Välkommen ll. Läsåret 14/15

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen ll. Läsåret 14/15"

Transkript

1 Välkommen ll Läsåret 14/15

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Välkomna ll S:t Eskil läsåret 14/15 3 Adress och telefonförteckning 4 Läsårsdata 14/15 5 Programförteckning 6 Ansvarsfördelning 6 Sammanträden 7 Mentorskap 10 Studie- och yrkesvägledning 10 Frånvaro 11 Ledighet 12 Ordningsregler 13 Datoranvändning, studieresultat 14 Skolbibliotek 15 Skolrestaurang 16 Instruk oner vid brand 16 Handlingsplan mot droger 17 Intern kommunika on 17 Övrig informa on 18 Lokaler 20 Karta 21 Välkomna till S:t Eskil läsåret 14/14 S:t Eskils gymnasium är en tradi onsrik skola i förändring. Skolans historia började för över 170 år sedan. Då grundades den första skolan för högre studier i Eskilstuna i en byggnad som låg där stadshuset idag är beläget. Den äldsta byggnaden på skolan är från 1885, det s.k Annexet (C-huset). Idag är vi en modern skola med nyrenoverade lokaler. Vi har det Este ska programmet Arts & Performance med inriktning på bild, dans och musik, Hantverksprogrammet med inriktning mot frisör, övriga hantverk med bl a inrik ngarna Hälsa & kroppsvård och Florist, Hotell- & turismprogrammet, Introduk onsprogrammen, Interna onal Baccalaureate, Samhällsvetenskapsprogrammet med samhällsinriktning, medieinriktning och en säkerhetsprofil. Hand i hand med den tekniska utvecklingen har vi bevarat skolans humanis ska och interna onella profil. Vi har e rikt språkutbud och många interna onella kontakter. Vi organiserar oss i samlade studiemiljöer där programmets elever och lärararbetslaget i huvudsak vistas i egna programanpassade lokaler. På S:t Eskils gymnasium accepterar vi inget våld, ingen mobbning, ingen rasism eller främlingsfientlighet. Vi är toleranta och ödmjuka mot varandra. Vi accepterar varandra som vi är och respekterar varandras olikheter. Vi satsar hårt på a utveckla mentorskap och a stärka elevinflytandet. På S:t Eskil är det all personals uppgi a låta varje elev arbeta u från sina förutsä ningar och därigenom kunna utveckla sin unika egenart. Vi arbetar kon nuerligt med skolans kvalitet i kvalitetssäkringsmodellen Qualis och är måna om elevernas goda studieresultat. Aktuell Informa on publiceras på vår webbplats, på vår intern-tv och i vår egen App för Android och iphone. 3

3 Adresser och telefonnummer S:t Eskils gymnasium Smedjegatan ESKILSTUNA Rektor Halina Sundqvist , Rektor Johan Ahlqvist , Bitr rektor Pelle Marklund , Studievägledare Anneli Gustafsson , Studievägledare Charlo e Westberg , Kurator Ann-Charlo Conrad Kurator Annika Melin Skolsyster Gunn Möller IB-coordinator Trevor Ayton , Biblio karie Caroline Norrby Kökschef Teresia Mäkelä , Cafeteria, Bri -Marie Eriksson Vaktmästare Jan Persson Personalredogörare Anna-Lena Löthman Ekonomi/resor Anita Parnesten Expedi onen Lilian Flodin Schemaläggare Per-Erik Eriksson Frisörskolan Elevrådet Läsårsdata Hös erminen år 2014 börjar 18 augus och slutar 22 december Vårterminen år 2015 börjar 8 januari och slutar 5 juni Skollov läsåret Höstlov år 2014 är vecka 44, 27 oktober ll 31 oktober Vinterlov år 2015 är vecka 8, 16 februari ll 20 februari Påsklov år 2015 är vecka 14, 30 mars ll 2 april Lovdag år 2015 (i samband med Kris Himmelsfärdsdag) 15 maj Utöver de a är röda dagar i almanackan stängda dagar i skolan. Frånvaroanmälan Elever (automa serad telefontjänst)* Personal *se instruk on på sidan

