RFID. Individuell inlämningsuppgift. Veve Rydstedt Produktutveckling 3 KPP039. Examinator: Rolf Lövgren

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RFID. Individuell inlämningsuppgift. Veve Rydstedt vrt07001@student.mdh.se. Produktutveckling 3 KPP039. Examinator: Rolf Lövgren"

Transkript

1 Akademin för Innovation, Design och Teknik RFID ) Individuell inlämningsuppgift Produktutveckling 3 KPP039 Veve Rydstedt Examinator: Rolf Lövgren

2 Innehåll 1.INLEDNING... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 2. SYFTE OCH MÅL BEGREPPSFÖRKLARING:RFID HISTORIK NYA RÖN PERSONLIG INTEGRITET SLUTSATSER REFERENSER (10)

3 1. Inledning I höst 2009 läste jag kursen Produktutveckling 2 och 3 i Mälardalens Högskola. Den projektgrupp jag ingick hade som uppdragsgivare företaget X-ponent stålinredningar i Eskilstuna. Vår uppgift var att utveckla en komponent till spårningsverktyget Tooltracker. Tooltracker är ett system som ska skapa ordning och reda i verkstäder och även andra företag. Systemet grundar sig på så kallad RFID-teknik och bygger på kommunikation mellan en antenn och ett transponder, som också kallas för tagg. Antennen sitter på en verktygstavla eller någon annan form av förvaringsplats. Taggar fästs på verktyg som förvaras på verktygstavlan i närheten av antennen. Den som vill ha tillgång till ett märkt föremål måste ha ett personligt ID-kort för att kunna logga in i systemet. Om något föremål avlägsnas utan att en behörig användare är inloggad, så larmar systemet. På en datorskärm kan enkelt ses vem som har tagit ett visst föremål och när. Den som ska ta ett föremål kan också se vilka föremål han eller hon har behörighet att använda. När föremålet lämnas tillbaka, så får man också en kvittens på att det är återlämnat. Datorn registrerar alla händelser i systemet, som information om hur ofta ett visst föremål används. 2. Syfte och mål Jag valde att skriva om RFID-tekniken då jag anser att detta verkar vara ett spännande ämne. RFID tekniken utvecklas och förbättras ständigt och kan bli kallad för en del av framtid i många sammanhang. Syftet med detta PM är att öka förståelsen om RFID teknik samt väcka tankar och inspirera för användning av RFID-teknik i produkter i ännu större utsträckning. Målet är främst att ge tankevärd läsning till alla som är intresserade av RFID tekniken i produktutvecklings sammanhang. Jag vill bidra till diskussionen huruvida användandet av RFID tekniken bidrar till kränkning av personlig integritet och hur detta i så fall skullle undvikas. 3(10)

4 4. Begreppsförklaring:RFID RFID (Radio Frequency Identification) är en teknik för att läsa och skriva information via radiovågor från/till små minnen, taggar (elektroniska chip med antenn, transponder). RFID kompletterar streckkodstekniken. Den största skillnaden är att man för streckkoder kräver fri sikt och oskadad kod för att den skall kunna läsas. RFID-tekniken utnyttjar små elektroniska transponders som kan läsas av från avstånd med hjälp av en antenn. Läsavståndet, som kan variera mellan några millimeter till ett par meter, påverkas av transponderns typ och storlek, storleken på antennens yta samt den elektriska miljön i närheten. Informationsbyte mellan tagg och antenn sker med hjälp av radiovågor. Radiovågorna kan passera genom i stort sett alla material utom metall, därför behövs ingen fri sikt för att läsa av information från taggar. Man kan säga att ett RFID-system består av tre huvuddelar; en transponder, en antenn och en läsare. Dessa kan se ut på olika sätt, men funktionen är den samma. Antennen skapar ett elektromagnetiskt fält som svänger med en viss frekvens. Transpondern aktiveras av fältet och sänder ut en unik kod som antennen fångar upp. Läsaren översätter och tolkar signalen och presenterar den på ett eller annat sätt. Man får alltså en beröringsfri avläsning som inte kräver någon optisk kontakt. Transponderns kod är unik och kan inte manipuleras eller ändras på något sätt. Figur 1: Så fungerar RFID 4(10)

