Bifoga följande vidimerade/bestyrkta dokument:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bifoga följande vidimerade/bestyrkta dokument:"

Transkript

1 Fyll i samtliga fält och bifoga efterfrågade dokument och sänd därefter till: Fakturabörsen EFX Grev Turegatan STOCKHOLM Ansökningsformulär VÄNLIGEN TEXTA MED VERSALER! Företagsnamn Organisationsnummer Adress Postnummer Ort Kontaktperson Telefon Mobil E-post Webbsida Bankkonto (inkl. clearing nr.) De 4 största ägarna Behövs ej om noterat företag eller enskild firma! Procent Övriga % Totalt 100% Skäl till anslutning Företaget/jag vill ha möjlighet att sälja fakturor/kundfordringar Vet ej alternativt annat skäl Härmed ansöker vi om anslutning till Fakturabörsen enligt ovan Kryssa i nedan! EFX noteringar Ansökan beviljas Datum och ort Ja Nej Firmatecknares underskrift Datum Namförtydligande Signatur Genom att signera ovan accepterar företaget/jag vid var tid gällande Användaravtal för tjänsten. Bifoga följande vidimerade/bestyrkta dokument: Kopia på Pass/ID-kort för firmatecknare Kopia på Pass/ID-kort för största ägarna Registreringsbevis EJ äldre än 3 månader

2 Användaravtal Säljare 1. Bakgrund 1.1 European Factoring Exchange AB, org.nr , ( EFX ) tillhandahåller en internetbaserad marknadsplats ( Tjänsten ) genom vilken näringsidkare som anslutit sig till Tjänsten enligt detta avtal, efter godkännande av EFX, ( Säljare ) kan överlåta fordringar till näringsidkare som anslutit sig till Tjänsten och godkänts av EFX ( Köpare ) på de villkor som anges i detta avtal ( Avtalet ). 1.2 Tjänsten nås genom EFX hemsida med domännamnet Tjänsten är tillgänglig efter registrering och inloggning. 2. Registrering som Säljare 2.1 Säljaren har framställt en begäran om att få använda Tjänsten. Genom undertecknandet av ansökningsformuläret och Avtalet accepterar Säljaren samtliga villkor i Avtalet inklusive bilagor. Avtalet ska undertecknas av behöriga firmatecknare och skickas till EFX i original eller signeras på annat sätt föreskrivet av EFX. Avtalet är bindande för Säljaren från det att Avtalet mottagits av EFX. Avtalet är inte bindande för EFX före det att EFX undertecknat Avtalet. 2.2 EFX har rätt att begära kompletterande information eller andra handlingar för att acceptera Avtalet. EFX genomför viss granskning av Säljaren och kan komma att inhämta kreditupplysning via extern part. Information, inklusive kreditupplysning, kan komma att inhämtas för bolag och fysiska personer som Säljaren angivit som ägare, ombud eller firmatecknare. Säljaren bekräftar härmed att de personer som anges av Säljaren har samtyckt till att information och kreditupplysning inhämtas. 2.3 Om EFX accepterar Säljaren och detta Avtal träder i kraft registreras Säljaren i Tjänsten och den eller de firmatecknare för Säljaren som undertecknat Avtalet ( Firmatecknare ) erhåller användarnamn och lösenord för Tjänsten. Användaruppgifterna är personliga. Firmatecknare ansvarar för samtliga åtgärder vidtagna med Firmatecknares användarnamn och lösenord. 2.4 Säljaren har möjlighet att erbjuda Köpare extra trygghet vid överlåtelse av fordran genom Tjänsten genom att garantera att betalning erläggs inom 21 dagar från förfallodagen, och därigenom ta ansvar för fakturamottagarens betalningsförmåga och betalningsvilja. Denna extra trygghet för Köparen kallas regress och beskrivs närmare i punkten 4.4 nedan. 2.5 Säljaren har även möjlighet att erbjuda Köpare extra trygghet vid överlåtelse av fordran genom Tjänsten genom att låta Firmatecknare, ägare eller annan teckna borgen för Säljarens förpliktelser enligt bilaga 2.4. Borgensåtagandet kan vara generellt (för samtliga fordringsöverlåtelser genom Tjänsten) eller specifikt för valda överlåtelser. Endast registrerad användare för Säljarens kan teckna specifikt borgensåtagande eftersom endast den personen kan erbjuda säkerhet i form av specifikt borgensåtagandet vid registrering av en fordran för försäljning genom Tjänsten. 3. Fordringar som kan överlåtas genom Tjänsten 3.1 De fordringar som överlåts genom Tjänsten ska, om inte annat särskilt överenskommits, uppfylla samtliga krav som listas nedan. Betalningsskyldig för fordran ska vara angiven fakturamottagare ( Gäldenären ). Fordran som registreras enligt detta kallas fortsättningsvis Vanlig Faktura. a.) Varan eller tjänsten ska vara beställd av och levererad till Gäldenären. b.) Pris, kredittid och eventuella övriga villkor för betalning ska vara avtalade med Gäldenären och tydligt framgå av den faktura som registreras i Tjänsten. c.) Gäldenären ska inte ha framfört någon invändning mot varan eller tjänsten (avseende dröjsmål, fel eller annat). d.) Gäldenären ska inte ha någon kvittnings-, panträtt eller liknande rätt mot den aktuella fordran. e.) Om Gäldenären är en fysisk person ska Säljaren, innan den Vanliga Fakturan registreras i Tjänsten, inhämta Gäldenärens samtycke till att en kreditupplysning kan komma att göras.

