Helsingforsregionens hörselförening rf

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Helsingforsregionens hörselförening rf"

Transkript

1 Helsingforsregionens hörselförening rf Luthergatan 14 A Helsingfors Tfn (09) (månd ) VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR blev året då föreningens namn Svenska Hörselskadade i Helsingforsregionen rf gick till historien. Samtidigt som namnet ändrades till togs också nya stadgar i bruk. Den största ändringen jämfört med tidigare är att ordföranden väljs av höstmötet, icke av styrelsen. Det är kutym i de flesta föreningar. Den första ordföranden vald enligt de nya stadgarna blev Ulla Donner. Enligt stadgarna ökas också ledamöternas antal till sex, i ett hopp om att på detta sätt få in nya och flera idéer i arbetet. Att i den lilla skara, som mera regelbundet deltar i föreningens aktiviteter, hitta villiga styrelsemedlemmar blir inte lättare med de nya stadgarna. Under året har husbolagets, Luthergatan 14, renoveringsplaner tagit nya former vilket högst sannolikt kommer att innebära mycket huvudbry för nya styrelser. Eftersom föreningen inte kan dra nytta av att låna för sin andel av reparationerna måste kostnaderna tas som ett höjt vederlag. Vid årets slut har ännu inga kalkyler framlagts av bolaget men klart är att vederlaget kommer att stiga med flera hundra euro. Motsvarande inkomstökningar finns inte i sikte. Som ett litet motdrag antog höstmötet en procentuellt kraftig höjning av medlemsavgiften. Försäljning av fast egendom har också diskuterats inom styrelsen. Samhällets understöd till föreningar har under året varit läckert stoff för media och kommer sannolikt att innebära stora inskränkningar med ökad byråkrati. Verksamheten under 2009 har följt invanda spår. Ingen har opponerat sig mot styrelsens val av måndagsteman eller andra aktiviteter. Medlemmarna har i gädjande antal sökt sig till Luthergatan på måndagarna och de träffarna är 1/14

2 stommen i föreningens verksamhet. Styrelsen har också kunnat glädjas över att de flesta försök att få kända föredragshållare till dessa möten även lyckats. Man har förstått att en person som för sin kommunikation är beroende av hörapparat och annan teknisk utrustning inte har mycket nytta av föredrag i normala föredragsmiljöer. Visst finns i dag T-slinga i mången offentlig sal men i olovligt många fall är standarden låg eller personalen illa informerad om användningen. Den egna möteslokalen är oerhört viktig och mera kunde säkert göras för att utnyttja den. Föreningens två verksamma "klubbar" har fortsatt som under tidigare år. Canastagruppen har fått någon ny spelare medan litteraturgruppen inte sett nya ansikten. Nya grupper har inte uppstått. ÅRET 2009, EN RESUMÉ Möteslokalen Luthergatan 14 A 1 Som inledningsvis antyddes kommer husets alla rör att förnyas. Planerna har diskuterats vid flera bolagsmöten och inom föreningens styrelse. Huset har sedan tidigare stora skulder och det senaste tillägget till skuldbördan kom när södersidans fönster och balkongdörrar byttes ut. Föreningens del av detta blev en kännbar höjning av vederlaget. En viss förhandsfinansering av kommande rörförnyelser ingår dock redan i vederlaget. Mot slutet av året blev det också klart att huset måste utrustas med mekanisk ventilation. Styrelsen uttryckte sitt missnöje med detta på bolagsstämman, understödd av enstaka aktieägare. Luften har aldrig kännts dålig i de höga rummen trots att vissa möten haft nära maximalt deltagarantal. Någon mätning av luftkvaliteten har inte utförts. Den passiva ventilationen har fungerat utmärkt men lag och förordning tar inte hänsyn till verkligheten och bolaget måste följa lagen. Kostnaderna för lokalsaneringen stiger alltså ytterligare på slutmetrarna. Tidsplanen och kostnadsförslag för saneringen är vid årets slut ännu öppen men kommer sannolikt att starta under inkommande år Arbetet kommer att bli mycket störande och föreningsaktiviterna måste omorganiseras till andra utrymmen. Även detta kan bli en kostnadsfråga. Finanseringen av projektet kan eventuellt få annan dimension om bolaget 2/14

3 besluter fortsätta planeringen av vindsutrymmet till bostäder. Dessa planer har hittills bromsats av en enda aktieägare. En ny förordning som ger möjlighet till majoritetsbeslut i dylika ärenden kan eventuellt aktualisera planerna ånyo och kanske lätta lånebehovet för bolaget. Föreningen mottar naturligtvis ett sådant beslut med tillfredsställelse. Saneringsarbetet torde efter ett sådant beslut dessutom fördröjas. Husbolagets alla stämmor har under året hållits i föreningens lokal. Som vanligt har den styrelsemedlem som fått fullmakt att representera föreningen på mötet också stått för de praktiska arrangemangen, serveringen. Föreningen har inte uppburit någon avgift för mötena. Rörsaneringar är ett allmänt problem i dagens samhälle när husbeståndet börjar uppnå kritisk ålder. Detta träffar också föreningens medlemmar. Styrelsen har tagit ett beslut att om nödvändigt kan medlemmar hyra in sig i föreningslokalen för den tid det egna huset saneras. En medlem har utnyttjat detta under hösten och arrangemanget fungerade väl. Den medlem som tillfälligt bodde i lokalen under hösten fick en skräckupplevelse när stora salens kristallkrona plötsligt damp ner rivande elkabeln med sig och därmed delar av akustikplattorna. Den krok, som elektrikern satt fast när armaturen förnyades, visade sig vara alltför illa förankrad. Ändå hade kronan hängt flera år. Kronan gick i bitar och kunde inte repareras. De skadade akustikplattorna förnyades och ny kabel drogs. Renoveringen ersattes av försäkringen med avdrag för självrisken. Någon ny krona har inte hittats. Den videokanon föreningen anskaffade föregående år installerades på vedertaget sätt i taket och en stor duk med motor anskaffades. Denhär anskaffningen var nödvändig eftersom de flesta föredragshållare efterfrågar modern teknik för sina presentationer. Duken och kanonen kan dessutom användas för visning av DVD filmer via dator, vilket också skett. Två födelsedagsfester och en dopfest har hållits i lokalen. Dessutom håller föreningen Hörselstjänst numera sina möten här och har av praktiska skäl fått tillgång till ett litet arkivutrymme. Föreningen bjöd även i år måndagsmötets deltagare på kaka i samband med sitt eget årsmöte. 3/14

