Bifoga följande vidimerade/bestyrkta dokument:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bifoga följande vidimerade/bestyrkta dokument:"

Transkript

1 Fyll i samtliga fält och bifoga efterfrågade dokument och sänd därefter till: Fakturabörsen EFX Grev Turegatan STOCKHOLM Ansökningsformulär VÄNLIGEN TEXTA MED VERSALER! Företagsnamn Organisationsnummer Adress Postnummer Ort Kontaktperson Telefon Mobil E-post Webbsida Bankkonto (inkl. clearing nr.) De 4 största ägarna Behövs ej om noterat företag eller enskild firma! Procent Övriga % Totalt 100% Skäl till anslutning Företaget/jag vill ha möjlighet att sälja fakturor/kundfordringar Vet ej alternativt annat skäl Härmed ansöker vi om anslutning till Fakturabörsen enligt ovan Kryssa i nedan! EFX noteringar Ansökan beviljas Datum och ort Ja Nej Firmatecknares underskrift Datum Namförtydligande Signatur Genom att signera ovan accepterar företaget/jag vid var tid gällande Användaravtal för tjänsten. Bifoga följande vidimerade/bestyrkta dokument: Kopia på Pass/ID-kort för firmatecknare Kopia på Pass/ID-kort för största ägarna Registreringsbevis EJ äldre än 3 månader

2 Användaravtal Säljare 1. Bakgrund 1.1 European Factoring Exchange AB, org.nr , ( EFX ) tillhandahåller en internetbaserad marknadsplats ( Tjänsten ) genom vilken näringsidkare som anslutit sig till Tjänsten enligt detta avtal, efter godkännande av EFX, ( Säljare ) kan överlåta fordringar till näringsidkare som anslutit sig till Tjänsten och godkänts av EFX ( Köpare ) på de villkor som anges i detta avtal ( Avtalet ). 1.2 Tjänsten nås genom EFX hemsida med domännamnet Tjänsten är tillgänglig efter registrering och inloggning. 2. Registrering som Säljare 2.1 Säljaren har framställt en begäran om att få använda Tjänsten. Genom undertecknandet av ansökningsformuläret och Avtalet accepterar Säljaren samtliga villkor i Avtalet inklusive bilagor. Avtalet ska undertecknas av behöriga firmatecknare och skickas till EFX i original eller signeras på annat sätt föreskrivet av EFX. Avtalet är bindande för Säljaren från det att Avtalet mottagits av EFX. Avtalet är inte bindande för EFX före det att EFX undertecknat Avtalet. 2.2 EFX har rätt att begära kompletterande information eller andra handlingar för att acceptera Avtalet. EFX genomför viss granskning av Säljaren och kan komma att inhämta kreditupplysning via extern part. Information, inklusive kreditupplysning, kan komma att inhämtas för bolag och fysiska personer som Säljaren angivit som ägare, ombud eller firmatecknare. Säljaren bekräftar härmed att de personer som anges av Säljaren har samtyckt till att information och kreditupplysning inhämtas. 2.3 Om EFX accepterar Säljaren och detta Avtal träder i kraft registreras Säljaren i Tjänsten och den eller de firmatecknare för Säljaren som undertecknat Avtalet ( Firmatecknare ) erhåller användarnamn och lösenord för Tjänsten. Användaruppgifterna är personliga. Firmatecknare ansvarar för samtliga åtgärder vidtagna med Firmatecknares användarnamn och lösenord. 2.4 Säljaren har möjlighet att erbjuda Köpare extra trygghet vid överlåtelse av fordran genom Tjänsten genom att garantera att betalning erläggs inom 21 dagar från förfallodagen, och därigenom ta ansvar för fakturamottagarens betalningsförmåga och betalningsvilja. Denna extra trygghet för Köparen kallas regress och beskrivs närmare i punkten 4.4 nedan. 2.5 Säljaren har även möjlighet att erbjuda Köpare extra trygghet vid överlåtelse av fordran genom Tjänsten genom att låta Firmatecknare, ägare eller annan teckna borgen för Säljarens förpliktelser enligt bilaga 2.4. Borgensåtagandet kan vara generellt (för samtliga fordringsöverlåtelser genom Tjänsten) eller specifikt för valda överlåtelser. Endast registrerad användare för Säljarens kan teckna specifikt borgensåtagande eftersom endast den personen kan erbjuda säkerhet i form av specifikt borgensåtagandet vid registrering av en fordran för försäljning genom Tjänsten. 3. Fordringar som kan överlåtas genom Tjänsten 3.1 De fordringar som överlåts genom Tjänsten ska, om inte annat särskilt överenskommits, uppfylla samtliga krav som listas nedan. Betalningsskyldig för fordran ska vara angiven fakturamottagare ( Gäldenären ). Fordran som registreras enligt detta kallas fortsättningsvis Vanlig Faktura. a.) Varan eller tjänsten ska vara beställd av och levererad till Gäldenären. b.) Pris, kredittid och eventuella övriga villkor för betalning ska vara avtalade med Gäldenären och tydligt framgå av den faktura som registreras i Tjänsten. c.) Gäldenären ska inte ha framfört någon invändning mot varan eller tjänsten (avseende dröjsmål, fel eller annat). d.) Gäldenären ska inte ha någon kvittnings-, panträtt eller liknande rätt mot den aktuella fordran. e.) Om Gäldenären är en fysisk person ska Säljaren, innan den Vanliga Fakturan registreras i Tjänsten, inhämta Gäldenärens samtycke till att en kreditupplysning kan komma att göras.

