Tjänsteskrivelse. Meröppna bibliotek i Stadsområde Väster

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjänsteskrivelse. Meröppna bibliotek i Stadsområde Väster"

Transkript

1 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (3) Datum Vår referens Linda Johansson Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse Meröppna bibliotek i Stadsområde Väster SOFV Sammanfattning De fyra folkbiblioteken i Stadsområde Väster är populära med besökare årligen. En projektgrupp, bestående av bibliotekarier anställda vid biblioteken i Väster, har under våren 2015 utrett alternativet att införa meröppet på samtliga folkbibliotek i stadsområdet. Att ett bibliotek är meröppet innebär att besökare kan, med hjälp av ett digitalt inloggningssystem, använda biblioteket även när det är obemannat. Förslaget är att införa meröppet på det nybyggda biblioteket i Limhamn initialt, följt av övriga bibliotek. Förslag till beslut Stadsområdesnämnd Väster föreslås besluta att planera för meröppet på det nybyggda Limhamnsbiblioteket hösten 2016 att under 2016 utreda och kostnadsberäkna de anpassningar som behöver åtgärdas på de tre övriga biblioteken; Bellevuegårds-, Bunkeflo- och Tygelsjöbiblioteket, samt att efter utvärdering av meröppet på Limhamnsbiblioteket våren 2017 planera för införande av meröppet på övriga bibliotek Beslutsunderlag G-Tjänsteskrivelse AU Meröppna bibliotek i Stadsområde Väster Rapport meröppet Beslutsplanering Stadsområdesnämnd Västers arbetsutskott Stadsområdesnämnd Väster Ärendet I nuläget finns inget meröppet bibliotek i Malmö. I Skåne finns 17 meröppna bibliotek, varav det första öppnade i Veberöd år Meröppna bibliotek i större städer är fortfarande unika i Sverige. Stadsområde Västers fyra folkbibliotek (Bellevuegårds-, Limhamns-, Bunkeflo- och Tygel- SIGNERAD

2 sjöbiblioteket) är populära institutioner med besökare under Antalet besökare har sedan innevarande år ökat med mer än besökare. 2 (3) För att möta behovet av utökade öppettider, och för att nå nya ytterligare målgrupper, föreslår stadsområdesförvaltningen att samtliga bibliotek i stadsområdet inför konceptet meröppna bibliotek. En projektgrupp, bestående av bibliotekarier anställda vid biblioteken i Väster, har under våren 2015 utrett alternativet att införa meröppet på samtliga folkbibliotek i stadsområdet, se bilaga Rapport meröppet. Skillnaden mellan ett meröppet bibliotek från gängse bibliotek är att besökarna vid det meröppna biblioteket har tillgång till lokalen och dess innehåll, även när biblioteket är obemannat. Besökare servar sig själva med hjälp av datorer och utlåningsmaskiner, och passerar in och ut genom lokalen med hjälp av exempelvis sitt lånekort. Under ordinarie öppettider är biblioteket bemannat precis som vanligt. Oavsett hur mycket meröppen tid, maskiner och självservice biblioteket erbjuder besökarna är den mänskliga kontakten och bibliotekariekompetensen det som värderas högst i olika undersökningar. Därför måste meröppet ses som ett komplement. Kostnader och anpassning Kostnaderna för meröppet kan delas in i tre grupper: kostnaderna för att anpassa lokalerna till meröppet, engångskostnaden för systemet, den årliga kostnaden för underhåll och support Varje bibliotek av de fyra har olika behov av lokalanpassning. Det rör sig om kostnader för ytterdörrar som måste bytas, dörrar in till kontor som måste bli mer svårforcerade, personalingång som måste byggas, nya utrymningsvägar, med mera. Förutom kostnader för lokalanpassning kommer själva meröppetsystemet att kosta kronor per bibliotek i ett inledningsskede. Därefter tillkommer en årlig kostnad för support och underhåll på ca kronor per bibliotek. Teknik De ut- och återlämningsmaskiner som biblioteken använder i dagsläget fyller inte tillfredsställande funktion för en meröppen verksamhet då de är alltför osäkra. Kulturnämnden har avsatt medel i investeringsbudgeten inför 2016 gällande RFID, som är ett system baserat på chip i stället för streckkoder vid utlåning. Stadsbiblioteket har fått i uppdrag att påbörja arbetet med upphandling av systemet. Stadsområdesförvaltningen inväntar planering för implementeringsarbetet. RFID systemet kommer uppskattningsvis implementeras på samtliga bibliotek i Malmö under Implementeringsprocessen Förvaltningen rekommenderar därmed att planeringen för meröppet initialt införs på det nybyggda biblioteket i Limhamn hösten Parallellt bör en utredning och kostnadsberäkning göras angående de anpassningar av lokaler, samt kostnader för uppgradering av tekniken för

3 utlåning och återlämning, som behöver åtgärdas på de tre övriga biblioteken (Bellevuegårds-, Bunkeflo- och Tygelsjöbiblioteket). Efter en utvärdering av meröppet på Limhamnsbiblioteket under våren 2017, rekommenderas att en planering för införande av meröppet på de övriga biblioteken påbörjas. 3 (3) Ansvariga Siv Jensen Avdelningschef Gisela Gréen Stadsområdesdirektör

4 Meröppet på biblioteken i Väster Avdelningen för områdesutveckling Ida Bengmark Emelie Lindberg Johan Nilsson

5 Innehållsförteckning Meröppet på biblioteken i Väster... 3 Bakgrund... 3 Vad är meröppet?... 3 Biblioteket... 4 Förutsättningar... 4 Säkerhet... 5 Teknik och kostnader... 5 Besökarna... 6 Tillgänglighet och delaktighet... 6 Säkerhet... 6 Jämställdhet... 7 Personalen... 7 Yrkesrollen... 7 Arbetsmiljön... 8 Framtiden... 8 Åtgärder för att kunna införa meröppet på respektive bibliotek 10 Gemensamt för alla biblioteken Bellevuegården Bunkeflostrand Limhamn Tygelsjö Riskanalys Avdelningen för områdesutveckling Meröppet på biblioteken i Väster

6 Meröppet på biblioteken i Väster Bakgrund Under våren 2015 har projektgruppen, bestående av bibliotekarier anställda vid biblioteken i stadsområde Väster, jobbat med att sammanställa och utreda möjligheter, hot, styrkor och svagheter inför ett eventuellt införande av meröppet på biblioteken i Väster. Bakgrunden till undersökningen är ett förslag från stadsområdets politiker. Rapporten behandlar de förutsättningar som råder för Västers fyra bibliotek: Bellevuegården, Bunkeflostrand, Limhamn och Tygelsjö. Arbetsgången har varit att först inhämta information via redan utförda arbeten och rapporter kring meröppet samt genom studiebesök. Därefter har fakta sammanställts och analyser genomförts. En enkät har också skickats ut till fem meröppna bibliotek runt om i Sverige. Vad är meröppet? Det som skiljer ett meröppet bibliotek från ett gängse bibliotek är att besökarna vid det meröppna biblioteket har tillgång till lokalen och samlingarna även när biblioteket är obemannat. De servar sig själva med hjälp av datorer och utlåningsmaskiner, och passerar in och ut genom lokalen med hjälp av exempelvis sitt lånekort. Under vanliga öppettider är biblioteket bemannat precis som vanligt. Sveriges första meröppna bibliotek öppnade i Veberöd 2009, och har därefter fått flera efterföljare, speciellt på landsbygden. Meröppna bibliotek i städer, framförallt i större städer är fortfarande ovanligt i Sverige. 3 Avdelningen för områdesutveckling Meröppet på biblioteken i Väster