4 Programförteckning Este ska programmet Arts & Performance ES Hantverksprogrammet HV Hotell & turismprogrammet HT Introduk onsprogrammen IM Interna onal Baccalaureate IB Samhällsvetenskapsprogrammet SA Ansvarsfördelning Skolledning Rektor Halina Sundqvist Programansvarig för HT, HV och Introduk onsprogram (IM). Rektor Johan Ahlqvist Programansvarig för SA, IB och ES. Bitr rektor Pelle Marklund Ansvarar för webb, data/it, lokaler och inköp. Programansvarig för ES. S:t Eskils gymnasiums rektorer arbetar i e s k funk onellt delat ledarskap och de har e gemensamt ansvar för enheten. Studie- och yrkesvägledning Charlo e Westberg HV, IB, Introduk onsprogrammen Anneli Gustafsson ES, SA, HT Kurator Ann-Charlo Conrad IB, SA, HT Annika Melin ES, HV Introduk onsprogram Service Vaktmästare Jan Persson Sammanträden Nedan beskrivs de fasta konferenser, grupper, kommi éer, träffar, råd och nämnder som finns på skolan. Klasskonferens/Betygskonferens/mentorträff Klasskonferenser/mentorträffar genomförs enligt särskild kallelse. På konferenserna behandlas elevernas studiesitua on. Mentor är ordförande. På betygskonferenserna behandlar vi elevernas studieresultat. Ämneskonferens För varje ämne eller ämnesområde finns en ämneskonferens med en ekonomiskt ansvarig kontaktlärare. Här behandlas pedagogiska och ekonomiska frågor inom ämnesområdet. Elevhälsoträffar Elevhälsan träffar regelbundet mentorer, programvis, där klassitua onen och de enskilda elevernas övergripande studiesitua on behandlas. 6 7

5 Samverkansgrupp Samverkansgruppen (SVG) består av skolledning och företrädare för skolans fackliga organisa oner. Dessa företrädare utses av respek ve lokala fackliga organisa oner och meddelas i protokoll från SVG. I SVG sker förhandling och beslut enligt MBL (Medbestämmandelagen). Gruppen sammanträder i regel en gång per månad. Ledamöter SVG: Skolledning, representanter från SACO, TCO och LO. Skyddskommitté Skolan har en egen skyddskommi é som behandlar skydds- och arbetsmiljöfrågor. På skolan finns skyddsombud, inklusive e huvudskyddsombud, som är utsedda av personalen. Det ska också finnas elevskyddsombud, som är utsedda av eleverna. Skyddskommi én sammanträder llsammans med SVG minst två gånger per läsår. Stipendienämnd S pendienämnden utarbetar förslag och beslutar om fördelning av s pendier. S:t Eskils gymnasiums s pendier kan inte sökas av enskild elev. S pendienämnden sammanträder minst en gång per termin. Ledamöter S pendienämnd: Rektor Johan Ahlqvist (sammankallande) Jari Salmijärvi Henrik Nordström Per Honkanen Sammanträden med elevin lytande Elevprogramträffar (EPT) Ansvarig skolledare för respek ve program träffar 1-2 elevrepresentanter från varje klass llsammans med en ledamot från elevrådet för a diskutera programspecifika frågeställningar. Eleverna ska i god d innan EPT diskutera de aktuella frågeställningarna på e klassråd. Klassråd För varje klass finns e schemalagt klassråd. Klassrådet består av samtliga elever i klassen och klassens mentorer. Klassrådets huvudsakliga uppgi är a vara e forum för elevdemokra. Elevråd På skolan finns e elevråd, som bl a utser elevrepresentanter ll skolans konferenser, kommi éer, träffar och råd. Skolledningen samarbetar med elevrådet i alla frågor som berör elever på skolan. Alla speciella kommi éer och elevgrupper är underordnade elevrådet. 8 9

