MÅLSÄTTNING och FÖRSAMLINGSINSTRUKTION för GRUNDSUNDA FÖRSAMLING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MÅLSÄTTNING och FÖRSAMLINGSINSTRUKTION för GRUNDSUNDA FÖRSAMLING"

Transkript

1 MÅLSÄTTNING och FÖRSAMLINGSINSTRUKTION för GRUNDSUNDA FÖRSAMLING I ÖRNSKÖLDSVIKS KONTRAKT INOM HÄRNÖSANDS STIFT GODKÄND AV FÖRSAMLINGENS KYRKOHERDE GODKÄND AV GRUNDSUNDA KYRKORÅD ANTAGEN AV GRUNDSUNDA KYRKOFULLMÄKTIGE UTFÄRDAD AV DOMKAPITLET I HÄRNÖSANDS STIFT Denna församlingsinstruktion utfärdades första gången av Domkapitlet år 2001 och har därefter reviderats åren 2005 samt 2007

2 Grundsunda församling är en del av Svenska kyrkan som är ett evangeliskt lutherskt trossamfund med ett stort uppdrag: att göra Kristus känd för människor och göra dem delaktiga i kyrkans liv. Svenska kyrkan inom Grundsunda socken skall vara en plats där människor kan få känna sig accepterade och älskade! Församlingen skall på alla plan medverka till att det glada budskapet om frälsningen genom Jesus Kristus, som upprättar, förlåter och förnyar människor, öppet och generöst skall nå fram till alla och bli till glädje "för hela folket". Grundsunda församling skall arbeta för att göra Jesus Kristus KÄND, TRODD, ÄLSKAD och EFTERFÖLJD. För detta uppdrag bär kyrkans medlemmar tillsammans ett aktivt ansvar. Övergripande mål Församlingsarbetet skall ha en evangelisatorisk inriktning, d.v.s. planeras och prioriteras så, att människor genom gudstjänster och personlig kristen kontakt nås av evangeliet om Jesus Kristus och blir inneslutna i församlingsgemenskapen. Församlingens utåtriktade och välkomnande attityd måste också få komma till uttryck i organiserade evangelisationsformer som breddar eller fördjupar kontakten med människor i olika åldrar och delar av församlingen. Att omvändas till Kristus är också att omvändas till ett nytt ansvar för världen och människorna. Därför måste ett fullödigt kristet budskap riktas till hela människan. Detta förutsätter både en analys av människors situation idag och ett intensifierat studium av evangeliets innehåll och konsekvenser. Församlingens synliga gemenskap speglar hur djupt församlingen har kommit i sin syn på evangeliet. För att fylla sin evangelisatoriska uppgift måste församlingen ständigt söka sig allt djupare in i evangeliets budskap. Arbetet i Grundsunda församling bör inriktas på en fördjupning som skall syfta till att ge större medvetenhet om särskilda och gemensamma uppgifter. Detta gäller såväl anställda, förtroendevalda som frivilliga medarbetare. Församlingens mål uppnås genom SID 1. Gudstjänster och kyrkliga handlingar samt församlingens kyrkomusikaliska verksamhet Teckenspråkigt arbete samt arbete på samiska och finska samt andra språk Undervisning och kristen fostran Diakonal verksamhet Missionsverksamhet Medarbetarskap och fortbildning för anställd personal Samverkan med andra församlingar i personalfrågor Översyn av och eventuella förändringar av församlingsinstruktion/målsättning OMVÄRLDSANALYS Grundsunda församling har invånare varav personer är kyrkotillhöriga. Av de kyrkotillhöriga är åldersfördelningen enligt följande: 0-2 år 85 personer år 214 personer år 244 personer år 240 personer 3-6 år 109 personer år 191 personer år 576 personer år 184 personer 7-9 år 106 personer år 115 personer år 743 personer personer 2

3 Inom Husums tätort bor personer över 15 år. Av dessa är 829 personer förvärvsarbetande. Inom offentlig sektor arbetar 231 personer och inom näringslivet arbetar 598 personer. Största arbetsplatsen inom församlingen är M-real paper med ca 800 anställda varav ca 60 % bor i annan församling. De flesta arbetstillfällen finns inom tillverkning och utvinning samt vård och omsorg. Därefter fördelar sig arbetstillfällena ganska lika på jordbruk, fiske och skogsbruk, byggnadsverksamhet, handel och kommunikation, finansiell verksamhet, utbildning och forskning, vård och omsorg, personliga och kulturella tjänster, offentlig förvaltning samt inom ej specificerad verksamhet. Arbetslösheten är för närvarande mycket låg inom församlingen. Inom församlingen finns förskola, låg och mellanstadieskola samt högstadieskola i Husums samhälle. Förskola, låg och mellanstadieskola i Banafjäl. Grundsunda sjukhem har 32 vårdplatser samt vårdhemmet Skogsstjärnan som är vårdhem för dementa har 8 vårdplatser. M-real är församlingens största enskilda arbetsgivare med ca 800 anställda. Botniabanan har byggts genom församlingen med en station i Husums centrum vilket förhoppningsvis kommer att bryta de senaste årens negativa befolkningsutveckling och medföra en viss inflyttning i framtiden. Församlingen har ett rikt kultur- och föreningsliv med ett 60-tal olika föreningar, där Grundsunda hembygdsförening med drygt 1000 medlemmar och Husums idrottsförening med 900 medlemmar är de största. Inom församlingen har Evangeliska fosterlandsstiftelsen (EFS) fyra fristående föreningar med ca: 30 medlemmar. EFS har kyrka i Husum samt bönhus i Banafjäl och Gidböle. Pastor finns ej anställd. Pingstförsamlingen har ca 85 medlemmar samt kyrka i Husums samhälle och Dombäcks kapell. Pingstförsamlingen har för närvarande ej pastor anställd. I Husum finns också en baptistförsamling med sammanlagt ca: 35 medlemmar. Denna församling har som gudstjänst och församlingslokal, Korskyrkan. Församlingen har för närvarande ingen pastor anställd. Grundsunda församling har ett gott ekumenisk samarbete. Inom ramen för Husums kristna samarbetsråd (HKS) finns skolevangelist anställd som gör ca: 17 klassbesök på låg och mellanstadiet varje månad. Skolevangelist/skolmedarbetare har cirkulerat mellan kyrka och frikyrka. Bl.a. har församlingen haft församlingsassistent, diakon och komminister som skolevangelist /skolmedarbetare utsedda av HKS. För närvarande är Daniel Forsberg från Pingstförsamlingen utsedd. Kyrkor, kapell samt kyrkliga lokaler inom Grundsunda församling Inom Grundsunda församling finns följande kyrkor och kapell : Grundsunda kyrka, Skede kapell, Mosjöns kapell, Åsens kapell, Skags kapell, Skeppsmalns kapell, Grundsunda gravkapell, Kyrkans Hus samt Församlingshemmet på Grundsundavallen 3

4 Präst och kantorstjänster Stiftstyrelsen har fastställt minsta antalet präster i Grundsunda församling till 2 tjänster. 1,0 tjänst som kyrkoherde och 1 tjänst som komminister. Kyrkomusikern skall vara kyrkokantor. Tillämpningsanvisningar Denna församlingsinstruktion innehåller även Grundsunda församlings egna tillämpningsanvisningar. Dessa återfinns i de rutor som följer efter vissa av avsnitten i denna församlingsinstruktion och skall betraktas som en mer noggrann verksamhetsplan som kan och får ändras från tid till tid av församlingen. Gudstjänster och kyrkliga handlingar FÖRSAMLINGENS GUDSTJÄNSTER Gudstjänsten är centrum i församlingens liv, en mötesplats med Gud, medmänniskor och det egna livet. Kyrkans dag för huvudgudstjänst är söndagen, eftersom Jesus Kristus uppstod på en söndag. Söndagen som gudstjänstdag vill markera det kristna hoppet att det finns en väg genom mörker och död till nytt liv och nya möjligheter. Detta livsmönster är gudstjänstens kännetecken. I ord och handlingar, symboler och musik, bön och vila vill gudstjänsten gestalta denna livsvandring för såväl den enskilde som hela församlingen. Gudstjänsten är mötesplatsen där tillhörigheten bekräftas, medarbetarskapet stärks och sändningsuppdraget tydliggörs. Gudstjänsten är hela församlingens gåva och uppgift Gudstjänsten formas och skapas i ett ömsesidigt samspel i församlingen. Kyrkoherde har efter samråd med kyrkorådet och medarbetarna ansvar för gudstjänstlivets planering och val av gudstjänstformer medan varje enskild gudstjänst gestaltas tillsammans av präst, kyrkomusiker och den gudstjänstfirande församlingen. Gudstjänsten har många språk för att uttrycka såväl mänsklig erfarenhet som Guds tilltal. Musik och drama, dans och rörelse, symbolspråk och tystnad kanaliserar tillsammans med ord och sakrament evangeliets rikedom och människors erfarenheter av sorg och glädje, oro och tacksamhet i sökandet efter Guds tilltal. Gudstjänsten är bordsgemenskap Altarbordet är gemenskapens bord där barn, unga och äldre tillsammans delar glädjens måltid med den uppståndne Kristus och uttrycker att rättvisa, delande och lika värde är Guds rikes kännetecken. Gudstjänsten är öppen för alla Gudstjänsterna skall vara tillgängliga. Alla har lika värde och en självklar rättighet att fira gudstjänst utifrån sina egna förutsättningar. 4

