Resurspersoner och stimulansbidrag för en kraftsamling av arbetet med tobaksavvänjning i landstingen.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Resurspersoner och stimulansbidrag för en kraftsamling av arbetet med tobaksavvänjning i landstingen."

Transkript

1 Resurspersoner och stimulansbidrag för en kraftsamling av arbetet med tobaksavvänjning i landstingen. Inom Nationella tobaksuppdraget fick landstingen möjlighet att under både 2009 och 2010 söka stimulansmedel för en resursperson som tillsammans med befintliga resurser skulle bidra till att utveckla och samordna tobaksavvänjningsarbetet i länet. Totalt var det 20 av 21 landsting som sökte och beviljades medel första året och 16 landsting andra året. Nedan finns en sammanfattning av vad respektive resursperson genomförde under sitt uppdrag. Inrapporterat av resurspersoner inom tobaksavvänjning Stockholm, Centrum för allmänmedicin Målet med projektet är att få en fördjupad kunskap om tobaksavvänjarnas arbete inom primärvården. Genom att sätta fokus på tobaksprevention uppmuntras fler att arbeta med frågan och få inspiration till att utbilda sig i tobaksavvänjning. Som grund har två enkäter tagits fram som bygger på tidigare kartläggningar genomförda i länet. En enkät riktar sig till hela vårdcentralen/mottagningens arbete med tobaksavvänjning och den andra enkäten riktar sig till den tobaksansvarige på vårdcentralen/mottagningen. Enkäterna skickades ut per post. Det visade sig av att knappt hälften av länets vårdcentraler har en kontaktperson som har ansvar för tobaksavvänjning. De flesta har gått en grundkurs i tobaksavvänjning och några enstaka är diplomerade tobaksavvänjare. Hur mycket de arbetar med att stödja patienter i tobaksstopp varierar stort. De flesta har inte speciellt avsatt tid för dessa patienter, men enstaka vårdcentraler har personer som arbetar 0,5-1 dag per vecka med tobaksavvänjning. Trots utbildning är det alltså inte många som sedan arbetar med tobaksavvänjning. Landstinget i Uppsala län Syftet var att hitta en struktur för det tobakspreventiva arbetet i Uppsala läns landsting. Deltagare var de offentliga vårdcentralerna (PV), lasarettet i Enköping (LE) och Akademiska sjukhuset (AS). Vi valde "sluta röka inför operation" som ett sätt att studera flöde från remiss till operation. Att patienter som är rökfria har minskad risk för komplikationer i samband med operation är vetenskapligt belagt. I PV ska remitterande läkare lyfta tobaksfrågan och motivera till rökstopp. Tobaksavvänjare på vårdcentralerna erbjuder tobaksavvänjning. Utifrån journaldata visade det sig att antalet tobaksbrukare i vårt material i stort sett var detsamma som i Sveriges befolkning. Några fick hjälp med motiverande samtal eller tobaksavvänjning. LE genomförde en journalgranskning för att få en bild av andelen rökare bland patienter som skulle opereras. Ofta fanns uppgiften i löpande text. En rutin togs fram som specificerade vårdpersonalens arbete med tobak i samband med operation. Vidare gjordes en initial värdeflödesanalys, som visade att oklarheter fanns beträffande vem och när tobaksfrågan skulle tas upp. Nu planers en ny värdeflödesanalys som ska utmynna i lokalt anpassade rutiner. AS har i många år arbetat med tobakspreventiva åtgärder. I detta projekt var målet att skapa struktur för rökstopp inför operation. På sjukhuset har ett system skapats där remissen via det elektroniska journalsystemet skickas till lungkliniken. En tobaksavvänjare tar kontakt med patienten. Landstinget Sörmland Det yttersta målet är att minska de stora folksjukdomarna som påverkas negativt av rökning. Genom utbildning i Motiverande samtal (MI) och tobaksavvänjning ges personal kunskap och

2 stöd i att arbeta med levnadsvaneförändring, i detta fall tobaksavvänjning. Att utbilda i hela vårdkedjan så att patienten möter samma budskap i hela vården. Det som uppnåtts är en ökad medvetenhet om tobakens skadeverkningar och fler insatser inom tobaksavvänjningsområdet. Att tobaksavvänjning tillhandahålls på samtliga vårdcentraler och även på medicinmottagningar. Att det på varje vårdcentral finns minst en namngiven person som har tobaksavvänjning som sitt uppdrag och som har kompetens för att utföra sitt uppdrag. Att vi genom dessa insatser och genom uppmärksamhetsveckorna hjälpt till att sprida budskapet till allmänheten om tobakens negativa påverkan. Syftet med projektet under 2010 har varit att öka medvetenhet och kunskap om ett hälsofrämjande förhållningssätt och tobaksavvänjning hos den behandlande personalen, så att patienten i det behandlande mötet blir bemött på ett adekvat sätt i en förändringsprocess, där patienten med stöd från personalen lotsas till att göra förändringar avseende levnadsvanor och i detta fall rökning när patienten är beredd. Projektet har också haft som mål att lägga en stabil och kontinuerlig struktur för ett tillhandahållande av tobaksavvänjning i vården. Ett tillägg i projektet under året blev också att en pilotverksamhet startades med tobaksfrihet i samband med operation. Landstinget i Östergötland Syfte var att förstärka, utveckla och kvalitetssäkra arbetet med tobaksavvänjning inom Landstinget i Östergötland. Det övergripande målet är att implementera landstingets tobaksfria policy, vilket långsiktigt förväntas öka antalet tobaksfria i Östergötland. Syftet med ansökta och erhållna stimulansmedel har till stor del uppfyllts inom Landstinget i Östergötland. Förstärkning av arbetet med tobaksavvänjning har uppnåtts bland annat genom beslutad och delvis implementerad policy, Tobaksfritt Landsting. En förstärkning av antalet utbildade tobaksavvänjare har även genomförts via utbildningsinsatser. Utvecklingen av arbetet med tobaksavvänjning har uppnåtts genom bland annat att en modell för tobaksavvänjning har utarbetats. Modellen beskriver var tobaksavvänjningsresurser finns att tillgå inom landstinget samt vilka externa aktörer som bedriver avvänjning. I modellen beskrivs även samarbete mellan enheterna. Inom ramen för primärvårdens arbete med tobaksavvänjning ses även en positiv utveckling av antalet patienter som erbjudits tobaksavvänjningsstöd under år Kvalitetssäkring av tobaksavvänjningsarbetet har uppnåtts genom bland annat kunskapsspridning om tobak gentemot såväl medarbetare, patienter som befolkningen i Östergötland. Insatser har framförallt genomförts i samband med Tobaksfria veckan (vecka 47) via nätverksträffar, kartläggningar och landstingets webbsida om tobak. Mödrahälsovården Syftet var att minska andelen tobaksanvändare bland kvinnor i fertil ålder och öka andelen tobaksfria graviditeter. Projektet startade 1/ och pågick fram till 31/ I projektplanen ingick också en ettårsuppföljning med enkät som kommer att vara avslutad mars Tre barnmorskor gick hösten 2009 Tobaksfri graviditet FOI. Mars 2010 så genomfördes en utbildning för alla barnmorskor på vår centraliserade mödravårdsenhet (25 barnmorskor). Materialet från Folkhälsoinstitutet användes då. I samband med denna utbildningsdag konkretiserades metoden: Den patientansvariga barnmorskan arbetar med motivationshöjande samtal till alla tobaksanvändande kvinnor som kommer för preventivmedelsrådgivning. När det gäller gravida kvinnor som använder tobak konkretiserades flera angreppsmöjligheter. Till exempel kvinnan har slutat när de kommer och kan gå kvar hos patientansvarig barnmorska för fortsatt stöd. Vid passiv rökning erbjuds information om risker, foldern

