Hyperkonkurrens. - Test av D Avenis Sju Nya S på den svenska virtuella spelmarknaden. FEK P01 Magisteruppsats VT 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hyperkonkurrens. - Test av D Avenis Sju Nya S på den svenska virtuella spelmarknaden. FEK P01 Magisteruppsats VT 2008"

Transkript

1 FEK P01 Magisteruppsats VT 2008 Hyperkonkurrens - Test av D Avenis Sju Nya S på den svenska virtuella spelmarknaden Handledare: Gösta Wijk Författare: Mathias Liedholm Gustav Jönsson Adam Vajda

2 Sammanfattning Titel: S i ärmen Test av Richard D Avenis Sju Nya S på den svenska virtuella spelmarknaden Seminarium: Kurs: FEKP01 Författare: Mathias Liedholm, Gustav Jönsson & Adam Vajda Handledare: Gösta Wijk Nyckelord: Hyperkonkurrens, Richard D Aveni, de Sju Nya S modellen, Svensk virtuell spelmarknad Syfte: Med vår studie ville vi undersöka om teorin hur företag ska hantera hyperkonkurrens var applicerbar och användbar på den svenska virtuella spelmarknaden. Vi ville även se om modifieringar kunde göras för att öka dess användbarhet. Metod: Först utförde vi en förstudie som bestod av en marknadsanalys på vår utvalda marknad för att undersöka ifall den karaktäriseras av hyperkonkurrens. Denna låg till grund för vår huvudstudie som är utförd med en deduktiv ansats. Genom hypoteser testade vi om Richard D Avenis teori, om hur man hanterar och skapar fördelar i hyperkonkurrens, var applicerbar och användbar på företag verksamma på den svenska virtuella spelmarknaden. Empiriska undersökningen genomfördes främst med semistrukturerade intervjuer, men även med sekundärdata som komplement. Resultat: Den svenska virtuella spelmarknaden kännetecknas av hyperkonkurrens. Richard D Avenis teori var inte användbar fullt ut på denna marknad, vilket skapade utrymme för modifiering. 1

3 Abstract Title: Aces up your sleeve- Test of Richard D Avenis 7-S on the Swedish virtual betting industry Seminar: Authors: Mathias Liedholm, Gustav Jönsson & Adam Vajda Advisor: Gösta Wijk Keywords: Hypercompetition, Richard D Aveni, 7-S model, the Swedish virtual betting industry Purpose: The purpose of the study was to examine if the theory on how companies shall cope with hyper competition was applicable and useful on the Swedish virtual betting industry. Further, we wanted to investigate if modification to the theory was possible in order to strengthen its usefulness. Method: We conducted a pre-study that consisted of an analysis on our chosen market to evaluate if the market was characterised by hypercompetition. The analysis is the foundation of our dissertation which has a deductive approach. By creating hypothesis, we tested if Richard D Avenis theory was applicable and useful on companies in the Swedish virtual betting industry. The empirical study was primarily conducted through semi-structured interviews, but secondary data was also gathered to strengthen the conclusions. Conclusion: The Swedish virtual betting industry was characterised by hypercompetition. Richard D Avenis theory was not completely useful on this market, which created an opportunity for modification. 2

4 Förord Lund, juni 2008 Vi vill rikta ett stort tack till Gösta Wijk som väglett oss genom denna magisteruppsats. Dessutom vill vi även tacka Ebba Ljungerud på Betsson Malta Ltd, Torvald Brynggård på Centrebet International Ltd samt Lars Söderlund på Nordic Gaming Group, utan deras medverkan hade uppsatsen ej varit möjlig att genomföra. Mathias Liedholm Gustav Jönsson Adam Vajda 3

5 Innehållsförteckning 1. Inledning Bakgrund Problemdiskussion Frågeställning Syfte Fallföretagen Betsson Centrebet Nordicbet Avgränsningar Disposition...12 Förstudie 2. Marknadsanalys Bakgrund Metod Teori Michael E Porter Five Forces modell Bernard Boar Hyperkonkurrensens kännetecken Empiri Köparnas förhandlingskraft Hot från substitut Leverantörernas förhandlingskraft Etableringshinder Analys Köparnas förhandlingskraft Hot från substitut Leverantörernas förhandlingskraft Etableringshinder Konkurrensintensitet Slutsats...26 Huvudstudie 3. Metod Bakgrund Metodansats Urval Datainsamling Reliabilitet och Validitet Källkritik Teori Introduktion Hyperkonkurrens enligt Richard A. D Aveni Hyperkonkurrensens natur

6 4.2.2 Konkurrensförändring Konsekvenser av traditionella strategier i hyperkonkurrens Teoridiskussion De Sju Nya S:en Överlägsen tillfredsställelse av intressenter S Strategisk spådom S Egenskaper för snabbhet S Egenskaper för överraskning S Ändring av konkurrensregler S Signalering av strategisk avsikt S Samtidiga och sekventiella utfall S De Sju Nya S:ens samverkan Hypoteser Empiri Inledning Undersökningsdesign Intervjufrågor Intervjusvar Betsson Centrebet Nordicbet Kompletterande information Analys Test av hypoteser Hypotes Hypotes Hypotes Hypotes Hypotes Hypotes Hypotes Slutsats Svar på frågeställning Metodkritik Förslag på framtida forskning Praktiska implikationer Källförteckning...73 Tryckta källor...73 Böcker...73 Artiklar...74 Elektroniska källor...74 Muntliga källor...78 Bilaga

7 Figurförteckning Figur 1.1 De olika spelverksamheterna, Vajda (2008)...11 Figur 2.1 Five Forces Model, Johnson och Scholes (2002)...16 Figur 4.1 The Value Net, Branderburger och Nalebuff (1996)...38 Figur 4.2 Störning och Sju Nya S, D Aveni (1995)...44 Figur 7.1 Illustration av resultat, Vajda (2008)...68 Figur 7.2 Modifiering av Störning och de Sju Nya S modellen, Vajda (2008)

8 1. Inledning I detta kapitel beskrivs vad uppsatsen baseras på. Vi börjar med att skildra bakgrunden till problemet och sedan redogörs för hur problemet upptäcktes och varför det är ett problem. Dessutom kommer syftet med uppsatsen att presenteras följt av information om fallföretagen, våra avgränsningar samt uppsatsens disposition. 1.1 Bakgrund Handeln över Internet har ökat varje år i takt med att allt fler människor har tillgång till Internet och framförallt bredband för snabbare överföringshastigheter. Fler och fler verksamheter implementerar Internet i deras organisation genom att skapa en hemsida, erbjuda tjänster på Internet eller ta kontakt med andra företag. Detta skapar en större global marknad eftersom kommunikationen mellan företag och mellan kunder och företag förenklas. 1 I flertalet länder finns det regleringar inom vissa branscher för att värna om människorna och skapa en större trygghet i samhället. Ett argument för staten att behålla monopol och regleringar är att man skyddar samhället. Staten skall sedan förhindra att det monopolistiska företaget utnyttjar sin position som ensam aktör på marknaden 2. Ett exempel på ett statsägt företag är Svenska Spel som nyligen sparkade sin VD, Jesper Kärrbrink, för att han drev en alltför aggressiv marknadsföring vilket strider mot statens mål med verksamheten 3. 4 Även inom spelindustrin 5 i Sverige finns det regleringar. Staten anser att all typ av casinooch pokerspel är lotteriverksamhet eftersom det är slumpen som avgör huruvida spelaren vinner eller förlorar. Den typen av verksamhet kan vara farlig för den svenska folkhälsan varför det beslutades att staten skulle reglera all form av spel. En följd av detta var att Med spelindustri menas all typ av vadslagning, casino- och pokerspel, både fysiskt i form av t.ex. ATG-ombud och virtuellt genom Internet. 7

9 Svenska Spel grundas år Regleringen av denna marknad skapade ett inträdeshinder för privata företag, i form av lagstiftning, mot all annan spelverksamhet inom Sveriges gränser. Det är dock inte bara svensk lag som reglerar företag verksamma, direkt eller indirekt, i Sverige. Även lagstiftning inom EU har signifikant påverkan på företagsklimatet eftersom unionen grundats på de "fyra friheterna": fri rörelse för personer, tjänster, varor och kapital 7. Fri konkurrens eftersträvas inom den ekonomiska politiken i EU och därför sätts det tryck på de svenska monopolen 8. Efter en del påtryckningar från EU, spelbolagen samt politiskt håll 9 genomfördes det en lagändring vilket numera tillåter utländska spelföretag att marknadsföra sig i Sverige. Ytterligare avregleringar kan vara på väg när fall tas upp i EU domstolen, som är mot protektionism. Framförallt gäller det nationella lagar som är inkonsekventa, oproportionerliga och diskriminerande gentemot privata aktörer. 10 Dessutom har den svenska regeringen öppnat för att avreglera vissa delar av det svenska spelmonopolet 11. Internets utbredda användning har förändrat de fundamentala sätten att konkurrera på den svenska spelmarknaden Problemdiskussion De tre största aktörerna på den svenska spelmarknaden är Svenska Spel AB, ATG och Folkspel. Den största aktören Svenska Spel AB, tillhandahåller spel på allmän idrott och olika former av lotter. ATG inriktar sig endast på trav och galopp spel, Folkspel är föreningslivets egna spelbolag och erbjuder spel som Bingolotto och Sverigelotten. De har vardera ungefär 55 %, 30 % respektive 11 % i marknadsandel. Dessa tre har tillgång till fysiska ombud på grund av gällande lagstiftning. 13 Konsekvensen av spelmonopolet är att potentiella svenska konkurrenter har registrera sig utomlands. Där införskaffar de en spellicens vilket tillåter dem att erbjuda olika former av speltjänster på Internet. Genom den virtuella marknaden kan de sedan nå de svenska kunderna trots att de inte får agera fysiskt i Sverige. De har därav endast möjlighet att konkurrera virtuellt i Sverige

