KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING"

Transkript

1 HÖGANÄS KOMMUN Ersätter KFS 2010:32 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING DELEGATIONSREGLER FÖR KOMMUNSTYRELSEN Allmänna regler för delegationsbeslut 2011:11 Delegerad beslutanderätt får enligt 6 kap. 34 kommunallagen inte utövas i följande slag av ärenden: 1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, 2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av styrelsen i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats, 3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, och 4. vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter. Delegat får överlämna ärende till styrelsen för avgörande om ärendets beskaffenhet påkallar detta. Beslut som har fattats med stöd av delegation ska anmälas till kommunstyrelsen på lämpligt sätt. Förvaltningschef har i egenskap av delegat rätt att i sin tur uppdra åt en annan anställd inom kommunen att besluta i stället. Sådana beslut ska anmälas till chefen. Förvaltningschefens beslut om vidaredelegering ska anmälas till kommunstyrelsen. A. Personalärenden 1 Anställning a. Tillvidareanställning (utom förvaltningschef) av personal, efter samråd med personalchefen b. Visstidsanställning över 6 månader (utom förvaltningschef) av personal, efter hörande av personalchefen c. Visstidsanställning t o m 6 månader - förvaltningschef inom kommunen - övrig personal d. Beordran om visstidsanställning på högre befattning som - förvaltningschef inom kommunen - övrig personal e. Samråd före tillsvidareanställning inom kommunen personalchefen

2 2 Anställnings upphörande a. Godkännande av arbetstagares uppsägning under kommunstyrelsen - förvaltningschef utom kommunchef - övrig personal b. Uppsägning p.g.a. arbetsbrist av personal (ej förvaltningschef) (efter samråd med personalchefen) c. Uppsägning av personliga skäl/avsked av personal (ej förvaltningschef) d. Omplacering av personal (ej förvaltningschef) under kommunstyrelsen e. Omplacering mellan förvaltningarna av personal (ej förvaltningschef) inom kommunen när överenskommelse inte nåtts f. Avstängning/disciplinåtgärd beträffande personal (ej förvaltningschef) g. Polisanmälan mot personal (ej förvaltningschef) under kommunstyrelsen som begått brott i tjänst 3 Pension (utom kommunchef) a. Kvarstående i tjänst efter uppnådd pensionsålder avseende personal inom kommunen, efter samråd med personalchefen b. Beviljande av garantipension och särskild ålderspension avseende personal inom kommunen c. Samordningsfri inkomst vid garantipension/särskild ålderspension och visstidspension avseende personal inom kommunen 4 Lön och andra anställningsförmåner a. Direktiv inför löneöversyn avseende personal inom kommunen b. Löneöversyn för c. Löneöversyn för förvaltningschef inom kommunen (utom ) d. Kollektivavtalsförhandlingar om lön eller andra anställningsförmåner för personal inom kommunen e. Lönevillkor vid nyanställning av förvaltningschef inom kommunen (utom kommunchef), efter samråd med personalchefen f. Lönevillkor vid nyanställningar av personal under kommunstyrelsen (utom förvaltningschef), efter samråd med personalchefen g. Lön vid tillfälliga anställningar av personal under kommunstyrelsen (utom förvaltningschef) h. Övriga avtal, avseende personal inom kommunen, om lön eller andra anställningsförmåner/-lönesättning inom beslutade ramar och direktiv samt kommunens lönepolitik i. Godkännande av kollektivavtal i övriga fall avseende personal inom kommunen j. Särskild belöning avseende personal inom kommunen, inom budget 2 (11)

3 3 (11) 5 Ledighet a. Semester eller tjänstledighet med eller utan lön - förvaltningschef inom kommunen - övrig personal b. Begäran om läkarintyg avseende personal vid kortare ledighet än åtta dagar 6 Utbildning Deltagande i kurser, konferenser och liknande inom ramen för budget a. under högst tre dagar vid varje tillfälle avseende personal b. därutöver - förvaltningschef inom kommunen (utom kommunchef) - övrig personal 7 Bisysslor Begäran om uppgift om och förbud mot bisyssla - förvaltningschef inom kommunen - övrig personal 8 Organisation a. Förvaltningsorganisation som inte innebär principiellt viktig förändring b. Beslut om bemanning (inrätta och avveckla befattningar) inom budgetram i samråd med c. Samråd inför återbesättning av tjänster av administrativ karaktär inom kommunen 9 Arbetskonflikt avseende personal inom kommunen a. Tvisteförhandlingar p.g.a. konflikt b. Beslut om konfliktanvisningar c. Begäran om dispens från stridsåtgärder d. Beslut om skyddsarbete 10 Egen bil Avtal om användande av egen bil i tjänsten - förvaltningschef inom kommunen - övrig personal 11 MBL Behörighet i budgetberedningens och kommunstyrelsens MBL-förhandlingar 12 Politisk sekreterare Besluta om löne- och anställningsvillkor för politiska sekreterare enligt direktiv från kommunstyrelsen inom kommunen

