KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING"

Transkript

1 HÖGANÄS KOMMUN Ersätter KFS 2010:32 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING DELEGATIONSREGLER FÖR KOMMUNSTYRELSEN Allmänna regler för delegationsbeslut 2011:11 Delegerad beslutanderätt får enligt 6 kap. 34 kommunallagen inte utövas i följande slag av ärenden: 1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, 2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av styrelsen i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats, 3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, och 4. vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter. Delegat får överlämna ärende till styrelsen för avgörande om ärendets beskaffenhet påkallar detta. Beslut som har fattats med stöd av delegation ska anmälas till kommunstyrelsen på lämpligt sätt. Förvaltningschef har i egenskap av delegat rätt att i sin tur uppdra åt en annan anställd inom kommunen att besluta i stället. Sådana beslut ska anmälas till chefen. Förvaltningschefens beslut om vidaredelegering ska anmälas till kommunstyrelsen. A. Personalärenden 1 Anställning a. Tillvidareanställning (utom förvaltningschef) av personal, efter samråd med personalchefen b. Visstidsanställning över 6 månader (utom förvaltningschef) av personal, efter hörande av personalchefen c. Visstidsanställning t o m 6 månader - förvaltningschef inom kommunen - övrig personal d. Beordran om visstidsanställning på högre befattning som - förvaltningschef inom kommunen - övrig personal e. Samråd före tillsvidareanställning inom kommunen personalchefen

2 2 Anställnings upphörande a. Godkännande av arbetstagares uppsägning under kommunstyrelsen - förvaltningschef utom kommunchef - övrig personal b. Uppsägning p.g.a. arbetsbrist av personal (ej förvaltningschef) (efter samråd med personalchefen) c. Uppsägning av personliga skäl/avsked av personal (ej förvaltningschef) d. Omplacering av personal (ej förvaltningschef) under kommunstyrelsen e. Omplacering mellan förvaltningarna av personal (ej förvaltningschef) inom kommunen när överenskommelse inte nåtts f. Avstängning/disciplinåtgärd beträffande personal (ej förvaltningschef) g. Polisanmälan mot personal (ej förvaltningschef) under kommunstyrelsen som begått brott i tjänst 3 Pension (utom kommunchef) a. Kvarstående i tjänst efter uppnådd pensionsålder avseende personal inom kommunen, efter samråd med personalchefen b. Beviljande av garantipension och särskild ålderspension avseende personal inom kommunen c. Samordningsfri inkomst vid garantipension/särskild ålderspension och visstidspension avseende personal inom kommunen 4 Lön och andra anställningsförmåner a. Direktiv inför löneöversyn avseende personal inom kommunen b. Löneöversyn för c. Löneöversyn för förvaltningschef inom kommunen (utom ) d. Kollektivavtalsförhandlingar om lön eller andra anställningsförmåner för personal inom kommunen e. Lönevillkor vid nyanställning av förvaltningschef inom kommunen (utom kommunchef), efter samråd med personalchefen f. Lönevillkor vid nyanställningar av personal under kommunstyrelsen (utom förvaltningschef), efter samråd med personalchefen g. Lön vid tillfälliga anställningar av personal under kommunstyrelsen (utom förvaltningschef) h. Övriga avtal, avseende personal inom kommunen, om lön eller andra anställningsförmåner/-lönesättning inom beslutade ramar och direktiv samt kommunens lönepolitik i. Godkännande av kollektivavtal i övriga fall avseende personal inom kommunen j. Särskild belöning avseende personal inom kommunen, inom budget 2 (11)

3 3 (11) 5 Ledighet a. Semester eller tjänstledighet med eller utan lön - förvaltningschef inom kommunen - övrig personal b. Begäran om läkarintyg avseende personal vid kortare ledighet än åtta dagar 6 Utbildning Deltagande i kurser, konferenser och liknande inom ramen för budget a. under högst tre dagar vid varje tillfälle avseende personal b. därutöver - förvaltningschef inom kommunen (utom kommunchef) - övrig personal 7 Bisysslor Begäran om uppgift om och förbud mot bisyssla - förvaltningschef inom kommunen - övrig personal 8 Organisation a. Förvaltningsorganisation som inte innebär principiellt viktig förändring b. Beslut om bemanning (inrätta och avveckla befattningar) inom budgetram i samråd med c. Samråd inför återbesättning av tjänster av administrativ karaktär inom kommunen 9 Arbetskonflikt avseende personal inom kommunen a. Tvisteförhandlingar p.g.a. konflikt b. Beslut om konfliktanvisningar c. Begäran om dispens från stridsåtgärder d. Beslut om skyddsarbete 10 Egen bil Avtal om användande av egen bil i tjänsten - förvaltningschef inom kommunen - övrig personal 11 MBL Behörighet i budgetberedningens och kommunstyrelsens MBL-förhandlingar 12 Politisk sekreterare Besluta om löne- och anställningsvillkor för politiska sekreterare enligt direktiv från kommunstyrelsen inom kommunen

4 4 (11) 13 Arbetsmiljöansvar a. Kommunstyrelsens skyddsansvar för arbetsmiljön för förvaltningscheferna inom kommunen b. Inom kommunstyrelsens ansvar för sina egna förvaltningar: Skyddsansvar för arbetsmiljön inom det egna ansvarsområdet enligt arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete för kommunstyrelsens egna förvaltningar B. Ekonomiadministrativa ärenden 1 Anstånd Anstånd med betalning av kommunens fordringar 2 Avskrivning Avskrivning av kommunstyrelsens fordringar - fordran på belopp understigande ett basbelopp - övriga beslut 3 Försäkring Godkännande av kommunens avtal med försäkrings- bolag om avvikelse från försäkringsvillkor i samband med skadereglering 4 Lån - Beslut om upptagande, konvertering, förlängning eller inlösen av lån som beslutats av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen, samt beviljande av blancolån (utan säkerhet) på affärsmässiga villkor till kommunens bolag inom ramen för av kommunfullmäktige beslutade borgensåtaganden - Rätt att bevilja blancolån (utan säkerhet) på affärs- mässiga villkor till Höganäs Fjärrvärme AB inom av kommunfullmäktige beslutad beloppsram 5 Attest Utse beslutsattestanter beträffande s ersättningar och representation - förvaltningschefs (utom kommunchef) under kommun- styrelsen ersättningar och representation - övrigt 6 Investeringar Beslutanderätt, inom ramen för kommunstyrelsens bud- geterade offensiva investeringar i fastigheter, avseende - investeringar upp till 10 basbelopp per objekt och med avskrivningstid längst 5 år - investeringar 10 basbelopp och över per objekt och/- eller med avskrivningstid längst 10 år 7 Borgen för AB Sydvattens lån Beslut i ärenden rörande tecknande av borgen för AB Sydvattens lån, som beslutats av kommunfullmäktige ekonomichefen ersättare: budgetchefen

