Välkommen ll. Läsåret 14/15

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen ll. Läsåret 14/15"

Transkript

1 Välkommen ll Läsåret 14/15

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Välkomna ll S:t Eskil läsåret 14/15 3 Adress och telefonförteckning 4 Läsårsdata 14/15 5 Programförteckning 6 Ansvarsfördelning 6 Sammanträden 7 Mentorskap 10 Studie- och yrkesvägledning 10 Frånvaro 11 Ledighet 12 Ordningsregler 13 Datoranvändning, studieresultat 14 Skolbibliotek 15 Skolrestaurang 16 Instruk oner vid brand 16 Handlingsplan mot droger 17 Intern kommunika on 17 Övrig informa on 18 Lokaler 20 Karta 21 Välkomna till S:t Eskil läsåret 14/14 S:t Eskils gymnasium är en tradi onsrik skola i förändring. Skolans historia började för över 170 år sedan. Då grundades den första skolan för högre studier i Eskilstuna i en byggnad som låg där stadshuset idag är beläget. Den äldsta byggnaden på skolan är från 1885, det s.k Annexet (C-huset). Idag är vi en modern skola med nyrenoverade lokaler. Vi har det Este ska programmet Arts & Performance med inriktning på bild, dans och musik, Hantverksprogrammet med inriktning mot frisör, övriga hantverk med bl a inrik ngarna Hälsa & kroppsvård och Florist, Hotell- & turismprogrammet, Introduk onsprogrammen, Interna onal Baccalaureate, Samhällsvetenskapsprogrammet med samhällsinriktning, medieinriktning och en säkerhetsprofil. Hand i hand med den tekniska utvecklingen har vi bevarat skolans humanis ska och interna onella profil. Vi har e rikt språkutbud och många interna onella kontakter. Vi organiserar oss i samlade studiemiljöer där programmets elever och lärararbetslaget i huvudsak vistas i egna programanpassade lokaler. På S:t Eskils gymnasium accepterar vi inget våld, ingen mobbning, ingen rasism eller främlingsfientlighet. Vi är toleranta och ödmjuka mot varandra. Vi accepterar varandra som vi är och respekterar varandras olikheter. Vi satsar hårt på a utveckla mentorskap och a stärka elevinflytandet. På S:t Eskil är det all personals uppgi a låta varje elev arbeta u från sina förutsä ningar och därigenom kunna utveckla sin unika egenart. Vi arbetar kon nuerligt med skolans kvalitet i kvalitetssäkringsmodellen Qualis och är måna om elevernas goda studieresultat. Aktuell Informa on publiceras på vår webbplats, på vår intern-tv och i vår egen App för Android och iphone. 3

3 Adresser och telefonnummer S:t Eskils gymnasium Smedjegatan ESKILSTUNA Rektor Halina Sundqvist , Rektor Johan Ahlqvist , Bitr rektor Pelle Marklund , Studievägledare Anneli Gustafsson , Studievägledare Charlo e Westberg , Kurator Ann-Charlo Conrad Kurator Annika Melin Skolsyster Gunn Möller IB-coordinator Trevor Ayton , Biblio karie Caroline Norrby Kökschef Teresia Mäkelä , Cafeteria, Bri -Marie Eriksson Vaktmästare Jan Persson Personalredogörare Anna-Lena Löthman Ekonomi/resor Anita Parnesten Expedi onen Lilian Flodin Schemaläggare Per-Erik Eriksson Frisörskolan Elevrådet Läsårsdata Hös erminen år 2014 börjar 18 augus och slutar 22 december Vårterminen år 2015 börjar 8 januari och slutar 5 juni Skollov läsåret Höstlov år 2014 är vecka 44, 27 oktober ll 31 oktober Vinterlov år 2015 är vecka 8, 16 februari ll 20 februari Påsklov år 2015 är vecka 14, 30 mars ll 2 april Lovdag år 2015 (i samband med Kris Himmelsfärdsdag) 15 maj Utöver de a är röda dagar i almanackan stängda dagar i skolan. Frånvaroanmälan Elever (automa serad telefontjänst)* Personal *se instruk on på sidan

4 Programförteckning Este ska programmet Arts & Performance ES Hantverksprogrammet HV Hotell & turismprogrammet HT Introduk onsprogrammen IM Interna onal Baccalaureate IB Samhällsvetenskapsprogrammet SA Ansvarsfördelning Skolledning Rektor Halina Sundqvist Programansvarig för HT, HV och Introduk onsprogram (IM). Rektor Johan Ahlqvist Programansvarig för SA, IB och ES. Bitr rektor Pelle Marklund Ansvarar för webb, data/it, lokaler och inköp. Programansvarig för ES. S:t Eskils gymnasiums rektorer arbetar i e s k funk onellt delat ledarskap och de har e gemensamt ansvar för enheten. Studie- och yrkesvägledning Charlo e Westberg HV, IB, Introduk onsprogrammen Anneli Gustafsson ES, SA, HT Kurator Ann-Charlo Conrad IB, SA, HT Annika Melin ES, HV Introduk onsprogram Service Vaktmästare Jan Persson Sammanträden Nedan beskrivs de fasta konferenser, grupper, kommi éer, träffar, råd och nämnder som finns på skolan. Klasskonferens/Betygskonferens/mentorträff Klasskonferenser/mentorträffar genomförs enligt särskild kallelse. På konferenserna behandlas elevernas studiesitua on. Mentor är ordförande. På betygskonferenserna behandlar vi elevernas studieresultat. Ämneskonferens För varje ämne eller ämnesområde finns en ämneskonferens med en ekonomiskt ansvarig kontaktlärare. Här behandlas pedagogiska och ekonomiska frågor inom ämnesområdet. Elevhälsoträffar Elevhälsan träffar regelbundet mentorer, programvis, där klassitua onen och de enskilda elevernas övergripande studiesitua on behandlas. 6 7

5 Samverkansgrupp Samverkansgruppen (SVG) består av skolledning och företrädare för skolans fackliga organisa oner. Dessa företrädare utses av respek ve lokala fackliga organisa oner och meddelas i protokoll från SVG. I SVG sker förhandling och beslut enligt MBL (Medbestämmandelagen). Gruppen sammanträder i regel en gång per månad. Ledamöter SVG: Skolledning, representanter från SACO, TCO och LO. Skyddskommitté Skolan har en egen skyddskommi é som behandlar skydds- och arbetsmiljöfrågor. På skolan finns skyddsombud, inklusive e huvudskyddsombud, som är utsedda av personalen. Det ska också finnas elevskyddsombud, som är utsedda av eleverna. Skyddskommi én sammanträder llsammans med SVG minst två gånger per läsår. Stipendienämnd S pendienämnden utarbetar förslag och beslutar om fördelning av s pendier. S:t Eskils gymnasiums s pendier kan inte sökas av enskild elev. S pendienämnden sammanträder minst en gång per termin. Ledamöter S pendienämnd: Rektor Johan Ahlqvist (sammankallande) Jari Salmijärvi Henrik Nordström Per Honkanen Sammanträden med elevin lytande Elevprogramträffar (EPT) Ansvarig skolledare för respek ve program träffar 1-2 elevrepresentanter från varje klass llsammans med en ledamot från elevrådet för a diskutera programspecifika frågeställningar. Eleverna ska i god d innan EPT diskutera de aktuella frågeställningarna på e klassråd. Klassråd För varje klass finns e schemalagt klassråd. Klassrådet består av samtliga elever i klassen och klassens mentorer. Klassrådets huvudsakliga uppgi är a vara e forum för elevdemokra. Elevråd På skolan finns e elevråd, som bl a utser elevrepresentanter ll skolans konferenser, kommi éer, träffar och råd. Skolledningen samarbetar med elevrådet i alla frågor som berör elever på skolan. Alla speciella kommi éer och elevgrupper är underordnade elevrådet. 8 9