3 f.)! Säljaren bör innan den Vanliga Fakturan registreras i Tjänsten informera Gäldenären om att kreditupplysning kan komma att göras och att fordran kan komma att överlåtas. 3.2 Möjlighet finns att överlåta fordran avseende ännu ej levererad vara efter särskilt godkännande från EFX. Sådan fordran benämns fortsättningsvis Avtalad Faktura. En Avtalad Faktura ska uppfylla följande krav: a.) Skriftlig beställning från Gäldenären och ordererkännande ska finnas. b.) Av skriftligt avtal, eller skriftlig bekräftelse från behörig företrädare för Gäldenären, ska framgå att visst belopp ska erläggas vid beställning och att Gäldenären inte har rätt att återkräva detta belopp vid avbeställning. c.) Det fordringsbelopp som registreras som Avtalad Faktura får ej överstiga beloppet enligt punkten b ovan. d.) Säljaren åtar sig att till Köparen omedelbart återbetala hela fordringsbeloppet, inklusive avgifter till EFX, för det fall Gäldenären framställer invändning av något slag mot den Avtalade Fakturan. e.) Om Gäldenären är en fysisk person ska Säljaren, innan den Avtalade Fakturan registreras i Tjänsten, inhämta Gäldenärens samtycke till att en kreditupplysning kan komma att göras. f.) Säljaren bör innan den Avtalade Fakturan registreras i Tjänsten informera Gäldenären om att kreditupplysning kan komma att göras och att fordran kan komma att överlåtas. 4. Registrering av fordran i Tjänsten 4.1 Säljare som önskar överlåta Vanlig Faktura eller Avtalad Faktura (nedan gemensamt kallade Faktura ) ska registrera Fakturan i Tjänsten. Endast Fakturor som EFX, efter eget gottfinnande, godkänt får överlåtas genom Tjänsten. 4.2 EFX äger rätt att granska Fakturan före beslut tas om att godkänna Fakturan för överlåtelse eller inte. EFX kan som en del av sin granskning kontakta Gäldenären samt göra en kreditupplysning genom extern part. 4.3 För det fall Säljaren har att ensam vidta åtgärder mot Gäldenären vid utebliven betalning (av avtalsrättliga eller andra skäl) ska EFX informeras om detta innan Fakturan registreras. Fakturor som omfattas av denna punkt överlåts alltid med s.k. regress (se punkt 4.4) oavsett vad Säljaren anger vid registrering av Fakturan. Under sådana omständigheter åtar sig Säljaren att vid utebliven betalning från Gäldenären på egen bekostnad a.) skicka en påminnelse till Gäldenären fem (5) dagar efter förfallodagen, b.) debitera Gäldenären försenings- och påminnelseavgifter enligt avtal och lag, c.) debitera Gäldenären dröjsmålsränta enligt räntelag eller den högre räntesats som framgår av Fakturan, och d.) genast och utan anfordran betala de medel som inflyter från Gäldenären till anvisat klientmedelskonto hos EFX. 4.4 Vid registrering av Fakturan väljer Säljaren att överlåta Fakturan med eller utan ansvar för Gäldenärens betalningsförmåga och betalningsvilja. Om Säljaren väljer att överlåta Faktura med ansvar för Gäldenärens betalningsförmåga och betalningsvilja ( Regress ) garanterar Säljaren att Gäldenären erlägger betalning för Fakturan till av EFX angivet klientmedelskonto inom 21 dagar från på Fakturan angiven förfallodag. För det fall Gäldenären inte erlagt betalning inom denna tid har Köparen av Fakturan självständig rätt att kräva betalning från Säljaren, inklusive dröjsmålsränta och avgifter enligt lag och Fakturan. I den mån Säljaren erlagt betalning till Köparen återinträder Säljaren i rätten att kräva och uppbära betalning från Gäldenären. För det fall Säljaren överlåter Fakturan utan Regress har Säljaren inget ansvar för Gäldenärs betalningsförmåga och betalningsvilja, dock har Säljaren ändå ansvar vid eventuella invändningar mot Fakturan. Notera att vissa Fakturor enligt punkt 4.3 alltid överlåts med Regress, oavsett vad Säljaren anger vid registrering av Fakturan. 4.5 Säljaren ska vid registreringen ange a.) fordringsbelopp, kredittid och övrig information avseende Fakturan som vid var tid efterfrågas av EFX, b.) det lägsta acceptpris Säljaren accepterar för överlåtelse av Fakturan ( Lägsta Acceptpris ), och

