Helsingforsregionens hörselförening rf

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Helsingforsregionens hörselförening rf"

Transkript

1 Helsingforsregionens hörselförening rf Luthergatan 14 A Helsingfors Tfn (09) (månd ) VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2010 Föreningens verksamhet under det gångna året har inte avvikit från tidigare års inkörda praxis. Medlemmarnas önskemål och behov har styrelsen försökt ta i beaktande vid planeringen av verksamheten. Det viktigaste för medlemmarna verkar vara möjligheten till samvaro en gång i veckan. I samband med föreningsträffarna tar man tillfället i akt att skaffa sig färska batterier och diskutera problem med andra medlemmar och kanske främst med hörselsrådgivaren. Stämningen på träffarna har alltid varit gemytlig och uppfriskande. Styrelsen har under året misst två medlemmar något som beklagas stort. Kandidater för de tomma styrelseplatserna står inte i kö och det blir svårt att uppnå full beläggning på styrelseposterna. Ett spänningsmoment under året har varit den förestående rörsaneringen i fastigheten. Husbolaget har hållit flera stämmor och informatinstillfällen om det arbetet och de olägenheter som förknippas härmed. Det har länge varit klart att verksameheten inte kan fortgå i föreningens lokal under den tid renoveringen pågår, men frågan när renoveringen verkligen börjar besvarades först under hösten. Invånarna och bolagsstyrelsen ville åtminstone freda julhelgen och så börjar renoveringen i januari Styrelsen har sökt ersättande lokaler på olika håll och även fått tips från medlemmarna på eventuella lösningar. Huvudmålet har varit att den tillfälliga lokalen skall ligga lättillgänglig - helst i centrum. Den får inte vara dyr att hyra eftersom utgifterna för Luthergatan 14 inte reduceras trots att lokalen är oanvändbar. Lokalen skall stå till förfogande för våra invanda måndagsmöten. Efter ett antal brev och muntliga kontakter löste sig lokalfrågan när Arbetets Vänner i centrum kunde upplåta ett tillräckligt stort utrymme för våra måndagsmöten. Lokalen ligger centralt och är minst lika tillgänglig som vår egen. Helsingforsregionens hörselförening rf

2 Ordföranden och sekreteraren besiktigade lokalen och kunde konstatera att den uppfyller kriterierna. Ett hyreskontrakt för fem månader uppgörs och gäller från januari Om allt går enligt planerna är saneringesarbetet i fastigheten Luthergatan 14 slutfört innan höstterminen skall vidta. Styrelsen har inte ställt krav på att en fungerande induktionsslinga skall finnas i ett hyrt utrymme. I stället togs ett beslut att anskaffa en egen portabel slinga som då också kan användas vid andra tillfällen i framtiden, t.ex. vid möten på Kvistebo. Offerter inbads från kända leverantörer. Det visade sig att prisskalan var ganska varierande. Bara en offertgivare, Widex Oy, var villig att ställa en testslinga till förfogande för att den skulle kunna prövas i autentisk miljö. Slingan fungerade tillfredsställande och styrelsen beslöt att offerten skulle antas trots att den inte var den billigaste. Styrelsen vände sig också till föreningen Hörseltjänst för att eventuellt kunna få ett bidrag för anskaffningen. Trots att verksamheten i stort är lika livlig som under tidigare år kan ändå en viss tröttnad skönjas. Litteraturgruppen har krympt främst genom att trogna deltagare avlidit eller insjuknat. Gruppens framtid är osäker. Canastagruppens träffar har inte heller lockat som tidigare men dess speldagar har ofta störts av otjänligt väder, alla deltagare rör sig inte obesvärat i regn och snö. Sommarsamlingarna vid Kvistebo har gynnats av utmärkt väder men utöver kärngruppen har få medlemmar deltagit. VERKSAMHET OCH HÄNDELSER UNDER 2010 Föreningslokalen Luthergatan 14 A 1 är som sig bör centrum för all terminsverksamhet. Lokalen utstrålar fortfarande värme och tradition och många medlemmar utrycker ofta sin glädje över att detta ställe finns. Trots att utrymmena mer än väl räcker och verksamheten kunde rymmas i en mindre lokal känns tanken på att flytta ännu mycket främmande. Kostnaderna för det saneringsarbete som påbörjas efter årsskiftet specifiseras först när entreprenaden börjar närma sig sitt fullbordande. Styrelsen har vid de stadgeenliga föreningsmöten som hållits under året sökt stöd för sin tanke att utnyttja medel ur Söderholms fond för att täcka kostnaderna. Föreningsmötena har enhällig bifallit detta förslag. Med detta som bakgrund torde 2

3 föreningens verksamhet vara tryggad även efter det kostsamma saneringsarbetet. Åter en gång kan medlemmarna känna tacksamhet gentemot de bortgångna som haft föreningen i åtanke. Den videokanon som anskaffades föregående år har varit till stor nytta. Ändå finns det tillfällen när det varit nödvändigt att rulla fram overhead projektorn. Ny teknik möjliggör utnyttjande av videokanon även för tillfällig projektion. Styrelsen beslöt alltså skaffa en dokumentkamera. En enkel kamera finns nu att tillgå. Vanliga diabilder kan naturligtvis fortfarande visas men allt färre föredragshållare efterfrågar en diaprojektor. Under året gjordes flera förfrågningar om möjligheten att hyra lokalen för tillfällig annan verksamhet. Under vårterminen var detta ännu möjligt men eftersom en viss osäkerhet rådde om saneringsarbetets tidtabell kunde ingen uthyrning ske under höstterminen. Sålunda hölls en begravningsfest, en föräldrakväll och en dopfest under vårterminen. Helsingin huonokuuloiset rf höll också sitt årsmöte här. Dessutom har husbolaget, liksom under tidigare år, hållit ett antal bolagsstämmor i lokalen. Under dessa kvällsmöten har den befullmäktade föreningsmedlemmen vid mötet också ställt upp som kaffekokare och värd. Rörsaneringen och informationen om denna har gjort att bolagsstämmorna har varit mycket välbesökta. Föreningen Hörseltjänst har Luthergatan 14 som mötesplats. Föreningen har beretts tillgång till visst arkivutrymme och har egen nyckel. Samarbetet löper väl. Kaplan Päivikki Ahonen från Johannes fösamling hade föreningen i åtanke när församlingens psalmböcker pga församlingsfusionen skulle mönstras ut och nya med nytt namn anskaffades. Föreningen fick tillräckligt "nya" psalmböcker och kunde byta ut sina slitna, som härstammade från Södra svenska församligen. Sommarvistet Kvistebo i Kolmpers/Esbo är en naturlig samlingsplats för ett antal medlemmar utan egen sommarstuga. Året präglades av en mycket varm sommar och det märktes naturligtvis också vid Kvistebo, badstranden besöktes oftare och av flere än under en normal sommar. Verksamheten är till för att ge besökarna några timmar av trevlig samvaro och avkoppling från stadslivet. Besökarantalet har något sjunkit från tidigare år. Även här märks att medlemsskaran åldras. 3

4 Rolf Berghäll har som vanligt hållit uppsikt över stället och sett till att torr ved och färskt vatten alltid funnits att tillgå. Han är också den enda som får fyr i köksspisen utan att stugan fylls av rök. Under våren klöv han all den ved som de två fällda granarna gav. Allt staplades under tak och kommer att ge värme i stuga och bastu för många år framöver. Ett misslyckat försök att göra en ny flaggstång ledde till att några extra klabbar ved uppstod. Stugan stängdes officiellt den 4 september med en höstfest. Noteras kan också att vårvinterns snömängder bäddade in stugan och landskapet i ett trolskt täcke som finns förevigat på föreningens hemsida Kvistebo februari 2010 Aoy Alppilanaho, i vilket bolag föreningen äger en tvårummare, är ett hus som byggdes under sent 60-tiotal. Rörsanering har även här börjat bli aktuell och planerna har framskridit så långt att ett projektansvarigt företag kontrakterats. Vilken saneringsmetod som väljs och preliminärt kostnadsförslag har ännu inte presenterats utan det skall diskuteras i början på 2011 när konsulterna informerar. Enligt information i slutet av året kommer de egentliga arbetana att påbörjas tidigast Föreningens behållning av att hyra ut sin lokal i huset kommer eventuellt att krympa ytterligare, men eftersom vederlaget redan höjts i avsikt att förfinansiera renoveringen så torde ingen större höjning behövas när bygglånet omvandlas till vederlag. Detta under förutsättning att bolaget får ett fördelaktigt lån. Dagens vederlag kan föreningen leva med. 4

