Reglemente. Reglementet för Teknologsektionen Industriell Ekonomi vid Chalmers tekniska Högskola, Göteborg. 1.Allmänt... 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Reglemente. Reglementet för Teknologsektionen Industriell Ekonomi vid Chalmers tekniska Högskola, Göteborg. 1.Allmänt... 3"

Transkript

1 Reglemente Reglementet för Teknologsektionen Industriell Ekonomi vid Chalmers tekniska Högskola, Göteborg. 1.Allmänt Organisation och ansvar Sektionsmöte Verksamhetsplan Sektionsstyrelse Valberedningen Kommittéer Nyval Avstängningar Revidering av reglemente...15

2 1. Allmänt 1.1 Sektionsfärg Sektionen Industriell Ekonomis sektionsfärg är lila. 1.2 Sektionsband Sektionen Industriell Ekonomis frack- och klänningsband av tyg är lila - vitt - lila. 1.3 Sektionssång Sektionen Industriell Ekonomis sektionssång är Staten och Kapitalet. 1.4 Engelskt namn Sektionen Industriell Ekonomis engelska namn är The Student Body of Industrial Engineering and Management. 1.5 Sektionshemsida Sektionsaktiviteter skall redogöras för på sektionens hemsida genom inplanering på hemsidans kalender samt presenterad information på hemsidan. 2. Organisation och ansvar Sektionens organisation och ansvarsfördelning är i fallande ordning enligt nedanstående: Högsta beslutande organ: Sektionsmöte Inför sektionsmötet ansvarar: Sektionsstyrelsen Valberedningen Revisorer Verkställande organ: Sektionsstyrelsen Inför sektionsstyrelsen ansvarar:

3 Sektionskommittéer 3. Sektionsmöte Mötesordförande ska bära smoking, cocktailklänning alternativt högtidsklädsel. Presidiet ska bära Chalmersmössan enligt Chalmersmössans regler, seder och bruk. Varje möte avslutas med sjungande av sektionssången. Varje kommitté skall ha minst en representant närvarande vid varje sektionsmöte. Ordföranden i varje kommitté skall hållas ansvarig för att så sker. Utöver upptagna punkter i stadgarna skall på ordinarie sektionsmöte även följande punkter behandlas: Höstmöte 1: 1. Val av ledamöter från årskurs ett (1) i studienämnden. Höstmöte 2: 1. Val av ordförande, vice ordförande, kassör samt integrations- och alumnansvarig till sektionsstyrelsen. 2. Val av kommunikatör samt husansvarig till presidiet. 3. Val av ordförande, vice ordförande, kassör samt eventansvarig samt ledamöter från årskurs två (2) i studienämnden. 4. Val av arbetsmarknadskommittén, varav ordförande, en kassör, och en projektledare för I-dagen. 5. Val av mottagningskommitté, varav en ordförande och en kassör. 6. Val av PR-kommitté, varav en ordförande och en kassör. 7. Val av sexmästeri, varav en ordförande och en kassör. 8. Val av ej tillsatta poster i internationaliseringskommittén, varav en ordförande, en kassör och en ESTIEM-ansvarig (Local Responsible). 9. Val av idrottskommitté, varav en ordförande och en kassör. 10. Val av ordförande och kassör till sektionstidningen samt fem (5) ordinarie ledamöter till sektionstidningens redaktion. 11. Val av kulturkommitté, varav en ordförande och en kassör. 12. Val av fotokommitté, varav en ordförande och en kassör. 13. Val av revisorer. 14. Val av två (2) arkivarier till Arkivet.

4 15. Val av fyra (4) ledamöter till sektionsstyrelsen. Ledamöterna skall väljas bland ordförandena i sektionens kommittéer. 16. Ansvarsfrihet för Berkeleykommittén (efter genomfört utbyte). 17. Ansvarsfrihet för övriga föreningar som tidigare ej beviljats det. Vårmöte 2: 1. Val av valberedning. 2. Val av Berkeleykommitté (de år då utbyte föreligger inom en 18 månaders period). 3. Ansvarsfrihet för föregående års sexmästeri. 4. Ansvarsfrihet för föregående års arbetsmarknadskommitté. 5. Ansvarsfrihet för föregående års mottagningskommitté. 6. Ansvarsfrihet för föregående års PR-kommitté. 7. Ansvarsfrihet för föregående års sektionsstyrelse. 8. Ansvarsfrihet för föregående års idrottskommitté. 9. Ansvarsfrihet för föregående års internationaliseringskommitté. 10. Ansvarsfrihet för föregående års fotokommitté. 11. Ansvarsfrihet för föregående års sektionstidning. 12. Ansvarsfrihet för studienämnden. 13. Ansvarsfrihet för övriga kommittéer som ej beviljats det. 4. Verksamhetsplan samt berättelse Sektionens kommittéer och sektionsstyrelsen skall i början av verksamhetsåret skapa en verksamhetsplan för kommitténs arbete under det kommande året. Detta skall ske i samråd med presidiet. Revision av verksamhetsplanen skall ske genom samverkan av kommittén inför varje sektionsmöte och efter avslutad mandatperiod skall en verksamhetsberättelse presenteras. 5. Sektionsstyrelse Verksamhetens mål är att samordna och driva sektionens verksamhet mellan sektionsmötena. 5.1 Sammansättning Sektionsstyrelsen består utav:

5 Ordförande Vice ordförande Kassör Kommunikatör Alumni- & integrationsansvarig Husansvarig Studienämndens ordförande Arbetsmarknadsgruppens ordförande Fyra övriga ledamöter 5.2 Sektionsstyrelsen åligger: att driva och organisera arbetet på sektionen. att fatta beslut i de ärenden som framlägges av sektionskommittéer. att planera I-sektionens framtida inriktning och verksamhet. att sammanträda minst 3 gånger per läsperiod. att framlägga sektionens budget. att adjungera funktionärer i frågor som rör deras verksamhet. 6. Valberedningen Verksamhetens mål är att nominera lämpliga kandidater till sektionskommittéerna. 6.1 Sammansättning Den ordinarie valberedningen skall bestå av en ordförande och tre (3) ledamöter. Av dessa får högst två (2) vara från samma årskurs. En ledamotsplats tillsättes med ledamot ur årskurs ett senast under läsvecka tre (3) under höstterminen. Detta inval skall utlysas senast två dagar innan tänkt valdatum och bevittnas av sektionsmedlem ur sektionsstyrelsen. Under intervjuerna skall en representant från den kommitté som söks i första hand närvara. 6.2 Valberedningen åligger: att förbereda valet av sektionsmedlemmar till sektionskommittéerna inför Höstmöte 2 och Vårmöte 2. att nominera fyra ledamöter till sektionsstyrelsen inför höstmötet.

6 att genomföra valberedningsarbetet på ett sätt som gagnar sektionen och skyddar den enskildes integritet. att informera sektionens medlemmar om sökbara poster och invalsprocessen i skälig tid innan sektionsmöte. 7. Kommittéer 7.1 Förteckning Sektionens kommittéer är: Presidiet Studienämnd (SNI) Arbetsmarknaskommitté (I-Armar) Mottagningskommitté (INollK) PR-kommitté (QQ7) Sexmästeri (isex) Internationaliseringskommitté (ESTIEM) Idrottskommitté (IF) Sektionstidning (iqriren) Kulturkommitté (DRIKK) Fotokommitté (I-Bild) Berkeleykommitté 7.2 Det åligger samtliga sektionskommittéer: att verka för att utveckla sektionen. att inom sitt verksamhetsområde ge service till sektionens medlemmar. att kontinuerligt dokumentera sin verksamhet, som stöd till nästkommande års kommitté. att deltaga i städdagar organiserade av presidiet. att deltaga i stormöten organiserade av presidiet. att vara sektionens övriga kommittéer och sektionsmedlemmar behjälpliga Det åligger samtliga sektionskommittéers ordförande:

7 att leda och samordna kommitténs arbete. att fördela arbetsuppgifter mellan kommitténs ledamöter. att kontinuerligt informera presidiet om vad som sker inom kommitténs verksamhet. att kontinuerligt informera kommitténs medlemmar om beslut tagna av sektionsstyrelsen. att deltaga på av presidiet sammankallade möten ( rundabordet ) eller tillse att en representant från kommittén deltar. att tillse att verksamhetsplan upprättas vid verksamhetsårets början samt att verksamhetsberättelse redovisas vid verksamhetsårets slut Det åligger samtliga sektionskommittéers kassör: att, i samråd med kommitténs ordförande, till styrelsen inlämna förslag på budget för kommittén. att ansvara för kommitténs ekonomi och bokföring. att tillse att bokföring upprättas vid verksamhetsårets slut. att tillse att dennes kommitté endast i undantagsfall förvarar pengar utöver växelkassa i sektionens lokaler. 7.3 Kommittéernas ekonomi Respektive kommittés kassör och ordförande ska ombesörja kommitténs ekonomi och bokföring. Kommittéer utan kassör räknas in i styrelsens ekonomi. Eventuellt ekonomiskt överskott överförs till sektionsstyrelsen. Dock skall kommittéerna alltid sträva efter nollresultat. 7.4 Presidiet Verksamhetens mål är att driva och organisera sektionsstyrelsens arbete Sammansättning

8 Presidiet består av följande förtroendeposter: Sektionsordförande Vice sektionsordförande Sektionskassör Integrations- och alumnansvarig Kommunikatör Husansvarig Presidiet åligger: att leda sektionens arbete. att verkställa och övervaka genomförandet av sektionsmötesbeslut. att framlägga budget till sektionsmötet. att ombesörja kontakterna för sektionsmedlemmarnas räkning med såväl Högskola som Studentkår samt med andra organ som kan påverka sektionsmedlemmarnas situation. att verka för sammanhållning mellan sektionsmedlemmarna och för deras gemensamma intressen Sektionsordförande åligger: att tillse att sektionens beslut verkställs. att representera sektionen och föra dess talan då ej annat stadgats eller beslutats. att tillse att sektionens stadgar och reglemente efterlevs. att leda förhandlingar på sektionsstyrelsens möten. att nominera mötesordförande vid sektionsmöten. att vara sektionens representant i Kårledningsutskottet (KU). att vara ordförande för I-konferensen de år då det är Chalmers som arrangerar konferensen. att tillse att ett veckomail skickas ut till alla

9 sektionssektionsmedlemmar varje onsdag Vice ordförande åligger: att vid ordförandes frånvaro inträda som dennes ställföreträdare. att biträda sektionsordföranden. att vara sektionens representant i sociala utskottet (SU). att vara sektionens representant i nöjeslivsutskottet (NU). att vara sektionens jämlikhets-, jämställdhetsombud och ansvara för sociala frågor. att sammankalla och hålla i sektionens stormöten för alla sektionsaktiva. att vara sektionens festansvarige. att under läsperiod 3 anordna en föreningskick-off för alla sektionsaktiva. att sammankalla möten där sektionens alla kommittéer finns representerade ( Rundabordet ). att vara sektionens skyddsombud samt vara huvudansvarig för arbetsmiljöfrågor Kassören åligger: att fortlöpande handha och ansvara för I-sektionens ekonomi tillsammans med ordföranden. att fortlöpande kontrollera kommittéernas räkenskaper och bokföring. att genom Chalmers Studentkår uppbära sektionsavgifter. att i samråd med sektionsstyrelsen upprätta budgetförslag till vårmöte två. att till varje sektionsmöte kunna redogöra för sektionens ekonomiska ställning.