4 c.) ett pris vid vilket Säljaren omedelbart säljer Fakturan utan fortsatt budgivning till Köpare som accepterar det angivna priset ( Köp nu-pris ). 5. Säljarens skyldigheter och ansvar 5.1 Säljaren garanterar att samtliga uppgifter som angivits för registrering för Tjänsten samt samtliga uppgifter som angivits om Fakturor i Tjänsten är fullständiga och korrekta. Säljaren ska omedelbart underrätta EFX om någon uppgift som angivits vid registrering eller i Tjänsten eller som annars kan ha betydelse vid Säljarens användning av Tjänsten förändras eller tillkommer. Det noteras särskilt att Säljaren själv ansvarar för att det bankkontonummer och andra betalningsuppgifter som Säljaren anger är fullständiga och korrekta. 5.2 Säljaren kvarstår i sina skyldigheter som leverantör gentemot Gäldenären. Köparen övertar inga skyldigheter gentemot Gäldenären. Eventuella invändningar mot vara eller tjänst som levererats eller ska levereras till Gäldenären framställs således mot Säljaren, som kvarstår i samtliga förpliktelser gentemot Gäldenären även efter att Fakturan överlåtits till Köpare. 5.3 Säljaren garanterar att Fakturan är korrekt och motsvarar en klar och förfallen fordran mot Gäldenären och att den inte tidigare överlåtits eller pantsatts. För det fall Gäldenär riktar invändning mot Faktura, exempelvis på grund av påstått fel, dröjsmål eller kvittningsgill motfordran, ska överlåtelsen av Fakturan genast återgå och Säljaren erlägga hela fakturabeloppet till anvisat klientmedelskonto hos EFX. Säljaren har inte rätt att återfå något belopp som EFX erhållit eller tillgodogjort sig för överlåtelsen av Fakturan. Om Gäldenär skriftligen bestritt betalningsskyldighet och Säljaren informerats om detta och Säljaren inte genast inbetalat hela fakturabeloppet till anvisat klientmedelskonto hos EFX har Köparen självständig rätt att kräva ersättning av Säljaren motsvarande hela Fakturans belopp samt kostnader, avgifter och dröjsmålsränta. 5.4 Om Faktura ska återgå enligt punkt 5.3 ovan och Säljaren vid överlåtelsen angett oriktiga uppgifter om Fakturan, inte uppfyllt sina åtaganden gentemot Gäldenären eller enligt EFX bedömning uppträtt bedrägligt gentemot Gäldenär eller EFX har EFX rätt att kräva Säljaren på ett belopp motsvarande fem (5) procent av det totala fakturabelopp som anges på Fakturan eller det högre belopp som motsvarar den skada som orsakats EFX eller Köparen. 5.5 Om Fakturan överlåtits med Regress är Säljaren även ansvarig för Gäldenärens betalningsvilja och betalningsförmåga enligt punkten 4.4 ovan. 5.6 Om Gäldenären betalar Faktura som överlåtits till Köpare till Säljaren är Säljaren skyldig att omedelbart betala in hela fakturabeloppet till anvisat klientmedelskonto hos EFX. Om sådan felaktig betalning mottas ska Säljaren omedelbart separera medlen från Säljarens övriga tillgångar. Säljaren har inte rätt att innehålla någon del av medlen under åberopande av krav gentemot EFX eller Köpare. Om säljaren inte omedelbart betalar in hela det mottagna beloppet till anvisat konto hos EFX har Köparen självständig rätt att debitera Säljaren avgifter och dröjsmålsränta i samma utsträckning som de kunnat debiteras Gäldenären vid sen eller utebliven betalning. 5.7 Säljaren förbinder sig att endast använda Tjänsten på sätt som uttryckligen tillåts i detta Avtal och i enlighet med de villkor EFX vid var tid anger i Tjänsten. Säljaren ansvarar för att Säljarens användning av Tjänsten inte strider mot lag, myndighetsbeslut, avtal eller god sed. Alla misstänkta bedrägerier och annat brottsligt beteende, inklusive misstänkta försök till brott, polisanmäls. 5.8 All kontakt mellan Säljaren och andra användare av Tjänsten (såväl Köpare som andra säljare) ska ske genom EFX och Säljaren förbinder sig att inte ta direktkontakt i strid mot denna punkt. 5.9 Säljaren ska hålla EFX skadeslös och ersätta samtliga kostnader, inklusive skäliga ombudskostnader, som åsamkas EFX på grund av Säljarens avtalsbrott. 6. Överlåtelse av Faktura i Tjänsten och betalning 6.1 Faktura som godkänts av EFX annonseras i Tjänsten för budgivning. När EFX startat budgivningen kan Köpare delta i budgivningen manuellt eller genom s.k. budagent. Med budagent avses en funktion i Tjänsten som bjuder för Köparen upp till det högsta pris Köparen angivit. Bud kan läggas av Köpare från det att budgivningen startar till dess den avslutas. Budgivning avslutas normalt kl. 15:00 svensk tid det datum Säljaren valt och EFX godkänt, eller när en Köpare valt att acceptera av Säljaren angivet Köp nu-pris.

