Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-11-06"

Transkript

1 1(52) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset klockan 15:00-16:10 Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Lars Andersson (S), tjänstgörande ersättare Mikael Edlund (S) Mona Kanaan (S) Marie Svensson (S) Ingrid Sermeno Escobar (MP) Maria Chergui (V) Jari Puustinen (M) Nils Brown (M) Monica Wikberg (M) Niklas Frykman (FP) Maria Mauritzon (M) Lotta Jonsson (KD) Kim Fredriksson (SD) Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Joel Hamberg (V) Magnus Arreflod (MP) Maria Buco (FP) Niklas Frykman (FP) Justeringens plats och tid Torsdagen den 15 november 2012, stadshuset Paragrafer Underskrifter... Sekreterare Marie Johansson-Saati Ordförande Justerande... Jimmy Jansson... Niklas Frykman Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Anslaget sätts upp Anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens kansli Underskrift...

2 2(52) Övriga närvarande Pär Eriksson, kommundirektör Tryggve Lundh, utvecklingsdirektör Tommy Malm, ekonomidirektör Ingrid Sköldmo, förvaltningschef Gudrun Nyqvist, koordinator Eva Norberg, kommunikationsdirektör Malai Bierfeldt, kommunsekreterare

3 3(52) KSKF/2012:1 216 Val till kommunala uppdrag kommunstyrelsen Beslut Nedanstående avsägelser godkänns: Iha Frykmans (M) avsägelse från uppdraget som ledamot i kommunala pensionärsrådet. Nedanstående personer väljs till respektive uppdrag: Förslagskommittén, från och med den 1 november 2012 till och med den 31 december Ledamot Jari Puustinen (M) efter Kjell-Erik Israelsson (M) Jury för demokratipriset, till och med den 31 december (Kommunstyrelsens beslut 9 oktober , punkt 3) Ordförande Jimmy Jansson (S) Ledamot Maria Chergui (V) Ledamot Magnus Johansson (MP) Ledamot Jari Puustinen (M) Kommunstyrelsens arbetsutskott, från och med den 1 november 2012 till och med den 31 december Ledamot Nils Brown (M) efter Kjell-Erik Israelsson (M) Ledamot Marie Svensson (S) efter Johan Nilsson (S) Kommunala pensionärsrådet, från och med den 1 november 2012 till och med den 31 december 2014 Ledamot Eva Schmekel (M) efter Iha Frykman (M)

4 4(52) Mark- och exploateringsutskottet, från och med den 1 november 2012 till och med den 31 december Ledamot Jari Puustinen (M) Ledamot Maria Buco (FP) Personalutskottet, från och med den 1 november 2012 till och med den 31 december Ledamot Jari Puustinen (M) efter Kjell-Erik Israelsson (M) Styrgrupp för folkhälsa, till och med den 31 december Ledamot Lotta Jonsson (KD) Ärendebeskrivning Iha Frykman (M) har i skrivelse ankomststämplad den 18 oktober 2012 avsagt sig uppdraget som ledamot i kommunala pensionärsrådet. Yrkande Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag med den ändring som framförs av Mikael Edlund (S) det vill säga att val till Naturvårdsberedningen felaktigt tagits med i förslaget. Beslutet skickas till: Samtliga valda, för kännedom Samtliga entledigade, för kännedom Berörda organ, för kännedom

5 5(52) KSKF/2012: Preliminär verksamhetsplan 2013 för kommunstyrelsen Beslut 1. Kommunstyrelsens preliminära verksamhetsplan för 2013 antas. 2. Texten i verksamhetsplanen, sidan tre, under rubriken Logistikutbyggnad: Flygplatsens potential ska utvecklas i ett regionalt perspektiv stryks. Reservationer Jari Puustinen (M), Nils Brown (M), Monica Wikberg (M), Niklas Frykman (FP), Maria Mauritzon (C) och Lotta Jonsson (KD) reserverar sig mot beslutet. Skriftlig reservation lämnas (bilaga). Kim Fredriksson (SD) reserverar sig muntligt mot beslutet. Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har den 16 oktober 2012 inkommit med förslag till kommunstyrelsens preliminära verksamhetsplan I Årsplanen för 2013 anger den politiska majoriteten följande områden som särskilt viktiga. - Attraktiv stad - Ekologisk uthållighet - Fler jobb - Höjd utbildningsnivå Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2013 prioriterar åtgärder baserade på Årsplanen utifrån kommunstyrelsens roll att leda och styra och utveckla verksamheten. Kommunledningskontoret biträder kommunstyrelsen i dessa frågor. Konsult och Uppdrag kommer att arbeta enligt antagen Affärsplan,vilken i väsentliga delar ersätter förvaltningens del i kommunstyrelsens verksamhetsplan.

6 6(52) Yrkanden Marie Svensson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag samt lämnar ett ändringsyrkande som innebär att texten i verksamhetsplanen, sidan 3, under rubriken Logistikutbyggnad: Flygplatsens potential ska utvecklas i ett regionalt perspektiv stryks. Kim Fredriksson (SD) yrkar avslag på kommunledningskontorets förslag till verksamhetsplan till förmån för Sverigedemokraternas eget förslag. Niklas Frykman (FP) yrkar bifall till moderaternas, folkpartiets, kristdemokraternas och centerpartiets förslag och avslag på kommunledningskontorets förslag. Jari Puustinen (M), Nils Brown (M), Monica Wikberg (M), Lotta Jonsson (KD) och Maria Maruritzon (C) instämmer i Niklas Frykmans (FP) yrkande. Ingrid Sermeno Escobar (MP) och Maria Chergui (V) instämmer i Marie Svensson (S) yrkanden. Propositionsordning Ordföranden finner att det finns följande förslag till beslut: 1. bifall till kommunledningskontorets förslag till verksamhetsplan med Marie Svenssons (S) ändringsyrkande 2. bifall till moderaternas, folkpartiets, kristdemokraternas och centerpartiets förslag till verksamhetsplan 3. bifall till sverigedemokraternas förslag till verksamhetsplan Ordförande föreslår en propositionsordning som innebär att de tre förslagen ställs mot varandra. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen. Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt kommunledningskontorets förslag med ändringsyrkandet. Beslutet skickas till: Kommunledningskontoret, för åtgärd

7 7(52) KSKF/2012: Anvisningar för marknadsmässiga borgensavgifter samt internbankspåslag Beslut Förslag till kommunfullmäktige 1. Konkurrensneutraliserande borgensavgift och internbankspåslag ska från och med 2012 tas ut för borgen, checkkredit och lån till hel och delägda bolag. Avgift för 2014 och framåt fastställs och meddelas årligen kommunens bolag senast den 31 augusti året innan. Vid större förändringar på finansmarknaden ska avgiften/påslaget förändras under innevarande år. 2. Kommunstyrelsen ges rätt att delegera rätten för fastställande av nivåer på borgensavgift och internbankspåslag. 3. Tidigare beslut om borgensavgift enligt kommunfullmäktiges beslut den 22 oktober upphävs i och med ikraftträdande av anvisningar för marknadsmässiga borgensavgifter och internbankspåslag. Kommunstyrelsen för egen del Kommunens finanschef ges beslutanderätt för fastställande av nivåerna på Borgensavgift och Internbankspåslag. Beslut avrapporteras löpande till kommunstyrelsen och Eskilstuna Kommunföretag AB. Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har den 18 oktober 2012 inkommit med en skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att det inom EU finns regler om konkurrens- och statsstödsregler och dessa anammade Sverige vid inträdet För att förtydliga reglerna så infördes 2011 lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Lagen trädde i kraft den 1 januari 2011 och riktar bland annat in sig på de borgensavgifter samt ränta på interna lån som kommuner tar ut av sina bolag. Från och med 2013 föreslås en ny lag om olagligt statsstöd. Avsikten med den föreslagna lagen tillsammans med lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag är bland annat att tydliggöra tillämpningen av EU:s statsstödsregler i svensk lagstiftning. Även kommuner omfattas av lagstiftningarna.

