Bilaga 1. Insatsredovisning, individinriktade insatser en närmare beskrivning. Antal insatser under 2011: 4 Totalt antal deltagare: 133

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga 1. Insatsredovisning, individinriktade insatser en närmare beskrivning. Antal insatser under 2011: 4 Totalt antal deltagare: 133"

Transkript

1 Bilaga 1 Insatsredovisning, individinriktade insatser en närmare beskrivning Antal insatser under 2011: 4 Totalt antal deltagare: 133 Kvinnocoacher (ID 1019) Projektägare: Landstinget Västmanland genom Kompetenscenter för Hälsa och Försäkringskassan Projektperiod: , projektet är avslutat Målgrupp: Kvinnor med lång historik av sjukskrivning med samordnade behov Metod: Coachmetodik, både individuellt och i grupp, för stöd i processen mot arbetslivsinriktad rehabilitering, arbete eller studier. Resultat (enligt slutrapport 2011): 75 % av de inskrivna kvinnorna, som har avslutats och deltagit fullt ut i projektet, d.v.s. 32 av 48, har påbörjat arbetslivsinriktad rehabilitering, arbetsträning, arbete eller studier. Deltagarna hade, i sin bakgrund, sju års bidragsförsörjning i snitt. Samordningsteamet FNS (ID 1063) Beslut i styrelsen : Beslut om budget 2012 Beslut i styrelsen : Beslut om administrativ tjänst i teamet för 2012 Beslut i presidiet : Beslut om utökad socialkonsulenttjänst från 2012 Verksamhetsägare: Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Fagersta kommun, Norbergs kommun, Skinnskattebergs kommun och Landstinget Västmanland Verksamhetsperiod: tills vidare enligt avtal med insatsägarna Behovsgrupp: Individer med samordnade rehabiliteringsbehov mellan år, närmare beskrivit i särskilt uppdrag till verksamheten som bl.a. stipulerar att unga personer med aktivitetsersättning och individer som ligger långt från arbetsmarknaden ska särskilt prioriteras Metod: Lösningsfokuserad arbetsmetodik, både individuellt och i grupp, och individuell samordningsarbete för stöd i processen mot arbete eller studier. Resultat (enligt delårsrapport 2011 och senaste styrgruppsmöte): Första deltagarna till verksamheten kom under februari Hittills har 13 avslutats, varav 1 i arbete. Övriga är dropouts efter kort inskrivningsperiod. Vid ingången till 2012 omfattades 39 personer av verksamheten. Samordningsteam Sala (ID 1064) Beslut i styrelsen : Beslut om delfinansiering för rekrytering av verksamhetsledare Beslut i styrelsen : Beslut om finansiering för hela teamet samt budget Verksamhetsägare: Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Sala kommun Verksamhetsperiod: tills vidare enligt avtal med insatsägarna Behovsgrupp: Individer med samordnade rehabiliteringsbehov mellan år, närmare beskrivit i särskilt uppdrag till verksamheten som bl.a. stipulerar att unga personer med aktivitetsersättning och individer som ligger långt från arbetsmarknaden ska särskilt prioriteras Metod: Lösningsfokuserad arbetsmetodik, både individuellt och i grupp, och individuell