6 Mentorskap Varje mentor har huvudansvaret för e antal elever. Elevvårdspersonalen (studievägledare, kurator och skolsköterska) fungerar som stöd för mentorerna. Mentors arbetsuppgi er är: a genom utvecklingssamtal stödja och uppmuntra eleven a göra det bästa av den i gymnasieskolan a regelbundet följa upp elevens frånvaro a regelbundet följa upp elevens studieresultat a ansvara för genomförande av klassråd a hålla regelbunden kontakt med vårdnadshavare a ansvara för a vik g informa on når eleverna Studie- och yrkesvägledning Till studievägledaren kan du gå, under hela din gymnasie d, för a få hjälp och stöd och få svar på frågor gällande: utbildningsvägar val av program, inriktning och kurser behörighetsbestämmelser arbetsmarknad och yrkesval Vid eventuella förändringar i studieplanen måste all d studievägledare kontaktas. Elevens aktuella schema gäller lls förändring är godkänd. Studievägledare Charlo e Westberg HV, IB och Introduk onsprogram (IM) Anneli Gustafsson ES, SA och HT Frånvaro I gymnasieskolan gäller obligatorisk närvaro. För a lyckas med studierna är närvaron i skolan nödvändig. Elev får inte vara borta från lek oner utan sjukanmälan eller beviljad ledighet. Vårdnadshavare informeras om frånvaro från dag e. Frånvaroanmälan Elev, eller vårdnadshavare, ringer och anmäler frånvaro med hjälp av en tonvalstelefon. Elevens personnummer måste anges (10 siffror). Frånvaroanmälan kan för närvarande bara göras för en hel dag i taget. Om man ringer e er kl kommer frånvaro a registreras för följande dag. Om du vill anmäla frånvaro del av dag så måste du anmäla direkt ll mentor eller ll kansliet. Åtgärder vid hög frånvaro All o llåten frånvaro räknas som skolk. Skolan ska rapportera ll CSN om en elev skolkar mer än tre mmar under en månad och om det sker vid minst 2 llfällen. Detsamma gäller om elev reser bort på semester utan a skolan har beviljat ledigt. Det är CSN som fa ar beslutet om indraget studiebidrag. Skolan ansvarar för a underlag för beslut skickas ll CSN. Vid indragning av studiebidraget kan även följande bidragsformer påverkas: bostadsbidrag, bidragsförsko, flerbarns llägg, barnpension m.m. Mentor och elevhälsan är mycket angelägna om a hjälpa elev som har hög frånvaro och ser gärna a du som förälder/vårdnadshavare tar kontakt med mentorn. Kontakt med mentor skapas enklast genom a du som förälder skickar e-post ll honom/henne. Se Vi som jobbar här på vår webbplats Det finns möjlighet för föräldrar/vårdnadshavare a logga in på webbtjänsten Skola24 och ta del av frånvarouppgi er. Mer informa on får du av respek ve mentor

7 Ledighet Ledigheterna under gymnasie den är redan väl lltagna: sommar-, höst-, jul-, sport- och påsklov, sammanlagt ca 16 veckor. Resterande d är utbildnings d, som ska användas på bästa sä. Närvaron i skolan är oerhört vik g för a lyckas med sin utbildning och förlorad undervisnings d är e avbräck från den garanterade undervisnings den. A läsa in missade lek oner ökar arbetsbördan. Dessutom sker mycket i skolans miljö som inte går a läsa in på egen hand. Diskussioner och genomgångar kan inte återges och många moment examineras i klassrummet. Med ovanstående mo vering som grund är vi mycket restrik va med a bevilja elev ledighet under terminens utbildnings d. Vi vill a elever och föräldrar mycket noggrant överväger skälen ll den önskade ledigheten och placeringen i d, innan någon ansökan lämnas in ll mentorn, som llsammans med övriga lärare i arbetslaget tar ställning ll sökt ledighet. Mentorn kan bevilja ledighet maximalt tre dagar per läsår. Utöver dessa tre dagar beviljas ingen ledighet för t.ex. längre semesterresor. Denna policy är gemensam för de tre kommunala gymnasieskolorna. Elever och föräldrar bär själva ansvaret för elevens studier om undervisnings den inte utny jas. Om elev tar ledigt trots a mentor eller rektor inte beviljat ledighet kan din rä ll studiebidrag ifrågasä as nästkommande månad. Beslut om indraget studiebidrag tas all d av CSN. Ordningsregler Som elev på S:t Eskils gymnasium har jag både rä gheter och skyldigheter. Det här händer om jag bryter mot våra ordningsregler Konsekvenser av e oacceptabelt beteende är a mina rä gheter kan inskränkas enligt Skollagen kapitel 5. Grövre bro (t ex skadegörelse, hot, våld, slagsmål och mobbing) polisanmäls all d. Upprepad ogil g frånvaro (även sen ankomst) rapporteras ll CSN som beslutar om eventuellt indraget studiebidrag

8 Studieresultat För a du ska lyckas med dina studier och få så bra resultat/betyg som möjligt erbjuder vi stöd och hjälp ll dig. Vi har Studie d (STT) en mme i veckan där alla dina lärare finns på plats och du fokuserar på det ämne eller område du vill utveckla med stöd från lärarna. Vi har e engagerat Elevhälsoteam med kuratorer, skolsköterska, studievägledare, specialpedagog och speciallärare som står beredda a stö a och vägleda dig i din skolgång. Du har också e eget ansvar a komma i d, lyssna på läraren, visa hänsyn ll dina klasskamrater, ta med rä material och hålla reda på vad som ska u öras i de olika kurserna. Om du av någon anledning inte uppnår godkänt (E) i flera kurser kan det bli aktuellt a du får gå om årskursen. Likabehandlingsplan Finns a läsa på vår webbplats eskilstuna.se/steskilsgymnasium. Datoranvändning Skolan är en arbetsplats och all användning av datorer ska vara kopplade ll skolarbete. Ingen förtäring får ske vid datoranvändning då datorer är känsliga för smuts och vätska. Pornografiska, rasis ska eller andra kränkande alster får inte förekomma på skolans datorer. Varje användare av internet har som skyldighet a informera sig om och följa de e ke sregler som gäller på Internet. Endast material där det klart framgår a spridning är llåten får kopieras eller distribueras. Alla former av upphovsrä (copyright) ska respekteras. Alla försök ll intrång i datasystemet samt sabotage eller störande verksamhet mot systemet är absolut förbjudet. Alla som upptäcker fel, brister eller regelbro i systemet uppmanas a rapportera de a ll någon personal omedelbart. Systemansvariga har rä a utan förvarning övervaka skolans system och kontrollera innehållet. Systemansvariga har rä a vid regelbro hindra enskild användares llgång ll skolans nätverk. Personlig dator På S:t Eskil lånar varje elev en bärbar dator och ansvarar för denna under sin studie d. Regler och användning regleras i e separat dokument och e kontrakt upprä as mellan skolan och låntagaren. Skolbibliotek Skolbiblioteket ligger i entréplan i B-huset och är öppet måndag, sdag och torsdag 8-16, onsdag och fredag Här jobbar skolans bibliotekarie Caroline och biblioteksassistenten Lisa. Skolbiblioteket delas av S:t Eskils gymnasium och Komvux. Här hi ar du fack- och skönli eratur, olika dskri er och referensli eratur som kan hjälpa dig i dina studier eller glädja dig på din fri d. På skolans hemsida kan du söka/låna om böcker och få länk- och bok ps. Bibliotekets webbplats ligger under länken biblioteket som du hi ar mi på skolans hemsida. Här kan du söka i en massa bra databaser som tex Ar kelsök,bibliotekskataloger m m. Biblioteket har 15 datorer och en skrivare/kopiator som du får använda. Biblioteket finns även på Facebook och gilla gärna vår sida för a få den senaste informa onen från biblioteket. Fråga gärna om du behöver hjälp med a söka informa on eller hi a en bra bok. Du lånar själv med samma lånekort som på stadsbiblioteket (eller di personnummer) + pin-kod. Innan låne den går ut kan du själv låna om via bibliotekskatalogen på bibliotekets webbplats. Alla lån sker på eget ansvar och du är skyldig a återlämna allt du har lånat i d. Om du inte återlämnar i d blir du ersä ningsskyldig och får betala bokens kostnad. Reglerna för datoranvändning gäller även i biblioteket. Välkommen önskar Caroline och Lisa 14 15

