Användaravtal FÖRETAGSKUND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Användaravtal FÖRETAGSKUND"

Transkript

1 Användaravtal FÖRETAGSKUND 1. Bakgrund 1.1 Relenda AB, org.nr ( Relenda ) tillhandahåller en internetbaserad marknadsplats ( Tjänsten ) genom vilken näringsidkare som anslutit sig till Tjänsten enligt detta avtal, efter godkännande av Relenda, ( Företagskund ) kan överlåta fordringar till näringsidkare som anslutit sig till Tjänsten och godkänts av Relenda ( Finansiär ) på de villkor som anges i detta avtal ( Avtalet ). 1.2 Tjänsten nås genom Relenda s hemsida med domännamnet Tjänsten är tillgänglig efter registrering och inloggning. 2. Registrering som Företagskund 2.1 Företagskund har framställt en begäran om att få använda Tjänsten. Genom undertecknandet av ansökningsformuläret och Avtalet accepterar Företagskunden samtliga villkor i Avtalet inklusive bilagor. Avtalet ska undertecknas av behöriga firmatecknare och skickas till Relenda i original eller signeras på annat sätt föreskrivet av Relenda. Avtalet är bindande för Företagskunden från det att Avtalet mottagits av Relenda. Avtalet är inte bindande för Relenda före det att Relenda undertecknat Avtalet. 2.2 Relenda har rätt att begära kompletterande information eller andra handlingar för att acceptera Avtalet. Relenda genomför viss granskning av Företagskunden och kan komma att inhämta kreditupplysning via extern part. Information, inklusive kreditupplysning, kan komma att inhämtas för bolag och fysiska personer som Företagskunden angivit som ägare, ombud eller firmatecknare. Företagskunden bekräftar härmed att de personer som anges av Företagskunden har samtyckt till att information och kreditupplysning inhämtas. 2.3 Om Relenda accepterar Företagskunden och detta Avtal träder i kraft registreras Företagskunden i Tjänsten och den eller de firmatecknare för Företagskunden som undertecknat Avtalet ( Firmatecknare ) erhåller användarnamn och lösenord för Tjänsten. Användaruppgifterna är personliga. Firmatecknare ansvarar för samtliga åtgärder vidtagna med Firmatecknares användarnamn och lösenord. 2.4 Företagskunden har möjlighet att erbjuda Finansiären extra trygghet vid överlåtelse av fordran genom Tjänsten genom att garantera att betalning erläggs inom 21 dagar från förfallodagen, och därigenom ta ansvar för fakturamottagarens betalningsförmåga och betalningsvilja. Denna extra trygghet för Finansiären kallas regress och beskrivs närmare i punkten 4.4 nedan. 2.5 Företagskunden har även möjlighet att erbjuda Finansiären extra trygghet vid överlåtelse av fordran genom Tjänsten genom att låta Firmatecknare, ägare eller annan teckna borgen för Företagskundens förpliktelser enligt bilaga 2.4. Borgensåtagandet kan vara generellt (för samtliga fordringsöverlåtelser genom Tjänsten) eller specifikt för valda överlåtelser. Endast registrerad användare för Företagskunden kan teckna specifikt borgensåtagande eftersom endast den personen kan erbjuda säkerhet i form av specifikt borgensåtagandet vid registrering av en fordran för försäljning genom Tjänsten. 3. Fordringar som kan överlåtas genom Tjänsten 3.1 De fordringar som överlåts genom Tjänsten ska, om inte annat särskilt överenskommits, uppfylla samtliga krav som listas nedan. Betalningsskyldig för fordran ska vara angiven fakturamottagare ( Gäldenären ). Fordran som registreras enligt detta kallas fortsättningsvis Vanlig Faktura. c.) d.) e.) f.) Varan eller tjänsten ska vara beställd av och levererad till Gäldenären. Pris, kredittid och eventuella övriga villkor för betalning ska vara avtalade med Gäldenären och tydligt framgå av den faktura som registreras i Tjänsten. Gäldenären ska inte ha framfört någon invändning mot varan eller tjänsten (avseende dröjsmål, fel eller annat). Gäldenären ska inte ha någon kvittnings-, panträtt eller liknande rätt mot den aktuella fordran. Om Gäldenären är en fysisk person ska Företagskunden, innan den Vanliga Fakturan registreras i Tjänsten, inhämta Gäldenärens samtycke till att en kreditupplysning kan komma att göras. Företagskunden bör innan den Vanliga Fakturan registreras i Tjänsten informera Gäldenären om att kreditupplysning kan komma att göras och att fordran kan komma att överlåtas.