5 Olika system arbetar med olika frekvenser beroende på vad man vill uppnå. De tre frekvensområdena man arbetar med är kHz (lågfrekvens), 13.56MHz (mellanfrekvens) och 2.4GHz (högfrekvens/microvågor). Frekvensen påverkar systemets läsavstånd, dess förmåga att motstå elektromagnetiskt brus och tränga genom olika material. Figur2: Frekvenser Med passiv RFID-teknik - som i passerkort - sker kommunikationen med hjälp av induktion. När taggen kommer inom läsarantennens fält laddas taggens kondensator, och taggen kan sända informationen (transponderns unika ID-kod för read-only chip) till läsaren på en annan frekvens. Aktiva transpondrar arbetar med radiovågor och har strömförsörjning, vilket är nödvändigt för att kunna läsa på det avstånd och med den hastighet som Till exempel fordon färdas med genom en biltull. Läsaren skickar en "wake-up"-signal till taggen, som aktiveras och sänder information till läsaren. Batteriförsedda taggar brukar ha en livslängd på 6-10 år. Exempel på användningsområden för RFID idag är, busskort, liftkort, passering genom tullar, betalstationer, pass, nycklar, stöldskydd i butiker, bokningssystem, bibliotek osv. Figur 3: Ncklar med taggar 5(10)

6 5. Historik Som många andra spårningsenheter har RFID en militär historia. Tekniken användes redan år 1945 under Andra Världskriget av Storbritannien för att särskilja engelska flygplan från tyska. Figur 4: Andra Världskriget RFID-tekniken fortsatte att utvecklas under talet. Då lanserades också stöldlarmet till butikerna som baserade på RFID- tekniken. Tekniken fick sitt kommersiella genombrott på 1970-talet, som ett exempel kan nämnas passiva transpondrar som till exempel kunde användas till att öppna dörrar utan nyckel. På 1990-talet utvecklades billiga och enkla varianterna av transpondrar som har en väldigt enkel uppbyggnad och består endast av ett unikt nummer som de kan sända ut några decimeter. I denna typ av RFID-transponder har man all information lagrad i en databas. Posten där informationen finns lagrad är bunden till det unika id-numret. Denna enklare typ motsvarar i praktiken vanliga streckkoder. Figur 5: Enkel tagg som motsvarar vanlig streckkod Det stora genombrottet för RFID skede i USA, där Wal-Mart (världens största detaljhandelskedja) började använda tekniken för att optimera effektiviseringen, vilket ledde till att konkurrenterna fick göra samma sak. Priset på transpondrarna sjunker hela tiden i och med att marknaden blir större och tillverkningen rationaliseras. Detta gör att nya tillämpningar av RFID hela tiden blir ekonomiskt fördelaktigare. 6(10)

7 6. Nya rön År 2004 upptäcktes en ny material, grafen. Forskning om det pågår i hela världen, men hittills har ingen produkt med grafen kommit ut på marknaden. Grafenet önskas främst använda för att tillverka ett ledande bläck som bland annat kan användas för att trycka rfid-etiketter på papper och elektriska kontakter till bildskärmar. Målet är att erbjuda ett billigare alternativ till de silverbaserade bläck som används idag när man vill ha en bra ledningsförmåga. Eftersom bläcket inte behöver någon värmebehandling efter appliceringen kan det också användas på polymerer och andra material som är värmekänsliga. Detta skulle göra användandet av RFID-tekniken mycket billigare och därmed skulle detta tillämpas i större utsträckning. Figur6:Supermaterialet grafen En utveckling av RFID är en ny teknologi som kallas för"chipless RFID". Den teknologin har ungefär samma funktionalitet som RFID, men det behövs inget halvledarchip. Istället använder man sig av mikroskopiskt små partiklar som sprids slumpmässigt på en yta eller inuti ett material (som kan vara papper, kartong, plast eller något annat). Märkningen kan inte upptäckas med blotta ögat, och blir mycket billigare än traditionell RFID. Avläsning sker genom att antennen skickar en "radiovåg" mot det märkta materialet, en annan "radiovåg" studsar då tillbaka med ett frekvensmönster som beror på den slumpmässiga fördelningen av fibrerna. Resultatet blir ett unikt "fingeravtryck" som kan konverteras till ett unikt identifikationsnummer. De partiklar/fibrer som skapar fingeravtrycket kan i många fall appliceras i en vanlig tryckpress, med användning av en speciell trycksvärta. Alternativt kan de bäddas in i materialet vid tillverkningen, exempelvis gjutas in i en plastförpackning. Stora fördelen med "chipless RFID" är främst att kostnaden kan hållas mycket låg. Leverantörerna uppger att styckkostnaden ligger i storleksintervallet ett par öre till några tioöringar. 7(10)

