Tjänsteskrivelse. Meröppna bibliotek i Stadsområde Väster

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjänsteskrivelse. Meröppna bibliotek i Stadsområde Väster"

Transkript

1 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (3) Datum Vår referens Linda Johansson Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse Meröppna bibliotek i Stadsområde Väster SOFV Sammanfattning De fyra folkbiblioteken i Stadsområde Väster är populära med besökare årligen. En projektgrupp, bestående av bibliotekarier anställda vid biblioteken i Väster, har under våren 2015 utrett alternativet att införa meröppet på samtliga folkbibliotek i stadsområdet. Att ett bibliotek är meröppet innebär att besökare kan, med hjälp av ett digitalt inloggningssystem, använda biblioteket även när det är obemannat. Förslaget är att införa meröppet på det nybyggda biblioteket i Limhamn initialt, följt av övriga bibliotek. Förslag till beslut Stadsområdesnämnd Väster föreslås besluta att planera för meröppet på det nybyggda Limhamnsbiblioteket hösten 2016 att under 2016 utreda och kostnadsberäkna de anpassningar som behöver åtgärdas på de tre övriga biblioteken; Bellevuegårds-, Bunkeflo- och Tygelsjöbiblioteket, samt att efter utvärdering av meröppet på Limhamnsbiblioteket våren 2017 planera för införande av meröppet på övriga bibliotek Beslutsunderlag G-Tjänsteskrivelse AU Meröppna bibliotek i Stadsområde Väster Rapport meröppet Beslutsplanering Stadsområdesnämnd Västers arbetsutskott Stadsområdesnämnd Väster Ärendet I nuläget finns inget meröppet bibliotek i Malmö. I Skåne finns 17 meröppna bibliotek, varav det första öppnade i Veberöd år Meröppna bibliotek i större städer är fortfarande unika i Sverige. Stadsområde Västers fyra folkbibliotek (Bellevuegårds-, Limhamns-, Bunkeflo- och Tygel- SIGNERAD

2 sjöbiblioteket) är populära institutioner med besökare under Antalet besökare har sedan innevarande år ökat med mer än besökare. 2 (3) För att möta behovet av utökade öppettider, och för att nå nya ytterligare målgrupper, föreslår stadsområdesförvaltningen att samtliga bibliotek i stadsområdet inför konceptet meröppna bibliotek. En projektgrupp, bestående av bibliotekarier anställda vid biblioteken i Väster, har under våren 2015 utrett alternativet att införa meröppet på samtliga folkbibliotek i stadsområdet, se bilaga Rapport meröppet. Skillnaden mellan ett meröppet bibliotek från gängse bibliotek är att besökarna vid det meröppna biblioteket har tillgång till lokalen och dess innehåll, även när biblioteket är obemannat. Besökare servar sig själva med hjälp av datorer och utlåningsmaskiner, och passerar in och ut genom lokalen med hjälp av exempelvis sitt lånekort. Under ordinarie öppettider är biblioteket bemannat precis som vanligt. Oavsett hur mycket meröppen tid, maskiner och självservice biblioteket erbjuder besökarna är den mänskliga kontakten och bibliotekariekompetensen det som värderas högst i olika undersökningar. Därför måste meröppet ses som ett komplement. Kostnader och anpassning Kostnaderna för meröppet kan delas in i tre grupper: kostnaderna för att anpassa lokalerna till meröppet, engångskostnaden för systemet, den årliga kostnaden för underhåll och support Varje bibliotek av de fyra har olika behov av lokalanpassning. Det rör sig om kostnader för ytterdörrar som måste bytas, dörrar in till kontor som måste bli mer svårforcerade, personalingång som måste byggas, nya utrymningsvägar, med mera. Förutom kostnader för lokalanpassning kommer själva meröppetsystemet att kosta kronor per bibliotek i ett inledningsskede. Därefter tillkommer en årlig kostnad för support och underhåll på ca kronor per bibliotek. Teknik De ut- och återlämningsmaskiner som biblioteken använder i dagsläget fyller inte tillfredsställande funktion för en meröppen verksamhet då de är alltför osäkra. Kulturnämnden har avsatt medel i investeringsbudgeten inför 2016 gällande RFID, som är ett system baserat på chip i stället för streckkoder vid utlåning. Stadsbiblioteket har fått i uppdrag att påbörja arbetet med upphandling av systemet. Stadsområdesförvaltningen inväntar planering för implementeringsarbetet. RFID systemet kommer uppskattningsvis implementeras på samtliga bibliotek i Malmö under Implementeringsprocessen Förvaltningen rekommenderar därmed att planeringen för meröppet initialt införs på det nybyggda biblioteket i Limhamn hösten Parallellt bör en utredning och kostnadsberäkning göras angående de anpassningar av lokaler, samt kostnader för uppgradering av tekniken för

3 utlåning och återlämning, som behöver åtgärdas på de tre övriga biblioteken (Bellevuegårds-, Bunkeflo- och Tygelsjöbiblioteket). Efter en utvärdering av meröppet på Limhamnsbiblioteket under våren 2017, rekommenderas att en planering för införande av meröppet på de övriga biblioteken påbörjas. 3 (3) Ansvariga Siv Jensen Avdelningschef Gisela Gréen Stadsområdesdirektör

4 Meröppet på biblioteken i Väster Avdelningen för områdesutveckling Ida Bengmark Emelie Lindberg Johan Nilsson

5 Innehållsförteckning Meröppet på biblioteken i Väster... 3 Bakgrund... 3 Vad är meröppet?... 3 Biblioteket... 4 Förutsättningar... 4 Säkerhet... 5 Teknik och kostnader... 5 Besökarna... 6 Tillgänglighet och delaktighet... 6 Säkerhet... 6 Jämställdhet... 7 Personalen... 7 Yrkesrollen... 7 Arbetsmiljön... 8 Framtiden... 8 Åtgärder för att kunna införa meröppet på respektive bibliotek 10 Gemensamt för alla biblioteken Bellevuegården Bunkeflostrand Limhamn Tygelsjö Riskanalys Avdelningen för områdesutveckling Meröppet på biblioteken i Väster

6 Meröppet på biblioteken i Väster Bakgrund Under våren 2015 har projektgruppen, bestående av bibliotekarier anställda vid biblioteken i stadsområde Väster, jobbat med att sammanställa och utreda möjligheter, hot, styrkor och svagheter inför ett eventuellt införande av meröppet på biblioteken i Väster. Bakgrunden till undersökningen är ett förslag från stadsområdets politiker. Rapporten behandlar de förutsättningar som råder för Västers fyra bibliotek: Bellevuegården, Bunkeflostrand, Limhamn och Tygelsjö. Arbetsgången har varit att först inhämta information via redan utförda arbeten och rapporter kring meröppet samt genom studiebesök. Därefter har fakta sammanställts och analyser genomförts. En enkät har också skickats ut till fem meröppna bibliotek runt om i Sverige. Vad är meröppet? Det som skiljer ett meröppet bibliotek från ett gängse bibliotek är att besökarna vid det meröppna biblioteket har tillgång till lokalen och samlingarna även när biblioteket är obemannat. De servar sig själva med hjälp av datorer och utlåningsmaskiner, och passerar in och ut genom lokalen med hjälp av exempelvis sitt lånekort. Under vanliga öppettider är biblioteket bemannat precis som vanligt. Sveriges första meröppna bibliotek öppnade i Veberöd 2009, och har därefter fått flera efterföljare, speciellt på landsbygden. Meröppna bibliotek i städer, framförallt i större städer är fortfarande ovanligt i Sverige. 3 Avdelningen för områdesutveckling Meröppet på biblioteken i Väster