6 Mentorskap Varje mentor har huvudansvaret för e antal elever. Elevvårdspersonalen (studievägledare, kurator och skolsköterska) fungerar som stöd för mentorerna. Mentors arbetsuppgi er är: a genom utvecklingssamtal stödja och uppmuntra eleven a göra det bästa av den i gymnasieskolan a regelbundet följa upp elevens frånvaro a regelbundet följa upp elevens studieresultat a ansvara för genomförande av klassråd a hålla regelbunden kontakt med vårdnadshavare a ansvara för a vik g informa on når eleverna Studie- och yrkesvägledning Till studievägledaren kan du gå, under hela din gymnasie d, för a få hjälp och stöd och få svar på frågor gällande: utbildningsvägar val av program, inriktning och kurser behörighetsbestämmelser arbetsmarknad och yrkesval Vid eventuella förändringar i studieplanen måste all d studievägledare kontaktas. Elevens aktuella schema gäller lls förändring är godkänd. Studievägledare Charlo e Westberg HV, IB och Introduk onsprogram (IM) Anneli Gustafsson ES, SA och HT Frånvaro I gymnasieskolan gäller obligatorisk närvaro. För a lyckas med studierna är närvaron i skolan nödvändig. Elev får inte vara borta från lek oner utan sjukanmälan eller beviljad ledighet. Vårdnadshavare informeras om frånvaro från dag e. Frånvaroanmälan Elev, eller vårdnadshavare, ringer och anmäler frånvaro med hjälp av en tonvalstelefon. Elevens personnummer måste anges (10 siffror). Frånvaroanmälan kan för närvarande bara göras för en hel dag i taget. Om man ringer e er kl kommer frånvaro a registreras för följande dag. Om du vill anmäla frånvaro del av dag så måste du anmäla direkt ll mentor eller ll kansliet. Åtgärder vid hög frånvaro All o llåten frånvaro räknas som skolk. Skolan ska rapportera ll CSN om en elev skolkar mer än tre mmar under en månad och om det sker vid minst 2 llfällen. Detsamma gäller om elev reser bort på semester utan a skolan har beviljat ledigt. Det är CSN som fa ar beslutet om indraget studiebidrag. Skolan ansvarar för a underlag för beslut skickas ll CSN. Vid indragning av studiebidraget kan även följande bidragsformer påverkas: bostadsbidrag, bidragsförsko, flerbarns llägg, barnpension m.m. Mentor och elevhälsan är mycket angelägna om a hjälpa elev som har hög frånvaro och ser gärna a du som förälder/vårdnadshavare tar kontakt med mentorn. Kontakt med mentor skapas enklast genom a du som förälder skickar e-post ll honom/henne. Se Vi som jobbar här på vår webbplats Det finns möjlighet för föräldrar/vårdnadshavare a logga in på webbtjänsten Skola24 och ta del av frånvarouppgi er. Mer informa on får du av respek ve mentor

7 Ledighet Ledigheterna under gymnasie den är redan väl lltagna: sommar-, höst-, jul-, sport- och påsklov, sammanlagt ca 16 veckor. Resterande d är utbildnings d, som ska användas på bästa sä. Närvaron i skolan är oerhört vik g för a lyckas med sin utbildning och förlorad undervisnings d är e avbräck från den garanterade undervisnings den. A läsa in missade lek oner ökar arbetsbördan. Dessutom sker mycket i skolans miljö som inte går a läsa in på egen hand. Diskussioner och genomgångar kan inte återges och många moment examineras i klassrummet. Med ovanstående mo vering som grund är vi mycket restrik va med a bevilja elev ledighet under terminens utbildnings d. Vi vill a elever och föräldrar mycket noggrant överväger skälen ll den önskade ledigheten och placeringen i d, innan någon ansökan lämnas in ll mentorn, som llsammans med övriga lärare i arbetslaget tar ställning ll sökt ledighet. Mentorn kan bevilja ledighet maximalt tre dagar per läsår. Utöver dessa tre dagar beviljas ingen ledighet för t.ex. längre semesterresor. Denna policy är gemensam för de tre kommunala gymnasieskolorna. Elever och föräldrar bär själva ansvaret för elevens studier om undervisnings den inte utny jas. Om elev tar ledigt trots a mentor eller rektor inte beviljat ledighet kan din rä ll studiebidrag ifrågasä as nästkommande månad. Beslut om indraget studiebidrag tas all d av CSN. Ordningsregler Som elev på S:t Eskils gymnasium har jag både rä gheter och skyldigheter. Det här händer om jag bryter mot våra ordningsregler Konsekvenser av e oacceptabelt beteende är a mina rä gheter kan inskränkas enligt Skollagen kapitel 5. Grövre bro (t ex skadegörelse, hot, våld, slagsmål och mobbing) polisanmäls all d. Upprepad ogil g frånvaro (även sen ankomst) rapporteras ll CSN som beslutar om eventuellt indraget studiebidrag

