BVFF dynamiska farthinder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BVFF dynamiska farthinder"

Transkript

1 1 (4) Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr Sbn Teknik och samhällsbyggnadskontoret Eleonor Mörk Samhällsbyggnadsnämnden BVFF dynamiska farthinder FÖRSLAG TILL BESLUT 1. Linköpings kommun anmäler sitt intresse att stödja projektet med en plats för installation av det dynamiska farthindret Actibump under förutsättning att minst två andra väghållare deltar med platser, samt att Trafikverket och VTI bidrar enligt erbjudandet. SAMMANFATTNING Nationella översynen av trafiksäkerhetsmålen 2012 visar att genom att hastighetssäkra övergångställen (gcm-passager) reduceras antalet mycket allvarligt skadade med nästan 80 % för cyklister och fotgängare. Bland elva nationellt prioriterade insatsomården är säkra gcm-passager i tätort en. Alternativa farthinder som ger så stor hastighetsreducerad effekt som en 85-percentil på 30 km/h är svårt att åstadkomma i en kombination med mycket trafik. Just nu gör Trafikverket en förstudie för att undersöka vilka alternativ som finns i Europa och övriga världen. Actibump som är en fartdämpande åtgärd som utvecklats för att möta detta krav finns installerat på endast en plats i dagsläget, Rydsvägen i Linköping. VTI, Trafikverket och produktutvecklarna Edeva har ett projektförslag för få till stånd en utvärdering av Actibump, se bilaga 1 Erbjudande Actibump BVFF. Teknik- och samhällsbyggnadskontoret föreslår att Linköpings kommun anmäler sitt intresse att stödja projektet med en plats för installation av det dynamiska farthindret Actibump under förutsättning att minst två andra väghållare deltar med platser, samt att Trafikverket och VTI bidrar enligt erbjudandet. Teknik- och samhällsbyggnadskontoret har identifierat tre gcm-passager som aktuella, se nedan tabell. Om Linköping blir delaktiga i studien bör lämpligast plats väljas i samråd mellan kommunen, Trafikverket och VTI. Alternativen 1. Djurgårdsgatan vid Väbelgatan 2. Ålerydsvägen vid Tinnerbäcken 3. Vistvägen vid Älgvägen. Antalet Gående/cyklister Utryckningsväg Kollektivtrafik Stor Primär Lokallinje Mellan Sekundär Lokallinje Låg Sekundär Stomlinje

2 2 Enligt projektförslaget fördelas parternas insatser på detta sätt: Kommunens investera i Actibump-systemet på en plats. Trafikverket investera i anläggningsarbetet på platsen. Trafikverket finansiera studier och forskning (VTI utför). Uppskattad kostnad för kommunens del av installationen är 500 tkr. I dagsläget är kostnaden för förebyggande underhåll 23 tkr/år och för distansövervakning 15 tkr/år per installationsplats och utförs av Edeva.

3 3 ÅTGÄRDSFÖRSLAG Det dynamiska farthindret bedöms lämpligt vid övergångställen där trafiken är sådan att det av olika skäl är svårt att hantera hastighetsäkringen med traditionella farthinder som upphöjningar, t.ex. bussgator, utryckningsvägar eller där det lätt uppstår markvibrationer. Nedan är en schematisk bild över utformningen på en plats. Fordonens hastighet kan mätas med radar eller med en induktiv slinga i vägbanan. Teknik finns för att sortera ut vissa fordon som inte ska aktivera hindret med GPS eller RFID selektering t.ex. ambulanser som behöver passera över i hög hastighet, se bilaga 2 Selektering av fordon. Bild 1. Principskiss för utformning av gcm-passage med dynamiskt farthinder. Teknik- och samhällsbyggnadskontoret har identifierat tre gcm-passager som aktuella. Om Linköping blir delaktiga i studien bör lämpligast plats väljas i samråd mellan kommunen, Trafikverket och VTI, se tabell nästa sida.

