Stadgar för Linköpings Y-teknologsektion

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stadgar för Linköpings Y-teknologsektion"

Transkript

1 Stadgar för Linköpings Y-teknologsektion organisationsnummer Antagna

2 Innehåll 1 Ändamål 5 2 Medlemmar Regler för Medlemskap Avsägning av medlemskap Hedersmedlemmar Övriga medlemmar Organisation Utövare av verksamhet Styrdokument Verksamhetsår Firmatecknare Sektionsmötet Ställning Antal samt regler för mötesbegäran Tid och lokal Utlysande Motionsstopp Deltagarrättigheter Beslutmässighet Beslutsfattning Personval Vårmötet Höstmötet Ansvarsfrihet Val av revisorer och revisorsuppleant Styrelsen Allmänna bestämmelser Beskrivning Sammansättning Styrelsemöten Beslutsfattning Beslutsmässighet Beslut per capsulam Uppgifter Styrelsen Ordförande Vice ordförande Chefsbyråkrat Skattmästare Entledigande av funktionär

3 6 Studienämnden Uppdrag Sammansättning Ansvar Uppgifter Studienämndsordförande Sexmästeriet Uppdrag Sammansättning Ansvar Redovisning Tecknande av konton Kassörens uppgifter Sexmästare Fadderiet Uppdrag Sammansättning Ansvar Redovisning Kommendörens uppgifter Kassörens uppgifter Damklubben Yvette Uppdrag Sammansättning Ansvar Sammansättning Redovisning Ordförandens uppgifter Kassörens uppgifter Medlemskriterier Valberedning Sammansättning Valberedningens uppgifter Verksamhetsår Revision Uppdrag Regler gällande andra uppdrag Rättigheter vid styrelsemöten Rättigheter till protokoll Revisionsberättelse Ekonomisk granskning

4 12 Ekonomi Beslutsfattare Arvoden Resultatsträvan Årsredovisning Protokoll Möten Justering Anslående Y-sektionens Kansli Uppdrag Ansvar Sammansättning Stadgeändringar Förslag Beslut Andra läsning Justering Upplösning av sektionen Förslag Beslut Fördelning av tillgångar Medlemsavgifter Tolkning av stadgar 23

5 1 Ändamål Linköpings Y-teknologsektion (Y-sektionen) är en studerandesektion vid Linköpings tekniska högskola, LiTH, med uppgift att stärka sammanhållningen mellan sektionens medlemmar, samt att tillvarata medlemmarnas intressen inom områden som studiebevakning, omvärldskontakter och studiesociala frågor. Y-sektionen är som organisation religiöst och partipolitiskt obunden. 2 Medlemmar 2.1 Regler för Medlemskap Ordinarie medlemskap i Y-sektionen erhålles efter anmälan. För att ingå medlemskap krävs registrering vid något av programmen: Teknisk Fysik och Elektroteknik (Y-programmet), Teknisk Fysik och Elektroteknik - Internationell (Yiprogrammet) eller Medicinsk Teknik (µ-programmet) vid LiTH. Medlemskap kräver erläggande av beslutad medlemsavgift. En medlem förlorar sitt medlemskap ett år efter avregistrering från Y-, Yi- eller µ-programmet. Person som förlorat sitt medlemskap på grund av avregistrering från programmet återfår automatiskt detta vid återregistrering. 2.2 Avsägning av medlemskap Medlem som önskar avsäga sig sitt medlemskap kan göra detta via skriftlig ansökan till styrelsen. 2.3 Hedersmedlemmar Hedersmedlem utses av sektionsmöte eller av enhällig styrelse. Hedersmedlem är befriad från sektionsavgift. 2.4 Övriga medlemmar Styrelsen kan tillåta övriga personer att bli medlemmar i Y-sektionen. Sådant beslut äger styrelsen rätt att ompröva varje verksamhetsår.

6 3 Organisation 3.1 Utövare av verksamhet Y-sektionens verksamhet utövas av Sektionsmötet Styrelsen Övriga utskott representerade i Kansliet Valberedningen 3.2 Styrdokument Förutom stadgarna har Y-sektionen tre styrdokument som fastställs av sektionsmötet: Arbetsordning Årsbudget Y-sektionens grafiska profil Om konflikt finns mellan stadgar och övriga styrdokument gäller det som anges i stadgarna. 3.3 Verksamhetsår Y-sektionens verksamhetsår omfattar tidsperioden 1 juli till 30 juni. 3.4 Firmatecknare Y-sektionens firma tecknas av ordföranden. Ordinarie postgiro- och bankkonton tecknas av skattmästaren. Styrelsen kan besluta att utse speciell kontotecknare för särskilt ändamål.