8 7. Personlig integritet Människor i allmänhet ser fram emot nya tekniska framsteg, det enda som är större än tron på ny teknik är rädslan för den. När det gäller RFID är rädslan nästan alltid densamma: Att den personliga integriteten ska kränkas. Det finns till exempel misstankar om RFID-baserade id-kort att de är enkla att avläsa för obehöriga, vilket dock inte är så lätt enligt experterna. Någonting som väcker oro är också att en kund som köpt en produkt med förinstallerad tagg inte känner till detta och att taggen kan avläsas på avstånd utan kundens tillåtelse. För det mesta utgör det inte något hot mot personlig integritet, men i vissa fall vill inte kunden bli förknippad med produkter de har handlat. Det kan också uppkomma situationer då butikspersonalen inte känner till stöldlarm i produkten och kunden hamnar i obekväm situation i nästa butik där larmen går. Säkerhetsexperter har varnat för att använda RFID för identifiering av personer, på grund av risker för identitetsstöld. Exempelvis kan en person lyssna på din information medan du kommunicerar med en legitim enhet och därefter skapa en egen tagg med din information. RFID-tekniken, som har börjats användas på biblioteken i allt större utsträckning, har väckt oro att låntagarnas läsvanor kartläggs och att obehöriga får tillgång till känslig information. Figur7:RFID i biblioteket 8(10)

9 Det finns röster som varnar för att det pågår en glidande övergång med elektronisk registrering och övervakning till ett mer kontrollerat samhälle. Även om tekniken är här för att stanna, är det viktigt att se till individens rättigheter. Egentligen är det ju inte tekniken i sig, som är problemet, utan hur den används. Det finns möjligheter att styra användandet av RFID tekniken så att personlig integritet skyddas. Några punkter som skulle vara till hjälp på vägen: att få information om att RFID-taggar används att få möjlighet att välja bort RFID att få tillgång till all information i RFID-taggen (även gömd) att veta när och varför RFID-taggar läses att få RFID-tagg avlägsnad eller deaktiverad vid köp. Det är viktigt med stor medvetenhet och kunskap om integritets- och säkerhetsaspekterna. Till exempel märkning av livsmedel är högt prioriterad av industrin. Om en RFID -etikett innehåller bara information om tillverkare och varunummer, utgör den därför inte större hot mot integriteten än en vanlig streckkod. Begränsning av informationen i taggen är en av de viktigaste riktlinjerna. RFID-taggen bör inte innehålla detaljerad och känslig information, som kan skada kunden. Sådan information bör istället finnas lagrad idatasystemet. 8.Slutsatser RFID kan användas för mycket. Den nya tekniken öppnar många möjligheter till innovativa produkter och tjänster. Användning av RFID-tekniken öppnar nya dörrar för intelligenta produkter som kan gör människors vardag lättare. Även om det finns misstankar att RFID-teknik leder oss mot mer kontrollerad samhälle, behöver man absolut inte förkasta tekniken. Istället ska nya lösningar hittas så att den nya tekniken ska kunna användas på ett trevligt sätt, så att ingen känner sig kränkt. 11. Referenser ( ) ( ) ( ) ( ) 9(10)

10 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 10(10)

Förebygg stölder på byggarbetsplatsen

Förebygg stölder på byggarbetsplatsen Förebygg stölder på byggarbetsplatsen Förord 2000-2002 genomförde FoU-Väst en studie om stölder på byggarbetsplatser med stöd från SBUF. Projektet finns dokumenterat som Stoppa tjuven! Brott och brottsförebyggande

Läs mer

RFID. Taracci byter till RFID-märkning på sina kläder. Från utbildning till komplett lösning. Läs mer om RFID inom handeln på sid 10.

RFID. Taracci byter till RFID-märkning på sina kläder. Från utbildning till komplett lösning. Läs mer om RFID inom handeln på sid 10. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED RFID NORDIC ANNONS December 2008 RFID Taracci byter till RFID-märkning på sina kläder Läs mer om RFID inom handeln på sid 10

Läs mer

Analys av säkerheten av RFID i inpasseringssystem

Analys av säkerheten av RFID i inpasseringssystem UPTEC IT 12 008 Examensarbete 30 hp Augusti 2012 Analys av säkerheten av RFID i inpasseringssystem Tiina Loukusa Abstract Analys av säkerheten av RFID i inpasseringssystem Analysis of the security of

Läs mer

Priset, tillgänglighet, företag, miljö, estetik, hälsa, socialt, teknik. Utveckla produkt, tjänst eller

Priset, tillgänglighet, företag, miljö, estetik, hälsa, socialt, teknik. Utveckla produkt, tjänst eller Designprocessen 1/4 Genom hela vårt arbete med detta bidrag till Design Open har vi utgått efter den designprocess som Svensk Industridesign presenterar på sin hemsida, samt även kunskaper vi fått genom

