Konstfack LM Ericssons väg 14 Ombyggnad slöjdsalar. Rambeskrivning inkl rumsbeskrivning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konstfack LM Ericssons väg 14 Ombyggnad slöjdsalar. Rambeskrivning inkl rumsbeskrivning"

Transkript

1 Ombyggnad slöjdsalar Rambeskrivning inkl rumsbeskrivning Beskrivningen ansluter till AMA Hus 11 Antal sidor inkl denna: 22

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 (22) Rev 01 SAMMANSATTA BYGGDELAR 01.S Sammansatta byggdelar i hus 2 BÄRVERK 27 BÄRVERK I HUSSTOMME 4 RUMSBILDANDE BYGGDELAR, HUS- KOMPLETTERINGAR, YTSKIKT OCH RUMSKOMPLETTERINGAR 43 INRE RUMSBILDANDE BYGGDELAR 44 INVÄNDIGA YTSKIKT 46 RUMSKOMPLETTERINGAR RUMSBESKRIVNING

3 RAMBESKRIVNING Ombyggnad slöjdsalar 3 (22) Denna beskrivning ansluter till AMA Hus 11. ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER Denna beskrivning är upplagd som teknisk rambeskrivning med tillhörande rumsbeskrivning. Målningsbehandlingar anges med beteckning enligt avsnitt LC i AMA Hus 11. Material och arbetsutförande samt kvalitetsnivåer i AMA Hus 11 samt RA Hus 11 och AMA-nytt hus ska ses som mininivå för byggnadsarbetenas utförande om ej annat anges i handlingarna. Vid alternativa utföranden, metoder etc, ska, där handlingarna ej annat anger, det bästa utförandet eller högsta standarden angiven i AMA gälla. För angivna material i denna handling gäller, där handlingarna ej annat anger, eller likvärdigt. Att arbeten bara anges i en handling och ej i både beskrivning och annan handling innebär ändå att alla angivna arbeten ska utföras oavsett var dessa redovisas i handlingarna. Där materialfabrikant har montage-, utförande- och/eller skötselföreskrifter för vara i fråga ska dess anvisningar / föreskrifter följas i i de delar som ej ger sämre resultat än vad AMA föreskriver. Befintliga stommar, sakvaror och ytskikt ska, där handlingar ej annat anger, återställas efter ingrepp. Återställande ska i princip göras till lika befintligt respektive där ombyggnad sker, till lika omgivande ombyggt utförande. Med återställande avses även kulör, glans och ytstruktur. Det åligger entreprenören att vidta sådana åtgärder att befintliga byggnader, byggnadsdelar och installationer ej skadas. Befintliga golv som ska behållas ska förses med erforderliga skyddstäckningar. Motsvarande ska inredning m m som ska bevaras skyddstäckas. Uppkommer ändå skada på befintlig del som ska behållas ska erforderliga efterlagningar eller utbyte av skadad del göras.

4 RAMBESKRIVNING Ombyggnad slöjdsalar 4 (22) BEGREPPSFÖRKLARINGAR Rumsbeskrivningens innehåll Rumsbeskrivningen ska ange alla arbeten som ska förekomma i respektive rum. I rumsbeskrivningen finns texter med hänvisning till ritning och/eller teknisk rambeskrivning. Dessa arbeten finns då angivna i teknisk rambeskrivning under respektive rubrik och/eller på ritning. Detta innebär att handlingarna ska samläsas och att alla angivna arbeten ska utföras oavsett i vilken handling arbetet etc anges. Rumsnummer i rumsbeskrivningen avser efter ombyggnad färdiga rum G. golv S. socklar V. väggar T. tak

5 RAMBESKRIVNING Ombyggnad slöjdsalar 5 (22) 01 SAMMANSATTA BYGGDELAR 01.S SAMMANSATTA BYGGDELAR I HUS Gällande bestämmelser och anvisningar - BBR 19, Boverkets Byggregler - AMA Hus 11 - Materialleverantörers arbetsbeskrivningar och anvisningar KRAVSTÄLLANDE Fukt Relativa fuktigheten för byggdel får inte vara högre än 85% innan ytskikt appliceras. Brandkrav Brandavskiljningar och brandtätningar ska utföras enligt gällande bestämmelser. Ljudkrav Ljudisolering ska utföras enligt krav i handlingar. Toleranser För toleranser gäller föreskrifter i AMA Hus 11 för aktuell byggdel respektive byggdelstyp. För ytojämnheter o d gäller föreskrifter i AMA Hus 11 under aktuell AMA-kod i produktionsresultat. För toleranser gäller AMA och vid olika alternativ ska det bästa utförandet angivet i AMA gälla. DEMONTERING, RIVNING Tvättbänkar inklusive avskiljare och pumpar ska demonteras. Sparas för senare användning. Rivningar ska utföras så att minsta möjliga skador uppstår på omgivande ytor. Rivet material ska källsorteras. Hantering av avfall ska följa SFS 2011:927. Rivningar och demonteringar ska, utöver vad handlingarna anger, göras i den omfattning som fordras för montage av nya byggnadsdelar, installationer, ytskikt m m samt att fullt färdig byggnad / -del erhåller de material, ytskikt m m som anges i handlingarna.

