Resurspersoner och stimulansbidrag för en kraftsamling av arbetet med tobaksavvänjning i landstingen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Resurspersoner och stimulansbidrag för en kraftsamling av arbetet med tobaksavvänjning i landstingen."

Transkript

1 Resurspersoner och stimulansbidrag för en kraftsamling av arbetet med tobaksavvänjning i landstingen. Inom Nationella tobaksuppdraget fick landstingen möjlighet att under både 2009 och 2010 söka stimulansmedel för en resursperson som tillsammans med befintliga resurser skulle bidra till att utveckla och samordna tobaksavvänjningsarbetet i länet. Totalt var det 20 av 21 landsting som sökte och beviljades medel första året och 16 landsting andra året. Nedan finns en sammanfattning av vad respektive resursperson genomförde under sitt uppdrag. Inrapporterat av resurspersoner inom tobaksavvänjning Stockholm, Centrum för allmänmedicin Målet med projektet är att få en fördjupad kunskap om tobaksavvänjarnas arbete inom primärvården. Genom att sätta fokus på tobaksprevention uppmuntras fler att arbeta med frågan och få inspiration till att utbilda sig i tobaksavvänjning. Som grund har två enkäter tagits fram som bygger på tidigare kartläggningar genomförda i länet. En enkät riktar sig till hela vårdcentralen/mottagningens arbete med tobaksavvänjning och den andra enkäten riktar sig till den tobaksansvarige på vårdcentralen/mottagningen. Enkäterna skickades ut per post. Det visade sig av att knappt hälften av länets vårdcentraler har en kontaktperson som har ansvar för tobaksavvänjning. De flesta har gått en grundkurs i tobaksavvänjning och några enstaka är diplomerade tobaksavvänjare. Hur mycket de arbetar med att stödja patienter i tobaksstopp varierar stort. De flesta har inte speciellt avsatt tid för dessa patienter, men enstaka vårdcentraler har personer som arbetar 0,5-1 dag per vecka med tobaksavvänjning. Trots utbildning är det alltså inte många som sedan arbetar med tobaksavvänjning. Landstinget i Uppsala län Syftet var att hitta en struktur för det tobakspreventiva arbetet i Uppsala läns landsting. Deltagare var de offentliga vårdcentralerna (PV), lasarettet i Enköping (LE) och Akademiska sjukhuset (AS). Vi valde "sluta röka inför operation" som ett sätt att studera flöde från remiss till operation. Att patienter som är rökfria har minskad risk för komplikationer i samband med operation är vetenskapligt belagt. I PV ska remitterande läkare lyfta tobaksfrågan och motivera till rökstopp. Tobaksavvänjare på vårdcentralerna erbjuder tobaksavvänjning. Utifrån journaldata visade det sig att antalet tobaksbrukare i vårt material i stort sett var detsamma som i Sveriges befolkning. Några fick hjälp med motiverande samtal eller tobaksavvänjning. LE genomförde en journalgranskning för att få en bild av andelen rökare bland patienter som skulle opereras. Ofta fanns uppgiften i löpande text. En rutin togs fram som specificerade vårdpersonalens arbete med tobak i samband med operation. Vidare gjordes en initial värdeflödesanalys, som visade att oklarheter fanns beträffande vem och när tobaksfrågan skulle tas upp. Nu planers en ny värdeflödesanalys som ska utmynna i lokalt anpassade rutiner. AS har i många år arbetat med tobakspreventiva åtgärder. I detta projekt var målet att skapa struktur för rökstopp inför operation. På sjukhuset har ett system skapats där remissen via det elektroniska journalsystemet skickas till lungkliniken. En tobaksavvänjare tar kontakt med patienten. Landstinget Sörmland Det yttersta målet är att minska de stora folksjukdomarna som påverkas negativt av rökning. Genom utbildning i Motiverande samtal (MI) och tobaksavvänjning ges personal kunskap och

2 stöd i att arbeta med levnadsvaneförändring, i detta fall tobaksavvänjning. Att utbilda i hela vårdkedjan så att patienten möter samma budskap i hela vården. Det som uppnåtts är en ökad medvetenhet om tobakens skadeverkningar och fler insatser inom tobaksavvänjningsområdet. Att tobaksavvänjning tillhandahålls på samtliga vårdcentraler och även på medicinmottagningar. Att det på varje vårdcentral finns minst en namngiven person som har tobaksavvänjning som sitt uppdrag och som har kompetens för att utföra sitt uppdrag. Att vi genom dessa insatser och genom uppmärksamhetsveckorna hjälpt till att sprida budskapet till allmänheten om tobakens negativa påverkan. Syftet med projektet under 2010 har varit att öka medvetenhet och kunskap om ett hälsofrämjande förhållningssätt och tobaksavvänjning hos den behandlande personalen, så att patienten i det behandlande mötet blir bemött på ett adekvat sätt i en förändringsprocess, där patienten med stöd från personalen lotsas till att göra förändringar avseende levnadsvanor och i detta fall rökning när patienten är beredd. Projektet har också haft som mål att lägga en stabil och kontinuerlig struktur för ett tillhandahållande av tobaksavvänjning i vården. Ett tillägg i projektet under året blev också att en pilotverksamhet startades med tobaksfrihet i samband med operation. Landstinget i Östergötland Syfte var att förstärka, utveckla och kvalitetssäkra arbetet med tobaksavvänjning inom Landstinget i Östergötland. Det övergripande målet är att implementera landstingets tobaksfria policy, vilket långsiktigt förväntas öka antalet tobaksfria i Östergötland. Syftet med ansökta och erhållna stimulansmedel har till stor del uppfyllts inom Landstinget i Östergötland. Förstärkning av arbetet med tobaksavvänjning har uppnåtts bland annat genom beslutad och delvis implementerad policy, Tobaksfritt Landsting. En förstärkning av antalet utbildade tobaksavvänjare har även genomförts via utbildningsinsatser. Utvecklingen av arbetet med tobaksavvänjning har uppnåtts genom bland annat att en modell för tobaksavvänjning har utarbetats. Modellen beskriver var tobaksavvänjningsresurser finns att tillgå inom landstinget samt vilka externa aktörer som bedriver avvänjning. I modellen beskrivs även samarbete mellan enheterna. Inom ramen för primärvårdens arbete med tobaksavvänjning ses även en positiv utveckling av antalet patienter som erbjudits tobaksavvänjningsstöd under år Kvalitetssäkring av tobaksavvänjningsarbetet har uppnåtts genom bland annat kunskapsspridning om tobak gentemot såväl medarbetare, patienter som befolkningen i Östergötland. Insatser har framförallt genomförts i samband med Tobaksfria veckan (vecka 47) via nätverksträffar, kartläggningar och landstingets webbsida om tobak. Mödrahälsovården Syftet var att minska andelen tobaksanvändare bland kvinnor i fertil ålder och öka andelen tobaksfria graviditeter. Projektet startade 1/ och pågick fram till 31/ I projektplanen ingick också en ettårsuppföljning med enkät som kommer att vara avslutad mars Tre barnmorskor gick hösten 2009 Tobaksfri graviditet FOI. Mars 2010 så genomfördes en utbildning för alla barnmorskor på vår centraliserade mödravårdsenhet (25 barnmorskor). Materialet från Folkhälsoinstitutet användes då. I samband med denna utbildningsdag konkretiserades metoden: Den patientansvariga barnmorskan arbetar med motivationshöjande samtal till alla tobaksanvändande kvinnor som kommer för preventivmedelsrådgivning. När det gäller gravida kvinnor som använder tobak konkretiserades flera angreppsmöjligheter. Till exempel kvinnan har slutat när de kommer och kan gå kvar hos patientansvarig barnmorska för fortsatt stöd. Vid passiv rökning erbjuds information om risker, foldern