3 Tobaksfria barn delas ut. De som röker vid inskrivning erbjuds möjlighet till extra stöd av utbildad tobaksavvänjare. På enheten skrivs ca gravida in/år. 5% röker vid inskrivning. I projektet har fram till 1/12 42 kvinnor remitterats till tobaksavvänjare. Statistiskt sett borde 66 rökande kvinnor ha passerat enheten under projekttiden. Av dessa 42 har 21 varit på ett besök eller uteblivit. 21st har haft fortsatt kontakt. 9 st är helt tobaksfria (21%). " Landstinget Kronoberg Inom Landstinget Kronoberg finns sedan länge tobaksavvänjare på vårdcentralerna men resurserna har inte motsvarat behoven. Folkhälsoavdelningen beviljades 2010 medel för att starta en tobaksavvänjningsmottagning på Centrallasarettet i Växjö (CLV). Målet var att vårdgivare inom slutenvården skulle ha kännedom om vart man kan hänvisa patienter samt ge adekvat hjälp och stöd för att sluta med tobak. En projektanställning motsvarande 50 procent arbetade med att starta en tobaksavvänjningsmottagning på CLV. Information om verksamheten har getts via arbetsplatsträffar, landstingets personaltidning, mm. Resultat av satsningen är att mottagningen är välkänd och personalen har remitterat patienter, totalt 88 patienter och sammanlagt 120 besök. Den kvalitativa utvärderingen som genomfördes visade att mottagningen upplevs ha ökat effektiviteten i det tobakspreventiva arbetet. Remisser till mottagningen anses effektivare än att informera patienterna om möjligheterna att själva ta kontakt med vårdcentralerna. Fler patienter får stöd och hjälp med att sluta med tobak än vad som annars hade blivit fallet. Kunskapen om att det finns en resurs som har tid för stödjande och motiverande samtal kring tobaksavvänjning upplevs mycket positivt, då avdelningarna inte har möjlighet att tillgodose patienternas behov. Det finns ett starkt stöd för en fortsatt verksamhet på CLV och en motsvarande mottagning på Ljungby lasarett för att öka stabiliteten i verksamheten och minska sårbarheten. Gotland Syftet var att optimera primärvårdens tobaksavvänjningsresurser. Fokus på primärvårdens personal 2009 och 2010 mer tjänstemän och politiker, samt t ex Länsstyrelsen. Fastlandskontakter knöts. Utbildningar har anordnats, projektansökningar och remissvar skrivits. År 2009 pilotprojekt med patientrökenkät modell Jönköping som vidareutvecklades Har gett ökat efterfrågan och är beslutad i primärvårdsledningen. Ett förslag på förvaltningsövergripande dokumentationsrutin för tobaksbruk ligger för beslut. Nu pågår en skrivelse om vikten av att fortlöpande bevaka informationskvalitetsfrågorna för alla levnadsvanor. Primärvårds-nätverket för astma/kol/tobak jobbar med infektionsläkare med kvalitetssäkring. Finns fler tobaksavvänjare än tidigare men en del har få patienter. Projektledaren och kollega har gått Riskbruksprojektets MI-lärarutbildning. Utbildning i basal MI för distriktssköterskor planeras från och med Under projekttiden har hälso- och sjukvårdsförvaltningen gått med i Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer där projektledaren deltagit aktivt i det lokala arbetet. Arbetet med patientrökenkäterna och ett arbetsmaterial om en planerad livsstilsmottagning i Primärvården på Gotland som delvis tagits fram inom Projekt Tobaksavvänjning 2010, redovisades på de lokala folkhälsodagarna 17-18/10. Lokala tjänstemän och politiker var positiva. Arbetet hitintills har varit ett arbete som bedrivits av eldsjälar men i och med inträdet i Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer så har folkhälsoarbetet på Gotland fått en annan tyngd. Blekinge Syftet med projektet var att intensifiera arbetet med tobaksavvänjning i Blekinge, öka antalet tobaksavvänjare och öka efterfrågan på tobaksavvänjare.

4 Mål och delmål med projektet 1. Utbilda fler tobaksavvänjare 2. Tobaksfria operationer 3.Tobaksfritt Landsting 4.Få rökbås eller anvisade/markerade platser där rökning är tillåtet på landstingets områden Resultat Resultatet beskriver kortfattat vad projektet kom fram till och vad av det som planerades som verkligen även genomfördes. Kort beskriv de aktiviteter som genomfördes i projektet, till exempel: Utbildningsinsatser för de som jobbar med tobaksavvänjning och samtal inför tobaksfri operation. Nätverksbyggande aktiviteter mellan landstinget, kommunerna, länsstyrelsen och Blekinge idrottsförbund. Informationsinsatser har gjorts genom landstingets hemsidor både externt och internt, samt i Landstingets egna tidning som går ut till alla hushåll i Blekinge. Kartläggningar ej färdig. Mediearbete, beskrivning av olika medieaktivteter som varit en del i projektet. Deltog i ett friskare Blekinge mini mässa på BTH. Övrigt media arbete är beskrivet ovan. Kort sammanfattning av utvärdering/uppföljning (sammanfatta de viktigaste punkterna från utvärderingens eller uppföljningens resultat och diskussion, om en sådan finns). Vi håller på att ta fram en utvärdering/uppföljning som förhoppningsvis kommer att vara klar i slutet på Region Skåne, Primärvård Syftet för projektet var att etablera nätverk av tobaksavvänjare inom Region Skånes primärvårds hälsovalsenheter. Tobaksavvänjarna skulle få adekvat utbildning för att ge patienter råd och stöd och speciella riskgrupper skulle få tillgång till kvalificerad hjälp för tobaksavvänjning. Verksamhet och resultat i projektet är att en kartläggning av tobaksavvänjare i Region Skånes primärvård är gjord. Ett nätverk har etablerats i Region Skånes primärvård för tobaksavvänjarna och träffar har genomförts vid fyra tillfällen per år. En mall utarbetades för uppföljning av tobaksavvänjning för inrapportering från respektive hälsovalsenhet, men besked lämnades aldrig från ledningen om att den kunde användas. Tanken var att rapporten skulle ha skickats in från enheterna varje månad. Utbildningar inom tobaksprevention har genomförts specifikt för AT- och ST-läkare och ytterligare en annan för distriktssköterskor/sjuksköterskor. Dessutom anordnades en temadag för primärvårdens personal. Regionens politiker har uppvaktats för information om vikten av specialmottagningar där tobaksprevention och tobaksavvänjning ingår. I arbetet med kvalitetsregister inom astma och KOL har tobaksavvänjning lyfts fram för att registrering och dokumentation ska ske på ett korrekt sätt. Landstinget Halland Stimulera till tobaksfrihet i samband med operation och skapa rutiner kring detta för övriga opererande enheter på Hallands sjukhus. Arbetet har bedrivits i projektform med forskningsansats och resultatet har hittills visat att det behövs mer fokus på tobaksdokumentation i hela vårdkedjan om en implementering ska vara möjlig. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra Götaland I Västra Götaland finns en sjuksköterska som på halvtid arbetar med att förbättra avvänjningsstödet på vårdcentralerna. För att stärka hennes arbete gentemot vårdcentralerna ansöktes om medel för två resurspersoner. Statens folkhälsoinstitut beviljade medel till en resursperson, vilket gjorde att syftet med insatsen fick begränsas. Projekttiden sträckte sig från maj juni Syftet med projektet var att implementera kvalificerad behandling för tobaksavvänjning på samtliga vårdcentral i Västra Götaland samt organisera en stödfunktion för de som arbetade med tobaksavvänjningen.

