Välkommen ll. Läsåret 14/15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen ll. Läsåret 14/15"

Transkript

1 Välkommen ll Läsåret 14/15

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Välkomna ll S:t Eskil läsåret 14/15 3 Adress och telefonförteckning 4 Läsårsdata 14/15 5 Programförteckning 6 Ansvarsfördelning 6 Sammanträden 7 Mentorskap 10 Studie- och yrkesvägledning 10 Frånvaro 11 Ledighet 12 Ordningsregler 13 Datoranvändning, studieresultat 14 Skolbibliotek 15 Skolrestaurang 16 Instruk oner vid brand 16 Handlingsplan mot droger 17 Intern kommunika on 17 Övrig informa on 18 Lokaler 20 Karta 21 Välkomna till S:t Eskil läsåret 14/14 S:t Eskils gymnasium är en tradi onsrik skola i förändring. Skolans historia började för över 170 år sedan. Då grundades den första skolan för högre studier i Eskilstuna i en byggnad som låg där stadshuset idag är beläget. Den äldsta byggnaden på skolan är från 1885, det s.k Annexet (C-huset). Idag är vi en modern skola med nyrenoverade lokaler. Vi har det Este ska programmet Arts & Performance med inriktning på bild, dans och musik, Hantverksprogrammet med inriktning mot frisör, övriga hantverk med bl a inrik ngarna Hälsa & kroppsvård och Florist, Hotell- & turismprogrammet, Introduk onsprogrammen, Interna onal Baccalaureate, Samhällsvetenskapsprogrammet med samhällsinriktning, medieinriktning och en säkerhetsprofil. Hand i hand med den tekniska utvecklingen har vi bevarat skolans humanis ska och interna onella profil. Vi har e rikt språkutbud och många interna onella kontakter. Vi organiserar oss i samlade studiemiljöer där programmets elever och lärararbetslaget i huvudsak vistas i egna programanpassade lokaler. På S:t Eskils gymnasium accepterar vi inget våld, ingen mobbning, ingen rasism eller främlingsfientlighet. Vi är toleranta och ödmjuka mot varandra. Vi accepterar varandra som vi är och respekterar varandras olikheter. Vi satsar hårt på a utveckla mentorskap och a stärka elevinflytandet. På S:t Eskil är det all personals uppgi a låta varje elev arbeta u från sina förutsä ningar och därigenom kunna utveckla sin unika egenart. Vi arbetar kon nuerligt med skolans kvalitet i kvalitetssäkringsmodellen Qualis och är måna om elevernas goda studieresultat. Aktuell Informa on publiceras på vår webbplats, på vår intern-tv och i vår egen App för Android och iphone. 3

3 Adresser och telefonnummer S:t Eskils gymnasium Smedjegatan ESKILSTUNA Rektor Halina Sundqvist , Rektor Johan Ahlqvist , Bitr rektor Pelle Marklund , Studievägledare Anneli Gustafsson , Studievägledare Charlo e Westberg , Kurator Ann-Charlo Conrad Kurator Annika Melin Skolsyster Gunn Möller IB-coordinator Trevor Ayton , Biblio karie Caroline Norrby Kökschef Teresia Mäkelä , Cafeteria, Bri -Marie Eriksson Vaktmästare Jan Persson Personalredogörare Anna-Lena Löthman Ekonomi/resor Anita Parnesten Expedi onen Lilian Flodin Schemaläggare Per-Erik Eriksson Frisörskolan Elevrådet Läsårsdata Hös erminen år 2014 börjar 18 augus och slutar 22 december Vårterminen år 2015 börjar 8 januari och slutar 5 juni Skollov läsåret Höstlov år 2014 är vecka 44, 27 oktober ll 31 oktober Vinterlov år 2015 är vecka 8, 16 februari ll 20 februari Påsklov år 2015 är vecka 14, 30 mars ll 2 april Lovdag år 2015 (i samband med Kris Himmelsfärdsdag) 15 maj Utöver de a är röda dagar i almanackan stängda dagar i skolan. Frånvaroanmälan Elever (automa serad telefontjänst)* Personal *se instruk on på sidan

4 Programförteckning Este ska programmet Arts & Performance ES Hantverksprogrammet HV Hotell & turismprogrammet HT Introduk onsprogrammen IM Interna onal Baccalaureate IB Samhällsvetenskapsprogrammet SA Ansvarsfördelning Skolledning Rektor Halina Sundqvist Programansvarig för HT, HV och Introduk onsprogram (IM). Rektor Johan Ahlqvist Programansvarig för SA, IB och ES. Bitr rektor Pelle Marklund Ansvarar för webb, data/it, lokaler och inköp. Programansvarig för ES. S:t Eskils gymnasiums rektorer arbetar i e s k funk onellt delat ledarskap och de har e gemensamt ansvar för enheten. Studie- och yrkesvägledning Charlo e Westberg HV, IB, Introduk onsprogrammen Anneli Gustafsson ES, SA, HT Kurator Ann-Charlo Conrad IB, SA, HT Annika Melin ES, HV Introduk onsprogram Service Vaktmästare Jan Persson Sammanträden Nedan beskrivs de fasta konferenser, grupper, kommi éer, träffar, råd och nämnder som finns på skolan. Klasskonferens/Betygskonferens/mentorträff Klasskonferenser/mentorträffar genomförs enligt särskild kallelse. På konferenserna behandlas elevernas studiesitua on. Mentor är ordförande. På betygskonferenserna behandlar vi elevernas studieresultat. Ämneskonferens För varje ämne eller ämnesområde finns en ämneskonferens med en ekonomiskt ansvarig kontaktlärare. Här behandlas pedagogiska och ekonomiska frågor inom ämnesområdet. Elevhälsoträffar Elevhälsan träffar regelbundet mentorer, programvis, där klassitua onen och de enskilda elevernas övergripande studiesitua on behandlas. 6 7

5 Samverkansgrupp Samverkansgruppen (SVG) består av skolledning och företrädare för skolans fackliga organisa oner. Dessa företrädare utses av respek ve lokala fackliga organisa oner och meddelas i protokoll från SVG. I SVG sker förhandling och beslut enligt MBL (Medbestämmandelagen). Gruppen sammanträder i regel en gång per månad. Ledamöter SVG: Skolledning, representanter från SACO, TCO och LO. Skyddskommitté Skolan har en egen skyddskommi é som behandlar skydds- och arbetsmiljöfrågor. På skolan finns skyddsombud, inklusive e huvudskyddsombud, som är utsedda av personalen. Det ska också finnas elevskyddsombud, som är utsedda av eleverna. Skyddskommi én sammanträder llsammans med SVG minst två gånger per läsår. Stipendienämnd S pendienämnden utarbetar förslag och beslutar om fördelning av s pendier. S:t Eskils gymnasiums s pendier kan inte sökas av enskild elev. S pendienämnden sammanträder minst en gång per termin. Ledamöter S pendienämnd: Rektor Johan Ahlqvist (sammankallande) Jari Salmijärvi Henrik Nordström Per Honkanen Sammanträden med elevin lytande Elevprogramträffar (EPT) Ansvarig skolledare för respek ve program träffar 1-2 elevrepresentanter från varje klass llsammans med en ledamot från elevrådet för a diskutera programspecifika frågeställningar. Eleverna ska i god d innan EPT diskutera de aktuella frågeställningarna på e klassråd. Klassråd För varje klass finns e schemalagt klassråd. Klassrådet består av samtliga elever i klassen och klassens mentorer. Klassrådets huvudsakliga uppgi är a vara e forum för elevdemokra. Elevråd På skolan finns e elevråd, som bl a utser elevrepresentanter ll skolans konferenser, kommi éer, träffar och råd. Skolledningen samarbetar med elevrådet i alla frågor som berör elever på skolan. Alla speciella kommi éer och elevgrupper är underordnade elevrådet. 8 9

