KVINNOCOACHER VID HÄLSOCENTRET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KVINNOCOACHER VID HÄLSOCENTRET"

Transkript

1 PROJEKTANSÖKAN KVINNOCOACHER VID HÄLSOCENTRET Datum: Projektbenämning Projektägare Kvinnocoacher vid Hälsocentret i Fagersta Projektägare är Landstinget Västmanland genom Kompetenscenter för Hälsa (KCH) och Försäkringskassan genom Lokalt Försäkringscenter i Fagersta (FK). Med projektägare menas att man administrerar projektet och ansvarar för dess budget, dess genomförande, dess uppföljning och dess utvärdering. Ansvarig för projektets bokföring och anställning av tjänster är Landstinget Västmanland. Kontaktuppgifter: Ann Sophie Hansson, Chef för Kompetenscenter för Hälsa, Landstinget Västmanland. E-post: Tel: , Henry Komulainen, Områdeschef Lokalt Försäkringscenter Fagersta, Försäkringskassan E-post: Tel: Intressenter Bakgrund Intressenterna i detta projekt är i första hand Försäkringskassan och Landstinget Västmanland. Övriga intressenter är Arbetsförmedlingen och de tre kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskattebergs kommun. Detta projekt utgår från två olika spår. Det första handlar om situationen i Norra Västmanland och flera indikatorer som visar att ohälsan hos kvinnor är särskilt högt i de tre kommunerna jämfört med andra kommuner och län. Det andra handlar om att det är stor efterfrågan på kunskap om dels för villkoren för kvinnors ohälsa och dels för vilka metoder som kan underlätta återgång i arbete snabbare och säkrare för denna målgrupp. Ohälsotalet i de tre Bergslagskommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg är det högsta inom Försäkringskassans region Öst. Kvinnorna är överrepresenterad i statistiken. Enligt en nyligen genomförd kartläggning av tidsbegränsade sjukersättning/aktivitetsersättning är 62 % av alla med de ersättningarna kvinnor (bilaga 1). I Fagersta är andelen 68 %, i Norberg hela 79 %. Detta sammanfaller med Landstinget Västmanlands regelbundna enkätundersökningar Liv och Hälsa som redovisar att kvinnor i mycket högre grad än män upplever sig sjuk både i förhållande till rörelserelaterade besvär och psykisk ohälsa just i den norra delen av länet.

2 Sedan september 2007 pågår projektet Hälsocenter vid Bergslagssjukhuset i Fagersta. Hälsocentret drivs av Kompetenscenter för Hälsa, Landstinget Västmanland och erbjuder stöd till livsstilsförändringar framförallt inriktad i områdena stress, kost, motion, tobak och alkohol. Målet med insatsen är att etablera mer hälsofrämjande levnadsvanor för mer än 50 % av deltagarna som ta del av centrets aktiviteter. Enligt senaste delrapport t.o.m har 165 personer tagit del av någon eller några av centrets många aktiviteter (se bilaga 2). Projektledare för insatsen är hälsoplanerare Anna Ivarsson (E-post: tel: ) 1. Sedan flera år tillbaka har ett antal projekt riktat mot sjukskrivna startats och avslutas i Norra Västmanland, både inom ramen för Dagmarmedel, samverkansmedel och finansiell samordning. Under hösten 2009 pågår sammanlagt sex insatser riktade till individer i behov av samordnad rehabilitering med medel från finansiell samordning och från landstingsmiljarden. Dessa insatser är dock inte tillräckliga för att möta det stora behovet hos kvinnorna som är en stor del av ohälsotalet. Enligt en generell undersökning av Försäkringskassan 2008 bedöms 12 % av målgruppen med varaktig sjukersättning att de skulle kunna komma tillbaka till arbetslivet om de fick rätt sorts stöd. Det finns även många kvinnor som ännu inte har kommit igång med arbetslivsinriktad rehabilitering som idag uppbär sjukpenning eller tidsbegränsad sjukersättning alternativt aktivitetsersättning. Kunskapsläget både i forskningssammanhang och kanske mest praktiskt ute i verksamheterna är allmänt sett lågt. Tidigare studier visar att det finns stor variation i landet angående de förhållanden som påverkar kvinnors ohälsa och deras möjligheter att snabbt återgå till arbetslivet efter en sjukskrivning. Enligt SKA rapporten spelar attityder och kulturella faktorer stor roll för regionala skillander i sjukskrivningsmönster 2. Vilka attityder och kulturella faktorer som är relevanta för Norra Västmanland är dock oklart. Att förklara varför kvinnors ohälsa är större än män är en svår fråga. Historiskt sett var män mer sjukskrivna än kvinnor på 1970-talet. Likaså har den offentliga sektorns arbetsliv förändrats mycket sedan 1990-talet 3. Den kanske allra viktigaste frågan är dock vilka metoder som kan underlätta en framgångsrik rehabilitering till arbetslivet. Det är viktigt att beslutsfattare, chefer och professionella har kunskaper om vilka förklaringar som är relevanta lokalt. Kombinationen av en stor grupp i samhället som är i behov av samordnad rehabilitering tillsammans med okunskap i det övriga samhället om vad som definierar gruppens behov och möjligheter är det viktigaste som detta projekt vill hantera. Syfte Syftet med projektet är att dels: 1 Hemsida för Hälsocenter: aspx 2 SKA projektet: Sjukförsäkring, Kultur och Attityder Fyra aktörers perspektiv, Edward Palmer (redaktör), Analyserar 2006:16, Försäkringskassan (http://www.forsakringskassan.se/press/aktuellt/ska_projektet/) 3 I spåren av 90-talet, Thöres Theorell, karolinska Institutets University Press (2006) 2

