Helsingforsregionens hörselförening rf

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Helsingforsregionens hörselförening rf"

Transkript

1 Helsingforsregionens hörselförening rf Luthergatan 14 A Helsingfors Tfn (09) (månd ) VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR blev året då föreningens namn Svenska Hörselskadade i Helsingforsregionen rf gick till historien. Samtidigt som namnet ändrades till togs också nya stadgar i bruk. Den största ändringen jämfört med tidigare är att ordföranden väljs av höstmötet, icke av styrelsen. Det är kutym i de flesta föreningar. Den första ordföranden vald enligt de nya stadgarna blev Ulla Donner. Enligt stadgarna ökas också ledamöternas antal till sex, i ett hopp om att på detta sätt få in nya och flera idéer i arbetet. Att i den lilla skara, som mera regelbundet deltar i föreningens aktiviteter, hitta villiga styrelsemedlemmar blir inte lättare med de nya stadgarna. Under året har husbolagets, Luthergatan 14, renoveringsplaner tagit nya former vilket högst sannolikt kommer att innebära mycket huvudbry för nya styrelser. Eftersom föreningen inte kan dra nytta av att låna för sin andel av reparationerna måste kostnaderna tas som ett höjt vederlag. Vid årets slut har ännu inga kalkyler framlagts av bolaget men klart är att vederlaget kommer att stiga med flera hundra euro. Motsvarande inkomstökningar finns inte i sikte. Som ett litet motdrag antog höstmötet en procentuellt kraftig höjning av medlemsavgiften. Försäljning av fast egendom har också diskuterats inom styrelsen. Samhällets understöd till föreningar har under året varit läckert stoff för media och kommer sannolikt att innebära stora inskränkningar med ökad byråkrati. Verksamheten under 2009 har följt invanda spår. Ingen har opponerat sig mot styrelsens val av måndagsteman eller andra aktiviteter. Medlemmarna har i gädjande antal sökt sig till Luthergatan på måndagarna och de träffarna är 1/14

2 stommen i föreningens verksamhet. Styrelsen har också kunnat glädjas över att de flesta försök att få kända föredragshållare till dessa möten även lyckats. Man har förstått att en person som för sin kommunikation är beroende av hörapparat och annan teknisk utrustning inte har mycket nytta av föredrag i normala föredragsmiljöer. Visst finns i dag T-slinga i mången offentlig sal men i olovligt många fall är standarden låg eller personalen illa informerad om användningen. Den egna möteslokalen är oerhört viktig och mera kunde säkert göras för att utnyttja den. Föreningens två verksamma "klubbar" har fortsatt som under tidigare år. Canastagruppen har fått någon ny spelare medan litteraturgruppen inte sett nya ansikten. Nya grupper har inte uppstått. ÅRET 2009, EN RESUMÉ Möteslokalen Luthergatan 14 A 1 Som inledningsvis antyddes kommer husets alla rör att förnyas. Planerna har diskuterats vid flera bolagsmöten och inom föreningens styrelse. Huset har sedan tidigare stora skulder och det senaste tillägget till skuldbördan kom när södersidans fönster och balkongdörrar byttes ut. Föreningens del av detta blev en kännbar höjning av vederlaget. En viss förhandsfinansering av kommande rörförnyelser ingår dock redan i vederlaget. Mot slutet av året blev det också klart att huset måste utrustas med mekanisk ventilation. Styrelsen uttryckte sitt missnöje med detta på bolagsstämman, understödd av enstaka aktieägare. Luften har aldrig kännts dålig i de höga rummen trots att vissa möten haft nära maximalt deltagarantal. Någon mätning av luftkvaliteten har inte utförts. Den passiva ventilationen har fungerat utmärkt men lag och förordning tar inte hänsyn till verkligheten och bolaget måste följa lagen. Kostnaderna för lokalsaneringen stiger alltså ytterligare på slutmetrarna. Tidsplanen och kostnadsförslag för saneringen är vid årets slut ännu öppen men kommer sannolikt att starta under inkommande år Arbetet kommer att bli mycket störande och föreningsaktiviterna måste omorganiseras till andra utrymmen. Även detta kan bli en kostnadsfråga. Finanseringen av projektet kan eventuellt få annan dimension om bolaget 2/14