5 5 (11) C. Upphandlingsärenden 1 Leasing/hyrköp Avtal om leasing, hyrköp och därmed jämförbara avtal mellan kommunen och annan part, allt inom budget, under 10 basbelopp 2 Inköpsfunktionens ansvarsområde Upphandling inom inköpsfunktionens ansvarsområde för samordnad upphandling: a. under 10 basbelopp b. 10 basbelopp och över: - godkännande av förfrågningsunderlag - upphandling enligt av kommunstyrelsen eller dess utskott godkänt förfrågningsunderlag 3 Övrig upphandling All övrig upphandling inom kommunstyrelsens ansvarsområde: a. under 10 basbelopp; inom budget b. 10 basbelopp och över: - godkännande av förfrågningsunderlag - upphandling enligt av kommunstyrelsen eller dess utskott godkänt förfrågningsunderlag och inom budgeterade medel c. övrig upphandling 4 Offentlig inköpssamordning a. beslut om deltagande i offentlig inköpssamordning samt utfärdande av fullmakt/bemyndigande b. Tilldelningsbeslut om ramavtalsleverantörer i upphandling genomförd av - Kommentus - Kommunförbundet Skåne - Räddningsverket - Statskontoret - Verva respektive utskott respektive utskott respektive utskott D. Mark-, fastighets- och tekniska ärenden 1 Yttrande Yttranden över remisser från byggnadsnämnden eller lantmäterimyndigheten angående fastighetsbildning, bygglov m m 2 Planyttrande Kommunstyrelsens yttranden som fastighetsägare över detaljplan eller dylikt under samråd eller utställning

6 3 Fastighetsförvärv/överlåtelse Förvärv eller överlåtelse av fastighet eller fastighetsdel som sker för att genomföra detaljplan i vad avser mark för gata, väg eller annan allmän plats, samt godkännande av till kommunen överlämnade gåvobrev rörande fast egendom för samma ändamål 4 Förrättning Ansökan om och godkännande av förrättningar enligt fastighetsbildningslagen, anläggningslagen, ledningsrättslagen och lagen om äganderättsutredningar och legaliserin om ärendet inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt 5 Inteckning Utsträckning, nedsättning, dödning och relaxation av inteckningar samt utbyte av pantbrev och andra därmed jämförliga åtgärder i samband med fastighetsbildningsärenden 6 Byggtillstånd Tillstånd att bygga i tomtgräns mot kommunal fastighet 7 Offentlig plats Tillfälliga upplåtelser av offentlig plats samt yttrande till polismyndighet enligt 3 kap. 2 och 15 ordningslagen över ansökan om tillstånd att använda offentlig plats 8 Nyttjanderättsupplåtelse Upplåtelse av hyresrätt, arrende eller annan nyttjanderätt till kommunal fastighet som förvaltas av kommunstyrelsen: a. uthyrning om högst fem år b. jakträtt c. servitut d. arrenden och andra nyttjanderätter under högst fem år e. övriga arrenden eller nyttjanderätter 6 (11)

7 9 Nyttjanderätt a. Avtal om nyttjanderätt för vatten- och avlopps- ledningar med tillhörande brunnar och andra anordningar b. Avtal om nyttjanderätt i övrigt utom tomträtt (arrende hyra och annan nyttjanderätt) till icke kommunalägd fastighet, lokal eller anläggning - högst fem år; avseende samhällsbyggnadsförvaltningen förvaltningen - högst fem år; avseende fastighetsförvaltningen (gäller ej avtal med AB Höganäshem) - högst fem år, avseende kommunledningskontorets förhyrning från AB Höganäshem - högst fem år, avseende räddningstjänstens förhyrning från AB Höganäshem - högst fem år, avseende kultur- och fritidsförvaltningens förhyrning från AB Höganäshem - över fem år 10 Småhustomter Avtal om försäljning av kommunal småhustomt till av kommunfullmäktige/kommunstyrelsen fastställt pris 11 Industritomter Avtal om försäljning av kommunal industritomt till av kommunfullmäktige/kommunstyrelsen fastställt pris 12 Enskilda vägar Driftbidrag/investeringsbidrag till enskilda vägar enligt fastställda normer och inom ramen för anslag 13 Enskild va-anläggning Avtal om anslutning av enskild VA-anläggning till kommunens nät 14 Va-avgift Nedsättning av brukningsavgift för VA enligt antagna riktlinjer 15 Skadestånd Reglering av skadeståndsärenden - under två basbelopp; inom samhällsbyggnadsförvaltningens område - under två basbelopp; inom fastighetsförvaltningens område - två basbelopp och över 16 Renhållning a. Bevilja rätt för, respektive avslå ansökan från, fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare att använda gemensamma behållare för organiskt- och restavfall samt återvinningsmaterial b. Mindre avvikelse från gällande taxa och hämtningssystem avseende enskilda renhållningskunder 17 Överskottsmaterial Försäljning av överskottsmaterial från centralförrådet 18 Brandskydd Tillståndsansvar för Heta arbeten enligt Svenska Brandskyddsföreningens säkerhetsregler - avseende samhällsbyggnadsförvaltningens område - avseende fastighetsförvaltningens område 7 (11)

8 8 (11) E. Trafiknämndsärenden 1 Trafikföreskrifter Beslut om tillfälliga lokala trafikföreskrifter (trafikförordningen) - principiella ärenden - övriga 2 Parkeringstillstånd Beslut om parkeringstillstånd för rörelsehindrade (trafikförordningen) - principiella ärenden - övriga F. Planärenden 1 Planhandlingar Godkännande av planhandlingar inför samrådsförfaranden och formella utställningar av detaljplaner och områdesbestämmelser, inom ramen för program som kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige godkänt - oförändrade eller med smärre förändringar - övriga 2 Planavtal Teckna avtal med beställare om detaljplanearbete på beställarens bekostnad, efter kommunstyrelsens uppdrag 3 Planavgift Bestämmande av avgift enligt taxa för ersättning vid upprättande av detaljplan m.m. planutskottet G. Räddningstjänstärenden 1 Tillsyn Förelägganden och förbud i tillsynsärenden (5 kap 2 2 st lagen om skydd mot olyckor) 2 Sotning Prövning av ansökan om att en fastighetsägare ska få utföra eller låta någon annan utföra sotning på den egna fastigheten (dispens enligt 3 kap 4 2 st lagen om skydd mot olyckor) - medgivande - avslag 3 Brandskyddskontroll Förelägganden och förbud i samband med brandskyddskontroll (3 kap 6 2 st lagen om skydd mot olyckor)