3 1. Förbättra kunskapsläget om villkoren och möjligheterna för sjukskrivna kvinnor i Norra Västmanland att komma åter i arbete 2. Pröva metod med särskilda kvinnocoachtjänster inom Norra Västmanland med målet: Återgång i arbete. Om projektet är framgångsrikt bör projektet ha bidragit till att fler kvinnor har fått tillgång till arbetslivsinriktad rehabilitering, arbetsmarknaden och/eller studier samt att myndigheterna har nått ett förbättrat kunskapsläge om kvinnors ohälsa och metoder för att minska sjukfrånvaron bland kvinnor. Det sistnämnda nås genom att dra lärdom av tidigare och pågående projekt/insatser, i kombination med lärande av forskning inom genusområdet. Mål Det finns två mätbara mål för den individinriktade delen av detta projekt: 1. Volymmässigt att coacherna ska omsätta minst 80 ärenden (individer) på ett år. 2. Kvalitetsmässigt att minst hälften av individerna ska ha påbörjat arbetslivsinriktade åtgärder alternativt börjat arbete/utbildning. Individerna kan vara inskrivna hos coacherna under maximalt sex månader och ska åldersmässigt vara mellan 18 och 64 år. Ett kriterie vid inskrivningen är att individerna har samordnade behov, d.v.s. att en tätare samverkan mellan myndigheterna är en förutsättning för att individerna ska komma vidare i sin rehabilitering (och nå projektets mål). För den utbildningsinriktade delen av detta projekt är målet att genomföra fyra utbildningsdagar under projektperioden där kunskapsläget kring kvinnors ohälsa och sjukfrånvaro först klargörs och analyseras för att sedan därefter byggas på med nyvunna kunskaper inom ramen för projektets genomförande. Inslag av externa föreläsare kan vara en viktig del av denna utbildningssatsning. Målgruppen för utbildningsdagarna är beslutsfattare, chefer och professionella hos alla ingående myndigheter inom Norra Västmanlands Samordningsförbund. Vid varje utbildningstillfälle kan max 25 deltagare vara med förutom projektledning och coacher. Organisation Projektet leds av en styrgrupp som består av ansvariga tjänstemän/chefer från Landstinget Västmanland och Försäkringskassan. Norra Västmanlands Samordningsförbund är adjungerad i styrgruppen. Coacherna är föredragande i styrgruppen. Styrgruppen träffas minst en gång i kvartalet under projekttiden. Lokal utförare anställer coacherna som tillsammans kombinerar beteendevetenskaplig bakgrund och en god samhällsvetenskaplig kunskapsbas Coacherna ska ha genomgått coachutbildning. Coacherna jobbar över kommungränserna. Coacherna utgår från Hälsocentret vid Bergslagssjukhuset men har ett mycket tätt samarbete med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och kommunerna. Coacherna har som uppgift att ge individuellt stöd men även stöd i grupp för personer med likartade problem. Uppgiften innebär vidare att ha en tät 3