3 besluter fortsätta planeringen av vindsutrymmet till bostäder. Dessa planer har hittills bromsats av en enda aktieägare. En ny förordning som ger möjlighet till majoritetsbeslut i dylika ärenden kan eventuellt aktualisera planerna ånyo och kanske lätta lånebehovet för bolaget. Föreningen mottar naturligtvis ett sådant beslut med tillfredsställelse. Saneringsarbetet torde efter ett sådant beslut dessutom fördröjas. Husbolagets alla stämmor har under året hållits i föreningens lokal. Som vanligt har den styrelsemedlem som fått fullmakt att representera föreningen på mötet också stått för de praktiska arrangemangen, serveringen. Föreningen har inte uppburit någon avgift för mötena. Rörsaneringar är ett allmänt problem i dagens samhälle när husbeståndet börjar uppnå kritisk ålder. Detta träffar också föreningens medlemmar. Styrelsen har tagit ett beslut att om nödvändigt kan medlemmar hyra in sig i föreningslokalen för den tid det egna huset saneras. En medlem har utnyttjat detta under hösten och arrangemanget fungerade väl. Den medlem som tillfälligt bodde i lokalen under hösten fick en skräckupplevelse när stora salens kristallkrona plötsligt damp ner rivande elkabeln med sig och därmed delar av akustikplattorna. Den krok, som elektrikern satt fast när armaturen förnyades, visade sig vara alltför illa förankrad. Ändå hade kronan hängt flera år. Kronan gick i bitar och kunde inte repareras. De skadade akustikplattorna förnyades och ny kabel drogs. Renoveringen ersattes av försäkringen med avdrag för självrisken. Någon ny krona har inte hittats. Den videokanon föreningen anskaffade föregående år installerades på vedertaget sätt i taket och en stor duk med motor anskaffades. Denhär anskaffningen var nödvändig eftersom de flesta föredragshållare efterfrågar modern teknik för sina presentationer. Duken och kanonen kan dessutom användas för visning av DVD filmer via dator, vilket också skett. Två födelsedagsfester och en dopfest har hållits i lokalen. Dessutom håller föreningen Hörselstjänst numera sina möten här och har av praktiska skäl fått tillgång till ett litet arkivutrymme. Föreningen bjöd även i år måndagsmötets deltagare på kaka i samband med sitt eget årsmöte. 3/14

4 Sommarvistet Kvistebo i Kolmpers/Esbo Att Kvistebo fyller sin uppgift har den gångna sommaren åter visat. Även om skaran besökare inte är stor och i de flesta fall samma personer dyker upp vecka efter vecka så har sommarstället verkligen förtjänt benämningen under den sommar som gick. Antalet upptecknade besök ökade bl.a. därför att "kvistebomaffian" beslöt förlänga säsongen för att flera skulle kunna delta i avslutningen. I och för sig kunde verksamheten pågå längre än brukligt. Även efter att verksameheten flyttat till Luthergatan kan mången lördag var mycket skön ute i naturen. I år hade dessutom moder natur beslutat ge en riklig bär och svampskörd något som fick mången att kröka rygg i skogen under den senare delen av sommaren. Rolf "Poppe" Berghäll har som vanligt flitigt pysslat på området och han har sett till att det hålls snyggt. Sekreteraren och Poppe har gjort flera gemensamma utfärder till Kvistebo både före och efter säsongen. Efter höstavslutningen tog de bl.a. ner ett par granar som med sin skugga gjort uteplatsen mörkare än nödvändigt. Åtgärden borde också ge mera sol på altanen. Granarna kommer att ge bränsle för flera år framöver både i stugan och i bastun. Bärbuskar, plommonträd och trädgårdshallon har planterats och det lilla jordgubbslandet utvidgats. Under kommande år skall besökarna på sensommaren kunna njuta av färska bär ur egen trädgård - förutsatt att fåglar och andra tjuvar hålls borta. Områdets avfallshantering sköts så att allt avfall transporteras hem och kastas i behöriga sopkärl. Det ringa toalettavfall som uppstår i torrtoan komposteras i därför avsett kärl. Förfaringssättet har också beskrivits för miljömyndigheterna och ingen anmärkning har delgetts föreningen. Köksspisen är ett problemfall och borde åtgärdas. Den öppna spisen i stugan har mera affektionsvärde än värde som värmekälla. En ombyggnad vore helt på sin plats och kunde samtidigt göra det angenämt att vistas i stugan även under kyligare dagar. Dessutom skulle en ombyggnad spara bränsle och därmed förorsaka mindre utsläpp av sotpartiklar. Att området inte har egen brunn eller är anslutet till kommunalt vatten är naturligtvis begränsande. Bastun som under många år stått i tur att få en ny ugn har alltmer tappat i betydelse. Den gångna sommaren eldades den några gånger och trots att vattenbehållaren läcker så räckte varmvattnet till för de få badande. En nyan- 4/14