8 8(52) I korthet går lagstiftningarna ut på att borgenavgifter och internbankspåslag ska vara så höga att den totala räntekostnaden för ett kommunalt bolag som verkar i konkurrensutsatt verksamhet, ska hamna på samma nivå som ett motsvarande privat bolag (så kallad marknadsmässig ränta). En för låg räntekostnad betraktas som olagligt statsstöd till det kommunala bolaget. Sveriges kommuner och landsting (SKL) genomförde en utredning kring lagstiftningen och lämnade sin slutrapport under våren Rapporten tolkar lagen samt lagförslaget och lämnar följande rekommendationer: Samtliga krediter tecknade efter den 1 januari 1995 och som fortfarande är gällande omfattas av lagstiftningen. Borgensavgiften ska fastställas som skillnaden i finansieringskostnad för lån med respektive utan kommunal borgen. För bostadsbolag innebär detta i praktiken skillnaden mellan lån med kommunal borgen och lån mot pantbrev. Det vill säga ränta på externt lån samt att borgensavgift ska motsvara marknadsmässig ränta. Ränta på interna lån ska fastställas till samma nivå som lån utan kommunal borgen. För bostadsbolag ska jämförelse göras mot lån mot pantbrev. Det vill säga interna lånets räntenivå ska motsvara marknadsmässig ränta. Borgensavgift respektive ränta på interna lån ska fastställas vid varje enskilt lånetillfälle. I realiteten är det inte möjligt då främst affärsbanker inte är villiga att lägga ner det arbete som krävs för att fastställa marknadsmässig ränta för varje enskilt lån. Speciellt vid de tillfällen då de inte vinner en upphandling av finansiering. Det har inneburit att de flesta kommuner valt att fastställa marknadsmässig ränta vid ett tillfälle under kalenderåret men lämnat öppet för justering om stora marknadsförändringar sker under den perioden. Oavsett hantering är det viktigt att dokumentera hur arbetet med fastställande av nivåer genomförts. Nivån på borgensavgiften samt ränta på interna lån ska spegla kreditens löptid och belopp.

9 9(52) Borgensavgift och internbankspåslag består av följande komponenter: 1. Skillnaden i räntenivå mellan kommunal borgen och annan säkerhet. För fastighetsbolagen innebär det skillnad i ränta mellan lån med kommunal borgen respektive lån med pantbrev som säkerhet. Komponenten fastställs genom att internbanken har löpande avstämning med affärsbanker och konsulter verksamma i finansbranschen. Uppgifter från dessa avstämningar dokumenteras och arkiveras hos internbanken. 2. Skillnaden i räntenivå (kreditmarginal) mellan Kommuninvest och billigaste affärsbank. Komponenten fastställs genom att förfrågningsunderlag skickas ut till Kommuninvest och affärsbanker i samband med extern upplåning. Nivån kommer att bestå av ett snitt mellan det senaste årets externa låneofferter, som dokumenteras av och arkiveras hos internbanken. Om finansiering sker med affärsbank som motpart utgår komponenten. Grundtanken är att borgensavgiften och internbankspåslaget ska delas upp på kort kapitalbindning (mindre än ett år) och lång kapitalbindning (överstigande ett år). Vid tillfällen då skillnaden mellan dessa bindningstider är mindre än 0,10 procent fastställs en avgift oavsett löptid. Enligt tidigare kommunfullmäktige beslut om borgensavgift tas det idag ut en borgensavgift om 0,30 procent. Förändringen av regelverket och tillämpningen av det nya förslaget kommer med dagens nivåer motsvara en konkurrensneutraliserande borgensavgift och internbankspåslag om 0,8 procent - 0,95 procent. Samtliga nuvarande borgensåtaganden för kommunala bolag ändras så snart som möjlig till ny årlig borgensavgift. Efter justering ska dessa lån ha en total räntekostnad enligt marknadsmässig nivå.

10 10(52) Ränta på bolagens utnyttjande av beviljad intern checkkreditlimit ändras så snart som möjligt till marknadsmässig nivå. Beslutet innebär att kommunen följer gällande lagstiftning och medför isolerat ökade intäkter för kommunen och motsvarande ökad kostnad för kommunens bolag. Yrkande Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag. Beslutet skickas till: Kommunledningskontoret, för åtgärd Eskilstuna kommunföretag AB, för kännedom

11 11(52) KSKF/2012: Förslag till villkor för införande av självstyrande enheter inom skolan i Eskilstuna kommun Beslut Förslag till kommunfullmäktige 1. Föreslagna villkor för införande av självstyrande enheter inom skolan i Eskilstuna kommun antas. 2. Årbyskolan och Björktorpsskolan erbjuds möjlighet att driva skolenheten som självstyrande enhet från och med terminsstart Projektet ska bedrivas under en treårsperiod och utvärderas under hösten 2016 och därefter ska ett nytt beslut fattas. 3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att revidera reglementen och delegationsordning inför organisationsförändringen. Särskilt yttrande Jari Puustinen (M), Nils Brown (M), Monica Wikberg (M), Niklas Frykman (FP), Maria Mauritzon (C) och Lotta Jonsson (KD) lämnar ett särskilt yttrande (bilaga). Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har den 19 oktober 2012 inkommit med en skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att kommunfullmäktige har beslutat att ge förskolor och grundskolor möjlighet att delta i ett projekt med självstyrande enheter. Syftet är att skapa ett större friutrymme i befogenheter och ansvar för verksamheterna. Kommunstyrelsen fick i uppdrag att i nära samarbete med barn- och utbildningsnämnden och Torshälla stads nämnd undersöka förutsättningarna och ta fram kriterier för självstyrande enheter. Hösten 2011 tillsattes en fördjupad utredning och förslag till villkor utarbetades. En referensgrupp har under våren 2012 arbetat med ytterligare fördjupning i frågor rörande villkor och aktuella verksamhetsfrågor. Skolor och förskolor i Eskilstuna kommun har mellan perioden januari till och med den 31 mars 2012 haft möjlighet att lämna in intresseanmälan. Årbyskolan och Björktorpsskolan har inkommit med intresseanmälningar. Båda skolorna uppfyller angivna kriterier och visar på utvecklingspotential. Det finns i båda fallen en aktiv ledning med delaktiga medarbetare. Tidplanen framåt innebär att respektive skola ska teckna avtal inför övergång till skolstart i augusti 2013.

