Förslag om att ta bort parkeringstillstånd för miljöfordon i Linköpings kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslag om att ta bort parkeringstillstånd för miljöfordon i Linköpings kommun"

Transkript

1 Tjänsteskrivelse 1 (5) Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr Sbn Teknik- och samhällsbyggnadskontoret Anna Wallroth Samhällsbyggnadsnämnden Förslag om att ta bort parkeringstillstånd för miljöfordon i Linköpings kommun Förslag till samhällsbyggnadsnämndens beslut: 1. Teknik- och samhällsbyggnadskontorets förslag att ändra reglerna för särskilda parkeringstillstånd så att parkeringstillstånd för miljöfordon i Linköping tas bort från och med den 1 september 2015, enligt åtgärdsförslag, tillstyrks. Förslag till kommunstyrelsens beslut: 1. Teknik- och samhällsbyggnadskontorets förslag tillstyrks. Förslag till kommunfullmäktiges beslut: 1. Reglerna för särskilda parkeringstillstånd ändras så att parkeringstillstånd för miljöfordon i Linköping tas bort från och med den 1 september SAMMANFATTNING Högsta förvaltningsdomstolen har i en dom från klargjort att lagen om rätt för kommuner att ta ut avgifter inte ger utrymme för särbehandling av miljöfordon när det gäller parkeringsavgifter. Ärendet har tidigare prövats i kammarrätten och förvaltningsrätten innan Högsta förvaltningsdomstolen som sista instans uttalade sig. Aktuell dom klargör att i gällande lagstiftning finns endast möjlighet att besluta om avvikande avgift för näringsidkare (nyttokort), boende i ett visst område (boendeparkering) och rörelsehindrade (parkeringstillstånd för rörelsehindrad). SKL (Sveriges kommuner och landsting) har den 29 december 2014 gått ut med en information om Högsta förvaltningsdomstolens dom, se rubriken LÄNKAR. Linköpings kommun införde år 1994 parkeringskort för miljöfordon men endast gällande elbilar (Kf , Bn ). År 2001 utökades sedan tillstånd till att gälla även för biogasfordon (Tn ) och 2006 även etanolbilar (Tsn ).

2 2 (5) Sedan 2009 har antalet parkeringskort för miljöfordon varierat i Linköpings kommun mellan stycken och de senaste åren har antalet kort minskat. I oktober 2014 fanns 235 stycken giltiga tillstånd. Parkeringskort för miljöfordon ger rätt att parkera på kommunal gatumark till en kostnad av 400 kronor inklusive moms per kort och år. Ett parkeringstillstånd för miljöfordon gäller under ett år från utfärdandet. I och med att Högsta förvaltningsdomstolen har klarlagt att det inte finns lagstöd för kommuner att särbehandla miljöfordon avseende parkeringsavgifter, föreslår kontoret att reglerna för särskilda parkeringstillstånd ändras så att parkeringstillstånd för miljöfordon tas bort från och 1 september Redan utfärdade tillstånd gäller under hela sin giltighetstid. Nyansökan samt förlängning av giltiga tillstånd kan inte ske från och med 1 september Reglerna medger inte flera giltiga tillstånd samtidigt för samma fordon.

