KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING"

Transkript

1 HÖGANÄS KOMMUN Ersätter KFS 2010:32 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING DELEGATIONSREGLER FÖR KOMMUNSTYRELSEN Allmänna regler för delegationsbeslut 2011:11 Delegerad beslutanderätt får enligt 6 kap. 34 kommunallagen inte utövas i följande slag av ärenden: 1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, 2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av styrelsen i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats, 3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, och 4. vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter. Delegat får överlämna ärende till styrelsen för avgörande om ärendets beskaffenhet påkallar detta. Beslut som har fattats med stöd av delegation ska anmälas till kommunstyrelsen på lämpligt sätt. Förvaltningschef har i egenskap av delegat rätt att i sin tur uppdra åt en annan anställd inom kommunen att besluta i stället. Sådana beslut ska anmälas till chefen. Förvaltningschefens beslut om vidaredelegering ska anmälas till kommunstyrelsen. A. Personalärenden 1 Anställning a. Tillvidareanställning (utom förvaltningschef) av personal, efter samråd med personalchefen b. Visstidsanställning över 6 månader (utom förvaltningschef) av personal, efter hörande av personalchefen c. Visstidsanställning t o m 6 månader - förvaltningschef inom kommunen - övrig personal d. Beordran om visstidsanställning på högre befattning som - förvaltningschef inom kommunen - övrig personal e. Samråd före tillsvidareanställning inom kommunen personalchefen

2 2 Anställnings upphörande a. Godkännande av arbetstagares uppsägning under kommunstyrelsen - förvaltningschef utom kommunchef - övrig personal b. Uppsägning p.g.a. arbetsbrist av personal (ej förvaltningschef) (efter samråd med personalchefen) c. Uppsägning av personliga skäl/avsked av personal (ej förvaltningschef) d. Omplacering av personal (ej förvaltningschef) under kommunstyrelsen e. Omplacering mellan förvaltningarna av personal (ej förvaltningschef) inom kommunen när överenskommelse inte nåtts f. Avstängning/disciplinåtgärd beträffande personal (ej förvaltningschef) g. Polisanmälan mot personal (ej förvaltningschef) under kommunstyrelsen som begått brott i tjänst 3 Pension (utom kommunchef) a. Kvarstående i tjänst efter uppnådd pensionsålder avseende personal inom kommunen, efter samråd med personalchefen b. Beviljande av garantipension och särskild ålderspension avseende personal inom kommunen c. Samordningsfri inkomst vid garantipension/särskild ålderspension och visstidspension avseende personal inom kommunen 4 Lön och andra anställningsförmåner a. Direktiv inför löneöversyn avseende personal inom kommunen b. Löneöversyn för c. Löneöversyn för förvaltningschef inom kommunen (utom ) d. Kollektivavtalsförhandlingar om lön eller andra anställningsförmåner för personal inom kommunen e. Lönevillkor vid nyanställning av förvaltningschef inom kommunen (utom kommunchef), efter samråd med personalchefen f. Lönevillkor vid nyanställningar av personal under kommunstyrelsen (utom förvaltningschef), efter samråd med personalchefen g. Lön vid tillfälliga anställningar av personal under kommunstyrelsen (utom förvaltningschef) h. Övriga avtal, avseende personal inom kommunen, om lön eller andra anställningsförmåner/-lönesättning inom beslutade ramar och direktiv samt kommunens lönepolitik i. Godkännande av kollektivavtal i övriga fall avseende personal inom kommunen j. Särskild belöning avseende personal inom kommunen, inom budget 2 (11)

3 3 (11) 5 Ledighet a. Semester eller tjänstledighet med eller utan lön - förvaltningschef inom kommunen - övrig personal b. Begäran om läkarintyg avseende personal vid kortare ledighet än åtta dagar 6 Utbildning Deltagande i kurser, konferenser och liknande inom ramen för budget a. under högst tre dagar vid varje tillfälle avseende personal b. därutöver - förvaltningschef inom kommunen (utom kommunchef) - övrig personal 7 Bisysslor Begäran om uppgift om och förbud mot bisyssla - förvaltningschef inom kommunen - övrig personal 8 Organisation a. Förvaltningsorganisation som inte innebär principiellt viktig förändring b. Beslut om bemanning (inrätta och avveckla befattningar) inom budgetram i samråd med c. Samråd inför återbesättning av tjänster av administrativ karaktär inom kommunen 9 Arbetskonflikt avseende personal inom kommunen a. Tvisteförhandlingar p.g.a. konflikt b. Beslut om konfliktanvisningar c. Begäran om dispens från stridsåtgärder d. Beslut om skyddsarbete 10 Egen bil Avtal om användande av egen bil i tjänsten - förvaltningschef inom kommunen - övrig personal 11 MBL Behörighet i budgetberedningens och kommunstyrelsens MBL-förhandlingar 12 Politisk sekreterare Besluta om löne- och anställningsvillkor för politiska sekreterare enligt direktiv från kommunstyrelsen inom kommunen

4 4 (11) 13 Arbetsmiljöansvar a. Kommunstyrelsens skyddsansvar för arbetsmiljön för förvaltningscheferna inom kommunen b. Inom kommunstyrelsens ansvar för sina egna förvaltningar: Skyddsansvar för arbetsmiljön inom det egna ansvarsområdet enligt arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete för kommunstyrelsens egna förvaltningar B. Ekonomiadministrativa ärenden 1 Anstånd Anstånd med betalning av kommunens fordringar 2 Avskrivning Avskrivning av kommunstyrelsens fordringar - fordran på belopp understigande ett basbelopp - övriga beslut 3 Försäkring Godkännande av kommunens avtal med försäkrings- bolag om avvikelse från försäkringsvillkor i samband med skadereglering 4 Lån - Beslut om upptagande, konvertering, förlängning eller inlösen av lån som beslutats av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen, samt beviljande av blancolån (utan säkerhet) på affärsmässiga villkor till kommunens bolag inom ramen för av kommunfullmäktige beslutade borgensåtaganden - Rätt att bevilja blancolån (utan säkerhet) på affärs- mässiga villkor till Höganäs Fjärrvärme AB inom av kommunfullmäktige beslutad beloppsram 5 Attest Utse beslutsattestanter beträffande s ersättningar och representation - förvaltningschefs (utom kommunchef) under kommun- styrelsen ersättningar och representation - övrigt 6 Investeringar Beslutanderätt, inom ramen för kommunstyrelsens bud- geterade offensiva investeringar i fastigheter, avseende - investeringar upp till 10 basbelopp per objekt och med avskrivningstid längst 5 år - investeringar 10 basbelopp och över per objekt och/- eller med avskrivningstid längst 10 år 7 Borgen för AB Sydvattens lån Beslut i ärenden rörande tecknande av borgen för AB Sydvattens lån, som beslutats av kommunfullmäktige ekonomichefen ersättare: budgetchefen