5 Torsten och Sirkka Söderholms fond fick i år flera ansökningar om bidrag än under tidigare år. Några bidragsansökare är årligen återkommande. Av de 15 ansökningar som kom in förkastades två, de övriga bifölls helt eller delvis. Dessutom reserverades medel för att finansiera föreningens egna delegaters deltagande i förbundskongressen i Åbo. Eftersom utsedda delegater endast har en röst, inga fullmakter tillåts vid kongressen, och föreningen har 4 röster ansågs det viktigt att alla röster utnyttjas. Kostnaderna för deltagandet blev dock högre än det reserverade beloppet. Ett senare styrelsemöte beslöt att ändå ta allt från fonden. Fondens utveckling framgår av bokslutet. Följande personer och organisationer kom i åtnjutande av bidrag: Siv Östman, Korsholm, kongressbidrag 295 Tomas Sandström, Sibbo, resebidrag 200 Marianne Winqwist, Esbo, studiematerial 300 Tomas Helsingius, Malax, utbildningsmaterial 200 Anna-Maria Slotte, Helsingfors, doktorandarbete 1200 Emanuel Eriksson, Mariehamn, prepkurs i juridik 650 Henrik Segersven, Helsingfors, utlandsstudier 1000 Anna Handroos, Sibbo, studier till skrivtolk 1000 Tilda Niemelä, Malax, skolgångshjälpmedel 800 Finlands svenska teckenspråkiga 1500 Döva och hörselskadade barns stödförening 1000 Monica Bäckström, Jorois, källstudier för bok 800 Leila Walander, Helsingfors, kongressbidrag 150 Totalt delades ut. Svenska hörselförbundet håller kongress vart tredje år. Detta år i Åbo. Föreningen har som ovan nämnts 4 delegater vid kongressen. Också denna gång hade föreningen ställt upp en kandidat för val till förbundsstyrelsen. Monica Bäckström, som är föreningens mest långväga medlem boende i Jorois/Savolax, var villig att ta på sig ansvaret. Trots att hon är ny och inte har hunnit bli känd inom de hörselskadades krets blev hon vald och dessutom med högsta röstetalet av alla. Det är förutom en personlig framgång även ett styrkebesked av övriga föreningar 5

6 att kunna ge avkall på regionalt tänkande och inse att förbundet behöver medhjälpare från alla regioner. Föreningens egna röster hade inte räckt långt utan valets utgång bestämdes av andra föreningar. Förbundet har under året, i samarbete med yrkeshögskolan Axxell, kört ett utbildningsprogram i avsikt att få flera svenskspråkiga skrivtolkar. Ansvaret för tolkningstjänsterna ligger sedan hos FPA. Avsikten är att hela landet skall ha samma service, något som inte var fallet när beslutsrätten fanns hos kommunernas socialbyråer. En hörselskadad har rätt till minst 180 timmar tolkningstjänst per år. Skrivtolkningen är ännu ett rätt okänt begrepp på det personliga planet. Vid några tillfällen har skrivtolk anlitats i föreningens verksamhet. Föreningar kan inte anhålla om tolkning utan beslutet är personligt. De tillfällen som tolkats under hösten har varit ett led i tolkarnas utbildning och har inte förmedlats av tolkbyrån. Det råder olika uppfattning om hur lyckat det är med tolkning vid föreningsmötena. Möteslokalen har en utmärkt induktionsslinga som gör att de flesta hör utmärkt. Några känner sig ändå få en bättre uppfattning om vad som sägs via tolkning medan andra anser att framförandet blir lidande när tolken måste tas i beaktande och talaren måste vänta att tolken hinner med. Vår långsträckta föreningslokal är inte heller optimal för skrivtolkning. De som sitter längre bort har svårt att se medan de som sitter närmare störs om texten förstoras upp för mycket. Vid större text räcker inte heller duken till och läsandet försvåras. I det stora hela är dock skrivtolkningen ett välkommet tillägg till de hörselskadades kommunikationsmöjligheter. Föreningens egentliga verksamhet är att bjuda medlemmarna meningsfulla programstunder, ge möjlighet till utbyte av erfarenheter, stämingsfulla högtider och inte minst försöka hålla medlemmarna informerade om hörselfrågor. I samband med mötena skall medlemmarna också kunna skaffa batterier och hörselrådgivarna skall kunna byta styva och torra slangar och vid behov se om örongångarna är täppta av vax. Om så, uppmanas man söka hälsovården för rengöring. Föreningen skall också i mån av möjlighet försöka påverka näromgivningen på ett sätt som gör delaktigheten i samhället lättare och skall försöka bevaka 6

7 medlemmarnas intressen. Något av detta kan anses vara att styrelsen skrev ett brev till överläkaren vid Hartmanns sjukhus och påpekade det olämpliga bemötande en av medlemmarn råkat ut för på sjukhuset. Personalen inklusive läkaren hade gjort sig lustiga över patientens svar under en rond och lämnat patienten i ovisshet om vad som var tokigt. Överläkaren har inte reagerat. Ett annat brev har skrivits till styrelsen teaterchefen vid Svenska Teatern för att göra dessa uppmärksammade på att den stora renovering som skall börja ger ett utmärkt tillfälle för "Svenskis" att beakta de hörselskadades behov. Någon respons har inte kommit på brevet men man kan hoppas att en modern ljudåtergivningsutrustning anskaffas till teatern. Medlemmarna samlas varje måndag till möten i föreningslokalen. Eftersom många medlemmar med ålderns rätt låter vädret bestämma uteaktiviterna så är det förståeligt att antalet besökare var lägre än året innan. Året har både i början och slutet varit exeptionellt snörikt och kallt. Halkningsolyckor har tyvärr förekommit. Luthergatan i december 2010 Under det gångna verksamhetsåret har föreningen haft besök av en rad experter som informerat om sina specialområden. Plockat ur arkivet: Andra måndagen i månaden är traditionellt avsatt för en andaktsstund. Liksom under många år tidigare har kaplan Päivikki Ahonen från Johannes församling även under detta år lett dessa andakter. Dr Carol Forsblom från forskningscentret Biomedicum höll den 19 januari ett uppskattat anförande om diabetes. Han beskrev främst diabetes II eller sk. åldersdiabetes. Han visade att sjukdomen inte enbart är genetiskt betingad utan att en stor del beror på vår livsstil, för mycket mat 7