9 9 (11) 4 Kontroll Beslut om kontroll från brandskyddssynpunkt i särskilda skorstensfejartekniker fall (3 kap 1 2 st förordningen om skydd mot olyckor) 5 Brandfarliga och explosiva varor a. Tillsyn, förelägganden och förbud enligt 25 lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (ej vite eller verkställande av åtgärd på den försumliges bekostna b. Samråd enligt förordningen (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor 6 Yttrande Yttranden över remisser i bygglovs- och planärenden 7 Yttrande till polisen Yttranden över remisser från polisen om bl a ärenden angående offentlig tillställning eller allmän sammankomst, ansökningar om tillstånd att driva hotell- eller pensionatrörelse 8 Styrkeledare Förordnande av brandman till styrkeledare högst ett år Delegerad beslutanderätt får enligt 3 kap 13 lagen (2003:778) om skydd mot olyckor inte omfatta förelägganden eller förbud vid vite eller verkställande av åtgärd på den försumliges bekostnad. H. Processuella ärenden 1 Fullmakt Utfärdande av fullmakt att föra kommunens talan inför domstol eller andra myndigheter samt vid förrättningar av skilda slag 2 Allmän handling Beslut att avslå begäran hos kommunstyrelsen att få ta del av allmän handling eller att lämna ut handling med förbehåll, som inskränker sökandens rätt att yppa dess innehåll eller eljest förfoga över den (2 kap tryckfrihetsförordningen) - handling förvarad på kommunledningskontoret - handling förvarad på fastighetsförvaltningen - handling förvarad på räddningstjänsten - handling förvarad på samhällsbyggnadsförvaltningen - handling förvarad på kultur- och fritidsförvaltningen 3 Avvisa överklagande Beslut enligt 24 förvaltningslagen (gäller ej beslut som överklagas enligt 10 kap kommunallagen) att avvisa för sent inkommet överklagande - överklaganden av beslut att anta detaljplan eller områdesbestämmelser - överklaganden av trafiknämndsärenden - överklaganden av räddningstjänstärenden - övriga överklaganden

10 10 (11) I. Övriga ärendetyper 1 Vapen Tillstånd att använda kommunens heraldiska vapen 2 Representation Representation och uppvaktningar - för kommunstyrelsen - för kommunledningskontoret, fastighetsförvaltningen, räddningstjänsten, samhällsbyggnadsförvaltningen och kulturoch fritidsförvaltningen 3 Förtroendemäns deltagande i kurser och konferenser a. Kommunstyrelsens ordf., 1:e vice ordf. respektive 2:e vice ordf. - deltagande i kurs om högst två dagar, inom budget för detta ändamål b. Övriga 4 Lotteriärenden Ärenden enligt lotterilagen: - ärenden av principiell betydelse eller där handläggaren avstyrkt bifall - övriga ärenden med undantag för avslagsbeslut 5 Brådskande ärenden Beslut i ärenden som är så brådskande, att kommunstyrelsens avgörande inte kan avvaktas (sådant beslut ska anmälas vid kommunstyrelsens nästa sammanträde) - beslut som är så brådskande, att inte heller s avgörande kan avvaktas respektive förtroendevald respektive utskott respektive utskott respektive utskottsordförande 6 Avyttring av lös egendom a. Högst ett (1) basbelopp J. Kultur- och fritidsärenden 1 Bidrag och förlustbidrag förutom ungdomsförening och studieförbund Bidrag enligt bidragsbestämmelser inom budget a. Högst 0,5 basbelopp 2 Bidrag till ungdomsförening Bidrag enligt bidragsbestämmelser till ungdomsförening inom budget 3 Bidrag till studieförbund Bidrag enligt bidragsbestämmelser till studieförbund inom budget 4 Tillfälliga taxor, avgifter och ersättningar Enligt direktiv av kultur- och fritidsutskottet

11 11 (11) D 11 ändrad genom kommunstyrelsens beslut I 5, andra och tredje stycket strukna genom kommunstyrelsens beslut , 206, med ikraftträdande efter kommunfullmäktiges beslut om reglemente för krisledningsnämnd dvs D 11 samt G 8 ändrade genom kommunstyrelsens beslut D 1-5, 8, 10, 12, 13, F 1-3, H 2-3, I 2 ändrade genom kommunstyrelsens beslut , med ikraftträdande den 1 september D 6-7 strukna genom kommunstyrelsens beslut , 131, p.g.a. ändrad lagstiftning. B 2, C 2-4, D 7-9, 12-18, E 1-2, F 1, H 3 samt I 2-3 och 5 efter kommunfullmäktiges beslut att tekniska förvaltningen går upp i samhällsbyggnadsförvaltningen samt att utskott inrättas till kommunstyrelsen. Ändrad genom beslut i kommunstyrelsen , 197 Ersätter KFS 2010:32.

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING HÖGANÄS KOMMUN Ersätter KFS 2011:11 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN Allmänna regler för delegationsbeslut 2014:14 Lagrum Kommunstyrelsens och nämndernas möjligheter

Läs mer

Avgår en ledamot eller en ersättare i utskott, som inte utsetts vid proportionellt val, skall fyllnadsval snarast förrättas.

Avgår en ledamot eller en ersättare i utskott, som inte utsetts vid proportionellt val, skall fyllnadsval snarast förrättas. Avgår en ledamot eller en ersättare i utskott, som inte utsetts vid proportionellt val, skall fyllnadsval snarast förrättas. 21 Utskott sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. Sammanträden

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen. Antagen i kommunstyrelsen 2014-05-13, 79

Delegeringsordning för kommunstyrelsen. Antagen i kommunstyrelsen 2014-05-13, 79 Delegeringsordning för kommunstyrelsen 1. Administrativa ärenden 1 Utfärda fullmakt för ombud att föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter samt vid förrättningar av olika slag vice 2 Representation

Läs mer

Allmänna regler vid delegeringsbeslut utifrån bestämmelser i Kommunallagen

Allmänna regler vid delegeringsbeslut utifrån bestämmelser i Kommunallagen Ersätter Utbytt den Sign 1:28 Delegeringsregler för Melleruds kommun Allmänna regler vid delegeringsbeslut utifrån bestämmelser i Kommunallagen 1) Genom delegering flyttas beslutanderätten från kommunstyrelsen

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen

Delegeringsordning för kommunstyrelsen 1 av 7 Delegeringsordning för kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2013, 50, reviderad 2014, 86 Kommunstyrelsen delegerar beslutanderätten enligt denna delegeringsordning med undantag för vad som anges i 6