5 GUDSTJÄNSTLIVET i Grundsunda församling skall vara rikt varierat och vända sig till alla församlingsbor genom att: söndagens huvudgudstjänst skall vara församlingens gemensamma angelägenhet genom att variation och mångfald eftersträvas. gudstjänsterna skall vara själavårdande, undervisande, glädjeskapande och tillbedjande samt främja gemenskap, där ett stort mått av delaktighet bör eftersträvas. söndagens gudstjänst skall präglas av ett enkelt språk, där moment av undervisning gärna får finnas med. gudstjänsterna kan vara av såväl traditionell liturgisk art, som okonventionellt utformade genom användandet av AV- hjälpmedel, cd, drama, musik och dialog för att belysa dagens ämne. församlingen skall erbjuda gudstjänster riktade till avgränsade målgrupper, t ex barn, ungdomar, arbetsplatser konfirmandföräldrar, sörjande, inflyttade, invandrare m.fl. grupper. anställda samt aktiva lekmän skall ges möjlighet att tillsammans med prästerna utforma gudstjänster. lekmän skall ges möjlighet att deltaga i gudstjänsten på olika sätt tex. genom söndagstankar. förbönens plats stärks i gudstjänsten. Det skall bli naturligt att enskilda församlingsbors behov lyfts fram i förbön. församlingen skall erbjuda och ge möjligheter för gemenskap efter gudstjänsten minst en gång per månad. erbjuda enkelt fika i kyrkan på läktaren vid lämpliga tillfällen. ANTALET GUDSTJÄNSTER Huvudgudstjänst hålls i Grundsunda kyrka eller något av kapellen inom församlingen minst 55 gånger per år varav minst 12 gånger per år som gudstjänst med nattvard. Huvudgudstjänst kan utformas som temagudstjänst eller temamässa upp till 12 gånger per år. Huvudgudstjänst kan hållas på annan plats än Grundsunda kyrka eller något av kapellen upp till 12 gånger per år. Huvudgudstjänst kan hållas gemensamt med annan församling upp till 4 gånger per år. Gudstjänster och andakter på sjukhem och gruppboende Gudstjänster och andakter på Grundsunda sjukhem upp till 25 gånger per år. Veckogudstjänster Veckogudstjänster hålls upp till 40 gånger per år i KYRKANS HUSum, Skede kapell, Mosjöns kapell, Åsens kapell, Skags kapell, Skeppsmalns kapell, I Nyland eller på annan plats inom församlingen. GENOM ATT ERBJUDA GRATIS KYRKSKJUTSAR vill vi: Underlätta för alla församlingsbor att delta i församlingens gudstjänster, konserter och övrig verksamhet. KYRKOMUSIKEN I FÖRSAMLINGENS GUDSTJÄNSTER KYRKLIGA HANDLINGAR OCH ÖVRIG VERKSAMHET Den kyrkomusikaliska verksamheten inom Grundsunda församling är en viktig del av församlingens verksamhet. Musiken i Grundsunda församling syftar till att förmedla ett möte med Gud och stärka gemenskapen mellan människor. Musiken skall inte fungera enbart i gudstjänsten utan är viktig i församlingens hela verksamhet. Den kyrkomusikaliska verksamheten skall stå för kvalitet och mångfald samt ta tillvara människans längtan efter skapande gemenskap som kan leda till fördjupat intresse för kristen tro och livsstil. Musiken bör också ge en upplevelse av Guds närhet och bli en stund av meditation och eftertanke. 5

6 Körarbetet Körarbetet är en viktig del av församlingsarbetet, som inte engagerar enbart de som aktivt deltar utan även föräldrar, släkt, vänner och andra. Körverksamheten i Grundsunda församling skall vara inriktad mot gudstjänsten, och körerna skall ges uppgifter i gudstjänsten även av liturgisk art. Musiken i de kyrkliga handlingarna De kyrkliga handlingarna omfattar dop, konfirmation, vigsel och begravning. Enligt handboken är de offentliga gudstjänster och skall därför utformas så att de bär en klart kristen prägel. Dessa gudstjänster firas ofta i en livssituation, där den enskilde är starkt emotionellt laddad. Det är därför av största vikt att det också finns en öppenhet och förståelse för människors önskemål, inte minst i valet av musik, där gränsen för det lämpliga ofta kan vara mycket svårt att dra. Planering - samråd Planering av gudstjänster och kyrkliga handlingar sker i samverkan mellan tjänstgörande präst och kyrkomusiker. Tjänstgörande präst beslutar efter sådant samråd om gudstjänstens och kyrkliga handlingens utformning. Musikundervisning I dag finns det ett långt större behov av enskild musikundervisning än tidigare. Det gäller inte bara den fria musikundervisningen och den undervisning som körarbetet innebär. För det framtida musiklivet i Grundsunda församling är det viktigt att nödvändiga medel ställs till förfogande för den fria musikundervisningen, för att skapa en bredd i musiklivet och främja rekryteringen till församlingens musikliv. Musikgudstjänster bör hållas minst 12 gånger per år i Grundsunda kyrka eller i något av församlingens kapell eller på annan plats inom församlingen. I kyrkokantorns tjänst ingår att leda kyrkokör, barnkör samt ungdomskör. Kantor leder även Grundsunda pensionärskör. Kantor skall även inbjuda till frivillig musikundervisning för att stimulera församlingens musikliv samt stimulera till solistmedverkan. GENOM FÖRSAMLINGENS KYRKOMUSIKALISKA VERKSAMHET vill vi: främja musik- och körverksamhet för alla åldersgrupper. införliva musik- och körverksamhet i gudstjänstlivet och församlingens verksamheter. ge möjlighet för solister och amatörmusiker att medverka i församlingens gudstjänster och verksamhet. skickliggöra prästerna i deras liturgi. uppmuntra till deltagande i församlingens musikliv, gudstjänster och annan verksamhet. i samarbete med studieförbunden erbjuda körerna utbildning. erbjuda frivillig musikundervisning. erbjuda musik/konserter på skolan. GENOM FÖRSAMLINGENS MUSIKGUDSTJÄNSTER OCH KONSERTER vill vi: förmedla Guds ord med sång och musik. genom textval i sångerna som sjungs ge en fördjupning av människors tro. erbjuda sommarkvällsmusik för församlingsbor och turister som besöker Grundsunda. erbjuda en bredd i musikutbudet samt olika musikstilar vid gudstjänster och konserter. 6

7 TECKENSPRÅKIGT ARBETE 1981 fick teckenspråket officiell status som dövas förstaspråk. Svenska är andraspråket. Detta betyder att döva har rätt att få kyrkliga handlingar, själavård och övrig församlingsverksamhet på teckenspråk. Med benämningen döv menas de människor som använder teckenspråket i sitt dagliga liv oavsett ålder, kön eller nationalitet. FÖRSAMLINGENS ARBETE BLAND TECKENSPRÅKIGA Gudstjänst Grundsunda församling skall samverka med andra församlingar inom kontraktet om gudstjänster för teckenspråkiga. Gudstjänsterna hålls av teckenspråkspräst. Församlingen bör därför hålla regelbunden kontakt med teckenspråkspräst i frågor som rör teckenspråkigt arbete. Begravning Stor lyhördhet och uppmärksamhet om vems önskemål som styr. Döva har i de flesta fall svenskspråkiga anhöriga och ofta en mycket stor grupp döva vänner. Möjlighet bör ges till alla att få ta avsked. När begravning sker på svenska och det finns döva närvarande bör landstingets tolkcentral eller stiftets stiftsadjunkten för teckenspråkigt arbete kontaktas för tolkhjälp. Dop Vid dop av barn till döva föräldrar kontaktas vanligtvis stiftsadjunkten för teckenspråkigt arbete om inte annat önskemål finns. Vid dop av barn till svenskspråkiga föräldrar med döva anhöriga, bör landstingets tolkcentral eller stiftets personal kontaktas för hjälp till tolkhjälp. Konfirmation Kristinaskolan, för döva och hörselskadade finns i Härnösand (upptagningsområde BD, AC, Y, Z, X) därför sker konfirmandarbetet i Domkyrkoförsamlingens regi. Samråd mellan Grundsunda församling och domkyrkoförsamlingen är därför viktig. Diakoni och själavård Bikt eller själavård, i kyrkoordningens mening kan inte ges med hjälp av tolk. Stiftsadjunkten för teckenspråkigt arbete skall kontaktas i dessa situationer för att tystnadsplikten skall kunna bibehållas. SVERIGEFINSKT ARBETE Det sverigefinska församlingsarbetet skall vara integrerad del av Svenska kyrkans verksamhet. Detta betyder att sverigefinländare har rätt till gudstjänst, kyrkliga handlingar, själavård och övrig församlingsverksamhet på finska språket om önskemål framförs om detta. Församlingen får då ta hjälp av stiftsadjunkten för sverigefinskt arbete eller annan präst som behärskar finska språket. FÖRSAMLINGENS ARBETE BLAND FINSKSPRÅKIGA Gudstjänst Om behov finns om gudstjänst på finska samarbetar församlingen med övriga församlingar inom kontraktet. Församlingen bör sträva efter att även skapa tvåspråkiga gudstjänster (finsk-svenska) där de finskspråkiga inom församlingen engageras i gudstjänsten/sammankomsten. Dop, vigsel och begravning Bör ske på finska, eller på finska och svenska om önskemål framförs om detta. Församlingen bör sträva efter att de kyrkliga handlingarna är tvåspråkiga där församlingens finskspråkiga kyrkvärdar då kan hjälpa till att tolka. Konfirmation Församlingen bör visa på möjligheten för finskspråkiga ungdomar att få använda det finska språket i församlingens konfirmandarbete och konfirmationsgudstjänst. 7

8 Diakoni och Själavård Behovet av diakonala insatser ökar. Speciellt äldre sverigefinländare blir lätt isolerade när de på grund av ålderdom och efter sjukdom kan ha tappat det svenska språket. Bikt eller själavård, i KO;s mening kan ej ges med hjälp av tolk utan måste ske med finsktalande präst eller diakon. SAMISKA OCH ANDRA SPRÅK Inom Grundsunda församling finns ingen samisk språkgrupp eller annan språkgrupp varför sådant arbete inte bedrivs i församlingen. ANSVARSFÖRDELNING RÖRANDE GUDSTJÄNSTER OCH KYRKLIGA HANDLINGAR Kyrkoherden i Grundsunda församling är förman för all personal inom församlingen och har utifrån denna församlingsinstruktion att besluta i frågor om gudstjänstplanering, gudstjänsternas generella utformning mm. Kyrkoherden får om han/hon så bedömer nödvändigt med anledning av oförutsedd händelse besluta om avvikelse från vad som angivits i denna målsättning och församlingsinstruktion för Grundsunda församling. Prästerna svarar för att de kyrkliga handlingarna (dop, konfirmation, vigsel och begravning) beträffande församlingsbor och övriga inom församlingen genomförs. Där så är möjligt deltar prästerna i efterföljande minnesstund, samling efter dopet, vigseln etc. Kyrkliga handlingar ett ansvarsområde för församlingens präster Församlingens präster har att följa de Råd och anvisningar för kyrkliga handlingar i Härnösands stift som framtagits av Domkapitlet. Kyrkoherden beslutar om kyrklig handling får utföras. Kyrkoherden beslutar också om kyrka/kapell får upplåtas till annan präst än församlingspräst i Grundsunda församling vid kyrklig handling av kyrkotillhörig eller kyrkotillhörig från annan församling. Kyrkliga handlingar avseende kyrkotillhöriga boende i Grundsunda skall i första hand förrättas av församlingens präster. Grundsunda kyrka och kapell bör ej upplåtas till kyrklig handling av icke kyrkotillhörig. DOP Dopet är ett sakrament, en helig handling, instiftad av Jesus Kristus. Dopet sker alltid med vatten och i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Dopet är en engångshandling där människan förenas med Jesus Kristus och lyfts ur syndens och dödens sammanhang till ett liv i uppståndelsens och hoppets kraft. Denna tillhörighet till Jesus Kristus och hans seger över ondskan är samtidigt en tillhörighet till hans kyrka och församling. Därför är den naturligaste platsen för dop i församlingens gemensamma gudstjänst. Dopet är en engångshandling som aldrig kan upprepas men har betydelse för livets alla dagar. Dopets innebörd att ge människan en väg genom död till liv hör samman med den enskildes hela livsväg. Dopets gåva av liv vill bära människan hela livet och genom döden. 8

