Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-01-10"

Transkript

1 1(36) Plats och tid Rinmanssalen Klockan 15: Ajournering 16:00-16:15 Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Marie Svensson (S) ersätter Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Mona Kanaan (S) 1-14 och Lars Andersson Johan Nilsson (S) Magnus Johansson (MP) Magnus Arreflod (MP) ersätter Ingrid Sermeno Escobar (MP) Maria Chergui (V) Kjell-Erik Israelsson (M) Nils Brown (M) Jari Puustinen (M) Niklas Frykman (FP) Maria Mauritzon (C) Nina Widell (M) ersätter Lotta Jonsson (KD) Kim Fredriksson (SD) Utses att justera Kjell-Erik Israelsson (M) Justeringens plats och tid Måndagen den 16 januari, stadshusets kansli Paragrafer 1-18 Underskrifter... Sekreterare Mikael Kjelleros Ordförande Justerande... Jimmy Jansson (S)... Kjell-Erik Israelsson (M) Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Anslaget sätts upp Anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Stadshusets kansli Underskrift...

2 2(36) Övriga närvarande Pär Eriksson kommundirektör Tryggve Lundh Utvecklingsdirektör Tommy Malm Ekonomidirektör Gudrun Nyqvist Koordinator Mikael Kjelleros Kommunsekreterare Maria Westberg Kommunsekreterare 1-13

3 3(36) KSKF/2012:1 1 Val till kommunala uppdrag Beslut 1. Jimmy Jansson (S) avsägelse som vice ordförande i Jämställdhetsutskottet godkänns. 2. Till nedanstående uppdrag väljs: Jämställdhetsutskottet till och med den 31 december Vice ordförande Lisa Friberg (S) efter Jimmy Jansson (S) Rådet för funktionshinderfrågor till och med den 31 december Ledamot Nina Widell (M) efter Britt-Inger Remning (M) Ärendebeskrivning Jimmy Jansson (S) har i skrivelse daterad 16 december avsagt sig uppdraget som vice ordförande i jämställdhetsutskottet. Utdrag till: Samtliga valda, för kännedom Samtliga entledigade, för kännedom Berörda organ, för kännedom

4 4(36) KSKF/2011:446 2 Internkontrollplan för kommunstyrelsen 2012 Beslut Internkontrollplan för kommunstyrelsen 2012 godkänns. Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har den 24 november 2011 lämnat in en skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att internkontrollansvariga för kommunstyrelsens förvaltningar kommunledningskontoret och konsult och uppdrag har diskuterat riskområden och identifierat två områden för granskning 2012, förutom de två som kommunfullmäktige tidigare beslutat om delegering och tjänsteresor. Kommunstyrelsens förvaltningar har fått signaler att det finns brister när det gäller återrapportering till nämnd. Kontrollen begränsas till att gälla tillsättning och lönesättning av tillsvidareanställda och visstidsanställda. Det är viktigt att Eskilstuna kommuns tjänsteresor görs så kostnadseffektivt som möjligt och ger en trygg och säker arbetsmiljö med minsta möjliga miljöpåverkan. Under hösten 2011 kommer nya riktlinjer för resor att utarbetas och beslutas. Som kontrollpunkt föreslås därför att valet av transportmedel vid tjänsteresor har gjorts i enlighet med dessa nya riktlinjer. Kontrollen görs under senare delen av hösten Kommunens organisation är stor och därför finns en stor risk att dessa riktlinjer inte är kända eller följs av de som reser i tjänsten. Om riktlinjerna inte följs så riskeras negativa effekter för kostnadseffektivitet, säkerhet och miljö. För kommunstyrelsens förvaltningar föreslås följande kontrollområden, att alla beställningar görs i beställningsstödet och att ärenden från kommunstyrelsen förvaltningar som tas upp för beslut i kommunstyrelsen innehåller en beskrivning av ekonomiska konsekvenser Det finns stora besparingar att göra genom att kommunens inköp görs på ett standardiserat sätt. Betydande investeringar har under senare år gjorts för att möjliggöra detta. En förutsättning för att nå målet att handla mer kostnadseffektivt än tidigare är att alla beställningar görs i beställningsstödet. Trots att det sedan många år funnits krav på att ärenden till kommunstyrelsen ska innehålla ekonomiska konsekvensbeskrivningar saknas dessa alltför ofta. Projekt, utbildningar och anskaffning av inventarier är några exempel som det tas beslut om

5 5(36) i kommunstyrelsen och som sedan inte ryms i förvaltningarnas detaljbudgetar. En allmän uppfattning på förvaltningarna är att utvecklingen i denna fråga har gått mot att allt färre ärenden innehåller den nödvändiga ekonomiska informationen. En särskild problematik är de driftskonsekvenser som uppkommer av projekt när de övergår från projekt till drift. Effekterna av att inte veta vilka ekonomiska effekter nya beslut medför är flera. Det försämrar värdet av prognoser under innevarande år och möjligheten att göra träffsäkra budgetar för kommande år. Därmed riskerar nämnden ett sämre beslutsunderlag för t.ex. delårsrapporter och årsbokslut. Samt risk för att det som budgeterats för drift inte kan användas som tänkt, då det trängs ut av nya åtaganden och uppgifter som måste finansieras. Kontrollen utförs under kvartal 3. Yrkanden Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.

6 6(36) KSKF/2011:447 3 Torshälla stads nämnds begäran om pengar för att stärka det uppsökande arbetet med ungdomar i riskzonen för missbruk och kriminalitet Beslut Torshälla stads nämnd beviljas kronor ur kommunstyrelsens allmänna anslag för förstärkning av det uppsökande arbetet med ungdomar i riskzonen för missbruk och kriminalitet. Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har den 5 december 2011 lämnat in en skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att Torshälla stads nämnd har genom ett ordförandebeslut från den 22 november 2011 ansökt om extra anslag ur årsplan 2011 och 2012 för att stärka det förebyggande sociala arbetet riktat mot ungdomar. Sedan den 15 augusti 2011 har en ny tjänst, ungdoms- och familjevägledare, inrättats i Torshälla stads nämnd. Tjänsten inrättades för att möta samtliga rekommendationer som sociala beredningen gav gällande barn och unga, i rapporten från Funktionen har till uppdrag att arbeta främjande med barn och ungdomar samt deras familjer. Funktionen arbetar utan myndighetsutövning och utgör en brygga mellan barnet/ungdomen/familjen och andra aktörer runt omkring som till exempel förskola, skola, socialtjänst och fritidsverksamhet. Resultat under 2011 är att samverkan och nätverken kring barn och unga i Torshälla har ökat. Allt fler barn/ungdomar och familjer har kunnat erbjudas stöd. Funktionen har synliggjort gråzonen mellan skolans ansvar och möjligheter att stötta och socialtjänsten ansvar och möjligheter att stötta. Antalet anmälningar till socialtjänsten avseende barn som far illa har minskat under hösten, och även BUP signalerar att antalet barn och unga som söker hjälp där har minskat under hösten 2011.Torshälla stads nämnd avser att fortsätta det främjande barn- och ungdomsarbetet genom ungdoms- och familjevägledaren och önskar ta del kommunstyrelsens särskilda anslag motsvarande för 2011 samt för De pengar som fanns i kommunstyrelsens allmänna anslag för 2011 kan inte sökas retroaktivt. När det gäller anslaget, en miljon kronor, för 2012 fördelas det mellan arbetsmarknads- och familjenämnden och Torshälla stads nämnd enligt mallen 90 respektive 10 procent.

7 7(36) Kommunledningskontoret föreslår att Torshälla stads nämnd beviljas kronor för att stärka det förebyggande sociala arbetet riktat mot ungdomar. Kommunledningskontoret anser att det uppsökande arbetet riktat mot ungdomar som riskerar att hamna i missbruk och kriminalitet är viktigt för Eskilstuna kommun. Genom tjänsten som tillsattes i Torshälla stads förvaltning i augusti 2011 har vissa förbättringar redan skett, vilket ytterligare förstärker vikten av att fortsätta arbeta med denna angelägna fråga. Kommunledningskontoret vill särskilt uppmärksamma jämställdhetsperspektivet i arbetet med ungdomar. Problematiken och hur den manifesterar sig är som bekant annorlunda beroende på om det handlar om unga män respektive unga kvinnor. Torshälla stads nämnds ansökan har kommunicerats mellan avdelningen för demokrati och välfärd och ekonomiavdelningen. Det särskilda anslag som fanns i årsplan 2011 kan inte sökas retroaktivt. När det gäller anslaget, en miljon kronor, för 2012 fördelas det mellan arbetsmarknads- och familjenämnden och Torshälla stads nämnd enligt mallen 90 respektive 10 procent. Arbetsmarknads- och familjenämnden har redan ansökt om särskilda anslag för sin uppsökande verksamhet och blivit beviljad kronor. Kommunledningen föreslår att Torshälla stads nämnd beviljas kronor för att stärka det förebyggande sociala arbetet riktat mot ungdomar. Ansökan och förslag till beslut berör främst sociala, men även ekonomiska värden. Barnperspektivet beaktas genom att ungdomars villkor och framtid sätts i främsta rummet. Det uppsökande arbetet med ungdomar som riskerar att hamna i riskzonen för missbruk och kriminalitet främjar flera sociala värden, bland annat trygghet, jämlika villkor, den enskildes personliga välfärd och en god folkhälsa. Förebyggande arbete mot missbruk och kriminalitet innebär stora besparingar för kommunen och samhället i framtiden då många ungdomar som idag riskerar att hamna i dessa problem får hjälp och blir samhällets framtida resurser. Yrkanden Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag. Beslutet skickas till: Torshälla stads nämnd, för kännedom Arbetsmarknads- och familjeförvaltningen, för kännedom