5 6.2 Påbörjad budgivning fortsätter efter varje avlagt bud under den tidsperiod EFX anger i Tjänsten. Säljaren har möjlighet att under pågående budgivning acceptera det högsta bud som vid var tid har lagts av Köpare. Om Säljaren accepterar det för närvarande högsta budet under pågående budgivning avslutas budgivningen. Budgivningen avslutas även i förtid om Köpare accepterar av Säljaren angivet Köp nu-pris. 6.3 Om ingen Köpare lagt bud som når upp till Lägsta Acceptpris under den tid budgivningen pågår avslutas budgivningen utan att försäljning kommit till stånd och Fakturan överlåts inte från Säljaren. 6.4 Om budgivningen avslutas och Köpare lagt bud minst motsvarande Lägsta Acceptpris eller om Köpare accepterat Köp nu-priset överlåts Fakturan från Säljaren till Köparen. Säljaren är bunden att överlåta Fakturan och äger inte rätt att uppbära betalning från Gäldenär för överlåten Faktura, se även punkt Köparen är anonym under pågående budgivning. Om Köpare lagt bud som innebär att som lägst Lägsta Acceptpris uppnåtts innan budgivningen avslutas synliggörs den vinnande Köparens identitet för Säljaren. 6.6 Dagen efter att budgivningen avslutats ska Köparen erlägga betalning för köpt Faktura till angivet klientmedelskonto hos EFX. EFX äger rätt att ianspråkta ersättning för vid var tid gällande avgifter, vilka framgår i Tjänsten, jämte lagstadgad mervärdesskatt. EFX har även rätt att ianspråkta belopp motsvarande fordran EFX har gentemot Säljaren eller Köparen av Fakturan och belopp motsvarande fordran någon Köpare har mot Säljaren. EFX ska sedan utbetala resterande belopp till av Säljaren angivet svenskt bankkontonummer. Säljaren är själv ansvarig för att angivna kontouppgifter o.d. är fullständiga och korrekta. 6.7 Om Köparen inte erlägger betalning i rätt tid går Fakturan åter till Säljaren. Säljaren har därefter möjlighet att överlåta Fakturan på nytt. 6.8 När Köparen, i rätt tid, erlagt betalning till konto hos EFX ska EFX för Säljarens och Köparens räkning omedelbart underrätta (denuntiera) Gäldenären om överlåtelsen av Fakturan. EFX ska informera Gäldenären att Fakturan fortsättningsvis endast kan betalas med befriande verkan till Köparen genom inbetalning på anvisat klientmedelskonto hos EFX. Säljaren ger härmed EFX, eller den EFX sätter i sitt ställe, fullmakt att vidta samtliga åtgärder EFX finner lämpliga för att denuntiera Gäldenären om överlåtelsen av Fakturan. 7. Avgifter 7.1 EFX äger rätt att debitera Säljaren avgifter enligt vid var tid gällande prislista, vilken hålls tillgänglig efter inloggning i Tjänsten. Säljaren accepterar att förändringar av avgifterna aviseras i tjänsten eller via e-post. Mervärdesskatt kan tillkomma. Rätt för EFX att tillgodogöra sig betalning ur belopp erlagt av Köpare framgår ovan. 8. EFX åtaganden, rättigheter och ansvar 8.1 EFX tillhandahåller Säljaren tillgång till Tjänsten. EFX avsikt är att Tjänsten ska fungera felfritt. Tjänsten kan dock under perioder vara otillgänglig för Säljaren på grund av planerat eller oplanerat underhåll. Planerade driftstopp under kontorstid aviseras minst två dagar i förväg i Tjänsten eller via e-post. EFX garanterar inte att Tjänsten fungerar utan avbrott eller brister. Tjänsten tillhandahålls i befintligt skick utan garantier. EFX har rätt att stänga av Säljaren från Tjänsten i enlighet med detta Avtal. 8.2 EFX kan komma att företa kontroller av Säljare och Gäldenärer men har inget ansvar att utföra kontroller. EFX kan inte garantera att Köpare eller annan berörd part är vare sig betalningsduglig eller uppfyller sina förpliktelser gentemot Säljaren. EFX ansvarar inte för att information som publiceras i Tjänsten är korrekt eller fullständig och inte heller för några garantier, utfästelser eller andra åtaganden som användare av Tjänsten gör gentemot Säljaren. 8.3 EFX förbehåller sig rätten att granska information som anges i Tjänsten och fritt när som helst ta bort information som EFX finner olämplig, felaktig eller anser kan strida mot lag, förordning, myndighetsföreskrift eller avtal. 8.4 EFX har rätt att stänga av Säljaren från Tjänsten tillfälligt. För det fall EFX finner att Säljaren bryter mot Avtalet eller annars agerar illojalt eller i strid mot god sed mot EFX, Köpare eller Gäldenär har EFX rätt att säga upp Avtalet med Säljaren med omedelbar verkan.