6 RAMBESKRIVNING Ombyggnad slöjdsalar 6 (22) Efter riven golvmatta ska undergolv av betong renslipas från limrester etc medels diamantslipning, ytfräsning eller motsvarande, i rivningen ska även löst underlag (spackel / avjämningsmassa) och underlag med dålig hållfasthet ingå. Vid rivning keramiska plattor på väggar ska bruk / fästmassa rivas så att ny och befintligt fullt färdig efterlagad / kompletterad yta sammanfaller i liv. Befintliga målade och/eller putsade underlag som ska beklädas med keramiska plattor eller ny puts ska: - rengöras från färg som kan ge kemiska reaktioner med de nya materialen - rengöras från allt löst sittande material som kan minska vidhäftningen med de nya materialen Håltagningar, demonteringar / rivningar för installationer För installationsarbeten och rivningar av installationer ska, där ej annat anges: - håltagningar göras i byggnadsdelar Återställande, rengöring Där i handlingar ej annat anges ska befintliga stommar, sakvaror och ytskikt återställas efter ingrepp. Återställande ska i princip göras till lika befintligt respektive där utrymmen ombyggs, till lika omgivande ombyggda ytor. Med återställande avses även kulör, glans och ytstruktur.

7 RAMBESKRIVNING Ombyggnad slöjdsalar 7 (22) 2 BÄRVERK 27 BÄRVERK I HUSSTOMME 27.F Stombjälklag Lätta mellanbjälklag Lätta mellanbjälklag ska utföras i omfattning enligt ritning. Konstruktion ska vara ovanliggande plywoodskivor, bärande reglar med mellanliggande mineralullsisolering samt plywood och gipsskiva som innertaktak. Lätta mellanbjälklag ska konstrueras så att de tål belastning av en person för städning och underhåll. Brandkrav ska vara enligt ritning. Konstruktion ska klara ljudkrav: R w =48 db. Utåtgående hör mellan vägg och lätta mellanbjälklag ska förses med skydd av synlig plåt lika befintliga i fastigheten.

8 RAMBESKRIVNING Ombyggnad slöjdsalar 8 (22) 4 RUMSBILDANDE BYGGDELAR, HUSKOMPLETTERINGAR, YTSKIKT OCH RUMSKOMPLETTERINGAR Brandtätningar Brandtätningar ska utföras kring installationer m m som bryter brandgräns. Tätningar ska göras så att genomgångar håller minst samma brandtekniska klass som den genomgångna byggnadsdelen. 43 INRE RUMSBILDANDE BYGGDELAR 43.CB 43.CB/41 Innerväggar (ej stominnerväggar) Väggar Befintliga väggar av murverk, betong, skivor och trä ska kompletteras efter utförda ingrepp samt av befintliga skador och installationer som demonteras eller rivs. Kompletteringar / igensättningar i väggar ska utföras med material lika anslutande befintliga väggar där handlingarna ej annat anger. Innerväggar (ej stominnerväggar) skivor och stålregelverk Skivväggar V1 95 mm stålplåtsreglar, min 70 mm mineralullsisolering, beklädnad båda sidor med plywood + gips, ljudkrav: R w =48 db Observera att befintliga elstegar ska gå genom väggar, tätning utförs. Alla ljud- och brandkrav ska innehållas ända upp till full vägghöjd. Väggar utförs enligt anvisningar i Danogips / Gyprocs Handbok, eller likvärdig, enligt senaste upplagan. Väggstommar (till skivväggar) som ansluter mot omgivande byggnadsdelar ska vara försedda med pålimmade lister av EPDM-gummi. Över öppningar för dörrset o d ska yttre skivan monteras med fog mitt över öppning. Utåtgående vägghörn ska förses med skydd av plåt som spacklas och målas samtidigt med vägg, typ Danogips hörnskydd (HSK), hela hörnsträckan. Gäller även hörn i smygar vid glaspartier och dörrar. Kring glaspartier och dörrset förstärks stommar med träregel. 43.CC Öppningskompletteringar i innervägg Dörrset och glaspartier