8 8(36) KSKF/2011:412 4 Priser för personalmåltider i kommunens restauranger och matsalar från och med den 1 februari 2012 Beslut Förslag till kommunfullmäktige 1 Nedanstående priser godkänns Lunch i Äldreomsorgens restauranger Varmrätt, sallad, smör, bröd, valfri dryck (bordsvatten, lättöl, mjölk), och kaffe. Pris: 61kr ( pris 2011, 64 kr) Lunch i Skola/förskolans matsal/restaurang Varmrätt, sallad, smör, bröd och vatten/mjölk Pris: 53 kr (pris 2011, 55kr) Hämtlunch, Äldreomsorgens restauranger ingår: Varmrätt och sallad, packat i engångsformar avsedda för avhämtning i restaurang/kök. Pris: 48kr (pris 2011, 47kr) Hämtlunch, Skola/förskolans matsal/restaurang ingår: Varmrätt och sallad, packat i engångsformar avsedda för avhämtning i restaurang/kök. Pris: 48 kr (pris 2011, 45kr) Frukost; Gröt/fil, mjölk, flingor/müsli, smörgås, pålägg, grönsak, frukt/juice och te/kaffe Pris: 31 kr ( pris 2011, 33kr) 2. Ärendet ska beslutas av kommunfullmäktige

9 9(36) Ärendebeskrivning Konsult och uppdrag har den 29 november 2011 lämnat in en skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att konsult och uppdrag har på uppdrag av kommunledningskontoret tagit fram ett förslag till priser för personalmåltider i kommunens restauranger och matsalar som ska gälla från 1 februari, Förslaget innebär att priserna från 2011 är ändrade på följande sätt. Livsmedelsdelen i måltidspriset är beräknat till 40 %, uträknas enligt SPI storhushållsprisindex (+1,7 %). Personaldelen i måltidspriset är beräknad till 60 %, uträknas enligt den faktiska löneutvecklingen (2,25 %). Priserna på måltiderna som serveras i restauranger/matsalar har justerats utifrån regeringens förslag på sänkt restaurangmoms fr.o.m från 25 % till 12 %, och gäller under förutsättning att förslaget går igenom. Om regeringens förslag på sänkt restaurangmoms ej går igenom, ska priserna på frukost och lunch i restaurang/matsal räknas upp med nuvarande momssats 25 % baserat på 2011 års priser. Priset på hämtluncher är utjämnat uppåt på skola/förskola då får vi lika prisbild i de olika förvaltningarna. Syftet med att se över personalmåltidspriserna i Eskilstuna varje år är att säkerställa att: Inte kommunen subventionerar de måltider som säljs. bestämma ett gemensamt datum när de nya personalmatspriserna ska träda ikraft priserna räknar upp enligt utvecklingen i SPI storhushållsprisindex och den faktiska löneutvecklingen som har varit under gångna året. nytt pris tas i kommunstyrelsen ansvarig för detta är kommunledningskontoret Yrkanden Johan Nilsson (S) och Nils Brown (M) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag, och yrkar därefter på att ärendet ska beslutas av kommunfullmäktige

10 10(36) KSKF/2011:296 5 Riktlinjer för lön och personalförmåner Beslut Förslag till kommunfullmäktige Personalförmåner för samtliga medarbetare i Eskilstuna kommunkoncern fastställs. Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har den 5 december 2011 lämnat in en skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att kommunfullmäktige beslutade den 22 september 2011 att fastställa koncernens medarbetarpolicy. Till denna medarbetarpolicy hör även riktlinjer för lön och anställningsvillkor samt riktlinjer för lön och personalförmåner som kompletteras med anvisningar för personalförmåner. Eskilstuna kommunkoncerns lön och personalförmåner ska stimulera till goda arbetsinsatser och engagemang. Att Eskilstuna kommun uppfattas som en attraktiv arbetsgivare är också en förutsättning för att kunna behålla, rekrytera och motivera engagerade medarbetare med rätt kompetens till kommunens verksamheter. Anvisningarna för personalförmåner syftar dels till att alla medarbetare i Eskilstuna kommun omfattas av samma förmåner oavsett arbetsplats, men ska också fungera som ett stöd för förvaltningar och chefer i vardagen. Yrkanden Kim Fredriksson (SD), Jimmy Jansson (S), Niklas Frykman (FP), Magnus Johansson (MP), Johan Nilsson (S) och Maria Chergui (V) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag till beslut.

11 11(36) KSKF/2011:453 6 Förlikningsavtal mellan Eskilstuna kommun och P.I.S Pihls Industriservice AB Beslut Förlikningsavtalet mellan Eskilstuna kommun och P.I. S Pihls Industriservice AB godkänns. Ärendebeskrivning Konsult och uppdrag har den 5 december 2011 lämnat in en skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att P.I. S Pihls Industriservice AB sedan 2008 förhyr en lokal på fastigheten Navaren 4, Tång Lindströms väg 6, i Eskilstuna. Eskilstuna Kommun förvärvade fastigheten den 1 juli 2011 och skall småningom bygga om och disponera fastigheten och dess lokaler för egen räkning. Vid sådant förhållande är det av vikt för Eskilstuna kommun om full rådighet och disposition av byggnad och mark. Mot denna bakgrund meddelade Eskilstuna Kommun i juli 2011 som hyresvärd uppsägning, av gällande hyreskontrakt, med ovillkorlig avflyttning per den 30 juni P.I. S Pihls Industriservice AB som lokalhyresgäst omfattas av hyreslagens (12 kap Jordabalken) indirekta besittningsskydd. Besittningsskyddet innebär, även om det föreligger en besittningsbrytande grund i form av omfattande ombyggnad och egenanvändning, att P.I. S Pihls Industriservice AB vid avflyttning är berättigad till en godtagbar ersättningslokal och skadestånd. Eskilstuna kommun är i princip skyldig att utge ersättning för all den skada som hyresförhållandets upplösning innebär. P.I. S Pihls Industriservice AB har vid möte med Eskilstuna kommun framfört önskemål om ekonomisk kompensation på grund av ovan nämnda olägenheter. P.I. S Pihls Industriservice AB och Eskilstuna kommun har överenskommit att lösa skadeståndsfrågan i godo på villkor som framgår av bilagt förlikningsavtal. Kommunledningskontoret förslår att Kommunstyrelsen godkänner och undertecknar föreliggande förslag till förlikningsavtal mellan Eskilstuna kommun och P.I. S Pihls Industriservice AB. Eskilstuna kommun skall erlägga ett belopp, allt för ett, om tre miljoner

12 12(36) ( ) kronor. Kostnaden skall belasta Stadsbyggnadsnämndens investeringsbudget för 2012 avseende fastigheten Navaren. Förslaget innebär att det ger Eskilstuna kommun full rådighet och disposition över fastigheten Navaren 4 i Eskilstuna kommun varvid fastigheten kan anpassar för Stadsbyggnadsnämndens gatuavdelning. Gatuavdelningens nuvarande hyresförhållande på fastigheten Vikingen 15 kommer att upphöra på grund av att fastigheten skall bebyggas med bostäder. Förslaget stärker och effektivisera givna planeringsförutsättning för en omdaning av stadens centrum och en ändamålsenlig lokalisering av Gatuavdelnings verksamhet. Kommunledningskontorets förslag följer i alla delar gällande lagstiftning. Yrkanden Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till konsult och uppdrags förslag till beslut. Beslutet skickas till: P.I. S Pihls Industriservice AB, för kännedom Stadsbyggnadsnämnden, för kännedom

13 13(36) KSKF/2011:428 7 Yttrande över EU:s direktiv, Rådets direktiv, om fastställande av grundläggande säkerhetsnormer för skydd av arbetstagarnas och allmänhetens hälsa mot de faror som uppstår till följd av joniserande strålning - KOM (2011) 593 Beslut Eskilstuna kommun lämnar yttrande över EU:s direktiv om fastställande av grundläggande säkerhetsnormer enligt kommunledningskontorets förslag. Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har den 5 december lämnat in en skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att Miljödepartementet har översänt förslag till yttrande över EU:s direktiv om fastställande av grundläggande säkerhetsnormer. Remissvaret har beretts genom insänt yttrande från miljö- och räddningstjänstnämnden. Miljö- och räddningstjänstnämnden har inga avvikande synpunkter på förslaget. Miljö- och räddningstjänstnämnden anser förslaget vara välgrundat och hanteras väl av Internationella strålskyddskommittén. Kommunledningskontoret ser ingen anledning att göra ytterligare påpekanden utan föreslår att Eskilstuna kommuns yttrande vilar på miljö- och räddningstjänstnämndens sakutlåtande och att inga avvikande synpunkter mot förslaget avges. Eskilstuna kommun anser att framtaget förslag är välgrundat och har inga avvikande synpunkter mot förslaget Yrkanden Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag. Beslutet skickas till: Miljö- och räddningstjänstnämnden för kännedom Miljödepartementet, för kännedom

14 14(36) KSKF/2011:402 8 Upplåning samt utlåning och borgen till kommunala företag Beslut Förslag till kommunfullmäktige 1. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under perioden har rätt att nyupplåna, det vill säga att öka kommunens skulder under perioden med miljoner kronor. 2. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under perioden har rätt att omsätta lån, det vill säga att låna upp motsvarande belopp som förfaller till betalning under perioden Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen har rätt att genom sin internbank låna ut till de kommunala företagen med ett högsta angivet belopp (limit) enligt nedan för respektive företag. Från limiten ska avräknas det borgensbelopp som kommunen vid vart tillfälle tecknat för respektive företag. Limiten ska beräknas på skuldebrevens ursprungliga lånebelopp i lånehandlingar och borgenshandlingar. 4. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen får i uppdrag att verkställa kommunfullmäktiges beslut, att såsom för egen skuld jämte därpå löpande ränta och kostnader, ingå borgen för låneförpliktelser upp till ett hösta angivet belopp (limit) för respektive företag enligt nedan. Från limiten ska avräknas det belopp som kommunen vid vart tillfälle genom sin internbank lånat ut till respektive företag. Limiten ska beräknas på skuldebrevens ursprungliga lånebelopp i lånehandlingar och borgenshandlingar. Ärendebeskrivning I samband med Kommuninvests granskning av kommunfullmäktiges beslut kring utlåning eller borgen till kommunala företag för 2011 framfördes följande synpunkter:

15 15(36) Kommunfullmäktiges beslut avseende upplåning måste innefatta både den del som avser användas inom Eskilstuna kommuns egen verksamhet, samt den del som avses vidareutlånas till de kommunala företagen. Kommunfullmäktiges beslut avseende vidareutlåning till kommunala företag bör formuleras som ett högsta belopp per företag. Från denna limit ska avräknas det belopp som kommunen vid vart tillfälle tecknat borgen för respektive företag. Kommunfullmäktiges beslut avseende tecknande av borgen till kommunala företag bör formuleras som ett högsta belopp per företag. Från denna limit ska avräknas det belopp som kommunen vid vart tillfälle genom sin internbank lånat ut till respektive företag. Kommunfullmäktiges beslut om upplåning samt vidareutlåning är att betrakta som beslut och delegeras därmed till kommunstyrelsen. Dessa beslut avrapporteras via delegationsrapporter. Kommunfullmäktiges beslut om tecknande av borgen är att betrakta som verkställighet, vilket innebär att det inte krävs ytterligare beslut. Med utgångspunkt från dessa synpunkter tog kommunfullmäktige två kompletterande beslut under juni ( , 89) och september ( , 187) kring detta. Kompletteringarna bestod främst av ändrade beslutsformuleringar. Enligt kommunstyrelsen reglemente 8 - Delegation från kommunfullmäktige - framgår att kommunstyrelsen vid behov kan ta upp lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige fastställt. Dessutom kan kommunstyrelsen låna ut till samt ingår borgen för de kommunala företagen inom ramen för av fullmäktige beslutad årlig limit. Under oktober 2011 begärdes uppgifter in från de kommunala företagen avseende uppskattad lånevolym vid årsskiftet samt behov av nyupplåning under På grund av den senaste tidens turbulens på räntemarknaden har det tidvis varit förmånligt att teckna avtal av om s k forwardstartade lån dvs avtala om lån samt ränte- och lånevillkor långt i förväg innan utbetalning. Detta används främst för dra nytta av låga räntenivåer i kombination med framtida kända behov av refinansiering av befintliga lån. För att kommunkoncernen ska ha möjlighet att teckna sådana avtala när detta anses förmånligt, föreslås beslutet kring nyupplåning och omsättning även att omfatta

16 16(36) För att ta höjd och möjliggöra detta bedöms 2013 års nyupplåningsvolym för de kommunala företagen till 50 % av 2012 års bedömda nyupplåningsbehov. De kommunala företagens inrapporterade volymer tillsammans med den schablonmässiga beräkningen av nyupplåning för 2013 ger följande fördelning: Eskilstuna kommun bedöms behöva nyupplåna 500 miljoner kronor för den egna verksamheten under 2012 och Genom upplåning via internbanken eller genom kommunal borgen sker upplåning på ett för kommunkoncernen mest förmånligt ekonomiskt sätt till lägsta möjliga kostnad, vilket långsiktigt stärker kommunkoncernens ekonomi. Samtlig upplåning i kommunkoncernens företag är affärsmässigt driven och sammantaget utgör dessa företag en väsentlig tillgång både verksamhetsmässigt och ekonomiskt för Eskilstuna kommun. Yrkanden Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag

17 17(36) KSKF/2011:260 9 Svar på motion om att utveckla biblioteken i Eskilstuna genom upphandling Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås Reservation Kjell-Erik Israelsson (M), Nils Brown (M) och Jari Puustinen (M) reserverar sig mot beslutet och lämnar skriftlig reservation (bilaga A). Kim Fredriksson (SD) reserverar sig mot beslutet och lämnar och lämnar en skriftlig reservation (bilaga B). Ärendebeskrivning Jari Puustinen (M) har den 26 maj 2011 lämnat in en motion om att utveckla biblioteken i Eskilstuna genom upphandling. Motionen remitterades till kultur- och fritidsnämnden, Torshälla stads nämnd och kommunledningskontoret för yttrande. Motionärer yrkar att Eskilstuna kommun utreder möjligheten för en upphandling av bibliotekstjänster samt ersättningsmodell i Eskilstuna. Kommunledningskontoret har den 5 december 2011 lämnat in en skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att Eskilstunas bibliotek har genomgått stora förändringar de senaste åren. På grund av den ekonomiska krisen beslutade nämnden 2009 att lägga ner flera biblioteksfilialer. Några av dess återuppstod senare i form av mötesplatser. Det gör att Eskilstuna idag har ett stadsbibliotek, tre biblioteksfilialer och fem mötesplatser. Därtill finns det mobila biblioteket i form av en bokbuss och det virtuella biblioteket i form av en webbplats. Dessutom har biblioteket sedan halvårsskiftet 2011 fått ett utökat demokratiuppdrag med ansvar för kommunens demokraticentrum. Torshälla stads nämnd vill slå vakt om att medarbetarna ska ges möjlighet att utveckla verksamheten så som nu påbörjats genom biblioteksplanens direktiv.

18 18(36) Nämnden ser därför inget behov av att utreda upphandling av bibliotekstjänster utan vill fortsätta utvecklandet av biblioteket inom befintlig organisation. Kommunledningskontoret har tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen och Torshälla stads förvaltning arbetat fram ett förslag till kulturpolitisk handlingsplan för Eskilstuna kommun. Fram till februari 2012 är förslaget ute på remiss och möjligheten att lämna synpunkter finns för den som vill. Förslag till kulturpolitisk handlingsplan innehåller även den utvecklingsområden för biblioteken. Kommunledningskontoret gör, liksom de nämnder som yttrat sig över motionen, bedömningen att biblioteksverksamheten i Eskilstuna kommun är mitt i ett pågående utvecklingsarbete som bör fullföljas och därför föreslås ett avslag på motionen. Motionen föreslår en utredning vilket inte har någon större effekt på hållbar utveckling. Däremot har ett eventuellt bifall till motionen konsekvenser på effektiv organisation då en utredning kräver resurser i form av personal eller upphandling av konsult. Yrkanden Jimmy Jansson (S), Niklas Frykman (FP), Lotta Jonsson (KD), Maria Mauritzon (C), Mikael Edlund (S), Mona Kanaan (S) och Maria Chergui (V) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag. Jari Puustinen (M), Nils Brown (M) och Kim Fredriksson (SD) yrkar bifall till motionen. Propositionsordning Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels Jimmy Janssons (S) med fleras förslag om bifall till kommunledningskontorets förslag och dels Jari Puustinens (M) med fleras yrkande om bifall till motionen. Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att han ställer de båda förslagen mot varandra. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen. Ordföranden finner att kommunstyrelsen valt att bifalla Jimmy Janssons (S) med fleras förslag om bifall till kommunledningskontorets förslag, det vill säga avslag på motionen. Omröstning Omröstning begärs. Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att den som röstar enligt Jimmy Janssons (S) med fleras yrkande om att motionen avslås röstar Ja och den som röstar enligt Jari Puustinens (M) med fleras yrkande om bifall till motionen röstar Nej. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen.

19 19(36) Ledamöter med rösträtt Ja Nej Avstår Jimmy Jansson (S) Marie Svensson (S) Mikael Edlund (S) Mona Kanaan (S) Johan Nilsson (S) Magnus Johansson (MP) Magnus Arreflod (MP) Maria Chergui (V) Kjell-Erik Israelsson (M) Nils Brown (M) Jari Puustinen (M) Niklas Frykman (FP) Maria Mauritzon (C) Lotta Jonsson (KD) Kim Fredriksson (SD) Summa: 11 4 Kommunstyrelsen beslutar att bifalla Jimmy Janssons (S) med fleras yrkande om att motionen avslås.

20 20(36) KSKF/2011: Yttrande över översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 för Västerås - Samråd Beslut Eskilstuna kommun lämnar yttrande över översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 för Västerås enligt kommunledningskontorets förslag. Ärendebeskrivning Västerås kommun har skickat översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 på samrådsremiss. Den strategiska översiktsplanen för utveckling av Västerås 2026 visar den långsiktiga utmaningen att vara den hållbara klimatsmarta kommunen. Planen blickar också mot 2050 för att visa på några möjliga framtida utvecklings- och förändringsmöjligheter. Översiktsplanen beskriver i sju strategier hur man vill nå målet att vara och vidareutveckla Västerås som en attraktiv och hållbar kommun på kort och lång sikt. Strategierna ska ge staden möjlighet att växa samtidigt som behovet av klimatpåverkande transporter och exploatering av produktiv jord- och skogsbruksmark begränsas. Kommunledningskontoret har berett ärendet genom inhämtande av synpunkter från stadsbyggnadsförvaltningen och nedanstående yttrande är avstämt. Västerås och Eskilstuna är på många sätt beroende och sammanlänkade med varandra, inte bara genom att kommunerna geografiskt gränsar till varandra. Vi delar en gemensam arbetsmarknadsregion, näringslivet i respektive kommun är många gånger beroende av varandra som kunder eller leverantörer. Forskning, utveckling och utbildning (kompetensförsörjning) är också viktiga områden som är avgörande för regionens framtid. Något som vi redan idag delar är Mälardalens högskola, flera innovativa utvecklingsprojekt såsom Robotdalen, Samhällskontraktet och inkubatorn Create. Andra regionala utvecklingsprojekt är i startgroparna vilket än mer kommer att svetsa oss samman, både när det gäller offentlig verksamhet, befintligt näringsliv och förutsättningarna att locka etableringar till regionen. En annan gemensam fråga är givetvis vikten av en utbyggd och driftsäker infrastruktur. Sjukhusfrågan är högst aktuell, inte minst med tanke på den förestående regionbildningen. De framtida regionernas gränser är ännu ej fastställda men med all säkerhet kommer Eskilstuna och Västerås att ingå i samma region. Detta ger våra respektive kommuner än bättre förutsättningar till utveckling och att möta framtidens utmaningar. Ett framtida översiktplanearbete, vare sig det handlar om Eskilstuna eller Västerås, bör göras utifrån gemensamma