6 Mentorskap Varje mentor har huvudansvaret för e antal elever. Elevvårdspersonalen (studievägledare, kurator och skolsköterska) fungerar som stöd för mentorerna. Mentors arbetsuppgi er är: a genom utvecklingssamtal stödja och uppmuntra eleven a göra det bästa av den i gymnasieskolan a regelbundet följa upp elevens frånvaro a regelbundet följa upp elevens studieresultat a ansvara för genomförande av klassråd a hålla regelbunden kontakt med vårdnadshavare a ansvara för a vik g informa on når eleverna Studie- och yrkesvägledning Till studievägledaren kan du gå, under hela din gymnasie d, för a få hjälp och stöd och få svar på frågor gällande: utbildningsvägar val av program, inriktning och kurser behörighetsbestämmelser arbetsmarknad och yrkesval Vid eventuella förändringar i studieplanen måste all d studievägledare kontaktas. Elevens aktuella schema gäller lls förändring är godkänd. Studievägledare Charlo e Westberg HV, IB och Introduk onsprogram (IM) Anneli Gustafsson ES, SA och HT Frånvaro I gymnasieskolan gäller obligatorisk närvaro. För a lyckas med studierna är närvaron i skolan nödvändig. Elev får inte vara borta från lek oner utan sjukanmälan eller beviljad ledighet. Vårdnadshavare informeras om frånvaro från dag e. Frånvaroanmälan Elev, eller vårdnadshavare, ringer och anmäler frånvaro med hjälp av en tonvalstelefon. Elevens personnummer måste anges (10 siffror). Frånvaroanmälan kan för närvarande bara göras för en hel dag i taget. Om man ringer e er kl kommer frånvaro a registreras för följande dag. Om du vill anmäla frånvaro del av dag så måste du anmäla direkt ll mentor eller ll kansliet. Åtgärder vid hög frånvaro All o llåten frånvaro räknas som skolk. Skolan ska rapportera ll CSN om en elev skolkar mer än tre mmar under en månad och om det sker vid minst 2 llfällen. Detsamma gäller om elev reser bort på semester utan a skolan har beviljat ledigt. Det är CSN som fa ar beslutet om indraget studiebidrag. Skolan ansvarar för a underlag för beslut skickas ll CSN. Vid indragning av studiebidraget kan även följande bidragsformer påverkas: bostadsbidrag, bidragsförsko, flerbarns llägg, barnpension m.m. Mentor och elevhälsan är mycket angelägna om a hjälpa elev som har hög frånvaro och ser gärna a du som förälder/vårdnadshavare tar kontakt med mentorn. Kontakt med mentor skapas enklast genom a du som förälder skickar e-post ll honom/henne. Se Vi som jobbar här på vår webbplats Det finns möjlighet för föräldrar/vårdnadshavare a logga in på webbtjänsten Skola24 och ta del av frånvarouppgi er. Mer informa on får du av respek ve mentor

7 Ledighet Ledigheterna under gymnasie den är redan väl lltagna: sommar-, höst-, jul-, sport- och påsklov, sammanlagt ca 16 veckor. Resterande d är utbildnings d, som ska användas på bästa sä. Närvaron i skolan är oerhört vik g för a lyckas med sin utbildning och förlorad undervisnings d är e avbräck från den garanterade undervisnings den. A läsa in missade lek oner ökar arbetsbördan. Dessutom sker mycket i skolans miljö som inte går a läsa in på egen hand. Diskussioner och genomgångar kan inte återges och många moment examineras i klassrummet. Med ovanstående mo vering som grund är vi mycket restrik va med a bevilja elev ledighet under terminens utbildnings d. Vi vill a elever och föräldrar mycket noggrant överväger skälen ll den önskade ledigheten och placeringen i d, innan någon ansökan lämnas in ll mentorn, som llsammans med övriga lärare i arbetslaget tar ställning ll sökt ledighet. Mentorn kan bevilja ledighet maximalt tre dagar per läsår. Utöver dessa tre dagar beviljas ingen ledighet för t.ex. längre semesterresor. Denna policy är gemensam för de tre kommunala gymnasieskolorna. Elever och föräldrar bär själva ansvaret för elevens studier om undervisnings den inte utny jas. Om elev tar ledigt trots a mentor eller rektor inte beviljat ledighet kan din rä ll studiebidrag ifrågasä as nästkommande månad. Beslut om indraget studiebidrag tas all d av CSN. Ordningsregler Som elev på S:t Eskils gymnasium har jag både rä gheter och skyldigheter. Det här händer om jag bryter mot våra ordningsregler Konsekvenser av e oacceptabelt beteende är a mina rä gheter kan inskränkas enligt Skollagen kapitel 5. Grövre bro (t ex skadegörelse, hot, våld, slagsmål och mobbing) polisanmäls all d. Upprepad ogil g frånvaro (även sen ankomst) rapporteras ll CSN som beslutar om eventuellt indraget studiebidrag

8 Studieresultat För a du ska lyckas med dina studier och få så bra resultat/betyg som möjligt erbjuder vi stöd och hjälp ll dig. Vi har Studie d (STT) en mme i veckan där alla dina lärare finns på plats och du fokuserar på det ämne eller område du vill utveckla med stöd från lärarna. Vi har e engagerat Elevhälsoteam med kuratorer, skolsköterska, studievägledare, specialpedagog och speciallärare som står beredda a stö a och vägleda dig i din skolgång. Du har också e eget ansvar a komma i d, lyssna på läraren, visa hänsyn ll dina klasskamrater, ta med rä material och hålla reda på vad som ska u öras i de olika kurserna. Om du av någon anledning inte uppnår godkänt (E) i flera kurser kan det bli aktuellt a du får gå om årskursen. Likabehandlingsplan Finns a läsa på vår webbplats eskilstuna.se/steskilsgymnasium. Datoranvändning Skolan är en arbetsplats och all användning av datorer ska vara kopplade ll skolarbete. Ingen förtäring får ske vid datoranvändning då datorer är känsliga för smuts och vätska. Pornografiska, rasis ska eller andra kränkande alster får inte förekomma på skolans datorer. Varje användare av internet har som skyldighet a informera sig om och följa de e ke sregler som gäller på Internet. Endast material där det klart framgår a spridning är llåten får kopieras eller distribueras. Alla former av upphovsrä (copyright) ska respekteras. Alla försök ll intrång i datasystemet samt sabotage eller störande verksamhet mot systemet är absolut förbjudet. Alla som upptäcker fel, brister eller regelbro i systemet uppmanas a rapportera de a ll någon personal omedelbart. Systemansvariga har rä a utan förvarning övervaka skolans system och kontrollera innehållet. Systemansvariga har rä a vid regelbro hindra enskild användares llgång ll skolans nätverk. Personlig dator På S:t Eskil lånar varje elev en bärbar dator och ansvarar för denna under sin studie d. Regler och användning regleras i e separat dokument och e kontrakt upprä as mellan skolan och låntagaren. Skolbibliotek Skolbiblioteket ligger i entréplan i B-huset och är öppet måndag, sdag och torsdag 8-16, onsdag och fredag Här jobbar skolans bibliotekarie Caroline och biblioteksassistenten Lisa. Skolbiblioteket delas av S:t Eskils gymnasium och Komvux. Här hi ar du fack- och skönli eratur, olika dskri er och referensli eratur som kan hjälpa dig i dina studier eller glädja dig på din fri d. På skolans hemsida kan du söka/låna om böcker och få länk- och bok ps. Bibliotekets webbplats ligger under länken biblioteket som du hi ar mi på skolans hemsida. Här kan du söka i en massa bra databaser som tex Ar kelsök,bibliotekskataloger m m. Biblioteket har 15 datorer och en skrivare/kopiator som du får använda. Biblioteket finns även på Facebook och gilla gärna vår sida för a få den senaste informa onen från biblioteket. Fråga gärna om du behöver hjälp med a söka informa on eller hi a en bra bok. Du lånar själv med samma lånekort som på stadsbiblioteket (eller di personnummer) + pin-kod. Innan låne den går ut kan du själv låna om via bibliotekskatalogen på bibliotekets webbplats. Alla lån sker på eget ansvar och du är skyldig a återlämna allt du har lånat i d. Om du inte återlämnar i d blir du ersä ningsskyldig och får betala bokens kostnad. Reglerna för datoranvändning gäller även i biblioteket. Välkommen önskar Caroline och Lisa 14 15