2 3.2 Möjlighet finns att överlåta fordran avseende ännu ej levererad vara efter särskilt godkännande från Relenda. Sådan fordran benämns fortsättningsvis Avtalad Faktura. En Avtalad Faktura ska uppfylla följande krav: c.) d.) e.) f.) Skriftlig beställning från Gäldenären och ordererkännande ska finnas. Av skriftligt avtal, eller skriftlig bekräftelse från behörig företrädare för Gäldenären, ska framgå att visst belopp ska erläggas vid beställning och att Gäldenären inte har rätt att återkräva detta belopp vid avbeställning. Det fordringsbelopp som registreras som Avtalad Faktura får ej överstiga beloppet enligt punkten b ovan. Företagskunden åtar sig att till Finansiären omedelbart återbetala hela fordringsbeloppet, inklusive avgifter till Relenda, för det fall Gäldenären framställer invändning av något slag mot den Avtalade Fakturan. Om Gäldenären är en fysisk person ska Företagskunden, innan den Avtalade Fakturan registreras i Tjänsten, inhämta Gäldenärens samtycke till att en kreditupplysning kan komma att göras. Företagskunden bör innan den Avtalade Fakturan registreras i Tjänsten informera Gäldenären om att kreditupplysning kan komma att göras och att fordran kan komma att överlåtas. 4. Registrering av fordran i Tjänsten 4.1 Företagskund som önskar överlåta Vanlig Faktura eller Avtalad Faktura (nedan gemensamt kallade Faktura ) ska registrera Fakturan i Tjänsten. Endast Fakturor som Relenda, efter eget gottfinnande, godkänt får överlåtas genom Tjänsten. 4.2 Relenda äger rätt att granska Fakturan före beslut tas om att godkänna Fakturan för överlåtelse eller inte. Relenda kan som en del av sin granskning kontakta Gäldenären samt göra en kreditupplysning genom extern part. 4.3 För det fall Företagskunden har att ensam vidta åtgärder mot Gäldenären vid utebliven betalning (av avtalsrättsliga eller andra skäl) ska Relenda informeras om detta innan Fakturan registreras. Fakturor som omfattas av denna punkt överlåts alltid med s.k. regress (se punkt 4.4) oavsett vad Företagskunden anger vid registrering av Fakturan. Under sådana omständigheter åtar sig Företagskunden att vid utebliven betalning från Gäldenären på egen bekostnad skicka en påminnelse till Gäldenären fem (5) dagar efter förfallodagen, debitera Gäldenären försenings- och påminnelseavgifter enligt avtal och lag, c.) debitera Gäldenären dröjsmålsränta enligt räntelag eller den högre räntesats som framgår av Fakturan, och d.) genast och utan anfordran betala de medel som inflyter från Gäldenären till anvisat klientmedelskonto hos Relenda. 4.4 Vid registrering av Fakturan väljer Företagskunden att överlåta Fakturan med eller utan ansvar för Gäldenärens betalningsförmåga och betalningsvilja. Om Företagskunden väljer att överlåta Faktura med ansvar för Gäldenärens betalningsförmåga och betalningsvilja ( Regress ) garanterar Företagskunden att Gäldenären erlägger betalning för Fakturan till av Relenda angivet klientmedelskonto inom 21 dagar från på Fakturan angiven förfallodag. För det fall Gäldenären inte erlagt betalning inom denna tid har Finansiären av Fakturan självständig rätt att kräva betalning från Företagskunden, inklusive dröjsmålsränta och avgifter enligt lag och Fakturan. I den mån Företagskunden erlagt betalning till Finansiären återinträder Företagskunden i rätten att kräva och uppbära betalning från Gäldenären. För det fall Företagskunden överlåter Fakturan utan Regress har Företagskunden inget ansvar för Gäldenärs betalningsförmåga och betalningsvilja, dock har Företagskunden ändå ansvar vid eventuella invändningar mot Fakturan. Notera att vissa Fakturor enligt punkt 4.3 alltid överlåts med Regress, oavsett vad Företagskunden anger vid registrering av Fakturan.

3 4.5 Företagskunden ska vid registreringen ange c.) fordringsbelopp, kredittid och övrig information avseende Fakturan som vid var tid efterfrågas av Relenda, det lägsta acceptpris Företagskunden accepterar för överlåtelse av Fakturan ( Lägsta Acceptpris ), och ett pris vid vilket Företagskunden omedelbart säljer Fakturan utan fortsatt budgivning till Finansiär som accepterar det angivna priset ( Köp nu-pris ). 5. Företagskundens skyldigheter och ansvar 5.1 Företagskunden garanterar att samtliga uppgifter som angivits för registrering för Tjänsten samt samtliga uppgifter som angivits om Fakturor i Tjänsten är fullständiga och korrekta. Företagskunden ska omedelbart underrätta Relenda om någon uppgift som angivits vid registrering eller i Tjänsten eller som annars kan ha betydelse vid Företagskundens användning av Tjänsten förändras eller tillkommer. Det noteras särskilt att Företagskunden själv ansvarar för att det bankkontonummer och andra betalningsuppgifter som Företagskunden anger är fullständiga och korrekta. 5.2 Företagskunden kvarstår i sina skyldigheter som leverantör gentemot Gäldenären. Finansiären övertar inga skyldigheter gentemot Gäldenären. Eventuella invändningar mot vara eller tjänst som levererats eller ska levereras till Gäldenären framställs således mot Företagskunden, som kvarstår i samtliga förpliktelser gentemot Gäldenären även efter att Fakturan överlåtits till Finansiären. 5.3 Företagskunden garanterar att Fakturan är korrekt och motsvarar en klar och förfallen fordran mot Gäldenären och att den inte tidigare överlåtits eller pantsatts. För det fall Gäldenär riktar invändning mot Faktura, exempelvis på grund av påstått fel, dröjsmål eller kvittningsgill motfordran, ska överlåtelsen av Fakturan genast återgå och Företagskunden erlägga hela fakturabeloppet till anvisat klientmedelskonto hos Relenda. Företagskunden har inte rätt att återfå något belopp som Relenda erhållit eller tillgodogjort sig för överlåtelsen av Fakturan. Om Gäldenär skriftligen bestritt betalningsskyldighet och Företagskunden informerats om detta och Företagskunden inte genast inbetalat hela fakturabeloppet till anvisat klientmedelskonto hos Relenda har Finansiären självständig rätt att kräva ersättning av Företagskunden motsvarande hela Fakturans belopp samt kostnader, avgifter och dröjsmålsränta. 5.4 Om Faktura ska återgå enligt punkt 5.3 ovan och Företagskunden vid överlåtelsen angett oriktiga uppgifter om Fakturan, inte uppfyllt sina åtaganden gentemot Gäldenären eller enligt Relenda bedömning uppträtt bedrägligt gentemot Gäldenär eller Relenda har Relenda rätt att kräva Företagskunden på ett belopp motsvarande hundra (100) procent av det totala fakturabelopp som anges på Fakturan eller det högre belopp som motsvarar den skada som orsakats Relenda eller Finansiären. 5.5 Om Fakturan överlåtits med Regress är Företagskunden även ansvarig för Gäldenärens betalningsvilja och betalningsförmåga enligt punkten 4.4 ovan. 5.6 Om Gäldenären betalar Faktura som överlåtits till Finansiär till Företagskunden är Företagskunden skyldig att omedelbart betala in hela fakturabeloppet till anvisat klientmedelskonto hos Relenda. Om sådan felaktig betalning mottas ska Företagskunden omedelbart separera medlen från Företagskundens övriga tillgångar. Företagskunden har inte rätt att innehålla någon del av medlen under åberopande av krav gentemot Relenda eller Finansiär. Om Företagskunden inte omedelbart betalar in hela det mottagna beloppet till anvisat konto hos Relenda har Finansiären självständig rätt att debitera Företagskunden avgifter och dröjsmålsränta i samma utsträckning som de kunnat debiteras Gäldenären vid sen eller utebliven betalning. 5.7 Företagskunden förbinder sig att endast använda Tjänsten på sätt som uttryckligen tillåts i detta Avtal och i enlighet med de villkor Relenda vid var tid anger i Tjänsten. Företagskunden ansvarar för att Företagskundens användning av Tjänsten inte strider mot lag, myndighetsbeslut, avtal eller god sed. Alla misstänkta bedrägerier och annat brottsligt beteende, inklusive misstänkta försök till brott, polisanmäls. 5.8 All kontakt mellan Företagskunden och andra användare av Tjänsten (såväl Finansiär som andra Företagskunden) ska ske genom Relenda och Företagskunden förbinder sig att inte ta direktkontakt i strid mot denna punkt. 5.9 Företagskunden ska hålla Relenda skadeslös och ersätta samtliga kostnader, inklusive skäliga ombudskostnader, som åsamkas Relenda på grund av Företagskundens avtalsbrott.