8 och för litet motion. Han påpekade också att det är högst oförståndigt att negligera varningssignalerna. Ju tidigare symtomen behandlas ju mindre är risken att tråkiga följdsjukdomar uppstår. En hälsosam motion som också kan utövas av äldre är yoga. De långsamma rörelserna och koncentrationen på riktig andning ger ökad styrka och bättre balans. Detta bl.a. tog yogalärare Magnus Appelberg upp under sitt besök den 29 januari. Han påpekade att den exeptionella akrobatik som yogaböcker - video och instuktörer visar upp inte är något mål. Tage Danielsson, den gudabegåvade underhållaren, har gjort många roliga filmer. En av hans mera tankeväckande är kanske "Sopor". Med siarens känsla beskrev han miljöförstöringen och det politiska rackarspelet tjugo år innan problemen kom upp på någon synligare agenda. Filmen är kanske lång när man inte sitter alltför bekvämt men visst var det en trevlig eftermiddag när den visades i februari. I samband med månadsandakten den 8 februari uppvaktades Rolf "Poppe" Berghäll med anledning av sitt långa medlemskap i föreningen - den enda som uppnått 50 medlemsår. Poppe missar sällan ett föreningsmöte och han har hållit positionen som dörrvakt i många år, men den viktigaste uppgiften under många år har varit sommarstället Kvistebo och dess skötsel. Poppe intervjuades för förbundstidskriften Vi Hörs med anledningen av jubilieet. I februari hade vi även besök av Marthaförbundets näringsinformatör Elisabeth Eriksson. Förutom att hon höll ett intressant anförande om hälsosam kost så bidrog hon till att en livlig diskussion uppstod om både synliga och osynliga tillsatsämnen i de produkter industri och handel bjuder ut. Den som ville fick mycket att tänka på. Föreningen har förmånen att förvalta Torsten och Sirkka Söderholms fond och kan varje år dela ut ett antal stipendier till svenskspråkiga hörselskadade studeranden. En sådan är Henrik Segersven som studerat i Hongkong. Han och hans flickvän kom för att berätta om sina upplevelser i denna metropol. Eftersom de bott i staden under så lång tid hade de säkert ett annat perspektiv på olika fenomen än de som en vanlig turist kan få. En intressant rundvandring. Vad är Svenskfinland i dag utan Lucia? Sonja Sjöblom var Svenskfinlands Lucia Hon besökte oss i mars och berättade om uppdraget och om de bakgrundskrafter som finns för att allt skall lyckas. Ett stressigt men roligt uppdrag som följer den valda livet ut i form av vackra och trevliga minnen. Språkforskare Charlotta af Hällström-Reijonen talade om finlandismer i vårt kära modersmål. Föredraget var intressant men kanske så vetenskapligt att publiken inte vågade ställa några frågor. Att man ska undvika finlandismer om man vill bli förstådd i Sverige blev klart, men ändå är dessa uttryck en del av vår identitet och inte alltid av ondo. En del uttryck är rent dialektala och ska användas i sitt sammanhang. Alla dialekter - även rikssvenska - har sina egna lokala uttryckssätt. Varje termin ordnas en fri programdag under benämningen "Medlemmarnas eget program" Det är tänkt att var och en som har något att framföra då ska ges tid att göra det. Det blev diskussion om framtiden, sång och uppläsning under "Medlemmarnas" sista måndagen i mars. Vi hade bokat författaren och debatören Magnus Londén som skulle berätta om sin bok "Wellcome to Finland". Magnus har samlat en hel del turistreklam, plakat som sökt locka resande till 8

9 Finland men också vanliga finländare att resa inom eget landet. Tyvärr kunde Magnus inte komma men tack vare att boken fanns så kunde sekreteraren med hjälp av dokumentkameran ge en bild av vad verket innehåller. En planerad utflykt till Heureka i Vanda i maj lockade inte tillräckligt intresserade. De flesta har besökt platsen i andra sammanhang. I stället blev det litet av varje och en frågesport där föreningens allvetare korades. Bror Henriksson var den som samlade mest poäng i den, enligt många, alltför svåra frågeleken. Vårfesten och samtidigt vårterminens avslutning var åter välbesökt. Ordförande Ulla Donner såg till att god mat kunde avnjutas och Vice ordförande Birgitta Andersson hade åter bakat läckra kakor till kaffet. Stämningen var glad och ljus som sig bör när sommarn är i antågande. Terminsstart i föreningslokalen hölls den 13 september. Som traditionen påbjuder är det kaplan Päivikki Ahonen som inleder en ny termin. Hon kom sedan varje månad på besök. Glädjande många medlemmar mötte upp vid terminsstarten. Vid följande möte redogjorde ordföranen för förbundskongressens behållning. Föreningen kunde i synnerhet glädja sig över att den egna kandidaten Monica Bäckström blev invald i förbundsstyrelsen. I övrigt ansågs programmet vid kongressen också ha varit givande. Att bara en medlem utöver delegaterna deltog, trots erbjuden hjälp med kostnaderna, förvånade. Majsi Åhman har skrivit några böcker om folkliga teman. Den 27 september besökte hon föreningen och berättade om sin bok "Lev livet levande, motton i tiden". Hon har samlat valspråk i Svenskfinland. Över 400 personer har hörsammat uppmaningen att sända in sina valspråk och gett tillstånd för publicering. Naturligtvis finns de kända personligehterna med men även helt "vanliga människor" har delat med sig av sina livsmotton. Redan följande måndag hade vi åter författarbesök, Claes Andersson. Att han är en omtyckt gäst råder inget tvivel om. Denna måndag hade många noterat hans besök i annonseringen och medlemmar som mindre ofta brukar delta dök nu upp. Dagen var en av de bäst besökta under året Claes läste ur sin nyaste diktsamling och bjöd dessutom på härlig jazzmusik. Publiken njöt. Under hösten skall ett stadgeenligt medlemsmöte arrangeras. Mötet skall välja ordförande och styrelsemedlemmar, dessutom står budget och verksamehtsplan på agendan. Den 25 oktober hölls mötet och ett glädjande stort antal medlemmar deltog. Ordförenden kunde konstatera att med så många medlemmar närvarande får besluten större tyngd. 28 oktober åkte tjugo medlemmar med charterbuss till Finlands glasmuseum i Riihimäki. Väl framme i åts först en buffélunch innan deltagarna bänkade sig i ett mindre utrymme för att få en introduktion till museet och samlingarna. En portabel T-slinga testades vid tillfället. Den 1 november kom då Magnus Londén. Eftersom scoutingen står hans hjärta nära och oftersom Finlands scouter under året firat sin 100 åriga existens så kändes temat scouting naturligt. Det blev en intressant historisk genomgång av denna ungdomsrörelse. Många i publiken har själva varit scout och hade sina egna minnen att berätta. När året närmar sig sitt slut brukar en gemensam födelsedagsfest firas. Föreningen bjuder på kaka och kaffe och de som fyllt eller ännu under året sista månad ska fylla jämna tal får en ros. Bl.a. fyra 90-åringar blomsterhyllades. 9

10 Julfesten och hösterminens avslutning firades den 13 december. Om vårvintern var snörik och kall så har december slagit alla rekord. Inemot 50 personer hade anmält sig för festen, men under rådande förhållanden stannade rätt många ändå hemma. Festen var som vanligt varm och gemytlig med alla julens ingredienser. Smågrupper Canastagruppen har samlats varannan vecka för att spela några timmar. Denna grupp har en liten trogen deltagarskara som sällan lämnar en speldag outnyttjad. De allra ivrigaste spelar även under sommaren. Litteraturgruppen samlas en gång i månaden men har i synnerhet under höstterminen haft få deltagare. Detta på grund av att den lilla skaran decimerats av dödsfall och sjukdom. Övrig verksamhet Två basarer har ordnats under året. Medlemmarna har under året hämtat en beaktansvärd mängd prylar och kläder till försäljning. Lagerutrymmena börjar bli fyllda. Vårens basar hade av styrelsen planerats bli ett riktigt tömningstillfälle. Tyvärr lyckades det inte så bra som de aktiva hoppats. Loppmarknaden gav inte särdeles mycket utan inkomsterna kom som vanligt från lotterier och matförsäljning. Slutresultatet var dock svagt i jämförelse med tidigare basarer. Höstbasaren ordnades i november men tyvärr under olägliga yttre betingelser. Kallt och blåsigt och med hala gator. Arrangörerna väntade sig åter ett svagt resultat men fick glädja sig över en verkligt lyckad basar. Åter var det matvarorna som drog in merparten - loppmarknaden var också något piggare. Efter basaren togs krafttag för att rensa i loppmarknadslagret. Det resulterade i några sopsäckar till återvinningen. Om basarerna kan noteras att det blivit allt svårare att få hjälp utifrån. Allt större del av lotterivinsterna kommer från de egna medlemmarna. HOK-Elanto bidrog ännu med kaffe och muggar till höstbasaren medan Söderströms förlag och Svenska kulturfonden skänkte en icke föraktlig samling böcker. Ett boklotteri kunde arrangeras. Sekreteraren deltog i ett informationsmöte som Esbo stad höll med anledning av ändrade regler för bidrag till allmännyttiga föreningar. Staden inriktar sig främst på att understöda föreningar med hemvist i Esbo, ett led i det sparprogram 10