9 Skolrestaurang I skolrestaurangen serveras dagens rä, alterna v rä och e vegetariskt alterna v. (De som äter fläskfri kost serveras vegetariskt) Om eleven är i behov av specialkost, är det vik gt a skolan känner ll de a. Blanke en Intyg om specialkost hämtas och lämnas hos mål- dspersonalen, mentor eller skolsköterska. Vid sjukdom eller annan frånvaro ser vi gärna a ni med specialkost hör av er ll restaurangen Lunch serveras mellan kl och Eleverna ska äta på schemalagd lunch d så a det inte bildas onödiga köer. Eleven tar med sig sin egen disk e er avslutad mål d och vi sopsorterar förstås vid diskinlämningen. Instruktioner vid brand Den som upptäcker brand utlöser brandlarmet och ringer 112 och berä ar vad som hänt. (Har larmet utlösts ofrivilligt ska de a också meddelas på 112.) Vid larm ska alla lugnt lämna byggnaden via utrymningsvägarna och bege sig ll grusplanen vid Fristadsskolans gymnas ksal. Uppsamlingsplats för G-huset är Fristadstorget. Lärare som har undervisning i klass eller grupp går sist och kontrollerar a alla i klassen/gruppen finns med. Lärare lämnar närvarouppgi ll skolledningen som möter upp på uppsamlingsplatsen och får däre er vidare instruk oner. Brandbefäl eller skolledning meddelar när det är llåtet a gå llbaka ll skolans lokaler. Mentor ska i samband med terminsstart informera eleverna om instruk oner vid brand. Utrymningsövning sker varje läsår. Handlingsplan mot droger Gymnasieskolan i Eskilstuna ska vara drogfri. Elev får inte vara i skolan påverkad av droger eller alkohol. All befa ning med droger är olaglig. Skolans målsä ning är a llsammans med elever, föräldrar/vårdnadshavare, socialtjänst och polis i första hand förebygga missbruk, i andra hand digt upptäcka och vidta åtgärder mot drogmissbruk. Tidiga tecken på missbruk kan t ex vara hög frånvaro, försämrade skolpresta oner, trö het, byte av kamratkrets, förändrat beteende, kons g ögonkontakt eller återkommande magont och huvudvärk. Om skolans personal blir orolig för a en elev kan tänkas missbruka droger eller alkohol, informeras föräldrarna/vårdnadshavare och socialtjänsten och elevens situa on kartläggs av skolhälsovården/elevvården. En särskild handlingsplan mot droger finns på varje skola. Intern kommunikation Vår webbplats är en vik g del av vår informa on ll elever, föräldrar och allmänheten. Här finner du bland annat kontak nforma on, programinforma on och webbversionen av vår Intern-TV. Mentor och elever har ansvar för a aktuell informa on kommer ll allas kännedom. De a sker o ast på klassrådet eller på någon helklasslek on under veckan. Vår lärpla orm Its learning och E-postsystemet Outlook används för daglig kommunika on. Dagliga nyheter och förändringar informerar S:t Eskils intern-tv om. Denna informa on kan även nås via vår webbplats. S:t Eskil har även en app ll Android och iphone där du kan se di schema, matsedel m m. Under länken Om oss > Elevforum har vi samlat e antal sidor som i första hand är riktade ll våra elever

10 Övrig information Läromedelsrutiner Varje kurslärare ansvarar för a elev kvi erar utdelade böcker på en kvi eringslista och a böckerna samlas in när kursen är avslutad eller elev slutar en kurs. Elev blir återbetalningsskyldig om boken inte lämnas llbaka. Undervisande lärare ansvarar för kvi eringslistan. Ekonomiska bidrag Kuratorer Ann-Charlo Conrad, tel , och Annika Melin, tel , hjälper ll med frågor som gäller studiebidrag, inackorderings llägg, återbetalningsplik ga studiemedel, rese llägg och extra llägg. Försäkring Samtliga elever vid skolan är olycksfallsförsäkrade för skador som inträffar hel d - dygnet runt. Hissnycklar Om elev av någon medicinsk anledning behöver åka hiss kan hissnyckel lånas på kansliet. Kontakta först skolsköterska. Vid lån av hissnyckel skall en deposi onsavgi på 100 kronor betalas, som återfås när nyckeln lämnas llbaka. Information om inställda lektioner Skulle någon lärare inte infinna sig ll en lek on inom 10 minuter, anmäler klassrepresentanten de a ll kansliet om det inte redan finns något meddelande på intern-tv:n eller i Its learning. Vid sjukdom sä s normalt inte någon vikarie in första dagen. Eleverna studerar då o ast på egen hand på valfri plats. Vad som gäller meddelas på intern-tv. Upphittade föremål Lämnas in och hämtas på kansliet, undantag kan vara idro skläder som lämnas kvar i resp idro shall. Föremålen kan också lämnas direkt ll polisens hi egodsavdelning. Busskort Vid frågor angående busskort, kontakta kansliet. Parkeringstillstånd Tillfälliga llstånd u ärdas på kansliet och gäller endast servicefordon på markerade platser. I övrigt gäller kommunens parkeringsvillkor. Elevskåp Elevskåpen är skolans egendom och lånas ut ll eleven under läsåret. Skåpen töms och städas av eleven vid varje läsårsslut. Sopsortering/återvinning På skolan finns sortering/återvinningskärl och pappersåtervinning i korridorerna och återvinningssta on på skolgården. Det är allas vårt ansvar a hjälpas åt med de a. Tänk på miljön! Öppettider Entrédörrar med kortläsare låses kl varje dag. Övriga entrédörrar låses något digare. Vid stora entrén ll A-huset finns en por elefon som går ll kansliet. På lovdagar hålles samtliga dörrar låsta. Synpunkter på skolan och dess verksamhet DU är välkommen a lämna dina synpunkter ll din kurslärare, mentor eller ansvarig rektor