4 Sommarvistet Kvistebo i Kolmpers/Esbo Att Kvistebo fyller sin uppgift har den gångna sommaren åter visat. Även om skaran besökare inte är stor och i de flesta fall samma personer dyker upp vecka efter vecka så har sommarstället verkligen förtjänt benämningen under den sommar som gick. Antalet upptecknade besök ökade bl.a. därför att "kvistebomaffian" beslöt förlänga säsongen för att flera skulle kunna delta i avslutningen. I och för sig kunde verksamheten pågå längre än brukligt. Även efter att verksameheten flyttat till Luthergatan kan mången lördag var mycket skön ute i naturen. I år hade dessutom moder natur beslutat ge en riklig bär och svampskörd något som fick mången att kröka rygg i skogen under den senare delen av sommaren. Rolf "Poppe" Berghäll har som vanligt flitigt pysslat på området och han har sett till att det hålls snyggt. Sekreteraren och Poppe har gjort flera gemensamma utfärder till Kvistebo både före och efter säsongen. Efter höstavslutningen tog de bl.a. ner ett par granar som med sin skugga gjort uteplatsen mörkare än nödvändigt. Åtgärden borde också ge mera sol på altanen. Granarna kommer att ge bränsle för flera år framöver både i stugan och i bastun. Bärbuskar, plommonträd och trädgårdshallon har planterats och det lilla jordgubbslandet utvidgats. Under kommande år skall besökarna på sensommaren kunna njuta av färska bär ur egen trädgård - förutsatt att fåglar och andra tjuvar hålls borta. Områdets avfallshantering sköts så att allt avfall transporteras hem och kastas i behöriga sopkärl. Det ringa toalettavfall som uppstår i torrtoan komposteras i därför avsett kärl. Förfaringssättet har också beskrivits för miljömyndigheterna och ingen anmärkning har delgetts föreningen. Köksspisen är ett problemfall och borde åtgärdas. Den öppna spisen i stugan har mera affektionsvärde än värde som värmekälla. En ombyggnad vore helt på sin plats och kunde samtidigt göra det angenämt att vistas i stugan även under kyligare dagar. Dessutom skulle en ombyggnad spara bränsle och därmed förorsaka mindre utsläpp av sotpartiklar. Att området inte har egen brunn eller är anslutet till kommunalt vatten är naturligtvis begränsande. Bastun som under många år stått i tur att få en ny ugn har alltmer tappat i betydelse. Den gångna sommaren eldades den några gånger och trots att vattenbehållaren läcker så räckte varmvattnet till för de få badande. En nyan- 4/14

5 skaffning känns mot bakgrund av detta i detta nu inte angeläget. Asunto OY Alppilanaho Den bostad föreningen besitter i bolaget och som uthyres utgör ryggraden i föreningens finanser. Hyresinkomsterna täcker största delen av vederlaget till Luthergatan 14. Bolaget äger betydande affärsutrymmen och har därför en god självfinansering. Ändå ansåg dess styrelse understödd av årsstämman det nödvändigt att ta ut en extra månadshyra under Denna extra hyra kunde föreningen inte lägga på sin hyresgäst vilket gjorde nettot från årets uthyrning aningen lägre än året innan. Alppilanaho har ännu inte börjat diskutera rörsaneringar men det ligger i tiden att även detta hus skall få nya rör under kommande år. En inglasning av balkongerna har varit på tapeten, om så sker torde det öka lokalens värde och trivsel och därmed även ge stöd för en hyreshöjning. Torsten och Sirkka Söderholms fond Årets utdelning av fondmedel var så till vida avvikande från tidigare att endast hälften av ansökningarnas totalsumma kom från personliga bidragssökare. Största summan ansöktes av Svenska hörselförbundet rf och detta för att kunna ge ut ett fjärde nummer av förbundets tidning Vi Hörs. Styrelsen diskuterade denna ansökan ingående men ställde sig till slut positiv till anhållan motiverande tidskriftens informationsvärde för de svenskspråka hörselskadade i Svenskfinland. Dessutom kunde inte anhållan anses försämra övriga bidragssökares möjligheter. Styrelsen diskuterade mycket om orsakerna till att hörselskadade studerande inte söker bidragen. Annonser har funnits i Kyrkpressen och Vi Hörs och dessutom finns en banner på förenings hemsida året om liksom i Fyrks sökmaskin. Ingen studerande borde vara ovetande om möjligheten. Flera bidragssökare har återkommit flera år men styrelsen tycker att fonden ändå icke skall vara en automat som alltid delar med sig. En målinriktad bidragsgivning för exempelvis forskning inom audiologi har också diskuterats. 5/14

6 Följande bidrag delades ut ur fonden 2009: Svenska hörselförbundet rf 4 000,00 Monica Bäckström, Jorois 500,00 Marie Kantero, Helsingfors 800,00 Kim Nikander, Esbo 1 000,00 Annika Lind, Ekenäs 500,00 Gunnel Cederberg, Korsholm 500,00 Henrik Segersven, Esbo 1 000,00 Liksom tidigare tycks bidragsnjutarna vara av det mindre verbala slaget. Få besvärar sig att tacka eller på annat sätt notera att bidraget verkligen nått fram. Steget från detta till en verklig redogörelse för hur medlen använts är naturligtvis ännu längre. Styrelsen får ta sig en fundrare över hur vikten av en verklig raportering ska uttryckas. Av fondens medel som frigjorts ur olika placeringsinstrument under året har placerats i inhemska aktier, närmare bestämt Nokia Renkaat och Kone. I övrigt framgår fondens värde och inkomster av bokslutet. Svenska hörselförbundet rf Föreningen har, som under tidigare år, varit medlem i Svenska hörselförbundet rf - en takorganisation för alla svenskspråkiga hörselföreningar i landet. Dessutom är förbundet en kanal till övriga liknande organisationer i och utom landet. Medlemsskapet i förbundet har diskuterats inom styrelsen eftersom föreningens röst i förbundet är svag. För tillfället har föreningen 4 av förbundets över 40 röster. Någon styrelseplats har föreningen inte heller. Förbundet förmedlar de pengar RAY beviljar men återtar nästan hälften i form av avgifter. Eftersom den avgiften kan anses utgöra medlemmarnas prenumeration på Vi Hörs har styrelsen dock ansett medlemskapet motiverat. Förbundets kursverksamhet är också uppskattad och de anställda får gott betyg. EGENTLIG VERKSAMHET Föreningens synligaste verksamhet är de veckomöten som hålls i föreningslokalen. Dessa möten har under årets lopp varit lika välbesökta som under 6/14

7 tidigare år. Små statistiska förändringar kan naturligtvis förekomma. Sålunda verkade det i början på året som om antalet deltagare i måndagsmötena skulle sjunka men efter en tid vaknade medlemmarna upp ur vinteridet och de normala deltagarsiffrorna uppnåddes åter. Under året har vissa tillfällen varit bättre besökta än andra och sålunda visade sig riksdagsledamot och EUs förste ombudsman, Jacob Söderman, dra "fullt hus" när han inför sommarens EU- val höll en föreläsning om EU och dess verksamhet. Författare Bo Carpelans besök lockade också många, även icke medlemmar. En annan gäst som fick stor publik var Dr Håkan Hellberg som berättade om sitt händelserika liv bland värdens fattiga och rika. Föreningens speciella fester, vårfest och julfest, har alltid stor publik. Föreningen har liksom tidigare fått uppskattad hjälp av kaplan Päivikki Ahonen från Johannes församling som ledare för månades andaktsstunder. Jacob Söderman drog många åhörare Under året gjordes endast ett utställningsbesök när ett tiotal medlemmar såg och begapade Maestro Pablo Picassos verk i Ateneum. Antalet deltagare kunde gärna ha varit större men tyder kanske på att ämnet inte träffade pulsen. Utställningen fick var och en bekosta själv men en viss mängdrabatt ingick. Efter utställningsbesöket samlades deltagarna i föreningslokalen till eftersnack vid en tallrik läcker soppa med tilltugg och tillhörande kaffe. Under årens lopp har medlemmarna skänkt en hel del prylar och kläder att säljas på basarernas loppmarknad. Skåpen börjar fyllas eftersom åtgången inte har varit lika stor som tillskottet. Det samma gäller böcker. På våren togs ett 7/14