8 Studieresultat För a du ska lyckas med dina studier och få så bra resultat/betyg som möjligt erbjuder vi stöd och hjälp ll dig. Vi har Studie d (STT) en mme i veckan där alla dina lärare finns på plats och du fokuserar på det ämne eller område du vill utveckla med stöd från lärarna. Vi har e engagerat Elevhälsoteam med kuratorer, skolsköterska, studievägledare, specialpedagog och speciallärare som står beredda a stö a och vägleda dig i din skolgång. Du har också e eget ansvar a komma i d, lyssna på läraren, visa hänsyn ll dina klasskamrater, ta med rä material och hålla reda på vad som ska u öras i de olika kurserna. Om du av någon anledning inte uppnår godkänt (E) i flera kurser kan det bli aktuellt a du får gå om årskursen. Likabehandlingsplan Finns a läsa på vår webbplats eskilstuna.se/steskilsgymnasium. Datoranvändning Skolan är en arbetsplats och all användning av datorer ska vara kopplade ll skolarbete. Ingen förtäring får ske vid datoranvändning då datorer är känsliga för smuts och vätska. Pornografiska, rasis ska eller andra kränkande alster får inte förekomma på skolans datorer. Varje användare av internet har som skyldighet a informera sig om och följa de e ke sregler som gäller på Internet. Endast material där det klart framgår a spridning är llåten får kopieras eller distribueras. Alla former av upphovsrä (copyright) ska respekteras. Alla försök ll intrång i datasystemet samt sabotage eller störande verksamhet mot systemet är absolut förbjudet. Alla som upptäcker fel, brister eller regelbro i systemet uppmanas a rapportera de a ll någon personal omedelbart. Systemansvariga har rä a utan förvarning övervaka skolans system och kontrollera innehållet. Systemansvariga har rä a vid regelbro hindra enskild användares llgång ll skolans nätverk. Personlig dator På S:t Eskil lånar varje elev en bärbar dator och ansvarar för denna under sin studie d. Regler och användning regleras i e separat dokument och e kontrakt upprä as mellan skolan och låntagaren. Skolbibliotek Skolbiblioteket ligger i entréplan i B-huset och är öppet måndag, sdag och torsdag 8-16, onsdag och fredag Här jobbar skolans bibliotekarie Caroline och biblioteksassistenten Lisa. Skolbiblioteket delas av S:t Eskils gymnasium och Komvux. Här hi ar du fack- och skönli eratur, olika dskri er och referensli eratur som kan hjälpa dig i dina studier eller glädja dig på din fri d. På skolans hemsida kan du söka/låna om böcker och få länk- och bok ps. Bibliotekets webbplats ligger under länken biblioteket som du hi ar mi på skolans hemsida. Här kan du söka i en massa bra databaser som tex Ar kelsök,bibliotekskataloger m m. Biblioteket har 15 datorer och en skrivare/kopiator som du får använda. Biblioteket finns även på Facebook och gilla gärna vår sida för a få den senaste informa onen från biblioteket. Fråga gärna om du behöver hjälp med a söka informa on eller hi a en bra bok. Du lånar själv med samma lånekort som på stadsbiblioteket (eller di personnummer) + pin-kod. Innan låne den går ut kan du själv låna om via bibliotekskatalogen på bibliotekets webbplats. Alla lån sker på eget ansvar och du är skyldig a återlämna allt du har lånat i d. Om du inte återlämnar i d blir du ersä ningsskyldig och får betala bokens kostnad. Reglerna för datoranvändning gäller även i biblioteket. Välkommen önskar Caroline och Lisa 14 15