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Kommunstyrelsen KFS 305 2004-12-01, 18 2005-11-02, 187 Kommunstyrelsens delegationsordning Delegationsregler Allmänt 1. Genom delegering flyttas beslutanderätten från

Läs mer

Fastställda av kultur- och fritidsnämnden att gälla från och med den 2 juni 2016

Fastställda av kultur- och fritidsnämnden att gälla från och med den 2 juni 2016 Dokumentnamn: Delegationsbestämmelser för kultur- och Sida: 1 DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR ÖSTERSUNDS KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND Fastställda av kultur- och att gälla från och med den 2 juni 2016 Kultur- och

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING Sida 2009-09-23 1(6) KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING Fastställd av kommunstyrelsen 2009-09-23, 109. Delegationsregler Allmänt - Genom delegering flyttas beslutanderätten från kommunstyrelsen till delegaten,

Läs mer

Tekniska nämndens delegationsordning

Tekniska nämndens delegationsordning FÖRFATTNING 1.3.6 Antagen av tekniska nämnden 20/15 Tekniska nämndens delegationsordning Delegation och delegering Beslut i ärenden ska fattas av nämnden. Nämnd har enligt 6 kap 33-38 i Kommunallagen möjlighet

Läs mer

Revidering av delegationsordning för tekniska nämnden

Revidering av delegationsordning för tekniska nämnden Tjänsteskrivelse 1(2) 2016-09-27 Dnr: TN 2016/226 Tekniska nämnden Revidering av delegationsordning för tekniska nämnden Förslag till beslut Tekniska nämndens beslut Tekniska nämnden godkänner ny delegationsordning

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Tn 57/04 2004-12-09 Tn 7 1 Ändring 2008-02-07 Ändring 2008-10-23 TEKNISKA NÄMNDENS DELEGATIONSREGLEMENTE

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Tn 57/04 2004-12-09 Tn 7 1 Ändring 2008-02-07 Ändring 2008-10-23 TEKNISKA NÄMNDENS DELEGATIONSREGLEMENTE FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Tn 57/04 2004-12-09 Tn 7 1 Ändring 2008-02-07 Ändring 2008-10-23 TEKNISKA NÄMNDENS DELEGATIONSREGLEMENTE 1 Till angivna befattningshavare delegeras att på

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING 1 (5) KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING Antagen av kommunfullmäktige 2006-03-07, 55. Redaktionella ändringar, kanslichef 2008-09-19. Ändringar antagna av kommunstyrelsen (KS) 2012-08-07, 145. Allmänna

Läs mer

Delegationsordning för tekniska nämnden

Delegationsordning för tekniska nämnden 2016-11-15 1 för tekniska nämnden Delegationens syfte Tekniska nämndens ansvar och befogenheter regleras i tekniska nämndens reglemente fastställt av kommunfullmäktige. Nämnden har möjligheten att inom

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik D Titel DELEGERINGSREGLER, KOMMUNSTYRELSEN

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik D Titel DELEGERINGSREGLER, KOMMUNSTYRELSEN Ersätter KS 50/10 Utbytt den Sign 1:28 Delegeringsregler för Melleruds kommun Allmänna regler vid delegeringsbeslut utifrån bestämmelser i Kommunallagen 1) Genom delegering flyttas beslutanderätten från

Läs mer

Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämndens

Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämndens 2015-03-10 ionsordning för samhällsbyggnadsnämndens verksamheter Fastställd av samhällsbyggnadsnämnden 2013-05-14, 71. Reviderad av samhällsbyggnadsnämnden 2015-03-10, 66 Se även kommunstyrelsens delegationsordning

Läs mer

Uppdatering av delegationsordning för servicenämnden

Uppdatering av delegationsordning för servicenämnden Handläggare Datum Ärendebeteckning Ulrick Hultman 2012-03-12 SFN 2012/0145-1 0480-45 04 31 Servicenämnden Kalmar kommun Uppdatering av delegationsordning för servicenämnden Information Delegationsordningen

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik D Titel DELEGERINGSREGLER, KOMMUNSTYRELSEN

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik D Titel DELEGERINGSREGLER, KOMMUNSTYRELSEN Ersätter KF 44/11 Utbytt den Sign 1:20 Delegeringsregler för Melleruds kommun Allmänna regler vid delegeringsbeslut utifrån bestämmelser i Kommunallagen 1) Genom delegering flyttas beslutanderätten från

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen i Höörs kommun Antagen av kommunstyrelsen 2011-08-18, 98, ändrad i kommunstyrelsen 2015-01-12 15 och 2015-05-11 134 Delegation av beslutanderätt Enligt kommunallagen

Läs mer

Delegationsordning Kommunstyrelsen

Delegationsordning Kommunstyrelsen 14/KS0196 Delegationsordning Kommunstyrelsen Antagen i kommunstyrelsen 2013-02-26 58 Reviderad i kommunstyrelsen 2013-03-26 79, 2013-04-23 116, 2013-08-27 176, 2014-01-28 6 2014-11-11 255, 2015-02-24 61

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Antagen av kommunstyrelsen 2015-05-04, 210. Kommunstyrelsens delegationsordning avseende kommunledningskontoret och personalutskottet Gemensamma regler Styrelsen får uppdra

Läs mer

DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR UTFÖRARSTYRELSEN

DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR UTFÖRARSTYRELSEN Dokumentnamn: Delegationsbestämmelserna för utförarstyrelsen Sida: 1 (5) DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR UTFÖRARSTYRELSEN Utförarstyrelsen har under de förutsättningar som anges i 6 kap 33-38 kommunallagen

Läs mer

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden 1

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden 1 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden 1 1 Fastställd av kultur- och fritidsnämnden den 12 mars 2015, 20 Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg BESÖKSADRESS Östra

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) C. 6 DELEGATIONSORDNING FÖR TEKNISKA NÄMNDEN I LOMMA KOMMUN Delegation till samhällsbyggnadsförvaltningen Ärende/Ärendegrupp 1. Deltagande i kurser och konferenser för förtroendevalda.

