats i Region Skånes primärvård för tobaksavvänjarna och träffar har genomförts vid fyra tillfällen per år. En mall utarbetades för uppföljning av tobaksavvänjning för inrapportering från respektive hälsovalsenhet, men besked lämnades aldrig från ledningen om att den kunde användas. Tanken var att rapporten skulle ha skickats in från enheterna varje månad. Utbildningar inom tobaksprevention har genomförts specifikt för AT- och ST-läkare och ytterligare en annan för distriktssköterskor/sjuksköterskor. Dessutom anordnades en temadag för primärvårdens personal. Regionens politiker har uppvaktats för information om vikten av specialmottagningar där tobaksprevention och tobaksavvänjning ingår. I arbetet med kvalitetsregister inom astma och KOL har tobaksavvänjning lyfts fram för att registrering och dokumentation ska ske på ett korrekt sätt. Landstinget Halland Stimulera till tobaksfrihet i samband med operation och skapa rutiner kring detta för övriga opererande enheter på Hallands sjukhus. Arbetet har bedrivits i projektform med forskningsansats och resultatet har hittills visat att det behövs mer fokus på tobaksdokumentation i hela vårdkedjan om en implementering ska vara möjlig. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra Götaland I Västra Götaland finns en sjuksköterska som på halvtid arbetar med att förbättra avvänjningsstödet på vårdcentralerna. För att stärka hennes arbete gentemot vårdcentralerna ansöktes om medel för två resurspersoner. Statens folkhälsoinstitut beviljade medel till en resursperson, vilket gjorde att syftet med insatsen fick begränsas. Projekttiden sträckte sig från maj juni Syftet med projektet var att implementera kvalificerad behandling för tobaksavvänjning på samtliga vårdcentral i Västra Götaland samt organisera en stödfunktion för de som arbetade med tobaksavvänjningen.

5 En enkät skickades ut till vårdcentralerna i Västra Götaland i maj Av denna framgick att en majoritet av vårdcentralerna kunde erbjuda avvänjningsstöd. De som saknade denna kompetens erbjöds föreläsningar i tobaksavvänjning och utbildning av personal i tobaksavvänjningsmetodik. Intresset för erbjudandet var mycket lågt, vilket kan förklaras av att man hösten 2009 genomförde vårdvalet i Västra Götaland och att vårdcentralerna var upptagna av att massvaccinera mot svininfluensan. Efter vårdvalet hade antalet vårdcentraler fördubblats och den procentuella andelen som erbjöd avvänjning. Landstinget i Värmland Syfte och mål för användning av stimulansmedel från Nationella Tobaksuppdraget. Patienter som brukar tobak ska på vårdcentraler i länet ha möjlighet till behandling hos tobaksavvänjare. Patienter som brukar tobak ska på folktandvårdskliniker i länet ha möjlighet till behandling hos tobaksavvänjare. Avgiften för tobaksavvänjning ska harmoniseras mellan folktandvård och hälso- och sjukvården. Grundutbildning i tobaksavvänjning erbjuds medarbetare inom i första hand division allmänmedicin och folktandvården. Nätverksträffar för tobaksavvänjare, 2 ggr/år. Resurspersoner motsvarande 10 procent med uppdrag att utbilda och stimulera tobakspreventivt arbete inom respektive verksamhetsområde, den sjukhusbaserade tobaksavvänjningen, mödra- och barnhälsovården samt folktandvården. medarbetare inom landstinget har gått grundutbildning i tobaksavvänjning. Tobaksutbildning för medarbetare inom mödra- och barnhälsovården (totalt 102 deltagare). Tobaksutbildning för folktandvårdens medarbetare. Tobaksavvänjarna, 11 stycken, har haft möten på alla folktandvårdsklinker i länet för att alla medarbetare ska kunna genomföra ett samtal om tobak vid anamnesupptagning. Tobaksmottagningarna på sjukhusen har marknadsfört sin verksamhet på de olika avdelningarna. Personal och patienter har fått en ökad kunskap om vilken hjälp de kan få. Örebro läns landsting Yrkesgrupper i primärvården har fått ökat kunskap om metoder för tobaksavvänjning samt motiverande samtalsteknik. Motiverande samtalsutbildningar och nätverksträffar har genomförts. En konferens "Beroendets mysterium" (alkohol/tobak)har genomförts i samverkan med Länsstyrelsen och Tobakspreventiva enheten. Utbildningsinsatser inom Grundutbildning och Diplomeringsutbildning har pågått under projekttiden i samarbete med Tobakspreventiva enheten. Informationsmaterial har tagits fram av projektledaren och spridits till både patienter och personal. Informationsväggarna i vårdcentralernas väntrum så kallat "Hälsotorg" har fått utökad livsstilsinformation om tobak, alkohol, matvanor, stress och fysisk aktivitet under projekttiden. Två vårdcentraler har fått pris för sitt tobaksarbete från Nationella tobaksuppdragets" Utmaningen" under projekttiden. Flertalet vårdcentraler har genomfört "tipspromenaden" som Nationella tobaksuppdraget har tagit fram, pris har delats ut de som har haft mest rätt svar på frågorna. Registreringen av tobak i patientjournalen för vissa diagnosgrupper kommer fortlöpande att följas upp månadsvis. Vårdcentralerna har deltagit i Uppmärksamhetsveckan "Tobaksfria veckan" v.47 som kommer att återkomma då veckan har uppmärksammat tobaksfrågan på ett bra sätt. MHV och BHV har deltagit i alla utbildningar och aktiviteter i projektet.