12 12(52) Projektet ska utvärderas av extern utvärderare och återrapporteras till kommunstyrelsen under Därefter ska ett nytt beslut fattas om vad som ska ske efter projekttidens slut. Yrkanden Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag. Jari Puustinen (M), Lotta Jonsson (KD), Maria Mauritzon (C) och Niklas Frykman (FP) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag och lämnar ett särskilt yttrande. Kim Fredriksson (SD) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag. Ingrid Sermeno Escobar (MP) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.

13 13(52) KSKF/2012: Inrättande av en funktion som lokal utbildningsinspektör i Eskilstuna kommun Beslut Förslag till kommunfullmäktige 1. Förslag till organisation godkänns och träder ikraft den 1 januari Kommunstyrelsen får i uppdrag att föreslå förändringar i berörda nämnders reglementen. 3. Nämndernas ramar justeras i kompletterande årsplan 2013 genom ramminskning: Barn- och utbildningsnämnden kronor Torshälla stads nämnd kronor Arbetsmarknads- och familjenämnden kronor 4. Kommunstyrelsen begär kronor från 2013 för kostnadstäckning av lokal utbildningsinspektörsfunktion. Kommunstyrelsen för egen del Kommunledningskontoret får i uppdrag att slutföra organisationsförändringen och bemanna för uppdraget. Reservation Jari Puustinen (M), Nils Brown (M), Monica Wikberg (M), Niklas Frykman (FP), Maria Mauritzon (C) och Lotta Jonsson (KD) reserverar sig mot beslutet. Skriftlig reservation lämnas (bilaga). Avstår från att delta i beslutet Kim Fredriksson (SD) deltar ej i beslutet under beslutspunkt 3. Sammanfattning Kommunledningskontoret har den 17 oktober 2012 inkommit med en skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att kommunstyrelsen beslutade den 14 augusti 2012 att utredningen med förslag till organisation för lokal skolinspektör skulle skickas

14 14(52) på remiss för yttrande från berörda nämnder och fristående förskolor och skolor. Yttrandena skulle vara kommunstyrelsen tillhanda senast 20 september Barn- och utbildningsnämnden, arbetsmarknads- och familjenämnden och Torshälla stads nämnd har inkommit med yttranden. Från övriga remissinstanser har yttranden inkommit från föräldrakooperativet Myran, Internationella Engelska Skolan och British Junior (British Schools). Förslaget är justerat utifrån synpunkterna i remisserna. Av förslaget framgår vidare att en tjänst som lokal utbildningsinspektör inrättas från och med Uppdraget innehåller tillsyn avseende de fristående förskolorna, i samverkan med övriga utbildningsnämnderna granska de egna kommunalt drivna skolorna och skapa förtroendefullt samarbete med de fristående skolorna. Utbildningsinspektören utgör även en viktig samtalspartner till barn- och utbildningsnämnden, Torshälla stads nämnd samt arbetsmarknads- och familjenämnden i syfte att understödja lokal skolutveckling från förskola till vuxenutbildning samt ansvarar för kommunens övergripande relationer till de fristående verksamheterna i principiellt viktiga frågor och i myndighetsutövning, till exempel beträffande fördelning av bidrag till fristående verksamheter. Utbildningsinspektören lyder organisatoriskt under kommunstyrelsen och placeras på kommunledningskontoret. De ekonomiska och personella konsekvenserna av förslaget hanteras i färdigställandet av kommunens årsplan/budget för Funktionen ska samarbeta med berörda förvaltningar när det gäller adekvata underlag i form av till exempel statistik och verksamhetsrapporter. Utbildningsinspektörsfunktionen förväntas ha ett förtroendefullt och nära samarbete med ledningarna för respektive verksamhet oberoende av huvudman. Yrkanden Magnus Johansson (MP) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag. Jari Puustinen (M) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag enligt beslutspunkt 1, 2 och 4 och avslag på beslutspunkt 3. Niklas Frykman (FP), Lotta Jonsson (KD) och Maria Mauritzon (C) instämmer i Jari Puustinens (M) yrkanden. Kim Fredriksson (SD) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag enligt beslutspunkt 1, 2 och 4. Kim Fredriksson (SD) meddelar att han inte deltar i beslutet under beslutspunkt 3. Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag och avslag på

15 15(52) Jari Puustinens (M), Niklas Frykmans (FP), Lotta Jonssons (KD) och Maria Mauritzons (C) yrkande. Propositionsordning Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut: dels Magnus Johanssons (MP) och Jimmy Janssons (S) yrkande om bifall till kommunledningskontorets förslag och dels Jari Puustinens (M) med fleras avslagsyrkande på beslutspunkt 3. Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att kommunstyrelsen får ta ställning till kommunledningskontorets förslag enligt beslutspunkt 3. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen. Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla beslutspunkt 3 enligt kommunledningskontorets förslag. Omröstning Omröstning begärs. Kommunstyrelsen fastställer följande propositionsordning: Den som vill bifalla beslutspunkt 3 röstar ja. Den som vill avslå beslutspunkt 3 röstar nej. Ledamöter med rösträtt Ja Nej Avstår Lars Andersson (S) Mikael Edlund (S) Mona Kanaan (S) Marie Svensson (S) Magnus Johansson (MP) Ingrid Sermeno Escobar (MP) Maria Chergui (V) Monica Wikberg (M) Nils Brown (M) Jari Puustinen (M) Niklas Frykman (FP) Maria Mauritzon (C) Lotta Jonsson (KD) Kim Fredriksson (SD) Jimmy Jansson (S), ordförande Summa 8 6 1

16 16(52) Omröstningsresultat Med 8 ja-röster för bifall till beslutspunkt 3 mot 6 nej-röster för avslag till beslutspunkt 3 samt 1 ledamot som avstår från att rösta beslutar kommunstyrelsen enligt kommunledningskontorets förslag. Därmed har kommunstyrelsen beslutat enligt kommunledningskontorets förslag i sin helhet.

17 17(52) KSKF/2012: Tilläggsanslag för ortsutveckling 2012 Beslut 1.Kommunstyrelsen anslår kronor ur tilläggsanslaget för ortsutveckling till projekt och aktiviteter enligt förslag från kommunledningskontoret. 1. Mälardalens högskola kronor 2. ALMI/IFS kronor 3. Coompanion kronor 4. Eskilstuna Marknadsföring AB kronor Summa: kronor Reservationer Jari Puustinen (M), Nils Brown (M), Monica Wikberg (M), Niklas Frykman (FP), Maria Mauritzon (C) och Lotta Jonsson (KD) reserverar sig mot beslutet muntligt. Kim Fredriksson (SD) reserverar sig mot beslutet i beslutspunkt 1:2 ALMI/IFS muntligt. Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen disponerar ett särskilt tilläggsanslag för ortsutveckling. För år 2012 finns totalt kronor för ändamålet. Anslaget ska användas till projekt och aktiviteter som stimulerar till en hållbar tillväxt och utveckling av orten Eskilstuna. Innan avrop 4, återstår kronor av anslaget. Beslutad huvudinriktning är att tilläggsanslaget för ortsutveckling beviljas till projekt och aktiviteter inom följande områden: Utbildning/kompetensutveckling Entreprenörskap/nyföretagande Kluster/nätverk. Attraktionskraft/infrastruktur/bostadsbyggande Insatser för hållbar utveckling Tilläggsanslaget för ortsutveckling är i huvudsak avsett för tidsbegränsade aktiviteter. I de flesta fall är det projekt/aktiviteter som också delfinansieras av andra aktörer.