4 6. Överlåtelse av Faktura i Tjänsten och betalning 6.1 Faktura som godkänts av Relenda annonseras i Tjänsten för budgivning. När Relenda startat budgivningen kan Finansiärer delta i budgivningen manuellt eller genom s.k. budagent. Med budagent avses en funktion i Tjänsten som bjuder för Finansiären upp till det högsta pris Finansiären angivit. Bud kan läggas av Finansiär från det att budgivningen startar till dess den avslutas. Budgivning avslutas normalt kl. 15:00 svensk tid det datum Företagskunden valt och Relenda godkänt, eller när en Finansiär valt att acceptera av Företagskunden angivet Köp nu-pris. 6.2 Påbörjad budgivning fortsätter efter varje avlagt bud under den tidsperiod Relenda anger i Tjänsten. Företagskunden har möjlighet att under pågående budgivning acceptera det högsta bud som vid var tid har lagts av Finansiär. Om Företagskunden accepterar det för närvarande högsta budet under pågående budgivning avslutas budgivningen. Budgivningen avslutas även i förtid om Finansiär accepterar av Företagskunden angivet Köp nu-pris. 6.3 Om ingen Finansiär lagt bud som når upp till Lägsta Acceptpris under den tid budgivningen pågår avslutas budgivningen utan att försäljning kommit till stånd och Fakturan överlåts inte från Företagskunden. 6.4 Om budgivningen avslutas och Finansiär lagt bud minst motsvarande Lägsta Acceptpris eller om Finansiär accepterat Köp nu-priset överlåts Fakturan från Företagskund till Finansiär. Företagskunden är bunden att överlåta Fakturan och äger inte rätt att uppbära betalning från Gäldenär för överlåten Faktura, se även punkt Finansiären är anonym under pågående budgivning. Om Finansiär lagt bud som innebär att som lägst Lägsta Acceptpris uppnåtts innan budgivningen avslutas synliggörs den vinnande Finansiärens identitet för Företagskunden. 6.6 Dagen efter att budgivningen avslutats ska Finansiären erlägga betalning för köpt Faktura till angivet klientmedelskonto hos Relenda. Relenda äger rätt att ianspråkta ersättning för vid var tid gällande avgifter, vilka framgår i Tjänsten, jämte lagstadgad mervärdesskatt. Relenda har även rätt att ianspråkta belopp motsvarande fordran Relenda har gentemot Företagskunden eller Finansiären av Fakturan och belopp motsvarande fordran någon Finansiär har mot Företagskunden. Relenda ska sedan utbetala resterande belopp till av Företagskunden angivet svenskt bankkontonummer. Företagskunden är själv ansvarig för att angivna kontouppgifter o.d. är fullständiga och korrekta. 6.7 Om Finansiären inte erlägger betalning i rätt tid går Fakturan åter till Företagskunden. Företagskunden har därefter möjlighet att överlåta Fakturan på nytt. 6.8 När Finansiären, i rätt tid, erlagt betalning till konto hos Relenda ska Relenda för Företagskundens och Finansiärens räkning omedelbart underrätta (denuntiera) Gäldenären om överlåtelsen av Fakturan. Relenda ska informera Gäldenären att Fakturan fortsättningsvis endast kan betalas med befriande verkan till Finansiären genom inbetalning på anvisat klientmedelskonto hos Relenda. Företagskunden ger härmed Relenda, eller den Relenda sätter i sitt ställe, fullmakt att vidta samtliga åtgärder Relenda finner lämpliga för att denuntiera Gäldenären om överlåtelsen av Fakturan. 7. Avgifter 7.1 Relenda äger rätt att debitera Företagskunden avgifter enligt vid var tid gällande prislista, vilken hålls tillgänglig efter inloggning i Tjänsten. Företagskunden accepterar att förändringar av avgifterna aviseras i tjänsten eller via e-post. Mervärdesskatt kan tillkomma. Rätt för Relenda att tillgodogöra sig betalning ur belopp erlagt av Finansiären framgår ovan. 8. Relenda s åtaganden, rättigheter och ansvar 8.1 Relenda tillhandahåller Företagskunden tillgång till Tjänsten. Relenda s avsikt är att Tjänsten ska fungera felfritt. Tjänsten kan dock under perioder vara otillgänglig för Företagskunden på grund av planerat eller oplanerat underhåll. Planerade driftstopp under kontorstid aviseras minst två dagar i förväg i Tjänsten eller via e-post. Relenda garanterar inte att Tjänsten fungerar utan avbrott eller brister. Tjänsten tillhandahålls i befintligt skick utan garantier. Relenda har rätt att stänga av Företagskunden från Tjänsten i enlighet med detta Avtal.

