ST vid Umeå universitet Protokoll sammanträde nr 9

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ST vid Umeå universitet Protokoll sammanträde nr 9"

Transkript

1 ST vid Umeå universitet Protokoll sammanträde nr 9 Datum kl 8.30 Plats Kammar n Närvarande: Anders Asplund Yvonne Jonsson Mats-Åke Moritz Lundkvist, sekreterare Karin Norberg tom 15 Maria Persson, ordförande Ärende Beslut/åtgärd 1 Sammanträdets öppnande Konstaterades att styrelsen är beslutsmässig. 2 Fastställande av dagordningen Fastställdes utan tillägg. 3 Protokolljustering Bordlägges. Protokoll 18 och 8. 4 Nästa styrelsesammanträde 13/ Skrivelser En ny medlem 6 Ekonomi Inget att rapportera 7 Arbetsmiljö Alla HAMO är ännu inte valda. 8 Doktorandsatsningen Internat på Arlanda 21-22/8. Doktorandansvarig, ordförande och en doktoradmedlem får delta. Program är utskickat. Maria deltar för sektionens räkning. 9 Strategisk diskussion Bordlägges 10 Arbetsgrupper Arbetet fortskrider med hemsidan. 11 Uppföljning planeringsdagen Boka arbetsplatsbesök och kontakta ITS-klubben. Arbetet fortsätter. 12 Remisser Regler för interna köp och försäljningar; Regler för utseende av styrelseledamoter för Handelshögskolan; Regler för utseende av styrelseledamöter för Lärarhögskolan; Regler för arvoden och ersättningar för ledamöter i universitetets kommittéer, råd och nämnder; 13 Sektionsdialog med sektionerna vid LTU och MittU Förslaget är 22-23/9 Sektionen avstår från att lämna synpunkter på remisserna. Styrelsen beslutar att fastställa datum för sektionsdialog till 22-23/9, lunch till lunch. 14 Traktamente vid tjänsteresor Se bilaga Styrelsen beslutar i enlighet med förslag. Styrelsen ska ta upp frågan om traktamente

2 till Anders för hemsidesutbildningen vid nästa styrelsemöte. 15 Mötesrapporter 15:1 MBL Turordning ER 9/6 Skriftlig rapport 15:2 MBL Molbiol 10/6 (Maria, Yvonne): Fortsatt information. 15:3 Lokala utvecklingsfonden 10/6 (Maria): Fastställde mötesdatum för hösten. 15:4 FSG Sam 11/6 Skriftlig rapport 15:5 FSG Service 12/6 (Maria): Genomgång inför omorganisationen. Fem områdeschefer tillsätts (två tillsatta externt, tre interna med lägre lön). Fyra utvecklingsledare tillsätts internt som arbetar tvärs över organisationen. En administrativ chef tillsätts också för att leda administrationen. 15:6 FSG Förvaltning 12/6 (Maria): Återkoppling arbetsmiljöundersökning KIR. Delar av Studentcentrum flyttas till Universum. Diskussion kring konsekvenserna för SC inre sammanhållning. Studenter från Psykologi ska göra en enkätundersökning H14 för att studera nuläget, undersökningen avses upprepas H15. Nyrekryteringar på PoU/LA, tre nyanställningar. Anders Sjöström konsultar för NMI under hösten. 15:7 FSG TekNat 17/6 Skriftlig rapport 15:8 CSG 17/6 Skriftlig rapport 15:9 AMK 17/6 Skriftlig rapport 16 Övriga frågor Inga övriga frågor. Vid protokollet Justeras Mats-Åke Moritz Lundkvist. Maria Persson Sidan 2 (5)

