103 Svar på motion om förbättrade övervakningskameror vid hot spots (KSKF/2014:408)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "103 Svar på motion om förbättrade övervakningskameror vid hot spots (KSKF/2014:408)"

Transkript

1 Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum Sida 1(2) 103 Svar på motion om förbättrade övervakningskameror vid hot spots (KSKF/2014:408) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås. Reservation Kim Fredriksson (SD) samt Benny Ekström (SD) reserverar sig muntligt mot beslutet att inte bifalla motionen. Kommunledningskontoret har inkommit med skrivelse i ärendet daterad den 11 mars Av skrivelsen framgår att Kim Fredriksson (SD) har den 22 oktober inlämnat en motion om förbättrade övervakningskameror vid hotspots. Motionären yrkar på att kommunstyrelsen ges i uppdrag att med lämplig part rusta upp nuvarande övervakningskameror i centrum och att kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillsammans med polisen och lämpliga aktörer utreda förutsättningarna för införandet av övervakningskameror vid alla hot spots inom Eskilstuna kommun. Åtgärderna beskrivs kunna öka trygghetskänslan och dokumentera händelser som förbättra bevisläget och stimulera till utökade vittnesmål. Kommunledningskontoret har sedan flera år tillbaka bekostat de Closed-circuit television (CCTV kameror) som finns uppsatta runt Fristadstorget. Kommunledningskontoret har genom Eskilstuna Energi & Miljö AB ombesörjt att dessa kameror fungerat och vid behov uppgraderats vad gäller grafik och övrig funktionslösning. Under 2014 har de befintliga fem kamerorna uppgraderats än en gång och kan nu anses vara de bästa på marknaden. Polismyndigheten har vänt sig till kommunledningskontoret med önskemål om att kamerabevakningen utökas med ytterligare fyra kameror. Polisen har en positiv uppfattning om att kamerorna har ett preventivt, brottsförebyggande och säkerhetsskapande syfte. Kommunledningskontorets förslag till beslut är att kommunen nöjer sig med att förvalta och bekosta de fem befintliga CCTV kameror som nu finns. Om nya kameror ska införskaffas och placeras vid olika hotspots bör polismyndigheten, Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2 Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum Sida 2(2) som har det yttersta ansvaret för att säkerställa tryggheten för medborgare samt att utreda brott, ansvara för dessa. Det kommunala ansvaret för polisiär kamerabevakning är ovanligt i landet och ifrågasattes i ett ärende och beslut i kommunstyrelsen Utvecklingsdirektör och chefsjurist förde sedan en diskussion med polisledning om övertagande av ansvaret dock utan att detta resulterade i någon förändring. Kommunledningskontoret föreslår med hänvisning till gjord uppgradering av kameror och behov av begränsning av kostnad och ansvar att motionen avslås. Finansering för de 5 CCTV kameror som finns idag och som avläses i polisens ledningscentral sker idag hos kommunledningskontoret till en årskostnad på cirka kronor. Ytterligare kostnader för kamerabevakning är inte budgeterade. Eskilstuna kommun har ett gott samarbete med den lokala polismyndigheten, vilket visas av nuvarande lösning av kamerahanteringen genom CCTV-kamerorna. Kamerabevakningen ökar säkerheten i kommuncentrum och möjliggör lagföring av brott och hantering av olika incidenter, vilket ligger väl i linje med kommunens arbete med trygghet, säkerhet och krisberedskap. Yrkanden Jimmy Jansson (S), Maria Chergui (V) samt Annelie Klavins Nyström (M) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag. Kim Fredriksson (SD) yrkar bifall till motionen. Propositionsordning Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut: Jimmy Janssons (S) med fleras yrkande om bifall till kommunledningskontorets förslag, innebärande att motionen avslås. Kim Fredrikssons (SD) yrkande om bifall till motionen. Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att förslagen ställs mot varandra. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen. Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Jimmy Janssons (S) med fleras förslag, det vill säga bifall till kommunledningskontorets förslag, att motionen avslås. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