5 8.2 Relenda kan komma att företa kontroller av Företagskunden och Gäldenärer men har inget ansvar att utföra kontroller. Relenda kan inte garantera att Finansiär eller annan berörd part är vare sig betalningsduglig eller uppfyller sina förpliktelser gentemot Företagskunden. Relenda ansvarar inte för att information som publiceras i Tjänsten är korrekt eller fullständig och inte heller för några garantier, utfästelser eller andra åtaganden som användare av Tjänsten gör gentemot Företagskunden. 8.3 Relenda förbehåller sig rätten att granska information som anges i Tjänsten och fritt när som helst ta bort information som Relenda finner olämplig, felaktig eller anser kan strida mot lag, förordning, myndighetsföreskrift eller avtal. 8.4 Relenda har rätt att stänga av Företagskunden från Tjänsten tillfälligt. För det fall Relenda finner att Företagskunden bryter mot Avtalet eller annars agerar illojalt eller i strid mot god sed mot Relenda, Finansiär eller Gäldenär har Relenda rätt att säga upp Avtalet med Företagskunden med omedelbar verkan. 8.5 Relenda ansvarar inte gentemot Företagskunden för några som helst krav, skadestånd, kostnader eller utgifter som uppstår eller kan uppstå till följd av Företagskundens användning av Tjänsten, inklusive det förhållande att Finansiär eller Gäldenär inte betalar Faktura som överlåtits genom Tjänsten. 8.6 Relenda ansvarar inte för tryckfel eller förvanskning eller förlust av information i Tjänsten. Relenda ansvarar inte heller för direkt eller indirekt skada som kan drabba Företagskunden med anledning av Relenda s agerande eller underlåtenhet att agera. 8.7 Relenda är inte skyldigt att fullgöra åtagande enligt detta Avtal, om underlåtenheten har sin grund i omständighet ( Befriande omständighet ) som Relenda inte råder över och som inte kunnat förutses eller skäligen övervunnits. Så snart hindret upphör ska åtagandet fullgöras på avtalat sätt. Som Befriande omständighet ska anses krigshandling, naturkatastrof, myndighets åtgärd, avbrott i elförsörjning eller datakommunikation, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden och därmed jämförbara omständigheter. 9. Personuppgifter 9.1 För att kunna nyttja Tjänsten kan krävas att Företagskunden, alternativt Företagskundens företrädares, personuppgifter lämnas ut. Relenda kommer att samla in, lagra och i övrigt behandla av Företagskunden angivna personuppgifter i syfte att tillhandahålla Tjänsten och i övrigt uppfylla sina åtaganden mot användare av Tjänsten. Relenda är personuppgiftsansvarig. 9.2 Företagskunden garanterar att samtliga personer vars personuppgifter anges av Företagskunden har samtyckt till att personuppgifterna behandlas av Relenda, att personuppgifterna kan överföras till Företagskundens medkontrahent vid överlåtelse av Faktura samt att extern partner till Relenda kan få del av och behandla personuppgifterna för att utföra begränsade tjänster hänförliga till Tjänsten i syfte att möjliggöra för Relenda att tillhandahålla Tjänsten. 9.3 Företagskunden ansvarar för att av Företagskunden angivna personuppgifter är aktuella och korrekta. Företagskunden och berörd fysisk person äger rätt att få information om behandlingen av personuppgifter samt kräva rättelse av felaktiga uppgifter genom att kontakta Relenda s kundtjänst. 10. Avtalstid 10.1 Detta Avtal träder i kraft när det godkänts och undertecknats av båda parter. Avtalet gäller tills vidare. Företagskunden respektive Relenda kan via brev eller e-post till den andra parten säga upp Avtalet med tillämpning av en (1) månads uppsägningstid Relenda äger därutöver rätt att säga upp Avtalet, och avsluta Företagskundens tillgång till Tjänsten, med omedelbar verkan om Företagskunden bryter mot någon bestämmelse i detta Avtal, eller Relenda finner att Företagskunden agerar illojalt eller i strid med god sed gentemot Relenda, Finansiär eller Gäldenär Företagskunden äger inte rätt att rikta några anspråk mot RELENDA med anledning av RELENDA s uppsägning av detta Avtal.

6 11. Ändringar 11.1 Relenda har rätt att helt eller delvis ändra villkoren i detta Avtal. Företagskunden är bunden av vid var tid gällande version av Avtalet. Ändringar i Avtalet ska meddelas Företagskunden genom avisering i Tjänsten eller genom e-post. Aviserade ändringar träder i kraft fem (5) dagar efter att ändringen har aviserats eller den senare tidpunkt Relenda anger. Om Företagskunden inte godtar aviserad ändring äger Företagskunden rätt att, fram till dess ändringen träder i kraft, skriftligen säga upp Avtalet från och med dagen för ändringens ikraftträdande. Har Företagskunden inte nyttjat sin rätt att säga upp Avtalet blir ändringen bindande för Företagskunden vid ikraftträdandet Oaktat ovanstående har Relenda rätt att utan föregående avisering och med omedelbar verkan ändra villkor i detta Avtal om det behövs för att efterleva tillämplig lag, förordning eller myndighetsföreskrift. 12. Överlåtelse av rättigheter och skyldigheter 12.1 Företagskundens nyttjande av Tjänsten är personligt. Företagskunden äger inte rätt att överlåta rättighet eller skyldighet under Avtalet. Relenda äger dock rätt att utan godkännande från Företagskunden, helt eller delvis, överlåta rättighet och skyldighet under Avtalet till tredje man. 13. Tvist 13.1 Svensk rätt ska tillämpas på detta Avtal Tvist mellan Företagskunden och Relenda ska avgöras av svensk domstol varvid Stockholms tingsrätt ska vara första instans. Finansiär som tillerkänts självständig rättighet mot Företagskund genom Avtalet är inte bunden av denna forumbestämmelse. Detta Avtal upprättas i ett exemplar som förvaras av Relenda. Gällande avtalsinnehåll finns tillgängligt för Relenda efter inloggning i Tjänsten. För Företagskunden: För Relenda:

Bifoga följande vidimerade/bestyrkta dokument:

Bifoga följande vidimerade/bestyrkta dokument: Fyll i samtliga fält och bifoga efterfrågade dokument och sänd därefter till: Fakturabörsen EFX Grev Turegatan 21 114 38 STOCKHOLM Ansökningsformulär VÄNLIGEN TEXTA MED VERSALER! Företagsnamn Organisationsnummer

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT Dessa allmänna villkor gäller från den 27 mars 2015. 1. Parter Dessa allmänna villkor gäller för kredit som efter godkänd ansökan beviljas företagskund ("Kunden") av

Läs mer

Adress Postnr Postort

Adress Postnr Postort Sidan 1 av 6 BESTÄLLNING / AVTAL Företagskund Företagsnamn Kontaktperson Adress Postnr Postort Organisationsnummer Tel Mobiltel E-post Tjänstebeskrivning (GEAB) tillhandahåller ett fiberpar för kunds bruk

Läs mer

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011 Lånevillkor S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren)

Läs mer

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 %

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 % Allmänna villkor Expresskredit Norden AB (hädanefter långivaren) förmedlar blancolån via SMS och på webben (sammanfattas hädanefter som mikrolån) till privatpersoner (hädanefter låntagaren) som uppfyller

Läs mer

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER 2008-01-30 Version 1.0 2 (6) Mellan Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, organisationsnummer 556559-4230 (nedan benämnd Sjukvårdsrådgivningen) och organisationsnummer

Läs mer

Allmänna villkor Bredband

Allmänna villkor Bredband Allmänna villkor Bredband Dokument namn Allmänna villkor Bredband Dokumentnamn digitalt QS-EX-Allmänna villkor Bredband [SW] Säkerhetsklassning Public Skapad av City Network Hosting AB Skapad datum 2016-08-25