11 Lokaler Översikt skolområdet A-huset (huvudbyggnaden) Smedjegatan 3 Här finns expedi on, rektorer, bitr. rektor, studievägledare, schemaläggare, IB-Coordinator, vaktmästare, Aula, bild samt idro. SA, SÄK, HT, HV och Språkintroduk on har sin huvudsakliga undervisning i A-huset. B-huset Smedjegatan 5 Bibliotek, skolsköterska, naturkunskap, biologi, fysik, kemi och IBma e. De naturvetenskapliga ins tu onerna delas med Komvux. Lek onssalarna på översta planet ny jas endast av Komvux. C-huset Lek onssalar för IB och en skrivsal. D-huset Careliigatan 11 Skolrestaurang, cafeteria, kurator, studieverkstad, tex l. D-huset delas med Komvux. ES och Introduk onsprogrammen har sin huvudsakliga undervisning i D-huset. E-huset Nygatan Frisörskolan och musik. G-huset Careliigatan 10 Dans. Illustra on: Pär Lagerqvist Lokalbeteckningar Varje undervisningslokal har en beteckning som består av en bokstav och siffror t ex A18. Bokstaven anger i vilket hus lokalen finns och första siffran på vilken våning. Infohä et Välkommen ll finns även på vår webbplats under länken Elevforum, den sidan uppdateras om förändringar sker under läsåret

12 22 23

13

Välkommen ll. Läsåret 13/14

Välkommen ll. Läsåret 13/14 Välkommen ll Läsåret 13/14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Välkomna ll S:t Eskil läsåret 13/14 3 Adress och telefonförteckning 4 Läsårsdata 13/14 5 Programförteckning 6 Ansvarsfördelning 6 Sammanträden 7 Mentorskap

Läs mer

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School Välkommen till Du som nu börjar dina studier vid är naturligtvis nyfiken på skolan. Det här häftet innehåller viktig information om sådant du behöver veta om skolan. Informationen finns även på skolans

Läs mer

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85 Hemsida: www.traineegymnasiet.se E-post : traineegymnasiet@hylte.se Traineegymnasiet Forum, Norra Industrigatan

Läs mer

Birger Sjöberggymnasiet Läsåret 2015-2016 ABC. för elev och vårdnadshavare

Birger Sjöberggymnasiet Läsåret 2015-2016 ABC. för elev och vårdnadshavare Birger Sjöberggymnasiet Läsåret 2015-2016 ABC för elev och vårdnadshavare Denna ABC är tänkt som en lathund för dig och din vårdnadshavare. Uppdaterad information finns alltid att hämta på www.kunskapsforbundet.se.

Läs mer

PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014

PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014 PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014 Kontakt Skolans post och besöksadress: Pihlskolan Klockarvägen 4 712 34 Hällefors Tfn 0591-641 95 Fax: 0591-129 18 Skolans hemsida: www.pihlskolan.hellefors.se Rektor...0591-641

Läs mer

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg ASPERO Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg Gäller läsåret 14/15 ASPERO Kontakt Kristina Haeffner rektor 0725 17 77 99 Madeleine Dahlqvist administratör 031 337 89 00 För övrig personal se

Läs mer

ROSENBORGSENHETEN. Ytterligare 1 dag läggs ut av den enskilda skolan

ROSENBORGSENHETEN. Ytterligare 1 dag läggs ut av den enskilda skolan ROSENBORGSENHETEN Rosenborgskolan Majtorpskolan Läsåret 2013-2014 ROSENBORGSENHETEN INFORMATION TILL ELEVER OCH FÖRÄLDRAR LÄSÅRET 2013-2014 Vi önskar hälsa alla elever välkomna till det nya läsåret. I

Läs mer

Viktig information till elever och föräldrar på. Magelungens gymnasium. Information till föräldrar och elever på Magelungens gymnasium

Viktig information till elever och föräldrar på. Magelungens gymnasium. Information till föräldrar och elever på Magelungens gymnasium Viktig information till elever och föräldrar på Magelungens gymnasium Information till föräldrar och elever på Magelungens gymnasium Vi tycker det är mycket roligt att få välkomna dig till vår skola. Vi

Läs mer

Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13

Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13 Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13 - s plan för att främja likabehandling och arbeta mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 1. Inledning Diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

1.2 Det är förbjudet att fotografera, filma eller göra ljudinspelningar på skolans område utan att alla inblandade gett sitt tillstånd.

1.2 Det är förbjudet att fotografera, filma eller göra ljudinspelningar på skolans område utan att alla inblandade gett sitt tillstånd. Ordningsregler Under skoltid får endast Önnerödsskolans elever, personal och eventuella gäster vara på skolan. Gästerna ska innan besöket meddela skolans expedition när och varför de kommer. Dessa ordningsregler

Läs mer

INFORMATION. ELEVER och FÖRÄLDRAR

INFORMATION. ELEVER och FÖRÄLDRAR MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION till ELEVER och FÖRÄLDRAR LÄSÅRET 2012-2013 MJÖLBY GYMNASIUM. DACKESKOLAN Besöksadress Burensköldsvägen 33 Postadress 595 80 Mjölby Telefon 0142-850 00 (växel)

Läs mer

Startnyckel - För dig som ska börja på vårt ungdomsgymnasium och komvux

Startnyckel - För dig som ska börja på vårt ungdomsgymnasium och komvux Startnyckel - För dig som ska börja på vårt ungdomsgymnasium och komvux I detta häfte hittar du all information du behöver för att komma igång med din skolgång på NFU. Det viktigaste: Introduktionsdagen

Läs mer

Betyg Betyg sätts efter avslutad kurs. Ditt betyg kommuniceras och motiveras innan det sätts.

Betyg Betyg sätts efter avslutad kurs. Ditt betyg kommuniceras och motiveras innan det sätts. INFORMATION A-Ö Betyg Betyg sätts efter avslutad kurs. Ditt betyg kommuniceras och motiveras innan det sätts. Bibliotek På skolan finns ett bibliotek där du kan söka information för skolarbeten, låna böcker

Läs mer

Handledning vid olika krissituationer för all personal och elever vid Huddingegymnasiet

Handledning vid olika krissituationer för all personal och elever vid Huddingegymnasiet Uppdaterad ht 2010 Handledning vid olika krissituationer för all personal och elever vid Huddingegymnasiet Trivsel och god psykisk arbetsmiljö på skolan... 1 Åtgärder vid förekomst av kränkande behandling...

Läs mer

ELEVHANDBOK. tisdag 20 augusti fredag 20 december Höstlov: v. 44, måndag 28okt fredag 1 november Studiedag/ utvecklingssamtalsdag 6 november

ELEVHANDBOK. tisdag 20 augusti fredag 20 december Höstlov: v. 44, måndag 28okt fredag 1 november Studiedag/ utvecklingssamtalsdag 6 november ELEVHANDBOK Besöksadress: Åsgatan 15, Falun Postadress: Box 127 791 23 Falun Skolans telefonnummer: 023-584 20 Sjukanmälan telefon: 023-584 57 Fax: 023-150 52 E-post: Se respektive mentor Följande ifylles

Läs mer

Välkommen till Törnströmska gymnasiet!