3 Kommunstyrelsen Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2014:408 Tryggve Lundh, (2) Kommunstyrelsen Svar på motion om förbättrade övervakningskameror vid hot spots Förslag till beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås Kim Fredriksson (SD) har den 22 oktober inlämnat en motion om förbättrade övervakningskameror vid hotspots. Motionären yrkar på att kommunstyrelsen (KS) ges i uppdrag att med lämplig part rusta upp nuvarande övervakningskameror i centrum och att KS ges i uppdrag att tillsammans med polisen och lämpliga aktörer utreda förutsättningarna för införandet av övervakningskameror vid alla hot spots inom Eskilstuna kommun. Åtgärderna beskrivs kunna öka trygghetskänslan och dokumentera händelser som förbättra bevisläget och stimulera till utökade vittnesmål. Kommunledningskontorets synpunkter Kommunledningskontoret (KLK) har sedan flera år tillbaka bekostat de Closedcircuit television (CCTV kameror) som finns uppsatta runt Fristadstorget. Kommunledningskontoret har genom Eskilstuna Energi & Miljö AB ombesörjt att dessa kameror fungerat och vid behov uppgraderats vad gäller grafik och övrig funktionslösning. Under 2014 har de befintliga fem kamerorna uppgraderats än en gång och kan nu anses vara de bästa på marknaden. Polismyndigheten har vänt sig till kommunledningskontoret med önskemål om att kamerabevakningen utökas med ytterligare fyra kameror. Polisen har en positiv uppfattning om att kamerorna har ett preventivt, brottsförebyggande och säkerhetsskapande syfte. KLK: s förslag till beslut är att kommunen nöjer sig med att förvalta och bekosta de fem befintliga CCTV kameror som nu finns. Om nya kameror ska införskaffas och placeras vid olika hotspots bör polismyndigheten, som har det yttersta ansvaret för att säkerställa tryggheten för medborgare samt att utreda brott, ansvara för dessa.

4 Eskilstuna kommun / 2 (2) Det kommunala ansvaret för polisiär kamerabevakning är ovanligt i landet och ifrågasattes i ett ärende och beslut i kommunstyrelsen Utvecklingsdirektör och chefsjurist förde sedan en diskussion med polisledning om övertagande av ansvaret dock utan att detta resulterade i någon förändring. KLK föreslår med hänvisning till gjord uppgradering av kameror och behov av begränsning av kostnad och ansvar att motionen avslås. Finansiering Finansering för de 5 CCTV kameror som finns idag och som avläses i polisens ledningscentral sker idag hos KLK till en årskostnad på c:a kronor. Ytterligare kostnader för kamerabevakning är inte budgeterade. Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation Eskilstuna kommun har ett gott samarbete med den lokala polismyndigheten, vilket visas av nuvarande lösning av kamerahanteringen genom CCTV-kamerorna. Kamerabevakningen ökar säkerheten i kommuncentrum och möjliggör lagföring av brott och hantering av olika incidenter, vilket ligger väl i linje med kommunens arbete med trygghet, säkerhet och krisberedskap. KOMMUNLEDNINGSKONTORET Pär Eriksson kommundirektör Tryggve Lundh utvecklingsdirektör

5 Motion om förbättrade övervakningskameror vid hot spots Idag finns det övervakningskameror vid Centralstation och Fristadstorget som kommunen och polisen samarbetar kring finansiering, underhåll och drift. Tyvärr är merparten av kamerorna gamla och har dålig bildupplösning vilket försvårar och minskar chansen att bilderna kan användas som bevismaterial vid olika typer av brott. En bra åtgärd vore att uppgradera samtliga kameror till så kallade 4k kameror med inspelningsfunktion. De nya kamerorna är så pass bra att de kan täcka ett större område vilket gör att det krävs färre kameror för att övervaka samma område. Utveckligen i samhället går mot att allt färre väljer att vittna i händelse av brott. Det kan bero på rädsla för hot men även att det finns otillräckligt bevis för fällande dom. Genom att förbättra övervakningskamerorna som finns i centrum samt utreda möjligheten att införa kameror på samtliga så kallade hotspot kan den allmänna trygghetskänslan öka. Då kan invånarna ges större garantier att det finns bevismaterial som backar upp vid vittnesmål och får den åtalade fälld. På så sätt kan ett steg tas för att ändra utvecklingen så fler väljer och vågar vittna. Med anledning av detta yrkar jag på följande: - Att kommunstyrelsen ges i uppdrag att i samarbete med lämplig part rusta upp nuvarande övervakningskameror i centrum. - Att kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillsammans med polisen och lämpliga aktörer utreda förutsättningarna för införandet av övervakningskameror vid alla hot spots inom Eskilstuna kommun. För Sverigedemokraterna Eskilstuna Kim Fredriksson