6 8.5 EFX ansvarar inte gentemot Säljaren för några som helst krav, skadestånd, kostnader eller utgifter som uppstår eller kan uppstå till följd av Säljarens användning av Tjänsten, inklusive det förhållande att Köpare eller Gäldenär inte betalar Faktura som överlåtits genom Tjänsten. 8.6 EFX ansvarar inte för tryckfel eller förvanskning eller förlust av information i Tjänsten. EFX ansvarar inte heller för direkt eller indirekt skada som kan drabba Säljaren med anledning av EFX agerande eller underlåtenhet att agera. 8.7 EFX är inte skyldigt att fullgöra åtagande enligt detta Avtal, om underlåtenheten har sin grund i omständighet ( Befriande omständighet ) som EFX inte råder över och som inte kunnat förutses eller skäligen övervunnits. Så snart hindret upphör ska åtagandet fullgöras på avtalat sätt. Som Befriande omständighet ska anses krigshandling, naturkatastrof, myndighets åtgärd, avbrott i elförsörjning eller datakommunikation, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden och därmed jämförbara omständigheter. 9. Personuppgifter 9.1 För att kunna nyttja Tjänsten kan krävas att Säljarens, alternativt Säljarens företrädares, personuppgifter lämnas ut. EFX kommer att samla in, lagra och i övrigt behandla av Säljaren angivna personuppgifter i syfte att tillhandahålla Tjänsten och i övrigt uppfylla sina åtaganden mot användare av Tjänsten. EFX är personuppgiftsansvarig. 9.2 Säljaren garanterar att samtliga personer vars personuppgifter anges av Säljaren har samtyckt till att personuppgifterna behandlas av EFX, att personuppgifterna kan överföras till Säljarens medkontrahent vid överlåtelse av Faktura samt att extern partner till EFX kan få del av och behandla personuppgifterna för att utföra begränsade tjänster hänförliga till Tjänsten i syfte att möjliggöra för EFX att tillhandahålla Tjänsten. 9.3 Säljaren ansvarar för att av Säljaren angivna personuppgifter är aktuella och korrekta. Säljaren och berörd fysisk person äger rätt att få information om behandlingen av personuppgifter samt kräva rättelse av felaktiga uppgifter genom att kontakta EFX kundtjänst. 10. Avtalstid 10.1 Detta Avtal träder i kraft när det godkänts och undertecknats av båda parter. Avtalet gäller tills vidare. Säljaren respektive EFX kan via brev eller e-post till den andra parten säga upp Avtalet med tillämpning av en (1) månads uppsägningstid EFX äger därutöver rätt att säga upp Avtalet, och avsluta Säljarens tillgång till Tjänsten, med omedelbar verkan om a.) Säljaren bryter mot någon bestämmelse i detta Avtal, eller b.) EFX finner att Säljaren agerar illojalt eller i strid med god sed gentemot EFX, Köpare eller Gäldenär Säljaren äger inte rätt att rikta några anspråk mot EFX med anledning av EFX uppsägning av detta Avtal. 11. Ändringar 11.1 EFX har rätt att helt eller delvis ändra villkoren i detta Avtal. Säljaren är bunden av vid var tid gällande version av Avtalet. Ändringar i Avtalet ska meddelas Säljaren genom avisering i Tjänsten eller genom e-post. Aviserade ändringar träder i kraft fem (5) dagar efter att ändringen har aviserats eller den senare tidpunkt EFX anger. Om Säljaren inte godtar aviserad ändring äger Säljaren rätt att, fram till dess ändringen träder i kraft, skriftligen säga upp Avtalet från och med dagen för ändringens ikraftträdande. Har Säljaren inte nyttjat sin rätt att säga upp Avtalet blir ändringen bindande för Säljaren vid ikraftträdandet Oaktat ovanstående har EFX rätt att utan föregående avisering och med omedelbar verkan ändra villkor i detta Avtal om det behövs för att efterleva tillämplig lag, förordning eller myndighetsföreskrift. 12. Överlåtelse av rättigheter och skyldigheter 12.1 Säljarens nyttjande av Tjänsten är personligt. Säljaren äger inte utan föregående skriftligt godkännande från EFX överlåta rättighet eller skyldighet under Avtalet. EFX äger dock rätt att utan godkännande från Säljaren, helt eller delvis, överlåta rättighet och skyldighet under Avtalet till tredje man.