9 Kyrkans uppdrag är att överräcka erbjudandet om dop till alla människor i alla åldrar. Församlingen har ett ansvar både att inbjuda till dop men också att skapa miljöer där dopets mening stärks i den enskildes liv. Detta sker såväl i samtalets form som i gudstjänster som erinrar om dopet och ger den enskilde möjlighet att uttrycka sin dopbekräftelse och att på nytt ta emot Guds löften som gavs i dopet. PROGRAM FÖR DOPET Församlingen har tillsammans med föräldrar (och faddrar) huvudansvaret för att dopet följs av en kristen fostran av dopbarnet. I Grundsunda församling tillämpar vi följande pastorala program för dopet: Före dopgudstjänsten 1. föräldrarna till alla barn som föds, får inom ca två månader en personlig inbjudan till dop. Med inbjudan får man även "Grundsunda församlings egna doptidning, som berättar om vad församlingen har att erbjuda när det gäller dopet och dopuppföljningen inom Grundsunda församling. 2. föräldrar till alla barn födda under året får en inbjudan till en särskild gudstjänst för nyfödda på nyårsdagen, där ett ljus tänds för samtliga barn som fötts i församlingen under föregående år, och där varje föräldrapar som gåva får en CD med kristna barnsånger. 3. artiklar i församlingsbladet med anknytning till dopet (T.ex. Varför döper jag mitt barn? Vad betyder dopet för mig? ) 4. de som inte döpt sitt barn under året det fötts, får i december månad en personlig uppringning av präst med erbjudan om dop. 5. alla aktiva vuxna och barn i församlingens frivilligarbete och verksamhet får erbjudande om dop. Kontakt med dessa tas av prästerna. 6. årlig inbjudan till dop för dem som fyllt 17 år och ej är döpta. Denna inbjudan följs av inbjudan till dopundervisning samt inbjudan till vuxenkonfirmation. 7. om möjligt årligt inbjuda till dop för dem som tillhör Svenska kyrkan men ej är döpta. Denna inbjudan följs av inbjudan till dopundervisning samt inbjudan till vuxenkonfirmation. 8. samtal vid dopbesök skall präglas av stor omsorg om dopbarnet, 9. föräldrarnas ansvar för barnets kristna fostran, och dopet som ett sakrament och helig handling. Dopgudstjänsten 1. en delaktighet i dopgudstjänstens olika moment eftersträvas, från såväl dopfamilj som från släktingar, och övriga deltagare i gudstjänsten. 2. dop i huvudgudstjänst oberoende av var denna firas bör eftersträvas. Om detta inte är möjligt bör dopgudstjänsten firas i kyrkorummet. I undantagsfall kan dop ske i hemmet eller på annan plats eller i annat sammanhang. Efter dopgudstjänsten 1. föräldrarna inbjuds till gudstjänsten söndagen efter dopet, för att tända ett ljus i särskild dopljusstake i samband med tillkännagivande. 2. inbjudan till årlig doperinransgudstjänst med välsignelse av barnet, där föräldrarna medtar dopljus som tänds under gudstjänsten. Samling med kort dopundervisning för föräldrarna efter gudstjänsten! 3. vid terminsstart får varje familj med barn 0-5 år en personlig inbjudan från församlingsassistenttjänsten med inbjudan till "öppen kyrkis". 4. på årsdagen, två och tre- årsdagen av dopet får barnet ett brev med hälsning från församlingen. 5. när barnet fyllt tre år får det ett besök av församlingsassistenten med en bok En gång döptes Du, samt "Grundsunda församlings målarbok", en CD med dopsånger och kristna sånger samt inbjudan till församlingens barnverksamhet. 6. de som är döpta i åldern 2 år och äldre får ett specialbrev på 2- och 3-årsdagen av dopet. 9

10 Kyrkoherden har ansvar för att församlingens pastorala program för dopet följs och att utvärdering sker med regelbundenhet. FÖRSAMLINGENS DOPUNDERVISNING Barn och familjearbetet i Grundsunda är ett led i församlingens dopuppföljning och kristna fostran, där församlingen vill visa på dopet som en tillhörighet till kyrkan och en trygghet i vardagen. FÖR BARN vill vi erbjuda en möjlighet till undervisning om och fostran i det kristna livet genom att: erbjuda öppen barnverksamhet för barn i åldern 0-2 år tillsammans med föräldrar och syskon. erbjuda barntimmar för alla barn i åldrarna 3-6 år som så önskar. samarbeta med förskolan, och erbjuda 4- och 5-åringarna där barntimmar på Kyrkans hus. arbeta för att utveckla föräldrakontakten. församlingsassistenten regelbundet besöker församlingens förskolor, för att berätta om de kristna högtiderna och den kristna tron. erbjuda förskolor medverkan/besök av församlingsassistent, diakon, kyrkokantor eller präst. erbjuda förskolor och skolor studiebesök i Grundsunda kyrka och Kyrkans Hus. erbjuda minior och juniorverksamhet för alla barn i åldrarna 6 13 år. FÖR UNGDOMAR vill vi erbjuda en möjlighet till undervisning om och fostran i det kristna livet genom att: samarbeta med skolor inom församlingen genom att erbjuda information, lektioner, prao mm. erbjuda studiebesök i kyrkan, Kyrkans Hus, gravkapell etc. ombesörja utbildning av lekmannaledare för ovanstående verksamheter samt en kontinuerlig fortbildning för dessa. arbeta för att utveckla föräldrakontakten. stödja arbetet med regelbundna klassbesök på skolorna i Husums Kristna samarbetsråds regi. KONFIRMATION Församlingens konfirmandarbete är en aktualisering av dopet. Det vill ge vuxna och ungdomar en möjlighet till livstydning på dopets grund. Konfirmandtiden skall på olika sätt ge hjälp och möjlighet att gestalta det liv i Anden som redan getts genom dopet till Jesus Kristus. I konfirmandtiden, som har engångskaraktär, har denna tanke en central plats. Konfirmationshögtiden följs efter en tid av reflekterande över livsfrågor, kristen tro och kristet liv. 10

11 Konfirmationsgudstjänsten skall firas som en offentlig gudstjänst och präglas av de bärande momenten redovisning, församlingens trosbekännelse, individuell förbön och välsignelse och med en klart uttalad sändning till tjänst i Guds rike. Grundsunda församling vill se konfirmandtiden som en fortsättning i att leva i sitt dop och vi vill under konfirmandtiden hjälpa konfirmanden till fördjupad förståelse och insikt i den kristna tron och dess grunder. Före konfirmandtiden I maj månad sänds en information ut till samtliga ungdomar i 14-årsåldern ut om att konfirmandtiden börjar under hösten. samtliga ungdomar i 14 - årsåldern (åk 8) som är kyrkotillhöriga och icke kyrkotillhöriga i församlingen får i september månad en inbjudan, med anmälan till konfirmandtiden. ett par veckor innan konfirmandtiden börjar, gör konfirmationspräst och församlingsassistent besök på Husumskolan, för att informera alla 14-åringar samt inbjuda till konfirmandtiden som i huvudsak är förlagd till Kyrkans Hus. konfirmandtiden börjar med inskrivning vid Mikaelidagens gudstjänst i Grundsunda kyrka, med efterföljande träff för både konfirmander och föräldrar, för information, frågor, tankar om konfirmandtiden. Konfirmandtiden konfirmandtiden sträcker sig över höst och vårterminen och avslutas med konfirmationshögtiden under pingsthelgen. konfirmanderna träffas i stort sett varannan vecka efter skoltid på Kyrkans Hus ca 2,5 timmar, där församlingens konfirmationspräst och församlingsassistent tillsammans har huvudansvaret. två fem läger ingår i konfirmandtiden. Två läger i början av konfirmandtiden, och tre läger under vårterminen. Tillsammans utgör dessa läger, ca 10 lägerdygn. Huvudansvar för konfirmandtiden har konfirmationspräst och församlingsassistent. Arbetslaget och frivilliga medarbetare knyts till konfirmandtiden. under konfirmandtiden går konfirmanderna minst 12 gånger i kyrkan. fyra - fem gånger av konfirmandernas kyrkogångsdagar är speciella kyrkogångsdagar då konfirmanderna medverkar i gudstjänsten och där efterföljande samling sker med konfirmanderna och deras föräldrar. församlingen följer riktlinjerna som utgivits för Svenska kyrkans konfirmandarbete för konfirmander beträffande såväl ålder, antal lästimmar, lägerdygn mm. en grundförutsättning skall vara att församlingens konfirmandarbete planeras och genomföras så att också de med särskilda behov har möjlighet att delta 11