18 18(52) Avtal skrivs med samtliga aktörer som beviljas medel ur tilläggsanslaget och besluten villkoras med insynsplats i respektive organisations styrelse/motsvarande, eller separata uppföljningsträffar två gånger per år. För samtliga nyföretagaraktörer gäller aktivt deltagande i gemensamma aktiviteter i syfte att höja nyföretagandet i Eskilstuna kommun. Yrkanden Kim Fredriksson (SD) yrkar bifall till framställan samt lämnar ett ändringsyrkande under beslutspunkt 1:2 enligt följande: att ALMI/IF inte beviljas bidrag (bilaga). Maria Cergui (V) yrkar avslag på Kim Fredrikssons (SD) ändringyrkande och bifall till beslutspunkt 1 samt avslag på beslutspunkterna 2 och 3. Lotta Jonsson (KD), Maria Mauritzon (C), Niklas Frykman (FP), Monica Wikberg (M), Nils Brown (M) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag i sin helhet samt avslag på Kim Fredrikssons (SD) ändringsyrkande. Magnus Johansson (MP) yrkar bifall till beslutspunkt 1 samt avslag på beslutspunkterna 2 och 3. Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till beslutspunkt 1 samt avslag på beslutspunkterna 2 och 3. Jimmy Jansson yrkar även avslag på Kim Fredrikssons (SD) ändringsyrkande. Propositionsordning Ordföranden finner att det finns följande förslag till beslut: Maria Cherguis (V) yrkande om bifall till kommunledningskontorets förslag till beslutspunkt 1 och avslag på beslutspunkterna 2 och 3 dels Lotta Jonssons (KD) med fleras yrkande om bifall till förslaget i sin helhet samt Kim Fredrikssons (SD) ändringsyrkande i beslutspunkt 1:2 ALMI/IFS. Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att kommunstyrelsen först får ta ställning till kommunledningskontorets förslag enligt beslutspunkterna 1, 2 och 3 var för sig och därefter får kommunstyrelsen ta ställning till Kim Fredrikssons (SD) ändringsyrkande. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen. Ordföranden ställer proposition på beslutspunkt 1 och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla kommunledningskontorets förslag enligt beslutspunkt 1. Därefter finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat avslå beslutspunkt 2.

19 19(52) Omröstning Omröstning begärs. Kommunstyrelsen fastställer följande propositionsordning: Den som vill bifalla avslagsyrkandet på beslutspunkt 2 röstar ja. Den som vill avslå avslagsyrkandet punkt 2 röstar nej. Ledamöter med rösträtt Ja Nej Avstår Lars Andersson (S) Mikael Edlund (S) Mona Kanaan (S) Marie Svensson (S) Magnus Johansson (MP) Ingrid Sermeno Escobar (MP) Maria Chergui (V) Monica Wikberg (M) Nils Brown (M) Jari Puustinen (M) Niklas Frykman (FP) Maria Mauritzon (C) Lotta Jonsson (KD) Kim Fredriksson (SD) Jimmy Jansson (S), ordförande Summa 8 7 Omröstningsresultat Med 8 ja-röster för bifall till Maria Cherguis (V) förslag mot 7 nej-röster finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat bifalla Maria Cherguis (V) förslag och därmed avslagit kommunledningskontorets förslag enligt beslutspunkt 2. Propositionsordning, forts Ordföranden finner därefter att kommunstyrelsen beslutat avslå kommunledningskontorets förslag enligt beslutspunkt 3. Ordföranden ställer proposition på Kim Fredrikssons (SD) ändringsyrkande enligt beslutspunkt 1.2 ALMI/IFS. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat avslå ändringsyrkandet. Omröstning Omröstning begärs. Kommunstyrelsen fastställer följande propositionsordning:

20 20(52) Den som vill avslå ändringsyrkandet röstar ja. Den som vill bifalla ändringsyrkandet röstar nej. Ledamöter med rösträtt Ja Nej Avstår Lars Andersson (S) Mikael Edlund (S) Mona Kanaan (S) Marie Svensson (S) Magnus Johansson (MP) Ingrid Sermeno Escobar (MP) Maria Chergui (V) Monica Wikberg (M) Nils Brown (M) Jari Puustinen (M) Niklas Frykman (FP) Maria Mauritzon (C) Lotta Jonsson (KD) Kim Fredriksson (SD) Jimmy Jansson (S), ordförande Summa 14 1 Omröstningsresultat Med 14 ja-röster för avslag mot 1 nej-röst för bifall till ändringsyrkandet på beslutspunkt 1:2 finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat avslå ändringsyrkandet. Kommunstyrelsen har därmed beslutat att bifalla kommunledningskontorets förslag enligt beslutspunkt 1 och avslagit kommunledningskontorets förslag enligt punkt 2 och 3. Beslutet skickas till: Mälardalens högskola ALMI/IFS Coompanion Eskilstuna Marknadsföring AB Kommunledningskontoret, för åtgärd

21 21(52) KSKF/2012: Utveckling av Eskilstuna kommuns e-service Beslut Förslag till kommunfullmäktige 1. Kommunstyrelsens budgetram utökas från och med 2013 med kronor för att inrätta en förvaltningsgemensam funktion för drift och utveckling E-tjänster. 2. Kommunstyrelsen erhåller för år miljon kronor som engångsanslag att användas förvaltningsgemensamt som ettårigt stimulansbidrag för utveckling av kommunens E-service. Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har den 18 oktober 2012 inkommit med en skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att E-service projektet har avlämnat slutrapport med förslag till arbetsmodell, organisationsmodell, teknisk plattform och förslag till finansiering som stöd för förvaltningarnas framtagning av e-tjänster. Kort sammanfattat kan sägas att projektet byggt en e-tjänstfabrik, där kommunens kommande e-tjänster ska tillverkas baserade på gemensamma riktlinjer, arbetssätt och anpassad teknik. Förvaltningarna väljer ut och prioriterar, samt bemannar sina utvecklingsprojekt, medan Kommunledningskontoret (KLK) och Konsult och uppdrag (KoU) stöttar förvaltningarna genom styrning, ledning och samordning av arbetet. Utvecklingen av e-tjänster förväntas vara en viktig del i arbetet med att effektivisera den kommunala administrationen med 20 miljoner kronor fram till år Uppnådda effekter av utvecklade e-tjänster kommer därför att följas och återrapporteras. Yrkanden Jimmy Jansson (S) och Kim Fredriksson (SD) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.