7 13. Tvist 13.1 Svensk rätt ska tillämpas på detta Avtal.! 13.2 Tvist mellan Säljare och EFX ska avgöras av svensk domstol varvid Stockholms tingsrätt ska vara första instans. Köpare som tillerkänts självständig rättighet mot Säljaren genom Avtalet är inte bunden av denna forumbestämmelse. Detta Avtal upprättas i ett exemplar som förvaras av EFX. Gällande avtalsinnehåll finns tillgängligt för Säljaren efter inloggning i Tjänsten. För Säljaren: För EFX:

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid.

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid. 1. Parter 1.1. Dessa allmänna villkor gäller som Avtal i förhållandet mellan Frobbit AB (nedan Frobbit ) och Kund (nedan gemensamt Parterna ). 2. Definitioner 2.1. Nedanstående definitioner skall, oavsett

Läs mer

LENDIFY AB INVESTERINGSAVTAL

LENDIFY AB INVESTERINGSAVTAL LENDIFY AB INVESTERINGSAVTAL Parter Lendify och Kreditgivaren benämns nedan enskilt Part och gemensamt Parterna Lendify AB, org.nr 556968-1744, Östermalmstorg 1, 114 42 Stockholm ( Lendify ); Kreditgivaren

Läs mer

1.2 Bambora och Säljföretaget benämns i det följande gemensamt Parterna och var för sig Part.

1.2 Bambora och Säljföretaget benämns i det följande gemensamt Parterna och var för sig Part. BAMBORA ONE ALLMÄNNA VILLKOR 1 Bakgrund, definitioner m.m. 1.1 Dessa allmänna villkor ( Allmänna villkoren ) utgör del av det avtal ( Avtalet ) som har ingåtts mellan Euroline AB, 556233-9423, ( Bambora