3 3 (5) BAKGRUND Parkeringskort för miljöfordon är ett tillstånd som ger rätt att parkera på kommunal gatumark till en kostnad av 400 kronor/år inklusive moms. Tillståndet gäller ett år i taget och måste sökas på nytt. Parkering får ske på avgiftsbelagd gatumarksparkering med iakttagande av gällande maximitid, angiven på vägmärke eller mätare för respektive plats. Högsta förvaltningsdomstolen har i en dom från klargjort att lagen om rätt för kommuner att ta ut avgifter inte ger utrymme för särbehandling av miljöfordon när det gäller parkeringsavgifter. Ärendet har tidigare prövats i kammarrätten och förvaltningsrätten innan Högsta förvaltningsdomstolen som sista instans uttalade sig. Domstolen konstaterar att mot bakgrund av lagtextens utformning och vad som uttalats i förarbetena kan bestämmelserna i 2 KAL (Lagen (1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats mm) inte anses ge utrymme för avgiftsdifferentiering eller avgiftsbefrielse på gatumark i andra fall än som anges i lagtexten. Aktuell dom klargör att i gällande lagstiftning finns endast möjlighet att besluta om avvikande avgift för näringsidkare (nyttokort), boende i ett visst område (boendeparkering) och rörelsehindrade (parkeringstillstånd för rörelsehindrad). SKL (Sveriges kommuner och landsting) har den 29 december 2014 gått ut med en information om Högsta förvaltningsdomstolens dom, se rubriken LÄNKAR. Linköpings kommun införde år 1994 parkeringskort för miljöfordon men endast för gällande elbilar (Kf , Bn ). År 2001 utökades sedan tillstånd till att gälla även för biogasfordon (Tn ) och 2006 även etanolbilar (Tsn ). Syftet med införandet var att främja utvecklingen av miljöfordon. Sedan 2009 har antalet parkeringskort för miljöfordon varierat i Linköpings kommun mellan stycken och de senaste åren har antalet kort minskat fanns 235 stycken giltiga tillstånd. Den 1 januari 2012 togs avgiftsfri parkering för biogasbilar bort i Linköpings parkeringshus och stora markparkeringar som drivs av Dukaten Parkering. Anledningen till detta var att en ny typ av parkeringsform med bommar in i parkeringshusen infördes. Det var då inte var möjligt att ge vissa fordon fri parkering. Åtgärden låg i linje med Linköpings kommuns mål att minska biltrafiken i centrum och istället främja cykel- och kollektivtrafik. Sedan Linköpings kommun införde parkeringstillståndet år 1994 har marknaden utvecklats positivt. Trenden är att miljöfordonen ökar i Sverige och bland totala mängden personbilar har miljöfordonen (enligt Linköpings definition gas-, el- och etanolfordon inklusive hybrider) ökat från 1 % till 7 % från år 2005 till 2014 (källa SCB). Antalet miljöfordon i Sverige har därmed ökat från drygt till stycken under ovanstående period. Både staten och EU har infört regler och stöd som driver på utvecklingen. Idag har varken Stockholm, Göteborg eller Malmö

4 4 (5) parkeringsförmåner för miljöbilar eftersom det nu finns en fungerande marknad. Miljöbilar är inte längre befriade från trängselskatt i Stockholm. ÅTGÄRDSFÖRSLAG Ett parkeringstillstånd för miljöfordon gäller under ett år från utfärdandet. I och med att Högsta förvaltningsdomstolen har klarlagt att det inte finns lagstöd för kommuner att särbehandla miljöfordon avseende parkeringsavgifter, föreslår kontoret att reglerna för särskilda parkeringstillstånd ändras så att parkeringstillstånd för miljöfordon tas bort från och 1 september Redan utfärdade tillstånd gäller under hela sin giltighetstid. Nyansökan samt förlängning av giltiga tillstånd kan inte ske från och med 1 september Reglerna medger inte flera giltiga tillstånd samtidigt för samma fordon. KALKYLER Kontorets bedömning är att förslaget till beslut kommer att innebära en ökad intäkt från ordinarie parkeringsavgifter. Intäkterna från parkeringstillstånd för miljöfordon uppgår år 2014 till ca 90 tkr. Då parkeringstillståndsinnehavarna i framtiden är hänvisade till ordinarie parkeringstaxa eller boendeparkering för motsvarande parkering kommer det att innebära en ökad intäkt. Möjligheten finns även att parkeringstillståndsinnehavarna väljer annan parkeringsform på tomtmark. LEGALITET Högsta förvaltningsdomstolen har i ett avgörande den 8 oktober 2014, mål nr , klargjort att lagen (1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats, m.m. (KAL) inte anses ge utrymme för avgiftsdifferentiering eller avgiftsbefrielse i andra fall än som anges i lagtexten. I lagtexten nämns inte miljöfordon. Det finns därmed inte någon möjlighet för en kommun att ta ut en särskild avgift för miljöfordon. För att kommunens regler och avgifter avseende parkeringstillstånd ska följa KAL bör möjlighet att erhålla ett särskilt parkeringstillstånd för miljöfordon tas bort. JÄMSTÄLLDHET Totalt finns 235 parkeringstillstånd för miljöfordon (okt 2014) vilket innehas av 18 % företag och 78 % privatpersoner. Inom gruppen privatpersoner är könsfördelningen 65 % män och 35 % kvinnor. Förslag till beslut innebär att fler personer får parkera under lika villkor gällande parkeringsavgifter. Färre undantas från de allmänna parkeringsavgifterna. SAMRÅD Samråd har skett med juridikfunktionen som tillstyrker förslaget.