21 21(36) önskningar och ha ett Mälardalsperspektiv. Eskilstuna ställer sig mycket positiv till utvecklingen av infrastrukturen med betoningen på tåg. Att stärka de regionala banden är en framgångsfaktor och att korta restiden mellan Eskilstuna och Västerås är ett gemensamt mål. Att mark reserveras för en ny järnvägsdragning mellan Kvicksund och Dingtuna ger förutsättningar för detta. Eskilstuna vill betona att en förbättring av trafiksäkerhetshöjande åtgärder på väg 56 mellan orterna är av största intresse. I detta sammanhang bör påpekas att i takt med utvecklingen och specialiseringen vid respektive sjukhus bör man i planeringen av nya kommunikationsstråk ta särskild hänsyn till de ökade resebehoven som troligen blir följden av detta, både för patienter och personal. Utbyggnaden av cykelstråken bejakas och här vill Eskilstuna uttrycka en stark önskan att respektive kommun kan verka för utbyggnad av cykelleder runt hela Mälaren. Av ÖP-förslaget framgår också att ortsanalyser ska göras för i första hand serviceorterna, det vill säga även Kvicksund, en ort som delas av Västerås respektive Eskilstuna kommun. Eskilstuna ställer sig positiv till detta och föreslår att en sådan görs gemensamt av de båda kommunerna. Mälaren är också ett gemensamt intresse och ansvar. Mycket kortfattat konstateras att Mälararkipelagen är en stor tillgång för turism och båttrafik och att en utökad turbåtstrafik till besöksmål även i angränsande kommuner ger förutsättningar till regional samverkan. Eskilstunas uppfattning är att här finns en stor potential till att utveckla gemensamma intressen. Slutligen vill Eskilstuna framhålla att samrådshandlingen är mycket smakfullt formgiven, lättillgänglig och överskådlig. Dokumentet har en tydlig struktur och lyckas både fånga komplexiteten, som är utmaningen i en översiktsplan, samtidigt som den guidar läsaren på ett pedagogiskt sätt. Eskilstuna ställer sig också positiv till att Västerås vill stödja Mälardalens högskolas utveckling och att mark reserveras för en eventuell framtida utbyggnad. Yrkanden Magnus Johansson (MP), Jimmy Jansson (S) och Kjell-Erik Israelsson (M) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag till yttrande. Beslutet skickas till: Västerås stads kommun, för kännedom

22 22(36) KSKF/2011: Tillstånd för trädfällning på tomträtten Husaren 4, Eskilstuna Beslut Tillstånd lämnas för tomträttsinnehavaren till Husaren 4 att borttaga ett träd, det som är till väster på tomträttsmarken. Ärendebeskrivning Tomträttsinnehavaren till Husaren 4 med adress Rosenhällsgatan 36 har begärt tillstånd hos kommunledningskontoret för trädfällning av två träd på tomträttsmarken. Enligt tomträttsavtalet gäller att Å fastigheten växande träd må icke utan fastighetsnämndens godkännande borttagas. Tomträttsinnehavaren uppger sig lida men och skada av träden i form av mot gatan och på tomtuppfart utväxande grenar, nedfallande torra grenar, enormt mycket nedfallande löv och att det ser jättetråkigt ut under träden. Om trädfällningstillstånd lämnas är tomträttsinnehavarens ambition, enligt utsago, att ersätta den ena trädindividen med planteringar och den andra individen med ett nytt träd. Naturvårdssakkunnig på stadsbyggnadsförvaltningen har vitsordat borttagande av den ena trädindividen. Mark- och exploateringsenheten föreslår kommunstyrelsen att de båda träden kan få fällas. Yrkanden Maria Chergui (V) och Marie Svensson yrkar på att man bara fäller ett träd. Lotta Jonsson (KD), Niklas Frykman (FP), Jari Puustinen (M) och Kim Fredriksson (SD) yrkar på att båda träden ska fällas.

23 23(36) Propositionsordning Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels Maria Cherguis (V) med fleras yrkande om att ett träd sparas och dels Lotta Jonssons (KD) med fleras yrkande om att hugga ner båda träden. Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att han ställer de båda förslagen mot varandra. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen. Omröstning Omröstning begärs. Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att den som röstar enligt Maria Cherguis (V) med fleras yrkande röstar Ja och den som röstar enligt Lotta Jonssons (KD) yrkande röstar Nej. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen. Ledamöter med rösträtt Ja Nej Avstår Jimmy Jansson (S) Marie Svensson (S) Mikael Edlund (S) Mona Kanaan (S) Johan Nilsson (S) Magnus Johansson (MP) Magnus Arreflod (MP) Maria Chergui (V) Kjell-Erik Israelsson (M) Nils Brown (M) Jari Puustinen (M) Niklas Frykman (FP) Maria Mauritzon (C) Lotta Jonsson (KD) Kim Fredriksson (SD) Summa: 8 7 Kommunstyrelsen beslutar att Maria Cherguis (V) med fleras yrkande om att bara hugga ner det träd som står till väster på tomträttsmarken. Beslutet skickas till: Stadsbyggnadsförvaltningen, för kännedom Berörd ägare, för kännedom

24 24(36) KSKF/2011: Begäran om utökning av investeringsbudget för 2012 gällande Faktoriholmarna Beslut Förslag till Kommunfullmäktige 1. Investering 2012 om svenska kronor i före detta Kanslihuset på Faktoriholmarna godkänns. 2. Finansiering sker genom att kommunstyrelsens investeringsbudget för 2012 utökas med svenska kronor. Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har den 22 december 2011 lämnat in en skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att Byggnaden C51, f d Kanslihuset på Faktorholmarna inom fastigheten Fristaden 1:6 med adress Faktorigatan 2, har i sin helhet använts av Kultur- och fritidsförvaltningen, som bedrivit museiverksamhet. Byggnaden har en yta om ca 600 kvadratmeter. Kultur- och fritidsförvaltningen har sagt upp lokalen 2010 och lämnade lokalen på våren I Lokalsamordningsgruppen har byggnaden diskuterats, och resultatet har blivit att ingen kommunal verksamhet har behov av byggnaden. De kommunala lokalytorna är föremål för yteffektivisering. Ambitionen är att minska ytorna för den kommunala verksamheten. En extern intressent, Nordea Bank AB, organisationsnummer , vill hyra byggnaden. Nordea vill placera sin rådgivningsverksamhet i byggnaden. En dylik verksamhet blir en tillgång och bedöms stärka Munktellområdets attraktivitet. Diskussioner om ett hyresavtals innehåll har förts på affärsmässiga grunder med Nordea, och byggnaden behöver kompletteras med andra faciliteter än de som finns idag i byggnaden. En kravspecifikation har genomgåtts och resulterat i en kalkyl som utvisar en nödvändig investering om sek. Åtgärderna består av; ett antal nya toaletter, nya pentryn, ny elinstallation samt datakablar, ny vatten- och avloppsinstallation, nya radiatorer, ny ventilation (saknas) med komfortkyla samt tillgänglighetsåtgärder. Planeringen är att en inflyttning ska kunna ske oktober

25 25(36) Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen att godkänna investeringen om sek i före detta Kanslihuset på Faktoriholmarna. Yrkanden Jimmy Jansson (S), Nils Brown (M) och Kim Fredriksson (SD) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.

26 26(36) KSKF/2011: Fastställande av kommunstyrelsens verksamhetsplan 2012 Beslut Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2012 antas. Reservation Kjell-Erik Israelsson (M), Nils Brown (M), Jari Puustinen (M), Niklas Frykman (FP), Maria Mauritzon (C), och Lotta Jonsson (KD) reserverar sig mot beslutet och lämnar skriftlig reservation (bilaga A). Deltar ej i beslutet Kim Fredriksson (SD) meddelar att han inte deltar i beslutet. Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har den 8 december 2011 lämnat in en skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att kommunstyrelsens preliminära verksamhetsplan antogs vid kommunstyrelsens sammanträde den 8 november Efter att kommunens kompletterande årsplan 2012, som antogs av kommunfullmäktige 24 november 2011, har kommunstyrelsens verksamhetsplan 2012 justerats enligt följande: Kommunstyrelsens budgetram har utökats med 4,9 miljoner kronor till en total omslutning på 239,4 miljoner kronor. Behandlingen av kompletterande årsplan 2012 innebar också att kommunstyrelsens verksamhetsplan kom att utökas med 12 nya åtaganden. Ny verksamhetsrapport innehållande samtliga åtaganden bifogas. Dessa 12 nya är särskilt numrerade och markerade. Yrkanden Kjell-Erik Israelsson (M), Lotta Jonsson (KD), Maria Mauritzon (C) och Niklas Frykman (FP) yrkar bifall till Moderaternas, Folkpartiets, Centerpartiets och Kristdemokraternas förslag till verksamhetsplan Jimmy Jansson (S), Maria Chergui (V), Magnus Johansson (MP) och Marie Svensson (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiet de grönas förslag till verksamhetsplan 2012.

27 27(36) Propositionsordning Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels Kjell-Erik Israelssons (M) med fleras förslag om bifall till Moderaternas, Folkpartiets, Centerpartiets och Kristdemokraternas förslag till verksamhetsplan, och dels Jimmy Janssons (S) med fleras yrkande om bifall till Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiet de grönas förslag till verksamhetsplan. Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att han ställer de båda förslagen mot varandra. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen. Ordföranden finner att kommunstyrelsen valt att bifall Jimmy Janssons (S) med fleras yrkande om bifall till Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiet de grönas verksamhetsplan 2012.