7 Biblioteket Biblioteken är välbesökta och omtyckta; Västers bibliotek besöks årligen av ca personer. Flera av dessa besöker biblioteket frekvent och visar ett stort intresse och engagemang. För dessa personer skulle meröppet betyda en ökad tillgänglighet till både lokalen, samlingarna och den teknik (datorer, kopiatorer) som finns att tillgå där. Införandet av meröppet skulle också kunna locka nya målgrupper, till exempel studenter och unga vuxna, till biblioteket. Västers bibliotek är alla de enda kulturinstitutionerna i respektive område, och folkbiblioteken är ett av få ställen i samhället som är öppet för alla, utan krav på att prestera eller att konsumera. Förutsättningar De lokalmässiga förutsättningarna för meröppet varierar på respektive bibliotek. På några ställen är lokalen i stort sedd redo för installation av ett meröppetsystem, på andra håll krävs ganska stora satsningar på exempelvis ytter- och innerdörrar, utrymningsvägar och belysning innan meröppet kan bli aktuellt. Även om det rör sig om engångskostnader kan dessa bli förhållandevis stora. En lista på dessa förutsättningar presenteras sist i denna rapport. En del förutsättningar är av sådan karaktär att biblioteken eller stadsområde Väster inte själva äger frågan. Ett exempel är Malmö stads digitala miljö, där exempelvis nätverksuppkopplingen med jämna mellanrum tappas. Detta är något som, om det sker utanför öppettid, stör den meröppna verksamheten. Här krävs alltså en tydlig kommunikation med andra förvaltningar inom Malmö stad för att säkerställa den stabila uppkoppling meröppetsystemen kräver. Även frågor kring support av Malmö stads interna system behöver säkerställas. De ut- och återlämningsmaskiner biblioteken idag använder håller inte måttet för en meröppen verksamhet; de är alldeles för osäkra och det räcker med att en besökare gör fel för att det ska bli totalstopp i maskinerna. Nya ut- och återlämningsmaskiner finns i 2015 års investeringsbudget. Det pågår också en utredning kring en övergång till RFID ett system baserat på chip i stället för streckkoder vid utlåning i Malmö, och många meröppna bibliotek nämner RFID som en förutsättning för att verksamheten skall fungera så problemfritt som möjligt för besökarna. Inte heller här äger Stadsområde Väster frågan. Övergång till RFID kräver att alla bibliotek i Malmö gör det tillsammans, samtidigt. Att en samordning mellan olika förvaltningar inom Malmö stad krävs är med andra ord tydligt. Eftersom Väster är först ut i Malmö med att diskutera frågan om meröppet, är det viktigt att allt utförs med största noggrannhet så att det blir lätt för nästa stadsområde som vill meröppna biblioteken. För Limhamns del råder särskilda förhållanden. Eftersom biblioteket ska byggas upp från grunden är det viktigt att systemet för meröppet redan från början integreras i lokalen. Framförallt påverkar detta utformning och installation av passersystem, larm, utrymningsvägar, personalutrymmen och belysning. Detta sparar både tid och pengar till skillnad från om systemet 4 Avdelningen för områdesutveckling Meröppet på biblioteken i Väster

8 integreras i ett senare skede, i en redan befintlig byggnad. Således gäller det att tillvarata de möjligheter som ett nybygge innebär, att i inledningsskedet skapa förutsättningar för ett meröppet bibliotek i stadsområdet. Säkerhet Bibliotekens geografiska omgivning kan påverka förutsättningarna för meröppet. De geografiska områdena i vilka Västers bibliotek finns skiljer sig mycket åt. Tygelsjö och Bunkeflostrand ligger i mindre samhällen, Limhamn ligger som en småstad i staden, i ständig kontakt med storstaden men ändå på sina egna villkor och Bellevuegården ligger där miljonprogram och villakvarter möts. I de mindre orterna finns ofta en social kontroll och en stor omsorg och stolthet över orten. Detta är en av anledningarna till att de flesta av Sveriges meröppna bibliotek finns på landsbygden och på mindre orter. I mer stadsnära områden rör sig flera människor och den sociala kontrollen är mindre. Storstadens bekymmer finns inpå knuten bara under det senaste halvåret har området kring Bellevuegården drabbats av både skottlossning och rån. Droger finns i bibliotekets närhet och att dessa bekymmer inte flyttar in i bibliotekets lokaler om de blir tillgängliga genom meröppet går inte att säkerställa. Bellevuegårdsbiblioteket har dessutom flera gånger drabbats av både stölder och inbrott. Även under öppettid sker stölder, både av stora saker som ex datorskärmar och mindre saker som glödlampor. Stöldsäkring av både stort och smått behövs därför. För att göra det meröppna biblioteket och miljön runt det till en plats där människor känner sig trygga och säkra kan exempelvis mer yttre belysning, en dialog med polisen och eventuellt samarbete med vaktbolag bli nödvändiga. Eftersom ingen personal finns på plats under meröppet, kan det vara en extra säkerhet för besökarna om det finns övervakningskameror på biblioteken. Länsstyrelsen kan utfärda tillåtelse till att kameraövervaka meröppna bibliotek, då de under meröppen tid inte räknas som allmän plats. Kameraövervakning av lokalen skulle stärka känslan av trygghet hos både besökare och personal. Stadsområdets stora och växande befolkningsgrupp och närheten till Malmös innerstad motiverar detta. Teknik och kostnader Kostnaderna för meröppet kan delas in i tre grupper: engångskostnaden för systemet, den årliga kostnaden för underhåll och support, och slutligen kostnaderna för att anpassa lokalerna till meröppet. Två leverantörer av meröppetsystem har kommit in med offerter. Kostnaden för systemet kommer att röra sig i spannet kr/bibliotek. Detta innefattar till exempel inpasserdator, högtalare, system för automatisk påslagning av lås, larm, datorer och belysning samt installation av dessa. De årliga kostnaderna för support och underhåll landar på runt kr/år och bibliotek. Den tredje gruppen av kostnader är förvisso engångskostnader, men samtidigt desto större. Till den här gruppen räknas externa kostnader för installation, t ex 5 Avdelningen för områdesutveckling Meröppet på biblioteken i Väster

9 för elektriker och larmtekniker, men framför allt förberedande åtgärder som att anpassa belysning och larm, byta ut ytterdörrar för att systemet skall fungera, byta ut innerdörrar personalutrymmen och anpassning av utrymningsvägar. Ett aber i sammanhanget är att de större fasta kostnader som meröppet innebär. Nästan årligen drabbas bibliotekens redan knappa budgetar av sparbeting, vilket påverkar verksamheten. Meröppet innebär fasta kostnader för underhåll och support, något som måste betalas även när kassan är skral. Risken finns då, att biblioteken i spartider tvingas dra ner ännu mer på exempelvis inköp av medier och programverksamhet, vilket leder till en försämrad biblioteksservice för besökarna. Besökarna Under 2014 besökte närmre personer de fyra biblioteken i stadsområde Väster, en ökning med mer än från året innan. Tillgänglighet och delaktighet Många besökare är kunniga och väldigt intresserade av sitt bibliotek. På flera meröppna bibliotek har man dessutom noterat ett ökat samspel mellan besökarna; man är mer benägen att hjälpa andra vid exempelvis utlåningsmaskinen. Detta är en stor vinst med ett meröppet bibliotek att biblioteket på riktigt kan få bli den mötesplats det allt oftare benämns som. I det meröppna biblioteket kan både enskilda personer och grupper få större möjligheter att mötas och interagera med varandra. Mer självgående besökare ger dessutom under bemannad öppettid bibliotekarierna mer tid att ägna sig åt att svara på referensfrågor och förmedla litteratur. I rapporten Olika syn på saken: Folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal, utgiven av Svensk Biblioteksförening 2011, kan följande citat läsas: "Det allra viktigaste för användarna är personalen och det bemötande man får när man använder biblioteket [---]. I topp hamnar kunnig personal, följt av personalens bemötande och en upplevelse av att vara välkommen till biblioteket." Detta är oerhört viktigt att hela tiden ha i åtanke när biblioteksverksamhet bedrivs. Oavsett hur mycket meröppen tid, maskiner och självservice biblioteket erbjuder användarna är den mänskliga kontakten och bibliotekariekompetensen det som värderas högst. Bibliotekens publika datorer används väldigt mycket och naturligtvis behöver dessa vara tillgängliga även under meröppet. I dagsläget bokas flertalet av dessa datorer via en lista i lånedisken, vilket inte fungerar under meröppet. Här finns två alternativ: att ta bort bokningskravet under meröppettid eller att installera ett digitalt bokningssystem, vilket vore att föredra för att undvika att samma personer använder datorerna under hela den meröppna tiden. Detta medför dock ytterligare en fast kostnad. Säkerhet Platser som är öppna för alla förutsätter att var och en som besöker platsen är medvetna om och förstår de outtalade regler som gäller just där, och som är en förutsättning för att verksamheten skall kunna bedrivas. Under öppettid finns bibliotekarierna i biblioteket för att upprätthålla både dessa outtalade regler och de uttalade regler som gäller för respektive bibliotek. Detta gör att verksamheten och samspelet mellan besökarna för det mesta fungerar, och att 6 Avdelningen för områdesutveckling Meröppet på biblioteken i Väster