4 4 (11) 13 Arbetsmiljöansvar a. Kommunstyrelsens skyddsansvar för arbetsmiljön för förvaltningscheferna inom kommunen b. Inom kommunstyrelsens ansvar för sina egna förvaltningar: Skyddsansvar för arbetsmiljön inom det egna ansvarsområdet enligt arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete för kommunstyrelsens egna förvaltningar B. Ekonomiadministrativa ärenden 1 Anstånd Anstånd med betalning av kommunens fordringar 2 Avskrivning Avskrivning av kommunstyrelsens fordringar - fordran på belopp understigande ett basbelopp - övriga beslut 3 Försäkring Godkännande av kommunens avtal med försäkrings- bolag om avvikelse från försäkringsvillkor i samband med skadereglering 4 Lån - Beslut om upptagande, konvertering, förlängning eller inlösen av lån som beslutats av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen, samt beviljande av blancolån (utan säkerhet) på affärsmässiga villkor till kommunens bolag inom ramen för av kommunfullmäktige beslutade borgensåtaganden - Rätt att bevilja blancolån (utan säkerhet) på affärs- mässiga villkor till Höganäs Fjärrvärme AB inom av kommunfullmäktige beslutad beloppsram 5 Attest Utse beslutsattestanter beträffande s ersättningar och representation - förvaltningschefs (utom kommunchef) under kommun- styrelsen ersättningar och representation - övrigt 6 Investeringar Beslutanderätt, inom ramen för kommunstyrelsens bud- geterade offensiva investeringar i fastigheter, avseende - investeringar upp till 10 basbelopp per objekt och med avskrivningstid längst 5 år - investeringar 10 basbelopp och över per objekt och/- eller med avskrivningstid längst 10 år 7 Borgen för AB Sydvattens lån Beslut i ärenden rörande tecknande av borgen för AB Sydvattens lån, som beslutats av kommunfullmäktige ekonomichefen ersättare: budgetchefen

5 5 (11) C. Upphandlingsärenden 1 Leasing/hyrköp Avtal om leasing, hyrköp och därmed jämförbara avtal mellan kommunen och annan part, allt inom budget, under 10 basbelopp 2 Inköpsfunktionens ansvarsområde Upphandling inom inköpsfunktionens ansvarsområde för samordnad upphandling: a. under 10 basbelopp b. 10 basbelopp och över: - godkännande av förfrågningsunderlag - upphandling enligt av kommunstyrelsen eller dess utskott godkänt förfrågningsunderlag 3 Övrig upphandling All övrig upphandling inom kommunstyrelsens ansvarsområde: a. under 10 basbelopp; inom budget b. 10 basbelopp och över: - godkännande av förfrågningsunderlag - upphandling enligt av kommunstyrelsen eller dess utskott godkänt förfrågningsunderlag och inom budgeterade medel c. övrig upphandling 4 Offentlig inköpssamordning a. beslut om deltagande i offentlig inköpssamordning samt utfärdande av fullmakt/bemyndigande b. Tilldelningsbeslut om ramavtalsleverantörer i upphandling genomförd av - Kommentus - Kommunförbundet Skåne - Räddningsverket - Statskontoret - Verva respektive utskott respektive utskott respektive utskott D. Mark-, fastighets- och tekniska ärenden 1 Yttrande Yttranden över remisser från byggnadsnämnden eller lantmäterimyndigheten angående fastighetsbildning, bygglov m m 2 Planyttrande Kommunstyrelsens yttranden som fastighetsägare över detaljplan eller dylikt under samråd eller utställning