2 samordningsarbete för stöd i processen mot arbete eller studier. Resultat (enligt delårsrapport 2011 och senaste styrgruppsmöte): Första deltagarna till verksamheten kom under slutet av september Enligt senaste rapport är fyra personer inställda på studier till hösten, fyra personer i arbetspraktik. Vid ingången till 2012 omfattades 28 personer av verksamheten. Samordningsteamet Hallsta/Sura (ID 1065) Beslut i styrelsen : Beslut om finansiering samt budget Verksamhetsägare: Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Hallstahammars kommun och Surahammars kommun Verksamhetsperiod: tills vidare enligt avtal med insatsägarna Behovsgrupp: Individer med samordnade rehabiliteringsbehov mellan år, närmare beskrivit i särskilt uppdrag till verksamheten som bl.a. stipulerar att unga personer med aktivitetsersättning och individer som ligger långt från arbetsmarknaden ska särskilt prioriteras Metod: Lösningsfokuserad arbetsmetodik, både individuellt och i grupp, och individuell samordningsarbete för stöd i processen mot arbete eller studier. Resultat (enligt delårsrapport 2011 och senaste styrgruppsmöte): Första deltagarna till verksamheten kom i början av oktober Enligt senaste rapport är en person i arbete utan lönesubvention. Vid ingången till 2012 omfattades 26 personer av verksamheten. Nedanstående projekt avslutades under 2010 men deras slutrapporter kom in under För projektet RESAM fanns vissa kostnader under 2011 i samband med slutrapporteringen. Empowerment (ID 1012) Projektägare: Fagersta kommun Projektperiod: , projektet är avslutat Målgrupp: Huvudsakligen unga vuxna som står långt ifrån arbetsmarknaden med psykosocial problematik. Metod: Målgruppen ska med individuellt riktade och långsiktiga insatser med dagliga aktiviteter förberedas för att komma in på arbetsmarknaden. Genom Empowerment samordnas och effektiviseras medlemmarnas befintliga resurser till ett helhetsperspektiv på deltagarnas problematik. Resultat (enligt slutrapport): Under 2007 upp till 60 % till egen försörjning, 2008 var det 35 %, 2009 var det 21,4 % och 2010 var det 30,6 % till egen försörjning eller studier. Payoff tid för projektet samhällsekonomiskt på åtta månader. Projektet bildar grund för permanent verksamhet för myndigheterna genom insatsen Samordningsteamet FNS. Hälsocenter (ID 1011) Projektägare: Landstinget Västmanland genom Kompetenscenter för Hälsa Projektperiod: , projektet är avslutat (från helt finansierat via landstinget) Målgrupp: Målgruppen är vid och mångfacetterad, både avseende ålder och behov. Primärt ska den utgöras av personer i arbetsför ålder, d.v.s. upp till 65 år. Unga vuxna bör vara högprioriterad målgrupp och stressrelaterade besvär och övervikt prioriterade områden. Målet är att 50 % av de som tar del av centrets program/vägledning ska etablera mer hälsofrämjande levnadsvanor. Metod: Invånare i Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg ska stärka sina möjligheter individuellt och/eller i grupp för god/förbättrad livsstil och hälsa. Invånare erbjuds aktiviteter i form av grupper, individuella stödbesök, informationstillfällen kring teman, hänvisning till andra organisationers verksamheter mm. Aktiviteter är bl.a. rökslutarstöd, självhjälpsgrupper, motiverande samtal, fysisk

3 aktivitet, kostrådgivning och stöd till överviktiga. Vidare erbjuds stöd till organisationer via exempelvis utbildningsinsatser. Resultat (enligt utvärdering bl.a. med formulärstudie, kontrollgrupper och hälsoekonomisk studie): 27 % av deltagarna har efter ett år efter deltagande etablerat mer hälsofrämjande levnadsvanor och rapporterar förbättrad upplevd hälsa. Signifikant skillnad i förhållande till kontrollgrupp finns. Hälsoekonomiskt har projektet genererat 168 kvalitetsjusterade levnadsår (QALY). Denna hälsoeffekt vid matchning mot projektkostnaden innebär att varje QALY endast kostar kr vilket är mycket kostnadseffektivt enligt Socialstyrelsens riktlinjer. Slutsatsen är att Hälsocenter är ett mycket kostnadseffektivt sätt att erhålla hälsoeffekter hos befolkningen. Insatsen fortsätter genom beslut under våren 2011 av landstingsstyrelsen att etablera Hälsocentra som ordinarie verksamhet på fyra orter i Västmanlands län mellan RESAM Ett samordnat resursteam för Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg (ID 1019) Projektägare: Landstinget Västmanland genom Division Närsjukvård, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen genom avdelningen Rehabilitering till arbete Projektperiod: , projektet är avslutat Målgrupp: Arbetslösa sjukskrivna eller arbetslösa med funktionshinder som är i behov av medicinskt stöd och är aktuella för stödinsatser hos två eller flera myndigheter. Målgruppen kan även innefatta anställda sjukskrivna som inte kan återgå till sin anställning. Metod: RESAM ska ge målgruppen en effektiv, välkoordinerad och ändamålsenlig service som ökar möjligheterna till att återvinna eller utöka arbetsförmåga. I projektet arbetar en läkare från landstinget, en personlig handläggare från Försäkringskassan och en socialkonsulent från Arbetsförmedlingen. Resultat (enligt slutrapport): 60,3 % av deltagarna har uppnått en förbättrad arbetsförmåga. Projektet bildar grund för permanent verksamhet för myndigheterna genom insatsen Samordningsteamet FNS. Insatsredovisning, individinriktade insatser historisk utveckling Jämfört med tidigare år har antalet deltagare i samordningsfinansierade insatser under ett helår minskat. Resultatet speglar att 2011 var ett år då tidigare upparbetade insatser har implementerats i tills vidare verksamhet, antingen i ordinarie verksamhet (ex Hälsocenter, Friskare Norberg) eller i integrerad verksamhet (ex Samordningsteamet FNS). Resultatet speglar vidare att 2011 var ett år då nya insatser startades upp i Sala och Hallstahammar/Surahammar vilket nästan alltid innebär uppstartsperioder för organisering, lokalanskaffning, rekrytering och förberedelser inför mottagande av deltagare. Antal insatser Deltagare Varav kvinnor Varav män % 35 % % 32 % % 35 % % 27 % % 29 %