3 Tobaksfria barn delas ut. De som röker vid inskrivning erbjuds möjlighet till extra stöd av utbildad tobaksavvänjare. På enheten skrivs ca gravida in/år. 5% röker vid inskrivning. I projektet har fram till 1/12 42 kvinnor remitterats till tobaksavvänjare. Statistiskt sett borde 66 rökande kvinnor ha passerat enheten under projekttiden. Av dessa 42 har 21 varit på ett besök eller uteblivit. 21st har haft fortsatt kontakt. 9 st är helt tobaksfria (21%). " Landstinget Kronoberg Inom Landstinget Kronoberg finns sedan länge tobaksavvänjare på vårdcentralerna men resurserna har inte motsvarat behoven. Folkhälsoavdelningen beviljades 2010 medel för att starta en tobaksavvänjningsmottagning på Centrallasarettet i Växjö (CLV). Målet var att vårdgivare inom slutenvården skulle ha kännedom om vart man kan hänvisa patienter samt ge adekvat hjälp och stöd för att sluta med tobak. En projektanställning motsvarande 50 procent arbetade med att starta en tobaksavvänjningsmottagning på CLV. Information om verksamheten har getts via arbetsplatsträffar, landstingets personaltidning, mm. Resultat av satsningen är att mottagningen är välkänd och personalen har remitterat patienter, totalt 88 patienter och sammanlagt 120 besök. Den kvalitativa utvärderingen som genomfördes visade att mottagningen upplevs ha ökat effektiviteten i det tobakspreventiva arbetet. Remisser till mottagningen anses effektivare än att informera patienterna om möjligheterna att själva ta kontakt med vårdcentralerna. Fler patienter får stöd och hjälp med att sluta med tobak än vad som annars hade blivit fallet. Kunskapen om att det finns en resurs som har tid för stödjande och motiverande samtal kring tobaksavvänjning upplevs mycket positivt, då avdelningarna inte har möjlighet att tillgodose patienternas behov. Det finns ett starkt stöd för en fortsatt verksamhet på CLV och en motsvarande mottagning på Ljungby lasarett för att öka stabiliteten i verksamheten och minska sårbarheten. Gotland Syftet var att optimera primärvårdens tobaksavvänjningsresurser. Fokus på primärvårdens personal 2009 och 2010 mer tjänstemän och politiker, samt t ex Länsstyrelsen. Fastlandskontakter knöts. Utbildningar har anordnats, projektansökningar och remissvar skrivits. År 2009 pilotprojekt med patientrökenkät modell Jönköping som vidareutvecklades Har gett ökat efterfrågan och är beslutad i primärvårdsledningen. Ett förslag på förvaltningsövergripande dokumentationsrutin för tobaksbruk ligger för beslut. Nu pågår en skrivelse om vikten av att fortlöpande bevaka informationskvalitetsfrågorna för alla levnadsvanor. Primärvårds-nätverket för astma/kol/tobak jobbar med infektionsläkare med kvalitetssäkring. Finns fler tobaksavvänjare än tidigare men en del har få patienter. Projektledaren och kollega har gått Riskbruksprojektets MI-lärarutbildning. Utbildning i basal MI för distriktssköterskor planeras från och med Under projekttiden har hälso- och sjukvårdsförvaltningen gått med i Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer där projektledaren deltagit aktivt i det lokala arbetet. Arbetet med patientrökenkäterna och ett arbetsmaterial om en planerad livsstilsmottagning i Primärvården på Gotland som delvis tagits fram inom Projekt Tobaksavvänjning 2010, redovisades på de lokala folkhälsodagarna 17-18/10. Lokala tjänstemän och politiker var positiva. Arbetet hitintills har varit ett arbete som bedrivits av eldsjälar men i och med inträdet i Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer så har folkhälsoarbetet på Gotland fått en annan tyngd. Blekinge Syftet med projektet var att intensifiera arbetet med tobaksavvänjning i Blekinge, öka antalet tobaksavvänjare och öka efterfrågan på tobaksavvänjare.

4 Mål och delmål med projektet 1. Utbilda fler tobaksavvänjare 2. Tobaksfria operationer 3.Tobaksfritt Landsting 4.Få rökbås eller anvisade/markerade platser där rökning är tillåtet på landstingets områden Resultat Resultatet beskriver kortfattat vad projektet kom fram till och vad av det som planerades som verkligen även genomfördes. Kort beskriv de aktiviteter som genomfördes i projektet, till exempel: Utbildningsinsatser för de som jobbar med tobaksavvänjning och samtal inför tobaksfri operation. Nätverksbyggande aktiviteter mellan landstinget, kommunerna, länsstyrelsen och Blekinge idrottsförbund. Informationsinsatser har gjorts genom landstingets hemsidor både externt och internt, samt i Landstingets egna tidning som går ut till alla hushåll i Blekinge. Kartläggningar ej färdig. Mediearbete, beskrivning av olika medieaktivteter som varit en del i projektet. Deltog i ett friskare Blekinge mini mässa på BTH. Övrigt media arbete är beskrivet ovan. Kort sammanfattning av utvärdering/uppföljning (sammanfatta de viktigaste punkterna från utvärderingens eller uppföljningens resultat och diskussion, om en sådan finns). Vi håller på att ta fram en utvärdering/uppföljning som förhoppningsvis kommer att vara klar i slutet på Region Skåne, Primärvård Syftet för projektet var att etablera nätverk av tobaksavvänjare inom Region Skånes primärvårds hälsovalsenheter. Tobaksavvänjarna skulle få adekvat utbildning för att ge patienter råd och stöd och speciella riskgrupper skulle få tillgång till kvalificerad hjälp för tobaksavvänjning. Verksamhet och resultat i projektet är att en kartläggning av tobaksavvänjare i Region Skånes primärvård är gjord. Ett nätverk har etablerats i Region Skånes primärvård för tobaksavvänjarna och träffar har genomförts vid fyra tillfällen per år. En mall utarbetades för uppföljning av tobaksavvänjning för inrapportering från respektive hälsovalsenhet, men besked lämnades aldrig från ledningen om att den kunde användas. Tanken var att rapporten skulle ha skickats in från enheterna varje månad. Utbildningar inom tobaksprevention har genomförts specifikt för AT- och ST-läkare och ytterligare en annan för distriktssköterskor/sjuksköterskor. Dessutom anordnades en temadag för primärvårdens personal. Regionens politiker har uppvaktats för information om vikten av specialmottagningar där tobaksprevention och tobaksavvänjning ingår. I arbetet med kvalitetsregister inom astma och KOL har tobaksavvänjning lyfts fram för att registrering och dokumentation ska ske på ett korrekt sätt. Landstinget Halland Stimulera till tobaksfrihet i samband med operation och skapa rutiner kring detta för övriga opererande enheter på Hallands sjukhus. Arbetet har bedrivits i projektform med forskningsansats och resultatet har hittills visat att det behövs mer fokus på tobaksdokumentation i hela vårdkedjan om en implementering ska vara möjlig. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra Götaland I Västra Götaland finns en sjuksköterska som på halvtid arbetar med att förbättra avvänjningsstödet på vårdcentralerna. För att stärka hennes arbete gentemot vårdcentralerna ansöktes om medel för två resurspersoner. Statens folkhälsoinstitut beviljade medel till en resursperson, vilket gjorde att syftet med insatsen fick begränsas. Projekttiden sträckte sig från maj juni Syftet med projektet var att implementera kvalificerad behandling för tobaksavvänjning på samtliga vårdcentral i Västra Götaland samt organisera en stödfunktion för de som arbetade med tobaksavvänjningen.

