Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-11-06"

Transkript

1 1(52) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset klockan 15:00-16:10 Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Lars Andersson (S), tjänstgörande ersättare Mikael Edlund (S) Mona Kanaan (S) Marie Svensson (S) Ingrid Sermeno Escobar (MP) Maria Chergui (V) Jari Puustinen (M) Nils Brown (M) Monica Wikberg (M) Niklas Frykman (FP) Maria Mauritzon (M) Lotta Jonsson (KD) Kim Fredriksson (SD) Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Joel Hamberg (V) Magnus Arreflod (MP) Maria Buco (FP) Niklas Frykman (FP) Justeringens plats och tid Torsdagen den 15 november 2012, stadshuset Paragrafer Underskrifter... Sekreterare Marie Johansson-Saati Ordförande Justerande... Jimmy Jansson... Niklas Frykman Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Anslaget sätts upp Anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens kansli Underskrift...

2 2(52) Övriga närvarande Pär Eriksson, kommundirektör Tryggve Lundh, utvecklingsdirektör Tommy Malm, ekonomidirektör Ingrid Sköldmo, förvaltningschef Gudrun Nyqvist, koordinator Eva Norberg, kommunikationsdirektör Malai Bierfeldt, kommunsekreterare

3 3(52) KSKF/2012:1 216 Val till kommunala uppdrag kommunstyrelsen Beslut Nedanstående avsägelser godkänns: Iha Frykmans (M) avsägelse från uppdraget som ledamot i kommunala pensionärsrådet. Nedanstående personer väljs till respektive uppdrag: Förslagskommittén, från och med den 1 november 2012 till och med den 31 december Ledamot Jari Puustinen (M) efter Kjell-Erik Israelsson (M) Jury för demokratipriset, till och med den 31 december (Kommunstyrelsens beslut 9 oktober , punkt 3) Ordförande Jimmy Jansson (S) Ledamot Maria Chergui (V) Ledamot Magnus Johansson (MP) Ledamot Jari Puustinen (M) Kommunstyrelsens arbetsutskott, från och med den 1 november 2012 till och med den 31 december Ledamot Nils Brown (M) efter Kjell-Erik Israelsson (M) Ledamot Marie Svensson (S) efter Johan Nilsson (S) Kommunala pensionärsrådet, från och med den 1 november 2012 till och med den 31 december 2014 Ledamot Eva Schmekel (M) efter Iha Frykman (M)

4 4(52) Mark- och exploateringsutskottet, från och med den 1 november 2012 till och med den 31 december Ledamot Jari Puustinen (M) Ledamot Maria Buco (FP) Personalutskottet, från och med den 1 november 2012 till och med den 31 december Ledamot Jari Puustinen (M) efter Kjell-Erik Israelsson (M) Styrgrupp för folkhälsa, till och med den 31 december Ledamot Lotta Jonsson (KD) Ärendebeskrivning Iha Frykman (M) har i skrivelse ankomststämplad den 18 oktober 2012 avsagt sig uppdraget som ledamot i kommunala pensionärsrådet. Yrkande Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag med den ändring som framförs av Mikael Edlund (S) det vill säga att val till Naturvårdsberedningen felaktigt tagits med i förslaget. Beslutet skickas till: Samtliga valda, för kännedom Samtliga entledigade, för kännedom Berörda organ, för kännedom

5 5(52) KSKF/2012: Preliminär verksamhetsplan 2013 för kommunstyrelsen Beslut 1. Kommunstyrelsens preliminära verksamhetsplan för 2013 antas. 2. Texten i verksamhetsplanen, sidan tre, under rubriken Logistikutbyggnad: Flygplatsens potential ska utvecklas i ett regionalt perspektiv stryks. Reservationer Jari Puustinen (M), Nils Brown (M), Monica Wikberg (M), Niklas Frykman (FP), Maria Mauritzon (C) och Lotta Jonsson (KD) reserverar sig mot beslutet. Skriftlig reservation lämnas (bilaga). Kim Fredriksson (SD) reserverar sig muntligt mot beslutet. Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har den 16 oktober 2012 inkommit med förslag till kommunstyrelsens preliminära verksamhetsplan I Årsplanen för 2013 anger den politiska majoriteten följande områden som särskilt viktiga. - Attraktiv stad - Ekologisk uthållighet - Fler jobb - Höjd utbildningsnivå Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2013 prioriterar åtgärder baserade på Årsplanen utifrån kommunstyrelsens roll att leda och styra och utveckla verksamheten. Kommunledningskontoret biträder kommunstyrelsen i dessa frågor. Konsult och Uppdrag kommer att arbeta enligt antagen Affärsplan,vilken i väsentliga delar ersätter förvaltningens del i kommunstyrelsens verksamhetsplan.

6 6(52) Yrkanden Marie Svensson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag samt lämnar ett ändringsyrkande som innebär att texten i verksamhetsplanen, sidan 3, under rubriken Logistikutbyggnad: Flygplatsens potential ska utvecklas i ett regionalt perspektiv stryks. Kim Fredriksson (SD) yrkar avslag på kommunledningskontorets förslag till verksamhetsplan till förmån för Sverigedemokraternas eget förslag. Niklas Frykman (FP) yrkar bifall till moderaternas, folkpartiets, kristdemokraternas och centerpartiets förslag och avslag på kommunledningskontorets förslag. Jari Puustinen (M), Nils Brown (M), Monica Wikberg (M), Lotta Jonsson (KD) och Maria Maruritzon (C) instämmer i Niklas Frykmans (FP) yrkande. Ingrid Sermeno Escobar (MP) och Maria Chergui (V) instämmer i Marie Svensson (S) yrkanden. Propositionsordning Ordföranden finner att det finns följande förslag till beslut: 1. bifall till kommunledningskontorets förslag till verksamhetsplan med Marie Svenssons (S) ändringsyrkande 2. bifall till moderaternas, folkpartiets, kristdemokraternas och centerpartiets förslag till verksamhetsplan 3. bifall till sverigedemokraternas förslag till verksamhetsplan Ordförande föreslår en propositionsordning som innebär att de tre förslagen ställs mot varandra. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen. Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt kommunledningskontorets förslag med ändringsyrkandet. Beslutet skickas till: Kommunledningskontoret, för åtgärd

7 7(52) KSKF/2012: Anvisningar för marknadsmässiga borgensavgifter samt internbankspåslag Beslut Förslag till kommunfullmäktige 1. Konkurrensneutraliserande borgensavgift och internbankspåslag ska från och med 2012 tas ut för borgen, checkkredit och lån till hel och delägda bolag. Avgift för 2014 och framåt fastställs och meddelas årligen kommunens bolag senast den 31 augusti året innan. Vid större förändringar på finansmarknaden ska avgiften/påslaget förändras under innevarande år. 2. Kommunstyrelsen ges rätt att delegera rätten för fastställande av nivåer på borgensavgift och internbankspåslag. 3. Tidigare beslut om borgensavgift enligt kommunfullmäktiges beslut den 22 oktober upphävs i och med ikraftträdande av anvisningar för marknadsmässiga borgensavgifter och internbankspåslag. Kommunstyrelsen för egen del Kommunens finanschef ges beslutanderätt för fastställande av nivåerna på Borgensavgift och Internbankspåslag. Beslut avrapporteras löpande till kommunstyrelsen och Eskilstuna Kommunföretag AB. Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har den 18 oktober 2012 inkommit med en skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att det inom EU finns regler om konkurrens- och statsstödsregler och dessa anammade Sverige vid inträdet För att förtydliga reglerna så infördes 2011 lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Lagen trädde i kraft den 1 januari 2011 och riktar bland annat in sig på de borgensavgifter samt ränta på interna lån som kommuner tar ut av sina bolag. Från och med 2013 föreslås en ny lag om olagligt statsstöd. Avsikten med den föreslagna lagen tillsammans med lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag är bland annat att tydliggöra tillämpningen av EU:s statsstödsregler i svensk lagstiftning. Även kommuner omfattas av lagstiftningarna.