10 olika grupper kan vistas i lokalen samtidigt utan att störas (allt för mycket) av varandra. Under meröppen tid finns ingen ordningshållande personal på plats, utan ansvaret för att samspelet besökarna emellan fungerar hamnar på just besökarna. Detta har på meröppna bibliotek då och då lett till meningsskiljaktigheter och konflikter mellan besökare. Installation av övervakningskameror i bibliotekslokalen utgör ytterligare en trygghetsskapande åtgärd. Jämställdhet Tätt knuten till säkerhetsfrågan är jämställdhetsfrågan och allas möjligheter att använda det meröppna biblioteket. Alla män, kvinnor, gamla, unga ska känna sig trygga i biblioteket under meröppettid. Det fysiska rummet behöver anpassas efter detta, med till exempel låga hyllor, placering av dessa samt god belysning både ute och inne. Ett meröppet bibliotek kräver att lokalen är överblickbar för låntagaren och att denne ska kunna vistas där utan att känna obehag. Personalen Vid de fyra biblioteken i Väster arbetar i nuläget ca 20 personer, varav de flesta är bibliotekarier. Yrkesrollen Meröppet betyder inte att det blir mindre arbete för bibliotekspersonalen, eller att biblioteket går att driva med mindre personal. Snarare har det visat sig att meröppet genererar mer arbete, och framförallt är det de tunga och okvalificerade arbetsuppgifterna med bokhantering som ökar (till exempel bokuppsättning, tömning av återlämningsmaskiner, hantering av reserverade böcker, städning av hyllor osv). Detta är också de arbetsuppgifter som kan leda tillförslitningsskador. Bibliotekarier på flera meröppna bibliotek vittnar om ovanstående, det vill säga att det blir mer tid till städning och bokhantering, och mindre tid till att driva verksamheten framåt, arbeta med samlingarna och till att planera och genomföra programverksamhet. Det meröppna biblioteket fungerar bara om det råder en tydlig ordning på hyllorna och bibliotekarierna måste vara närvarande i sin frånvaro för att kommunicera med besökarna utifrån skyltar, tydlighet och information. Utifrån Västerbibliotekens höga besökssiffror finns det anledning att känna viss oro inför att dessa fysiskt monotona arbetsuppgifter kan komma att bli överväldigande och dessutom stjäla tid från det mer kvalitativa bibliotekariearbetet. Meröppna bibliotek kan även attrahera besökare från andra stadsområden, vilket ytterligare kan öka mängden bokhantering. Meröppet medför även arbete med saker som under öppettider kommuniceras över disk, men som på de flesta meröppna bibliotek möter bibliotekarierna i form av en stor mängd lappar och anteckningar kring önskemål, klagomål, problem och idéer. Detta ökar risken för missförstånd och fel och genererar merarbete för personalen. 7 Avdelningen för områdesutveckling Meröppet på biblioteken i Väster

11 Bibliotekarier besitter en kompetens som inte återfinns någon annanstans i samhället. Kompetensen rör dels det rent bibliotekariska; att kunna välja ut och hitta litteratur, att jobba läsfrämjande och litteraturförmedlande och att strategiskt bygga en boksamling, men den rör också kunskapen om att systematiskt kunna organisera och återfinna information, både i fysiska böcker och digitalt. Detta är kompetenser som medborgarna även framledes kommer att behöva i allt högre utsträckning. Omstrukturering av arbetsscheman kommer med all sannolikhet att bli nödvändig, framförallt under den tidigare delen av dagen då till exempel dagstidningarna bör finnas tillgängliga och lokalen i övrigt ska ställas i ordning. Arbetsmiljön Bibliotek är en plats dit allmänheten äger tillträde och dit alla är välkomna. Detta innebär att medvetenheten om och risken för hot och våld är påtaglig i en bibliotekaries vardag, och detta är över lag ett av de största arbetsmiljöproblemen i bibliotekariearbetet. Det finns en oro att problemen med hot och våld skall öka om personer fritt kan ta sig in och ut ur biblioteket med hjälp av lånekort. Ett bekymmer är hanteringen av dagskassor i en lokal där det fortfarande finns besökare. I dagsläget hanteras inga kassor under öppettid, utan de räknas och transporteras till och från kassalådan när biblioteket är stängt. Under meröppet skulle personalen behöva hantera dagskassan i närvaro av besökare, vilket är en säkerhetsrisk. En annan säkerhetsrisk är avsaknaden av personalingångar på både Tygelsjö, Bunkeflostrand och Bellevuegården. Bibliotekarier på meröppna bibliotek vittnar om att besökarna har svårt att skilja på meröppen och bemannad tid, och detta är något som måste kommuniceras tydligt. Den fysiska lokalen och samlingarna är viktiga arbetsredskap för bibliotekarierna och det kan bli problem med att ostört kunna röra sig i biblioteket under meröppen tid. Detta problem handlar främst om biblioteket har meröppen tid på morgonen, när hyllor behöver städas eller gallras, reserverade böcker ska hanteras eller när större omflyttningar av böcker eller möbler behöver göras. Det kan för en användare vara svårt att förstå när bibliotekarien är tillgänglig eller ej, vilket kan innebära att bibliotekarien får besvara frågor och hjälpa till med ärenden under meröppettid. Detta kan skapa en stress för personalen. Denna oförståelse för skillnaden mellan meröppen och bemannad tid kan också öka risken för hot och våld. Att biblioteken (förutom Limhamnsbiblioteket) saknar personalingångar är en annan sida av samma mynt, eftersom bibliotekarierna då behöver passera både lokalen och den låsta ytterdörren för att kunna lämna arbetsplatsen. Det är de så kallade inre arbetsuppgifterna som driver verksamheten framåt. Utan bokinköp, planering av program och övrig inre verksamhet blir biblioteket ett statiskt bokrum i stället för en rörlig verksamhet som utvecklas i takt med samhället i övrigt. Framtiden Det finns en oro att meröppet kommer att innebära neddragningar av personalen på biblioteken. Så har fallet varit i Danmark, men i Sverige har man på många håll blivit från politikers håll försäkrat personalen om att meröppet 8 Avdelningen för områdesutveckling Meröppet på biblioteken i Väster

12 inte ska påverka personaltätheten. Trots detta kvarstår oron över detta. Denna oro, att tjänster skall dras in eller pensionsavgångar inte tillsättas, finns också hos personalen på biblioteken i Väster. Redan nu finns det få luckor i bibliotekariens arbetsdag, med dels yttre tjänst i lånedisken, det inre arbetet och programverksamhet. När någon är sjuk är det svårt att pussla ihop dagarna och biblioteken skulle snarare behöva åtminstone någon ytterligare tjänst för att få ett schema som fungerar på lång sikt. Mindre tid till de inre arbetsuppgifterna med exempelvis urval, planering av samlingarna, planering och genomförande av program och verksamhetsutveckling, betyder på sikt att servicen på biblioteket blir sämre och att det blir svårare för besökarna att hitta den information de söker och att det finns färre programpunkter för besökarna att delta i. Bibliotekarierna i Väster önskar med andra ord en försäkran om att meröppet inte kommer att påverka beslut kring nya tjänster och kring tillsättandet vid exempelvis pensionsavgångar. 9 Avdelningen för områdesutveckling Meröppet på biblioteken i Väster

13 Åtgärder för att kunna införa meröppet på respektive bibliotek Gemensamt för alla biblioteken System för meröppet, kostnad ca kr/bibliotek. RFID utlåningssystem baserat på chip i stället för streckkoder. Detta är under utredning och ett centralt beslut för hela Malmö fattas våren Relästyrd belysning Teknisk support från ex Malmö stad och Stadsbibliotekets systemavdelning Nya och säkrare ut- och återlämningsmaskiner Nya och större återlämningslådor till återlämningsmaskinerna SIP2-licenser för att bibliotekssystemet Sierra ska kunna kommunicera med meröppetsystemet, kostnad ca kronor per bibliotek System där låntagare själva kan boka de publika datorerna med hjälp av lånekort Tillstånd för kameraövervakning Möjligheter att låsa in och stöldsäkra ex datorer (i disken och publika, kassaapparater, telefon, ipads mm) Hitta ett system för att hantera betalning för utskrift och kopiering under meröppettid Möjlighet till närvaro av väktare kring stängning under den inledande perioden Bellevuegården Ny ytterdörr med elslutsbleck Nya utrymningsvägar med elstyrda lås Säkrare dörrar in till personalutrymme och sagorum, för att förhindra inbrott och stöld där Nya dörrar till toaletterna, för att slippa nyckelhantering till dessa Ökad belysning utvändigt Personalingång Larm i två zoner (arbetsrum och publik del) Bunkeflostrand Personalingång Lokalen delas i nuläget med andra verksamheter, kan bli problematiskt Entren har två dörrar, vilka behöver larmas Ökad belysning utvändigt Nya utrymningsvägar Galler och/eller lås för fönstren Utlåningsmaskin 10 Avdelningen för områdesutveckling Meröppet på biblioteken i Väster