5 5 (11) C. Upphandlingsärenden 1 Leasing/hyrköp Avtal om leasing, hyrköp och därmed jämförbara avtal mellan kommunen och annan part, allt inom budget, under 10 basbelopp 2 Inköpsfunktionens ansvarsområde Upphandling inom inköpsfunktionens ansvarsområde för samordnad upphandling: a. under 10 basbelopp b. 10 basbelopp och över: - godkännande av förfrågningsunderlag - upphandling enligt av kommunstyrelsen eller dess utskott godkänt förfrågningsunderlag 3 Övrig upphandling All övrig upphandling inom kommunstyrelsens ansvarsområde: a. under 10 basbelopp; inom budget b. 10 basbelopp och över: - godkännande av förfrågningsunderlag - upphandling enligt av kommunstyrelsen eller dess utskott godkänt förfrågningsunderlag och inom budgeterade medel c. övrig upphandling 4 Offentlig inköpssamordning a. beslut om deltagande i offentlig inköpssamordning samt utfärdande av fullmakt/bemyndigande b. Tilldelningsbeslut om ramavtalsleverantörer i upphandling genomförd av - Kommentus - Kommunförbundet Skåne - Räddningsverket - Statskontoret - Verva respektive utskott respektive utskott respektive utskott D. Mark-, fastighets- och tekniska ärenden 1 Yttrande Yttranden över remisser från byggnadsnämnden eller lantmäterimyndigheten angående fastighetsbildning, bygglov m m 2 Planyttrande Kommunstyrelsens yttranden som fastighetsägare över detaljplan eller dylikt under samråd eller utställning

6 3 Fastighetsförvärv/överlåtelse Förvärv eller överlåtelse av fastighet eller fastighetsdel som sker för att genomföra detaljplan i vad avser mark för gata, väg eller annan allmän plats, samt godkännande av till kommunen överlämnade gåvobrev rörande fast egendom för samma ändamål 4 Förrättning Ansökan om och godkännande av förrättningar enligt fastighetsbildningslagen, anläggningslagen, ledningsrättslagen och lagen om äganderättsutredningar och legaliserin om ärendet inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt 5 Inteckning Utsträckning, nedsättning, dödning och relaxation av inteckningar samt utbyte av pantbrev och andra därmed jämförliga åtgärder i samband med fastighetsbildningsärenden 6 Byggtillstånd Tillstånd att bygga i tomtgräns mot kommunal fastighet 7 Offentlig plats Tillfälliga upplåtelser av offentlig plats samt yttrande till polismyndighet enligt 3 kap. 2 och 15 ordningslagen över ansökan om tillstånd att använda offentlig plats 8 Nyttjanderättsupplåtelse Upplåtelse av hyresrätt, arrende eller annan nyttjanderätt till kommunal fastighet som förvaltas av kommunstyrelsen: a. uthyrning om högst fem år b. jakträtt c. servitut d. arrenden och andra nyttjanderätter under högst fem år e. övriga arrenden eller nyttjanderätter 6 (11)

7 9 Nyttjanderätt a. Avtal om nyttjanderätt för vatten- och avlopps- ledningar med tillhörande brunnar och andra anordningar b. Avtal om nyttjanderätt i övrigt utom tomträtt (arrende hyra och annan nyttjanderätt) till icke kommunalägd fastighet, lokal eller anläggning - högst fem år; avseende samhällsbyggnadsförvaltningen förvaltningen - högst fem år; avseende fastighetsförvaltningen (gäller ej avtal med AB Höganäshem) - högst fem år, avseende kommunledningskontorets förhyrning från AB Höganäshem - högst fem år, avseende räddningstjänstens förhyrning från AB Höganäshem - högst fem år, avseende kultur- och fritidsförvaltningens förhyrning från AB Höganäshem - över fem år 10 Småhustomter Avtal om försäljning av kommunal småhustomt till av kommunfullmäktige/kommunstyrelsen fastställt pris 11 Industritomter Avtal om försäljning av kommunal industritomt till av kommunfullmäktige/kommunstyrelsen fastställt pris 12 Enskilda vägar Driftbidrag/investeringsbidrag till enskilda vägar enligt fastställda normer och inom ramen för anslag 13 Enskild va-anläggning Avtal om anslutning av enskild VA-anläggning till kommunens nät 14 Va-avgift Nedsättning av brukningsavgift för VA enligt antagna riktlinjer 15 Skadestånd Reglering av skadeståndsärenden - under två basbelopp; inom samhällsbyggnadsförvaltningens område - under två basbelopp; inom fastighetsförvaltningens område - två basbelopp och över 16 Renhållning a. Bevilja rätt för, respektive avslå ansökan från, fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare att använda gemensamma behållare för organiskt- och restavfall samt återvinningsmaterial b. Mindre avvikelse från gällande taxa och hämtningssystem avseende enskilda renhållningskunder 17 Överskottsmaterial Försäljning av överskottsmaterial från centralförrådet 18 Brandskydd Tillståndsansvar för Heta arbeten enligt Svenska Brandskyddsföreningens säkerhetsregler - avseende samhällsbyggnadsförvaltningens område - avseende fastighetsförvaltningens område 7 (11)

8 8 (11) E. Trafiknämndsärenden 1 Trafikföreskrifter Beslut om tillfälliga lokala trafikföreskrifter (trafikförordningen) - principiella ärenden - övriga 2 Parkeringstillstånd Beslut om parkeringstillstånd för rörelsehindrade (trafikförordningen) - principiella ärenden - övriga F. Planärenden 1 Planhandlingar Godkännande av planhandlingar inför samrådsförfaranden och formella utställningar av detaljplaner och områdesbestämmelser, inom ramen för program som kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige godkänt - oförändrade eller med smärre förändringar - övriga 2 Planavtal Teckna avtal med beställare om detaljplanearbete på beställarens bekostnad, efter kommunstyrelsens uppdrag 3 Planavgift Bestämmande av avgift enligt taxa för ersättning vid upprättande av detaljplan m.m. planutskottet G. Räddningstjänstärenden 1 Tillsyn Förelägganden och förbud i tillsynsärenden (5 kap 2 2 st lagen om skydd mot olyckor) 2 Sotning Prövning av ansökan om att en fastighetsägare ska få utföra eller låta någon annan utföra sotning på den egna fastigheten (dispens enligt 3 kap 4 2 st lagen om skydd mot olyckor) - medgivande - avslag 3 Brandskyddskontroll Förelägganden och förbud i samband med brandskyddskontroll (3 kap 6 2 st lagen om skydd mot olyckor)