8 8(52) I korthet går lagstiftningarna ut på att borgenavgifter och internbankspåslag ska vara så höga att den totala räntekostnaden för ett kommunalt bolag som verkar i konkurrensutsatt verksamhet, ska hamna på samma nivå som ett motsvarande privat bolag (så kallad marknadsmässig ränta). En för låg räntekostnad betraktas som olagligt statsstöd till det kommunala bolaget. Sveriges kommuner och landsting (SKL) genomförde en utredning kring lagstiftningen och lämnade sin slutrapport under våren Rapporten tolkar lagen samt lagförslaget och lämnar följande rekommendationer: Samtliga krediter tecknade efter den 1 januari 1995 och som fortfarande är gällande omfattas av lagstiftningen. Borgensavgiften ska fastställas som skillnaden i finansieringskostnad för lån med respektive utan kommunal borgen. För bostadsbolag innebär detta i praktiken skillnaden mellan lån med kommunal borgen och lån mot pantbrev. Det vill säga ränta på externt lån samt att borgensavgift ska motsvara marknadsmässig ränta. Ränta på interna lån ska fastställas till samma nivå som lån utan kommunal borgen. För bostadsbolag ska jämförelse göras mot lån mot pantbrev. Det vill säga interna lånets räntenivå ska motsvara marknadsmässig ränta. Borgensavgift respektive ränta på interna lån ska fastställas vid varje enskilt lånetillfälle. I realiteten är det inte möjligt då främst affärsbanker inte är villiga att lägga ner det arbete som krävs för att fastställa marknadsmässig ränta för varje enskilt lån. Speciellt vid de tillfällen då de inte vinner en upphandling av finansiering. Det har inneburit att de flesta kommuner valt att fastställa marknadsmässig ränta vid ett tillfälle under kalenderåret men lämnat öppet för justering om stora marknadsförändringar sker under den perioden. Oavsett hantering är det viktigt att dokumentera hur arbetet med fastställande av nivåer genomförts. Nivån på borgensavgiften samt ränta på interna lån ska spegla kreditens löptid och belopp.

9 9(52) Borgensavgift och internbankspåslag består av följande komponenter: 1. Skillnaden i räntenivå mellan kommunal borgen och annan säkerhet. För fastighetsbolagen innebär det skillnad i ränta mellan lån med kommunal borgen respektive lån med pantbrev som säkerhet. Komponenten fastställs genom att internbanken har löpande avstämning med affärsbanker och konsulter verksamma i finansbranschen. Uppgifter från dessa avstämningar dokumenteras och arkiveras hos internbanken. 2. Skillnaden i räntenivå (kreditmarginal) mellan Kommuninvest och billigaste affärsbank. Komponenten fastställs genom att förfrågningsunderlag skickas ut till Kommuninvest och affärsbanker i samband med extern upplåning. Nivån kommer att bestå av ett snitt mellan det senaste årets externa låneofferter, som dokumenteras av och arkiveras hos internbanken. Om finansiering sker med affärsbank som motpart utgår komponenten. Grundtanken är att borgensavgiften och internbankspåslaget ska delas upp på kort kapitalbindning (mindre än ett år) och lång kapitalbindning (överstigande ett år). Vid tillfällen då skillnaden mellan dessa bindningstider är mindre än 0,10 procent fastställs en avgift oavsett löptid. Enligt tidigare kommunfullmäktige beslut om borgensavgift tas det idag ut en borgensavgift om 0,30 procent. Förändringen av regelverket och tillämpningen av det nya förslaget kommer med dagens nivåer motsvara en konkurrensneutraliserande borgensavgift och internbankspåslag om 0,8 procent - 0,95 procent. Samtliga nuvarande borgensåtaganden för kommunala bolag ändras så snart som möjlig till ny årlig borgensavgift. Efter justering ska dessa lån ha en total räntekostnad enligt marknadsmässig nivå.

10 10(52) Ränta på bolagens utnyttjande av beviljad intern checkkreditlimit ändras så snart som möjligt till marknadsmässig nivå. Beslutet innebär att kommunen följer gällande lagstiftning och medför isolerat ökade intäkter för kommunen och motsvarande ökad kostnad för kommunens bolag. Yrkande Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag. Beslutet skickas till: Kommunledningskontoret, för åtgärd Eskilstuna kommunföretag AB, för kännedom

11 11(52) KSKF/2012: Förslag till villkor för införande av självstyrande enheter inom skolan i Eskilstuna kommun Beslut Förslag till kommunfullmäktige 1. Föreslagna villkor för införande av självstyrande enheter inom skolan i Eskilstuna kommun antas. 2. Årbyskolan och Björktorpsskolan erbjuds möjlighet att driva skolenheten som självstyrande enhet från och med terminsstart Projektet ska bedrivas under en treårsperiod och utvärderas under hösten 2016 och därefter ska ett nytt beslut fattas. 3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att revidera reglementen och delegationsordning inför organisationsförändringen. Särskilt yttrande Jari Puustinen (M), Nils Brown (M), Monica Wikberg (M), Niklas Frykman (FP), Maria Mauritzon (C) och Lotta Jonsson (KD) lämnar ett särskilt yttrande (bilaga). Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har den 19 oktober 2012 inkommit med en skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att kommunfullmäktige har beslutat att ge förskolor och grundskolor möjlighet att delta i ett projekt med självstyrande enheter. Syftet är att skapa ett större friutrymme i befogenheter och ansvar för verksamheterna. Kommunstyrelsen fick i uppdrag att i nära samarbete med barn- och utbildningsnämnden och Torshälla stads nämnd undersöka förutsättningarna och ta fram kriterier för självstyrande enheter. Hösten 2011 tillsattes en fördjupad utredning och förslag till villkor utarbetades. En referensgrupp har under våren 2012 arbetat med ytterligare fördjupning i frågor rörande villkor och aktuella verksamhetsfrågor. Skolor och förskolor i Eskilstuna kommun har mellan perioden januari till och med den 31 mars 2012 haft möjlighet att lämna in intresseanmälan. Årbyskolan och Björktorpsskolan har inkommit med intresseanmälningar. Båda skolorna uppfyller angivna kriterier och visar på utvecklingspotential. Det finns i båda fallen en aktiv ledning med delaktiga medarbetare. Tidplanen framåt innebär att respektive skola ska teckna avtal inför övergång till skolstart i augusti 2013.

12 12(52) Projektet ska utvärderas av extern utvärderare och återrapporteras till kommunstyrelsen under Därefter ska ett nytt beslut fattas om vad som ska ske efter projekttidens slut. Yrkanden Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag. Jari Puustinen (M), Lotta Jonsson (KD), Maria Mauritzon (C) och Niklas Frykman (FP) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag och lämnar ett särskilt yttrande. Kim Fredriksson (SD) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag. Ingrid Sermeno Escobar (MP) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.

13 13(52) KSKF/2012: Inrättande av en funktion som lokal utbildningsinspektör i Eskilstuna kommun Beslut Förslag till kommunfullmäktige 1. Förslag till organisation godkänns och träder ikraft den 1 januari Kommunstyrelsen får i uppdrag att föreslå förändringar i berörda nämnders reglementen. 3. Nämndernas ramar justeras i kompletterande årsplan 2013 genom ramminskning: Barn- och utbildningsnämnden kronor Torshälla stads nämnd kronor Arbetsmarknads- och familjenämnden kronor 4. Kommunstyrelsen begär kronor från 2013 för kostnadstäckning av lokal utbildningsinspektörsfunktion. Kommunstyrelsen för egen del Kommunledningskontoret får i uppdrag att slutföra organisationsförändringen och bemanna för uppdraget. Reservation Jari Puustinen (M), Nils Brown (M), Monica Wikberg (M), Niklas Frykman (FP), Maria Mauritzon (C) och Lotta Jonsson (KD) reserverar sig mot beslutet. Skriftlig reservation lämnas (bilaga). Avstår från att delta i beslutet Kim Fredriksson (SD) deltar ej i beslutet under beslutspunkt 3. Sammanfattning Kommunledningskontoret har den 17 oktober 2012 inkommit med en skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att kommunstyrelsen beslutade den 14 augusti 2012 att utredningen med förslag till organisation för lokal skolinspektör skulle skickas