6 Västmanland Syftet med projektet var dels att stärka och befästa ett strategiskt och strukturerat kontinuerligt tobakspreventivt arbete i Västmanland med målsättning att en fungerande tobaksavvänjning skulle vara tillgänglig för alla länsinnevånare senast 2010 dels att kartlägga behovet av tobaksavvänjning inom Primärvården i Västmanland samt att implementera metoden rökslut i samband med operation/strålbehandling. Landstinget Gävleborg Efter att ha sökt stimulansmedel har tobaksarbetet inom Division Primärvård Landstinget Gävleborg intensifierats. Ett av de grundläggande målen var att få till stånd en rutin för det tobaksförebyggande arbetet inom Division Primärvård. Under 2009 antogs den förslagna rutinen och implementeringsarbetet har pågått sedan dess. Ett annat mål var att få tillstånd flera lokala tobaksavvänjare som kunde erbjuda stöd och hjälp att minska eller sluta ett tobaksbruk. De lokala tobaksavvänjarna har dels ökat i antal dels ökat antalet tobaksavvänjningar. Arbetet med att höja kompetensnivån har pågått kontinuerligt. Två av medarbetarna på Folkhälsoenheten har genomgått utbildning till att bli diplomerade tobaksavvänjare. Dessa i sin tur ansökte hos Yrkesföreningarna mot tobak och fick beviljat att genomföra diplomeringsutbildningar för de lokala tobaksavvänjarna. I slutet av 2010 genomfördes två grundutbildningsdagar som ett led i detta. 18 av de lokala tobaksavvänjarna valde att delta med en förhoppning om att kunna bli diplomerade under Samarbete mellan olika verksamheter i Division Primärvård samt med andra divisioner i landstinget Gävleborg har också varit ett av målen för detta projekt. Glädjande är att arbetet med de andra divisionerna har resulterat i att arbetet tobaksfri i samband med operation har intensifierats. Här kommer FHE även fortsättningsvis att finnas med. Det tobaksförebyggande arbetet har fått en skjuts i rätt riktning och med gemensamma krafter utvecklas det ytterligare under Landstinget Västernorrland Syftet var att tobaksavvänjning skulle integreras och bli en naturlig del i den dagliga kliniska verksamheten. Vidtagna åtgärder skulle leda till samsyn mellan primärvårdens olika verksamheter. Under projektperioden har två inventeringar av tobaksavvänjning inom Primärvården gjorts (nulägesbeskrivningar). År 2009 framkom att det fanns få diplomerade tobaksavvänjare på vårdcentralerna, det efterfrågades fortbildning, faktamaterial om tobak samt bättre redskap i hälsopedagogik, t.ex. motiverande samtal. I slutet av projektet kan vi stolt konstatera att drygt 30 diplomerade tobaksavvänjare utbildats inom Landstinget Västernorrland. Det finns två utbildare i länet så ytterligare utbildningar för diplomerade tobaksavvänjare kan initieras. Användbart och bra material från Statens Folkhälsoinstitut har marknadsförts och distribuerats till vårdgivarna. Vi har också producerat eget material (affischer, kontaktkort, broschyrer). Information om tobaksavvänjning har spridits via massmedia och landstingets hemsida. Seminarier om tobaksavvänjning och hälsopedagogik har erbjudits, nätverk förstärkts. Genom införandet av riktlinjer, rutiner och ersättning för resultat inom Primärvården Västernorrland har vi skapat ännu bättre möjligheter till dokumentation och uppföljning av genomförda insatser samt stimulerat till att tobaksavvänjning erbjuds i högre grad och på lika villkor oavsett var man bor i länet. De två åren har inneburit en rejäl kraftsamling för tobaksavvänjning. Jämtlands läns landsting Syftet var att bredda och kvalitetssäkra och öka tillgången för Jämtlands läns tobaksavvänjningsstöd på en bred nivå. En kartläggning av befintliga resurser i tobaksavvänjningsstöd på hälsocentraler och företagshälsovård genomfördes. Vad behöver