12 Konfirmationshögtiden konfirmationsgudstjänsten hålls Pingstafton i kyrkan. Redovisning av konfirmanderna kan ske i form av drama, textläsningar, musik som förberetts och övats i konfirmandgruppen tillsammans med konfirmationspräst och församlingsassistent. Förhör kan även hållas. konfirmanderna bär konfirmandkåpor som församlingen tillhandahåller. på Pingstdagen hålls söndagsmässa med konfirmandernas gemensamma nattvardsgång och efterföljande gruppfotografering. föräldrarna uppmuntras vid föräldraträffar samt vid gudstjänsten på pingstdagen att deltaga i nattvardsfirandet. Efter konfirmandtiden erbjuda fjolårskonfirmanderna att vara med i ungdomsgrupp. fjolårskonfirmanderna erbjuds att bli hjälpledare i konfirmandarbetet, och att under konfirmandtiden få åka med på konfirmandläger och övriga läger som anordnas t.ex. stiftsungdomsting, riksmöte mm. konfirmanderna erbjuds att även hjälpa till på olika sätt i ungdomsarbetet som hjälpledare/medhjälpare mm i kyrkans ungdomsverksamhet och annan verksamhet. erbjuda stiftets kurser för unga konfirmandledare VIGSEL I vigseln förenas två människor i äktenskapet. De lovar att dela livets glädje och sorg med varandra i en livslång relation. Grundsunda församling vill värna om äktenskapets grund. Vigselgudstjänstens syfte är att uttrycka glädje, bekräftelse och samhörighet samt att be om Guds välsignelse över de nyvigda. Evangeliet om Guds kärlek i Jesus Kristus blir genom vigselgudstjänsten en kraftkälla för ett liv i ömsesidig tillit, trohet och gemenskap. I vigselgudstjänsten ger två människor sina äktenskapslöften offentligt inför Gud, varandra och de vittnen som är närvarande. Före vigseln församlingen önskar att förhållandet mellan två människor skall bygga på äktenskaplig grund, och vill därför uppmuntra till vigsel genom bl.a. artiklar i kyrkblad om vikten att leva tillsammans som vigda. församlingshemmet på Grundsundavallen erbjuds för bröllopsfester kostnadsfritt för församlingsbor. församlingen erbjuder bröllopsvit i församlingshemmet för de som vill viga sig i Grundsunda kyrka. prästerna uppmuntrar aktivt sambopar till giftermål, när de träffar dessa. den särskilda vigseltidningen som framtagits av Grundsunda församling lämnas föräldrar som är ogifta t.ex. i samband med dopsamtal. präst och kantor träffar brudparet i god tid före själva vigseln för övning i kyrkan, eller det kapell där vigseln skall förrättas. 12

13 Vigselakten vigselakten utformas i nära samråd med vigselparet. möjligheten till delaktighet för släkt och vänner i vigselgudstjänstens olika moment skall uppmuntras genom dessa erbjuds delta i textläsning och förbön etc. Därigenom ger de sitt stöd och markerar sin samhörighet med vigselparet. vigselparet uppmuntras att använda församlingens vigselljusstake i vigselgudstjänsten för att markera makarnas samhörighet vid tillkännagivandet. Efter vigseln vigselparet bjuds in helgen efter vigseln för att närvara vid förbön, och får då själva få tända ljus i den vigselljusstake som finns i kyrkan, som en markering av vigselparets samhörighet med varandra efter det att man vid vigseln fått Guds välsignelse för sitt kommande liv tillsammans.. erbjuda församlingens par som har svårt med sitt liv tillsammans medling och stöd i sitt äktenskap genom familjerådgivning. erbjuder församlingen temagudstjänster/samlingar om relationer och att leva tillsammans. BEGRAVNING I begravningsgudstjänsten överlämnar församlingen och de sörjande den som har dött i Guds händer och åt Guds barmhärtighet. Kyrkans tro och bekännelse är att Jesus Kristus har dött och uppstått från de döda och därmed burit människans död och genom uppståndelsen öppnat vägen till det eviga livet. Vid begravningen påminns de närvarande om livets frågor, dödens allvar och uppståndelsens glädje. Församlingen vill hjälpa och bistå människor som förlorat sina anhöriga genom att med omsorg och kontakt komma med hoppets budskap mitt i hopplösheten och sorgen. Före begravningen då dödsfall kommit till församlingens kännedom, skickas församlingens egen informationsfolder Råd och hjälp vid dödsfall inom Grundsunda församling, till sorgehuset med de råd och den hjälp som församlingen lokalt kan erbjuda de anhöriga. när meddelande om dödsfall skett tar präst som ansvarar för begravningen så fort som möjligt personlig kontakt med de anhöriga, för att träffa dem och att bistå med hjälp och stöd. begravningsakten föregås alltid av samtal mellan präst och sörjande. 13

14 Begravningsakten tjänstgörande präst verkar för anhörigas och vänners delaktighet i begravningsgudstjänsten. tjänstgörande präst uppmuntrar till utbärning och gravsättning i direkt anslutning till begravningsgudstjänsten. församlingen erbjuder församlingshemmet samt församlingsvärdinna för minnesstund. tjänstgörande präst kan föreslå de anhöriga att foto på den döde sätts på särskilt bord i församlingshemmet vid minnesstunden. begravningsgudstjänst sker i Grundsunda gravkapell främst på fredagar. Efter begravningen anhöriga får personlig inbjudan till tacksägelse vid söndagens gudstjänst efter begravningsdagen. i samband med tacksägelsen tänds ett ljus av kyrkvärd i särskild tacksägelseljusstake som finns placerad i kyrkans kor. ungefär en månad efter begravningen, gör präst återbesök hos de närmast anhöriga. I regel görs detta hos änka, änkling. diakon gör uppföljande besök efter det att präst gjort sitt besök. anhöriga får inbjudan om att vara med i samtalsgrupp för sörjande, som leds av präst eller diakon med ungefär sex träffar, som en hjälp att komma igenom sorgen. samtliga anhöriga inbjuds till gudstjänst på Alla helgons dag med ljuständning för varje avliden sedan föregående år. samtliga anhöriga inbjuds till särskild gudstjänst på Alla själars dag, där man själva får tända ett ljus. samtliga änkor/änkemän erbjuds bli frivilligmedarbetare utifrån deras personliga intressen och förutsättningar. Begravning av icke kyrkotillhörig Om man har trätt ur Svenska kyrkan är utgångspunkten att man inte vill ha en kyrklig begravning och därför inte heller kan kräva en kyrklig begravning med präst eller med medverkan av präst. Om det finns synnerliga skäl kan dock kyrkoherden besluta att begravning i Svenska kyrkans ordning kan få äga rum. Om så sker har de anhöriga skyldighet att erlägga de kostnader som fastställts av Grundsunda kyrkofullmäktige. Undervisning och kristen fostran Lärande och lära Livet är ett lärande. Mellan födelse och död står vi alla i ett kontinuerligt lärande inte bara i den form som vi kallar skolan. På olika vägar lär vi oss saker som kan bli betydelsefulla hela livet. En del av kyrkans uppgift är att skapa mötesplatser för människor att tolka livet mot det mönster som vi skymtar i Kristus. Det viktigaste lärandet sker när församlingen erbjuder miljöer som ger kontakt med och erfarenheter av mötet med Jesus Kristus i bön och gudstjänst. Att dela lärjungaskap innebär att följa Jesus i ord och handling. 14

15 Men kyrkan står också för en lära. Berättelsen fördes vidare, likaså erfarenheterna som återberättades. De blev ett stöd och en hjälp i det som är församlingens uppgift att växa och att skapa en ny gemenskap. I den första församlingen anar vi detta mål låt oss i kärlek hålla fast vid sanningen och växa i alla avseenden så att vi förenas med honom som är huvudet, Kristus, skriver Paulus till de kristna i Efesos. (Ef. 4:15) i Petrusbrevet skymtar målet att det nya perspektiv man fått på livet ska bära frukt Ty om allt detta finns hos er och får växa till, blir er kunskap om vår herre Jesus Kristus inte overksam utan bär frukt. ( 2 Petr 1:8) Den bevarade läran hade också ytterligare en sida, som vi börjar ana redan i Bibeln. Det var inte vilken lära som helst. Det blev viktigt att veta vad det var att vara kristen i en mångandlig miljö. Så kom ofta våra trosbekännelser till. Jesus som lärare I Jesu sätt att möta människor finner vi ett utmanande mönster. Hans undervisning var mycket sällan en ordnad undervisning i särskilda lokaler den var snarare ett sätt att möta människor där de var. Utifrån en given situation skedde ett lärande. I spänningsfältet mellan undervisning och lärande har kyrkan sin uppgift att leva idag. Jesu möten med människor präglades av dialog, konfrontation med makteliten, ett samtal som oftast innebar befrielse och förändring. I vid mening har alla döpta ett uppdrag att delta i församlingens undervisning och lärande. Några har både genom vigningsuppdrag och utbildning fått särskilda uppgifter att ansvara för undervisning. GRUNDSUNDA FÖRSAMLINGS UNDERVISNING SKER FRÄMST GENOM: 1. Förkunnelsen i församlingens GUDSTJÄNSTER OCH KYRKLIGA HANDLINGAR enligt sidorna Församlingens DOPUNDERVISNING enligt sid 8-9 i denna församlingsinstruktion. 3. Mötet med ungdomarna under KONFIRMANDTIDEN enligt sidorna Samtal med barnen och föräldrar fr.o.m. öppen kyrkis t.o.m. junioråldern. 5. Arbetet som beskrivs på sidorna 14 16, samt genom följande: FÖR ALLA FÖRSAMLINGSBOR vill vi erbjuda fördjupning och uppbyggelse i det kristna livet, genom att: erbjuda föräldrar och faddrar stöd och råd till exempel genom dopsamtal och träffar. inspirera och stödja ett ökat lekmannaansvar för församlingens liv och verksamhet. erbjuda församlingsbor deltagande i kyrkans gemenskapsgrupp. erbjuda undervisning i tros- och livsåskådningsfrågor. GENOM SAMARBETE MED FÖRSKOLAN vill vi: hjälpa förskolan att lära barnen om de viktigaste kristna högtiderna. hjälpa föräldrarna med barnens kristna fostran. öka antalet barn i församlingens barnverksamhet. lära känna barnen och göra församlingens medarbetare kända. erbjuda medverkan vid studiedagar för förskolepersonal. 15