Välkommen till Törnströmska gymnasiet! Skolans värdegrund SAMARBETE ENGAGEMANG TYDLIGHET TROVÄRDIGHET Skolans värdegrund bygger på dessa begrepp som ska omsättas i praktisk handling och genomsyra allt som sker vid Törnströmska gymnasiet. Välkommen

Läs mer

GYMNASIESÄRSKOLAN med Fyrisskolans 4-åriga program. Elevinformation. Läsåret 2014/2015

GYMNASIESÄRSKOLAN med Fyrisskolans 4-åriga program. Elevinformation. Läsåret 2014/2015 GYMNASIESÄRSKOLAN med Fyrisskolans 4-åriga program Elevinformation Läsåret 2014/2015 Uppsala kommun FYRISSKOLAN Tel 018-727 97 00, Fax 018-727 97 24 753 75 UPPSALA E-post: info@fyrisskolan.uppsala.se Besöksadress

Läs mer

REFIS-guiden. Ett litet häfte med information. Elevens namn:

REFIS-guiden. Ett litet häfte med information. Elevens namn: REFIS-guiden Ett litet häfte med information Elevens namn: 1 Adressändring Det är viktigt att meddela adressändring. Elever meddelar sin mentor om ändrad adress eller telefonnummer samt uppdaterar sin

Läs mer

MAGNUS ÅBERGSGYMNASIET

MAGNUS ÅBERGSGYMNASIET MAGNUS ÅBERGSGYMNASIET PM inför läsåret 2013-2014 ALLA ELEVER OCH ALL PERSONAL HÄLSAS VÄLKOMNA TILL DET NYA LÄSÅRET! VIKTIG INFORMATION SOM BERÖR ELEVENS STUDIER/UNDERVISNING Individuell studieplan Varje

Läs mer

Klara Gymnasium i Karlstads handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, samt likabehandlingsplan

Klara Gymnasium i Karlstads handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, samt likabehandlingsplan Granskad 2014-08-12 Klara Gymnasium i Karlstads handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, samt likabehandlingsplan Arbetets olika delar Det aktiva arbetet består främst av: - Att bedriva

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2014/2015

VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2014/2015 VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2014/2015 Vi erbjuder dig en skola där skolledning, lärare och administrativ personal arbetar för att ge dig de bästa kunskaper och förutsättningar inför framtiden.

Läs mer

ELEVHANDBOK. Mentors namn: Mentors arbetstelefon: Mentors e-post: förnamn.efternamn@hagstromska.se LÄSÅRET 2014/15.

ELEVHANDBOK. Mentors namn: Mentors arbetstelefon: Mentors e-post: förnamn.efternamn@hagstromska.se LÄSÅRET 2014/15. ELEVHANDBOK Mentors namn: Mentors arbetstelefon: Mentors e-post: förnamn.efternamn@hagstromska.se LÄSÅRET 2014/15 Hösttermin 2014: tisdag 19 augusti fredag 19 december Höstlov: v. 44, måndag 27okt fredag

Läs mer

INFORMATION OCH ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR: Höstterminen 2011

INFORMATION OCH ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR: Höstterminen 2011 1 INFORMATION OCH ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR: Höstterminen 2011 SKOLANS ADRESS: Katrineholms kommun Tel nr : 0150-569 91 ELLWYNSKA SKOLAN Fax nr: 0150-512 80 641 80 KATRINEHOLM BESÖKSADRESS: Trädgårdsgatan

Läs mer

Allmän information hösten 2014 våren 2015

Allmän information hösten 2014 våren 2015 Allmän information hösten 2014 våren 2015 Adressändring Adressändring anmäler du till din mentor. Anslag och affischering Vill du sätta upp något på skolans anslagstavlor kontaktar du vaktmästarna eller

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. samt plan mot diskriminering och kränkande behandling. De Geergymnasiet läsåret 2015-2016

LIKABEHANDLINGSPLAN. samt plan mot diskriminering och kränkande behandling. De Geergymnasiet läsåret 2015-2016 LIKABEHANDLINGSPLAN samt plan mot diskriminering och kränkande behandling De Geergymnasiet läsåret 2015-2016 2 (10) Elevhälsoteamet 2015/2016 Rektor (IM/Särskolan) Cathrine Conrad Rektor (SA/HU) Mattias

Läs mer

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015 Klastorp-Essinge skolor 1 Förväntansdokument Som elev kan du förvänta dig av oss Att vi strävar mot att du ska få den bästa möjliga inlärningssituationen. Att vi

Läs mer

Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan. - Informationshäfte. Läsåret 2008/2009. Välkommen

Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan. - Informationshäfte. Läsåret 2008/2009. Välkommen Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan - Informationshäfte Läsåret 2008/2009 Välkommen MJÖLBY GYMNASIUMS ORGANISATION Mjölby gymnasium består av Dackeskolan, Gymnasiesärskolan, Mjölby vuxenutbildning, Kungshögaskolan

Läs mer

Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan. - Informationshäfte. Läsåret 2010/2011. Välkommen

Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan. - Informationshäfte. Läsåret 2010/2011. Välkommen Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan - Informationshäfte Läsåret 2010/2011 Välkommen SKOLANS ORGANISATION Kungshögaskolan som ingår i Mjölby gymnasium har ca 600 elever och ca 70 anställda. På skolan finns

Läs mer

Rutiner vid kränkning och vid hot och våld

Rutiner vid kränkning och vid hot och våld Likabehandlingsplan På Stenbackaskolan accepteras ingen form av kränkande behandling. Alla har lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning

Läs mer

Elevinformation, läsåret 2014/2015

Elevinformation, läsåret 2014/2015 Elevinformation, läsåret 2014/2015 AFFISCHERING/ ANSLAG APL BETYG/ BEHÖRIGHET Tillstånd för affischering och anslag ges på expeditionen. På varje anslag anges ansvarig och uppsättningsdatum. Anslagen får

Läs mer

Sollefteå kommun Vallaskolan

Sollefteå kommun Vallaskolan Välkomna till ett nytt läsår! Nu har ett nytt läsår börjat och vi känner oss glada över att era barn åter är i skolan. Vi hoppas att ni har haft en fin sommar tillsammans och att ni känner er redo inför

Läs mer

Elevinformation ESmix Åk 1-4

Elevinformation ESmix Åk 1-4 orpsskol an Gymnasiekontoret Anderstorpsskolan Läsåret 2014/2015 Välkommen till Anderstorpsskolan www.anderstorpsskolan.se Elevinformation ESmix Åk 1-4 På hemsidan, www.anderstorpsskolan.se hittar du aktuell

Läs mer

Platengymnasiet läsåret 2011/2012

Platengymnasiet läsåret 2011/2012 Platengymnasiet läsåret 2011/2012 Denna ABC är ett stöd för att lätt finna praktisk information, telefonnummer, skolans rutiner och regler. För övrig och uppdaterad information hänvisas till www.fronter.com/motala.

Läs mer

Elevhandbok Läsåret 2013 2014

Elevhandbok Läsåret 2013 2014 Elevhandbok Läsåret 2013 2014 www.porthalla.se Varmt välkommen till Porthälla gymnasium På Porthälla vill vi att eleven ska synas. Vi tycker att det är viktigt med goda relationer mellan lärare och elever

Läs mer

MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION. till. ELEVER och deras MÅLSMÄN. inför

MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION. till. ELEVER och deras MÅLSMÄN. inför MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION till ELEVER och deras MÅLSMÄN inför LÄSÅRET 2008-2009 MJÖLBY GYMNASIUM. Från och med 1994 bildar de frivilliga skolformerna en egen förvaltning. Utbildningschef

Läs mer

Välkommen till Birgittaskolan i Linköping

Välkommen till Birgittaskolan i Linköping Birgittaskolan i Linköping Välkommen till Birgittaskolan i Linköping Besöksadress: Klostergatan 49, Linköping Postadress: Birgittaskolan i Linköping, Klostergatan 49, 581 81 Linköping Växel: 013-20 60

Läs mer

Plan för elevhälsan, Torsbergsgymnasiet 2014/2015

Plan för elevhälsan, Torsbergsgymnasiet 2014/2015 Torsbergsgymnasiet 2015-04-29 Plan för elevhälsan, Torsbergsgymnasiet 2014/2015 Syfte Planen syftar till att ge en tydlig struktur för de olika typer av insatser och åtgärder som är tänkbara för att främja

Läs mer

SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö

SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö SANNARPSGYMNASIET SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö Adressändring/byte av telefon nr. Om du flyttar eller byter telefonnummer så ska du meddela det till expeditionen och till din mentor. Affischering Affischer,

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling 15/16 Per Gamalielsson Rektor Stefan Marklund Biträdande rektor 2015-08-18 Bakgrund Det finns två lagar som ska skydda elever från kränkningar, diskriminering

Läs mer

Datum 2014-12-18. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2014/15.