7 Biblioteket Biblioteken är välbesökta och omtyckta; Västers bibliotek besöks årligen av ca personer. Flera av dessa besöker biblioteket frekvent och visar ett stort intresse och engagemang. För dessa personer skulle meröppet betyda en ökad tillgänglighet till både lokalen, samlingarna och den teknik (datorer, kopiatorer) som finns att tillgå där. Införandet av meröppet skulle också kunna locka nya målgrupper, till exempel studenter och unga vuxna, till biblioteket. Västers bibliotek är alla de enda kulturinstitutionerna i respektive område, och folkbiblioteken är ett av få ställen i samhället som är öppet för alla, utan krav på att prestera eller att konsumera. Förutsättningar De lokalmässiga förutsättningarna för meröppet varierar på respektive bibliotek. På några ställen är lokalen i stort sedd redo för installation av ett meröppetsystem, på andra håll krävs ganska stora satsningar på exempelvis ytter- och innerdörrar, utrymningsvägar och belysning innan meröppet kan bli aktuellt. Även om det rör sig om engångskostnader kan dessa bli förhållandevis stora. En lista på dessa förutsättningar presenteras sist i denna rapport. En del förutsättningar är av sådan karaktär att biblioteken eller stadsområde Väster inte själva äger frågan. Ett exempel är Malmö stads digitala miljö, där exempelvis nätverksuppkopplingen med jämna mellanrum tappas. Detta är något som, om det sker utanför öppettid, stör den meröppna verksamheten. Här krävs alltså en tydlig kommunikation med andra förvaltningar inom Malmö stad för att säkerställa den stabila uppkoppling meröppetsystemen kräver. Även frågor kring support av Malmö stads interna system behöver säkerställas. De ut- och återlämningsmaskiner biblioteken idag använder håller inte måttet för en meröppen verksamhet; de är alldeles för osäkra och det räcker med att en besökare gör fel för att det ska bli totalstopp i maskinerna. Nya ut- och återlämningsmaskiner finns i 2015 års investeringsbudget. Det pågår också en utredning kring en övergång till RFID ett system baserat på chip i stället för streckkoder vid utlåning i Malmö, och många meröppna bibliotek nämner RFID som en förutsättning för att verksamheten skall fungera så problemfritt som möjligt för besökarna. Inte heller här äger Stadsområde Väster frågan. Övergång till RFID kräver att alla bibliotek i Malmö gör det tillsammans, samtidigt. Att en samordning mellan olika förvaltningar inom Malmö stad krävs är med andra ord tydligt. Eftersom Väster är först ut i Malmö med att diskutera frågan om meröppet, är det viktigt att allt utförs med största noggrannhet så att det blir lätt för nästa stadsområde som vill meröppna biblioteken. För Limhamns del råder särskilda förhållanden. Eftersom biblioteket ska byggas upp från grunden är det viktigt att systemet för meröppet redan från början integreras i lokalen. Framförallt påverkar detta utformning och installation av passersystem, larm, utrymningsvägar, personalutrymmen och belysning. Detta sparar både tid och pengar till skillnad från om systemet 4 Avdelningen för områdesutveckling Meröppet på biblioteken i Väster

8 integreras i ett senare skede, i en redan befintlig byggnad. Således gäller det att tillvarata de möjligheter som ett nybygge innebär, att i inledningsskedet skapa förutsättningar för ett meröppet bibliotek i stadsområdet. Säkerhet Bibliotekens geografiska omgivning kan påverka förutsättningarna för meröppet. De geografiska områdena i vilka Västers bibliotek finns skiljer sig mycket åt. Tygelsjö och Bunkeflostrand ligger i mindre samhällen, Limhamn ligger som en småstad i staden, i ständig kontakt med storstaden men ändå på sina egna villkor och Bellevuegården ligger där miljonprogram och villakvarter möts. I de mindre orterna finns ofta en social kontroll och en stor omsorg och stolthet över orten. Detta är en av anledningarna till att de flesta av Sveriges meröppna bibliotek finns på landsbygden och på mindre orter. I mer stadsnära områden rör sig flera människor och den sociala kontrollen är mindre. Storstadens bekymmer finns inpå knuten bara under det senaste halvåret har området kring Bellevuegården drabbats av både skottlossning och rån. Droger finns i bibliotekets närhet och att dessa bekymmer inte flyttar in i bibliotekets lokaler om de blir tillgängliga genom meröppet går inte att säkerställa. Bellevuegårdsbiblioteket har dessutom flera gånger drabbats av både stölder och inbrott. Även under öppettid sker stölder, både av stora saker som ex datorskärmar och mindre saker som glödlampor. Stöldsäkring av både stort och smått behövs därför. För att göra det meröppna biblioteket och miljön runt det till en plats där människor känner sig trygga och säkra kan exempelvis mer yttre belysning, en dialog med polisen och eventuellt samarbete med vaktbolag bli nödvändiga. Eftersom ingen personal finns på plats under meröppet, kan det vara en extra säkerhet för besökarna om det finns övervakningskameror på biblioteken. Länsstyrelsen kan utfärda tillåtelse till att kameraövervaka meröppna bibliotek, då de under meröppen tid inte räknas som allmän plats. Kameraövervakning av lokalen skulle stärka känslan av trygghet hos både besökare och personal. Stadsområdets stora och växande befolkningsgrupp och närheten till Malmös innerstad motiverar detta. Teknik och kostnader Kostnaderna för meröppet kan delas in i tre grupper: engångskostnaden för systemet, den årliga kostnaden för underhåll och support, och slutligen kostnaderna för att anpassa lokalerna till meröppet. Två leverantörer av meröppetsystem har kommit in med offerter. Kostnaden för systemet kommer att röra sig i spannet kr/bibliotek. Detta innefattar till exempel inpasserdator, högtalare, system för automatisk påslagning av lås, larm, datorer och belysning samt installation av dessa. De årliga kostnaderna för support och underhåll landar på runt kr/år och bibliotek. Den tredje gruppen av kostnader är förvisso engångskostnader, men samtidigt desto större. Till den här gruppen räknas externa kostnader för installation, t ex 5 Avdelningen för områdesutveckling Meröppet på biblioteken i Väster

9 för elektriker och larmtekniker, men framför allt förberedande åtgärder som att anpassa belysning och larm, byta ut ytterdörrar för att systemet skall fungera, byta ut innerdörrar personalutrymmen och anpassning av utrymningsvägar. Ett aber i sammanhanget är att de större fasta kostnader som meröppet innebär. Nästan årligen drabbas bibliotekens redan knappa budgetar av sparbeting, vilket påverkar verksamheten. Meröppet innebär fasta kostnader för underhåll och support, något som måste betalas även när kassan är skral. Risken finns då, att biblioteken i spartider tvingas dra ner ännu mer på exempelvis inköp av medier och programverksamhet, vilket leder till en försämrad biblioteksservice för besökarna. Besökarna Under 2014 besökte närmre personer de fyra biblioteken i stadsområde Väster, en ökning med mer än från året innan. Tillgänglighet och delaktighet Många besökare är kunniga och väldigt intresserade av sitt bibliotek. På flera meröppna bibliotek har man dessutom noterat ett ökat samspel mellan besökarna; man är mer benägen att hjälpa andra vid exempelvis utlåningsmaskinen. Detta är en stor vinst med ett meröppet bibliotek att biblioteket på riktigt kan få bli den mötesplats det allt oftare benämns som. I det meröppna biblioteket kan både enskilda personer och grupper få större möjligheter att mötas och interagera med varandra. Mer självgående besökare ger dessutom under bemannad öppettid bibliotekarierna mer tid att ägna sig åt att svara på referensfrågor och förmedla litteratur. I rapporten Olika syn på saken: Folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal, utgiven av Svensk Biblioteksförening 2011, kan följande citat läsas: "Det allra viktigaste för användarna är personalen och det bemötande man får när man använder biblioteket [---]. I topp hamnar kunnig personal, följt av personalens bemötande och en upplevelse av att vara välkommen till biblioteket." Detta är oerhört viktigt att hela tiden ha i åtanke när biblioteksverksamhet bedrivs. Oavsett hur mycket meröppen tid, maskiner och självservice biblioteket erbjuder användarna är den mänskliga kontakten och bibliotekariekompetensen det som värderas högst. Bibliotekens publika datorer används väldigt mycket och naturligtvis behöver dessa vara tillgängliga även under meröppet. I dagsläget bokas flertalet av dessa datorer via en lista i lånedisken, vilket inte fungerar under meröppet. Här finns två alternativ: att ta bort bokningskravet under meröppettid eller att installera ett digitalt bokningssystem, vilket vore att föredra för att undvika att samma personer använder datorerna under hela den meröppna tiden. Detta medför dock ytterligare en fast kostnad. Säkerhet Platser som är öppna för alla förutsätter att var och en som besöker platsen är medvetna om och förstår de outtalade regler som gäller just där, och som är en förutsättning för att verksamheten skall kunna bedrivas. Under öppettid finns bibliotekarierna i biblioteket för att upprätthålla både dessa outtalade regler och de uttalade regler som gäller för respektive bibliotek. Detta gör att verksamheten och samspelet mellan besökarna för det mesta fungerar, och att 6 Avdelningen för områdesutveckling Meröppet på biblioteken i Väster