22 22(52) KSKF/2012: Komplettering av årsplan 2013 för Eskilstuna kommun Beslut Förslag till kommunfullmäktige 1. Komplettering av Årsplan 2013 enligt socialdemokraternas, miljöpartiets och vänsterpartiets förslag fastställes. 2. Gemensamma åtaganden och övriga föreslagna åtaganden fastställes. 3. Den kommunala skattesatsen är oförändrad och fastställs till 22,18 kronor för Nämnders och bolagsstyrelsers processmål godkänns. 5. För 2013 fastställs resultatmålet till 2,5 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag, vilket motsvarar 126,1 miljoner kronor. 6. Investeringsbudgeten för Skogsängsskolan, 6 miljoner kronor, överförs till tillbyggnad av Djurgårdskolan. Investeringsbudgeten för om- och tillbyggnad av Västermo brandstation utökas med 2,5 miljoner kronor. Investeringsbudgeten för Navaren utökas med 21 miljoner kronor. 7. Budgeten för investeringar i fasta anläggningar fastställs till 330,1 miljoner kronor för år 2013 och 258 miljoner kronor för I budgeten för 2013 och 2014 satsas 0,7 miljoner kronor respektive 1,0 miljoner kronor för förberedelse av junior-em i friidrott. Finansieringen sker från kommunstyrelsens allmänna anslag. 9. Av återbetalningen på 86 miljoner kronor av AFA-premierna under 2012 öronmärks 35 miljoner kronor för att finansiera samarbetsprojektet för fler i jobb och 5 miljoner till projekt för att effektivisera och minska kostnaderna med 20 miljoner inom administration, varav en miljon anslås till

23 23(52) kommunstyrelsen för initiala kostnader vid uppbyggnaden av kommunens e-service. 10. Arbetsmarknads- och familjenämnden och Torshälla stads nämnd tilldelas 11,7 miljoner kronor respektive 1,3 miljoner kronor för ökade vårdkostnader för barn och ungdomar. 11. Vuxennämnden och Torshälla stads nämnd tilldelas vardera 2,5 miljoner kronor för ökade vårdkostnader för äldre. 12. Inför Torshällas 700 års jubileum 2017 öronmärks 2 miljoner kronor av 2012 års resultat. 13. Varje nämnd ska utifrån beslutad budgetram själv täcka sina driftkostnader till följd av investeringar. 14. Högst 200 miljoner kronor med högst 25 års amorteringstid får upplånas för att täcka beräknat finansieringsbehov. 15. Utdelningen från bolagskoncernen nedjusteras med samma nivå som de utökade borgens- och ränteavgifterna så att det blir kostnadsneutralt för bolagskoncernen. 16. Nämndernas budgetramar fastställs. Övriga ramökningar som nämnderna begärt under budgetarbetet avslås. Reservation Jari Puustinen (M), Nils Brown (M), Monica Wikberg (M), Niklas Frykman (FP), Maria Mauritzon (C) och Lotta Jonsson (KD) reserverar sig mot beslutet i punkt 1 till förmån för det egna förslaget. Skriftlig reservation lämnas (bilaga). Avstår från att delta i beslutet Kim Fredriksson (SD) deltar ej i beslutet. Lotta Jonsson (KD), Maria Mauritzon (C), Niklas Frykman (FP), Jari Puustinen (M) deltar ej i beslutet om kommunledningskontorets förslag i punkterna Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har den 6 november 2012 lämnat skrivelse. Av skrivelsen framgår att kommunledningskontoret har analyserat den samhällsekonomiska utvecklingen och utifrån kommunfullmäktiges

24 24(52) beslut den 19 juni 2012 beaktat de ekonomiska konsekvenserna för Eskilstuna kommun. Utifrån nämndernas och bolagsstyrelsernas beslut om åtaganden för 2013 och kommunstyrelsens beredning av kompletteringen av årsplanen föreslår kommunledningskontoret nio gemensamma åtagande för flera eller alla nämnder och bolagsstyrelser. Parallellt har politiskt process genomförts där såväl majoriteten som oppositionen tydliggjort sina politiska prioriteringar som bland annat uttryckts i sina respektive förslag till kompletteringar av årsplan Socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet har den 6 november 2012 inkommit med förslag till komplettering av årsplan Moderaterna, folkpartiet, centerpartiet och kristdemokraterna har den 6 november 2012 inkommit med förslag till komplettering av årsplan Kommunledningskontoret har den 6 november 2012 inkommit med förslag till beslut med 15 beslutsatser som följdkonsekvenser av socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets förslag till beslut. Yrkanden Magnus Johansson (MP) yrkar bifall till socialdemokraternas, miljöpartiets och vänsterpartiets förslag samt lämnar ett tilläggsyrkande till förslaget Att tillgodose behovet av miljö- och samhällsbyggnadsarbete (sidan åtta) enligt följande: Bolaget ska investera i vindkraftsproduktion i syfte att sänka sina elkostnader och samtidigt bidra till en hållbar energiproduktion (KFAST) Kommunfastigheter ska leda det bostadssociala arbetet och tillsammans med kommunens grupp för stadsdelsutveckling ta fram en plan för bostadssociala frågor (KFAST) Niklas Frykman (FP) yrkar bifall till moderaternas, folkpartiets, kristdemokraternas och centerpartiets förslag. Nils Brown (M), Jari Puustinen (M) och Maria Mauritzon (C) instämmer i Niklas Frykmans (FP) yrkande. Kim Fredriksson (SD) meddelar att han avstår från att delta i beslutet.

25 25(52) Maria Chergui (V) och Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till socialdemokraternas, miljöpartiets och vänsterpartiets förslag med Magnus Johanssons (MP) tilläggsyrkande. Jimmy Jansson (S), Magnus Johansson (MP) och Maria Chergui (V) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag med 15 beslutsatser. Lotta Jonsson (KD), Maria Mauritzon (C), Niklas Frykman (FP), Jari Puustinen (M) meddelar att de avstår från att delta i beslutet om kommunledningskontorets förslag med 15 beslutssatser. Propositionsordning Ordföranden finner att det finns följande förslag till beslut: 1. bifall till socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets förslag till beslut med tilläggsyrkande. 2. bifall till moderaternas, folkpartiets, kristdemokraternas och centerpartiets förslag till beslut. 3. bifall till kommunledningskontorets förslag till beslut med 15 beslutsatser. Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att han först ställer socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets förslag mot moderaternas, folkpartiets, kristdemokraternas och centerpartiets förslag. Ordföranden ställer proposition på socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets förslag och moderaternas, folkpartiets, kristdemokraternas och centerpartiets förslag och finner att kommunstyrelsen har beslutat enligt socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets förslag till komplettering av årsplan 2013 med tilläggsyrkande. Ordföranden föreslår därefter en propositionsordning som innebär att kommunstyrelsen får ta ställning till kommunledningskontorets förslag med 15 beslutsatser. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen. Ordföranden ställer proposition på kommunledningskontorets förslag med 15 beslutsatser och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt kommunledningskontorets förslag.