Läs mer

Allmänna villkor: Visma eekonomi

Allmänna villkor: Visma eekonomi Allmänna villkor: Visma eekonomi Land: Sverige Version: 2015:10 Senast ändrad: 2015-04-15 1. Inledning Dessa Allmänna villkor (AV) reglerar din användning av Visma eekonomi med tillhörande Moduler och

Läs mer

Sida 1 av 7. Information om Pay Solutions Sweden AB

Sida 1 av 7. Information om Pay Solutions Sweden AB Information om Pay Solutions Sweden AB Pay Solutions Sweden AB (Pay Solutions) är ett företag som erbjuder enkla och moderna lösningar för att hjälpa företag att ta betalt och sedan få betalt. Genom Pay

Läs mer

LICENSAVTAL SITOO WEB Gäller från 2013-10-01

LICENSAVTAL SITOO WEB Gäller från 2013-10-01 LICENSAVTAL SITOO WEB Gäller från 2013-10-01 DE FÖRELIGGANDE LICENSAVTALET UTGÖR EN INTEGRERAD DEL AV DET AVTAL SOM MED REFERENS HÄRTILL TRÄFFATS MELLAN SITOO OCH KUNDEN GÄLLANDE SITOO WEB ÄVEN INNEFATTANDE

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för Internet Gäller från 2010-10-01 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan varumärket ZedNet som ägs av Barret AB

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för Internet Gäller från 2010-10-01 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan varumärket ZedNet som ägs av Barret AB ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för Internet Gäller från 2010-10-01 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan varumärket ZedNet som ägs av Barret AB (Barret) och kund (Kunden) för den tjänst eller de tjänster

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT Dessa allmänna villkor gäller från den 27 mars 2015. 1. Parter Dessa allmänna villkor gäller för kredit som efter godkänd ansökan beviljas företagskund ("Kunden") av

Läs mer

Värdepappersbolaget. East Capital AB. Allmänna villkor för handel med finansiella instrument. Information om East Capital AB och våra tjänster

Värdepappersbolaget. East Capital AB. Allmänna villkor för handel med finansiella instrument. Information om East Capital AB och våra tjänster Värdepappersbolaget East Capital AB Allmänna villkor för handel med finansiella instrument Information om East Capital AB och våra tjänster Riktlinjer för bästa orderutförande Information om egenskaper

Läs mer

Allmänna villkor för medlemskap i SATS

Allmänna villkor för medlemskap i SATS Allmänna villkor för medlemskap i SATS Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap i SATS från och med den 15 september 2014. 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för avtal om medlemskap i SATS

Läs mer

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare.

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare. Telias villkor för marknadsplatsen för molntjänster 2014-10-03 Dessa villkor ( Användarvillkoren ) gäller då TeliaSonera Sverige AB ( Telia ) tillhandahåller molnbaserade program ( Program ) till företag

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2014-05-01)

ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2014-05-01) ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2014-05-01) Dessa Allmänna villkor gäller mellan Kund och Netett Sverige AB, verksam under varumärket Net 1, avseende varje Tjänst som tillhandahålls. Vid inbördes

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor (de "Allmänna Villkoren") gäller för avtal mellan Telecom3 Sverige AB ("T3") och den fysiska person ("Kunden")

Läs mer

2.2 Eventuella ändringar i Avtal aviseras (i) via Hemsidan och (ii) per E-post eller brevledes per post minst 30 dagar innan de träder i kraft.

2.2 Eventuella ändringar i Avtal aviseras (i) via Hemsidan och (ii) per E-post eller brevledes per post minst 30 dagar innan de träder i kraft. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor (de "Allmänna Villkoren") gäller för avtal mellan Telecom3 Sverige AB ("T3") och den fysiska person ("Kunden")

Läs mer

Villkor för. Spelkort och Spelkonto

Villkor för. Spelkort och Spelkonto Villkor för Spelkort och Spelkonto 1. Allmänt 1.1 Tillämpliga regler Dessa villkor reglerar vad som gäller för nyttjande av Spelkort och Spelkonto hos AB Svenska Spel ( Svenska Spel ). Att vara Spelkortskund

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MATSAJTEN 2014:1

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MATSAJTEN 2014:1 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MATSAJTEN 2014:1 Dessa allmänna villkor ( Allmänna Villkor ) gäller vid all användning av de tjänster som tillhandahålls av Matsajten i Sverige AB, org.nr 556979-9876 ( Matsajten ),