14 Limhamn Planering av meröppet i samband med bygget av det nya biblioteket, t ex vid val av entrédörrar, dörrar till personalutrymmen och utrymningsvägar Larm i två zoner (arbetsrum och publik del) Bra belysning runt biblioteket Vagnar eller hyllor för återlämnade böcker Eventuellt ett bokinkast Tygelsjö Dialog och avtal med skolan för att få kontroll och befogenheter över de dörrar som leder in till biblioteket Säkrare, låsbara dörrar in till personalutrymmen, för att förhindra inbrott och stöld där Se över tillgängligheten för rullstolsburna, vilka idag enbart kan nå bibliotekets övervåning via hiss. Kan den involveras i meröppetsystemet och i så fall hur? Tillgång till vaktmästare, då skolans vaktmästare inte finns tillgänglig under exempelvis sommarlovet Säkrare besöksräknare Tydligare utrymningsplan med skyltar osv Ökad belysning utomhus Personalingång Larm i två zoner (arbetsrum och publik del) Riskanalys Här följer en lista på de risker projektgruppen identifierat under arbetets gång. Stora kostnader för att meröppetanpassa lokalerna Malmö stads digitala miljö, där stadsområde Väster själva har litet inflytande över publika datorer, uppkoppling mm och behöver ett system för support De ålderdomliga och osäkra återlämningsmaskiner biblioteken har idag Bibliotekens geografiska omgivning med storstaden och dess problem och brottslighet inpå knuten Upprepade stölder av allt från teknik till glödlampor Dålig belysning av miljöerna kring biblioteken Ökade fasta kostnader för biblioteken kan göra att sparkrav kan drabba biblioteken och dess verksamhet ännu hårdare än vad de redan gör, vilket leder till sämre service Avsaknad av ett bokningssystem för de publika datorerna Avsaknad av ordningshållande personal under meröppettid Mer arbete med fysiskt tunga arbetsuppgifter kring bokhantering, mindre tid till att utveckla och driva verksamheten framåt Större risk för missförstånd och fel samt merarbete när besökare och personal inte kan kommunicera över disk utan snarare via lappar 11 Avdelningen för områdesutveckling Meröppet på biblioteken i Väster

15 Ökad risk för hot och våld, dels besökare emellan men också när bibliotekspersonalen rör sig i lokalen under meröppettid Hantering av dagskassor i en lokal där besökare finns Bristen på personalingångar så att personal tryggt kan anlända och lämna biblioteket vid arbetsdagens början och slut Svårare för personalen att ostört arbeta i och med lokalen Ökning av ärenden till kravavdelningen gällande exempelvis påstått återlämnade böcker Svårighet för besökarna att skilja meröppen tid från bemannad öppettid Meröppets påverkan på personaltätheten att tjänster vid ex pensionsavgångar inte kommer att tillsättas Liten samlad erfarenhet och kunskap kring meröppet i storstäder. 12 Avdelningen för områdesutveckling Meröppet på biblioteken i Väster

Tjänsteskrivelse. Samrådshandlingar avseende detaljplan för del av kvarteret Vakteln i Limhamn Vår referens. Arta Shaqiri Lokalsamordnare

Tjänsteskrivelse. Samrådshandlingar avseende detaljplan för del av kvarteret Vakteln i Limhamn Vår referens. Arta Shaqiri Lokalsamordnare Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2014-01-02 Vår referens Arta Shaqiri Lokalsamordnare Tjänsteskrivelse Arta.Jasharaj@malmo.se Samrådshandlingar avseende detaljplan för del av kvarteret

Läs mer

Fritidsverksamhet i Lokstallet, kvarteret Cementen i Limhamn

Fritidsverksamhet i Lokstallet, kvarteret Cementen i Limhamn Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (2) Datum 2014-11-27 Vår referens Linda Johansson Planeringssekreterare Linda.Johansson20@malmo.se Tjänsteskrivelse Fritidsverksamhet i Lokstallet, kvarteret

Läs mer

Politiskt initiativ från majoriteten - Förslag om öppethållande av bibliotek utan bemanning - återrapportering

Politiskt initiativ från majoriteten - Förslag om öppethållande av bibliotek utan bemanning - återrapportering Dnr KFN-2013-133 Dpl 40 sid 1 (5) KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Bibliotek och arkiv Tjänsteyttrande 2013-09-04 Åsa Hansen, asa.hansen@karlstad.se Politiskt initiativ från majoriteten - Förslag om öppethållande

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) Vår referens

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) Vår referens Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2015-01-07 Vår referens Maria Thögersen HR-konsult Maria.Thogersen@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) 2014

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Begäran om yttrande från Justitieombudsmannen. 2015-08-04 Vår referens. Petra Olsson Planeringssekreterare Petra.Olsson6@malmo.

Tjänsteskrivelse. Begäran om yttrande från Justitieombudsmannen. 2015-08-04 Vår referens. Petra Olsson Planeringssekreterare Petra.Olsson6@malmo. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2015-08-04 Vår referens Petra Olsson Planeringssekreterare Petra.Olsson6@malmo.se Tjänsteskrivelse Begäran om yttrande från Justitieombudsmannen SOFV-2015-1009

Läs mer

E-förslag: Mera öppet på biblioteket Viksäng. Förslag till beslut Kulturnämnden antar förvaltningens yttrande över E-förslaget

E-förslag: Mera öppet på biblioteket Viksäng. Förslag till beslut Kulturnämnden antar förvaltningens yttrande över E-förslaget TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1) KUN 2016/00750-7.2.1 Kultur-, idrott- och fritidsförvaltningen Niclas Lindberg Epost: niclas.lindberg@vasteras.se Kopia till Förslagsställaren Kontaktcenter Kulturnämnden E-förslag:

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2001 HÖGSKOLEBIBLIOTEKET. Verksamhetsmål för 2001. Huvudmålet år 2000 var

VERKSAMHETSPLAN 2001 HÖGSKOLEBIBLIOTEKET. Verksamhetsmål för 2001. Huvudmålet år 2000 var VERKSAMHETSPLAN 2001 HÖGSKOLEBIBLIOTEKET Verksamhetsmål för 2001 Huvudmålet år 2000 var Att fortsätta arbetet med att, i enlighet med biblioteksutredningen 1998, bygga upp ett högskolebibliotek av bra

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av åtgärder brukarundersökning 2013. 2014-02-04 Vår referens. Anne Wolf Utvecklingssekreterare. anne.wolf@malmo.

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av åtgärder brukarundersökning 2013. 2014-02-04 Vår referens. Anne Wolf Utvecklingssekreterare. anne.wolf@malmo. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2014-02-04 Vår referens Anne Wolf Utvecklingssekreterare Tjänsteskrivelse anne.wolf@malmo.se Uppföljning av åtgärder brukarundersökning 2013 SOFV-2014-208

Läs mer

Tjänsteskrivelse 2013-10-28

Tjänsteskrivelse 2013-10-28 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (4) Datum 2013-10-28 Vår referens Ann Rubin Planeringssekreterare ann.rubin@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag på modell för biståndsbeslut i tid gällande serviceinsatser

Läs mer

Tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg på Högsåkerringens särskilda boende

Tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg på Högsåkerringens särskilda boende Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (2) Datum 2014-12-03 Vår referens Anne Wolf Utvecklingssekreterare anne.wolf@malmo.se Tjänsteskrivelse Tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg på Högsåkerringens

Läs mer

Bemanning i bibliotekets yttre tjänstgöring

Bemanning i bibliotekets yttre tjänstgöring Tjänsteskrivelse 2013-04-26 KFN 2010.0031 Handläggare: Maria Lobell Bemanning i bibliotekets yttre tjänstgöring Sammanfattning Biblioteket har fått i uppdrag att utreda personalsammansättningen (bibliotekarier

Läs mer

Medborgarförslag om mötesplats för neuropsykiatriskt funktionshindrade

Medborgarförslag om mötesplats för neuropsykiatriskt funktionshindrade Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (2) Datum 2014-08-07 Handläggare Jeanette Lebedies Nord Utvecklingssekreterare jeanette.lebedies-nord@malmo.se Tjänsteskrivelse Medborgarförslag om mötesplats

Läs mer

Stadsområdesförvaltning Norr ställer sig positiv till alla delar i Stadskontorets förslag.