5 skaffning känns mot bakgrund av detta i detta nu inte angeläget. Asunto OY Alppilanaho Den bostad föreningen besitter i bolaget och som uthyres utgör ryggraden i föreningens finanser. Hyresinkomsterna täcker största delen av vederlaget till Luthergatan 14. Bolaget äger betydande affärsutrymmen och har därför en god självfinansering. Ändå ansåg dess styrelse understödd av årsstämman det nödvändigt att ta ut en extra månadshyra under Denna extra hyra kunde föreningen inte lägga på sin hyresgäst vilket gjorde nettot från årets uthyrning aningen lägre än året innan. Alppilanaho har ännu inte börjat diskutera rörsaneringar men det ligger i tiden att även detta hus skall få nya rör under kommande år. En inglasning av balkongerna har varit på tapeten, om så sker torde det öka lokalens värde och trivsel och därmed även ge stöd för en hyreshöjning. Torsten och Sirkka Söderholms fond Årets utdelning av fondmedel var så till vida avvikande från tidigare att endast hälften av ansökningarnas totalsumma kom från personliga bidragssökare. Största summan ansöktes av Svenska hörselförbundet rf och detta för att kunna ge ut ett fjärde nummer av förbundets tidning Vi Hörs. Styrelsen diskuterade denna ansökan ingående men ställde sig till slut positiv till anhållan motiverande tidskriftens informationsvärde för de svenskspråka hörselskadade i Svenskfinland. Dessutom kunde inte anhållan anses försämra övriga bidragssökares möjligheter. Styrelsen diskuterade mycket om orsakerna till att hörselskadade studerande inte söker bidragen. Annonser har funnits i Kyrkpressen och Vi Hörs och dessutom finns en banner på förenings hemsida året om liksom i Fyrks sökmaskin. Ingen studerande borde vara ovetande om möjligheten. Flera bidragssökare har återkommit flera år men styrelsen tycker att fonden ändå icke skall vara en automat som alltid delar med sig. En målinriktad bidragsgivning för exempelvis forskning inom audiologi har också diskuterats. 5/14

6 Följande bidrag delades ut ur fonden 2009: Svenska hörselförbundet rf 4 000,00 Monica Bäckström, Jorois 500,00 Marie Kantero, Helsingfors 800,00 Kim Nikander, Esbo 1 000,00 Annika Lind, Ekenäs 500,00 Gunnel Cederberg, Korsholm 500,00 Henrik Segersven, Esbo 1 000,00 Liksom tidigare tycks bidragsnjutarna vara av det mindre verbala slaget. Få besvärar sig att tacka eller på annat sätt notera att bidraget verkligen nått fram. Steget från detta till en verklig redogörelse för hur medlen använts är naturligtvis ännu längre. Styrelsen får ta sig en fundrare över hur vikten av en verklig raportering ska uttryckas. Av fondens medel som frigjorts ur olika placeringsinstrument under året har placerats i inhemska aktier, närmare bestämt Nokia Renkaat och Kone. I övrigt framgår fondens värde och inkomster av bokslutet. Svenska hörselförbundet rf Föreningen har, som under tidigare år, varit medlem i Svenska hörselförbundet rf - en takorganisation för alla svenskspråkiga hörselföreningar i landet. Dessutom är förbundet en kanal till övriga liknande organisationer i och utom landet. Medlemsskapet i förbundet har diskuterats inom styrelsen eftersom föreningens röst i förbundet är svag. För tillfället har föreningen 4 av förbundets över 40 röster. Någon styrelseplats har föreningen inte heller. Förbundet förmedlar de pengar RAY beviljar men återtar nästan hälften i form av avgifter. Eftersom den avgiften kan anses utgöra medlemmarnas prenumeration på Vi Hörs har styrelsen dock ansett medlemskapet motiverat. Förbundets kursverksamhet är också uppskattad och de anställda får gott betyg. EGENTLIG VERKSAMHET Föreningens synligaste verksamhet är de veckomöten som hålls i föreningslokalen. Dessa möten har under årets lopp varit lika välbesökta som under 6/14

7 tidigare år. Små statistiska förändringar kan naturligtvis förekomma. Sålunda verkade det i början på året som om antalet deltagare i måndagsmötena skulle sjunka men efter en tid vaknade medlemmarna upp ur vinteridet och de normala deltagarsiffrorna uppnåddes åter. Under året har vissa tillfällen varit bättre besökta än andra och sålunda visade sig riksdagsledamot och EUs förste ombudsman, Jacob Söderman, dra "fullt hus" när han inför sommarens EU- val höll en föreläsning om EU och dess verksamhet. Författare Bo Carpelans besök lockade också många, även icke medlemmar. En annan gäst som fick stor publik var Dr Håkan Hellberg som berättade om sitt händelserika liv bland värdens fattiga och rika. Föreningens speciella fester, vårfest och julfest, har alltid stor publik. Föreningen har liksom tidigare fått uppskattad hjälp av kaplan Päivikki Ahonen från Johannes församling som ledare för månades andaktsstunder. Jacob Söderman drog många åhörare Under året gjordes endast ett utställningsbesök när ett tiotal medlemmar såg och begapade Maestro Pablo Picassos verk i Ateneum. Antalet deltagare kunde gärna ha varit större men tyder kanske på att ämnet inte träffade pulsen. Utställningen fick var och en bekosta själv men en viss mängdrabatt ingick. Efter utställningsbesöket samlades deltagarna i föreningslokalen till eftersnack vid en tallrik läcker soppa med tilltugg och tillhörande kaffe. Under årens lopp har medlemmarna skänkt en hel del prylar och kläder att säljas på basarernas loppmarknad. Skåpen börjar fyllas eftersom åtgången inte har varit lika stor som tillskottet. Det samma gäller böcker. På våren togs ett 7/14