6 Stadsbyggnadsnämnden Protokollsutdrag Sammanträdesdatum Sida 1(1) 36 Yttrande över motion om förbättrade övervakningskameror vid hot spots (SBN/2014:496) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen förklaras besvarad med stadsbyggnadsnämndens yttrande. Av yttrandet framgår att reaktivt arbeta för bevisning vid brottsliga handlingar inte är ett direkt ansvarsområde för stadsbyggnadsnämndens verksamhet. Kim Fredriksson (SD) har den 22 oktober 2014 lämnat in en motion om förbättrade övervakningskameror vid hot spots. Stadsbyggnadsnämnden ansvarar för planering, projektering och medverkar till att utveckla Eskilstuna kommuns fysiska miljö. Exempel på andra områden nämnden ansvarar för är kollektivtrafik och långsiktig samhällsplanering. Stadsbyggnadsnämnden anser att övervakningskameror med syfte att vara ett hjälpmedel för bevisning vid brott är ett handlingskraftigt förslag och ett betydelsefullt inslag för trygghet i kommunen. Däremot är det inte ett direkt ansvarsområde inom stadsbyggnadsnämndens verksamhet. Yrkanden Ordförande Sarita Hotti och Ove Eriksson, båda (S), Arne Jonsson (C), Monica Wikberg (M) och Joel Hamberg (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Utdrag till: Kommunstyrelsen Ekonomienheten Akten Justerandes sign Utdragsbestyrkande

7 Stadsbyggnadsnämnden Stadsbyggnadsförvaltningen Ekonomienheten SBN/2014:496 Rickard Ålund (1) Stadsbyggnadsnämnden Yttrande av Motion om förbättrade övervakningskameror vid hot spots Förslag till beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen förklaras besvarad med Stadsbyggnadsnämndens yttrande. Av yttrandet framgår att reaktivt arbeta för bevisning vid brottsliga handlingar inte är ett direkt ansvarsområde för Stadsbyggnadsnämndens verksamhet. Kim Fredriksson har den 22 oktober lämnat in en motion om förbättrade övervakningskameror vid hot spots. Stadsbyggnadsnämnden ansvarar för planering, projektering och medverkar till att utveckla Eskilstuna kommuns fysiska miljö. Exempel på andra områden nämnden ansvarar för är kollektivtrafik och långsiktig samhällsplanering. Stadsbyggnadsnämnden anser att övervakningskameror med syfte att vara ett hjälpmedel för bevisning vid brott är ett handlingskraftigt förslag och ett betydelsefullt inslag för trygghet i kommunen. Däremot är det inte ett direkt ansvarsområde inom Stadsbyggnadsnämndens verksamhet. STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Dag Johansson Förvaltningschef Rickard Ålund Kvalitets- och miljöutvecklare Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen

8 Kommunstyrelsen Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2014:408 Kerstin Herbertsson (1) Stadsbyggnadsnämnden Kommunledningskontoret Beslut om remiss av motion - Motion om förbättrade övervakningskameror vid hot spots Beslut Motionen remitteras till stadsbyggnadsnämnden och kommunledningskontoret för yttrande. Kim Fredriksson (SD) har den 22 oktober 2014 lämnat in en motion om förbättrade övervakningskameror vid hot spots. I motionen yrkar motionären att kommunstyrelsen ges i uppdrag att i samarbete med lämplig part rusta upp nuvarande övervakningskameror i centrum samt att tillsammans med polisen och lämpliga aktörer utreda förutsättningarna för införande av övervaktningskameror vid alla hot spots inom Eskilstuna kommun Föredragande: Magnus Johansson, stadsbyggnadsnämndens ordförande Yttrande över motionen skall lämnas till kommunstyrelsen senast den 1 april På kommunstyrelsens vägnar Jimmy Jansson Kommunstyrelsens ordförande

9 Kommunfullmäktige Protokollsutdrag Sammanträdesdatum Sida 1(1) KSKF/2014: Motion - Motion om förbättrade övervakningskameror vid hot spots Beslut Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. Kim Fredriksson (SD) har den 22 oktober 2014 lämnat in en motion om förbättrade övervakningskameror vid hot spots. I motionen yrkar motionärerna: - Att kommunstyrelsen ges i uppdrag att i samarbete med lämplig part rusta upp nuvarande övervakningskameror i centrum. - Att kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillsammans med polisen och lämpliga aktörer utreda förutsättningarna för införande av övervaktningskameror vid alla hot spots inom Eskilstuna kommun Justerandes sign Utdragsbestyrkande