6 3 Fastighetsförvärv/överlåtelse Förvärv eller överlåtelse av fastighet eller fastighetsdel som sker för att genomföra detaljplan i vad avser mark för gata, väg eller annan allmän plats, samt godkännande av till kommunen överlämnade gåvobrev rörande fast egendom för samma ändamål 4 Förrättning Ansökan om och godkännande av förrättningar enligt fastighetsbildningslagen, anläggningslagen, ledningsrättslagen och lagen om äganderättsutredningar och legaliserin om ärendet inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt 5 Inteckning Utsträckning, nedsättning, dödning och relaxation av inteckningar samt utbyte av pantbrev och andra därmed jämförliga åtgärder i samband med fastighetsbildningsärenden 6 Byggtillstånd Tillstånd att bygga i tomtgräns mot kommunal fastighet 7 Offentlig plats Tillfälliga upplåtelser av offentlig plats samt yttrande till polismyndighet enligt 3 kap. 2 och 15 ordningslagen över ansökan om tillstånd att använda offentlig plats 8 Nyttjanderättsupplåtelse Upplåtelse av hyresrätt, arrende eller annan nyttjanderätt till kommunal fastighet som förvaltas av kommunstyrelsen: a. uthyrning om högst fem år b. jakträtt c. servitut d. arrenden och andra nyttjanderätter under högst fem år e. övriga arrenden eller nyttjanderätter 6 (11)

7 9 Nyttjanderätt a. Avtal om nyttjanderätt för vatten- och avlopps- ledningar med tillhörande brunnar och andra anordningar b. Avtal om nyttjanderätt i övrigt utom tomträtt (arrende hyra och annan nyttjanderätt) till icke kommunalägd fastighet, lokal eller anläggning - högst fem år; avseende samhällsbyggnadsförvaltningen förvaltningen - högst fem år; avseende fastighetsförvaltningen (gäller ej avtal med AB Höganäshem) - högst fem år, avseende kommunledningskontorets förhyrning från AB Höganäshem - högst fem år, avseende räddningstjänstens förhyrning från AB Höganäshem - högst fem år, avseende kultur- och fritidsförvaltningens förhyrning från AB Höganäshem - över fem år 10 Småhustomter Avtal om försäljning av kommunal småhustomt till av kommunfullmäktige/kommunstyrelsen fastställt pris 11 Industritomter Avtal om försäljning av kommunal industritomt till av kommunfullmäktige/kommunstyrelsen fastställt pris 12 Enskilda vägar Driftbidrag/investeringsbidrag till enskilda vägar enligt fastställda normer och inom ramen för anslag 13 Enskild va-anläggning Avtal om anslutning av enskild VA-anläggning till kommunens nät 14 Va-avgift Nedsättning av brukningsavgift för VA enligt antagna riktlinjer 15 Skadestånd Reglering av skadeståndsärenden - under två basbelopp; inom samhällsbyggnadsförvaltningens område - under två basbelopp; inom fastighetsförvaltningens område - två basbelopp och över 16 Renhållning a. Bevilja rätt för, respektive avslå ansökan från, fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare att använda gemensamma behållare för organiskt- och restavfall samt återvinningsmaterial b. Mindre avvikelse från gällande taxa och hämtningssystem avseende enskilda renhållningskunder 17 Överskottsmaterial Försäljning av överskottsmaterial från centralförrådet 18 Brandskydd Tillståndsansvar för Heta arbeten enligt Svenska Brandskyddsföreningens säkerhetsregler - avseende samhällsbyggnadsförvaltningens område - avseende fastighetsförvaltningens område 7 (11)

8 8 (11) E. Trafiknämndsärenden 1 Trafikföreskrifter Beslut om tillfälliga lokala trafikföreskrifter (trafikförordningen) - principiella ärenden - övriga 2 Parkeringstillstånd Beslut om parkeringstillstånd för rörelsehindrade (trafikförordningen) - principiella ärenden - övriga F. Planärenden 1 Planhandlingar Godkännande av planhandlingar inför samrådsförfaranden och formella utställningar av detaljplaner och områdesbestämmelser, inom ramen för program som kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige godkänt - oförändrade eller med smärre förändringar - övriga 2 Planavtal Teckna avtal med beställare om detaljplanearbete på beställarens bekostnad, efter kommunstyrelsens uppdrag 3 Planavgift Bestämmande av avgift enligt taxa för ersättning vid upprättande av detaljplan m.m. planutskottet G. Räddningstjänstärenden 1 Tillsyn Förelägganden och förbud i tillsynsärenden (5 kap 2 2 st lagen om skydd mot olyckor) 2 Sotning Prövning av ansökan om att en fastighetsägare ska få utföra eller låta någon annan utföra sotning på den egna fastigheten (dispens enligt 3 kap 4 2 st lagen om skydd mot olyckor) - medgivande - avslag 3 Brandskyddskontroll Förelägganden och förbud i samband med brandskyddskontroll (3 kap 6 2 st lagen om skydd mot olyckor)