14 14(52) på remiss för yttrande från berörda nämnder och fristående förskolor och skolor. Yttrandena skulle vara kommunstyrelsen tillhanda senast 20 september Barn- och utbildningsnämnden, arbetsmarknads- och familjenämnden och Torshälla stads nämnd har inkommit med yttranden. Från övriga remissinstanser har yttranden inkommit från föräldrakooperativet Myran, Internationella Engelska Skolan och British Junior (British Schools). Förslaget är justerat utifrån synpunkterna i remisserna. Av förslaget framgår vidare att en tjänst som lokal utbildningsinspektör inrättas från och med Uppdraget innehåller tillsyn avseende de fristående förskolorna, i samverkan med övriga utbildningsnämnderna granska de egna kommunalt drivna skolorna och skapa förtroendefullt samarbete med de fristående skolorna. Utbildningsinspektören utgör även en viktig samtalspartner till barn- och utbildningsnämnden, Torshälla stads nämnd samt arbetsmarknads- och familjenämnden i syfte att understödja lokal skolutveckling från förskola till vuxenutbildning samt ansvarar för kommunens övergripande relationer till de fristående verksamheterna i principiellt viktiga frågor och i myndighetsutövning, till exempel beträffande fördelning av bidrag till fristående verksamheter. Utbildningsinspektören lyder organisatoriskt under kommunstyrelsen och placeras på kommunledningskontoret. De ekonomiska och personella konsekvenserna av förslaget hanteras i färdigställandet av kommunens årsplan/budget för Funktionen ska samarbeta med berörda förvaltningar när det gäller adekvata underlag i form av till exempel statistik och verksamhetsrapporter. Utbildningsinspektörsfunktionen förväntas ha ett förtroendefullt och nära samarbete med ledningarna för respektive verksamhet oberoende av huvudman. Yrkanden Magnus Johansson (MP) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag. Jari Puustinen (M) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag enligt beslutspunkt 1, 2 och 4 och avslag på beslutspunkt 3. Niklas Frykman (FP), Lotta Jonsson (KD) och Maria Mauritzon (C) instämmer i Jari Puustinens (M) yrkanden. Kim Fredriksson (SD) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag enligt beslutspunkt 1, 2 och 4. Kim Fredriksson (SD) meddelar att han inte deltar i beslutet under beslutspunkt 3. Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag och avslag på

15 15(52) Jari Puustinens (M), Niklas Frykmans (FP), Lotta Jonssons (KD) och Maria Mauritzons (C) yrkande. Propositionsordning Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut: dels Magnus Johanssons (MP) och Jimmy Janssons (S) yrkande om bifall till kommunledningskontorets förslag och dels Jari Puustinens (M) med fleras avslagsyrkande på beslutspunkt 3. Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att kommunstyrelsen får ta ställning till kommunledningskontorets förslag enligt beslutspunkt 3. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen. Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla beslutspunkt 3 enligt kommunledningskontorets förslag. Omröstning Omröstning begärs. Kommunstyrelsen fastställer följande propositionsordning: Den som vill bifalla beslutspunkt 3 röstar ja. Den som vill avslå beslutspunkt 3 röstar nej. Ledamöter med rösträtt Ja Nej Avstår Lars Andersson (S) Mikael Edlund (S) Mona Kanaan (S) Marie Svensson (S) Magnus Johansson (MP) Ingrid Sermeno Escobar (MP) Maria Chergui (V) Monica Wikberg (M) Nils Brown (M) Jari Puustinen (M) Niklas Frykman (FP) Maria Mauritzon (C) Lotta Jonsson (KD) Kim Fredriksson (SD) Jimmy Jansson (S), ordförande Summa 8 6 1

16 16(52) Omröstningsresultat Med 8 ja-röster för bifall till beslutspunkt 3 mot 6 nej-röster för avslag till beslutspunkt 3 samt 1 ledamot som avstår från att rösta beslutar kommunstyrelsen enligt kommunledningskontorets förslag. Därmed har kommunstyrelsen beslutat enligt kommunledningskontorets förslag i sin helhet.

17 17(52) KSKF/2012: Tilläggsanslag för ortsutveckling 2012 Beslut 1.Kommunstyrelsen anslår kronor ur tilläggsanslaget för ortsutveckling till projekt och aktiviteter enligt förslag från kommunledningskontoret. 1. Mälardalens högskola kronor 2. ALMI/IFS kronor 3. Coompanion kronor 4. Eskilstuna Marknadsföring AB kronor Summa: kronor Reservationer Jari Puustinen (M), Nils Brown (M), Monica Wikberg (M), Niklas Frykman (FP), Maria Mauritzon (C) och Lotta Jonsson (KD) reserverar sig mot beslutet muntligt. Kim Fredriksson (SD) reserverar sig mot beslutet i beslutspunkt 1:2 ALMI/IFS muntligt. Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen disponerar ett särskilt tilläggsanslag för ortsutveckling. För år 2012 finns totalt kronor för ändamålet. Anslaget ska användas till projekt och aktiviteter som stimulerar till en hållbar tillväxt och utveckling av orten Eskilstuna. Innan avrop 4, återstår kronor av anslaget. Beslutad huvudinriktning är att tilläggsanslaget för ortsutveckling beviljas till projekt och aktiviteter inom följande områden: Utbildning/kompetensutveckling Entreprenörskap/nyföretagande Kluster/nätverk. Attraktionskraft/infrastruktur/bostadsbyggande Insatser för hållbar utveckling Tilläggsanslaget för ortsutveckling är i huvudsak avsett för tidsbegränsade aktiviteter. I de flesta fall är det projekt/aktiviteter som också delfinansieras av andra aktörer.

18 18(52) Avtal skrivs med samtliga aktörer som beviljas medel ur tilläggsanslaget och besluten villkoras med insynsplats i respektive organisations styrelse/motsvarande, eller separata uppföljningsträffar två gånger per år. För samtliga nyföretagaraktörer gäller aktivt deltagande i gemensamma aktiviteter i syfte att höja nyföretagandet i Eskilstuna kommun. Yrkanden Kim Fredriksson (SD) yrkar bifall till framställan samt lämnar ett ändringsyrkande under beslutspunkt 1:2 enligt följande: att ALMI/IF inte beviljas bidrag (bilaga). Maria Cergui (V) yrkar avslag på Kim Fredrikssons (SD) ändringyrkande och bifall till beslutspunkt 1 samt avslag på beslutspunkterna 2 och 3. Lotta Jonsson (KD), Maria Mauritzon (C), Niklas Frykman (FP), Monica Wikberg (M), Nils Brown (M) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag i sin helhet samt avslag på Kim Fredrikssons (SD) ändringsyrkande. Magnus Johansson (MP) yrkar bifall till beslutspunkt 1 samt avslag på beslutspunkterna 2 och 3. Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till beslutspunkt 1 samt avslag på beslutspunkterna 2 och 3. Jimmy Jansson yrkar även avslag på Kim Fredrikssons (SD) ändringsyrkande. Propositionsordning Ordföranden finner att det finns följande förslag till beslut: Maria Cherguis (V) yrkande om bifall till kommunledningskontorets förslag till beslutspunkt 1 och avslag på beslutspunkterna 2 och 3 dels Lotta Jonssons (KD) med fleras yrkande om bifall till förslaget i sin helhet samt Kim Fredrikssons (SD) ändringsyrkande i beslutspunkt 1:2 ALMI/IFS. Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att kommunstyrelsen först får ta ställning till kommunledningskontorets förslag enligt beslutspunkterna 1, 2 och 3 var för sig och därefter får kommunstyrelsen ta ställning till Kim Fredrikssons (SD) ändringsyrkande. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen. Ordföranden ställer proposition på beslutspunkt 1 och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla kommunledningskontorets förslag enligt beslutspunkt 1. Därefter finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat avslå beslutspunkt 2.

19 19(52) Omröstning Omröstning begärs. Kommunstyrelsen fastställer följande propositionsordning: Den som vill bifalla avslagsyrkandet på beslutspunkt 2 röstar ja. Den som vill avslå avslagsyrkandet punkt 2 röstar nej. Ledamöter med rösträtt Ja Nej Avstår Lars Andersson (S) Mikael Edlund (S) Mona Kanaan (S) Marie Svensson (S) Magnus Johansson (MP) Ingrid Sermeno Escobar (MP) Maria Chergui (V) Monica Wikberg (M) Nils Brown (M) Jari Puustinen (M) Niklas Frykman (FP) Maria Mauritzon (C) Lotta Jonsson (KD) Kim Fredriksson (SD) Jimmy Jansson (S), ordförande Summa 8 7 Omröstningsresultat Med 8 ja-röster för bifall till Maria Cherguis (V) förslag mot 7 nej-röster finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat bifalla Maria Cherguis (V) förslag och därmed avslagit kommunledningskontorets förslag enligt beslutspunkt 2. Propositionsordning, forts Ordföranden finner därefter att kommunstyrelsen beslutat avslå kommunledningskontorets förslag enligt beslutspunkt 3. Ordföranden ställer proposition på Kim Fredrikssons (SD) ändringsyrkande enligt beslutspunkt 1.2 ALMI/IFS. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat avslå ändringsyrkandet. Omröstning Omröstning begärs. Kommunstyrelsen fastställer följande propositionsordning:

20 20(52) Den som vill avslå ändringsyrkandet röstar ja. Den som vill bifalla ändringsyrkandet röstar nej. Ledamöter med rösträtt Ja Nej Avstår Lars Andersson (S) Mikael Edlund (S) Mona Kanaan (S) Marie Svensson (S) Magnus Johansson (MP) Ingrid Sermeno Escobar (MP) Maria Chergui (V) Monica Wikberg (M) Nils Brown (M) Jari Puustinen (M) Niklas Frykman (FP) Maria Mauritzon (C) Lotta Jonsson (KD) Kim Fredriksson (SD) Jimmy Jansson (S), ordförande Summa 14 1 Omröstningsresultat Med 14 ja-röster för avslag mot 1 nej-röst för bifall till ändringsyrkandet på beslutspunkt 1:2 finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat avslå ändringsyrkandet. Kommunstyrelsen har därmed beslutat att bifalla kommunledningskontorets förslag enligt beslutspunkt 1 och avslagit kommunledningskontorets förslag enligt punkt 2 och 3. Beslutet skickas till: Mälardalens högskola ALMI/IFS Coompanion Eskilstuna Marknadsföring AB Kommunledningskontoret, för åtgärd

21 21(52) KSKF/2012: Utveckling av Eskilstuna kommuns e-service Beslut Förslag till kommunfullmäktige 1. Kommunstyrelsens budgetram utökas från och med 2013 med kronor för att inrätta en förvaltningsgemensam funktion för drift och utveckling E-tjänster. 2. Kommunstyrelsen erhåller för år miljon kronor som engångsanslag att användas förvaltningsgemensamt som ettårigt stimulansbidrag för utveckling av kommunens E-service. Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har den 18 oktober 2012 inkommit med en skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att E-service projektet har avlämnat slutrapport med förslag till arbetsmodell, organisationsmodell, teknisk plattform och förslag till finansiering som stöd för förvaltningarnas framtagning av e-tjänster. Kort sammanfattat kan sägas att projektet byggt en e-tjänstfabrik, där kommunens kommande e-tjänster ska tillverkas baserade på gemensamma riktlinjer, arbetssätt och anpassad teknik. Förvaltningarna väljer ut och prioriterar, samt bemannar sina utvecklingsprojekt, medan Kommunledningskontoret (KLK) och Konsult och uppdrag (KoU) stöttar förvaltningarna genom styrning, ledning och samordning av arbetet. Utvecklingen av e-tjänster förväntas vara en viktig del i arbetet med att effektivisera den kommunala administrationen med 20 miljoner kronor fram till år Uppnådda effekter av utvecklade e-tjänster kommer därför att följas och återrapporteras. Yrkanden Jimmy Jansson (S) och Kim Fredriksson (SD) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.

22 22(52) KSKF/2012: Komplettering av årsplan 2013 för Eskilstuna kommun Beslut Förslag till kommunfullmäktige 1. Komplettering av Årsplan 2013 enligt socialdemokraternas, miljöpartiets och vänsterpartiets förslag fastställes. 2. Gemensamma åtaganden och övriga föreslagna åtaganden fastställes. 3. Den kommunala skattesatsen är oförändrad och fastställs till 22,18 kronor för Nämnders och bolagsstyrelsers processmål godkänns. 5. För 2013 fastställs resultatmålet till 2,5 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag, vilket motsvarar 126,1 miljoner kronor. 6. Investeringsbudgeten för Skogsängsskolan, 6 miljoner kronor, överförs till tillbyggnad av Djurgårdskolan. Investeringsbudgeten för om- och tillbyggnad av Västermo brandstation utökas med 2,5 miljoner kronor. Investeringsbudgeten för Navaren utökas med 21 miljoner kronor. 7. Budgeten för investeringar i fasta anläggningar fastställs till 330,1 miljoner kronor för år 2013 och 258 miljoner kronor för I budgeten för 2013 och 2014 satsas 0,7 miljoner kronor respektive 1,0 miljoner kronor för förberedelse av junior-em i friidrott. Finansieringen sker från kommunstyrelsens allmänna anslag. 9. Av återbetalningen på 86 miljoner kronor av AFA-premierna under 2012 öronmärks 35 miljoner kronor för att finansiera samarbetsprojektet för fler i jobb och 5 miljoner till projekt för att effektivisera och minska kostnaderna med 20 miljoner inom administration, varav en miljon anslås till

23 23(52) kommunstyrelsen för initiala kostnader vid uppbyggnaden av kommunens e-service. 10. Arbetsmarknads- och familjenämnden och Torshälla stads nämnd tilldelas 11,7 miljoner kronor respektive 1,3 miljoner kronor för ökade vårdkostnader för barn och ungdomar. 11. Vuxennämnden och Torshälla stads nämnd tilldelas vardera 2,5 miljoner kronor för ökade vårdkostnader för äldre. 12. Inför Torshällas 700 års jubileum 2017 öronmärks 2 miljoner kronor av 2012 års resultat. 13. Varje nämnd ska utifrån beslutad budgetram själv täcka sina driftkostnader till följd av investeringar. 14. Högst 200 miljoner kronor med högst 25 års amorteringstid får upplånas för att täcka beräknat finansieringsbehov. 15. Utdelningen från bolagskoncernen nedjusteras med samma nivå som de utökade borgens- och ränteavgifterna så att det blir kostnadsneutralt för bolagskoncernen. 16. Nämndernas budgetramar fastställs. Övriga ramökningar som nämnderna begärt under budgetarbetet avslås. Reservation Jari Puustinen (M), Nils Brown (M), Monica Wikberg (M), Niklas Frykman (FP), Maria Mauritzon (C) och Lotta Jonsson (KD) reserverar sig mot beslutet i punkt 1 till förmån för det egna förslaget. Skriftlig reservation lämnas (bilaga). Avstår från att delta i beslutet Kim Fredriksson (SD) deltar ej i beslutet. Lotta Jonsson (KD), Maria Mauritzon (C), Niklas Frykman (FP), Jari Puustinen (M) deltar ej i beslutet om kommunledningskontorets förslag i punkterna Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har den 6 november 2012 lämnat skrivelse. Av skrivelsen framgår att kommunledningskontoret har analyserat den samhällsekonomiska utvecklingen och utifrån kommunfullmäktiges

24 24(52) beslut den 19 juni 2012 beaktat de ekonomiska konsekvenserna för Eskilstuna kommun. Utifrån nämndernas och bolagsstyrelsernas beslut om åtaganden för 2013 och kommunstyrelsens beredning av kompletteringen av årsplanen föreslår kommunledningskontoret nio gemensamma åtagande för flera eller alla nämnder och bolagsstyrelser. Parallellt har politiskt process genomförts där såväl majoriteten som oppositionen tydliggjort sina politiska prioriteringar som bland annat uttryckts i sina respektive förslag till kompletteringar av årsplan Socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet har den 6 november 2012 inkommit med förslag till komplettering av årsplan Moderaterna, folkpartiet, centerpartiet och kristdemokraterna har den 6 november 2012 inkommit med förslag till komplettering av årsplan Kommunledningskontoret har den 6 november 2012 inkommit med förslag till beslut med 15 beslutsatser som följdkonsekvenser av socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets förslag till beslut. Yrkanden Magnus Johansson (MP) yrkar bifall till socialdemokraternas, miljöpartiets och vänsterpartiets förslag samt lämnar ett tilläggsyrkande till förslaget Att tillgodose behovet av miljö- och samhällsbyggnadsarbete (sidan åtta) enligt följande: Bolaget ska investera i vindkraftsproduktion i syfte att sänka sina elkostnader och samtidigt bidra till en hållbar energiproduktion (KFAST) Kommunfastigheter ska leda det bostadssociala arbetet och tillsammans med kommunens grupp för stadsdelsutveckling ta fram en plan för bostadssociala frågor (KFAST) Niklas Frykman (FP) yrkar bifall till moderaternas, folkpartiets, kristdemokraternas och centerpartiets förslag. Nils Brown (M), Jari Puustinen (M) och Maria Mauritzon (C) instämmer i Niklas Frykmans (FP) yrkande. Kim Fredriksson (SD) meddelar att han avstår från att delta i beslutet.

25 25(52) Maria Chergui (V) och Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till socialdemokraternas, miljöpartiets och vänsterpartiets förslag med Magnus Johanssons (MP) tilläggsyrkande. Jimmy Jansson (S), Magnus Johansson (MP) och Maria Chergui (V) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag med 15 beslutsatser. Lotta Jonsson (KD), Maria Mauritzon (C), Niklas Frykman (FP), Jari Puustinen (M) meddelar att de avstår från att delta i beslutet om kommunledningskontorets förslag med 15 beslutssatser. Propositionsordning Ordföranden finner att det finns följande förslag till beslut: 1. bifall till socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets förslag till beslut med tilläggsyrkande. 2. bifall till moderaternas, folkpartiets, kristdemokraternas och centerpartiets förslag till beslut. 3. bifall till kommunledningskontorets förslag till beslut med 15 beslutsatser. Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att han först ställer socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets förslag mot moderaternas, folkpartiets, kristdemokraternas och centerpartiets förslag. Ordföranden ställer proposition på socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets förslag och moderaternas, folkpartiets, kristdemokraternas och centerpartiets förslag och finner att kommunstyrelsen har beslutat enligt socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets förslag till komplettering av årsplan 2013 med tilläggsyrkande. Ordföranden föreslår därefter en propositionsordning som innebär att kommunstyrelsen får ta ställning till kommunledningskontorets förslag med 15 beslutsatser. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen. Ordföranden ställer proposition på kommunledningskontorets förslag med 15 beslutsatser och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt kommunledningskontorets förslag.