9 Skolrestaurang I skolrestaurangen serveras dagens rä, alterna v rä och e vegetariskt alterna v. (De som äter fläskfri kost serveras vegetariskt) Om eleven är i behov av specialkost, är det vik gt a skolan känner ll de a. Blanke en Intyg om specialkost hämtas och lämnas hos mål- dspersonalen, mentor eller skolsköterska. Vid sjukdom eller annan frånvaro ser vi gärna a ni med specialkost hör av er ll restaurangen Lunch serveras mellan kl och Eleverna ska äta på schemalagd lunch d så a det inte bildas onödiga köer. Eleven tar med sig sin egen disk e er avslutad mål d och vi sopsorterar förstås vid diskinlämningen. Instruktioner vid brand Den som upptäcker brand utlöser brandlarmet och ringer 112 och berä ar vad som hänt. (Har larmet utlösts ofrivilligt ska de a också meddelas på 112.) Vid larm ska alla lugnt lämna byggnaden via utrymningsvägarna och bege sig ll grusplanen vid Fristadsskolans gymnas ksal. Uppsamlingsplats för G-huset är Fristadstorget. Lärare som har undervisning i klass eller grupp går sist och kontrollerar a alla i klassen/gruppen finns med. Lärare lämnar närvarouppgi ll skolledningen som möter upp på uppsamlingsplatsen och får däre er vidare instruk oner. Brandbefäl eller skolledning meddelar när det är llåtet a gå llbaka ll skolans lokaler. Mentor ska i samband med terminsstart informera eleverna om instruk oner vid brand. Utrymningsövning sker varje läsår. Handlingsplan mot droger Gymnasieskolan i Eskilstuna ska vara drogfri. Elev får inte vara i skolan påverkad av droger eller alkohol. All befa ning med droger är olaglig. Skolans målsä ning är a llsammans med elever, föräldrar/vårdnadshavare, socialtjänst och polis i första hand förebygga missbruk, i andra hand digt upptäcka och vidta åtgärder mot drogmissbruk. Tidiga tecken på missbruk kan t ex vara hög frånvaro, försämrade skolpresta oner, trö het, byte av kamratkrets, förändrat beteende, kons g ögonkontakt eller återkommande magont och huvudvärk. Om skolans personal blir orolig för a en elev kan tänkas missbruka droger eller alkohol, informeras föräldrarna/vårdnadshavare och socialtjänsten och elevens situa on kartläggs av skolhälsovården/elevvården. En särskild handlingsplan mot droger finns på varje skola. Intern kommunikation Vår webbplats är en vik g del av vår informa on ll elever, föräldrar och allmänheten. Här finner du bland annat kontak nforma on, programinforma on och webbversionen av vår Intern-TV. Mentor och elever har ansvar för a aktuell informa on kommer ll allas kännedom. De a sker o ast på klassrådet eller på någon helklasslek on under veckan. Vår lärpla orm Its learning och E-postsystemet Outlook används för daglig kommunika on. Dagliga nyheter och förändringar informerar S:t Eskils intern-tv om. Denna informa on kan även nås via vår webbplats. S:t Eskil har även en app ll Android och iphone där du kan se di schema, matsedel m m. Under länken Om oss > Elevforum har vi samlat e antal sidor som i första hand är riktade ll våra elever

10 Övrig information Läromedelsrutiner Varje kurslärare ansvarar för a elev kvi erar utdelade böcker på en kvi eringslista och a böckerna samlas in när kursen är avslutad eller elev slutar en kurs. Elev blir återbetalningsskyldig om boken inte lämnas llbaka. Undervisande lärare ansvarar för kvi eringslistan. Ekonomiska bidrag Kuratorer Ann-Charlo Conrad, tel , och Annika Melin, tel , hjälper ll med frågor som gäller studiebidrag, inackorderings llägg, återbetalningsplik ga studiemedel, rese llägg och extra llägg. Försäkring Samtliga elever vid skolan är olycksfallsförsäkrade för skador som inträffar hel d - dygnet runt. Hissnycklar Om elev av någon medicinsk anledning behöver åka hiss kan hissnyckel lånas på kansliet. Kontakta först skolsköterska. Vid lån av hissnyckel skall en deposi onsavgi på 100 kronor betalas, som återfås när nyckeln lämnas llbaka. Information om inställda lektioner Skulle någon lärare inte infinna sig ll en lek on inom 10 minuter, anmäler klassrepresentanten de a ll kansliet om det inte redan finns något meddelande på intern-tv:n eller i Its learning. Vid sjukdom sä s normalt inte någon vikarie in första dagen. Eleverna studerar då o ast på egen hand på valfri plats. Vad som gäller meddelas på intern-tv. Upphittade föremål Lämnas in och hämtas på kansliet, undantag kan vara idro skläder som lämnas kvar i resp idro shall. Föremålen kan också lämnas direkt ll polisens hi egodsavdelning. Busskort Vid frågor angående busskort, kontakta kansliet. Parkeringstillstånd Tillfälliga llstånd u ärdas på kansliet och gäller endast servicefordon på markerade platser. I övrigt gäller kommunens parkeringsvillkor. Elevskåp Elevskåpen är skolans egendom och lånas ut ll eleven under läsåret. Skåpen töms och städas av eleven vid varje läsårsslut. Sopsortering/återvinning På skolan finns sortering/återvinningskärl och pappersåtervinning i korridorerna och återvinningssta on på skolgården. Det är allas vårt ansvar a hjälpas åt med de a. Tänk på miljön! Öppettider Entrédörrar med kortläsare låses kl varje dag. Övriga entrédörrar låses något digare. Vid stora entrén ll A-huset finns en por elefon som går ll kansliet. På lovdagar hålles samtliga dörrar låsta. Synpunkter på skolan och dess verksamhet DU är välkommen a lämna dina synpunkter ll din kurslärare, mentor eller ansvarig rektor