7 förstärkas och vad saknas? Detta ger i sin tur även en vägledning om hur vi kan gå vidare efter projekttidens slut. Målet var att samtliga patienter ska tillfrågas om sina tobaksvanor och ska erbjudas avvänjningsstöd. På varje hälsocentral ska finnas tillgång till tobaksavvänjare, om inte man har egen bör möjlighet finnas till att få stöd på närliggande central. Tänkta samarbetspartners var primärvård och länssjukvård, företagshälsovård, studieförbund, och invandrarföreningar. Kontakt togs med primär- och länssjukvård och studieförbund. Studieförbundet ansåg sig i dagsläget inte ha möjlighet att delta i projektet av ekonomiska skäl, men intresset finns ändå kvar. MI-utbildningar och annan information har ägt rum. Fler möjligheter till kvalificerat tobaksavvänjningsstöd har kunnat skapas genom projektet, både inom landstingets verksamhet och inom företagshälsovården. Ett ökat intresse för tobaksavvänjningsutbildningen har visat sig. Västerbottens läns landsting Målet var att utveckla en verksamhet där professionellt tobaksavvänjningsstöd ska vara tillgängligt för hela befolkningen, genom landstinget. Arbetet ska bidra till att motivera och stödja människorna i länet att sluta använda tobak. Särskilt angeläget är att nå tobaksbrukande ungdomar, unga vuxna, gravida, nyblivna föräldrar samt patienter inom psykiatrin. Två resurspersoner fick uppdraget i två delar av länet, med lokal förankring, de utbildades av Folkhälsoinstitutet och har genomfört informationsmöten och föreläsningar på hälsocentraler och inom psykiatrin. Under 2010 ersattes de två första resurspersonerna på deltid av en diplomerad tobaksavvänjare från folktandvården. Ett särskilt mål var att nå motiverade patienter bland de som röker mest och erbjuda utbildning i ett område med sämre tillgänglighet. Vi har föreläst för mödrahälsovården, genomfört en stor nätverksträff, två grundutbildningar och två utbildningsdagar med fokus på ungdomar och samtalsmetodik, med deltagare från specialistkliniker, primärvården, folktandvården, ungdomshälsa, skola och fritid. Med resultat att vi kan erbjuda tobaksavvänjning på ungdomshälsan, flera gymnasieskolor och folktandvården. Vi har arbetat med vår egen personal i Utmaningen, där vi utmanar till tobaksfrihet och lockar med fina vinster, stöd, peppning och etappvinster. Lokala aktiviteter har genomförts under tobaksfria veckan och dagen, visst material har tagits fram och vi har påbörjat arbetet med en SMS-tjänst för att nå ungdomar. En arbetsgrupp med utvecklingsansvariga inom primärvården och folktandvården, resurspersonen och undertecknad är tillsatt. Landstinget Norrbotten Syftet är att minska antalet tobaksanvändare i Norrbotten genom att öka tillgängligheten till tobaksavvänjning. Projektet har genomfört diplomeringsutbildningar, arrangerat nätverksträffar, varit en aktiv part i införandet av tobaksfri inför operation, samt spridit kunskap om tobak och tobaksavvänjning via utställningar, press, radio och TV. Antalet tobaksavvänjare har ökat från 26 till 47 stycken på landstingets Vårdcentraler. Tillgängligheten har också ökat på två av länets stora gymnasieskolor (Piteå och Luleå) med ett elevunderlag på sammanlagt 4700 elever. Där finns det idag sex diplomerade tobaksavvänjare. Ett nätverk för tobaksavvänjare har byggts upp. Andelen dagligrökande kvinnor har minskat från 2006 till I åldersgruppen år från 11 till 9% och i åldersgruppen år från 21 till 17%. (Källa: Hälsa på lika villkor 2010). Av 114 patienter som fått tobaksavvänjning är 45 tobaksfria efter avslutad behandling, dvs 40%. Landstinget i Kalmar län