9 9 (11) 4 Kontroll Beslut om kontroll från brandskyddssynpunkt i särskilda skorstensfejartekniker fall (3 kap 1 2 st förordningen om skydd mot olyckor) 5 Brandfarliga och explosiva varor a. Tillsyn, förelägganden och förbud enligt 25 lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (ej vite eller verkställande av åtgärd på den försumliges bekostna b. Samråd enligt förordningen (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor 6 Yttrande Yttranden över remisser i bygglovs- och planärenden 7 Yttrande till polisen Yttranden över remisser från polisen om bl a ärenden angående offentlig tillställning eller allmän sammankomst, ansökningar om tillstånd att driva hotell- eller pensionatrörelse 8 Styrkeledare Förordnande av brandman till styrkeledare högst ett år Delegerad beslutanderätt får enligt 3 kap 13 lagen (2003:778) om skydd mot olyckor inte omfatta förelägganden eller förbud vid vite eller verkställande av åtgärd på den försumliges bekostnad. H. Processuella ärenden 1 Fullmakt Utfärdande av fullmakt att föra kommunens talan inför domstol eller andra myndigheter samt vid förrättningar av skilda slag 2 Allmän handling Beslut att avslå begäran hos kommunstyrelsen att få ta del av allmän handling eller att lämna ut handling med förbehåll, som inskränker sökandens rätt att yppa dess innehåll eller eljest förfoga över den (2 kap tryckfrihetsförordningen) - handling förvarad på kommunledningskontoret - handling förvarad på fastighetsförvaltningen - handling förvarad på räddningstjänsten - handling förvarad på samhällsbyggnadsförvaltningen - handling förvarad på kultur- och fritidsförvaltningen 3 Avvisa överklagande Beslut enligt 24 förvaltningslagen (gäller ej beslut som överklagas enligt 10 kap kommunallagen) att avvisa för sent inkommet överklagande - överklaganden av beslut att anta detaljplan eller områdesbestämmelser - överklaganden av trafiknämndsärenden - överklaganden av räddningstjänstärenden - övriga överklaganden

10 10 (11) I. Övriga ärendetyper 1 Vapen Tillstånd att använda kommunens heraldiska vapen 2 Representation Representation och uppvaktningar - för kommunstyrelsen - för kommunledningskontoret, fastighetsförvaltningen, räddningstjänsten, samhällsbyggnadsförvaltningen och kulturoch fritidsförvaltningen 3 Förtroendemäns deltagande i kurser och konferenser a. Kommunstyrelsens ordf., 1:e vice ordf. respektive 2:e vice ordf. - deltagande i kurs om högst två dagar, inom budget för detta ändamål b. Övriga 4 Lotteriärenden Ärenden enligt lotterilagen: - ärenden av principiell betydelse eller där handläggaren avstyrkt bifall - övriga ärenden med undantag för avslagsbeslut 5 Brådskande ärenden Beslut i ärenden som är så brådskande, att kommunstyrelsens avgörande inte kan avvaktas (sådant beslut ska anmälas vid kommunstyrelsens nästa sammanträde) - beslut som är så brådskande, att inte heller s avgörande kan avvaktas respektive förtroendevald respektive utskott respektive utskott respektive utskottsordförande 6 Avyttring av lös egendom a. Högst ett (1) basbelopp J. Kultur- och fritidsärenden 1 Bidrag och förlustbidrag förutom ungdomsförening och studieförbund Bidrag enligt bidragsbestämmelser inom budget a. Högst 0,5 basbelopp 2 Bidrag till ungdomsförening Bidrag enligt bidragsbestämmelser till ungdomsförening inom budget 3 Bidrag till studieförbund Bidrag enligt bidragsbestämmelser till studieförbund inom budget 4 Tillfälliga taxor, avgifter och ersättningar Enligt direktiv av kultur- och fritidsutskottet

11 11 (11) D 11 ändrad genom kommunstyrelsens beslut I 5, andra och tredje stycket strukna genom kommunstyrelsens beslut , 206, med ikraftträdande efter kommunfullmäktiges beslut om reglemente för krisledningsnämnd dvs D 11 samt G 8 ändrade genom kommunstyrelsens beslut D 1-5, 8, 10, 12, 13, F 1-3, H 2-3, I 2 ändrade genom kommunstyrelsens beslut , med ikraftträdande den 1 september D 6-7 strukna genom kommunstyrelsens beslut , 131, p.g.a. ändrad lagstiftning. B 2, C 2-4, D 7-9, 12-18, E 1-2, F 1, H 3 samt I 2-3 och 5 efter kommunfullmäktiges beslut att tekniska förvaltningen går upp i samhällsbyggnadsförvaltningen samt att utskott inrättas till kommunstyrelsen. Ändrad genom beslut i kommunstyrelsen , 197 Ersätter KFS 2010:32.

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING HÖGANÄS KOMMUN Ersätter KFS 2011:11 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN Allmänna regler för delegationsbeslut 2014:14 Lagrum Kommunstyrelsens och nämndernas möjligheter

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen. Antagen i kommunstyrelsen 2014-05-13, 79

Delegeringsordning för kommunstyrelsen. Antagen i kommunstyrelsen 2014-05-13, 79 Delegeringsordning för kommunstyrelsen 1. Administrativa ärenden 1 Utfärda fullmakt för ombud att föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter samt vid förrättningar av olika slag vice 2 Representation

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Kommunstyrelsen KFS 305 2004-12-01, 18 2005-11-02, 187 Kommunstyrelsens delegationsordning Delegationsregler Allmänt 1. Genom delegering flyttas beslutanderätten från

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen

Delegeringsordning för kommunstyrelsen 1 av 7 Delegeringsordning för kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2013, 50, reviderad 2014, 86 Kommunstyrelsen delegerar beslutanderätten enligt denna delegeringsordning med undantag för vad som anges i 6

Läs mer

Tekniska nämndens delegationsordning

Tekniska nämndens delegationsordning FÖRFATTNING 1.3.6 Antagen av tekniska nämnden 20/15 Tekniska nämndens delegationsordning Delegation och delegering Beslut i ärenden ska fattas av nämnden. Nämnd har enligt 6 kap 33-38 i Kommunallagen möjlighet