4 4 Alternativen Antalet Utryckningsväg Kollektivtrafik Gående/cyklister 1. Djurgårdsgatan vid Stor Primär Lokallinje Väbelgatan 2. Ålerydsvägen vid Mellan Sekundär Lokallinje Tinnerbäcken 3. Vistvägen vid Låg Sekundär Stomlinje Älgvägen. Tabell 1. Alternativa platser. FINANSIERING Kommunens investeringskostnad uppskattas till kr för delaktighet i projektet. I dagsläget är kostnaden för förebyggande underhåll 23 tkr/år och för distansövervakning 15 tkr/år per installationsplats och utförs av Edeva. UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING BVFF Bana väg för framtiden är ett avtal mellan Trafikverket, VTI, KTH och LTU som syftar till att utveckla och möta framtida krav på effektiv väg- och baninfrastruktur. VTI har lämnat ansökan till BVFF för finansiering att utvärdera det dynamiska farthindret Actibump. Om alla förutsättningar klaras ut planeras studien pågå mellan LÄNKAR Trafikverket om säkra GCM-passager: Bana väg för framtiden : Dynamiska farthindret: MILJÖ OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Anna Bertilsson Eleonor Mörk Bilagor: 1. Erbjudande Actibump BVFF 2. Selektering av fordon

5 Bilaga 1. Erbjudande Actibump - BVFF Bakgrund Actibump 1 är ett system för fartdämpande åtgärder som har utvecklats som ett redskap att nå Nollvisionen, med fokus på mötet mellan skyddade och oskyddade trafikanter. Actibump har funnits installerat på Rydsvägen i Linköping sedan 2010 med ett gott resultat, både avseende 85-percentil, acceptans från allmänheten och systemets driftsäkerhet. BVFF, Bana Väg För Framtiden, Visionen BVFF har är att skapa en ekonomiskt och miljömässigt hållbar väg- och banteknik genom att integrera avancerad forskning och utbildning med ett innovations- och policyperspektiv. Trafikverket driver idag ett projekt genom BVFF, med VTI som utförare, där VTI har initierat en studie som syftar till att göra en state-of-the-art av alternativa farthinder anpassade till nordiskt klimat. Projektet Kommande BVFF-projekt, som ni nu erbjuds delaktighet i, syftar till att utvärdera och forska kring de övriga samhällsekonomiska och beteendemässiga faktorer som ett alternativt system för fartdämpande åtgärder förmodas tillföra. Hur faktorerna viktas tydliggörs i resultatet av VTI:s nuvarande state-of-the-art studie. Ni identifierar en eller flera platser i er kommun som kan bli aktuella för projektet och utifrån dessa platser och i samråd med Edeva samt VTI utformas ett projektförslag som ni sedan kan ta ställning till. Kommunen investerar i ett eller flera Actibump trafiksystem (max tre), Edeva utför förprojektering av möjliga projektplatser, inklusive offert, i samråd med representant för kommunen. Trafikverkets engagemang omfattar finansiering av studier och forskning samt anläggningskostnaden för projektplatsen. VTI utför beteendestudier samt före- och eftermätningar vid ett antal olika tidpunkter. Tidplan: Beslut om delaktighet i projektet: oktober - december 2013 Installation: april - juni 2014 Vti, beteendestudie juni - dec 2014 Vti, resultatredovisning Q Linköping Marcus Raninger Edeva AB Se bilaga, principskiss Actibump

6 bilaga, principskiss Actibump För information om Actibump och projektet vänligen kontakta oss enligt nedan: Trafikverket, Hans G Holmén, VTI, Omar Bagdadi, VTI, Christopher Patten, Edeva AB, Marcus Raninger, Kundreferens för frågor om installationen på Rydsvägen i Linköping, Linköpings kommun: Trafiksäkerhet, trafikingenjör Eleonor Mörk, Drift & underhåll, Kennet Karlsson,

7 Bilaga 2. Möjlighet till selektering av fordon för att passera Actibump i hög hastighet

8 Selektering av fordon Hur fungerar det? Selektering av exempelvis utryckningsfordon kräver att Actibump får en signal från det ankommande fordonet. Dessa signaler kan komma från exempelvis GPS eller RFID. Kunden väljer själv det system som skall användas för att undvika konflikt med fordonens befintliga system. GPS positionering Utryckningsfordon skickar kontinuerligt GPS-koordinater till sin kommunikationscentral, KC. När ett fordon befinner sig i närhet av en Actibump vidarebefordrar KC signalen till vår server, som i sin tur säkrar Actibump i plant läge tills fordonet har lämnat platsen. GPS selektering En praktisk fördel är att systemet fungerar även om fordonet hör hemma i en annan kommun, förutsatt att det är anslutet till samma KC. Fördelen ur ekonomisk synvinkel är att GPS-positionering i princip utgör en engångsinvestering och systemet fungerar oavsett hur många Actibump väghållaren har, hur många man skaffar framåt i tiden eller hur många fordon man har. Edeva AB kontaktpersoner telefon e-post och webb Teknikringen 7 David Eskilsson +46 (0) Linköping Marcus Raninger +46 (0)