8 beslut att samla ihop en del av dessa varor och ta dem med till något av stadens otaliga större loppmarknader. Sålunda ställde sig Birgitta Andersson och Moritz Wegar en lördag i slutet av mars bland hundra andra försäljare i Ishallen för att avyttra det mesta. Det råkade bli en senvinterdag med aning av snökaos på gatorna. Publiken var svårflirtad och liten, ingen ville betala något och prutandet var mången gång fräckt. Resultatet av de sex timmarnas försäljning var nedslående och uppmuntrar inte till nya försök. UR FÖRENINGENS DAGBOK KAN FÖLJANDE NOTERAS: Måndagen den hölls terminsstart och som traditionen påbjuder var det kaplan Pävikki Ahonen från Johannes församling som inledde året. Anslutningen var inte stor men alla syntes glada över att åter få träffas inom föreningens hägn informerade Marthaförbundets Camilla Sederholm om kemikalier vi medvetet eller omedvetet kommer i kontakt med i våra hem. Det blev helt klart att vi använder en mängd kemikalier och att en del av dessa är onödiga och andra kunde ersättas med mindre skadliga eller helt kemikaliefria metoder. Vår rädsla för smuts är uppbackad av industrin men är inte alltid motiverad och ofta används ohälsosamma metoder i strävande efter hygien. Nyttig information hölls en dag när medlemmarna hade möjlighet att säga sin åsikt gällande förreningens verksamhet. Tanken var också att nya idéer skulle kläckas. En hel del förslag kom fram Hörselskadade har rätt till skrivtolkning i situationer man tror att den egna hörseln inte räcker till för att uppfatta viktig information. Det kan vara fråga om läkarbesök eller besök hos myndighet, intressanta föredrag i miljö man vet inte har tekniska hjälpmedel osv. Svenska hörselförbundet har arbetat för att skrivtolkningen skall bli tillgänglig för alla och att informationen om detta ska komma fram till de behövande. Catariina Salo från förbundet kom denna måndag för att berätta mera om skrivtolkningen och hur man anhåller om den. I synnerhet huvudstadområdet är illa rustat för tolkning på svenska hade vi förmånen att se författare Bo Carpelan som gäst. Det blev en mycket intressant och humoristisk stund med inblick i en författares vedermödor och glädjeämnen. Carpelan berättade speciellt som sin bok Axel som mycket handlar om Sibelius och hans musik. Han berättade också om sin nyaste bok Barndom. Efteråt signerade Carpelan flera medlemmars böcker Sekreteraren hade i slutet på senaste år besökt Hamburg och en av stadens största turistatraktioner - en jättelik anläggning för miniatyrtåg och landskap. Denhär dagen bänkade sig medlemmarna för att se en DVD film från anläggningen. Det var samtidigt invigning av den nya videoinstallationen och duken. Medlemmarna uppskattade föreställningen och kunde samtidigt konstatera att videoinstallationen ger möjlighet till mångsidiga 8/14

9 presentationer Islam kontra kristedom, pastor Boris Sandberg ville hellre tala om broar mellan dessa två abrahamitiska religioner när han var inbjuden att belysa och diskutera ett hett ämne. Alla har en uppfattning om vad islam står för, Sandberg tog inte ställning utan pekade mera på det gemensamma. Anförandet och diskussionen var intressanta Hanna Klingenberg, hörselskadad studerande, har fått understöd från Söderholms fond för sina studier. Hon var inbjuden att berätta om dessa. Hanna har jobbat mycket med barn med skrivsvårigheter och det arbetet beskrev hon detaljerat och inspirerande. Ett tiotal medlemmar från hörselföreningen i Borgå deltog efteråt i kaffesitsen som föreningen Hörseltjänst bjöd på Utvecklingen inom hörselvården går snabbt framåt. Dir. Pekka Huhtinen från fma. Oticon berättade om nuläget och visionerna på hjälpmedelsfronten. Hörapparaterna blir mångsidigare, effektivare och samtidigt mindre. Allt detta är både gott och ont. Ingen motsätter sig bättre ljudåtergivning men många är skrämda av att tekniken fordrar mera kunnande av användaren. Hörselföreningarnas stödpersoner får kanske mera uppgifter Hölls stadgeenligt vårmöte. Årsberättelsen, bokslutet och revisionsberättelse lades fram och förorsakade ingen diskussion. De under år 2008 avlidna hedrades med stillhet. Mötet hade lockat en rätt liten skara medlemmar Denna dag fick deltagarna i måndagsmötet högklassig information om EU. EUs förste ombudsman, nuvarande riksdagsman Jakob Söderman hade hörsammat en kallelse och berättade nu humoristiskt om arbetet och visionerna i EU. EU-valet som stod för dörren gav extra auktualitet för infon. Att ämnet och personen intresserade visade den stora deltagarskaran. Diskussionen blev livlig. Till sist uppmanade Söderman alla att rösta i valet, en uppmaning säkert mången tog till sig Studerande Irma Härmälä är en modig ungdom. Hon har ensam på eget initiativ rest omkring, studerat och vistats en längre tid i ett spännande land, Jemen. I dag berättade hon med vackra bilder om landet och om sina upplevelser. Ett facinerande land som vi kanske mest förbinder med mörkersidorna inom islam. Frk Härmälä öppnade nya vyer Monica Bäckström, författare och kåsör, är också den medlem som har den längsta vägen av alla till föreningslokalen eftersom hon bor i Jorois/Savolax. Hon har bl.a. skrivit boken om "Helsningholm "- en välkänd naturhamn vid Gullrandafjärden i Åboland. Hon har själv bott och verkat som värdinna på holmen ett par år och fängslats av dess historia. I dag presenterade hon boken och signerade exemplar Varje termin har också en avslutning, denna gång i form av en vårfest. Ett stort antal medlemmar deltog och fick njuta av god mat och trevlig stämning. Under sommarmånaderna hölls informella lördagsträffar vid Kvistebo, föreningens sommarviste. Här sammanstrålar en grupp trogna besökare och får sporadiska besök av andra som inte kan komma så ofta eller som har sina egna sommarställen. Transporten är 9/14