Läs mer

Delegationsordning Kommunstyrelsen

Delegationsordning Kommunstyrelsen 14/KS0196 Delegationsordning Kommunstyrelsen Antagen i kommunstyrelsen 2013-02-26 58 Reviderad i kommunstyrelsen 2013-03-26 79, 2013-04-23 116, 2013-08-27 176, 2014-01-28 6 2014-11-11 255, 2015-02-24 61

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Tn 57/04 2004-12-09 Tn 7 1 Ändring 2008-02-07 Ändring 2008-10-23 TEKNISKA NÄMNDENS DELEGATIONSREGLEMENTE

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Tn 57/04 2004-12-09 Tn 7 1 Ändring 2008-02-07 Ändring 2008-10-23 TEKNISKA NÄMNDENS DELEGATIONSREGLEMENTE FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Tn 57/04 2004-12-09 Tn 7 1 Ändring 2008-02-07 Ändring 2008-10-23 TEKNISKA NÄMNDENS DELEGATIONSREGLEMENTE 1 Till angivna befattningshavare delegeras att på

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Delegationsordning för kommunstyrelsen FÖRFATTNING 1.3.1 Antagen av kommunstyrelsen 8/12 Tillägg enligt ordförandebeslut 2012-10-25 Tillägg enligt kommunstyrelsen 144/12, 158/12, 114/13, 86/14, 32/15 Delegationsordning för kommunstyrelsen Delegation

Läs mer

DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMMUNSTYRELSEN

DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMMUNSTYRELSEN DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutade 1994, 100, i samband med att kommunstyrelsens utskottsorganisation ändrades att även gällande delegationsbestämmelser skulle anpassas

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING 1 (5) KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING Antagen av kommunfullmäktige 2006-03-07, 55. Redaktionella ändringar, kanslichef 2008-09-19. Ändringar antagna av kommunstyrelsen (KS) 2012-08-07, 145. Allmänna

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen

Delegeringsordning för kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSEN DELEGERINGSORDNING 2015-03-10, 41 Delegeringsordning för VAD ÄR DELEGERING Delegering betyder att flytta över rätten att fatta beslut från en instans till en annan instans eller person,

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) C. 1 DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) C. 1 DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) C. 1 DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN Ärendegrupp A. EKONOMISK FÖRVALTNING. 1. Placering av donationsmedel. 2. Utdelning från donationsfonder. KS ordförande 3. Utdelning

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen

Delegeringsordning för kommunstyrelsen Delegeringsordning för kommunstyrelsen Vad är delegering Delegering betyder att flytta över rätten att fatta beslut från en instans till en annan instans eller person, eller från en person till en annan.

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen gällande från och med 2007-09-01

Delegationsordning för kommunstyrelsen gällande från och med 2007-09-01 handling nr 29/2007 Delegationsordning för kommunstyrelsen gällande från och med 2007-09-01 grupp Allmänna juridiska ärenden Föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter/organ, med rätt att

Läs mer

Uppdatering av delegationsordning för servicenämnden

Uppdatering av delegationsordning för servicenämnden Handläggare Datum Ärendebeteckning Ulrick Hultman 2012-03-12 SFN 2012/0145-1 0480-45 04 31 Servicenämnden Kalmar kommun Uppdatering av delegationsordning för servicenämnden Information Delegationsordningen

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen gällande från och med 2009-02-25

Delegationsordning för kommunstyrelsen gällande från och med 2009-02-25 handling nr 12/2009 Delegationsordning för kommunstyrelsen gällande från och med 2009-02-25 grupp Allmänna juridiska ärenden Föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter/organ, med rätt att

Läs mer

Delegation från kommunstyrelsen

Delegation från kommunstyrelsen Delegation från kommunstyrelsen Fastställd av kommunstyrelsen 2012-10-23 Ks 221. Gäller från och med 2012-11-01. Reviderad 2013-01-29, 2013-02-26. Enligt kommunallagen 6 kap 33 får en nämnd eller styrelse

Läs mer

Författningssamling 301.2

Författningssamling 301.2 Författningssamling 301.2 DELEGATIONSFÖRTECKNING FÖR TEKNISKA NÄMNDEN Antagen av tekniska nämnden 1992-01-30, 5 Reviderad senast av tekniska nämnden 2010-03-18, 55 Reviderad av kommunstyrelsen 1997-10-21,

Läs mer

é Z TJÄNSTESKRIVELSE Kommunledningskontoret Handläggare: Ola Ingevaldson E-post: ola.ingevaldson@lysekil.se LYSEKILS KOMMUN Kommunstyrelsen

é Z TJÄNSTESKRIVELSE Kommunledningskontoret Handläggare: Ola Ingevaldson E-post: ola.ingevaldson@lysekil.se LYSEKILS KOMMUN Kommunstyrelsen LYSEKILS KOMMUN Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE é Z. I Datum: 2011-05-30 Förvaltn/enhet: Kommunledningskontoret Handläggare: Ola Ingevaldson Telefon: 0523-61 31 02 E-post: ola.ingevaldson@lysekil.se REVIDERING

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Delegationsordning för kommunstyrelsen Delegationsordning för kommunstyrelsen Antagen av kommunstyrelsen 2010-12-07 304 Denna delegationsordning träder i kraft 2011-01-01 2 3 Innehåll Generella bestämmelser 4 Administration 6 Ekonomi 8 Fysisk

Läs mer

Kommunstyrelsens besluts- och delegationsordning gällande personaladministrativa ärenden

Kommunstyrelsens besluts- och delegationsordning gällande personaladministrativa ärenden s besluts- och delegationsordning gällande personaladministrativa ärenden elegering elegering innebär överlåtande av beslutsfunktion. Regler om delegering finns i Kommunallagen, 6 kapitlet. Beslut med

Läs mer

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen.