10 Flertal företag delar upp bolaget där moderbolaget är registrerat i det verksamma landet medan dotterbolaget är registrerat utomlands. Moderbolaget sköter då de mer övergripande frågorna som planering, marknadsföring och strategi medan dotterbolaget sköter hemsidan och den dagliga spelverksamheten. Dagens virtuella spelmarknad kännetecknas av intensiv konkurrens, vilket kan uppfattas som hyperkonkurrens. Richard A. D'Aveni 15 myntade begreppet hyperkonkurrens genom sina studier av konkurrenssituationen inom traditionell industri 16 i USA 17. En modell för hur företagen ska hantera en sådan situation utvecklades och går under namnet 7-S 18. Bernard Boar 19 vidareutvecklade därefter D Avenis modell med en egen teori om vad som karaktäriserar hyperkonkurrens. Tidigare forskning inom ämnet i Sverige har mestadels varit inriktad på tillverkningsindustrin 20 och relativt lite forskning har gjorts på andra marknader som t.ex. virtuella spelmarknaden. Denna marknad är tämligen ny, omsätter mycket kapital och befinner sig i förändring. Eftersom marknadens karaktär skiljer sig från den på fysiska marknader så vet vi inte om dessa teorier kan appliceras på samma sätt. Dessa faktorer tillsammans skapar utrymme för forskning och gör att vi anser ämnet som aktuellt och rätt i tiden. 1.3 Frågeställning Ur denna diskussion har följande frågor växt fram: Kännetecknas den svenska virtuella spelmarknaden av hyperkonkurrens? Är Richard D Avenis Sju Nya S modell användbar och applicerbar på den svenska virtuella spelmarknaden? Kan ändringar i modellen göras för att öka dess användbarhet på denna marknad? 15 Professor i strategisk management på Tuck School of Business, Dartmouth, USA 16 Med traditionell industri menar vi att lönsamheten på marknaden urholkas långsamt, t.ex. stålindustrin 17 D'Aveni, (1995) 18 Sju nya S modellen består av sju faktorer som i den engelska versionen alla börjar på ett S 19 Director of Strategic Solutions för RCG Information Technology i Iselin, New Jersey 20 9

11 1.4 Syfte Med resultatet på vår undersökning vill vi visa huruvida teorin om hur företag hanterar och skapar fördelar i hyperkonkurrens kan appliceras på den svenska virtuella spelbranschen. Vi vill även undersöka om möjlighet till modifieringar finns för att öka modellens användbarhet. 1.5 Fallföretagen Generell information om våra fallföretag presenteras nedan. Företagen introduceras genom en kort verksamhetsbeskrivning, som bland annat innefattar deras affärsidé samt företagsstruktur Betsson Betsson AB (publ) har funnit sedan 1969 och är moderbolaget i Betssonkoncernen. Bolaget bedriver Internetspel på följande hemsidor: Betsson.com, CasinoEuro.com och CherryCasino.com. År 2006 renodlade man verksamheten, vilket innebar förutom att man bytte namn från Cherryföretagen AB till Betsson AB också övergick helt till Internet. På Betsson.com finns idag bolagets alla produkter. Betsson AB (publ) har inriktat sin verksamhet mot att äga och förvalta Internetspelbolag. Det är dotterbolaget Betsson Malta Ltd som sköter driften av Betsson.com och CasinoEuro.com. Bolaget har som affärsidé att erbjuda högkvalitativa spel på Internet med hög återbetalning till spelarna. Målet är att vara ett av Europas ledande varumärken inom spel Centrebet Företaget grundades år 1966 i Australien, fick sin första sportbookmaker licens år 1992 och lanserade sig i Skandinavien som ett nätbolag år Centrebet är internationellt verksamma och erbjuder Internet- spel och vadslagning. Företaget har ett stort spelutbud anpassat för skandinaviska spelare och hemsidan finns dessutom på svenska. Centrebet International Ltd är själva moderbolaget som genom ett antal dotterbolag erbjuder olika typer av spel. Genom sitt licensierade australiensiska spelföretag, Centrebet Pty Ltd, och brittiska spelföretag, Centrebet UK Ltd, erbjuds sport- och hästkapplöpningsodds. Deras speltjänst leds av Centrebet Gaming NV som har erhållit sin licens från Holländska Antillerna. I deras speltjänst

12 ingår bland annat casino och poker. Moderbolaget är listat på den australiensiska börsen, Australian Securities Exchange Nordicbet Nordicbet grundades 2002 och ägs idag av det maltesiska bolaget Nordic Gaming Group. De startade sin casino- och pokerverksamhet år 2003 respektive Triobet startades genom ett samarbete med de tre baltiska fotbollsförbunden år 2006 och inriktar sig enbart på den baltiska marknaden. Nordicbet riktar sig främst mot skandinaviska spelare, med spel på poker, casino och vadslagning. 23 Deras affärsidé är att erbjuda ett konkurrenskraftigt utbud av spel, med fokus på europeisk sport som inkluderar skandinavisk idrott från lägre serier Avgränsningar Spelmarknaden innefattar alla former av vadslagning som har pengar inblandade. Detta var för mycket att undersöka under den begränsade tid vi hade till vårt förfogande. Därför avgränsade vi arbetet till att endast innefatta spelbolag verksamma på Internet med hemsida på svenska. Om företagen har en hemsida på svenska, så anser vi dem verksamma på den svenska virtuella spelmarknaden. Figur 1.1 De olika spelverksamheterna, Vajda (2008) Lars Söderlund

13 Det finns en illegal spelmarknad även på Internet 25, och det är vi medvetna om. Vad som är olagligt och inte, definieras på olika sätt av de verksamma företagen på marknaden. Svenska Spel anser att alla utlandsbaserade företag verksamma på den svenska virtuella spelmarknaden bryter mot lotterilagen dvs. är olagliga 26. Betsson, en av aktörerna på den virtuella marknaden, har en helt annan syn på detta. Enligt deras årsredovisning (2006) definieras de illegala spelföretagen som oreglerade och utan spellicens. Vi har här valt den senare definitionen eftersom den är mer internationellt erkänd av bland annat EU. Vi har på grund av bristande tillgång till pålitlig fakta, inte tagit med den illegala marknaden i vår analys. 1.7 Disposition Vi har valt att dela upp uppsatsen i två delar. Det första kapitlet tar upp hela uppsatsen diskussion och syfte. Det andra kapitlet redogör för vår förstudie och ger svar åt den första frågeställningen, vilken var nödvändig att besvara för att kunna genomföra huvudstudien. Resterande kapitel behandlar huvudstudien och avslutas med en slutsats av våra resultat. Genom att göra denna uppdelning kan man i förstudien, bland annat, komma närmare situationen och problemet, och därmed bestämma om undersökningen ligger inom ens område 27. Detta var grundtanken och anledningen till varför vi valt följande upplägg: Kapitel 1: I detta kapitel beskrivs bakgrunden och problemdiskussionen till vår uppsats. Dessutom kommer syftet med uppsatsen att presenteras, följt av information om fallföretagen och våra avgränsningar. Kapitel 2: Vår förstudie, som var i form av en marknadsanalys, skildras i detta kapitel. Först beskrivs vårt tillvägagångssätt, följt av den teoretiska grunden och empiriska data. Slutligen presenteras analysen samt resultatet av förstudien Svenska Spel Årsredovisning, (2007) 27 Lundahl och Skärvad, (1992) 12

14 Kapitel 3: I det tredje kapitlet beskrivs huvudstudiens metodik. Vi börjar med att redogöra för vårt tillvägagångssätt och uppsatsens ansats. Vidare beskriver vi urvalsprocessen och datainsamlingen. Slutligen diskuteras validiteten och reliabiliteten, följt av vår källkritik. Kapitel 4: Det här kapitlet ger en överblick över de teorier vi har undersökt. Dessutom redogör vi för hur vårt urval av teorier gjordes, utifrån relevansen till hyperkonkurrens. Slutligen beskrivs Richard D Avenis teori om hyperkonkurrens och de Sju Nya S:en, vilka vi valt att grunda vår uppsats på. Kapitel 5: Det fjärde kapitlet redogör för vår empiriska undersökning. Här beskrivs undersökningsdesignen, syftet med de ställda intervjufrågorna samt en redogörelse av de erhållna svaren från respondenterna. Slutligen har vi lagt till kompletterande information för att bättre kunna svara på hypoteserna. Kapitel 6: I detta kapitel redovisas resultatet av huvudstudien. De hypoteser vi framställde och redovisade under teorikapitlet kommer här att analyseras och testas. Kapitel 7: I det sjunde kapitlet redovisas förstudiens och huvudstudiens slutsatser. Vi tar upp de viktigaste aspekterna som de två studierna frambringat och ger förslag till framtida forskning, metodkritik samt praktiska implikationer. 13

15 FÖRSTUDIE 2. Marknadsanalys Detta kapitel redogör för vår förstudie, som var i form av en marknadsanalys. Här beskrivs först vårt tillvägagångssätt, följt av den teoretiska grunden och empiriska data. Slutligen presenteras analysen samt resultatet av förstudien. 2.1 Bakgrund Under inledningen av vår uppsatsperiod kom vi, genom e-post, i kontakt med ett par företag. Företagen gav oss idéer om generella och aktuella problem på deras respektive marknader. Av svaren vi fick, var det Betssons svar som fångade vårt intresse. Ur deras svar valde vi att lyfta fram den konkurrenssituationen de beskrev. Enligt dem kännetecknas den svenska virtuella spelmarknaden av hyperkonkurrens. För att styrka deras påstående utfördes en granskning av marknaden. Denna förstudie var nödvändig då en validering av påståendet var essentiellt för vår huvudstudie. 2.2 Metod För att validera Betssons påstående, testade vi först marknadens konkurrenssituation genom Michael E Porters 28 Five Forces modell. Denna modell beaktar ett antal marknadskrafter som har inverkan på en marknad. Analysen av marknaden och dess krafter baserades på sekundärdata. Vidare relaterade vi den insamlade informationen till de sju faktorerna Bernard Boar menade beskriver en marknad i hyperkonkurrens. Förstudien kan ses som en deskriptiv undersökning eftersom den beskriver marknadssituationen för våra fallföretag 29. Den ligger till grund för testandet av teorin om de Sju Nya S:en på fallföretagen Betsson, Centrebet och Nordicbet, vilka behandlas i huvudstudien. 28 Professor i strategisk management och ekonomi vid Harvard Business School 29 Lundahl och Skärvad, (1992) 14

16 För att kunna analysera om marknaden karaktäriseras av hyperkonkurrens och därmed svara på vår första frågeställning samlades det in data. Informationen söktes till stor del via tryckta tidskrifter och läroböcker, men kompletterades sedan genom olika elektroniska tidskrifter och myndigheters hemsidor. Denna information bestod enbart av sekundärdata som består av information som andra forskare samlat in. Detta medför att informationen oftast är insamlat för ett annat ändamål än vårt och detta måste tas hänsyn till vid vidare analyser. 30 Dessa data är mestadels kvalitativ vilket innebär, inom ekonomisk forskning, att den består av text 31. Informationen som söktes och låg till grund för förstudieanalysen anser vi vara tillförlitlig eftersom den till stor del bygger på läroböcker av erkända författare kompletterade med lagar och erkända tidskrifter. Förstudien har därför enligt oss hög reliabilitet och validitet för att vara en kvalitativ studie. Vidare diskussion om detta samt källkritik finns beskrivet i kapitel Teori Förstudien baseras på två erkända ekonomer, Michael E Porter och Bernard Boar. Det är två av deras modeller som vi anser vara relevanta för uppsatsen. Den första är Five Forces modellen som Porter först beskrev i Harvard Business Review år Den andra är Boars sju faktorer som karaktäriserar hyperkonkurrens. Modellen vidareutvecklade han år 2001 från Richard D Avenis forskning inom hyperkonkurrens Michael E Porter Five Forces modell Porter beskriver konkurrensstrategier som vapen för att skaffa sig fördelar på marknaden gentemot sina konkurrenter. Det finns tre basstrategier; differentiering, lågkostnad och fokusering. För att ett företag ska kunna bestämma och anpassa sin strategi, måste de först analysera industrin. Denna analys kan göras med Five Forces modellen: Jacobsen, (2002) 31 Jacobsen, (2002) 32 Porter, (2004) 15