9 9 (11) 4 Kontroll Beslut om kontroll från brandskyddssynpunkt i särskilda skorstensfejartekniker fall (3 kap 1 2 st förordningen om skydd mot olyckor) 5 Brandfarliga och explosiva varor a. Tillsyn, förelägganden och förbud enligt 25 lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (ej vite eller verkställande av åtgärd på den försumliges bekostna b. Samråd enligt förordningen (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor 6 Yttrande Yttranden över remisser i bygglovs- och planärenden 7 Yttrande till polisen Yttranden över remisser från polisen om bl a ärenden angående offentlig tillställning eller allmän sammankomst, ansökningar om tillstånd att driva hotell- eller pensionatrörelse 8 Styrkeledare Förordnande av brandman till styrkeledare högst ett år Delegerad beslutanderätt får enligt 3 kap 13 lagen (2003:778) om skydd mot olyckor inte omfatta förelägganden eller förbud vid vite eller verkställande av åtgärd på den försumliges bekostnad. H. Processuella ärenden 1 Fullmakt Utfärdande av fullmakt att föra kommunens talan inför domstol eller andra myndigheter samt vid förrättningar av skilda slag 2 Allmän handling Beslut att avslå begäran hos kommunstyrelsen att få ta del av allmän handling eller att lämna ut handling med förbehåll, som inskränker sökandens rätt att yppa dess innehåll eller eljest förfoga över den (2 kap tryckfrihetsförordningen) - handling förvarad på kommunledningskontoret - handling förvarad på fastighetsförvaltningen - handling förvarad på räddningstjänsten - handling förvarad på samhällsbyggnadsförvaltningen - handling förvarad på kultur- och fritidsförvaltningen 3 Avvisa överklagande Beslut enligt 24 förvaltningslagen (gäller ej beslut som överklagas enligt 10 kap kommunallagen) att avvisa för sent inkommet överklagande - överklaganden av beslut att anta detaljplan eller områdesbestämmelser - överklaganden av trafiknämndsärenden - överklaganden av räddningstjänstärenden - övriga överklaganden

10 10 (11) I. Övriga ärendetyper 1 Vapen Tillstånd att använda kommunens heraldiska vapen 2 Representation Representation och uppvaktningar - för kommunstyrelsen - för kommunledningskontoret, fastighetsförvaltningen, räddningstjänsten, samhällsbyggnadsförvaltningen och kulturoch fritidsförvaltningen 3 Förtroendemäns deltagande i kurser och konferenser a. Kommunstyrelsens ordf., 1:e vice ordf. respektive 2:e vice ordf. - deltagande i kurs om högst två dagar, inom budget för detta ändamål b. Övriga 4 Lotteriärenden Ärenden enligt lotterilagen: - ärenden av principiell betydelse eller där handläggaren avstyrkt bifall - övriga ärenden med undantag för avslagsbeslut 5 Brådskande ärenden Beslut i ärenden som är så brådskande, att kommunstyrelsens avgörande inte kan avvaktas (sådant beslut ska anmälas vid kommunstyrelsens nästa sammanträde) - beslut som är så brådskande, att inte heller s avgörande kan avvaktas respektive förtroendevald respektive utskott respektive utskott respektive utskottsordförande 6 Avyttring av lös egendom a. Högst ett (1) basbelopp J. Kultur- och fritidsärenden 1 Bidrag och förlustbidrag förutom ungdomsförening och studieförbund Bidrag enligt bidragsbestämmelser inom budget a. Högst 0,5 basbelopp 2 Bidrag till ungdomsförening Bidrag enligt bidragsbestämmelser till ungdomsförening inom budget 3 Bidrag till studieförbund Bidrag enligt bidragsbestämmelser till studieförbund inom budget 4 Tillfälliga taxor, avgifter och ersättningar Enligt direktiv av kultur- och fritidsutskottet