3 f.)! Säljaren bör innan den Vanliga Fakturan registreras i Tjänsten informera Gäldenären om att kreditupplysning kan komma att göras och att fordran kan komma att överlåtas. 3.2 Möjlighet finns att överlåta fordran avseende ännu ej levererad vara efter särskilt godkännande från EFX. Sådan fordran benämns fortsättningsvis Avtalad Faktura. En Avtalad Faktura ska uppfylla följande krav: a.) Skriftlig beställning från Gäldenären och ordererkännande ska finnas. b.) Av skriftligt avtal, eller skriftlig bekräftelse från behörig företrädare för Gäldenären, ska framgå att visst belopp ska erläggas vid beställning och att Gäldenären inte har rätt att återkräva detta belopp vid avbeställning. c.) Det fordringsbelopp som registreras som Avtalad Faktura får ej överstiga beloppet enligt punkten b ovan. d.) Säljaren åtar sig att till Köparen omedelbart återbetala hela fordringsbeloppet, inklusive avgifter till EFX, för det fall Gäldenären framställer invändning av något slag mot den Avtalade Fakturan. e.) Om Gäldenären är en fysisk person ska Säljaren, innan den Avtalade Fakturan registreras i Tjänsten, inhämta Gäldenärens samtycke till att en kreditupplysning kan komma att göras. f.) Säljaren bör innan den Avtalade Fakturan registreras i Tjänsten informera Gäldenären om att kreditupplysning kan komma att göras och att fordran kan komma att överlåtas. 4. Registrering av fordran i Tjänsten 4.1 Säljare som önskar överlåta Vanlig Faktura eller Avtalad Faktura (nedan gemensamt kallade Faktura ) ska registrera Fakturan i Tjänsten. Endast Fakturor som EFX, efter eget gottfinnande, godkänt får överlåtas genom Tjänsten. 4.2 EFX äger rätt att granska Fakturan före beslut tas om att godkänna Fakturan för överlåtelse eller inte. EFX kan som en del av sin granskning kontakta Gäldenären samt göra en kreditupplysning genom extern part. 4.3 För det fall Säljaren har att ensam vidta åtgärder mot Gäldenären vid utebliven betalning (av avtalsrättliga eller andra skäl) ska EFX informeras om detta innan Fakturan registreras. Fakturor som omfattas av denna punkt överlåts alltid med s.k. regress (se punkt 4.4) oavsett vad Säljaren anger vid registrering av Fakturan. Under sådana omständigheter åtar sig Säljaren att vid utebliven betalning från Gäldenären på egen bekostnad a.) skicka en påminnelse till Gäldenären fem (5) dagar efter förfallodagen, b.) debitera Gäldenären försenings- och påminnelseavgifter enligt avtal och lag, c.) debitera Gäldenären dröjsmålsränta enligt räntelag eller den högre räntesats som framgår av Fakturan, och d.) genast och utan anfordran betala de medel som inflyter från Gäldenären till anvisat klientmedelskonto hos EFX. 4.4 Vid registrering av Fakturan väljer Säljaren att överlåta Fakturan med eller utan ansvar för Gäldenärens betalningsförmåga och betalningsvilja. Om Säljaren väljer att överlåta Faktura med ansvar för Gäldenärens betalningsförmåga och betalningsvilja ( Regress ) garanterar Säljaren att Gäldenären erlägger betalning för Fakturan till av EFX angivet klientmedelskonto inom 21 dagar från på Fakturan angiven förfallodag. För det fall Gäldenären inte erlagt betalning inom denna tid har Köparen av Fakturan självständig rätt att kräva betalning från Säljaren, inklusive dröjsmålsränta och avgifter enligt lag och Fakturan. I den mån Säljaren erlagt betalning till Köparen återinträder Säljaren i rätten att kräva och uppbära betalning från Gäldenären. För det fall Säljaren överlåter Fakturan utan Regress har Säljaren inget ansvar för Gäldenärs betalningsförmåga och betalningsvilja, dock har Säljaren ändå ansvar vid eventuella invändningar mot Fakturan. Notera att vissa Fakturor enligt punkt 4.3 alltid överlåts med Regress, oavsett vad Säljaren anger vid registrering av Fakturan. 4.5 Säljaren ska vid registreringen ange a.) fordringsbelopp, kredittid och övrig information avseende Fakturan som vid var tid efterfrågas av EFX, b.) det lägsta acceptpris Säljaren accepterar för överlåtelse av Fakturan ( Lägsta Acceptpris ), och

4 c.) ett pris vid vilket Säljaren omedelbart säljer Fakturan utan fortsatt budgivning till Köpare som accepterar det angivna priset ( Köp nu-pris ). 5. Säljarens skyldigheter och ansvar 5.1 Säljaren garanterar att samtliga uppgifter som angivits för registrering för Tjänsten samt samtliga uppgifter som angivits om Fakturor i Tjänsten är fullständiga och korrekta. Säljaren ska omedelbart underrätta EFX om någon uppgift som angivits vid registrering eller i Tjänsten eller som annars kan ha betydelse vid Säljarens användning av Tjänsten förändras eller tillkommer. Det noteras särskilt att Säljaren själv ansvarar för att det bankkontonummer och andra betalningsuppgifter som Säljaren anger är fullständiga och korrekta. 5.2 Säljaren kvarstår i sina skyldigheter som leverantör gentemot Gäldenären. Köparen övertar inga skyldigheter gentemot Gäldenären. Eventuella invändningar mot vara eller tjänst som levererats eller ska levereras till Gäldenären framställs således mot Säljaren, som kvarstår i samtliga förpliktelser gentemot Gäldenären även efter att Fakturan överlåtits till Köpare. 5.3 Säljaren garanterar att Fakturan är korrekt och motsvarar en klar och förfallen fordran mot Gäldenären och att den inte tidigare överlåtits eller pantsatts. För det fall Gäldenär riktar invändning mot Faktura, exempelvis på grund av påstått fel, dröjsmål eller kvittningsgill motfordran, ska överlåtelsen av Fakturan genast återgå och Säljaren erlägga hela fakturabeloppet till anvisat klientmedelskonto hos EFX. Säljaren har inte rätt att återfå något belopp som EFX erhållit eller tillgodogjort sig för överlåtelsen av Fakturan. Om Gäldenär skriftligen bestritt betalningsskyldighet och Säljaren informerats om detta och Säljaren inte genast inbetalat hela fakturabeloppet till anvisat klientmedelskonto hos EFX har Köparen självständig rätt att kräva ersättning av Säljaren motsvarande hela Fakturans belopp samt kostnader, avgifter och dröjsmålsränta. 5.4 Om Faktura ska återgå enligt punkt 5.3 ovan och Säljaren vid överlåtelsen angett oriktiga uppgifter om Fakturan, inte uppfyllt sina åtaganden gentemot Gäldenären eller enligt EFX bedömning uppträtt bedrägligt gentemot Gäldenär eller EFX har EFX rätt att kräva Säljaren på ett belopp motsvarande fem (5) procent av det totala fakturabelopp som anges på Fakturan eller det högre belopp som motsvarar den skada som orsakats EFX eller Köparen. 5.5 Om Fakturan överlåtits med Regress är Säljaren även ansvarig för Gäldenärens betalningsvilja och betalningsförmåga enligt punkten 4.4 ovan. 5.6 Om Gäldenären betalar Faktura som överlåtits till Köpare till Säljaren är Säljaren skyldig att omedelbart betala in hela fakturabeloppet till anvisat klientmedelskonto hos EFX. Om sådan felaktig betalning mottas ska Säljaren omedelbart separera medlen från Säljarens övriga tillgångar. Säljaren har inte rätt att innehålla någon del av medlen under åberopande av krav gentemot EFX eller Köpare. Om säljaren inte omedelbart betalar in hela det mottagna beloppet till anvisat konto hos EFX har Köparen självständig rätt att debitera Säljaren avgifter och dröjsmålsränta i samma utsträckning som de kunnat debiteras Gäldenären vid sen eller utebliven betalning. 5.7 Säljaren förbinder sig att endast använda Tjänsten på sätt som uttryckligen tillåts i detta Avtal och i enlighet med de villkor EFX vid var tid anger i Tjänsten. Säljaren ansvarar för att Säljarens användning av Tjänsten inte strider mot lag, myndighetsbeslut, avtal eller god sed. Alla misstänkta bedrägerier och annat brottsligt beteende, inklusive misstänkta försök till brott, polisanmäls. 5.8 All kontakt mellan Säljaren och andra användare av Tjänsten (såväl Köpare som andra säljare) ska ske genom EFX och Säljaren förbinder sig att inte ta direktkontakt i strid mot denna punkt. 5.9 Säljaren ska hålla EFX skadeslös och ersätta samtliga kostnader, inklusive skäliga ombudskostnader, som åsamkas EFX på grund av Säljarens avtalsbrott. 6. Överlåtelse av Faktura i Tjänsten och betalning 6.1 Faktura som godkänts av EFX annonseras i Tjänsten för budgivning. När EFX startat budgivningen kan Köpare delta i budgivningen manuellt eller genom s.k. budagent. Med budagent avses en funktion i Tjänsten som bjuder för Köparen upp till det högsta pris Köparen angivit. Bud kan läggas av Köpare från det att budgivningen startar till dess den avslutas. Budgivning avslutas normalt kl. 15:00 svensk tid det datum Säljaren valt och EFX godkänt, eller när en Köpare valt att acceptera av Säljaren angivet Köp nu-pris.