3 Rapporter MBL turordning ER 9/6 (Mats-Åke, Maria): Turordningsförhandling genomförd för 6,0 projektsamordnare och 0,5 administratör. Två av våra medlemmar berörs, båda ställer sig till förfogande för frivillig avgång. FSG Sam 11/6 (Mats-Åke, Björn): Saco lyfte frågan om tillräcklig arbetsmiljöanpassning för en av deras medlemmar, ovanligt med ett de facto individärende på FSG. Saco lyfte också ett anställningsärende där AG väljer att strunta i ett fällande utslag i Överklagandenämnden för högskolan angående en av deras medlemmar som sökt en anställning och inte fått den. Vi ifrågasatte lönesättningen för två adjunkter som drar ned medellönen för våra medlemmar. FSG TekNat 17/6 (Yvonne, Lena): Unimeg kommer att läggas ned formellt beslut rektor nästa tisdag. Skrivelse där lärare och forskare från flera fakulteter vill ha kvar men fakulteterna inte beredda att gå in med extrafinansieringen som avkrävs. Två nya UKÄ utvärderingar kandidat utb industridesign hög kvalitet. Bristande kvalitet på apotekarexamen! Budget frågor fler HST än ramen produceras ( 64 över). Designhögskolans budget nyreviderad. Utbildningsutbudet Bioresursteknik ingenjörsutb, studenter antas trots endast 15 förstahandsansökningar. Ny operativ utbgrupp för samplanera utbildningen och göra reklam. Controllers Anna Gåfvels-Karlsson och Anna Tellné - Prognos baserad på årets första 5 månader.gu : Resultat förväntas bli bättre än den budget som las pga ökade intäkter och minskade lönekostnader. Designs har ett budgeterat underskott men prognosen visar ett beräknat överskott på ca 800 tkr, detta bl a beroende på uppsagda lokaler och ingen tillsättning av rektorstjänsten. Design har sedan tidigare ett balanserat underskott på -5830tkr. Molbio går bättre än inst trott är ju positivt men för stora fel i budget ex övertalighetsproblematiken på medfak sidan. Ana Betancour från Chalmers, , anställs som professor vid Arkitekthögskolan tillsvidare och blir den nya rektorn på 20% fram till årsskiftet därefter på 100%. CSG 17/6 (Maria, Mats-Åke): Nya universitetsdirektören Caroline Sjöberg deltog och ledde ungefär halva mötet. Pedagogiska meriteringssystemet ska nu köras skarpt, initialt en till två gånger per år men på sikt löpande under året. Löneförhöjningen ska ses över tillsammans med docent- och disputationspåslag. AG avser att lägga ned UNIMEG, facken begärde gemensamt att en löntagarkonsult ska kallas in innan beslutet verkställs. Vi hade väckt frågan om användandet av amanuensstegen för lönesättning av andra än amanuenser och AG vill att vi arbetar separat med frågan för att försöka reda ut när den ska användas och inte. UmU-kortet införs fram till årsskiftet och ersätter passerkort, kopieringskort och lånekort på UB. När nuvarande kortläsare bytts ut kommer gamla passerkorten att sluta fungera. Samtliga anställda ska ansöka om kort och bifoga bild på sig själv. Arbetet med Service för utländska anställda fortsätter, handläggare rekryteras och formerna för arbetet utarbetas vidare. Redovisning av ett delprojekt inom DARE, som går ut på att stimulera till ömsesidigt personalutbyte mellan universitetet och omvärlden. Museologi och Västerbottens museum har varit piloter på ett lyckosamt sätt, där man bytt en anställd med varandra. Ett stödmaterial för strategisk kompetensförsörjning har utarbetats som ska hjälpa institutioner och fakulteter att utarbeta egna kompetensförsörjningsplaner. Förslag finns för regler för affilierade lärare, dvs organiserat avtalat samarbete med i första hand professorskompetenta som inte anställs av universitetet men bidrar till forskning, samverkan och även viss undervisning. System för e-rekrytering ska testas under hösten med mål att vara fullt infört till årsskiftet, systemet ska kunna hantera både lärar- och TAbefattningar. AG önskar ge nuvarande bemanningsföretagsanställd vid universitetsledningens administration förlängd anställning efter semestern för att utreda vilken kompetens man önskar ha och utannonsera. Vi undersöker om det alls är möjligt med tanke på att vi tvistar om användandet av bemanningsföretag som gjorts utan föregående förhandling. Arvodesnivåerna för prefekter avses höjas i samband med att ny mall för prefektkontrakt införs. Forskningstid som erhålls efter fullgjort uppdrag ska vara lika för hela UmU, har hittills bara gällt på Sam och TekNat. Cafeerna på Hum, BVH och Vårdvetarhuset drivs av ett företag utan kollektivavtal, pensionsavsättningar och försäkringar för sina anställda. AG kollar vad som gäller. AMK 17/6 (Mats-Åke): Detaljerat budgetutfall för AMK under 2013 delgavs. Under 2014 inskränks budgeten genom att den till stor del öronmärks för NMI. Utbildning av AMK måste ske med interna, inga Sidan 3 (5)