26 26(52) KSKF/2011: Handlingsplan för landsbygden Beslut Förslag till kommunfullmäktige Handlingsplan för landsbygden antas. Reservationer Jari Puustinen (M), Nils Brown (M), Monica Wikberg (M), Niklas Frykman (FP), Maria Mauritzon (C) och Lotta Jonsson (KD) reserverar sig mot beslutet. Skriftlig reservation lämnas (bilaga A) Kim Fredriksson (SD) reserverar sig mot beslutet muntligt. Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har den 12 oktober 2012 inkommit med en skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att kommunstyrelsen, enligt uppdrag i årsplan 2011, har arbetat fram ett förslag till handlingsplan för landsbygden i Eskilstuna kommun. Förslaget har skickats på remiss till samtliga nämnder, intresseorganisationer, politiska partier och närliggande kommuner. Totalt har 21 remissvar inkommit. Förslaget presenterades för kommunfullmäktige den 30 augusti Alliansen yrkade att ärendet skulle återremitteras för ytterligare beredning vilket också beslutades. Handlingsplanen för landsbygden har reviderats under rubrikerna Demokrati, Näringsliv, Infrastruktur och Offentlig och kommersiell service. Alliansens fyra yrkanden med kommunledningskontorets svar finns redovisade i skrivelse daterad den 12 oktober Kommunens översiktsplan befinner sig i slutskedet av framtagande och en med Översiktsplanen och andra större planer harmoniserad Handlingsplan för landsbygden har varit målet i arbetet. Planen följer väl lagstiftning och regional utveckling och utvecklingsinriktad i upplägg och innehåll.

27 27(52) Yrkanden Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag. Kim Fredriksson (SD) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag och lämnar ett tilläggsyrkande enligt följande: att konkreta och mätbara mål för att öka tillgängligheten för kollektivtrafiken och öka utbyggnationen för fiberoptik förs in i handlingsplanen (bilaga B). Jimmy Jansson (S) yrkar avslag på Kim Fredrikssons (SD) tilläggsyrkande. Jari Puustinen (M), Niklas Frykman (FP), Lotta Jonsson (KD) och Maria Mauritzon (C) yrkar avslag på kommunledningskontorets förslag. Propositionsordning Ordföranden finner att det finns följande förslag till beslut: 1. Jimmy Janssons (S) yrkande om bifall till kommunledningskontorets förslag 2. Jari Puustinens (M) med fleras yrkande om avslag på kommunledningskontorets förslag 3. Kim Fredrikssons (SD) tilläggsyrkande Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att han ställer förslagen om bifall och avslag mot varandra. Därefter får kommunstyrelsen ta ställning till tilläggsyrkandet. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen. Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla kommunledningskontorets förslag att kommunstyrelsen beslutat avslå Kim Fredrikssons (SD) tilläggsyrkande.

28 28(52) KSKF/2012: Översyn av villkor för samrådsorgan i Eskilstuna kommun Beslut 1. Rapportens läggs till handlingarna 2. Kommunledningskontoret får i uppdrag att revidera rådens reglementen i syfte att skapa likvärdiga villkor för rådens arbete och återkomma med arbetsordningar för rådsarbete Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har den 9 oktober 2012 inkommit med en skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att kommunstyrelsen har tre samrådsorgan. Kommunala pensionärsrådet (KPR), Kommunala invandrarrådet (KIR) och Kommunala rådet för funktionshinderfrågor (KRF). Kommunalrättsligt är det beredningar. Konsult och uppdrag har på uppdrag av kommunledningskontoret genomfört en översyn av villkoren för kommunstyrelsens samrådsorgan. I översynen framgår det att råden verkar under olika villkor. Beroende på frågornas olika karaktär så kommer råden arbete se olika ut men det är ändå av vikt att råden upplever att uppdraget är tydligt och villkoren är bra. Uppdrag och villkor definieras i rådens reglemente och därför bör reglementens genomgå en översyn. Av skrivelsen framgår vidare att kommunstyrelsens samverkansråd har olika villkor för att fullgöra sitt uppdrag. Därför behövs en revidering av samtliga råds reglementen för att hitta gemensamma skrivningar vad gäller villkor för uppdraget. Råden kan ha olika uppdrag och därför kan det finnas skillnad i tjänstemannastödets omfång och rådets budget. Däremot är det inte rimligt att råden arbetar under olika förutsättningar när det gäller möjlighet att skapa arbetsutskott och ge ledamöterna arvode. Rådens reglementen är olika detaljerade. Kommunala invandrarrådet har ganska kortfattade skrivningar med få detaljer. Kommunala pensionärsrådet har däremot ett mycket detaljerat reglemente. Kommunledningskontoret föreslår att en översyn görs där uppdraget är att ersätta reglementen med arbetsordningar för råden som är

29 29(52) mer jämlika. Arbetsordningarna ska arbetas fram av kommunledningskontoret i samråd med representanter för råden. Samtliga råd har idag skrivningar om syftet med rådens verksamhet. En uppgift är att se till att rådens frågor beaktas i nämndernas verksamhetsplanering och vara ett remissorgan. Kommunala pensionärsrådet och Kommunala rådet för funktionshinderfrågor har även skrivningar om att råden ska vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning. Kommunala invandrarrådet har även det skrivningar i sitt reglemente som kan tolkas som att de ska arbeta med att bryta socialt och etniskt utanförskap. Det finns ingen avgränsning och rådens uppdrag blir därmed ganska otydligt. Vilken roll de kommunala samverkansråden ska ha bör därför diskuteras av kommunstyrelsen innan arbetet med nya arbetsordningar genomförs. Rådens arbete behöver förtydligas i fråga om budget för att lättare kunna planera för kostnader kopplade till rådets arbete. Kravet på att råden ska lägga fram en verksamhetsplan för kommande år borde tas bort då det skapar förväntningar på att rådet ska ha verksamhet och även leder till parallella styrprocesser i kommunen. Istället bör rådens uppdrag regleras i en arbetsordning och tydligare kopplas till kommunens verksamhet. Yrkande Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag. Beslutet skickas till: Kommunledningskontoret, för åtgärd

30 30(52) KSKF/2012: Svar på motion om valfrihet inom äldreomsorgen Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås. Reservationer Kim Fredriksson (SD) reserverar sig mot beslutet. Skriftlig reservation lämnas (bilaga A). Jari Puustinen (M), Nils Brown (M), Monica Wikberg (M), Niklas Frykman (FP), Maria Mauritzon (C) och Lotta Jonsson (KD) reserverar sig mot beslutet. Skriftlig reservation lämnas (bilaga B) Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har den 15 oktober 2012 inkommit med en skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att Kerstin Lindroos (FP), Torbjörn Olsson (M), Christina Andersson (C) och Lotta Jonsson (KD) har lämnat in en motion om valfrihet i äldreomsorgen. Motionen lämnades in den 26 januari Motionen har remitterats till vuxennämnden, Torshälla stads nämnd samt kommunledningskontoret för yttrande. Motionen tar upp angelägna frågor rörande äldreomsorg och ett ökat behov av nya boendeplatser i takt med att befolkningen blir allt äldre. I motionen föreslås inrättande av en äldrepeng/vårdboendepeng som tilldelas den enskilde i samband med biståndsbeslutet och sedan får den enskilde själv välja vilket boende man föredrar. Andra aktörer än kommunen kan genom ett sådant system stimuleras att etablera sig i kommunen, och konkurrensmedlet blir den kvalitet man kan erbjuda. Motionens förslag är att: Kommunfullmäktige uppdrar åt vuxennämnden att i samarbete med Torshälla stads nämnd genomföra en utredning och redovisa konsekvenserna av ett valfrihetssystem inom Eskilstuna kommun