5 En enkät skickades ut till vårdcentralerna i Västra Götaland i maj Av denna framgick att en majoritet av vårdcentralerna kunde erbjuda avvänjningsstöd. De som saknade denna kompetens erbjöds föreläsningar i tobaksavvänjning och utbildning av personal i tobaksavvänjningsmetodik. Intresset för erbjudandet var mycket lågt, vilket kan förklaras av att man hösten 2009 genomförde vårdvalet i Västra Götaland och att vårdcentralerna var upptagna av att massvaccinera mot svininfluensan. Efter vårdvalet hade antalet vårdcentraler fördubblats och den procentuella andelen som erbjöd avvänjning. Landstinget i Värmland Syfte och mål för användning av stimulansmedel från Nationella Tobaksuppdraget. Patienter som brukar tobak ska på vårdcentraler i länet ha möjlighet till behandling hos tobaksavvänjare. Patienter som brukar tobak ska på folktandvårdskliniker i länet ha möjlighet till behandling hos tobaksavvänjare. Avgiften för tobaksavvänjning ska harmoniseras mellan folktandvård och hälso- och sjukvården. Grundutbildning i tobaksavvänjning erbjuds medarbetare inom i första hand division allmänmedicin och folktandvården. Nätverksträffar för tobaksavvänjare, 2 ggr/år. Resurspersoner motsvarande 10 procent med uppdrag att utbilda och stimulera tobakspreventivt arbete inom respektive verksamhetsområde, den sjukhusbaserade tobaksavvänjningen, mödra- och barnhälsovården samt folktandvården. medarbetare inom landstinget har gått grundutbildning i tobaksavvänjning. Tobaksutbildning för medarbetare inom mödra- och barnhälsovården (totalt 102 deltagare). Tobaksutbildning för folktandvårdens medarbetare. Tobaksavvänjarna, 11 stycken, har haft möten på alla folktandvårdsklinker i länet för att alla medarbetare ska kunna genomföra ett samtal om tobak vid anamnesupptagning. Tobaksmottagningarna på sjukhusen har marknadsfört sin verksamhet på de olika avdelningarna. Personal och patienter har fått en ökad kunskap om vilken hjälp de kan få. Örebro läns landsting Yrkesgrupper i primärvården har fått ökat kunskap om metoder för tobaksavvänjning samt motiverande samtalsteknik. Motiverande samtalsutbildningar och nätverksträffar har genomförts. En konferens "Beroendets mysterium" (alkohol/tobak)har genomförts i samverkan med Länsstyrelsen och Tobakspreventiva enheten. Utbildningsinsatser inom Grundutbildning och Diplomeringsutbildning har pågått under projekttiden i samarbete med Tobakspreventiva enheten. Informationsmaterial har tagits fram av projektledaren och spridits till både patienter och personal. Informationsväggarna i vårdcentralernas väntrum så kallat "Hälsotorg" har fått utökad livsstilsinformation om tobak, alkohol, matvanor, stress och fysisk aktivitet under projekttiden. Två vårdcentraler har fått pris för sitt tobaksarbete från Nationella tobaksuppdragets" Utmaningen" under projekttiden. Flertalet vårdcentraler har genomfört "tipspromenaden" som Nationella tobaksuppdraget har tagit fram, pris har delats ut de som har haft mest rätt svar på frågorna. Registreringen av tobak i patientjournalen för vissa diagnosgrupper kommer fortlöpande att följas upp månadsvis. Vårdcentralerna har deltagit i Uppmärksamhetsveckan "Tobaksfria veckan" v.47 som kommer att återkomma då veckan har uppmärksammat tobaksfrågan på ett bra sätt. MHV och BHV har deltagit i alla utbildningar och aktiviteter i projektet.

6 Västmanland Syftet med projektet var dels att stärka och befästa ett strategiskt och strukturerat kontinuerligt tobakspreventivt arbete i Västmanland med målsättning att en fungerande tobaksavvänjning skulle vara tillgänglig för alla länsinnevånare senast 2010 dels att kartlägga behovet av tobaksavvänjning inom Primärvården i Västmanland samt att implementera metoden rökslut i samband med operation/strålbehandling. Landstinget Gävleborg Efter att ha sökt stimulansmedel har tobaksarbetet inom Division Primärvård Landstinget Gävleborg intensifierats. Ett av de grundläggande målen var att få till stånd en rutin för det tobaksförebyggande arbetet inom Division Primärvård. Under 2009 antogs den förslagna rutinen och implementeringsarbetet har pågått sedan dess. Ett annat mål var att få tillstånd flera lokala tobaksavvänjare som kunde erbjuda stöd och hjälp att minska eller sluta ett tobaksbruk. De lokala tobaksavvänjarna har dels ökat i antal dels ökat antalet tobaksavvänjningar. Arbetet med att höja kompetensnivån har pågått kontinuerligt. Två av medarbetarna på Folkhälsoenheten har genomgått utbildning till att bli diplomerade tobaksavvänjare. Dessa i sin tur ansökte hos Yrkesföreningarna mot tobak och fick beviljat att genomföra diplomeringsutbildningar för de lokala tobaksavvänjarna. I slutet av 2010 genomfördes två grundutbildningsdagar som ett led i detta. 18 av de lokala tobaksavvänjarna valde att delta med en förhoppning om att kunna bli diplomerade under Samarbete mellan olika verksamheter i Division Primärvård samt med andra divisioner i landstinget Gävleborg har också varit ett av målen för detta projekt. Glädjande är att arbetet med de andra divisionerna har resulterat i att arbetet tobaksfri i samband med operation har intensifierats. Här kommer FHE även fortsättningsvis att finnas med. Det tobaksförebyggande arbetet har fått en skjuts i rätt riktning och med gemensamma krafter utvecklas det ytterligare under Landstinget Västernorrland Syftet var att tobaksavvänjning skulle integreras och bli en naturlig del i den dagliga kliniska verksamheten. Vidtagna åtgärder skulle leda till samsyn mellan primärvårdens olika verksamheter. Under projektperioden har två inventeringar av tobaksavvänjning inom Primärvården gjorts (nulägesbeskrivningar). År 2009 framkom att det fanns få diplomerade tobaksavvänjare på vårdcentralerna, det efterfrågades fortbildning, faktamaterial om tobak samt bättre redskap i hälsopedagogik, t.ex. motiverande samtal. I slutet av projektet kan vi stolt konstatera att drygt 30 diplomerade tobaksavvänjare utbildats inom Landstinget Västernorrland. Det finns två utbildare i länet så ytterligare utbildningar för diplomerade tobaksavvänjare kan initieras. Användbart och bra material från Statens Folkhälsoinstitut har marknadsförts och distribuerats till vårdgivarna. Vi har också producerat eget material (affischer, kontaktkort, broschyrer). Information om tobaksavvänjning har spridits via massmedia och landstingets hemsida. Seminarier om tobaksavvänjning och hälsopedagogik har erbjudits, nätverk förstärkts. Genom införandet av riktlinjer, rutiner och ersättning för resultat inom Primärvården Västernorrland har vi skapat ännu bättre möjligheter till dokumentation och uppföljning av genomförda insatser samt stimulerat till att tobaksavvänjning erbjuds i högre grad och på lika villkor oavsett var man bor i länet. De två åren har inneburit en rejäl kraftsamling för tobaksavvänjning. Jämtlands läns landsting Syftet var att bredda och kvalitetssäkra och öka tillgången för Jämtlands läns tobaksavvänjningsstöd på en bred nivå. En kartläggning av befintliga resurser i tobaksavvänjningsstöd på hälsocentraler och företagshälsovård genomfördes. Vad behöver