4 pengar finns att ta in extern utbildare. Förteckning över skyddsområden är ännu inte upprättad, viss förvirring om vem på vilken nivå som ansvarar. Nya verksamhetsföreträdare i AMK blir tillträdande dekan Diana Berggren och prefekt Anna Lindkvist. Universitetsdirektör Carolin Sjöberg presenterades sig. Framtida krisövning måste genomföras för universitetet enskild, VLL och Umeå kommun har valt att öva var för sig, trolig övning blir som stabsövning Universitetet avser byta larmoperatör från SOS Alarm till G4S på grund av långa telefonkötider och bristande kvalitet. Ombyggnation av Biologihuset börjar planeras efter tillstyrkande av Med fak fakultetsnämnd. Ett nytt hus för polisutbildning planeras också där även kliniska övningar ska kunna göras för tex ambulanspersonal. Kontakt ska tas med VLL med anledning av en incident när en student som fått kemikalier i ögat fick mycket bristande mottagning på akuten. Eventuellt måste institutionerna förvarnas om att medföljande personal måste vara påstridiga för att få relevant vård för drabbade. NMI genomförs i höst, förmodligen i oktober. Ny firma, Quick Search är upphandlad (SCB lämnade inget anbud). Frågorna ska modifieras något, särskild för chefer men resultatet ska vara jämförbart med tidigare. Regelverken för gashantering har setts över, eventuellt bör man skriva ihop tre dokument till ett på sikt. På en fråga vi väckte i februari (!) om eventuell ökad ergonomibelastning på grund av stress så blev svaret från FeelGood att å ena sidan ökar belastningen generellt i samhället bla på grund av stress som gör att man inte arbetar ergonomisk men även på grund av arbete som utförs utanför arbetgsplatsen, tex hemma i soffan. För universitetet var det dock snarast en liten nedgång 2013 och början av 2014 indikerar en liten uppgång igen. Sjukskrivningsstatistiken visar på en svag uppgång av långtidssjukskrivna, nu 2,2%. Dock ligger hela uppgången på lärarsidan på Sam och Med vilket är oroande. FeelGood rapporterar att man börjar få bukt med köproblematiken genom extra personal och vikarier. Ökande efterfrågan på arbetsmiljöutredningar och utredningar av kränkande särbehandling, förmodligen på grund av ökad medvetenhet och inte ökade problem. Sidan 4 (5)

5 Bilaga 14 Förslag till beslut vid styrelsemötet Styrelsen beslutar att: Vid tjänsteresa för sektionens räkning ska styrelsen i samband med beslut om resa dessutom avgöra om traktamente ska utgå enligt Skatteverkets vid varje tillfälle gällande regler. Detta beslut gäller från och med årsmötet 2014 och framgent. Bakgrund: Fackförbundet ST har regler för traktamente som uteslutande gäller vid uppdrag direkt för förbundet, som till exempel regionkonferens. Uppdrag för avdelning och sektion omfattas inte av regelverket. Genom att besluta att följa Skatteverkets regler behöver inte sektionen ta fram egna regler eller fundera på traktamentsnivåer, och gör därmed lika som många andra föreningar av olika slag. Beslut om traktamente ska fattas varje gång styrelsen fattar beslut om tjänsteresor och avgöras från gång till gång. Sidan 5 (5)

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 3/2009 sid 1(10) Sektionen för Informationsvetenskap, Data- och Elektroteknik 2009-06-09. Nicholas Wickström

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 3/2009 sid 1(10) Sektionen för Informationsvetenskap, Data- och Elektroteknik 2009-06-09. Nicholas Wickström HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 3/2009 sid 1(10) Närvarande ledamöter Madeleine Andersson Ellinor Brynning Magnus Larsson Eva Nestius Bertil Nilsson Tobias Persson Jesper Svensson Olga Torstensson Nicholas

Läs mer

Sammanställning Landet runt med tillägg.