8 beslut att samla ihop en del av dessa varor och ta dem med till något av stadens otaliga större loppmarknader. Sålunda ställde sig Birgitta Andersson och Moritz Wegar en lördag i slutet av mars bland hundra andra försäljare i Ishallen för att avyttra det mesta. Det råkade bli en senvinterdag med aning av snökaos på gatorna. Publiken var svårflirtad och liten, ingen ville betala något och prutandet var mången gång fräckt. Resultatet av de sex timmarnas försäljning var nedslående och uppmuntrar inte till nya försök. UR FÖRENINGENS DAGBOK KAN FÖLJANDE NOTERAS: Måndagen den hölls terminsstart och som traditionen påbjuder var det kaplan Pävikki Ahonen från Johannes församling som inledde året. Anslutningen var inte stor men alla syntes glada över att åter få träffas inom föreningens hägn informerade Marthaförbundets Camilla Sederholm om kemikalier vi medvetet eller omedvetet kommer i kontakt med i våra hem. Det blev helt klart att vi använder en mängd kemikalier och att en del av dessa är onödiga och andra kunde ersättas med mindre skadliga eller helt kemikaliefria metoder. Vår rädsla för smuts är uppbackad av industrin men är inte alltid motiverad och ofta används ohälsosamma metoder i strävande efter hygien. Nyttig information hölls en dag när medlemmarna hade möjlighet att säga sin åsikt gällande förreningens verksamhet. Tanken var också att nya idéer skulle kläckas. En hel del förslag kom fram Hörselskadade har rätt till skrivtolkning i situationer man tror att den egna hörseln inte räcker till för att uppfatta viktig information. Det kan vara fråga om läkarbesök eller besök hos myndighet, intressanta föredrag i miljö man vet inte har tekniska hjälpmedel osv. Svenska hörselförbundet har arbetat för att skrivtolkningen skall bli tillgänglig för alla och att informationen om detta ska komma fram till de behövande. Catariina Salo från förbundet kom denna måndag för att berätta mera om skrivtolkningen och hur man anhåller om den. I synnerhet huvudstadområdet är illa rustat för tolkning på svenska hade vi förmånen att se författare Bo Carpelan som gäst. Det blev en mycket intressant och humoristisk stund med inblick i en författares vedermödor och glädjeämnen. Carpelan berättade speciellt som sin bok Axel som mycket handlar om Sibelius och hans musik. Han berättade också om sin nyaste bok Barndom. Efteråt signerade Carpelan flera medlemmars böcker Sekreteraren hade i slutet på senaste år besökt Hamburg och en av stadens största turistatraktioner - en jättelik anläggning för miniatyrtåg och landskap. Denhär dagen bänkade sig medlemmarna för att se en DVD film från anläggningen. Det var samtidigt invigning av den nya videoinstallationen och duken. Medlemmarna uppskattade föreställningen och kunde samtidigt konstatera att videoinstallationen ger möjlighet till mångsidiga 8/14

9 presentationer Islam kontra kristedom, pastor Boris Sandberg ville hellre tala om broar mellan dessa två abrahamitiska religioner när han var inbjuden att belysa och diskutera ett hett ämne. Alla har en uppfattning om vad islam står för, Sandberg tog inte ställning utan pekade mera på det gemensamma. Anförandet och diskussionen var intressanta Hanna Klingenberg, hörselskadad studerande, har fått understöd från Söderholms fond för sina studier. Hon var inbjuden att berätta om dessa. Hanna har jobbat mycket med barn med skrivsvårigheter och det arbetet beskrev hon detaljerat och inspirerande. Ett tiotal medlemmar från hörselföreningen i Borgå deltog efteråt i kaffesitsen som föreningen Hörseltjänst bjöd på Utvecklingen inom hörselvården går snabbt framåt. Dir. Pekka Huhtinen från fma. Oticon berättade om nuläget och visionerna på hjälpmedelsfronten. Hörapparaterna blir mångsidigare, effektivare och samtidigt mindre. Allt detta är både gott och ont. Ingen motsätter sig bättre ljudåtergivning men många är skrämda av att tekniken fordrar mera kunnande av användaren. Hörselföreningarnas stödpersoner får kanske mera uppgifter Hölls stadgeenligt vårmöte. Årsberättelsen, bokslutet och revisionsberättelse lades fram och förorsakade ingen diskussion. De under år 2008 avlidna hedrades med stillhet. Mötet hade lockat en rätt liten skara medlemmar Denna dag fick deltagarna i måndagsmötet högklassig information om EU. EUs förste ombudsman, nuvarande riksdagsman Jakob Söderman hade hörsammat en kallelse och berättade nu humoristiskt om arbetet och visionerna i EU. EU-valet som stod för dörren gav extra auktualitet för infon. Att ämnet och personen intresserade visade den stora deltagarskaran. Diskussionen blev livlig. Till sist uppmanade Söderman alla att rösta i valet, en uppmaning säkert mången tog till sig Studerande Irma Härmälä är en modig ungdom. Hon har ensam på eget initiativ rest omkring, studerat och vistats en längre tid i ett spännande land, Jemen. I dag berättade hon med vackra bilder om landet och om sina upplevelser. Ett facinerande land som vi kanske mest förbinder med mörkersidorna inom islam. Frk Härmälä öppnade nya vyer Monica Bäckström, författare och kåsör, är också den medlem som har den längsta vägen av alla till föreningslokalen eftersom hon bor i Jorois/Savolax. Hon har bl.a. skrivit boken om "Helsningholm "- en välkänd naturhamn vid Gullrandafjärden i Åboland. Hon har själv bott och verkat som värdinna på holmen ett par år och fängslats av dess historia. I dag presenterade hon boken och signerade exemplar Varje termin har också en avslutning, denna gång i form av en vårfest. Ett stort antal medlemmar deltog och fick njuta av god mat och trevlig stämning. Under sommarmånaderna hölls informella lördagsträffar vid Kvistebo, föreningens sommarviste. Här sammanstrålar en grupp trogna besökare och får sporadiska besök av andra som inte kan komma så ofta eller som har sina egna sommarställen. Transporten är 9/14

10 i de flesta fall ordnad så att någon med bil tar andra med. Andra föredrar att åka kollektivt trots att alternativen är få. Var och en har egen förplägning med och grillen används flitigt. Herrarna har badat bastu medan någon dam tagit sig ett dopp i träsket. I övrigt är det den glada samvaron som gäller. Surströmming med traditionellt tilltugg bjöd sekreteraren på en lördag. Kvistebo är ett verkligt paradis Kvisteboavslutning med enkel lunch. Ett tjugotal medlemmar hade tagit sig till stugan antingen med beställbussen, som gick från Kiasma, eller med privatbilar. En lyckad dag trots att man helst höll sig inomhus Åter dags för en nystart. Höstterminen inleddes som traditionen påbjuder av kapl. Päivikki Ahonen, som sedan återkom en gång varje månad berättade medlemmen Kurt Andersson om biografer i Helsingfors. Han hade en nästan ändlös lista på biografer som funnits och ännu finns. Under gångna decennier fanns det en biograf i vart och vartannat kvarter numera finns nästan enbart biopalats med flera salar. Kurre kunde också berätta om dramatiken under krigsåren när bl.a. hans "hembiograf" träffades av en bomb. Mången medlem hade egna minnen och diskussionen var livlig Helene Schjerfbeck är en av Finlands mest kända konstnärer. Denna märkliga dam beskrevs av släktingen och föreningsmedlemmen Ann-Marie Appelgren denna dag. Åhörarna fick inblick i en skiftande konstnärsbana och månget var säkert nytt för de flesta. Att få informationen från en med personliga minnen av konstnären gjorde framställningen ännu intressantare Autogen träning är konsentrations- och avslappningsövningar som kan användas för att stärka muskulaturen, lindra spänningar, förbättra sömnen mm. Övningarna som lånat mycket från yoga utan att ändå fordra halsbrytande ställningar eller extrem styrka beskrevs denna dag av hälsocoatchen Kitty Seppälä. Nyttig information för envar om man implementerar dem i sitt dagliga liv Svenska hörselförbundets ordförande Birgitta Kronberg hade bjudits in för att berätta om förbundet, dess verksamhet och nya mål. Samtidigt passade hon på att tacka för det bidrag som beviljades ur Söderholms fond för att möjliggöra ett fjärde nummer av förbundstidskriften Vi Hörs hölls stadgeenligt höstmöte med val av ny ordförande och styrelse samt fastställande av budget och verksamhetsplan för Ulla Donner blev föreningens första ordförande vald enligt de nya stadgarna. Glädjande många medlemmar deltog i hösmötet ordnades höstbasar. Ingen vårbasar hade hållits eftersom de flesta gynnare inte ger gåvor mer än en gång per år. Varor fanns nu tillräckligt men publiken blev mindre än vad de aktiva hade hoppats. Resultatet nådde inte heller det mål som hade uppställts såg medlemmarna en Lasse Åberg film, en DVD via videokanonen. Föreställningen togs väl emot och flera filmvisningar efterlystes. Ljudet återgavs via T-slingan men också 10/14