Läs mer

Delegeringsregler för tekniska nämnden

Delegeringsregler för tekniska nämnden www.hassleholm.se S Delegeringsregler för tekniska nämnden Reglemente Se bilaga. Diarienummer: TN Fastställt den: 2015-01-22 6 Fastställt av: Tekniska nämnden För revidering ansvarar: Tekniska nämnden

Läs mer

DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMMUNSTYRELSEN

DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMMUNSTYRELSEN DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutade 1994, 100, i samband med att kommunstyrelsens utskottsorganisation ändrades att även gällande delegationsbestämmelser skulle anpassas

Läs mer

Delegationsbestämmelser för Regionala utvecklingsnämnden. Version: 3. Beslutsinstans: Regionala utvecklingsnämnden

Delegationsbestämmelser för Regionala utvecklingsnämnden. Version: 3. Beslutsinstans: Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Version: 3 Beslutsinstans: 2(8) ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring Beslutat av 1. 2016-02-02 Nyutgåva 2. 2016-03-01 3. 2016-04-05 Anpassningar till gemensamma regler

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Delegationsordning för kommunstyrelsen FÖRFATTNING 1.3.1 Antagen av kommunstyrelsen 8/12 Tillägg enligt ordförandebeslut 2012-10-25 Tillägg enligt kommunstyrelsen 144/12, 158/12, 114/13, 86/14, 32/15 Delegationsordning för kommunstyrelsen Delegation

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Delegationsordning för kommunstyrelsens verksamhetsområde Dokumenttyp Dokumentnamn Nämnd Förvaltning Antagen Delegationsordning Delegationsordning för kommun-styrelsens verksamhetsområde

Läs mer

Vidaredelegering från kommunchef enligt. kommunstyrelsens delegationsordning

Vidaredelegering från kommunchef enligt. kommunstyrelsens delegationsordning 1(7) Vidaredelegering från kommunchef enligt kommunstyrelsens delegationsordning Beslutad av kommunchefen, c:\users\kommun\desktop\delegationsordning ks av kc.docx Örkelljunga kommun Postadress Kommunledningsförvaltningen

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) C. 1 DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) C. 1 DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) C. 1 DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN Ärendegrupp A. EKONOMISK FÖRVALTNING. 1. Placering av donationsmedel. 2. Utdelning från donationsfonder. KS ordförande 3. Utdelning

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen gällande från och med 2007-09-01

Delegationsordning för kommunstyrelsen gällande från och med 2007-09-01 handling nr 29/2007 Delegationsordning för kommunstyrelsen gällande från och med 2007-09-01 grupp Allmänna juridiska ärenden Föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter/organ, med rätt att

Läs mer

Delegeringsordning för Teknik- och servicenämnden

Delegeringsordning för Teknik- och servicenämnden Delegeringsordning för Reviderad av teknik- och servicenämnden 2016-12-08, 58, dnr TSN 2015/7 Antagen av teknik- och servicenämnden 2015-01-22, 8, dnr TSN 2015/7 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrtälje kommun

FÖRFATTNINGSSAMLING Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrtälje kommun Antagen av kultur- och fritidsnämnden 2015-05-21 50 1 DELEGATIONSORDNING 2015-05-21 v. 1.1 Handläggare: Cecilia

Läs mer

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden Per-Ola Johansson Kultur- och fritidsnämnden 2014-05-01 1 (5) Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden Reglemente Kommunfullmäktige har fastställt reglemente för kultur- och fritidsnämnden. Reglementet

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen

Delegeringsordning för kommunstyrelsen Delegeringsordning för kommunstyrelsen Vad är delegering Delegering betyder att flytta över rätten att fatta beslut från en instans till en annan instans eller person, eller från en person till en annan.

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) C. 1 DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) C. 1 DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) C. 1 DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN Ärendegrupp A. EKONOMISK FÖRVALTNING. 1. Placering av donationsmedel. 2. Utdelning från donationsfonder. KS ordförande 3. Utdelning

Läs mer

Delegationsordning för räddningsnämnden

Delegationsordning för räddningsnämnden 1(12) Datum: 7 januari 2015 Delegationsordning för räddningsnämnden Gemensam nämnd för Tierps, Uppsala och Östhammars kommuner 2(12) Innehållsförteckning 1 Kommunallagens regler om delegering av ärenden

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen

Delegeringsordning för kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSEN DELEGERINGSORDNING 2015-03-10, 41 Delegeringsordning för VAD ÄR DELEGERING Delegering betyder att flytta över rätten att fatta beslut från en instans till en annan instans eller person,

Läs mer

Författningssamling 301.2

Författningssamling 301.2 Författningssamling 301.2 DELEGATIONSFÖRTECKNING FÖR TEKNISKA NÄMNDEN Antagen av tekniska nämnden 1992-01-30, 5 Reviderad senast av tekniska nämnden 2010-03-18, 55 Reviderad av kommunstyrelsen 1997-10-21,

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN ISSN 2000-043X HebyFS 2015: 27 Infördes i författningssamlingen den 4 juni 2015 Kultur- och fritidsnämnden beslutade 1 den 20 maj 2015 om följande

Läs mer

Delegationsordning för Kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning för Kultur- och fritidsnämnden Per-Ola Johansson 1 (5) Förslag till ny Delegationsordning för Kultur- och fritidsnämnden Senast reviderad av kultur- och fritidsnämnden i mars 2013 Reglemente Kommunfullmäktige har fastställt reglemente

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Delegationsordning för miljö- och byggnadsnämnden Antagen av miljö- och byggnadsnämnden 2011-05-xx, xx Generella regler Ärendegrupper delegeras till antingen arbetsutskott, till viss nämndledamot eller

Läs mer

Styrelsens för konsult och service beslutmatris innehållande delegeringsordning samt verkställighetsförteckning

Styrelsens för konsult och service beslutmatris innehållande delegeringsordning samt verkställighetsförteckning Sida 1 (7) BILAGA 3 Styrelsens för konsult och service beslutmatris innehållande delegeringsordning samt verkställighetsförteckning Delegeringsordning Anvisningar för delegater Allmänna förutsättningar

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen gällande från och med 2009-02-25

Delegationsordning för kommunstyrelsen gällande från och med 2009-02-25 handling nr 12/2009 Delegationsordning för kommunstyrelsen gällande från och med 2009-02-25 grupp Allmänna juridiska ärenden Föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter/organ, med rätt att

Läs mer

é Z TJÄNSTESKRIVELSE Kommunledningskontoret Handläggare: Ola Ingevaldson E-post: ola.ingevaldson@lysekil.se LYSEKILS KOMMUN Kommunstyrelsen

é Z TJÄNSTESKRIVELSE Kommunledningskontoret Handläggare: Ola Ingevaldson E-post: ola.ingevaldson@lysekil.se LYSEKILS KOMMUN Kommunstyrelsen LYSEKILS KOMMUN Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE é Z. I Datum: 2011-05-30 Förvaltn/enhet: Kommunledningskontoret Handläggare: Ola Ingevaldson Telefon: 0523-61 31 02 E-post: ola.ingevaldson@lysekil.se REVIDERING

Läs mer

Kommunstyrelsens delegationsförteckning Antagen av Kommunstyrelsen den 18 mars 2015, Ks 34