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen. Författningssamling Antaget av kommunstyrelsen, 2008-09-10 128 Reviderad: 2014-10-08 144, 2015-05-27 103 Kommunstyrelsens delegationsordning Juridiska förutsättningar för delegering De juridiska förutsättningarna

Läs mer

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden Per-Ola Johansson Kultur- och fritidsnämnden 2014-05-01 1 (5) Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden Reglemente Kommunfullmäktige har fastställt reglemente för kultur- och fritidsnämnden. Reglementet

Läs mer

Fastighetsnämndens delegeringsordning. Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015

Fastighetsnämndens delegeringsordning. Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015 delegeringsordning Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015 PRINCIPER FÖR BESLUT MED STÖD AV DELEGERINGSBESTÄMMELSER Innebörd Att fatta beslut med stöd av delegeringsbestämmelser

Läs mer

Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015

Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015 Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015 En nämnd får uppdra åt ett utskott, en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar

Läs mer

DELEGATIONSORDNING. Delegationsordning Natur- och

DELEGATIONSORDNING. Delegationsordning Natur- och DELEGATIONSORDNING Delegationsordning Natur- och trafiknämnden Dokumentets syfte Beskriver vad nämnden ska besluta om samt vilka delegater som ges behörighet att fatta beslut i specifika ärenden inom nämndens

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsens verksamheter

Delegationsordning för kommunstyrelsens verksamheter ionsordning för kommunstyrelsens verksamheter Fastställd av kommunstyrelsen 2015-12-17 Dokumentansvarig: Kommunjuristen Sidan 2 av 13 Beskrivning och tillämpning av delegation Kommunstyrelsens delegationsordning

Läs mer

Reviderat kommunstyrelsen 2000-08-15 195, 2002-10-14 153, 2005-06-07 110, 2006-12-04 243, 2007-09-10 160, 2011-01-17 36

Reviderat kommunstyrelsen 2000-08-15 195, 2002-10-14 153, 2005-06-07 110, 2006-12-04 243, 2007-09-10 160, 2011-01-17 36 1 (8) DELEGATION AV KOMMUNSTYRELSENS BESLUTANDERÄTT Reviderat kommunstyrelsen 2000-08-15 195, 2002-10-14 153, 2005-06-07 110, 2006-12-04 243, 2007-09-10 160, 2011-01-17 36 Kommunstyrelsen har delegerat

Läs mer

Delegationsordning för Kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning för Kultur- och fritidsnämnden Per-Ola Johansson 1 (5) Förslag till ny Delegationsordning för Kultur- och fritidsnämnden Senast reviderad av kultur- och fritidsnämnden i mars 2013 Reglemente Kommunfullmäktige har fastställt reglemente

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSREGLEMENTE. Till kommunledningsutskottet delegeras att på styrelsens vägnar fatta beslut i följande ärenden

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSREGLEMENTE. Till kommunledningsutskottet delegeras att på styrelsens vägnar fatta beslut i följande ärenden FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 41/02 2002-03-01 Ks 5 1 Kf 65 2006-05-29 ändring Ks 22 2007-01-17 ändring Ks 158 2010-09-01 ändring Ks 214 2010-11-03 ändring Ks 123 2013-06-26 ändring

Läs mer

Delegationsbestämmelser för den gemensamma räddningsnämnden för Falköpings och Tidaholms kommuner

Delegationsbestämmelser för den gemensamma räddningsnämnden för Falköpings och Tidaholms kommuner 2013:7 Delegationsbestämmelser för den gemensamma räddningsnämnden för Falköpings och Tidaholms kommuner Antagna av den gemensamma nämnden för räddningstjänsten i Falköping och Tidaholm den 7 januari 2002.

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.01

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.01 elegationsordning för kommunstyrelsen Antagen av kommunstyrelsen 2007-12-03, 195 Kompletterad av kommunstyrelsen 2009-01-12, 8 (gallring av handlingar i slutarkivet) Reviderat av kommunstyrelsen 2009-05-14,

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde den 26 maj 2014

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde den 26 maj 2014 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-04-29 KS-2014/713.111 1 (2) HANDLÄGGARE Helena Gerrby 08-535 30173 Helena.Gerrby@huddinge.se Kommunstyrelsen Anmälan av delegationsbeslut

Läs mer

Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun

Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun 1 Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun Antagen av tekniska nämnden 2013-09-19, 82 Delegation av beslutanderätt har ett antal syften: - Avlasta nämnderna rutinärenden för att skapa

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen

Delegeringsordning för kommunstyrelsen Delegeringsordning för kommunstyrelsen Antagen av kommunstyrelsen 2011-02-16, 9, dnr KS 2011/23 Reviderad av kommunstyrelsen 2011-05-04, 53, 2012-10-24, 92, 2013-09-05, 79, 2015-02-25, 16 Innehållsförteckning

Läs mer

Kommundirektör äger rätt att i enlighet med 6 kap. 3 7 kommunallagen, i sin tur vidaredelegera

Kommundirektör äger rätt att i enlighet med 6 kap. 3 7 kommunallagen, i sin tur vidaredelegera ? 2015 ens vidaredelegering Fastställd av kommundirektören 2015-03-16,.EP Christel Jönsson äger rätt att i enlighet med 6 kap. 3 7 kommunallagen, i sin tur vidaredelegera beslutanderätten. Beslut som har

Läs mer

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden 1. ANVISNINGAR KOMMENTARER Allmänt om delegation Det är svårt att dra gränsen mellan beslut som kräver delegering och sådana som är ren verkställighet.

Läs mer

Svedala Kommuns 4:08 Författningssamling 1 (22)

Svedala Kommuns 4:08 Författningssamling 1 (22) Svedala Kommuns 4:08 Författningssamling 1 (22) antagen av kommunstyrelsen 2015-12 -15, 309 1 Gäller från 2015-01-01 Med de förbehåll, som sägs i kommunallagen 6 kap 34, uppdrar kommunstyrelsen åt utskott,

Läs mer

Riktlinjer för delegation 1

Riktlinjer för delegation 1 STYRDOKUMENT GRUNDDOKUMENT BILAGA L Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 1 januari 2007 Antagen: KF 246/2006 Riktlinjer för delegation 1 1 Allmänt Att "delegera" innebär att flytta över rätten

Läs mer

Delegation för kommunstyrelsens verksamheter 2012

Delegation för kommunstyrelsens verksamheter 2012 Delegation för kommunstyrelsens verksamheter 2012 Antagen av kommunstyrelsen 10 mars 2003, reviderad 25 augusti 2003 (ekonomifrågor), reviderad 17 november 2003 (Central Sweden Bryssel), reviderad 15 mars

Läs mer

Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun

Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun DELEGATIONS- OCH VERKSTÄLLIGHETSORDNING Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun Diarienummer KFN 2015/0002 Fastställd av kultur- och fritidsnämnden 2015-01-28.

Läs mer

Delegationsordning för näringslivsnämnden

Delegationsordning för näringslivsnämnden ut om vidaredelegation fattat av sektorschef för samhällsbyggnads- och tillväxtsektorn 2015-01-01 Delegationsordning för näringslivsnämnden 1 Om delegationsordningen 1.1 Reglementen Av 6 kap. 32 kommunallagen

Läs mer

Förslag DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMPETENS- OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN BESLUTADE 14 JANUARI 2011

Förslag DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMPETENS- OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN BESLUTADE 14 JANUARI 2011 Förslag DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMPETENS- OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN BESLUTADE 14 JANUARI 2011 Med tillämpning av 6 kap 34 kommunallagen delegeras till ordföranden eller vid förfall för denne förste eller

Läs mer

2009-09-24. Stadsbyggnadsförvaltningen

2009-09-24. Stadsbyggnadsförvaltningen 2009-09-24 Stadsbyggnadsförvaltningen Delegationsordning för stadsbyggnadsnämnden Gemensamma regler Nämnden får uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att

Läs mer

Kommunstyrelsens delegationsordning.