5 En enkät skickades ut till vårdcentralerna i Västra Götaland i maj Av denna framgick att en majoritet av vårdcentralerna kunde erbjuda avvänjningsstöd. De som saknade denna kompetens erbjöds föreläsningar i tobaksavvänjning och utbildning av personal i tobaksavvänjningsmetodik. Intresset för erbjudandet var mycket lågt, vilket kan förklaras av att man hösten 2009 genomförde vårdvalet i Västra Götaland och att vårdcentralerna var upptagna av att massvaccinera mot svininfluensan. Efter vårdvalet hade antalet vårdcentraler fördubblats och den procentuella andelen som erbjöd avvänjning. Landstinget i Värmland Syfte och mål för användning av stimulansmedel från Nationella Tobaksuppdraget. Patienter som brukar tobak ska på vårdcentraler i länet ha möjlighet till behandling hos tobaksavvänjare. Patienter som brukar tobak ska på folktandvårdskliniker i länet ha möjlighet till behandling hos tobaksavvänjare. Avgiften för tobaksavvänjning ska harmoniseras mellan folktandvård och hälso- och sjukvården. Grundutbildning i tobaksavvänjning erbjuds medarbetare inom i första hand division allmänmedicin och folktandvården. Nätverksträffar för tobaksavvänjare, 2 ggr/år. Resurspersoner motsvarande 10 procent med uppdrag att utbilda och stimulera tobakspreventivt arbete inom respektive verksamhetsområde, den sjukhusbaserade tobaksavvänjningen, mödra- och barnhälsovården samt folktandvården. medarbetare inom landstinget har gått grundutbildning i tobaksavvänjning. Tobaksutbildning för medarbetare inom mödra- och barnhälsovården (totalt 102 deltagare). Tobaksutbildning för folktandvårdens medarbetare. Tobaksavvänjarna, 11 stycken, har haft möten på alla folktandvårdsklinker i länet för att alla medarbetare ska kunna genomföra ett samtal om tobak vid anamnesupptagning. Tobaksmottagningarna på sjukhusen har marknadsfört sin verksamhet på de olika avdelningarna. Personal och patienter har fått en ökad kunskap om vilken hjälp de kan få. Örebro läns landsting Yrkesgrupper i primärvården har fått ökat kunskap om metoder för tobaksavvänjning samt motiverande samtalsteknik. Motiverande samtalsutbildningar och nätverksträffar har genomförts. En konferens "Beroendets mysterium" (alkohol/tobak)har genomförts i samverkan med Länsstyrelsen och Tobakspreventiva enheten. Utbildningsinsatser inom Grundutbildning och Diplomeringsutbildning har pågått under projekttiden i samarbete med Tobakspreventiva enheten. Informationsmaterial har tagits fram av projektledaren och spridits till både patienter och personal. Informationsväggarna i vårdcentralernas väntrum så kallat "Hälsotorg" har fått utökad livsstilsinformation om tobak, alkohol, matvanor, stress och fysisk aktivitet under projekttiden. Två vårdcentraler har fått pris för sitt tobaksarbete från Nationella tobaksuppdragets" Utmaningen" under projekttiden. Flertalet vårdcentraler har genomfört "tipspromenaden" som Nationella tobaksuppdraget har tagit fram, pris har delats ut de som har haft mest rätt svar på frågorna. Registreringen av tobak i patientjournalen för vissa diagnosgrupper kommer fortlöpande att följas upp månadsvis. Vårdcentralerna har deltagit i Uppmärksamhetsveckan "Tobaksfria veckan" v.47 som kommer att återkomma då veckan har uppmärksammat tobaksfrågan på ett bra sätt. MHV och BHV har deltagit i alla utbildningar och aktiviteter i projektet.

6 Västmanland Syftet med projektet var dels att stärka och befästa ett strategiskt och strukturerat kontinuerligt tobakspreventivt arbete i Västmanland med målsättning att en fungerande tobaksavvänjning skulle vara tillgänglig för alla länsinnevånare senast 2010 dels att kartlägga behovet av tobaksavvänjning inom Primärvården i Västmanland samt att implementera metoden rökslut i samband med operation/strålbehandling. Landstinget Gävleborg Efter att ha sökt stimulansmedel har tobaksarbetet inom Division Primärvård Landstinget Gävleborg intensifierats. Ett av de grundläggande målen var att få till stånd en rutin för det tobaksförebyggande arbetet inom Division Primärvård. Under 2009 antogs den förslagna rutinen och implementeringsarbetet har pågått sedan dess. Ett annat mål var att få tillstånd flera lokala tobaksavvänjare som kunde erbjuda stöd och hjälp att minska eller sluta ett tobaksbruk. De lokala tobaksavvänjarna har dels ökat i antal dels ökat antalet tobaksavvänjningar. Arbetet med att höja kompetensnivån har pågått kontinuerligt. Två av medarbetarna på Folkhälsoenheten har genomgått utbildning till att bli diplomerade tobaksavvänjare. Dessa i sin tur ansökte hos Yrkesföreningarna mot tobak och fick beviljat att genomföra diplomeringsutbildningar för de lokala tobaksavvänjarna. I slutet av 2010 genomfördes två grundutbildningsdagar som ett led i detta. 18 av de lokala tobaksavvänjarna valde att delta med en förhoppning om att kunna bli diplomerade under Samarbete mellan olika verksamheter i Division Primärvård samt med andra divisioner i landstinget Gävleborg har också varit ett av målen för detta projekt. Glädjande är att arbetet med de andra divisionerna har resulterat i att arbetet tobaksfri i samband med operation har intensifierats. Här kommer FHE även fortsättningsvis att finnas med. Det tobaksförebyggande arbetet har fått en skjuts i rätt riktning och med gemensamma krafter utvecklas det ytterligare under Landstinget Västernorrland Syftet var att tobaksavvänjning skulle integreras och bli en naturlig del i den dagliga kliniska verksamheten. Vidtagna åtgärder skulle leda till samsyn mellan primärvårdens olika verksamheter. Under projektperioden har två inventeringar av tobaksavvänjning inom Primärvården gjorts (nulägesbeskrivningar). År 2009 framkom att det fanns få diplomerade tobaksavvänjare på vårdcentralerna, det efterfrågades fortbildning, faktamaterial om tobak samt bättre redskap i hälsopedagogik, t.ex. motiverande samtal. I slutet av projektet kan vi stolt konstatera att drygt 30 diplomerade tobaksavvänjare utbildats inom Landstinget Västernorrland. Det finns två utbildare i länet så ytterligare utbildningar för diplomerade tobaksavvänjare kan initieras. Användbart och bra material från Statens Folkhälsoinstitut har marknadsförts och distribuerats till vårdgivarna. Vi har också producerat eget material (affischer, kontaktkort, broschyrer). Information om tobaksavvänjning har spridits via massmedia och landstingets hemsida. Seminarier om tobaksavvänjning och hälsopedagogik har erbjudits, nätverk förstärkts. Genom införandet av riktlinjer, rutiner och ersättning för resultat inom Primärvården Västernorrland har vi skapat ännu bättre möjligheter till dokumentation och uppföljning av genomförda insatser samt stimulerat till att tobaksavvänjning erbjuds i högre grad och på lika villkor oavsett var man bor i länet. De två åren har inneburit en rejäl kraftsamling för tobaksavvänjning. Jämtlands läns landsting Syftet var att bredda och kvalitetssäkra och öka tillgången för Jämtlands läns tobaksavvänjningsstöd på en bred nivå. En kartläggning av befintliga resurser i tobaksavvänjningsstöd på hälsocentraler och företagshälsovård genomfördes. Vad behöver