9 RAMBESKRIVNING Ombyggnad slöjdsalar 9 (22) Nya dörrset och glaspartier ska vara enligt ritning. Till nya dörrset ska dörrstoppar monteras på vägg. 43.D Bjälklagsöverbyggnader och öppningskompletteringar 43.DB/11 43.DC Golv platsgjuten betong Undergolv Undergolv Undergolv ska lagas/kompletteras med avseende på skador och ojämnheter innan nya mattor läggs. Komplettering av undergolv av betong ska utföras med betong, mindre kompletteringar, tunna kompletteringar / utlagningar och nivåutjämningar får utföras med avjämningsmassa. Lägsta hållfasthet på bruk och massor ska vara C25/30. Överyta som ska beläggas ska ytbehandlas till stålglättad yta. 44 INVÄNDIGA YTSKIKT 44.B Ytskikt på golv Golvbeläggningar Ny gummimatta med pastillmönster ska vara Norament 825 i kulör Ny gummimatta med hamrad yta ska vara Noramnet 1910 i kulör enligt senare besked. (Kulör ska vara den variant i kommande kollektion som motsvara kulör 0884 i den nuvarande kollektionen.) Nya gummisocklar ska vara Nora, höjd 100 mm i kulör C Ytskikt på väggar Keramiska plattor Keramiska plattor ska vara vita plattor, 150x150 mm. Fog ska vara grå. Keramiska plattor ska sättas i tunnsättningsmassa på slätt underlag. Kakel som stänkskydd ska sättas i klass VA. Ljudabsorbenter Ljudabsorbenter på väggar ska vara Ecophon Master FT, kant C, kulör vit. Absorbenter limmas mot vägg och ska uppfylla absorbtionsklass A.

10 RAMBESKRIVNING Ombyggnad slöjdsalar 10 (22) 44.Z Övriga invändiga ytskikt MÅLNING Allmänt Målningsarbeten enligt HusAMA -11 kap LC med kompletterande text. Målningsbättring ska utföras, utöver vad beskrivning anger, där byggnadsarbeten och lagningar för installationer utförs. Med målningsbättring (måln bättr) avses att följande ska bättras: - skadade ytor, både tidigare som under entreprenadtiden uppkomna skador - efterlagade ytor Måln bättr ska utföras till lika omgivande ytors utseende (glans, kulör och struktur). MATERIAL- OCH VARUKRAV Val av grundfärger ska följa materialfabrikantens föreskrifter om dessa skiljer sig från i beskrivningen angivet. Material till underbehandlingar ska anpassas till förekommande underlag och till färdigstrykningsfärg. Latexfärg Nordsjö Bindoplast används till väggar och tak glans 7, kulör NCS S 0502-Y. UTFÖRANDEKRAV Rengöring Rengöring och underbehandlingar ska, där fabrikant så anger, följa materialfabrikantens föreskrifter där dessa skiljer sig från i beskrivningen angivet. Invändig tvättning för ommålning ska, där ej annat anges, göras med Målartvätt. Stöppling ska utföras av all invändig målning av väggar och tak med latexfärg (rollas med korthårig nylonborst, sprutas eller likvärdigt).

11 RAMBESKRIVNING Ombyggnad slöjdsalar 11 (22) 46 RUMSKOMPLETTERINGAR 46.B Inredningar Inredning Befintlig vask med luddlåda och diskbänkar installeras enligt ritning. Övrig inredning enligt ritning. För ny snickeriinredning gäller, där ej annat anges, att: - luckor och fronter ska vara vita - skruv till gångjärn och liknande ska vara helgängade, hål för skruv ska vara förborrade - skruvar, brickor och dylikt ska vara av samma kvalitet och ytbehandling som respektive metallbeslag - laminerade ytor ska vara försedda med högtryckslaminat - direktlaminat ska utgöras av lägst 120 gr s laminat. - erforderliga passlister i kvalitet lika snickerier i övrigt ska ingå Belysning Ny belysning ska vara enligt ritning. Elutrustning Elutrustning som eluttag, belysningsknappar mm ska vara lika övrig utrustning i fastigheten. Kanalisation Kraft-, el- och datakanalisation ska utföras dold i och i anslutning till väggar som anges som nya på ritning och bakom bänkinredning där ej annat anges på ritning. I övrigt utförs kanalisation dold med Thorsmanskena. Avloppspump Ny avloppspump ska vara ABS PIRANHAMAT-701, tryckstyrd eller motsvarande. (leverantörsförslag IMA pumpservice AB,