Kommunstyrelsens delegationsordning. Kommunstyrelsens delegationsordning. Kommunstyrelsen delegerar till nedan nämnda politiska organ, politiker eller arbetstagare hos kommunen att på styrelsens vägnar - med iakttagande av de begränsningar

Läs mer

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen.

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen. Författningssamling Antaget av tekniska servicenämnden: 2008-09-10 128 Reviderad: 2011-06-09 78, 2014-03-13 33, 2015-02-12 14 Tekniska servicenämndens delegationsordning Juridiska förutsättningar för delegering

Läs mer

Delegationsordning för Lapplands kommunalförbund

Delegationsordning för Lapplands kommunalförbund Reviderad av direktionen 2012-06-26 Delegationsordning för Lapplands kommunalförbund Bestämmelser angående delegation 1. Denna delegationsordning har fastställts av direktionen 2010-06-28 att gälla från

Läs mer

Delegeringsregler för kommunstyrelsen

Delegeringsregler för kommunstyrelsen KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING A 2 1(10) Gäller från Diarienummer 2015-01-01 2014/1382 003 Antagen: kommunfullmäktige 2010-12-06 105 och ändrad senast i kommunstyrelsen 2014-12-10 260. (ersätter: KS 2013-11-20

Läs mer

Delegationsbestämmelser för regionala utvecklingsnämnden

Delegationsbestämmelser för regionala utvecklingsnämnden 1(9) James Winoy Verksamhetsstöd Tfn: 063-14 65 85 E-post: james.winoy@regionjamtland.se 2015-03-03 Dnr: RUN/6/2015 RUN/305/2015 Delegationsbestämmelser för regionala utvecklingsnämnden Innehållsförteckning

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling 2010 Utgiven av Kommunledningskontoret i Kristianstad Nr 489 DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT, PERSONALUTSKOTT, KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE, KOMMUNDIREKTÖR/

Läs mer

Delegationsordning för tekniska nämnden

Delegationsordning för tekniska nämnden Delegationsordning för tekniska nämnden 1 Om delegationsordningen 1.1 Reglementen Av 6 kap. 32 kommunallagen framgår att kommunfullmäktige ska utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde den 1 april 2015

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde den 1 april 2015 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-05 KS-2015/426.111 1 (2) HANDLÄGGARE Gerrby, Helena 08-535 30173 Helena.Gerrby@huddinge.se Kommunstyrelsen Anmälan av delegationsbeslut

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Delegationsordning för kommunstyrelsen Delegationsordning för kommunstyrelsen Fastställd av kommunstyrelsen 2015-02-02, 18 Nr: Ärendegrupp Lydelse Delegat A Allmänt A1 Allmänt Beslut i ärenden av så brådskande karaktär att nämndens beslut inte

Läs mer

Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden

Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2015-01-27, 8 dnr VON 2015/4 Innehållsförteckning Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden... 2 Återrapportering...

Läs mer

Reglemente. Delegationsordning enligt. kommunstyrelsens reglemente KS15-162 002. Föreskrifter Plan Policy Program. Riktlinjer Strategi Taxa

Reglemente. Delegationsordning enligt. kommunstyrelsens reglemente KS15-162 002. Föreskrifter Plan Policy Program. Riktlinjer Strategi Taxa KS15-162 002 Delegationsordning enligt kommunstyrelsens reglemente Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Upprättad 2015-05-12 Antagen av kommunfullmäktige 2015-06-15 27 Giltig

Läs mer

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder.

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder. 003-11 1 GEMENSAMT REGLEMENTE FÖR NÄMNDER I NYNÄSHAMNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 11 mars 2015, 19. Inledande bestämmelser 1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna

Läs mer

Delegeringsordning för regionstyrelsen

Delegeringsordning för regionstyrelsen 1 (7) Delegeringsordning Västra Götalandsregionen Diarienummer RS 691-2012 Antaget av den 13 januari 2015, 7 Delegeringsordning för Förteckning över grupper av ärenden, där har delegerat beslutanderätt

Läs mer

Attest- och delegationsreglemente 2015 Servicenämnden, Varbergs kommun

Attest- och delegationsreglemente 2015 Servicenämnden, Varbergs kommun Attest- och delegationsreglemente 2015 Servicenämnden, Varbergs kommun 1. Inledning Attest- och delegationsreglementet skall tydliggöra och beskriva de attestförfaranden och delegeringar som gäller för

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen i Katrineholms kommun

Delegationsordning för kommunstyrelsen i Katrineholms kommun handling nr 67/2011 Delegationsordning för kommunstyrelsen i Katrineholms kommun Senast reviderad av kommunstyrelsen, 288 Giltighetstid 2008-04-03 2011-12-31 2 (11) STYRELSEN I KATRINEHOLMS Beslutshistorik

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling UTBILDNINGSNÄMNDEN ISSN 2000-043X HebyFS 2015:02 Infördes i författningssamlingen den 27 januari 2015 Utbildningsnämnden beslutade 1 den 9 januari 2015 om följande delegationsordning.

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för kommunstyrelsen 2013-01-24 Reglemente för kommunstyrelsen Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen och nämnder i kommunallagen (1991:900) gäller bestämmelserna i detta reglemente. Kommunstyrelsen har två roller. Den

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KOMMUNSTYRELSEN ISSN 2000-043X HebyFS 2015:46 Infördes i författningssamlingen den 20 augusti 2015 Kommunstyrelsen beslutade 1 den 11 maj 2015, om följande delegationsordning

Läs mer

Revidering av Kommunstyrelsens delegationsordning avseende arbetsgivarfrågor

Revidering av Kommunstyrelsens delegationsordning avseende arbetsgivarfrågor Tjänsteutlåtande 0 Östei kontor Datum 2014-08-21 Dnr ZöM / Till Kommunstyrelsen Revidering av delegationsordning avseende arbetsgivarfrågor Sammanfattning Personalenheten har uppdaterat delegationsordning

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde den 20 oktober 2014

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde den 20 oktober 2014 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-09-22 KS-2014/1203.111 1 (2) HANDLÄGGARE Helena Gerrby 08-535 30173 Helena.Gerrby@huddinge.se Kommunstyrelsen Anmälan av delegationsbeslut