7 förstärkas och vad saknas? Detta ger i sin tur även en vägledning om hur vi kan gå vidare efter projekttidens slut. Målet var att samtliga patienter ska tillfrågas om sina tobaksvanor och ska erbjudas avvänjningsstöd. På varje hälsocentral ska finnas tillgång till tobaksavvänjare, om inte man har egen bör möjlighet finnas till att få stöd på närliggande central. Tänkta samarbetspartners var primärvård och länssjukvård, företagshälsovård, studieförbund, och invandrarföreningar. Kontakt togs med primär- och länssjukvård och studieförbund. Studieförbundet ansåg sig i dagsläget inte ha möjlighet att delta i projektet av ekonomiska skäl, men intresset finns ändå kvar. MI-utbildningar och annan information har ägt rum. Fler möjligheter till kvalificerat tobaksavvänjningsstöd har kunnat skapas genom projektet, både inom landstingets verksamhet och inom företagshälsovården. Ett ökat intresse för tobaksavvänjningsutbildningen har visat sig. Västerbottens läns landsting Målet var att utveckla en verksamhet där professionellt tobaksavvänjningsstöd ska vara tillgängligt för hela befolkningen, genom landstinget. Arbetet ska bidra till att motivera och stödja människorna i länet att sluta använda tobak. Särskilt angeläget är att nå tobaksbrukande ungdomar, unga vuxna, gravida, nyblivna föräldrar samt patienter inom psykiatrin. Två resurspersoner fick uppdraget i två delar av länet, med lokal förankring, de utbildades av Folkhälsoinstitutet och har genomfört informationsmöten och föreläsningar på hälsocentraler och inom psykiatrin. Under 2010 ersattes de två första resurspersonerna på deltid av en diplomerad tobaksavvänjare från folktandvården. Ett särskilt mål var att nå motiverade patienter bland de som röker mest och erbjuda utbildning i ett område med sämre tillgänglighet. Vi har föreläst för mödrahälsovården, genomfört en stor nätverksträff, två grundutbildningar och två utbildningsdagar med fokus på ungdomar och samtalsmetodik, med deltagare från specialistkliniker, primärvården, folktandvården, ungdomshälsa, skola och fritid. Med resultat att vi kan erbjuda tobaksavvänjning på ungdomshälsan, flera gymnasieskolor och folktandvården. Vi har arbetat med vår egen personal i Utmaningen, där vi utmanar till tobaksfrihet och lockar med fina vinster, stöd, peppning och etappvinster. Lokala aktiviteter har genomförts under tobaksfria veckan och dagen, visst material har tagits fram och vi har påbörjat arbetet med en SMS-tjänst för att nå ungdomar. En arbetsgrupp med utvecklingsansvariga inom primärvården och folktandvården, resurspersonen och undertecknad är tillsatt. Landstinget Norrbotten Syftet är att minska antalet tobaksanvändare i Norrbotten genom att öka tillgängligheten till tobaksavvänjning. Projektet har genomfört diplomeringsutbildningar, arrangerat nätverksträffar, varit en aktiv part i införandet av tobaksfri inför operation, samt spridit kunskap om tobak och tobaksavvänjning via utställningar, press, radio och TV. Antalet tobaksavvänjare har ökat från 26 till 47 stycken på landstingets Vårdcentraler. Tillgängligheten har också ökat på två av länets stora gymnasieskolor (Piteå och Luleå) med ett elevunderlag på sammanlagt 4700 elever. Där finns det idag sex diplomerade tobaksavvänjare. Ett nätverk för tobaksavvänjare har byggts upp. Andelen dagligrökande kvinnor har minskat från 2006 till I åldersgruppen år från 11 till 9% och i åldersgruppen år från 21 till 17%. (Källa: Hälsa på lika villkor 2010). Av 114 patienter som fått tobaksavvänjning är 45 tobaksfria efter avslutad behandling, dvs 40%. Landstinget i Kalmar län

8 Projektets övergripande mål var att minska antalet tobaksbrukare i länet, detta är ett långsiktigt mål. Syftet i projektet har varit att fler patienter som kommer i kontakt med vården ska få frågan om tobak och vid behov erbjudas stöd till tobaksstopp. Vårdpersonalen ska ha kunskap om hur de kan ta upp tobak med patienterna och veta vart de kan hänvisa patienten för tobaksavvänjning. Tre resurspersoner har varit knutna till projektet och de har arbetat mot primärvårdsförvaltningen, hälso- och sjukvårdsförvaltningen samt psykiatriförvaltningen. I projektet har vi förutom att sprida enkla råd om tobaksavvänjning fokuserat på följande, tobaksfrihet inför operation, tobak och diabetes, tobak och patienter med psykiska besvär, kartläggningar och utbildning av tobaksavvänjare samt information och utbildningar. Riktlinjen Tobaksfri inför operation har tagits fram i samverkan med primärvård, hälsovalsenheten och hälso- och sjukvårdsförvaltningen och implementerats i verksamheterna. Att detta gjordes utifrån ett gemensamt beslut mellan förvaltningarna underlättade införandet. Psykiatriförvaltningen har genomfört en enkätundersökning under året för att få en uppfattning om personalens och patienters tobaksvanor och behov av stöd till tobaksstopp. Resultat från enkätundersökningen som gjordes under hösten 2010 visade på ett behov av en satsning på tobaksavvänjning för patienter med psykiska besvär, samt att många av den egna personalen som använde tobak ville sluta. En satsning har gjorts i projektet för att på sikt minska den höga andelen rökare bland länets diabetiker bland annat har en Primärvårdsrutin Tobak och diabetes tagits fram för att tobaksbrukande diabetiker ska erbjudas kvalificerat stöd till tobaksavvänjning. Under projekttiden har fyrtiofyra nya tobaksavvänjare utbildats och tio tobaksavvänjare har genomgått diplomeringsutbildning. Ett stort antal föreläsningar och informationstillfällen har getts riktade mot ledning och personal i landstinget. Särskilda insatser mot patienterna har gjorts under tobaksveckorna. Men huvudsakligen har våra insatser riktats mot personalen. En strävan har funnits att öka kunskaperna om tobak och tobaksavvänjning hos hälso- och sjukvårdens personal genom utbildningar, föreläsningar och lättillgängligt informationsmaterial. För att detta i sin tur ska leda till att fler tobaksbrukande patienter blir uppmärksammade och får stöd till tobaksstopp. Projektet hade stor nytta av att det nationellt fanns ett stort fokus på tobak och tobaksavvänjning under året.