10 olika grupper kan vistas i lokalen samtidigt utan att störas (allt för mycket) av varandra. Under meröppen tid finns ingen ordningshållande personal på plats, utan ansvaret för att samspelet besökarna emellan fungerar hamnar på just besökarna. Detta har på meröppna bibliotek då och då lett till meningsskiljaktigheter och konflikter mellan besökare. Installation av övervakningskameror i bibliotekslokalen utgör ytterligare en trygghetsskapande åtgärd. Jämställdhet Tätt knuten till säkerhetsfrågan är jämställdhetsfrågan och allas möjligheter att använda det meröppna biblioteket. Alla män, kvinnor, gamla, unga ska känna sig trygga i biblioteket under meröppettid. Det fysiska rummet behöver anpassas efter detta, med till exempel låga hyllor, placering av dessa samt god belysning både ute och inne. Ett meröppet bibliotek kräver att lokalen är överblickbar för låntagaren och att denne ska kunna vistas där utan att känna obehag. Personalen Vid de fyra biblioteken i Väster arbetar i nuläget ca 20 personer, varav de flesta är bibliotekarier. Yrkesrollen Meröppet betyder inte att det blir mindre arbete för bibliotekspersonalen, eller att biblioteket går att driva med mindre personal. Snarare har det visat sig att meröppet genererar mer arbete, och framförallt är det de tunga och okvalificerade arbetsuppgifterna med bokhantering som ökar (till exempel bokuppsättning, tömning av återlämningsmaskiner, hantering av reserverade böcker, städning av hyllor osv). Detta är också de arbetsuppgifter som kan leda tillförslitningsskador. Bibliotekarier på flera meröppna bibliotek vittnar om ovanstående, det vill säga att det blir mer tid till städning och bokhantering, och mindre tid till att driva verksamheten framåt, arbeta med samlingarna och till att planera och genomföra programverksamhet. Det meröppna biblioteket fungerar bara om det råder en tydlig ordning på hyllorna och bibliotekarierna måste vara närvarande i sin frånvaro för att kommunicera med besökarna utifrån skyltar, tydlighet och information. Utifrån Västerbibliotekens höga besökssiffror finns det anledning att känna viss oro inför att dessa fysiskt monotona arbetsuppgifter kan komma att bli överväldigande och dessutom stjäla tid från det mer kvalitativa bibliotekariearbetet. Meröppna bibliotek kan även attrahera besökare från andra stadsområden, vilket ytterligare kan öka mängden bokhantering. Meröppet medför även arbete med saker som under öppettider kommuniceras över disk, men som på de flesta meröppna bibliotek möter bibliotekarierna i form av en stor mängd lappar och anteckningar kring önskemål, klagomål, problem och idéer. Detta ökar risken för missförstånd och fel och genererar merarbete för personalen. 7 Avdelningen för områdesutveckling Meröppet på biblioteken i Väster

11 Bibliotekarier besitter en kompetens som inte återfinns någon annanstans i samhället. Kompetensen rör dels det rent bibliotekariska; att kunna välja ut och hitta litteratur, att jobba läsfrämjande och litteraturförmedlande och att strategiskt bygga en boksamling, men den rör också kunskapen om att systematiskt kunna organisera och återfinna information, både i fysiska böcker och digitalt. Detta är kompetenser som medborgarna även framledes kommer att behöva i allt högre utsträckning. Omstrukturering av arbetsscheman kommer med all sannolikhet att bli nödvändig, framförallt under den tidigare delen av dagen då till exempel dagstidningarna bör finnas tillgängliga och lokalen i övrigt ska ställas i ordning. Arbetsmiljön Bibliotek är en plats dit allmänheten äger tillträde och dit alla är välkomna. Detta innebär att medvetenheten om och risken för hot och våld är påtaglig i en bibliotekaries vardag, och detta är över lag ett av de största arbetsmiljöproblemen i bibliotekariearbetet. Det finns en oro att problemen med hot och våld skall öka om personer fritt kan ta sig in och ut ur biblioteket med hjälp av lånekort. Ett bekymmer är hanteringen av dagskassor i en lokal där det fortfarande finns besökare. I dagsläget hanteras inga kassor under öppettid, utan de räknas och transporteras till och från kassalådan när biblioteket är stängt. Under meröppet skulle personalen behöva hantera dagskassan i närvaro av besökare, vilket är en säkerhetsrisk. En annan säkerhetsrisk är avsaknaden av personalingångar på både Tygelsjö, Bunkeflostrand och Bellevuegården. Bibliotekarier på meröppna bibliotek vittnar om att besökarna har svårt att skilja på meröppen och bemannad tid, och detta är något som måste kommuniceras tydligt. Den fysiska lokalen och samlingarna är viktiga arbetsredskap för bibliotekarierna och det kan bli problem med att ostört kunna röra sig i biblioteket under meröppen tid. Detta problem handlar främst om biblioteket har meröppen tid på morgonen, när hyllor behöver städas eller gallras, reserverade böcker ska hanteras eller när större omflyttningar av böcker eller möbler behöver göras. Det kan för en användare vara svårt att förstå när bibliotekarien är tillgänglig eller ej, vilket kan innebära att bibliotekarien får besvara frågor och hjälpa till med ärenden under meröppettid. Detta kan skapa en stress för personalen. Denna oförståelse för skillnaden mellan meröppen och bemannad tid kan också öka risken för hot och våld. Att biblioteken (förutom Limhamnsbiblioteket) saknar personalingångar är en annan sida av samma mynt, eftersom bibliotekarierna då behöver passera både lokalen och den låsta ytterdörren för att kunna lämna arbetsplatsen. Det är de så kallade inre arbetsuppgifterna som driver verksamheten framåt. Utan bokinköp, planering av program och övrig inre verksamhet blir biblioteket ett statiskt bokrum i stället för en rörlig verksamhet som utvecklas i takt med samhället i övrigt. Framtiden Det finns en oro att meröppet kommer att innebära neddragningar av personalen på biblioteken. Så har fallet varit i Danmark, men i Sverige har man på många håll blivit från politikers håll försäkrat personalen om att meröppet 8 Avdelningen för områdesutveckling Meröppet på biblioteken i Väster

12 inte ska påverka personaltätheten. Trots detta kvarstår oron över detta. Denna oro, att tjänster skall dras in eller pensionsavgångar inte tillsättas, finns också hos personalen på biblioteken i Väster. Redan nu finns det få luckor i bibliotekariens arbetsdag, med dels yttre tjänst i lånedisken, det inre arbetet och programverksamhet. När någon är sjuk är det svårt att pussla ihop dagarna och biblioteken skulle snarare behöva åtminstone någon ytterligare tjänst för att få ett schema som fungerar på lång sikt. Mindre tid till de inre arbetsuppgifterna med exempelvis urval, planering av samlingarna, planering och genomförande av program och verksamhetsutveckling, betyder på sikt att servicen på biblioteket blir sämre och att det blir svårare för besökarna att hitta den information de söker och att det finns färre programpunkter för besökarna att delta i. Bibliotekarierna i Väster önskar med andra ord en försäkran om att meröppet inte kommer att påverka beslut kring nya tjänster och kring tillsättandet vid exempelvis pensionsavgångar. 9 Avdelningen för områdesutveckling Meröppet på biblioteken i Väster