7 4 Sektionsmötet 4.1 Ställning Sektionsmötet är sektionens högsta beslutande organ. 4.2 Antal samt regler för mötesbegäran Sektionsmötet ska under verksamhetsåret hålla minst två sammanträden, ett höstmöte senast den 30 november och ett vårmöte senast den 30 april. Sektionsmötet sammanträder på kallelse av styrelsen. Rätt att hos styrelsen begära sektionsmöte tillkommer två styrelseledamöter sektionsrevisor tjugofem medlemmar 4.3 Tid och lokal Tid och lokal för sektionsmöte fastställs av styrelsen, dock ska extra sektionsmöte hållas inom 20 läsdagar efter det att yrkande därpå inkommit till styrelsen. Med läsdagar menas i dessa stadgar schemalagda dagar ingående i en läsperiod. Läsperiodernas omfattning beslutas årligen av Tekniska fakultetsnämnden. 4.4 Utlysande Kallelse och preliminär föredragningslista ska delges medlemmarna senast 15 läsdagar före sektionsmötet. Slutgiltig föredragningslista ska finnas tillgänglig senast 5 kalenderdagar före sektionsmötet. Därefter kan ytterligare punkter läggas till föredragningslistan endast om mötet så beslutar. I detta fall får dock i ekonomiska frågor ej beslutas om utgifter större än 1/10 prisbasbelopp. 4.5 Motionsstopp Motioner ska inlämnas till styrelsen senast 10 kalenderdagar före sektionsmötet. 4.6 Deltagarrättigheter Närvaro-, yttrande-, yrkande- och rösträtt tillkommer varje ordinarie och övrig medlem. Närvaro-, yttrande- och yrkanderätt tillkommer hedersmedlem. Röstning via fullmakt är ej tillåten. 4.7 Beslutmässighet Sektionsmötet är beslutsmässigt då minst tjugofem ordinarie medlemmar är närvarande. 4.8 Beslutsfattning Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst, utom vid personval då lottning sker.

8 4.9 Personval Vid personval får sektionsmedlem väcka förslag till kandidat på sittande möte Vårmötet Vid vårmötet ska följande punkter förekomma val av styrelse val av studienämnd val av kanslimedlemmar val och nominering av representanter till de poster inom LiTH och LinTek vilka Y- sektionen har att besätta val av två revisorer och en revisorssuppleant fastställande av sektionsavgift och budget för nästkommande verksamhetsår fastställande av arbetsordning för Y-sektionen för nästkommande verksamhetsår information om vem som är fadderiets kassör 4.11 Höstmötet Vid höstmötet ska följande punkter förekomma behandling av verksamhets- och revisionsberättelse beslut om ansvarsfrihet för föregående års styrelse val av valberedning och fastställande av instruktion för densamma val av fadderikommendör Ansvarsfrihet Styrelseledamot eller före detta dito får ej deltaga i beslut om egen ansvarsfrihet Val av revisorer och revisorsuppleant Ny eller omvald styrelseledamot får ej deltaga i val av revisorer och revisorssuppleant.

9 5 Styrelsen 5.1 Allmänna bestämmelser Beskrivning Styrelsen handhar den direkta ledningen av sektionen och ansvarar inför sektionsmötet för sektionens ekonomi och verksamhet Sammansättning Styrelsen består av sju till tio ledamöter varav en ordförande, en vice ordförande, en chefsbyråkrat och en skattmästare. Fördelningen av övriga styrelseposter avgörs på sektionsmöterna. Samtliga styrelsemedlemmar ska vara ordinarie sektionsmedlemmar Styrelsemöten Styrelsen ska sammanträda minst fyra gånger per termin. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Rätt att hos ordföranden begära styrelsemöte tillkommer styrelseledamot sektionsrevisor tio medlemmar Beslutsfattning Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst, utom vid personval då lottning sker Beslutsmässighet Styrelsen är besultsmässiga då en majoritet av ledamöterna är närvarande Beslut per capsulam Beslut per capsulam får fattas vid frågor som inte kan vänta till nästkommande styrelsemöte. Samtliga styrelseledamöter äger rätt hos ordföranden att begära beslut per capsulam. Hur beslutsprocessen ska gå till regleras i arbetsordningen. Beslut per capsulam fattas med kvalificerad majoritet av styrelseledamöterna. 5.2 Uppgifter Styrelsen åligger att utse fadderiets kassör utse sexmästeriets kassör utse damklubben Yvettes kassör upprätta verksamhetsberättelse efter avslutat verksamhetsår