10 Kommunfullmäktige Protokollsutdrag Sammanträdesdatum Sida 1(1) 123 Svar på motion om förbättrade övervakningskameror vid hot spots (KSKF/2014:408) Beslut Ärendet bordlägges till kommunfullmäktiges sammanträde den 27 augusti 2015 på grund av tidsbrist. Kommunledningskontoret har inkommit med skrivelse i ärendet daterad den 11 mars Av skrivelsen framgår att Kim Fredriksson (SD) har den 22 oktober inlämnat en motion om förbättrade övervakningskameror vid hot spots. Motionären yrkar på att kommunstyrelsen ges i uppdrag att med lämplig part rusta upp nuvarande övervakningskameror i centrum och att kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillsammans med polisen och lämpliga aktörer utreda förutsättningarna för införandet av övervakningskameror vid alla hot spots inom Eskilstuna kommun. Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 5 maj 2015, 103, att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08 1(55) Plats och tid Rinmansalen, klockan 15:00-15:40 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Justeringens plats och tid Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Marie Svensson (S)

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11 1(55) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00 16:20 Ajournering klockan 15:45 15:55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26 1(74) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-16.10 Ajournering 15:10-15:15 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Ann-Sofie Wågström (S) ersätter

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10 1(64) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:35 Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Marie Svensson (S) Mona Kanaan (S) Jari Puustinen (M) Annelie

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09 1(43) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Mona Kanaan (S)

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-03-10

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-03-10 1(46) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:35 Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Marie Svensson (S) Mona Kanaan (S) Jari Puustinen (M) Annelie

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2010-04-07

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2010-04-07 1(47) Plats och tid Rinmansalen i stadshuset, klockan 15:00-15:40 ande Ersättare Utses att justera Hans Ekström (S), ordförande Jimmy Jansson (S) Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Ann-Sofie Wågström (S)

Läs mer

Motion om att skapa diskussionsforum på Sala kommuns hemsida

Motion om att skapa diskussionsforum på Sala kommuns hemsida o/r~' ~~:~ :r SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 29 (44) KOMMUNSTYRELSEN SALA KOMMUN Sammanträdesdatum 2011-10-13 Y~F : s HANDLING NR 67 2011 202 Dnr 2011/111 Motion om att skapa diskussionsforum på Sala kommuns hemsida

Läs mer

Ks 84 Au 79 Dnr 179/ 2009-101

Ks 84 Au 79 Dnr 179/ 2009-101 n r Kommunstyrelsen 2010-05-31 Blad 21 Ks 84 Au 79 Dnr 179/ 2009-101 Svar på motion om Mer spara än slösa Från Jörgen Johansson, C, har till kommunfullmäktiges sammanträde den 24 september 2009, 89, inkommit

Läs mer

PROTOKOLL. Roland Bäckman (S) Yvonne Oscarsson (V) Leif Hansen (SRD) Lars Molin (M) Marie-Louise Hellström (M), ersättare för Helena Brink (C)

PROTOKOLL. Roland Bäckman (S) Yvonne Oscarsson (V) Leif Hansen (SRD) Lars Molin (M) Marie-Louise Hellström (M), ersättare för Helena Brink (C) Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 9:00-11:00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Roland Bäckman (S) Yvonne Oscarsson (V) Leif Hansen (SRD) Lars Molin (M) Marie-Louise

Läs mer

Kommunfullmäktige 2012-10-03. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2012-10-15 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2012-10-03. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2012-10-15 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2012-10-03 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-10-15 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2010-11-09

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2010-11-09 1(35) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset,.klockan 15.00-15.25 ande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Benny Karlsson (S) tjänstgörande ersättare Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Mona Kaanan (S)

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2010-01-12

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2010-01-12 1(58) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:55 Beslutande Hans Ekström (S), ordförande Jimmy Jansson (S) 1-14 Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Ann-Sofie Wågström (S) Aino Blomgren (S)

Läs mer

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2005-12-21 1. Enligt bilagd förteckning

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2005-12-21 1. Enligt bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2005-12-21 1 Plats och tid Onsdag 21 december 2005 kl 19.00-20.02 Beslutande Enligt bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Gör Lövsta gård tillgänglig - svar på motion väckt av Ann- Marie Högberg (S)

Gör Lövsta gård tillgänglig - svar på motion väckt av Ann- Marie Högberg (S) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1 april 2015 7 Paragraf Diarienummer KS-2011/961.389 Gör Lövsta gård tillgänglig - svar på motion väckt av Ann- Marie Högberg (S) Kommunstyrelsens