9 Skolrestaurang I skolrestaurangen serveras dagens rä, alterna v rä och e vegetariskt alterna v. (De som äter fläskfri kost serveras vegetariskt) Om eleven är i behov av specialkost, är det vik gt a skolan känner ll de a. Blanke en Intyg om specialkost hämtas och lämnas hos mål- dspersonalen, mentor eller skolsköterska. Vid sjukdom eller annan frånvaro ser vi gärna a ni med specialkost hör av er ll restaurangen Lunch serveras mellan kl och Eleverna ska äta på schemalagd lunch d så a det inte bildas onödiga köer. Eleven tar med sig sin egen disk e er avslutad mål d och vi sopsorterar förstås vid diskinlämningen. Instruktioner vid brand Den som upptäcker brand utlöser brandlarmet och ringer 112 och berä ar vad som hänt. (Har larmet utlösts ofrivilligt ska de a också meddelas på 112.) Vid larm ska alla lugnt lämna byggnaden via utrymningsvägarna och bege sig ll grusplanen vid Fristadsskolans gymnas ksal. Uppsamlingsplats för G-huset är Fristadstorget. Lärare som har undervisning i klass eller grupp går sist och kontrollerar a alla i klassen/gruppen finns med. Lärare lämnar närvarouppgi ll skolledningen som möter upp på uppsamlingsplatsen och får däre er vidare instruk oner. Brandbefäl eller skolledning meddelar när det är llåtet a gå llbaka ll skolans lokaler. Mentor ska i samband med terminsstart informera eleverna om instruk oner vid brand. Utrymningsövning sker varje läsår. Handlingsplan mot droger Gymnasieskolan i Eskilstuna ska vara drogfri. Elev får inte vara i skolan påverkad av droger eller alkohol. All befa ning med droger är olaglig. Skolans målsä ning är a llsammans med elever, föräldrar/vårdnadshavare, socialtjänst och polis i första hand förebygga missbruk, i andra hand digt upptäcka och vidta åtgärder mot drogmissbruk. Tidiga tecken på missbruk kan t ex vara hög frånvaro, försämrade skolpresta oner, trö het, byte av kamratkrets, förändrat beteende, kons g ögonkontakt eller återkommande magont och huvudvärk. Om skolans personal blir orolig för a en elev kan tänkas missbruka droger eller alkohol, informeras föräldrarna/vårdnadshavare och socialtjänsten och elevens situa on kartläggs av skolhälsovården/elevvården. En särskild handlingsplan mot droger finns på varje skola. Intern kommunikation Vår webbplats är en vik g del av vår informa on ll elever, föräldrar och allmänheten. Här finner du bland annat kontak nforma on, programinforma on och webbversionen av vår Intern-TV. Mentor och elever har ansvar för a aktuell informa on kommer ll allas kännedom. De a sker o ast på klassrådet eller på någon helklasslek on under veckan. Vår lärpla orm Its learning och E-postsystemet Outlook används för daglig kommunika on. Dagliga nyheter och förändringar informerar S:t Eskils intern-tv om. Denna informa on kan även nås via vår webbplats. S:t Eskil har även en app ll Android och iphone där du kan se di schema, matsedel m m. Under länken Om oss > Elevforum har vi samlat e antal sidor som i första hand är riktade ll våra elever

10 Övrig information Läromedelsrutiner Varje kurslärare ansvarar för a elev kvi erar utdelade böcker på en kvi eringslista och a böckerna samlas in när kursen är avslutad eller elev slutar en kurs. Elev blir återbetalningsskyldig om boken inte lämnas llbaka. Undervisande lärare ansvarar för kvi eringslistan. Ekonomiska bidrag Kuratorer Ann-Charlo Conrad, tel , och Annika Melin, tel , hjälper ll med frågor som gäller studiebidrag, inackorderings llägg, återbetalningsplik ga studiemedel, rese llägg och extra llägg. Försäkring Samtliga elever vid skolan är olycksfallsförsäkrade för skador som inträffar hel d - dygnet runt. Hissnycklar Om elev av någon medicinsk anledning behöver åka hiss kan hissnyckel lånas på kansliet. Kontakta först skolsköterska. Vid lån av hissnyckel skall en deposi onsavgi på 100 kronor betalas, som återfås när nyckeln lämnas llbaka. Information om inställda lektioner Skulle någon lärare inte infinna sig ll en lek on inom 10 minuter, anmäler klassrepresentanten de a ll kansliet om det inte redan finns något meddelande på intern-tv:n eller i Its learning. Vid sjukdom sä s normalt inte någon vikarie in första dagen. Eleverna studerar då o ast på egen hand på valfri plats. Vad som gäller meddelas på intern-tv. Upphittade föremål Lämnas in och hämtas på kansliet, undantag kan vara idro skläder som lämnas kvar i resp idro shall. Föremålen kan också lämnas direkt ll polisens hi egodsavdelning. Busskort Vid frågor angående busskort, kontakta kansliet. Parkeringstillstånd Tillfälliga llstånd u ärdas på kansliet och gäller endast servicefordon på markerade platser. I övrigt gäller kommunens parkeringsvillkor. Elevskåp Elevskåpen är skolans egendom och lånas ut ll eleven under läsåret. Skåpen töms och städas av eleven vid varje läsårsslut. Sopsortering/återvinning På skolan finns sortering/återvinningskärl och pappersåtervinning i korridorerna och återvinningssta on på skolgården. Det är allas vårt ansvar a hjälpas åt med de a. Tänk på miljön! Öppettider Entrédörrar med kortläsare låses kl varje dag. Övriga entrédörrar låses något digare. Vid stora entrén ll A-huset finns en por elefon som går ll kansliet. På lovdagar hålles samtliga dörrar låsta. Synpunkter på skolan och dess verksamhet DU är välkommen a lämna dina synpunkter ll din kurslärare, mentor eller ansvarig rektor

11 Lokaler Översikt skolområdet A-huset (huvudbyggnaden) Smedjegatan 3 Här finns expedi on, rektorer, bitr. rektor, studievägledare, schemaläggare, IB-Coordinator, vaktmästare, Aula, bild samt idro. SA, SÄK, HT, HV och Språkintroduk on har sin huvudsakliga undervisning i A-huset. B-huset Smedjegatan 5 Bibliotek, skolsköterska, naturkunskap, biologi, fysik, kemi och IBma e. De naturvetenskapliga ins tu onerna delas med Komvux. Lek onssalarna på översta planet ny jas endast av Komvux. C-huset Lek onssalar för IB och en skrivsal. D-huset Careliigatan 11 Skolrestaurang, cafeteria, kurator, studieverkstad, tex l. D-huset delas med Komvux. ES och Introduk onsprogrammen har sin huvudsakliga undervisning i D-huset. E-huset Nygatan Frisörskolan och musik. G-huset Careliigatan 10 Dans. Illustra on: Pär Lagerqvist Lokalbeteckningar Varje undervisningslokal har en beteckning som består av en bokstav och siffror t ex A18. Bokstaven anger i vilket hus lokalen finns och första siffran på vilken våning. Infohä et Välkommen ll finns även på vår webbplats under länken Elevforum, den sidan uppdateras om förändringar sker under läsåret