8 Projektets övergripande mål var att minska antalet tobaksbrukare i länet, detta är ett långsiktigt mål. Syftet i projektet har varit att fler patienter som kommer i kontakt med vården ska få frågan om tobak och vid behov erbjudas stöd till tobaksstopp. Vårdpersonalen ska ha kunskap om hur de kan ta upp tobak med patienterna och veta vart de kan hänvisa patienten för tobaksavvänjning. Tre resurspersoner har varit knutna till projektet och de har arbetat mot primärvårdsförvaltningen, hälso- och sjukvårdsförvaltningen samt psykiatriförvaltningen. I projektet har vi förutom att sprida enkla råd om tobaksavvänjning fokuserat på följande, tobaksfrihet inför operation, tobak och diabetes, tobak och patienter med psykiska besvär, kartläggningar och utbildning av tobaksavvänjare samt information och utbildningar. Riktlinjen Tobaksfri inför operation har tagits fram i samverkan med primärvård, hälsovalsenheten och hälso- och sjukvårdsförvaltningen och implementerats i verksamheterna. Att detta gjordes utifrån ett gemensamt beslut mellan förvaltningarna underlättade införandet. Psykiatriförvaltningen har genomfört en enkätundersökning under året för att få en uppfattning om personalens och patienters tobaksvanor och behov av stöd till tobaksstopp. Resultat från enkätundersökningen som gjordes under hösten 2010 visade på ett behov av en satsning på tobaksavvänjning för patienter med psykiska besvär, samt att många av den egna personalen som använde tobak ville sluta. En satsning har gjorts i projektet för att på sikt minska den höga andelen rökare bland länets diabetiker bland annat har en Primärvårdsrutin Tobak och diabetes tagits fram för att tobaksbrukande diabetiker ska erbjudas kvalificerat stöd till tobaksavvänjning. Under projekttiden har fyrtiofyra nya tobaksavvänjare utbildats och tio tobaksavvänjare har genomgått diplomeringsutbildning. Ett stort antal föreläsningar och informationstillfällen har getts riktade mot ledning och personal i landstinget. Särskilda insatser mot patienterna har gjorts under tobaksveckorna. Men huvudsakligen har våra insatser riktats mot personalen. En strävan har funnits att öka kunskaperna om tobak och tobaksavvänjning hos hälso- och sjukvårdens personal genom utbildningar, föreläsningar och lättillgängligt informationsmaterial. För att detta i sin tur ska leda till att fler tobaksbrukande patienter blir uppmärksammade och får stöd till tobaksstopp. Projektet hade stor nytta av att det nationellt fanns ett stort fokus på tobak och tobaksavvänjning under året.

Satsning på kommunal mobilisering

Satsning på kommunal mobilisering Satsning på kommunal mobilisering Inom Nationella tobaksuppdraget fick länsstyrelserna möjlighet att under 2010 anställa en resursperson för kommunalt tobaksförebyggande arbete. Totalt var det 17 av 21

Läs mer

Tobaksprojekt HFÅ 2008/255

Tobaksprojekt HFÅ 2008/255 Tobaksprojekt HFÅ 2008/255 Samverkansprojekt Stenungsund och Tjörns kommun 2009-2010 Carina Johansson Projektledare 1 Sammanfattning Tobaksprojektet i Stenungsund och Tjörns kommuner har varit ett brett

Läs mer

Boka tid med oss för att skaffa hälsosammare vanor. Slutrapport samverkansprojekt TUM. Tobaksprevention på Ungdomsmottagningen/Ungdomshälsan

Boka tid med oss för att skaffa hälsosammare vanor. Slutrapport samverkansprojekt TUM. Tobaksprevention på Ungdomsmottagningen/Ungdomshälsan Slutrapport samverkansprojekt TUM Tobaksprevention på Ungdomsmottagningen/Ungdomshälsan Folkhälsocentrum Linköping april 2011 Karin Björkman Katarina Björklund Maria Elgstrand Boka tid med oss för att

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin 2013

Rehabiliteringsgarantin 2013 Rehabiliteringsgarantin 2013 ERFARENHETER OCH RESULTAT Rehabiliteringsgarantin 2013 1 Förord För att stödja personer att återgå i arbete eller förebygga en sjukskrivning tecknade Sveriges Kommuner och

Läs mer

En samlad återredovisning av regeringens ANDTuppdrag. folkhälsoinstitut 2010

En samlad återredovisning av regeringens ANDTuppdrag. folkhälsoinstitut 2010 En samlad återredovisning av regeringens ANDTuppdrag till Statens folkhälsoinstitut 2010 2 Innehåll 1. SAMMANFATTNING...6 2. INLEDNING... 12 3. LÄNSSAMORDNINGEN... 17 3.1 Sammanfattning... 17 3.2 Bakgrund...