11 politikerna gett tjänstemännen. Hur de nya reglerna påverkar ansökningarna från föreningar med säte i Helsingfors, men med ett rätt stort antal medlemmar även från Esbo, framgår först när vår ansökning för 2011 behandlas. Vice ordföranden och sekreteraren deltog i ett kvällsmöte som "Förbundet för de utvecklingsstördas väl" arrangerade med anledning av att ansvaret för skrivtolkning övergått från kommunerna till FPA. På mötet beskrev FPAs representanter hur man inom verket tänker sig utvecklingen av denna handikappservice. Det behövs ett stort antal nya tolkar - även inom Svenskfinland. Representanterna kunde inte dölja sitt tvivel på att servicen börjar fungera till allas belåtenhet. Lungskadeförbundets svenska Helsingforsavdelning och dess tisdagsklubb annonserade om ett månadsmöte med temat "Hörselskador och hjälpmedel". Sekreteraren sökte sig till mötet för att lyssna men blev dock involverad och kunde av egen erfarenhet berätta om en hörselskadads vardag och olika hjälpmedel vilket synbart uppskattades. Föreningen fick också en förfrågan från Folkhälsans "Mimoselgrupp" om någon med kort varsel kunde ställa upp på ett informationstillfälle om hörhjälpmedel för gruppen. MW deltog. I november kontaktades MW av förbundets verksamhtsledare Sonja Londen. Frågan gällde en kenyansk studerande vid yrkeshögskolan Arcada. Den studerande arbetar på sin socionomexamen inom gerontologi. Hennes slutarbete skulle handla om hörhjälpmedel och deras skötsel inom äldrevården. Hon ville intervjua en hörselskadad som är beroende av hörapparat. Ämnet kändes angeläget bl.a. därför att föreningen vid olika tillfällen sökt kontakt med Arcada i akt och mening att starta någon form av samarbete. Mötet ordnades på förbundskansliet. Deltagare var förutom den studerande och MW också Sonja Londen och lärare Christel Gustafs. Hörhjälpmedel och i synnerhet hörapparaters skötsel och funktioner diskuterades. Den kenyanska studeranden redogjorde för hur hon tänkt sig att informationen skulle nå personalen på äldreboenden. Projektet presen-terades även på Gustafsgårds svenska avdelning. MW deltog även i den presentationen. Kontakten med denna glada kenyanska ledde till att hon, hennes syster och bror som alla studerar i Finland, vid ett måndagsmöte i november gav en presentation över sitt hemland Kenya. Till detta måndagsmöte hade två skrivtolkstuderande 11

12 inbjudits, Tove Olsson och Viola Tham-Eksten. De fick förutom att skrivtolka också fungera som tolkar från engelska till svenska eftersom gästerna inte talade svenska. Allt fungerade utmärkt. Gästerna mötte första gången denna form av service för hörselskadade men samarbetade mellan talare och tolkarna fungerade utan större avbrott. Utfärder och exkursioner upptas som moment i budgeten. Av olika orsaker har sådana ofta blivit blott planer. Den 15 april träffades dock några medlemmar på Ateneum för att gemensamt se en utställning av Picassos konst. Efter besöket samlades gruppen i föreningslokalen för att avnjuta en sopplunch som ordföranden bjöd. Detta koncept har prövats även tidigare och visat sig vara trevligt. Ett besök på våren som skulle gå till vetenskapscentret Heureka i Vanda visade sig locka ytterst få och blev inställt. En utfärd till Finlands glasmuseum i Riihimäki lockade dock tjugotalet deltagare och genomfördes under hösten. Rådgivning och batteriservice Efter Tom Weckströms frånfälle har rådgivningen främst skötts av sekreteraren. Batterier förmedlas som tidigare men det kan redan skönjas att intresset för att köpa via Internet börjar ta fart. Olika aktörer säljer redan batterier mycket förmånligt och batterierna dimper ner via postluckan. Föreningens pris 5 per kaka a 6 batterier har gällt under många år, det lämnar någon cent behållning beroende på hur förmånligt inköpet gjorts. Konkurrensen bland importörerna driver nu synbarligen ner prisen. Föreningens "service" omfattar dock också byte av slangar, rengöring av apparaten och checkning av örongångarna om det anses motiverat. Medlemmarna Föreningen hade vid årets slut 185 medlemmar. Medlemmarna kommer som tidigare till största delen från Helsingfors 114 följt av Esbo 35. Övriga kommuner i regionen är representerade med betydligt lägre antal. Året började med sorgebudet att styrelsemedlemmen och tidigare ordföranden Tom Weckström avlidit. Han var under sina sista år ansvarig för 12

13 kassaärendena. Han hade också under ett antal år varit ordinarie medlem i förbundsstyrelsen och även suppleant. Tom fungerade som föreningens hörselrådgivare, en uppgift han skötte kunnigt och med verkligt engagemang. Tom var också aktiv i frågor rörande skrivtolkning och var den första som introducerade skrivtolkning på något föreningsmöte. Året avslutades med ett annat sorgebud inom styrelsen, Dorrit Ingvall avled efter en tids sjukdom. Dorrit deltog i styrelsens arbete under tio år, hennes humoristiska syn på uppgiften var en tillgång för andra. Hon hade också huvudansvaret för biblioteket och var en av dem som startade upp Litteraturgruppen inom föreningen. Dorrits språkkunskaper, journalistiska bakgrund och lust för resor märktes i många sammanhang. Hade föreningen författarbesök deltog Dorrit med iver i den vittra diskussion som följde. Svenska hörselförbundet hade stor nytta av hennes kunskaper när hon deltog i redaktionsarbetet för tidskriften Vi Hörs. Andra medlemmar som avlidit under året och som kommit till styrelsens kännedom är: Inga Björksten, Ruth Nummelin, Margit Timgren, Synnöve Lindemark och Karl-Heinz Klatt. Åtta nya medlemmar har antagits under år. Antalet kunde statistiskt var mycket större. Någon plausibel förklaring till att så inte är fallet finns inte men troligen känner nya hörselskadade inte samma behov av gemenskap med andra drabbade som tidigare. Detta kan vara ett tecken på att man i dag, tack vare bättre teknik, har en större chans att upprätthålla sina sociala kontakter trots nedsatt hörsel. Det kan också betyda att yngre drabbade i huvudstadsregionen inte nödvändigtvis söker en svenskspråkig förening utan ansluter sig till finskspråkiga föreningar i området eftersom dessa är flera och finns närmare. Styrelsen har många gånger diskuterat problemet men inte kommit på någon lösning. Ett led kunde vara att förnya föreningens broschyr eftersom namnet ändrats och fel i den nuvarande. Kostnaderna avskräcker dock i synnerhet som professionella krafter borde anlitas. Den vanligaste kanalen för anmälan tycks alltjämt vara förbundets anpassningskurser och medlemmarna själva. Föreningens hemsida på Internet bjuder ett bekvämt sätt att anmäla sig men används sällan. 13

14 Ekonomi Föreningens ekonomi är rätt god men faktum är att utan samhällets bidrag skulle verksamheten inte kunna bedrivas i nuvarande form och i nuvarande lokaliteter. Den viktigaste inkomstkällan är föreningens lokal i Aoy Alppilanaho men bidragen från RAY och Helsingfors och övriga är nog så behövliga. Enskilda donationer har också gett välkommet tillskott i kassan. Hur mycket linjesaneringen i fastigheten kommer att belasta ekonomin framöver är ännu oklart men styrelsen och föreningsmöten har beslutat utnyttja Söderholms fond för ändamålet. I stället för ännu högre bolagsvederlag torde vederlaget sjunka och ett eventuellt överskott användas för återbetalning till fonden. Dorrit Ingvalls anhöriga uppmanade dem som ville ihågkomma Dorrit att i stället för blommar understöda föreningen. ERHÅLLNA BIDRAG 2010 Bidragsgivare Belopp Helsingfors stad 2 000,00 RAY via förbundet Allmänt verksamhetsbidrag 500,00 Medlemsbaserat bidrag 2259, ,92 Esbo stad 500,00 Donationer 570,00 Dorrit Ingvalls minne 1525,00 Statistik Medlemmarna har träffats till 29 möten vilka haft 743 deltagare. Canastaklubben har spelat 19 gånger och haft 101 deltagare. Litteraturklubbens verksamhet har praktiskt taget varit nedlagd. Dessutom har föreningslokalen varit samlingsplats för Tom Weckströms minnestund, en dopfest, Helsingin huonokuuloisets årsmöte och flera samlingar som arrangerats av husbolaget. Dessa extra tillfällen kan inalles anses ha haft över 300 deltagare. Basarerna samlade ca 100 gäster per gång. Föreningen Hörseltjänst har hållit ett antal styrelsemöten. Konstateras kan att lokeliteterna är i mångsidig användning men att många fler aktiviteter kunde få plats. Kvistebosommaren har lockat till 13 registrerade besök med totalt