11 Lokaler Översikt skolområdet A-huset (huvudbyggnaden) Smedjegatan 3 Här finns expedi on, rektorer, bitr. rektor, studievägledare, schemaläggare, IB-Coordinator, vaktmästare, Aula, bild samt idro. SA, SÄK, HT, HV och Språkintroduk on har sin huvudsakliga undervisning i A-huset. B-huset Smedjegatan 5 Bibliotek, skolsköterska, naturkunskap, biologi, fysik, kemi och IBma e. De naturvetenskapliga ins tu onerna delas med Komvux. Lek onssalarna på översta planet ny jas endast av Komvux. C-huset Lek onssalar för IB och en skrivsal. D-huset Careliigatan 11 Skolrestaurang, cafeteria, kurator, studieverkstad, tex l. D-huset delas med Komvux. ES och Introduk onsprogrammen har sin huvudsakliga undervisning i D-huset. E-huset Nygatan Frisörskolan och musik. G-huset Careliigatan 10 Dans. Illustra on: Pär Lagerqvist Lokalbeteckningar Varje undervisningslokal har en beteckning som består av en bokstav och siffror t ex A18. Bokstaven anger i vilket hus lokalen finns och första siffran på vilken våning. Infohä et Välkommen ll finns även på vår webbplats under länken Elevforum, den sidan uppdateras om förändringar sker under läsåret

12 22 23

13

KATEDRALSKOLAN 2015-2016 VIKTIGT ATT VETA

KATEDRALSKOLAN 2015-2016 VIKTIGT ATT VETA KATEDRALSKOLAN 2015-2016 VIKTIGT ATT VETA Camilla Holmqvist förvaltningschef camilla.holmqvist@vaxjo.se Utbildningsförvaltningen Adress Box 1222, 351 12 Växjö Besöksadress Västergatan 17 B, Växjö Telefon

Läs mer

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp...

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp... 2015-2016 Innehåll Program på skolan... 5 Rektorer... 5 Receptionen... 5 Bibliotek... 5 Elevhälsoteam... 6 Kurator... 6 Skolsköterska... 6 Skolläkare... 6 Specialpedagoger... 6 Expeditionen... 7 Vaktmästeriet...

Läs mer

Hans Fredriksson, e-post: hans.fredriksson@halmstad.se Medieprogrammet - MP(år 2 och 3) Samhällsvetenskapsprogrammet SA/SP (år 1, 2 och 3)

Hans Fredriksson, e-post: hans.fredriksson@halmstad.se Medieprogrammet - MP(år 2 och 3) Samhällsvetenskapsprogrammet SA/SP (år 1, 2 och 3) Välkommen till REKTORSENHETER Rektorsenhet 1: Hans Fredriksson, e-post: hans.fredriksson@halmstad.se Medieprogrammet - MP(år 2 och 3) Samhällsvetenskapsprogrammet SA/SP (år 1, 2 och 3) Rektorsenhet 2:

Läs mer

Information Läsåret 2013-2014

Information Läsåret 2013-2014 Information Läsåret 2013-2014 Innehållsförteckning Organisation Duveholmsgymnasiet omfattar:... 4 Rektorer... 4 Receptionens öppettider... 4 Expeditionen... 5 Elevhälsoteam... 6 Kurator... 6 Skolsköterska...

Läs mer

Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan. - Informationshäfte. Läsåret 2010/2011. Välkommen

Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan. - Informationshäfte. Läsåret 2010/2011. Välkommen Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan - Informationshäfte Läsåret 2010/2011 Välkommen SKOLANS ORGANISATION Kungshögaskolan som ingår i Mjölby gymnasium har ca 600 elever och ca 70 anställda. På skolan finns

Läs mer

2014/2015. Välkommen till

2014/2015. Välkommen till 2014/2015 Välkommen till 1 REKTORSENHETER Gymnasiechef Maria Melander, e-post: maria.melander@halmstad.se Rektorsenhet 1: Kjell Eklund, e-post: kjell.eklund@halmstad.se Estetiska programmet - ES, film/foto/konst/musik

Läs mer

Nyckeln till framtiden

Nyckeln till framtiden Nyckeln till framtiden Elevkalender 2013-2014 Innehållsförteckning Välkomsthälsning 3 Läsåret 2013-2014 3 Adress och telefon 4 Kommunledning 4 Skolledning 4 Administration 4 Studie-och yrkesvägledning

Läs mer

Platengymnasiet läsåret 2015/2016

Platengymnasiet läsåret 2015/2016 Platengymnasiet läsåret 2015/2016 Denna ABC är ett stöd för att lätt finna praktisk information, telefonnummer, skolans rutiner och regler. För övrig och uppdaterad information hänvisas till www.fronter.com/motala.