12 22 23

13

Välkommen ll. Läsåret 13/14

Välkommen ll. Läsåret 13/14 Välkommen ll Läsåret 13/14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Välkomna ll S:t Eskil läsåret 13/14 3 Adress och telefonförteckning 4 Läsårsdata 13/14 5 Programförteckning 6 Ansvarsfördelning 6 Sammanträden 7 Mentorskap

Läs mer

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till Eklundaskolan F 3 Läsåret 2015/2016 Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till oss! Eklundaskolan är en F 3-skola i Ängens skolområde. På Eklundaskolan

Läs mer

Ordningspolicy och ordningsregler

Ordningspolicy och ordningsregler Ordningspolicy och ordningsregler Antagen 2009-10-22 2. (5) Staffangymnasiets ordningspolicy Ordningsreglerna skall ge vägledning för elever, alla vuxna i skolan samt föräldrar om förhållanden eller situationer

Läs mer

2. Bakgrund Anledningar till Plan mot diskriminering och kränkande behandling

2. Bakgrund Anledningar till Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1. Vision Hur vi vill att vår skola ska vara Vår vision är att vara en skola för alla där alla, oavsett vem man är och vad man tycker, känner sig trygga och respekterade. På Praktiska Malmö Limhamn ska

Läs mer

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School Välkommen till Du som nu börjar dina studier vid är naturligtvis nyfiken på skolan. Det här häftet innehåller viktig information om sådant du behöver veta om skolan. Informationen finns även på skolans

Läs mer

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85 Hemsida: www.traineegymnasiet.se E-post : traineegymnasiet@hylte.se Traineegymnasiet Forum, Norra Industrigatan

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL TESSIN LÄSÅRET 2015 2016

VÄLKOMMEN TILL TESSIN LÄSÅRET 2015 2016 VÄLKOMMEN TILL TESSIN LÄSÅRET 2015 2016 Välkommen till Nyköpings Gymnasium Tessin! Vi önskar dig varmt välkommen till Nyköping Gymnasium Tessin. I detta häfte finns viktig information som är bra att känna

Läs mer

Viktig information till elever och föräldrar på. Magelungens gymnasium. Information till föräldrar och elever på Magelungens gymnasium

Viktig information till elever och föräldrar på. Magelungens gymnasium. Information till föräldrar och elever på Magelungens gymnasium Viktig information till elever och föräldrar på Magelungens gymnasium Information till föräldrar och elever på Magelungens gymnasium Vi tycker det är mycket roligt att få välkomna dig till vår skola. Vi

Läs mer

Innehållet i detta häfte sammanfattar en del av den information om arbete, rutiner och regler som ingår i förutsättningarna för läsårets arbete.

Innehållet i detta häfte sammanfattar en del av den information om arbete, rutiner och regler som ingår i förutsättningarna för läsårets arbete. Vi hälsar dig välkommen till dina studieår vid Vimmerby gymnasium, till stora delar en fräsch och nyrenoverad skola. Målsättningen för skolan är att du tillsammans med skolans lärare och övrig personal

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL HJALMAR STRÖMERSKOLAN

VÄLKOMMEN TILL HJALMAR STRÖMERSKOLAN VÄLKOMMEN TILL HJALMAR STRÖMERSKOLAN LÄSÅRET 2012/2013 HJALMAR STRÖMER Skolan har fått sitt namn efter prästen, författaren och folkbildaren Hjalmar Strömer, som föddes 1848 i närheten av Kärrnäset i Ströms

Läs mer

Information till elever och vårdnadshavare

Information till elever och vårdnadshavare Information till elever och vårdnadshavare Läsåret 2014/2015 Välkommen till Vimmerby gymnasium! Vi hälsar dig välkommen till dina studieår vid Vimmerby gymnasium. Målsättningen för skolan är att du tillsammans

Läs mer

INFORMATION. ELEVER och FÖRÄLDRAR

INFORMATION. ELEVER och FÖRÄLDRAR MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION till ELEVER och FÖRÄLDRAR LÄSÅRET 2012-2013 MJÖLBY GYMNASIUM. DACKESKOLAN Besöksadress Burensköldsvägen 33 Postadress 595 80 Mjölby Telefon 0142-850 00 (växel)

Läs mer

Birger Sjöberggymnasiet Läsåret 2015-2016 ABC. för elev och vårdnadshavare

Birger Sjöberggymnasiet Läsåret 2015-2016 ABC. för elev och vårdnadshavare Birger Sjöberggymnasiet Läsåret 2015-2016 ABC för elev och vårdnadshavare Denna ABC är tänkt som en lathund för dig och din vårdnadshavare. Uppdaterad information finns alltid att hämta på www.kunskapsforbundet.se.

Läs mer

Information till elever och vårdnadshavare

Information till elever och vårdnadshavare Information till elever och vårdnadshavare Läsåret 2016/2017 Välkommen till Vimmerby gymnasium! Vi hälsar dig välkommen till dina studieår vid Vimmerby gymnasium. Målsättningen för skolan är att du tillsammans

Läs mer

Elev- och föräldrainformation. Läsåret 2015/16

Elev- och föräldrainformation. Läsåret 2015/16 Elev- och föräldrainformation Läsåret 2015/16 Innehåll Innehåll... 2 Personal... 4 Studie- och yrkesvägledare... 4 Skolkurator... 4 Skolhälsovård... 4 Specialpedagogen... 4 Läsårstider, avslutningar och

Läs mer

Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE

Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE Version Mars 2014 2 Välkommen till Komvux Eskilstuna! Det här häftet ger dig, som via Komvux i Eskilstuna studerar hos

Läs mer

Lärvux. Information till elever KOMVUX MALMÖ SÖDERVÄRN. på Särskild Utbildning för Vuxna INNEHÅLL. Lärvux 2 Praktisk information

Lärvux. Information till elever KOMVUX MALMÖ SÖDERVÄRN. på Särskild Utbildning för Vuxna INNEHÅLL. Lärvux 2 Praktisk information KOMVUX MALMÖ SÖDERVÄRN INNEHÅLL Lärvux 2 Praktisk information 3 Personal 4-5 Praktisk information 6 Elevrådet 6 Så här vill vi ha 7 det Etiska regler 7 Information om försäkring vid skada 7 Biblioteket

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2014/2015

VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2014/2015 VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2014/2015 Vi erbjuder dig en skola där skolledning, lärare och administrativ personal arbetar för att ge dig de bästa kunskaper och förutsättningar inför framtiden.

Läs mer

Välkommen till AKADEMI BÅSTAD GYMNASIUM läsåret

Välkommen till AKADEMI BÅSTAD GYMNASIUM läsåret Välkommen till AKADEMI BÅSTAD GYMNASIUM läsåret 2017-2018 Detta informationshäfte ger en kortfattad information om Akademi Båstad gymnasium. Syftet är att ge information om vår verksamhet och även tydliggöra

Läs mer

Adressändring Du ska snarast anmäla ändring av adress och/eller telefonnummer till receptionen.