13 Åtgärder för att kunna införa meröppet på respektive bibliotek Gemensamt för alla biblioteken System för meröppet, kostnad ca kr/bibliotek. RFID utlåningssystem baserat på chip i stället för streckkoder. Detta är under utredning och ett centralt beslut för hela Malmö fattas våren Relästyrd belysning Teknisk support från ex Malmö stad och Stadsbibliotekets systemavdelning Nya och säkrare ut- och återlämningsmaskiner Nya och större återlämningslådor till återlämningsmaskinerna SIP2-licenser för att bibliotekssystemet Sierra ska kunna kommunicera med meröppetsystemet, kostnad ca kronor per bibliotek System där låntagare själva kan boka de publika datorerna med hjälp av lånekort Tillstånd för kameraövervakning Möjligheter att låsa in och stöldsäkra ex datorer (i disken och publika, kassaapparater, telefon, ipads mm) Hitta ett system för att hantera betalning för utskrift och kopiering under meröppettid Möjlighet till närvaro av väktare kring stängning under den inledande perioden Bellevuegården Ny ytterdörr med elslutsbleck Nya utrymningsvägar med elstyrda lås Säkrare dörrar in till personalutrymme och sagorum, för att förhindra inbrott och stöld där Nya dörrar till toaletterna, för att slippa nyckelhantering till dessa Ökad belysning utvändigt Personalingång Larm i två zoner (arbetsrum och publik del) Bunkeflostrand Personalingång Lokalen delas i nuläget med andra verksamheter, kan bli problematiskt Entren har två dörrar, vilka behöver larmas Ökad belysning utvändigt Nya utrymningsvägar Galler och/eller lås för fönstren Utlåningsmaskin 10 Avdelningen för områdesutveckling Meröppet på biblioteken i Väster

14 Limhamn Planering av meröppet i samband med bygget av det nya biblioteket, t ex vid val av entrédörrar, dörrar till personalutrymmen och utrymningsvägar Larm i två zoner (arbetsrum och publik del) Bra belysning runt biblioteket Vagnar eller hyllor för återlämnade böcker Eventuellt ett bokinkast Tygelsjö Dialog och avtal med skolan för att få kontroll och befogenheter över de dörrar som leder in till biblioteket Säkrare, låsbara dörrar in till personalutrymmen, för att förhindra inbrott och stöld där Se över tillgängligheten för rullstolsburna, vilka idag enbart kan nå bibliotekets övervåning via hiss. Kan den involveras i meröppetsystemet och i så fall hur? Tillgång till vaktmästare, då skolans vaktmästare inte finns tillgänglig under exempelvis sommarlovet Säkrare besöksräknare Tydligare utrymningsplan med skyltar osv Ökad belysning utomhus Personalingång Larm i två zoner (arbetsrum och publik del) Riskanalys Här följer en lista på de risker projektgruppen identifierat under arbetets gång. Stora kostnader för att meröppetanpassa lokalerna Malmö stads digitala miljö, där stadsområde Väster själva har litet inflytande över publika datorer, uppkoppling mm och behöver ett system för support De ålderdomliga och osäkra återlämningsmaskiner biblioteken har idag Bibliotekens geografiska omgivning med storstaden och dess problem och brottslighet inpå knuten Upprepade stölder av allt från teknik till glödlampor Dålig belysning av miljöerna kring biblioteken Ökade fasta kostnader för biblioteken kan göra att sparkrav kan drabba biblioteken och dess verksamhet ännu hårdare än vad de redan gör, vilket leder till sämre service Avsaknad av ett bokningssystem för de publika datorerna Avsaknad av ordningshållande personal under meröppettid Mer arbete med fysiskt tunga arbetsuppgifter kring bokhantering, mindre tid till att utveckla och driva verksamheten framåt Större risk för missförstånd och fel samt merarbete när besökare och personal inte kan kommunicera över disk utan snarare via lappar 11 Avdelningen för områdesutveckling Meröppet på biblioteken i Väster

15 Ökad risk för hot och våld, dels besökare emellan men också när bibliotekspersonalen rör sig i lokalen under meröppettid Hantering av dagskassor i en lokal där besökare finns Bristen på personalingångar så att personal tryggt kan anlända och lämna biblioteket vid arbetsdagens början och slut Svårare för personalen att ostört arbeta i och med lokalen Ökning av ärenden till kravavdelningen gällande exempelvis påstått återlämnade böcker Svårighet för besökarna att skilja meröppen tid från bemannad öppettid Meröppets påverkan på personaltätheten att tjänster vid ex pensionsavgångar inte kommer att tillsättas Liten samlad erfarenhet och kunskap kring meröppet i storstäder. 12 Avdelningen för områdesutveckling Meröppet på biblioteken i Väster

Politiskt initiativ från majoriteten - Förslag om öppethållande av bibliotek utan bemanning - återrapportering

Politiskt initiativ från majoriteten - Förslag om öppethållande av bibliotek utan bemanning - återrapportering Dnr KFN-2013-133 Dpl 40 sid 1 (5) KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Bibliotek och arkiv Tjänsteyttrande 2013-09-04 Åsa Hansen, asa.hansen@karlstad.se Politiskt initiativ från majoriteten - Förslag om öppethållande

Läs mer

Stadsområdesförvaltning Norr ställer sig positiv till alla delar i Stadskontorets förslag.

Stadsområdesförvaltning Norr ställer sig positiv till alla delar i Stadskontorets förslag. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (2) Datum 2015-07-30 Vår referens Petra Quandt Farkas Enhetschef Petra.q.farkas@malmo.se Tjänsteskrivelse Kommungemensam bostadsrådgivning STK-2015-175 Sammanfattning

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Kamelen 14 i Innerstaden i Malmö.

Detaljplan för fastigheten Kamelen 14 i Innerstaden i Malmö. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (2) Datum 2014-01-10 Vår referens Annette Larsson Projektledare Tjänsteskrivelse Annette.Larsson@malmo.se Detaljplan för fastigheten Kamelen 14 i Innerstaden i

Läs mer

Yttrande till Förvaltningsrätten överklagan lånekort till papperslösa

Yttrande till Förvaltningsrätten överklagan lånekort till papperslösa Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (2) Datum 2013-07-05 Vår referens Sara Mellander Nämndsekreterare Sara.mellander@malmo.se Tjänsteskrivelse Yttrande till Förvaltningsrätten överklagan lånekort till papperslösa

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Remiss från Socialdepartementet angående förändrad assistansersättning - en översyn av ersättningssystemet (SOU:2014:9)

Tjänsteskrivelse. Remiss från Socialdepartementet angående förändrad assistansersättning - en översyn av ersättningssystemet (SOU:2014:9) Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (2) Datum 2014-05-07-05-02 Handläggare Stig Persson Verksamhetscontroller stig.persson@malmo.se Tjänsteskrivelse Remiss från Socialdepartementet angående förändrad

Läs mer

Användare biblioteket i Solna C Användare biblioteket i Bergshamra Icke-användare biblioteket i Solna C Icke-användare biblioteket i Bergshamra

Användare biblioteket i Solna C Användare biblioteket i Bergshamra Icke-användare biblioteket i Solna C Icke-användare biblioteket i Bergshamra 4 Biblioteksundersökningar Telefonintervjuer med personer i åldrarna 18-74 år Användare biblioteket i Solna C Användare biblioteket i Bergshamra Icke-användare biblioteket i Solna C Icke-användare biblioteket

Läs mer

Innehållsförteckning. Bilaga 1, Intervjuer om maskin Bilaga 2, Intervjuer om maskin Bilaga 3, Intervju med bibliotekarie

Innehållsförteckning. Bilaga 1, Intervjuer om maskin Bilaga 2, Intervjuer om maskin Bilaga 3, Intervju med bibliotekarie Innehållsförteckning Inledning Metod Resultat och diskussion Lathund utlåning Lathund återlämning Flödeschema utlåning Flödeschema återlämning För övrigt Ny utlåningsmaskin Ny återlämningsmaskin Detaljer

Läs mer

Säg hej till din nya bibliotekarie:

Säg hej till din nya bibliotekarie: Säg hej till din nya bibliotekarie: Det pågår en tyst revolution på våra folkbibliotek. För inte länge sedan var biblioteken oberoende. Fria att välja ut, köpa in och rekommendera litteratur och fakta

Läs mer

Enkät bibliotek 2013 2013-10-30

Enkät bibliotek 2013 2013-10-30 Enkät bibliotek 2013 2013-10-30 1. Är du kvinna eller man? Är du kvinna eller man? A. Kvinna 103 83,7 B. Man 20 16,3 Total 123 100 100% (123/123) 2. Hur gammal är du? Hur gammal är du? A. 0-18 1 0,8 B.

Läs mer

Studentenkät 2013. Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola

Studentenkät 2013. Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola Studentenkät 13 Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola 1 Innehåll Inledning... 3 Antalet respondenter... 3 Grupper bland respondenterna... 3 Jag är... 4 Jag tillhör... 4 Jag är distansstudent...