7 förstärkas och vad saknas? Detta ger i sin tur även en vägledning om hur vi kan gå vidare efter projekttidens slut. Målet var att samtliga patienter ska tillfrågas om sina tobaksvanor och ska erbjudas avvänjningsstöd. På varje hälsocentral ska finnas tillgång till tobaksavvänjare, om inte man har egen bör möjlighet finnas till att få stöd på närliggande central. Tänkta samarbetspartners var primärvård och länssjukvård, företagshälsovård, studieförbund, och invandrarföreningar. Kontakt togs med primär- och länssjukvård och studieförbund. Studieförbundet ansåg sig i dagsläget inte ha möjlighet att delta i projektet av ekonomiska skäl, men intresset finns ändå kvar. MI-utbildningar och annan information har ägt rum. Fler möjligheter till kvalificerat tobaksavvänjningsstöd har kunnat skapas genom projektet, både inom landstingets verksamhet och inom företagshälsovården. Ett ökat intresse för tobaksavvänjningsutbildningen har visat sig. Västerbottens läns landsting Målet var att utveckla en verksamhet där professionellt tobaksavvänjningsstöd ska vara tillgängligt för hela befolkningen, genom landstinget. Arbetet ska bidra till att motivera och stödja människorna i länet att sluta använda tobak. Särskilt angeläget är att nå tobaksbrukande ungdomar, unga vuxna, gravida, nyblivna föräldrar samt patienter inom psykiatrin. Två resurspersoner fick uppdraget i två delar av länet, med lokal förankring, de utbildades av Folkhälsoinstitutet och har genomfört informationsmöten och föreläsningar på hälsocentraler och inom psykiatrin. Under 2010 ersattes de två första resurspersonerna på deltid av en diplomerad tobaksavvänjare från folktandvården. Ett särskilt mål var att nå motiverade patienter bland de som röker mest och erbjuda utbildning i ett område med sämre tillgänglighet. Vi har föreläst för mödrahälsovården, genomfört en stor nätverksträff, två grundutbildningar och två utbildningsdagar med fokus på ungdomar och samtalsmetodik, med deltagare från specialistkliniker, primärvården, folktandvården, ungdomshälsa, skola och fritid. Med resultat att vi kan erbjuda tobaksavvänjning på ungdomshälsan, flera gymnasieskolor och folktandvården. Vi har arbetat med vår egen personal i Utmaningen, där vi utmanar till tobaksfrihet och lockar med fina vinster, stöd, peppning och etappvinster. Lokala aktiviteter har genomförts under tobaksfria veckan och dagen, visst material har tagits fram och vi har påbörjat arbetet med en SMS-tjänst för att nå ungdomar. En arbetsgrupp med utvecklingsansvariga inom primärvården och folktandvården, resurspersonen och undertecknad är tillsatt. Landstinget Norrbotten Syftet är att minska antalet tobaksanvändare i Norrbotten genom att öka tillgängligheten till tobaksavvänjning. Projektet har genomfört diplomeringsutbildningar, arrangerat nätverksträffar, varit en aktiv part i införandet av tobaksfri inför operation, samt spridit kunskap om tobak och tobaksavvänjning via utställningar, press, radio och TV. Antalet tobaksavvänjare har ökat från 26 till 47 stycken på landstingets Vårdcentraler. Tillgängligheten har också ökat på två av länets stora gymnasieskolor (Piteå och Luleå) med ett elevunderlag på sammanlagt 4700 elever. Där finns det idag sex diplomerade tobaksavvänjare. Ett nätverk för tobaksavvänjare har byggts upp. Andelen dagligrökande kvinnor har minskat från 2006 till I åldersgruppen år från 11 till 9% och i åldersgruppen år från 21 till 17%. (Källa: Hälsa på lika villkor 2010). Av 114 patienter som fått tobaksavvänjning är 45 tobaksfria efter avslutad behandling, dvs 40%. Landstinget i Kalmar län

8 Projektets övergripande mål var att minska antalet tobaksbrukare i länet, detta är ett långsiktigt mål. Syftet i projektet har varit att fler patienter som kommer i kontakt med vården ska få frågan om tobak och vid behov erbjudas stöd till tobaksstopp. Vårdpersonalen ska ha kunskap om hur de kan ta upp tobak med patienterna och veta vart de kan hänvisa patienten för tobaksavvänjning. Tre resurspersoner har varit knutna till projektet och de har arbetat mot primärvårdsförvaltningen, hälso- och sjukvårdsförvaltningen samt psykiatriförvaltningen. I projektet har vi förutom att sprida enkla råd om tobaksavvänjning fokuserat på följande, tobaksfrihet inför operation, tobak och diabetes, tobak och patienter med psykiska besvär, kartläggningar och utbildning av tobaksavvänjare samt information och utbildningar. Riktlinjen Tobaksfri inför operation har tagits fram i samverkan med primärvård, hälsovalsenheten och hälso- och sjukvårdsförvaltningen och implementerats i verksamheterna. Att detta gjordes utifrån ett gemensamt beslut mellan förvaltningarna underlättade införandet. Psykiatriförvaltningen har genomfört en enkätundersökning under året för att få en uppfattning om personalens och patienters tobaksvanor och behov av stöd till tobaksstopp. Resultat från enkätundersökningen som gjordes under hösten 2010 visade på ett behov av en satsning på tobaksavvänjning för patienter med psykiska besvär, samt att många av den egna personalen som använde tobak ville sluta. En satsning har gjorts i projektet för att på sikt minska den höga andelen rökare bland länets diabetiker bland annat har en Primärvårdsrutin Tobak och diabetes tagits fram för att tobaksbrukande diabetiker ska erbjudas kvalificerat stöd till tobaksavvänjning. Under projekttiden har fyrtiofyra nya tobaksavvänjare utbildats och tio tobaksavvänjare har genomgått diplomeringsutbildning. Ett stort antal föreläsningar och informationstillfällen har getts riktade mot ledning och personal i landstinget. Särskilda insatser mot patienterna har gjorts under tobaksveckorna. Men huvudsakligen har våra insatser riktats mot personalen. En strävan har funnits att öka kunskaperna om tobak och tobaksavvänjning hos hälso- och sjukvårdens personal genom utbildningar, föreläsningar och lättillgängligt informationsmaterial. För att detta i sin tur ska leda till att fler tobaksbrukande patienter blir uppmärksammade och får stöd till tobaksstopp. Projektet hade stor nytta av att det nationellt fanns ett stort fokus på tobak och tobaksavvänjning under året.