9 RFID RFID finns både som passiv och aktiv. För skillnaden mellan dem refererar vi till följande citat från en artikel i ämnet: 1 RFID-tekniken är egentligen ett samlingsnamn för en mängd varianter i olika frekvenser som trådlöst kommunicerar mellan tagg (chip med antenn) och läsare. Med passiv teknik - som i passerkort - sker kommunikationen med hjälp av induktion. När taggen kommer inom läsarantennens fält laddas taggens kondensator, och taggen kan sända informationen (transponderns unika ID-kod för read-only chip) till läsaren på en annan frekvens. Aktiva transpondrar arbetar med radiovågor och har strömförsörjning, vilket är nödvändigt för att kunna läsa på det avstånd och med den hastighet som fordon färdas med genom en biltull. Läsaren skickar en wake-up -signal till taggen, som aktiveras och sänder information till läsaren. Batteriförsedda taggar brukar ha en livslängd på 6-10 år. RFID selektering läsare tagg 1 url: Edeva AB kontaktpersoner telefon e-post och webb Teknikringen 7 David Eskilsson +46 (0) Linköping Marcus Raninger +46 (0)

10 Vad skall man välja? Det finns givetvis inget entydigt svar på det och man kan också vända på frågan; Skall man välja det? Om det finns en önskan att selektera fordon så vill vi först och främst påpeka att möjligheten finns. Inför ett beslut om selektering bör man ställa sig frågan: Är det så att man önskar selektering bara för att möjligheten finns?. Vår rekommendation är att ta beslut utifrån en risk- och konsekvensanalys, det kanske inte är alla fordon i vagnsparken som behöver undantas - vi hjälper er gärna i resonemanget runt detta. Vi vill också betona att om man idag avstår från selektering så är det inte förknippat med besvär eller merkostnader att skaffa den i efterhand. Edeva AB Teknikringen Linköping Selektering fordon Edeva AB 2013

vad är lean? professionalism engagemang inbyggd kvalitet stoppa vid fel minimera slöserierna

vad är lean? professionalism engagemang inbyggd kvalitet stoppa vid fel minimera slöserierna handbok vad är lean? professionalism engagemang värderingar principer arbetssätt resultat professionalism engagemang lärande inbyggd kvalitet inbyggd kvalitet stoppa vid fel standardisering utjämning normalläge

Läs mer

rapport 2014:32 Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö

rapport 2014:32 Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö rapport 2014:32 REGERINGSUPPDRAG Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö Boverket december 2014 Titel: Förslag till

Läs mer

E-utvecklingsråd i Jönköpings län

E-utvecklingsråd i Jönköpings län E-utvecklingsråd i Jönköpings län RAPPORT Projekt Gemensamt e-arkiv i Jönköpings län, Etapp 1 Rapport 1.0 2 av 8 Innehåll 1 Projektläge och syftet med rapporten 3 1.1 Delprojekt Juridiska förutsättningar

Läs mer

Energieffektivisering, en investering inte en kostnad!

Energieffektivisering, en investering inte en kostnad! Steg för steg Energieffektivisera gatubelysning Runt om i Sverige finns det idag gamla och omoderna utomhusbelysningssystem, system som kan stå för upp till 30 50 % av den totala elanvändningen i en kommun

Läs mer

Samhällsekonomiskt resultat av insatser inom samordningsförbunden

Samhällsekonomiskt resultat av insatser inom samordningsförbunden Föreningen NNS rapportserie 2015:1 Samhällsekonomiskt resultat av insatser inom samordningsförbunden Perioden 2007 till 2014 Claes Malmquist Sven Vikberg Jonas Huldt Samhällsekonomiskt resultat av insatser