Läs mer

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-)

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl18:00-21:00 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Sören Görgård (C) Björn Mårtensson (S) Ingrid Olsson (C) Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners

Läs mer

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Ulf Nyman (C) tjg ers. Eva Steén Andreassen (S) Willy Eriksson (-)

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Ulf Nyman (C) tjg ers. Eva Steén Andreassen (S) Willy Eriksson (-) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-20:00 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Sören Görgård (C) Roland Bäckman (S) Björn Brink (C) Björn Mårtensson (S) Ingrid Olsson (C) Tommy

Läs mer

1(24) 2015-05-13. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Peter Rosholm (S) Peter Rosholm (S) Emma Isfeldt (S) Christer Johansson (M)

1(24) 2015-05-13. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Peter Rosholm (S) Peter Rosholm (S) Emma Isfeldt (S) Christer Johansson (M) 1(24) Plats och tid Onsdagen den 13 maj, klockan 8.00-12.00 Ordförande ande Övriga närvarande Tjänstemän Tid och plats för justering Peter Rosholm (S) Peter Rosholm (S) Emma Isfeldt (S) Christer Johansson

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Torsdagen den 29 mars 2007 kl 17.00-18.00 Beslutande se sidan 2 Övriga Carl Johan Svensson, s, ers Brittsiw

Läs mer

Motion om återinförande av kommunal handikappomsorg information. KS 2014-471

Motion om återinförande av kommunal handikappomsorg information. KS 2014-471 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-26 158 Motion om återinförande av kommunal handikappomsorg information. KS 2014-471 Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2013-04-17 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2013-04-17 Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid och plats 2013-04-17 Kommunhuset klockan 13.30-16.20 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar Edvardsson

Läs mer

K UNGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE. Tid och plats Kl 19.00 Vallentuna teater, Vallentuna. Victor Kilén, chef kommunstyrelsens kansli.

K UNGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE. Tid och plats Kl 19.00 Vallentuna teater, Vallentuna. Victor Kilén, chef kommunstyrelsens kansli. KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-11-08 K UNGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-11-08 Tid och plats Kl 19.00 Vallentuna teater, Vallentuna Kallade tjänstemän Ann-Charlotte Järnström, kommundirektör Victor Kilén, chef

Läs mer

AU 5:18 Dnr. KS 2014/368. Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun

AU 5:18 Dnr. KS 2014/368. Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-06 ö Östei AU 5:18 Dnr. KS 2014/368 Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun Arbetsutskottets

Läs mer

PROTOKOLL. Roland Bäckman (S) Leif Hansen (SRD), 141-143, 145-159 Lars Molin (M) Marie-Louise Hellström (M), ersättare för Helena Brink (C)

PROTOKOLL. Roland Bäckman (S) Leif Hansen (SRD), 141-143, 145-159 Lars Molin (M) Marie-Louise Hellström (M), ersättare för Helena Brink (C) Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 9:00-13:40 Beslutande: Roland Bäckman (S) Leif Hansen (SRD), 141-143, 145-159 Lars Molin (M) Marie-Louise Hellström (M), ersättare för Helena

Läs mer

Göran Andersson Benny Persson Michael Helmersson. Utses att justera: Peter Johansson. Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 77-87

Göran Andersson Benny Persson Michael Helmersson. Utses att justera: Peter Johansson. Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 77-87 Kommunstyrelsen 1 september 2010 1(17) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.40 Ajournering kl. 15.00 15.20 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Åsa Hååkman Felth Sune Frisk

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2012-09-18 1-47

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2012-09-18 1-47 Kommunfullmäktige 2012-09-18 1-47 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, kl. 18.30-22.35 Beslutande Annsofi Aurell (M) Gösta Bergenheim (M) Per Fåhraeus (M) Lennart Andrén (M) Sven Andersson (M)

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-27

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-27 Kf 144 Ks 208 Dnr 2007-269 269 Medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening Ärendebeskrivning Åtvidabergs kommuns intresseanmälan om medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening har behandlats av föreningens

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige 2012-11-28 187-197

Protokoll. Kommunfullmäktige 2012-11-28 187-197 Kommunfullmäktige 187-197 2 187 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i Fabs AB - Mohibullah Sedigh (S).. 5 188 Ny ledamot i kommunfullmäktige - Bengt Jonny Lundblad (SD)... 6 189 Delårsredovisning

Läs mer