Sammanställning av nuläge inför GAP analys

Sammanställning av nuläge inför GAP analys JÄMTLANDS LÄNS LANDSTING Sammanställning av nuläge inför GAP analys Folkhälsocentrum 2013-08-28 Innehåll Varför en nulägesbeskrivning?... 3 De tre frågor som ställdes var:... 3 Nulägesresultat:... 3 I

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Stöd till införandet av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Stöd till införandet av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Stöd till införandet av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Rubrik Irene Nilsson Carlsson 2013-11-22 Huvuddragen i riktlinjerna De nationella riktlinjerna 2013-11-22 3 Varför riktlinjer

Läs mer

Återrapportering av medel Nationella Tobaksuppdraget

Återrapportering av medel Nationella Tobaksuppdraget Dnr: 705-17285-2008 HFÅ 2008/306 Återrapportering av medel Nationella Tobaksuppdraget Samverkansprojekt Hälsofrämjande insatser för minskat tobaksbruk i Södermanland Ulrica Berglöf Regional Tobakssamordnare

Läs mer

Satsning på kommunal mobilisering

Satsning på kommunal mobilisering Satsning på kommunal mobilisering Inom Nationella tobaksuppdraget fick länsstyrelserna möjlighet att under 2010 anställa en resursperson för kommunalt tobaksförebyggande arbete. Totalt var det 17 av 21

Läs mer

Enkla råd/tobak. Margareta Pantzar, psykolog Samordnare och sakkunnig i tobaksprevention FFoU-enheten, Primärvården, Landstinget I Uppsala län

Enkla råd/tobak. Margareta Pantzar, psykolog Samordnare och sakkunnig i tobaksprevention FFoU-enheten, Primärvården, Landstinget I Uppsala län Enkla råd/tobak Margareta Pantzar, psykolog Samordnare och sakkunnig i tobaksprevention FFoU-enheten, Primärvården, Landstinget I Uppsala län Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Läs mer

Hälsoinriktad hälso- och sjukvård

Hälsoinriktad hälso- och sjukvård Hälsoinriktad hälso- och sjukvård Maria Bjerstam Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning 6205 5 1 Hälsans bestämningsfaktorer 2 Implementering The story Någon får en idé om en ny metod

Läs mer

Självskadeprojektet för VGR och Örebro

Självskadeprojektet för VGR och Örebro Självskadeprojektet för VGR och Örebro Projektansvarig Lise-Lotte Risö Bergerlind Projektledare Jerry Bergström VGR-Noden Bakgrund I en överenskommelse mellan Sveriges kommuner och landsting (SKL) och

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 1 Stockholm i december 2011 Sveriges Kommuner och Landsting Avdelningen för vård och omsorg. Annie Hansen Falkdal 2 Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Fri från tobak i samband med operation

Fri från tobak i samband med operation du väljer din väg. Broschyren är framtagen genom ett samarbete mellan nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS) och Statens folkhälsoinstitut. Statens folkhälsoinstitut distributionstjänst

Läs mer

Diabetesvård i Västerbotten

Diabetesvård i Västerbotten Diabetesvård i Västerbotten Herbert Sandström Distr. Läk. Doc Allmänmedicin Enheten för Allmänmedicin. VLL/Umeå Universitet Hur kan ÖJ bidra till att utveckla och förbättra diabetesvården? Exempel från

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

Stora skillnader för drabbade av tarmcancer

Stora skillnader för drabbade av tarmcancer Stora skillnader för drabbade av tarmcancer Aftonbladet skriver 21 november 2011. Läkare struntar i riktlinjerna Varje dag får 20 svenska män och kvinnor veta att de har tarmcancer. Hälften dör. En tidigare

Läs mer

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare PROMEMORIA Vårt dnr 2015-09-16 Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2006-05-15 LS-LED06-159 47 Rätten till ersättning för kostnader för vård i annat EES-land - En översyn. Remissvar Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen

Läs mer

Regionuppdrag för implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Regionuppdrag för implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Regionuppdrag för implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Regional Levnadsvanedag för fysioterapeuter och dietister, Skövde 14 11 06 WHO konferens i Ottawa

Läs mer

Tobaksavvänjning. inom tandvården i Östergötland uppföljning 2013. Tandvårdsgruppen Landstinget i Östergötland. www.lio.se

Tobaksavvänjning. inom tandvården i Östergötland uppföljning 2013. Tandvårdsgruppen Landstinget i Östergötland. www.lio.se Tobaksavvänjning inom tandvården i Östergötland uppföljning 2013 Tandvårdsgruppen Landstinget i Östergötland www.lio.se Sammanfattning Bakgrund Tandvården i Östergötland, såväl folktandvård som privattandvård,

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

Tobaksfri kommun. en del i ett hälsofrämjande arbete

Tobaksfri kommun. en del i ett hälsofrämjande arbete Tobaksfri kommun en del i ett hälsofrämjande arbete 1 Denna broschyr är en kort sammanfattning av de viktigaste delarna i rapporten Tobaksfri kommun en guide för att utveckla det tobaksförebyggande arbetet.

Läs mer

Läkares attityder till det sjukdomsförebyggande arbetet. Projektledare Iréne Nilsson Carlsson

Läkares attityder till det sjukdomsförebyggande arbetet. Projektledare Iréne Nilsson Carlsson Läkares attityder till det sjukdomsförebyggande arbetet Projektledare Iréne Nilsson Carlsson Socialstyrelsens uppföljning av riktlinjerna Följer landstingen och hälso- och sjukvården socialstyrelsens nationella

Läs mer

Kastar landstingen pil? - Kartläggning av landstingens rehabiliteringsinsatser

Kastar landstingen pil? - Kartläggning av landstingens rehabiliteringsinsatser Kastar landstingen pil? - Kartläggning av landstingens rehabiliteringsinsatser Sidan 1 av10 Inledning 3 Tolkningsram 3 Vad är rehabilitering? 3 Frågeställning 4 Metod, problem och felkällor 4 Svårt att

Läs mer

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009 Hela Sverige Fakta om analysen Analysen bygger på statistik för 2009 från SCB, för sjukfrånvaron i privat och offentlig vård, för sjukperioderna 15-89 dagar

Läs mer

Tobaksprojekt HFÅ 2008/255

Tobaksprojekt HFÅ 2008/255 Tobaksprojekt HFÅ 2008/255 Samverkansprojekt Stenungsund och Tjörns kommun 2009-2010 Carina Johansson Projektledare 1 Sammanfattning Tobaksprojektet i Stenungsund och Tjörns kommuner har varit ett brett

Läs mer

Länsstyrelsernas redovisning av insatser för fisketillsyn 2013

Länsstyrelsernas redovisning av insatser för fisketillsyn 2013 1/5 PM Datum Dnr Mottagare 2014-12-05 586-14 Länsstyrelserna Handläggare Direkt Stig Thörnqvist 010-698 62 65 Avdelningen för Fiskförvaltning stig.thornqvist@havochvatten.se Länsstyrelsernas redovisning