Läs mer

Q1 Hur många gånger har du använt surfplattan i mötet med besökare?

Q1 Hur många gånger har du använt surfplattan i mötet med besökare? Q1 Hur många gånger har du använt surfplattan i mötet med besökare? Antal ggr (Endast siffra) 0 1 2 3 4 5 Medeltal Totalt Antal ggr (Endast siffra) 2,00 18 9 Totalt antal svarande: 9 # Antal ggr (Endast

Läs mer

En biblioteksflytt ger sämre verksamhet

En biblioteksflytt ger sämre verksamhet Lilla Edet 2015-06-02 En biblioteksflytt ger sämre verksamhet Med anledning av majoritetens förslag till biblioteksflytt till Folkets Hus vill oppositionen lämna följande yttrande. Barn och ungdomsverksamhet

Läs mer

1. INLEDNING... 2 1.1 BAKGRUND... 2 1.1.1 Vilka är de olika typerna av brukare?... 2 1.2 SYFTE... 2 1.3 METOD... 3 1.4 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ARBETET...

1. INLEDNING... 2 1.1 BAKGRUND... 2 1.1.1 Vilka är de olika typerna av brukare?... 2 1.2 SYFTE... 2 1.3 METOD... 3 1.4 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ARBETET... 1. INLEDNING... 2 1.1 BAKGRUND... 2 1.1.1 Vilka är de olika typerna av brukare?... 2 1.2 SYFTE... 2 1.3 METOD... 3 1.4 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ARBETET... 3 2. SKUGGNINGSUNDERSÖKNINGEN... 5 2.1 REDOVISNING

Läs mer

Ändring i bibliotekens låneregler

Ändring i bibliotekens låneregler Kulturnämnden 2006-10-26 69 6 Kulturnämndens arbetsutskott 2006-10-12 63 6 Ändring i bibliotekens låneregler Bibliotekschefen föreslår följande ändring i lånereglerna och textändring i broschyren Välkommen

Läs mer

Olika människor har behov av olika sorters miljöer för att producera, fokusera, vara kreativ

Olika människor har behov av olika sorters miljöer för att producera, fokusera, vara kreativ Olika människor har behov av olika sorters miljöer för att producera, fokusera, vara kreativ Alternativa möbler för att stimulera förflyttning + hälsa samt stödja olika typer av uppgifter och stimulera

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2001 BIBLIOTEKET VID HÖGSKOLAN I TROLLHÄTTAN/UDDEVALLA

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2001 BIBLIOTEKET VID HÖGSKOLAN I TROLLHÄTTAN/UDDEVALLA 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 21 BIBLIOTEKET VID HÖGSKOLAN I TROLLHÄTTAN/UDDEVALLA Huvudmålet år 21 var samma som år 2. Att fortsätta arbetet med att, i enlighet med biblioteksutredningen 1998, bygga upp ett

Läs mer

Sammanställning av enkäten

Sammanställning av enkäten Sammanställning av enkäten Sammanställning av enkät, Cecilia Gärdén Enkäten delades ut vid Göta avstamp-dagen, 2015-02-10. Enkäten är sammanställd fråga för fråga, utifrån tre kategorier: 1) bibliotekarier/assistenter,

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (1) Riktlinje för timavlönade. 2014-10-29 Vår referens. Josefin Haugthon Planeringssekreterare Josefin.Haugthon@malmo.

Tjänsteskrivelse 1 (1) Riktlinje för timavlönade. 2014-10-29 Vår referens. Josefin Haugthon Planeringssekreterare Josefin.Haugthon@malmo. 1 (1) Datum 2014-10-29 Vår referens Josefin Haugthon Planeringssekreterare Josefin.Haugthon@malmo.se Tjänsteskrivelse Riktlinje för timavlönade SOFS-2014-463 Sammanfattning Samtliga förvaltningar ska under

Läs mer

Antagen av Höörs kommuns kommunfullmäktige 2010-09-01 BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÖÖRS KOMMUNS BIBLIOTEK 2010-2013

Antagen av Höörs kommuns kommunfullmäktige 2010-09-01 BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÖÖRS KOMMUNS BIBLIOTEK 2010-2013 Antagen av Höörs kommuns kommunfullmäktige 2010-09-01 BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÖÖRS KOMMUNS BIBLIOTEK 2010-2013 INLEDNING Mycket händer i biblioteksvärlden just nu och det är mycket som påverkar dagens folkbibliotek.

Läs mer

Biblioteksplan 2014--2018

Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteksplan Datum 2014-11-07 Beslutad Kommunfullmäktige 242, 2014-12-16 1(7) Dnr 14/714-880 Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteken i Mörbylånga kommun består av tre folkbibliotek, Mörbylånga, Färjestaden

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

Svensk Biblioteksförenings studiepaket. Barn berättar. En studie av 10-åringars syn på läsning och bibliotek

Svensk Biblioteksförenings studiepaket. Barn berättar. En studie av 10-åringars syn på läsning och bibliotek Svensk Biblioteksförenings studiepaket Barn berättar En studie av 10-åringars syn på läsning och bibliotek Välkommen till studiepaketet Barn berättar! Svensk Biblioteksförening ska främja biblioteksutveckling.

Läs mer

Biblioteken står inför stora utmaningar: Några stabila grundstenar att bygga på: Det går att påverka:

Biblioteken står inför stora utmaningar: Några stabila grundstenar att bygga på: Det går att påverka: Biblioteken står inför stora utmaningar: Minskad tillgång till biblioteksservice Ökade klyftor Minskad läsning bland barn Trendmässigt minskad biblioteksanvändning Nöjdheten med servicen minskar Några

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Ansökan om hyreskompensation Ribersborgs kallbadhus

Tjänsteskrivelse. Ansökan om hyreskompensation Ribersborgs kallbadhus Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (2) Datum 2013-10-03 Vår referens Per-Olov Bergqvist Avdelningschef Tjänsteskrivelse per-olov.bergqvist@malmo.se Ansökan om hyreskompensation Ribersborgs kallbadhus FRI-2013-2303

Läs mer

Stockholms universitetsbibliotek 2006-06-30 1

Stockholms universitetsbibliotek 2006-06-30 1 Stockholms universitetsbibliotek 2006-06-30 1 Slutrapport för projektet Studenterna och biblioteken ett samarbetsprojekt mellan Stockholms universitetsbibliotek och Stockholms stadsbibliotek (BIBSAMs dnr

Läs mer

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Detta tänkte jag prata om: Om Kultur Skåne och våra kulturpolitiska mål Varför biblioteket som kulturhus - bakgrund

Läs mer

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020 utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland 1 Innehåll Förord... 3 Biblioteksstrategi för Halland...4 Huvudmän och uppdrag... 5 Samarbetsparter...8

Läs mer

Införande av övervakningssystem av anställdas Internet aktiviteter

Införande av övervakningssystem av anställdas Internet aktiviteter Införande av övervakningssystem av anställdas Internet aktiviteter Införande av övervakningssystem av anställdas Internet aktiviteter, med Internet aktiviteter menas övervakning av mail och vilka webbsidor

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Arbetsmiljörapport första halvåret 2015, Stadsområdesförvaltning Väster. 2015-08-06 Vår referens. Catharina Edgren HR-konsult

Tjänsteskrivelse. Arbetsmiljörapport första halvåret 2015, Stadsområdesförvaltning Väster. 2015-08-06 Vår referens. Catharina Edgren HR-konsult Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2015-08-06 Vår referens Catharina Edgren HR-konsult Tjänsteskrivelse Arbetsmiljörapport första halvåret 2015, Stadsområdesförvaltning Väster SOFV-2015-1100

Läs mer

AXIELL ARENA Det digitala biblioteket

AXIELL ARENA Det digitala biblioteket AXIELL ARENA Det digitala biblioteket Axiell Arena Med Axiell Arena möter vi framtidens digitala utmaningar Johan Brinck, koordinator för biblioteken i Skåne Nordväst. Idag är webben den moderna människans

Läs mer

AKTIVITETSBASERAT ARBETSSÄTT FÖR BIBLIOTEK OCH IT VID MALMÖ HÖGSKOLA

AKTIVITETSBASERAT ARBETSSÄTT FÖR BIBLIOTEK OCH IT VID MALMÖ HÖGSKOLA Malmö 2014-12-12 Bibliotek och IT AKTIVITETSBASERAT ARBETSSÄTT FÖR BIBLIOTEK OCH IT VID MALMÖ HÖGSKOLA Om Bibliotek och IT Biblioteks- och IT-verksamheterna vid Malmö högskola är samorganiserade i ett

Läs mer

Biblioteksplan 2009-2012

Biblioteksplan 2009-2012 Biblioteksplan 2009-2012 1 Bakgrund och Syfte...utgår från invånarnas behov av biblioteksservice...ta tillvara de resurser som finns, skapa beredskap för framtidens krav och stimulera till utveckling 2

Läs mer

Kundundersökning av mötesplatser/ö-bibliotek 2011

Kundundersökning av mötesplatser/ö-bibliotek 2011 Diarienummer: Datum: 2011-11-12 Handläggare: Lena Gullmert, Karin Fernström Kundvals- och finansieringsavdelningen Kulturenheten Kultur- och fritidsnämnden Kundundersökning av mötesplatser/ö-bibliotek

Läs mer

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv.