Adressändring Du ska snarast anmäla ändring av adress och/eller telefonnummer till receptionen. Information från A till Ö Adressändring Du ska snarast anmäla ändring av adress och/eller telefonnummer till receptionen. Affischering Affischering får endast ske på särskilt anvisade anslagstavlor och

Läs mer

PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014

PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014 PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014 Kontakt Skolans post och besöksadress: Pihlskolan Klockarvägen 4 712 34 Hällefors Tfn 0591-641 95 Fax: 0591-129 18 Skolans hemsida: www.pihlskolan.hellefors.se Rektor...0591-641

Läs mer

A-Ö läsåret 2014-2015. Rålambshovsskolan Elever

A-Ö läsåret 2014-2015. Rålambshovsskolan Elever A-Ö läsåret 2014-2015 Rålambshovsskolan Elever Innehåll ANSVARSOMRÅDEN... 3 ARBETSPLAN... 3 BAL... 3 BESÖK UTIFRÅN... 3 BETYG... 3 BIBLIOTEK... 3 BRAND... 3 BROTT... 3 DROGER... 4 ELEVHÄLSA... 4 ELEVSKÅP...

Läs mer

Jämtlands Gymnasium Ordningsregler Dnr 90-2009

Jämtlands Gymnasium Ordningsregler Dnr 90-2009 Jämtlands Gymnasium Ordningsregler Dnr 90-2009 Ansvar för vår gemensamma arbetsmiljö Allt arbetsmiljöarbete utgår från Arbetsmiljölagen. Målet för arbetsmiljöarbetet i gymnasiet är att skapa en bra studie-

Läs mer

A-Ö läsåret 2015-2016. Rålambshovsskolan Elever

A-Ö läsåret 2015-2016. Rålambshovsskolan Elever A-Ö läsåret 2015-2016 Rålambshovsskolan Elever Innehåll BAL... 3 BESÖK UTIFRÅN... 3 BETYG... 3 BIBLIOTEK... 3 BRAND... 3 BROTT... 3 DROGER... 3 ELEVHÄLSA... 4 ELEVSKÅP... 4 FRIENDS... 4 FRÅNVARO-ELEVER...

Läs mer

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg ASPERO Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg Gäller läsåret 14/15 ASPERO Kontakt Kristina Haeffner rektor 0725 17 77 99 Madeleine Dahlqvist administratör 031 337 89 00 För övrig personal se

Läs mer

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015 Klastorp-Essinge skolor 1 Förväntansdokument Som elev kan du förvänta dig av oss Att vi strävar mot att du ska få den bästa möjliga inlärningssituationen. Att vi

Läs mer

(6) Härnösands gymnasium och gymnasiesärskola. Policy och rutiner. Elever. Härnösands gymnasium

(6) Härnösands gymnasium och gymnasiesärskola. Policy och rutiner. Elever. Härnösands gymnasium 2016-08-11 1(6) Härnösands gymnasium och gymnasiesärskola Policy och rutiner Elever Härnösands gymnasium 2016/2017 2016-08-11 2(6) Policy och rutiner Härnösands gymnasium har enligt skollagen ett ansvar

Läs mer

Drogpolicy. Älvsbyns Gymnasium och Vuxenutbildning

Drogpolicy. Älvsbyns Gymnasium och Vuxenutbildning Drogpolicy Älvsbyns Gymnasium och Vuxenutbildning Reviderad juni 2016 Förebyggande arbete samt handlingsplan vid misstänkt eller bekräftad användning av droger Älvsbyns Gymnasium och vuxenutbildning ska

Läs mer

ÖVERGRIPANDE ELEVVÅRDSPLAN

ÖVERGRIPANDE ELEVVÅRDSPLAN KATEDRALSKOLAN 2009 I LUND ÖVERGRIPANDE ELEVVÅRDSPLAN Med bilagor Mentorsplan Plan för åtgärder mot kränkande behandling Plan mot droger Likabehandlingsplan Gymnasieskolan har blivit en nästintill obligatorisk

Läs mer

Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola årskurs 4-9 samt fritidshem 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13

Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13 Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13 - s plan för att främja likabehandling och arbeta mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 1. Inledning Diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2016/2017

VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2016/2017 VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2016/2017 Vi erbjuder dig en skola där skolledning, lärare och administrativ personal arbetar för att ge dig de bästa kunskaper och förutsättningar inför framtiden.

Läs mer

Kungsgårdshandboken för Språkintroduktion 2016/17

Kungsgårdshandboken för Språkintroduktion 2016/17 Kungsgårdshandboken för Språkintroduktion 2016/17 Innehåll 1. Inledning Språkintroduktion 2. Närvaro 3. Elevhälsa 4. Betyg och bedömning 5. Elevdemokrati 6. IKT 7. Ordningsregler 8. Kontaktuppgifter Välkommen

Läs mer

Elevens 2013/2014. S:t Martins Gymnasium

Elevens 2013/2014. S:t Martins Gymnasium Elevens 2013/2014 S:t Martins Gymnasium APL... 2 Arbetsplan... 3 Betyg... 3 Beviljad frånvaro... 3 Borttappade/stulna föremål... 3 Brandlarm... 3 Datoranvändning... 3 Droger... 4 Elevinflytande... 4 Elevråd...

Läs mer

UR ETT SKOLKURATORSPERSPEKTIV

UR ETT SKOLKURATORSPERSPEKTIV SKOLKURATORSENHETEN Utbildningsförvaltningen UR ETT SKOLKURATORSPERSPEKTIV SKOLA Typ av skola grundskola gymnasium Huvudman kommunal skola friskola Stadium/ år F-5 6 9 F-9 gymn Antal elever INLEDNING Detta

Läs mer

Häggviks Gymnasium Lå 13/14 Gymnasieskolan. Lokal arbetsplan samt viktig Information

Häggviks Gymnasium Lå 13/14 Gymnasieskolan. Lokal arbetsplan samt viktig Information Häggviks Gymnasium Lå 13/14 Gymnasieskolan Lokal arbetsplan samt viktig Information Den lokala arbetsplanen för läsåret 2013/14 visar fokusområden under läsåret utifrån Gy 11. Förutom den Lokala arbetsplanen

Läs mer

Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan. - Informationshäfte. Läsåret 2013/2014. Välkommen

Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan. - Informationshäfte. Läsåret 2013/2014. Välkommen Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan - Informationshäfte Läsåret 2013/2014 Välkommen Hjärtligt välkommen till oss! Kungshögaskolan en del av Mjölby gymnasium Kungshögaskolan en attraktiv skola som skapar

Läs mer

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg. Gäller läsåret 15/16

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg. Gäller läsåret 15/16 Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg Gäller läsåret 15/16 Kontakt Jens Naezer rektor 0725 17 77 99 Steffen Dotter administratör 031 337 89 00 För övrig personal se hemsidan för aktuell information.