17 Figur 2.1 Five Forces Model, Johnson och Scholes (2002) s. 113 Ett företags primära mål är oftast att vara så lönsamt som möjligt. Det första man gör vid en expansion till en ny marknad är att undersöka hur attraktiv denna marknad är, om det är lönsamt att äntra marknaden eller inte. En konkurrensstrategi måste växa fram genom en förståelse av de faktorer som bestämmer konkurrensen och lönsamhetspotentialen på marknaden. Det slutliga målet med en strategi är att kunna handskas med dessa faktorer. Det ultimata är i slutändan att förändra reglerna inom marknaden till företagets fördel. Styrkan hos de fem krafterna; köparens förhandlingskraft, hot från substitut, leverantörens förhandlingskraft, hot från nykomlingar och konkurrensintensitet varierar mellan industrier och kan förändras i takt med utvecklingen. I industrier där det finns ett jämnt tryck från samtliga fem krafter kan flera konkurrenter vara lönsamma samtidigt. I industrier med mer tryck från en av de fem krafter är det däremot svårt för flera konkurrenter att vara lönsamma samtidigt. Porters Five Forces modell bestämmer industrins generella lönsamhet eftersom de fem faktorerna influerar priser, kostnader och nödvändiga investeringar Porter, (2004) 16

18 Köparens förhandlingskraft påverkar prissättning på varorna och kan även påverka kostnader och investeringar, eftersom mäktiga köpare kräver mer service. Vid en analys av denna kraft ser man på ett antal faktorer; hur mycket information om produkten och marknaden som innehas av köparen, antalet substitut som finns på marknaden, hur svårt och tidskrävande ett produktbyte är samt antal konsumenter på marknaden. I denna kraft tar man även hänsyn till priskänsligheten hos konsumenten. Den är mer riktad mot företagets produkt. Här sätts produktens märke, kvalitet, design och speciella egenskaper i fokus, och sätts i relation till köparens förhandlingskraft. 34 Hot från substitut påverkar också prissättningen på varor, då för höga priser gör konsumenter mer benägna till produktbyte. Graden av hur hotfulla andra produkter är, bestäms även av kostnaden och tiden av ett byte samt kvaliteten av konkurrerande produkter och dess prissättning. 35 Leverantörens förhandlingskraft bestämmer kostnaderna för att kunna producera en viss vara. Inom denna faktor undersöks både leverantörens makt att kunna bestämma förutsättningarna för framtida leveranser och företagets chanser att begränsa leverantörsmakten. Underfaktorer som analyseras är bl.a. kostnaden för leverantörsbyte, antalet leverantörer, prissättningen och substitut av material. 36 Hot från nykomlingar gör att det sätts en gräns för priser samt att det skapar ett investeringskrav för att avskräcka nya konkurrenter. Vid analys av detta hot undersöks etableringshinder, så som behovet av skalfördelar, stark märkesidentitet, regleringar genom lagar, tillgången av distributörer samt graden av kapitalbehov. 37 Konkurrensintensiteten påverkar priset på en vara samt kostnaden för att konkurrera inom områden som till exempel produktutveckling och marknadsföring. Det som avgör graden av rivalitet på en marknad är samverkan av de andra fyra faktorerna. Några konkreta exempel är behovet av ett starkt varumärke, förekomsten av överkapacitet och produktskillnader Porter, (2004) 35 Porter, (2004) 36 Porter, (2004) 37 Porter, (2004) 38 Porter, (2004) 17

19 Grundidén med teorin är att marknadens influenser, främst dess tillväxt och mognadstendenser, är viktiga för att avgöra konkurrensintensiteten. Ett företag som befinner sig på en tillväxtmarknad, fokuserar på att växa genom att rida på den befintliga marknadens utveckling. Denna typ av marknad kännetecknas av en ökning i antalet konkurrerande företag, svårdifferentierade produkter och tjänster, samt experimenterbar produktutveckling. Det är genom dessa man kan utläsa konkurrensen samt dynamiken på marknaden. 39 Styrkan hos de fem faktorerna är bunden till den underliggande ekonomiska och tekniska karaktären hos en industri. Strukturen på en marknad är oftast stabil men kan förändras över tiden då industrin utvecklas. Dessa förändringar påverkar styrkan hos de fem faktorerna, vilket i sin tur påverkar en industris lönsamhet. De viktigaste industriella trenderna för utformningen av en strategi är de som påverkar den industriella strukturen mest. Företag kan genom sin strategi influera de fem faktorerna och genom detta bestämma hur attraktiv en marknad är. Det måste påpekas att varje industri är unik och att faktorerna har olika verkningsgrad beroende på strukturutformningen. Modellen fungerar som ett ramverk och är till för att hjälpa företag hitta de faktorer som är kritiska för att kunna konkurrera på just deras marknad. Genom detta ramverk ska man även kunna finna strategiskt nytänkande som över tiden skapar konkurrensfördelar och ökad lönsamhet. Allting måste noga analyseras innan man implementerar en nyskapande strategi eftersom den kan få oanade konsekvenser för hela marknaden på lång sikt. En ny produkt, genom sin enkla och lätt duplicerbara konstruktion, kan på kort sikt öka lönsamheten för företaget som lanserade den, medan det på lång sikt kan sänka trösklarna för nya företag att komma in och konkurrera. Detta leder i slutändan till lägre vinster för alla befintliga företag. 40 Porters modell behandlar och tar i anspråk de faktorer som bildar konkurrenssituationen på en marknad. Denna modell ska i det långa loppet generera en strategi som är olik konkurrenternas. Vilken strategi som ska utvecklas och leda ett företag framåt beror på vilken position företaget har på marknaden Porter, (2004) 40 Porter, (2004) 41 Porter, (2004) 18

20 2.3.2 Bernard Boar Hyperkonkurrensens kännetecken Enligt Boar har många marknader idag övergått till ett konkurrenstillstånd som kallas hyperkonkurrens. På en sådan marknad råder intensiv konkurrens mellan företagen. Företag övergår från att skydda marknaden till att störa marknaden. Man försöker genom innovationer och påverkan av förutsättningar på marknaden ständigt förändra gällande konkurrensregler. Företag försöker forma strategier som ska ge dem hållbara och långvariga konkurrensfördelar, men på en marknad med hyperkonkurrens fungerar inte detta. Istället måste företag inrikta sig på att hela tiden finna nya tillfälliga konkurrensfördelar. Det finns ett antal faktorer som genom att verka tillsammans ger uppkomst till hyperkonkurrens. De faktorer som gör att en marknad kännetecknas av hyperkonkurrens är följande: 42 Mer makt till köparna Köparna upptäcker att det finns ett stort utbud av likartade varor på marknaden och blir vana vid att handla på olika ställen vid olika tillfälle. Snabb minskning av etableringshinder Nykomlingar upptäcker sätt att kringgå etableringsbarriärerna för att konkurrera på marknaden. Snabb teknologisk/informations förändring Aktuell kompetens och know-how blir snabbt föråldrat då antalet innovationer ökar. Att skaffa sig fördelar gentemot sina konkurrenter genom kunnande är svårt, då nya innovationer gör att denna fördel ständigt bryts ner. Företag måste därför ständigt utbilda sin personal för att hänga med i utvecklingen. Mängden av företag med stort kapital ökar Det finns inte längre ett företag som kan konkurrera ut de andra genom ett stort kapitalinnehav. I hyperkonkurrens finns istället ett stort antal aktörer som har de finansiella resurserna som behövs för att konkurrera på marknaden. Avreglering Staten och de reglerande myndigheter avvecklar de lagar som tidigare utgjort etableringshinder och som gjort det omöjligt att konkurrera på marknaden. Avregleringar minskar inte bara hindren för att komma in på marknaden utan medför även en uppmuntran till intensifierad konkurrens. 42 Boar, (2001) 19

21 Oförmåga att uppnå konkurrensfördelar I hyperkonkurrens minskar möjligheterna till konkurrensfördelar drastiskt. Detta beror på drastiska innovationer, förändring av teknologisk know-how och omformulering av produktvärde för konsumenten. I ett sådant tillstånd försöker företag kontinuerligt finna nya tillfälliga konkurrensfördelar istället för att försvara, i deras tycke, långvarigt hållbara konkurrensfördelar. Globalisering Tid och geografiska hinder har försvunnit tackvare globaliseringen. Geografiska marknader är numera lätta att nå och utländska företag etablerar sig därmed lättare på olika marknader. 2.4 Empiri För att kunna undersöka och svara på våra frågeställningar analyserade vi huruvida den svenska virtuella spelmarknaden karaktäriserades av hyperkonkurrens. Sekundärdata vi fann redovisas nedan och är uppdelad efter fyra 43 av Porters faktorer som utgör grunden i Five Forces Modellen. Den femte faktorn 44 är här inte medräknad då den bestäms av de fyra andra faktorerna Köparnas förhandlingskraft Den svenska virtuella spelmarknaden kännetecknas idag av tillväxt i form av ökat antal spelare samt ökning av nya konkurrenter. Enligt flera av de stora bolagens årsredovisningar och kvartalsrapporter 45 håller trenden i sig och fokus på spelaren blir allt viktigare i takt med att koncentrationen av bolag ökar. Spelarna väljer alltså Internet av fri vilja, eftersom de får ett större utbud, bättre tillgänglighet och behöver inte gå till ett ombud 46. Det faktum att man nästan kan välja att spela hur, var och när man vill, har gett Internetspel en enorm skjuts framåt. Spelarna får indirekt bättre förhandlingsposition på grund av mängden spelbolag på Internet jämfört med den fysiska spelmarknaden som idag består av Svenska Spel, Folkspel och ATG. Med bättre förhandlingsposition menas att spelbolagen på Internet använder högre 43 Köparnas förhandlingskraft, Hot från substitut, Leverantörernas förhandlingskraft, Etableringshinder 44 Konkurrensintensitet 45 AB Svenska Spel, Unibet Group Plc, Betsson AB