10 att informera nya kommittékassörer om sektionens bokförings- och redovisningssystem. att ombesörja bokföringen för sektionsbilen Alumni- och integrationsansvarig åligger: att vara ansvarig för integrationen mellan svenska och internationella studenter på sektionen. att vara ansvarig för kontakten med mastersstudenterna på sektionen. att vara sektionens representant i Mastermottagningsrådet. att vara sektionens kontaktperson med CIRC. att upprätthålla kontakt med sektionens Alumnis. att upprätthålla kontakten med Chalmers centrala alumnikontor. att i samråd med sektionsstyrelsen arrangera sektionens hemkomstdag. att vara ansvarig för mentorskapsprogrammet Kommunikatören åligger: att aktivt främja möjligheten för teknologsektionens medlemmar att framföra sina åsikter och föreslå idéer som kan vara till medlemmarnas nytta. att administrera sektionens hemsida samt ytterligare kommunikationskanaler. att vid sektionsstyrelsens och sektionens möte föra protokoll enligt stadgarna. att förvalta sektionens handlingar. att tillse att sektionens stadgar och reglemente är aktuella. att sammanställa ett veckomail till onsdag varje vecka.

11 7.4.8 Husansvarig åligger: att vara sektionens arbetsmiljöombud. att vara sektionens representant i arbetsmiljörådet. att vara ansvarig för sektionens lokaler. att vara sektionens representant i lokalrådet. att vara ansvarig för sektionsbilen och uthyrning av denna. 7.5 Studienämnden (SNI) Verksamhetens mål är att övervaka, utvärdera och utveckla sektionsmedlemmarnas utbildning Sammansättning Studienämnden består av ordförande, vice ordförande, kassör, eventansvarig samt övriga ledamöter. Antalet övriga ledamöter rekommenderas vara två (2) personer från var och en av årskurserna Studienämnden åligger: att ansvara för studiebevakning och tillsyn av kursutvärderingar. att bereda frågor som skall behandlas av programledningen. att tillsätta kursutvärderare i obligatoriska kurser under årskurs 1-3. att informera i frågor rörande utbildningen Ordföranden åligger: att representera studienämnden i sektionsstyrelsen. att handha och underteckna studienämndens handlingar. att representera sektionen och föra dess talan i studiefrågor. att vara sektionens representant i programrådet. att vara sektionens representant i Studentkårens utbildningsutskott,

12 UU Vice ordföranden åligger: att ansvara för kontakten med sektionens medlemmar att vara sektionens utbildningsrepresentant (UOR) att biträda ordföranden att föra protokoll vid studienämndens möten Kassören åligger: att ombesörja studienämndens ekonomi och bokföring Eventansvarig åligger: att ansvara för samtliga evenemang under året. 7.6 PR-kommitté (QQ7) Verksamhetens mål är att främja sammanhållningen bland sektionens medlemmar samt verka som ett ansikte utåt för sektionen såväl inom Chalmers som mot andra tekniska högskolor i Sverige Sammansättning PR-kommittén består av ordförande, kassör och övriga ledamöter. Antalet övriga ledamöter rekommenderas vara fem (5) personer PR-kommittén åligger: att värna om I-sektionens skyddshelgon James Bond. att ansvara för underhåll av sektionsmärket vid Olgas trappor. att ansvara för sektionens pubverksamhet och därtill hörande lokaler. att ansvara för flipperspelen. att verka som ett ansikte utåt för sektionen Ordföranden åligger:

13 att driva och organisera föreningens verksamhet. att ha det övergripande ansvaret för sektionens pubverksamhet Kassören åligger: att ombesörja pubens och kommitténs ekonomi och bokföring. 7.7 Arbetsmarknadskommitté (I-Armar) Verksamhetens mål är att, tillsammans med näringsliv, utveckla utbildningen Industriell Ekonomi och göra dess studerande så attraktiva som möjligt på arbetsmarknaden Sammansättning Arbetsmarknadskommittén består av ordförande, kassör, projektledare för I- dagen och övriga ledamöter. Antalet övriga ledamöter rekommenderas vara sex (6) personer Arbetsmarknadskommittén åligger: att verka för att skapa kontakter med företag, organisationer och institutioner som kan vara till nytta för sektionen och dess medlemmar. att marknadsföra programmet Industriell Ekonomi och dess teknologsektion till ovan nämnda intressenter. att tillsammans med teknologsektionens övriga kommittéer aktivt verka för ekonomiskt stöd till dessa. att varje läsår anordna teknologsektionens arbetsmarknadsdag (Idagen) Ordföranden åligger: att företräda arbetsmarknadskommittén i sektionsstyrelsen. att verka som sektionens representant i Chalmers Studentkårs arbetsmarknadsutskott, ArmU. att tillse kontraktsansvariga personer bland medlemmarna i

14 arbetsmarknadskommittén, vilka i samråd med arbetsmarknadskommittén och sektionsstyrelsen för sektionens talan vid förhandlingar med sektionens samarbetspartners. att i händelse av vakantsatt projektledare för I-dagen utse en arbetsgrupp och tillsammans med denna planera, genomföra och utvärdera teknologsektionen Industriell Ekonomis arbetsmarknadsdag Projektledare I-dagen åligger: att i samråd med arbetsmarknadskommittén och sektionsstyrelsen utse en arbetsgrupp för att tillsammans med denna planera, genomföra och utvärdera teknologsektionen Industriell Ekonomis arbetsmarknadsdag. 7.8 Internationaliseringskommitté (ESTIEM) Verksamhetens mål är att verka för ett utvecklat internationellt utbyte på såväl arbetsmarknadsmässig som studiemässig nivå samt att marknadsföra sektionen mot övriga I-studenter i Europa Sammansättning Internationaliseringskommitténs styrelse består av ordförande, kassör, ESTIEM-ansvarig (Local Responsible) samt övriga ledamöter. Antalet övriga ledamöter rekommenderas vara fyra (4) personer Internationaliseringskommittén åligger: att löpande informera sektionen om sina erfarenheter från besökta och arrangerade event. att aktivt deltaga i I-teknologernas nätverk i Europa, ESTIEM. att informera sektionsmedlemmar om ESTIEM:s verksamhet och aktuella evenemang Ordförande åligger: att driva och organisera ESTIEM:s verksamhet.

15 7.8.4 Estiemansvarig (Local Responsible) åligger: att representera sektionens medlemmar gentemot centrala ESTIEM. 7.9 Sexmästeri (isex) Verksamhetens mål är att främja sektionens kalasverksamhet Sammansättning Sexmästeriet består av ordförande, kassör samt övriga ledamöter. Antalet övriga ledamöter rekommenderas vara sju (7) personer Sexmästeriet åligger: att arrangera gasquer utifrån överenskommelse med Gasquekommittén. att arrangera ett kalas i slutet av varje tentamensperiod (ET-raj). att ombesörja försäljning och uppdatering av sektionens sångbok. att ställa upp i Cortègemästerskapet i fest. att arrangera festligheter under nollningen Ordföranden åligger: att driva och organisera föreningens verksamhet. att vara sektionens representant i Gasquerådet Kassören åligger: att ombesörja kommitténs ekonomi och bokföring Mottagningskommitté (INollK) Verksamhetens mål är att genom mottagningen lägga grunden för en vänskaplig och studiemotiverande atmosfär på sektionen Sammansättning Mottagningskommittén består av ordförande, kassör samt övriga ledamöter.

16 Övriga ledamöter rekommenderas vara sex (6) personer Mottagningskommittén åligger: att organisera en mottagning för sektionens nya medlemmar i enlighet med kårens och sektionens intentioner Ordföranden åligger: att driva och organisera mottagningskommitténs verksamhet. att representera sektionen i kårens Mottagningssamarbetsorgan, MoS Kassören åligger att ombesörja kommitténs ekonomi och bokföring Sektionstidning (iqriren) Verksamhetens mål är att i skrift underhålla och informera sektionens medlemmar Sammansättning Sektionstidningen består av ordförande, kassör samt övriga ledamöter. Antalet övriga ledamöter rekommenderas vara fem (5) personer Sektionstidningen åligger: att vara sektionens tryckta informationsorgan samt vara till nytta och nöje för sektionens medlemmar. att utkomma med ett nummer före tentamensperioden varje läsperiod Idrottskommitté (IF) Verksamhetens mål är att engagera sektionens sektionsmedlemmar i fysiskt aktiverande arrangemang Sammansättning IF består av ordförande, kassör samt övriga ledamöter. Antalet övriga

17 ledamöter rekommenderas vara fem (5) personer Idrottskommittén åligger: att arrangera idrottsaktiviteter av intresse för sektionens sektionsmedlemmar. att arrangera sektionens årliga skidresa. att informera om och ta upp anmälan till Chalmersmästerskapen i de sporter dessa arrangeras Ordföranden åligger: att representera sektionen på chessmötena. att verka för samarbete mellan andra idrottskommittéer på Chalmers Kulturkommitté (DRIKK) Sammansättning Kulturkommittén består av Ordförande, Kassör och övriga ledamöter. Antalet övriga ledamöter rekommenderas vara fem (5). En kommittémedlem väljs till fanbärare och resterande medlemmar är vice fanbärare Kulturkommittén åligger: att anordna en Bondhelg för sektionens och andra sektioners medlemmar. att värna om sektionsfanan. att tillse att sektionsfanan står vid Presidiet under hela sektionsmötet. att representera sektionen i fanborgen. att ansvara för sektionens frackband och kunna tillhandahålla teknologen detta. att ansvara för sektionens frackband, sektionsmärken samt övriga, för sektionen profilerande, accessoarer och kunna tillhandahålla teknologen dessa.