Läs mer

EDA 390 - Datakommunikation och Distribuerade System. Peer-To-Peer system

EDA 390 - Datakommunikation och Distribuerade System. Peer-To-Peer system EDA 390 - Datakommunikation och Distribuerade System Peer-To-Peer system Andreas Bernet 810929-0018 beran@etek.chalmers.se Sektion: Elektroteknik Johan Zhang 820401-1830 zhaj@etek.chalmers.se Sektion:

Läs mer

Med storebror i byxfickan

Med storebror i byxfickan Med storebror i byxfickan Från snokande kläder till människokartor integritetsrisker med RFID-chips Riktigt RFID-chip PÄR STRÖM OBS! Förbjudet att programmera om detta chip till exempelvis busskort eller

Läs mer

Användbar webbdesign.

Användbar webbdesign. Examensarbete Användbar webbdesign. Vilka faktorer som är avgörande för att en användare ska uppleva användbarhet på en webbplats. Författare: Ellinor Grönfors Handledare: Peter Adiels Examinator: Patrik

Läs mer

Om? När? Hur? Varför?

Om? När? Hur? Varför? Om? När? Hur? Varför? RFID på bibliotek en kartläggning genomförd på uppdrag av Länsbibliotek Uppsala, oktober 2006, reviderad jan. 2007 av Kia Gumbel 1 1 Inledning 5 1.1 Metod och genomförande..6 2 RFID

Läs mer

Tankar, idéer och tips inför det nya året

Tankar, idéer och tips inför det nya året Tankar, idéer och tips inför det nya året 2012 av Jesper Lindén Jesper Lindén Så här i början av ett nytt år är ofta det bästa läget att sätta sig ner och fundera på vilka förändringar man kan gör för

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Dokument och Dokumenthantering

Dokument och Dokumenthantering Dokument och Dokumenthantering Utfört av: Victor Asting Kurs: KPP306, Produkt- och processutveckling Handledare: Rolf Lövgren, Ragnar Tengstrand Att beskriva, eller dokumentera (det är det som dokumentera

Läs mer

Respirator-marknadsföring eller Tillväxt-marknadsföring!

Respirator-marknadsföring eller Tillväxt-marknadsföring! Om du inte inför de här teknikerna så fort som möjligt kommer du att vara helt rökt om några år, kanske snabbare än så. Dina smartare konkurrenter kommer att krossa dig totalt Respirator-marknadsföring

Läs mer

RVF Utveckling 2004:11

RVF Utveckling 2004:11 Identifieringssystem för behållare för hushållsavfall RVF Utveckling 2004:11 ISSN 1103-4092 RVF Utveckling 2004:11 ISSN 1103-4092 RVF Service AB Tryck: Daleke Grafiska 2004 Upplaga: 1000 ex Förord Frågan

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

NFC framtidens betalningsmedel? HENNING ALESUND och EVA OLSSON

NFC framtidens betalningsmedel? HENNING ALESUND och EVA OLSSON NFC framtidens betalningsmedel? HENNING ALESUND och EVA OLSSON Examensarbete Stockholm, Sverige 2011 NFC framtidens betalningsmedel? HENNING ALESUND och EVA OLSSON Examensarbete i medieteknik om 15 högskolepoäng

Läs mer

Projektledning. KPP 306 Produkt och processutveckling. Mikael Andersson 2012-04-10

Projektledning. KPP 306 Produkt och processutveckling. Mikael Andersson 2012-04-10 Projektledning KPP 306 Produkt och processutveckling Mikael Andersson 2012-04-10 Innehåll Inledning... 3 Vad är ett projekt?... 4 Vad är projektledning?... 5 Varför projektledning?... 5 Projektledaren...

Läs mer

Sensitiv - Du är unik! Sensittiv Du är unik!

Sensitiv - Du är unik! Sensittiv Du är unik! Sen nsitiv - Du är unik! Den här eboken är skriven med en intention att få fler människor att erkänna och kunna leva gott med sin sensitivitet. Den är en guldgruva för den som söker guld och en liten påminnelse

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

Titel: Internkommunikation på arbetsplatsen - sett ur medarbetarnas perspektiv

Titel: Internkommunikation på arbetsplatsen - sett ur medarbetarnas perspektiv Abstract Titel: Internkommunikation på arbetsplatsen - sett ur medarbetarnas perspektiv Ämne: C- uppsats i Medie- och kommunikationsvetenskap Examinator: Helena Sandberg År: VT 2007 Problem och syfte Organisationers

Läs mer

Så skapar, skickar och utvärderar du e-post som ger tydliga resultat

Så skapar, skickar och utvärderar du e-post som ger tydliga resultat Så skapar, skickar och utvärderar du e-post som ger tydliga resultat HANDBOK I E-POSTMARKNADSFÖRING UPPDATERAD MED e-post för sociala medier och mobila enheter INNEHÅLL 1. nycklarna till framgång 6 2.