22 vinst- återbetalning som ett starkt konkurrensmedel för att locka nya spelare och behålla befintliga. Detta får en indirekt effekt på spelarnas priskänslighet, vilket i detta fall kan kallas oddskänslighet; det vill säga man spelar där man får mest för pengarna. Spelbolagen blir också allt mer lyhörda för vad spelarna vill ha och till följd av det stora utbudet kan man idag nästan spela på vad som helst 47. Svenska Spels genomgående lägre odds är reglerade i Lotterilagen, vilket innebär att deras vinståterbetalning endast får uppstiga till 50 procent 48. Detta leder oss osökt in på omläggningskostnader och full information. Då allt spelande sker på Internet är spelaren bara ett klick iväg från att spela på någon annans hemsida om man inte är nöjd med aktuella erbjudanden och odds 49. Detta innebär att spelaren inte har några kostnader för att byta spelbolag och det är lätt skaffa sig full information, då den är lättillgänglig med hemsidor som jämför odds och spelprodukter mellan bolagen 50. Spelarna är alltså de som bestämmer, och påverkar direkt och indirekt produktionen och underhållet av nya och existerande spel. Detta innebär ett stort hot för integration bakåt, det vill säga bolagens egen kontroll av input och lager av spel Hot från substitut Hotet från substitut och köparnas förhandlingsinflytande får väldigt snarlika analyser i vårt fall. På den virtuella spelmarknaden finns det mängder av substitut med likartad kvalité. Då oddsen används som konkurrensmedel kan det finnas vissa avvikelser, men de är inte så markanta. Detta gör det väldigt svårt för bolagen att ändra attityder och spelbeteende. Därför gäller det för bolagen att utöka sin variation av spel. Idag kan man till exempel på en fotbollsmatch spela både på vinst, gjorda mål, vem som gör första målet och sista målet et cetera 51. Med den här typen av vidareutvecklade spel kan man positionera sig mot substituten. Det ska dock sägas att denna utveckling är i full gång med olika typer av live betting. Spelbolagen står idag inför en marknad där det inte är så stora skillnader mellan produkterna och den enda stora omläggningskostnaden är tiden. Tiden det tar att registrera sig är försumbar vilket gör att endast inlärningstiden av hur de nya hemsidorna fungerar kvarstår. Andra starka substitut är spelandet hos fysiska ombud samt andra typer av spel på Internet som lockar kunder Lotterilagen 1994:1000, 17:

23 2.4.3 Leverantörernas förhandlingskraft För alla företag i en näringskedja finns det leverantörer, även för den virtuella spelmarknaden. Dessa består till stor del av mjukvarudesigners vilka utvecklar de program som används av företagen. Ett exempel på företag verksamt, bland annat, på den svenska marknaden är Net Entertainment som är en av marknadsledarna inom utveckling och tillhandahållning av webbläsarbaserad spelprogramvara för kasinoverksamhet på Internet. Andra ledande företag inom mjukvarudesign är till exempel Playtech, Boss Media och GTS 53. Net Entertainment tar betalt för sin produkt i två olika steg. Först, tar de ut en start- och leveransavgift för själva installationen av programmen. Sedan finns det en royalty varje månad som baseras på de intäkter programmet genererar för kunden. 54 Vid speciella mässor 55 visar leverantörerna upp deras produkter för intressenterna. För företag på spelmarknaden är dessa mässor högst intressanta eftersom det krävs att programvaran uppdateras kontinuerligt samtidigt som säkerheten hålls på en hög nivå. Eftersom det rör sig om programvara så är det lätt att genom Internet ta kontakt med leverantörer globalt Etableringshinder På den svenska virtuella marknaden finns mängder av spelbolag som tillhandahåller samma slags spel. Namnen på företagens spel är i sig inga starka varumärken. Det finns dock undantag t.ex. Triss och Stryktipset, vilka är välkända. När man däremot analyserar företagen som varumärke kan man se tendenser till starka positioner bland de största aktörerna. De största aktörerna har alla skapat sig fördelar genom att tidigt exponera sig mot konsumenten. Ett exempel är Unibet som lanserade en svensk hemsida Inställningen till ett märke är betydelsefullt då produkterna blir allt mer generiska. Detta medför att det läggs större vikt vid vad konsumenterna associerar märkena med 57. Att byta bransch, från en specialisering på spel till något annat, skulle vara kostsamt och innebära ytterligare satsade pengar i know-how och produktutveckling. Kostnaden för forskning och utveckling av nya produkter är stora för leverantörerna vilket påverkar Svenska Spel Årsredovisning, (2007) 22

24 inköpskostnaden av programvaran för spelbolagen, då de behöver genomgå olika steg innan de blir lanserade. 58 Svenska staten anser att spel, så som casino och poker, är en typ av lotteriverksamhet där slumpen avgör. Denna bestämmelse innebär att svenska spelmarknaden är reglerad av den svenska staten genom lotterilagen. Det är staten som kontrollerar spelmarknaden och bestämmer vilka som får vara aktiva på denna. 59 Anledningen är, enligt staten, att man måste värna om folkhälsan och de följder ett spelmissbruk kan ge 60. Svenska företag har därför registrerat sig utomlands för att undgå reglerna. Därmed konkurrerar de med Svenska Spel och utländska spelbolag om de svenska kunderna på Internet. På den svenska virtuella marknaden finns även aktörer från andra länder, då Internet möjliggjort konkurrens över landsgränserna. Lagstiftningen gör det alltså inte möjligt att konkurrera med fysiska butiker, utan de får inrikta sig på virtuella spelbutiker. 2.5 Analys Denna analys utfördes för att avgöra huruvida den svenska virtuella spelmarknaden befann sig i hyperkonkurrens. Vi analyserar nedan, med hjälp av Bernard Boars sju faktorer, den informationen som samlades in och redovisades under empirikapitlet. Uppdelningen är återigen gjord med hjälp av Porters Five Forces modell, detta för att lättare följa våra resonemang Köparnas förhandlingskraft Det finns starka indikatorer på att det finns hyperkonkurrens inom de olika kundsegmenten på den svenska virtuella spelmarknaden. För det första, är det lätt att få full information som leder till att det är lätt att byta bolag. Byte av bolag förenklas av att det inte finns några omläggningskostnader, bortsett för de 5-10 minuterna det tar att registrera sig hos ett annat bolag. Denna ökade rörlighet har inneburit en utveckling mot ett oddskrig som kan jämföras med ett sorts priskrig. Bolagen erbjuder allt högre odds för samma spel och utvecklingen ser inte ut till att mattas av då antalet spelare ökar, precis som antalet bolag. Det faktum att allt fler spelare väljer att spela på Internet istället för hos Svenska Spels fysiska ombud visar att 58 Boss Media Årsredovisning, (2006) 59 Lotterilagen 1994: Konkurrensverket rapportserie 2005:1, Konkurrensen i Sverige

25 kunderna är trötta på att inte ha så mycket att säga till om, då Svenska Spel är hårt lagreglerad. På Internet kan spelarna vara medlemmar på många sidor samtidigt, jämföra olika spel och genom feedback lättare påverka utvecklingen. Vi tycker att dessa tendenser är så pass starka att de kan karaktäriseras som hyperkonkurrens, avseende kundernas förhandlingskraft Hot från substitut Mängden av spel på marknaden visar att bolagen hela tiden måste vara på tå och utveckla nya spel och underhålla befintliga för att ligga steget före. Spelen måste, förutom att ha bra odds och kvalité, också innehålla en hög grad av enkelhet - alla ska kunna spela. Detta sätter vissa begränsningar för konkurrens med mer avancerade spelfunktioner vilket innebär att man närmar sig perfekt konkurrens eftersom alla har samma odds och inga konkurrensfördelar. Vi tycker att tendenserna är så pass starka att de karaktäriseras som hyperkonkurrens, avseende oförmåga att behålla samma fördelar på sikt Leverantörernas förhandlingskraft De stora kända virtuella spelföretagen på marknaden är ofta mycket eftertraktade av leverantörer eftersom de kan tillhandahålla ett mervärde i form av högre ersättning, bättre villkor och säkerställande av ett långsiktigt samarbete. Företagens storlek bestämmer till stor del dess förhandlingskraft, ett företag med stor kundkrets är eftertraktad av tillverkarna eftersom det skapar högre royaltyintäkter. Leverantören får större förhandlingskraft ifall de redan har flera stora företag i sin portfölj samt har utvecklat unik programvara. För spelindustrin är detta viktigt eftersom det kan ge tillfälliga fördelar att ha state of the art programvara. Spelföretagen har ett stort utbud av leverantörer vilket ger dem en bättre förhandlingsposition. Som ett exempel, kan inte leverantör A erbjuda programmet företaget behöver vänder de sig till leverantör B. Omläggningskostnaderna för själva programvaran är relativt låg vilket gör det simpelt att byta leverantör. Eftersom kombinationen av de olika faktorerna, avgör vilken part som har bäst förhandlingsposition, tar ut varandra har ingen part någon direkt fördel. Dock bör nämnas att faktorerna kan variera från företag till företag. En väletablerad leverantör med unik och revolutionerande programvara får automatiskt en stark förhandlingsposition. 24

26 2.5.4 Etableringshinder Det finns flera faktorer inom etableringshinder som talar för att det råder hyperkonkurrens inom den svenska virtuella spelmarknaden. Regleringarna som den svenska staten utformat kringgås genom att svenska spelbolag registrerar och sköter sin verksamhet från utlandet, t.ex. Unibet på Malta. Internets globala spridning möjliggör även för utländska spelbolag att legalt konkurrera på den svenska virtuella marknaden. De har likt de svenska bolagen utmanövrerat den enda stora barriären, lagstiftningen. Detta medför att många aktörer florerar på den virtuella spelmarknaden. Detta kan ses, enligt Boar, som en snabb minskning av etableringshinder som skapar hyperkonkurrens. Avregleringar är, enligt Boar, även till grund för denna typ av konkurrens och inom Sverige förekommer fortfarande regleringar vilket medför tron på monopolistisk konkurrens istället för hyperkonkurrens. Under ytan kan man däremot se att effekten av regleringar inte påverkar ökningen av nya företag på marknaden eftersom den är virtuell och global. Produkterna är nästan generiska och på detta vis konkurrerar spelföretagen om samma spelare med likvärdiga produkter Konkurrensintensitet Generiska produkter ökar rivaliteten på virtuella spelmarknaden eftersom företagen får mindre faktorer de kan påverka för att differentiera sig. Därför används företagens märken som den största differentieringsfaktorn. Marknaden karaktäriseras av låga fasta kostnader, jämfört med den fysiska marknaden, vilket medför att mer resurser kan investeras på varumärket. Marknadsföring av varumärken så att kunderna blir varse om företaget och vad de associerar märket med blir allt mer viktigt. Denna tendens förstärks dessutom av att ingen aktör på marknaden har något definitivt övertag. Därmed ökar intensiteten eftersom det är svårt att skapa konkurrensfördelar. Den virtuella spelmarknaden karaktäriseras av ökad kundkrets, ökat antal aktörer som slåss om marknadsandelar samt en mängd snarlika produktsortiment. Slutligen kan vi poängtera att företag kan relativt enkelt lämna marknaden, utifall lönsamheten sjunker, då avvecklingskostnaderna är låga. 25