18 att värna om sektionens kultur- och konstutbud samt dryckeskultur Kulturkommitténs ordförande åligger: att ha det övergripande ansvaret över Bondhelgen och dess utformning Fotokommitté (I-Bild) Verksamhetens mål är att främja och bedriva fotokulturen på sektionen Sammansättning Fotokommittén består av ordförande, kassör samt övriga ledamöter. Antalet övriga ledamöter är fritt efter intresse på sektionen men rekommenderas ej vara fler eller färre än att verksamheten kan utföras på ett bra vis Fotokommittén åligger: att fotografera för sektionen relevanta händelser. att samtliga kommittéer har en uppdaterad kommittétavla på "bondgatan". att framställa och hänga upp nolltavlorna innan verksamhetsårets slut samt ombesörja vårdnaden av tavlorna. att handha sektionens foto- och filmutrustning Berkeleykommitténs styrelse Sammansättning Berkeleykommitténs styrelse består av ordförande, kassör och övriga ledamöter. Övriga ledamöter rekommenderas vara två (2) personer Berkeleykommitténs styrelse åligger: att verka för ett utbyte med University of California och/eller Leland Stanford Junior University. att informera om antagningen till kommittén för sektionens sektionsmedlemmar samt verka för att I-programmets studievägledare på ett relevant och rättvist sätt utser kommitténs

19 sektionsmedlemmar att koordinera ansökan av företagsprojekt ifall sådana ingår i utbytet för att säkerställa kommitténs, sektionens och I-programmets fortsatta goda rykte bland företag och organisationer Arkivet Verksamhetens mål är att ansvara över I-sektionens historia och se till att den ej faller i glömska Sammansättning: Arkivet rekommenderas vara två ledamöter med likafördelat ansvar Arkivet åligger: 8. Nyval att i december varje år presentera en genomgående årskrönika i arkivsyfte. Denna skall redogöra för såväl roliga som fantastiska händelser, samt all fakta så som namn på invalda i olika föreningar, förändringar i stadgor och reglementen, och dylika saker. att i verksamhetsårets sista nummer av IQriren varje år presentera en studentikos årskrönika över sektionens år i underhållningssyfte. Denna skall innefatta det arkivarien och sektionen anser vara det roligaste som skett under året. att sköta arkivet och hålla det sorterat. att vid anmodan ledigt kunna återberätta historier från sektionens historia. att sträva efter att utöka arkivets omfattning, så väl i nutid som bakåt i tiden. Om någon förtroendevald sektionsmedlem avser att lämna sin post skall denne meddela sektionsstyrelsen, i första hand sektionsstyrelseordförande, om sitt beslut. Om ordförande eller kassör i någon kommitté eller någon ledamot i sektionsstyrelsen avgår åligger det sektionsstyrelsen att inom skälig tid få till

20 stånd ett sektionsmöte där ett nyval kan ske. Om ledamot i någon kommitté avgår åligger det sektionsstyrelsen att göra ett fyllnadsval på ett sektionsstyrelsemöte. I båda fallen ska valberedningen meddelas och utlysningen av nyval ska göras av dessa. Aspirerar flera sektionsmedlemmar på den lediga platsen ska valberedningen genomföra sitt arbete i enlighet med reglementets fjärde paragraf. Nyvalet gäller för återstående mandattid för posten. 9. Avstängningar En person på sektionen skall kunna stängas av från fortsatt deltagande i engagemang om denna person handlat mot sektionens policys eller mot svensk lag. Avstängningen skall vara tidsbegränsad. 10. Revidering av reglemente Vid ändring av reglementet skall denna införas i revideringslistan till reglementet. En motion eller proposition angående ändring i reglementet skall utgöra ett och samma revideringsnummer i listan. Under rubriken ändring skrivs vilken paragraf som ändras och ett kort förtydligande om vad som ändrats. Slutligen skriver personen som har gjort ändringen sitt namn i sista kolumnen.

21 Revideringslista för reglemente för Teknologsektionen Industriell Ekonomi Rev. nr: Datum Ändring Signatur 1 25/ Revidering av reglemente införs Anna Max 2 25/11-05 linjekommittén byttes till programrådet där det Anna Max ordet förekom 3 25/11-05 samt förfoga över och bedriva försäljning av Anna Max sektionens sångbok lades till i 12. Sexmästeri 4 25/11-05 I-NollK ändrades till INollK överallt där namnet Anna Max förekommer 5 25/11-05 I-Sex ändrades till isex överallt där namnet Anna Max förekommer samt att sexmästarinna stryks helt där det förekommer. 6 25/11-05 En ledamotsplats tillsättes med ledamot ur årskurs Anna Max ett senast under läsvecka ett under höstterminen. Detta val skall utlysas senast två dagar innan tänkt valdatum och bevittnas av medlem ur Sektionsstyrelsen. läggs till och Vid intervjuer inför ordinarie höstmötet bör representant från INollK närvara om den sökande går i första årskursen tas bort från 4. Valberedning 7 25/11-05 Fanbärare ändrades till Fanbäreri (I-sektionens Anna Max Fanbäreri) i 1. Organisation, Fanbäreriet skall med minst en representant iklädd högtidsdräkt hålla fanan under hela mötet lades till och Fanbärare ändrades till I-sektionens fanbäreri i 2. Sektionsmötet. 21. I-sektionens fanbäreri infördes. 8 25/11-05 ansvara för sektionens frackband och kunna Anna Max tillhandahålla teknologen detta lades till i 14. QQ7 9 25/11-05 aktivt verka för ekonomiskt stöd åt sektionens Anna Max föreningar ändrades till tillsammans med teknologsektionens föreningar aktivt verkar för ekonomiskt stöd till dessa i 15.Arbetsmarknadsgruppen 10 25/11-05 i-programmets ändrades till Teknologsektionen Anna Max Industriell Ekonomis i 5. Sektionsstyrelsen och i 6.Ordförande i sektionens föreningar och andra förtroendevalda 11 25/11-05 Kassören i INDEX ombesörjer även bokföringen för Anna Max

22 sektionsbilen. Kassören i QQ7 ombesörjer även bokföringen för sektionspuben. lades till i 7.Ekonomi 12 25/11-05 Studienämnden ansvarar för sin egen ekonomiska Anna Max redovisning. Det åligger viceordföranden som väljs in vid ordinarie vårmöte att under föreningens räkenskapsår ansvara för bokföringen. Detta innebär att viceordföranden under höstterminen och därmed ordföranden under vårterminen iklädes ansvaret som SNIs kassör. lades till i 11. Studienämnd 13 25/11-05 Nuvarande lydelse angående val av poster till Anna Max ESTIEM LG Gothenburg i 2. Sektionsmötet ersätts av Val av ej tillsatta poster i ESTIEM LG Gothenburg, varav en ordförande och en kassör och Val av ej tillsatta poster i ESTIEM LG Gothenburg läggs till /11-05 ESTIEM Local Group Gothenburgs styreslse består Anna Max av ordförande, kassör och infochef. ersätts av ESTIEM Local Group Gothenburgs styreslse består av ordförande och kassör samt övriga ledamöter. Antalet övriga ledamöter rekommenderas vara fyra (4) personer. Samtliga poster i styrelsen väljs för ett år. i 16. Internationaliseringsgrupp 15 25/ Engelskt namn införs Anna Max 16 25/11-05 tre (3) lades till punkt 18 i 2. Sektionsmötet Anna Max 17 13/5-06 Ett K läggs till efter de för sektionen verksamma Anna Max kommittéer i 1. Organisation 18 13/5-06 Orden förening/föreningen/föreningar/ ersätts Anna Max med kommitté/kommittén/kommittéer i hela reglementet /5-06 Internationaliseringsgrupp ersätts med Anna Max Internationaliseringskommitté i 1. Organisation 20 13/5-06 Arbetsmarknadsgrupp ersätts med Anna Max Arbetsmarknadskommitté i 1. Organisation 21 13/5-06 Fotoförening ersätts med Fotokommitté i 1. Anna Max Organisation 22 13/5-06 Idrottsföreningen ersätts med Idrottskommitté i Anna Max 1. Organisation 23 13/5-06 PR-förening ersätts med PR-kommitté i 1. Anna Max Organisation 24 13/5-06 Nollkommitté ersätts med Nollningskommitté i 1. Anna Max

23 Organisation 25 13/5-06 På samtliga ställen där man syftar på kommittén i Anna Max reglementet ändras benämningen till den första av de eventuellt två (2) benämningarna i 1. Organisation, med undantag för 1. Organisation där nuvarande lydelse behålls /5-06 Internationaliseringskommitténs ordförande Anna Max ersätts med Ordföranden i internationaliseringskommittén och Sexmästaren ersätts med Ordföranden i sexmästeriet i 6. Ordförande i sektionens kommittéer och andra förtroendevalda /5-06 Lila. ersätts med Teknologsektionen Industriell Anna Max Ekonomis frack- och klänningsband av tyg är lila vitt - lila. i 24. Sektionsband /5-06 Punkten att ordförande åligger minst en gång per Anna Max läsperiod hålla informationsmöte för sektionsföreningarna ersätts med sammankalla möten där sektionens alla kommittéer finns representerade ( Runda bordet ) i 5. Sektionsstyrelse 29 13/5-06 Punkten att ordföranden i rustmästeriet åligger att Anna Max tillse att en av Teknologsektionens medlemmar verkar som sektionens representant i Chalmers Studentkårs förvaltningsutskott, FU i 6. Ordförande i sektionens föreningar och andra förtroendevalda tas bort /5-06 Punkten att ordföranden i Anna Max internationaliseringskommittén åligger att tillse att en av kommitténs medlemmar verkar som sektionens representant i Chalmers Studentkårs internationella utskott, IntU i 6. Ordförande i sektionens föreningar och andra förtroendevalda tas bort /5-06 Punkten att ordföranden i alumniansvarig åligger att Anna Max administrera sektionens Alumnidatabas tas bort och punkterna upprätthålla kontakten med Chalmers centrala Alumnikontor och i samråd med sektionsstyrelsen driva sektionens Hemkomstdag läggs till i 6. Ordförande i sektionens föreningar och andra förtroendevalda /5-06 infochef ersätts med info- och Anna Max

24 integrationsansvarig i hela reglementet 33 13/5-06 Punkten Ansvarsfrihet för studienämnden flyttas från ordinarie höstmöte till punkt 17 under ordinarie vårmöte i 2. Sektionsmötet 34 4/12-06 Presidiet ska bära Chalmersmössan enligt Chalmersmössans regler, seder och bruk. läggs till i 2. Sektionsmötet. 35 4/12-06 Ordföranden i Berkeleykommittén åligger att leda Berkeleykommitténs verksamhet läggs till i 6. Ordförande i sektionens kommittéer och andra förtroendevalda 36 4/ Berkeleykommittén ändras till 22. Berkeleykommitténs styrelse 37 4/12-06 Det åligger Berkeleykommittén att genomföra ett utbyte med University of California, Berkeley. Kommittén skall verka för att främja studenternas intressen. Berkeleykommittén består av ordförande, kassör och övriga ledamöter. Övriga ledamöter rekommenderas vara fyra (4) personer. i 22. Berkeleykommitténs styrelse ändras till Det åligger Berkeleykommitténs styrelse att Anna Max Charlotte Andersson Charlotte Andersson Charlotte Andersson Charlotte Andersson verka för ett utbyte med University of California och/eller Leland Stanford Junior University. informera om antagningen till kommittén för sektionens medlemmar samt verka för att I- programmets studievägledare på ett relevant och rättvist sätt utser kommitténs medlemmar koordinera ansökan av företagsprojekt ifall sådana ingår i utbytet för att säkerställa kommitténs, sektionens och I-programmets fortsatta goda rykte bland företag och organisationer. Berkeleykommitténs styrelse består av ordförande, kassör och övriga ledamöter. Övriga ledamöter rekommenderas vara två (2) personer. i 22. Berkeleykommitténs styrelse 38 4/12-06 cafeverksamhet ändras till pubverksamhet i 6. Ordförande i sektionens kommittéer och andra förtroendevalda Charlotte Andersson