31 31(52) Såväl de ekonomiska konsekvenserna som följder för den kommunala organisationen ska belysas. Konsekvenser för den enskilda personer (äldre/brukare) som berörs av förändringen ska också belysas. Vuxennämnden och Torshälla stads nämnd har i sina beslut från den 30 augusti 2012 avslagit motionen. Nämnderna har kommunicerat sina underlag till beslut med varandra och därmed lämnat identiska motiveringar till avslaget: År 2009 genomförde vuxennämnden tillsammans med Torshälla stads nämnd en utredning om valfrihet inom hemvården. Utredningen omfattade en nulägesanalys och konsekvensbeskrivning av ett eventuellt införande av valfrihetssystem. Utredningen genomfördes av Ramböll management och visade att Eskilstuna hade goda förutsättningar att införa ett valfrihetssystem inom hemvården. Utredningen ledde dock inte till att något beslut om införande fattades. Frågan har varit föremål för politiska diskussioner under lång tid. För närvarande bedöms det inte vara en optimal användning av resurser att genomföra den föreslagna utredningen som bedöms kräva tämligen omfattande resurser. Kommunledningskontoret ställer sig bakom nämndernas beslut och föreslår att motionen avslås. Motionen handlar inte om ett eventuellt införande av valfrihet inom äldreomsorgen utan om att genomföra en utredning och redovisa konsekvenserna av ett valfrihetssystem inom Eskilstuna kommun. En liknande utredning har Eskilstuna kommun redan genomfört. Utredningen Valfrihet i hemvården. Nulägesanalys och konsekvensutredning som gjordes av Ramböll Management november 2009 visade att Eskilstuna kommun hade goda förutsättningar för att införa ett valfrihetssystem enligt Lagen och valfrihet (LOV). Ramböll har analyserat förutsättningarna för ett valfrihetssystem dels genom att studera marknadsförutsättningarna, dels genom att undersöka kommunens interna förutsättningar för respektive tjänst inom hemvården. Utredningen innehåller även rekommendationer kring hur ett valfrihetssystem kan utformas på flera olika sätt. Utredningens slutsats ledde inte till att något beslut om införande fattades. En eventuellt ny utredning som skulle göras garanterar inte att förändringen skulle ske oavsett vad utredningen skulle visa. Därför ställer sig KLK bakom nämndernas slutsats om att det inte skulle vara ekonomiskt försvarsbart att satsa resurser på en aktivitet som endast resulterar i ett dokument utan en verklighetsförankring. Frågan om valfrihet är en politisk fråga och bör därför diskuteras på politisk nivå. Om motionen avslås undviks utredningskostnader för kommunen och förbättringsarbetet med kvalitetssäkrad vård och omsorg fortgår ändå.

32 32(52) Yrkanden Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag. Kim Fredriksson (SD) yrkar avslag på kommunledningskontorets förslag och bifall till motionen. Lotta Jonsson (KD) yrkar avslag på kommunledningskontorets förslag och bifall till motionen. Maria Mauritzon (C), Niklas Frykman (FP), Nils Brown (M), Jari Puustinen (M) och Monica Wikberg (M) instämmer i Lotta Jonssons (KD) yrkanden. Maria Chergui (V) och Marie Svensson (S) yrkar avslag på motionen. Propositionsordning Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut: dels Jimmy Janssons (S) yrkande om bifall till kommunledningskontorets förslag och dels Kim Fredrikssons (SD) med fleras yrkande om bifall till motionen. Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att de två förslagen ställs mot varandra. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen. Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt Jimmy Janssons (S) förslag, det vill säga att bifalla kommunledningskontorets förslag vilket innebär att motionen avslås.

33 33(52) KSKF/2012: Yttrande över betänkandet Nystartszoner - SOU 2012:50 Beslut 1. Kommunledningskontorets förslag till yttrande, daterat den 16 oktober 2012, antas. 2. Eskilstuna kommuns yttrande över Betänkandet Nystartszoner (SOU 2012:50) översänds till finansdepartementet Reservation Jari Puustinen (M), Nils Brown (M), Monica Wikberg (M), Niklas Frykman (FP), Maria Mauritzon (C) och Lotta Jonsson (KD) reserverar sig mot beslutet. Skriftlig reservation lämnas (bilaga A). Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har den 16 oktober inkommit med en skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att en särskild utredare fick i april 2011 i uppdrag av regeringen att undersöka möjligheterna att införa ett system med skattelättnader för mindre företag i stadsdelar med utbrett utanförskap. Dessa stadsdelar, kallade nystartszoner, skulle bidra till att skapa nya arbeten och öka sysselsättningen i områdena. Målet var också att fler företag skulle kunna etablera sig och ges bättre förutsättningar att växa inom zonerna. Utredningen lämnade i augusti 2012 sitt förslag där bedömningen är att nystartszoner bör införas. Formen anser de ska vara hel lättnad av socialavgifter i fem år och därefter halv lättnad i två år. Enligt förslaget ska zonerna utses av Tillväxtverket vart femte år och utgöras av områden med minst invånare där: - Andelen sysselsatta understiger 44,5 procent - Andelen som erhåller långvarigt försörjningsstöd överstiger 6,8 procent - Andelen utan gymnasieexamen, eller motsvarande, överstiger 31,3 procent Enligt 2009 års beräkning var tolv kommuner aktuella för nystartszoner, däribland Eskilstuna med totalt sex områden. I de utsedda områdena föreslås samtliga, befintliga, inflyttade och nystartade, företag med upp till 49 anställda omfattas av skattelättnaden, dock med undantag för verksamhet inom jordbruk, fiskeri och vattenbruk. Två krav kommer att ställas på de företag som önskar ta del av skatte-

34 34(52) lättnaden. Företaget ska ha ett fast driftställe i en nystartszon och minst en fjärdedel av den arbetade tiden i företaget ska utföras av personal som är folkbokförd i en nystartszon. Skatteverket föreslås, inom ramen för sin ordinarie revisionsverksamhet, kontrollera att företagen lever upp till kraven. Utredningen har tittat på försök med olika former av nystartszoner i andra länder och kommit fram till att det, förutom skattelättnaderna, även behövs andra insatser för att få önskad effekt. Åtgärderna bör vara riktade mot att förbättra matchningen på arbetsmarknaden genom exempelvis jobbcoacher och utbildning av potentiell arbetskraft. Dessutom bör infrastruktur och boendemiljö förbättras för att liva upp berörda områden. De konsekvenser som utredningen visar på är att nystartszonerna kan leda till negativa effekter i form av utflyttning av företag från kringliggande områden och en viss snedvridning av konkurrensen. Förslaget beräknas också ge ett skattebortfall på 112 miljoner kronor netto under år 2014 vilket föreslås finansieras genom en höjning av den allmänna löneavgiften med 0,01 procentenhet. Förslaget bör enligt utredningen leda till en ny Lag om nystartszoner (2013:00) som ska träda i kraft den första januari 2014 samt ett antal justeringar i befintliga lagrum. Årlig rapportering av utveckling samt utvärdering av nystartszonerna bör genomföras av Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser. Innan Sverige har möjlighet att genomföra föreslagen åtgärd måste dock Europeiska kommissionen underrättas och yttra sig. Betänkandet remitterades till arbetsmarknads- och familjenämnden samt kommunledningskontoret för yttrandet och svaret ska vara inkomna till finansdepartementet senast den 12 november I sitt beslut från den 19 september 2012 godkände arbetsmarknads- och familjenämnden förvaltningens yttrande och överlämnade det till kommunstyrelsen. Kommunledningskontoret ställer sig bakom arbetsmarknads- och familjenämndens ställningstagande till nystartszoner på alla punkter. Förslaget om att inrätta nystartszoner skulle leda till de effekter som det har som mål, nämligen att minska utanförskapet. Begreppet utanförskap som används flitigt i betänkandet anser vi också är ett förlegat begrepp som förutsätter att befolkningen i dessa områden är marginaliserade endast på grund av att de bor där. Vi ser en klar risk att utanförskapet ökar när människor blir hänvisade arbeten inom sina bostadsområden. En arbetsintegration ska inte gynnas på bekostnad av en social integration, det vill säga en möjlighet till social rörlighet och att skapa nätverk utanför det område man råkar eller har valt att bo i. Ur ett näringspolitiskt perspektiv är risken stor för en snedvriden konkurrens. Om samhället ska stimulera näringsliv och nyföretagande måste utgångspunkten vara konkurrensneutral. Alla företag ska drivas på samma villkor oavsett var de har sitt