5 6.2 Påbörjad budgivning fortsätter efter varje avlagt bud under den tidsperiod EFX anger i Tjänsten. Säljaren har möjlighet att under pågående budgivning acceptera det högsta bud som vid var tid har lagts av Köpare. Om Säljaren accepterar det för närvarande högsta budet under pågående budgivning avslutas budgivningen. Budgivningen avslutas även i förtid om Köpare accepterar av Säljaren angivet Köp nu-pris. 6.3 Om ingen Köpare lagt bud som når upp till Lägsta Acceptpris under den tid budgivningen pågår avslutas budgivningen utan att försäljning kommit till stånd och Fakturan överlåts inte från Säljaren. 6.4 Om budgivningen avslutas och Köpare lagt bud minst motsvarande Lägsta Acceptpris eller om Köpare accepterat Köp nu-priset överlåts Fakturan från Säljaren till Köparen. Säljaren är bunden att överlåta Fakturan och äger inte rätt att uppbära betalning från Gäldenär för överlåten Faktura, se även punkt Köparen är anonym under pågående budgivning. Om Köpare lagt bud som innebär att som lägst Lägsta Acceptpris uppnåtts innan budgivningen avslutas synliggörs den vinnande Köparens identitet för Säljaren. 6.6 Dagen efter att budgivningen avslutats ska Köparen erlägga betalning för köpt Faktura till angivet klientmedelskonto hos EFX. EFX äger rätt att ianspråkta ersättning för vid var tid gällande avgifter, vilka framgår i Tjänsten, jämte lagstadgad mervärdesskatt. EFX har även rätt att ianspråkta belopp motsvarande fordran EFX har gentemot Säljaren eller Köparen av Fakturan och belopp motsvarande fordran någon Köpare har mot Säljaren. EFX ska sedan utbetala resterande belopp till av Säljaren angivet svenskt bankkontonummer. Säljaren är själv ansvarig för att angivna kontouppgifter o.d. är fullständiga och korrekta. 6.7 Om Köparen inte erlägger betalning i rätt tid går Fakturan åter till Säljaren. Säljaren har därefter möjlighet att överlåta Fakturan på nytt. 6.8 När Köparen, i rätt tid, erlagt betalning till konto hos EFX ska EFX för Säljarens och Köparens räkning omedelbart underrätta (denuntiera) Gäldenären om överlåtelsen av Fakturan. EFX ska informera Gäldenären att Fakturan fortsättningsvis endast kan betalas med befriande verkan till Köparen genom inbetalning på anvisat klientmedelskonto hos EFX. Säljaren ger härmed EFX, eller den EFX sätter i sitt ställe, fullmakt att vidta samtliga åtgärder EFX finner lämpliga för att denuntiera Gäldenären om överlåtelsen av Fakturan. 7. Avgifter 7.1 EFX äger rätt att debitera Säljaren avgifter enligt vid var tid gällande prislista, vilken hålls tillgänglig efter inloggning i Tjänsten. Säljaren accepterar att förändringar av avgifterna aviseras i tjänsten eller via e-post. Mervärdesskatt kan tillkomma. Rätt för EFX att tillgodogöra sig betalning ur belopp erlagt av Köpare framgår ovan. 8. EFX åtaganden, rättigheter och ansvar 8.1 EFX tillhandahåller Säljaren tillgång till Tjänsten. EFX avsikt är att Tjänsten ska fungera felfritt. Tjänsten kan dock under perioder vara otillgänglig för Säljaren på grund av planerat eller oplanerat underhåll. Planerade driftstopp under kontorstid aviseras minst två dagar i förväg i Tjänsten eller via e-post. EFX garanterar inte att Tjänsten fungerar utan avbrott eller brister. Tjänsten tillhandahålls i befintligt skick utan garantier. EFX har rätt att stänga av Säljaren från Tjänsten i enlighet med detta Avtal. 8.2 EFX kan komma att företa kontroller av Säljare och Gäldenärer men har inget ansvar att utföra kontroller. EFX kan inte garantera att Köpare eller annan berörd part är vare sig betalningsduglig eller uppfyller sina förpliktelser gentemot Säljaren. EFX ansvarar inte för att information som publiceras i Tjänsten är korrekt eller fullständig och inte heller för några garantier, utfästelser eller andra åtaganden som användare av Tjänsten gör gentemot Säljaren. 8.3 EFX förbehåller sig rätten att granska information som anges i Tjänsten och fritt när som helst ta bort information som EFX finner olämplig, felaktig eller anser kan strida mot lag, förordning, myndighetsföreskrift eller avtal. 8.4 EFX har rätt att stänga av Säljaren från Tjänsten tillfälligt. För det fall EFX finner att Säljaren bryter mot Avtalet eller annars agerar illojalt eller i strid mot god sed mot EFX, Köpare eller Gäldenär har EFX rätt att säga upp Avtalet med Säljaren med omedelbar verkan.