Läs mer

Startnyckel - För dig som ska börja på vårt ungdomsgymnasium och komvux

Startnyckel - För dig som ska börja på vårt ungdomsgymnasium och komvux Startnyckel - För dig som ska börja på vårt ungdomsgymnasium och komvux I detta häfte hittar du all information du behöver för att komma igång med din skolgång på NFU. Det viktigaste: Introduktionsdagen

Läs mer

PRÄSTÄNGSSKOLAN INFORMATION

PRÄSTÄNGSSKOLAN INFORMATION PRÄSTÄNGSSKOLAN INFORMATION 2017/2018 Välkommen till Prästängsskolan! Vår förhoppning är att du har funnit dig tillrätta på skolan, och att du tycker att dina studier är intressanta och stimulerande. I

Läs mer

STARTSKOLAN SPRÅKINTRODUKTION Läsåret 2016/17

STARTSKOLAN SPRÅKINTRODUKTION Läsåret 2016/17 STARTSKOLAN SPRÅKINTRODUKTION Läsåret 2016/17 Innehållsförteckning Välkommen till Startskolan...4 Språkintroduktion...5 Studieplan, omdömen & betyg...6 Start - Mellan - Fortsättning...7 Studiehandledning...8

Läs mer

LÄSÅRET 2015/2016. Terminsindelning Ht: 24 augusti 21 december 2015 Vt. 6 januari 10 juni 2016

LÄSÅRET 2015/2016. Terminsindelning Ht: 24 augusti 21 december 2015 Vt. 6 januari 10 juni 2016 LÄSÅRET 2015/2016 Terminsindelning Ht: 24 augusti 21 december 2015 Vt. 6 januari 10 juni 2016 Lovdagar Lov v. 44 Vinterlov v.10 Påsklov v. 13 Lovdag 6/5 Skolans postadress: HÄRNÖSANDS GYMNASIUM Box 54

Läs mer

De Geerhandboken. Innehåll 1. INLEDNING 2. NÄRVARO 3. ELEVHÄLSA 4. BETYG OCH BEDÖMNING 5. GYMNASIEEXAMEN 6. ELEVDEMOKRATI 7. IKT 8.

De Geerhandboken. Innehåll 1. INLEDNING 2. NÄRVARO 3. ELEVHÄLSA 4. BETYG OCH BEDÖMNING 5. GYMNASIEEXAMEN 6. ELEVDEMOKRATI 7. IKT 8. De Geerhandboken Innehåll 1. INLEDNING 2. NÄRVARO 3. ELEVHÄLSA 4. BETYG OCH BEDÖMNING 5. GYMNASIEEXAMEN 6. ELEVDEMOKRATI 7. IKT 8. ORDNINGSREGLER 9. KONTAKTUPPGIFTER Under uppdatering, se hemsida istället

Läs mer

Ordningsregler. Torslunda skola

Ordningsregler. Torslunda skola Ordningsregler Torslunda skola Läsåret 2016 2017 Förväntansdokument Som elev kan du förvänta dig av oss - att du blir bemött med respekt - att vi bryr oss om dig - att vi ingriper mot alla former av kränkande

Läs mer

ROSENBORGSENHETEN. Ytterligare 1 dag läggs ut av den enskilda skolan

ROSENBORGSENHETEN. Ytterligare 1 dag läggs ut av den enskilda skolan ROSENBORGSENHETEN Rosenborgskolan Majtorpskolan Läsåret 2013-2014 ROSENBORGSENHETEN INFORMATION TILL ELEVER OCH FÖRÄLDRAR LÄSÅRET 2013-2014 Vi önskar hälsa alla elever välkomna till det nya läsåret. I

Läs mer

2015-08-19 VÄLKOMMEN TILL HJALMAR STRÖMERSKOLAN

2015-08-19 VÄLKOMMEN TILL HJALMAR STRÖMERSKOLAN VÄLKOMMEN TILL HJALMAR STRÖMERSKOLAN LÄSÅRET 2015/2016 HJALMAR STRÖMER Skolan har fått sitt namn efter prästen, författaren och folkbildaren Hjalmar Strömer, som föddes 1848 i närheten av Kärrnäset i Ströms

Läs mer

1.2 Det är förbjudet att fotografera, filma eller göra ljudinspelningar på skolans område utan att alla inblandade gett sitt tillstånd.

1.2 Det är förbjudet att fotografera, filma eller göra ljudinspelningar på skolans område utan att alla inblandade gett sitt tillstånd. Ordningsregler Under skoltid får endast Önnerödsskolans elever, personal och eventuella gäster vara på skolan. Gästerna ska innan besöket meddela skolans expedition när och varför de kommer. Dessa ordningsregler

Läs mer

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet Likabehandlingsplan för Landeryds skola, förskoleklassen på Landeryds skola och Linnås fritidshem läsåret 2014-2015 1 Utvärdering av föregående plans insatser Under året har föräldrarådet träffats. Vi

Läs mer

VIKTIGT ATT VETA. För dig som studerar på Komvux i Eskilstuna genom en annan utbildare

VIKTIGT ATT VETA. För dig som studerar på Komvux i Eskilstuna genom en annan utbildare VIKTIGT ATT VETA För dig som studerar på Komvux i Eskilstuna genom en annan utbildare VERSION OKTOBER 2015 Välkommen till Komvux! Det här häftet ger dig, som via Komvux i Eskilstuna studerar hos en annan

Läs mer

Gemensam plattform för ordningsregler

Gemensam plattform för ordningsregler Gemensam plattform för ordningsregler April 2014 1 Gemensam plattform för ordningsregler, Bäckadalsgymnasiet Rektor är den i gymnasiets organisation som är formellt ansvarig för att fatta beslut om ordningsregler

Läs mer

Ordningspolicy och ordningsregler

Ordningspolicy och ordningsregler Ordningspolicy och ordningsregler Läsåret 2011/12 Antagen 2009-10-22 Reviderad 2011-06-27 2. (6) Staffangymnasiets ordningspolicy Ordningsreglerna skall ge vägledning för elever, alla vuxna i skolan samt

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 1 (6) Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Östra Skolan 2012/2013. Planen reviderad 2012 08 01 Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling utgår från Skollagen

Läs mer

Välkomna till ett första möte! Tid: 18.00-19.00

Välkomna till ett första möte! Tid: 18.00-19.00 Välkomna till ett första möte! Tid: 18.00-19.00 Arbetslag Röd År 4 och år 5 Cirka 128 elever Cirka 22 elever/undervisningsgrupp Våra pedagoger Ellinor Ling, SO/Engelska/Svenska ellinor.ling@landskrona.se

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 Skolan ska vara fri från diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Likabehandlingsplanen utgår från att Alla människor är lika

Läs mer

Plan för elevhälsan, Torsbergsgymnasiet 2014/2015

Plan för elevhälsan, Torsbergsgymnasiet 2014/2015 Torsbergsgymnasiet 2015-04-29 Plan för elevhälsan, Torsbergsgymnasiet 2014/2015 Syfte Planen syftar till att ge en tydlig struktur för de olika typer av insatser och åtgärder som är tänkbara för att främja

Läs mer

Komvux Södertälje Västergatan 2. Komvux Södertälje. Grundläggande och gymnasiala kurser

Komvux Södertälje Västergatan 2. Komvux Södertälje. Grundläggande och gymnasiala kurser Komvux Södertälje Västergatan 2 Komvux Södertälje Grundläggande och gymnasiala kurser Välkommen till Vuxenutbildning i Södertälje Komvux är en del av Vuxenutbildningen i Södertälje. Vi erbjuder kurser

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen. Yrkesstudier på gymnasial nivå

Välkommen till Vuxenutbildningen. Yrkesstudier på gymnasial nivå 2018 Välkommen till Vuxenutbildningen Yrkesstudier på gymnasial nivå Välkommen till vår skola! Vi är glada att ha dig här och hoppas att du kommer att lyckas bra med dina studier. För att hjälpa dig har

Läs mer

Drogpolicy. Älvsbyns Gymnasium

Drogpolicy. Älvsbyns Gymnasium Drogpolicy Älvsbyns Gymnasium Reviderad januari 2014 Förebyggande arbete samt handlingsplan vid misstänkt eller bekräftad användning av droger Älvsbyns gymnasium ska vara drogfritt! 2 Vår skola ska erbjuda

Läs mer

Datum 2014-12-18. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2014/15.