25 39 4/12-06 Punkten Val av ej tillsatta poster i arbetsmarknadskommittén, varav en vice ordförande. Sittande vice ordförande utses till ordförande. flyttas från punkt 12 under ordinarie vårmötet i 2. Sektionsmötet till punkt 6 under ordinarie vårmöte i 2. Sektionsmötet 40 4/12-06 Punkten Val av Berkeleykommitté (de år då utbyte föreligger inom en 18 månaders period) flyttas från punkt 13 under ordinarie vårmötet i 2. Sektionsmötet till punkt 7 under ordinarie vårmöte i 2. Sektionsmötet 41 4/12-06 vara sektionens representant i arbetsmiljörådet läggs till under Vice ordförande åligger att i 5. Sektionsstyrelse 42 4/12-06 jämställdhetsombudsman och arbetsmiljöskyddsombudsman ändras till jämlikhets-, jämställdhets- och arbetsmiljöombud under Vice ordförande åligger att i 5. Sektionsstyrelse 43 11/12-07 caféverksamhet ändras till pubverksamhet i 14. PR-kommitté 44 11/12-07 eller någon ledamot i sektionsstyrelsen läggs till i 23. Nyval 45 11/ ) Val av tre (3) ordinarie ledamöter till sektionstidningens redaktion. ändras till 13) Val av kassör till sektionstidningen som av kompetensskäl bör ha varit medlem i redaktionen i minst ett halvår samt tre (3) ordinarie ledamöter till sektionstidningens redaktion. Under Ordinarie höstmöte: i 2. Sektionsmötet och kassör tas bort i 3) och 17) Ansvarsfrihet för föregående års sektionstidning läggs till under Ordinarie vårmöte: i 2. Sektionsmötet 46 11/12-07 Punkten vara sektionens representant i nöjeslivsutskottet läggs till vice ordförandes åligganden i 5. Sektionsstyrelse. 47 4/5-08 Fanbäreriet skall med minst en representant iklädd högtidsdräkt hålla fanan under hela mötet. Tas bort ur 2. Sektionsmötet Punkten vid sektionsmöten hålla fanan på ett värdigt sätt mötet igenom. tas Charlotte Andersson Charlotte Andersson Charlotte Andersson Charlotte Andersson Marcus Enered Marcus Enered Marcus Enered Marcus Enered Marcus Enered

26 bort ur 21. Fanbäreri 48 19/5-08 Studienämnden ansvarar för sin egen ekonomiska redovisning. Det åligger viceordföranden som väljs in vid ordinarie vårmöte att under kommitténs räkenskapsår ansvara för bokföringen. Detta innebär att viceordföranden under höstterminen och därmed ordföranden under vårterminen iklädes ansvaret som studienämndens kassör. Tas bort ur 11. Studienämnd Studienämnden ansvarar ej för sin egen ekonomiska redovisning. Det åligger sektionsstyrelsens kassör att ansvara för denna. Läggs till i 11. Studienämnd 49 3/12-08 samt handha det pedagogiska priset tas bort under punkten 11. Studienämnden Marcus Enered Maria Lenerius 50 3/12-08 löpande informera studerandesektionen om sina erfarenheter från besökta och arrangerade event. läggs till under punkten 16. Internationaliseringskommitté Maria Lenerius 51 6/5-09 Fotokommittén ska filma arrangemangen under mottagningen, för att sedan klippa ihop en nollnings-film. Denna film, som ska göras i marknadsföringssyfte för att locka studenter till Industriell Ekonomi på Chalmers, ska sedan ligga som länk på hemsidan. läggs till under punkten 19. Fotokommitté Maria Lenerius 52 6/5-09 vara ordförande för I-konferensen de år då det är Chalmers som arrangerar konferensen läggs till under punkten 5. Sektionsstyrelsen - Ordförande Maria Lenerius 53 6/5-09 sammankalla och hålla i sektionens stormöten för alla sektionsaktiva läggs till under punkten 5. Sektionsstyrelsen Vice Ordförande 54 6/5-09 vara sektionens festansvarige läggs till under punkten 5. Sektionsstyrelsen Vice Ordförande 55 6/5-09 tillse att ett veckomail skickas ut till alla sektionsmedlemmar varje tisdag läggs till under punkten 5. Sektionsstyrelsen - Ordförande Maria Lenerius Maria Lenerius Maria Lenerius

27 56 6/5-09 sammanställa ett veckomail innan tisdag varje vecka läggs till under punkten 5. Sektionsstyrelsen - Info- och integrationsansvarige 57 6/5-09 Punkterna: vara ansvarig för kontakten med masterstudenterna på sektionen vara sektionens representant i Mastermottagningsrådet vara sektionens kontaktperson med CIRC läggs till under punkten 5. Sektionsstyrelsen - Infooch integrationsansvarige 58 6/5-09 Punkten 2. Sektionsmötet Ordinarie höstmöte: 13. Val av kassör till sektionstidningen som av kompetensskäl bör ha varit medlem i redaktionen i minst ett halvår samt tre (3) ordinarie ledamöter till sektionstidningens redaktion. ändras till Val av chefredaktör och kassör till sektionstidningen samt fem (5) ordinarie ledamöter till sektionstidningens redaktion. 59 6/ Sektionsmötet Ordinarie vårmöte: 3. Val av chefredaktör till sektionstidningen som av kompetensskäl bör ha varit medlemmar i redaktionen i minst ett halvår samt två (2) ordinarie ledamöter. stryks Maria Lenerius Maria Lenerius Maria Lenerius Maria Lenerius 60 6/ Ordförande i sektionens kommittéer och andra förtroendevalda Ordföranden i sexmästeriet vara sektionens representant i GFK ändras till vara sektionens representant i Gasquekommittén 61 6/ Avstängning En person på sektionen skall kunna stängas av från fortsatt deltagande i sektionsengagemang om denne handlat mot sektionens policies eller mot svensklag. Avstängningen skall vara tidsbegränsad. Läggs till reglementet / Sektionshemsida Vad gäller nyheter som publiceras på sektionen Maria Lenerius Maria Lenerius

28 Industriell Ekonomis hemsida så måste de, åtminstone delvis, vara skrivna på engelska. Om inte ingressen är skriven på engelska skall det i denna tydligt framgå att information på engelska följer. ändras till Sektionsaktiviteter skall redogöras för på sektionens hemsida genom inplanering på hemsidans kalender samt presenterad information på hemsidan / Sektionsmöte Mötesordförande ska bära smoking alternativt cocktailklänning.. ändras till Mötesordförande ska bära smoking, cocktailklänning alternativt högtidsklädsel / Höstmöte 2 3. Val av vice ordförande i studienämnden. Sittande vice ordförande övertar ordförandeposten. ändras till Val av vice ordförande samt kassör i studienämnden. Sittande vice ordförande övertar ordförandeposten / Verksamhetsplan Sektionens kommittéer skall i början av verksamhetsår skapa en verksamhetsplan för kommitténs arbete under det kommande året. Detta skall ske i samråd med presidiet. Revision av verksamhetsplanen skall ske genom samverkan av kommittén inför varje sektionsmöte. ändras till 4. Verksamhetsplan samt berättelse Sektionens kommittéer och sektionsstyrelsen skall i början av verksamhetsåret skapa en verksamhetsplan för kommitténs arbete under det kommande året. Detta skall ske i samråd med presidiet. Revision av verksamhetsplanen skall ske genom samverkan av kommittén inför varje sektionsmöte och efter avslutad mandatperiod skall en verksamhetsberättelse presenteras / Sammansättning Sektionsstyrelsen består utav: Ordförande Vice ordförande Kassör Info- och integrationsansvarig

29 Studienämndens ordförande Arbetsmarknadsgruppens ordförande Fyra övriga ledamöter ändras till: Sektionsstyrelsen består utav: Ordförande Vice ordförande Kassör IT- & informationsansvarig Alumni- & integrationsansvarig Husansvarig Studienämndens ordförande Arbetsmarknadsgruppens ordförande Fyra övriga ledamöter 66 16/ Sektionsstyrelsen åligger att fatta beslut i de ärenden som framlägges av Presidiet och sektionskommittéer. att planera I-sektionens framtida inriktning och verksamhet. att sammanträda minst 3 gånger per läsperiod. att föreslå sektionsavgiftens storlek samt framlägga sektionens budget. att adjungera funktionärer i frågor som rör deras verksamhet. ändras till: att driva och organisera arbetet på sektionen. att fatta beslut i de ärenden som framlägges av sektionskommittéer. att planera I-sektionens framtida inriktning och verksamhet. att sammanträda minst 3 gånger per läsperiod. att framlägga sektionens budget. att adjungera funktionärer i frågor som rör deras verksamhet / Sammansättning En ledamotsplats tillsättes med ledamot ur årskurs ett senast under läsvecka ett under höstterminen. ändras till: En ledamotsplats tillsättes med ledamot ur årskurs ett senast under läsvecka tre (3) under höstterminen.

30 68 16/ Kommittéernas ekonomi Respektive kommittés ordförande och kassör tecknar var för sig kommitténs firma. Kommittéer utan kassör räknas in i styrelsens ekonomi och har därmed presidiets kassör som firmatecknare. Eventuellt ekonomiskt överskott överförs till nästkommande års kommitté. Dock skall kommittéerna alltid sträva efter nollresultat. Ändras till: Respektive kommittés kassör och ordförande ska ombesörja kommitténs ekonomi och bokföring Kommittéer utan kassör räknas in i styrelsens ekonomi. Eventuellt ekonomiskt överskott överförs till sektionsstyrelsen. Dock skall kommittéerna alltid sträva efter nollresultat / Sektionsordförande åligger: att sammankalla möten där sektionens alla kommittéer finns representerade ( Rundabordet ). tas bort från ordförandes åtaganden / Vice ordförande åligger: att under läsperiod 3 anordna en föreningskick-off för alla sektionsaktiva. att sammankalla möten där sektionens alla kommittéer finns representerade ( Rundabordet ). att vara sektionens skyddsombud samt vara huvudansvarig för arbetsmiljöfrågor. tilläggs till vice ordförandes åligganden / Alumni- & integrationsansvarig åligger: att vara ansvarig för mentorskapsprogrammet. tillägs till Alumni- och integrationsansvarigs åligganden.