6 8.5 EFX ansvarar inte gentemot Säljaren för några som helst krav, skadestånd, kostnader eller utgifter som uppstår eller kan uppstå till följd av Säljarens användning av Tjänsten, inklusive det förhållande att Köpare eller Gäldenär inte betalar Faktura som överlåtits genom Tjänsten. 8.6 EFX ansvarar inte för tryckfel eller förvanskning eller förlust av information i Tjänsten. EFX ansvarar inte heller för direkt eller indirekt skada som kan drabba Säljaren med anledning av EFX agerande eller underlåtenhet att agera. 8.7 EFX är inte skyldigt att fullgöra åtagande enligt detta Avtal, om underlåtenheten har sin grund i omständighet ( Befriande omständighet ) som EFX inte råder över och som inte kunnat förutses eller skäligen övervunnits. Så snart hindret upphör ska åtagandet fullgöras på avtalat sätt. Som Befriande omständighet ska anses krigshandling, naturkatastrof, myndighets åtgärd, avbrott i elförsörjning eller datakommunikation, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden och därmed jämförbara omständigheter. 9. Personuppgifter 9.1 För att kunna nyttja Tjänsten kan krävas att Säljarens, alternativt Säljarens företrädares, personuppgifter lämnas ut. EFX kommer att samla in, lagra och i övrigt behandla av Säljaren angivna personuppgifter i syfte att tillhandahålla Tjänsten och i övrigt uppfylla sina åtaganden mot användare av Tjänsten. EFX är personuppgiftsansvarig. 9.2 Säljaren garanterar att samtliga personer vars personuppgifter anges av Säljaren har samtyckt till att personuppgifterna behandlas av EFX, att personuppgifterna kan överföras till Säljarens medkontrahent vid överlåtelse av Faktura samt att extern partner till EFX kan få del av och behandla personuppgifterna för att utföra begränsade tjänster hänförliga till Tjänsten i syfte att möjliggöra för EFX att tillhandahålla Tjänsten. 9.3 Säljaren ansvarar för att av Säljaren angivna personuppgifter är aktuella och korrekta. Säljaren och berörd fysisk person äger rätt att få information om behandlingen av personuppgifter samt kräva rättelse av felaktiga uppgifter genom att kontakta EFX kundtjänst. 10. Avtalstid 10.1 Detta Avtal träder i kraft när det godkänts och undertecknats av båda parter. Avtalet gäller tills vidare. Säljaren respektive EFX kan via brev eller e-post till den andra parten säga upp Avtalet med tillämpning av en (1) månads uppsägningstid EFX äger därutöver rätt att säga upp Avtalet, och avsluta Säljarens tillgång till Tjänsten, med omedelbar verkan om a.) Säljaren bryter mot någon bestämmelse i detta Avtal, eller b.) EFX finner att Säljaren agerar illojalt eller i strid med god sed gentemot EFX, Köpare eller Gäldenär Säljaren äger inte rätt att rikta några anspråk mot EFX med anledning av EFX uppsägning av detta Avtal. 11. Ändringar 11.1 EFX har rätt att helt eller delvis ändra villkoren i detta Avtal. Säljaren är bunden av vid var tid gällande version av Avtalet. Ändringar i Avtalet ska meddelas Säljaren genom avisering i Tjänsten eller genom e-post. Aviserade ändringar träder i kraft fem (5) dagar efter att ändringen har aviserats eller den senare tidpunkt EFX anger. Om Säljaren inte godtar aviserad ändring äger Säljaren rätt att, fram till dess ändringen träder i kraft, skriftligen säga upp Avtalet från och med dagen för ändringens ikraftträdande. Har Säljaren inte nyttjat sin rätt att säga upp Avtalet blir ändringen bindande för Säljaren vid ikraftträdandet Oaktat ovanstående har EFX rätt att utan föregående avisering och med omedelbar verkan ändra villkor i detta Avtal om det behövs för att efterleva tillämplig lag, förordning eller myndighetsföreskrift. 12. Överlåtelse av rättigheter och skyldigheter 12.1 Säljarens nyttjande av Tjänsten är personligt. Säljaren äger inte utan föregående skriftligt godkännande från EFX överlåta rättighet eller skyldighet under Avtalet. EFX äger dock rätt att utan godkännande från Säljaren, helt eller delvis, överlåta rättighet och skyldighet under Avtalet till tredje man.

7 13. Tvist 13.1 Svensk rätt ska tillämpas på detta Avtal.! 13.2 Tvist mellan Säljare och EFX ska avgöras av svensk domstol varvid Stockholms tingsrätt ska vara första instans. Köpare som tillerkänts självständig rättighet mot Säljaren genom Avtalet är inte bunden av denna forumbestämmelse. Detta Avtal upprättas i ett exemplar som förvaras av EFX. Gällande avtalsinnehåll finns tillgängligt för Säljaren efter inloggning i Tjänsten. För Säljaren: För EFX:

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT Dessa allmänna villkor gäller från den 27 mars 2015. 1. Parter Dessa allmänna villkor gäller för kredit som efter godkänd ansökan beviljas företagskund ("Kunden") av

Läs mer

Adress Postnr Postort

Adress Postnr Postort Sidan 1 av 6 BESTÄLLNING / AVTAL Företagskund Företagsnamn Kontaktperson Adress Postnr Postort Organisationsnummer Tel Mobiltel E-post Tjänstebeskrivning (GEAB) tillhandahåller ett fiberpar för kunds bruk

Läs mer

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011 Lånevillkor S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren)

Läs mer

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 %

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 % Allmänna villkor Expresskredit Norden AB (hädanefter långivaren) förmedlar blancolån via SMS och på webben (sammanfattas hädanefter som mikrolån) till privatpersoner (hädanefter låntagaren) som uppfyller

Läs mer

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Lånevillkor S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren)

Läs mer

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER 2008-01-30 Version 1.0 2 (6) Mellan Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, organisationsnummer 556559-4230 (nedan benämnd Sjukvårdsrådgivningen) och organisationsnummer

Läs mer

Kundfinans kan endast bevilja lån till myndiga personer som klarar av Kundfinans krav och har en god fastställd betalningsförmåga.