Läs mer

Ärende Lag/avtal Anmärkningar Beslutsfattare

Ärende Lag/avtal Anmärkningar Beslutsfattare A1 Allmänt Beslut i ärenden av så brådskande karaktär att KL 6:36 Återrapportering till nämnden snarast. Ordf, vice ordf, nämndens beslut inte kan inväntas A2 Allmänt Pröva utlämnande av allmän handling,

Läs mer

Mora Orsa Miljönämnd

Mora Orsa Miljönämnd Mora Orsa Miljönämnd DELEGATIONSORDNING PERSONALÄRENDEN Antagen 2011-01-25, 2 Dnr MN 2011-0004-403 Anvisningar till delegaten Syfte Syftet med delegation är att avlasta nämnden rutinartade ärenden för

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för kommunstyrelsen Reglemente för kommunstyrelsen Antaget av kommunfullmäktige den 27 februari 1995, 25. Tillägg och ändringar beslutade av kommunfullmäktige den 26 augusti 1996, 130, den 21 december 1998, 173, den 21 juni

Läs mer

Gäller från 2012-09-01. Antagen av kommunstyrelsen 2012-08-27, 212.

Gäller från 2012-09-01. Antagen av kommunstyrelsen 2012-08-27, 212. Gäller från 2012-09-01. Antagen av kommunstyrelsen 2012-08-27, 212. 1. ALLMÄNNA ÄRENDEN 1.1. Personalärenden - Anställning - Arbetsmiljöuppgifter - Uppsägning - Förhandlingar - Övrigt 1.2. Administrativa

Läs mer

avvisa till förvaltningen försent inkommet överklagande enligt förvaltningslagen 24. inom förvaltningen besluta om skadestånd upp till 2 basbelopp.

avvisa till förvaltningen försent inkommet överklagande enligt förvaltningslagen 24. inom förvaltningen besluta om skadestånd upp till 2 basbelopp. 2014-11-1 Håkan Blomgren Rev 2014-12-05 Delegationsordning folktandvård Inledning Kommunalrättslig delegering innebär en nämnd överför självständig beslutanderätt till en förtroendevald eller tjänsteman

Läs mer

Omsorgsnämndens delegationsordning

Omsorgsnämndens delegationsordning OMSORGSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Diarienummer Datum Omsorgsnämnden Agneta Järkelid 2014-10-22 1 (6) Omsorgsnämndens delegationsordning Beslutad av nämnden för äldre-

Läs mer

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Datum Dnr 20141204 14105 Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Fastställd av regionstyrelsen 20141204 41, att gälla från 20150101. Delegation och verkställighet Delegationsbeslut är ett beslut

Läs mer

Kommunstyrelsens delegeringsordning. Antagen av kommunstyrelsen 5 april 2012, 138

Kommunstyrelsens delegeringsordning. Antagen av kommunstyrelsen 5 april 2012, 138 Kommunstyrelsens delegeringsordning Antagen av kommunstyrelsen 5 april 2012, 138 Delegering av beslutanderätt inom nämnd (6 kap 33-38 kommunallagen) 1. Vad innebär delegering? Delegering enligt kommunallagen

Läs mer

Kommunstyrelsens delegationsordning för Ljusnarsbergs kommun Allmän delegation

Kommunstyrelsens delegationsordning för Ljusnarsbergs kommun Allmän delegation Kommunstyrelsens delegationsordning för Ljusnarsbergs kommun Allmän delegation Beslutad av kommunstyrelsen den 23 maj 2012, 98. Reviderad av kommunstyrelsen den 28 augusti 2013, 180 Reviderad av kommunstyrelsen

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning

Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning 2012-01-31 Ärenden fattade på delegation från Barn- och utbildningsnämnden Delegationsordningen är en förteckning över ärenden som barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

Delegering av beslutanderätt

Delegering av beslutanderätt Delegering av beslutanderätt Legala förutsättningar Enligt kommunallagen får styrelsen uppdra åt ett utskott, en ledamot eller ersättare eller en anställd hos landstinget att besluta på styrelsens vägnar

Läs mer

Vidaredelegeringsordning

Vidaredelegeringsordning Tjänsteskrivelse 2014-01-21 Handläggare: Hans Lundell Vidaredelegeringsordning Sammanfattning Kommunallagen medger att en nämnd får uppdra åt ett utskott, ledamot eller ersättare i nämnd eller åt en anställd

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Antagen av Kommunfullmäktige Beslutsdatum/paragraf 2014-09-10 116 Giltighetstid Tills annat beslut fattas Uppföljningsdatum Senast 2015-02-15 Beteckning KS2014/187-003, 2014.1809

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Delegationsordning för kommunstyrelsen Delegationsordning för kommunstyrelsen Antagen av kommunstyrelsen 2015-04-09 Delegationsordning för kommunstyrelsen Reviderad enl beslut KS 137/150409 A. Allmänt 1. Allmänt om verkställighet, beredning

Läs mer

Ny delegationsordning för kommunstyrelsen

Ny delegationsordning för kommunstyrelsen KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hanna Asp Torkel Winbladh Datum 2015-01-20 Diarienummer KSN-2014-1030 Kommunstyrelsen Ny delegationsordning för kommunstyrelsen Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås

Läs mer

Reglemente. Delegationsordning. Personalärenden enligt Kommunstyrelsens reglemente 11 KS15-171 003. Föreskrifter Plan Policy Program

Reglemente. Delegationsordning. Personalärenden enligt Kommunstyrelsens reglemente 11 KS15-171 003. Föreskrifter Plan Policy Program KS15-171 003 Delegationsordning Personalärenden enligt Kommunstyrelsens reglemente 11 Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Upprättad 2015-05-12 Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen, tillika arbetslöshetsnämnd och krisledningsnämnd i Järfälla kommun 1

Reglemente för kommunstyrelsen, tillika arbetslöshetsnämnd och krisledningsnämnd i Järfälla kommun 1 1 (6) Reglemente för kommunstyrelsen, tillika arbetslöshetsnämnd och krisledningsnämnd i Järfälla kommun 1 1 Mandattid Styrelsens mandattid ska räknas fr.o.m. det sammanträde då valet förrättas och intill

Läs mer

Landstingsstyrelsens delegationsordning

Landstingsstyrelsens delegationsordning Styrande dokument Regeldokument Delegation Sida 1 (10) delegationsordning Legala förutsättningar Enligt 6 kap. 33 kommunallagen (KL) får styrelsen uppdra åt ett utskott, en ledamot en ersättare eller en