Läs mer

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Lånevillkor S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren)

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR OCH SEKRETESSPOLICY för köpare och säljare

ANVÄNDARVILLKOR OCH SEKRETESSPOLICY för köpare och säljare ANVÄNDARVILLKOR OCH SEKRETESSPOLICY för köpare och säljare 1. Allmänna villkor 2. Medlemskap 3. Personuppgifter 4. Immateriella rättigheter 5. Ansvarsfrihet 6. Cookies 7. Budgivning och köp 8. Kostnader

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor Detta är Firma David Wibergh:s allmänna försäljningsvillkor för konsulttjänster. Vid all kontakt med Firma David Wibergh så förutsätts kunden ha läst och godkänt dessa villkor. Dessa villkor gäller ovillkorligen

Läs mer

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Villkor S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

Dessa Användarvillkor avser det avtal som Kund tecknar med BASTA Online AB för användning av BASTA Projekthanteraren.

Dessa Användarvillkor avser det avtal som Kund tecknar med BASTA Online AB för användning av BASTA Projekthanteraren. Användarvillkor för BASTA Projekthanteraren A. Allmänt 1. Definitioner I dessa Användarvillkor skall nedan nämnda termer ha följande betydelser. Användarvillkor: Dessa Användarvillkor. Användare: Den som

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst 1 Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avtalet:

Läs mer

(1) Västsvenska Handelskammaren Service AB, org.nr , Box 5253, SE Göteborg ( Handelskammaren ) och

(1) Västsvenska Handelskammaren Service AB, org.nr , Box 5253, SE Göteborg ( Handelskammaren ) och DEPOSITIONSAVTAL (1) Västsvenska Handelskammaren Service AB, org.nr 556063-6796, Box 5253, SE-402 25 Göteborg ( Handelskammaren ) och (2) XXXXX, XXXX, org.nr 000000-000, ( Deponenten ) och (3) XXXXXX,

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna avtalsvillkor gäller för Bredbandsanslutning för företag. Till företag räknas även privatpersoner

Läs mer

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan PTS) och org nr. (nedan Leverantören) har träffats AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER Leverantören förbinder sig att utföra betalnings- och inkassotjänster

Läs mer

Allmänna villkor IS/IT uppdrag.

Allmänna villkor IS/IT uppdrag. Detta är Prima Pictura:s allmänna försäljningsvillkor för konsulttjänster. Vid all kontakt med Prima Pictura så förutsätts kunden ha läst och godkänt dessa villkor. Dessa villkor gäller ovillkorligen om

Läs mer

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare.

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare. Telias villkor för marknadsplatsen för molntjänster 2014-10-03 Dessa villkor ( Användarvillkoren ) gäller då TeliaSonera Sverige AB ( Telia ) tillhandahåller molnbaserade program ( Program ) till företag

Läs mer

Kundfinans kan endast bevilja lån till myndiga personer som klarar av Kundfinans krav och har en god fastställd betalningsförmåga.

Kundfinans kan endast bevilja lån till myndiga personer som klarar av Kundfinans krav och har en god fastställd betalningsförmåga. Allmänna villkor Kreditgivare är SMS Pengar Norden AB, 556221-6902 (hädanefter Kundfinans), som bedriver verksamhet under varumärket Kundfinans. Kundfinans tillhandhåller konsumentkrediter (hädanefter

Läs mer

Allmänna villkor för Sebbex Ab Oy:s tjänster

Allmänna villkor för Sebbex Ab Oy:s tjänster Allmänna villkor för :s tjänster 1. Allmänt Dessa allmänna villkor reglerar de tjänster som finns beskrivna i avtalet och som tillhandahålls av (FO-nummer: 2348973-4). För det fall att det i avtalet eller

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

AVTAL FÖR ADVITUMS DOKUMENTPORTAL

AVTAL FÖR ADVITUMS DOKUMENTPORTAL AVTAL FÖR ADVITUMS DOKUMENTPORTAL Inledning Detta avtal för Advitums dokumentportal, ( Avtalet ), har slutits mellan Advitum AB, 556671-9448, Kraftvägen 2, 382 36 Nybro, ( Advitum ), och organisationen

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

Visma Utvecklarpaket för eget bruk

Visma Utvecklarpaket för eget bruk Visma Utvecklarpaket för eget bruk Tack för ditt intresse att köpa Visma Utvecklarpaket för eget bruk. Bifogat med detta e-brev finns vårt avtal med tillhörande bilagor. Visma Spcs är en av Sveriges största

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

Standardbolag Internet

Standardbolag Internet Standardbolag Internet allmänna villkor för internettjänster och registrering av domän Sida 2 Allmänna villkor för Svenska Standardbolag Internettjänster Sida 3-5 Allmänna villkor för Standardbolag Internets

Läs mer

Allmänna Villkor Gällande fr.o.m. 2010-01-01 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Capiting Group AB, org. nr 556801-8625 1.

Allmänna Villkor Gällande fr.o.m. 2010-01-01 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Capiting Group AB, org. nr 556801-8625 1. Allmänna Villkor Gällande fr.o.m. 2010-01-01 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Capiting Group AB, org. nr 556801-8625 1.2 ( Capiting Group ) och fysisk person som hyr en eller flera av

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING

ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING har denna dag träffats mellan (1) Jernhusen Fastigheter AB, org. nr 556596-9598, Box 520, 101 30 Stockholm ( Överlåtaren ); och (2) Piteå Kommun, org. nr 212000-2759,

Läs mer

AVTAL FÖR AUKTORISERING AV MOTTAGNING

AVTAL FÖR AUKTORISERING AV MOTTAGNING LS xxxxx Sid 1 (5) Mellan 1. Stockholms läns landsting, organisationsnummer 232100-0016, genom Hälso- och sjukvårdsnämnden ( Beställaren ); och 2. [**], organisationsnummer [**] ( Vårdgivaren ), har slutits

Läs mer

Allmänna Villkor för Tjänsten

Allmänna Villkor för Tjänsten Allmänna Villkor för Tjänsten 2014-12-23 1. OMFATTNING OCH DEFINITIONER 1.1. Dessa Allmänna Villkor för Kund gäller när Joblife AB (nedan kallad Joblife ) ger privatpersoner ( Användare ) tillgång till