4 Bilaga 2 Insatsredovisning, personalinriktade insatser en närmare beskrivning Antal insatser under 2011: 14 Totalt antal deltagare: 470 Seminarieserie om kvinnors ohälsa (ID 1019) Projektägare: Landstinget Västmanland genom Kompetenscenter för Hälsa och Försäkringskassan Projektperiod: , projektet är avslutat Målgrupp: Anställda hos medlemmarna i Norra Västmanlands Samordningsförbund Mål/syfte: Att kunskapsläget klargörs och fördjupas om kvinnors ohälsa Mål/syfte: Att förbättra kunskapsläget om villkoren och möjligheterna för sjukskrivna kvinnor i Norra Västmanland att komma åter i arbete Resultat (enligt slutrapport): 29 personer har genomgått seminarieserien Grundutbildning i lösningsfokuserat arbetssätt för arbetsledare och professionella inom rehabiliteringsområdet 8 (ID 1047) Projektperiod: , projektet är pågående Målgrupp: Arbetsledare och professionella inom rehabiliteringsområdet anställda hos medlemmarna samt andra organisationer Mål/syfte: Att introducera kunskaper i ett dynamiskt arbetssätt som på många sätt innebär nytänkande inom områden rehabilitering och organisationsutveckling. Frågan om hur samverkan i regionen kan stärkas och utvecklas samt hur lösningsfokuserade modeller kan främja en sådan utveckling vävs in i utbildningen. Resultat (enligt slutrapport): 25 personer påbörjade utbildningen Stöd under utvidgningsprocessen (ID 1023) Projektperiod: , projektet är avslutat Målgrupp: Styrelse och beredningsgrupp Mål/syfte: Att arbeta aktivt med samsyn, nyfikenhet på varandra och gemensamma spelregler i den nya styrelsen och beredningsgruppen i det utvidgade förbundet Resultat (enligt uppföljning): 25 personer avslutade utbildningen Sjukintygsworkshop (ID 1024) Beslut i styrelsen: Beslut om finansiering Projektägare: Försäkringskassan Projektperiod: , projektet är avslutat Målgrupp: Handläggare och professionella inom rehabiliteringsområdet anställda hos medlemmarna Mål/syfte: Syftet är att bidra till sektorsövergripande kunskaper genom ökat kunnande i försäkringsmedicin. Detta kan i sin tur underlätta handläggningen och servicen till individer med sammansatta behov. Syftet är vidare att erbjuda mötesplats för diskussion om gemensamma