Nationellt tobaksarbete

Nationellt tobaksarbete Nationellt tobaksarbete Cecilia Birgersson Utredare tobaksprevention 2011-04-05 Sid 1 Konsekvenser Nikotin är en drog med snabb tillvänjning som ger ett starkt beroende i klass med heroin Tobaksrökningen

Läs mer

Regeringssatsning på alkoholprevention i primärvård, sjukhusvård, universitet/högskola och företagshälsovård 2006-2010

Regeringssatsning på alkoholprevention i primärvård, sjukhusvård, universitet/högskola och företagshälsovård 2006-2010 Regeringssatsning på alkoholprevention i primärvård, sjukhusvård, universitet/högskola och företagshälsovård 2006-2010 Omfattar flera delprojekt i primärvården som - Barnhälsovård - Mödrahälsovård - Distriktssköterskor/mottagningssköterskor

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

Utredningsuppdrag 15/03 Strategi för ett tobaksfritt län 2025

Utredningsuppdrag 15/03 Strategi för ett tobaksfritt län 2025 Landstingsdirektörens stab Utvecklings- och folkhälsoenheten TJÄNSTESKRIVELSE 2015-10-07 Landstingsstyrelsen 1(2) Referens Diarienummer 150054 Utredningsuppdrag 15/03 Strategi för ett tobaksfritt län 2025

Läs mer

Prioriterade strategiska och operativa insatser i det tobakspreventiva arbetet. Målgrupper. Prioriterade insatser

Prioriterade strategiska och operativa insatser i det tobakspreventiva arbetet. Målgrupper. Prioriterade insatser Cancerplanen Arbetsgruppen förebyggande och tidig upptäckt 2011-03-14 Prioriterade strategiska och operativa insatser i det tobakspreventiva arbetet Syftet med arbetet och förslagen som presenteras nedan

Läs mer

Tobaksfri i samband med operation. En samverkan mellan Närsjukvården och ortopedkliniken på Hallands sjukhus Halmstad

Tobaksfri i samband med operation. En samverkan mellan Närsjukvården och ortopedkliniken på Hallands sjukhus Halmstad Tobaksfri i samband med operation En samverkan mellan Närsjukvården och ortopedkliniken på Hallands sjukhus Halmstad Projektledare David Chalom Processledare Marie-Louise Norberg Tobakspreventiv enhet

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

Struktur, rutiner och utbildning

Struktur, rutiner och utbildning Struktur, rutiner och utbildning Margareta Pantzar, psykolog, FFoU-enheten LANDSTINGET I UPPSALA Psykologer mot Tobak Struktur Socialstyrelsens uppföljning av Riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Läs mer

Det svenska nätverket lso- och sjukvård (HFS)

Det svenska nätverket lso- och sjukvård (HFS) Det svenska nätverket Hälsofrämjande hälsoh lso- och sjukvård (HFS) en del av det internationella nätverket Health Promoting Hospitals & health services, initierat av WHO 1993 Nätverkets vision En hälsofrämjande

Läs mer

Ännu bättre cancervård enkätrapport om. Tobaksavvänjning i hälso- och sjukvården

Ännu bättre cancervård enkätrapport om. Tobaksavvänjning i hälso- och sjukvården Ännu bättre cancervård enkätrapport om Tobaksavvänjning i hälso- och sjukvården Ledningens roll och koll Tobaksavvänjning i hälsooch sjukvården ledningens roll och koll Resultat från enkätkartläggning

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Sammanställning av nuläge inför GAP analys

Sammanställning av nuläge inför GAP analys JÄMTLANDS LÄNS LANDSTING Sammanställning av nuläge inför GAP analys Folkhälsocentrum 2013-08-28 Innehåll Varför en nulägesbeskrivning?... 3 De tre frågor som ställdes var:... 3 Nulägesresultat:... 3 I

Läs mer

Lönestatistik 2014 Individuell löneutveckling landsting

Lönestatistik 2014 Individuell löneutveckling landsting Lönestatistik Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är

Läs mer

Tobakspolicy för Landstinget Blekinge

Tobakspolicy för Landstinget Blekinge Tobakspolicy för Landstinget Blekinge Antagen i Landstingfullmäktige 14 juni 2010 Tobakspolicy för Landstinget Blekinge 1(5) Innehållsförteckning Tobakspolicy för Landstinget Blekinge... Fel! Bokmärket

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Hälsoinriktad hälso- och sjukvård

Hälsoinriktad hälso- och sjukvård Hälsoinriktad hälso- och sjukvård Maria Bjerstam Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning 6205 5 1 Hälsans bestämningsfaktorer 2 Implementering The story Någon får en idé om en ny metod

Läs mer

Resurser till tobaksavvänjning inom Landstinget i Östergötland 2013

Resurser till tobaksavvänjning inom Landstinget i Östergötland 2013 Resurser till tobaksavvänjning inom Landstinget i Östergötland 213 Folkhälsocentrum Linköping augusti 213 Ann-Charlotte Everskog Katarina Åsberg Maria Elgstrand www.lio.se/fhc Resurser till tobaksavva

Läs mer

Utvecklingen av kompetens inom evidensbaserad psykologisk behandling. Redovisning av utbetalda medel till landstingen

Utvecklingen av kompetens inom evidensbaserad psykologisk behandling. Redovisning av utbetalda medel till landstingen Utvecklingen av kompetens inom evidensbaserad psykologisk behandling Redovisning av utbetalda medel till landstingen Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Samtliga 21 landsting och regioner

Samtliga 21 landsting och regioner Samtliga 21 landsting och regioner Antal timmar övertid/mertid/fyllnadstid under 2016, samt vad det kostar och motsvarar i tjänster Övertidstimmar: 2 741 964 Snittkostnad/timme 333,19 kronor Totalkostnad:

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

Insatser för att minska tobaksrökningen

Insatser för att minska tobaksrökningen Insatser för att minska tobaksrökningen Utvecklingsarbete för att stärka ledning och styrning av hälso- och sjukvårdens arbete med rökavvänjning. Sveriges Kommuner och Landsting Arbetsgivarorganisation

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

Tobaksavvänjning. Inventering inom Primärvården Västernorrland 2009

Tobaksavvänjning. Inventering inom Primärvården Västernorrland 2009 Tobaksavvänjning Inventering inom Primärvården Västernorrland 2009 Sammanställt av Folkhälsoplanerare Iwona Jacobsson April 2009 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Sammanfattning 3 Bakgrund 3 Primärvården Västernorrland

Läs mer

Det svenska nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)

Det svenska nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS) Det svenska nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS) en del av det internationella nätverket Health Promoting Hospitals & health services, initierat av WHO 1993 Hälso- och sjukvårdens utmaning