26 26(52) KSKF/2011: Handlingsplan för landsbygden Beslut Förslag till kommunfullmäktige Handlingsplan för landsbygden antas. Reservationer Jari Puustinen (M), Nils Brown (M), Monica Wikberg (M), Niklas Frykman (FP), Maria Mauritzon (C) och Lotta Jonsson (KD) reserverar sig mot beslutet. Skriftlig reservation lämnas (bilaga A) Kim Fredriksson (SD) reserverar sig mot beslutet muntligt. Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har den 12 oktober 2012 inkommit med en skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att kommunstyrelsen, enligt uppdrag i årsplan 2011, har arbetat fram ett förslag till handlingsplan för landsbygden i Eskilstuna kommun. Förslaget har skickats på remiss till samtliga nämnder, intresseorganisationer, politiska partier och närliggande kommuner. Totalt har 21 remissvar inkommit. Förslaget presenterades för kommunfullmäktige den 30 augusti Alliansen yrkade att ärendet skulle återremitteras för ytterligare beredning vilket också beslutades. Handlingsplanen för landsbygden har reviderats under rubrikerna Demokrati, Näringsliv, Infrastruktur och Offentlig och kommersiell service. Alliansens fyra yrkanden med kommunledningskontorets svar finns redovisade i skrivelse daterad den 12 oktober Kommunens översiktsplan befinner sig i slutskedet av framtagande och en med Översiktsplanen och andra större planer harmoniserad Handlingsplan för landsbygden har varit målet i arbetet. Planen följer väl lagstiftning och regional utveckling och utvecklingsinriktad i upplägg och innehåll.

27 27(52) Yrkanden Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag. Kim Fredriksson (SD) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag och lämnar ett tilläggsyrkande enligt följande: att konkreta och mätbara mål för att öka tillgängligheten för kollektivtrafiken och öka utbyggnationen för fiberoptik förs in i handlingsplanen (bilaga B). Jimmy Jansson (S) yrkar avslag på Kim Fredrikssons (SD) tilläggsyrkande. Jari Puustinen (M), Niklas Frykman (FP), Lotta Jonsson (KD) och Maria Mauritzon (C) yrkar avslag på kommunledningskontorets förslag. Propositionsordning Ordföranden finner att det finns följande förslag till beslut: 1. Jimmy Janssons (S) yrkande om bifall till kommunledningskontorets förslag 2. Jari Puustinens (M) med fleras yrkande om avslag på kommunledningskontorets förslag 3. Kim Fredrikssons (SD) tilläggsyrkande Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att han ställer förslagen om bifall och avslag mot varandra. Därefter får kommunstyrelsen ta ställning till tilläggsyrkandet. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen. Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla kommunledningskontorets förslag att kommunstyrelsen beslutat avslå Kim Fredrikssons (SD) tilläggsyrkande.

28 28(52) KSKF/2012: Översyn av villkor för samrådsorgan i Eskilstuna kommun Beslut 1. Rapportens läggs till handlingarna 2. Kommunledningskontoret får i uppdrag att revidera rådens reglementen i syfte att skapa likvärdiga villkor för rådens arbete och återkomma med arbetsordningar för rådsarbete Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har den 9 oktober 2012 inkommit med en skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att kommunstyrelsen har tre samrådsorgan. Kommunala pensionärsrådet (KPR), Kommunala invandrarrådet (KIR) och Kommunala rådet för funktionshinderfrågor (KRF). Kommunalrättsligt är det beredningar. Konsult och uppdrag har på uppdrag av kommunledningskontoret genomfört en översyn av villkoren för kommunstyrelsens samrådsorgan. I översynen framgår det att råden verkar under olika villkor. Beroende på frågornas olika karaktär så kommer råden arbete se olika ut men det är ändå av vikt att råden upplever att uppdraget är tydligt och villkoren är bra. Uppdrag och villkor definieras i rådens reglemente och därför bör reglementens genomgå en översyn. Av skrivelsen framgår vidare att kommunstyrelsens samverkansråd har olika villkor för att fullgöra sitt uppdrag. Därför behövs en revidering av samtliga råds reglementen för att hitta gemensamma skrivningar vad gäller villkor för uppdraget. Råden kan ha olika uppdrag och därför kan det finnas skillnad i tjänstemannastödets omfång och rådets budget. Däremot är det inte rimligt att råden arbetar under olika förutsättningar när det gäller möjlighet att skapa arbetsutskott och ge ledamöterna arvode. Rådens reglementen är olika detaljerade. Kommunala invandrarrådet har ganska kortfattade skrivningar med få detaljer. Kommunala pensionärsrådet har däremot ett mycket detaljerat reglemente. Kommunledningskontoret föreslår att en översyn görs där uppdraget är att ersätta reglementen med arbetsordningar för råden som är

29 29(52) mer jämlika. Arbetsordningarna ska arbetas fram av kommunledningskontoret i samråd med representanter för råden. Samtliga råd har idag skrivningar om syftet med rådens verksamhet. En uppgift är att se till att rådens frågor beaktas i nämndernas verksamhetsplanering och vara ett remissorgan. Kommunala pensionärsrådet och Kommunala rådet för funktionshinderfrågor har även skrivningar om att råden ska vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning. Kommunala invandrarrådet har även det skrivningar i sitt reglemente som kan tolkas som att de ska arbeta med att bryta socialt och etniskt utanförskap. Det finns ingen avgränsning och rådens uppdrag blir därmed ganska otydligt. Vilken roll de kommunala samverkansråden ska ha bör därför diskuteras av kommunstyrelsen innan arbetet med nya arbetsordningar genomförs. Rådens arbete behöver förtydligas i fråga om budget för att lättare kunna planera för kostnader kopplade till rådets arbete. Kravet på att råden ska lägga fram en verksamhetsplan för kommande år borde tas bort då det skapar förväntningar på att rådet ska ha verksamhet och även leder till parallella styrprocesser i kommunen. Istället bör rådens uppdrag regleras i en arbetsordning och tydligare kopplas till kommunens verksamhet. Yrkande Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag. Beslutet skickas till: Kommunledningskontoret, för åtgärd

30 30(52) KSKF/2012: Svar på motion om valfrihet inom äldreomsorgen Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås. Reservationer Kim Fredriksson (SD) reserverar sig mot beslutet. Skriftlig reservation lämnas (bilaga A). Jari Puustinen (M), Nils Brown (M), Monica Wikberg (M), Niklas Frykman (FP), Maria Mauritzon (C) och Lotta Jonsson (KD) reserverar sig mot beslutet. Skriftlig reservation lämnas (bilaga B) Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har den 15 oktober 2012 inkommit med en skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att Kerstin Lindroos (FP), Torbjörn Olsson (M), Christina Andersson (C) och Lotta Jonsson (KD) har lämnat in en motion om valfrihet i äldreomsorgen. Motionen lämnades in den 26 januari Motionen har remitterats till vuxennämnden, Torshälla stads nämnd samt kommunledningskontoret för yttrande. Motionen tar upp angelägna frågor rörande äldreomsorg och ett ökat behov av nya boendeplatser i takt med att befolkningen blir allt äldre. I motionen föreslås inrättande av en äldrepeng/vårdboendepeng som tilldelas den enskilde i samband med biståndsbeslutet och sedan får den enskilde själv välja vilket boende man föredrar. Andra aktörer än kommunen kan genom ett sådant system stimuleras att etablera sig i kommunen, och konkurrensmedlet blir den kvalitet man kan erbjuda. Motionens förslag är att: Kommunfullmäktige uppdrar åt vuxennämnden att i samarbete med Torshälla stads nämnd genomföra en utredning och redovisa konsekvenserna av ett valfrihetssystem inom Eskilstuna kommun