Läs mer

ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER

ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER Sida 1 (4) S9635-1A ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER KUND Namn, efternamn och tilltalsnamn/firma, fullständigt namn Telefon dagtid, inkl. riktnummer Person-/Organisationsnummer Telefon mobil TJÄNSTEN

Läs mer

Ansök om Visa Business Card

Ansök om Visa Business Card 1. Fyll i övergripande företagsuppgifter Ansök om Visa Business Card OBLIGATORISKA UPPGIFTER FÖRETAG Företagets /Enskilda Firmans fullständiga namn Utdelningsadress Företagets organisationsnummer Postadress

Läs mer

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Lånevillkor S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren)

Läs mer

Ikano Bolån - ett schysst erbjudande

Ikano Bolån - ett schysst erbjudande Ikano Bolån - ett schysst erbjudande Om du ska köpa bostad, lägga om bolånen eller finansiera renoveringen kan vi erbjuda dig ett schysst bolån. Vi erbjuder bottenlån upp till 85% av bostadens värde och

Läs mer

Nedanstående villkor gäller för tidigare kunder till Perspektiv Bredband.

Nedanstående villkor gäller för tidigare kunder till Perspektiv Bredband. Nedanstående villkor gäller för tidigare kunder till Perspektiv Bredband. Allmänna villkor - Konsument Gällande fr.o.m. 2015-03-09 1. ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för ett abonnemang eller

Läs mer

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, december 2014

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, december 2014 Lånevillkor S&A Sverige AB 556678-2677, december 2014 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren)

Läs mer

Ansökan öppna konto, juridisk person

Ansökan öppna konto, juridisk person Ansökan öppna konto, juridisk person Kontohavare - kontot kan endast ha en kontohavare. Kontohavaren måste vara en juridisk person, dock ej bostadsrättsförening, eller försäkringsbolag, kreditmarknadsbolag,

Läs mer

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Villkor S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

Ny värdepappersmarknadslagstiftning den 1 november 2007

Ny värdepappersmarknadslagstiftning den 1 november 2007 Oktober 2007 Bästa Kund, Ny värdepappersmarknadslagstiftning den 1 november 2007 Den 1 november i år träder en ny värdepappersmarknadslagstiftning i kraft. För att du som kund ska slippa skriva under ett

Läs mer

Villkor Betal- & Kreditkort 2014-12-10

Villkor Betal- & Kreditkort 2014-12-10 Villkor Betal- & Kreditkort 2014-12-10 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat Kortet, är ett avtal med nedan kallat kortet, är ett avtal med Sparbanken Syd, (org. nr. 548000-7425),

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna

Läs mer

Ljungby Bredband. Besöksadress Garvaren Plan 2. www.ljungbybredband.se kundtjanst@ljungbybredband.se. Postadress Garvaren 341 60 Ljungby

Ljungby Bredband. Besöksadress Garvaren Plan 2. www.ljungbybredband.se kundtjanst@ljungbybredband.se. Postadress Garvaren 341 60 Ljungby Allmänna villkor för privata bredbandstjänster gällande fiber & ADSL. 1. ALLMÄNT 1.1 Inledning Dessa Allmänna villkor gäller mellan Bredband och fysisk person nedan kallad Kunden till vilken Bredband tillhandahåller

Läs mer

direk direk direk Allmänna bestämmelser för Depå/konto hos Nordnetdirekt (2012:3) B. BOLAGETS ÅTAGANDEN AVSEENDE VÄRDEPAPPER

direk direk direk Allmänna bestämmelser för Depå/konto hos Nordnetdirekt (2012:3) B. BOLAGETS ÅTAGANDEN AVSEENDE VÄRDEPAPPER direk Allmänna bestämmelser för Depå/konto hos Nordnetdirekt (2012:3) direk direk DEFINITIONER I Depå-/kontoavtalet samt i dessa Allmänna bestämmelser förstås med a) värdepapper dels finansiellt instrument,

Läs mer

Villkor Betal- & Kreditkort 2011-03-16

Villkor Betal- & Kreditkort 2011-03-16 Villkor Betal- & Kreditkort 2011-03-16 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Ålems Sparbank (org. nr 532800-6282), Bankvägen 2, 384 02 Ålem, 0499-487 50,

Läs mer