31 72 16/ Presidiet Verksamhetens mål är att driva och organisera arbetet på sektionen samt bereda frågor till sektionsstyrelsen. ändras till: Verksamhetens mål är att driva och organisera sektionsstyrelsen arbete / PR-kommittén åligger: att verka som ett ansikte utåt för sektionen. tilläggs PR-kommitténs åligganden Ordföranden åligger: att driva och organisera föreningens verksamhet. tilläggs ordförandes åligganden / Internationaliseringskommittén åligger: att informera sektionens medlemmar om möjligheter till internationell studiegång borttages från intertionaliseringskommitténs åligganden. Punkterna: Ordförande åligger: att driva och organisera ESTIEM:s verksamhet Estiemansvarig (Local Responsible) åligger: att representera sektionens medlemmar gentemot centrala ESTIEM. läggs till / Sexmästeriet åligger: att ställa upp i Cortègemästerskapet i fest. att arrangera festligheter under nollningen läggs till sexmästeriets åligganden Ordföranden åligger: att driva och organisera föreningens verksamhet. läggs till ordförandes åligganden. Punkten: Kassören åligger: att ombesörja kommitténs ekonomi och bokföring läggs till.

32 74 16/ Ordföranden åligger: att driva och organisera mottagningskommitténs verksamhet. läggs till ordförandes åligganden. Punkten: Kassören åligger att ombesörja kommitténs ekonomi och bokföring. läggs till / Kulturkommittén åligger: att anordna en Bondhelg för sektionens och andra sektioners medlemmar. att värna om sektionsfanan. att tillse att sektionsfanan står vid Presidiet under hela sektionsmötet. att representera sektionen i fanborgen. att ansvara för sektionens frackband och kunna tillhandahålla teknologen detta. att ombesörja försäljning och uppdatering av sektionens sektionsmärke. ändras till: att anordna en Bondhelg för sektionens och andra sektioners medlemmar. att värna om sektionsfanan. att tillse att sektionsfanan står vid Presidiet under hela sektionsmötet. att representera sektionen i fanborgen. att ansvara för sektionens frackband och kunna tillhandahålla teknologen detta. att ansvara för sektionens frackband, sektionsmärken samt övriga, för sektionen profilerande, accessoarer och kunna tillhandahålla teknologen dessa.

33 att värna om sektionens kultur- och konstutbud samt dryckeskultur 76 03/06-13 Höstmöte 2 Val av vice ordförande samt kassör i studienämnden. Sittande vice ordförande övertar ordförandeposten. Ändras till: Höstmöte 2 Val av ordförande, vice ordförande samt kassör i studienämnden. Vårmöte 2 Val av vice ordförande i studienämnden. Sittande vice ordförande övertar ordförandeposten. Tas bort /06-13 Höstmöte 2 Val av ordförande, vice ordförande samt kassör i studienämnden. Ändras till: Höstmöte 2 Val av ordförande, vice ordförande, kassör samt eventansvarig i studienämnden Sammansättning Studienämnden består av ordförande, vice ordförande, kassör samt övriga ledamöter. Antalet övriga ledamöter rekommenderas vara två (2) personer från var och en av årskurserna 1-3. Ändras till: Sammansättning Studienämnden består av ordförande, vice

34 ordförande, kassör, eventansvarig samt övriga ledamöter. Antalet övriga ledamöter rekommenderas vara två (2) personer från var och en av årskurserna 1-3. Följande punkt läggs till: Eventansvarig åligger: att ansvara för samtliga evenemang under året 78 03/06-13 Följande läggs till studienämndens vice ordförandes åligganden: att ansvara för kontakten med sektionens medlemmar att vara sektionens utbildningsområdesrepresentant (UOR) 79 03/06-13 Höstmöte 2 Val av ordförande, vice ordförande, kassör samt eventansvarig i studienämnden. Ändras till: Höstmöte 2 Val av ordförande, vice ordförande, kassör, eventansvarig samt ledamöter från årskurs två (2) i studienämnden. Följande punkt läggs till: Höstmöte 1 Val av ledamöter från årskurs ett (1) i studienämnden /06-13 Höstmöte 2 4. Val av ej tillsatta poster i arbetsmarknadskommittén, varav en vice ordförande, en kassör, och en projektledare för I- dagen. Sittande vice ordförande utses till ordförande. Vårmöte 2 2. Val av ej tillsatta poster i

35 arbetsmarknadskommittén, varav en vice ordförande. Sittande vice ordförande utses till ordförande35 Ändras till: Höstmöte 2 4. Val av arbetsmarknadskommitté, varav en ordförande, en kassör, en projektledare för I-dagen och sex ledamöter /11-13 Vårmöte 2 Ingen punkt på vårmötet att framställa och hänga upp nolltavlorna. Shahin Zarrabi Ändras till: 82 07/ att framställa och hänga upp nolltavlorna innan verksamhetsårets slut samt ombesörja vårdnaden av tavlorna. Tillägg till 7: Arkivet åligger: Shahin Zarrabi att i december varje år presentera en genomgående årskrönika i arkivsyfte. Denna skall redogöra för såväl roliga som fantastiska händelser, samt all fakta så som namn på invalda i olika föreningar, förändringar i stadgor och reglementen, och dylika saker. att i verksamhetsårets sista nummer av IQriren varje år presentera en studentikos årskrönika över sektionens år i underhållningssyfte. Denna skall innefatta det arkivarien och sektionen anser vara det roligaste som skett under året. att sköta arkivet och hålla det sorterat. att vid anmodan ledigt kunna återberätta historier

36 från sektionens historia / / /11-13 att sträva efter att utöka arkivets omfattning, så väl i nutid som bakåt i tiden. Tillägg till 7: 14. Val av två (2) arkivarier till Arkivet. Tillägg till 7.6.2: att ansvara för underhåll av sektionsmärket vid Olgas trappor IT- och informationsansvarig åligger: att vara sektionens kontaktperson för datorlabbet. Shahin Zarrabi Shahin Zarrabi Shahin Zarrabi att administrera sektionens hemsida. att vid sektionsstyrelsens och sektionens möte föra protokoll enligt stadgarna. att förvalta sektionens handlingar. att tillse att sektionens stadgar och reglemente är aktuella. att sammanställa ett veckomail till onsdag varje vecka Ändras till: IT- och informationsansvarig åligger: att aktivt främja möjligheten för teknologsektionens medlemmar att framföra sina åsikter och föreslå idéer som kan vara till medlemmarnas nytta. att administrera sektionens hemsida samt ytterligare kommunikationskanaler. att vid sektionsstyrelsens och sektionens möte föra protokoll enligt stadgarna. att förvalta sektionens handlingar. att tillse att sektionens stadgar och reglemente är

37 aktuella /11-13 att sammanställa ett veckomail till onsdag varje vecka IT- och informationsansvarig byts till Kommunikatör i samtliga punkter där det står IT- och informationsansvarig. Shahin Zarrabi 87 24/5-14 IF består av ordförande, kassör samt övriga ledamöter. Antalet övriga ledamöter rekommenderas vara fyra (4) personer. Shahin Zarrabi Ändras till IF består av ordförande, kassör samt övriga ledamöter. Antalet övriga ledamöter rekommenderas vara fem (5) personer /5-14 Mottagningskommittén består av ordförande, kassör samt övriga ledamöter. Övriga ledamöter rekommenderas vara fem (5) personer. Shahin Zarrabi Ändras till Mottagningskommittén består av ordförande, kassör samt övriga ledamöter. Övriga ledamöter rekommenderas vara sex (6) personer.

Reglemente 1. ÄNDAMÅL... 3 2. MEDLEMSKAP... 3 3. EKONOMI OCH FIRMATECKNARE... 3 4. SEKTIONSIDENTITET... 3 5. ORGANISATION OCH ANSVAR...

Reglemente 1. ÄNDAMÅL... 3 2. MEDLEMSKAP... 3 3. EKONOMI OCH FIRMATECKNARE... 3 4. SEKTIONSIDENTITET... 3 5. ORGANISATION OCH ANSVAR... Reglemente Antaget: 2015-11-21 Ändrat: 1. ÄNDAMÅL... 3 2. MEDLEMSKAP... 3 3. EKONOMI OCH FIRMATECKNARE... 3 4. SEKTIONSIDENTITET... 3 5. ORGANISATION OCH ANSVAR... 3 6. SEKTIONSMÖTE... 3 Läsperiod 1 (Höstmöte

Läs mer

Reglemente. Organisationsnummer: 857209-1349 istyret@itek.chalmers.se

Reglemente. Organisationsnummer: 857209-1349 istyret@itek.chalmers.se Reglemente Antaget:2015-11-21 Ändrat: Organisationsnummer: 857209-1349 istyret@itek.chalmers.se 2222 1. Ändamål 2. Medlemskap i. Medlem kan stängas av från deltagande i sektionens engagemang om denna person

Läs mer

Proposition gällande styrelsens struktur

Proposition gällande styrelsens struktur Proposition gällande styrelsens struktur Bakgrund Idag består styrelsen för Industriell ekonomi utav tolv medlemmar, varav sex ledamöter från några av sektionens kommittéer samt sex förtroendevalda presidiemedlemmar.

Läs mer

Stadga Teknologsektionen Informationsteknik Chalmers tekniska högskola

Stadga Teknologsektionen Informationsteknik Chalmers tekniska högskola Chalmers tekniska högskola Antagen: 2003 01 27 Sida 1 av 25 Innehåll 1 Allmänt 4 1.1 Definition.................................... 4 1.2 Medlemmar................................... 4 1.3 Verksamhetsår.................................

Läs mer

REGLEMENTE 2012-04-15. Reglemente för INGENJÖRSTEKNOLOGSEKTIONEN Vid Chalmers Studentkår. Sidan 1 av 20

REGLEMENTE 2012-04-15. Reglemente för INGENJÖRSTEKNOLOGSEKTIONEN Vid Chalmers Studentkår. Sidan 1 av 20 Reglemente för INGENJÖRSTEKNOLOGSEKTIONEN Vid Chalmers Studentkår Sidan 1 av 20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1 ALLMÄNT KAPITEL 2 MEDLEMMAR KAPITEL 3 INSPEKTOR KAPITEL 4 ORGANISATION OCH ANSVAR KAPITEL

Läs mer

1. Föreningens verksamhet utövas som stadgar föreskriver genom: c) Utbildningsbevakningssamordnare (UBS)

1. Föreningens verksamhet utövas som stadgar föreskriver genom: c) Utbildningsbevakningssamordnare (UBS) NU GÄLLANDE STADGAR för Sektionen för industriell ekonomi Versionsdatum: 2014-03-04 Kapitel 1 Allmänt 1. Sektionen för industriell ekonomi, i fortsättningen benämnd I-sektionen, är en ideell förening för

Läs mer

Logistiksektionens Verksamhetsdokument

Logistiksektionens Verksamhetsdokument Logistiksektionens Verksamhetsdokument Senast reviderad: 2014-03-03 Lisa Roslund Ordförande 2013/2014 Erik Andersson Sekreterare 2013/2014 Logistiksektionen Linköpings universitet 601 74 Norrköping www.logistiksektionen.se

Läs mer

Stadgar för Sektionen för industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet. Fastställd av Sektionsmötet:

Stadgar för Sektionen för industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet. Fastställd av Sektionsmötet: Stadgar för Sektionen för industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet Fastställd av Sektionsmötet: 2016-04-26 Innehållsförteckning Kapitel 1 Allmänt... 3 Kapitel 2 Medlemmar... 3 Kapitel 3 Organisation...