4 uppföljning, och att ansvara för att processen mot arbetslivet hålls intakt. På detta sätt har coachen både en stödjande roll med ett begränsat antal individer och en samordnande roll gentemot olika myndigheter och samverkansinsatser. Processen, som bygger på Case management metodiken, kan lokalt åskådliggöras enligt följande 4 : EMPOWERMENT FK HÄLSO- CENTER AF ARBETSLIVET/ UTBILDNING RESAM REHABILITERINGS- SAMVERKAN AF/FK Coacherna ska arbeta i nära samarbete med Arbetsförmedlingen, Landstinget Västmanlands övriga enheter och Empowerment samt Försäkringskassan och socialtjänstens ordinarie verksamhet. Inriktningen ska vara att jobba med vuxna med långvarigt utanförskap. Coacherna ska jobba med att slussa personerna till andra lämpliga instanser (som modellen ovan visar), se till att de får stöd att klara övergången till en ny insats och vara med med steget efter (om det behövs för säkerställandet av resultatet). Målet är egen försörjning för individen, antingen via arbete eller utbildning. Alla individer klarar inte de befintliga åtgärdsinstanserna utan behöver mera individuellt stöd, lite som ett personligt ombud men mer rehabiliteringsinriktade med stärkande av processens flöde som ett eget mål. Utformningen av det individuella stödet ska vara präglad av flexibilitet, kontinuitet, lättillgänglighet, aktivitet och helhetssyn. Det är viktigt för coacherna att skapa professionella relationer med andra myndigheter, sätta igång självhjälpsstrategier, avlasta skuld, upprätta personliga mål för individerna och förmå individerna att uttrycka svåra känslor och tankar. På så sätt kan individen se sina egna framgångar, få nya insikter, överbrygga sina sociala arv och bli ännu mer självständiga. Detta överensstämmer med det lösningsfokuserade arbetssättet. 4 Empowerment är en insats finansierat av Norra Västmanlands Samordningsförbund. Insatsen erbjuder daglig coachande verksamhet och rad olika aktiviteter vars mål är att kunna klara av arbete eller studier. Insatsen har bl.a. ett tätt samarbete med vuxenpsykiatrin. Läs mer via Resam är en insats finansierat av Norra Västmanlands Samordningsförbund och Landstinget Västmanland genom sjukvårdsmiljarden. I insatsen arbetar en läkare, en social konsulent från AF och en personlig handläggare från FK i team. Resam erbjuder utredningar och stödjande samtal för att individen ska kunna ta ett säkert steg mot arbetslivet. Läs mer om insatsen via 4