28 28(36) KSKF/2011: Yttrande över remiss Region Mälardalen - underlag för en ansökan om att slå samman landstingen i Södermanlands, Örebro och Västmanlands län till en regionkommun - remissupplaga till kommuner Beslut Eskilstuna kommun lämnar yttrande över remissen Region Mälardalen enligt kommunledningskontorets förslag. Reservation Kjell-Erik Israelsson (M), Nils Brown (M), Jari Puustinen (M), Niklas Frykman (FP), Maria Mauritzon (C) och Lotta Jonsson (KD) reserverar sig mot beslutet och lämnar skriftlig reservation (bilaga A) Kim Fredriksson (SD) reserverar sig mot beslutet och lämnar skriftlig reservation (bilaga B). Ärendebeskrivning Landstinget Sörmland har den 8 december 2011 översänt remissen Region Mälardalen till Eskilstuna kommun för yttrande. Remissen innehåller ett underlag för en ansökan om att slå samman landstingen i Södermanlands, Örebro och Västmanlands län till en regionkommun. Landstinget önskar att samtliga kommuner genom kommunstyrelsen senast den 13 januari 2012 tar ställning till förslaget om att hos regeringen ansöka om att bilda en storregion genom sammanslagning av Landstinget Sörmland, Landstinget Västmanland och Örebro läns landsting. Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen att lämna yttrande över remissen Region Mälardalen enligt framskrivet förslag. Yrkanden Jimmy Jansson (S), Magnus Johansson (MP) och Maria Chergui (V) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag. Kjell-Erik Israelsson (M), Lotta Jonsson (KD), Maria Mauritzon (C), Niklas Frykman (FP) och Nils Brown (M) yrkar att:

29 29(36) Alliansen i Eskilstuna avstyrker Landstinget i Sörmlands förslag till regionbildning. Alliansen i Eskilstuna instämmer i stort i Kommunledningskontorets yttrande. Vi delar uppfattningen att den statliga organisationen måste ses över för att inte vara ett hinder för utvecklingen. För Eskilstunas del är det därför viktigt att det inte finns en statlig gräns mellan intilliggande kommuner som Västerås och Kungsör. Vi tillhör samma arbetsmarknadsregion och bör därför gemensamt planera exempelvis infrastrukturbyggnad och kollektivtrafik. Tillsammans med övriga kommuner i de tre länen Sörmland, Västmanland och Uppsala delar vi alla en gemensam arbetsmarknadsregion med Stockholm. En regionbildning bör därför i första hand omfatta samtliga fyra län. I andra hand kan en regionbildning ske mellan de tre länen som omsluter Stockholm för att sedermera leda till en gemensam region i framtiden. Genom en gemensam statlig indelning mellan de tre länen förenklas och möjliggörs ett utökat samarbete mellan kommunerna och landstingen i de tre länen. Samarbetet är viktigt för att skapa effektiva och funktionella samhällsfunktioner inom exempelvis utbildning, äldreomsorg, sjukvård och infrastruktur. Mälardalen med Eskilstuna med Västerås och Uppsala är tillsammans med intilliggande kommuner nationellt såväl som internationellt viktiga för konkurrenskraftiga aktörer inom exempelvis verkstadsindustrin. Inom regionen bedrivs även utbildning, forskning och utveckling inom en mängd andra områden som är viktiga för regionens utveckling. En förutsättning för fortsatt utveckling av konkurrenskraften är att tillgodose näringslivets behov av viktiga samhällsfunktioner. Att bilda en regionkommun där Örebro län ingår är med bakgrund av ovanstående inte aktuellt. Det omöjliggör bildandet av en regionkommun med Stockholm vilket är en funktionell arbetsmarknadsregion med internationell konkurrenskraft. Vi bör dock ha ett gott samarbete med Örebro liksom övriga intilliggande län eller regioner vad gäller exempelvis utbyggnad av infrastruktur och kollektivtrafik. Kim Fredriksson (SD), Kjell-Erik Israelsson (M) yrkar avslag till kommunledningskontorets förslag. Propositionsordning Ordföranden finner att det finns tre förslag till beslut, dels Jimmy Janssons (S) med fleras yrkande om bifall till kommunledningskontorets förslag, dels Kjell-Erik Israelssons (M) med fleras yrkande om bifall till Moderaternas, Folkpartiets, Centerpartiets och Kristdemokraternas förslag till yttrande och dels Kim Fredrikssons (SD) yrkande om avslag till kommunledningskontorets förslag. Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att han först stället Moderaternas, Folkpartiets, Centerpartiets och Kristdemokraternas yttrande mot

30 30(36) Kim Fredrikssons (SD) avslagsyrkande. Därefter tar ordföranden det vinnande förslaget och stället det mot kommunledningskontorets förslag. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen. Ordföranden finner att kommunstyrelsen valt att godkänna kommunledningskontorets förslag till yttrande över remissen Region Mälardalen. Beslutet skickas till: Landstinget Sörmland, för kännedom Samtliga berörda kommuner, för kännedom

31 31(36) KSKF/2011:23 15 Pensionsberäkning för förtroendevald Beslut Kommunledningskontoret får i uppdrag att inleda förhandling med Jörgen Danielsson om hans pension. Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har den 4 januari 2012 lämnat in en skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att Jörgen Danielsson (S) har den 24 november 2011 lämnat in en ansökan om uttag av visstidspension från och med den 1 januari Jörgen Danielsson har innehaft förtroendeuppdrag under perioden 1 januari 1995 till och med den 31 december Jörgen Danielsson tillträdde sitt uppdrag som förtroendevald i Eskilstuna kommun under den tidsperiod då Normalpensionsreglemente för kommunala förtroendevalda (PRF-KL) gällde. PRF KL grundades på Sveriges Kommuner och Landstings (dåvarande Svenska Kommunförbundet) rekommendation om pensionsreglemente. I PRF-KL finns inget villkor om ålder för uttag av visstidspension. Kommunstyrelsens personalutskott har den 19 december 2011, 79, behandlat ärendet och föreslår kommunstyrelsen att kommunledningskontoret får i uppdrag att inleda förhandlingar med Jörgen Danielsson om hans pension. Kommunledningskontoret kan konstatera att Jörgen Danielsson uppfyller kraven i PRF-KL och att han därmed har rätt till visstidspension. Kommunledningskontoret tillstyrker personalutskottets förslag om att inleda förhandling med Jörgen Danielsson om hans pension. Yrkanden Jimmy Jansson (S), Kim Fredriksson (SD), Niklas Frykman (FP), Lotta Jonsson (KD), Kjell-Erik Israelsson (M), Johan Nilsson (S) och Maria Chergui (V) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag. Beslutet skickas till: Berörd person, för kännedom

32 32(36) 16 Begäran om upphörande av visstidspension för förtroendevald Beslut 1. Ann-Sofie Wågströms (S) visstidspension upphör från och med den 1 januari Ann-Sofie Wågström (S) beviljas att återbetala den visstidspension som hon fått utbetalat till sig under tidsperioden den 1 januari 2011 till och med den 31 december Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har den 4 januari 2012 lämnat in en skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att Ann-Sofie Wågström (S) har den 19 december 2011 lämnat in en begäran om att hennes visstidspension ska upphöra från och med den 1 januari Ann-Sofie Wågström begär samtidigt att få återbetala det belopp som hon fått utbetalat till sig under Kommunstyrelsens personalutskott beslutade den 10 februari 2010, 12, att visstidspension skulle utges till Ann-Sofie Wågström i enlighet med bestämmelser om visstidspension och avgångsersättning för förtroendevalda. Kommunstyrelsens personalutskott har den 19 december 2011, 81, behandlat ärendet och föreslår kommunstyrelsen att Ann-Sofie Wågströms visstidspension upphör från och med den 1 januari 2012 samt att Ann-Sofie Wågström beviljas att återbetala den visstidspension som hon fått ut under tidsperioden 1 januari 2011 till och med 31 december Kommunledningskontoret tillstyrker personalutskottets förslag. Yrkanden Jimmy Jansson (S), Johan Nilsson (S), Maria Chergui (V), Kjell-Erik Israelsson (M) och Kim Fredriksson (SD) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag. Beslutet skickas till: Berörd person, för kännedom

33 33(36) KSKF/2011:50 17 Ändring av kommunstyrelsens reglemente Beslut Förslag till kommunfullmäktige Ändringen av kommunstyrelsens reglemente antas. Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har den 4 januari 2012 lämnat in en skrivelse i ärendet. Av kommunstyrelsens reglemente 5 framgår att kommunstyrelsen är kommunens pensionsmyndighet och därmed har rätt att tolka och tillämpa bestämmelserna om pension och avgångsersättning för förtroendevalda. Det har visat sig att det finns förtroendevalda som omfattas av tidigare pensionsreglemente som kallas normalpensionsreglemente för kommunala förtroendevalda som gällde till och med den 31 december Från och med den 1 januari 2003 gäller bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda. Enligt övergångsbestämmelserna i PBF ska PRF-KL tillämpas på de förtroendevalda som då omfattades av dessa bestämmelser. Den nuvarande skrivningen i kommunstyrelsens reglemente kan uppfattas som begränsning till att kommunstyrelsen endast får tolka och tillämpa bestämmelserna i PBF. Detta är inte avsikten utan kommunstyrelsen i egenskap av pensionsmyndighet ska kunna tolka och tillämpa de pensionsbestämmelser som gäller för de förtroendevalda oavsett vilket pensionsreglemente/bestämmelser som finns. Kommunledningskontoret föreslår därför att skrivningen i kommunstyrelsens reglemente ändras till följande: Kommunstyrelsen är kommunens pensionsmyndighet och har därmed rätt att tolka och tillämpa de bestämmelser om pension och avgångsersättning som finns för de förtroendevalda. Yrkanden Johan Nilsson (S), Jimmy Jansson (S), Kim Fredriksson (SD) och Maria Chergui (V) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.

34 34(36) 18 Översyn av visstidspensioner Beslut Kommunstyrelsen ger arvodeskommittén i uppdrag att ersätta dagens visstidspensioner. Från nästa mandatperiod ska ett modernare system inrättas. Det nya systemet ska ge stöd för folkvalda att efter fullgjorda uppdrag för kommunen återgå till arbetsmarknaden. Deltar ej i beslutet Kjell-Erik Israelsson (M), Nils Brown (M), Jari Puustinen (M), Niklas Frykman (FP), Maria Mauritzon (C), Lotta Jonsson (KD) och Kim Fredriksson (SD) meddelar att de inte deltar i beslutet. Ärendebeskrivning Jimmy Jansson (S), Magnus Johansson (MP) och Maria Chergui (V) har den 10 januari lämnat in en skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att Visstidspensioner ska ersättas. Eskilstuna kommun ska inrätta ett modernare ersättningssystem. Det ska ge stöd för folkvalda att efter fullgjorda uppdrag för kommunen återgå till arbetsmarknaden. Dagens pensionssystem för förtroendevalda instiftades i slutet av 1970-talet. Genom åren har reformer gjorts på rekommendation från SKL. Från att ha varit en förmån som utgått till den förtroendevalde oavsett ålder efter tolv år som folkvald på en viss nivå, till att det idag rekommenderas av SKL att den enskilde ska ha fyllt 50 år innan full ersättning utbetalas efter 12 år. Detta är praxis i de flesta av landets kommuner. I Eskilstuna kommun finns en snävare tolkning då gäller 58 år efter att den folkvalde har haft sitt uppdrag i tolv år. Mot bakgrund av den otidsenlighet, brist på medborgarstöd, ett svagt jobbfokus och den brist på individuella hänsynstaganden som finns i dagens system vill den politiska majoriteten i Eskilstuna förändra visstidspensionerna. Eskilstuna kommun ska gå före och visa att ett modernare förhållningssätt till villkor för de förtroendevalda är möjligt. Yrkanden Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till Jimmy Janssons (S), Maria Cherguis (V) och Magnus Johanssons (MP) förslag. Maria Chergui (V) och Magnus Johansson (MP) instämmer i Jimmy Janssons (S) yrkande.