5 hinder/möjligheter samt nätverksbyggande mellan professionella. Målet är att genomföra två workshops vardera med maximalt 30 personer. Resultat (enligt uppföljning): En workshop genomfördes och 42 personer avslutade utbildningen Projektträffsdagar (ID 1022) Målgrupp: Handläggare, professionella och arbetsledare hos ingående medlemsorganisationer i Norra Västmanlands Samordningsförbund Mål/syfte: Att diskutera det tänkande som präglar samverkan och samordningsteamens verksamhet, vad som ledde fram till det och om vart utvecklingen av samverkan kan tänkas gå med stöd av det som finns Resultat (enligt uppföljning): Två dagar genomfördes under året och Sammanlagt 49 personer deltog under dessa dagar Länsgemensam utbildningsinsats: Styrelseutbildning (ID 1026), Samordningsförbundet Västerås och Samordningsförbundet Västra Mälardalen Målgrupp: Styrelseledamöter hos länets tre samordningsförbund Mål/syfte: En utbildning om lagen finansiell samordning och erfarenhetsutbyte tillsammans med extern föreläsare/utbildningsledare och politiker med erfarenhet av lagstiftningens framväxt Resultat (enligt uppföljning): 9 personer deltog i utbildningen från styrelsen för Norra Västmanlands Samordningsförbund Länsgemensam utbildningsinsats: Beredningsgrupputbildning (ID 1026), Samordningsförbundet Västerås och Samordningsförbundet Västra Mälardalen Målgrupp: Utsedda myndighetsrepresentanter i beredningsgrupper till stöd för länets tre samordningsförbund Mål/syfte: En heldagsutbildning om syfte och uppgifter för beredningsgrupper knutna till samordningsförbunden, erfarenhetsutbyte och utvecklingsområden i arbetet. Resultat (enligt uppföljning): 5 personer deltog i utbildningen från medlemsorganisationerna i Norra Västmanlands Samordningsförbund Länsgemensam utbildningsinsats: Samhällsekonomisk utvärdering (ID 1026), Samordningsförbundet Västerås och Samordningsförbundet Västra Mälardalen Målgrupp: Politiker och tjänstemän hos medlemsmyndigheterna i länets tre samordningsförbund Mål/syfte: En heldagsseminarium om samhällsekonomisk utvärdering Resultat (enligt uppföljning): 62 personer deltog i utbildningen från medlemsorganisationerna i Norra Västmanlands Samordningsförbund

6 Länsgemensam utbildningsinsats: Projektträffsdag i länet (ID 1026), Samordningsförbundet Västerås och Samordningsförbundet Västra Mälardalen Målgrupp: Politiker och tjänstemän hos medlemsmyndigheterna i länets tre samordningsförbund Mål/syfte: Erfarenhetsutbyte kring angelägna gemensamma frågor exempelvis utvärdering, ledning/styrning samt hur man bäst kan bidra till att skapa resultat med svåra målgrupper Resultat (enligt uppföljning): 26 personer deltog i utbildningen från medlemsorganisationerna i Norra Västmanlands Samordningsförbund Konferens: Lösningsfokuserade ledtrådar (ID 1025), Samordningsförbundet Västerås, Samordningsförbundet Västra Mälardalen samt SolutionCLUES Projektperiod: , projektet är avslutat Målgrupp: Politiker och tjänstemän hos medlemsmyndigheterna i länets tre samordningsförbund Mål/syfte: Att stödja utvecklingen för det stora intresse för lösningsfokus som finns i hela länet och dels skapa möjligheter för möten och samverkan mellan deltagare från olika organisationer inom samordningsförbunden Resultat (enligt uppföljning): Fyra workshops genomfördes under två dagar. 92 personer deltog i konferensen från medlemsorganisationerna i Norra Västmanlands Samordningsförbund Seminarium om sociala företag (ID 1028) Beslut i styrelsen: Beslut om finansiering Projektperiod: , projektet är avslutat Målgrupp: Politiker och beslutsfattare samt andra engagerade inom samordningsförbundets medlemsorganisationer. En viss del av platserna viks för medborgare med intresse för socialt företagande Mål/syfte: Att fokusera på att besvara frågor och att samla resurser kring socialt företagande för samtal om den lokala utvecklingens färdriktning och nästa steg Resultat (enligt uppföljning): 41 personer deltog under denna dag Grundutbildning i lösningsfokuserat arbetssätt för arbetsledare och professionella inom rehabiliteringsområdet 9 (ID 1048) Beslut i styrelsen: Beslut om finansiering Beslut i styrelsen: Beslut om tilläggsfinansiering p.g.a. stor efterfrågan Projektperiod: , projektet är pågående Målgrupp: Arbetsledare och professionella inom rehabiliteringsområdet anställda hos medlemmarna Mål/syfte: Att introducera kunskaper i ett dynamiskt arbetssätt som på många sätt innebär nytänkande inom områden rehabilitering och organisationsutveckling. Frågan om hur samverkan i regionen kan stärkas och utvecklas samt hur lösningsfokuserade modeller kan främja en sådan utveckling vävs in i utbildningen. Resultat (enligt uppföljning efter sista utbildningstillfället): 41 personer har genomgått utbildningen