Kommunstyrelsens delegationsförteckning Antagen av Kommunstyrelsen den 18 mars 2015, Ks 34 1 FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 3.3.1 U30 Ersätter 3.3.1 U29 Gäller fr.o.m. 2015-03-19 Kommunstyrelsens delegationsförteckning Antagen av Kommunstyrelsen den 18 mars 2015, Ks 34 2(10) Innehåll Kommunallagen 6

Läs mer

Fastighetsnämndens delegeringsordning. Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015

Fastighetsnämndens delegeringsordning. Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015 delegeringsordning Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015 PRINCIPER FÖR BESLUT MED STÖD AV DELEGERINGSBESTÄMMELSER Innebörd Att fatta beslut med stöd av delegeringsbestämmelser

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Delegationsordning för kommunstyrelsen VK400S v1.0 040416 L:\Dokument\Författningssamling\Flik 3.4 Delegationsordning för kommunstyrelsen rev 2015, 2.doc FÖRFATTNINGSSAMLING Flik 3.4 Antagen av kommunstyrelsen 2011-01-31 Reviderad av kommunstyrelsen

Läs mer

Svedala Kommuns 4:11 Författningssamling 1 (17)

Svedala Kommuns 4:11 Författningssamling 1 (17) Svedala Kommuns 4:11 Författningssamling 1 (17) Delegationsförteckning för teknisk nämnd antagen av teknisk nämnd 2015-03-10, 35 1 Gäller från 2015-04-01 Med de förbehåll, som sägs i kommunallagen 6 kap

Läs mer

Antagen av kommunstyrelsen 28/16

Antagen av kommunstyrelsen 28/16 Författning 1.3.1 Antagen av kommunstyrelsen 28/16 Delegationsordning för kommunstyrelsen Delegation och delegering Beslut i ärenden ska fattas av nämnden. Nämnd har enligt 6 kap 33-38 i Kommunallagen

Läs mer

Kommunstyrelsens besluts- och delegationsordning gällande personaladministrativa ärenden

Kommunstyrelsens besluts- och delegationsordning gällande personaladministrativa ärenden s besluts- och delegationsordning gällande personaladministrativa ärenden elegering elegering innebär överlåtande av beslutsfunktion. Regler om delegering finns i Kommunallagen, 6 kapitlet. Beslut med

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR LANDSTINGSSTYRELSEN

DELEGATIONSORDNING FÖR LANDSTINGSSTYRELSEN LS 0804-0390 Bilaga 2 DELEGATIONSORDNING FÖR LANDSTINGSSTYRELSEN Fastställd den 17 december 2002, 253, kompletterad och ändrad den 17 juni 2003, 146, den 16 mars 2004, 75, den 14 december 2004, 331, den

Läs mer

DELEGATIONSORDNINGEN

DELEGATIONSORDNINGEN DELEGATIONSORDNINGEN Beslutad av kultur- och fritidsnämnden den 17 september 2008 Delegationsordning för kulturoch fritidsförvaltningen Vad är delegation? Nämnden får uppdra åt ett utskott, åt en ledamot

Läs mer

Åstorps kommuns. Kommunikationsstrategi

Åstorps kommuns. Kommunikationsstrategi Åstorps kommuns Kommunikationsstrategi 1 2 Innehållsförteckning Generella bestämmelser för delegering av beslutsrätt... 3 Delegeringsförbud... 3 Anmälan av delegationsbeslut... 3 Vidaredelegation... 4

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Kommunstyrelsen 2013-03-12 6 Ks 18 Dnr 2013.47 002 Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning Ärendebeskrivning Då förändring av tjänstebenämning har skett på personalavdelningen krävs redaktionell

Läs mer

DELEGATIONSORDNING. Delegationsordning Natur- och

DELEGATIONSORDNING. Delegationsordning Natur- och DELEGATIONSORDNING Delegationsordning Natur- och trafiknämnden Dokumentets syfte Beskriver vad nämnden ska besluta om samt vilka delegater som ges behörighet att fatta beslut i specifika ärenden inom nämndens

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSREGLEMENTE. Till kommunledningsutskottet delegeras att på styrelsens vägnar fatta beslut i följande ärenden

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSREGLEMENTE. Till kommunledningsutskottet delegeras att på styrelsens vägnar fatta beslut i följande ärenden FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 41/02 2002-03-01 Ks 5 1 Kf 65 2006-05-29 ändring Ks 22 2007-01-17 ändring Ks 158 2010-09-01 ändring Ks 214 2010-11-03 ändring Ks 123 2013-06-26 ändring

Läs mer

Delegation från kommunstyrelsen

Delegation från kommunstyrelsen Delegation från kommunstyrelsen Fastställd av kommunstyrelsen 2012-10-23 Ks 221. Gäller från och med 2012-11-01. Reviderad 2013-01-29, 2013-02-26. Enligt kommunallagen 6 kap 33 får en nämnd eller styrelse

Läs mer

Delegationsordning för fastighetsnämnden

Delegationsordning för fastighetsnämnden FN 2016/0135 1 för fastighetsnämnden Delegationens syfte Fastighetsnämndens ansvar och befogenheter regleras i fastighetsnämndens reglemente fastställt av kommunfullmäktige. Nämnden har möjligheten att

Läs mer

Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015

Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015 Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015 En nämnd får uppdra åt ett utskott, en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar

Läs mer

Delegationsordning. för. Kommunstyrelsen

Delegationsordning. för. Kommunstyrelsen Delegationsordning för Kommunstyrelsen Allmänt om delegation Delegationens innebörd Kommunfullmäktige får, enligt 3 kap 10 kommunallagen, uppdra åt en nämnd att i kommunfullmäktiges ställe besluta i ett

Läs mer

Delegering Delegering innebär överlåtande av beslutsfunktion. Regler om delegering finns i kommunallagen 6 kapitlet.

Delegering Delegering innebär överlåtande av beslutsfunktion. Regler om delegering finns i kommunallagen 6 kapitlet. FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 41 2002-03-01 Ks 5 1 Kf 65 2006-05-29 ändring Ks 22 2007-01-17 Ks 158 2010-09-01 Ks 214 2011-11-03 Ks 123 2013-06-26 Kf 224 2016-01-01 Ks 197 2016-09-14

Läs mer

Delegeringsordning för Tekniska nämnden Fastställd av Tekniska nämnden den 29 november 2012, 117 Gäller från och med den 1 januari 2013.