11 via högtalarna Vardagsjuridik var rubriken för det anförande en av Aktia banks jurister, Carlotta Langinvainio, höll denna dag. Det blev råd om arv och gåvor men också om laglig skatteplanering. Nyttig information trots att de flesta kanske redan har sitt testamente klart fick föreningen sitt andra författarbesök under året. Denna gång dr Håkan Hellberg som berättade om sitt innehållrika liv bland världens fattiga och rika. Hellberg har som medicinare arbetet i 60 talet länder med bl.a. FN och WHO som uppdragsgivare. Han har skrivit ett antal böcker om sina upplevelser och sålde flera och signerade denna dag var det dags att fira den traditionella födelsedagen. En födelsedag för alla men speciellt för dem som paserat ett jämt år, denna gång startande vid 65 år. Ordföranden överräckte en ros till alla pluss att hon även rosade de tre över nittio år som deltog i dagens sammankomst hölls föreningens julfest. En traditionell julfest med sång, julevangelie, Rydberg, gröt och kaffe med julstjärnor och pepparkakor, Lucia och tomtar. Salen var nästan fullsatt och stämningen varm och gemytlig. Birgitta Andersson och Lola Martin bland högar av kärl efter julfesten ÖVRIG VERKSAMHET Som under tidigare år så har även under 2009 både Canastagruppen och Litteraturgruppen hållit regelbundna träffar i lokalen. Båda grupperna är små och skulle gärna se flera deltagare. Ny klubbförsök har inte gjorts under året. RÅDGIVNING OCH BATTERIFÖRMEDLING Föreningen har två tränade hörselrådgivare som kan hjälpa med enklare problem gällande hörapparater. Batterier till självkostnadspris har förmedlats och 11/14

12 torra, styva slangar bytts till nya. Denna verksamhet sparar pengar och tid för den som annars skulle vara tvungen att köpa sina batterier på affär och kanske behöva söka hjälp hos importörer eller HUS hörcentral för att få en läckande slang utbytt. MEDLEMMAR Medlemsantalet har fluktuerat under året. Vid årskiftet hade föreningen 186 medlemmar. Under året har 13 nya medlemmar antagits, 5 har begärt utträde, 3 har strukits, och två har avlidit enligt till föreningen inkomna uppgifter. De avlidna är Ebba Ikonen, som var aktiv styrelsemedlem under många år och en kort tid även föreningens ordförande, samt Brita Grönholm. Vid Ebba Ikonens jordfästning lade Tom Weckström och Moritz Wegar ner blommor i föreningens namn. STATISTIK ÖVER ANVÄNDNINGEN AV FÖRENINGENS MÖTESLOKALER Antal möten Luthergatan 14 Antal deltagare Måndagsmöten inkl. föeningsmöten Canastaklubben Litteraturklubben 7 30 Basar 1 ~120 Styrelsemöten 7 Övriga bl.a. Husbolaget, För. Hörseltjänst 6 ~80 Privata fester 3 ~90 71 ca ca 1240 Totalt Kvistebo Lördagssamlingar och övriga reg. besök FÖRENINGENS HEMSIDA Föreningens hemsida moderniserades under året. Fma. DeJu Ab gjorde arbetet. Moderniseringen var motiverad i och med att föreningen antog sitt nya namn. Sidan gjordes i ett nytt program som är mycket mångsidigare men enklare 12/14

13 att administrera - den del som besökaren inte ser. Detta underlättar betydligt arbetet för nuvarande men även för kommande administratörer. Hemsidan flyttades också till finsk domän och finns nu på EKONOMIN Föreningens viktigaste inkomstkälla är det netto som uthyrningen av bostaden i AOY Alppilanaho ger. Nettot blev under året lägre eftersom bolaget beslöt debitera en extra hyra. Bidragen från Helsingfors stad och RAY är också viktiga och med det bidrag Esbo stad beviljat har verksameheten vid Kvistebo kunnat finanseras. Medlemsavgifterna och inkomsterna från basaren är i storleksordning med de offentliga bidragen. De anonyma donationer som inkommit noteras med tacksamhet. Ett visst överskott som behövs för att brygga över perioden mellan årets och nästa års bidragsutbetalningar finns vid årsskiftet. Dessutom bör de kommande renoveringarna tas i beaktande i görligaste mån. Höstmötet godkände en höjning av medlemsavgiften, en helt nödvändig åtgärd. Bolagsvederlaget för Luthergatan 14 har redan inbakade lånekostnader och den delen kommer i och med rörsaneringarna att stiga kännbart. I övrigt bör beaktas att alla kostnader i samhället stiger. Ekonomin kommer med all sannolikhet att vara kommande styrelsers svåraste arbetsfält. ERHÅLLNA BIDRAG 2009 Bidragsgivare Belopp Helsingfors stad 2 000,00 RAY via förbundet Allmänt verksamhetsbidrag 500,00 Medlemsbaserat bidrag 2 442,32 Esbo stad 2 942,32 500,00 Anonyma donationer ,00 13/14

14 Föreningens styrelse har under året varit: Ulla Donner, Helsingfors, ordförande Birgitta Andersson, Helsingfors, ledamot, vice ordförande Tom Weckström, Helsingfors, ledamot, kassör Dorrit Ingvall, ledamot, Helsingfors Lola Martin, ledamot, Helsingfors Moritz Wegar, Vanda, ledamot, sekreterare Bokföringen har skötts av QWERTY Ab/Oy och revisor har varit Carola Holm och medlemmen Kurt Andersson hennes suppleant. Föreningen har under året haft lika livlig verksamhet som under tidigare år. Särskilt måndagssamlingarna i föreningslokalen har varit uppskattade vilket antalet deltagare visar. Särgrupperna har hållit sina träffar med ungefär samma uppslutning som under tidigare år. Styrelsen har inte haft kraft att ordna de påtänkta utflykter och studiebesök som verksamhetsplanen förutsatte. I viss mån har kostnaderna också bromsat planerna. En allt större del borde medlemmarna själva stå för vilket inte gläder någon. Det utställningsbesök som ordnades fångade heller inte så stort intresse som initiativtagarna hoppades. Denna gång torde inte kostnaden ha skrämt. Lördagsträffarna vid Kvistebo hade färre deltagare än året innan men orsakerna var mänskliga. Helsingforsregionens hörselförening har åter bevisat att den uppskattas av sina medlemmar och föreningen kan med tillfredsställelse se tillbaka på verksamhetsåret Helsingfors januari 2010 Styrelsen Framlägges för vårmötet 22 mars 2010 Godkänd av vårmötet 22 mars /14

Stadgar. Godkänt av föreningens höstmöte Namn och hemort

Stadgar. Godkänt av föreningens höstmöte Namn och hemort 1/6 Stadgar Godkänt av föreningens höstmöte 14.11.2011 1 Namn och hemort Föreningens namn är Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta ry Delegationen för stiftelser och fonder rf. Föreningens språk är

Läs mer

3 Förbundet förverkligar sina syften genom att främja de allmänna förutsättningarna för och bedriva verksamhet inom följande områden:

3 Förbundet förverkligar sina syften genom att främja de allmänna förutsättningarna för och bedriva verksamhet inom följande områden: STADGAR FÖR FINLANDS SVENSKA MARTHAFÖRBUND RF Namn, hemort, verksamhetsområde och språk 1 Föreningens namn är Finlands svenska Marthaförbund rf och kallas i dessa stadgar förbundet. Föreningens hemort

Läs mer

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY STADGAR 1 (5) VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY 1 Namn och hemort Föreningens namn är Vanhustyön keskusliitto - Centralförbundet för de gamlas väl ry. Förbundets hemort är

Läs mer

En liten skrift med tips och råd om hur man startar en MC-klubb

En liten skrift med tips och råd om hur man startar en MC-klubb En liten skrift med tips och råd om hur man startar en MC-klubb 2 Varför starta mc-klubb? Att starta en mc-klubb innebär att man samlas runt det gemensamma intresset motorcykeln. En SMC-klubb visar genom

Läs mer

Märta Marjamäki Märta Marjamäki Ordförande

Märta Marjamäki Märta Marjamäki Ordförande ÅRSMÖTET 1/8 Till medlemmarna i Finlands Svenska Socialförbund K A L L E L S E Medlemmarna i Finlands Svenska Socialförbund rf kallas till ordinarie årsmöte, som hålls måndagen 7 april 2014 kl. 16.30 på

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

STUDENTTEATERN I ÅBO STADGAR 1 (5) Tavastgatan ÅBO A.FÖRENINGENS NAMN, HEMORT, STÄLLNING, SPRÅK, SYFTE OCH VERKSAMHETS-FORMER

STUDENTTEATERN I ÅBO STADGAR 1 (5) Tavastgatan ÅBO A.FÖRENINGENS NAMN, HEMORT, STÄLLNING, SPRÅK, SYFTE OCH VERKSAMHETS-FORMER STUDENTTEATERN I ÅBO STADGAR 1 (5) STADGAR FÖR STUDENTTEATERN I ÅBO A.FÖRENINGENS NAMN, HEMORT, STÄLLNING, SPRÅK, SYFTE OCH VERKSAMHETS-FORMER 1 Namn Föreningens namn är Studentteatern i Åbo. Namnet förkortas

Läs mer

MODELLSTADGAR FÖR MARTHAFÖRENINGAR. Namn, hemort och språk

MODELLSTADGAR FÖR MARTHAFÖRENINGAR. Namn, hemort och språk MODELLSTADGAR FÖR MARTHAFÖRENINGAR Namn, hemort och språk 1 Föreningens namn är Marthaförening rf och kallas i dessa stadgar föreningen. Föreningens hemort är och verksamhetsområde är och dess officiella

Läs mer

Behandlat i Diabetesförbundet i Finland rf:s förbundsstyrelse

Behandlat i Diabetesförbundet i Finland rf:s förbundsstyrelse DIABETESFÖRBUNDET I FINLAND RF DIABETESFÖRENINGENS MODELLSTADGAR Behandlat i Diabetesförbundet i Finland rf:s förbundsstyrelse 12.6.2012 Patent- och Registerstyrelsens förhandsgranskningsbeslut 14.01.2013

Läs mer

MODELLSTADGAR FÖR MARTHADISTRIKT

MODELLSTADGAR FÖR MARTHADISTRIKT Finlands svenska Marthaförbund r.f Vårmötet 5.5.2007 godk. Förhandsgranskade/Föreningsregistret 19032012 Godkända vid Marthaförbundets vårmöte 260512 Godkända Föreningsregistret 29.1.2013 samt prel. 30.1.2013.

Läs mer

Stadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007

Stadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007 Stadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007 STADGAR FÖR NATUR OCH MILJÖ R.F. 1 Namn och hemort Föreningens namn är Natur och Miljö r.f. Föreningens hemort är Helsingfors stad och dess

Läs mer

Pargas Gaming Community rf

Pargas Gaming Community rf Pargas Gaming Community rf STADGAR 1 (7) Stadgar för Pargas Gaming Community rf Antagna genom enhälligt föreningsbeslut den 1.2.2014. Fastställda av Patent- och registerstyrelsen den. 1 Namn, hemort, språk

Läs mer

Stadgar för Åländska Studentlaget vid Åbo Akademi. Den

Stadgar för Åländska Studentlaget vid Åbo Akademi. Den Stadgar för Åländska Studentlaget vid Åbo Akademi Den 5.11.2012 1 ALLMÄNT 1 Föreningens namn är Åländska Studentlaget vid Åbo Akademi och dess hemort är Åbo. 2 Åländska Studentlaget vid Åbo Akademi (härefter

Läs mer

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar Vid en konstituerande stämma i Eslöv fredagen den i november 2007 har följande stadgar antagits: 1. Ändamål. 1.1 Föreningen skall verka för att

Läs mer

MODELLSTADGAR FÖR PSORIASISFÖRENINGAR/Två årsmöten. Föreningens namn är Psoriasisförening rf och dess hemort är.

MODELLSTADGAR FÖR PSORIASISFÖRENINGAR/Två årsmöten. Föreningens namn är Psoriasisförening rf och dess hemort är. Förhandsgranskade i föreningsregistret 6.10.2005 MODELLSTADGAR FÖR PSORIASISFÖRENINGAR/Två årsmöten Namn och hemort 1 Föreningens namn är Psoriasisförening rf och dess hemort är. Föreningens syfte är Syfte

Läs mer

Protokoll fört vid LFV:s pensionärsförening Arlanda-Bromma årsmöte ombord på Birka Paradise den 9-10 mars 2010

Protokoll fört vid LFV:s pensionärsförening Arlanda-Bromma årsmöte ombord på Birka Paradise den 9-10 mars 2010 Luftfartsverkets pensionärsförening Arlanda-Bromma Org.nr:80 2413-1685 Pg: 408345-7 www.lfvpensionarer.se Protokoll fört vid LFV:s pensionärsförening Arlanda-Bromma årsmöte ombord på Birka Paradise den

Läs mer

I det följande används om föreningen benämningen förening och om medlemsföreningarna benämningen medlemsförening.

I det följande används om föreningen benämningen förening och om medlemsföreningarna benämningen medlemsförening. Stadgar för Pro Esbo å rf 1. Föreningens namn och hemort Föreningens namn är Pro Espoonjoki ry, Pro Esbo å rf och dess hemort är Esbo stad. Föreningens officiella språk är finska och svenska; protokollsspråket

Läs mer

STADGAR. Skånska Trädgårdsföreningen Box ALNARP

STADGAR. Skånska Trädgårdsföreningen Box ALNARP Skånska Trädgårdsföreningen Box 65 230 53 ALNARP STADGAR Godkända och fastställda vid årsmöte 2003-05-17 och 2004-05-15 Reviderade vid årsmöte 2006-05-13 och 2007-05-12 Alnarp 2007-05-24 Ordförande Lennart

Läs mer

Stadgar för Uppsala BridgeAllians

Stadgar för Uppsala BridgeAllians Stadgar för Uppsala BridgeAllians Antagna vid årsmöte 2012-01-28 Gällande från 2012-01-28 Alliansen bildad 1994-04- 1 Målsättning Uppsala BridgeAllians (nedan kallad Alliansen) skall främja bridgen i Uppsala

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Förbundet De Utvecklingsstördas Väl rf

Förbundet De Utvecklingsstördas Väl rf Förbundet De Utvecklingsstördas Väl rf Stadgar I. NAMN OCH HEMORT 1 Förbundets namn är Förbundet De Utvecklingsstördas Väl rf. Förkortningen FDUV kan användas som förbundets inofficiella namn. Förbundet

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Stadgar för AHN Nerja

Stadgar för AHN Nerja Stadgar för AHN Nerja Antagna G92302595 1. Namn Föreningens namn är Asociación Hispano-Nórdica de Nerja (här kallad föreningen). Föreningen bildades år 2001 och styrs av nedanstående stadgar, bestämmelser