5 5 (5) UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING Ingen uppföljning eller utvärdering anses nödvändig. LÄNKAR Information från SKL (Sveriges kommuner och landsting): truktur/regleringplaneringsakerhet/trafikreglering/nyhetertrafikregleri ng/nyheterreglering/miljobilarfarinteavgiftsbefriasvidparkering.3862.ht ml BILAGOR Bilaga 1: Högsta förvaltningsdomstolens dom mål nr Bilaga 2: Sammanträdesprotokoll Parkering för elbilar (Kf , Bn ). Bilaga 3: Sammanträdesprotokoll Parkering för biogasdrivna fordon (Tn ) Bilaga 4: Sammanträdesprotokoll Parkering för etanoldrivna fordon (Tsn ) KOMMUNLEDNINGSKONTORET MILJÖ- OCH SAMHÄLLS- BYGGNADSFÖRVALTNINGEN Joakim Kärnborg Anna Bertilson

Parkering i Linköping

Parkering i Linköping Parkering i Linköping Del 1 - Nuläge Gullbergs Strandgata 3 Box 2203 403 14 Göteborg Telefon 031-62 76 22 Telefax 031-62 77 22 www.sweco.se Projektnummer: 2391 582 000 Dokumentversion: 1.0 Författare:

Läs mer

Ekonomiska ersättningar för kommunens förtroendevalda, anpassning till nya pensionsbestämmelser

Ekonomiska ersättningar för kommunens förtroendevalda, anpassning till nya pensionsbestämmelser TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-02-11 Kommunledningskontoret Dnr KS 2013-660 Sven Lundberg Kommunstyrelsen Ekonomiska ersättningar för kommunens förtroendevalda, anpassning till nya pensionsbestämmelser KOMMUNLEDNINGSKONTORETS

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE. Parkeringspolicy. Riktlinjer för parkering i Gävle kommun. Antagen i Kommunstyrelsen den 2 december 2014

SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE. Parkeringspolicy. Riktlinjer för parkering i Gävle kommun. Antagen i Kommunstyrelsen den 2 december 2014 SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE Parkeringspolicy Riktlinjer för parkering i Gävle kommun Antagen i Kommunstyrelsen den 2 december 2014 Parkeringspolicy Riktlinjer för parkering i Gävle kommun Gävle kommun 2014 www.gavle.se

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdrag om parkeringsplatser för elbilar

Redovisning av regeringsuppdrag om parkeringsplatser för elbilar PROMEMORIA 1(11) Redovisning av regeringsuppdrag om parkeringsplatser för elbilar 1. Sammanfattning Transportstyrelsen har efter beslut av regeringen den 18 februari 2010 fått i uppdrag att lämna förslag

Läs mer

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 5. 1 Författningsförslag... 7 Förslag till lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)...

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 5. 1 Författningsförslag... 7 Förslag till lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)... Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 1 Författningsförslag... 7 Förslag till lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)... 7 2 Ärendet... 11 3 Straffavgift vid bristande kreditprövning...

Läs mer

Parkeringsutredning. KS 2013-73

Parkeringsutredning. KS 2013-73 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-11-12 347 Parkeringsutredning. KS 2013-73 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka

Läs mer

Parkeringspolicy för Kungälvs Kommun

Parkeringspolicy för Kungälvs Kommun Parkeringspolicy för Kungälvs Kommun Datum 2011-02-10 Titel: Parkeringspolicy i Kungälvs kommun Dnr 2009/ 1330-514 Författare: Evalena Rydqvist, Jenny Bjønness Bergdahl Samhällsbyggnad i Kungälvs kommun,

Läs mer

AU 5:18 Dnr. KS 2014/368. Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun

AU 5:18 Dnr. KS 2014/368. Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-06 ö Östei AU 5:18 Dnr. KS 2014/368 Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun Arbetsutskottets