Sammanställning Landet runt med tillägg. Sammanställning Landet runt med tillägg. Halland Pågående KY utbildning Vårdadministratörer (c.a 90 st) uppdragsutbildning från Region Halland Sjukhusen i Halland har ett stort sparbeting inför 2012 (c.a

Läs mer

KAROLINSKA INSTITUTET Programnämnden för Biomedicinprogrammet

KAROLINSKA INSTITUTET Programnämnden för Biomedicinprogrammet PROTOKOLL 2004:01 SAMMANTRÄDE 2004-01-21 NÄRVARANDE Lärarrepresentanter (med rösträtt) Tomas Cronholm, professor, ordf Ewa Ehrenborg, docent Lars-Arne Haldosén, lektor Dan Grandér, docent Studentrepresentanter

Läs mer

Sammanställning av alla minnesanteckningar, avtals- /kvalitetsuppföljning, hösten 2012

Sammanställning av alla minnesanteckningar, avtals- /kvalitetsuppföljning, hösten 2012 2012-12-03 1 (15) MINNESANTECKNINGAR Sammanställning av alla minnesanteckningar, avtals- /kvalitetsuppföljning, hösten 2012 1. Uppföljning Det är viktigt med en personlig återkoppling utifrån kundens perspektiv

Läs mer

2 Val av mötessekreterare och justeringsperson Sandra Bergsten utsågs till mötessekreterare och Tina Iveslätt till justeringsperson.

2 Val av mötessekreterare och justeringsperson Sandra Bergsten utsågs till mötessekreterare och Tina Iveslätt till justeringsperson. Protokoll 214/06 STYRELSEMÖTE Tid: Torsdagen den 31 oktober 09.00-11.00 Plats: Kalmar Holken och Växjö UB3018 Närvarande: Annika Aronsson Anna Asplund Persson Sandra Bergsten Birgitta Johansson, från 5

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 14-15 januari 2011

Referat från styrelsemöte den 14-15 januari 2011 Referat från styrelsemöte den 14-15 januari 2011 Närvarande KarinMalin Ekström, ordförande (deltog på distans) Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Oppmark, VD Birgitta Harsbo, ledamot Johan Sandwall, ledamot

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 2/2011 sid 1(11) Sektionen för informationsvetenskap, data- och elektroteknik 2011-02-25

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 2/2011 sid 1(11) Sektionen för informationsvetenskap, data- och elektroteknik 2011-02-25 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 2/2011 sid 1(11) Närvarande ledamöter Magnus Larsson Peter Eliasson Eva Nestius Bertil Nilsson Jesper Svensson Olga Torstensson Nicholas Wickström ordförande student T/A-personal

Läs mer

En levande studentkår

En levande studentkår En levande studentkår hur man kan jobba som kåraktiv inom Umeå studentkår Umeå universitet har ett rikt studentliv: vare sig det rör sig om nationer, pubar, kårföreningar, spex, körer osv. så finns något

Läs mer

Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna

Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna Nr: 5/2012 Omfattar perioden 30 januari - 3 februari samt kompletteringar från 26 och 27 januari Komplettering från 26 januari

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218.

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Protokoll 1/2201. Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Närvarande: Tom Rölander, Eva Bergstedt, Maria Jansson, Kicki Olsson samt Martin Lövenfors. 1. Ordförande

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS

FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS Umeå studentkår Nils Larsson Ordförande 070-686 90 10 Föredragningslista Styrelsemöte nr.6 09/10 Att: Kårstyrelsen, gruppledare, inspektor och proinspektor, verksamhetsrevisorer, sektioner FÖREDRAGNINGSLISTA

Läs mer

Mötesteknik KAMP Företagsutveckling

Mötesteknik KAMP Företagsutveckling Mötesteknik KAMP Företagsutveckling Mötesteknik Allmänt... Fel! Bokmärket är inte definierat. Var förberedd... 4 Kallelse... 5 Agenda... 6 Tid... 9 Grundregler... 10 Protokoll, anteckningar mm... 11 Mall

Läs mer

1 (16) Version 2011-03-17

1 (16) Version 2011-03-17 1 (16) Version 2011-03-17 Råd och stöd för aktiv samverkan Råd och Stöd är ett partsgemensamt framtaget hjälpmedel vilket utgår från Samverkansavtalet. Innehållet i Råd och Stöd är inte kollektivavtalstext.