27 2.6 Slutsats Enligt Boar måste ett antal attribut vara uppfyllda för att marknaden ska kännetecknas av hyperkonkurrens. Efter en analys av faktorerna ovan har vi kunnat dra vissa slutsatser angående huruvida det förekommer hyperkonkurrens på marknaden eller ej. För det första, köparen har på denna marknad makten då det är lätt att få fullständig information över produkter och bolag, samt enkelhet vid bolagsbyte. För det andra, är det lättare att hitta andra spel som uppfyller samma behov eftersom teknologin är lättillgänglig och hela tiden förnyas. För det tredje, har spelbolagen tillgång till leverantörer från hela världen eftersom Internet är globalt. Spelbolagen måste hela tiden uppdatera sin programvara för att behålla sin konkurrenskraft. Slutligen, har företagen hittat sätt att kringgå lagstiftningen och kan obehindrat konkurrera på den svenska virtuella marknaden. De nationella lagarna är ej tillämpbara på marknaden då den är Internet-baserad. 26

28 HUVUDSTUDIE 3. Metod I detta kapitel beskrivs huvudstudiens metodik. Vi börjar med att skildra vårt tillvägagångssätt och uppsatsens ansats. Vidare redogör vi för urvalsprocessen och datainsamlingen. Slutligen diskuteras validiteten och reliabiliteten, följt av vår källkritik. 3.1 Bakgrund Genom förstudien fick vi reda på konkurrensintensiteten på marknaden, vilket sedan låg till grund för vår huvudstudie. I huvudstudien var vårt syfte att se om D Avenis teori, om hur företag hanterar och skapar fördelar under hyperkonkurrens, kan appliceras på den svenska virtuella spelmarknaden. För att möjliggöra detta intervjuade vi ett antal företag, på vilka vi testade teorins användbarhet. De företag vi använde oss av var Betsson, Centrebet och Nordicbet. Hur vi valde de nämnda bolagen beskrivs nedan i urvalssektionen. Vidare etablerades en kontakt med företagen och därefter bestämdes intervjutidpunkt. Vår första intervju var med Ebba Ljungerud, marknadschef för Betsson i Sverige. Denna genomfördes på plats i Stockholm. De andra intervjuerna, med Centrebet och Nordicbet, genomfördes per telefon då vår tid var begränsad. På Centrebet intervjuade vi Torvald Brynggård, marknadschef i Skandinavien och på Nordicbet intervjuade vi Lars Söderlund, marknadschef i Sverige. Intervjuerna gav oss ett underlag för att senare testa teorin med de Sju Nya S:en. Denna analyserades och testades sedan, för att bestämma applicerbarheten samt användbarheten. Slutligen var vårt mål att undersöka om ändringar i teorin kunde göras för att öka dess användbarhet. 3.2 Metodansats Vid en studie kan man välja mellan att ha en deduktiv eller induktiv ansats. Tillämpning av en induktiv ansats innebär att man utifrån observationer eller undersökningsresultat i studien formar en teori. Man kan genom denna process dra generella slutsatser baserat på 27

29 observationerna. 61 Fördelen med denna ansats är att man är mer öppen för ny information. Kritiken till ansatsen är att det inte är möjligt för forskare att vara helt öppna till all information 62. Att använda en deduktiv ansats innebär däremot att man utifrån ett visst specifikt område formulerar hypoteser. Dessa hypoteser kan sedan genom datainsamling bekräftas eller förkastas. 63 Fördelen med en deduktiv ansats är att forskarna blir tvungna att tydligt formulera i förutsättningarna vilken information som är relevant, medan nackdelen är att informationen som genereras är begränsad till vad forskaren anser vara relevant och att den om man inte är varsam får ett upplägg av att vara en självuppfyllande profetia 64. I vår studie valdes en deduktiv ansats eftersom vi undersöker fenomenet hyperkonkurrens och testar teorin de Sju Nya S:en. Vi har med teorin som grund utvecklat ett antal hypoteser som vi i slutsatsen antingen ska bekräfta eller förkasta. Vår första uppgift var att undersöka om den virtuella spelmarknaden karaktäriserades av hyperkonkurrens. Vidare analyserades och testades konkurrensstrategin, de Sju Nya S:en, om huruvida teorin var användbar och applicerbar i praktiken. 3.3 Urval Innan vi valde undersökningsämne, hade vi bestämt oss för att försöka hitta ett aktuellt ämne som någon bransch skulle vilja få undersökt. För att på ett så strukturerat sätt så möjligt kontakta företag, om ett potentiellt problemområde, utgick vi ifrån mid-cap och large-cap 65 företag på stockholmsbörsen. Vi kontaktade drygt 80 företag och fick 4 seriösa svar, vilket var ungefär vad vi hade väntat oss. Av de 4 var det ett som direkt fångade vårt intresse och det var från Betsson AB. Ur deras brev lyfte vi fram ämnet hyperkonkurrens. Efter samråd med vår handledare bestämde vi oss för att undersöka detta ämne genom att göra en fallstudie med ett eller flera fallföretag. Då vi börjat etablera en bra kontakt med Betsson och de visade intresse av att vara med i arbetet, blev de ett naturligt val. Dessutom kontaktade vi ytterligare 61 Bryman och Bell, (2005) 62 Jacobsen, (2002) 63 Bryman och Bell, (2005) 64 Jacobsen, (2002)

30 företag inom Betssons bransch, genom att utgå från en spelföretagslista 66, för att ge undersökningen bredd. Intresset var dock ganska svalt. Det bör påpekas att av alla företag på listan, valde vi endast att kontakta de med en svensk hemsida då detta gav oss en indikation att de var verksamma på den svenska marknaden. Av de kontaktade företagen på listan svarade Centrebet och Nordicbet att de ville medverka. Med dessa tre företag valde vi sedan att utföra vår fallstudie. Den svenska spelmarknaden består idag av ett stort antal aktörer. Efter att ha besökt flertalet spelbolags portaler inklusive fallföretagens, såg vi att de hade likartat utbud och erbjudande. Utifrån detta valde vi att likställa dem med den svenska virtuella spelbranschen för att kunna dra slutsatser som gäller för hela branschen och inte endast för de enskilda fallföretagen. 3.4 Datainsamling För att kunna besvara vår frågeställning så samlade vi in både primärdata och sekundärdata. Informationen var i form av ord och inte siffror, och därmed kvalitativ 67. Primärdata är upplysningar som samlats in för första gången och fås genom att använda metoder som intervju, frågeformulär eller observationer 68. Primärdata i vår uppsats samlades in genom semistrukturerade intervjuer. Vi valde denna typ av intervju för att vi ansåg den vara flexibel och möjliggjorde följdfrågor om svaren låg utanför ramen för de tänkta intervjufrågorna. Sekundärdata, som beskrevs i förstudiens datainsamling, samlades främst in från studentlitteratur som berörde vårt ämne men även från årsredovisningar. 3.5 Reliabilitet och Validitet Några av de viktigaste kriterierna för bedömning av forskning är validitet och reliabilitet 69. Val av undersökningsupplägg har stor betydelse för dess validitet. Med validitet menas huruvida vi mäter det som vi vill mäta. Man bör ställa frågan: Är upplägget lämpat för att belysa det vi vill undersöka?. 70 Vi anser att vårt tillvägagångssätt med en fallstudie är bäst lämpat för att besvara vår frågeställning. Andra undersökningsmodeller hade inte gett det Bryman och Bell, (2005) 68 Jacobsen, (2002) 69 Bryman och Bell, (2005) 70 Jacobsen, (2002) 29

2008-04-15. Det här är Betsson. Johan Friis. VD-assistent

2008-04-15. Det här är Betsson. Johan Friis. VD-assistent 2008-04-15 Det här är Betsson Johan Friis VD-assistent Om Betsson Noterad på Nordiska listan i Stockholm, Mid Cap (BETS) Börsvärde 2669 M.SEK 2008-04-15 En av dom ledande privata internet spelbolagen i

Läs mer

Blue Ocean Strategy. Blue Oceans vs Red Oceans. Skapelse av Blue Oceans. Artikelförfattare: W. Chan Kim & Renée Mauborgne

Blue Ocean Strategy. Blue Oceans vs Red Oceans. Skapelse av Blue Oceans. Artikelförfattare: W. Chan Kim & Renée Mauborgne Blue Ocean Strategy Artikelförfattare: W. Chan Kim & Renée Mauborgne Artikeln belyser två olika marknadstillstånd som företag strävar efter att etablera sig inom. Dessa kallar författarna för Red Ocean

Läs mer

Slopandet av det svenska spelmonopolet

Slopandet av det svenska spelmonopolet Slopandet av det svenska spelmonopolet Den 31 mars 2017 presenterade regeringen ett nytt förslag som kommer att rita om den svenska spelmarknaden totalt. Förslaget innebär att spelmonopolet slopas till

Läs mer

Omregleringen av den svenska spelmarknaden. Allmänhetsstudie om kunskap och inställning till omregleringen av den svenska spelmarknaden

Omregleringen av den svenska spelmarknaden. Allmänhetsstudie om kunskap och inställning till omregleringen av den svenska spelmarknaden Omregleringen av den svenska spelmarknaden Allmänhetsstudie om kunskap och inställning till omregleringen av den svenska spelmarknaden 2016-06-30 Om undersökningen Utförts av analysföretaget United Minds

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð IN BUSINESS MARKETS JAMES C. ANDERSSON, JAMES A. NARUS, & WOUTER VAN ROSSUMIN PERNILLA KLIPPBERG, REBECCA HELANDER, ELINA ANDERSSON, JASMINE EL-NAWAJHAH Inledning Företag påstår

Läs mer

Den globala marknaden Omvärlden och omvärldsmodeller. Makromiljön och branschen Makromiljön. Makroanalys Grundläggande 15-02-23.