16 GENOM REGELBUNDNA BESÖK FRÅN FÖRSKOLA/SKOLA I KYRKAN vill vi: ge skolbarnen möjlighet att på ett naturligt sätt komma i kontakt med församlingen. vara ett stöd för lärarna i deras undervisning om kristen tro och kyrkan. bygga upp kontakter med skolans personal så att de upplever det naturligt. att ta kontakt när de behöver stöd och hjälp, tex. vid kris. GENOM EKUMENISKT SKOLARBETE vill vi: få större möjlighet att nå skolorna med kristen undervisning. vara resurspersoner för lärarna. nå barnen där de vistas i förskolan/skolan. ge kunskap om de kristna högtiderna och kristna grundvärderingarna. visa på att kristna oberoende av församlingstillhörighet kan samarbeta. GENOM STUDIECIRKLAR vill vi: verka för gemenskap genom studier och utvecklandet av personligheten. öka studie och musikverksamheten i församlingen. stödja Sensus som kyrkans studieförbund. vid kyrkorådssammanträden ge ledamöterna en fördjupad kunskap om kristen tro och kyrkans organisation höja kunskapsnivån. nå ekonomiska fördelar för ett utvidgat studiearbete för mindre kostnad. få hjälp att utforma studiecirklar och hitta lämpligt studiematerial. förenkla församlingens ekonomiska administration vid konserter etc. GENOM STUDIEARBETET I KYRKANS HUS vill vi: ge möjlighet till kontaktskapande verksamhet. ge församlingsbor en möjlighet att hitta vägen till kyrkans verksamhet. visa att församlingen finns i vardagslivet. främja studieverksamhet över lag. GENOM FRIVILLIGA MUSIKUNDERVISNINGEN vill vi: skapa en väg in till musikmedverkan och sångmedverkan i kyrkan. medverka till att kyrkokantorn kan få stöd och hjälp i sin tjänsteutövning. berika gudstjänstlivet. ge kyrkokantorn hjälp att upprätthålla sin pedagogiska förmåga. 16

17 Diakonal verksamhet I mötet med den enskilda människan tar diakonin gestalt. Där har varje människa ett ansvar att se och tjäna medmänniskor. Dessa möten kan vara nära möten med enskilt samtal eller själavård, vardagliga möten som gestaltas i tjänst till medmänniskan och globala möten där engagemanget för internationell rättvisa tar form. Diakoni är en tjänst för människans skull och skall genomsyra hela församlingens verksamhet, inte bara vara ett eget verksamhetsområde. Diakoni är ett förhållningssätt i församlingens samverkan med andra goda krafter i samhället. En diakonidefinition grundas på de tre trosartiklarna kan uttryckas så: Medmänsklig omsorg, grundad i Kristi kärlek och uttryckt i kyrkans liv genom barmhärtighet och solidaritet. Utifrån kyrkohandboken och avsnittet om vigning av diakoner, har kyrkoordningen följande beskrivning av diakonens uppgifter:. Diakonen är genom sin gärning ett barmhärtighetens tecken i både församlingen och samhället. Diakonen har ett ansvar att göra kärlekens gärningar, särskilt mot utsatta människor. Varhelst det finns mänsklig nöd är det diakonens kallelse att ingripa och inspirera andra att ta ansvar. Det är viktigt att fortlöpande ha god kännedom om människans livssituation, för att kunna se behoven och planera för det diakonala arbetet. Samhällets uttalade behov av samverkan i t.ex. kris och katastrofer utgör en angelägen utmaning för kyrkans närvaro och diakoni, både lokalt och internationellt. GENOM DIAKONIN inom församlingen vill vi: bedriva uppsökande verksamhet och stödja människor i svåra sociala och andliga förhållanden. erbjuda änkor/änkemän samt andra sörjande deltagande i samtalsgrupper om sorgen. erbjuda ensamma människor mötesplatser och verksamhet som skapar kontakter och gemenskap. främja Svenska Kyrkans internationella arbete arbete för att peka på vikten av att försvara människors rätt att stå på de förtrycktas sida. upprätthålla fortlöpande kontakt med hemtjänst, socialvård och åldringsvården samt företag och fackföreningar. utifrån ett folkkyrkoperspektiv att många i församlingen skall räknas som medarbetare i den diakonala uppgiften även om det inte föreligger formella anställningar. verka för att ett kontaktnät av ombud i byarna utvecklas till ett stöd för det diakonala arbetet följa samhällets förändring av hälso- och sjukvården under 2000-talet för att anpassa församlingens diakonala arbete till denna förändring. verka för att stödja de flyktingar som tidvis finns bosatta i Husums samhälle. FÖR MÄNNISKOR I ARBETSFÖR ÅLDER vill vi arbeta för att: stå till tjänst för enskilda samtal och aktivt söka personlig kontakt med församlingsbor kring existentiella frågor och behov. församlingens deltagande i lokala krisgrupper organiseras tydligt samt att fokusera ansvaret för beredskapsplanläggning såväl för åtgärder vid olyckshändelser och katastrofer, som vid beredskap. genom Svenska Kyrkans Unga vill vi skapa mötesplatser för kontakt och samtal. diakoni bland barn och ungdomar skall ha formen av förebyggande verksamhet i en vilja att möta deras verklighet. 17

18 FÖR PENSIONÄRER vill vi arbeta för att: erbjuda regelbundna träffar och gudstjänster i olika delar av församlingen. erbjuda årliga veckoslutsläger. ordna studiecirklar på dagtid. diakonen under året besöker samtliga nyblivna pensionärer. diakonen vid besöket hos de nyblivna pensionärerna inventerar vilka behov de har och verka för att möta dessa behov. till församlingens verksamhet knyta olika resurspersoner bland de nyblivna pensionärerna. GENOM KYRKANS HUSum vill vi verka för: att skapa en mötesplats för människor och en kärleksfull miljö där människor kan mötas och umgås under ett tak. att församlingsbor skall få räknas som medarbetare i den diakonala uppgiften även om det inte föreligger någon formell anställning. skapa ett folkets hus och ett levande hus för hela bygden. att rusta församlingsbor att dela det diakonala ansvaret. att möta den enskilda människan i hennes utsatthet. att ha omsorg om hela människan samt att skapa miljöer, där evangeliet uttrycks i handling. en öppen attityd mot föreningsliv och organisationer i församlingen. att knyta människor till ett medmänskligt engagemang för andra människor. Missionsverksamhet GENOM Café Duvan och Snickarboa vill vi: skapa en trevlig träffpunkt mitt i bygden. skapa en plats där de som arbetar som frivilligarbetare känner sig behövda som en del av församlingens diakonala arbete. arbeta för att skapa ett överskott som kan användas i hjälpverksamhet ge möjligheter för församlingsbor att idka hantverk. erbjuda mindre lokal för enklare snickeri och ändringsarbeten Kyrka är mission Kyrka är mission. Mission betyder sändning. Kyrkan är sänd i världen med ett uppdrag att göra Jesus Kristus känd och vara ett salt och ljus. Kyrkan är inte till för sin egen skull utan för människor och för världen. Mission är att upprätta synliga tecken på Guds rikes närvaro och erbjuda människor del i detta rike. Detta gäller både globalt och lokalt. 18

19 Sänd med evangelium Som utgångspunkt för förståelsen av begreppet mission har vår kyrka ofta använt Jesu missionsbefallning hos evangelisten Matteus i kapitel 28 vers Åt mig har getts all makt i himmelen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.. Kyrkans sändningsuppdrag beskrivs där som en ständig väg vidare i ett världsvitt perspektiv och innehållet i uppgiften att göra allt fler till lärjungar anges genom orden döpa och lära. En gränsöverskridande församling Att vara församling är att vara sänd in i det samhälle där människor lever sina liv. I ett mångkulturellt och mångreligiöst samhälle är det ytterst angeläget att församlingen samtalar om frågor som rör kristen trostolkning och förhållningssätt. Öppen kyrka handlar om att finnas till för alla, möta människor med respekt och dialog. Uppdraget att vara kyrka är inte frikopplat från den tid, det samhälle och den värld vi lever i. Att vara sänd med ett uppdrag är knutet till evangelium och befrielse. GRUNDSUNDA FÖRSAMLINGS MISSIONSVERKSAMHET SKER FRÄMST GENOM : 1. Förkunnelsen i församlingens GUDSTJÄNSTER OCH KYRKLIGA HANDLINGAR. 2. Församlingens DOPUNDERVISNING enligt sid 8-9 i denna församlingsinstruktion. 3. Mötet med ungdomarna under KONFIRMANDTIDEN enligt sidorna Arbetet som beskrivs på sidorna 14 17, samt genom följande : GENOM EKUMENISKT ARBETE vill vi: öka möjligheten till gemensamma satsningar för att göra Jesus Kristus känd, trodd och älskad. vara medlemmar i Husums Kristna samarbetsråd. genom kyrkornas representant anställd av HKS bidra till ökad kunskap om kristen tro och lära på skolorna inom församlingen. medverka till att skapa större förståelse mellan kyrka och frikyrka. GENOM SVENSKA KYRKANS INTERNATIONELLA ARBETE vill vi: arbeta för att bistå fattiga och förtryckta människor oavsett hudfärg, kön, religion, etnisk tillhörighet eller politisk tillhörighet. genom opinionsbildning, information och utbildning förmedla kunskap och skapa ett engagemang för internationell diakoni, rättvisa och utveckling. avslöja och bekämpa orsaker till orättvisa, fattigdom och förtryck. ge församlingsbor möjlighet till engagemang och delaktighet. samla in pengar för att bistå nödlidande. 19

20 GENOM SVENSKA KYRKANS INTERNATIONELLA ARBETE vill vi: öka möjligheten till gemensamma evangelisationssatsningar. öka kunskapen hos församlingsbor om kyrkans internationella arbete runt omkring i vår värld. skickliggöra och öka kunskapen hos internationellt ombud, aktiva medarbetare samt församlingsbor. samla in gåvomedel för att möjliggöra för HELA VÄRLDENs viktiga arbete. FÖRSAMLINGENS INFORMATION ETT LED I MISSIONSARBETET Församlingens informativa insatser är ett led i Grundsunda församlings missionsarbete. Kyrkorådet har huvudansvaret för informationen. Kyrkoherde svarar med biträde av komminister för informationen om gudstjänster, själavård och församlingsverksamhet. Övriga anställda biträder i detta informationsarbete. Huvudansvaret för församlingsblad och annat informationsmaterial har kyrkoherden i samråd med komminister och övrig personal. Kyrkoherden är ansvarig utgivare med huvudansvar för innehållet. GENOM FÖRSAMLINGENS INFORMATIONSINSATSER vill vi: till massmedia upplysa om församlingens arbete. regelbundet fyra gånger per år utge församlingsblad som speglar församlingens olika verksamhet och pastorala program. redogöra för beslut som fattas av församlingens beslutande organ. göra församlingsborna uppmärksamma på särskilda gudstjänster och sammankomster för att de skall kunna deltaga. deltaga i HUR s allaktivitetsbladet med information om församlingens verksamhet. varje vecka annonsera i predikoturerna i ÖA. varje vecka affischera i Husum och byarna. varje vecka i samband med gudstjänsten i kyrkan dela ut program med kommande veckas gudstjänster och verksamhet. genom riktade inbjudningar med brev eller gruppkorsband, göra församlingsborna uppmärksamma på särskilda gudstjänster och sammankomster. informera nyinflyttade om församlingens verksamhet. 20