Läs mer

Ljungby Bredband. Besöksadress Garvaren Plan 2. www.ljungbybredband.se kundtjanst@ljungbybredband.se. Postadress Garvaren 341 60 Ljungby

Ljungby Bredband. Besöksadress Garvaren Plan 2. www.ljungbybredband.se kundtjanst@ljungbybredband.se. Postadress Garvaren 341 60 Ljungby Allmänna villkor för privata bredbandstjänster gällande fiber & ADSL. 1. ALLMÄNT 1.1 Inledning Dessa Allmänna villkor gäller mellan Bredband och fysisk person nedan kallad Kunden till vilken Bredband tillhandahåller

Läs mer

Villkor - lån. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , juli 2016

Villkor - lån. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , juli 2016 Villkor - lån S&A Sverige AB 556678-2677, juli 2016 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet 1 (5) Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet Ingress Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att användas vid uppdrag inom området revision i kommuner, landsting och kommunala

Läs mer

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , juni 2016

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , juni 2016 Lånevillkor S&A Sverige AB 556678-2677, juni 2016 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

Allmänna villkor för Ljungby Bredbands tjänster, FÖRETAG (Gäller fr o m 2009-10-01) 1. ALLMÄNT

Allmänna villkor för Ljungby Bredbands tjänster, FÖRETAG (Gäller fr o m 2009-10-01) 1. ALLMÄNT Allmänna villkor för Bredbands tjänster, FÖRETAG (Gäller fr o m 2009-10-01) 1. ALLMÄNT Gäller fr.o.m 2009-10-01 1.1 Inledning Dessa Allmänna villkor gäller mellan Bredband och juridisk person nedan kallad

Läs mer

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst 1 Allmänt 1.1 Nore 862 AB, org. nr 556902-0091 ("Horse1"), tillhandahåller på www.horse1.se, eller på annan av Horse1 anvisad webbplats ("Webbplatsen")

Läs mer

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT Avtalsnummer: AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

Villkor för registrerad medlem

Villkor för registrerad medlem Villkor för registrerad medlem Sammanfattning Detta avtal innebär i sammanfattning: - All interaktion som sker på Crowdculture skall respektera villkoren i detta avtal samt tillämplig svensk och internationell

Läs mer

Ändring av priset för Tjänsten meddelas Kunden till den e-mailadress Kunden anmält till Trust-IT.

Ändring av priset för Tjänsten meddelas Kunden till den e-mailadress Kunden anmält till Trust-IT. 1. Avtalet och parterna 1.1 Om Tjänsten, 556538-4699 (Trust-IT), tillhandahåller en webbaserad tjänst som heter TimeOrganizer (Tjänsten). Det är en tidsrapporteringstjänst med GPSpositionering för både

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för Stadsnätsanslutning

Allmänna avtalsvillkor för Stadsnätsanslutning Allmänna avtalsvillkor för Stadsnätsanslutning Utformat efter SSNF:s Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Halmstads stadsnät AB 556532-6187 Ver.1.3 2012-04-11 1. Allmänt

Läs mer

Aktivering av bredbandsanslutning i Karlskogas stadsnät Kontrakt Karlskogahem

Aktivering av bredbandsanslutning i Karlskogas stadsnät Kontrakt Karlskogahem Aktivering av bredbandsanslutning i Karlskogas stadsnät Kontrakt Karlskogahem Tjänsten: Leverantör: Avtalet: Företrädesordning: Avtalstid: Tjänsten består i att aktivera bredbandsanslutningen till stadsnätet

Läs mer

BILAGA 1 Användarvillkor för ledningsägare

BILAGA 1 Användarvillkor för ledningsägare Dokumenttyp Datum. Sida Vår referens D-nr: 07-6365 2015-04-14 1 (5) Version C BILAGA 1 Användarvillkor för ledningsägare Användarvillkor för Ledningskollen.se Ledningskollen.se är en webbtjänst som syftar

Läs mer

Allmänna villkor för. rembursgaranti

Allmänna villkor för. rembursgaranti Allmänna villkor för rembursgaranti 14 mars 2014 2 (7) 1 Definitioner av vissa uttryck I dessa allmänna villkor avses med bekräftad remburs: remburs för vilken garantitagaren, jämte den rembursöppnande

Läs mer

Villkor - lån. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , juli 2016

Villkor - lån. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , juli 2016 Villkor - lån S&A Sverige AB 556678-2677, juli 2016 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

Kommunen och Personuppgiftsbiträdet benämns nedan var för sig Part eller gemensamt Parterna.

Kommunen och Personuppgiftsbiträdet benämns nedan var för sig Part eller gemensamt Parterna. DETTA PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL ( Personuppgiftsbiträdesavtalet ) är dag som nedan träffat mellan: (1) Lomma kommun, organisationsnummer 212000-1066 ( Kommunen ); och (2) [ ], organisationsnummer [ ]

Läs mer

Lånevillkor. Allmän information. S&A Sverige AB , maj 2015

Lånevillkor. Allmän information. S&A Sverige AB , maj 2015 Lånevillkor S&A Sverige AB 556678-2677, maj 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avgift: Avtalet:

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , juni 2016

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , juni 2016 Villkor S&A Sverige AB 556678-2677, juni 2016 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som uppfyller

Läs mer

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , juni 2016

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , juni 2016 Villkor S&A Sverige AB 556678-2677, juni 2016 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som uppfyller

Läs mer

Kunden, Kund Fysisk eller juridisk person som träffat avtal om medlemskap med Grandeur.

Kunden, Kund Fysisk eller juridisk person som träffat avtal om medlemskap med Grandeur. Grandeur Sweden AB, 556885-4367 Dessa gäller för samtliga tjänster som Grandeur Sweden AB tillhandahåller sina kunder. Genom att teckna avtal om medlemskap med Grandeur Sweden AB godkänner Kunden dessa.