Läs mer

Boka tid med oss för att skaffa hälsosammare vanor. Slutrapport samverkansprojekt TUM. Tobaksprevention på Ungdomsmottagningen/Ungdomshälsan

Boka tid med oss för att skaffa hälsosammare vanor. Slutrapport samverkansprojekt TUM. Tobaksprevention på Ungdomsmottagningen/Ungdomshälsan Slutrapport samverkansprojekt TUM Tobaksprevention på Ungdomsmottagningen/Ungdomshälsan Folkhälsocentrum Linköping april 2011 Karin Björkman Katarina Björklund Maria Elgstrand Boka tid med oss för att

Läs mer

Grönt ljus för ÖJ? Vårdanalysutvärdering av Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården. 14 mars 2014

Grönt ljus för ÖJ? Vårdanalysutvärdering av Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården. 14 mars 2014 Grönt ljus för ÖJ? Vårdanalysutvärdering av Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården 14 mars 2014 Öppna jämförelser tas fram av Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting tillsammans Finns

Läs mer

Bättre levnadsvanor. Jill Taube www.sjalochkropp.se. Psykiatrikers samtal om levnadsvanor Jill Taube och Yvonne Lowert

Bättre levnadsvanor. Jill Taube www.sjalochkropp.se. Psykiatrikers samtal om levnadsvanor Jill Taube och Yvonne Lowert Jill Taube www.sjalochkropp.se Dans och hälsa DOKTOR Författare och föreläsare Jill Taube 2014 Psykiatrikers samtal om levnadsvanor Jill Taube och Yvonne Lowert Bättre levnadsvanor Implementeringsprojekt

Läs mer

Metoder för att stödja beteendeförändringar Vad säger Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder?

Metoder för att stödja beteendeförändringar Vad säger Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder? Metoder för att stödja beteendeförändringar Vad säger Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder? Rubrik Iréne Nilsson Carlsson 2014-03-13 De nationella riktlinjerna 2014-03-13 2 Inriktning

Läs mer

Rationell användning av antibiotika - en fråga om patientsäkerhet

Rationell användning av antibiotika - en fråga om patientsäkerhet Rationell användning av antibiotika - en fråga om patientsäkerhet Per-Åke Jarnheimer, överläkare Smittskydd och Vårdhygien Thomas Neumark, disktriktsläkare/forskare Ola Nordqvist, apotekare och Stramakoordinator

Läs mer

Information om tobak och rökning Utveckling av målgruppsanpassad information och metoder för nyanlända flyktingar

Information om tobak och rökning Utveckling av målgruppsanpassad information och metoder för nyanlända flyktingar Information om tobak och rökning Utveckling av målgruppsanpassad information och metoder för nyanlända flyktingar Tobak Rapportförfattare Carlzén Katarina 2010 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Bakgrund...

Läs mer

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik Utveckling av missbruks- och beroendevården Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik är ett utvecklingsarbete som startade i maj 2008 inom Sveriges Kommuner

Läs mer

Personaltäthetsmodellen. Landstingens och regionernas personalresurser inom hälso- och sjukvården

Personaltäthetsmodellen. Landstingens och regionernas personalresurser inom hälso- och sjukvården Landstingens och regionernas personalresurser inom hälso- och sjukvården Landsting och regioner har behov av att hitta bra mått för uppföljning och jämförelser inom personalområdet. Jämförelser mellan

Läs mer

Läkare inom Barn och ungdomsneurologi med habilitering. SNFP:s bemanningsenkät september 2011

Läkare inom Barn och ungdomsneurologi med habilitering. SNFP:s bemanningsenkät september 2011 Läkare inom Barn och ungdomsneurologi med habilitering SNFP:s bemanningsenkät september 2011 Läkare inom barn-och ungdomsneurologi med habilitering SNPF:s bemanningsenkät sept 2011 Tidigare har 2st enkäter

Läs mer

Bättre flöde i vården Ett nationellt projekt för ökad tillgänglighet, patientsäkerhet, vårdkvalitet och effektivitet

Bättre flöde i vården Ett nationellt projekt för ökad tillgänglighet, patientsäkerhet, vårdkvalitet och effektivitet Information om Bättre flöde i vården Ett nationellt projekt för ökad tillgänglighet, patientsäkerhet, vårdkvalitet och effektivitet Varför ett nationellt projekt? Det finns många goda skäl att tillsammans

Läs mer

Hälsofrämjande sjukvård (HFS-nätverket)

Hälsofrämjande sjukvård (HFS-nätverket) Hälsofrämjande sjukvård (HFS-nätverket) En idéburen verksamhet där det viktigaste kriteriet för medlemskap är viljan att utveckla sin organisation mot en mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård. Medlemskapet

Läs mer

Fokusområden ett steg till

Fokusområden ett steg till Handlingsplan Fokusområden ett steg till År 2020 har Västerbotten världens bästa hälsa och världens friskaste befolkning. Det är landstingets vision som antogs år 2000. Landstinget hade då länge arbetat

Läs mer

Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 2004

Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 2004 Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 4 2 Innehållsförteckning Inledning... 5 Förtroende... 6 Förtroende för sjukhusvården... 7 Förtroende för primärvården... 7 Förtroende för folktandvården...

Läs mer

Uppföljning av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för diabetesvård

Uppföljning av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för diabetesvård Uppföljning av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för diabetesvård Bakgrund Ungefär 0,5 procent (cirka 40 000 personer) av befolkningen i riket har typ 1-diabetes Cirka 5 procent av kvinnorna och 7

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Starka tillsammans. Om undersökningen

Starka tillsammans. Om undersökningen Om undersökningen Fältperiod: 19-25 februari 2009 4126 riksrepresentativa svar från Kommunals medlemspanel Svarsfrekvens: 68,6% Datainsamling: Webbenkät med en påminnelse Viktning: Resultaten har viktats

Läs mer

Ersätt med din rubrik... Fel! Bokmärket är inte definierat.

Ersätt med din rubrik... Fel! Bokmärket är inte definierat. Ersätt med din rubrik... Fel! Bokmärket är inte definierat. Innehåll Villkor för landstingsfinansierad tandvård... 3 Bakgrund... 3 Metod... 3 Sammanfattning... 4 Slutsats... 4 Organisationsform... 4 Hur

Läs mer

Mångfald och valfrihet för alla

Mångfald och valfrihet för alla Mångfald och valfrihet för alla Vårdval, tillgänglighet och jobbmöjligheter Skåne 1 Rätt att välja som patient Före maj 2009 kunde du få gå till annan vårdcentral än den som du bodde närmast men vårdcentralerna

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

Läkarbemanning psykiatri oberoende av hyrläkare

Läkarbemanning psykiatri oberoende av hyrläkare Läkarbemanning psykiatri oberoende av hyrläkare Martin Rödholm Överläkare psykiatri, Med.Dr. SKL, Uppdrag Psykisk Hälsa 2015 2015-05-20 SR Ekot 2015-01-07 Varför läkarbemanning oberoende av hyrläkare?