Läs mer

Vet du om att du blir borta mer än en dag så tala om det. Annars får du ringa varje dag.

Vet du om att du blir borta mer än en dag så tala om det. Annars får du ringa varje dag. Handbok elev 2015-2016 SJUKANMÄLAN Sjukanmälan gör du så här: Ring 0526 170 892 ( automatisk telefonsvarare) eller anmäl via Dexter. OBS! Vårdnadshavare ska ringa för omyndiga elever Du blir uppmanad att

Läs mer

Nyckeln till framtiden!

Nyckeln till framtiden! Nyckeln till framtiden! Elevhandboken 2014-2015 Innehållsförteckning Välkomsthälsning 3 Läsåret 2014-2015 3 Adress och telefon 4 Kommunledning 4 Skolledning 4 Administration 4 Studie-och yrkesvägledning

Läs mer

Platengymnasiet läsåret 2011/2012

Platengymnasiet läsåret 2011/2012 Platengymnasiet läsåret 2011/2012 Denna ABC är ett stöd för att lätt finna praktisk information, telefonnummer, skolans rutiner och regler. För övrig och uppdaterad information hänvisas till www.fronter.com/motala.

Läs mer

Elevhandbok. Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium.

Elevhandbok. Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium. Elevhandbok Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium. Du hittar här olika uppgifter gällande praktiska frågor och rutiner på Solna Gymnasium. Vår förhoppning

Läs mer

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar Widénska gymnasiet Elevhandbok Information till elever och föräldrar Läsåret 2015/2016 1 Innehåll Information.. sid 4 Elevhälsa och vägledning.. sid 7 Kontaktlärare. sid 8 Elevdemokrati.... sid 8 Program,

Läs mer

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar Widénska gymnasiet Elevhandbok Information till elever och föräldrar Läsåret 2013/2014 1 Innehåll Information.. sid 4 Elevhälsa och vägledning.. sid 8 Kontaktlärare. sid 8 Elevdemokrati.... sid 9 Program,

Läs mer

Elevhandboken. Information till eleven och föräldrar

Elevhandboken. Information till eleven och föräldrar Elevhandboken Information till eleven och föräldrar Läsåret 2014/2015 Innehåll Kunskap i centrum sedan 1623!... 3 Organisation... 3 Skolledning... 3 Våra utbildningar... 4 Information... 5 Elevomsorg...

Läs mer

JÄNDELSKOLAN ELEVINFORMATION

JÄNDELSKOLAN ELEVINFORMATION JÄNDELSKOLAN ELEVINFORMATION Läsåret 2015/2016 FÖRORD Jändelskolans uppdrag är att skapa en för våra elever lärande och god social miljö. En miljö där vi ska anpassa undervisningen till varje elevs förutsättningar

Läs mer

PILT-GUIDEN LÄSÅRET 2015 2016. Karro där kultur och vetenskap möts.

PILT-GUIDEN LÄSÅRET 2015 2016. Karro där kultur och vetenskap möts. PILT-GUIDEN LÄSÅRET 2015 2016 Karro där kultur och vetenskap möts. Estetiska programmet Humanistiska programmet Naturvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Välkommen till Karolinska gymnasiet!

Läs mer

Läsåret 2014-15 Pilt-guiden

Läsåret 2014-15 Pilt-guiden Läsåret 2014-15 Pilt-guiden Skolledningen Karolinska skolan På Karro får du chansen att lyckas - Där kultur och vetenskap möts Välkommen till Karolinska skolan! Vi är glada över att du valt en utbildning

Läs mer

SJÖDALSGYMNASIET. LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14

SJÖDALSGYMNASIET. LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14 SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14 DETTA HÄFTE TILLHÖR KLASS/GRUPP MENTORS NAMN 2 Sjödalsgymnasiet Den goda mötesplatsen Sjödalsgymnasiets elever ska känna sig trygga i sin lärmiljö,

Läs mer

Innehåll. Frånvaroanmälan

Innehåll. Frånvaroanmälan Innehåll Kunskap i centrum sedan 1623!... 2 Organisation... 2 Skolledning... 2 Våra utbildningar... 3 Information... 4 Elevomsorg... 11 Handledare... 12 Elevinflytande... 12 Program, ämnen & kurser...