Den globala marknaden Omvärlden och omvärldsmodeller. Makromiljön och branschen Makromiljön. Makroanalys Grundläggande 15-02-23. Den globala marknaden Omvärlden och omvärldsmodeller Thomas Rosenfall 1 Makromiljön och branschen Makromiljön Politiska Nya aktörer Sociokulturella Ekonomiska Leverantörer Rivalitet Kunder Juridiska (legala)

Läs mer

Svenska Spel. Allmänheten om spel. Rapport från opinionsundersökning. mars 2009. Arne Modig, Novus Opinion

Svenska Spel. Allmänheten om spel. Rapport från opinionsundersökning. mars 2009. Arne Modig, Novus Opinion Svenska Spel Allmänheten om spel Rapport från opinionsundersökning mars 2009 Arne Modig, Novus Opinion Sammanfattning: Svagt stöd för att tillåta privata spelföretag i Sverige Stödet för att tillåta privata

Läs mer

Metoduppgift 4 - PM. Barnfattigdom i Linköpings kommun. 2013-03-01 Pernilla Asp, 910119-3184 Statsvetenskapliga metoder: 733G02 Linköpings universitet

Metoduppgift 4 - PM. Barnfattigdom i Linköpings kommun. 2013-03-01 Pernilla Asp, 910119-3184 Statsvetenskapliga metoder: 733G02 Linköpings universitet Metoduppgift 4 - PM Barnfattigdom i Linköpings kommun 2013-03-01 Pernilla Asp, 910119-3184 Statsvetenskapliga metoder: 733G02 Linköpings universitet Problem Barnfattigdom är ett allvarligt socialt problem

Läs mer

Bakgrund. Frågeställning

Bakgrund. Frågeställning Bakgrund Svenska kyrkan har under en längre tid förlorat fler och fler av sina medlemmar. Bara under förra året så gick 54 483 personer ur Svenska kyrkan. Samtidigt som antalet som aktivt väljer att gå

Läs mer

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november 2011-11-22 2011 Sammanfattning av Workshop om validering 15 november Susanna Carling Palmér Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd 2011-11-21 1 Sammanfattning av konferens om validering den 15 november

Läs mer

Färgelanda och Mariestad den 12 januari 2008

Färgelanda och Mariestad den 12 januari 2008 AVREGLERING AV DET SVENSKA SPELMONOPOLET - Hur påverkas aktörerna på marknaden? MAGISTERUPPSATS I FÖRETAGSEKONOMI EXTERN REDOVISNING HÖSTTERMINEN 2007 HANDLEDARE: GUNNAR RIMMEL FÖRFATTARE: HARIS HURIC

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

Företags- och branschanalys 2011-02-21 1

Företags- och branschanalys 2011-02-21 1 Företags- och branschanalys 2011-02-21 1 Michael Porter (1980) 2011-02-21 2 Hur hänger det ihop Five forces Vilka drivkrafter styr branschen? Värdekedjan Vilka konkurrensmässiga fördelar har konkurrenterna?

Läs mer

TEIO05 Grundläggande entreprenörskap och idékvalificering. Omvärlds- och marknadsanalys 10 februari 2014 Ingela Sölvell,

TEIO05 Grundläggande entreprenörskap och idékvalificering. Omvärlds- och marknadsanalys 10 februari 2014 Ingela Sölvell, TEIO05 Grundläggande entreprenörskap och idékvalificering Omvärlds- och marknadsanalys 10 februari 2014 Ingela Sölvell, ingela.solvell@liu.se Idé >ll affärsidé Omvärldens (ständiga) förändring öppnar för

Läs mer

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter e-survey Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter FÖRORD OCH KOMMENTAR Socala medier har nu på bred front slagit igenom som en naturlig del i kommunikation och

Läs mer

Utformning, Utförande och Uppföljning

Utformning, Utförande och Uppföljning Kandidatuppsats FEKK01:Corporate Governance HT 2010 Företagsekonomiskainstitutionen Utformning,UtförandeochUppföljning Enfallstudieomstyrelsensrollvidstrategiskutveckling Handledare: Författare: ClaesSvensson

Läs mer

Den svenska spelmarknaden 2011, preliminär sammanställning

Den svenska spelmarknaden 2011, preliminär sammanställning Den svenska spelmarknaden 2011, preliminär sammanställning Enligt preliminära och uppskattade uppgifter beräknas den reglerade svenska spelmarknaden ha omsatt drygt 42 miljarder kronor. Det är en ökning

Läs mer

Införande av övervakningssystem av anställdas Internet aktiviteter

Införande av övervakningssystem av anställdas Internet aktiviteter Införande av övervakningssystem av anställdas Internet aktiviteter Införande av övervakningssystem av anställdas Internet aktiviteter, med Internet aktiviteter menas övervakning av mail och vilka webbsidor

Läs mer

TEIM04 Grupp 3 Shilling Kapitel 6

TEIM04 Grupp 3 Shilling Kapitel 6 Chapter Six, Defining the Organizations s Strategic Direction Schilling (2013) menar att det första steget i att formulera ett företags strategi är att först ta reda på företagets nuvarande position och

Läs mer

Nadia Bednarek 2013-03-06 Politices Kandidat programmet 19920118-9280 LIU. Metod PM

Nadia Bednarek 2013-03-06 Politices Kandidat programmet 19920118-9280 LIU. Metod PM Metod PM Problem Om man tittar historiskt sätt så kan man se att Socialdemokraterna varit väldigt stora i Sverige under 1900 talet. På senare år har partiet fått minskade antal röster och det Moderata

Läs mer

Företagsstrategi. Affärsidé. Ledningsfilosofi (exempel Volvo) Del 2 Affärsidé, strategisk planering & marknadsföring. Mission Vision.

Företagsstrategi. Affärsidé. Ledningsfilosofi (exempel Volvo) Del 2 Affärsidé, strategisk planering & marknadsföring. Mission Vision. Företagsstrategi Del 2 Affärsidé, strategisk planering & marknadsföring ME1002 IndustriellEkonomiGK 2011 Period 4 Tomas Sörensson 1 Affärsidé Mission Vision Mission Övergripande uppgift Vision Önskvärt

Läs mer

Ett naturligt steg för Sverige. Dags för euron

Ett naturligt steg för Sverige. Dags för euron Ett naturligt steg för Sverige 2002 Dags för euron Produktion: Herlin Widerberg Tryck: Tryckmedia Stockholm Tolv länder i Europa har infört den gemensamma valutan euro. 300 miljoner människor har därmed

Läs mer

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys.

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Vi genomför företagsöverlåtelser baserat på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Förmågan att träffa rätt För oss på Avantus är det viktigt med personlig rådgivning, kom binerat

Läs mer

Anmälan enligt 4 kap. 7 konkurrenslagen (2008:579) om företagskoncentration; försäljning och distribution av pocketböcker

Anmälan enligt 4 kap. 7 konkurrenslagen (2008:579) om företagskoncentration; försäljning och distribution av pocketböcker KKV2023, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2010-06-15 Dnr 287/2010 1 (5) Anmälande företag Bonnierförlagen AB, org.nr 556023-8445, Box 3159, 103 63 STOCKHOLM Ombud: advokaten Lars Johansson, Nord & Co Advokatbyrå

Läs mer

Den svenska spelmarknaden hårdnar och att positionera sitt varumärke i konsumenternas medvetande blir allt viktigare för att etablera sig på

Den svenska spelmarknaden hårdnar och att positionera sitt varumärke i konsumenternas medvetande blir allt viktigare för att etablera sig på Varumärkesbok Den svenska spelmarknaden hårdnar och att positionera sitt varumärke i konsumenternas medvetande blir allt viktigare för att etablera sig på marknaden. Vi är MooreGames Tanken kring MooreGames

Läs mer

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé Affärsplan 12/13 Innehållsförteckning 2 Affärsidé 3 Vara och Produktion Ledstjärnor 4 Kunder Marknadsföring 5 Marknad konkurrenter 6 Mission & Vision 7 Framtid 8 SWOT Vi på SmartLens UF erbjuder Smartphoneanvändaren

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

Vad söker annonsörer i sökordsmarknadsföring?

Vad söker annonsörer i sökordsmarknadsföring? Uppsala Universitet 2 januari 2009 Företagsekonomiska institutionen Företagsekonomi D Magisteruppsats Handledare: Konstantin Lampou Vad söker annonsörer i sökordsmarknadsföring? - en fallstudie om Google

Läs mer

Företag och marknad. Marknad och marknadsföring (10 och 17 april)

Företag och marknad. Marknad och marknadsföring (10 och 17 april) Företag och marknad Marknad och marknadsföring (10 och 17 april) Beskrivning av ditt företag Hur har ni beskrivit ert valda företag? Vilka begrepp har använts? Lämna in Begrepp Vad är företagsekonomi?

Läs mer

LINKÖPINGS UNIVERSITET INLÄMNINGAR SEMINARIUM 2 IEI/INDUSTRIELL EKONOMI VERSION 1.02

LINKÖPINGS UNIVERSITET INLÄMNINGAR SEMINARIUM 2 IEI/INDUSTRIELL EKONOMI VERSION 1.02 1 PESTEL Beskriver de storskaliga faktorer i företagets omvärld som har speciellt inflytande på hur företaget måste göra saker. o Politiska: Regeringens inblandning i ekonomin, exempelvis anställningslagar,

Läs mer

DELÅRSRESULTAT JAN-SEPT 2006 Bruttospelintäkterna uppgick till 14 513 MSEK (14 442), ökning med 0,5 procent. Nettospelintäkterna (bruttospelintäkter

DELÅRSRESULTAT JAN-SEPT 2006 Bruttospelintäkterna uppgick till 14 513 MSEK (14 442), ökning med 0,5 procent. Nettospelintäkterna (bruttospelintäkter DELÅRSRESULTAT JAN-SEPT Bruttospelintäkterna uppgick till 14 513 MSEK (14 442), ökning med 0,5 procent. Nettospelintäkterna (bruttospelintäkter efter reducering med vinnarnas andel) uppgick till 6 412

Läs mer

Relationsproblematiken i en sekventiell försäkringstriad

Relationsproblematiken i en sekventiell försäkringstriad Örebro Universitet Handelshögskolan Företagsekonomi C, HT 2011 Uppsats, 15 Hp Handledare: Claes Gunnarsson Examinator: Mari-Ann Karlsson Relationsproblematiken i en sekventiell försäkringstriad Författare:

Läs mer

Vetenskapsmetod och teori. Kursintroduktion

Vetenskapsmetod och teori. Kursintroduktion Vetenskapsmetod och teori Kursintroduktion Creswell Exempel Vetenskapsideal Worldview Positivism Konstruktivism/Tolkningslära Kritiskt (Samhällskritiskt/ Deltagande) Pragmatism (problemorienterat) Ansats

Läs mer

TPYT02 Produktionsekonomi och kvalitet

TPYT02 Produktionsekonomi och kvalitet Lektion 5 & 6 TPYT02 Produktionsekonomi och kvalitet Lektion 5 & 6 och konsumenträtt Martin Kylinger Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling Avdelningen för produktionsekonomi ens innehåll

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

Vetenskapsmetodik. Föreläsning inom kandidatarbetet 2015-01-28. Per Svensson persve at chalmers.se

Vetenskapsmetodik. Föreläsning inom kandidatarbetet 2015-01-28. Per Svensson persve at chalmers.se Vetenskapsmetodik Föreläsning inom kandidatarbetet 2015-01-28 Per Svensson persve at chalmers.se Detta material är baserad på material utvecklat av professor Bengt Berglund och univ.lektor Dan Paulin Vetenskapsteori/-metodik

Läs mer

Kartläggning av central prissättning hos företagen i urvalet för KPI

Kartläggning av central prissättning hos företagen i urvalet för KPI PM till Nämnden för KPI ES/PR Sammanträde nr 1 Henrik Björk 2016-10-16 Martina Sundström Brunilda Sandén Kartläggning av central prissättning hos företagen i urvalet för KPI 1(6) För information Prissättningsstrategin

Läs mer

Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik)

Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik) Risbergska skolan Program Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik) Underrubrik Titeln på rapporten måste givetvis motsvara innehållet. En kort överrubrik kan förtydligas med en underrubrik. Knut Knutsson BetvetA10

Läs mer

Kvalitativ metodik. Varför. Vad är det? Vad är det? Varför och när använda? Hur gör man? För- och nackdelar?