10 i de flesta fall ordnad så att någon med bil tar andra med. Andra föredrar att åka kollektivt trots att alternativen är få. Var och en har egen förplägning med och grillen används flitigt. Herrarna har badat bastu medan någon dam tagit sig ett dopp i träsket. I övrigt är det den glada samvaron som gäller. Surströmming med traditionellt tilltugg bjöd sekreteraren på en lördag. Kvistebo är ett verkligt paradis Kvisteboavslutning med enkel lunch. Ett tjugotal medlemmar hade tagit sig till stugan antingen med beställbussen, som gick från Kiasma, eller med privatbilar. En lyckad dag trots att man helst höll sig inomhus Åter dags för en nystart. Höstterminen inleddes som traditionen påbjuder av kapl. Päivikki Ahonen, som sedan återkom en gång varje månad berättade medlemmen Kurt Andersson om biografer i Helsingfors. Han hade en nästan ändlös lista på biografer som funnits och ännu finns. Under gångna decennier fanns det en biograf i vart och vartannat kvarter numera finns nästan enbart biopalats med flera salar. Kurre kunde också berätta om dramatiken under krigsåren när bl.a. hans "hembiograf" träffades av en bomb. Mången medlem hade egna minnen och diskussionen var livlig Helene Schjerfbeck är en av Finlands mest kända konstnärer. Denna märkliga dam beskrevs av släktingen och föreningsmedlemmen Ann-Marie Appelgren denna dag. Åhörarna fick inblick i en skiftande konstnärsbana och månget var säkert nytt för de flesta. Att få informationen från en med personliga minnen av konstnären gjorde framställningen ännu intressantare Autogen träning är konsentrations- och avslappningsövningar som kan användas för att stärka muskulaturen, lindra spänningar, förbättra sömnen mm. Övningarna som lånat mycket från yoga utan att ändå fordra halsbrytande ställningar eller extrem styrka beskrevs denna dag av hälsocoatchen Kitty Seppälä. Nyttig information för envar om man implementerar dem i sitt dagliga liv Svenska hörselförbundets ordförande Birgitta Kronberg hade bjudits in för att berätta om förbundet, dess verksamhet och nya mål. Samtidigt passade hon på att tacka för det bidrag som beviljades ur Söderholms fond för att möjliggöra ett fjärde nummer av förbundstidskriften Vi Hörs hölls stadgeenligt höstmöte med val av ny ordförande och styrelse samt fastställande av budget och verksamhetsplan för Ulla Donner blev föreningens första ordförande vald enligt de nya stadgarna. Glädjande många medlemmar deltog i hösmötet ordnades höstbasar. Ingen vårbasar hade hållits eftersom de flesta gynnare inte ger gåvor mer än en gång per år. Varor fanns nu tillräckligt men publiken blev mindre än vad de aktiva hade hoppats. Resultatet nådde inte heller det mål som hade uppställts såg medlemmarna en Lasse Åberg film, en DVD via videokanonen. Föreställningen togs väl emot och flera filmvisningar efterlystes. Ljudet återgavs via T-slingan men också 10/14