Datum 2014-12-18. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2014/15. Brogårdsgymnasiet Datum 2014-12-18 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2014/15. Likabehandlingsplanen beskriver hur Brogårdsgymnasiet säkerställer

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 1. Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 3 Målsättning 4 Vad innehåller lagen? 4 Förbud mot annan kränkande behandling

Läs mer

Likabehandlingsplan för Falkenbergs gymnasieskola, läsåret 07/08

Likabehandlingsplan för Falkenbergs gymnasieskola, läsåret 07/08 Likabehandlingsplan för Falkenbergs gymnasieskola, läsåret 07/08 1. Inledning Falkenbergs gymnasium och Vuxenutbildning är en del av omvärlden och omvärlden är en del av oss. Skolan skall vara välkomnande

Läs mer

Informationshäfte - elever

Informationshäfte - elever Informationshäfte - elever Läsåret 2015/2016 Välkommen till Kunskapskällan! Vi ser fram emot att dela kommande år med Dig, och hoppas vi får många goda stunder tillsammans. I detta häfte finns viktig information

Läs mer

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Innehåll INLEDNING... 3 REGELVERK, LAGAR och BEGREPP... 3 Tre viktiga begrepp... 3 Kränkningar... 3 Diskriminering... 3 Mobbing... 4 RUTINER

Läs mer

Uddevalla Gymnasieskola. Östrabo Yrkes 2012/2013 ABC 12-08-15

Uddevalla Gymnasieskola. Östrabo Yrkes 2012/2013 ABC 12-08-15 Uddevalla Gymnasieskola Östrabo Yrkes 2012/2013 ABC 12-08-15 Uddevalla Gymnasieskola, Östrabo Yrkes ABC ger dig som studerar på Uddevalla Gymnasieskola, Östrabo Yrkes kortfattad information inför dina

Läs mer

VÅR SKOLA ANDERS LJUNGSTEDTS GYMNASIUM LÄSÅRET 2010 2011

VÅR SKOLA ANDERS LJUNGSTEDTS GYMNASIUM LÄSÅRET 2010 2011 VÅR SKOLA ANDERS LJUNGSTEDTS GYMNASIUM LÄSÅRET 2010 2011 Besöksadress: Anders Ljungstedts gata 1 Linköping Postadress: Anders Ljungstedts Gymnasium, 581 81 Linköping Växel: 013-20 76 00 Fax: 013-13 24

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan 1(11) Barn- och utbildningsförvaltningen Kristinebergskolan Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Kristinebergskolan 2 Innehållsförteckning Kristinebergskolans

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN 20132014

LIKABEHANDLINGSPLAN 20132014 LIKABEHANDLINGSPLAN 20132014 INLEDNING Centralskolans handlingsplan är upprättad utifrån skrivelser i skollag och diskrimineringslag. Av diskrimineringslagen framgår att verksamheten ska upprätta en likabehandlingsplan

Läs mer

ELEVINFORMATION/HANDBOK Välkommen till Ekbackeskolan läsåret 2015-2016

ELEVINFORMATION/HANDBOK Välkommen till Ekbackeskolan läsåret 2015-2016 Ekbackeskolan Osby ELEVINFORMATION/HANDBOK Välkommen till Ekbackeskolan läsåret 2015-2016 Ekbackeskolan V Storgatan 15 283 32 Osby Tel: 0479-528530, 0479-528532 ekbackeskolan@osby.se www.ekbackeskolan.se

Läs mer

Likabehandlingsplan. Mot alla former av diskriminerande och kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Mot alla former av diskriminerande och kränkande behandling Likabehandlingsplan Mot alla former av diskriminerande och kränkande behandling Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Definitioner 3. Mål 4. Uppföljning 5. Utvärdering 6. Varningssignaler 7. Förebyggande

Läs mer

Risbergska skolans Likabehandlingsplan

Risbergska skolans Likabehandlingsplan Risbergska skolans Likabehandlingsplan a för planen Rektorer vid Risbergska skolan. Om elev, vårdnadshavare/kontaktperson anser att skolan trots höga ambitioner misslyckas med att komma tillrätta med diskriminering,

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Gymnasieskola med särskole-elever Stenforsaskolan Sibbhult

Plan mot kränkande behandling. Gymnasieskola med särskole-elever Stenforsaskolan Sibbhult Plan mot kränkande behandling Gymnasieskola med särskole-elever Stenforsaskolan Sibbhult Fastställd den 5 oktober 2012 Innehållsförteckning Innehåll... 2 Plan mot kränkande behandling för Gymnasieskola

Läs mer

Viktigt att veta för dig som studerar på komvux eskilstuna

Viktigt att veta för dig som studerar på komvux eskilstuna Viktigt att veta för dig som studerar på komvux eskilstuna Fristadsskolan och Vildrosen Hjärntorget Viljan Version oktober 2013 2 Välkommen till Komvux! Det är en hel del man behöver hålla reda på när

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan för ungdoms och vuxenutbildningen vid Hjalmar Strömerskolan

Läs mer

Informationskatalog för FRÖJERED SKOLA Läsåret 2013-2014

Informationskatalog för FRÖJERED SKOLA Läsåret 2013-2014 Informationskatalog för FRÖJERED SKOLA Läsåret 2013-2014 Kontaktuppgifter Adress Faxnummer E-postadress Fröjereds skola 0502-311 30 frojeredskolan@tidaholm.se 522 94 Tidaholm Telefonnummer Titel Namn Telefonnummer

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Hässleholms Tekniska Skola LÄSÅRET 2014/2015 INNEHÅLL 1. INLEDNING 2 2. DEFINITIONER..3 3. FRÄMJANDE INSATSER..6 4. SLUTSATSER AV KARTLÄGGNINGAR..7 5. FÖREBYGGANDE

Läs mer

Likabehandlingsplan Strömbackaskolan. Naturvetenskap, Teknik och Introduktionsprogrammet

Likabehandlingsplan Strömbackaskolan. Naturvetenskap, Teknik och Introduktionsprogrammet Likabehandlingsplan Strömbackaskolan Naturvetenskap, Teknik och Introduktionsprogrammet 2014-2015 Innehåll Bakgrund... 3 1. Mål... 4 2. Handlingsplan... 4 2:1 Ansvar... 4 2:2 Förebyggande arbete... 5 2:3

Läs mer

NTI GYMNASIET SÖDERTÄLJE. Handbok. För elever och vårdnadshavare

NTI GYMNASIET SÖDERTÄLJE. Handbok. För elever och vårdnadshavare NTI GYMNASIET SÖDERTÄLJE Handbok För elever och vårdnadshavare Elevhandbok, NTI Gymnasiet So derta lje Välkommen till oss på NTI Gymnasiet i Södertälje, vi hoppas du ska trivas! I handen håller du ett

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012 Plan mot kränkande behandling 2012/13 Reviderad november 2012 Policy På Sven Eriksonsgymnasiet accepterar vi inte och tar avstånd från diskriminering eller annan kränkande behandling av våra elever och

Läs mer

Platengymnasiet läsåret 2015/2016

Platengymnasiet läsåret 2015/2016 Platengymnasiet läsåret 2015/2016 Denna ABC är ett stöd för att lätt finna praktisk information, telefonnummer, skolans rutiner och regler. För övrig och uppdaterad information hänvisas till www.fronter.com/motala.