Läs mer

Djurens partis stadgar

Djurens partis stadgar Djurens partis stadgar 1. Namn och syfte Partiets namn är Djurens parti. Djurens parti är en politisk organisation vars syfte är att kraftfullt verka för djurens intressen genom att ta politiskt mandat

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Svensk-Cypriotiska Föreningen

Svensk-Cypriotiska Föreningen Svensk-Cypriotiska Föreningen www.svcyfor.se E-mail: svcy-for@hotmail.com Tfn 073-71 53 589 Postgiro 859 281-8 1 1 Föreningens namn och säte FÖRENINGENS STADGAR A. Föreningens namn är Svensk-cypriotiska

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Att starta en förening I den här broschyren kan du läsa om hur flera människor kan starta en förening tillsammans. I en förening kan människor som har samma intresse träffas och

Läs mer

Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 )

Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 ) Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 ) 1 NAMN Föreningens namn är NYKÖPING- OXELÖSUNDS SLÄKTFORSKARFÖRENING. 2 SÄTE Föreningen har sitt säte i Nyköping. 3 ÄNDAMÅL Nyköping-Oxelösunds Släktforskarförening

Läs mer

IKFC. (Iranska Kulturforskningens Center) i Göteborgs

IKFC. (Iranska Kulturforskningens Center) i Göteborgs Förkortad översättning av IKFC () i Göteborgs stadgar sep. 1989/feb. 94/feb. 2001/31 maj 2002/ 5 feb 2011/ 26 jan 2013 9 sidor Sidan 2 av 9 Förkortad översättning av IKFC:s stadgar 1 Benämning: Föreningens

Läs mer

PROTOKOLL från ÅRSMÖTE mars på Metropols Konferenscenter, Sundsvall

PROTOKOLL från ÅRSMÖTE mars på Metropols Konferenscenter, Sundsvall PROTOKOLL från ÅRSMÖTE 2013 21 mars på Metropols Konferenscenter, Sundsvall Närvarande: 80-talet röstberättigade medlemmar. 1 Årsmötets öppnande Ordföranden Sture Henningsohn hälsade alla välkomna. Sture

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Att starta förening hur gör man det?

Att starta förening hur gör man det? Att starta förening hur gör man det? Läs hjälpredan med liten ordlista Kultur - och fritidsförvaltningen en del av Hultsfreds kommun Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då

Läs mer

Finlands svenska Marthaförbund r.f Förhandsgranskade/Föreningsregistret Vårmötet godk.

Finlands svenska Marthaförbund r.f Förhandsgranskade/Föreningsregistret Vårmötet godk. MODELLSTADGAR FÖR MARTHADISTRIKT Namn, hemort och språk 1 Föreningens namn är Marthadistrikt rf och kallas i dessa stadgar distriktet. Föreningens hemort är, dess verksamhetsområde är och dess officiella

Läs mer

STADGAR FÖR. FINLANDS KAPPLÖPNINGSSÄLLSKAP 11 r. f.

STADGAR FÖR. FINLANDS KAPPLÖPNINGSSÄLLSKAP 11 r. f. STADGAR FÖR FINLANDS KAPPLÖPNINGSSÄLLSKAP 11 r. f. STADGAR för Finlands Kapplöpningssällskap" r. f. (Godkända å konstituerande möte 3%! 1930.) Register N:o 17669 i. Föreningens fullständiga namn är på

Läs mer

Stadgar för Leksands Dykarklubb Antagna vid årsmötet 2014-02-22

Stadgar för Leksands Dykarklubb Antagna vid årsmötet 2014-02-22 Stadgar för Leksands Dykarklubb Antagna vid årsmötet 2014-02-22 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Leksands Dykarklubb (LDK) 2 - Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Leksand. 3 Föreningsform

Läs mer

ÅRSMÖTE. PROTOKOLL FÖRT VID AHNs PETANCA-sektion. 1. Ordförande Rolf Skoglund hälsade alla hjärtligt välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

ÅRSMÖTE. PROTOKOLL FÖRT VID AHNs PETANCA-sektion. 1. Ordförande Rolf Skoglund hälsade alla hjärtligt välkomna och förklarade årsmötet öppnat. ÅRSMÖTE PROTOKOLL FÖRT VID AHNs PETANCA-sektion. Lördag den 28 februari 2015 på Las Fuentes, Nerja. 1. Ordförande Rolf Skoglund hälsade alla hjärtligt välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2. Björn

Läs mer

STADGAR. för Företagarna Göteborg ansluten till. organisationen FÖRETAGARNA

STADGAR. för Företagarna Göteborg ansluten till. organisationen FÖRETAGARNA STADGAR för Företagarna Göteborg ansluten till organisationen FÖRETAGARNA Dessa stadgar bygger på normalstadgar som ändrades vid kongressen i Umeå 2008. Dessa stadgar godkändes av den nationella föreningens

Läs mer

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket 1 SeniorNet Lidingö Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket Dagordning 1 Mötet öppnas. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av två

Läs mer

Stadgar. 1 Ändamål. 2 Medlemskap. Föreningens syfte är att:

Stadgar. 1 Ändamål. 2 Medlemskap. Föreningens syfte är att: STADGAR 2013.08.15 Stadgar för Innovationsledarna (802475-0567), Association for Innovation Management Professionals in Sweden med säte i Stockholm. Föreningen bildades 2013-08-15 och dessa stadgar ändrades

Läs mer

Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping

Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping Efter Årsmötet sker prisutdelning Årets Katt 2014 samt Hedersmedlem i Maine Coon-Katten ÅRSMÖTESHANDLINGAR Dagordning årsmöte... s. 2 Verksamhetsberättelse

Läs mer

http://villaagarnasavean.se Normalstadgar för förening ansluten till Villaägarnas Riksförbund Normalstadgar för föreningar fastställda 2012-12-05 Stadgarna har antagits vid Villaägarna i Lerums kommuns

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2012 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

Lathund Bilda en ideell förening

Lathund Bilda en ideell förening Lathund Bilda en ideell förening Denna broschyr handlar i första hand om hur man startar en ideell förening. Vill ni starta en ekonomisk förening så rekommenderar vi att ni söker information på www.skatteverket.se

Läs mer

Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE

Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Föreningens namn är Pohjola Norden r.f. Föreningens hemort är Helsingfors stad och dess verksamhet omspänner hela landet. Föreningen benämns

Läs mer

Helsingforsregionens hörselförening rf

Helsingforsregionens hörselförening rf Helsingforsregionens hörselförening rf Luthergatan 14 A 1 00100 Helsingfors Tfn (09) 490 617 (månd. 14-16) www.hehf.fi kontakta@hehf.fi VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2010 Föreningens verksamhet under det

Läs mer

Dagordning årsmöte 23 mars 2015

Dagordning årsmöte 23 mars 2015 Dagordning årsmöte 23 mars 2015 1. Årsmötets öppnande, styrelsens ordförande 2. Anteckning av närvarande och upprättande av röstlängd (Bil 1) 3. Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän, tillika

Läs mer

STADGAR FÖR STIFTELSEN TESKEDSORDEN

STADGAR FÖR STIFTELSEN TESKEDSORDEN Inledande bestämmelser 1. KF genom Lars Idermark och The Rausing Trust genom Sigrid Rausing anslår och avskiljer härmed ett belopp om 50 000 kr vardera att avsättas till en stiftelse som skall ha namnet

Läs mer

.~~~ p~~anen. PATENTTI- JA REKISTERIHALLlTUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN

.~~~ p~~anen. PATENTTI- JA REKISTERIHALLlTUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLlTUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN.' BESLUT Tillstånd till grundandet aven stiftelse samt fastställande av stiftelsens stadgar Utfärdat Helsingfors 2.1.2008 Ansökan Beslut Region

Läs mer

Dagordning vid VMBK:s årsmöte 2015-11-24

Dagordning vid VMBK:s årsmöte 2015-11-24 Dagordning vid VMBK:s årsmöte 2015-11-24 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordningen 3. Val av justeringsmän 4. Val av mötesordförande 5. Val av mötessekreterare 6. Genomgång av verksamhetsberättelse

Läs mer

Kommunala bidrag till organisationer inom bildningsnämndens ansvarsområde.