11 via högtalarna Vardagsjuridik var rubriken för det anförande en av Aktia banks jurister, Carlotta Langinvainio, höll denna dag. Det blev råd om arv och gåvor men också om laglig skatteplanering. Nyttig information trots att de flesta kanske redan har sitt testamente klart fick föreningen sitt andra författarbesök under året. Denna gång dr Håkan Hellberg som berättade om sitt innehållrika liv bland världens fattiga och rika. Hellberg har som medicinare arbetet i 60 talet länder med bl.a. FN och WHO som uppdragsgivare. Han har skrivit ett antal böcker om sina upplevelser och sålde flera och signerade denna dag var det dags att fira den traditionella födelsedagen. En födelsedag för alla men speciellt för dem som paserat ett jämt år, denna gång startande vid 65 år. Ordföranden överräckte en ros till alla pluss att hon även rosade de tre över nittio år som deltog i dagens sammankomst hölls föreningens julfest. En traditionell julfest med sång, julevangelie, Rydberg, gröt och kaffe med julstjärnor och pepparkakor, Lucia och tomtar. Salen var nästan fullsatt och stämningen varm och gemytlig. Birgitta Andersson och Lola Martin bland högar av kärl efter julfesten ÖVRIG VERKSAMHET Som under tidigare år så har även under 2009 både Canastagruppen och Litteraturgruppen hållit regelbundna träffar i lokalen. Båda grupperna är små och skulle gärna se flera deltagare. Ny klubbförsök har inte gjorts under året. RÅDGIVNING OCH BATTERIFÖRMEDLING Föreningen har två tränade hörselrådgivare som kan hjälpa med enklare problem gällande hörapparater. Batterier till självkostnadspris har förmedlats och 11/14

12 torra, styva slangar bytts till nya. Denna verksamhet sparar pengar och tid för den som annars skulle vara tvungen att köpa sina batterier på affär och kanske behöva söka hjälp hos importörer eller HUS hörcentral för att få en läckande slang utbytt. MEDLEMMAR Medlemsantalet har fluktuerat under året. Vid årskiftet hade föreningen 186 medlemmar. Under året har 13 nya medlemmar antagits, 5 har begärt utträde, 3 har strukits, och två har avlidit enligt till föreningen inkomna uppgifter. De avlidna är Ebba Ikonen, som var aktiv styrelsemedlem under många år och en kort tid även föreningens ordförande, samt Brita Grönholm. Vid Ebba Ikonens jordfästning lade Tom Weckström och Moritz Wegar ner blommor i föreningens namn. STATISTIK ÖVER ANVÄNDNINGEN AV FÖRENINGENS MÖTESLOKALER Antal möten Luthergatan 14 Antal deltagare Måndagsmöten inkl. föeningsmöten Canastaklubben Litteraturklubben 7 30 Basar 1 ~120 Styrelsemöten 7 Övriga bl.a. Husbolaget, För. Hörseltjänst 6 ~80 Privata fester 3 ~90 71 ca ca 1240 Totalt Kvistebo Lördagssamlingar och övriga reg. besök FÖRENINGENS HEMSIDA Föreningens hemsida moderniserades under året. Fma. DeJu Ab gjorde arbetet. Moderniseringen var motiverad i och med att föreningen antog sitt nya namn. Sidan gjordes i ett nytt program som är mycket mångsidigare men enklare 12/14

13 att administrera - den del som besökaren inte ser. Detta underlättar betydligt arbetet för nuvarande men även för kommande administratörer. Hemsidan flyttades också till finsk domän och finns nu på EKONOMIN Föreningens viktigaste inkomstkälla är det netto som uthyrningen av bostaden i AOY Alppilanaho ger. Nettot blev under året lägre eftersom bolaget beslöt debitera en extra hyra. Bidragen från Helsingfors stad och RAY är också viktiga och med det bidrag Esbo stad beviljat har verksameheten vid Kvistebo kunnat finanseras. Medlemsavgifterna och inkomsterna från basaren är i storleksordning med de offentliga bidragen. De anonyma donationer som inkommit noteras med tacksamhet. Ett visst överskott som behövs för att brygga över perioden mellan årets och nästa års bidragsutbetalningar finns vid årsskiftet. Dessutom bör de kommande renoveringarna tas i beaktande i görligaste mån. Höstmötet godkände en höjning av medlemsavgiften, en helt nödvändig åtgärd. Bolagsvederlaget för Luthergatan 14 har redan inbakade lånekostnader och den delen kommer i och med rörsaneringarna att stiga kännbart. I övrigt bör beaktas att alla kostnader i samhället stiger. Ekonomin kommer med all sannolikhet att vara kommande styrelsers svåraste arbetsfält. ERHÅLLNA BIDRAG 2009 Bidragsgivare Belopp Helsingfors stad 2 000,00 RAY via förbundet Allmänt verksamhetsbidrag 500,00 Medlemsbaserat bidrag 2 442,32 Esbo stad 2 942,32 500,00 Anonyma donationer ,00 13/14