5 Tid & aktivitetsplan Planerad budget Coacherna börjar sina tjänster vid projektstarten den 1 februari Projektet löper under ett år t.o.m. den 31 januari Efter sex månader sammanställs en delrapport till Norra Västmanlands Samordningsförbunds styrelse (per den 31 juli 2010). En slutrapport sammanställs efter projekttidens upphörande (per den 31 januari 2011). Personalkostnader för 2,0 åa kr Resor kr Handledning kr Dator och telefon kr Administrativt material kr Lokal kr Utbildningsdagar kr Övrigt kr Utvärderingskostnader kr Total projektkostnad (budgetram) kr Finansiering söks från två håll: 10 % från Norra Västmanlands Samordningsförbund och resterande från den s.k. sjukvårdsmiljarden som disponeras av Landstinget Västmanland. Redovisningsmässigt går kostnaderna för februari till oktober på bokföringsåret 2010 och rekvisition till finansiärerna lämnas in för granskning senast Resterande delens rekvisition lämnas in under 2011, dock senast Uppföljning Eftersom arbetet ingår i en samverkansfinansierad verksamhet läggs projektet in i SUS med individuell registrering och uppföljning. Detta görs löpande under projektet och Försäkringskassan ansvarar för att detta arbete görs. Uppföljning av projektet sker löpande i styrgruppen, minst en gång i kvartalet, men också hos coacherna som har regelbundna möten ihop. Här görs dagboksanteckningar som bildar underlag till rapporter till samordningsförbundet tillsammans med självvärderingens niofältiga modell. Denna niofältiga modell görs av projektgruppen minst en gång i kvartalet för att fånga upp kunskap hos deltagarna, hos personalen och de samverkande myndigheterna. Projektrapportering görs till Norra Västmanlands Samordningsförbund och Landstinget Västmanland (som finansiär) halvårsvis enligt fastställd anvisning. Löpande rapportering om samordningen mellan myndigheterna och projektets fortlöpande kan och bör ske till samordningsförbundets verkställande tjänsteman. Utvärdering Utvärdering sker enligt samordningsförbundets modell för självvärdering (se ovan) i samarbete med kompetens och metodik från Kompetenscenter för Hälsa, Landstinget Västmanland. I modellen förutsätts en extern medbedömare vars uppgift är att tillföra självvärderingen en utomståendes synpunkter. Det kan vara någon som har professionell erfarenhet från 5

6 samma eller andra yrkesområden och är personligt intresserad av att bidra med sin kompetens och sina erfarenheter för att projektet ska nå sina mål. Den externa medbedömaren tar del av den preliminära rapporten och diskutera den med projektgruppen. Man kan jämföra detta med att opponera på en uppsats. Medbedömarens synpunkter beaktas och tas sedan med i den slutliga rapporten. Ett arvode till medbedömaren kommer att utbetalas enligt de riktlinjer som gäller i den egna organisationen. Dessa kostnader ingår i den planerade projektfinansieringen. Projektets framtid efter avslut Vunna erfarenheter och kunskaper kommer att tillföras till de ingående myndigheterna. Genererat kunskap dokumenteras, sammanställs och sprids hos alla intressenter. Sista utbildningstillfället avslutas med en presskonferens om kvinnors ohälsa i Norra Västmanland. Underskrift och datum Ann-Sophie Hansson Chef för Kompetenscenter för Hälsa Landstinget Västmanland Henry Komulainen Områdeschef Lokalt Försäkringscenter Fagersta Försäkringskassan 6

Uppföljning av samverkan och finansiell samordning

Uppföljning av samverkan och finansiell samordning 1 (36) Uppföljning av samverkan och finansiell samordning Politikområde Ersättning vid arbetsoförmåga - Återrapportering enligt regleringsbrevet 1 2 (36) Sammanfattning För 2011 har regeringen beslutat

Läs mer

Bilaga 1. Insatsredovisning, individinriktade insatser en närmare beskrivning. Antal insatser under 2011: 4 Totalt antal deltagare: 133

Bilaga 1. Insatsredovisning, individinriktade insatser en närmare beskrivning. Antal insatser under 2011: 4 Totalt antal deltagare: 133 Bilaga 1 Insatsredovisning, individinriktade insatser en närmare beskrivning Antal insatser under 2011: 4 Totalt antal deltagare: 133 Kvinnocoacher (ID 1019) Projektägare: Landstinget Västmanland genom

Läs mer

Slutrapport 080901-111231. Rapportförfattare: Projektledare Maria Hörk (Försäkringskassan)

Slutrapport 080901-111231. Rapportförfattare: Projektledare Maria Hörk (Försäkringskassan) Rehabsteget Ett samverkansprojekt mellan Försäkringskassan, Örebro Kommun, Arbetsförmedlingen och Örebro läns landsting. Projektet finansieras av medel från Finsamförbundet Slutrapport 080901-111231 Rapportförfattare:

Läs mer

Uppföljning av finansiell samordning

Uppföljning av finansiell samordning 1 (31) Till Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av finansiell samordning Redovisning enligt Försäkringskassans regleringsbrev 2012 1 2 (31) Sammanfattning Som en del av arbetet med att öka