21 Medarbetarskap och fortbildning för anställd personal MEDARBETARSKAP Kallelsen att föra ut evangelium är given åt hela Guds folk. Alla i kyrkan är lemmar i en och samma kropp. Dopet är grundläggande och ger delaktighet i kyrkans gemensamma uppdrag. Förtroendevalda, frivilliga medarbetare, anställda och de som vigs till uppdrag inom kyrkans vigningstjänst skall fullgöra de speciella uppdrag som de anförtrotts i solidaritet med Svenska kyrkan och kyrkans tro, lära och bekännelse. Alla kyrkans anställda, förtroendevalda och frivilliga medarbetare skall tjäna kyrkan och församlingen och i det uppdrag de fått, bidra till att evangeliet blir känt, kyrkan uppbyggd och människorna tjänade. Förtroendevalda De förtroendevalda har av församlingen fått i uppdrag att ta ansvar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd och dess förvaltning skött. De utövar sina uppdrag inom ramen för det mandat som tillhör det förtroendevaldas organ som de ingår i. Anställda Församlingsassistent, kyrkomusiker och andra anställda bidrar i sina befattningar direkt eller indirekt till att församlingens grundläggande uppgift i gudstjänst, undervisning, diakoni och mission blir utförd. Präster och diakoner fullgör sina uppdrag i trohet mot avgivna vigningslöften. Frivilligt medarbetarskap Kännetecknande för Grundsunda församling är ett starkt frivilligt engagemang från många människor. För närvarande finns ca människor engagerade i en liten eller stor uppgift i församlingens arbete. Detta arbete är viktigt att utveckla. Allt fler skall kunna inkludera sig själva i vi i kyrkan. Alla har vi en gemensam uppgift att gestalta kyrkan i vår tid och i vår bygd. Bärande i folkkyrkotanken är att alla skall känna sig delaktiga. Så vill vi ha det i Grundsunda församling. Församlingen behöver alla människors tros och livserfarenheter i gudstjänst och övrigt församlingsliv. Vardagserfarenheterna ger nya och annorlunda frågor och svar. Var och en utgår från sina egna referensramar i den verklighet man befinner sig i. Därför kan och bör alla inom Grundsunda församling ges möjlighet att vara med och berika församlingens verksamhet. Vi vill i Grundsunda församling att medarbetarskapet skall förutsätta ömsesidig respekt, tilltro och samverkan mellan anställda och övriga församlingsbor. Resurs och bemanningsplan för Grundsunda församling I Grundsunda församling finns f n en kyrkoherdetjänst och 1,5 komministertjänster inrättade av stiftsstyrelsen. En komministertjänst har en tjänstgöringsgrad om 50 % av en heltidstjänst och finns tillfälligt inrättad under kyrkoherdens tjänstledighet för fackligt uppdrag om 50 % av heltid. Kyrkomusikern skall vara kyrkokantor. 21

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby Doppastoral Svenska kyrkan i Rödeby Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus Kristus. Dopet sker alltid med vatten och i Faderns, Sonens och den heliga Andens

Läs mer

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city Samarbetsavtal mellan 1. Grunddokument D etta grunddokument beskriver mål och inriktning samt ekumeniska förutsättningar för samarbetet mellan Linköpings domkyrkoförsamling och Linköpings S:t Lars församling

Läs mer

Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling. Sida 1 av 7

Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling. Sida 1 av 7 Sida 1 av 7 Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling Innehållsförteckning 1. Vår omvärld... 3 2. Relation församlingens ledord... 3 3. Vår invärld... 4 4. Det pastorala programmet (hur gudstjänst,

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION 2006 FÖR LINKÖPINGS BERGA FÖRSAMLING LINKÖPINGS STIFT

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION 2006 FÖR LINKÖPINGS BERGA FÖRSAMLING LINKÖPINGS STIFT Linköpings Berga församling FÖRSAMLINGSINSTRUKTION 2006 FÖR LINKÖPINGS BERGA FÖRSAMLING LINKÖPINGS STIFT Godkänd av Linköpings Berga kyrkoråd och kyrkoherde Anders Arin 2006-12-06 DISPOSITION OCH STRUKTUR

Läs mer

Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet. Borgerligt alternativs program 2014 2017

Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet. Borgerligt alternativs program 2014 2017 Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet Borgerligt alternativs program 2014 2017 1 Innehåll Förord 3 Värdegrund 4 Vad är Svenska kyrkan? 5 Verksamhet i församlingarna 6 Gudstjänstliv i förnyelse Kyrkomusiken

Läs mer

Församlingsinstruktion 2014 Oscars församling innehåll

Församlingsinstruktion 2014 Oscars församling innehåll Församlingsinstruktion 2014 Oscars församling innehåll Omvärldsanalys sid 2 Gudstjänst sid 3 Undervisning sid 4 Mission sid 4 Diakoni sid 5 Slutord sid 6 Omvärldsbeskrivning historik och omvärld Oscars

Läs mer

Församlingsblad Julen 2008

Församlingsblad Julen 2008 Församlingsblad Julen 2008 Kära församling! Åra i höjden åt Gud och på jorden fred åt de människor Han finner behag i! Så prisades Gud av en stor himmelsk här i Betlehem när Han själv - den Helige, den

Läs mer

Begravningspastoral Norra Möre och Ölands kontrakt

Begravningspastoral Norra Möre och Ölands kontrakt Begravningspastoral Norra Möre och Ölands kontrakt Ås kyrkogård på södra Öland En gemensam hållning gemensam pastoral Hur vi möter människor i samband med de kyrkliga handlingarna blir allt mer betydelsefullt.

Läs mer

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se 2013/2014 www.bibelskolagoteborg.se Välkommen till Bibelskola Göteborg! Bibelskola Göteborg vill vara en bibelskola där du får växa i ditt personliga liv som kristen, där du får hjälp att leva och växa

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Du betyder mer än du tror! Några ord om varför du är viktig för Svenska kyrkan

Du betyder mer än du tror! Några ord om varför du är viktig för Svenska kyrkan Du betyder mer än du tror! Några ord om varför du är viktig för Svenska kyrkan KONSERTER MÄSSOR SAMTAL SOPPLUNCHER MUSIK BIBELSTUDIRER KURSER GUDSTJÄNSTER VISNINGAR CAFÉ UTSTÄLLNINGAR QIGONG I Vasastans

Läs mer

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR LINDESBERGS FÖRSAMLING, VÄSTERÅS STIFT

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR LINDESBERGS FÖRSAMLING, VÄSTERÅS STIFT FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR LINDESBERGS FÖRSAMLING, VÄSTERÅS STIFT 1. INLEDNING 1.1. FÖRSAMLINGEN Lindesbergs församling består av tätorten Lindesberg och Vedevåg, och där tillhörande jordbruksoch skogsområden.

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

BEGRAVNINGSPASTORAL för TYRESÖ FÖRSAMLING

BEGRAVNINGSPASTORAL för TYRESÖ FÖRSAMLING BEGRAVNINGSPASTORAL för TYRESÖ FÖRSAMLING Svenska kyrkan vill finnas som stöd och hjälp vid de viktiga ibland svåra situationer som livet ställer oss inför. Svenska kyrkan vill vara en trygghet i glädje

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

Veteaxet är en symbol för Mikaelskyrkan. Kyrkorummet är ett gammalt sädesmagasin från 1700-talet som nu är ett levande gudstjänstrum.

Veteaxet är en symbol för Mikaelskyrkan. Kyrkorummet är ett gammalt sädesmagasin från 1700-talet som nu är ett levande gudstjänstrum. 1 Veteaxet Jesus sa: Om vetekornet inte faller i jorden och dör förblir det ett ensamt korn. Men om det dör ger det rik skörd. Johannesevangeliet 12:24 Veteaxet är en symbol för Mikaelskyrkan. Kyrkorummet

Läs mer

Norra Mellby församling BEGRAVNINGSPASTORAL

Norra Mellby församling BEGRAVNINGSPASTORAL Norra Mellby församling BEGRAVNINGSPASTORAL Födelse och död är heliga händelser. Någon kommer in i livet, någon går ur tiden. Nära födelse och död blir allt annat smått. Livet är större än det som i övrigt

Läs mer

Begravningspastoral. för Kropps pastorat - 1 -

Begravningspastoral. för Kropps pastorat - 1 - Begravningspastoral för Kropps pastorat - 1 - - 2 - Begravningsgudstjänsten Begravningens sammanhang kan sträcka sig under mycket långt tid. Från en allvarlig sjukdom till sorgetiden efter begravningsgudstjänsten,

Läs mer

Fo rsamlingsinstruktion

Fo rsamlingsinstruktion Fo rsamlingsinstruktion för Gottfridsbergs församling Linköpings domkyrkopastorat Linköpings stift Svenska kyrkan Koret i Ansgarskyrkan Beslutad av kyrkorådet 2012-12-03 1 Innehåll Öppenhet och fördjupning

Läs mer

Församlingsinstruktion för Guldsmedshyttans församling

Församlingsinstruktion för Guldsmedshyttans församling Församlingsinstruktion för Guldsmedshyttans församling Mot slutet av sitt jordiska liv, sade Jesus till sina lärjungar: Mig är given all makt i himmelen och på jorden. Gå fördenskull ut, och gör alla folk

Läs mer

Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete

Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete Verbum Första upplagan, tredje tryckningen 2008 Svenska Kyrkan och Verbum Förlag Omslag och grafisk form:

Läs mer

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD Här finns förslag till samtalsfrågor till boken Mer än ord trovärdig efterföljelse i en kyrka på väg. Frågorna passar bra att använda i diskussionsgrupper av olika slag. Komplettera