Läs mer

Reglemente Fastställda vid stormöte 2014-03-26

Reglemente Fastställda vid stormöte 2014-03-26 Reglemente Fastställda vid stormöte 2014-03-26 Innehåll Sida 1 Föreningsaktiva 1 2 Föreningsstyrelsen 1 2.1 Ordförande............................... 1 2.2 Vice ordförande tillika ekonomiskt ansvarig.............

Läs mer

Stadgar för Datateknologsektionen

Stadgar för Datateknologsektionen Sidan 1 av 23 för Chalmers, Göteborg Uppdaterad: 2013-03-19 Sidan 2 av 23 Innehåll 1 Allmänt 3 2 Medlemmar 4 3 Organisation 5 4 Sektionsmötet 6 5 Valberedning 9 6 Sektionsstyrelsen 10 7 Studienämnden 12

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 2 Innehåll 1. 1 Allmänt 3 1.1. Ändamål.....................................3 1.2. Reglementsändringar...........................3

Läs mer

CHALMERS KEMITEKNOLOGSEKTION K STADGAR CHALMERS STUDENTKÅR

CHALMERS KEMITEKNOLOGSEKTION K STADGAR CHALMERS STUDENTKÅR CHALMERS KEMITEKNOLOGSEKTION K CHALMERS STUDENTKÅR INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÄNDAMÅL... 5 1.1 Ändamål... 5 MEDLEMSKAP... 6 2.1 Medlemskap... 6 2.2 Skyldigheter... 6 2.3 Rättigheter... 6 ORGANISATION... 7 3.1

Läs mer

Reglemente för Datateknologsektionen

Reglemente för Datateknologsektionen Sidan 1 av 14 för Chalmers, Göteborg Uppdaterad: 2013-03-19 Sidan 2 av 14 Innehåll 1 Sektionsmötet 3 2 Sektionsstyrelsen 5 3 Studienämnden 7 4 Sektionsföreningar 8 5 Intresseföreningar 11 6 Valberedning

Läs mer

Stadga för Teknologsektionen K

Stadga för Teknologsektionen K Stadga för Teknologsektionen K Innehållsförteckning Kapitel 1. Ändamål...2 Kapitel 2. Medlemskap... 3 Kapitel 3. Organisation...4 Kapitel 4. Funktionärer... 5 Kapitel 5. Sektionsmötet... 6 Kapitel 6. Valberedning...8

Läs mer

Sektionen för Elektronikdesign Verksamhetsdokument 2010/2011

Sektionen för Elektronikdesign Verksamhetsdokument 2010/2011 Sektionen för Elektronikdesign Verksamhetsdokument 2010/2011 1. INLEDNING 1 2. SEKTIONSSTYRELSEN 1 2.1 ORGANISATION 1 2.2 ANSVARSOMRÅDEN 1 ORDFÖRANDE 1 VICE ORDFÖRANDE 1 KASSÖR 1 SEKRETERARE 2 ARBETSMILJÖOMBUD

Läs mer

Stadgar. Gäller från senaste stadgeändring 2015-02-11 och ersätter alla tidigare versioner. Karin Elgh Ordförande 2014/2015 1 (8)

Stadgar. Gäller från senaste stadgeändring 2015-02-11 och ersätter alla tidigare versioner. Karin Elgh Ordförande 2014/2015 1 (8) 1 (8) MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN Stadgar Gäller från senaste stadgeändring 2015-02-11 och ersätter alla tidigare versioner Karin Elgh Ordförande 2014/2015 Mikael Mäkinen Vice Ordförande 2014/2015 2 (8) Maskinteknologsektionens

Läs mer

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN FÖRSLAG STADGAR MESKALIN 1 NAMN Föreningens namn är Meskalin, och har sitt säte i Kalmar. Meskalin är en religiöst och partipolitiskt obunden förening. 2 SYFTE Meskalin ska representera och arbeta för

Läs mer

Policy för Informationsspridning

Policy för Informationsspridning Policy för Informationsspridning Kommunikationskanaler All information från sektionen skall finnas att tillgå på tre ställen: Hemsidan www.i-chalmers.se Facebooksidan Industriell Ekonomi Onsdagsmailet

Läs mer

Verksamhetsdokument 2014-2015

Verksamhetsdokument 2014-2015 Verksamhetsdokument 2014-2015 N-Sektionen 2014-04-05 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Sektionsstyrelsen... 2 2.1 Organisation... 2 2.2 Ansvarsområden... 2 2.2.1 Ordförande... 2 2.2.2 Vice ordförande... 2

Läs mer

Reglemente Fastställda vid stormöte Reviderade vid stormöte , ,

Reglemente Fastställda vid stormöte Reviderade vid stormöte , , Reglemente Fastställda vid stormöte 2014-03-26 Reviderade vid stormöte 2014-11-12, 2015-10-28, 2016-04-20 Innehåll Sida 1 Föreningsaktiva 1 2 Föreningsstyrelsen 1 2.1 Ordförande...............................

Läs mer

Vårmöte #2 2015-05-13. Vårmöte#2 2015-05- 13

Vårmöte #2 2015-05-13. Vårmöte#2 2015-05- 13 Vårmöte #2 2015-05-13 Vårmöte#2 2015-05- 13 1. Mötets öppnande 2 2. Val av mötesordförande 3 3. Mötets behöriga utlysande 4 4. Godkännande av dagordning 5 Utskickad dagordning 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande

Läs mer

ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN STADGAR SENAST UPPDATERAT: ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN CHALMERS STUDENTKÅR ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN

ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN STADGAR SENAST UPPDATERAT: ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN CHALMERS STUDENTKÅR ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmänt s. 3 2. Medlemskap s. 4 3. Organisation s. 5 4. Sektionsstyrelse s. 6 5. Utskott s. 7 6. Kommittéer s. 8 7. Sektionsmöte s. 9 8 Programmöte s.11 9. Valberedning s.12 10.

Läs mer

Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

Reglemente Sektionen för Energi och Miljö Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Ändamål... 3 1.2 Reglementsändringar... 3 2 Förtroendevalda... 3 2.1 Ordförande... 3 2.2 Vice Ordförande... 3 2.3 Sekreterare...

Läs mer

Reglemente för Datateknologsektionen

Reglemente för Datateknologsektionen Sida 1 av 18 för Chalmers, Göteborg Sida 2 av 18 Innehåll 1 Sektionsmötet 3 1.1 Kallelse...................................... 3 1.2 Mötesplats.................................... 3 1.3 Mötesordning...................................

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål KARLEKONS STADGAR Kapitel 1 Sammansättning och ändamål 1.1 Sammansättning Karlstads ekonomistuderandes förening (KarlEkon), är en självständig ideell förening vid Karlstads universitet. KarlEkon är fackligt

Läs mer

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning Förord 2 1. Föreningen 3 2. Syfte 3 3. Obundenhet 3 4. Verksamhetsåret 3 5. Medlemskap 3 6. Sektionsmöte 3 7. Årsmöte 4 8.

Läs mer

KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015

KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015 KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015 Marknadsföringsutskottet Marknadsföringsutskottet ska: Upprätthålla kontakt med sektionens sponsorer och söka nya sponsorer Aktivt söka nya kontakter med

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015. Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015. Sektionen för Energi och miljö juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Sektionen Sektionen börjar nu gå mot sin slutfas av växande, och programmet kommer under verksamhetsåret examinera sina första studenter. Det kommer

Läs mer

Maskinteknologsektionen. Reglemente

Maskinteknologsektionen. Reglemente Reglemente Innehållsförteckning KAPITEL 1 ALLMÄNT... 2 KAPITEL 2 MEDLEMMAR... 3 KAPITEL 3 INSPEKTOR... 4 KAPITEL 4 ORGANISATION OCH ANSVAR... 5 KAPITEL 5 FUNKTIONÄRER... 6 KAPITEL 6 SEKTIONSMÖTET... 7

Läs mer

SAKS Sektionen för Systemvetenskap och Informatik Reviderade 2012-05-24 2011-05-16 Antagna 2000-04-26

SAKS Sektionen för Systemvetenskap och Informatik Reviderade 2012-05-24 2011-05-16 Antagna 2000-04-26 STADGAR för SAKS Sektionen för Systemvetenskap och Informatik Reviderade 2012-05-24 2011-05-16 Antagna 2000-04-26 Innehåll 1 Ändamål... 5 1.1 Ändamål... 5 1.2 Sektionens namn... 5 2 Medlemskap... 6 2.1

Läs mer

3 Medlemmar Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Medlemsavgiften är 0 kr. Föreningen har ingen medlemsavgift.

3 Medlemmar Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Medlemsavgiften är 0 kr. Föreningen har ingen medlemsavgift. Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2013 11 12 2014 05 13 Raderat Tillagt Omformulerat från Omformulerat till Flyttat från Flyttat till Tänk: Rött, lila och blått ska bort

Läs mer

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE KAPITEL 1 Firma, säte och ändamål STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE 1:1 Namn 1:2 Säte Föreningens namn är Linjeföreningen BEWARE. Föreningens styrelse har sitt säte i Västerås. 1:3 Föreningstyp Linjeföreningen

Läs mer

!!! STADGAR. Konglig Samhällsbyggnadssektion, THS. Stockholm. Org. nr. 802412-5737 Drottning Kristinas väg 19, 100 44 Stockholm

!!! STADGAR. Konglig Samhällsbyggnadssektion, THS. Stockholm. Org. nr. 802412-5737 Drottning Kristinas väg 19, 100 44 Stockholm STADGAR Konglig Samhällsbyggnadssektion, THS Stockholm Org. nr. 802412-5737 Drottning Kristinas väg 19, 100 44 Stockholm Sid 2(14) Stadgan fastställd 2002-10-30. Sammanställd av Malin Svenningsson L99.

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Reviderad 2014-09- 18 Sektionen Sektionen börjar nu gå mot sin slutfas av växande, och programmet kommer under verksamhetsåret examinera

Läs mer

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL 1 STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL Reviderade 1974-03-14, 1975-03-05, 1982-02-25, 1994-05-09, 2004-03-04, 2005-03-15 1 BAKGRUND Ericsson Idrottsförening är en ideell idrottsförening,

Läs mer

Vårterminsmöte: Under vårterminsmötet skall följande poster tillsättas: Valberedning

Vårterminsmöte: Under vårterminsmötet skall följande poster tillsättas: Valberedning Reglemente D-Chip 1. Hedersmedlemmar Hedersmedlemmar är: Nora Ekdahl Anu Uus Erik Iveroth (Chip N Dale 2009 samt 2010) Olov Petrén (Chip N Dale 2011) Lars Gustafsson (Chip N Dale 2012) Chip N Dale Föreningens

Läs mer

LOGISTIKSEKTIONENS STADGAR

LOGISTIKSEKTIONENS STADGAR LOGISTIKSEKTIONENS STADGAR Senast reviderad: 2015-01-15 2 Innehållsförteckning 1. Ändamål... 5 1.1. Ändamål... 5 2. Medlemskap... 5 2.1. Medlem... 5 2.2. Hedersmedlem... 6 3. Organisation... 6 3.1. Organisation...