Delegeringsordning för Tekniska nämnden Fastställd av Tekniska nämnden den 29 november 2012, 117 Gäller från och med den 1 januari 2013. 1/9 2012-11-12 Fastställd av Tekniska nämnden den 29 november 2012, 117 Gäller från och med den 1 januari 2013. Delegeringsordning Föreskrifter om delegering av ärenden inom en nämnds verksamhetsområde

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Antaget av kommunstyrelsen 1997-01-14 Senast reviderat 2014-03-05 53

KOMMUNSTYRELSEN Antaget av kommunstyrelsen 1997-01-14 Senast reviderat 2014-03-05 53 KOMMUNSTYRELSEN Antaget av kommunstyrelsen 1997-01-14 Senast reviderat 2014-03-05 53 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT OM DELEGATION...3 Inledning... 3 Anmälan av beslut och överklagande... 3 Skillnad mellan

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen gällande från och med

Delegationsordning för kommunstyrelsen gällande från och med handling nr 28/2007 Delegationsordning för kommunstyrelsen gällande från och med 2007-06-20 grupp Allmänna juridiska ärenden Föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter/organ, med rätt att

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde den 26 maj 2014

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde den 26 maj 2014 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-04-29 KS-2014/713.111 1 (2) HANDLÄGGARE Helena Gerrby 08-535 30173 Helena.Gerrby@huddinge.se Kommunstyrelsen Anmälan av delegationsbeslut

Läs mer

Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun

Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun 1 Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun Antagen av tekniska nämnden 2013-09-19, 82 Delegation av beslutanderätt har ett antal syften: - Avlasta nämnderna rutinärenden för att skapa

Läs mer

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen.

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen. Författningssamling Antaget av kommunstyrelsen, 2008-09-10 128 Reviderad: 2014-10-08 144, 2015-05-27 103 Kommunstyrelsens delegationsordning Juridiska förutsättningar för delegering De juridiska förutsättningarna

Läs mer

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden 1. ANVISNINGAR KOMMENTARER Allmänt om delegation Det är svårt att dra gränsen mellan beslut som kräver delegering och sådana som är ren verkställighet.

Läs mer

Tekniska nämndens delegationsordning

Tekniska nämndens delegationsordning 2015-09-17 Tekniska nämndens delegationsordning Antagen av tekniska nämnden den 17 september 2015 114 Ersätter tidigare delegationsordning TN 2014/0083 TEKNISKA KONTORET Information Beslut ska fattas av

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN

DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN Dnr 2015/249/002 Id 48156 DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN Antagen av kommunstyrelsen 2015-06-16, KS 269 Gäller från och med 2015-08-01 2 INNEHÅLL Generella bestämmelser 3 Administration 5 Ekonomifrågor

Läs mer

Kultur- och fritidsnämndens. delegationsordning

Kultur- och fritidsnämndens. delegationsordning Syfte Gäller för Referensdokument Kommunallagen, Budget- och resultatuppföljningsreglementet, Tidigare antagen delegationsordning KFn 2003-03-11 10/03, 2004-11-23 53/04, 2005-11-25 78/05, 2006-02-16 5/06,

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING. Delegation av kommunstyrelsens beslutanderätt

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING. Delegation av kommunstyrelsens beslutanderätt LULEÅ KOMMUN Dnr 1 (11) KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING Delegation av kommunstyrelsens beslutanderätt Regler om delegering av nämndärenden finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen (KL). Delegation innebär

Läs mer

Delegationsordning Kommunstyrelsen

Delegationsordning Kommunstyrelsen BILAGA 2 Delegationsordning 1. Allmänt om delegation 1.1 Syfte och avgränsning Det är upp till det beslutande organet att avgöra i vilken utsträckning man ska överlåta sin beslutsrätt. Möjligheterna att

Läs mer

Förslag DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMPETENS- OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN BESLUTADE 14 JANUARI 2011

Förslag DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMPETENS- OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN BESLUTADE 14 JANUARI 2011 Förslag DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMPETENS- OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN BESLUTADE 14 JANUARI 2011 Med tillämpning av 6 kap 34 kommunallagen delegeras till ordföranden eller vid förfall för denne förste eller

Läs mer

Delegationsordning. Personalärenden i Tingsryds kommun. Dokumenttyp Kommunal författningssamling. Dokumentansvarig Personalchef

Delegationsordning. Personalärenden i Tingsryds kommun. Dokumenttyp Kommunal författningssamling. Dokumentansvarig Personalchef Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumentansvarig Personalchef Fastställd Kommunstyrelsen 2015-04-13 Diarienummer 2015/106 002 Delegationsordning Personalärenden i Tingsryds kommun 2 (11) Delegationsordning

Läs mer

Delegationsbestämmelser för Teknik- och servicenämnden

Delegationsbestämmelser för Teknik- och servicenämnden Delegationsbestämmelser för Teknik- och servicenämnden Teknik- och servicenämnden beslutar delegera beslutande rätten i nedanstående grupper av ärenden enligt följande: Ärendegrupp 1. Upphandlingsbeslut

Läs mer

Kommundirektör äger rätt att i enlighet med 6 kap. 3 7 kommunallagen, i sin tur vidaredelegera

Kommundirektör äger rätt att i enlighet med 6 kap. 3 7 kommunallagen, i sin tur vidaredelegera ? 2015 ens vidaredelegering Fastställd av kommundirektören 2015-03-16,.EP Christel Jönsson äger rätt att i enlighet med 6 kap. 3 7 kommunallagen, i sin tur vidaredelegera beslutanderätten. Beslut som har

Läs mer

Delegationsbestämmelser för den gemensamma räddningsnämnden för Falköpings och Tidaholms kommuner

Delegationsbestämmelser för den gemensamma räddningsnämnden för Falköpings och Tidaholms kommuner 2013:7 Delegationsbestämmelser för den gemensamma räddningsnämnden för Falköpings och Tidaholms kommuner Antagna av den gemensamma nämnden för räddningstjänsten i Falköping och Tidaholm den 7 januari 2002.

Läs mer

REGLEMENTE gäller fr 2012-01-30 33.1.3

REGLEMENTE gäller fr 2012-01-30 33.1.3 REGLEMENTE FÖR TEKNIK- OCH FRITIDSNÄMNDEN samt delegationsordning antagna av kommunfullmäktige 2012-01-30, 4. Teknik- och fritidsnämndens uppgifter 1 Teknik- och fritidsnämnden är kommunens samordnande

Läs mer

Kommunstyrelsens delegationsordning

Kommunstyrelsens delegationsordning 1(11) Kommunstyrelsens delegationsordning Delegationsförteckning Antagen av kommunstyrelsen den 11 maj 2011, 111 med tillägg KS 150 den 14 augusti 2013 och ändring KS 40 den 12 februari 2014. Revidering

Läs mer

Reviderat kommunstyrelsen 2000-08-15 195, 2002-10-14 153, 2005-06-07 110, 2006-12-04 243, 2007-09-10 160, 2011-01-17 36

Reviderat kommunstyrelsen 2000-08-15 195, 2002-10-14 153, 2005-06-07 110, 2006-12-04 243, 2007-09-10 160, 2011-01-17 36 1 (8) DELEGATION AV KOMMUNSTYRELSENS BESLUTANDERÄTT Reviderat kommunstyrelsen 2000-08-15 195, 2002-10-14 153, 2005-06-07 110, 2006-12-04 243, 2007-09-10 160, 2011-01-17 36 Kommunstyrelsen har delegerat

Läs mer

Österåkers kommuns styrdokument

Österåkers kommuns styrdokument Österåkers kommuns styrdokument delegationsordning Antagen av Kommunstyrelsen 2015-12-16, KS 16:5 Dnr: KS 2015/0311 Ersätter Österåkers kommuns författningssamling, ÖFS 2013:34 Kommentar: - delegationsordning,

Läs mer

Gäller från 2012-09-01. Antagen av kommunstyrelsen 2012-08-27, 212.