31 31(52) Såväl de ekonomiska konsekvenserna som följder för den kommunala organisationen ska belysas. Konsekvenser för den enskilda personer (äldre/brukare) som berörs av förändringen ska också belysas. Vuxennämnden och Torshälla stads nämnd har i sina beslut från den 30 augusti 2012 avslagit motionen. Nämnderna har kommunicerat sina underlag till beslut med varandra och därmed lämnat identiska motiveringar till avslaget: År 2009 genomförde vuxennämnden tillsammans med Torshälla stads nämnd en utredning om valfrihet inom hemvården. Utredningen omfattade en nulägesanalys och konsekvensbeskrivning av ett eventuellt införande av valfrihetssystem. Utredningen genomfördes av Ramböll management och visade att Eskilstuna hade goda förutsättningar att införa ett valfrihetssystem inom hemvården. Utredningen ledde dock inte till att något beslut om införande fattades. Frågan har varit föremål för politiska diskussioner under lång tid. För närvarande bedöms det inte vara en optimal användning av resurser att genomföra den föreslagna utredningen som bedöms kräva tämligen omfattande resurser. Kommunledningskontoret ställer sig bakom nämndernas beslut och föreslår att motionen avslås. Motionen handlar inte om ett eventuellt införande av valfrihet inom äldreomsorgen utan om att genomföra en utredning och redovisa konsekvenserna av ett valfrihetssystem inom Eskilstuna kommun. En liknande utredning har Eskilstuna kommun redan genomfört. Utredningen Valfrihet i hemvården. Nulägesanalys och konsekvensutredning som gjordes av Ramböll Management november 2009 visade att Eskilstuna kommun hade goda förutsättningar för att införa ett valfrihetssystem enligt Lagen och valfrihet (LOV). Ramböll har analyserat förutsättningarna för ett valfrihetssystem dels genom att studera marknadsförutsättningarna, dels genom att undersöka kommunens interna förutsättningar för respektive tjänst inom hemvården. Utredningen innehåller även rekommendationer kring hur ett valfrihetssystem kan utformas på flera olika sätt. Utredningens slutsats ledde inte till att något beslut om införande fattades. En eventuellt ny utredning som skulle göras garanterar inte att förändringen skulle ske oavsett vad utredningen skulle visa. Därför ställer sig KLK bakom nämndernas slutsats om att det inte skulle vara ekonomiskt försvarsbart att satsa resurser på en aktivitet som endast resulterar i ett dokument utan en verklighetsförankring. Frågan om valfrihet är en politisk fråga och bör därför diskuteras på politisk nivå. Om motionen avslås undviks utredningskostnader för kommunen och förbättringsarbetet med kvalitetssäkrad vård och omsorg fortgår ändå.

32 32(52) Yrkanden Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag. Kim Fredriksson (SD) yrkar avslag på kommunledningskontorets förslag och bifall till motionen. Lotta Jonsson (KD) yrkar avslag på kommunledningskontorets förslag och bifall till motionen. Maria Mauritzon (C), Niklas Frykman (FP), Nils Brown (M), Jari Puustinen (M) och Monica Wikberg (M) instämmer i Lotta Jonssons (KD) yrkanden. Maria Chergui (V) och Marie Svensson (S) yrkar avslag på motionen. Propositionsordning Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut: dels Jimmy Janssons (S) yrkande om bifall till kommunledningskontorets förslag och dels Kim Fredrikssons (SD) med fleras yrkande om bifall till motionen. Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att de två förslagen ställs mot varandra. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen. Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt Jimmy Janssons (S) förslag, det vill säga att bifalla kommunledningskontorets förslag vilket innebär att motionen avslås.

33 33(52) KSKF/2012: Yttrande över betänkandet Nystartszoner - SOU 2012:50 Beslut 1. Kommunledningskontorets förslag till yttrande, daterat den 16 oktober 2012, antas. 2. Eskilstuna kommuns yttrande över Betänkandet Nystartszoner (SOU 2012:50) översänds till finansdepartementet Reservation Jari Puustinen (M), Nils Brown (M), Monica Wikberg (M), Niklas Frykman (FP), Maria Mauritzon (C) och Lotta Jonsson (KD) reserverar sig mot beslutet. Skriftlig reservation lämnas (bilaga A). Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har den 16 oktober inkommit med en skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att en särskild utredare fick i april 2011 i uppdrag av regeringen att undersöka möjligheterna att införa ett system med skattelättnader för mindre företag i stadsdelar med utbrett utanförskap. Dessa stadsdelar, kallade nystartszoner, skulle bidra till att skapa nya arbeten och öka sysselsättningen i områdena. Målet var också att fler företag skulle kunna etablera sig och ges bättre förutsättningar att växa inom zonerna. Utredningen lämnade i augusti 2012 sitt förslag där bedömningen är att nystartszoner bör införas. Formen anser de ska vara hel lättnad av socialavgifter i fem år och därefter halv lättnad i två år. Enligt förslaget ska zonerna utses av Tillväxtverket vart femte år och utgöras av områden med minst invånare där: - Andelen sysselsatta understiger 44,5 procent - Andelen som erhåller långvarigt försörjningsstöd överstiger 6,8 procent - Andelen utan gymnasieexamen, eller motsvarande, överstiger 31,3 procent Enligt 2009 års beräkning var tolv kommuner aktuella för nystartszoner, däribland Eskilstuna med totalt sex områden. I de utsedda områdena föreslås samtliga, befintliga, inflyttade och nystartade, företag med upp till 49 anställda omfattas av skattelättnaden, dock med undantag för verksamhet inom jordbruk, fiskeri och vattenbruk. Två krav kommer att ställas på de företag som önskar ta del av skatte-