Läs mer

VERKSAMHETSDOKUMENT ED-SEKTIONEN

VERKSAMHETSDOKUMENT ED-SEKTIONEN VERKSAMHETSDOKUMENT ED-SEKTIONEN VERKSAMHETSÅR 2014-2015 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Inledning... 3 2. Sektionsstyrelsen... 3 2.1 Organisation... 3 2.2 Ansvarsområden... 3 2.2.1Ordförande...

Läs mer

Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet

Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet Juridiska föreningen Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet 1 Namn Juridiska föreningen är en sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet och verkar som en ideell

Läs mer

Stadgar för Linköpings Y-teknologsektion

Stadgar för Linköpings Y-teknologsektion Stadgar för Linköpings Y-teknologsektion organisationsnummer 822002-2381 Antagna 140519 Innehåll 1 Ändamål 5 2 Medlemmar 5 2.1 Regler för Medlemskap........................ 5 2.2 Avsägning av medlemskap......................

Läs mer

Lindholmens Pubförening Stadgar 1 (7) Reviderad den 2007-02-26. Stadgar för. Lindholmens Pubförening På Chalmers campus Lindholmen

Lindholmens Pubförening Stadgar 1 (7) Reviderad den 2007-02-26. Stadgar för. Lindholmens Pubförening På Chalmers campus Lindholmen Lindholmens Pubförening Stadgar 1 (7) Stadgar för Lindholmens Pubförening På I samarbete med Ingenjörsteknolog- och Sjösektionen vid Chalmers Studentkår Gäller fr.o.m. 2007-06-30 Innehåll 1 ALLMÄNT...

Läs mer

Verksamhetsplan för KogVet 2014

Verksamhetsplan för KogVet 2014 Verksamhetsplan för KogVet 2014 Samtliga utskott ska: Främja god gemenskap mellan medlemmarna. Bevaka och tillvarata medlemmars intressen i utbildningsfrågor. Vara officiell kontaktorgan gentemot universitetet

Läs mer

Budget för Datasektionen verksamhetsåret 2014/2015

Budget för Datasektionen verksamhetsåret 2014/2015 Budget för Datasektionen verksamhetsåret 2014/2015 Intäkter: Sektionstillskott 25000 Företagskontakt 15000 Försäljning 10000 Utgifter: UBSmedel - 4000 Medlemsaktiviteter - 13000 Nolleperioden - 10000 Sektionsaktiva

Läs mer

att verka för Karlstad universitets ekonomiutbildnings kvalitet att väcka intresse och debatt kring ekonomisk utbildning och forskning

att verka för Karlstad universitets ekonomiutbildnings kvalitet att väcka intresse och debatt kring ekonomisk utbildning och forskning KARLEKONS STADGAR Kapitel 1 Sammansättning och ändamål 1.1 Sammansättning Karlstads ekonomistuderandes förening (KarlEkon), är en självständig ideell förening vid Karlstads universitet. KarlEkon är fackligt

Läs mer

Reglemente för Sektionen för Teknisk Biologi

Reglemente för Sektionen för Teknisk Biologi Reglemente för Sektionen för Teknisk Biologi 1. Tolkning och ändringar 1.1 Detta reglemente fastställer arbetsrutiner, ansvarsförhållanden, åsikter, och annat gällande Sektionen för Teknisk Biologi (STB)

Läs mer

D-Chips reglemente. 27 mars 2015

D-Chips reglemente. 27 mars 2015 D-Chips reglemente 27 mars 2015 1. Hederomnämnande Hedersmedlemmar Hedersmedlemmar är: Nora Ekdahl (invald 2012) Anu Uus (invald okänt datum) Björn Nilsson (Chip N Dale 2007, 2008) Erik Iveroth (Chip N

Läs mer

Arbetsbeskrivning för sektioner vid Studentkåren i Skövde

Arbetsbeskrivning för sektioner vid Studentkåren i Skövde Reglemente för Sektioner Arbetsbeskrivning för sektioner vid Studentkåren i Skövde Antagna av SiS Fullmäktige 2008-11-11 Reviderat av SiS Fullmäktige 2009-02-05 Reviderade av SiS Fullmäktige 2012-02-02

Läs mer

1. Mötets öppnande. Höstmöte #2 1

1. Mötets öppnande. Höstmöte #2 1 1. Mötets öppnande 1 2. Val av mötesordförande 2 3. Val av mötessekreterare 3 4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare, samt två rösträknarsuppleanter 4 5. Godkännande av dagordning 5 1. Mötets

Läs mer

Stadgar för SNS-Sektionen Senast fastslagen på kårfullmäktige 2012-02-01

Stadgar för SNS-Sektionen Senast fastslagen på kårfullmäktige 2012-02-01 SNS Sektionsstadga 2 3 1. KONSTITUTIONELLA STADGAR...4 1:1 DEFINITION... 4 1:2 SYFTE... 4 1:3 SÄTE... 4 1:4 NEUTRALITET... 4 1:5 VERKSAMHETSÅR...4 1:6 MEDLEMSKAP I ANNAN ORGANISATION...4 1:7 STADGEÄNDRING...

Läs mer

D-Chips reglemente. 27 mars 2015

D-Chips reglemente. 27 mars 2015 D-Chips reglemente 27 mars 2015 1. Hederomnämnande Hedersmedlemmar Hedersmedlemmar är: Nora Ekdahl (invald 2012) Anu Uus (invald okänt datum) Björn Nilsson (Chip N Dale 2007, 2008) Erik Iveroth (Chip N

Läs mer

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14 Stadgar för SSK-L 2 Innehållsförteckning 1 Ändamål 3 2 Medlemskap 3 3 Organisation 3 4 Stormöte 3 5 Valberedningen 4 6 Sjuksköterskesektionens styrelse 5 7

Läs mer

Reglemente för Sektionen för industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet

Reglemente för Sektionen för industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet Reglemente för Sektionen för industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet Versionsdatum: 2013-12-02 Inledning Enligt Sektionen för industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitets stadgar skall

Läs mer

Reglemente för Lingsektionen 2015/2016

Reglemente för Lingsektionen 2015/2016 Reglemente för Lingsektionen 2015/2016 Reglemente för Lingsektionen vid Linköpings universitet, organisationsnummer 822001-9262 Fastställt under sektionsmötet 2015-04-22. 1 Innehåll 1 Sektionsmöte 5 1.1

Läs mer

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 ! Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 Stadgar 2(5) Kapitel I: Inledande bestämmelser 1 Definitioner FUTF: Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker F-STORM:

Läs mer

Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519

Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519 Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519 1. Uppgift Medicinska studierådet är en politiskt och religiöst obunden organisation som skall tillvarata läkarstuderandes intressen

Läs mer

Verksamhetsplan för KogVet 2013

Verksamhetsplan för KogVet 2013 Verksamhetsplan för KogVet 2013 Samtliga utskott ska: - Främja god gemenskap mellan medlemmarna. - Bevaka och tillvarata medlemmarnas intressen i utbildningsfrågor. - Vara officiellt kontaktorgan gentemot

Läs mer

Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen

Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Antaget av SiS Fullmäktige 1999-12-18 Reviderat 2000-05-09 Reviderat 2001-12-06 Reviderat 2002-12-05 Reviderat 2004-02-05 Reviderat 2004-10-28 Reviderat 2007-09-20 Reviderat

Läs mer

Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår

Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår Kapitel 1 Allmänna stadgar 1. Studentföreningen Kemisektionen härefter kallad K-sektionen är en sammanslutning av studenterna på civilingenjörsprogrammet

Läs mer

Uppdaterade 2013-12-09. Stadgar Sektionen för Energi och Miljö

Uppdaterade 2013-12-09. Stadgar Sektionen för Energi och Miljö Uppdaterade 2013-12-09 Stadgar Sektionen för Energi och Miljö 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT... 3 1.1 NAMN... 3 1.2 ÄNDAMÅL... 3 1.3 SAMMANSÄTTNING... 3 1.4 GRUNDPRINCIPER... 3 1.5 SÄTE... 3 1.6 VERKSAMHETSÅR...

Läs mer

Stadgar för Branschorganisationen Svensk Elektronik

Stadgar för Branschorganisationen Svensk Elektronik Stadgar för Branschorganisationen Svensk Elektronik Antagna vid konstituerande möte i Stockholm den 2010-01-21 Reviderade vid föreningsmöte i Stockholm 2015-05-21, fastställda den 2015-12-03 Namn 1 Föreningens

Läs mer

Stadgar: Föreningen för studenter vid Idrottsvetenskapliga programmet och Tränarprogrammet vid Umeå universitet

Stadgar: Föreningen för studenter vid Idrottsvetenskapliga programmet och Tränarprogrammet vid Umeå universitet Stadgar: Föreningen för studenter vid Idrottsvetenskapliga programmet och Tränarprogrammet vid Umeå INNEHÅLL FÖRENINGENS VERKSAMHETSIDÉ OCH MÅL... 3 MEDLEMSKAP... 3 EKONOMI... 3 REVISION OCH ANSVARSFRIHET...

Läs mer

Ekosystemtekniksektionen inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola STADGAR

Ekosystemtekniksektionen inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola STADGAR Ekosystemtekniksektionen inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola STADGAR Stadgar för Ekosystemtekniksektionen inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola Stadgar för Ekosystemtekniksektionen

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04 Stadgar Senast reviderad 2013-11- 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 SYFTE... 4 1.2 FIRMA... 4 1.3 SÄTESORT... 4 1.4 VERKSAMHETSÅR... 4 1.5 FIRMATECKNARE... 4 1.6 ORGANISATION... 4 1.7 STYRDOKUMENT...

Läs mer

Stadgar. Sektionen för Industriell Ekonomi inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet. Senaste ändringarna tagna 2013-04-16

Stadgar. Sektionen för Industriell Ekonomi inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet. Senaste ändringarna tagna 2013-04-16 Stadgar Sektionen för Industriell Ekonomi inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet Senaste ändringarna tagna 2013-04-16 Innehåll 1 SEKTIONEN... 3 2 MEDLEMMAR... 4 3 ORGANISATION...

Läs mer

Ingenjörssektionen inom TLTH 1(9) Reglemente för Ingenjörssektionen. Kapitel 1 Sektionen. 1:1 Teknologia. 1:1:1 Maskotar

Ingenjörssektionen inom TLTH 1(9) Reglemente för Ingenjörssektionen. Kapitel 1 Sektionen. 1:1 Teknologia. 1:1:1 Maskotar Ingenjörssektionen inom TLTH 1(9) Reglemente för Ingenjörssektionen Kapitel 1 Sektionen 1:1 Teknologia 1:1:1 Maskotar De olika utbildningsprogrammen har egna maskotar enligt nedanstående: Bygg: Elektro:

Läs mer

Stadga för Teknologsektionen för Bioteknik samt Kemiteknik med Fysik

Stadga för Teknologsektionen för Bioteknik samt Kemiteknik med Fysik Stadga för Teknologsektionen för Bioteknik samt Kemiteknik med Fysik Innehållsförteckning Kapitel 1. Allmänt... 3 Kapitel 2. Medlemmar... 4 Kapitel 3. Organisation och ansvar... 5 Kapitel 4. Funktionärer...