Gäller från 2012-09-01. Antagen av kommunstyrelsen 2012-08-27, 212. Gäller från 2012-09-01. Antagen av kommunstyrelsen 2012-08-27, 212. 5 TEKNIK 5.1. Mark & fastigheter 5.2. Trafiknämndsärenden 5.3. Säkerhetsfrågor 5.4. Övrigt 5 TEKNIK 5.1 Mark och fastigheter Nr. Delegationens

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Delegationsordning för kommunstyrelsen Beslutsdatum Paragraf Dnr Ändring 2012-02-07 19 2011.278 2012-02-29 Förslag till rev 2012-03-02 Förslag till rev 2012-04-03 80 2011.278 2013-06-17 105 2013.57 Punkt A19 2015-02-03 31 2015.04 Revidering

Läs mer

regel modell plan policy program regel riktlinje rutin strategi taxa Delegationsordning samverkansnämnden arbetsmarknad ...

regel modell plan policy program regel riktlinje rutin strategi taxa Delegationsordning samverkansnämnden arbetsmarknad ... modell plan policy regel Delegationsordning samverkansnämnden arbetsmarknad program regel riktlinje rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Samverkansnämnden arbetsmarknad Beslutandedatum:

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Delegationsordning för kommunstyrelsen Delegationsordning för kommunstyrelsen Antagen av kommunstyrelsen 2010-12-07 304 Denna delegationsordning träder i kraft 2011-01-01 2 3 Innehåll Generella bestämmelser 4 Administration 6 Ekonomi 8 Fysisk

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN

DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN 1 DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN A. EKONOMISK FÖRVALTNING. 1. Placering av donationsmedel. 2. Utdelning från donationsfonder. KS ordförande 3. Utdelning av kommunala stipendier. KS ordförande 4.

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Delegationsordning för kommunstyrelsen Delegationsordning för kommunstyrelsen Beslutade av kommunstyrelsen den 4 mars 1996, 54. Tillägg beslutat av kommunstyrelsen den 7 oktober 1996, 161. Ändringar och tillägg beslutade av kommunstyrelsen

Läs mer

Delegation för kommunstyrelsens verksamheter 2012

Delegation för kommunstyrelsens verksamheter 2012 Delegation för kommunstyrelsens verksamheter 2012 Antagen av kommunstyrelsen 10 mars 2003, reviderad 25 augusti 2003 (ekonomifrågor), reviderad 17 november 2003 (Central Sweden Bryssel), reviderad 15 mars

Läs mer

Delegationsbestämmelser för nämnden Samhällsskydd mellersta Skaraborg

Delegationsbestämmelser för nämnden Samhällsskydd mellersta Skaraborg Samhällsskydd mellersta Skaraborg Ärendenr: Fastställd: Reviderad: FÖRFATTNINGSSAMLING Delegationsbestämmelser för nämnden Samhällsskydd mellersta Skaraborg 2/11 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun

Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun DELEGATIONS- OCH VERKSTÄLLIGHETSORDNING Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun Diarienummer KFN 2015/0002 Fastställd av kultur- och fritidsnämnden 2015-01-28.

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN sid 1 (8) DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN sid 2 (8) 1. Allmänt om delegation 1.1 Syfte och avgränsning Barn- och utbildningsnämnden avgör i vilken utsträckning man ska överlåta sin

Läs mer

Riktlinjer för delegation 1

Riktlinjer för delegation 1 STYRDOKUMENT GRUNDDOKUMENT BILAGA L Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 1 januari 2007 Antagen: KF 246/2006 Riktlinjer för delegation 1 1 Allmänt Att "delegera" innebär att flytta över rätten

Läs mer

Delegationsordning för näringslivsnämnden

Delegationsordning för näringslivsnämnden ut om vidaredelegation fattat av sektorschef för samhällsbyggnads- och tillväxtsektorn 2015-01-01 Delegationsordning för näringslivsnämnden 1 Om delegationsordningen 1.1 Reglementen Av 6 kap. 32 kommunallagen

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.01

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.01 elegationsordning för kommunstyrelsen Antagen av kommunstyrelsen 2007-12-03, 195 Kompletterad av kommunstyrelsen 2009-01-12, 8 (gallring av handlingar i slutarkivet) Reviderat av kommunstyrelsen 2009-05-14,

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS BEMYNDIGANDEN

KOMMUNSTYRELSENS BEMYNDIGANDEN KOMMUNSTYRELSENS BEMYNDIGANDEN Enligt kommunstyrelsens beslut den 5 december 2016 Bemyndigandena träder ikraft den 1 januari 2017 1 KOMMUNSTYRELSENS BEMYNDIGANDEN BETRÄFFANDE VISSA FÖRVALTNINGSÅTGÄRDER

Läs mer

Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning Fastställd av nämnden , 8

Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning Fastställd av nämnden , 8 Barn d Datum 2009-02-13 1 (5) BUN/2009:20-600 Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning Fastställd av nämnden 2009-02-12, 8 Ärende Delegat A. Skollagens föreskrifter 3 kap. Skolplikt och motsvarande

Läs mer

Delegationsordning för räddningsnämnden Dnr RN

Delegationsordning för räddningsnämnden Dnr RN Styrdokument Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Räddningsnämnden Fastställelsedatum: Räddningsnämnden 2015-04-30, 21 Ansvarig: en Revideras: Vart 4:e år, 1:a året i mandatperioden el behov Följas upp: Minst

Läs mer

Delegationsbestämmelser för kompetens- och arbetslivsnämnden, beslutad 7 september 2016 Innehåll

Delegationsbestämmelser för kompetens- och arbetslivsnämnden, beslutad 7 september 2016 Innehåll ionsbestämmelser för kompetens- och arbetslivsnämnden, beslutad 7 september 2016 Innehåll Inledning... 2 Skillnaden mellan delegationsbeslut och verkställighetsbeslut... 2 Anmälan av delegationsbeslut...

Läs mer