7 Certifieringsutbildning i samhällsekonomisk utvärdering: verktyget NyttoSam (ID 1059) Beslut i styrelsen : Beslut om tilläggskostnad Beslut i styrelsen : Beslut om ny projektperiod och finansiering Projektperiod: , projektet är pågående Målgrupp: Anställda hos medlemmarna i Norra Västmanlands Samordningsförbund Mål/syfte: Certifiering och kompetens för att kunna göra samhällsekonomisk utvärdering Resultat (enligt uppföljning): 2 personer genomgår utbildningen VULF: Lösningsfokuserade grupper (ID 1071) Projektägare: Landstinget Västmanland genom Kompetenscenter för Hälsa Projektperiod: , projektet är pågående Målgrupp: Anställda hos medlemmarna i Norra Västmanlands Samordningsförbund Mål/syfte: Övergripande mål för utbildningsinsatsen är att målgruppen ska få vidareutbildning i lösningsfokuserad gruppmetodik, att dessa tillsammans leder 12 grupper med deltagare á 6 10 personer i syfte att öka förmågan till en egen försörjning samt att projektet producerar en handbok i lösningsfokuserad gruppmetodik Resultat (enligt uppföljning i styrgrupp): 26 personer har påbörjat vidareutbildningen Insatsredovisning, personalinriktade insatser historisk utveckling Nedanstående tabell visar utvecklingen av antalet personer i utbildningar samt antalet insatser från åren 2006 och framåt. Mellan 2010 och 2011 har antalet deltagare i utbildningsinsatser ökat med hela 232 %. Utvecklingen speglar riktningen mot en medveten satsning, hos både förbundet och medlemsmyndigheterna, för att stärka samverkanskulturen som grund för utvecklingen av bättre rehabiliteringsinsatser där samverkan på olika sätt behövs runt den enskilde. Antal utbildningsinsatser Antal personer

8 Bilaga 3 Försörjningsmåttets utveckling i Fagerstabygden, Sala och Hallstahammar/Surahammar I följande diagrammer redovisas försörjningsmåttet t.o.m. kvartal 4, 2011 för tre kommunområden inom Norra Västmanlands Samordningsförbund för perioden Mer att läsa om försörjningsmåttet finns på samordningsförbundets hemsida: Fagersta/Norberg/Skinnskatteberg Sala

9 Hallstahammar/Surahammar

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2015 OCH LÅNGSIKTIG INRIKTNING 2016-2018 FÖR NORRA VÄSTMANLANDS SAMORDNINGSFÖRBUND (Antagen av styrelsen för NVSam 2014-11-26)

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2015 OCH LÅNGSIKTIG INRIKTNING 2016-2018 FÖR NORRA VÄSTMANLANDS SAMORDNINGSFÖRBUND (Antagen av styrelsen för NVSam 2014-11-26) 1 Norra Västmanlands Samordningsförbund Norbergsvägen 19 737 80 Fagersta Telefon: 0736-498 499 www.samordningvastmanland.se/nv www.facebook.com/norravastmanlandssamordningsforbund VERKSAMHETSPLAN ÅR 2015

Läs mer

Innehållsförteckning. Inledning 1. Övergripande mål och syfte 1. Verksamhetens inriktning 3. Uppföljning och utvärdering 7. Finansiering 7.

Innehållsförteckning. Inledning 1. Övergripande mål och syfte 1. Verksamhetens inriktning 3. Uppföljning och utvärdering 7. Finansiering 7. VERKSAMHETSPLAN 2013 Innehållsförteckning Inledning 1 Övergripande mål och syfte 1 Organisation Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer 2 Verksamhetens inriktning

Läs mer

Inledning 3. Övergripande mål och syfte 3. Organisation 4 Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer

Inledning 3. Övergripande mål och syfte 3. Organisation 4 Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer VERKSAMHETSPLAN 2014 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Övergripande mål och syfte 3 Organisation 4 Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer Verksamhetens inriktning

Läs mer

På grund av jäv deltar inte Agneta Bode, S, i handläggningen av ärendet.