Läs mer

Förslag till lag om kommunal trängselskatt. Sammanfattning

Förslag till lag om kommunal trängselskatt. Sammanfattning Förslag till lag om kommunal trängselskatt Sammanfattning Naturskyddsföreningen föreslår att riksdagen, via en ny lag, ger kommuner (landstings- och primärkommuner) möjlighet att fatta beslut om kommunal

Läs mer

Ärende 23. Inrättande av uppdrag som borgerlig begravningsförrättare

Ärende 23. Inrättande av uppdrag som borgerlig begravningsförrättare Ärende 23 Inrättande av uppdrag som borgerlig begravningsförrättare Tjänsteskrivelse 1 (4) 2015-07-24 KS 2014.0355 Handläggare Karin Jirénius Kommunfullmäktige Borgerliga begravningsförrättare Sammanfattning

Läs mer

Carl Fredrik Graf (M), ordförande Suzanne Åkerlund (FP) Anders Rosén (S) Kjell Helgesson (C) Michael Svensson (S) Jonas Bergman (M) Sofia Levin (S)

Carl Fredrik Graf (M), ordförande Suzanne Åkerlund (FP) Anders Rosén (S) Kjell Helgesson (C) Michael Svensson (S) Jonas Bergman (M) Sofia Levin (S) Kommunstyrelsens ledningsutskott 2015-01-20 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sessionssal, kl 09:00-11:45 Beslutande: Carl Fredrik Graf (M), ordförande Suzanne Åkerlund (FP) Anders Rosén (S) Kjell

Läs mer

Strategi för elbilar och laddhybrider

Strategi för elbilar och laddhybrider Utlåtande 2011:60 RVI (Dnr 314-1192/2010) Strategi för elbilar och laddhybrider Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 1. Strategi för elbilar och laddhybrider, bilaga, godkänns

Läs mer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Konsekvensutredning i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Boverket februari 2015 Titel: Konsekvensutredning i föreskrifterna om certifiering av vissa installatörer Utgivare:

Läs mer

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla vid Stadshuset. Organ

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla vid Stadshuset. Organ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Tid och plats Torsdagen den 12 februari 2009 kl. 07.30-11.50 Ernemar avloppsreningsverk, Oskarshamn Närvarande Ledamöter Lars Aronsson (s) Ingmar Hjalmarsson (v) Bertil Almquist

Läs mer

Per Lennerbrant (Justitiedepartementet)

Per Lennerbrant (Justitiedepartementet) Lagrådsremiss Nämndemannauppdraget stärkt förtroende och högre krav Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 13 februari 2014 Beatrice Ask Per Lennerbrant (Justitiedepartementet)

Läs mer

Ställningstagande rörande resor till och från daglig verksamhet enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Ställningstagande rörande resor till och från daglig verksamhet enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vård- och omsorgsnämndens handling nr 23/2008 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (8) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handikappomsorgen 2008-05-30 Dnr VON/2007:118-043 Per Enarsson, handikappomsorgschef Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om utlämnande av körkort i framtiden

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om utlämnande av körkort i framtiden Konsekvensutredning 1 (10) Datum Handläggare Liv Lennius Johansson Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Sektion regler Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om utlämnande av

Läs mer

Något om särskilt kvalificerade beslutsfattare

Något om särskilt kvalificerade beslutsfattare f r e d r i k bernd t & maria holme Något om särskilt kvalificerade beslutsfattare Den beslutsordning med särskilt kvalificerade beslutsfattare som infördes i och med införandet av skatteförfarandelagen

Läs mer

PM - Parkeringssituationen i Järfälla samt utredning om avgiftsfinansierad boendeparkering på gatumark

PM - Parkeringssituationen i Järfälla samt utredning om avgiftsfinansierad boendeparkering på gatumark 2013-11-21 1 (6) Dnr TEN 2012/682 PM - Parkeringssituationen i Järfälla samt utredning om avgiftsfinansierad boendeparkering på gatumark Parkeringssituationen i Järfälla Dagens parkeringsutbud och beläggning

Läs mer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Boverket maj 2015 Titel: Konsekvensutredning Ändring i föreskrifterna om certifiering av vissa installatörer

Läs mer

Anbuds giltighetstid i Offentlig upphandling

Anbuds giltighetstid i Offentlig upphandling JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Hannah Bergman Anbuds giltighetstid i Offentlig upphandling JUBN18 Offentlig upphandling 15 högskolepoäng Innehåll SAMMANFATTNING 1 1 INLEDNING 3 1.1 Bakgrund

Läs mer

Boverkets Översyn nulägesbeskrivning bostadsanpassningsbidrag m.m.