Kommunala bidrag till organisationer inom bildningsnämndens ansvarsområde. Bildningsnämnden Kommunala bidrag till organisationer inom bildningsnämndens ansvarsområde. Fritidspolitisk inriktning för föreningsbidrag. Föreningarnas verksamhet är av avgörande betydelse för kommunen

Läs mer

STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE. Stiftelsens namn och hemort

STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE. Stiftelsens namn och hemort STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE 1 Stiftelsens namn och hemort Stiftelsens namn är August Ludvig Hartwalls stiftelse, på finska August Ludvig Hartwallin säätiö och på engelska The Foundation

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter:

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter: ANSÖKAN TILL PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Vi ber att Patent- och registerstyrelsen beviljar tillstånd att grunda stiftelsen [stiftelsens namn] och fastställer stiftelsens stadgar. Helsingfors, den 6 september

Läs mer

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun VI BILDAR EN FÖRENING Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun SAMMANSTÄLLNING I KORTHET ÖVER VAD SOM SKALL GÖRAS NÄR EN FÖRENING BILDAS - Inbjud de som är intresserade - Besluta om att bilda

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Sida 1 (5) Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Åkers Hembygdsförenings styrelse lämnar för verksamhetsåret 2006 följande verksamhetsberättelse. Årsmötet genomfördes den 29 mars 2006

Läs mer

FÖRENINGSBIDRAG. Handikappverksamhet. Dokumentet uppdaterat 2015-02-20 SKÖVDE KOMMUN

FÖRENINGSBIDRAG. Handikappverksamhet. Dokumentet uppdaterat 2015-02-20 SKÖVDE KOMMUN FÖRENINGSBIDRAG Handikappverksamhet Dokumentet uppdaterat 2015-02-20 SKÖVDE KOMMUN 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1:1 Rätt till bidrag Organisation i Skövde kommun som bedriver fritidsverksamhet för handikappade

Läs mer

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro Protokoll fört vid Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro 1 Mötets öppnande Anna Kellin, vice ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Kallelsens godkännande Anna

Läs mer

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 1 Förbundets namn och ställning Förbundets namn är Svenska Vitiligoförbundet. Förbundet är religiöst och partipolitiskt obundet. Förbundet har sitt säte

Läs mer

1 Stiftelsens namn är Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse. Stiftelsens hemort är Helsingfors och språk svenska.

1 Stiftelsens namn är Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse. Stiftelsens hemort är Helsingfors och språk svenska. STADGAR för stiftelsen HELSINGFORS SVENSKA BOSTADSSTIFTELSE 1 Stiftelsens namn är Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse. Stiftelsens hemort är Helsingfors och språk svenska. 2 Stiftelsens ändamål är att

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Sverok Stockholms stadga

Sverok Stockholms stadga Sverok Stockholms stadga Antagna 910817. Ändrade 930913, 940227, 950326 och 961020. Nyantagna 970316. Ändrade 980315, 990328, 010721, 020520, 030330, 040328, 050402, 060409 och 090516. Existensgrund Namn

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2013

Verksamhetsberättelse för 2013 Verksamhetsberättelse för 2013 ILCO:s Jönköpings länsförening 2014-03-16 Mäster Gudmunds Källar Jönköping Kallelse till ILCO:s årsmöte 2014 Söndagen den 16 mars håller vi årsmötesförhandlingar på restaurang

Läs mer

Piratpartiet årsmöte 2015-02-11

Piratpartiet årsmöte 2015-02-11 Piratpartiet årsmöte 2015-02-11 1. Mötet förklarat öppet. 2. Genomgång av röstlängd. Röstlängd enligt följande: Anton Nordenfur, Yuxuan Chen, Martin Åbom, Henrik Wallin, Tobias Jernér (tom punkt 11), Johannes

Läs mer

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Våren 2012. Madonna med Liljor/Fabergé

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Våren 2012. Madonna med Liljor/Fabergé RENYSSANS Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille Våren 2012 Madonna med Liljor/Fabergé I detta nummer kan du läsa om nya lokaler, årsmötet, resor och utflykter samt kurser m.m. 1 Nya lokaler Som de flesta

Läs mer

Midsommar Garphyttan 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015. Kultisgänget Örebro Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sida 1

Midsommar Garphyttan 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015. Kultisgänget Örebro Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sida 1 Midsommar Garphyttan 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015 Kultisgänget Örebro Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sida 1 Årsmöte torsdagen den 8 oktober 2014 i samband med dansen. Plats: Södermalmshemmet Dagordning:

Läs mer

Protokoll fört vid Årsstämman för Kungsskogens Samfällighetsförening lördagen den 28:e maj 2011, klockan 16.00

Protokoll fört vid Årsstämman för Kungsskogens Samfällighetsförening lördagen den 28:e maj 2011, klockan 16.00 Protokoll fört vid Årsstämman för Kungsskogens Samfällighetsförening lördagen den 28:e maj 2011, klockan 16.00 Plats: Hembygdsgården, Krokek 1 STÄMMANS ÖPPNANDE, FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING Ordföranden

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH)

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) FÖRENINGENS SYFTE: IESH PTA finns till för att: - utgöra en länk mellan ledning och personal

Läs mer

1 Fastställande av röstlängd för mötet Mötet öppnades av Robert Johansson och röstlängden godkändes. Närvaron skrevs upp. Bilaga 1.

1 Fastställande av röstlängd för mötet Mötet öppnades av Robert Johansson och röstlängden godkändes. Närvaron skrevs upp. Bilaga 1. Protokoll fört vid årsmöte för Peña Malaguista de Suecia lördagen den 15 mars 2014 kl. 14.00 i Stockholm 1 Fastställande av röstlängd för mötet Mötet öppnades av Robert Johansson och röstlängden godkändes.

Läs mer

STADGAR FÖR SUOMEN RAUHANLIITTO - FINLANDS FREDSFÖRBUND RY. STADGARNA HAR GODKÄNTS AV PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN DEN 22 AUGUSTI 2011.

STADGAR FÖR SUOMEN RAUHANLIITTO - FINLANDS FREDSFÖRBUND RY. STADGARNA HAR GODKÄNTS AV PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN DEN 22 AUGUSTI 2011. STADGAR FÖR SUOMEN RAUHANLIITTO - FINLANDS FREDSFÖRBUND RY. STADGARNA HAR GODKÄNTS AV PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN DEN 22 AUGUSTI 2011. DEN SVENSKA TEXTEN ÄR EN ÖVERSÄTTNING. Suomen Rauhanliitto - Finlands

Läs mer

Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015.

Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015. Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015. Tid: Lördagen den 18 juli kl.15.00. Plats: Nämndehuset, Storön

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Inbjuder till 45:e årsmötet Fredag den 22 februari 2013 Kl 18.00 45-årsjubiléumsfest Kl 19.00 Lokal: Polarisgården Varmt välkomna! 2 3 DAGORDNING FÖR TORNETRÄSK FRITIDSFÖRENING

Läs mer

Årsmöte Chalmers Orienteringslöpare

Årsmöte Chalmers Orienteringslöpare Årsmöte Chalmers Orienteringslöpare Tid och plats 22:a februari 2017, Vera Sandberg-salen, Chalmers kårhus. Närvarande Bifogad lista 1 Mötets öppnande 2016 års styrelseledamot Simon Öberg hälsade alla

Läs mer

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 Protokoll fört vid Bjäre Golfklubbs Årsmöte lördagen den 5 januari 2013 I Båstad Kommuns sessionssal Mötets öppnande Björn Johnsson inledde mötet med att hälsa alla

Läs mer

Dagordning F 13 Kamratförenings årsmöte 2015

Dagordning F 13 Kamratförenings årsmöte 2015 Förslag till Dagordning F 13 Kamratförenings årsmöte 2015 1 Årsmötets öppnande 2 Fastställande av dagordning 3 Val av ordförande till årsmöte 4 Val av sekreterare till årsmötet 5 Val av justeringsmän,

Läs mer

Årsmöte West Coast Jitterbugs. Mötets öppnande Föreningens ordförande Elisabeth Axelsson öppnade årsmötet kl. 19.10

Årsmöte West Coast Jitterbugs. Mötets öppnande Föreningens ordförande Elisabeth Axelsson öppnade årsmötet kl. 19.10 Årsmöte West Coast Jitterbugs 19 oktober 212 Mötets öppnande Föreningens ordförande Elisabeth Axelsson öppnade årsmötet kl. 19.1 1 Fastställande av röstlängd Medlemmar som betalat medlemsavgiften prickas

Läs mer

Hembygdsgillet i Karlstad Stadgar

Hembygdsgillet i Karlstad Stadgar ÄNDAMÅL 1 Hembygdsgillet i Karlstad, Gillet, är en ideell förening vars ändamål och syfte är att med folklig tradition som grund verka för ett sunt nöjesliv i förening med god arbetsvilja. Gillets verksamhet

Läs mer

Dagordning vid VMBK:s årsmöte

Dagordning vid VMBK:s årsmöte Dagordning vid VMBK:s årsmöte 2016-11-22 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordningen 3. Val av justeringsmän 4. Val av mötesordförande 5. Val av mötessekreterare 6. Genomgång av verksamhetsberättelse

Läs mer

STADGAR FÖR STUDENTFÖRENINGEN VID SVENSKA HANDELSHÖGSKOLAN I VASA R.F.

STADGAR FÖR STUDENTFÖRENINGEN VID SVENSKA HANDELSHÖGSKOLAN I VASA R.F. STADGAR FÖR STUDENTFÖRENINGEN VID SVENSKA HANDELSHÖGSKOLAN I VASA R.F. INNEHÅLL ALLMÄNT... 1 STUDENTFÖRENINGENS MEDLEMMAR... 2 FÖRENINGSMÖTE... 3 STYRELSEN... 6 EKONOMIFÖRVALTNING... 7 STUDENTFÖRENINGENS

Läs mer

GRANKULLA SVENSKA FÖRSAMLING sida 1 (7) Församlingsrådet Protokoll 3/2015

GRANKULLA SVENSKA FÖRSAMLING sida 1 (7) Församlingsrådet Protokoll 3/2015 GRANKULLA SVENSKA FÖRSAMLING sida 1 (7) Tid: Tisdag 26.5.2015 kl. 17.00 Plats: Grankulla kyrka, övre brasrum. Närvarande Medlemmar: Bäck Ulla Collander Ruth Ehrström-Tegengren Mona Hedlund Turid, vice

Läs mer

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Scouterna Stadgar för Engelbrekt scoutkår, organisationsnummer 875001-8676 Antagna av kårstämman den 2012-03-01 med tillägg vid stämma 2013-03-07 1 Allmänt Engelbrekt scoutkår

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

Sekreterare: Annika Aalto. Ordförande: Ulf Almlöf. Justerare: Torsten Rundby

Sekreterare: Annika Aalto. Ordförande: Ulf Almlöf. Justerare: Torsten Rundby Mötesdatum 2014-03-27 Protokoll från årsmöte 2014 01-24 Tid 2014-03-27 kl 18.30-21.00 Plats: Restaurang Uncle Joe s, Visby Sekreterare: Annika Aalto Ordförande: Ulf Almlöf Justerare: Torsten Rundby 01

Läs mer

Stadgar. för AHN Nerja

Stadgar. för AHN Nerja Stadgar för AHN Nerja Antagna 12 november 2007 1. Namn Föreningens namn är Asociación Hispano-Nórdica de Nerja (här kallad föreningen). Föreningen bildades år 2001 och styrs av nedanstående stadgar, bestämmelser

Läs mer

Förvaltningsberättelse för år 2011

Förvaltningsberättelse för år 2011 Förvaltningsberättelse för år 2011 Träpatronernas styrelse får härmed avge sin förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 201 inkluderande resultat- och balansräkning. Träpatronerna fyller nio år i mars

Läs mer

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar.

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Att bilda förening En enkel guide......för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Ordförklaringar samt enkla exempel på skrivelser.

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Örjanshus 12-09-24 1 Allmänt S:t Örjans Scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Snöfrid 1 Protokoll från Ordinarie Föreningsstämma 2007-05-24

Bostadsrättsföreningen Snöfrid 1 Protokoll från Ordinarie Föreningsstämma 2007-05-24 Dagordning 1. Stämmans Öppnande 2. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar 3. Fastställande av dagordning 4. Val av ordförande vid stämman 5. Val av sekreterare vid stämman 6. Val av två personer

Läs mer

Protokoll för ADADnätverkets ÅRSMÖTE 2015

Protokoll för ADADnätverkets ÅRSMÖTE 2015 Protokoll för ADADnätverkets ÅRSMÖTE 2015 Torsdagen den 26 mars 2015, Karlavägen 66, Östermalm, Stockholm, Klockan 19.35 20.00 Närvarande: Göran Fjällborg, Jenny Kvam, Niklas Waitong, Dani Balladares,

Läs mer

Rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene rf. Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, STADGAR

Rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene rf. Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, STADGAR Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, Rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene rf STADGAR 1 Föreningens namn och hemort Föreningens namn är Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, Rådet

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2014 1 Förtroendevalda Sekreterare: Lena Lindbäck Suppleant: Martina Bergman Ledamot, Vice ordförande: Ulf Kvist Suppleant: Jesper Andersson Kassör: Börje Ulander Ordförande: Göran

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BIDRAG TILL PENSIONÄRSFÖRENINGAR

REGLEMENTE FÖR BIDRAG TILL PENSIONÄRSFÖRENINGAR REGLEMENTE FÖR BIDRAG TILL PENSIONÄRSFÖRENINGAR Socialförvaltningen 2012-07-20 REGLEMENTE FÖR BIDRAG TILL PENSIONÄRSFÖRENINGAR Bidragsberättigade är lokalföreningar, med säte i Gislaveds kommun, som bedriver

Läs mer

Stadgar för Föreningen Lilla barnets fond

Stadgar för Föreningen Lilla barnets fond Stadgar för Föreningen Lilla barnets fond Antagna 2008-10-09 1 Namn Föreningens namn är Föreningen Lilla barnets fond. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Uppgifter Föreningen ska stödja

Läs mer

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Skara-Götene FUB Verksamhetsberättelse 2014 Sid 1 (5) Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Styrelsen för FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning i Skara-Götene får härmed

Läs mer

1. Mötets öppnande Mötet öppnades och ordföranden hälsade styrelsen välkommen och konstaterade att mötet var beslutsförigt.

1. Mötets öppnande Mötet öppnades och ordföranden hälsade styrelsen välkommen och konstaterade att mötet var beslutsförigt. 2014-12-07 sida 1(7) Protokoll från styrelsemöte i Seniorerschack Stockholm nr 7/2014 Tid: 4 december 2014, direkt efter spelet Bilagor Plats: Stockholms Schacksalonger 1. kassörens rapport Kallade: Sven-Gunnar

Läs mer