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv. Biblioteksplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28, 79 Inledning Biblioteket som en dammig boksamling har försvunnit. Idag ser bibliotekstjänsterna helt annorlunda ut. Förväntningarna på

Läs mer

Öppen skrivelse Arbetssituationen på Akutmottagningen i Huddinge och behovet av akuta åtgärder

Öppen skrivelse Arbetssituationen på Akutmottagningen i Huddinge och behovet av akuta åtgärder Till: Sjukvårdsminister Gabriel Wikström, gabriel.wikstrom@regeringskansliet.se Hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink Sjukvårdslandstingsrådet Marie Ljungberg Schött Personallandstingsrådet

Läs mer

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd Kulturnämnd Innehållsförteckning Ledning... 3 Förutsättningar för verksamhetsåret... 4 Mål och mått... 6 Budget... 9 Bilagor... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 (9) Ledning Förvaltning: Ordförande:

Läs mer

Svensk Biblioteksförenings studiepaket. Olika syn på saken. Folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal

Svensk Biblioteksförenings studiepaket. Olika syn på saken. Folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal Svensk Biblioteksförenings studiepaket Olika syn på saken Folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal 2 Välkommen till studiepaketet Olika syn på saken! Svensk Biblioteksförening ska främja

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Kommungemensam långsiktig strategi för kompetens- och personalförsörjning STK-2015-394

Tjänsteskrivelse. Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Kommungemensam långsiktig strategi för kompetens- och personalförsörjning STK-2015-394 SIGNERAD 2015-04-30 Malmö stad Stadskontoret 1 (5) Datum 2015-04-30 Vår referens Carina Funeskog Enhetschef carina.funeskog@malmo.se Tjänsteskrivelse Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Kommungemensam

Läs mer

Utredningsdirektiv för kommungemensamt kontaktcenter

Utredningsdirektiv för kommungemensamt kontaktcenter Malmö stad Stadskontoret 1 (4) Datum 2014-05-26 Handläggare Gunilla Konradsson Projektledare gunilla.konradsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Utredningsdirektiv för kommungemensamt kontaktcenter STK-2014-587

Läs mer

Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att avslå ansökan.

Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att avslå ansökan. Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2014-11-30 Vår referens Sigrid Saveljeff Sigrid.Saveljeff@malmo.se Tjänsteskrivelse Ansökan Radio 123 GYVF-2014-2725 Sammanfattning Romska

Läs mer

rapport oktober 2009 FOTO: Fredrik Persson/Scanpix Allt farligare att jobba inom Kriminalvården

rapport oktober 2009 FOTO: Fredrik Persson/Scanpix Allt farligare att jobba inom Kriminalvården rapport oktober 2009 FOTO: Fredrik Persson/Scanpix Allt farligare att jobba inom Kriminalvården Ny undersökning från SEKO: Allvarlig utveckling inom Kriminalvården Sex av tio kriminalvårdare upplever att

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Föreningspool - MISO och MIP

Tjänsteskrivelse. Föreningspool - MISO och MIP Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (5) Datum 2014-09-01 Vår referens Sara Mellander Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse Sara.Mellander@malmo.se Föreningspool - MISO och MIP FRI-2013-1283 Sammanfattning

Läs mer

8. Information om ny organisation för folkhälsa och närvård

8. Information om ny organisation för folkhälsa och närvård KALLELSE 2015-03-16 Kommunstyrelsens kultur- och livmiljöutskott Ledamöter Håkan Welin (FP), ordförande Sabine Noresson (MP) Werner Schubert (S) Ersättare Fred Rydberg (KD) Johan Tolinsson (S) Kommunstyrelsens

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

MIT-huset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Campustorget 5. Anläggninsnummer: J0008019. Byggår: 1992. Arkitekt: A. Olsson & Sjödin. Byggnadsbeskrivning

MIT-huset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Campustorget 5. Anläggninsnummer: J0008019. Byggår: 1992. Arkitekt: A. Olsson & Sjödin. Byggnadsbeskrivning MIT-huset Kortfakta Adress: Campustorget 5 Anläggninsnummer: J0008019 Byggår: 1992 Arkitekt: A. Olsson & Sjödin Allmänt Byggnadsbeskrivning Jag som är husansvarig för MIT-huset heter Tomas Andersson Image

Läs mer

Projekt Ny bibliotekssystemmiljö

Projekt Ny bibliotekssystemmiljö DNR] 1 (av 9) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-06-12 Styrgrupp Projekt Ny bibliotekssystemmiljö Ib Lundgren Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.0 2015-05-25 Utkast

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Biblioteket 2009

Kvalitetsredovisning för Biblioteket 2009 Bildningsnämnden Kvalitetsredovisning för Biblioteket 2009 Hammarö 20010 01 10 Solveig Hagström SÅ HAR VI ARBETAT MED KVALITETSRAPPORTEN Kvalitetsrapporten har tagits fram gemensamt av kulturchefen och

Läs mer

KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK. Handledning

KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK. Handledning KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Handledning till metoderna som använts i Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

Biblioteket ska ha ett allsidigt, aktuellt och lättillgängligt mediabestånd (böcker, tidskrifter, databaser) anpassat efter skolans behov.

Biblioteket ska ha ett allsidigt, aktuellt och lättillgängligt mediabestånd (böcker, tidskrifter, databaser) anpassat efter skolans behov. HANDLINGSPLAN 2009-2010 1. Biblioteket ska vara skolans informationscentrum Biblioteket ska ha ett allsidigt, aktuellt och lättillgängligt mediabestånd (böcker, tidskrifter, databaser) anpassat efter skolans

Läs mer

Biblioteksplan 2009-2012. Laxå kommun

Biblioteksplan 2009-2012. Laxå kommun Biblioteksplan 2009-2012 Laxå kommun Förord Biblioteket har betydelse för medborgarna. Det är inte enbart skolan som står för lärandet utan där har också biblioteket och skolbiblioteken en stor central

Läs mer

Allmänt arbetsplatsen Stoppa tjuven!

Allmänt arbetsplatsen Stoppa tjuven! 90 AFJ.42 Allmänt arbetsplatsen Stoppa tjuven! Stölder på byggarbetsplatserna kostar mycket pengar och medför tidsödande och dyra störningar. - Stoppa tjuven! Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion

Läs mer

Innehållsförteckning KOMPETENSCENTRUM KUNGSBACKA KOMMUN

Innehållsförteckning KOMPETENSCENTRUM KUNGSBACKA KOMMUN KUNGSBACKA KOMMUN Innehållsförteckning Receptionen på Kompetenscentrum Larm, lås och hiss Nycklar Utrymningsplan vid brand Trådlöst internet Elevköket Kopiering Källsortering Rumsbokning 2 2013-06-11 Receptionen

Läs mer

skola +bibliotek = skolbibliotek Formaliserat samarbete mellan folkbibliotek och skola

skola +bibliotek = skolbibliotek Formaliserat samarbete mellan folkbibliotek och skola skola +bibliotek = skolbibliotek Formaliserat samarbete mellan folkbibliotek och skola Elin Lucassi, Kungl. biblioteket Bakgrund Alla elever i Sverige har rätt att få tillgång till bra skolbiblioteksverksamhet.