På grund av jäv deltar inte Agneta Bode, S, i handläggningen av ärendet. ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13- Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-09-11 Blad 41 Ks 138 Au 134 Dnr 137/2012-007 Årsredovisning 2011, Västra Mälardalens Samordningsförbund Från Samordningsförbundet

Läs mer

Uppföljning av samverkan och finansiell samordning

Uppföljning av samverkan och finansiell samordning 1 (36) Uppföljning av samverkan och finansiell samordning Politikområde Ersättning vid arbetsoförmåga - Återrapportering enligt regleringsbrevet 1 2 (36) Sammanfattning För 2011 har regeringen beslutat

Läs mer

Uppföljning av finansiell samordning

Uppföljning av finansiell samordning 1 (31) Till Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av finansiell samordning Redovisning enligt Försäkringskassans regleringsbrev 2012 1 2 (31) Sammanfattning Som en del av arbetet med att öka

Läs mer

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår landstingsstyrelsen att föreslå Landstingsfullmäktige

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår landstingsstyrelsen att föreslå Landstingsfullmäktige Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-06-01 1 (3) HSN 1501-0188 Handläggare: Barbro Hansson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-09-01, p 4 Årsredovisning 2014 för samordningsförbunden Huddinge,

Läs mer

Årsredovisning 2014 Grafisk produktion: Mediahavet AB www.mediahavet.se Årsredovisning 2014 Innehåll 1. Bakgrund och viktiga händelser under 2014 5 2. Organisation 7 3. Syfte och mål 8 4. Verksamhet under

Läs mer

Verksamhetsberättelse och bokslut 2013

Verksamhetsberättelse och bokslut 2013 Verksamhetsberättelse och bokslut 2013 Finspångs Samordningsförbund Bergslagsvägen 13-15 612 80 Finspång Org.nr. 222000-2170 1 Innehållsförteckning 1 Förbundet... 3 1.1 Samordningsförbundets organisation

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(22) Samordningsförbundet i Blekinge län Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen för Samordningsförbundet i Blekinge avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

1(26) ÅRSREDOVISNING

1(26) ÅRSREDOVISNING 1(26) ÅRSREDOVISNING 2012 Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle utan en ständigt levande process som varje dag måste erövras, etableras och ständigt underhållas (Samverkansutredningens

Läs mer

1. Bakgrund och viktiga händelser under 2013 5. 2. Organisation 7. 3. Syfte och mål 8. 4. Verksamhet under 2013 9

1. Bakgrund och viktiga händelser under 2013 5. 2. Organisation 7. 3. Syfte och mål 8. 4. Verksamhet under 2013 9 Årsredovisning 2013 Grafisk produktion: Mediahavet AB www.mediahavet.se Tryck: DanagårdsLitho, 2014 Årsredovisning 2013 Innehåll 1. Bakgrund och viktiga händelser under 2013 5 2. Organisation 7 3. Syfte

Läs mer

Utvärdering Finsam Lund

Utvärdering Finsam Lund Utvärdering av sociala investeringar Utvärdering Finsam Lund Rapport Sven Vikberg och Jonas Huldt Östersund, 2015-03-17 payoff kunskapens väg 6, 831 40 östersund telefon 076-13 41 503 www.payoff.se Innehållsförteckning

Läs mer

1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859

1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859 1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING 2009 Organisationsnr 222000-1859 2(39) Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Organisation och administration 3 3. Verksamhetsberättelse 4 3.1 Måluppfyllelse

Läs mer

Samhällsekonomisk utvärdering Projekt MOA

Samhällsekonomisk utvärdering Projekt MOA Utvärderingar av sociala investeringar Samhällsekonomisk utvärdering Projekt MOA Uppsala kommun Slutrapport, 2014-05-21 payoff utvärdering och analys AB Östersund payoff kunskapens väg 6, 831 40 östersund

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2011:28 Landstingsstyrelsens förslag till beslut LS 1010-0846 1 (1) Årsredovisningar och revisionsberättelser 2009 för Samordningsförbunden i Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Södertälje och