35 35(36) Kjell-Erik Israelsson (M), Nils Brown (M), Niklas Frykman (FP), Kim Fredriksson (SD) och Lotta Jonsson (KD) yrkar på återremiss. Propositionsordning Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels Jimmy Janssons (S) med fleras yrkande om bifall till det liggande förslaget, och dels Kjell-Erik Israelssons (M) med fleras yrkande om återremiss. Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att hans ställer de båda förslagen mot varandra. Om Moderaternas, Folkpartiets, Centerpartiets och Kristdemokraternas förslag om återremiss inte bifalls väljer de att inte delta i beslutet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen valt att bifall Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets förslag till beslut. Omröstning Omröstning begärs. Ordföranden förslår en propositionsordning som innebär att den som röstar enligt Jimmy Janssons (S) med fleras förslag om bifall till förslaget röstar JA och den som röstar enligt Kjell-Erik Israelssons (M) med fleras förslag om återremiss av ärendet röstar Nej. Kommunstyrelsens godkänner propositionsordningen. Ledamöter med rösträtt Ja Nej Avstår Jimmy Jansson (S) Marie Svensson (S) Mikael Edlund (S) Mona Kanaan (S) Johan Nilsson (S) Magnus Johansson (MP) Magnus Arreflod (MP) Maria Chergui (V) Kjell-Erik Israelsson (M) Nils Brown (M) Jari Puustinen (M) Niklas Frykman (FP) Maria Mauritzon (C) Lotta Jonsson (KD) Kim Fredriksson (SD) Summa: 8 7

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-12-19

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-12-19 1(6) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:05-15.10 Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Marie Svensson (S) Mikael Edlund (S) Ann-Sofie Wågström (S), ersätter Mona Kanaan

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2012-04-26

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2012-04-26 1(8) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset klockan 16.00-16.05 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Ann-Sofie Wågström (S), tjänstgörande ersättare Mikael Edlund (S) Johan Nilsson (S) Magnus

Läs mer

165 Svar på motion - Inför utmaningsrätt - företagens medborgarförslag för utveckling och kvalitet i kommunal verksamhet (KSKF/2015:63)

165 Svar på motion - Inför utmaningsrätt - företagens medborgarförslag för utveckling och kvalitet i kommunal verksamhet (KSKF/2015:63) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2015-08-11 Sida 1(2) 165 Svar på motion - Inför utmaningsrätt - företagens medborgarförslag för utveckling och kvalitet i kommunal verksamhet (KSKF/2015:63)

Läs mer

279 Svar på motion om att hissa den svenska flaggan utanför stadshuset varje dag (KSKF/2015:272)

279 Svar på motion om att hissa den svenska flaggan utanför stadshuset varje dag (KSKF/2015:272) Kommunstyrelsen 2015-11-24 1(3) 279 Svar på motion om att hissa den svenska flaggan utanför stadshuset varje dag (KSKF/2015:272) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås. Reservationer Kim

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Överförmyndarnämnden 2014-02-20

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Överförmyndarnämnden 2014-02-20 1(11) Plats och tid Arbetsmarknads- och familjeförvaltningen, Alva Myrdals gata 5, Värjan, plan 5, Ledning och administration, lokal: Sabeln, klockan 13:35 14:20, Kort ajournering mellan klockan 14:00

Läs mer

191 Svar på motion om att värdering av fastigheter ska ske av en oberoende värderingsman (KSKF/2015:68)

191 Svar på motion om att värdering av fastigheter ska ske av en oberoende värderingsman (KSKF/2015:68) Kommunstyrelsen 2015-09-08 1(4) 191 Svar på motion om att värdering av fastigheter ska ske av en oberoende värderingsman (KSKF/2015:68) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås. Reservation

Läs mer

Förslag till beslut. Kommunstyrelsen

Förslag till beslut. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2016-01-11 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2015:588 Sara Molander 016-710 25 16 1 (2) Kommunstyrelsen Reviderad överenskommelse mellan Migrationsverket och Eskilstuna

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Ronneby

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Ronneby 1(20) Sammanträdesdatum Plats och tid Beslutande Listerbysalen, kl.10:30-11:55 Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Malin

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-03-18. ... Marie Svensson... Elin Blomberg

Sammanträdesdatum 2015-03-18. ... Marie Svensson... Elin Blomberg 1(15) Plats och tid Nämndrummet, våningsplan 5 i Värjan klockan 08.00 15.10 Ajournering för kaffe klockan 09.40 10.05 Ajournering för paus klockan 10.55 11.05 Ajournering för lunch klockan 11.35 13.00

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-14

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-14 1(12) Plats och tid MunktellArenan, rum Rossvik klockan 15:00-16:30 ande Ersättare Utses att justera Justeringens plats och tid Mona Kanaan (S), ordförande Alexandra Karjel (MP) Anette Stavehaug (V) Göran

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-14

Sammanträdesdatum Sida 1-14 Kommunstyrelsen 2011-06-13 Sammanträdesdatum Sida 1-14 Plats och tid Kommunhuset, Mora, måndagen den 13 juni 2011, kl. 8.15- Beslutande Bengt-Åke Rehn (S) Peter Helander (C) Malin Höglund (M) Lennart Sohlberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sid 1 (20) Sammanträdesprotokoll Plats och tid KS-salen, Stadshuset Gävle, kl. 08.30-11.55 Paragraf 146 161 Paragraf 156 justerades omedelbart Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid: Kommunledningskontoret

Läs mer

20 Svar på medborgarförslag - Arbeta för att öppna Eskilstunaån för båttrafik (KSKF/2015:396)

20 Svar på medborgarförslag - Arbeta för att öppna Eskilstunaån för båttrafik (KSKF/2015:396) 2016-01-26 1(4) 20 Svar på medborgarförslag - Arbeta för att öppna Eskilstunaån för båttrafik (KSKF/2015:396) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Medborgarförslaget avslås. Reservation Niklas Frykman

Läs mer

161 Svar på motion - Erbjud äldre möjligheten att gå ner i arbetstid (KSKF/2016:118)

161 Svar på motion - Erbjud äldre möjligheten att gå ner i arbetstid (KSKF/2016:118) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-09-06 Sida 1(3) 161 Svar på motion - Erbjud äldre möjligheten att gå ner i arbetstid (KSKF/2016:118) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen

Läs mer

Kommunkontoret, 2 september 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 63-79 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, 2 september 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 63-79 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Sammanträdesdatum 26 augusti 2013 Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-13.40 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie

Läs mer

213 Upplåning för Eskilstuna kommun samt utlåning och borgen till kommunala företag (KSKF/2016:513)

213 Upplåning för Eskilstuna kommun samt utlåning och borgen till kommunala företag (KSKF/2016:513) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-11-08 Sida 1(2) 213 Upplåning för Eskilstuna kommun samt utlåning och borgen till kommunala företag (KSKF/2016:513) Beslut Förslag till kommunfullmäktige:

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare. Jan-Åke Jansson (kd) och Torill Stjerndahl (s)

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare. Jan-Åke Jansson (kd) och Torill Stjerndahl (s) 1(20) Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.00 18.35 Beslutande Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare

Läs mer

Utredning av ansökningar från landstingen i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland

Utredning av ansökningar från landstingen i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland Kommunstyrelsen 2009-09-28 184 478 Arbets- och personalutskottet 2009-09-28 207 456 Dnr 09.560 10 oktks18 Utredning av ansökningar från landstingen i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Bertil Börjesson

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 253 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Katarina Christensson, miljöchef, 142 Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera

Läs mer

162 Svar på motion - Låt fler jobba till 70 års ålder (KSKF/2016:152)

162 Svar på motion - Låt fler jobba till 70 års ålder (KSKF/2016:152) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-09-06 Sida 1(3) 162 Svar på motion - Låt fler jobba till 70 års ålder (KSKF/2016:152) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen anses besvarad.

Läs mer

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS protokollet justerat. Kanslichef. Val av justerande: Petra Ekström och Philip Maughan. Ärende Beteckning Sida

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS protokollet justerat. Kanslichef. Val av justerande: Petra Ekström och Philip Maughan. Ärende Beteckning Sida Kungörelse Kommunfullmäktige 2012-08-09 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-08-20 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

266 Yttrande över länsstyrelsens redovisning av genomförd tillsyn av kommunens arbete enligt Lag om Skydd mot Olyckor.

266 Yttrande över länsstyrelsens redovisning av genomförd tillsyn av kommunens arbete enligt Lag om Skydd mot Olyckor. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-09-11 Ärenden 266 Yttrande över länsstyrelsens redovisning av genomförd tillsyn av kommunens arbete enligt Lag om Skydd mot Olyckor. 267 Försäljning av fastigheten Tälje

Läs mer

Reviderad överenskommelse mellan Migrationsverket och Eskilstuna kommun om mottagande av asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige

Reviderad överenskommelse mellan Migrationsverket och Eskilstuna kommun om mottagande av asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige Kommunstyrelsen 2016-01-11 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2015:587 Sara Molander 016-710 25 16 1 (2) Kommunstyrelsen Reviderad överenskommelse mellan Migrationsverket och Eskilstuna

Läs mer

Görel Nilsson (S), Gunnar Karlsson (C) och Niklas Magnusson (M)

Görel Nilsson (S), Gunnar Karlsson (C) och Niklas Magnusson (M) Kommunstyrelsen 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, Hellquistsalen, måndagen den 7 juni 2010, klockan 16.00-17.40. ande AnneMarie Andersson (C) ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio

Läs mer

KALLELSE. Datum 2014-12-21. kallas härmed till sammanträde onsdagen den 07 januari 2015 på KS-salen 08.30.