15 deltagare. Därutöver har enstaka medlemmar besökt stället bl.a. för att bada. Styrelsen På grund av dödsfall har styrelsen förlorat två medlemmar under pågående verksamhetsår. Gretel Schalien övertog Tom Weckströms plats och styrelsen hade följande sammansättning intill Dorrit Ingvalls frånfälle. Ordförande, Ulla Donner, Helsingfors Vice ordförande, Birgitta Andersson, Helsingfors Gretel Schalien, Helsingfors, skattmästare Dorrit Ingvall, Helsingfors Lola Martin, Helsingfors Kristian Strömberg, Helsingfors Moritz Wegar, Vanda, sekreterare Styrelsen har sammankommit till 10 protokollförda möten Helsingforsregionens hörselförening rf har under året till största del fullgjort sin uppgift i enlighet med den verksamhetsplan höstmötet antog. Medlemmarna har inte kommit med några förbättringsförslag eller någon kritik över styrelsens sätt att sköta föreningens ärenden. Många medlemmar är även engagerade i andra föreningar och har därför inget behov av en utökad verksamhet. Mången gång sammanfaller dessutom mötestiderna i olika föreningar, en viss konkurrens uppstår. Måndagsträffarna är välbesökta och ingen speciell programprofil tycks vara överlägsen den andra. Dock kan konstateras att när kända personer kommit på besök har publiken varit större. Tidpunkten för måndagsmötena är inte den bästa för förvärvsarbetande gäster eller medlemmar, något potentiella talare ibland påpekat. Medlemmarna har själva valt mötestiden bl.a. för att inte under vintern behöva röra sig i mörker på gatorna. Helsingfors i februari 2011 Styrelsen 15

Förbundet De Utvecklingsstördas Väl rf

Förbundet De Utvecklingsstördas Väl rf Förbundet De Utvecklingsstördas Väl rf Stadgar I. NAMN OCH HEMORT 1 Förbundets namn är Förbundet De Utvecklingsstördas Väl rf. Förkortningen FDUV kan användas som förbundets inofficiella namn. Förbundet

Läs mer

Helsingforsregionens hörselförening rf

Helsingforsregionens hörselförening rf Helsingforsregionens hörselförening rf Luthergatan 14 A 1 00100 Helsingfors www.hehf.f kontakta@hehf.f VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2013 Enligt den av höstmötet antagna verksamhetsplanen skulle föreningens

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 5/2015 NOVEMBER-DECEMBER

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 5/2015 NOVEMBER-DECEMBER MEDLEMSBLAD 5/2015 NOVEMBER-DECEMBER Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Stadgar för RFSL Sundsvall

Stadgar för RFSL Sundsvall Sidan 1 av 6 Stadgar för RFSL Sundsvall Dessa avdelningsstadgar antogs av RFSL:s kongress 140502-0504. Avdelningsstadgarna gäller för alla avdelningar samt dess verksamheter och ska gälla för alla föreningar

Läs mer

Stadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007

Stadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007 Stadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007 STADGAR FÖR NATUR OCH MILJÖ R.F. 1 Namn och hemort Föreningens namn är Natur och Miljö r.f. Föreningens hemort är Helsingfors stad och dess

Läs mer

Helsingforsregionens hörselförening rf

Helsingforsregionens hörselförening rf Helsingforsregionens hörselförening rf Luthergatan 14 A 1 00100 Helsingfors Tfn (09) 490 617 (månd. 14-16) www.hehf.fi kontakta@hehf.fi VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2009 2009 blev året då föreningens namn

Läs mer

Stadgar. Godkänt av föreningens höstmöte Namn och hemort

Stadgar. Godkänt av föreningens höstmöte Namn och hemort 1/6 Stadgar Godkänt av föreningens höstmöte 14.11.2011 1 Namn och hemort Föreningens namn är Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta ry Delegationen för stiftelser och fonder rf. Föreningens språk är

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

MODELLSTADGAR FÖR PSORIASISFÖRENINGAR/Två årsmöten. Föreningens namn är Psoriasisförening rf och dess hemort är.

MODELLSTADGAR FÖR PSORIASISFÖRENINGAR/Två årsmöten. Föreningens namn är Psoriasisförening rf och dess hemort är. Förhandsgranskade i föreningsregistret 6.10.2005 MODELLSTADGAR FÖR PSORIASISFÖRENINGAR/Två årsmöten Namn och hemort 1 Föreningens namn är Psoriasisförening rf och dess hemort är. Föreningens syfte är Syfte

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2013 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

Föreningsstadgar. Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013

Föreningsstadgar. Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013 Föreningsstadgar Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013 HRF, Hörselskadades förening i Stockholm Instrumentvägen 19, 126 53 Hägersten Telefon 08-462 24 30, texttelefon 08-462 24 35,

Läs mer

Vid Ålands Brand och Räddningsförbunds ordinarie förbundsmöte den 10 november 2012 kl. 18:30 behandlas följande ärenden:

Vid Ålands Brand och Räddningsförbunds ordinarie förbundsmöte den 10 november 2012 kl. 18:30 behandlas följande ärenden: Å L A N D S B R A N D O C H R Ä D D N I N G S F Ö R B U N D R F. F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A H Ö S T M Ö T E T 2 0 1 2 Vid s Brand och Räddningsförbunds ordinarie förbundsmöte den 10 november 2012

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2014 Verksamhetsberättelse för Nordmalings PRO-förening 1 januari 31 december 2014 Styrelse Ordförande Vice ordförande Studieorganisatör Sekreterare Kassör Övriga ledamöter Suppleanter:

Läs mer

Förvaltningsberättelse för år 2011

Förvaltningsberättelse för år 2011 Förvaltningsberättelse för år 2011 Träpatronernas styrelse får härmed avge sin förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 201 inkluderande resultat- och balansräkning. Träpatronerna fyller nio år i mars

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Verksamhetsberättelse. för. Varbergs NSF-scoutkår

Verksamhetsberättelse. för. Varbergs NSF-scoutkår Verksamhetsberättelse 2010 för Varbergs NSF-scoutkår Styrelse och representanter Ordförande V ordförande Sekreterare Kassör Ledamöter Seniorscoutrepr. Revisorer Revisorsuppleant Stugvärd Repr. i föräldraföreningen

Läs mer

STADGAR för Brännöföreningen, org.nr

STADGAR för Brännöföreningen, org.nr Förslag till revidering av stadgar inför årsmötet 2016-03-06 Revideringsförslaget innehåller en översyn av samtliga stadgar och syftar till att förtydliga och förändra delar av stadgarna så att de på ett

Läs mer

Märta Marjamäki Märta Marjamäki Ordförande

Märta Marjamäki Märta Marjamäki Ordförande ÅRSMÖTET 1/8 Till medlemmarna i Finlands Svenska Socialförbund K A L L E L S E Medlemmarna i Finlands Svenska Socialförbund rf kallas till ordinarie årsmöte, som hålls måndagen 7 april 2014 kl. 16.30 på

Läs mer

På Bröstkirurgen: med penna, papper och sax visade en bröstkirurg mig hur man gör en bröstvårta

På Bröstkirurgen: med penna, papper och sax visade en bröstkirurg mig hur man gör en bröstvårta Reserapport efter utbytesstudier - Sara-Li LÄK T 8 - Liverpool 1. Vilket program läser du på? Läkarprogrammet 2. Vilket universitet, land och stad åkte du till? University of Liverpool, Storbritannien,

Läs mer

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH)

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) FÖRENINGENS SYFTE: IESH PTA finns till för att: - utgöra en länk mellan ledning och personal

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016

VERKSAMHETSPLAN 2016 VERKSAMHETSPLAN 2016 Presentation Lilla Solen, pedagogisk omsorg, kommer att erbjuda barn från 1-5 år en flexibel och stimulerande verksamhet. Lilla Solens hemvist är en lokal på Domarvägen i Huddinge

Läs mer

Årsstämmoprotokoll från WED-Förbundet Region Stockholm 2014-03-26

Årsstämmoprotokoll från WED-Förbundet Region Stockholm 2014-03-26 Årsstämmoprotokoll från WED-Förbundet Region Stockholm 2014-03-26 Årsstämman öppnades av WED-Förbundet Region Stockholms ordförande Birgitta Westin. 1. Johnny Karlsson valdes till ordförande för årsstämman.