Läs mer

Länsrapport Länsstyrelserna. Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport Länsstyrelserna. Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2014 - Länsstyrelserna Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Om länsrapportens undersökning 2014 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder

Läs mer

Enkla råd/tobak. Margareta Pantzar, psykolog Samordnare och sakkunnig i tobaksprevention FFoU-enheten, Primärvården, Landstinget I Uppsala län

Enkla råd/tobak. Margareta Pantzar, psykolog Samordnare och sakkunnig i tobaksprevention FFoU-enheten, Primärvården, Landstinget I Uppsala län Enkla råd/tobak Margareta Pantzar, psykolog Samordnare och sakkunnig i tobaksprevention FFoU-enheten, Primärvården, Landstinget I Uppsala län Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 1 Stockholm i december 2011 Sveriges Kommuner och Landsting Avdelningen för vård och omsorg. Annie Hansen Falkdal 2 Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Stöd till införandet av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Stöd till införandet av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Stöd till införandet av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Rubrik Irene Nilsson Carlsson 2013-11-22 Huvuddragen i riktlinjerna De nationella riktlinjerna 2013-11-22 3 Varför riktlinjer

Läs mer

Diabetesvård i Västerbotten

Diabetesvård i Västerbotten Diabetesvård i Västerbotten Herbert Sandström Distr. Läk. Doc Allmänmedicin Enheten för Allmänmedicin. VLL/Umeå Universitet Hur kan ÖJ bidra till att utveckla och förbättra diabetesvården? Exempel från

Läs mer

Folkhälsoenkät Förekomsten av dålig psykisk hälsa är 16 % för män och 20 % för kvinnor.

Folkhälsoenkät Förekomsten av dålig psykisk hälsa är 16 % för män och 20 % för kvinnor. Folkhälsoenkät 2008 Förekomsten av dålig psykisk hälsa är 16 % för män och 20 % för kvinnor. Den högsta andelen ses bland unga kvinnor i åldern 18-34 år.. Dålig psykisk hälsa är vanligare bland förtidspensionärer,

Läs mer

Regeringsuppdrag till FHI

Regeringsuppdrag till FHI Regeringsuppdrag till FHI Handlingsplanerna, prop. 2000/01:20 och 2005/06:30 Fortbildning om alkohol till primärvårdens och företagshälsovårdens personal 2004 - Projektering/planering 2005 - Pilotverksamheter

Läs mer

I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare

I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare AKADEMISK SPECIALISTTJÄNSTGÖRING FÖR SJUKSKÖTERSKOR I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare 2015-02-26 Lisbeth Löpare Johansson Sandra Zetterman Innehållsförteckning 1 Brist på specialist... 3

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Självskadeprojektet för VGR och Örebro

Självskadeprojektet för VGR och Örebro Självskadeprojektet för VGR och Örebro Projektansvarig Lise-Lotte Risö Bergerlind Projektledare Jerry Bergström VGR-Noden Bakgrund I en överenskommelse mellan Sveriges kommuner och landsting (SKL) och

Läs mer

Totalpoäng för respektive medlemssjukhus

Totalpoäng för respektive medlemssjukhus Akademiska sjukhuset Alingsås lasarett Angereds Närsjukhus Capio Lundby NÃ rsjuhus Capio Närsjukvård AB Capio St Görans sjukhus AB Centralsjukhuset Kristianstad Frölunda Specialistsjukhus Helsingborgs

Läs mer

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 215 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

Projekt Barn som anhöriga 2012-2014

Projekt Barn som anhöriga 2012-2014 Projekt Barn som anhöriga 2012-2014 Nationell satsning sker på utvecklingsarbete som stödjer barn och unga som har föräldrar med olika svårigheter. I hälso- och sjukvårdslagen har lyfts in barns särskilda

Läs mer

Patienters tillgång till psykologer

Patienters tillgång till psykologer Patienters tillgång till psykologer - en uppföljande kartläggning av landets vårdcentraler 2011 - genomförd av Sveriges Psykologförbund 2011 2011-12-14 Syfte och genomförande Psykologförbundet har gjort

Läs mer

Återrapportering av medel Nationella Tobaksuppdraget

Återrapportering av medel Nationella Tobaksuppdraget Dnr: 705-17285-2008 HFÅ 2008/306 Återrapportering av medel Nationella Tobaksuppdraget Samverkansprojekt Hälsofrämjande insatser för minskat tobaksbruk i Södermanland Ulrica Berglöf Regional Tobakssamordnare

Läs mer

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 2012 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för att mäta överbeläggningar

Läs mer

Kömiljarden resultatet. Socialdepartementet

Kömiljarden resultatet. Socialdepartementet Kömiljarden 2009 - resultatet Kömiljarden 2009 - bakgrund Lanserades i Budgetpropositionen i september 2008 450 miljoner att dela på för de landsting som klarar att erbjuda 80 procent av patienterna besök

Läs mer

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2013

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 2012 använder alla landsting och regioner en gemensam metod

Läs mer

Socialstyrelsen Höstmöte SFVH Enheten för patientsäkerhet Agneta Holmström

Socialstyrelsen Höstmöte SFVH Enheten för patientsäkerhet Agneta Holmström Socialstyrelsen Höstmöte SFVH 2016 Enheten för patientsäkerhet Agneta Holmström Socialstyrelsen leds av en styrelse som har det formella ansvaret att leda vår verksamhet. Ingemar Skogö, ordförande, Charlotta

Läs mer

Effektmått på hälsoinriktad hälso- och sjukvård

Effektmått på hälsoinriktad hälso- och sjukvård Effektmått på hälsoinriktad hälso- och sjukvård Maria Bjerstam Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Hälsoinriktad = Hälsofrämjande för att stärka eller bibehålla människors fysiska,

Läs mer

Satsning på kommunal mobilisering

Satsning på kommunal mobilisering Satsning på kommunal mobilisering Inom Nationella tobaksuppdraget fick länsstyrelserna möjlighet att under 2010 anställa en resursperson för kommunalt tobaksförebyggande arbete. Totalt var det 17 av 21

Läs mer

Hälsofrämjande sjukvård

Hälsofrämjande sjukvård Hälsofrämjande sjukvård Letter of Intent Referensgrupp: Ledning i samverkan Styrgrupp: Landstingsdirektörens ledningsgrupp Referensgrupp: Linnéuniversitetet Processgrupp: Processledare: Maria Rundgren

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Antibiotikaförsäljning via recept Uppsala län t o m 2012. Gunilla Stridh Ekman, Strama Uppsala län

Antibiotikaförsäljning via recept Uppsala län t o m 2012. Gunilla Stridh Ekman, Strama Uppsala län Antibiotikaförsäljning via recept Uppsala län t o m 212 45 4 35 3 25 2 15 1 5 Antibiotikaförsäljning (J1 exkl metenamin) via recept 21-212, per län. Källa: Apotek ens Service AB 21 211 212 Västra Götaland

Läs mer

Landstingsstyrelsen Kvalitet och patientsäkerhet

Landstingsstyrelsen Kvalitet och patientsäkerhet Landstingsstyrelsen Kvalitet och patientsäkerhet Krister Björkegren Patientsäkerhet Barometern 9 nov 2012 Trycksår 2008: Landstingets första trycksårsmätning - var femte patient har trycksår 2009-2012:

Läs mer

Redovisning av projektet Hjärt- och Lungsjuka minskar tobaksbruket (2008/323)

Redovisning av projektet Hjärt- och Lungsjuka minskar tobaksbruket (2008/323) 2011-01-26 Statens Folkhälsoinstitut 831 40 Östersund Redovisning av projektet Hjärt- och Lungsjuka minskar tobaksbruket (2008/323) Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund redovisar här projektet Hjärt- och

Läs mer

Landstingsstyrelsen 31 mars 2015

Landstingsstyrelsen 31 mars 2015 Landstingsstyrelsen 31 mars 2015 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Ragnhild Holmberg 2014-03-31 Landstingsstyrelsen 1 Faktisk väntetid inom 60 dagar HSF HSF Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov

Läs mer

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans 1 Bakgrund Juni 2012 ansöker landstingsfullmäktige om att få bilda region i Östergötland Maj 2013 startar Utveckling Östergötland arbetet med att:

Läs mer

Tobaksfri kommun. en del i ett hälsofrämjande arbete

Tobaksfri kommun. en del i ett hälsofrämjande arbete Tobaksfri kommun en del i ett hälsofrämjande arbete 1 Denna broschyr är en kort sammanfattning av de viktigaste delarna i rapporten Tobaksfri kommun en guide för att utveckla det tobaksförebyggande arbetet.

Läs mer

RCC:s handlingsplan för ett rökfritt Sverige

RCC:s handlingsplan för ett rökfritt Sverige RCC:s handlingsplan för ett rökfritt Sverige RCC anser att Sveriges riksdag bör fatta ett beslut om ett årtal då Sverige ska vara rökfritt! Ett av de övergripande målen i den nationella cancerstrategin

Läs mer

Landstingens och SKL:s nationella patientenkät

Landstingens och SKL:s nationella patientenkät Landstingens och SKL:s nationella patientenkät Resultat från Institutet för kvalitetsindikatorer Patientupplevd kvalitet läkar- och sjuksköterskebesök vid vårdcentraler Resultat för privata och offentliga

Läs mer

Tobaksavvänjning. en del i ett tobaksförebyggande arbete

Tobaksavvänjning. en del i ett tobaksförebyggande arbete Tobaksavvänjning en del i ett tobaksförebyggande arbete STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, ÖSTERSUND 2009 ISBN: 978-91-7257-660-5 OMSLAGSFOTO: sandra pettersson/fotograftina.se FOTO INLAGA: sandra pettersson/fotograftina.se

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

Fri från tobak i samband med operation

Fri från tobak i samband med operation du väljer din väg. Broschyren är framtagen genom ett samarbete mellan nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS) och Statens folkhälsoinstitut. Statens folkhälsoinstitut distributionstjänst

Läs mer

RAPPORT: TOBAKSFRIHET I SAMBAND MED OPERATION resultat av enka tundersö kning 2014

RAPPORT: TOBAKSFRIHET I SAMBAND MED OPERATION resultat av enka tundersö kning 2014 RAPPORT: TOBAKSFRIHET I SAMBAND MED OPERATION resultat av enka tundersö kning 214 Ett av s mål är att öka antalet medlemmar inom HFS-nätverket som arbetar med tobaksfrihet i samband med operation. År 212

Läs mer

Läkarförbundets bemanningsenkät för vårdcentraler 2012 Öppna jämförelser över tillgången till specialistläkare

Läkarförbundets bemanningsenkät för vårdcentraler 2012 Öppna jämförelser över tillgången till specialistläkare Läkarförbundets bemanningsenkät för vårdcentraler 2012 Öppna jämförelser över tillgången till specialistläkare Svante Pettersson Avdelningen för politik och profession Bakgrund Uppdrag från SLF:s fullmäktige

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

Bilaga 3 Datakvalitet, rapportering till kvalitetsregister m m jämförelse av landstingen

Bilaga 3 Datakvalitet, rapportering till kvalitetsregister m m jämförelse av landstingen 26 juni 2006 Bilaga till rapporten Öppna Jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet. Jämförelser mellan landsting 2006 Bilaga 3 Datakvalitet, rapportering till kvalitetsregister m

Läs mer

HFS, Hälsofrämjande sjukvårdsorganisationer, enkätuppföljning för verksamhetsåret 2013

HFS, Hälsofrämjande sjukvårdsorganisationer, enkätuppföljning för verksamhetsåret 2013 HFS, Hälsofrämjande sjukvårdsorganisationer, enkätuppföljning för verksamhetsåret 13 Sammanfattning av hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande verksamhet inom JLLs primärvård (både jll- och privatdrivna).

Läs mer

Halvtid i implementeringsprojektet. Projektledare Iréne Nilsson Carlsson

Halvtid i implementeringsprojektet. Projektledare Iréne Nilsson Carlsson Halvtid i implementeringsprojektet Projektledare Iréne Nilsson Carlsson Hälso- och sjukvården bör erbjuda patienter: Levnadsvana Rökning Åtgärd Kvalificerat rådgivande samtal Riskbruk av alkohol Rådgivande

Läs mer

Sammanställning av patientnämndernas statistik till IVO 2014

Sammanställning av patientnämndernas statistik till IVO 2014 Bilaga 1 Sammanställning av patientnämndernas statistik till IVO 2014 Uppdraget och material Enligt lag (1998:1656) om patientnämndsverksamhet m.m. ska nämnderna senast den sista februari varje år lämna

Läs mer

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter mars 2016

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter mars 2016 Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter mars 216 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för att

Läs mer

Tobaksavvänjning sparar liv och pengar

Tobaksavvänjning sparar liv och pengar Tobaksavvänjning sparar liv och pengar Tobaksbruket är i dag den största enskilda orsaken till sjukdom, lidande och förtida död i vårt land. Sjutton procent av den vuxna befolkningen röker dagligen och

Läs mer

Stora skillnader för drabbade av tarmcancer

Stora skillnader för drabbade av tarmcancer Stora skillnader för drabbade av tarmcancer Aftonbladet skriver 21 november 2011. Läkare struntar i riktlinjerna Varje dag får 20 svenska män och kvinnor veta att de har tarmcancer. Hälften dör. En tidigare

Läs mer

Så arbetar vi strategiskt mot offentlig sektor. Fredrik Lindbergsson Head Tender Business

Så arbetar vi strategiskt mot offentlig sektor. Fredrik Lindbergsson Head Tender Business Så arbetar vi strategiskt mot offentlig sektor Fredrik Lindbergsson Head Tender Business Sammanfattning Vad är viktigt för ett stort (forskande läkemedels)företag? Långsiktighet Lönsamhet Vad innebär det?