35 35(52) driftställe. Företagen måste etablera sig på ett ekonomiskt optimalt ställe som i första hand främjar verksamheten. Platsen där man är folkbokförd ska inte anses som människans främsta merit. Rekrytering av personal kan inte utgå från var personal har sin bostad utan vilken kompetens den arbetssökande har. En platsrelaterad kvotering anser vi är diskriminerande gentemot personer som bor på en annan plats. Dessutom ökar en eventuell nystartszon risk för manipulation när det gäller folkbokföring då det inte finns en garanti att en viss person egentligen bor på den adress som hon eller han är folkbokförd på. Kommunledningskontoret skulle hellre se ett förslag som stärker den potentiella arbetskraftens anställningsbarhet, stimulerar till kompetensutveckling och framför allt ökar rörlighet på arbetsmarknaden. Med stöd av ovanstående synpunkter finner kommunledningskontoret att utredningens förslag inte skulle leda till ett stimulerande av nyföretagsamhet på lika villkor för alla och ur ett konkurrensneutralt förhållningssätt. Yrkanden Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag. Kim Fredriksson (SD) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag och lämnar ett tilläggsyrkande enligt bilaga (bilaga A). Lotta Jonsson (KD) yrkar avslag på kommunledningskontorets förslag och yrkar att utredningen ska tillstyrkas. Maria Mauritzon (C), Monica Wikberg (M), Nils Brown (M), Jari Puustinen (M) och Niklas Frykman (FP) instämmer i Lotta Jonssons (KD) yrkande. Maria Chergui (V) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag och avslag på Kim Fredrikssons (SD) tilläggsyrkande. Propositionsordning Ordföranden finner att det finns följande förslag till beslut: 1. Jimmy Jansons (S) med fleras yrkande om bifall till kommunledningskontorets förslag 2. Lotta Jonssons (KD) med fleras yrkande om avslag till kommunledningskontorets förslag 3. Kim Fredrikssons (SD) tilläggsyrkande.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2012-04-26

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2012-04-26 1(8) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset klockan 16.00-16.05 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Ann-Sofie Wågström (S), tjänstgörande ersättare Mikael Edlund (S) Johan Nilsson (S) Magnus

Läs mer

166 Svar på motion om att sälja Parken Zoo (KSKF/2015:69)

166 Svar på motion om att sälja Parken Zoo (KSKF/2015:69) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2015-08-11 Sida 1(2) 166 Svar på motion om att sälja Parken Zoo (KSKF/2015:69) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen anses besvarad Reservation

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Ärendeberedning 15 november

Ärendeberedning 15 november Kommunstyrelsen Kallelse och föredragningslista 2013-11-04 1 (7) Dag och tid Tisdagen den 26 november 2013, klockan 15.00 Plats Beredning Rinmansalen, stadshuset Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning:

Läs mer

103 Svar på motion om förbättrade övervakningskameror vid hot spots (KSKF/2014:408)

103 Svar på motion om förbättrade övervakningskameror vid hot spots (KSKF/2014:408) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2015-05-05 Sida 1(2) 103 Svar på motion om förbättrade övervakningskameror vid hot spots (KSKF/2014:408) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen

Läs mer

2013-12-09. Dag och tid Tisdagen den 14 januari 2014, klockan 15:00

2013-12-09. Dag och tid Tisdagen den 14 januari 2014, klockan 15:00 Kommunstyrelsen Kallelse och föredragningslista 2013-12-09 1 (6) Dag och tid Tisdagen den 14 januari 2014, klockan 15:00 Plats Beredning Rinmansalen Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning: Tisdagen

Läs mer

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare Produktionsstyrelsen 2012-05-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Tisdagen den 15 maj 2012, klockan 19:00-21.40 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf. Kent Hjalmarsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-18.50 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Lars Kyrkeryd (m) och Linda Danielsson

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 18 juni 2012, klockan 08:00 09:00. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Mari-Teres Ögren (S),

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson Protokoll 1 (14) Plats och tid: Camp Igge, Iggesund klockan 08.30-15.30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M) Marcus

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26 1(74) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-16.10 Ajournering 15:10-15:15 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Ann-Sofie Wågström (S) ersätter

Läs mer

K o m m u n s t yr e l s e n

K o m m u n s t yr e l s e n K o m m u n s t yr e l s e n Sammanträdesdatum 2015-06-29 Sid 1 (6) Plats KS-salen, stadshuset, Gävle Tid Kl. 09.00-10.00 Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret den 29

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag NORRTÄLJE Barn- och skolnämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL 2012-03-26 Plats och tid Norrtäijesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 14:00-16.30 Beslutande Enligt förteckning sid 2 övriga deltagande

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 1288/2014 Kommunstyrelsen Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S), ordförande Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (6) Mötesdatum Plats och tid Sessionssalen, vån 2, Rådhuset kl. 09.00-11.40 Beslutande Ulf Bingsgård (M) Catherine Persson (S) Tina Järvenpää (FP) Nils-Gunnar Snygg (S) Lars Mikkelä

Läs mer

Svar på motion nr 2/2015 från Roger Svalhede (S) - Ändra borgensavgiften till de kommunala bolagen

Svar på motion nr 2/2015 från Roger Svalhede (S) - Ändra borgensavgiften till de kommunala bolagen 0 Öste rå I Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-06 AU 5:15 Dnr. KS 2015/0071 Arbetsutskottets beslut Ärendet bereds vidare. Svar på motion nr 2/2015 från Roger Svalhede (S)-

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 224 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl 17.00-18.00 Beslutande Hans-Ingvar Jönsson (c), ordförande Gull-Britt Svensson (s) Mats Kroon (m) Gunilla Karlsson (s) Ronny Sandberg (s) Lennart

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför uppdrag åt kommunen. (AU 54) KS 2014-323

Motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför uppdrag åt kommunen. (AU 54) KS 2014-323 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-03-10 80 Motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför uppdrag åt kommunen. (AU 54) KS 2014-323 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 9.00-12.05 Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Marianne Kjellquist (S)

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 20.53 1 (14) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

44 FÖREDRAGNINGSLISTA

44 FÖREDRAGNINGSLISTA 44 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum Sida 2015-04-16 16 (20) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2014/278 11 Svar på motion Om förändring av VAtaxan från Anette Bächi (MP) Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar Avslå

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.35. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annette Hallberg (S) tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför uppdrag åt kommunen. KS 2014-323

Motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför uppdrag åt kommunen. KS 2014-323 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-02-24 54 Motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför uppdrag åt kommunen. KS 2014-323 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-01-15

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-01-15 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: s sammanträdessal, Fäladstorget 1, Lund, kl 08:30-09:10 Ordförande: Johansson Lars (M) Ledamöter: Arnesen Lena (M) Dowler Mathias (C) Adolfsson Maj (KD) Almén Mai

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08 1(55) Plats och tid Rinmansalen, klockan 15:00-15:40 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Justeringens plats och tid Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Marie Svensson (S)

Läs mer

PROTOKOLL. Rolf Gustavsson (S) Jenny Sandkvist (MP) Erik Karlsson (M) Sune Rydén (KD) Ina Näsmark (FiA)

PROTOKOLL. Rolf Gustavsson (S) Jenny Sandkvist (MP) Erik Karlsson (M) Sune Rydén (KD) Ina Näsmark (FiA) 1(11) Plats och tid C-salen, Medborgarhuset i Alafors, kl 16:30 16:47 Beslutande Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Paula Örn (S), ordförande Björn Norberg (S) Christina Oskarsson

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

Dag och tid Tisdagen den 9 september 2014, klockan 15:00. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning: Tisdagen den 2 september 2014, klockan 09.

Dag och tid Tisdagen den 9 september 2014, klockan 15:00. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning: Tisdagen den 2 september 2014, klockan 09. Kommunstyrelsen Kallelse och föredragningslista 2014-08-25 1 (5) Dag och tid Tisdagen den 9 september 2014, klockan 15:00 Plats Rinmansalen Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning: Tisdagen den 2 september

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.15 1 (13) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Utses justera Justeringens

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 )

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30-15.30 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Per Aspengren (S) Lillemor Larsson (V)

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11 1(55) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00 16:20 Ajournering klockan 15:45 15:55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael

Läs mer

Kommunhuset, administrativ service

Kommunhuset, administrativ service 1(4) Plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl. 16.30-16.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga Justeringens plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl.18.00

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-02-04 1 (5) Plats och tid Kävlinge Kulturscen, Korsbackaskolan, klockan 18:15-18:20 Ajournering Beslutande Pia Almström (M) Gunnar Wiederhielm (M) Roland Palmqvist (S) Charlotte Lindblad (M) Thomas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: 2015-04-15 Kl. 09.00-11.20 Ajornering kl. 10.25-10.50. Borgmästaren, stadshuset Lysekil

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: 2015-04-15 Kl. 09.00-11.20 Ajornering kl. 10.25-10.50. Borgmästaren, stadshuset Lysekil SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdestid: 2015-04-15 Kl. 09.00-11.20 Ajornering kl. 10.25-10.50 Lokal: Beslutande Ledamöter: Jan-Olof Johansson (S), ordf. Lars Björneld (FP), 1:e vice

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2014-11-25

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2014-11-25 1(69) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:35 ande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Justeringens plats och tid Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund

Läs mer

Margareta Jakobsson, nämndsekr Stina Stenberg, adm. chef Christer Malmstedt, kommunchef Bert Stabforsmo, ekonomichef.