Läs mer

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda Protokoll styrelsemöte 2013-04-23 Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda 1) Mötets öppnande Mikke förklarar mötet öppnat 2) Närvarande Staffan,

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 10 december 2011

Referat från styrelsemöte den 10 december 2011 Referat från styrelsemöte den 10 december 2011 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Oppmark, VD Cicci Andersson, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Johan Sandwall,

Läs mer

Socialnämndens arbetsformer

Socialnämndens arbetsformer Revisionsrapport Socialnämndens arbetsformer Anneth Nyqvist Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1 Bakgrund 2.2 Revisionskriterier 2.3 Avgränsning 2.4 Granskningsmetod

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

Referat från styrelsens telefonmöte den 9 november 2010

Referat från styrelsens telefonmöte den 9 november 2010 Referat från styrelsens telefonmöte den 9 november 2010 Närvarande KarinMalin Ekström, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Oppmark, VD Birgitta Harsbo, ledamot Johan Sandwall, ledamot Lotta Friberg,

Läs mer

Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i

Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i NYSTARTAD KLUBB Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i era uppdrag som förtroendevalda och

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-03-26 Föregående möte: 2006-03-12 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson Petra

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 Sammanträde Avdelningsstyrelsen Tid 2010-04-27-28 Plats Fackförbundet ST, Stockholm Närvarande Lars-Erik Backström, Mats Hildingsson,

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Svensk Förening för Klinisk Träning och Medicinsk Simulering

Protokoll från styrelsemöte i Svensk Förening för Klinisk Träning och Medicinsk Simulering Protokoll från styrelsemöte i Svensk Förening för Klinisk Träning och Medicinsk Simulering Tid: Tisdag 10 september kl. 10:00-17:40 Plats: Online Närvarande: Italo Masiello, KTC SÖS, Stockholm, Ordf Eva

Läs mer

DEL 12 BAKGRUNDSRAPPORT ARBETSMILJÖ, INFLYTANDE OCH UTVECKLING

DEL 12 BAKGRUNDSRAPPORT ARBETSMILJÖ, INFLYTANDE OCH UTVECKLING DEL 12 BAKGRUNDSRAPPORT ARBETSMILJÖ, INFLYTANDE OCH UTVECKLING 27 3 Bakgrundsrapport Arbetsmiljö, Inflytande & Utveckling Inledning Denna rapport är en av de tre särskilda rapporter som bildar en bakgrund

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

KONSTFÖRENINGSSKOLAN 1

KONSTFÖRENINGSSKOLAN 1 KONSTFÖRENINGSSKOLAN 1 2 Varmt välkommen till Konstföreningsskolan! Att arbeta ideellt i en konstförening är något av det roligaste man kan göra när man är konstintresserad. Det är KONST man tänker när

Läs mer

En studie av prefekters upplevelser av HR-stödet inom Umeå universitet

En studie av prefekters upplevelser av HR-stödet inom Umeå universitet En studie av prefekters upplevelser av HR-stödet inom Umeå universitet Hanna Nilsson & Linnéa Östensson 2012 Examensarbete i pedagogik, med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor, 15 hp ABSTRACT

Läs mer

Föreningshandbok För RSMH

Föreningshandbok För RSMH Föreningshandbok För RSMH 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 54 2. RSMH och dess föreningar 6 Vad vill RSMH 6 Vad är RSMH 7 Organisation 7 3. Att bilda en lokalförening 9 Ny lokalförening 9 Distrikt 12

Läs mer

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Innehåll 1. VAD ÄR ETT PROJEKT?... 4 1.1 DETTA ÄR ETT PROJEKT... 4 PROJEKTETS SYFTE OCH MÅL... 4 PROJEKTETS FÖRANKRING... 5 SAMVERKAN I EN TILLFÄLLIG ORGANISATION...

Läs mer