KALLELSE. Datum 2014-12-21. kallas härmed till sammanträde onsdagen den 07 januari 2015 på KS-salen 08.30. KALLELSE Datum 2014-12-21 Sida 1(1) Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen kallas härmed till sammanträde onsdagen den 07 januari 2015 på KS-salen 08.30. Hålltider för sammanträdet 08.35 Stationslägen Hans Wiklund

Läs mer

Lars Rönnlund, kommunchef 18, 20 Britt Idensjö, sekreterare Mikael Pettersson 13 Hans Andersson 19

Lars Rönnlund, kommunchef 18, 20 Britt Idensjö, sekreterare Mikael Pettersson 13 Hans Andersson 19 Plats och tid Sessionssalen kommunhuset i Hultsfred 26 januari 2016 kl. 08.30-11.45 Beslutande Åke Nilsson, KD Gunilla Aronsson, C Åke Bergh, M Lena Hasting, S Tommy Rälg, S Övriga deltagande Lars Rönnlund,

Läs mer

Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2016-04-19

Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2016-04-19 Datum: Tisdagen den 19 april 2016 Tid: 17.30 18.40 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 25 april, klockan 16.00 Paragrafer: 19-26 Utses att justera: Christian Samuelsson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-15 1 (22) Osby, onsdagen den 15 februari 2012 kl 08.30-11.35

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-15 1 (22) Osby, onsdagen den 15 februari 2012 kl 08.30-11.35 arbetsutskott 2012-02-15 1 (22) Plats och tid Osby, onsdagen den 15 februari 2012 kl 08.30-11.35 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Karl-Gösta Bengtsson (tjänstgör för Erland Nilsson (S) Dag

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-11-10

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-11-10 1(45) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset klockan 15.00-15.30. Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Marie Svensson (S) Mona Kanaan (S) Jari Puustinen (M) Annelie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad...

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad... Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2014-08-15 Innehåll 101 Antagande av städentreprenad... 136 2014-08-15 135 Plats och tid Bjurbäcksrummet kl. 09.00-09.25 ande Thore Thorstensson, ordf.

Läs mer

Sessionssalen, Hultsfred 2014-04-28 kl. 13.00-15.55. Britt Olsson, sekreterare. Mattias Wärnsberg

Sessionssalen, Hultsfred 2014-04-28 kl. 13.00-15.55. Britt Olsson, sekreterare. Mattias Wärnsberg Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 13.00-15.55 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande Britt

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 22. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-11-21 1(24)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 22. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-11-21 1(24) Nr 22 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-11-21 1(24) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 21 november 2006, klockan 08.30-12.10, 12.50-18.00 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 141 Plats och tid Kulturhuset Björnen kl. 18.00-21.05 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Övriga närvarande Ersättare Tore Håkansson (s) Lizette Åkerman (s) Tony Berglund (s)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-05-18 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande

Läs mer

Beslutande Ledamöter 29 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista

Beslutande Ledamöter 29 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista 1(17) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-20.35 Beslutande Ledamöter 29 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Övriga Christer Pålsson,

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2011-06-13 1 (17)

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2011-06-13 1 (17) Sida 2011-06-13 1 (17) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 13 juni, 2011 klockan 18.00 20.05 Christina Waster Jansson (S),Ordf, Britt-Inger Fröberg (S) Tobias Nordlander

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-03-25

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-03-25 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, Gamla kommunalhuset, Åtvidaberg, kl 18.00-19.40 Beslutande Kommunfullmäktiges samtliga ledamöter med undantag för Marita Dahlgren, Claes Drougge, Lars Rasch,

Läs mer

103 Granskning - detaljplan för del av Ysby 21:4. 105 Upphävande av lokal trafikföreskrift gällande hastighet

103 Granskning - detaljplan för del av Ysby 21:4. 105 Upphävande av lokal trafikföreskrift gällande hastighet Servicenämnden Sammanträdesdatum 2013-11-20 Ärendelista 102 Ekonomisk månadsuppföljning 2013 103 Granskning - detaljplan för del av Ysby 21:4 104 Servicenämndens sammanträdesplan år 2014 105 Upphävande

Läs mer

166 Svar på motion om att sälja Parken Zoo (KSKF/2015:69)

166 Svar på motion om att sälja Parken Zoo (KSKF/2015:69) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2015-08-11 Sida 1(2) 166 Svar på motion om att sälja Parken Zoo (KSKF/2015:69) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen anses besvarad Reservation

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag. sid 1 (26) BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Protokoll 2012-03-21

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag. sid 1 (26) BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Protokoll 2012-03-21 sid 1 (26) Tid och plats Onsdag den 21 mars 2012 kl 15.00-16.25 Bildsalen Frödingskolan, Kronoparken Posthornsgatan 6 Ajournering kl 15.50-15.55 Ledamöter Niklas Wikström (FP) ordförande Anna Dahlén Gauffin

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-02-18 1. Se bifogad närvarolista! Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-7

Kommunfullmäktige 2010-02-18 1. Se bifogad närvarolista! Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-7 Kommunfullmäktige 2010-02-18 1 Plats och tid Forum, Hyltebruk, kl 18.30-20.30 Beslutande Se bifogad närvarolista! Övriga deltagande Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare Utses att justera Bengt

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2009-05-20 1(8) Plats och tid Gemaket, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 8.30 9.40 Närvarande Beslutande Yvonne Stein (FP), ordförande Håkan Heglert (S) Berit Svensson (S) Stina Svennberg (S) Lennart Norman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2011-05-23 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, klockan 14.15 15.50 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen eller offentlighets- och sekretesslagen. Beslutande

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Affärsplan besöksnäring... 2 2 Svar på motion om ensamkommande flyktingbarn... 4 3 Kostpolitiskt program... 6 4 Vårdnadsbidrag förslag om utökning... 8 1 Plats och tid: Kammarsalen

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 7.30-12 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 146 Plats och tid Björnekullasalen kl. 18.00-20.20 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gull-Britt Svensson

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund, den, kl. 08.30-11.10 Beslutande Övriga närvarande Lars-Ove Hägerroth (M), ordförande Gunnel Andersson (M) Gunvor Olsson (C) Ann Harrysson (SPI) Ida Bornlykke (S) Sejdi Karaliti

Läs mer

Rose-Marie Henriksson

Rose-Marie Henriksson Hemvårdsnämnden 2010-03-31 1(21) Plats och tid: Södra vägen 5, Stora sammanträdesrummet, kl 13:30 17:10 ande: Ann-Charlott Svensson (M), ordförande Rose-Marie Henriksson (S) Hanne Jönsson (M) Tord Johansson

Läs mer

Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30. Enligt bilagor sidor 15 och 16. Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor

Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30. Enligt bilagor sidor 15 och 16. Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30 Enligt bilagor sidor 15 och 16. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor Utses att justera Rolf

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-01-23 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.30 Beslutande Övriga närvarande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2006-08-29 124 Plats och tid s sessionssal kl. 17.00-18.30 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

2011-10-25. Övriga deltagare: Jörn Wahlroth kommundirektör, Anna-Karin Sonesson samordnings- och utvecklingschef, Ann Hermansson sekreterare

2011-10-25. Övriga deltagare: Jörn Wahlroth kommundirektör, Anna-Karin Sonesson samordnings- och utvecklingschef, Ann Hermansson sekreterare Sammanträdesprotokoll 1(12) 2011-10-25 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-10.25 Beslutande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) JanAnders Palmqvist (s) Lena

Läs mer

Ajournering: 14.40-14:50, 15.00-15.05

Ajournering: 14.40-14:50, 15.00-15.05 1(21) Plats och tid, aulan, kl. 08.00 Ajournering: 14.40-14:50, 15.00-15.05 Beslutande Ledamöter Anders Byquist (S) ordförande Anders Bergqvist (V) 1:e vice ordf Christina Lindberg (C 2:e vice ordf Anita

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-10-27 1 (14) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.05 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 4 december kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Agneta Nilsson, KD, ordf Marita Arvidsson, C Margareta Nilsson, M Mikael Olsson, M Jessica Danielsson, Fp Susanne

Läs mer

Förhinder att närvara meddelas i första hand till respektive parti, i andra hand till kommunledningskontoret (tfn 45 00 40)

Förhinder att närvara meddelas i första hand till respektive parti, i andra hand till kommunledningskontoret (tfn 45 00 40) 1(11) Kommunfullmäktige Tid Måndagen den 24 november 2014 kl. 13:00 Plats Kalmarsalen, Glasverandan, Skeppsbrogatan Förhinder att närvara meddelas i första hand till respektive parti, i andra hand till

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-05-28 1 (26) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2007-05-28 kl. 19.00-20.40. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Siv Ahlstrand (s) Per Eriksson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (12) Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen kl. 9-12 Studiecentrum, Konferensen kl. 13-16 Beslutande Stig Rönnbäck (S) Agneta Nilsson (S) Tage Danielsson (S) Ingegärd Bergvall (S), kl.9-12 Regis Cabral

Läs mer

Kallelse till. Kommunfullmäktiges sammanträde 2008-06-26. kl 17.30. i PB-hallen, Folkets Hus

Kallelse till. Kommunfullmäktiges sammanträde 2008-06-26. kl 17.30. i PB-hallen, Folkets Hus Kallelse till s sammanträde kl 17.30 i PB-hallen, Folkets Hus KALLELSE 2 Ärenden Sid 1 Meddelanden om nya ledamöter och ersättare 12 2 Protokollets justering, upprop samt fastställande av dagordning 13

Läs mer

77 Slutredovisning av om- och tillbyggnad av Mellbystrandsskolan och nybyggnation av idrottshall i Mellbystrand

77 Slutredovisning av om- och tillbyggnad av Mellbystrandsskolan och nybyggnation av idrottshall i Mellbystrand Servicenämnden Sammanträdesdatum 2014-08-27 Ärendelista 75 Ekonomisk månadsuppföljning 76 Svar på motion om ekologisk mat 77 Slutredovisning av om- och tillbyggnad av Mellbystrandsskolan och nybyggnation

Läs mer

242 Förändring av personalförmånen friskvård (KSKF/2016:439)

242 Förändring av personalförmånen friskvård (KSKF/2016:439) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-11-29 Sida 1(3) 242 Förändring av personalförmånen friskvård (KSKF/2016:439) Beslut Förslag till kommunfullmäktige 1. Från och med den 1 januari

Läs mer

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 19 januari 2016

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 19 januari 2016 Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 19 januari 2016 Sid Justering... 3 1 Information om projektet förebyggande föräldrastöd i Sundsvalls

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2008-01-08 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Höganloft, Hestra, kl 08.00-14.40 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-05-05 1 (26) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-9.35. ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson (S) Hanna Stymne

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

Programnämnd barn och utbildning

Programnämnd barn och utbildning Protokoll Bou 1232/2014 Programnämnd barn och utbildning Datum: 2015-02-04 Klockan: 13:15-16:30 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Kenneth Nilsson (S) Anders Östman (KD) Ersättare för Kenneth

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-02 (8) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 11.15 Beslutande Fredrik Axelsson (M) Pierre

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-10 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 18.00-19.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Arne Ottosson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-09-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-09-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(15) Tid och plats 2014-09-10 - i Kommunhuset klockan 13.30-15.00. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2016-04-18. Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2016-04-18. Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll Innehåll 38 Studiebesök... 54 39 Godkännande av ärendelista... 55 40 Delgivningar... 56 41 Anmälan av delegationsbeslut... 57 42 Statusrapport över pågående ärenden i barn- och utbildningsnämnden... 58

Läs mer

Sida 1(16) PROTOKOLL 2015-11-04. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats och tid Gruesalen, Bjuv, 2015-11-04 kl 09.00-11.45

Sida 1(16) PROTOKOLL 2015-11-04. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats och tid Gruesalen, Bjuv, 2015-11-04 kl 09.00-11.45 1(16) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl 09.00-11.45 Beslutande Ledamöter Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S) Niklas Svalö (S) Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M) Övriga närvarande Tjänstemän

Läs mer

2012-11-22. Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret torsdagen den 22 november 2012 klockan 17.00-18.24.