Läs mer

ELEVINFORMATION. Kristofferskolans gymnasium Läsåret 2011/2012

ELEVINFORMATION. Kristofferskolans gymnasium Läsåret 2011/2012 ELEVINFORMATION Kristofferskolans gymnasium Läsåret 2011/2012 SEDAN 1949 WALDORFSKOLAN I BROMMA Innehåll Till Dig som är ny elev vid Kristofferskolans gymnasium... 3 Kalendarium... 4 Skolans historia...

Läs mer

Innehåll. Sida 1 av 20

Innehåll. Sida 1 av 20 Innehåll Olika funktioner på skolan... 3 Klasser och studiehandledare 2015-2016... 4 Frånvaro och sjukdom... 5 Kost... 5 Studieekonomi... 5 Försäkring... 6 Studier... 6 Dexter... 7 Ådalsskolans hemsida...

Läs mer

ELEVINFORMATIONSHÄFTE

ELEVINFORMATIONSHÄFTE ELEVINFORMATIONSHÄFTE 2013/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid Välkomstbrev 3 Terminstider 4 Telefonlista personal 5 Heurika 7 Rektor 7 Elevvårdade verksamhet 7 Studie- och yrkesvägledare 7 Kurator 7 Skolhälsovård

Läs mer

SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN. ABC för elever. Läsåret 15-16

SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN. ABC för elever. Läsåret 15-16 SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN ABC för elever Läsåret 15-16 DETTA HÄFTE TILLHÖR KLASS/GRUPP MENTORS NAMN 2 SJÖDALSGYMNASIET Sjödalsgymnasiets elever ska känna sig trygga i sin lärmiljö, uppnå goda kunskaper och

Läs mer

Välkommen till HIMLASKOLAN

Välkommen till HIMLASKOLAN Information till elever och föräldrar för läsåret 2012-2013 Läs gärna denna folder tillsammans med ditt barn. Välkommen till HIMLASKOLAN Himlaskolans värdegrund Värdegrunden är den bas av gemensamma värderingar

Läs mer

Elevinformation, läsåret 2014/2015

Elevinformation, läsåret 2014/2015 Elevinformation, läsåret 2014/2015 AFFISCHERING/ ANSLAG APL BETYG/ BEHÖRIGHET Tillstånd för affischering och anslag ges på expeditionen. På varje anslag anges ansvarig och uppsättningsdatum. Anslagen får

Läs mer

FÖR ELEVER och PERSONAL

FÖR ELEVER och PERSONAL Läsåret 2013/2014 PM FÖR ELEVER och PERSONAL ---------------------------------------------------- Järnvägsgatan 28, 285 37 Markaryd Telefon 0433-722 08/722 09 Telefax 0433-710 28 E-post: kcm@markaryd.se

Läs mer

Uddevalla Gymnasieskola Akademi. elever & föräldrar Läsåret 2014-2015. Akademi Sinclair

Uddevalla Gymnasieskola Akademi. elever & föräldrar Läsåret 2014-2015. Akademi Sinclair ABCför elever & föräldrar Läsåret 2014-2015 Akademi Sinclair 1 UDDEVALLA GYMNASIESKOLA Akademi Sinclair 2014/2015 Estetiska programmet Samhällsvetenskapsprogrammet- media ABC 2 VÄLKOMMEN TILL UDDEVALLA

Läs mer

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Läsåret 2012/2013

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Läsåret 2012/2013 Trädgårdsstadsskolan Information A till Ö Läsåret 2012/2013 Innehållsförteckning Introduktion...3 Allergier och specialkost...4 Arbetsmaterial...4 Besök till skolan...4 Betyg...4 Bilparkering...5 Borttappade

Läs mer

Elevinformation, läsåret 2015/2016

Elevinformation, läsåret 2015/2016 Elevinformation, läsåret 2015/2016 Affischering/Anslag Tillstånd för affischering och anslag ges på expeditionen. På varje anslag anges ansvarig och uppsättningsdatum. Anslagen får sitta högst två veckor.

Läs mer