34 34(52) lättnaden. Företaget ska ha ett fast driftställe i en nystartszon och minst en fjärdedel av den arbetade tiden i företaget ska utföras av personal som är folkbokförd i en nystartszon. Skatteverket föreslås, inom ramen för sin ordinarie revisionsverksamhet, kontrollera att företagen lever upp till kraven. Utredningen har tittat på försök med olika former av nystartszoner i andra länder och kommit fram till att det, förutom skattelättnaderna, även behövs andra insatser för att få önskad effekt. Åtgärderna bör vara riktade mot att förbättra matchningen på arbetsmarknaden genom exempelvis jobbcoacher och utbildning av potentiell arbetskraft. Dessutom bör infrastruktur och boendemiljö förbättras för att liva upp berörda områden. De konsekvenser som utredningen visar på är att nystartszonerna kan leda till negativa effekter i form av utflyttning av företag från kringliggande områden och en viss snedvridning av konkurrensen. Förslaget beräknas också ge ett skattebortfall på 112 miljoner kronor netto under år 2014 vilket föreslås finansieras genom en höjning av den allmänna löneavgiften med 0,01 procentenhet. Förslaget bör enligt utredningen leda till en ny Lag om nystartszoner (2013:00) som ska träda i kraft den första januari 2014 samt ett antal justeringar i befintliga lagrum. Årlig rapportering av utveckling samt utvärdering av nystartszonerna bör genomföras av Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser. Innan Sverige har möjlighet att genomföra föreslagen åtgärd måste dock Europeiska kommissionen underrättas och yttra sig. Betänkandet remitterades till arbetsmarknads- och familjenämnden samt kommunledningskontoret för yttrandet och svaret ska vara inkomna till finansdepartementet senast den 12 november I sitt beslut från den 19 september 2012 godkände arbetsmarknads- och familjenämnden förvaltningens yttrande och överlämnade det till kommunstyrelsen. Kommunledningskontoret ställer sig bakom arbetsmarknads- och familjenämndens ställningstagande till nystartszoner på alla punkter. Förslaget om att inrätta nystartszoner skulle leda till de effekter som det har som mål, nämligen att minska utanförskapet. Begreppet utanförskap som används flitigt i betänkandet anser vi också är ett förlegat begrepp som förutsätter att befolkningen i dessa områden är marginaliserade endast på grund av att de bor där. Vi ser en klar risk att utanförskapet ökar när människor blir hänvisade arbeten inom sina bostadsområden. En arbetsintegration ska inte gynnas på bekostnad av en social integration, det vill säga en möjlighet till social rörlighet och att skapa nätverk utanför det område man råkar eller har valt att bo i. Ur ett näringspolitiskt perspektiv är risken stor för en snedvriden konkurrens. Om samhället ska stimulera näringsliv och nyföretagande måste utgångspunkten vara konkurrensneutral. Alla företag ska drivas på samma villkor oavsett var de har sitt

35 35(52) driftställe. Företagen måste etablera sig på ett ekonomiskt optimalt ställe som i första hand främjar verksamheten. Platsen där man är folkbokförd ska inte anses som människans främsta merit. Rekrytering av personal kan inte utgå från var personal har sin bostad utan vilken kompetens den arbetssökande har. En platsrelaterad kvotering anser vi är diskriminerande gentemot personer som bor på en annan plats. Dessutom ökar en eventuell nystartszon risk för manipulation när det gäller folkbokföring då det inte finns en garanti att en viss person egentligen bor på den adress som hon eller han är folkbokförd på. Kommunledningskontoret skulle hellre se ett förslag som stärker den potentiella arbetskraftens anställningsbarhet, stimulerar till kompetensutveckling och framför allt ökar rörlighet på arbetsmarknaden. Med stöd av ovanstående synpunkter finner kommunledningskontoret att utredningens förslag inte skulle leda till ett stimulerande av nyföretagsamhet på lika villkor för alla och ur ett konkurrensneutralt förhållningssätt. Yrkanden Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag. Kim Fredriksson (SD) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag och lämnar ett tilläggsyrkande enligt bilaga (bilaga A). Lotta Jonsson (KD) yrkar avslag på kommunledningskontorets förslag och yrkar att utredningen ska tillstyrkas. Maria Mauritzon (C), Monica Wikberg (M), Nils Brown (M), Jari Puustinen (M) och Niklas Frykman (FP) instämmer i Lotta Jonssons (KD) yrkande. Maria Chergui (V) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag och avslag på Kim Fredrikssons (SD) tilläggsyrkande. Propositionsordning Ordföranden finner att det finns följande förslag till beslut: 1. Jimmy Jansons (S) med fleras yrkande om bifall till kommunledningskontorets förslag 2. Lotta Jonssons (KD) med fleras yrkande om avslag till kommunledningskontorets förslag 3. Kim Fredrikssons (SD) tilläggsyrkande.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11 1(55) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00 16:20 Ajournering klockan 15:45 15:55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26 1(74) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-16.10 Ajournering 15:10-15:15 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Ann-Sofie Wågström (S) ersätter

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08 1(55) Plats och tid Rinmansalen, klockan 15:00-15:40 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Justeringens plats och tid Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Marie Svensson (S)

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09 1(43) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Mona Kanaan (S)

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2010-11-09

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2010-11-09 1(35) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset,.klockan 15.00-15.25 ande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Benny Karlsson (S) tjänstgörande ersättare Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Mona Kaanan (S)

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10 1(64) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:35 Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Marie Svensson (S) Mona Kanaan (S) Jari Puustinen (M) Annelie

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2010-01-12

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2010-01-12 1(58) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:55 Beslutande Hans Ekström (S), ordförande Jimmy Jansson (S) 1-14 Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Ann-Sofie Wågström (S) Aino Blomgren (S)

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-03-10

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-03-10 1(46) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:35 Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Marie Svensson (S) Mona Kanaan (S) Jari Puustinen (M) Annelie

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2010-04-07

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2010-04-07 1(47) Plats och tid Rinmansalen i stadshuset, klockan 15:00-15:40 ande Ersättare Utses att justera Hans Ekström (S), ordförande Jimmy Jansson (S) Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Ann-Sofie Wågström (S)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

Kompletteringar till Årsplan 2015 för Eskilstuna kommun

Kompletteringar till Årsplan 2015 för Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2014-11-07 1 (1) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2014:231 Kommunstyrelsen Kompletteringar till Årsplan 2015 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut Förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110)

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110) Plats och sammanträdestid SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 1(2) Sammanträdesdatum Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110) Beslutande Ledamöter

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-04-13 62-80

Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-04-13 62-80 Kommunstyrelsen 62-80 2 62 Årsredovisning 2014 för Alingsås kommun... 6 63 Utvecklingsprogram 2025 för Noltorp... 8 64 Anhållan om tilläggsanslag från överförmyndarnämnden... 11 65 Värmestuga och härbärge

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2013-03-19 101 (146) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 14.30-16.45 Beslutande Paul Lindvall (M) ordförande Linnea Darell (FP) 1:e vice ordförande Lena Micko (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2009-03-30 1. Se bifogat närvaroprotokoll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2009-03-30 1. Se bifogat närvaroprotokoll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2009-03-30 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 18.00 21.30 (ajournering kl. 18.50-19.30 & kl. 20.45-21.00) Beslutande Se bifogat närvaroprotokoll

Läs mer

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M)

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M) Sida 1 (54) Plats och tid. Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:25 Ajournering för kaffe 10:00-10:20 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson (M), Morten Ryan (S), Bo

Läs mer

Folkets Hus Amazon, Flen

Folkets Hus Amazon, Flen 126 Plats och tid Folkets Hus Amazon, Flen Kl 18.00-20.20 Beslutande Stefan Zunko (s), ordf Björn Berglöv (s) Lars-Erik Lordh (s) Bengt Eriksson (kd), 1:e vo Anders Jonsson (c) Sirkka Mäenpää (m) Agneta

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M)

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[18] Kommunstyrelsen 2011-11-07 Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 Beslutande Enligt bilaga Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör),

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Interpellation till socialnämndens ordförande En landsomfattande

Läs mer

PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18

PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18 PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-17.50 Beslutande Övriga deltagare Lorents Burman (S) Anders Bergström, förvaltningschef skol- och Rickard

Läs mer

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunstyrelsens arbetsutskott 25 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen den

Läs mer