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

BREDBANDSGUIDEN. En handbok för kommuner

BREDBANDSGUIDEN. En handbok för kommuner BREDBANDSGUIDEN En handbok för kommuner BREDBANDSGUIDEN En handbok för kommuner Bredbandsguiden En handbok för kommuner som arbetar med att ta fram en bredbandsstrategi Version 1.0 2012 Texten skyddas

Läs mer

En konsekvensbeskrivning av åtgärder som bör övervägas för att nå reviderade etappmål

En konsekvensbeskrivning av åtgärder som bör övervägas för att nå reviderade etappmål PM Ärendenr: TRV 2012/27782 Till: Från: Näringsdepartementet Trafikverket Trafikverket 781 89 Borlänge Besöksadress: Röda vägen 1 Telefon: 0771-921 921 trafikverket@trafikverket.se 2012-09-20 www.trafikverket.se

Läs mer

Checklista Energieffektivisera gatubelysning

Checklista Energieffektivisera gatubelysning Checklista Energieffektivisera gatubelysning Denna broschyr och checklistor kan användas som ett stöd för att komma i gång med arbetet att energieffektivisera och renovera befintlig utomhusbelysning. Checklistan

Läs mer

Hur kommunerna i Stockholms län arbetar med cykeltrafikfrågor

Hur kommunerna i Stockholms län arbetar med cykeltrafikfrågor VTI notat 51 2002 Hur kommunerna i Stockholms län arbetar med cykeltrafikfrågor En enkätstudie Författare FoU-enhet Projektnummer 80520 Projektnamn Uppdragsgivare Anna Bergström Drift och underhåll Regionalt

Läs mer

Införande av ehemtjänst

Införande av ehemtjänst Sociala nämndernas stab Behovsstyrt IKT-stöd Dnr 2012/228-NF-752 Dnr 2012/340-ÄN-752 Projekt Behovsstyrt IKT-stöd Rapport augusti 2012 Införande av ehemtjänst Maria Gill Mats Rundkvist INNEHÅLL Sammanfattning...

Läs mer

Digital medborgardialog - metod, genomförande och resultat

Digital medborgardialog - metod, genomförande och resultat 1 (23) Rapport Datum 2015-03-31 Diarienummer KTN 40-2014 Västra Götalandsregionen Kollektivtrafiksekretariatet Handläggare: Maria Larsson, Tomas Zeljko Telefon: 010-4412032, 010-441 21 84 E-post: maria.a.larsson@vgregion.se,

Läs mer

Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet

Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet - en halvtidsavstämning av hur stadsdelarna når upp till målen i Stockholms stads program för kvinnofridmot våld i nära relationer Alla Kvinnors

Läs mer

1 INLEDNING 1.1 Projektets namn. 1.2 Projektidé

1 INLEDNING 1.1 Projektets namn. 1.2 Projektidé PROJEKTPLAN FÖR PROJEKT INOM LEADER BERGSLAGEN Projektplanen ska bifogas blanketten Ansökan om projektstöd inom Leader som ni hittar på under Ansöka. Ni kan alltid kontakta för att få hjälp med projektplan

Läs mer

Rapport. Uppföljning och utvärdering av skolpolisverksamheten i Stockholms stad. år 2010

Rapport. Uppföljning och utvärdering av skolpolisverksamheten i Stockholms stad. år 2010 Rapport Uppföljning och utvärdering av skolpolisverksamheten i Stockholms stad år 2010 av Anders Ingelstam, Ingelstam AB Lotta Trosell, Acumenta AB Niklas Carlsson, Markör Marknad & Kommunikation AB Markör

Läs mer

Handbok i invånardialog

Handbok i invånardialog Handbok i invånardialog Handbok i invånardialog Kungsbacka kommun 1 Kungsbacka kommun Producerad av kommunikatörerna på förvaltningen för Service, oktober 2012 Text Martin Sande, Preera, Erik Sjöberg,

Läs mer

Bredband via fiber i byn. -framtiden är här. tingsryd.se. bild: Scanpix foto: Sofia Sabel

Bredband via fiber i byn. -framtiden är här. tingsryd.se. bild: Scanpix foto: Sofia Sabel Bredband via fiber i byn -framtiden är här tingsryd.se bild: Scanpix foto: Sofia Sabel När fibern kom till byn Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till

Läs mer

PTS genomförande av funktionshinderspolitik en

PTS genomförande av funktionshinderspolitik en Rapportnummer PTS-ER-2012:5 Datum 2012-03-06 PTS genomförande av funktionshinderspolitik en PTS redovisning av uppdrag om delmål, uppföljning och redovisning inom ramen för En strategi för genomförande

Läs mer

Empowerment och delaktighet hos Romer i Västsverige.