Kundfinans kan endast bevilja lån till myndiga personer som klarar av Kundfinans krav och har en god fastställd betalningsförmåga. Allmänna villkor Kreditgivare är SMS Pengar Norden AB, 556221-6902 (hädanefter Kundfinans), som bedriver verksamhet under varumärket Kundfinans. Kundfinans tillhandhåller konsumentkrediter (hädanefter

Läs mer

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Villkor S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor Detta är Firma David Wibergh:s allmänna försäljningsvillkor för konsulttjänster. Vid all kontakt med Firma David Wibergh så förutsätts kunden ha läst och godkänt dessa villkor. Dessa villkor gäller ovillkorligen

Läs mer

Visma Utvecklarpaket för eget bruk

Visma Utvecklarpaket för eget bruk Visma Utvecklarpaket för eget bruk Tack för ditt intresse att köpa Visma Utvecklarpaket för eget bruk. Bifogat med detta e-brev finns vårt avtal med tillhörande bilagor. Visma Spcs är en av Sveriges största

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna avtalsvillkor gäller för Bredbandsanslutning för företag. Till företag räknas även privatpersoner

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

Allmänna villkor för Sebbex Ab Oy:s tjänster

Allmänna villkor för Sebbex Ab Oy:s tjänster Allmänna villkor för :s tjänster 1. Allmänt Dessa allmänna villkor reglerar de tjänster som finns beskrivna i avtalet och som tillhandahålls av (FO-nummer: 2348973-4). För det fall att det i avtalet eller

Läs mer

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare.

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare. Telias villkor för marknadsplatsen för molntjänster 2014-10-03 Dessa villkor ( Användarvillkoren ) gäller då TeliaSonera Sverige AB ( Telia ) tillhandahåller molnbaserade program ( Program ) till företag

Läs mer

Allmänna villkor för Ljungby Bredbands tjänster, FÖRETAG (Gäller fr o m 2009-10-01) 1. ALLMÄNT

Allmänna villkor för Ljungby Bredbands tjänster, FÖRETAG (Gäller fr o m 2009-10-01) 1. ALLMÄNT Allmänna villkor för Bredbands tjänster, FÖRETAG (Gäller fr o m 2009-10-01) 1. ALLMÄNT Gäller fr.o.m 2009-10-01 1.1 Inledning Dessa Allmänna villkor gäller mellan Bredband och juridisk person nedan kallad

Läs mer

Allmänna Villkor Gällande fr.o.m. 2010-01-01 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Capiting Group AB, org. nr 556801-8625 1.

Allmänna Villkor Gällande fr.o.m. 2010-01-01 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Capiting Group AB, org. nr 556801-8625 1. Allmänna Villkor Gällande fr.o.m. 2010-01-01 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Capiting Group AB, org. nr 556801-8625 1.2 ( Capiting Group ) och fysisk person som hyr en eller flera av

Läs mer

Villkor för registrerad medlem

Villkor för registrerad medlem Villkor för registrerad medlem Sammanfattning Detta avtal innebär i sammanfattning: - All interaktion som sker på Crowdculture skall respektera villkoren i detta avtal samt tillämplig svensk och internationell

Läs mer

Allmänna Villkor för Tjänsten

Allmänna Villkor för Tjänsten Allmänna Villkor för Tjänsten 2014-12-23 1. OMFATTNING OCH DEFINITIONER 1.1. Dessa Allmänna Villkor för Kund gäller när Joblife AB (nedan kallad Joblife ) ger privatpersoner ( Användare ) tillgång till

Läs mer

Ljungby Bredband. Besöksadress Garvaren Plan 2. www.ljungbybredband.se kundtjanst@ljungbybredband.se. Postadress Garvaren 341 60 Ljungby

Ljungby Bredband. Besöksadress Garvaren Plan 2. www.ljungbybredband.se kundtjanst@ljungbybredband.se. Postadress Garvaren 341 60 Ljungby Allmänna villkor för privata bredbandstjänster gällande fiber & ADSL. 1. ALLMÄNT 1.1 Inledning Dessa Allmänna villkor gäller mellan Bredband och fysisk person nedan kallad Kunden till vilken Bredband tillhandahåller

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING

ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING har denna dag träffats mellan (1) Jernhusen Fastigheter AB, org. nr 556596-9598, Box 520, 101 30 Stockholm ( Överlåtaren ); och (2) Piteå Kommun, org. nr 212000-2759,

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

Aktivering av bredbandsanslutning i Karlskogas stadsnät Kontrakt Karlskogahem

Aktivering av bredbandsanslutning i Karlskogas stadsnät Kontrakt Karlskogahem Aktivering av bredbandsanslutning i Karlskogas stadsnät Kontrakt Karlskogahem Tjänsten: Leverantör: Avtalet: Företrädesordning: Avtalstid: Tjänsten består i att aktivera bredbandsanslutningen till stadsnätet

Läs mer

Allmänna villkor för One Stop Curriculum Vitae AB's tjänst: One Stop CV

Allmänna villkor för One Stop Curriculum Vitae AB's tjänst: One Stop CV Allmänna villkor för One Stop Curriculum Vitae AB's tjänst: One Stop CV 1. Avtalets syften, Dessa villkor reglerar förhållandet mellan One Stop Curriculum Vitae AB, nedan benämnd Leverantören, och licensierad

Läs mer

Avtalsvillkor rörande tillhandahållande av webbhotelltjänster ( Avtalet )

Avtalsvillkor rörande tillhandahållande av webbhotelltjänster ( Avtalet ) Avtalsvillkor rörande tillhandahållande av webbhotelltjänster ( Avtalet ) 1. ALLMÄNT 1.1 Detta Avtal reglerar förhållandet mellan kund ( Kunden ) och Netupdate Sverige AB, org.nr. 556836-0092 ( Netupdate

Läs mer

Ändring av priset för Tjänsten meddelas Kunden till den e-mailadress Kunden anmält till Trust-IT.

Ändring av priset för Tjänsten meddelas Kunden till den e-mailadress Kunden anmält till Trust-IT. 1. Avtalet och parterna 1.1 Om Tjänsten, 556538-4699 (Trust-IT), tillhandahåller en webbaserad tjänst som heter TimeOrganizer (Tjänsten). Det är en tidsrapporteringstjänst med GPSpositionering för både

Läs mer

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst 1 Allmänt 1.1 Nore 862 AB, org. nr 556902-0091 ("Horse1"), tillhandahåller på www.horse1.se, eller på annan av Horse1 anvisad webbplats ("Webbplatsen")

Läs mer

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor 1 (6) AVTAL Mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, nedan kallad Beställaren (organisationsnummer 202100-2247) och xxxxxx, nedan kallad Leverantören (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) har träffats följande

Läs mer

TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben!

TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben! Användarvillkor 1. GODKÄNNANDE AV VILLKOR Välkommen! TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben! TaxiPro24.se erbjuder dig som åkare en

Läs mer

Svenska Kraftnäts säkerhetskrav på balansansvariga företag

Svenska Kraftnäts säkerhetskrav på balansansvariga företag SvK1000, v3.1, 2011-11-16 Marknad 2012-03-13 Svenska Kraftnäts säkerhetskrav på balansansvariga företag 1 Inledning Svenska Kraftnät har systemansvaret för det svenska elsystemet. Svenska Kraftnät tecknar

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND 1(7) MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND Avtal mellan.och gällande utbildning av service- eller. Innehållsförteckning Sid nr 1. AVTALSPARTER OCH KONTAKTPERSONER 2 2. OMFATTNING 3 3.

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet 1 (5) Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet Ingress Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att användas vid uppdrag inom området revision i kommuner, landsting och kommunala

Läs mer

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster.

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster. Allmänna villkor för Fibergruppen nät Rev 2012-12-20 1 Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Fibergruppen Sverige AB ( Fibergruppen ) till en småhusägare ( Fastighetsägaren ) tillhandahåller installation

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor (de "Allmänna Villkoren") gäller för avtal mellan Telecom3 Sverige AB ("T3") och den fysiska person ("Kunden")

Läs mer

Användarvillkor. 1. Information om oss. 2. Ansökan och bundenhet. 3. Priser

Användarvillkor. 1. Information om oss. 2. Ansökan och bundenhet. 3. Priser Användarvillkor Dessa villkor gäller för webbplatserna www.glossybox.se och www.themanbox.se ( Webbplatsen ), de prenumerationstjänster som erbjuds på Webbplatsen ( Prenumerationerna ) och de boxar eller

Läs mer

VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM

VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM 1 Avtalet och parterna 1.1 Tjänsten och villkoren 1.2 Avtalet Infocell AB ( Infocell ) tillhandahåller som onlinetjänst en möjlighet för användare (

Läs mer

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med Allmänna villkor Giltiga från och med den 5 mars 2015 Villkoren omfattar elva (11) punkter och fem (5) sidor 1. Tillämplighet 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR 1. SPELET. 1.1 Allmänt

ANVÄNDARVILLKOR 1. SPELET. 1.1 Allmänt ANVÄNDARVILLKOR 1. SPELET 1.1 Allmänt 1.1.1 Good Learning Sweden, bifirma till JO Johansson Film & L Lindbom AB, organisationsnr 556474-9546, (nedan Good Learning ) har utvecklat ett webbaserat läromedel

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst 1 Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avtalet:

Läs mer

Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst

Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst PRI Pensionsgarantis kunder har möjlighet att utnyttja de webbtjänster som erbjuds på PRI Pensionsgarantis webbplats. För att kunna börja använda tjänsten

Läs mer

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet

Läs mer

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid.

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid. 1. Parter 1.1. Dessa allmänna villkor gäller som Avtal i förhållandet mellan Frobbit AB (nedan Frobbit ) och Kund (nedan gemensamt Parterna ). 2. Definitioner 2.1. Nedanstående definitioner skall, oavsett

Läs mer

BILAGA 1 Användarvillkor för ledningsägare

BILAGA 1 Användarvillkor för ledningsägare Dokumenttyp Datum. Sida Vår referens D-nr: 07-6365 2015-04-14 1 (5) Version C BILAGA 1 Användarvillkor för ledningsägare Användarvillkor för Ledningskollen.se Ledningskollen.se är en webbtjänst som syftar

Läs mer

Återförsäljaransökan

Återförsäljaransökan Återförsäljaransökan 1 Insändes tillsammans med en kopia på företagets registreringsbevis. Företagsuppgifter Namn mot marknaden: Ansökningsdatum: Registrerat företagsnamn: Organisationsnummer: Faktureringsadress:

Läs mer

1. Gäller fr.o.m 2011-11-15 Allmänna villkor för Ljungby Bredbands ADSL/Fiber tjänster, PRIVAT (Gäller fr o m 2011-11-15)

1. Gäller fr.o.m 2011-11-15 Allmänna villkor för Ljungby Bredbands ADSL/Fiber tjänster, PRIVAT (Gäller fr o m 2011-11-15) Allmänna villkor för Bredbands ADSL/Fiber tjänster, PRIVAT (Gäller fr o m 2011-11-15) 1. ALLMÄNT 1.1 Inledning Dessa Allmänna villkor gäller mellan Bredband och fysisk person nedan kallad Kunden till vilken

Läs mer

Molntjänster från gazoo HB

Molntjänster från gazoo HB Molntjänster från gazoo HB Extern Lagring Avtalsvillkor för molntjänsten Extern Lagring. 1. Allmänt 1.1 1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan Abonnent och gazoo HB, org. nr 969718-5438 (nedan

Läs mer

Telisol AB Jörgen Kocksgatan 9 211 20 Malmö

Telisol AB Jörgen Kocksgatan 9 211 20 Malmö Telisol AB Sida 1 5 Dessa försäljningsvillkor är gällande vid avtal där Telisol tillhandahåller varor och tjänster. Vad som nedan anges skall gälla om inget annat framgår av särskild överenskommelse i

Läs mer

KUNDAVTAL AVSEENDE STAMÅSEN- EL

KUNDAVTAL AVSEENDE STAMÅSEN- EL KUNDAVTAL AVSEENDE STAMÅSEN- EL 1 Parter 11 Statkraft SCA Vind AB, orgnr 556706-3507, med adress c/o Statkraft Sverige AB, Hitech Building 92, 101 52 Stockholm (nedan Vindkraftsparksinnehavaren ); 12 Dalakraft

Läs mer

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Stockholm, datum Dnr Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Avtalsparter Statens kulturråd Box 7843 103 98 Stockholm Leverantören Postadress

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor. Gäller från och med 2010-03-01

Allmänna avtalsvillkor. Gäller från och med 2010-03-01 Allmänna avtalsvillkor Gäller från och med 2010-03-01 1. ALLMÄNT 1. Dessa villkor avser din beställning och användning av Produkter och Tjänster som erbjuds av Webbfabriken Ltd, Tryffelslingan 12, 18157

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan Kungl. biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens

Läs mer

1. Allmänt 2. Avtal 3. Tjänsten 4. Start av Tjänst 4.1 4.2 5. Avgifter och betalning 6. Behandling av personuppgifter m.m.