Läs mer

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Innehållsförteckning Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa... 0 framväxt, beskrivning av nuläget och vägen framåt... 0 Inledning... 2 Historik

Läs mer

Hälsofrämjande hälso- & sjukvård i Halland

Hälsofrämjande hälso- & sjukvård i Halland Forskning och utveckling NÄRSJUKVÅRDEN I HALLAND 10 Rapport 2009 Hälsofrämjande hälso- & sjukvård i Halland En utvärdering av utbildningsinsatser Rapport nr 10 2009 Hälsofrämjande hälso- och sjukvård i

Läs mer

Kommunernas anhörigstöd. Utvecklingsläget 2005

Kommunernas anhörigstöd. Utvecklingsläget 2005 Kommunernas anhörigstöd Utvecklingsläget 2005 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Lägesbeskrivning. Det innebär att den innehåller redovisning och analys av kartläggningar

Läs mer

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER En beskrivning av och erfarenheter från projektet Freda inom omsorgen om äldre och funktionsnedsatta, Region Gotland Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer

Förstudie till Programförslag för ett tobaksfritt Västmanland

Förstudie till Programförslag för ett tobaksfritt Västmanland Förstudie till faställande av tobakspreventivt program 1 Förstudie till Programförslag för ett tobaksfritt Västmanland k:\kompetenscenter för hälsa\janne\nikotin\förstudie tobak v6.doc Förstudie 2 1 Uppdrag

Läs mer

2004:8. Fammi. Ett institut för kunskapsutveckling och kunskapsspridning inom primärvården

2004:8. Fammi. Ett institut för kunskapsutveckling och kunskapsspridning inom primärvården 2004:8 Fammi Ett institut för kunskapsutveckling och kunskapsspridning inom primärvården MISSIV DATUM DIARIENR 2004-03-31 2002/196-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2002-05-02 S2002/3792/HS Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22

INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22 INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22 ÄRENDE 8 Slutrapport 2009 Socialt frivilligarbete riktat till äldre Socialförvaltningen Besöksadress: Riddarplatsen 5 Vård och Omsorg, Järfälla hemstöd

Läs mer

Vidtagna åtgärder för att implementera det Försäkringsmedicinska beslutsstödet

Vidtagna åtgärder för att implementera det Försäkringsmedicinska beslutsstödet Vidtagna åtgärder för att implementera det Försäkringsmedicinska beslutsstödet Gäller både Sveriges Kommuner och Landstings respektive landstingens/regionernas insatser Period 2007-2008 Sveriges Kommuner

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin

Rehabiliteringsgarantin Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TVÅ FÖRSTA KVARTALEN 2012 Rehabiliteringsgarantin 1 Rehabiliteringsgarantin 2 Förord För att stödja personer att återgå i arbete eller att förebygga sjukskrivning

Läs mer

Hälso- och sjukvård. Aktuell utveckling

Hälso- och sjukvård. Aktuell utveckling Hälso- och sjukvård Sammanfattande iakttagelser Medellivslängden och överlevnaden i de stora folksjukdomarna som cancer och hjärt- och kärlsjukdom fortsätter att öka. Däremot minskar inte de sociala skillnaderna

Läs mer

Aktivitetsplan 2011 2013

Aktivitetsplan 2011 2013 Aktivitetsplan 2011 2013 Hälsa 2020 Aktivitetsplan 2011 2013 Västerbottens läns landsting har en vision som siktar högt: År 2020 har Västerbotten världens bästa hälsa och världens friskaste befolkning.

Läs mer

Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning. Myndigheten för delaktighet

Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning. Myndigheten för delaktighet Hjärnkoll våren 2015 Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning Myndigheten för delaktighet Myndigheten för delaktighet, 2015 Titel: Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning.