Läs mer

att grupper som har trosundervisning och som träffas under en längre tid blir till slutna grupper där bara de invigda äger tillträde.

att grupper som har trosundervisning och som träffas under en längre tid blir till slutna grupper där bara de invigda äger tillträde. Inledning Den unga mamman med det långa ljusa håret satt med lille Oskar i knäet. Vi skulle förbereda sonens dop. Rätt som det är säger mamman: Du vet väl om att jag inte är döpt? Ja, svarade jag. Vet

Läs mer

Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015. Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05

Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015. Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05 Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015 Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05 Innehåll Starrkärr-Kilanda församling... 3 Historik... 3 Nutid... 3

Läs mer

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Lektion 12 Dopets sakrament Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Ordet sakrament har förståtts på många olika sätt av olika religiösa grupper. Kanske vore det vara bra om vi sade klart, här och nu, vad

Läs mer

1. Öppen och fördomsfri kyrka

1. Öppen och fördomsfri kyrka Fria liberaler i Svenska kyrkan FiSK är ett nätverk som samlar liberaler engagerade i Svenska kyrkan. Vi m öjliggör för alla liberaler oavsett partipolitisk tillhörighet att vara förtroendevalda i Svenska

Läs mer

En levande församling

En levande församling PINGST VÄSTERÅS En levande församling Och Herren skall alltid leda dig; han skall mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du skall vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång,

Läs mer

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION SÄVAR - HOLMÖNS FÖRSAMLING

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION SÄVAR - HOLMÖNS FÖRSAMLING FÖRSAMLINGSINSTRUKTION SÄVAR - HOLMÖNS FÖRSAMLING 2011-05-18 1 FÖRSAMLINGSINSTRUKTION SÄVAR-HOLMÖNS FÖRSAMLING Innehållsförteckning 1 OMVÄRLD OCH BEHOV... 3 1.1 Geografi och demografi... 3 1.2 Näringsliv,

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

Begravning. Vi vill med den här foldern berätta om begravning i Skellefteå landsförsamling.

Begravning. Vi vill med den här foldern berätta om begravning i Skellefteå landsförsamling. Begravning När en människa som står oss nära dör, drabbas vi av många blandade känslor. Men oavsett vad vi känner är det viktigt att få ta avsked på ett sätt som är rätt både för den döda och för oss efterlevande.

Läs mer

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att rädda människorna Människans väg till räddning Det är 4 steg du som människa tar för att bli räddad. 1. Du möter på olika sätt budskapet om

Läs mer

Den kristna kyrkans inriktningar

Den kristna kyrkans inriktningar Den kristna kyrkans inriktningar Läran växte fram Budskapet att alla människor var lika mycket värda tilltalade många människor, fattiga och rika, kvinnor och män. De första gudstjänsterna innehöll sång,

Läs mer

Pastor & diakon. Kriterier för antagning, utbildning och tjänst i Svenska Missionskyrkan

Pastor & diakon. Kriterier för antagning, utbildning och tjänst i Svenska Missionskyrkan Pastor & diakon Kriterier för antagning, utbildning och tjänst i Svenska Missionskyrkan Inledning Syftet med detta dokument är att visa vilka kriterier Svenska Missionskyrkans antagningsnämnd har för att

Läs mer

Riktlinjer för frikyrkornas arbete på universitet och högskola. Antagna av Sveriges Frikyrkosamråd 2006-09-12

Riktlinjer för frikyrkornas arbete på universitet och högskola. Antagna av Sveriges Frikyrkosamråd 2006-09-12 Riktlinjer för frikyrkornas arbete på universitet och högskola Antagna av Sveriges Frikyrkosamråd 2006-09-12 Innehållsförteckning Förord 3 1. Kyrkorna tillsammans på universitet och högskola 5 2. Vision

Läs mer

KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009!

KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009! KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG 22 MARS 2009 KOLLEKTMATERIAL 2009 JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG

Läs mer

Och Gud är här. Gud som är kärlek och som var med er på vägen hit och som kommer att följa er på er vandring genom livet.

Och Gud är här. Gud som är kärlek och som var med er på vägen hit och som kommer att följa er på er vandring genom livet. Vigsel Anvisningar I skapelsens morgon skapades människan till Guds avbild, skapad för att växa till likhet med sin skapare. Grunden i detta växande är kärleken. Gud älskade oss först, och i det gensvar

Läs mer

Delad gemenskap. Leif Nordlander Kyrkoherde

Delad gemenskap. Leif Nordlander Kyrkoherde Kyrknytt Delad gemenskap Svenska kyrkan är en av de äldsta för att inte säga den äldsta gemenskapen i vårt samhälle. I Kyrkoordningen uttrycks det som är vårt huvudsyfte: fira gudstjänst, bedriva undervisning

Läs mer

TAMMISAAREN SEURAKUNTA EKENÄS FÖRSAMLING. mitt i livet keskellä elämää. vår 2010. www.enksf.fi/ekenasforsamling

TAMMISAAREN SEURAKUNTA EKENÄS FÖRSAMLING. mitt i livet keskellä elämää. vår 2010. www.enksf.fi/ekenasforsamling vår 2010 EKENÄS FÖRSAMLING mitt i livet keskellä elämää www.enksf.fi/ekenasforsamling k ev ä t 2 0 1 0 TAMMISAAREN SEURAKUNTA innehåll/sisältö 18 2 Kyrkoherdens spalt...3 Diakoni...4 Medarbetarnytt...6

Läs mer

Församlingsbladet. Sätila Hyssna. Okt. - Dec. 2013

Församlingsbladet. Sätila Hyssna. Okt. - Dec. 2013 Församlingsbladet Sätila Hyssna Okt. - Dec. 2013 Vad betyder det att vara en lärjunge? Vi befinner oss nu i gränslandet mellan sommar och höst. Många av oss kan med tacksamhet blicka tillbaka på en ovanligt

Läs mer

BEGRAVNINGS- PASTORAL 2009

BEGRAVNINGS- PASTORAL 2009 BEGRAVNINGS- PASTORAL 2009 Bilaga till Församlingsinstruktion för Österhaninge församling Österhaninge församling, Box 113, 136 22 Haninge Besöksadress: Runstensvägen 14 Telefon: 08-555 670 00. Fax: 08-555

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE.

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Kristendom lektion 4 Den katolska kyrkan Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Påven Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Dagens

Läs mer

Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare i Svenska Missionskyrkan.

Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare i Svenska Missionskyrkan. Vill du bli... diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare! Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare

Läs mer

HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap

HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap Linköpings Ryds församling reviderad april 2012 1 2 Handlingsplan för ideellt medarbetarskap Linköpings Ryds församling Mikaelskyrkan vill vara en kyrka som människor

Läs mer

Vill du vara med och älska Vännäs?

Vill du vara med och älska Vännäs? Missionskyrkan Vännäs är en växande gemenskap mitt i samhället. Vi vill fungera som ett andligt hem för alla och har därför ett mångsidigt arbete. Vill du vara med och älska Vännäs? Vi söker PASTOR www.missionskyrkanvannas.se

Läs mer

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktion 1 Församlingsinstruktion Ullervads församling Ullervads kyrka Utby kyrka Tidavads kyrka Ekby kyrka Låstads kyrka Eks kyrka Odensåkers kyrka 2 Innehållsförteckning Inledning Som församling. 3 Omvärldsbeskrivning

Läs mer

Visioner for församlings liv och växt. Gunnar Pelinka TSSF Kyrkoherde

Visioner for församlings liv och växt. Gunnar Pelinka TSSF Kyrkoherde Visioner for församlings liv och växt Gunnar Pelinka TSSF Kyrkoherde Språkliga förklaringar Församling=Menighed Bibelordet Jesus säger: Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det

Läs mer

Inbjudan. till dop i Lidköpings församling Välkommen till livet, och välkommen till kyrkan!

Inbjudan. till dop i Lidköpings församling Välkommen till livet, och välkommen till kyrkan! Inbjudan till dop i Lidköpings församling Välkommen till livet, och välkommen till kyrkan! Grattis till ett nytt liv! Det finns få händelser i livet som är så omvälvande som när ett litet barn föds. Kanske

Läs mer

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn.

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN GUD ÄR ALLTSÅ TRE PERSONER I EN EN TREEING GUD 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. 2. Gud visar sig som

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

Stadgar för Örebro Kristna Samarbetsråd

Stadgar för Örebro Kristna Samarbetsråd Stadgar för Örebro Kristna Samarbetsråd antagna vid Rådsmöten den 20 mars 1996 och den 5 april 2000 "Sträva efter att med friden som band bevara den andliga enheten: en enda kropp och en enda ande, liksom

Läs mer

Se människan Ersta diakonis värdegrund

Se människan Ersta diakonis värdegrund Se människan Ersta diakonis värdegrund Ersta diakoni är en fristående organisation som bedriver sjukvård, social verksamhet samt utbildning och forskning utifrån en kristen helhetssyn på människan. Tryck:

Läs mer

Ärende 13. Bilagor till. Församlingsinstruktion. för Växjö pastorat 2016-2020

Ärende 13. Bilagor till. Församlingsinstruktion. för Växjö pastorat 2016-2020 Ärende 13 Bilagor till Församlingsinstruktion för Växjö pastorat 2016-2020 Bilagor Bilaga 1 Omvärldsanalys 1 Bilaga 2 Doppastoral 2 Bilaga 3 Konfirmandpastoral 6 Bilaga 4 Begravningspastoral 11 Bilaga

Läs mer

Frågor och svar efter beslut om vigselrätten

Frågor och svar efter beslut om vigselrätten Frågor och svar efter beslut om vigselrätten På Evangeliska Frikyrkans Församlingsprogram får vi frågor om hur vi ska göra med vigslar efter att vi avsagt oss vigselrätten. Dokumentet EFK och vigselrätten

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR?

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR? PER PULSGRUP CH VARFÖR? HUR GÖR MAN O VARFÖR PULS? PULSGRUPP- VAD ÄR DET? Och varför ska vi ha det? Två relevanta och bra frågor som vi som jobbar med Puls-Tro och Idrott får ganska ofta. De frågorna försöker

Läs mer

Begravningspastoral Kulla pastorat 2014

Begravningspastoral Kulla pastorat 2014 Begravningspastoral Kulla pastorat 2014 Innehåll: A. Pastoralteologisk grund.. B. Ansvarsfördelning av begravningsverksamheten. C. Platser för begravningsverksamhet.. D. Kulla pastorats rutiner för begravningsverksamheten..