Empowerment och delaktighet hos Romer i Västsverige. Utvärdering av sociala investeringar Empowerment och delaktighet hos Romer i Västsverige. En samhällsekonomisk utvärdering Östersund 2012-06-21 payoff kunskapens väg 6, 831 40 östersund telefon 076-13

Läs mer

Vervas erfarenheter från SKEA-projektet

Vervas erfarenheter från SKEA-projektet Vervas erfarenheter från SKEA-projektet 1 Erfarenheter från SKEA-projektet 6 2 Bakgrund 7 2.1 Syfte 7 2.2 Metod och avgränsningar 8 2.3 Projektorganisation 8 3 Genomförande 9 3.1 Etapp 1 - Förstudie 10

Läs mer

Trygghetslarm i kommunerna. En kartläggning

Trygghetslarm i kommunerna. En kartläggning Trygghetslarm i kommunerna En kartläggning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna i kommersiella

Läs mer

Introduktion till arbetsplatsträffar vid Linköpings universitet

Introduktion till arbetsplatsträffar vid Linköpings universitet Introduktion till arbetsplatsträffar vid Linköpings universitet Innehåll 1. Inledning...3 1.1. Utvecklade arbetsplatsträffar (APT) som framgångsfaktor... 3 2. LiU:s modell för samverkan...4 2.1. Regelverk

Läs mer

E-handels och IT ansvarig Rådet För Internationell handel VD för avslutade GEA projektet Ansvarig för SVEA projektet

E-handels och IT ansvarig Rådet För Internationell handel VD för avslutade GEA projektet Ansvarig för SVEA projektet Telefonintervju Förbundsjurist Svenska Kommun Förbundet Ansvarig för arbetet med att främja införandet av e-handel inom Sveriges kommuner och landsting Intervjuare Tove Mantzakanis Datum 2004-04-22 Vad

Läs mer

Utvärdering av informationsprojekt

Utvärdering av informationsprojekt handbok i Utvärdering av informationsprojekt Innehåll Inledning Inledning 3 Den lärande processen 5 Varför ska vi utvärdera? 5 Uppföljning och utvärdering 5 Vad ska vi utvärdera? 6 Undvik försvårande omständigheter

Läs mer

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda På arbetsplatser där det finns förtroendevalda har Vårdförbundet fler medlemmar. Genom att utse förtroendevalda på arbetsplatsen skapar vi bättre

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

14 Utvärdering och kvalitetsarbete

14 Utvärdering och kvalitetsarbete 14 Utvärdering och kvalitetsarbete Vad är en utvärdering och vilken nytta har du som distanslärare av en sådan? I Högskoleförordningen 1 kap 14 finns följande text angående kursutvärderingar: 14 Högskolan

Läs mer

Bredbandstrategi 2.0 Västra Götalands län. Bredband där du bor, verkar och vistas

Bredbandstrategi 2.0 Västra Götalands län. Bredband där du bor, verkar och vistas Bredbandsstrategi 2.0 Västra Götalands län, rev 2015-03-12 1 (27) Bredbandstrategi 2.0 Västra Götalands län Bredband där du bor, verkar och vistas Bredbandssamordning i Västra Götaland Hur vi når bredbandsmålen

Läs mer

Vård och omsorg om personer med nedsatt beslutsförmåga. Slutrapport

Vård och omsorg om personer med nedsatt beslutsförmåga. Slutrapport Vård och omsorg om personer med nedsatt beslutsförmåga Slutrapport Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte

Läs mer

Slutrapport nummer 2003: 1. Inventering av bilpooler i Gävleborgs län och övriga Sverige. Av Bodil Dürebrandt, Kretslopp Gävleborg

Slutrapport nummer 2003: 1. Inventering av bilpooler i Gävleborgs län och övriga Sverige. Av Bodil Dürebrandt, Kretslopp Gävleborg Slutrapport nummer 2003: 1 Inventering av bilpooler i Gävleborgs län och övriga Sverige Av Bodil Dürebrandt, Kretslopp Gävleborg Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 5 Metod... 5 Förväntat resultat...

Läs mer