12 RUMSBESKRIVNING 12 (22) 12.Q13.03.FF MJUK SLÖJD Rivning Gummimatta på golv och socklar Erfoderlig rivning enligt relations- mått- och littraritning och rambeskrivning Stom- och stomkompletteringsarbeten Komplettering av stommar etc. utförs enl byggdelsbeskrivningen Nya väggar, se ritning Nya glaspartier, se ritning Nya dörrset, se ritning Ytskikt G. Gummimatta hamrad yta S. Gummisockel V. Bef väggytor Gipsskivor Kakel vid bänk, 5 skift över bänk Ljudabsorbenter enligt ritning T. Bef Installationer Befintliga belysningsarmaturer demonteras. Nya belysningsarmaturer. Diskbänk, ansluts till avloppspump i allmänt grovsnickeri Takmonterade höj- och sänkbara eluttag Tillhandahållen projektor installeras i tak. Befintliga eluttag flyttas där vägg rivs. Befintlig strömbrytare demonteras och återmonteras.

13 RUMSBESKRIVNING 13 (22) 12.Q13.05.G VERKSTADSGATAN Demontering Rulljalusi (ska användas på annat håll i byggnaden) Rivning Erfoderlig rivning enligt relations- mått- och littraritning och rambeskrivning Stom- och stomkompletteringsarbeten Komplettering av stommar etc. utförs enl byggdelsbeskrivningen Ny vägg till UK kabelstege, se ritning Ytskikt G. Bef betong S. - V. Bef väggytor, se Anm Gipsskivor KBC T. Bef Anm Nederkant vägg spacklas mot golv av slipad betong. Omsorg ska ägnas åt fog då sockel ej ska monteras. Arbeten görs lokalt för ingrepp.

14 RUMSBESKRIVNING 14 (22) 12.Q16.01.FÖ FÖRRÅD Rivning Erfoderlig rivning enligt relations- mått- och littraritning och rambeskrivning Stom- och stomkompletteringsarbeten Nya väggar, se ritning Nytt undertak, se ritning Nytt dörrset, se ritning Ytskikt G. Gummimatta hamrad yta S. Gummisockel V. Bef väggytor Gipsskivor T. Gipsskivor Installationer Ny belysning Sprinkler Rök/värmedetektor

15 RUMSBESKRIVNING 15 (22) 12.Q16.03.G ATELJÉGRÄND Rivning Erfoderlig rivning enligt relations- mått- och littraritning och rambeskrivning Stom- och stomkompletteringsarbeten Komplettering av stommar etc. utförs enl byggdelsbeskrivningen Nya väggdelar, se ritning Nya glaspartier, se ritning Nya dörrset, se ritning Ytskikt G. Bef betong S. - V. Bef väggytor måln bättr Gipsskivor T. Bef Anm Kortläsare för dörrar till slöjdsalar Arbeten görs lokalt för ingrepp.

16 RUMSBESKRIVNING 16 (22) 12.S13.01.IA ALLMÄNT GROVSNICKERI Rivning Gummigolv och socklar i del av rum, f d projektrum/ateljé samt till hel platta mot riven vägg i nuvarande rum Erfoderlig rivning enligt relations- mått- och littraritning och rambeskrivning Stom- och stomkompletteringsarbeten Komplettering av stommar etc. utförs enl byggdelsbeskrivningen Nya väggar, se ritning Nytt innertak, del av rum, se ritning Nytt glasparti, se ritning Bef dörrset Nya dörrset, se ritning Ytskikt G. Bef gummigolv Gummigolv kompl i f d projektrum/ateljé samt efter rivna plattor pastillmönstrad S. Bef gummisockel Gummisocklar kompl i f d projektrum/ateljé V. Bef väggytor måln bättr Gipsskivor lika bef T. Bef måln bättr Gipsskivor i f d projektrum/ateljé lika bef Installationer Befintliga belysningsarmaturer i f d projektrum/ateljé demonteras Nya belysningsarmaturer kopplade till befintlig belysning monteras i f d projektrum/ateljé Eluttag Elstege höjs. Sprinkler Elledningar på vägg flyttas. Väggmonterad spånsugsslang flyttas. Dräneringsrör på vägg i f d projektrum/ateljé flyttas. Avloppspump