Stadsområdesförvaltning Norr ställer sig positiv till alla delar i Stadskontorets förslag. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (2) Datum 2015-07-30 Vår referens Petra Quandt Farkas Enhetschef Petra.q.farkas@malmo.se Tjänsteskrivelse Kommungemensam bostadsrådgivning STK-2015-175 Sammanfattning

Läs mer

Service Desk Enkät Årliga kvalitetsundersökning HT07, HT08, HT09, HT10, HT11

Service Desk Enkät Årliga kvalitetsundersökning HT07, HT08, HT09, HT10, HT11 Service Desk Malmö högskola 212-1-31 Service Desk Enkät Årliga kvalitetsundersökning HT7, HT8, HT9, HT1, HT11 Beskrivning: Mål: Frekvens: Enkätundersökning med avsikt att mäta hur kunden upplever Service

Läs mer

Strategisk utvecklingsplan för arbetet mot diskriminering i Malmö stad

Strategisk utvecklingsplan för arbetet mot diskriminering i Malmö stad Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (2) Datum 2013-11-22 Vår referens Anders Henriksson Avdelningschef anders.henriksson@malmo.se Tjänsteskrivelse Strategisk utvecklingsplan för arbetet mot diskriminering

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2016 2018 1 SVEDALA KOMMUNS BIBLIOTEKSPLAN Enligt bibliotekslagen 2013:801 ska varje kommun anta en biblioteksplan som visar riktning och utvecklingsområden inom biblioteksverksamheten.

Läs mer

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig Biblioteksplan Dokumenttyp Fastställd Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Utbildningsnämnden Giltighetstid 5 år Dokumentansvarig Kultur- och Bibliotekschef Dnr 2015.000058

Läs mer

Malmö Stads möjligheter för anslutning till finskt förvaltningsområde.

Malmö Stads möjligheter för anslutning till finskt förvaltningsområde. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2013-11-22 Vår referens Malin Björk Sekreterare Tjänsteskrivelse Malin.Bjork4@malmo.se Malmö Stads möjligheter för anslutning till finskt förvaltningsområde.

Läs mer

Meröppna bibliotek i Kävlinge

Meröppna bibliotek i Kävlinge Meröppna bibliotek i Kävlinge En fråga om tid, teknik och tillgänglighet 2013-05-02 1 2013-05-02 2 Meröppet - Vad är det? Mer öppet Besökare kan använda biblioteket även på tider när det inte finns personal

Läs mer

Yttrande till Förvaltningsrätten överklagan lånekort till papperslösa

Yttrande till Förvaltningsrätten överklagan lånekort till papperslösa Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (2) Datum 2013-07-05 Vår referens Sara Mellander Nämndsekreterare Sara.mellander@malmo.se Tjänsteskrivelse Yttrande till Förvaltningsrätten överklagan lånekort till papperslösa

Läs mer

Motion från Sven Rosén (SPI) om bidrag till äldre för inköp av dator och internetanslutning

Motion från Sven Rosén (SPI) om bidrag till äldre för inköp av dator och internetanslutning Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (2) Datum 2014-02-05 Vår referens Sofi Kimfors Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse sofi.kimfors@malmo.se Motion från Sven Rosén (SPI) om bidrag till äldre för

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Brukarundersökning 2014. 2015-01-07 Vår referens. Rebecca Nannsjö Utvecklingssekreterare Rebecca.Nannsjo@malmo.

Tjänsteskrivelse. Brukarundersökning 2014. 2015-01-07 Vår referens. Rebecca Nannsjö Utvecklingssekreterare Rebecca.Nannsjo@malmo. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2015-01-07 Vår referens Rebecca Nannsjö Utvecklingssekreterare Rebecca.Nannsjo@malmo.se Tjänsteskrivelse Brukarundersökning 2014 SOFV-2015-56 Sammanfattning

Läs mer

Förslag till Avfallspolicy för avfallshanteringen inom Malmö stads egna verksamheter

Förslag till Avfallspolicy för avfallshanteringen inom Malmö stads egna verksamheter Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (2) Datum 2014-11-26 Vår referens Annette Larsson Projektledare Annette.Larsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till Avfallspolicy för avfallshanteringen inom

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Nämndsmål 2016

Tjänsteskrivelse. Nämndsmål 2016 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (1) Datum 2015-11-05 Vår referens Daniel Blennow Controller Daniel.Blennow@malmo.se Tjänsteskrivelse 2016 SOFN-2015-525 Sammanfattning Med utgångspunkt i kommunfullmäktiges

Läs mer

Uppsala. Bibliotekplan för Uppsala kommun. Kulturnämnden. Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta

Uppsala. Bibliotekplan för Uppsala kommun. Kulturnämnden. Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta Uppsala ^ KOMMUN KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare Johanna Hansson Annika Strömberg Datum 2014-04-01 Diarienummer KTN 2015-0276 Kulturnämnden Bibliotekplan för Uppsala kommun Förslag till beslut Kulturnämnden

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Lokalförsörjningsplan 2013-2023. 2013-11-07 Vår referens. Arta Jasharaj Lokalsamordnare arta.jasharaj@malmo.

Tjänsteskrivelse. Lokalförsörjningsplan 2013-2023. 2013-11-07 Vår referens. Arta Jasharaj Lokalsamordnare arta.jasharaj@malmo. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2013-11-07 Vår referens Arta Jasharaj Lokalsamordnare arta.jasharaj@malmo.se Tjänsteskrivelse Lokalförsörjningsplan 2013-2023 SOFV-2013-883 Sammanfattning

Läs mer

MERÖPPET Lite mer. Lite oftare.

MERÖPPET Lite mer. Lite oftare. MERÖPPET Lite mer. Lite oftare. En annan förändring som är tydlig är synen på biblioteket. För personalen, som agerade proaktivt och gjorde projektet till sitt och upptäckte att biblioteket faktiskt inte

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Remiss; Arbetskläder vård och omsorg Handläggare. Rebecca Nannsjö Utvecklingssekreterare

Tjänsteskrivelse. Remiss; Arbetskläder vård och omsorg Handläggare. Rebecca Nannsjö Utvecklingssekreterare Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2014-09-11 Handläggare Rebecca Nannsjö Utvecklingssekreterare Rebecca.Nannsjo@malmo.se Tjänsteskrivelse Remiss; Arbetskläder vård och omsorg SOFV-2014-1236

Läs mer

Sammanställning av enkäten

Sammanställning av enkäten Sammanställning av enkäten Sammanställning av enkät, Cecilia Gärdén Enkäten delades ut vid Göta avstamp-dagen, 2015-02-10. Enkäten är sammanställd fråga för fråga, utifrån tre kategorier: 1) bibliotekarier/assistenter,

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Kamelen 14 i Innerstaden i Malmö.

Detaljplan för fastigheten Kamelen 14 i Innerstaden i Malmö. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (2) Datum 2014-01-10 Vår referens Annette Larsson Projektledare Tjänsteskrivelse Annette.Larsson@malmo.se Detaljplan för fastigheten Kamelen 14 i Innerstaden i

Läs mer

Förslag till beslut Demokratiberedningen föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta

Förslag till beslut Demokratiberedningen föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta Malmö stad Kommunfullmäktige 1 (1) Datum 2013-12-0912 Adress August Palms Plats 1 Diarienummer Beredningsbrev Motion från Anja Sonesson (M) om fri wifi i Malmö Förslag till beslut Demokratiberedningen

Läs mer

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR BIHANG Ansv. utg.: Siv Gyllix 2013 Nr 107 Förändring av valdistrikten inför 2014 års val (Dnr STK-2013-829) Till kommunfullmäktige i Malmö Kommunstyrelsen 6/11 2013

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Inspektion Arbetsmiljöverket november 2013. 2014-03-04 Vår referens. Anne Wolf Kvalitetscontroller. anne.wolf@malmo.