1. Allmänt 2. Avtal 3. Tjänsten 4. Start av Tjänst 4.1 4.2 5. Avgifter och betalning 6. Behandling av personuppgifter m.m. 1. Allmänt På nedanstående villkor tillhandahåller Åtvid.net höghastighetsanslutning mot Internet. Utöver nämnda tjänster kan abonnenten teckna avtal om tilläggstjänster. För dessa betalar abonnenten särskilda

Läs mer

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET Sidnr 1(6) VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET 1. Allmänt Dessa villkor (Villkor-NP) gäller för tillhandahållande av administration för överlämnande/övertagande av telefonnummer som TeliaSonera AB förfogar

Läs mer

Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud

Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud Nyanmälan. Vi anmäler oss till internetkontoret för första gången. Byte av behörighetsansvarig. Avregistrera nuvarande behörighetsansvarig (i samband med byte

Läs mer

Allmänna villkor Fastighetsägarna Dokument

Allmänna villkor Fastighetsägarna Dokument Allmänna villkor Fastighetsägarna Dokument 1. Allmänt om Fastighetsägarna Dokument Fastighetsägarna Dokument är en tjänst avsedd för både företag och organisationer och fysiska personer som är näringsidkare.

Läs mer

221.082 14 04. Samarbetsavtal. mellan AMF och försäkringsförmedlare.

221.082 14 04. Samarbetsavtal. mellan AMF och försäkringsförmedlare. 221.082 14 04 Samarbetsavtal mellan AMF och försäkringsförmedlare. Samarbetsavtal mellan AMF och försäkringsförmedlare. Försäkringsförmedlaren... org nr/pnr:... Adress:... härefter benämnd Förmedlaren

Läs mer

De allmänna bestämmelserna reglerar förhållande mellan Kund och RedBridge AB.

De allmänna bestämmelserna reglerar förhållande mellan Kund och RedBridge AB. Allmänna Bestämmelser - Redbridge AB Cloud 1. Bakgrund Redbridge är specialiserade på drift av internettjänster och är en ledande leverantör. RedBridge erbjuder en molntjänst (IaaS) med virtuella servrar.

Läs mer

KUNDAVTAL 1. BAKGRUND

KUNDAVTAL 1. BAKGRUND KUNDAVTAL 1. BAKGRUND 1.1 Good Learning Sweden, bifirma till JO Johansson Film & L Lindbom AB, organisationsnr 556474-9546, (nedan Good Learning ) har utvecklat ett webbaserat läromedel i vilket spelaren

Läs mer

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud.

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud. Stadsledningskontoret Juridiska avdelningen 1(5) BILAGA 1 Avtalsmall 1. Avtalstid Beräknad avtalstid är 2013-01-07 till 2015-01-06, med möjlighet för Landskrona stad att förlänga avtalet i ytterligare

Läs mer

STADGAR för VIDEDALSHUS EKONOMISK FÖRENING

STADGAR för VIDEDALSHUS EKONOMISK FÖRENING 1 STADGAR för VIDEDALSHUS EKONOMISK FÖRENING Gällande från och med ÅÅÅÅ-MM-DD Organisationsnummer 746000-9678 Noteringar gällande framtida förändringar av stadgarna: STADGAR för VIDEDALSHUS EKONOMISK FÖRENING

Läs mer

ALLMÄNNA VILKOR. Vid eventuell avvikelse mellan nedanstående handlingar, skall dessa äga företräde enligt följande:

ALLMÄNNA VILKOR. Vid eventuell avvikelse mellan nedanstående handlingar, skall dessa äga företräde enligt följande: ALLMÄNNA VILKOR Dessa Allmänna Villkor gäller då InfoQB ( InfoQB ) tillhandahåller en tjänst ( Tjänsten ) till en kund ( Kunden ). Tjänsten specificeras i ett Kundavtal mellan InfoQB och Kunden, inkluderade

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avgift: Avtalet:

Läs mer

2. Ecolndustries Development in Europe AB, 556511-1621, nedan benämnd ECO. 6. SEKAB BioFuellndustries AB, 556666-7654, nedan benämnd Bolaget

2. Ecolndustries Development in Europe AB, 556511-1621, nedan benämnd ECO. 6. SEKAB BioFuellndustries AB, 556666-7654, nedan benämnd Bolaget 1 Mellan 1. Norrlands Etanolkraft AB, 556303-6986, nedan benämnd NEAB 2. Ecolndustries Development in Europe AB, 556511-1621, nedan benämnd ECO 3. Övik Energi AB, 556019-1750, nedan benämnd ÖEAB 4. Skellefteå

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

1. Syfte och avslut av städavtalet

1. Syfte och avslut av städavtalet Allmänna Villkor för städtjänster av tjänsteutövare bokade genom www.helpling.se Helpling Sverige AB, org.nr: 556971-7225, Klarabergsgatan 29, 111 21 Stockholm ( Helpling ) driver förmedlingsplattformen

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät

ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor reglerar de tjänster som finns beskrivna i Avtalet och som tillhandahålls av Älvsbyns kommun, 942 85 ÄLVSBYN (

Läs mer

ANSLUTNINGSAVTAL PRODUKTER

ANSLUTNINGSAVTAL PRODUKTER ANSLUTNINGSAVTAL PRODUKTER 1. Bakgrund Enligt förordningen (2005:209) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter och förord-ningen (2000:208) om producentansvar för glödlam-por och vissa

Läs mer

Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti

Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti Februari 2015 1 (7) Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti 1 Definitioner I dessa allmänna villkor avses med BETALNINGSDRÖJSMÅL: kredittagarens underlåtenhet

Läs mer

Allmänna villkor för handel med finansiella instrument hos SPP Spar AB

Allmänna villkor för handel med finansiella instrument hos SPP Spar AB Allmänna villkor för handel med finansiella instrument hos SPP Spar AB Allmänna villkor för handel med finansiella instrument hos SPP Spar AB... 3 1. Uppdrag... 3 2. Riktlinjer för mottagande och vidarebefordran

Läs mer

ANSLUTNINGSAVTAL BATTERIER

ANSLUTNINGSAVTAL BATTERIER ANSLUTNINGSAVTAL BATTERIER 1. Bakgrund Enligt en blivande förordning (fortsättningsvis Förordningen ) om producentansvar för batterier ska företag som i yrkesmässig verksamhet, i Sverige överlåtit batterier

Läs mer

RÖRELSEÖVERLÅTELSEAVTAL

RÖRELSEÖVERLÅTELSEAVTAL REGION SKÅNE och FOLKTANDVÅRDEN SKÅNE AB har träffat följande RÖRELSEÖVERLÅTELSEAVTAL Moll Wendén Advokatbyrå Stortorget 8 211 34 Malmö Telefon (46-40) 665 65 00 Telefax (46-40) 97 19 17 Detta RÖRELSEÖVERLÅTELSEAVTAL

Läs mer

Information om säkerheter

Information om säkerheter EU-fondsenheten 2012-10-16 Information om säkerheter Detta är en generell information om hur man ställer säkerheter i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 282/2012 av den 28 mars 2012

Läs mer

2.2 Kunden skall anses ha gjort en beställning av vara/tjänst;

2.2 Kunden skall anses ha gjort en beställning av vara/tjänst; Global Network Solution Allmänna Villkor 2006-10-05 1 Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor gäller från och med den 5 Oktober 2006 och ersätter tidigare allmänna villkor. Dessa villkor reglerar förhållandet

Läs mer

Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner

Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner 2015-01- 12 Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner Vad tjänsten innebär Alla SCUF:s regionstyrelser, vidare nämnt som regionerna, har tillgång till en tjänst

Läs mer

Licenskostnad för användande av systemet: - Inkluderar en kalender/kollega och en plats.