Datum 2014-12-18. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2014/15. Brogårdsgymnasiet Datum 2014-12-18 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2014/15. Likabehandlingsplanen beskriver hur Brogårdsgymnasiet säkerställer

Läs mer

Välkommen till Balder

Välkommen till Balder Välkommen till Balder 1 Innehåll Sidnummer: 3-4. Att börja gymnasiet 5. Vision 6. Program på Balder 7-12. Var hittar man information 13. Fritid 14. Baldergymnasiets ledning 15-20. Ordningsregler 21-22.

Läs mer

ELEVHANDBOK. tisdag 20 augusti fredag 20 december Höstlov: v. 44, måndag 28okt fredag 1 november Studiedag/ utvecklingssamtalsdag 6 november

ELEVHANDBOK. tisdag 20 augusti fredag 20 december Höstlov: v. 44, måndag 28okt fredag 1 november Studiedag/ utvecklingssamtalsdag 6 november ELEVHANDBOK Besöksadress: Åsgatan 15, Falun Postadress: Box 127 791 23 Falun Skolans telefonnummer: 023-584 20 Sjukanmälan telefon: 023-584 57 Fax: 023-150 52 E-post: Se respektive mentor Följande ifylles

Läs mer

Elevhandbok 15/16 GULDSTADSGYMNASIET. barn & fritid el & energi estetiska hantverk teknik

Elevhandbok 15/16 GULDSTADSGYMNASIET. barn & fritid el & energi estetiska hantverk teknik Elevhandbok 15/16 GULDSTADSGYMNASIET barn & fritid el & energi estetiska hantverk teknik Den lilla skolan med de stora möjligheterna Ja, vi är en liten skola och det är ett viktigt skäl till att många

Läs mer

Likabehandlingsplan mot mobbning, diskriminering och kränkande behandling på Brinellgymnasiet i Nässjö

Likabehandlingsplan mot mobbning, diskriminering och kränkande behandling på Brinellgymnasiet i Nässjö Likabehandlingsplan mot mobbning, diskriminering och kränkande behandling på Brinellgymnasiet i Nässjö INLEDNING Nya lagen som trädde ikraft 2006-04-01 innebär förbud mot mobbning, kränkande behandling

Läs mer

Välkommen till. Hallerna skola Läsåret 16/17

Välkommen till. Hallerna skola Läsåret 16/17 Välkommen till Hallerna skola Läsåret 16/17 Välkommen till oss! Vision Sektor utbildnings gemensamma vision är Vi utbildar världsmedborgare, en nutidens förskola/skola för framtidens barn och elever. Hallernas

Läs mer

Vad tycker du om skolan?

Vad tycker du om skolan? Vad tycker du om Fråga 1 Vilket år är Du född? År 19... Fråga 2 Går Du i grundskolan, gymnasieskolan eller går Du i Grundskolan Gymnasieskolan Går i skolan. Du behöver svara på fler frågor. Viktigt, skicka

Läs mer

VÄLKOMNA TILL BÄCKÄNGSGYMNASIET

VÄLKOMNA TILL BÄCKÄNGSGYMNASIET VÄLKOMNA TILL BÄCKÄNGSGYMNASIET FÖRÄLDRAMÖTE 17 SEPTEMBER 2014 NATURVETENSKAPLIGA PROGRAMMET - Åk1 EERO JENSHOLM - REKTOR PÅ VÄG ATT BLI VUXEN Ni föräldrar är fortsatt ett viktigt stöd för era ungdomar!

Läs mer

Sollefteå Gymnasiesärskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret

Sollefteå Gymnasiesärskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret Sollefteå Gymnasiesärskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2017-01-01 2017-08-31. Innehållsförteckning 1. Likabehandlingsplanen 2. Skolans likabehandlingsarbete 3. Rutiner för

Läs mer

Likabehandlingsplan för Mönsteråsgymnasiet

Likabehandlingsplan för Mönsteråsgymnasiet Likabehandlingsplan för Mönsteråsgymnasiet Fastställd 090514 På Mönsteråsgymnasiet visar alla varandra ömsesidig respekt. Vi tar hänsyn så att alla trivs på sin arbetsplats. Här har alla elever och all

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2013/14

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2013/14 Brogårdsgymnasiet Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2013/14 Likabehandlingsplanen beskriver hur Brogårdsgymnasiet säkerställer att ingen

Läs mer

GYMNASIESÄRSKOLAN med Fyrisskolans 4-åriga program. Elevinformation. Läsåret 2014/2015

GYMNASIESÄRSKOLAN med Fyrisskolans 4-åriga program. Elevinformation. Läsåret 2014/2015 GYMNASIESÄRSKOLAN med Fyrisskolans 4-åriga program Elevinformation Läsåret 2014/2015 Uppsala kommun FYRISSKOLAN Tel 018-727 97 00, Fax 018-727 97 24 753 75 UPPSALA E-post: info@fyrisskolan.uppsala.se Besöksadress

Läs mer

Likabehandlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling

Likabehandlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling Ålidhemsskolan 2009-08-20 Likabehandlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling INLEDNING Vid Ålidhemsskolan ska det råda nolltolerans mot all diskriminering och annan kränkande behandling

Läs mer

Välkommen till Adolfsbergsskolan F 6

Välkommen till Adolfsbergsskolan F 6 Bra att spara! Välkommen till Adolfsbergsskolan F 6 Läsåret 2014/2015 Stolta barn och vuxna tillsammans för trygghet, glädje och lärande Örebro kommun Adolfsbergsskolan F 6 orebro.se/adolfsbergsskolan

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN 20132014

LIKABEHANDLINGSPLAN 20132014 LIKABEHANDLINGSPLAN 20132014 INLEDNING Centralskolans handlingsplan är upprättad utifrån skrivelser i skollag och diskrimineringslag. Av diskrimineringslagen framgår att verksamheten ska upprätta en likabehandlingsplan

Läs mer

Degebergaskolan Läsåret 2016/2017

Degebergaskolan Läsåret 2016/2017 Ordningsregler för Degebergaskolan Läsåret 2016/2017 Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet,

Läs mer

Viby skola Information till hemmen

Viby skola Information till hemmen Viby skola 2014-2015 Information till hemmen Välkomna till ett nytt läsår på Viby skola! Jag hoppas sommaren har varit bra och jag ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med er föräldrar. Nedan följer

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Varje år upprättas en plan mot kränkande behandling och diskriminering som innehåller en översikt över det som behöver göras för att främja lika rättigheter

Läs mer

TORSBERGSGYMNASIETS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Ro 3, 4 och 5

TORSBERGSGYMNASIETS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Ro 3, 4 och 5 TORSBERGSGYMNASIETS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Ro 3, 4 och 5 Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Handlingsplan och arbetsgång för elevhälsan LKC 7-9 2014-2015

Handlingsplan och arbetsgång för elevhälsan LKC 7-9 2014-2015 Handlingsplan och arbetsgång för elevhälsan LKC 7-9 2014-2015 Elevhälsans mål: Elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. I lagen anges att elevhälsan

Läs mer

Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011

Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011 Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011 Bildning, fritid och kultur Innehåll Policy för att främja elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL KOMVUX

VÄLKOMMEN TILL KOMVUX 2015/16 VÄLKOMMEN TILL KOMVUX I LUND Anteckningar Välkommen till Komvux i Lund! Vi är en skola som erbjuder många utbildningar. Här studerar elever i olika skolformer: på grundläggande och gymnasial nivå,

Läs mer

Södertörns friskola Information till föräldrar läsåret 2015/2016

Södertörns friskola Information till föräldrar läsåret 2015/2016 Södertörns friskola Information till föräldrar läsåret 2015/201 Välkomna hit! Vi hoppas att du och ditt barn kommer att trivas hos oss. Vi vet att det alltid är mycket man undrar när skolan börjar, och