Läs mer

AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING AV MÖBLER OCH KONTORSINREDNING

AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING AV MÖBLER OCH KONTORSINREDNING Mellan Post- och telestyrelsen organisationsnummer 202100-4359 (nedan kallad PTS) och XXXX organisationsnummer xxxxxx-xxxx (nedan kallad Företaget) har träffats följande AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING

Läs mer

VALIDOO ITEM; VILLKOR FÖR VARULEVERANTÖRERNAS ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN FÖR VALIDERING AV ARTIKELINFORMATION

VALIDOO ITEM; VILLKOR FÖR VARULEVERANTÖRERNAS ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN FÖR VALIDERING AV ARTIKELINFORMATION VALIDOO ITEM; VILLKOR FÖR VARULEVERANTÖRERNAS ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN FÖR VALIDERING AV ARTIKELINFORMATION 1. Inledning Detta dokument innehåller villkoren för Validoo AB:s ( VALIDOO ) tillhandahållande

Läs mer

Avtalsvillkor rörande tillhandahållande av webbhotelltjänster ( Avtalet )

Avtalsvillkor rörande tillhandahållande av webbhotelltjänster ( Avtalet ) Avtalsvillkor rörande tillhandahållande av webbhotelltjänster ( Avtalet ) 1. ALLMÄNT 1.1 Detta Avtal reglerar förhållandet mellan kund ( Kunden ) och Netupdate Sverige AB, org.nr. 556836-0092 ( Netupdate

Läs mer

TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben!

TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben! Användarvillkor 1. GODKÄNNANDE AV VILLKOR Välkommen! TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben! TaxiPro24.se erbjuder dig som åkare en

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Enheten för Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och XX, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget

Läs mer

KUNDAVTAL AVSEENDE STAMÅSEN- EL

KUNDAVTAL AVSEENDE STAMÅSEN- EL KUNDAVTAL AVSEENDE STAMÅSEN- EL 1 Parter 11 Statkraft SCA Vind AB, orgnr 556706-3507, med adress c/o Statkraft Sverige AB, Hitech Building 92, 101 52 Stockholm (nedan Vindkraftsparksinnehavaren ); 12 Dalakraft

Läs mer

Villkor - Sms lån, Mobillån, Mikrolån och olika lån

Villkor - Sms lån, Mobillån, Mikrolån och olika lån Villkor - Sms lån, Mobillån, Mikrolån och olika lån S&A Sverige AB 556678-2677, juli 2016 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet

Läs mer

PALAVER VILLKOR FÖR GÄSTER

PALAVER VILLKOR FÖR GÄSTER 1. ALLMÄNT PALAVER VILLKOR FÖR GÄSTER Dessa villkor (nedan dessa villkor eller villkoren ) gäller när Palaver Place AB, org.nr 559062-9902, Aroseniusvägen 26, 168 50 Bromma (nedan Palaver Place, vi, oss

Läs mer

NOX FINANS AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AVTAL OM TJÄNSTER

NOX FINANS AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AVTAL OM TJÄNSTER NOX FINANS AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AVTAL OM TJÄNSTER 2017-04-07 1 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor (tillsammans med övriga handlingar Avtalet ) gäller då Nox Finans AB org. nr 556949-9824 ( Nox ) tillhandahåller

Läs mer

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , december 2015

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , december 2015 Villkor S&A Sverige AB 556678-2677, december 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , december 2015

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , december 2015 Villkor S&A Sverige AB 556678-2677, december 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , december 2015

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , december 2015 Villkor S&A Sverige AB 556678-2677, december 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

Villkor. Allmän information. S&A Sverige AB , september 2015

Villkor. Allmän information. S&A Sverige AB , september 2015 Villkor S&A Sverige AB 556678-2677, september 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , november 2016

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , november 2016 Villkor S&A Sverige AB 556678-2677, november 2016 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

Mellan parterna Gotlands kommun ( ), VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och,

Mellan parterna Gotlands kommun ( ), VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Sida 1 av 5 Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Föreningen S:t Lukas på Gotland (834001-0357) Söderväg 5 Företag Organisationsnummer Adress

Läs mer

Allmänna villkor för One Stop Curriculum Vitae AB's tjänst: One Stop CV

Allmänna villkor för One Stop Curriculum Vitae AB's tjänst: One Stop CV Allmänna villkor för One Stop Curriculum Vitae AB's tjänst: One Stop CV 1. Avtalets syften, Dessa villkor reglerar förhållandet mellan One Stop Curriculum Vitae AB, nedan benämnd Leverantören, och licensierad

Läs mer

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND 1(7) MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND Avtal mellan.och gällande utbildning av service- eller. Innehållsförteckning Sid nr 1. AVTALSPARTER OCH KONTAKTPERSONER 2 2. OMFATTNING 3 3.

Läs mer

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa.

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa. 1 Ramavtal Detta ramavtal med dnr har träffats mellan Domstolsverket med organisationsnummer 202100-2742 och Företagsnamn med organisationsnummer Organisationsnummer. 2 Omfattning Ramavtalet omfattar Cisco

Läs mer

Dessa villkor ("Avtalsvillkoren") gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck.

Dessa villkor (Avtalsvillkoren) gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck. Avtalsvillkor Dessa villkor ("Avtalsvillkoren") gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck. Allmänt Media-Tryck säljer böcker i olika format via Internet till dess kunder ("Kund") i Sverige och

Läs mer

Allmänna villkor Fastighetsägarna Dokument

Allmänna villkor Fastighetsägarna Dokument Allmänna villkor Fastighetsägarna Dokument 1. Allmänt om Fastighetsägarna Dokument Fastighetsägarna Dokument är en tjänst avsedd för både företag och organisationer och fysiska personer som är näringsidkare.

Läs mer

Anslutningsavtal. inom Identitetsfederationen för offentlig sektor. för Leverantör av eid-tjänst

Anslutningsavtal. inom Identitetsfederationen för offentlig sektor. för Leverantör av eid-tjänst 1 (7) Anslutningsavtal för Leverantör av eid-tjänst inom Identitetsfederationen för offentlig sektor 2 (7) 1. Avtalsparter Detta anslutningsavtal ( Avtalet ) har träffats mellan 1. E-legitimationsnämnden,

Läs mer

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med Allmänna villkor Giltiga från och med den 5 mars 2015 Villkoren omfattar elva (11) punkter och fem (5) sidor 1. Tillämplighet 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget Landstinget

Läs mer

2.2 Kunden skall anses ha gjort en beställning av vara/tjänst;

2.2 Kunden skall anses ha gjort en beställning av vara/tjänst; Global Network Solution Allmänna Villkor 2006-10-05 1 Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor gäller från och med den 5 Oktober 2006 och ersätter tidigare allmänna villkor. Dessa villkor reglerar förhållandet

Läs mer

AVTAL. Ramavtal, , Bårtransporter av avlidna

AVTAL. Ramavtal, , Bårtransporter av avlidna AVTAL Ramavtal, 108-05, Bårtransporter av avlidna Parter Mellan Åhlbergs Begravningsbyrå AB, Storgatan 4, 620 12 HEMSE, nedan kallad entreprenören och Gotlands kommun, Hälso- och sjukvårdsnämnden, 621

Läs mer

VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM

VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM 1 Avtalet och parterna 1.1 Tjänsten och villkoren 1.2 Avtalet Infocell AB ( Infocell ) tillhandahåller som onlinetjänst en möjlighet för användare (

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans)

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) 1 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) Tillämplighet 1 Dessa villkor skall tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Arbetstid

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RÅDGIVNING OCH ORDERHANTERING

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RÅDGIVNING OCH ORDERHANTERING ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RÅDGIVNING OCH ORDERHANTERING 1. Uppdraget Vator Securities AB ( Rådgivaren ) lämnar Kunden investeringsrådgivning avseende placeringar i finansiella instrument i Rådgivarens produktutbud.