Tjänsteskrivelse. Inspektion Arbetsmiljöverket november 2013. 2014-03-04 Vår referens. Anne Wolf Kvalitetscontroller. anne.wolf@malmo. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2014-03-04 Vår referens Anne Wolf Kvalitetscontroller Tjänsteskrivelse anne.wolf@malmo.se Inspektion Arbetsmiljöverket november 2013 SOFV-2014-447

Läs mer

Upphandling av biblioteksdrift

Upphandling av biblioteksdrift 2016-05-25 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr KUN 2016/41 Kulturnämnden Upphandling av biblioteksdrift Förslag till beslut Kulturnämnden beslutar att upphandla driften av kommunens samtliga bibliotek. Sammanfattning

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Malmöinitiativet - skapa möten mellan Pensionärer Poliser och Ungdomar (PPU) i samtliga stadsdelar i Malmö Stad

Tjänsteskrivelse. Malmöinitiativet - skapa möten mellan Pensionärer Poliser och Ungdomar (PPU) i samtliga stadsdelar i Malmö Stad Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (2) Datum 2015-01-30 Vår referens Jeanette Lebedies Nord Utvecklingssekreterare jeanette.lebedies-nord@malmo.se Tjänsteskrivelse Malmöinitiativet - skapa möten

Läs mer

Motion av Fredrik Sjögren (FP) och Olle Schmidt (FP) avseende att motverka våldsbejakande extremism

Motion av Fredrik Sjögren (FP) och Olle Schmidt (FP) avseende att motverka våldsbejakande extremism Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (3) Datum 2016-01-19 Vår referens Sara Strand Planeringssekreterare Sara.Strand@malmo.se Tjänsteskrivelse Motion av Fredrik Sjögren (FP) och Olle Schmidt (FP)

Läs mer

Uppföljning av Jag bor i Malmö-policy för ungas inflytande 2013

Uppföljning av Jag bor i Malmö-policy för ungas inflytande 2013 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (3) Datum 2013-10-10 Vår referens Jeanette Lebedies Nord Utvecklingssamordnare Jeanette.lebedies-nord@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av Jag bor i Malmö-policy

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Plan för utveckling av arbetet med försörjningsstöd Vår referens

Tjänsteskrivelse. Plan för utveckling av arbetet med försörjningsstöd Vår referens Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (5) Datum 2015-04-09 Vår referens Petra Olsson Planeringssekreterare Petra.Olsson6@malmo.se Tjänsteskrivelse Plan för utveckling av arbetet med försörjningsstöd

Läs mer

Misskött omorganisation. servicebaser

Misskött omorganisation. servicebaser Uppsala 2016-04-11 Misskött omorganisation av servicebaser En rapport av Liberalerna om majoritetens hantering och konsekvenserna för brukarna. Vad är en servicebas? Varför en rapport? Omsorgsnämnden (OSN)

Läs mer

Biblioteksplan. Kramfors kommun

Biblioteksplan. Kramfors kommun STYRDOKUMENT Sida 1(6) Biblioteksplan Kramfors kommun 2016-2019 Område Program Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Fastställd BKU-nämnd 160525 63 Giltighetstid Reviderad/Uppdaterad Diarienummer 2016/166 2

Läs mer

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018 Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan 2015-2017 1 Inledning... 2 1.1 Styrdokument... 2 1.2 Bibliotekets

Läs mer

Särskild tillsynsorganisation för kommunens andrahandslägenheter

Särskild tillsynsorganisation för kommunens andrahandslägenheter Malmö stad Stadsområdesförvaltning Söder 1 (3) Datum 2015-07-10 Vår referens Pontus Gleisner Utvecklingssekreterare pontus.gleisner@malmo.se Tjänsteskrivelse Särskild tillsynsorganisation för kommunens

Läs mer

Överklagande till länsrätten över Datainspektionens beslut om föreläggande gällande Bromma gymnasium

Överklagande till länsrätten över Datainspektionens beslut om föreläggande gällande Bromma gymnasium UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN ADMINISTRATIVA AVDELNINGEN GYMNASIEAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2008-10-16 Handläggare: Aila Somero tel 08-508 33 926 Anders Müller tel 08-508 33 883 Till Utbildningsnämnden

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Remiss angående Motion av Fredrik Sjögren (FP) och Olle Schmidt (FP) avseende att motverka våldsbejakande extremism, STK

Tjänsteskrivelse. Remiss angående Motion av Fredrik Sjögren (FP) och Olle Schmidt (FP) avseende att motverka våldsbejakande extremism, STK Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2016-01-07 Vår referens Anto Tomic Utvecklingssamordnare anto.tomic@malmo.se Tjänsteskrivelse Remiss angående Motion av Fredrik Sjögren (FP) och Olle

Läs mer

Användare biblioteket i Solna C Användare biblioteket i Bergshamra Icke-användare biblioteket i Solna C Icke-användare biblioteket i Bergshamra

Användare biblioteket i Solna C Användare biblioteket i Bergshamra Icke-användare biblioteket i Solna C Icke-användare biblioteket i Bergshamra 4 Biblioteksundersökningar Telefonintervjuer med personer i åldrarna 18-74 år Användare biblioteket i Solna C Användare biblioteket i Bergshamra Icke-användare biblioteket i Solna C Icke-användare biblioteket

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Åtgärdsplan för att uppnå ekonomisk balans 2015

Tjänsteskrivelse. Åtgärdsplan för att uppnå ekonomisk balans 2015 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (1) Datum 2015-04-09 Vår referens Lars Tingsmark Ekonomichef Lars.Tingsmark@malmo.se Tjänsteskrivelse Åtgärdsplan för att uppnå ekonomisk balans 2015 SOFN-2015-193

Läs mer

Datum Dnr FK06/15. Biblioteksplan. Antagen av Kommunfullmäktige

Datum Dnr FK06/15. Biblioteksplan. Antagen av Kommunfullmäktige Datum 2010-09-21 Dnr FK06/15 Biblioteksplan Antagen av Kommunfullmäktige 2010-11-25 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Vad är en Biblioteksplan?... 3 Styrdokument... 4 Nulägesbeskrivning...

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Internkontrollplan andra halvåret 2013

Tjänsteskrivelse. Internkontrollplan andra halvåret 2013 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (3) Datum 2013-08-08 Vår referens Carina Hart Förvaltningscontroller carina.hart@malmo.se Tjänsteskrivelse Internkontrollplan andra halvåret 2013 SOFV 2013-313

Läs mer

Biblioteksplan för Haparanda kommun 2016-2018 Antagen BUN 2014/219 153

Biblioteksplan för Haparanda kommun 2016-2018 Antagen BUN 2014/219 153 Biblioteksplan för Haparanda kommun 2016-2018 Antagen BUN 2014/219 153 Bakgrund Den 1 januari 2014 antogs en ny bibliotekslag i Sverige. Den säger att kommunen ska upprätta en biblioteksplan för den samlade

Läs mer

2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN. för Båstads kommun

2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN. för Båstads kommun 2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN för Båstads kommun Biblioteksplan bakgrund Den första januari 2005 kompletterades bibliotekslagen med en paragraf om att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet

Läs mer

Karlstads del i bokflödet inom länet

Karlstads del i bokflödet inom länet 1 (9) Karlstads del i bokflödet inom länet 1. Inledning 1.1. Bakgrund Hanteringen av böcker och andra medier (hädanefter kallat böcker) på stadsbiblioteket i Karlstad har ökat enormt. Hösten 28 gick 12

Läs mer

Säg hej till din nya bibliotekarie:

Säg hej till din nya bibliotekarie: Säg hej till din nya bibliotekarie: Det pågår en tyst revolution på våra folkbibliotek. För inte länge sedan var biblioteken oberoende. Fria att välja ut, köpa in och rekommendera litteratur och fakta

Läs mer

Förslag till beslut Grundskolenämnden föreslås besluta att godkänna föreliggande förslag i enlighet med vad som anförts i ärendet

Förslag till beslut Grundskolenämnden föreslås besluta att godkänna föreliggande förslag i enlighet med vad som anförts i ärendet SIGNERAD Malmö stad Grundskoleförvaltningen 1 (2) Datum Tjänsteskrivelse 2014-02-28 Vår referens Bo-Göran Pettersson Utredningsuppdrag stöd till föreningar och ideella organisationer GrF-2014/2470 Sammanfattning

Läs mer

Statsbidrag för kompetensutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården

Statsbidrag för kompetensutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården SIGNERAD 2014-09-02 Malmö stad Stadskontoret 1 (4) Datum 2014-09-01 Vår referens Paulina Franzén Utvecklingssamordnare Tjänsteskrivelse paulina.franzen@malmo.se Statsbidrag för kompetensutveckling inom

Läs mer

Rapport för att sänka kostnaderna för försörjningsstöd tertial

Rapport för att sänka kostnaderna för försörjningsstöd tertial Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (6) Datum 2015-06-04 Vår referens Eva-Britt Holmberg Socialbyråchef eva-britt.holmberg@malmo.se Tjänsteskrivelse Rapport för att sänka kostnaderna för försörjningsstöd

Läs mer

1. INLEDNING... 2 1.1 BAKGRUND... 2 1.1.1 Vilka är de olika typerna av brukare?... 2 1.2 SYFTE... 2 1.3 METOD... 3 1.4 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ARBETET...