Läs mer

Drogpolitiskt program

Drogpolitiskt program Drogpolitiskt program för s kommun Innehåll Drogpolitiskt program... 3 Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Metod... 3 Alkohol... 5... 5 Barn och ungdomar... 6 Vuxna... 6 Narkotika... 8... 8 Barn och

Läs mer

Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009

Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009 Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009 Sammanfattning Detta bygger på av socialstyrelsen 2007 utfärdade nationella riktlinjerna

Läs mer

Svar har också lämnats av 2000 hemtjänstverksamheter, motsvarande 87 procent av hemtjänsterna som tog emot enkäten

Svar har också lämnats av 2000 hemtjänstverksamheter, motsvarande 87 procent av hemtjänsterna som tog emot enkäten Äldreguiden 2013 Totalt har 97 procent (312 av 321) av kommunerna och stadsdelarna i Stockholm, Göteborg och Malmö deltagit i kommun- och enhetsundersökningen som levererar uppgifter till Äldreguiden.

Läs mer

Karies hos barn och ungdomar

Karies hos barn och ungdomar 2015-03-11 1(6) Avdelningen för utvärdering och analys Andreas Cederlund Andreas.cederlund@socialstyrelsen.se Artikelnummer 2015-3-20 Korrigerad 2015-04-07: Tabell 4, Andel kariesfria approximalt för region

Läs mer

Det är dags nu! Vill du veta mer och/eller engagera dig i opinionsbildningen, kontakta:

Det är dags nu! Vill du veta mer och/eller engagera dig i opinionsbildningen, kontakta: Vill du veta mer och/eller engagera dig i opinionsbildningen, kontakta: Göran Boëthius, boethius@tobaksfakta.se Ordförande, Tobaksfakta oberoende tankesmedja Projektledare för det nationella opinionsbildningsarbetet

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 Vismas Affärsbarometer hösten 2014: Optimistisk trend i landets små och medelstora företag Hälften av de mindre företagen i Sverige räknar med ökad försäljning det kommande halvåret.

Läs mer

Rapportering av ECT-behandling till patientregistret. en kvalitetsstudie

Rapportering av ECT-behandling till patientregistret. en kvalitetsstudie Rapportering av ECT-behandling till patientregistret en kvalitetsstudie Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du

Läs mer

Världsdiabetesdagen 14/11 1989: Brittiska drottningmodern tänder en blå låga som skall släckas av den som finner en bot för diabetes;

Världsdiabetesdagen 14/11 1989: Brittiska drottningmodern tänder en blå låga som skall släckas av den som finner en bot för diabetes; Världsdiabetesdagen 14/11 1989: Brittiska drottningmodern tänder en blå låga som skall släckas av den som finner en bot för diabetes; Plats: Sir Frederick G Banting Square, London,Ontario, Canada Nationella

Läs mer

Välkommen till Skoltävling 2005!

Välkommen till Skoltävling 2005! Välkommen till Skoltävling 2005! Tävlingen riktar sig till elever i årskurs 6. Målet är att öka kunskapen om hur viktigt och roligt det är att röra sig och att använda cykelhjälm. Tävlingen består av tre

Läs mer

Politisk viljeinriktning för tillämpning av sjukdomsförebyggande metoder i Uppsala- Örebroregionen, baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer

Politisk viljeinriktning för tillämpning av sjukdomsförebyggande metoder i Uppsala- Örebroregionen, baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Slutförslag 2012-02-02 Politisk viljeinriktning för tillämpning av sjukdomsförebyggande metoder i Uppsala- Örebroregionen, baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Antagen av Samverkansnämnden

Läs mer

Program för bättre hälsa

Program för bättre hälsa Program för bättre hälsa Mål Strategier Åtgärder Program för bättre hälsa Program för hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete antogs av landstingsfullmäktige 2010-06-22 och anger riktlinjer för

Läs mer

Projektplan. Förstärkt läkartillgång i ordinärt boende Verksamhetsår: 2008-2009. Upprättad

Projektplan. Förstärkt läkartillgång i ordinärt boende Verksamhetsår: 2008-2009. Upprättad Projektplan Förstärkt läkartillgång i ordinärt boende 071128 förstärkt läkartillgång i ordinärt boende.doc Upprättad Ansvarig: Projektledare Bertil Siöström Förvaltning: Malmö stad, Kirsebergs stadsdelsförvaltning

Läs mer

Video- och distansmöten. Norrbottens läns landsting Webbenkät till användare December 2012

Video- och distansmöten. Norrbottens läns landsting Webbenkät till användare December 2012 Video- och distansmöten Norrbottens läns landsting Webbenkät till användare December 2012 1 Om undersökningen 2 Om undersökningen Syftet med undersökningen är att mäta åsikter om videomöten hos användare

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 13 november och 2 december 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1036 fastighetsmäklare.

Läs mer

Video- och distansmöten. Landstinget Jönköpings län Webbenkät till användare December 2012

Video- och distansmöten. Landstinget Jönköpings län Webbenkät till användare December 2012 Video- och distansmöten Landstinget Jönköpings län Webbenkät till användare December 2012 1 Om undersökningen 2 Om undersökningen Syftet med undersökningen är att mäta åsikter om videomöten hos användare

Läs mer

2010-03-25 Vårt dnr 09/5304 Överenskommelse mellan kommunerna och landstinget i Sörmlands län och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om stöd till ett långsiktigt förbättringsarbete för de mest sjuka

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting. Felix Krause Sonja Pagrotsky

Sveriges Kommuner och Landsting. Felix Krause Sonja Pagrotsky Sveriges Kommuner och Landsting Felix Krause Sonja Pagrotsky Agenda Uppvärmning Intressebevakning 2014 års nyckeltal Aktuella projekt Uppvärmning SKL:s organisation Vad heter SKL:s ordförande och vd? Landsting

Läs mer

Video- och distansmöten. Landstinget i Västmanland Webbenkät till användare December 2012

Video- och distansmöten. Landstinget i Västmanland Webbenkät till användare December 2012 Video- och distansmöten Landstinget i Västmanland Webbenkät till användare December 2012 1 Om undersökningen 2 Om undersökningen Syftet med undersökningen är att mäta åsikter om videomöten hos användare

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen - Kommun Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Rapport antibiotikaförskrivning till och med kvartal 2 2014. Regionala Strama Västra Götalandsregionen

Rapport antibiotikaförskrivning till och med kvartal 2 2014. Regionala Strama Västra Götalandsregionen Rapport antibiotikaförskrivning till och med kvartal 2 2014 Regionala Strama Västra Götalandsregionen Sammanfattning Västra Götalandsregionen: Antalet antibiotikarecept förskrivna till invånare i VGR har

Läs mer

Barnen och sjukdomen Nationell konferens Barn som anhöriga 2013

Barnen och sjukdomen Nationell konferens Barn som anhöriga 2013 Barnen och sjukdomen Nationell konferens Barn som anhöriga 2013 Barn till föräldrar med allvarlig somatisk sjukdom Att implementera lagen inom vuxensomatisk vård Neurologiska klinikens arbete med rutiner

Läs mer

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan?