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2011 Sida: 2 av 30 Sida: 3

Läs mer

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 2 Verksamhetsplan - budget Samordningsförbundet Göteborg Centrum 2007 2009 Övergripande mål Förbundets ändamål är att inom

Läs mer

Samhällsekonomiskt resultat av insatser inom samordningsförbunden

Samhällsekonomiskt resultat av insatser inom samordningsförbunden Föreningen NNS rapportserie 2015:1 Samhällsekonomiskt resultat av insatser inom samordningsförbunden Perioden 2007 till 2014 Claes Malmquist Sven Vikberg Jonas Huldt Samhällsekonomiskt resultat av insatser

Läs mer

Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2012-10-24 i(d LS 1210-1368 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 1 2 *11-1 3 0 0 0 2 4 Årsredovisningar 2011 för Samordningsförbunden Botkyrka,

Läs mer

Samhällsekonomisk utvärdering. Projekt Navigatorcentrum Östersunds kommun. Slutrapport 2011-11-22. Samhällsekonomiska utvärderingar och analyser

Samhällsekonomisk utvärdering. Projekt Navigatorcentrum Östersunds kommun. Slutrapport 2011-11-22. Samhällsekonomiska utvärderingar och analyser Samhällsekonomiska utvärderingar och analyser Samhällsekonomisk utvärdering Projekt Navigatorcentrum Östersunds kommun Slutrapport 2011-11-22 payoff kunskapens väg 6, 831 40 östersund telefon 076-13 41

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 27 (29) 2015-04-13 Ks 23. Årsredovisning, revisionsberättelse och ansvarsfrihet för Samordningsförbundet i Kalmar län 2014 samt val av kommunal revisor för mandatperioden

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn Ale Kommun Diarienr: 2009/008-01 Kungälvs kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn

Läs mer

1(29) Diarienr 023-2011 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859

1(29) Diarienr 023-2011 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859 1(29) Diarienr 023-2011 ÅRSREDOVISNING 2010 Organisationsnr 222000-1859 2(29) Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Organisation och administration 3 3. Verksamhetsberättelse 4 3.1 Måluppfyllelse

Läs mer

Samordningsförbundet Kungälv

Samordningsförbundet Kungälv Försäkringskassan Västra Götaland Diarienr: 2008:013.2 Kungälvs kommun Länsarbetsnämnden i Västra Götalands län Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Kungälv Ansvarig tjänsteman Per Liljebäck HAR

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDET I SÖDERTÄLJE Årsredovisning 2009 Södertälje samordningsförbund Innehållsförteckning 1. Inledning sid.3 1.1 Organisation sid.3 1.2 Styrelse sid.3 1.3 Revision sid.4 1.4 Förbundskansli

Läs mer

Årsberättelse med bokslut för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden verksamhetsåret 2011

Årsberättelse med bokslut för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden verksamhetsåret 2011 Årsberättelse med bokslut för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden verksamhetsåret 2011 (Dnr 2012:03 / 2) 1 (13) Årsberättelse 2011 1. Sammanfattning Målgruppen för den finansiella samordningen är personer

Läs mer

1(32) Diarienr 004-2012 ÅRSREDOVISNING. Antagen av styrelsen för Samordningsförbundet i Kalmar län 2012-02-24. Organisationsnr 222000-1859

1(32) Diarienr 004-2012 ÅRSREDOVISNING. Antagen av styrelsen för Samordningsförbundet i Kalmar län 2012-02-24. Organisationsnr 222000-1859 1(32) Diarienr 004-2012 ÅRSREDOVISNING 2011 Antagen av styrelsen för Samordningsförbundet i Kalmar län 2012-02-24 2(32) Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Organisation och administration 3 3. Verksamhetsberättelse

Läs mer

Slutredovisning av projekt Exsistre

Slutredovisning av projekt Exsistre 2014-09-26 Slutredovisning av projekt Exsistre Följande redovisning är en slutredovisning av projekt Exsistre som medfinansierats med stöd från Europeiska Socialfonden. Information om slutrapportering

Läs mer

Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2012

Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2012 Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2012 Sida: 2 av 31 2 Sida: 3 av 31 Dnr: Af 2011/414101,

Läs mer