14 Föreningens styrelse har under året varit: Ulla Donner, Helsingfors, ordförande Birgitta Andersson, Helsingfors, ledamot, vice ordförande Tom Weckström, Helsingfors, ledamot, kassör Dorrit Ingvall, ledamot, Helsingfors Lola Martin, ledamot, Helsingfors Moritz Wegar, Vanda, ledamot, sekreterare Bokföringen har skötts av QWERTY Ab/Oy och revisor har varit Carola Holm och medlemmen Kurt Andersson hennes suppleant. Föreningen har under året haft lika livlig verksamhet som under tidigare år. Särskilt måndagssamlingarna i föreningslokalen har varit uppskattade vilket antalet deltagare visar. Särgrupperna har hållit sina träffar med ungefär samma uppslutning som under tidigare år. Styrelsen har inte haft kraft att ordna de påtänkta utflykter och studiebesök som verksamhetsplanen förutsatte. I viss mån har kostnaderna också bromsat planerna. En allt större del borde medlemmarna själva stå för vilket inte gläder någon. Det utställningsbesök som ordnades fångade heller inte så stort intresse som initiativtagarna hoppades. Denna gång torde inte kostnaden ha skrämt. Lördagsträffarna vid Kvistebo hade färre deltagare än året innan men orsakerna var mänskliga. Helsingforsregionens hörselförening har åter bevisat att den uppskattas av sina medlemmar och föreningen kan med tillfredsställelse se tillbaka på verksamhetsåret Helsingfors januari 2010 Styrelsen Framlägges för vårmötet 22 mars 2010 Godkänd av vårmötet 22 mars /14

De Gamlas Hem i Tammerfors r.f. Vanhain Koti Tampereella ry. 1898-1998

De Gamlas Hem i Tammerfors r.f. Vanhain Koti Tampereella ry. 1898-1998 De Gamlas Hem i Tammerfors r.f. Vanhain Koti Tampereella ry. 1898-1998 Johanna Wassholm FÖRORD De Gamlas Hem i Tammerfors r.f. - Vanhain Koti Tampereella r.y. har verkat i ett helt sekel. Inför Hemmets

Läs mer

Folkhälsans. föreningsmapp. Folkhälsans föreningsmapp

Folkhälsans. föreningsmapp. Folkhälsans föreningsmapp Folkhälsans föreningsmapp INNEHÅLL sida sida 1. Inspiration och transpiration... 2 Idéer för styrelsearbetet...2 Styrelsens minneslista...3 Idétorka eller nyhetsiver axplock på saker en lokalförening kan

Läs mer

Folkhälsans. föreningsmapp. Folkhälsans föreningsmapp

Folkhälsans. föreningsmapp. Folkhälsans föreningsmapp Folkhälsans föreningsmapp INNEHÅLL sida sida 1. Inspiration och transpiration... 3 Styrelsens minneslista...5 Idétorka eller nyhetsiver axplock på saker en lokalförening kan göra...7 Tips på verksamhet...7

Läs mer

Rapport - Dagbok. Boliviaprojektet. Uppföljningsresa 11 26 oktober 2014. Åke Söderman. ABF Gävleborg

Rapport - Dagbok. Boliviaprojektet. Uppföljningsresa 11 26 oktober 2014. Åke Söderman. ABF Gävleborg 1 Rapport - Dagbok Boliviaprojektet Uppföljningsresa 11 26 oktober 2014 Åke Söderman. ABF Gävleborg 2 Inledning Så var det dags för den sista uppföljningsresan under Boliviaprojektets 19 genomförda år.

Läs mer

Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom...5 Hur får man en klubb att fungera?. 7

Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom...5 Hur får man en klubb att fungera?. 7 Innehållsförteckning Välkommen till din guide i klubbgalaxen.. 1 Vilka är Fältbiologerna? 2 Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom..........5 Hur får man en klubb att fungera?. 7 Att skapa god

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson Bergsundsbladet Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson I en tid då vädret verkar ha lite svårt att bestämma sig kommer årets första nummer av Bergsundsbladet. Bladet

Läs mer

1/2012. I DETTA NUMMER: VIS Policy om hörselimplantat färdig Stora skillnader i landstingens rehabilitering och mycket mer...

1/2012. I DETTA NUMMER: VIS Policy om hörselimplantat färdig Stora skillnader i landstingens rehabilitering och mycket mer... VIStidningen Utgiven av vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: VIS Policy om hörselimplantat färdig Stora skillnader i landstingens rehabilitering och mycket mer... 1/2012 besök oss gärna på internet: www.visriks.nu

Läs mer

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI Rapport över effekter Våren 2012 1 Projektet SFI på Jamtli har möjliggjorts med stöd från Östersunds kommun. Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

Medlemstidning 2007:4

Medlemstidning 2007:4 Medlemstidning 2007:4 Sid 2 Styrelsen Sid 3 Ledaren Sid 4 Seniorträffarna, HC om TSS mm Sid 5 HRF-kongrressen i vår Hörselrådet Sid 6 Kallelse till höstmöte Sid 7 Nomineringsblankett Sid 8 Slingrapport

Läs mer

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014 Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Reviderad juni 2014 Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, Frejgatan 75, 113 26 Stockholm, 08-556 068