1. INLEDNING... 2 1.1 BAKGRUND... 2 1.1.1 Vilka är de olika typerna av brukare?... 2 1.2 SYFTE... 2 1.3 METOD... 3 1.4 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ARBETET... 1. INLEDNING... 2 1.1 BAKGRUND... 2 1.1.1 Vilka är de olika typerna av brukare?... 2 1.2 SYFTE... 2 1.3 METOD... 3 1.4 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ARBETET... 3 2. SKUGGNINGSUNDERSÖKNINGEN... 5 2.1 REDOVISNING

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869 SIGNERAD Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (3) Datum 2013-12-09 Vår referens Anna Lyrevik kulturstrateg anna.lyrevik@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Läs mer

REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN

REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN 2016-2019 olkbiblioteken bidrar till det öppna, demokratiska samhället genom kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning där bibliotekens särskilda uppgift är att främja litteraturens

Läs mer

Ansökan om omstruktureringsanslag och om att tidigarelägga avveckling

Ansökan om omstruktureringsanslag och om att tidigarelägga avveckling Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (4) Datum 214-9-11 Handläggare Ann Rubin Planeringssekreterare ann.rubin@malmo.se Tjänsteskrivelse Ansökan om omstruktureringsanslag och om att tidigarelägga avveckling

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Ansökan om hyreskompensation Ribersborgs kallbadhus

Tjänsteskrivelse. Ansökan om hyreskompensation Ribersborgs kallbadhus Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (2) Datum 2013-10-03 Vår referens Per-Olov Bergqvist Avdelningschef Tjänsteskrivelse per-olov.bergqvist@malmo.se Ansökan om hyreskompensation Ribersborgs kallbadhus FRI-2013-2303

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Remiss från Socialdepartementet angående förändrad assistansersättning - en översyn av ersättningssystemet (SOU:2014:9)

Tjänsteskrivelse. Remiss från Socialdepartementet angående förändrad assistansersättning - en översyn av ersättningssystemet (SOU:2014:9) Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (2) Datum 2014-05-07-05-02 Handläggare Stig Persson Verksamhetscontroller stig.persson@malmo.se Tjänsteskrivelse Remiss från Socialdepartementet angående förändrad

Läs mer

Insatser för digital delaktighet på folkbiblioteken

Insatser för digital delaktighet på folkbiblioteken Insatser för digital delaktighet på folkbiblioteken Av Ida Norberg Hela rapporten kan hämtas här, PDF Något om förutsättningarna inför rapportskrivandet: Byte av författare Tidsperspektivet Digital delaktighet:

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Brukarundersökning 2014

Tjänsteskrivelse. Brukarundersökning 2014 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (2) Datum 2015-01-30 Vår referens Marie-Louise Appelgren Utvecklingssekreterare marie-louise.appelgren@malmo.se Tjänsteskrivelse Brukarundersökning 2014 SOFN-2015-2

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2017-2023 Vision Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Inledning I bibliotekslagen (SFS

Läs mer

Uppföljning av effektmål i Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad

Uppföljning av effektmål i Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2015-01-05 Vår referens Anne Wolf Utvecklingssekreterare anne.wolf@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av effektmål i Plan för vård- och omsorgsverksamheten

Läs mer

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Jag är A. Man 32 32 B. Kvinna 65 65 C. Annan 3 3 Min ålder A. yngre än 25 år 24 24 B. 26 45 år 31 31 C. 46 65 år 27 27 D. äldre än 65 18 18 Tid för mitt besök A. 8 13

Läs mer

Gestaltad livsmiljö en ny politik för arkitektur, form och design (SOU 2015:88)

Gestaltad livsmiljö en ny politik för arkitektur, form och design (SOU 2015:88) Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (2) Datum 2016-01-20 Vår referens Caroline B. Le Bongoat projektledare caroline.lebongoat@malmo.se Tjänsteskrivelse Ann Bergström enhetschef ann.bergstrom@malmo.se Remiss

Läs mer

Vi är bibliotekarier - inte psykologer eller socialarbetare EN RAPPORT OM ARBETSMILJÖN PÅ VÅRA BIBLIOTEK

Vi är bibliotekarier - inte psykologer eller socialarbetare EN RAPPORT OM ARBETSMILJÖN PÅ VÅRA BIBLIOTEK Delrapport 1: skadegörelse, oro och oordning Vi är bibliotekarier - inte psykologer eller socialarbetare EN RAPPORT OM ARBETSMILJÖN PÅ VÅRA BIBLIOTEK Vad är vårt uppdrag? Jag upplever att det blir allt

Läs mer

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd Kulturnämnd Innehållsförteckning Ledning... 3 Förutsättningar för verksamhetsåret... 4 Mål och mått... 6 Budget... 9 Bilagor... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 (9) Ledning Förvaltning: Ordförande:

Läs mer

Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner

Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner -12-18 1 (8) Rapport Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner Sammanfattning Nackanätverket är ett samarbete mellan sex kommuner som handlar om fritidsgårdar och

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Åtgärdsplan för att uppnå ekonomisk balans 2015

Tjänsteskrivelse. Åtgärdsplan för att uppnå ekonomisk balans 2015 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (1) Datum 2015-06-09 Vår referens Lars Tingsmark Ekonomichef Lars.Tingsmark@malmo.se Tjänsteskrivelse Åtgärdsplan för att uppnå ekonomisk balans 2015 SOFN-2015-193

Läs mer

Biblioteken i Tanums kommun utgår i sitt arbete ifrån fokusområdena: erbjudandet, tillgänglighet och lärande.

Biblioteken i Tanums kommun utgår i sitt arbete ifrån fokusområdena: erbjudandet, tillgänglighet och lärande. Tanums kommun Biblioteksplan Tanums bibliotek 2014-2016 Kommuner är skyldiga enligt bibliotekslagen att anta en plan för sin biblioteksverksamhet. I denna biblioteksplan finns strategier för kommunens

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Jag bor i Malmö- policy för ungas inflytande 2013. 2013-09-10 Vår referens

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Jag bor i Malmö- policy för ungas inflytande 2013. 2013-09-10 Vår referens Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2013-09-10 Vår referens Linda Johansson Planeringssekreterare Linda.johansson20@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av Jag bor i Malmö- policy för

Läs mer

Införande av övervakningssystem av anställdas Internet aktiviteter

Införande av övervakningssystem av anställdas Internet aktiviteter Införande av övervakningssystem av anställdas Internet aktiviteter Införande av övervakningssystem av anställdas Internet aktiviteter, med Internet aktiviteter menas övervakning av mail och vilka webbsidor

Läs mer

Utredningsdirektiv för kommungemensamt kontaktcenter

Utredningsdirektiv för kommungemensamt kontaktcenter Malmö stad Stadskontoret 1 (4) Datum 2014-05-26 Handläggare Gunilla Konradsson Projektledare gunilla.konradsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Utredningsdirektiv för kommungemensamt kontaktcenter STK-2014-587

Läs mer

Biblioteksplan 2014--2018

Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteksplan Datum 2014-11-07 Beslutad Kommunfullmäktige 242, 2014-12-16 1(7) Dnr 14/714-880 Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteken i Mörbylånga kommun består av tre folkbibliotek, Mörbylånga, Färjestaden

Läs mer

Motion om plan för att minska antalet barn i förskolegrupperna. (AU 35) Dnr KS 2011-363

Motion om plan för att minska antalet barn i förskolegrupperna. (AU 35) Dnr KS 2011-363 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2012-02-07 42 Motion om plan för att minska antalet barn i förskolegrupperna. (AU 35) Dnr KS 2011-363 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Ändring i bibliotekens låneregler

Ändring i bibliotekens låneregler Kulturnämnden 2006-10-26 69 6 Kulturnämndens arbetsutskott 2006-10-12 63 6 Ändring i bibliotekens låneregler Bibliotekschefen föreslår följande ändring i lånereglerna och textändring i broschyren Välkommen

Läs mer

Lokal arbetsplan 14/15

Lokal arbetsplan 14/15 Lokal arbetsplan 14/15 En beskrivning av vår verksamhet. Regnbågens förskola Avdelning: Grön Presentation Gröna avdelningen är en av tre avdelningar på Regnbågens förskola. Vi har ett tätt samarbete mellan