Läs mer

Bjuder på några bilder av de vuxna också.

Bjuder på några bilder av de vuxna också. Efter en busstur till havsnära Löderups strandbad startade dagen på bästa sätt nämligen med fika! Det är nog aldrig fel med fika om du frågar ungdomarna i. Efter fikastunden var det sedan dags att få sig

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2010 Dövas Förening i Kristianstad med omnejd Bildad den 12 mars 1950-1 - ÅRSBERÄTTELSE Styrelsen för Dövas Förening i Kristianstad med omnejd får härmed avgiva sin berättelse över

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 Styrelsen hälsar medlemmarna välkomna till årets verksamhet i Piteå. Kallelse till årsmöte. Tisdagen den 14 februari 2012 Plats: Vardagsrummet, Gamla Bryggeriet samma

Läs mer

Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Juridiska föreningen vid Umeå universitet Om föreningen 1. Juridiska föreningen vid Umeå universitet är en underförening till samhällsvetenskapliga sektionen (Samsek) och ytterst till Umeå studentkår (US).

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting STADGAR Vision landstingsavd 200 Bilaga A ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Mom 1. Örebro läns landstingsavdelning är en lokal förening för tjänstemän anställda hos Örebro

Läs mer

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet 2012-03-27 1 Namn Föreningens namn är ULI Geoforum. 2 Ändamål ULI Geoforum är en ideell förening med syfte att sprida och effektivisera

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015 Steg för Steg rf Steg för Steg rf ADRESS: Nordenskiöldsgatan 18 A 00250 HELSINGFORS TELEFON: (09) 43 42 36 18 E-POST: WEBBPLATS: stegforsteg@fduv.fi www.stegforsteg.fi 2

Läs mer

Bilda förening. så funkar det

Bilda förening. så funkar det Bilda förening så funkar det Vad är en förening? En förening kan startas av ett antal personer som har samma intresse och vill göra något tillsammans. En förening är demokratisk. Det betyder att du som

Läs mer

MODELLSTADGAR FÖR MARTHAFÖRENINGAR. Namn, hemort och språk

MODELLSTADGAR FÖR MARTHAFÖRENINGAR. Namn, hemort och språk MODELLSTADGAR FÖR MARTHAFÖRENINGAR Namn, hemort och språk 1 Föreningens namn är Marthaförening rf och kallas i dessa stadgar föreningen. Föreningens hemort är och verksamhetsområde är och dess officiella

Läs mer

Infoblad. nr 4 november 2015

Infoblad. nr 4 november 2015 Infoblad nr 4 november 2015 Ordförande har ordet Nu är det så dags igen för mörka kvällar och när vi vaknar är det frost på marken. Vi plockar fram våra lyktor och stakar och tänder levande ljus. Det ger

Läs mer

Årsmötesprotokoll för Dataföreningen i Sverige, Södra kretsen tisdag 15 mars 2014

Årsmötesprotokoll för Dataföreningen i Sverige, Södra kretsen tisdag 15 mars 2014 Årsmötesprotokoll för Dataföreningen i Sverige, Södra kretsen tisdag 15 mars 2014 Samuel Persson hälsade välkommen till föreningsstämman och informerade att ordförande Andreas Wikfeldt blivit sjuk. 1.

Läs mer

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Örjanshus 12-09-24 1 Allmänt S:t Örjans Scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs

Läs mer

senast den 4 september 2006

senast den 4 september 2006 Till Sunda Takters medlemmar Härmed kallas du till årsmöte med STs idrottsförening SUNDA TAKTER Torsdagen den 7 septemberl 2006 kl 14.00 i Lönnkrogen. Vi bjuder även på lite att äta därför är det viktigt

Läs mer

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans?

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Det finns många spännande aktiviteter som scouterna kan bjuda in sina kompisar till. Att följas till scoutmötet känns kul och tryggt. Att ha

Läs mer

STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE. Stiftelsens namn och hemort

STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE. Stiftelsens namn och hemort STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE 1 Stiftelsens namn och hemort Stiftelsens namn är August Ludvig Hartwalls stiftelse, på finska August Ludvig Hartwallin säätiö och på engelska The Foundation

Läs mer

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 1 Förbundets namn och ställning Förbundets namn är Svenska Vitiligoförbundet. Förbundet är religiöst och partipolitiskt obundet. Förbundet har sitt säte

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Sida 1 (5) Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Åkers Hembygdsförenings styrelse lämnar för verksamhetsåret 2006 följande verksamhetsberättelse. Årsmötet genomfördes den 29 mars 2006

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863

Läs mer

STADGAR. för Företagarna Göteborg ansluten till. organisationen FÖRETAGARNA

STADGAR. för Företagarna Göteborg ansluten till. organisationen FÖRETAGARNA STADGAR för Företagarna Göteborg ansluten till organisationen FÖRETAGARNA Dessa stadgar bygger på normalstadgar som ändrades vid kongressen i Umeå 2008. Dessa stadgar godkändes av den nationella föreningens

Läs mer

Så här har vi det i vår förening

Så här har vi det i vår förening 1 Så här har vi det i vår förening Bostadsrättsföreningen Stenhällen började byggas 1988 och i oktober samma år flyttade de första medlemmarna in. I dag består föreningen av 146 bostadsrättslägenheter

Läs mer

Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved.

Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved. Kallelse till ILCO:s årsmöte 2010 Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved. 10.30 Kaffe och fralla 11.00 Sedvanliga årsmötesförhandlingar 12.30 Lunch 13.30

Läs mer

Motionär: Förbundsstyrelsen

Motionär: Förbundsstyrelsen Motionär: Förbundsstyrelsen Verksamhetsplanens syfte är att formulera vad Ung Media ska göra under kommande verksamhetsår och på så sätt definiera förbundsstyrelsens uppdrag så att de jobbar mot mål som

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

Normalstadgar för RFSL

Normalstadgar för RFSL Normalstadgar för RFSL Antagna på årsmötet 2008 samt 2009 Normalstadgarna ska vara gällande för samtliga avdelningar senast år 2010 och ska gälla för alla nybildade avdelningar som upptas i RFSL. Inom

Läs mer

1 Namn. 2 Definitioner. 3 Syfte. 28 maj 2003. 2.1 Overall. 2.2 Schnibbe. 2.3 Kluns

1 Namn. 2 Definitioner. 3 Syfte. 28 maj 2003. 2.1 Overall. 2.2 Schnibbe. 2.3 Kluns Stadgar för Overallens Vänner Stockholm 28 maj 2003 1 Namn Föreningens namn är Overallens Vänner Stockholm. Overallens vänner är en förening som har kul! Fjässa! Fjässa! 2 Definitioner 2.1 Overall Som

Läs mer

Tecken som stöd för tal, TSS

Tecken som stöd för tal, TSS Hörselskadades Riksförbund Tecken som stöd för tal, TSS ett verktyg för kommunikation Hörselskadades Riksförbund, HRF december 2011 Fungerande kommunikation en förutsättning för god livskvalité För att