Kvalitativ metodik. Varför. Vad är det? Vad är det? Varför och när använda? Hur gör man? För- och nackdelar? Kvalitativ metodik Vad är det? Varför och när använda? Hur gör man? För- och nackdelar? Mats Foldevi 2009 Varför Komplement ej konkurrent Överbrygga klyftan mellan vetenskaplig upptäckt och realiserande

Läs mer

Prissättning. En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå

Prissättning. En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå Prissättning En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå Produkt och processutveckling Innovation och produktdesign Jeanette Jönsson

Läs mer

Business research methods, Bryman & Bell 2007

Business research methods, Bryman & Bell 2007 Business research methods, Bryman & Bell 2007 Introduktion Kapitlet behandlar analys av kvalitativ data och analysen beskrivs som komplex då kvalitativ data ofta består av en stor mängd ostrukturerad data

Läs mer

Uppfyllnaden av de spelpolitiska målen är hotade

Uppfyllnaden av de spelpolitiska målen är hotade Sammanfattning 1 Den svenska spelmarknaden är traditionellt reglerad genom att vissa aktörer har exklusiva tillstånd att erbjuda spel om pengar till svenska konsumenter. De exklusiva tillstånden kompletteras

Läs mer

Att skriva examensarbete på avancerad nivå. Antti Salonen

Att skriva examensarbete på avancerad nivå. Antti Salonen Att skriva examensarbete på avancerad nivå Antti Salonen antti.salonen@mdh.se Agenda Vad är en examensuppsats? Vad utmärker akademiskt skrivande? Råd för att skriva bra uppsatser Vad är en akademisk uppsats?

Läs mer

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

för att komma fram till resultat och slutsatser

för att komma fram till resultat och slutsatser för att komma fram till resultat och slutsatser Bearbetning & kvalitetssäkring 6:1 E. Bearbetning av materialet Analys och tolkning inleds med sortering och kodning av materialet 1) Kvalitativ hermeneutisk

Läs mer

Internet - ett gigantiskt köpcentrum

Internet - ett gigantiskt köpcentrum Pedagogiska institutionen MINISTUDIE I PEDAGOGIK Internet - ett gigantiskt köpcentrum Stockholms universitet Pedagogiska institutionen Pedagogisk forskning II Vårtermin 2007 Examinator: Lars Jalmert Christin

Läs mer

Konkurrensen i den svenska livsmedelsbranschen. Sammanfattning, bröd & spannmål

Konkurrensen i den svenska livsmedelsbranschen. Sammanfattning, bröd & spannmål Konkurrensen i den svenska livsmedelsbranschen Sammanfattning, bröd & spannmål KF granskar: Den svenska marknaden för bröd och spannmål En välfungerande marknad är en förutsättning för att konsumenten

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

Introduktion till MultiQ International AB

Introduktion till MultiQ International AB Introduktion till MultiQ International AB Vad gör MultiQ? MultiQ är ett ledande företag inom Digital Signage och bildskärmslösningar för publika miljöer - Kunder över hela världen men främst norra Europa

Läs mer

TEIE51. Företagsekonomi Rebecka Andersson, Kim Bergström, Amanda Ekberg, Jessica Gahnström, Josefine Karlsson, Josefin Schytt

TEIE51. Företagsekonomi Rebecka Andersson, Kim Bergström, Amanda Ekberg, Jessica Gahnström, Josefine Karlsson, Josefin Schytt TEIE51 Företagsekonomi 2017 Rebecka Andersson, Kim Bergström, Amanda Ekberg, Jessica Gahnström, Josefine Karlsson, Josefin Schytt Inledning Då allt fler tjänster digitaliseras växer även marknaden för

Läs mer

VAGABOND. Grupp 7 Amanda Ahlenius Linnea Arntén Louise Gustafsson Ellinor Berggren Fanny Hökars

VAGABOND. Grupp 7 Amanda Ahlenius Linnea Arntén Louise Gustafsson Ellinor Berggren Fanny Hökars VAGABOND Grupp 7 Amanda Ahlenius Linnea Arntén Louise Gustafsson Ellinor Berggren Fanny Hökars Innehåll 3. Företagets historik 4. Produkter och verksamhet 5. Affärsidé och strategi 6. Organisation 7-9.

Läs mer

Betygskriterier för bedömning av uppsatser på termin 6, ht14

Betygskriterier för bedömning av uppsatser på termin 6, ht14 Betygskriterier för bedömning av uppsatser på termin 6, ht14 Till studenter Allmänna krav som ska uppfyllas men som inte påverkar poängen: Etik. Uppsatsen ska genomgående uppvisa ett försvarbart etiskt

Läs mer

KONKURRENSMEDELSMIX DÅTID, NUTID OCH FRAMTID - En studie av fristående egenföretagare

KONKURRENSMEDELSMIX DÅTID, NUTID OCH FRAMTID - En studie av fristående egenföretagare KONKURRENSMEDELSMIX DÅTID, NUTID OCH FRAMTID - En studie av fristående egenföretagare Examensarbete inom huvudområdet Marknadsföring B-nivå; 15 Högskolepoäng Vårtermin 2010 Sabina Edlund Lindha Stråt Handledare:

Läs mer

Den globala marknaden Omvärlden och omvärldsmodeller. Agenda. Makromiljön och branschen Makromiljön

Den globala marknaden Omvärlden och omvärldsmodeller. Agenda. Makromiljön och branschen Makromiljön Den globala marknaden Omvärlden och omvärldsmodeller 1 Agenda Omvärlds- och branschanalys Makroanalys SWOT-analys TOWS-analys Marknadsstrategier 2 Makromiljön och branschen Makromiljön Demografisk omvärld

Läs mer

Purchasing must become supply management

Purchasing must become supply management Purchasing must become supply management How managers can guard against materials disruptions by formulating a strategy for supply Peter Kraljic (1983) Grupp 5, 2012-11-14 Kristin Andersson Andreas Johansson

Läs mer

Skillnaden ligger i detaljerna. Främsta konkurrensfördelar med LG Solar

Skillnaden ligger i detaljerna. Främsta konkurrensfördelar med LG Solar Skillnaden ligger i detaljerna Främsta konkurrensfördelar med LG Solar FINANSIELL STYRKA HUR ÄR DEN AKTUELLA SITUATIONEN INOM SOLCELLSINDUSTRIN? Marknaden för solceller är under kraftig förändring. Minskande

Läs mer

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Inbjudan till företrädesemission av aktier i PromikBook AB (publ) Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Vårt mål är att vara det självklara systemet för företagskonsulter, redovisningskonsulter

Läs mer

REGERINGEN N2016/03446/KSR

REGERINGEN N2016/03446/KSR pypii Regeringsbeslut I 2 IP? REGERINGEN 2016-05-12 N2016/03446/KSR Näringsdepartementet Konkurrensverket 103 85 Stockholm KONKURRENSVERKET Avd,*V A nr jt fj 2 ^ ^ ^ r Dnr 3ti/c?Ml> KSnr/,/, / AktfaH /

Läs mer

Design för bättre affärer

Design för bättre affärer Design för bättre affärer En undersökning från 2008 om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen i Sverige, Svensk Teknik och Design (STD).

Läs mer

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015 Ernst Westman, VD Agenda Kort om Boule Blodcellräkning Boules erbjudande Global närvaro Försäljningsutveckling Finansiell utveckling Varför investera

Läs mer

Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt

Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt Pressmeddelande 27 maj, 2016 Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt Styrelsen och ägarna av B3IT Management AB (publ) ( B3IT eller Bolaget ) har,

Läs mer

24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.)

24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) VD-ord... 4 Finansiell översikt...

Läs mer

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien I ett examensarbete från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) av Katarina Buhr och Anna Hermansson i samverkan med Nutek, jämförs det statliga stödet till små och medelstora företags arbete med miljöoch

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande.

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande. Nails - Affärsidé Affärsidé Ge färg och glans till dina naglar! Vi erbjuder en mängd trendiga nyanser som skapar en skönhetskänsla. Vi säljer ett stort utbud av märket Catrine Arley med ett rimligt pris

Läs mer

CISL Gruppen AB (publ)

CISL Gruppen AB (publ) CISL Gruppen AB (publ) Delårsrapport, 1 januari 31 augusti 2005 Intäkter uppgick till 7,186 (1,733 )Mkr Resultatet för perioden uppgick till -0,971(-3,085)Mkr Positivt rörelseresultat under andra tertialet

Läs mer

5. Att fylla modell och indikatorer med innehåll hur fånga kvantitativa och kvalitativa data

5. Att fylla modell och indikatorer med innehåll hur fånga kvantitativa och kvalitativa data 5. Att fylla modell och indikatorer med innehåll hur fånga kvantitativa och kvalitativa data Inledning En bärande idé i Mälardalen Innovation Index (MII) är att innovationsdriven tillväxt skapas i ett

Läs mer

Självständig och ändå stark!