Läs mer

AXIELL ARENA Det digitala biblioteket

AXIELL ARENA Det digitala biblioteket AXIELL ARENA Det digitala biblioteket Axiell Arena Med Axiell Arena möter vi framtidens digitala utmaningar Johan Brinck, koordinator för biblioteken i Skåne Nordväst. Idag är webben den moderna människans

Läs mer

Medieplan för Karlskoga bibliotek

Medieplan för Karlskoga bibliotek Tjänsteskrivelse 1 (2) 2016-04-05 KFN 2016.0061 Handläggare Maria Lobell Medieplan för Karlskoga bibliotek Sammanfattning Biblioteket står sedan tidigare utan medieplan, varför ett skriftligt, ifrån grunden,

Läs mer

Projektredovisning av Möckelngymnasiet caféverksamhet

Projektredovisning av Möckelngymnasiet caféverksamhet Handläggare: Birgitta Spens, Folkhälsoförvaltningen Projektredovisning av Möckelngymnasiet caféverksamhet Bakgrund Gymnasienämnden för Karlskoga och Degerfors kommuner har beviljats medel från Specialpedagogiska

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Tillsynsärende hemlösa barn

Tjänsteskrivelse. Tillsynsärende hemlösa barn Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (3) Datum 2014-09-11 Vår referens Sofi Kimfors Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse sofi.kimfors@malmo.se Tillsynsärende hemlösa barn SOFN-2013-188 Sammanfattning

Läs mer

Kvantitativ utvärdering av Veberöds meröppna bibliotek

Kvantitativ utvärdering av Veberöds meröppna bibliotek KulturSkåne Kvantitativ utvärdering av Veberöds meröppna bibliotek Malmö 21-1-18 KVANTITATIV UTVÄRDERING AV VEBERÖDS MERÖPPNA BIBLIOTEK Annelie Börjesson & Kristina Elding Första november 29 utökades Veberöds

Läs mer

folk- och skolbibliotek

folk- och skolbibliotek folk- och skolbibliotek 2016-2018 LAGAR OCH RIKTLINJER Det gröna Ockelbo: I det natursköna Ockelbo värnar vi om det gröna och har en nära relation till det spirande växtriket. Folkbiblioteket ser miljön

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Förteckning av skrivelser och protokoll. som är registrerade den 1-31 maj Vår referens

Tjänsteskrivelse. Förteckning av skrivelser och protokoll. som är registrerade den 1-31 maj Vår referens SIGNERAD 2013-06-03 Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (5) Datum 2013-06-03 Vår referens Malin Midler Norén Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse Malin.Midler-Noren@malmo.se Förteckning av skrivelser och

Läs mer

Medieplan. Biblioteken i Mölndal

Medieplan. Biblioteken i Mölndal Medieplan Biblioteken i Mölndal 2013 2016 Kontaktuppgifter för mer information: Anette Eliasson, bibliotekschef, Biblioteken i Mölndal Telefon: 031-315 16 71. E-post: anette.eliasson@molndal.se Linda Rydgren

Läs mer

Fördel Solna. En Biblioteksplan för

Fördel Solna. En Biblioteksplan för Fördel Solna En Biblioteksplan för 2012-2016 Inledning Solna stads biblioteksplan är ett politiskt beslutat styrdokument som anger riktningen för bibliotekens utveckling och verksamhet under perioden 2012-2016.

Läs mer

Biblioteksplan 2012-2015

Biblioteksplan 2012-2015 Biblioteksplan 2012-2015 Vi har en vision Denna plan uttrycker inriktningen för biblioteksverksamheten i Hallsbergs kommun. I vår framtidsbild ser vi huvudbiblioteket och de sammanslagna skol- och filialbiblioteken

Läs mer

Sammanträdesdatum Arbetsutskott (1) 88 KS/2015:261. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslås besluta

Sammanträdesdatum Arbetsutskott (1) 88 KS/2015:261. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslås besluta Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2016-05-23 1 (1) Sida 88 KS/2015:261 Svar på medborgarförslag angående digitalt servicekontor inom Mjölby kommun Bakgrund Thorbjörn Andersson

Läs mer

Inriktning för offentlig utsmyckning i Eskilstuna kommun Förslag till beslut. Diariebeteckning KFN/2013:281. Kultur- och fritidsnämnden

Inriktning för offentlig utsmyckning i Eskilstuna kommun Förslag till beslut. Diariebeteckning KFN/2013:281. Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden 2013-10-07 1 (7) Kultur- och fritidsförvaltningen Eskilstuna konstmuseum Kenneth Åström 016-710 17 11 Josefine Bolander 016-710 71 66 Diariebeteckning KFN/2013:281 Kultur- och

Läs mer

MIT-huset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Campustorget 5. Anläggninsnummer: J0008019. Byggår: 1992. Arkitekt: A. Olsson & Sjödin. Byggnadsbeskrivning

MIT-huset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Campustorget 5. Anläggninsnummer: J0008019. Byggår: 1992. Arkitekt: A. Olsson & Sjödin. Byggnadsbeskrivning MIT-huset Kortfakta Adress: Campustorget 5 Anläggninsnummer: J0008019 Byggår: 1992 Arkitekt: A. Olsson & Sjödin Allmänt Byggnadsbeskrivning Jag som är husansvarig för MIT-huset heter Tomas Andersson Image

Läs mer

Enkät bibliotek 2013 2013-10-30

Enkät bibliotek 2013 2013-10-30 Enkät bibliotek 2013 2013-10-30 1. Är du kvinna eller man? Är du kvinna eller man? A. Kvinna 103 83,7 B. Man 20 16,3 Total 123 100 100% (123/123) 2. Hur gammal är du? Hur gammal är du? A. 0-18 1 0,8 B.

Läs mer

Förslag på vision och strategiska utvecklingsområden inför beslut i KF 15 sep 2015

Förslag på vision och strategiska utvecklingsområden inför beslut i KF 15 sep 2015 Förslag på vision och strategiska utvecklingsområden inför beslut i KF 15 sep 2015 Vision för Tierps kommun 1 Ta riktning Visionen ska visa vägen och ge vår kommun bästa tänkbara förutsättningar att utvecklas.

Läs mer

Redovisning av enkäter genomförda vid Huvudbiblioteket, Bokbussen, Kronan bibliotek och Syltebiblioteket vintern 2013.

Redovisning av enkäter genomförda vid Huvudbiblioteket, Bokbussen, Kronan bibliotek och Syltebiblioteket vintern 2013. Redovisning av enkäter genomförda vid Huvudbiblioteket, Bokbussen, Kronan bibliotek och Syltebiblioteket vintern 2013 Januari 2014 Syftet med enkäten har varit att ta reda på vad våra besökare vid biblioteken

Läs mer

Innehållsförteckning. Bilaga 1, Intervjuer om maskin Bilaga 2, Intervjuer om maskin Bilaga 3, Intervju med bibliotekarie

Innehållsförteckning. Bilaga 1, Intervjuer om maskin Bilaga 2, Intervjuer om maskin Bilaga 3, Intervju med bibliotekarie Innehållsförteckning Inledning Metod Resultat och diskussion Lathund utlåning Lathund återlämning Flödeschema utlåning Flödeschema återlämning För övrigt Ny utlåningsmaskin Ny återlämningsmaskin Detaljer

Läs mer

Framtidens äldreomsorg

Framtidens äldreomsorg PiteåPanelen Rapport 20 Framtidens äldreomsorg November 2012 Anett Karlström Kommunledningskontoret Framtidens äldreomsorg En beredningsgrupp bestående av politiker från olika partier i kommunstyrelsen

Läs mer

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Detta tänkte jag prata om: Om Kultur Skåne och våra kulturpolitiska mål Varför biblioteket som kulturhus - bakgrund

Läs mer

Kungliga biblioteket, Avdelningen för nationell samverkan, Enheten för samordning och utveckling

Kungliga biblioteket, Avdelningen för nationell samverkan, Enheten för samordning och utveckling Hej! Välkommen till Sveriges officiella skolbiblioteksstatistik! Även om ni inte har ett skolbibliotek är det några frågor som bör besvaras. Uppe i högra hörnet i enkäten finns en knapp där du kan gå in

Läs mer

Hej! Välkommen till Sveriges officiella skolbiblioteksstatistik!

Hej! Välkommen till Sveriges officiella skolbiblioteksstatistik! Hej! Välkommen till Sveriges officiella skolbiblioteksstatistik! Uppe i högra hörnet i enkäten finns en knapp där du kan gå in och ändra e-postadressen om du inte är rätt kontaktperson. Där ser du också

Läs mer