Läs mer

Release-nyheter för Bibliothecautrustning Hösten 2013

Release-nyheter för Bibliothecautrustning Hösten 2013 Release-nyheter för Bibliothecautrustning Hösten 2013 Vad är nytt sedan senaste release? smartserve - självbetjäningsautomater och sorteringsanläggningar 1. Det är nu möjligt att skriva ut en lista på

Läs mer

Biblioteksverksamhet. Vid kriminalvårdens anstalter och häkten

Biblioteksverksamhet. Vid kriminalvårdens anstalter och häkten Biblioteksverksamhet Vid kriminalvårdens anstalter och häkten Riktlinjer 2007 1 Förord En bra biblioteksverksamhet på anstalter och häkten samverkar med offentliga bibliotek och leds av en engagerad bibliotekarie

Läs mer

Projektredovisning av Möckelngymnasiet caféverksamhet

Projektredovisning av Möckelngymnasiet caféverksamhet Handläggare: Birgitta Spens, Folkhälsoförvaltningen Projektredovisning av Möckelngymnasiet caféverksamhet Bakgrund Gymnasienämnden för Karlskoga och Degerfors kommuner har beviljats medel från Specialpedagogiska

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011

BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011 BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011 Innehåll - Bakgrund...2 - Syfte...2 - Arbetsgrupp...2 - Nulägesbeskrivning...3 - Omvärldsanalys...4 - Samverkan...5 -

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Slutrapport- Projekt Barn Blir

Tjänsteskrivelse. Slutrapport- Projekt Barn Blir Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (1) Datum 2014-03-11 Vår referens Jeanette Lebedies Nord Utvecklingssekreterare Tjänsteskrivelse jeanette.lebedies-nord@malmo.se Slutrapport- Projekt Barn Blir

Läs mer

ordförande 1:e vice ordförande tj.ers.för A-C Waldén (FP)

ordförande 1:e vice ordförande tj.ers.för A-C Waldén (FP) Sammanträdesprotokoll Sida 1 (12) Plats och tid Eslövs stadsbibliotek 19.00 20.15 ande Karin Reinisch (M) Khalid El-Haj (S) Astrid Nilsson (FP) Karl-Erik Malmgren (S) Stig-Åke Grönvall (S) Jeanette Petersen

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 biblioteken i Mjölby kommun

Verksamhetsplan 2013 biblioteken i Mjölby kommun 1 Verksamhetsplan 2013 biblioteken i Mjölby kommun Bibliotekslagen: Alla medborgare ska ha tillgång till ett folkbibliotek till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning

Läs mer

Lokal handlingsplan för arbetsmiljöarbete vid enheten Verksamhetsstöd 2015-2017 1 (6) 2014-12-17. Dnr 897-14

Lokal handlingsplan för arbetsmiljöarbete vid enheten Verksamhetsstöd 2015-2017 1 (6) 2014-12-17. Dnr 897-14 1 (6) 2014-12-17 Dnr 897-14 Verksamhetsstöd, HR Liisa Falk, personalhandläggare Lokal handlingsplan för arbetsmiljöarbete vid enheten Verksamhetsstöd 2015-2017 Handlingsplanen har utarbetats i enlighet

Läs mer

Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling

Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling En förstudie om behovet av kompetensutvecklingsinsatser. Vilka nyckelkompetenser behövs på biblioteken de närmaste tre-fem åren? Bibliotekets roll slutsatser

Läs mer

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School Välkommen till Du som nu börjar dina studier vid är naturligtvis nyfiken på skolan. Det här häftet innehåller viktig information om sådant du behöver veta om skolan. Informationen finns även på skolans

Läs mer

Biblioteksverksamheten i Strömstad Nyckeltal och kvalitetsredovisning 2009

Biblioteksverksamheten i Strömstad Nyckeltal och kvalitetsredovisning 2009 Biblioteksverksamheten i Strömstad Nyckeltal och kvalitetsredovisning 2009 Stadsbibliotekets personal: 2010 2009 2008 Bibliotekschef: 1,00 1,00 1,00 Bibliotekarier: 4,65 4,65 5,40 (Därav skolbiblioteken

Läs mer

Vård & Omsorgsberedningen Juni 2015 Särskilt yttrande 2

Vård & Omsorgsberedningen Juni 2015 Särskilt yttrande 2 Vård & Omsorgsberedningen Juni 2015 Särskilt yttrande 2 Remiss från Socialdepartementet Bidrag till glasögon för barn och unga STK 2015-632 I en remiss från Socialdepartementet föreslås att alla barn och

Läs mer

Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan. läsåret 2010-2011

Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan. läsåret 2010-2011 Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan läsåret 2010-2011 1 Biblioteks- och läsutvecklingsplan samt IT Övergripande verksamhetsmål för skolbiblioteket Skolbiblioteket ska hjälpa eleverna: att utveckla

Läs mer

Användarenkät om högskolebiblioteket 2013 - Snabbrapport alla

Användarenkät om högskolebiblioteket 2013 - Snabbrapport alla Användarenkät om högskolebiblioteket 2013 - Snabbrapport alla 1. 1.1 Kön Kommentar: skulle gärna ha fått vara fler. Vi lade ut enkäten på högskolans hemsida och försökte locka med biobiljetter. Det totala

Läs mer

Ökad digital delaktighet så kan biblioteken bidra

Ökad digital delaktighet så kan biblioteken bidra Ökad digital delaktighet så kan biblioteken bidra Föredragning för kommunstyrelsen i Mjölby 29 maj 2013 Birgitta Hellman Magnusson, bibliotekschef Riksomfattande kampanj Treårig kampanj 2011-2013 Målet

Läs mer

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014 Vara kommun Bibliotek Våren 2014 Presentation Om undersökningen Sammanfattning Resultat NBI (Nöjd Biblioteks Index) Per fråga Om undersökningen Undersökningen riktades till personer som har bibliotekskort

Läs mer

Kulturförvaltningen- nyckeltal

Kulturförvaltningen- nyckeltal Kulturförvaltningen- nyckeltal Sammanfattning Positivt - Kulturförvaltningen Negativt - Kulturförvaltningen Fler antal aktiviteter för barn och ungdomar än riket och länet Lägre kostnad för den allmänna

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppdrag och organisation för Malmö Live

Tjänsteskrivelse. Uppdrag och organisation för Malmö Live SIGNERAD Malmö stad Stadskontoret 1 (5) Datum 2014-04-01 Handläggare Anders Spjuth Projektledare Anders.Spjuth@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppdrag och organisation för Malmö Live STK-2013-1125 Sammanfattning

Läs mer

Enkät Mariestads Stadsbibliotek 2012

Enkät Mariestads Stadsbibliotek 2012 Datum: 1114 Sida: 1 (9) Enkät Mariestads Stadsbibliotek 12 Mariestads Stadsbibliotek fick i uppdrag av kulturnämnden att göra en enkät om bibliotekets verksamhet. Enkäten fanns på biblioteket samt kommunens

Läs mer

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun Biblioteksplan i Karlsborgs kommun Dokumenttyp: Diarienummer: Beslutande: Handlingsplan xxx.xxx Kommunfullmäktige Antagen: 2015-05-25 Giltighetstid: 2015-2017 Dokumentet gäller för: Dokumentansvar: Biblioteksverksamheten

Läs mer

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Innehåll Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun sid 3 Befolkningsprognos för äldre i Alingsås kommun sid 4 Att bo tryggt sid 5 Stöd för ett gott åldrande sid

Läs mer

Kalmar kommun. Hösten 2011. Kalmar kommun. Hösten 2011. Kalmar kommun. Hösten 2011. Kalmar kommun. Hösten 2011. Kalmar kommun.

Kalmar kommun. Hösten 2011. Kalmar kommun. Hösten 2011. Kalmar kommun. Hösten 2011. Kalmar kommun. Hösten 2011. Kalmar kommun. Hur ofta har du under de senaste 12 månaderna besökt kommunens bibliotek? 1 2 1 16 21 19 17 15 16 35 30 33 23 23 23 3 4 4 Hur ofta har du under de senaste 12 månaderna använt bibliotekens service på internet?