11 11 (11) D 11 ändrad genom kommunstyrelsens beslut I 5, andra och tredje stycket strukna genom kommunstyrelsens beslut , 206, med ikraftträdande efter kommunfullmäktiges beslut om reglemente för krisledningsnämnd dvs D 11 samt G 8 ändrade genom kommunstyrelsens beslut D 1-5, 8, 10, 12, 13, F 1-3, H 2-3, I 2 ändrade genom kommunstyrelsens beslut , med ikraftträdande den 1 september D 6-7 strukna genom kommunstyrelsens beslut , 131, p.g.a. ändrad lagstiftning. B 2, C 2-4, D 7-9, 12-18, E 1-2, F 1, H 3 samt I 2-3 och 5 efter kommunfullmäktiges beslut att tekniska förvaltningen går upp i samhällsbyggnadsförvaltningen samt att utskott inrättas till kommunstyrelsen. Ändrad genom beslut i kommunstyrelsen , 197 Ersätter KFS 2010:32.

ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Kommunstyrelsen KFS 305 2004-12-01, 18 2005-11-02, 187 Kommunstyrelsens delegationsordning Delegationsregler Allmänt 1. Genom delegering flyttas beslutanderätten från

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling 2010 Utgiven av Kommunledningskontoret i Kristianstad Nr 489 DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT, PERSONALUTSKOTT, KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE, KOMMUNDIREKTÖR/

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Delegationsordning för kommunstyrelsen FÖRFATTNING 1.3.1 Antagen av kommunstyrelsen 8/12 Tillägg enligt ordförandebeslut 2012-10-25 Tillägg enligt kommunstyrelsen 144/12, 158/12, 114/13, 86/14, 32/15 Delegationsordning för kommunstyrelsen Delegation

Läs mer

Kommunstyrelsens delegeringsordning. Antagen av kommunstyrelsen 5 april 2012, 138

Kommunstyrelsens delegeringsordning. Antagen av kommunstyrelsen 5 april 2012, 138 Kommunstyrelsens delegeringsordning Antagen av kommunstyrelsen 5 april 2012, 138 Delegering av beslutanderätt inom nämnd (6 kap 33-38 kommunallagen) 1. Vad innebär delegering? Delegering enligt kommunallagen

Läs mer

Kommunstyrelsens delegeringsordning fastställd av kommunstyrelsen 2010-10-05, 188.

Kommunstyrelsens delegeringsordning fastställd av kommunstyrelsen 2010-10-05, 188. ÄLMHULTS KOMMUN DELEGERINGSORDNING 1 (14) Kommunstyrelsens delegeringsordning fastställd av kommunstyrelsen 2010-10-05, 188. Ändringar har skett 2012-04-03 ks 65 och 85; 2012-10-09 ks 192; 2012-10-16 ks

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen med vidaredelegationer

Delegationsordning för kommunstyrelsen med vidaredelegationer Delegationsordning för kommunstyrelsen med vidaredelegationer 1 Om delegationsordningen 1.1 Reglementen Av 6 kap. 32 kommunallagen framgår att kommunfullmäktige ska utfärda reglementen med närmare föreskrifter

Läs mer

Svedala Kommuns 4:08 Författningssamling 1 (22)

Svedala Kommuns 4:08 Författningssamling 1 (22) Svedala Kommuns 4:08 Författningssamling 1 (22) antagen av kommunstyrelsen 2015-12 -15, 309 1 Gäller från 2015-01-01 Med de förbehåll, som sägs i kommunallagen 6 kap 34, uppdrar kommunstyrelsen åt utskott,

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen

Delegeringsordning för kommunstyrelsen 1 av 7 Delegeringsordning för kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2013, 50, reviderad 2014, 86 Kommunstyrelsen delegerar beslutanderätten enligt denna delegeringsordning med undantag för vad som anges i 6

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR

DELEGATIONSORDNING FÖR DELEGATIONSORDNING FÖR Kommunstyrelsen Antagen av kommunstyrelsen 2014-03-11 27 Innehåll Allmänt om delegation... 2 Utövande av kommunalrättslig beslutanderätt... 2 Förutsättningar för nämndens delegeringsrätt...