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. samt plan mot diskriminering och kränkande behandling. De Geergymnasiet läsåret 2015-2016

LIKABEHANDLINGSPLAN. samt plan mot diskriminering och kränkande behandling. De Geergymnasiet läsåret 2015-2016 LIKABEHANDLINGSPLAN samt plan mot diskriminering och kränkande behandling De Geergymnasiet läsåret 2015-2016 2 (10) Elevhälsoteamet 2015/2016 Rektor (IM/Särskolan) Cathrine Conrad Rektor (SA/HU) Mattias

Läs mer

Mentorskap. Mentorskapets uppdrag på Osbeck

Mentorskap. Mentorskapets uppdrag på Osbeck Mentorskap Mentorskapets uppdrag på Osbeck Detta material har tagits fram och sammanställs av följande arbetsgrupp: Osbecks ledningsgrupp Ingela Månsson Rektor Bosse Wahlin - Rektor Janne Alvstrand Biträdande

Läs mer

Ordningsregler. Torslunda skola

Ordningsregler. Torslunda skola Ordningsregler Torslunda skola Läsåret 2013 2014 Förväntansdokument Som elev kan du förvänta dig av oss - att du blir bemött med respekt - att vi bryr oss om dig - att vi ingriper mot alla former av kränkande

Läs mer

Välkommen till Törnströmska gymnasiet!

Välkommen till Törnströmska gymnasiet! Skolans värdegrund SAMARBETE ENGAGEMANG TYDLIGHET TROVÄRDIGHET Skolans värdegrund bygger på dessa begrepp som ska omsättas i praktisk handling och genomsyra allt som sker vid Törnströmska gymnasiet. Välkommen

Läs mer

Information för elever och vårdnadshavare vid

Information för elever och vårdnadshavare vid Information för elever och vårdnadshavare vid Elsa Brändströms skola Läsåret 2017-2018 1 Innehållsförteckning Välkommen till Elsa Brändströms skola 3 Läsårstider 4 Kontaktuppgifter 6 Rutiner och information

Läs mer

Teamet för Likabehandling 2014/15

Teamet för Likabehandling 2014/15 Teamet för Likabehandling 2014/15 STOCKHOLMS IDROTTSGYMNASIUM Johan von Gerber, rektor Åsa Furn, kurator Anneli Berg, skolsköterska Fredrik Sohlberg, biträdande rektor och lärare Johan Hansson, lärare

Läs mer

Likabehandlingsplan 2014/15

Likabehandlingsplan 2014/15 Likabehandlingsplan 2014/15 Likabehandlingsfrågor/mobbning/värdegrund Så här gör vi på Östersunds Waldorfskola Här på Östersunds Waldorfskola vill vi erbjuda alla barn en trygg och utvecklande skolmiljö.

Läs mer

REFIS-guiden. Ett litet häfte med information. Elevens namn:

REFIS-guiden. Ett litet häfte med information. Elevens namn: REFIS-guiden Ett litet häfte med information Elevens namn: 1 Adressändring Det är viktigt att meddela adressändring. Elever meddelar sin mentor om ändrad adress eller telefonnummer samt uppdaterar sin

Läs mer

Ämnesområde Likabehandlingsplan

Ämnesområde Likabehandlingsplan Ämnesområde Likabehandlingsplan Syftet med planen är: Alla elever har rätt att utvecklas och lära i en trygg miljö och bemötas med respekt. Skolan och fritidshemmet ska vara fria från diskriminering, trakasserier

Läs mer

Elev- och föräldrainformation

Elev- och föräldrainformation Elev- och föräldrainformation Läsåret 2016/17 Innehåll Innehåll... 2 Personal... 4 Studie- och yrkesvägledare... 4 Skolkurator... 4 Skolhälsovård... 4 Specialpedagogen... 4 Läsårstider, avslutningar och

Läs mer

Handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd. Ansvarig: Eliseo Soria Reátegui, Rektor

Handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd. Ansvarig: Eliseo Soria Reátegui, Rektor Handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd Ansvarig: Eliseo Soria Reátegui, Rektor Läsåret 2014/2015 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Syfte... 3 Styrdokument... 3 Handlingsplan för

Läs mer

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Innehåll INLEDNING... 3 REGELVERK, LAGAR och BEGREPP... 3 Tre viktiga begrepp... 3 Kränkningar... 3 Diskriminering... 3 Mobbing... 4 RUTINER

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Cybergymnasiet Malmö Grunduppgifter Verksamhetsform som omfattas av planen Gymnasieskola Ansvarig för planen Johan Wingren, rektor Vår vision På vår skola

Läs mer

VIKTIGT ATT VETA. För dig som studerar på Komvux i Eskilstuna genom en annan utbildare

VIKTIGT ATT VETA. För dig som studerar på Komvux i Eskilstuna genom en annan utbildare VIKTIGT ATT VETA För dig som studerar på Komvux i Eskilstuna genom en annan utbildare VERSION Januari 2016 Välkommen till Komvux! Det här häftet ger dig, som via Komvux i Eskilstuna studerar hos en annan

Läs mer

SCHEMA OCH NÅGRA HÅLLPUNKTER SAMT CHECKLISTA INTRODUKTION FÖR ÅK 1

SCHEMA OCH NÅGRA HÅLLPUNKTER SAMT CHECKLISTA INTRODUKTION FÖR ÅK 1 2014-08-12 SCHEMA OCH NÅGRA HÅLLPUNKTER SAMT CHECKLISTA INTRODUKTION FÖR ÅK 1 Tisdag 19 augusti Samling i matsalen klockan 09.00 där upprop och presentation av skolledning, elevhälsa och elevkår sker.

Läs mer

Allergier Vi har en nöt och mandelfri skola så ingenting som innehåller mandel, sesamfrö eller nötter får medtas eller bjudas på.

Allergier Vi har en nöt och mandelfri skola så ingenting som innehåller mandel, sesamfrö eller nötter får medtas eller bjudas på. Diö skola Diö skola Skolan är en F-6 skola och under läsåret 2015-2016 går det ca 140 elever på skolan. Skolan är uppdelad i arbetslag F-3, 4-6 och fritidshem. Vi tar emot elever från Liatorps skola från

Läs mer

Häggviks Gymnasium Lå 13/14 Gymnasiesärskolan. Lokal arbetsplan samt viktig Information

Häggviks Gymnasium Lå 13/14 Gymnasiesärskolan. Lokal arbetsplan samt viktig Information Häggviks Gymnasium Lå 13/14 Gymnasiesärskolan Lokal arbetsplan samt viktig Information Den lokala arbetsplanen för läsåret 2013/14 visar fokusområden under läsåret utifrån Lpf 94 och 2012/13 års kvalitetsredovisning.

Läs mer

Handledning vid olika krissituationer för all personal och elever vid Huddingegymnasiet

Handledning vid olika krissituationer för all personal och elever vid Huddingegymnasiet Uppdaterad ht 2010 Handledning vid olika krissituationer för all personal och elever vid Huddingegymnasiet Trivsel och god psykisk arbetsmiljö på skolan... 1 Åtgärder vid förekomst av kränkande behandling...

Läs mer

Sollefteå kommun Vallaskolan

Sollefteå kommun Vallaskolan Välkomna till ett nytt läsår! Nu har ett nytt läsår börjat och vi känner oss glada över att era barn åter är i skolan. Vi hoppas att ni har haft en fin sommar tillsammans och att ni känner er redo inför

Läs mer