Läs mer

Förlossningsvården en framtidsfråga

Förlossningsvården en framtidsfråga Förlossningsvården en framtidsfråga Förlossningsvården möter människor i en av livets största stunder Alla blivande föräldrar ska kunna lita på att få god och säker hjälp när deras barn kommer till världen

Läs mer

Etablering och konkurrens på primärvårdsmarknaden om kvalitetsdriven konkurrens och ekonomiska villkor. Regeringsuppdrag S2013/5937/FS (delvis)

Etablering och konkurrens på primärvårdsmarknaden om kvalitetsdriven konkurrens och ekonomiska villkor. Regeringsuppdrag S2013/5937/FS (delvis) Etablering och konkurrens på primärvårdsmarknaden om kvalitetsdriven konkurrens och ekonomiska villkor Regeringsuppdrag S2013/5937/FS (delvis) Vårt uppdrag Konkurrensverket ska se över hur etablering av

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2006-05-15 LS-LED06-159 47 Rätten till ersättning för kostnader för vård i annat EES-land - En översyn. Remissvar Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen

Läs mer

Läkares attityder till det sjukdomsförebyggande arbetet. Projektledare Iréne Nilsson Carlsson

Läkares attityder till det sjukdomsförebyggande arbetet. Projektledare Iréne Nilsson Carlsson Läkares attityder till det sjukdomsförebyggande arbetet Projektledare Iréne Nilsson Carlsson Socialstyrelsens uppföljning av riktlinjerna Följer landstingen och hälso- och sjukvården socialstyrelsens nationella

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Friskvårdscentralen hammarö Friskvården i Värmland

Verksamhetsberättelse. Friskvårdscentralen hammarö Friskvården i Värmland Verksamhetsberättelse Friskvårdscentralen hammarö Friskvården i Värmland 2015 Utgiven av Friskvården i Värmland Layout: Anna Lind Hedin, Friskvården i Värmland Kontakta Friskvården i Värmland Box 10, 651

Läs mer

Företagarpanelen Q Dalarnas län

Företagarpanelen Q Dalarnas län Företagarpanelen Q4 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 6 4 80 33 31 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 42 41 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Regionuppdrag för implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Regionuppdrag för implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Regionuppdrag för implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Regional Levnadsvanedag för fysioterapeuter och dietister, Skövde 14 11 06 WHO konferens i Ottawa

Läs mer

HFS, Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer, enkätuppföljning för verksamhetsåret 2012

HFS, Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer, enkätuppföljning för verksamhetsåret 2012 HFS, Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer, enkätuppföljning för verksamhetsåret Sammanfattning av hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande verksamhet inom JLLs primärvård (både jll- och privatdrivna).

Läs mer

Pneumokockvaccination av små barn i Sverige i dag och i morgon

Pneumokockvaccination av små barn i Sverige i dag och i morgon Pneumokockvaccination av små barn i Sverige i dag och i morgon en kartläggning av landstingens informations- och utbildningsinsatser samt budgetbeslut Max blev döv på grund av en pneumokockinfektion vid

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Läkarförbundets enkät till primärvårdens läkare steg tre i förbundets utvärdering av vårdvalet i primärvården

Läkarförbundets enkät till primärvårdens läkare steg tre i förbundets utvärdering av vårdvalet i primärvården Läkarförbundets enkät till primärvårdens läkare 2015 - steg tre i förbundets utvärdering av vårdvalet i primärvården Utvärderingsuppdrag från fullmäktige - ökad läkarbemanning 1/1500 - utveckling av småskalig

Läs mer

Tobaksavvänjning. inom tandvården i Östergötland uppföljning 2013. Tandvårdsgruppen Landstinget i Östergötland. www.lio.se

Tobaksavvänjning. inom tandvården i Östergötland uppföljning 2013. Tandvårdsgruppen Landstinget i Östergötland. www.lio.se Tobaksavvänjning inom tandvården i Östergötland uppföljning 2013 Tandvårdsgruppen Landstinget i Östergötland www.lio.se Sammanfattning Bakgrund Tandvården i Östergötland, såväl folktandvård som privattandvård,

Läs mer

Implementering av Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Implementering av Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Folkhälsoenheten Eva Pettersson Lindberg Sara Maripuu 2012-01-02 Implementering av Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Sammanfattning Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för

Läs mer

B - ÅRLIG RAPPORT OM KLINISK FORSKNING

B - ÅRLIG RAPPORT OM KLINISK FORSKNING B - ÅRLIG RAPPORT OM KLINISK FORSKNING Enkätsvaren skickas in senast den 29 februari. Upplysningar om enkäten Sakinnehåll: Kerstin Sjöberg, 08-452 76 67 eller kerstin.sjoberg@skl.se. Tekniska frågor: Kenneth

Läs mer

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks och beroendevården i Norrbottens län

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks och beroendevården i Norrbottens län Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks och beroendevården i Norrbottens län Bakgrund Regeringen fattade den 24 april 2008 beslut om en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare PROMEMORIA Vårt dnr 2015-09-16 Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Länsstyrelsernas del

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Länsstyrelsernas del Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2 (140) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade denna samverkan? Tillsyn över

Läs mer

PPM-BHK. Punktprevalensmätning av Basala hygienrutiner och klädregler. Landstingens resultat VT 12

PPM-BHK. Punktprevalensmätning av Basala hygienrutiner och klädregler. Landstingens resultat VT 12 PPM-BHK Punktprevalensmätning av Basala hygienrutiner och klädregler Landstingens resultat VT 12 PPM-BHK 2010-2012 PPM-BHK HT10 VT11 HT11 VT12 Antal observationer 14024 24832 24042 27019 Sjuksköterska/barnmorska

Läs mer

Implementeringen av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Implementeringen av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Implementeringen av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Rubrik Iréne Nilsson Carlsson 2013-11-12 Varför nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder? De viktigaste

Läs mer

YH - antal platser med avslut

YH - antal platser med avslut YH - antal platser med avslut 2017-2023 Ekonomi, administration och försäljning Teknik och tillverkning Samhällsbyggnad och byggteknik Data/IT Hälso- och sjukvård samt socialt arbete Hotell, restaurang

Läs mer

Patientnämnden. Region Östergötland

Patientnämnden. Region Östergötland Patientnämnden Patientnämnden Enligt lag om patientnämndsverksamhet m.m. (1998:1656) ska varje landsting/region och kommun ha en eller flera patientnämnder med uppgift att stödja och hjälpa patienter.

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit till

Läs mer

Punktprevalensmätning av trycksår 2017 Landstingens resultat

Punktprevalensmätning av trycksår 2017 Landstingens resultat Punktprevalensmätning av trycksår 2017 Landstingens resultat 3 Andel patienter med trycksår (kategori 1-4) 25,0% 2 15,0% 1 5,0% Slutenvård exkl. rättspsykiatri inkl. övrigt Exkl. barn både 2017 och 2016

Läs mer

Patientsäkerhetssatsning 2012 uppföljning och samlad bedömning av utfall

Patientsäkerhetssatsning 2012 uppföljning och samlad bedömning av utfall 2012-11-09 Dnr 5.2-42980/2012 1(6) Patientsäkerhetssatsning 2012 uppföljning och samlad bedömning av utfall Bakgrund Staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har träffat en överenskommelse, Patientsäkerhetssatsning

Läs mer

Folkhälsa vår viktigaste framtidssatsning! Utvecklings- och folkhälsoenheten

Folkhälsa vår viktigaste framtidssatsning! Utvecklings- och folkhälsoenheten Folkhälsa vår viktigaste framtidssatsning! Utvecklings- och folkhälsoenheten Utvecklings- och folkhälsoenheten Utveckling Forskning Utbildning Folkhälsa Regional utveckling Varje dag lite bättre Sveriges

Läs mer