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Frågan om ett eventuellt vinstförbud för privata aktörer i välfärden är en fråga som kommer att diskuteras under Socialdemokraternas partikongress den

Läs mer

Landstingskontoret. Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001

Landstingskontoret. Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001 Landstingskontoret Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001 1 Landstingskontoret 2002-05-17 Avd för Arbetsgivarfrågor Jannike Wenke, tfn 08-737 51 54 Mats Perming, tfn

Läs mer

Investeringsstöd till äldrebostäder

Investeringsstöd till äldrebostäder Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, svis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport senaste året Sid 5: Detaljrapport för

Läs mer

SMHI/SGI-seminarium. Länsstyrelsernas möjliga samarbetsområden inom klimatanpassning. Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010

SMHI/SGI-seminarium. Länsstyrelsernas möjliga samarbetsområden inom klimatanpassning. Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010 SMHI/SGI-seminarium Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010 Länsstyrelsernas nätverk om klimatanpassning Diskussion och workshop om framtida samarbetsområden Klimatanpassningssamordnarnas

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Kultur på recept svar på motion

Kultur på recept svar på motion LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Landstingsstyrelsen 2012-04-27 19 (24) Dnr CK 2010-0431 86 Kultur på recept svar på motion Förslag till beslut Landstingsstyrelsen

Läs mer

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Team Namn Verksamhet/Inriktning Landsting/Region Genombrottsprogram I 1 Södermalms psykiatriska enhet, Allmän Stockholms

Läs mer

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet: Svenskarnas skulder hos Kronofogden Studien i sammandrag: 360 941 personer har skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Flera når långt. GÄVLEBORG Kortast väntetid vid ändtarmscancer. DALARNA Kortast väntetid vid lungcancer

Flera når långt. GÄVLEBORG Kortast väntetid vid ändtarmscancer. DALARNA Kortast väntetid vid lungcancer Cancerkartan Sverige På kommande sidor redovisar vi en bild av hur väl landstingen uppfyller de mål för processer som är satta i de nationella riktlinjerna för bröst-, lung-, tjock- och ändtarmscancer

Läs mer

Rapport 2015. Undersökning -chefer för ambulansstationer. Riksförbundet HjärtLung 2015-02-12

Rapport 2015. Undersökning -chefer för ambulansstationer. Riksförbundet HjärtLung 2015-02-12 Rapport 215 Undersökning -chefer för ambulansstationer Riksförbundet HjärtLung 215-2-12 Bakgrund och syfte Riksförbundet HjärtLung vill göra allmänheten uppmärksam på hur ambulansvården fungerar i Sverige.

Läs mer

KOSTNADSANALYS. Transportstyrelsen. Författare Karin Armgarth Projektledare Helene Nord 7 september 2012 2012 Skill

KOSTNADSANALYS. Transportstyrelsen. Författare Karin Armgarth Projektledare Helene Nord 7 september 2012 2012 Skill KOSTNADSANALYS Transportstyrelsen Författare Karin Armgarth Projektledare Helene Nord 7 september 2012 2012 Skill Om Skill Skill grundades 1997 och erbjuder akademikers kompetens genom rekrytering, uthyrning

Läs mer

Frågor och svar Region i Örebro län

Frågor och svar Region i Örebro län Projekt Region 2015 Frågor och svar Region i Örebro län Vad är poängen med att bilda en region inom Örebro län? Erfarenheter från tidigare regionbildningar i Sverige visar bland annat på följande positiva

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

PROTOKOLL. Landstingets kansli 2014-04-01 FU 2/2014 Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-04-08

PROTOKOLL. Landstingets kansli 2014-04-01 FU 2/2014 Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-04-08 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-04-08 Folkhälsoutskottet Tid Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Tisdagen den 1 april 2014 kl.13.15

Läs mer

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Statistiken över sjuklöneperioden bygger på ett urval av arbetsgivare och deras utbetalningar av sjuklön till sina anställda under sjuklöneperioden. Insamlig sker kvartalsvis

Läs mer

Video- och distansmöten. Webbenkät till användare December 2012

Video- och distansmöten. Webbenkät till användare December 2012 Video- och distansmöten Webbenkät till användare December 2012 1 Om undersökningen 2 Om undersökningen Syftet med undersökningen är att mäta åsikter om videomöten hos användare av video inom landstingen.

Läs mer

Budgetunderlag 2014-2016 PVN

Budgetunderlag 2014-2016 PVN Hälso- och sjukvårdsförvaltningen D A T U M D I A R I E N R 2013-03-08 PVN-HSF13-029 Budgetunderlag 2014-2016 PVN Nämndens reaktion på budgetramen I anvisningarna till budgetunderlaget står att landstinget

Läs mer

Folktandvården. Landstinget i Kalmar län

Folktandvården. Landstinget i Kalmar län Folktandvården Landstinget i Kalmar län Tandvårdslagen 2 Målet för tandvården är en god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen 5 (Landstingets ansvar) Varje landsting skall erbjuda

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

N Y T T F R Å N SIKTA

N Y T T F R Å N SIKTA Nr 3/11 N Y T T F R Å N SIKTA SIKTA- Skånes missbruks och beroendevård i utveckling ett utvecklingsarbete i samverkan mellan Kommunförbundet Skåne och Region Skåne Kommunförbundet Skåne och Region Skåne

Läs mer

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden.

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Om statistiken Statistiken baseras på ansökningar som gjorts hos Advisa

Läs mer

Aktuellt på Socialstyrelsen

Aktuellt på Socialstyrelsen Aktuellt på Socialstyrelsen SFVH studiedagar 01 Inger Riesenfeld-Örn Aktuellt: Nya myndigheter inom hälso- och sjukvården Revidering hygienföreskrift (SOSFS 007:19) Vårdhund pågående arbete Regeringsuppdrag:

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal.

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal. Tabell 1:8. Total utlåning efter län. i 1000-tal. Andel utlån av samtliga utlån (%) Utlån till verks. där reg. ej sker Fjärrlån Inlånade Utlånade Riket 69 892 58 462 11 430 83,6 16,4 3 394 419 384 Skåne

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Miljöteknikföretag i Gävleborg

Miljöteknikföretag i Gävleborg Miljöteknikföretag i Gävleborg All data som ligger till grund för presentationen är hämtad från Vinnovas analys VA 2013:06, Företag inom miljötekniksektorn 2007-2011. (2014 har Green Business Region definierat

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

Anders Ekholm vvd www.iffs.se

Anders Ekholm vvd www.iffs.se Anders Ekholm vvd www.iffs.se Antal Antal döda i olika åldrar, Sverige 1751-2110 Källa: Human Mortality Database. University of California, Berkeley (USA), and Max Planck Institute for Demographic Research

Läs mer

RÄDDNINGSTJÄNSTEN Göran Melin

RÄDDNINGSTJÄNSTEN Göran Melin Snabba reaktioner vid risk för suicid Suicidpreventivt arbete i Jönköpings län Hälso- och sjukvård (2003-2014) Landstinget har FAKTA-dokument och vårdprogram - Kliniska riktlinjer för hälso- och sjukvårdspersonal

Läs mer

Ansökan ska skickas till: Socialstyrelsen Avdelningen för regler och tillstånd Enheten för tillstånd 106 30 Stockholm

Ansökan ska skickas till: Socialstyrelsen Avdelningen för regler och tillstånd Enheten för tillstånd 106 30 Stockholm 1 Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet med personlig assistans enligt 9 2 lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Information Bolag, stiftelser, föreningar

Läs mer