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer TeeTime Nr 3 2005 Årsmötesnummer Välkommen till årsmöte den 24 november TeeTime Klubbtidning för Karlskoga Golfklubb Postadress TeeTime Bricketorp 647 691 94 Karlskoga E-post teetime@kgagk.se Ansvarig

Läs mer

JAK Medlemsbank 1965-2015

JAK Medlemsbank 1965-2015 1 JAK Medlemsbank 1965-2015 Intervjuerna i det här dokumentet har gjorts av Madeleine Bengtsson, utom intervjun med Eva Stenius som är tagen ur JAKs Jubileumsskrift 40 år och skriven av Karin Abrahamsson.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Masthugget 1/04. Teatern trivs på terassen Följ MBK:s fotbollsflickor Rånet på Fjällgatan

Bostadsrättsföreningen Masthugget 1/04. Teatern trivs på terassen Följ MBK:s fotbollsflickor Rånet på Fjällgatan Bostadsrättsföreningen Masthugget 1/04 Teatern trivs på terassen Följ MBK:s fotbollsflickor Rånet på Fjällgatan Ledare styrelsens syn på saken Jag tar fram kopplet och ropar på Zabi vår hund. Jag tänker

Läs mer

Välkommen. Alla tryck och andra rättigheter är skyddade. Kvinnojouren Stina & Anahid Khachadorian 2010. Deltagarna i skrivandet i denna bok

Välkommen. Alla tryck och andra rättigheter är skyddade. Kvinnojouren Stina & Anahid Khachadorian 2010. Deltagarna i skrivandet i denna bok Välkommen Välkommen Alla tryck och andra rättigheter är skyddade Kvinnojouren Stina & Anahid Khachadorian 2010. Deltagarna i skrivandet i denna bok Namn enl. bokstavsordning Anahid Khachadorian Anna Lytsy

Läs mer

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com Att klara av en livsomställning 1 ATT BLI PENSIONÄR Kompendium av Bengt Elmén socionom Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com 2 ATT BLI PENSIONÄR INLEDNING

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Guide till föreningar. som vill skaffa egen. anläggning

Guide till föreningar. som vill skaffa egen. anläggning Guide till föreningar som vill skaffa egen anläggning KORPENS ANLÄGGNINGSGUIDE 2 Den här guiden är tänkt som inspiration och kun- skapsstöd för dig som vill lära dig mer om hur din förening kan gå från

Läs mer

ÅLÄNDSK UTREDNINGSSERIE

ÅLÄNDSK UTREDNINGSSERIE ÅLÄNDSK UTREDNINGSSERIE 2003:7 Att leva i en familj med ekonomiska svårigheter Lina Lundström Oktober 2003 ISSN 0357-735X Innehållsförteckning 1 INLEDNING 2 1.1 Finland 2 1.2 Sverige 3 1.3 Syfte-frågeställningar

Läs mer

LBS historia. Nedskriven av hedersmedlem Bengt Myrgren. Sida 1 av 23

LBS historia. Nedskriven av hedersmedlem Bengt Myrgren. Sida 1 av 23 LBS historia Nedskriven av hedersmedlem Bengt Myrgren. Sida 1 av 23 (första delen) 1941 bildades Ligna Båtsällskap och till 50-årsjubileet 1991 kommer i en serie artiklar i Medlemsnytt något av LBS historia

Läs mer

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv Högskolan Dalarna Institutionen för Hälsa och Samhälle Pedagogik III, grundnivå 2, 30 högskolepoäng Examensarbete 15 högskolepoäng ht 2008 Examensarbete Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Läs mer

Bakgrund När jag för tio år sedan bodde i en krympande stad i forna

Bakgrund När jag för tio år sedan bodde i en krympande stad i forna Bakgrund När jag för tio år sedan bodde i en krympande stad i forna DDR där bostadshusen plockades ned runt omkring oss och 17-åringarna bildade familj, hade jag en kurskamrat som annars bodde i Berlin.

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

Projekt STUK. Stark Ung Konsument. Ett konsumentprojekt riktat till Västernorrlands läns gymnasietvåor.

Projekt STUK. Stark Ung Konsument. Ett konsumentprojekt riktat till Västernorrlands läns gymnasietvåor. Slutrapport Slutrapport Projekt STUK Stark Ung Konsument. Ett konsumentprojekt riktat till Västernorrlands läns gymnasietvåor. Författare: Annica Martin och Ann-Cathrin Granbäck Sammanfattning Projekt

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Du och din bostadsrättsförening

Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening kan vara arbetsamt och kräver stor kunskap. De frågor som behandlas sträcker sig över vida

Läs mer

Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen

Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen The Black Dahlia Camilla Sjöberg och Ingrid Ludvigson BC2 Textilhögskolan i Borås 2008-06-02 Med handledning av Martin Behre 1 Sammanfattning Svenskorna är kända

Läs mer