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KOMMUNSTYRELSEN ISSN 2000-043X HebyFS 2015:46 Infördes i författningssamlingen den 20 augusti 2015 Kommunstyrelsen beslutade 1 den 11 maj 2015, om följande delegationsordning

Läs mer

Svedala Kommuns 4:08 Författningssamling 1 (40)

Svedala Kommuns 4:08 Författningssamling 1 (40) Svedala Kommuns 4:08 Författningssamling 1 (40) antagen av kommunstyrelsen 2005-09-28, 171, med ändring Gäller från 2006-12-20, 269, 2007-09-26, 203, 2008-08-27, 176 2005-10-01 1 Med de förbehåll, som

Läs mer

Delegationsordning Kommunstyrelsen. Antagen av kommunstyrelsen 2011-05-30, 75, reviderad av Ks 2012-03-26, 30

Delegationsordning Kommunstyrelsen. Antagen av kommunstyrelsen 2011-05-30, 75, reviderad av Ks 2012-03-26, 30 Delegationsordning för kommunstyrelsen Antagen av kommunstyrelsen 2011-05-30, 75, reviderad av Ks 2012-03-26, 30 Fet stil = senast gjorda förändringar Med basbelopp avses i det följande det senast fastslagna

Läs mer

DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMMUNSTYRELSEN

DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMMUNSTYRELSEN DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutade 1994, 100, i samband med att kommunstyrelsens utskottsorganisation ändrades att även gällande delegationsbestämmelser skulle anpassas

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen. Antagen i kommunstyrelsen 2014-05-13, 79

Delegeringsordning för kommunstyrelsen. Antagen i kommunstyrelsen 2014-05-13, 79 Delegeringsordning för kommunstyrelsen 1. Administrativa ärenden 1 Utfärda fullmakt för ombud att föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter samt vid förrättningar av olika slag vice 2 Representation

Läs mer

Delegationsordning. Kommunstyrelsen i Tingsryds kommun. Dokumentansvarig Kanslichef. Dokumenttyp Kommunal författningssamling.

Delegationsordning. Kommunstyrelsen i Tingsryds kommun. Dokumentansvarig Kanslichef. Dokumenttyp Kommunal författningssamling. Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumentansvarig Kanslichef Senast reviderad Kommunstyrelsen 2014-01-20, 10 Fastställd Kommunstyrelsen 2009-01-16, 5 Diarienummer 2008/546 002 Delegationsordning

Läs mer

Delegationsordning. för. Kommunstyrelsen. Kinda kommun

Delegationsordning. för. Kommunstyrelsen. Kinda kommun Delegationsordning för Kommunstyrelsen i Kinda kommun Antagen av kommunstyrelsen 2010-10-04 116 Innehåll Allmänt om delegationsbeslut 3 Vidaredelegering och anmälan.. 3 Rätt att besluta.. 3 Anmälan av

Läs mer

Revidering av reglemente för Huddinge kommuns upphandling (HKF 9420) samt översyn av delegationsordning för kommunstyrelsen (HKF 9210)

Revidering av reglemente för Huddinge kommuns upphandling (HKF 9420) samt översyn av delegationsordning för kommunstyrelsen (HKF 9210) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 2014-11-04 KS-2014/691.111 1 (8) HANDLÄGGARE Mikael Blomberg mikael.blomberg@huddinge.se Kommunstyrelsen Revidering av reglemente för Huddinge

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen

Delegeringsordning för kommunstyrelsen Delegeringsordning för kommunstyrelsen Vad är delegering Delegering betyder att flytta över rätten att fatta beslut från en instans till en annan instans eller person, eller från en person till en annan.

Läs mer

Delegationsordning Kommunstyrelsen Robertsfors kommun

Delegationsordning Kommunstyrelsen Robertsfors kommun Delegationsordning Kommunstyrelsen Robertsfors kommun Antagen 2013-11-19 ks 152 INNEHÅLL INLEDNING 1 1. Vad innebär delegation? 1 2. Förutsättningar för kommunstyrelsens rätt att delegera 1 3. Delegationsförbud

Läs mer

Delegeringsordning. Kommunstyrelsen Gäller fr.o.m. 2011-11-01

Delegeringsordning. Kommunstyrelsen Gäller fr.o.m. 2011-11-01 Delegeringsordning Kommunstyrelsen Gäller fr.o.m. 2011-11-01 Antagen av kommunstyrelsen 2011-01-12 17 Reviderad av kommunstyrelsen 2011-10-12 122 Reviderad av kommunstyrelsen 2012-09-05 195 Reviderad av

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.01

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.01 elegationsordning för kommunstyrelsen Antagen av kommunstyrelsen 2007-12-03, 195 Kompletterad av kommunstyrelsen 2009-01-12, 8 (gallring av handlingar i slutarkivet) Reviderat av kommunstyrelsen 2009-05-14,

Läs mer

Delegationsordning för Kommunstyrelsen

Delegationsordning för Kommunstyrelsen Antagen av kommunstyrelsen 2015 01 02, 4. Dnr: KS 000016/2015 901 Senast reviderad av kommunstyrelsen 2015 07 13, 206 Delegationsordning för Kommunstyrelsen Allmänt om delegation Vad innebär delegation?