Läs mer

Veckobrev Vecka 48 24/11 28/11

Veckobrev Vecka 48 24/11 28/11 Utbildningsförvaltningen Sid 1 (2) S:t Eriks gymnasium / Scengymnasiet S:t Erik Veckobrev Vecka 48 24/11 28/11 2014 + BILAGOR AKTIVITETER DENNA VECKA SVG Onsdag 26 november kl 08.30-10.30. Plats: Sessionssalen

Läs mer

Uddevalla Gymnasieskola Akademi. elever & föräldrar Läsåret 2014-2015. Akademi Sinclair

Uddevalla Gymnasieskola Akademi. elever & föräldrar Läsåret 2014-2015. Akademi Sinclair ABCför elever & föräldrar Läsåret 2014-2015 Akademi Sinclair 1 UDDEVALLA GYMNASIESKOLA Akademi Sinclair 2014/2015 Estetiska programmet Samhällsvetenskapsprogrammet- media ABC 2 VÄLKOMMEN TILL UDDEVALLA

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN för ARANÄSGYMNASIET med GYMNASIESÄRSKOLAN

LIKABEHANDLINGSPLAN för ARANÄSGYMNASIET med GYMNASIESÄRSKOLAN uniform KUB101 v 1.0, 2005-11-25 LIKABEHANDLINGSPLAN för ARANÄSGYMNASIET med GYMNASIESÄRSKOLAN Fastställd i LSG 2013-06-12 Kungsbacka kommun Innehållsförteckning Diskrimineringslagen 3 Skollagen 3 Lagens

Läs mer

Information till Filbornaskolans elever läsåret 2014--2015 Varmt VÄLKOMMEN till en BRA skola!

Information till Filbornaskolans elever läsåret 2014--2015 Varmt VÄLKOMMEN till en BRA skola! ! Information till Filbornaskolans elever läsåret 2014--2015 Varmt VÄLKOMMEN till en BRA skola! I detta dokument, som du har hittat på skolans hemsida, finns information som varje elev på Filbornaskolan

Läs mer

HANDLINGSPLAN MOT DROGER MÅL: SYFTE:

HANDLINGSPLAN MOT DROGER MÅL: SYFTE: 1 Härnösands gymnasium HANDLINGSPLAN MOT DROGER Upprättad februari 2009 i samverkan mellan skola, polis och socialtjänst. Revideras vartannat år eller vid behov. Skolan ansvarar för att initiera revideringen.

Läs mer

Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro

Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro Skolplikten motsvaras av en rätt till utbildning och inträder höstterminen det år barnet fyller sju år och upphör efter det nionde skolåret. Det gäller oavsett

Läs mer

Kontakt. Välkommen till Skolgårda skola. Läsåret 2012-2013. Vid frågor. Kent Landoff Årskurs F-6 Tel 0141-22 55 96 kent.landoff@motala.

Kontakt. Välkommen till Skolgårda skola. Läsåret 2012-2013. Vid frågor. Kent Landoff Årskurs F-6 Tel 0141-22 55 96 kent.landoff@motala. Kontakt Vid frågor Kent Landoff Årskurs F-6 Tel 0141-22 55 96 kent.landoff@motala.se Fredrik Einvall Årskurs 7-9 Tel 0141-22 55 98 fredrik.einvall@motala.se Framtagen, utgiven och tryckt av Motala kommun/bildningsförvaltningen/skolgårda

Läs mer

Ordningsregler inkl. rutiner för frånvarohantering och betyg och bedömning Ådalsskolan

Ordningsregler inkl. rutiner för frånvarohantering och betyg och bedömning Ådalsskolan Ordningsregler inkl. rutiner för frånvarohantering och betyg och bedömning Ådalsskolan 2014 09 08 Sida 1 av 8 Innehåll Syfte... 3 Ordningsregler... 3 Frånvaro/skolk... 3 Sen ankomst... 3 Avtalad tid...

Läs mer

Elevinformation Läsåret 2014/15

Elevinformation Läsåret 2014/15 Elevinformation Läsåret 2014/15 1 (11) 2012-08-09 Välkommen till Lindengymnasiet! Vi vill hälsa dig varmt välkommen till Lindengymnasiet en gymnasieskola som kännetecknas av en ständigt pågående utveckling.

Läs mer

ELEVBOK. Välkommen! Information inför läsåret 2014-2015. Kulturama Gymnasium Odenplan Påhlmans Gymnasium Stockholms Tillskärarakademis Gymnasium

ELEVBOK. Välkommen! Information inför läsåret 2014-2015. Kulturama Gymnasium Odenplan Påhlmans Gymnasium Stockholms Tillskärarakademis Gymnasium ELEVBOK Information inför läsåret 2014-2015 Kulturama Gymnasium Odenplan Påhlmans Gymnasium Stockholms Tillskärarakademis Gymnasium Välkommen! Kulturama Gymnasium Odenplan Hagagatan 23 A, plan 4 E-post:

Läs mer

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/LIKABEHANDLINGSPLAN

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/LIKABEHANDLINGSPLAN Strandskolan 2014-2015 Datum för upprättande: 140626 Innehållsförteckning Till dig som elev 3 Till dig som är förälder 3 Likabehandlingsplanens syfte 4

Läs mer

Likabehandlingsplan, plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015

Likabehandlingsplan, plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 Likabehandlingsplan, plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 VÄRDEGRUND Alla på skolan ska visa varandra respekt i samtal och bemötande oberoende av bakgrund, tro, kön eller sexuell läggning

Läs mer

Riktlinjer för skolpliktsbevakning

Riktlinjer för skolpliktsbevakning Riktlinjer för skolpliktsbevakning Alla barn i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. Skolplikten innebär även närvaroplikt, dvs. en skyldighet att delta i den utbildning som anordnas,

Läs mer

Lycka till med studierna och dina år på Berzeliusskolan!

Lycka till med studierna och dina år på Berzeliusskolan! VÄLKOMMEN TILL BERZELIUSSKOLAN! Du ska nu börja ditt första läsår på ett treårigt gymnasieprogram vid Berzeliusskolan. Utbildningen du valt är en förberedelse inför fortsatta studier vid universitet/högskola

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Rudbecksgymnasiet läsår 15/16

Plan mot kränkande behandling. Rudbecksgymnasiet läsår 15/16 Plan mot kränkande behandling Rudbecksgymnasiet läsår 15/16 1 Inledning Det finns två lagar, Skollagen och Diskrimineringslagen, som ska skydda mot kränkning, diskriminering och trakasserier i skolan.

Läs mer

Välkommen till 2012-2013. Rutiner från A till Ö Elever

Välkommen till 2012-2013. Rutiner från A till Ö Elever Välkommen till 2012-2013 Rutiner från A till Ö Elever Alla elever når målen, gör sitt bästa och ser oändliga möjligheter i sin framtid Välkommen till Söderbymalmsskolan! Efter ett riktigt långt sommarlov

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Polhemskolan 2014-15

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Polhemskolan 2014-15 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Polhemskolan 2014-15 Lunds kommunala gymnasieskolor, vuxenutbildning, grundskolan International School of Lund samt Modersmålscentrum i Lund tar avstånd

Läs mer

Välkomna. Föräldramöte för blivande årskurs 4 Sandåkerskolan

Välkomna. Föräldramöte för blivande årskurs 4 Sandåkerskolan Välkomna Föräldramöte för blivande årskurs 4 Sandåkerskolan Arbetslag Lila År 4 och år 5 Cirka 125 elever Cirka 22 elever/undervisningsgrupp Våra pedagoger Lena Ahrland, SO lena.ahrland@landskrona.se Lina

Läs mer

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar.