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR GÄLLANDE FIBERNÄTET TRAMAN PRIVAT

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR GÄLLANDE FIBERNÄTET TRAMAN PRIVAT ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR GÄLLANDE FIBERNÄTET TRAMAN PRIVAT 1 Allmänt Dessa avtalsvillkor bygger på Svenska Stadsnätsföreningens avtalsvillkor för Sveriges Stadsnät i Samverkan 1.1 Dessa Allmänna avtalsvillkor

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR GÄLLANDE FIBERNÄTET TRAMAN FÖRETAG

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR GÄLLANDE FIBERNÄTET TRAMAN FÖRETAG ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR GÄLLANDE FIBERNÄTET TRAMAN FÖRETAG 1 Allmänt Dessa avtalsvillkor bygger på Svenska Stadsnätsföreningens avtalsvillkor för Sveriges Stadsnät i Samverkan 1.1 Dessa Allmänna avtalsvillkor

Läs mer

Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner

Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner 2015-01- 12 Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner Vad tjänsten innebär Alla SCUF:s regionstyrelser, vidare nämnt som regionerna, har tillgång till en tjänst

Läs mer

Allmänna villkor för säkerhetsgaranti

Allmänna villkor för säkerhetsgaranti Allmänna villkor för säkerhetsgaranti Februari 2006 Allmänna villkor för säkerhetsgaranti 1 Definitioner I dessa allmänna villkor avses med exportavtal: anbud från garantitagaren till förmånstagaren avseende

Läs mer

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25.

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. 1 Allmänt 1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan kunden ( Kund ) och Excellent Hosting Sweden AB ("EHSAB") 1.2 Kunden kan vara en myndig fysisk

Läs mer

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster.

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster. Allmänna villkor för Fibergruppen nät Rev 2012-12-20 1 Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Fibergruppen Sverige AB ( Fibergruppen ) till en småhusägare ( Fastighetsägaren ) tillhandahåller installation

Läs mer

Svenska Kraftnäts säkerhetskrav på balansansvariga företag

Svenska Kraftnäts säkerhetskrav på balansansvariga företag SvK1000, v3.1, 2011-11-16 Marknad 2012-03-13 Svenska Kraftnäts säkerhetskrav på balansansvariga företag 1 Inledning Svenska Kraftnät har systemansvaret för det svenska elsystemet. Svenska Kraftnät tecknar

Läs mer

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB Allmänna villkor DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB 1. Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor ( Villkoren ) gäller för användning av DPOrganizer som är en programvara tillhandahållen av Beyano AB, org.

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor (de "Allmänna Villkoren") gäller för avtal mellan Telecom3 Sverige AB ("T3") och den fysiska person ("Kunden")

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

1. Gäller fr.o.m 2011-11-15 Allmänna villkor för Ljungby Bredbands ADSL/Fiber tjänster, PRIVAT (Gäller fr o m 2011-11-15)

1. Gäller fr.o.m 2011-11-15 Allmänna villkor för Ljungby Bredbands ADSL/Fiber tjänster, PRIVAT (Gäller fr o m 2011-11-15) Allmänna villkor för Bredbands ADSL/Fiber tjänster, PRIVAT (Gäller fr o m 2011-11-15) 1. ALLMÄNT 1.1 Inledning Dessa Allmänna villkor gäller mellan Bredband och fysisk person nedan kallad Kunden till vilken

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KONSULTUPPDRAG

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KONSULTUPPDRAG ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KONSULTUPPDRAG Mellan (nedan kallad Uppdragsgivaren), org nr.. med adress och (nedan kallad Konsulten), org nr... med adress.. har denna dag träffats följande avtal: 1 Uppdragets

Läs mer

221.082 14 04. Samarbetsavtal. mellan AMF och försäkringsförmedlare.

221.082 14 04. Samarbetsavtal. mellan AMF och försäkringsförmedlare. 221.082 14 04 Samarbetsavtal mellan AMF och försäkringsförmedlare. Samarbetsavtal mellan AMF och försäkringsförmedlare. Försäkringsförmedlaren... org nr/pnr:... Adress:... härefter benämnd Förmedlaren

Läs mer

Kunden den person som genom undertecknande av fullmakt, skriftligt eller muntligt, har gett RefundFlight i uppdrag att utföra Tjänsten.

Kunden den person som genom undertecknande av fullmakt, skriftligt eller muntligt, har gett RefundFlight i uppdrag att utföra Tjänsten. Allmänna villkor Allmänt Dessa allmänna villkor, inklusive eventuella ändringar, utgör del av avtalet mellan Kunden och företaget RefundFlight Europe AB (RefundFlight). Eventuella tillägg eller ändringar

Läs mer

Allmänna villkor för försäljning av reklamutrymme

Allmänna villkor för försäljning av reklamutrymme Allmänna villkor för försäljning av reklamutrymme VL-Kollektivtrafikförvaltningen Org.nr 232100-0172 www.vl.se 1. Inledande bestämmelser A. Dessa allmänna villkor gäller för avtal om upplåtelse av reklamutrymme

Läs mer

Tyfon Internet Allmänna villkor för stadsnätsabonnemang. 1. Allmänt

Tyfon Internet Allmänna villkor för stadsnätsabonnemang. 1. Allmänt Tyfon Internet Allmänna villkor för stadsnätsabonnemang 1. Allmänt Tyfon tillhandahåller tillgång till Internet via stadsnät för konsumenter. Abonnemangsbeställningen utgör en för kunden bindande ansökan

Läs mer

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet

Läs mer

1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal)

1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal) 1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal) Nedanstående avtal har tecknats mellan följande parter Kommunen Drottninggatan 32 651 84 Karlstad Org.nr 212000-1850 Leverantören Företagsnamn Adress

Läs mer