Boverkets Översyn nulägesbeskrivning bostadsanpassningsbidrag m.m. regeringsuppdrag rapport 2014:27 Rapport 2014:38 Boverkets Översyn nulägesbeskrivning av lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m. en del av romsk inkludering 2012 2032 Översyn av lagen om bostadsanpassningsbidrag

Läs mer

Medborgarförslag om att förbjuda reklamskyltar och varuställ på gatumark. Dnr KS 2011-338

Medborgarförslag om att förbjuda reklamskyltar och varuställ på gatumark. Dnr KS 2011-338 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 17 FALKENBERG 2013-09-24 290 Medborgarförslag om att förbjuda reklamskyltar och varuställ på gatumark. Dnr KS 2011-338 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Verkställighet och uppföljning av beslut

Verkställighet och uppföljning av beslut www.pwc.se Revisionsrapport Jan Nilsson Certifierad kommunal revisor Verkställighet och uppföljning av beslut Botkyrka kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 3

Läs mer

Sexmånadersregeln något om problematiken vid arbete i flera länder (del 1)

Sexmånadersregeln något om problematiken vid arbete i flera länder (del 1) 42 SKATTENYTT 2014 Karl-Johan Nörklit Sexmånadersregeln något om problematiken vid arbete i flera länder (del 1) Den s.k. sexmånadersregeln i 3 kap. 9 första stycket inkomstskattelagen (1999:1229), IL,

Läs mer

Beslutande Göran Häggfors (m) ordförande. Bertil Dahl. Anders Andersson (c) Inger Hilmansson (fp)

Beslutande Göran Häggfors (m) ordförande. Bertil Dahl. Anders Andersson (c) Inger Hilmansson (fp) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-09-18 179 Tid 8.30-9.45 Plats Stadshuset Omfattning 178-185 ande Göran Häggfors (m) ordförande Bertil Dahl (v) Anders Andersson

Läs mer

Strategi för miljöfordon och förnybara drivmedel - för ett fossilfritt Stockholm

Strategi för miljöfordon och förnybara drivmedel - för ett fossilfritt Stockholm Strategi för miljöfordon och förnybara drivmedel - för ett fossilfritt Stockholm stockholm.se - för ett fossilfritt Stockholm Aug, 2013 Dnr: 2013-9174; Bilaga 1 Utgivare: Miljöförvaltningen Kontaktperson:

Läs mer

Bestämmelser avseende boendeparkeringstillstånd

Bestämmelser avseende boendeparkeringstillstånd Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-10-08 ö< u. AU 8:20 Dnr. KS 2014/0281-513 Bestämmelser avseende boendeparkeringstillstånd Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunrevisionen har under hösten 2004 granskat rubricerade rutiner. Revisionsrapport har upprättats i september månad, bilaga.

Kommunstyrelsen. Kommunrevisionen har under hösten 2004 granskat rubricerade rutiner. Revisionsrapport har upprättats i september månad, bilaga. 2004-10-13 Kommunstyrelsen Revisionsrapport, september 2004, efter granskning av rutinerna för återsökning av statsbidrag för förhöjda kostnader vid inköp av momsbefriade tjänster Kommunrevisionen har

Läs mer

2010-10-04. Dnr 2010/295 Fastställande av avgift för ACTION-tjänsten år 2011. Socialförvaltningens förslag till socialnämnden:

2010-10-04. Dnr 2010/295 Fastställande av avgift för ACTION-tjänsten år 2011. Socialförvaltningens förslag till socialnämnden: TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2010-10-04 Socialnämnden Dnr 2010/295 Fastställande av avgift för ACTION-tjänsten år 2011 Förslag till beslut Socialförvaltningens förslag till socialnämnden: 1. Ingen avgift för

Läs mer