Margareta Jakobsson, nämndsekr Stina Stenberg, adm. chef Christer Malmstedt, kommunchef Bert Stabforsmo, ekonomichef. Kommunstyrelsen 2011-06-16 1 Plats och tid Folkets Hus i Säter, kl 15.00 16.10. Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Maud Jones Jans (s) Sixten

Läs mer

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 17.30 17.40 Beslutande Övriga deltagare Karl-Erik Kruse (S), ordf Charlotte Wachtmeister (M), 1:e vice ordf Bengt Jönsson (S), tjg ers för Birgitta Jönsson (S) Christer

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/13 Plats och tid Lokal Strået kl. 14.00 15.20 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Gunnar Bengtsson (S) Christer Laurell (C), v

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Beslutande: Anders Malm (M) tjänstgörande ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Marita

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Daniel Kristiansson (MP) Ingegerd Gagnerud (FP) Krister Kindberg (KD) Johnny Boström (S) t o m kl 13.00

Daniel Kristiansson (MP) Ingegerd Gagnerud (FP) Krister Kindberg (KD) Johnny Boström (S) t o m kl 13.00 sid 1 (10) Tid och plats Onsdag den 12 juni 2013, kl. 9.00-15.12 (Information kl 9.00 12.15) Falken, Järnvägsgatan 4 Sammanträdet ajournerades för lunch 12.15-13.00 samt för gruppmöte 13.45-14.30 Tjänstgörande

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Beslut Förslag till kommunfullmäktige. Ärendebeskrivning 1(2) Medborgarförslaget anses besvarat.

Beslut Förslag till kommunfullmäktige. Ärendebeskrivning 1(2) Medborgarförslaget anses besvarat. Kommunstyrelsen 2015-09-08 1(2) 193 Svar på medborgarförslag - Ställ krav vid upphandling så att de mineraler som används vid tillverkning av IT-produkter har utvunnits i områden där befolkningens säkerhet

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2012-01-11. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10.

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2012-01-11. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10.00 Beslutande Övriga deltagande Siw Lunander Gunnel Hedström Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Andreas Svahn Anne

Läs mer

Parketten, Boxholm kl.19.00-20.00

Parketten, Boxholm kl.19.00-20.00 1(1) Plats och tid Beslutande Parketten, Boxholm kl.19.00-20.00 Enligt bilagor Övriga deltagande Kerstin Olefalk-Palm Gunnar Andersson, revisor Sune Philipsson, revisor Per-Arne Löfving, Ylva Söderström

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

2012-09-27 1(10) Ordförande... Sofia Paulsson (M) Ragnar Bergsten (S)

2012-09-27 1(10) Ordförande... Sofia Paulsson (M) Ragnar Bergsten (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2012-09-27 1(10) TioHundranämnden Plats och tid Beslutande Norrtälje ko mmunhus, Norrtäljesalen, enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Utses justera

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-12.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Susanna Hansson (M), ersättare för Gudrun Wängelin-Lernskog

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-10-18 Sid: 96 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid Margretetorp Gästgifvaregård kl 13.00 16.40 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Daniel

Läs mer

2012-10-09. Övriga deltagare: Birgitta Ratcovich förvaltningschef, Ann Hermansson sekreterare

2012-10-09. Övriga deltagare: Birgitta Ratcovich förvaltningschef, Ann Hermansson sekreterare Sammanträdesprotokoll 1(7) 2012-10-09 Socialnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 08 00-09 10 ande Kristina Valtersson (c) Birgitta Larsson (rp) Ingrid K Karlsson (s) Birgitta Lagerlund

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö 1(15) Plats och tid Almliden, Blosset, Bjuv kl 13.00-16.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena

Läs mer

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNOJMRJMU= = =QRJRS= = =

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNOJMRJMU= = =QRJRS= = = pçåá~äå ãåçéå OMNOJMRJMU QRJRS Socialnämndens sammanträde Ny hyressättningsmodell i Alingsås kommun - remissvar 3 Ansökan om serveringstillstånd vid restaurang China 4 Ansökan om tillfälligt utökat serveringstillstånd

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13 Socialnämnden 6-13 2 6 Information från förvaltningschef och avdelningschefer...5 7 Flerårsstrategi för Socialnämnden 2015-2017...6 8 Samverkansavtal mellan Föreningen Kvinnojouren Olivia och Alingsås

Läs mer

Valnämnd. Jan Eric Knutas (FP) ersätter Alf Olofsson (S) Peter Wesley (KD) ersätter Cecilia Wiklund (V)

Valnämnd. Jan Eric Knutas (FP) ersätter Alf Olofsson (S) Peter Wesley (KD) ersätter Cecilia Wiklund (V) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Särörummet, Stadshuset Klockan 17-17.45 ande Övriga närvarande Ledamöter Christian Johansson (M), ordförande Inger Offneby (C) Lennart

Läs mer

30 FÖREDRAGNINGSLISTA

30 FÖREDRAGNINGSLISTA 30 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2015-05-19 10 (15) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2013/339 6 Svar på motion från Kristdemokraterna avseende integration av ensamkommande flyktingbarn. Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Jan Magnusson (FP), tjänstgörande ordförande Christer Hansson (S) Lars Lindström (M) Bertil Påhlsson (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT 2014-12-02 1 (8) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Göran Bengtsson (M) Louise Stjernquist (FP) Kerstin Björkäng Wirehed

Läs mer

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP)

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP) 1 Plats och tid: Grön, 2013-05-29 kl 13:15-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP) Hans-Börje Andersson,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Uppdrag för avveckling av skollokaler/nedläggning av skolor 07.81 291

Uppdrag för avveckling av skollokaler/nedläggning av skolor 07.81 291 Barn och utbildningsnämnden 2007 10 25 156 312 Uppdrag för avveckling av skollokaler/nedläggning av skolor 07.81 291 Bilagor: 1 Kompletteringar till förstudie 2 Särskilt yttrande från moderaterna 3 Särskilt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

KS 6 19 JUNI 2013. Översyn av borgensprinciper. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

KS 6 19 JUNI 2013. Översyn av borgensprinciper. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta KS 6 19 JUNI 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Malmberg Jan Datum 2013-06-13 Diarienummer KSN-2013-0868 Kommunstyrelsen Översyn av borgensprinciper Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2012-05-18 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2012:182 Anders Rehnman 016-710 14 67 Kommunstyrelsen Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-02-10 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 2010-08-17 1(5) Socialnämnden 2010-08-23 SN 2010/0068 Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen Förslag till

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-05-27

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-05-27 1(79) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:25-16:30 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Lars Andersson (S) ersätter Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Mona

Läs mer

Dag och tid Tisdagen den 26 november 2013, klockan 15.00

Dag och tid Tisdagen den 26 november 2013, klockan 15.00 Kommunstyrelsen Kallelse och föredragningslista 2013-11-18 1 (14) Dag och tid Tisdagen den 26 november 2013, klockan 15.00 Plats Rinmansalen, stadshuset 1. Protokollsjustering I tur att justera är Monica

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-11-22 1. Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30

Kommunfullmäktige 2010-11-22 1. Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30 SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2010-11-22 1 Plats och tid Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30 Beslutande Se blad nr 2 Övriga deltagare Lina Axelsson Torkel Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(12) Tid och plats 2015-02-19 - i Värsjörummet klockan 09.00-12.15 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Ingela Lärkevie (C) - förste vice ordförande, 6-9 Leif Svensson (S) - andre

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (16)

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (16) Protokoll 1 (16) Mötesdatum Innehåll 11 Val av justerare samt datum, tid och plats för justering 12 Informationsärenden 13 Delegationsärenden 14 Anmälningsärenden 15 Övrigt 16 Årsanalys 2013 17 Uppföljning

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/14 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 13.30 16.00 Ajournering 14.00-14.15, 14.50-14.55 Beslutande Birgitta Jönsson (S), ordförande Fredrik Jönsson (C), vice ordförande Teddy Nilsson (SD)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2007-11-27 1(15) arbetsutskott Plats och tid Sessionssalen, Kommunalkontoret, Skillingaryd, tisdagen 27 november 2007 kl. 13.00 17.10 Beslutande Gert Jonsson (m) ordförande Sune

Läs mer