Licenskostnad för användande av systemet: - Inkluderar en kalender/kollega och en plats. Baraboka.se Priser och villkor En internetbaserad tidsbokningstjänst från Staircase AB Prislista 2014-01-01, alla priser anges exklusive moms. Vi reserverar oss för prisjusteringar. Baraboka är en tidsbokningstjänst

Läs mer

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 2011-XX-XX Bilaga 1 AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 Dnr. 511-719-2011 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen

Läs mer

Allmänna villkor för HEMSIDAN.COM. 1 Definitioner. 2 Testperiod. 3 Avtalstid

Allmänna villkor för HEMSIDAN.COM. 1 Definitioner. 2 Testperiod. 3 Avtalstid Allmänna villkor för HEMSIDAN.COM Dessa villkor reglerar användadet av tjänsten HEMSIDAN.COM som tillhandahålls av Hemsidan Com AB med organisationsnummer 556685-2785, nedan kallad Hemsidan, och den part

Läs mer

Allmänna villkor. Senast uppdaterad den 17 september 2015

Allmänna villkor. Senast uppdaterad den 17 september 2015 Allmänna villkor Senast uppdaterad den 17 september 2015 Dessa allmänna villkor gäller från och med november 2014 och ersätter alla tidigare allmänna villkor för avtal mellan kund och Appio AB, org. nr.

Läs mer

Tyfon Internet Allmänna villkor för stadsnätsabonnemang. 1. Allmänt

Tyfon Internet Allmänna villkor för stadsnätsabonnemang. 1. Allmänt Tyfon Internet Allmänna villkor för stadsnätsabonnemang 1. Allmänt Tyfon tillhandahåller tillgång till Internet via stadsnät för konsumenter. Abonnemangsbeställningen utgör en för kunden bindande ansökan

Läs mer

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

Allmänna villkor. Cision 2014

Allmänna villkor. Cision 2014 Allmänna villkor Cision 2014 juni 2014 ALLMÄNNA VILLKOR 1. Allmänt 1.1. Dessa Allmänna villkor gäller tjänster som Kunden abonnerar på (Tjänsten) från Cision Sverige AB (Cision). Genom Tjänsten kommer

Läs mer

Dessa villkor ("Avtalsvillkoren") gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck.

Dessa villkor (Avtalsvillkoren) gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck. Avtalsvillkor Dessa villkor ("Avtalsvillkoren") gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck. Allmänt Media-Tryck säljer böcker i olika format via Internet till dess kunder ("Kund") i Sverige och

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER 1. Allmänt Dessa allmänna villkor utgör ett avtal (nedan benämnt Avtalet) mellan dig, som användare (nedan benämnd som Användaren) och TV4 AB

Läs mer

Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Elektriska hushållsapparatleverantörer

Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Elektriska hushållsapparatleverantörer Konsument verket KO PROTOKOLL Dnr Datum 2012/273 2012-12-17 Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Elektriska hushållsapparatleverantörer Konsumentverket och Elektriska hushållsapparatleverantörer

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden; FFFS 2011:47 Utkom från trycket

Läs mer

Allmänna villkor för växelgaranti

Allmänna villkor för växelgaranti Allmänna villkor för växelgaranti December 2005 Allmänna villkor för växelgaranti Definitioner I dessa allmänna villkor avses med ACCEPTANT: köpare eller annan växelbetalare som accepterat en dragen växel

Läs mer

Allmänna villkor för besök och användandet av Redeyes webbsidor.

Allmänna villkor för besök och användandet av Redeyes webbsidor. Allmänna villkor för besök och användandet av Redeyes webbsidor. Information om Redeye AB Redeye AB, org nr 556581-2954, är en specialiserad finansiell rådgivare inriktad mot små och medelstora tillväxtbolag

Läs mer

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25.

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. 1 Allmänt 1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan kunden ( Kund ) och Excellent Hosting Sweden AB ("EHSAB") 1.2 Kunden kan vara en myndig fysisk

Läs mer

0498-285000 kontakt@geab.vattenfall.se

0498-285000 kontakt@geab.vattenfall.se Sida 1av 6 KONTRAKT Detta avtal har träffats mellan å ena sidan Företagsnamn, Org. Nr:, Adress, nedan kallad Fastighetsägaren. och å andra sidan Gotlands Energi AB, 556008-2157, Box 1095, 621 21 Visby,

Läs mer

Anbudsbegäran gällande byte av fönster

Anbudsbegäran gällande byte av fönster Anbudsbegäran gällande byte av fönster De Gamlas Hem, nedan kallat DGh begär härmed in anbud på byte av 39 fönster. Anbudsbegäran gäller hela arbetet, d.v.s. såväl borttagande av befintliga fönster, montering

Läs mer

Avtal för konsultinsats

Avtal för konsultinsats Mottagare: 2003- Dnr Avtal för konsultinsats Avtalsparter Statens kulturråd [Leverantören ] Box 7843 [Postadress och Postnummer] 103 98 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 [Organisationsnummer] Detta

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan. Kungl.biblioteket. och.

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan. Kungl.biblioteket. och. 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan Kungl.biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och

Läs mer

Kompletteringar kan göras utifrån vad som är stadgat i detta reglemente och gällande lagstiftning.

Kompletteringar kan göras utifrån vad som är stadgat i detta reglemente och gällande lagstiftning. Ärendets Första gil- Diarieplandiarienummer tighetsdatum beteckning 669/93 1994-01-01 040 REGLER FÖR KOMMUNENS KRAVVERKSAMHET TILLÄMPNING Dessa regler gäller för kommunens kravverksamhet. Enskild nämnd

Läs mer

Datainspektionen informerar. Värt att veta om inkasso. (reviderad den 1 april 2006)

Datainspektionen informerar. Värt att veta om inkasso. (reviderad den 1 april 2006) Datainspektionen informerar 8 Värt att veta om inkasso (reviderad den 1 april 2006) En viktig regel i vårt samhälle är att man ska betala sina räkningar och andra skulder i rätt tid. Ibland händer det

Läs mer