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola, Förskoleklass och Fritidshemmet Ankaret F Ö R E T A G 1 Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola,

Läs mer

Lerums Gymnasiums likabehandlingsplan

Lerums Gymnasiums likabehandlingsplan LIKABEHANDLINGSPLAN 1 (8) Lärande Lerums Gymnasium Lerums Gymnasiums likabehandlingsplan Likabehandlingsplanen gäller för alla gymnasiets enheter (enhet 1, enhet 2, enhet 3, enhet 4 och enhet 5) På Lerums

Läs mer

Välkommen till Danderyds Gymnasium

Välkommen till Danderyds Gymnasium 1 Välkommen till Danderyds Gymnasium Läsåret 2013/2014 Värt att veta Om Danderyds gymnasium 2 2 Innehåll Välkommen till Danderyds Gymnasium!...3 Kontakter....4 Informationskanaler...6 Dina studier...7

Läs mer

Drogpolicy fo r SG/So dra Viken

Drogpolicy fo r SG/So dra Viken Drogpolicy fo r SG/So dra Viken INLEDNING På SG/Södra Viken accepterar vi inga droger. Vi vill att våra elever och studenter skall ha en drogfri studietid i en trygg och trivsam arbetsmiljö. Vi ska verka

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR. Skolenhet Mjölner. Läsåret 2014/15

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR. Skolenhet Mjölner. Läsåret 2014/15 LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR Skolenhet Mjölner Läsåret 2014/15 Innehållsförteckning Bakgrund 3 1 Mål. 4 2 Handlingsplan.. 4 2.1 Ansvar. 4 2.2 Förebyggande arbete 5 2.3 När något inträffar som strider mot lagen.

Läs mer

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ...

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER 1 Vi på Kung Saga gymnasium har som mål att arbeta med att ni elever ska få en bra förberedelse för ert vuxenliv, det tycker vi är det viktigaste. Andra mål som vi arbetar

Läs mer

Likabehandlingsplan läsåret 14-15

Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Storängsskolan 2014-11-04 Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Bakgrund Den 1 april 2006 trädde lagen i kraft som skall främja lika behandling. Lagen syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett

Läs mer

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008 Kvalitetsredovisning STJÄRNEBOSKOLAN Skolan ligger vid norra infarten till Kisa, mellan Kisasjön och ett närliggande skogsområde. I detta skogsområde finns skolans uteklassrum

Läs mer

2014-08-12. Oscarsgymnasiet är en av regionens populäraste gymnasieskolor, en skola som visar på resultat.

2014-08-12. Oscarsgymnasiet är en av regionens populäraste gymnasieskolor, en skola som visar på resultat. VÄLKOMMEN TILL LÄSÅRET 2014/2015 Välkommen! Oscarsgymnasiet är en av regionens populäraste gymnasieskolor, en skola som visar på resultat. På skolan har vi en mycket bra gemenskap både elever emellan och

Läs mer

Välkommen till HIMLASKOLAN

Välkommen till HIMLASKOLAN Information till elever och föräldrar för läsåret 2012-2013 Läs gärna denna folder tillsammans med ditt barn. Välkommen till HIMLASKOLAN Himlaskolans värdegrund Värdegrunden är den bas av gemensamma värderingar

Läs mer

LIKABEHANDLINGS- PLAN OCH ÅRLIG PLAN MOT K R Ä N K A N D E BEHANDLING

LIKABEHANDLINGS- PLAN OCH ÅRLIG PLAN MOT K R Ä N K A N D E BEHANDLING LIKABEHANDLINGS- PLAN OCH ÅRLIG PLAN MOT K R Ä N K A N D E BEHANDLING L Ä S Å R E T 2 0 1 4 2015 INNEHÅLL Inledning 3 D E L 1 : B A K G R U N D, B E G R E P P O C H R U T I N E R Skollagen och diskrimineringslagen

Läs mer

Skoljuridik för lärare exempelsamling

Skoljuridik för lärare exempelsamling Utvecklingspaket Skoljuridik för lärare exempelsamling 1. Prövning En f.d. elev kommer till en gymnasieskola i början på höstterminen. Eleven söker upp skolans expedition och ber att få träffa någon lärare

Läs mer

Välkommen till Medborgarskolan!

Välkommen till Medborgarskolan! Välkommen till Medborgarskolan! och vår kommunala vuxenutbildning Medborgarskolans värdegrund Medborgarskolan är ett humanistiskt studieförbund. Vi vänder oss till alla som vill delta i bildnings- och

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Söderparkskolan F-6 Läsåret 2014-2015 1 Innehållsförteckning Sida 2 Innehållsförteckning 3 Vår vision Till dig som elev Till dig som vårdnadshavare Till

Läs mer

ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014

ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014 Upprättat 2013-08-01 Revideras 2014-08-01 ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014 Mål: Alla barn och elever har

Läs mer

Likabehandlingsplan för Distra Bygg Gymnasium i Stockholm. Stockholm 14 augusti 2013 Reviderad 13 september 2013

Likabehandlingsplan för Distra Bygg Gymnasium i Stockholm. Stockholm 14 augusti 2013 Reviderad 13 september 2013 Likabehandlingsplan för Distra Bygg Gymnasium i Stockholm Stockholm 14 augusti 2013 Reviderad 13 september 2013 Innehållsförteckning Inledning... 1 Lagarns ändamål och tillämpningsområde... 1 Diskrimineringslag

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL KUNGSÄNGS GYMNASIET

VÄLKOMMEN TILL KUNGSÄNGS GYMNASIET VÄLKOMMEN TILL KUNGSÄNGS GYMNASIET 2013/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VÄLKOMMEN TILL OSS! ÖPPETTIDER TRIVSELREGLER TELEFONLISTA ELEVINFLYTANDE ELEVHÄLSOVÅRD LIKABEHANDLINGSPLAN I SAMMANFATTNING FRÅNVARO

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Kungsbacka läsåret 2013/2014 Planen omfattar både arbetet med likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling 1 Rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Plan mot kränkande behandling för Djupedalskolans grundskola, grundsärskola och fritidsklubb. Läsåret 2015-2016

Plan mot kränkande behandling för Djupedalskolans grundskola, grundsärskola och fritidsklubb. Läsåret 2015-2016 Plan mot kränkande behandling för Djupedalskolans grundskola, grundsärskola och fritidsklubb. Läsåret 2015-2016 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Djupedalskolans organisation för läsåret 2015-2016...

Läs mer

Elevinformation, läsåret 2015/2016

Elevinformation, läsåret 2015/2016 Elevinformation, läsåret 2015/2016 Affischering/Anslag Tillstånd för affischering och anslag ges på expeditionen. På varje anslag anges ansvarig och uppsättningsdatum. Anslagen får sitta högst två veckor.

Läs mer

V Ä L K O M M A S K O L A N S ELEVER 2015/2016

V Ä L K O M M A S K O L A N S ELEVER 2015/2016 PM V Ä L K O M M A S K O L A N S ELEVER 2015/2016 1 Innehåll Välkommen!... 4 Viktiga kontakter... 5 Skolledning... 5 Antagningskansli... 5 SYV... 5 Elevhälsoteam... 5 Specialpedagoger... 5 Skolsköterska...

Läs mer

Visste du att? Elever har rättigheter!

Visste du att? Elever har rättigheter! Visste du att? Elever har rättigheter! Index Vad är det här? Foldern Visste du att? Elever har rättigheter! försöker på ett kort och begripligt vis engagera dig i frågor som berör elevers rättigheter.

Läs mer