Läs mer

1 Inledning 3. 1.1 Bakgrund 3 1.2 Målgrupp 3 1.3 Problemformulering 4 1.4 Avgränsningar 4. 2 Metod 5

1 Inledning 3. 1.1 Bakgrund 3 1.2 Målgrupp 3 1.3 Problemformulering 4 1.4 Avgränsningar 4. 2 Metod 5 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Målgrupp 3 1.3 Problemformulering 4 1.4 Avgränsningar 4 2 Metod 5 2.1 Omvärldsanalys 5 2.2 Intervjuer 5 2.3 Enkät 5 2.4 Workshop 5 2.5 Think aloud

Läs mer

RFID och den personliga integriteten

RFID och den personliga integriteten EXAMENSARBETE 2004:200 SHU RFID och den personliga integriteten ERIK ADLING DANIEL BERGLUND Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap

Läs mer

Min syn på. Förändringsarbetet. och dess innehåll. Produkt- och processutveckling, kpp306 2008-04-21 Mikael Mattsson

Min syn på. Förändringsarbetet. och dess innehåll. Produkt- och processutveckling, kpp306 2008-04-21 Mikael Mattsson Min syn på t och dess innehåll Produkt- och processutveckling, kpp306 2008-04-21 Mikael Mattsson Innehållsförteckning INLEDNING... 3 VAD ÄR EN FÖRÄNDRING?... 3 VARFÖR FÖRÄNDRING?... 4 FÖRÄNDRINGSPROCESSEN...

Läs mer

Mats Rubin 630104-1411 (mrn99009@student.mdh.se) Handledare MdH: Magnus Larsson. ABB Automation Systems. 2000-09-17 Västerås

Mats Rubin 630104-1411 (mrn99009@student.mdh.se) Handledare MdH: Magnus Larsson. ABB Automation Systems. 2000-09-17 Västerås Tomas Larsson 760519-7016 (tln99006@student.mdh.se) Handledare ABB: Stefan Wedin Mats Rubin 630104-1411 (mrn99009@student.mdh.se) Handledare MdH: Magnus Larsson IDT - Institutionen för Datateknik Examinator:

Läs mer

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer

Min tolkning av Lean Product Development

Min tolkning av Lean Product Development Min tolkning av Lean Product Development Skriven av Göran Svensson Del 1: Teori om Lean Produktutveckling...3 Introduktion...3 Vad är lean produktutveckling?...3 Vad är slöseri...4 Målet med Lean Produktutveckling...6

Läs mer

E-handel. Jämförelse av användning & utveckling av e-handel mellan Iran och Sverige

E-handel. Jämförelse av användning & utveckling av e-handel mellan Iran och Sverige E-handel Jämförelse av användning & utveckling av e-handel mellan Iran och Sverige Kandidatuppsats i informationssystem Författare: Ariga Amirian Handledare: Torsten Palm HT 2011 1 Förord Det här är en

Läs mer

Handelsbanken Investment Banking. Noteringsprospekt för Precise Biometrics AB (publ)

Handelsbanken Investment Banking. Noteringsprospekt för Precise Biometrics AB (publ) Handelsbanken Investment Banking Noteringsprospekt för Precise Biometrics AB (publ) Innehåll Precise Biometrics i sammandrag..............3 Bakgrund och motiv........................5 VD har ordet.............................6

Läs mer

Nöjdhet och nytta med Växjö universitetsbibliotek

Nöjdhet och nytta med Växjö universitetsbibliotek Nöjdhet och nytta med Växjö universitetsbibliotek - En studie av användare vid tre svenska ekonomibibliotek Fredrik Törn Niclas Öhman På uppdrag av biblioteket vid Handelshögskolan i Stockholm 1-1-1 Bakgrund

Läs mer

Transportbörser och ny teknik En studie i fenomenet transportbörser, dess för- och nackdelar samt hur det kan kombineras med ny teknik

Transportbörser och ny teknik En studie i fenomenet transportbörser, dess för- och nackdelar samt hur det kan kombineras med ny teknik Transportbörser och ny teknik En studie i fenomenet transportbörser, dess för- och nackdelar samt hur det kan kombineras med ny teknik Electronic Transportation Markets and New Technology A study in the

Läs mer