17 RUMSBESKRIVNING 17 (22) 12.S13.02.FF HÅRD SLÖJD Rivning Gummimatta på golv och socklar Erfoderlig rivning enligt relations- mått- och littraritning och rambeskrivning Stom- och stomkompletteringsarbeten Nya väggar, se ritning Nya glaspartier, se ritning Nya dörrset, se ritning Ytskikt G. Gummimatta pastillmönstrad S. Gummisockel V. Bef väggytor Gipsskivor Ljudabsorbenter enligt ritning T. Bef Installationer Eluttag Befintliga belysningsarmaturer demonteras. Nya belysningsarmaturer. Takmonterade höj- och sänkbara eluttag Befintliga eluttag demonteras där skåpinredning ska stå mot vägg (täcklock monteras på dosa) Befintliga eluttag flyttas där vägg rivs Befintlig strömbrytare demonteras och återmonteras

18 RUMSBESKRIVNING 18 (22) 12.S13.03.FF YTBEHANDLINGSRUM Rivning Gummimatta på golv och socklar Erfoderlig rivning enligt relations- mått- och littraritning och rambeskrivning Stom- och stomkompletteringsarbeten Komplettering av stommar etc. utförs enl byggdelsbeskrivningen Nya väggar, se ritning Nytt innertak, se ritning Nytt glasparti, se ritning Nytt dörrset, se ritning Ytskikt G. Gummimatta pastillmönsrad S. Gummisockel V. Bef väggytor Gipsskivor Kakel vid diskbänk, 10 skift från ök sockel T. Gipsskivor Installationer Eluttag Diskbänk, återanvänd avskiljare monteras, ansluts till avloppspump i allmänt grovsnickeri Sprinkler Befintliga belysningsarmaturer demonteras. Nya belysningsarmaturer. Rök/värmedetektor Frånluftsdon

19 RUMSBESKRIVNING 19 (22) 12.S13.04.FF INSPIRATIONSRUM Rivning Gummimatta på golv och socklar Kakel vid bänk Erfoderlig rivning enligt relations- mått- och littraritning och rambeskrivning Stom- och stomkompletteringsarbeten Komplettering av stommar etc. utförs enl byggdelsbeskrivningen Nya väggar, se ritning Nytt innertak, se ritning Nya glaspartier, se ritning Nya dörrset, se ritning Ytskikt G. Gummimatta hamrad yta S. Gummisockel V. Bef väggytor Gipsskivor KBC T. Gipsskivor Installationer Belysning med belysningsknapp. Sprinkler (befintlig kan ev användas) Rök/värmedetektor (befintlig kan ev användas) Frånluftsdon (befintlig kan ev användas)

20 RUMSBESKRIVNING 20 (22) 12.U13.01.FF PROJEKTRUM/ATELJÉ Rivning Erfoderlig rivning enligt relations- mått- och littraritning och rambeskrivning Stom- och stomkompletteringsarbeten Komplettering av stommar etc. utförs enl byggdelsbeskrivningen Ny vägg, se ritning Bef fönster Bef dörrset Ytskikt G. Bef gummimatta S. Bef uppvikt gummimatta kompl lika bef mot ny vägg V. Bef väggytor måln bättr Gipsskivor KBC T. Bef Installationer Armaturer anpassas efter ny rumsutformning.

21 RUMSBESKRIVNING 21 (22) 12.U13.02.FF PROJEKTRUM/ATELJÉ Rivning Erfoderlig rivning enligt relations- mått- och littraritning och rambeskrivning Stom- och stomkompletteringsarbeten Komplettering av stommar etc. utförs enl byggdelsbeskrivningen Ny väggdel, se ritning Ytskikt G. Bef gummimatta S. Bef uppvikt gummimatta kompl lika bef mot ny väggdel V. Bef väggytor Gipsskivor T. Bef

22 RUMSBESKRIVNING 22 (22) 12.U13.02.FF KONTOR Rivning Gummimatta på golv och socklar Erfoderlig rivning enligt relations- mått- och littraritning och rambeskrivning Stom- och stomkompletteringsarbeten Komplettering av stommar etc. utförs enl byggdelsbeskrivningen Nya väggar, se ritning Nytt innertak, se ritning Bef fönster Nytt glasparti, se ritning Nytt dörrset, se ritning rengörs Ytskikt G. Gummimatta pastillmönstrad S. Gummisockel V. Bef väggytor Gipsskivor T. Gipsskivor Installationer Eluttag Belysning med belysningsknapp Sprinkler Radiatorer målningsbättras Rök/värmedetektor Kylbaffel monteras på vägg och ansluts till kylsystem Tilluftsdon inklusive brandspjäll ansluts till befintlig kanal Överluftsdon med ljuddämpare monteras mot allmänt grovsnickeri