Läs mer

Tillgänglighetssatsning för barn och unga med psykisk ohälsa

Tillgänglighetssatsning för barn och unga med psykisk ohälsa Tillgänglighetssatsning för barn och unga med psykisk ohälsa uppföljning av landstingens insatser 2012 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Handlingsplan för Hälsofrämjande landsting, 2012

Handlingsplan för Hälsofrämjande landsting, 2012 Folkhälsoenheten Sara Maripuu 2011 12 28 Handlingsplan för Hälsofrämjande landsting, 2012 Det övergripande målet för svensk folkhälsopolitik är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på

Läs mer

Slutrapport TopSomar Ett metodutvecklingsprojekt 2009-2010

Slutrapport TopSomar Ett metodutvecklingsprojekt 2009-2010 Slutrapport TopSomar Ett metodutvecklingsprojekt 2009-2010 2011-01-01 Maline Fälth 021-133 200 Innehåll Bakgrund och projektets upplägg... 1 Internationellt... 1 Nationellt... 1 Regionalt Västmanland...

Läs mer

Slutrapport TopSomar Ett metodutvecklingsprojekt 2009 2010

Slutrapport TopSomar Ett metodutvecklingsprojekt 2009 2010 Slutrapport TopSomar Ett metodutvecklingsprojekt 2009 2010 2011 01 01 Maline Fälth 021-133 200 Innehåll Bakgrund och projektets upplägg... 1 Internationellt... 1 Nationellt... 1 Regionalt Västmanland...

Läs mer

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN Datum: 2013-08-18 Projektbenämning: Utveckling av Hälsocenter Västerås Rapport författare: Elisabeth Eriksson-Tillaeus, projektledare Josefin

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT 2010

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT 2010 Rehabiliteringsgarantin RESULTAT 2010 1 Förord För att stödja personer att återgå i arbete eller för att förebygga en sjukskrivning i de fall där sjukskrivning är det vanligaste tecknade Sveriges Kommuner

Läs mer

Uppföljning av samverkan och finansiell samordning

Uppföljning av samverkan och finansiell samordning 1 (36) Uppföljning av samverkan och finansiell samordning Politikområde Ersättning vid arbetsoförmåga - Återrapportering enligt regleringsbrevet 1 2 (36) Sammanfattning För 2011 har regeringen beslutat

Läs mer

Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år?

Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år? Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år? Slutrapport för regeringsuppdraget att utarbeta en vägledning för att främja ett aktivt och hälsosamt åldrande samt

Läs mer

Kartläggning av åtgärder inom Sjukvårdsmiljarden

Kartläggning av åtgärder inom Sjukvårdsmiljarden Kartläggning av åtgärder inom Sjukvårdsmiljarden Kristina Sibbmark Gabriella Chirico RAPPORT 2008:29 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) är ett forskningsinstitut under Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

Dokumentation Konferensen Riktlinjer och styrdokument i hälso- och vården 28 29 november 2013

Dokumentation Konferensen Riktlinjer och styrdokument i hälso- och vården 28 29 november 2013 Dokumentation Konferensen Riktlinjer och styrdokument i hälso- och vården 28 29 november 2013 Innehållsförteckning 1. Socialstyrelsen och Nka 2. Landstinget Dalarna 3. Landstinget i Jönköpings län 4. Västra

Läs mer

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden Anna-Karin Klomp (KD) justera dagens protokoll.

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden Anna-Karin Klomp (KD) justera dagens protokoll. LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2013-03-25 36 Val av justerare Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden

Läs mer

NULÄGESRAPPORT VÅREN 2014 SATSNINGEN PÅ NATIONELLA KVALITETSREGISTER

NULÄGESRAPPORT VÅREN 2014 SATSNINGEN PÅ NATIONELLA KVALITETSREGISTER NULÄGESRAPPORT VÅREN 2014 SATSNINGEN PÅ NATIONELLA KVALITETSREGISTER 1 VISION Nationella Kvalitets registren används integrerat och aktivt för löpande lärande, förbättring, forskning samt ledning och kunskapsstyrning

Läs mer

Innehållsförteckning. Bilaga 1: Patientens väg till motionär; patientfall Bilaga 2: Rekommendationer FaR för barn och ungdomar, SLL

Innehållsförteckning. Bilaga 1: Patientens väg till motionär; patientfall Bilaga 2: Rekommendationer FaR för barn och ungdomar, SLL Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Verksamhetsåret 2014 FaR för vuxna 5 Utbildnings och informationsinsatser 5 Förskrivning av FaR 8 Motiverande/rådgivande samtal om fysisk aktivitet 12 Diagnoser; ordinerade

Läs mer