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

En liten skrift med tips och råd om hur man startar en MC-klubb

En liten skrift med tips och råd om hur man startar en MC-klubb En liten skrift med tips och råd om hur man startar en MC-klubb 2 Varför starta mc-klubb? Att starta en mc-klubb innebär att man samlas runt det gemensamma intresset motorcykeln. En SMC-klubb visar genom

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2013

Verksamhetsberättelse för 2013 Verksamhetsberättelse för 2013 ILCO:s Jönköpings länsförening 2014-03-16 Mäster Gudmunds Källar Jönköping Kallelse till ILCO:s årsmöte 2014 Söndagen den 16 mars håller vi årsmötesförhandlingar på restaurang

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

Styrelsemöte 10-2 22 mars 2010 kl. 17.30 Sammanträdesrum B, Läkarförbundet, Villagatan 5

Styrelsemöte 10-2 22 mars 2010 kl. 17.30 Sammanträdesrum B, Läkarförbundet, Villagatan 5 Styrelsemöte 10-2 22 mars 2010 kl. 17.30 Sammanträdesrum B, Läkarförbundet, Villagatan 5 ärvaro: AL, EL, KT, JL, MS, HL, ST och BG. 1. Mötets öppnande Så sker kl 18.00. 2. Val av mötesordförande AL väljs

Läs mer

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE 1 FÖRBUNDETS NAMN Förbundets namn är ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE och förkortas ERIS. ERIS är ett ideellt förbund av lokala föreningar. 2 FÖRBUNDET

Läs mer

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Närvarande: Kårstyrelsen: Jessica Andersson, Ulla Andersson och Anne Norstedt Revisorer: Gunnel Källstedt Stugkommittén: Thor Andersson och

Läs mer

Stadgar för Åländska Studentlaget vid Åbo Akademi. Den

Stadgar för Åländska Studentlaget vid Åbo Akademi. Den Stadgar för Åländska Studentlaget vid Åbo Akademi Den 5.11.2012 1 ALLMÄNT 1 Föreningens namn är Åländska Studentlaget vid Åbo Akademi och dess hemort är Åbo. 2 Åländska Studentlaget vid Åbo Akademi (härefter

Läs mer

UTVÄRDERING Läsåret 2012/2013

UTVÄRDERING Läsåret 2012/2013 UTVÄRDERING Läsåret 2012/2013 Österängs öppna förskola UTVÄRDERING Läsåret 2012/2013 Österängs öppna förskola 1. Presentation av förskolan och förutsättningarna för arbetet Österängs öppna förskola ligger

Läs mer

Kvalitet på Sallerups förskolor

Kvalitet på Sallerups förskolor Kvalitet på Sallerups förskolor Våra förskolor på Sallerups förskolors rektorsområde är, Munkeo förskola, Nunnebo förskola, Jonasbo förskola och Toftabo förskola. Antalet avdelningar är 12 och antalet

Läs mer

STADGAR. Skånska Trädgårdsföreningen Box ALNARP

STADGAR. Skånska Trädgårdsföreningen Box ALNARP Skånska Trädgårdsföreningen Box 65 230 53 ALNARP STADGAR Godkända och fastställda vid årsmöte 2003-05-17 och 2004-05-15 Reviderade vid årsmöte 2006-05-13 och 2007-05-12 Alnarp 2007-05-24 Ordförande Lennart

Läs mer

Skolprogram på hembygdsmuseum

Skolprogram på hembygdsmuseum Skolprogram på hembygdsmuseum Maria Ekqvist Efter att ha jobbat två säsonger som sommarguide vid Pargas Hembygdsmuseum blev jag erbjuden att jobba kvar några timmar per vecka under hösten och hålla skolprogram

Läs mer

Stadgar F! Västerås Antagna av årsmöte

Stadgar F! Västerås Antagna av årsmöte 1 Föreningens namn och organisationsnummer Föreningens namn är Feministiskt initiativ Västerås (F! Västerås), organisationsnummer 802495-3799. 2 Föreningens säte F! Västerås säte är Västerås kommun. 3

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Koloniföreningen Steffens Minne.

Protokoll fört vid årsmöte med Koloniföreningen Steffens Minne. Protokoll fört vid årsmöte med Koloniföreningen Steffens Minne. Plats: Föreningshuset Steffens Minne Tid: 2016-04-24 Närvarande: 44 röstberättiga medlemmar 1 Föreningens ordförande Maria Ahlén öppnade

Läs mer

För medlemskap krävs förutom anmälan till styrelsen att föreskriven årsavgift betalas.

För medlemskap krävs förutom anmälan till styrelsen att föreskriven årsavgift betalas. STADGAR Högklints villaägareförening i Västerhejde socken, Gotlands kommun Organisationsnummer [ ] 1 Ändamål Föreningens ändamål är att verka för skyddet av naturen inom det s.k. Högklintsområdet och att

Läs mer

Föreningens verksamhet avser inte att förskaffa föreningens medlemmar vinst eller ekonomisk nytta.

Föreningens verksamhet avser inte att förskaffa föreningens medlemmar vinst eller ekonomisk nytta. Stadgar för Tekniska Föreningen i Finland r.f. Antagna vid TFiFs extra möte den 13 maj 1969 Ändring av 2 den 7 december 1993 Ändrig av 3, 5, 6, 12 och 15 den 29 november 1994 Ändring av 16 och 17 den 31

Läs mer

Mer demokrati! - 2 - För demokrati är inte bara viktigt, det gör allt så mycket roligare också.

Mer demokrati! - 2 - För demokrati är inte bara viktigt, det gör allt så mycket roligare också. Mer demokrati! I Scouterna tycker vi att det är viktigt med demokrati. Alla har rätt att säga vad de tycker. Och allt som vi gör har vi bestämt tillsammans. Vi väljer alltid det förslag som får flest röster.

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

Stadgar för Systraföreningen Junebäcken Dessa stadgar är antagna på föreningens årsmöte 2012-01-18

Stadgar för Systraföreningen Junebäcken Dessa stadgar är antagna på föreningens årsmöte 2012-01-18 Stadgar för Systraföreningen Junebäcken Dessa stadgar är antagna på föreningens årsmöte 2012-01-18 Namn, ändamål samt styrelsens säte 1 Namn Denna förenings namn är Systraföreningen Junebäcken. 2 Ändamål

Läs mer

GRANKULLA SVENSKA FÖRSAMLING sida 1 (7) Församlingsrådet Protokoll 3/2015

GRANKULLA SVENSKA FÖRSAMLING sida 1 (7) Församlingsrådet Protokoll 3/2015 GRANKULLA SVENSKA FÖRSAMLING sida 1 (7) Tid: Tisdag 26.5.2015 kl. 17.00 Plats: Grankulla kyrka, övre brasrum. Närvarande Medlemmar: Bäck Ulla Collander Ruth Ehrström-Tegengren Mona Hedlund Turid, vice

Läs mer

Styrelsemöte 090124. Revision Datum Utfärdare Sida A 2009-01-25 Sten-Anders Hofvendahl 1 (8)

Styrelsemöte 090124. Revision Datum Utfärdare Sida A 2009-01-25 Sten-Anders Hofvendahl 1 (8) A 2009-01-25 Sten-Anders Hofvendahl 1 (8) Mötesdatum: 2009-01-24 Tid: 09.00-11.30 Plats: Konferenshus Sundet Boxholm Närvarande: Mikael Seidl, Camilla Persson, Peter Tuvberger, Sten- Anders Hofvendahl,

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor 1 Namn Föreningens namn är Prostatacancerföreningen Viktor, en patientförening i Blekinge med registrerat säte i Karlskrona kommun. Patientföreningen är en ideell

Läs mer

Helsingforsregionens hörselförening rf

Helsingforsregionens hörselförening rf Helsingforsregionens hörselförening rf Luthergatan 14 A 1 00100 Helsingfors www.hehf.fi kontakta@hehf.fi VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2012 Den verksamhet som riktades till föreningens medlemmar följde

Läs mer

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Bakrund.2 Syfte,frågeställning,metod...3 Min frågeställning..3 Avhandling.4,

Läs mer

3. Upprop av mötesdeltagare och fastställande av röstlängd Röstlängd godkänns. (se bilaga)

3. Upprop av mötesdeltagare och fastställande av röstlängd Röstlängd godkänns. (se bilaga) Årsmöte 23/04/09 1. Mötets öppnande 2. Fråga om årsmötet blivit behörigt utlyst 3. Upprop av mötesdeltagare och fastställande av röstlängd 4. Fastställande av dagordning 5. Val av funktionärer för årsmötets

Läs mer

Onsdag 2 april kl. 17:00 BLOMSTERFEST, HISTORISK VÅR på Drottningholm.