Självständig och ändå stark! Institutionen för Service Management Självständig och ändå stark! En fallstudie i hur en mindre och självständig skidanläggning klarar konkurrensen från en stor och dominant aktör Caroline Andersson Sofie

Läs mer

Spelansvar. svenska folkets tankar om spelansvar och spelets överskott

Spelansvar. svenska folkets tankar om spelansvar och spelets överskott Spelansvar svenska folkets tankar om spelansvar och spelets överskott Svenska Spel 2008 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning... 6 2. Spelansvar... 9 3. Överskottet från spelande hos

Läs mer

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Innehåll Vad är en bra uppsats? Söka, använda och refera till litteratur Insamling

Läs mer

50 NYANSER AV VARFÖR BARA NÅGRA FÅ LYCKAS. Håkan Ivarsson, Claes Molin, Igor Lishajko, Jan Wiestål & Frank Bertil Johnsson

50 NYANSER AV VARFÖR BARA NÅGRA FÅ LYCKAS. Håkan Ivarsson, Claes Molin, Igor Lishajko, Jan Wiestål & Frank Bertil Johnsson 50 NYANSER AV VARFÖR BARA NÅGRA FÅ LYCKAS Håkan Ivarsson, Claes Molin, Igor Lishajko, Jan Wiestål & Frank Bertil Johnsson 50 NYANSER AV LEAN VARFÖR BARA NÅGRA FÅ LYCKAS Författarna Grafisk form: Håkan

Läs mer

Konkurrensen i den svenska livsmedelsbranschen. Sammanfattning

Konkurrensen i den svenska livsmedelsbranschen. Sammanfattning Konkurrensen i den svenska livsmedelsbranschen Sammanfattning KF granskar den svenska marknaden för kött En välfungerande marknad är en förutsättning för att konsumenten ska kunna påverka utbudets kvalitet

Läs mer

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE Din kompletta börsarena TILLSAMMANS SKAPAR DE VÄLMÅENDE BOLAG RUSTADE FÖR FRAMTIDEN FOKUS PÅ TILLVÄXT välkommen till din börsarena Alla är överens om att

Läs mer

Kursbeskrivning och schema: Statsvetenskapliga metoder, statsvetenskap 2, 5 poäng (VT 2007)

Kursbeskrivning och schema: Statsvetenskapliga metoder, statsvetenskap 2, 5 poäng (VT 2007) LINKÖPINGS UNIVERSITET 2007-01-19 Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Avdelningen för statsvetenskap Marie Jansson marie.jansson@ihs.liu.se Kursbeskrivning och schema: Statsvetenskapliga

Läs mer

Imperial House, Imperial Drive, Rayners Lane, Harrow, Middlesex HA2 7JW. Lotteritillstånd enligt 45 lotterilagen

Imperial House, Imperial Drive, Rayners Lane, Harrow, Middlesex HA2 7JW. Lotteritillstånd enligt 45 lotterilagen Till London 26 mars 2006 Regeringen genom Sven-Erik Österberg Kommun- och finansmarknadsminister, Finansdepartementet ANSÖKAN OM TILLSTÅND ATT BEDRIVA POKER VIA INTERNET Sökande: Ladbrokes Plc. Imperial

Läs mer

KUNDANALYS. Koncept 2. Varför byter man leverantör? Inget intresse från leverantören

KUNDANALYS. Koncept 2. Varför byter man leverantör? Inget intresse från leverantören KUNDANALYS Koncept 2 Varför byter man leverantör? 68% 14% 4% 5% 9% Inget intresse från leverantören Fick inte vad vi önskade Bättre pris/service hos annan leverantör Personlig bekant Leverantören upphörde

Läs mer

Redbet lämnar offentligt erbjudande till aktieägarna i EB Nordic

Redbet lämnar offentligt erbjudande till aktieägarna i EB Nordic Pressmeddelande 2006-10-11 Redbet lämnar offentligt erbjudande till aktieägarna i EB Nordic Redbet Holding AB (publ) ( Redbet ) har beslutat att lämna ett offentligt erbjudande till aktieägarna i EB Nordic

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av lotterilagen. Dir. 2004:76. Beslut vid regeringssammanträde den 19 maj 2004.

Kommittédirektiv. Översyn av lotterilagen. Dir. 2004:76. Beslut vid regeringssammanträde den 19 maj 2004. Kommittédirektiv Översyn av lotterilagen Dir. 2004:76 Beslut vid regeringssammanträde den 19 maj 2004. Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare tillkallas med uppdrag att se över lagstiftningen

Läs mer

Den successiva vinstavräkningen

Den successiva vinstavräkningen Södertörns Högskola Institutionen för ekonomi och företagande Företagsekonomi Kandidatuppsats 10 poäng Handledare: Ogi Chun Vårterminen 2006 Den successiva vinstavräkningen -Ger den successiva vinstavräkningen

Läs mer

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014 En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet B1 Sammanfattning För femte året i följd har Svensk Digital Handel (tidigare Svensk Distanshandel) tagit fram rapporten Digital

Läs mer

Ekonomi Sveriges ekonomi

Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi = Att hushålla med det vi har på bästa sätt Utdrag ur kursplanen för grundskolan Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Eleven skall Ha kännedom

Läs mer

Problem: Denna uppsats avser att undersöka huruvida Porters Femkrafts-modell kan skönjas i ett företags strategi vid etableringen på en ny marknad.

Problem: Denna uppsats avser att undersöka huruvida Porters Femkrafts-modell kan skönjas i ett företags strategi vid etableringen på en ny marknad. 1 Sammandrag Problem: Denna uppsats avser att undersöka huruvida Porters Femkrafts-modell kan skönjas i ett företags strategi vid etableringen på en ny marknad. Syfte: Syftet med denna uppsats är att ta

Läs mer

KANDIDATUPPSATS VT-2012 Hållbara konkurrensfördelar på dynamiska marknader Fallet webb-tv-branschen

KANDIDATUPPSATS VT-2012 Hållbara konkurrensfördelar på dynamiska marknader Fallet webb-tv-branschen KANDIDATUPPSATS VT-2012 Hållbara konkurrensfördelar på dynamiska marknader Fallet webb-tv-branschen Axel Eriksson 890601-8116 Gustav Ronéus 890114-1450 Cerina Wittbom 811210-0329 Axel Åkerlund 881229-0479

Läs mer

Kursbeskrivning och schema: Statsvetenskapliga metoder, statsvetenskap 2, (7,5 poäng) VT 2008

Kursbeskrivning och schema: Statsvetenskapliga metoder, statsvetenskap 2, (7,5 poäng) VT 2008 LINKÖPINGS UNIVERSITET 20080116 Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Avdelningen för statsvetenskap Marie Jansson marie.jansson@ihs.liu.se Kursbeskrivning och schema: Statsvetenskapliga

Läs mer

Bakgrund till riksdagens mål

Bakgrund till riksdagens mål datum: 2012-06-07 dnr: 33-2011-0039 rir 2012:15 Bakgrund till riksdagens mål Bilaga 1 till granskningsrapport RiR 2012:15 Staten på spelmarknaden når man målen? bakgrund till riksdagens mål Bilaga 1 Bakgrund

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Moment 4 Projektmetodik. Daniel Nordström

Moment 4 Projektmetodik. Daniel Nordström Moment 4 Projektmetodik Daniel Nordström Presentationens innehåll Projekt Projektmetodik Projektets olika faser Dokumentation av projektet Nätverk och nätverkande Förstudie (Affärsplan del 1) Länkar Projekt

Läs mer

Business Model Canvas

Business Model Canvas Business Model Canvas med rätt affärsmodell kan du ändra en hel bransch 16 mars 2016 Du behöver 10 miljoner kronor för att växa ditt företag. Du träffar en finansiär som kan ge dig de pengar som bolaget

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

Corporate Branding och Företagens Konkurrenskraft

Corporate Branding och Företagens Konkurrenskraft Corporate Branding och Företagens Konkurrenskraft - Ur Småföretagares Perspektiv Författare: Emil Holm Handledare: Nils Wåhlin Student Handelshögskolan Höstterminen 2009 Kandidatuppsats, 15 hp Förord Jag

Läs mer

custice. fakta. presentation

custice. fakta. presentation 73% av alla Sveriges företag är helt utan CRMsystem. Ni vinner Strategiskt underlag Konkurrenters positionering Egen positionering Kunders nöjdhetsgrader Säljstöd Konkreta trender Möjliga hot Underlag

Läs mer

Boliden: Köp Riktkurs: 116 kr/aktie

Boliden: Köp Riktkurs: 116 kr/aktie Boliden: Köp Riktkurs: 116 kr/aktie Exekutiv sammanfattning: Boliden är ett välskött bolag med bra operationell effektivtet. Bolaget verkar på en måttligt attraktiv marknad men har dock en stabil position

Läs mer

Examensarbete, Högskoleingenjör energiteknik, 15 hp Grundnivå

Examensarbete, Högskoleingenjör energiteknik, 15 hp Grundnivå Examensarbete, Högskoleingenjör energiteknik, 15 hp Grundnivå Studenten ska tillämpa kunskaper och färdigheter förvärvade inom utbildningsprogrammet genom att på ett självständigt och vetenskapligt sätt

Läs mer

IMMATERIELLA TILLgångAR

IMMATERIELLA TILLgångAR IMMATERIELLA Tillgångar En stor del av ditt företags värde beror på de idéer du har utvecklat och skyddat. Om du skyddar ditt varumärke, din design eller uppfinning ökar chanserna att tjäna pengar på din

Läs mer

Industriell plattform för leverantörer

Industriell plattform för leverantörer Industriell plattform för leverantörer Handlingsplan 2013-2015 Beslutad 2013-06-04 Bilagor: 1. Aktivitetsplan inkl. tidsplan och ansvarsfördelning 2. Budget 3. Riskanalys Bakgrund Handlingsplanen tar sin

Läs mer

Strategi för lönsam tillväxt. Redeye Investor Forum Stockholm 22 januari 2013. VD Emil Sunvisson

Strategi för lönsam tillväxt. Redeye Investor Forum Stockholm 22 januari 2013. VD Emil Sunvisson Strategi för lönsam tillväxt Redeye Investor Forum Stockholm 22 januari 2013 VD Emil Sunvisson Cherry 50 år av spelglädje Skandinaviens äldsta privata casinobolag Ca 700 anställda Ca 2 000 aktieägare B-aktien

Läs mer

Hyperkonkurrens på dynamiska marknader

Hyperkonkurrens på dynamiska marknader Ekonomihögskolan Företagsekonomiska Institutionen FEKH19 Examensarbete i Strategic Management på Kandidatnivå HT 2012 Hyperkonkurrens på dynamiska marknader En flerfallsstudie av mobilapplikationsmarknaden

Läs mer

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Akademins bidrag till framtida innovationer Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Vad är innovation? Innovation handlar om nya sätt att skapa värde för samhälle, företag och individer. Värdet

Läs mer