Läs mer

Delegationsordning 2015-01-08, 4 KOMMUNSTYRELSEN

Delegationsordning 2015-01-08, 4 KOMMUNSTYRELSEN 2015-01-08, 4 KOMMUNSTYRELSEN INNEHÅLL ALLMÄNT OM DELEGATION... 4 Vad kan man delegera?... 4 Delegering och ren verkställighet... 4 Anmälan av delegationsbeslut... 5 för kommunstyrelsen... 6 3 (18) ALLMÄNT

Läs mer

Tjänsteskrivelse revidering av delegationsordning för folkhälsonämnden 2015-2017

Tjänsteskrivelse revidering av delegationsordning för folkhälsonämnden 2015-2017 Tjänsteskrivelse 2015-05-20 Handläggare: Ulrika Lundgren FHN 2015.0045 Folkhälsonämnden Tjänsteskrivelse revidering av delegationsordning för folkhälsonämnden 2015-2017 Sammanfattning Delegationsordningen

Läs mer

Attest- och delegationsreglemente 2013 Servicenämnden, Varbergs kommun

Attest- och delegationsreglemente 2013 Servicenämnden, Varbergs kommun Attest- och delegationsreglemente 2013 Servicenämnden, Varbergs kommun 1. Inledning Attest- och delegationsreglementet skall tydliggöra och beskriva de attestförfaranden och delegeringar som gäller för

Läs mer

DELEGATIONSORDNING. för överförmyndarnämnden

DELEGATIONSORDNING. för överförmyndarnämnden DELEGATIONSORDNING för Dokumentets syfte Delegationsordning anger vilka frågor en nämnd delegerat och vem som får rätten att besluta på delegation av nämnden i en viss fråga. Nämnd är beslutsfattare. Dokumentet

Läs mer

Reglemente. Tekniska nämden

Reglemente. Tekniska nämden Reglemente Tekniska nämden Hudiksvalls kommun 2010 Reglemente för tekniska nämnden Utöver vad kommunallagen säger om nämnder i 6 kap skall följande gälla för Hudiksvalls kommuns tekniska nämnd Verksamhetsområden

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen i Katrineholms kommun

Delegationsordning för kommunstyrelsen i Katrineholms kommun handling nr 3/2015 Delegationsordning för kommunstyrelsen i Katrineholms kommun Senast reviderad av kommunstyrelsen, 21 2 (12) Beslutshistorik Reviderad av kommunstyrelsen: 2009-05-05, 101 2009-09-30,

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen, Tyresö kommun

Reglemente för kommunstyrelsen, Tyresö kommun Reglemente för kommunstyrelsen, Tyresö kommun Senast reviderat av kommunfullmäktige 2012-10-11 99 Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen och det gemensamma reglementet för nämnder i Tyresö kommun gäller

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Delegationsordning för kommunstyrelsen Fastställd av kommunstyrelsen 1989-11-21 337 Reviderad av kommunstyrelsen 2012-03-20, 81 Gäller från och med 2012-04-25 INLEDNING Regler för delegering av ärenden inom en nämnd finns i kommunallagen 6

Läs mer

Reglemente för tekniska nämnden

Reglemente för tekniska nämnden 1 (7) Ärendenummer KS2013/16 Reglemente för tekniska nämnden Antaget av kommunfullmäktige den 11 juni 2013, paragraf 55, ärendenummer KS2013/16. 1 Nämndens ansvarsområden 1.1 Verksamhetsområde och speciella

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen med vidaredelegationer

Delegationsordning för kommunstyrelsen med vidaredelegationer Delegationsordning för kommunstyrelsen med vidaredelegationer 1 Om delegationsordningen 1.1 Reglementen Av 6 kap. 32 kommunallagen framgår att kommunfullmäktige ska utfärda reglementen med närmare föreskrifter

Läs mer

Delegationsordning Regiondirektörens, hälso- och sjukvårdsdirektörens och trafikdirektörens vidaredelegering av beslut i Region Kronoberg

Delegationsordning Regiondirektörens, hälso- och sjukvårdsdirektörens och trafikdirektörens vidaredelegering av beslut i Region Kronoberg Delegationsordning Regiondirektörens, hälso- och sjukvårdsdirektörens och trafikdirektörens vidaredelegering av beslut i Region Kronoberg Delegationsordning 1 Inledning Denna delegationsordning reglerar

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 111/90 2000-01-01 Kf 12 1 Klu 199/05 2005-10-26 tillägg Kf 64 2006-05-29 ändring

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 111/90 2000-01-01 Kf 12 1 Klu 199/05 2005-10-26 tillägg Kf 64 2006-05-29 ändring FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 111/90 2000-01-01 Kf 12 1 Klu 199/05 2005-10-26 tillägg Kf 64 2006-05-29 ändring PERSONALSTADGA FÖR HÄRJEDALENS KOMMUN KAP 1 INLEDANDE BESTÄMMELSER 1 Tillämpningsområde

Läs mer

Riktlinjer för delegation inom kommunstyrelsen

Riktlinjer för delegation inom kommunstyrelsen 1 (12) Riktlinjer för delegation inom kommunstyrelsen Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelsen (2013-04-10 64) Gäller för: Kommunledningsförvaltningen Giltig fr.o.m. 2013-04-10 Dokumentansvarig:

Läs mer

Kommunstyrelsens delegationsordning

Kommunstyrelsens delegationsordning Kommunstyrelsens delegationsordning Bakgrund Kommunstyrelsens reglemente medger rätt att delegera beslut enl. 6 kap. 33 kommunallagen. Information om hantering av delegationsordningen Näringslivschefen

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen Antagen av kommunstyrelsen 52,2013-06-04 Reviderad av kommunstyrelsen 121, 2013-10-15

Delegationsordning för kommunstyrelsen Antagen av kommunstyrelsen 52,2013-06-04 Reviderad av kommunstyrelsen 121, 2013-10-15 Delegationsordning för kommunstyrelsen Antagen av kommunstyrelsen 52,2013-06-04 Reviderad av kommunstyrelsen 121, 2013-10-15 Syftet med delegation är att kommunstyrelsen ska avlastas ärenden av mer rutinartad

Läs mer

Reglemente för nämnden för myndighetsutövning

Reglemente för nämnden för myndighetsutövning Utgivare: Kommunledningskontoret, Kansliavdelningen Gäller från : 1 januari 2015 Antagen: KF 120/2014 Författningssamling Reglemente för nämnden för myndighetsutövning Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen

Läs mer

Delegationsordning för överförmyndarnämnden

Delegationsordning för överförmyndarnämnden Föreliggande dokument är antaget av överförmyndarnämnden 2013-05-02 34 Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att ny mandatperiod inletts.

Läs mer