Onsdag 2 april kl. 17:00 BLOMSTERFEST, HISTORISK VÅR på Drottningholm. Vårprogrammet 2008_2 När detta skrivs är det Påsk och snön ligger vit efter en grön och våt vinter. Men frösådderna gror inne i värmen och snart är det barmark igen. Väl mött på nya inspirerande träffar

Läs mer

Årsmöte Onsdag , 18.30

Årsmöte Onsdag , 18.30 Årsmöte Onsdag 2016-04-27, 18.30 Stjärnholms Slott Årsmöteshandlingar Version 1.0 Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015... 3 REVISIONSBERÄTTELSE... 4 ÅRSREDOVISNING FÖR 2015...

Läs mer

Infoblad nr 4 november 2011

Infoblad nr 4 november 2011 Infoblad nr 4 november 2011 Ordförande har ordet Nyss har vi ställt om våra klockor till vintertid. På morgonen blir det något ljusare och på eftermiddagarna blir det plötsligt mörkt väldigt tidigt. Men

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR EFTERMIDDAGSVERKSAMHET PÅ SVENSKA

VERKSAMHETSPLAN FÖR EFTERMIDDAGSVERKSAMHET PÅ SVENSKA VERKSAMHETSPLAN FÖR EFTERMIDDAGSVERKSAMHET PÅ SVENSKA Eftermiddagsverksamheten skall stödja och förebygga barnets välmående, samt genom meningsfull och mångsidig verksamhet skapa förutsättningar för växande

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

Röttle byalag årsmöte 20140802 Plats: Krogen Röttle

Röttle byalag årsmöte 20140802 Plats: Krogen Röttle Röttle byalag årsmöte 20140802 Plats: Krogen Röttle Närvarande: Rolf Andersson, Maria Andersson, Agneta Börjesson, Klemens Karlsson, Ann- Marie Stendahl, Ulla-Britt Simm, Anne-Marie Bäckman, Gun-Britt

Läs mer

Stadgar GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER

Stadgar GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER Sida 1/5 Stadgar GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER 1 Namn och uppdrag I CISV möts individer och perspektiv. I mötet skapar vi fredsutbildning. Med konkreta metoder och utifrån samhällets utmaningar uppmanar vi

Läs mer

Årsmöte West Coast Jitterbugs. Mötets öppnande Föreningens ordförande Elisabeth Axelsson öppnade årsmötet kl. 19.10

Årsmöte West Coast Jitterbugs. Mötets öppnande Föreningens ordförande Elisabeth Axelsson öppnade årsmötet kl. 19.10 Årsmöte West Coast Jitterbugs 19 oktober 212 Mötets öppnande Föreningens ordförande Elisabeth Axelsson öppnade årsmötet kl. 19.1 1 Fastställande av röstlängd Medlemmar som betalat medlemsavgiften prickas

Läs mer

Utmaningar i fo rskolan

Utmaningar i fo rskolan Studiematerial Utmaningar i fo rskolan Att förebygga problemskapande beteenden Utgiven av Gothia Fortbildning, 2015 Författare: David Edfelt, leg. psykolog, provivus.se Handledning, utbildning och utveckling

Läs mer

Nu hade vi tänkt att vi skulle ha en må bra kväll, men tyvärr så var intresset för dåligt så det blev inställt.

Nu hade vi tänkt att vi skulle ha en må bra kväll, men tyvärr så var intresset för dåligt så det blev inställt. Kvarnberget/Viken är ett Plusboende där det finns ca 650 lägenheter. Vi har ansvar för att det är rent och snyggt i 54 trapphus. Vi anordnar även aktiviteter och vi kan ge stöd och hjälp om du tillfälligt

Läs mer

Scoutkåren Munksnäs Spejarna r.f. Verksamhetsberättelse för år 2003

Scoutkåren Munksnäs Spejarna r.f. Verksamhetsberättelse för år 2003 Scoutkåren Munksnäs Spejarna r.f. Verksamhetsberättelse för år 2003 Verksamhetsplan för år 2004 Föredragningslista för Scoutkåren Munksnäs Spejarna rf.s årsmöte den 01.3.2003 1. Mötets öppnande 2. Konstaterande

Läs mer

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar Vid en konstituerande stämma i Eslöv fredagen den i november 2007 har följande stadgar antagits: 1. Ändamål. 1.1 Föreningen skall verka för att

Läs mer

Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben

Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben Organisation är en förutsättning för att en verksamhet ska fungera. En bra organisation är nödvändig för att nå bra resultat. I bland fungerar organisationen

Läs mer

9 Om en medlem vill överlåta sin stuga och nyttjanderätt till koloniträdgårdslott till en annan person, måste styrelsen samtycka till överlåtandet.

9 Om en medlem vill överlåta sin stuga och nyttjanderätt till koloniträdgårdslott till en annan person, måste styrelsen samtycka till överlåtandet. Säter Koloniträdgårdsförening Alnö 2013-09-03 Stadgar för Säter Koloniträdgårdförening Antagna vid årsmöte, kl. 10.00, 2014-05-03, 31 Antagna vid extra årsmöte, kl. 13.30, 2014-05-03, 9 1 Föreningens namn

Läs mer

Stadgor för Merkantila Klubben r.f.

Stadgor för Merkantila Klubben r.f. Stadgor för Merkantila Klubben r.f. 16.10.2012 0 Innehåll KAPITEL 1: ALLMÄNNA STADGAR... 1 1... 1 2... 1 KAPITEL 2: MEDLEMMAR... 1 3... 1 4... 2 5... 2 KAPITEL 3: HEDERSUTMÄRKELSER... 2 6... 2 KAPITEL

Läs mer

Annonsen Arbetsmaterial för läsaren Författare: Gull Åkerblom

Annonsen Arbetsmaterial för läsaren Författare: Gull Åkerblom Annonsen Arbetsmaterial för läsaren Författare: Gull Åkerblom Ord Arbeta med ord Motsatser: Välj ut femton ord ur ordlistan i slutet av boken. Ta reda på vilka ord som är deras motsatser. Synonymer: Ta

Läs mer

Hej arbetsterapeuter!

Hej arbetsterapeuter! Hej arbetsterapeuter! Årets första månader har flugit förbi och våren är här. Styrelsen har genomfört årsmötet som hölls den 7 mars där Anette Hjälmefjord bjöds in för att prata om sina erfarenheter kring

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016

VERKSAMHETSPLAN 2016 VERKSAMHETSPLAN 2016 VERKSAMHETSPLAN 2016 Presentation Lilla Bruket, pedagogisk omsorg, erbjuder barn från 1-5 år en flexibel och stimulerande verksamhet. Lilla Brukets hemvist är en lokal i området Tumba

Läs mer

Helsingforsregionens hörselförening rf

Helsingforsregionens hörselförening rf Helsingforsregionens hörselförening rf Luthergatan 14 A 1 00100 Helsingfors www.hehf.fi kontakta@hehf.fi VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2011 Trots att föreningens verksamhet under största delen av året var

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2011

Verksamhetsberättelse för 2011 Verksamhetsberättelse för 2011 ILCO:s Jönköpings länsförening 2012-03-10 Best Wester Hotell Småland i Klevshult Kallelse till ILCO:s årsmöte 2012 Lördagen den 10 mars håller vi årsmötesförhandlingar på

Läs mer