Läs mer

Kommunstyrelsens delegationsordning

Kommunstyrelsens delegationsordning Kommunstyrelsens delegationsordning Bakgrund Kommunstyrelsens reglemente medger rätt att delegera beslut enl. 6 kap. 33 kommunallagen. Information om hantering av delegationsordningen Näringslivschefen

Läs mer

Dokumenttyp Dokumentansvarig Fastställd Senast reviderad Diarienummer

Dokumenttyp Dokumentansvarig Fastställd Senast reviderad Diarienummer Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumentansvarig Kanslichef Senast reviderad 2015-05-11 Fastställd Kommunstyrelsen 2009-01-16, 5 Diarienummer 2015/201 002 Delegationsordning Kommunstyrelsen i

Läs mer

Kommunstyrelsens instruktion och delegationsordning

Kommunstyrelsens instruktion och delegationsordning Beslut 2011-06-08 KFKS 2011/198-002 1 (10) Beslut 2012-06-13 KFKS 2011/198-002 Beslut 2013-01-14 KFKS 2012/230-003 Kommunstyrelsens instruktion och delegationsordning Kommunstyrelsens ansvarsområde omfattar:

Läs mer

Genomstruken text=förslag till strykning Text med gul bakgrund=föreslagen ny lydelse. Beslutad av kommunstyrelsen 2012-11-19, 155 2015-03-09, x

Genomstruken text=förslag till strykning Text med gul bakgrund=föreslagen ny lydelse. Beslutad av kommunstyrelsen 2012-11-19, 155 2015-03-09, x 2012-11-19 2015-03-09 1 (13) Genomstruken tet=förslag till strykning Tet med gul bakgrund=föreslagen ny lydelse Kommunstyrelsens delegeringsordning Beslutad av kommunstyrelsen 2012-11-19, 155 ANVISNINGAR

Läs mer

Reviderat kommunstyrelsen 2000-08-15 195, 2002-10-14 153, 2005-06-07 110, 2006-12-04 243, 2007-09-10 160, 2011-01-17 36

Reviderat kommunstyrelsen 2000-08-15 195, 2002-10-14 153, 2005-06-07 110, 2006-12-04 243, 2007-09-10 160, 2011-01-17 36 1 (8) DELEGATION AV KOMMUNSTYRELSENS BESLUTANDERÄTT Reviderat kommunstyrelsen 2000-08-15 195, 2002-10-14 153, 2005-06-07 110, 2006-12-04 243, 2007-09-10 160, 2011-01-17 36 Kommunstyrelsen har delegerat

Läs mer

SALA KOMMUN. ~~ s;\~ a KS 2013/9/6. Kommunstyrelsens förvaltning ~KOMMUN. Ink. 2013-11- 1 9. Delegationsordning REVIDERAD 2013- KOMMUNSTYRELSEN

SALA KOMMUN. ~~ s;\~ a KS 2013/9/6. Kommunstyrelsens förvaltning ~KOMMUN. Ink. 2013-11- 1 9. Delegationsordning REVIDERAD 2013- KOMMUNSTYRELSEN ~~ s;\~ a KS 2013/9/6 ~KOMMUN SALA KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Ink. 2013-11- 1 9 REVIDERAD 2013- KOMMUNSTYRELSEN INNEHÅLL ALLMÄNT OM DELEGATION...4 Vad kan man delegera?...... 4 Till vem kan kommunstyrelsen

Läs mer

4 Jäv Delegat får inte besluta i ärenden där han eller hon är jävig.

4 Jäv Delegat får inte besluta i ärenden där han eller hon är jävig. Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: lagakraftvunnet beslut Antagen av KS 200, 2013-08-20 Reviderat: KS 245, 2013-10-22, KS 116, 2014-05-20, KS 2015-03-26 81 Med stöd av kommunallagen

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen gällande från och med 2009-02-25

Delegationsordning för kommunstyrelsen gällande från och med 2009-02-25 handling nr 12/2009 Delegationsordning för kommunstyrelsen gällande från och med 2009-02-25 grupp Allmänna juridiska ärenden Föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter/organ, med rätt att

Läs mer