Läs mer

Personalenkät 2010 2/2/2011

Personalenkät 2010 2/2/2011 Personalenkät 2010 1. Jag trivs bra med... helt delvis inte alls min närmaste chef 1386 (52%) 630 (24%) 478 (18%) 125 (5%) 51 (2%) 79,73 mina arbetskamrater 1593 (60%) 703 (26%) 322 (12%) 46 (2%) 6 (0%)

Läs mer

Folkbiblioteken i. Region Skåne 2013. regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Region Skåne 2013. regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i Region Skåne regionala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen

Läs mer

3. Ange ditt telefonnummer, så att vi kan kontakta dig om vi undrar över något svar:

3. Ange ditt telefonnummer, så att vi kan kontakta dig om vi undrar över något svar: Hej! Tack för att du lämnar 2013 års uppgifter om kommunens folkbibliotek. Frågorna är desamma som vid föregående mätning. Notera hur lång tid det tar att sammanställa uppgifterna och fylla i enkäten,

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Kvalitetsberättelse för individ- och familjeomsorgen 2013

Tjänsteskrivelse. Kvalitetsberättelse för individ- och familjeomsorgen 2013 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (1) Datum 2014-04-03 Vår referens Sofi Kimfors Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse sofi.kimfors@malmo.se Kvalitetsberättelse för individ- och familjeomsorgen

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Rapport från arbetsgruppen om digital arbetsmiljö

Rapport från arbetsgruppen om digital arbetsmiljö Rapport från arbetsgruppen om digital arbetsmiljö Bakgrund DIK-medlemmarna förenas av att de har hög kompetens inom digitala medier och att de arbetar i en digital arbetsmiljö. DIK-medlemmarnas kompetens

Läs mer

Handlingsplan 2013 Lika villkorsarbetet vid SLU-biblioteket

Handlingsplan 2013 Lika villkorsarbetet vid SLU-biblioteket Handlingsplan 2013 Lika villkorsarbetet vid SLU-biblioteket Giltighetstid Handlingsplanen för Lika villkor gäller för 2013 och ska årligen uppdateras. Samverkan Planen har utarbetats av SLU-bibliotekets

Läs mer

Bakgrund och frågeställning

Bakgrund och frågeställning Bakgrund och frågeställning Jag har i flera åkt besökt Berlin. Den internationella och mångkulturella atmosfären gör att så fort jag sätter min fot i staden känner jag mig välkommen. Så när det var dags

Läs mer

Tack vare det meröppna biblioteket fi nns det ett bibliotek även för mig

Tack vare det meröppna biblioteket fi nns det ett bibliotek även för mig KulturSkåne Tack vare det meröppna biblioteket fi nns det ett bibliotek även för mig En utvärdering av Veberöds meröppna bibliotek 2010-2011 EN UTVÄRDERING AV VEBERÖDS MERÖPPNA BIBLIOTEK 2010-2011 FÖRORD

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Individ- och familjeomsorg 2014, Stadsområdesförvaltning Väster

Tjänsteskrivelse. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Individ- och familjeomsorg 2014, Stadsområdesförvaltning Väster Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2014-02-04 Vår referens Eva Hansson Socialsekreterare Tjänsteskrivelse Eva.Hansson@malmo.se Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Individ-

Läs mer

Motion av Simon Alm (SD) om att stävja gatuvåld på Dragarbrunnsgatan

Motion av Simon Alm (SD) om att stävja gatuvåld på Dragarbrunnsgatan KF 27 30 MARS 2015 Handläggare Kylesten Anders Kommunfullmäktige Motion av Simon Alm (SD) om att stävja gatuvåld på Dragarbrunnsgatan KSN-2014-0181 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

ANSÖKAN OM BIDRAG TILL SÄKERHETSHÖJANDE ÅTGÄRDER DEL 2

ANSÖKAN OM BIDRAG TILL SÄKERHETSHÖJANDE ÅTGÄRDER DEL 2 ANSÖKAN OM BIDRAG TILL SÄKERHETSHÖJANDE ÅTGÄRDER DEL 2 Inkom Dnr Läs igenom tillämpningsföreskrifterna noga innan du fyller i blanketten! Se till att du bifogar nödvändiga handlingar, och besvarar alla

Läs mer

AXIELL ARENA Det digitala biblioteket

AXIELL ARENA Det digitala biblioteket AXIELL ARENA Det digitala biblioteket www.axiell.se Med Axiell Arena möter vi framtidens digitala utmaningar - Johan Brinck, koordinator för biblioteken i Skåne Nordväst. Axiell Arena Axiell Arena Axiell

Läs mer

Våld och hot på jobbet. kartlägg riskerna

Våld och hot på jobbet. kartlägg riskerna Våld och hot på jobbet kartlägg riskerna Förebygg våld och hot i arbetsmiljön. Det går att skydda sig mot våld och hot i arbetet. Broschyren bygger på Arbetsmiljöverkets regler Våld och hot i arbetsmiljön

Läs mer

Information Ombyggnation av Tillbergaskolan

Information Ombyggnation av Tillbergaskolan Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 2013-09-17 Dnr: 2013/2540-BaUN- 285 Barn- och ungdomsnämnden Information Ombyggnation av Tillbergaskolan Förslag

Läs mer

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal 02-03-18 MEDARBETARSAMTAL Handledning för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal Datum och kl:... Plats:.... Medarbetarens namn:... Chefens namn:...

Läs mer

Datum 2013-06-10 Dnr 1301185. Användande av läsplattor vid politiska sammanträden i Region Skåne

Datum 2013-06-10 Dnr 1301185. Användande av läsplattor vid politiska sammanträden i Region Skåne Regionstyrelsen Cecilia Eklund Bitr. Kanslidirektör 044-309 32 30 cecilia.eklund@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2013-06-10 Dnr 1301185 1 (7) Regionstyrelsen Användande av läsplattor vid politiska sammanträden

Läs mer

Välkommen till biblioteket

Välkommen till biblioteket Välkommen till biblioteket Utbud på Simrishamns bibliotek Kultur- och fritidsförvaltningen informerar Biblioteken i Simrishamn Folkbiblioteken i Simrishamns kommun finns på följande orter: Borrby, Gärsnäs,

Läs mer

VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK

VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK HISTORIK Det var en tid då nästan alla innerstadsförsamlingar hade ett eget bibliotek. Idag finns endast två kvar, det ena är S:t Matteus Församlingsbibliotek

Läs mer

Projekt Synliggör Biblioteket

Projekt Synliggör Biblioteket Projekt Synliggör Biblioteket Projektet drivs av Region Halland 2009-2010. Kulturrådet har beviljat medel. Projektbibliotek: Hylte, Laholm, Onsala och Vallås Syfte: göra biblioteken och biblioteksverksamheterna

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Tecknande av tilläggsavtal för Cellon 1, Mellanhedsskolan

Tjänsteskrivelse. Tecknande av tilläggsavtal för Cellon 1, Mellanhedsskolan SIGNERAD 2015-05-25 Malmö stad Grundskoleförvaltningen 1 (2) Datum 2015-06-08 Vår referens Vera Chaimart Planeringssekreterare Vera.Chaimart@malmo.se Tjänsteskrivelse Tecknande av tilläggsavtal för Cellon

Läs mer

Nedan följer en sammanfattning av alla de idéer och synpunkter som presenterades.

Nedan följer en sammanfattning av alla de idéer och synpunkter som presenterades. Nätverksträff 2012-09-07 Äntligen! Sådan var känslan när ett 30-tal bibliotekarier möttes i Kultur i Västs lokaler i Göteborg. Litteraturkonsulent Gunnar Südow hade kallat till nätverksträff och tanken

Läs mer

Stadsbiblioteket, kulturförvaltningen Verksamhetsplan 2014

Stadsbiblioteket, kulturförvaltningen Verksamhetsplan 2014 Stadsbiblioteket, kulturförvaltningen Verksamhetsplan 2014 Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: Torbjörn Nilsson Kulturförvaltningen Stadsbiblioteket Stadsbiblioteket, kulturförvaltningen... 1...

Läs mer

Verksamhetsberättelse för barn- och ungdomsverksamheten 2009. Uppvidinge bibliotek

Verksamhetsberättelse för barn- och ungdomsverksamheten 2009. Uppvidinge bibliotek Verksamhetsberättelse för barn- och ungdomsverksamheten 2009 I Uppvidinge kommun finns fem integrerade folk- och skolbibliotek samt ett gymnasiebibliotek. Biblioteken har en gemensam webbplats och gemensam

Läs mer