2012-11-22. Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret torsdagen den 22 november 2012 klockan 17.00-18.24. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanfrådesdalum 1(19) Plats och tid Beslutande Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret torsdagen den 22 november 2012 klockan 17.00-18.24. enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande

Läs mer

Tisdagen den 31 maj 2016 kl.18.30 20.45

Tisdagen den 31 maj 2016 kl.18.30 20.45 Sammanträdesdatum s. 1 (14) Plats Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid Tisdagen den 31 maj 2016 kl.18.30 20.45 Beslutande Övriga deltagare Sofia Forsgren-Böhmer (M) Britt Hjertqvist (L) Conny Bäck

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-03-21 0 Innehållsförteckning 24 Regionbildning för Jönköpings län... 37 25 Närtrafik - uppföljning... 38 26 Redovisning av fastighetsköp på exekutiv auktion... 39 27 Köp av fastigheter i centrumnära

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-14.15 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Hans Nilsson

Läs mer

Sammansträdesprotokoll 2016-02-24. Kultur- och fritidsnämndens au. Plats och tid Prologen kl. 18:00-20:00

Sammansträdesprotokoll 2016-02-24. Kultur- och fritidsnämndens au. Plats och tid Prologen kl. 18:00-20:00 Sammansträdesprotokoll Plats och tid Prologen kl. 18:00-20:00 ande ledamöter Nils Lundqvist (M) Gunilla Lindberg (L) (ordförande) Sivert Åkerljung (KD) (vice ordförande) Per Sjödin (S) (2:e vice ordförande)

Läs mer

Honore Lulendo (S) 18-29 Lisbeth Larsson (S) Thomas Lundberg (MP)

Honore Lulendo (S) 18-29 Lisbeth Larsson (S) Thomas Lundberg (MP) KUNGSBACKA KOMMUN Nämnden för Gymnasie & Vuenutbildning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum Plats och tid sammanträde /Kompetenscentrum/ Klockan 17:00-20:30 ande Övriga närvarande Ledamöter Ulrika Landergren (L),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sammanträdesrum Yxningen, Nya kommunhuset, kl 13.30 15.30 Beslutande Ledamöter Björn Moum (M), ordförande Erica Nåhdin (S), ersättare för Lars-Åke Bergstrand (S) Astrid-Marie Jonsson (C),

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-19.15 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid Anders

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden 2012-09-03 36

Kultur- och fritidsnämnden 2012-09-03 36 36 Plats och tid Bibliotekets sammanträdesrum, 2012-09-03, kl 13.15-16.40 Beslutande Enar Moberg (S), ordförande Monica Sundberg (S) Tommy Botström (S) Gunilla Österberg (M) Kenneth Eriksson (C) Birgitta

Läs mer

Välfärdsutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Välfärdsutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Lokal Strået, kl. 13.40 15.25 Ajournering kl. 14.40 14.55 Beslutande Birgitta Jönsson (S), ordförande Torsten Vigre (M), tjänstgörande ersättare för Olof Röstin (M) Agnetha Persson (C)

Läs mer

Onsdagen den 26 oktober 2011 i Kommunfullmäktiges sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20

Onsdagen den 26 oktober 2011 i Kommunfullmäktiges sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20 Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Onsdagen den 26 oktober 2011 i s sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20 Beslutande Anders Ohlsson (S), ordförande Maria Karlsson (S),2:e vice ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 10:00-11:30. Beslutande Anders Svensson (S) Sven Nilsson (C) Niclas Nilsson (SD) Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Utlåtande 2004:105 RII (Dnr 119-2213/2004) Förvärv av Mälarhöjdens ishall (Wallenstamhallen)

Utlåtande 2004:105 RII (Dnr 119-2213/2004) Förvärv av Mälarhöjdens ishall (Wallenstamhallen) Utlåtande 2004:105 RII (Dnr 119-2213/2004) Förvärv av Mälarhöjdens ishall (Wallenstamhallen) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Avtal med Djurgårdens Hockey AB, Djurgårdens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-09-02 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-09-02 Kommunstyrelsen 1(13) Tid och plats 2015-09-02 - Kommunhuset klockan 13.30-15.25. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Clas Engström (KD) - tjänstgörande ersättare Jane Holmström Björkman (S) - tjänstgörande ersättare

Läs mer

Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-05-04 1 (20) Plats och tid Rådhusets 2:a våning kl 10.00 Beslutande Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP)

Läs mer

Personal- och organisationsutskottet

Personal- och organisationsutskottet 2014-01-22 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Sammanträdesrum 1, biblioteket, Vetlanda Klas Håkanson (M), Börje Wilsborn (C), Annika Nicklasson (S), Lola Frödeberg (VF) och

Läs mer

Se närvarolista på sida 2. Se närvarolista på sida 2. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 10-16 Monica Jonsson

Se närvarolista på sida 2. Se närvarolista på sida 2. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 10-16 Monica Jonsson Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, kl. 14:00-16:00 1(16) Beslutande Ledamöter Se närvarolista på sida 2 Ersättare Se närvarolista på sida 2 Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 Justerare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Utbildningsnämnden 1(16) Plats och tid Näringslivscenter i Osby klockan 13.00-16.35 ande ledamöter Mats Ernstsson (C) Ingmar Bernthsson (S) Pontus Plantman (M) Monica Svensson (S) Roland Anvegård (KD) Carl Folke Jacobson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-11

Sammanträdesdatum 2011-05-11 Plats och tid Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Blå salen, Sala stadsbibliotek. 14.00-17.20 Eric Fylkeson (S)

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 2014-03-04 1 (12) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda, tisdagen den 4 mars 2014, kl. 13.15-17.45 Beslutande Johanna Haraldsson (S), ordförande Mikael Hahn (S) Henrik Tvarnö (S) från kl. 15.20 Henrik Freij

Läs mer

PROTOKOLL 2014-05-22. Tid och plats. Beslutande. Övriga närvarande. Kommunfullmäktige

PROTOKOLL 2014-05-22. Tid och plats. Beslutande. Övriga närvarande. Kommunfullmäktige Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Torsdag 22 maj 2014 kl.18.00-20.09 i konferenssal Qulturum Sländan, Nykvarns kommunhus. Effe Östman (M), ordförande Leif Zetterberg

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 2015-04-29 1(19) Plats och tid: ande: Övriga deltagande: Axel Olsons gata 4B, Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens kansli, sal Visionen kl. 13:15-17:00 Jenny

Läs mer

Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2015-06-08

Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2015-06-08 Datum: Måndagen den 8 juni 2015 Tid: 17.00-18.50 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Paragrafer: 55-56, omedelbar justering Utses att justera: Carina Andersson (C) Underskrifter: Sekreterare

Läs mer

2014-01-13. Ann-Katrin Karlsson, kommunsekreterare Liza Yngström, samhällsplanerare, 1

2014-01-13. Ann-Katrin Karlsson, kommunsekreterare Liza Yngström, samhällsplanerare, 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (7) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Måndagen den 13 januari 2014, kl. 10.00 10.25 Beslutande Övriga deltagande Tommy Nyström (s), ordförande Birgitta

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 april 2012 kl. 08:15-12:15.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 april 2012 kl. 08:15-12:15. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (23) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 april 2012 kl. 08:15-12:15. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng (C)

Läs mer

Annette Riesbesk (C), ordförande Inge Östlund (C) Henrieta Vedberg (M), ersättare för Fredrik Ollèn (M) Anki Dåderman (S) Jan Dahlquist (S)

Annette Riesbesk (C), ordförande Inge Östlund (C) Henrieta Vedberg (M), ersättare för Fredrik Ollèn (M) Anki Dåderman (S) Jan Dahlquist (S) 1(25) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 08.15-10.20 Beslutande Ledamöter Annette Riesbesk (C), ordförande Inge Östlund (C) Henrieta Vedberg (M), ersättare för Fredrik Ollèn (M) Anki Dåderman (S)

Läs mer

Lennart Nilsson (C) Ola Carlsson (M) Lennarth Svensson (FP) Utses att justera: Ola Carlsson Paragrafer: 18-22. Sekreterare. Ordförande.

Lennart Nilsson (C) Ola Carlsson (M) Lennarth Svensson (FP) Utses att justera: Ola Carlsson Paragrafer: 18-22. Sekreterare. Ordförande. Plats och tid: Grön, 2014-04-24, kl. 13:15-15.30 Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Ola Carlsson (M) Lennarth Svensson (FP) Ersättare: Christer Hansson (S) Övriga närvarande: Lena Östblom,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-01-27 Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll 2014-01-27 Kommunfullmäktige 1(16) Tid och plats 2014-01-27 - Kommunhuset klockan 19.00-19.45. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Enligt till protokollet fogad närvarolista. Kenth Svensson, kommunsekreterare Peter Andreasson,

Läs mer