Läs mer

Kårfullmäktigesammanträde

Kårfullmäktigesammanträde Verksamhetsåret 2012/2013 Kårfullmäktigesammanträde den 17 december 2012 - Utskotts- och kommittéförslag a) förslag om ändring i Reglemente för Ekonomiska sektionen 2011-01-18 Reglemente för Ekonomiska

Läs mer

Arbetsordning för Åländska Studentlaget vid Åbo Akademi. Den 5.11.2012

Arbetsordning för Åländska Studentlaget vid Åbo Akademi. Den 5.11.2012 Arbetsordning för Åländska Studentlaget vid Åbo Akademi Den 5.11.2012 1 Kapitel I: Allmänna bestämmelser 1 Åländska studentlaget vid Åbo Akademi ( Studentlaget ) är reglerad genom lagen om föreningar,

Läs mer

Maskinteknologsektionen. Reglemente

Maskinteknologsektionen. Reglemente Reglemente Innehållsförteckning KAPITEL 1 ALLMÄNT... 2 KAPITEL 2 MEDLEMMAR... 3 KAPITEL 3 INSPEKTOR... 4 KAPITEL 4 ORGANISATION OCH ANSVAR... 5 KAPITEL 5 FUNKTIONÄRER... 6 KAPITEL 6 SEKTIONSMÖTET... 7

Läs mer

Styrelsens arbetsordning. Reviderad 2014-04-27

Styrelsens arbetsordning. Reviderad 2014-04-27 Styrelsens arbetsordning Reviderad 2014-04-27 Sida 1 av 5 Arbetsordning för FSO:s styrelsearbete Mål FSO ska verka för att få delaktighet i verksamheter och projekt som avser Social Omsorg runt om i landet

Läs mer

Stadgar för Parent Teacher Association vid Internationella Engelska Skolan i Hässelby Strand (PTA IESH)

Stadgar för Parent Teacher Association vid Internationella Engelska Skolan i Hässelby Strand (PTA IESH) Stadgar för Parent Teacher Association vid Internationella Engelska Skolan i Hässelby Strand (PTA IESH) 1 Föreningens firma Föreningens firma är Parent Teacher Association vid Internationella Engelska

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

Proposition 1. Studentförbundet för Socialt Arbete. i Stockholm. Revidering av stadgar STUDENTFÖRBUNDET FÖR SOCIALT ARBETE I STOCKHOLM

Proposition 1. Studentförbundet för Socialt Arbete. i Stockholm. Revidering av stadgar STUDENTFÖRBUNDET FÖR SOCIALT ARBETE I STOCKHOLM Proposition 1 Revidering av stadgar Studentförbundet för Socialt Arbete i Stockholm 1 Proposition 1 Studentkåren är i konstant förändring och därmed behöver stadgarna uppdateras kontinuerligt. Nuvarande

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL Mom 1 Föreningen skall verka för att personer som har eller har

Läs mer

Arbetsordning för SAUS Fastslagen av kårstyrelsen XX XX XX

Arbetsordning för SAUS Fastslagen av kårstyrelsen XX XX XX Arbetsordning för SAUS Fastslagen av kårstyrelsen XX XX XX 1 Innehåll Arbetsordning för SAUS... 3 Ansvarsområde... 3 Arbetsfördelning... 4 Delegationsordning... 4 Instruktion för ledamot... 5 Det åligger

Läs mer

Postbeskrivningar inför Val-SM

Postbeskrivningar inför Val-SM Postbeskrivningar inför Val-SM Innehåll Styrelsen... 2 Ordförande... 2 Vice ordförande tillika sekreterare... 2 Kassör... 2 Kommunikationsansvarig tillika webmaster... 3 Ledamot med ansvar för studiefrågor...

Läs mer

Stadga för Lok Studerandeförening på HLK

Stadga för Lok Studerandeförening på HLK Stadga för Lok Studerandeförening på HLK Kapitel 1 Loks syfte 1:1 Lok är en religiöst-, politiskt- och fackligt obunden studerandeförening för studenter på Högskolan för lärande och kommunikation (HLK)

Läs mer

Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM

Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM VERKSAMHETSOMRÅDE: STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING SAMT GOTLAND OCH ÅLAND Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM Antagna på extra årsmöte den 20 november 2011.

Läs mer

Föreningen Ekets Framtid

Föreningen Ekets Framtid Stadgar för Föreningen Ekets Framtid med säte i Eket, Örkelljunga kommun organisationsnummer 802451-9277 Föreningen bildades 2010-02-10 Dessa stadgar ersätter tidigare fastställda stadgar vid årsmötet

Läs mer

Senast reviderad 2010-05-19

Senast reviderad 2010-05-19 STUDENTFIKET CAMPUS NORRKÖPING Studentfiket Campus Norrköping Senast reviderad 2010-05-19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT... 4 1.1. SYFTE... 4 1.2. FIRMA... 4 1.3. SÄTESORT... 4 1.4. VERKSAMHETSÅR... 4

Läs mer

Stadgar för D-Chip. 25 november, 2004

Stadgar för D-Chip. 25 november, 2004 Stadgar för D-Chip 25 november, 2004 INNEHÅLL 1 FÖRENINGEN...5 1.1 Namn...5 1.2 Ändamål...5 1.3 Maskot...5 1.4 Slagord...5 1.5 Symbol...5 1.6 Sammansättning...5 2 MEDLEMMARNA...5 2.1 Medlemskap...5 2.2

Läs mer

Stadgar för ElektroTekniska Föreningen vid TLTH

Stadgar för ElektroTekniska Föreningen vid TLTH Stadgar antagna för ETF vid terminsmötet den 20 maj 1964. Reviderade den 28 september 1983. Reviderade den 18 maj 2004. Reviderade den 13 maj 2008. Reviderade den 20 november 2012. 1 Inledande bestämmelser

Läs mer

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet (antagna 2012-10-30) 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet. 2 Föreningens säte 2.1

Läs mer

Uppdaterade Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

Uppdaterade Reglemente Sektionen för Energi och Miljö Uppdaterade 2015-06-03 Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 4 1.1 Ändamål... 4 1.2 Reglementsändringar... 4 2 Förtroendevalda... 4 2.1 Ordförande... 4 2.2 Vice

Läs mer

Förslag till stadgar för församling

Förslag till stadgar för församling Förslag till stadgar för församling Equmeniakyrkan [ortnamn] är en församling som tillhör Equmeniakyrkan. Församlingen har antagit följande stadgar för att reglera församlingens yttre former. Församling,

Läs mer

Stadgar Lund Sustainable Engineers

Stadgar Lund Sustainable Engineers Stadgar Lund Sustainable Engineers INNEHÅLL 1 ÄNDAMÅL... 1 2 NAMN... 1 3 MEDLEMMAR... 1 4 ORGANISATION... 2 5 FÖRENINGSMÖTE... 2 6 REVISORERNA... 3 7 FÖRENINGSSTYRELSEN... 4 8 PROJEKTGRUPPER... 5 9 FÖRERNINGSORDFÖRANDEN...

Läs mer

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december.

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december. Studentradion i Sverige - Stadgar SENAST ÄNDRADE 2014-10-12 Firma 1 Föreningens firma är Studentradion i Sverige, och förkortas SRS. Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var och en för sig.

Läs mer

Kallelse till Maskinteknologsektionens första icke- ordinarie vårmöte. Plats: HA1 Tid: Tisdagen den 23 februari 2016 kl. 17:15

Kallelse till Maskinteknologsektionens första icke- ordinarie vårmöte. Plats: HA1 Tid: Tisdagen den 23 februari 2016 kl. 17:15 Kallelse till Maskinteknologsektionens första icke- ordinarie vårmöte Plats: HA1 Tid: Tisdagen den 23 februari 2016 kl. 17:15 1 Mötets öppnande 2 Adjungeringar 3 Val av mötesordförande 4 Val av sekreterare

Läs mer

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Dessa stadgar ersätter 2012 års stadgar. Fastställdes i samband med höstmötet 2013. Denna version av stadgan är författad i Lund av Richard

Läs mer

Kallelse föreningsmöte 1 (1)

Kallelse föreningsmöte 1 (1) Kallelse föreningsmöte 1 (1) Plats Gamma Tid Tisdagen den 19 mars klockan 17.15 Föredragningslista 1. Preliminärer a. Mötets öppnande b. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare c. Justering av

Läs mer

Organisationen Elevrådets sammansättning Elevrådets sammansättning Klassrepresentanternas åliggande Möten Klassråd:

Organisationen Elevrådets sammansättning Elevrådets sammansättning Klassrepresentanternas åliggande Möten Klassråd: Elevrådets stadgar Stadgar antagna vid årsmöte år 2000. Ändringar godkändes under de två påföljande stormöten, den 27 april samt den 23 september år 2011. Ändringar godkändes under de två påföljande stormöten,

Läs mer

Stadgar Göteborg Lacrosse

Stadgar Göteborg Lacrosse Stadgar Göteborg Lacrosse 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Göteborg lacrosse med smeknamnet Seadrakes. Föreningen har sitt säte i Göteborgs kommun. 2 Syfte Föreningens syfte är att främja

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Kapitel 1 Inledande bestämmelser 1 Distriktet är ett regionalt organ för Riksförbundet Unga Musikanter. Distriktets medlemmar är de medlemsföreningar i RUM, vilkas säte

Läs mer

Antagna av SSRK:s huvudstyrelse att gälla fr o m

Antagna av SSRK:s huvudstyrelse att gälla fr o m TYPSTADGAR FÖR SEKTION INOM SVENSKA SPANIEL OCH RETRIEVERKLUBBENS (SSRK) AVDELNINGAR. Antagna av SSRK:s huvudstyrelse 2004-07-03 att gälla fr o m 2004-07-01 Inledning. Sektionen ingår som en underavdelning

Läs mer

Propositioner Vårmöte.

Propositioner Vårmöte. Propositioner 2013-03-08 Vårmöte. Dessa ändringar som önskas göras är för att förtydliga samt åtgärda en del fel som är skrivna i KogVets stadgar. Samtliga ändringar, förutom tillägget av 7.3.2 har blivit

Läs mer

Stadgar för Gredelbykyrkan

Stadgar för Gredelbykyrkan Gredelbykyrkan är ansluten till Equmeniakyrkan Stadgar för Gredelbykyrkan Gredelbykyrkan, med organisationsnummer 814800-0592, har antagit följande stadgar för att reglera församlingens yttre former. Församlingen

Läs mer