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2011 Sida: 2 av 30 Sida: 3

Läs mer

Ungdomstorget. Deltagande parter bakom projektförslag

Ungdomstorget. Deltagande parter bakom projektförslag 2008-11-20 Ungdomstorget Deltagande parter bakom projektförslag Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Umeå kommun: Socialtjänsten Umeå gymnasieförvaltning - Viva kompetenscentrum - Ungdomscentrum - Gymnasiesärskolan

Läs mer

PROJEKTRAPPORT ENLIGT SJÄLVVÄRDERINGSMODELLEN

PROJEKTRAPPORT ENLIGT SJÄLVVÄRDERINGSMODELLEN Projekt SAM- Samverkan för arbetsåtergång Delrapport juni 2012 Datum: 2012-06-14 RAPPORTERING PROJEKTRAPPORT ENLIGT SJÄLVVÄRDERINGSMODELLEN Projektbenämning Samverkan för arbetsåtergång SAM Rapportering

Läs mer

Projektansökan Samordningsförbundet för Nybro/Emmaboda 2014-01-01 2015-12-31

Projektansökan Samordningsförbundet för Nybro/Emmaboda 2014-01-01 2015-12-31 Projektansökan Samordningsförbundet för Nybro/Emmaboda 2014-01-01 2015-12-31 Projektnamn SAMBA Samarbeta, ansvara, motivera, bedöma, anpassa Projektägare Nybro kommun Genomförare: Individ- och familjeförvaltningarna

Läs mer

Innehållsförteckning. Inledning 1. Övergripande mål och syfte 1. Verksamhetens inriktning 3. Uppföljning och utvärdering 7. Finansiering 7.

Innehållsförteckning. Inledning 1. Övergripande mål och syfte 1. Verksamhetens inriktning 3. Uppföljning och utvärdering 7. Finansiering 7. VERKSAMHETSPLAN 2013 Innehållsförteckning Inledning 1 Övergripande mål och syfte 1 Organisation Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer 2 Verksamhetens inriktning

Läs mer

Utvärdering Finsam Lund

Utvärdering Finsam Lund Utvärdering av sociala investeringar Utvärdering Finsam Lund Rapport Sven Vikberg och Jonas Huldt Östersund, 2015-03-17 payoff kunskapens väg 6, 831 40 östersund telefon 076-13 41 503 www.payoff.se Innehållsförteckning

Läs mer

Samverkan Närsjukvård Försäkringskassa Arbetsförmedling Socialtjänst i sjukskrivnings och rehabiliteringsprocessen (Förlängning)

Samverkan Närsjukvård Försäkringskassa Arbetsförmedling Socialtjänst i sjukskrivnings och rehabiliteringsprocessen (Förlängning) 2009 01 30 Samverkan Närsjukvård Försäkringskassa Arbetsförmedling Socialtjänst i sjukskrivnings och rehabiliteringsprocessen (Förlängning) Projektförslag till Samordningsförbundet Deltagande parter bakom

Läs mer

RESAM Ett samordnat resursteam för Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg

RESAM Ett samordnat resursteam för Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg RESAM Ett samordnat resursteam för Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg Slutrapport 070901-101231 Datum: 2010-12-01 Rapportförfattare: Karin Helander, Camilla Johansson, Mats Pettersson Kontaktinformation:

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 27 (29) 2015-04-13 Ks 23. Årsredovisning, revisionsberättelse och ansvarsfrihet för Samordningsförbundet i Kalmar län 2014 samt val av kommunal revisor för mandatperioden

Läs mer

Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2012

Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2012 Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2012 Sida: 2 av 31 2 Sida: 3 av 31 Dnr: Af 2011/414101,

Läs mer

Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag.

Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. N2010/4265/ENT 1 Uppdraget Den 22 april 2010

Läs mer

1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859

1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859 1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING 2009 Organisationsnr 222000-1859 2(39) Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Organisation och administration 3 3. Verksamhetsberättelse 4 3.1 Måluppfyllelse

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDET I SÖDERTÄLJE Årsredovisning 2009 Södertälje samordningsförbund Innehållsförteckning 1. Inledning sid.3 1.1 Organisation sid.3 1.2 Styrelse sid.3 1.3 Revision sid.4 1.4 Förbundskansli

Läs mer

Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning

Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning 2015-06-18 Återrapportering enligt regleringsbreven för 2015

Läs mer

Samhällsekonomisk utvärdering

Samhällsekonomisk utvärdering Utvärdering av sociala investeringar Slutrapport Samhällsekonomisk utvärdering Projekt PULS På uppdrag av Samordningsförbundet Finsam Landskrona - Svalöv Östersund 2013-05-21 payoff kunskapens väg 6, 831

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(22) Samordningsförbundet i Blekinge län Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen för Samordningsförbundet i Blekinge avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Slutredovisning av projekt Exsistre

Slutredovisning av projekt Exsistre 2014-09-26 Slutredovisning av projekt Exsistre Följande redovisning är en slutredovisning av projekt Exsistre som medfinansierats med stöd från Europeiska Socialfonden. Information om slutrapportering

Läs mer

RAPPORTERING PROJEKTRAPPORT ENLIGT SJÄLVVÄRDERINGSMODELLEN

RAPPORTERING PROJEKTRAPPORT ENLIGT SJÄLVVÄRDERINGSMODELLEN RAPPORTERING PROJEKTRAPPORT ENLIGT SJÄLVVÄRDERINGSMODELLEN Datum:2013-12-31 Projektbenämning Socialt företag - fortsättning Rapportering avser Delårsrapport utifrån processdag gällande projekt Socialt

Läs mer

Återrapportering om insatser för att fler sjukskrivna ska återfå arbetsförmåga och få ett arbete

Återrapportering om insatser för att fler sjukskrivna ska återfå arbetsförmåga och få ett arbete Dnr: 1.1 2009/294720 Dnr: 047164-2010 Återrapportering om insatser för att fler sjukskrivna ska återfå arbetsförmåga och få ett arbete Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2010 1 (20) 1. Återrapportering

Läs mer

Kartläggning av åtgärder inom Sjukvårdsmiljarden

Kartläggning av åtgärder inom Sjukvårdsmiljarden Kartläggning av åtgärder inom Sjukvårdsmiljarden Kristina Sibbmark Gabriella Chirico RAPPORT 2008:29 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) är ett forskningsinstitut under Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN Datum: 2013-08-18 Projektbenämning: Utveckling av Hälsocenter Västerås Rapport författare: Elisabeth Eriksson-Tillaeus, projektledare Josefin

Läs mer

Arvika/Eda Samordningsförbund

Arvika/Eda Samordningsförbund Arvika/Eda Samordningsförbund - en kvalitativ utvärdering av fyrpartssamverkan och dess projektverksamheter Therese Karlsson FoU-rapport 2012:1 Rättelse Korrigering 1. Sid 32, under stycket Arvika. Andra

Läs mer

Samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan under 2000-talet

Samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan under 2000-talet Samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan under 2000-talet UNDERLAGSRAPPORT TILL DEN PARLAMENTARISKA SOCIALFÖRSÄKRINGSUTREDNINGEN Parlamentariska socialförsäkringsutredningen (S 2010:04)

Läs mer

Slutrapport PÅ RÄTT VÄG! Metodutvecklingsprojekt kring målgruppen nollplacerade

Slutrapport PÅ RÄTT VÄG! Metodutvecklingsprojekt kring målgruppen nollplacerade Slutrapport PÅ RÄTT VÄG! Metodutvecklingsprojekt kring målgruppen nollplacerade Försäkringskassan Halmstad, Laholms kommun och Halmstads kommun i samverkan 1 januari 2012 till 31 december 2014 0 FÖRORD

Läs mer

Samhällsekonomisk utvärdering Projekt Mötesplats Krokom

Samhällsekonomisk utvärdering Projekt Mötesplats Krokom Utvärderingar med fokus på hållbarhet Samhällsekonomisk utvärdering Projekt Mötesplats Krokom På uppdrag av Krokoms kommun och Samordningsförbundet i Jämtlands län Rapport, 2014-04-02 payoff utvärdering

Läs mer