Läs mer

Förskolematerial/Ordets liturgi för barn

Förskolematerial/Ordets liturgi för barn Jesus, nu är du här! Förskolematerial/Ordets liturgi för barn Jesus, nu är du här! är en katekes för förskolebarn. Materialet är också tänkt för de församlingar som har möjlighet att erbjuda barnen en

Läs mer

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION LYCKÅ FÖRSAMLING

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION LYCKÅ FÖRSAMLING FÖRSAMLINGSINSTRUKTION LYCKÅ FÖRSAMLING LYCKÅ FÖRSAMLING OCH VÅR OMVÄRLD I Lyckå församling finns drygt 9000 kyrkotillhöriga - 82 % av befolkningen tillhör Svenska kyrkan. För närvarande projekteras flera

Läs mer

Välsignelse över registrerat partnerskap. Försöksordning

Välsignelse över registrerat partnerskap. Försöksordning Välsignelse över registrerat partnerskap Försöksordning Fastställd av Kyrkostyrelsen den 6 december 2006 Allmänna anvisningar Välsignelse över registrerat partnerskap är ett erbjudande till dem som önskar

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer

Den sista viloplatsen. i Maria Magdalena församling

Den sista viloplatsen. i Maria Magdalena församling Den sista viloplatsen i Maria Magdalena församling Begravning När en anhörig dör är det klokast att först kontakta en begravningsbyrå. Där får man all tänkbar hjälp med de praktiska detaljerna kring begravningen.

Läs mer

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 BIBELLÄSNING Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 1 Heliga vanor för vanliga människor - Bibelläsning Män blir lättare förkylda än kvinnor Den meningen har åtminstone tre olika

Läs mer

Tidsram: 20-25 minuter.

Tidsram: 20-25 minuter. 3. Söndagen under året (år C) (27 januari 2013) Vi är lemmar i Kristi kropp Denna gång föreslås att samtalet med barnen får handla om den andra läsningen, Vi är lemmar i Kristi kropp ur Första Korintierbrevet.

Läs mer

Skol- och förskoleverksamhet i kyrkan eller annan religiös lokal

Skol- och förskoleverksamhet i kyrkan eller annan religiös lokal Juridisk vägledning Granskad oktober 2012 Mer om Skol- och förskoleverksamhet i kyrkan eller annan religiös lokal Utbildningen och undervisningen i förskolor och skolor ska vara icke-konfessionell dvs.

Läs mer

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM VÄLSIGNELSE AV ETT HEM Fetstil läser liturg, normal av alla, kursiv är instruktioner SAMLING Samlingen sker i hallen eller annan lämplig plats. Rökelse kan tändas och välsignat vatten bäras tillsammans

Läs mer

LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA!

LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA 16:E SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET 20 SEPTEMBER 2015 1 LEDARMATERIAL RIKSKOLLEKT SEXTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET 20 SEPTEMBER 2015 Låt

Läs mer

I väntan på en ny kyrkohandbok... Råd & anvisningar. för församlingsföreståndare, pastorer och diakoner

I väntan på en ny kyrkohandbok... Råd & anvisningar. för församlingsföreståndare, pastorer och diakoner I väntan på en ny kyrkohandbok... Råd & anvisningar för församlingsföreståndare, pastorer och diakoner Råd och anvisningar 1 för församlingsföreståndare, pastorer och diakoner 2 i Equmeniakyrkan I Equmeniakyrkans

Läs mer

Detta tror vi på! Apg 4:11-12

Detta tror vi på! Apg 4:11-12 Detta tror vi på! (Årshögtidspredikan) Borlänge 140105 Gott Nytt År! Jag ska nu försöka förmedla till er vad jag tror Gud har lagt på mitt hjärta för den här dagen och för året som ligger framför. På olika

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte

Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte Hjortsberga 19-21 juni 2015 Kyrkliga Förbundets midsommarmöte ett läger för alla åldrar För många är det en utmaning att leva ett kristet liv i samhälle och församling.

Läs mer

indelade efter kyrkoårets olika teman

indelade efter kyrkoårets olika teman indelade efter kyrkoårets olika teman Första söndagen i advent Ett nådens år Du är den som kommer Ett nådens år Fast du som kommer Hosianna Hosianna (kanon) Här är det fest I advent På en vanlig åsna Stenarna

Läs mer

träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016

träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016 träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016 Vis Att varje människa i Kungsbacka-Hanhals ska få en personlig tro på Jesus Kristus onen På följande sidor presenteras

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

Vill du gifta dig med mig?

Vill du gifta dig med mig? svenska kyrkan årg 72 nr 317 21/4 26/5 2013 Vill du gifta dig med mig? Vad innebär egentligen äktenskapet? plötsligt händer det! En oplanerad Abraham stamfadern som blev lovad lika slump gör att jag får

Läs mer

"När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem...

När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem... Predikan vid sändningsmässan Daniel Brattgård "När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem..." Så var det vid

Läs mer

2011 års församlingsinstruktion sidan 1 Slutversion 9 juni 2011. Församlingsinstruktion för Adolf Fredriks församling

2011 års församlingsinstruktion sidan 1 Slutversion 9 juni 2011. Församlingsinstruktion för Adolf Fredriks församling 2011 års församlingsinstruktion sidan 1 Församlingsinstruktion för Adolf Fredriks församling 2011 2011 års församlingsinstruktion sidan 2 INNEHÅLL 1. Presentation av Adolf Fredriks församling sidan 3 2.

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

Vill du bli diakon, missionär eller pastor?

Vill du bli diakon, missionär eller pastor? Vill du bli diakon, missionär eller pastor? Det finns alltid behov av nya medarbetare! Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det finns alltid behov av nya medarbetare i

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

introduktion till kristen tro kyrkan Bibeln En studiehandledning av Gunilla Lindén

introduktion till kristen tro kyrkan Bibeln En studiehandledning av Gunilla Lindén introduktion till kristen tro kyrkan Bibeln En studiehandledning av Gunilla Lindén Studiehandledning intro Författare: Gunilla Lindén 2011-09-12 Vad är introböckerna? Under 2011 presenterar Verbum förslag

Läs mer

1. Vad förrättar prästen med vattnet innan han bestänker ett hem med det? 1. Vem instiftade nattvardens sakrament?

1. Vad förrättar prästen med vattnet innan han bestänker ett hem med det? 1. Vem instiftade nattvardens sakrament? 1. Vad delar prästen ut med hjälp av en sked och bara till medlemmar av den ortodoxa - Nattvard 2. Vilket tecken målar prästen med en pensel på den nydöptes panna, ögonlock, näsvingar, mun, öron, bröst,

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

Katolska Kyrkan i Karlskoga S:t Görans församling

Katolska Kyrkan i Karlskoga S:t Görans församling Katolska Kyrkan i Karlskoga S:t Görans församling Månadsbladet November 2008 Välkommen till S:t Görans Katolska Församling S:t Görans Katolska församling bjuder dig välkommen. Den heliga mässan firas söndagar

Läs mer

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION för Örby-Skene församling i Örby-Skene pastorat

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION för Örby-Skene församling i Örby-Skene pastorat 1 Församlingsinstruktion för Örby-Skene församling Antagen av kyrkorådet 2004-02-24 2 FÖRSAMLINGSINSTRUKTION för Örby-Skene församling i Örby-Skene pastorat 1. REGLER SOM DOMKAPITLET BESLUTAR OM Pastoratet

Läs mer

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem!

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! gudstjänst Kyrkklockorna ringer när det är dags för gudstjänst i kyrkan. Här sjunger vi sånger som kallas psalmer och vi ber till Gud, att Gud ska

Läs mer

Fördjupat kyrkopolitiskt program, för Västerås Stift. Valet 2005.

Fördjupat kyrkopolitiskt program, för Västerås Stift. Valet 2005. Fördjupat kyrkopolitiskt program, för Västerås Stift. Valet 2005. 1. Därför är Svenska kyrkan viktig för socialdemokratin En stor majoritet av svenska folket tillhör Svenska kyrkan. Denna historiskt givna

Läs mer

stockholms domkyrkoförsamling

stockholms domkyrkoförsamling stockholms domkyrkoförsamling Är du säker eller osäker på om du ska anmäla dig? Läs det här först! Du och jag lever i en tid då trosfrågor kan upplevas förvirrande. Världen förändras och många uppfattningar

Läs mer

Jag satt i ett rum i församlingens källare, och bad. Det här var dagen jag sett fram emot, fasat för, och försökt komma undan.

Jag satt i ett rum i församlingens källare, och bad. Det här var dagen jag sett fram emot, fasat för, och försökt komma undan. Predikan 18 maj 2014 i Rönnekyrkan En av de starkaste andliga upplevelser jag har varit med om, var när jag blev döpt. Det var i januari 1997, och mindre än 2 månader efter att jag kommit till tro. Jag

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

Nya sätt att vara kyrka

Nya sätt att vara kyrka Nya sätt att vara kyrka för evangeliets skull Linköping, Ansgarskyrkan 4 söndag 6 april 2014 Ansgarskyrkan i Linköping, EFS Sverigeavdelning och EFS i Sydöst-Sverige inbjuder till en helgkonferens i samarbete

Läs mer

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen Vi är Melleruds Kristna Center Fånga visionen Framtidsbilden Vi ser en ung generation. där många följer Jesus...som är hängiven Jesus som är till välsignelse för alla släkter i regionen 1 Mos 12:2-3 Det

Läs mer

Vad Gud säger om Sig Själv

Vad Gud säger om Sig Själv Lektion 3 Vad Gud säger om Sig Själv Treenighetens mysterium uppenbaras endast i Bibeln Guds stora plan är att frälsa genom tron allena på vår Frälsare. Denna plan kan förstås och trodd av det minsta barn

Läs mer

Församlingsinstruktion för Vallentuna församling

Församlingsinstruktion för Vallentuna församling Församlingsinstruktion för Vallentuna församling Att Göra Kristus Synlig SVENSKA KYRKAN VALLENTUNA FÖRSAMLING 08-511 862 40 www.svenskakyrkan.se/vallentuna Verksamhetsidén: att Göra Kristus synlig genom

Läs mer