10 5.2.2 Ordföranden åligger att representera sektionen och föra dess talan leda och övervaka styrelsens arbete teckna sektionens firma Vice ordföranden åligger att vara ordföranden behjälplig Chefsbyråkraten åligger att föra protokoll vid sektions- och styrelsemöten handha sektionens arkiv Skattmästaren åligger att förvalta sektionens kassa och föra bok över sektionens inkomster och utgifter teckna sektionens ordinarie konton upprätta sektionens bokslut efter avslutat verksamhetsår 5.3 Entledigande av funktionär Styrelsen får, om särskilda skäl föreligger och efter hörande av revisorerna, entlediga funktionär vald vid sektionsmötet som skriftligen ansökt därom. Styrelsen får tillförordna annan person att fullföra den entledigades uppgifter till nästa sektionsmöte, då val av funktionär ska ske. Tillförordnad styrelseledamot har ej rösträtt i styrelsen och ej heller medansvar för fattade beslut.

11 6 Studienämnden 6.1 Uppdrag Studienämndens arbete syftar till att övervaka studiefrågor, främja sektionens kontakter med lärarna, institutionerna och övriga LiTH, samt att hålla god kontakt med sektionens medlemmar. 6.2 Sammansättning Studienämnden består av 6.3 Ansvar studienämndsordförande övriga medarbetare. Studienämndsordförande ansvarar inför styrelsen. Övriga medarbetare ansvarar inför studienämndsordförande. 6.4 Uppgifter Studienämnden åligger att tillvarata sektionens medlemmars intressen i studiefrågor dokumentera studiebevakningen Studienämndsordföranden åligger att i studiefrågor representera sektionen och föra dess talan leda sektionens studiebevakning.

12 7 Sexmästeriet 7.1 Uppdrag Sexmästeriet ansvarar för sektionens festverksamhet. 7.2 Sammansättning Sexmästeriet består av sexmästare sexmästeriets kassör övriga medarbetare. Övriga medarbetare utses av sexmästaren. 7.3 Ansvar Sexmästaren och sexmästeriets kassör ansvarar inför styrelsen. Övriga medarbetare ansvarar inför sexmästaren. 7.4 Redovisning Sexmästeriets redovisning ska utgöra underlag för Y-sektionens koncernbokslut. 7.5 Tecknande av konton Sexmästaren jämte sexmästeriets kassör tecknar var för sig sexmästeriets konton. 7.6 Kassörens uppgifter Sexmästerikassören åligger att förvalta sexmästeriets kassa och föra bok över sexmästeriets inkomster och utgifter upprätta sexmästeriets bokslut efter avslutat verksamhetsår Sexmästaren åligger att leda och övervaka sexmästeriets arbete.

13 8 Fadderiet 8.1 Uppdrag Fadderiet ansvarar för Y-sektionens del av mottagningsverksamheten. 8.2 Sammansättning Fadderiet består av fadderikommendör fadderiets kassör övriga medarbetare Övriga medarbetare utses av fadderikommendören 8.3 Ansvar Fadderikommendören och fadderiets kassör ansvarar inför styrelsen. Övriga medarbetare ansvarar inför fadderikommendören. 8.4 Redovisning Fadderiets redovisning ska utgöra underlag för Y-sektionens koncernbokslut. 8.5 Kommendörens uppgifter Fadderikommendören åligger att leda och övervaka fadderiets arbete. 8.6 Kassörens uppgifter Fadderikassören åligger att förvalta fadderiets kassa och föra bok över fadderiets inkomster och utgifter upprätta fadderiets bokslut efter avslutat verksamhetsår.

14 9 Damklubben Yvette 9.1 Uppdrag Damklubben Yvette verkar för att främja socialt och kulturellt umgänge mellan Y-sektionens kvinnliga medlemmar. 9.2 Sammansättning Damklubben Yvettes styrelse består av Yvetteordförande Yvettekassör övriga styrelsemedlemmar. Övriga styrelsemedlemmar utses av ordföranden. 9.3 Ansvar Damklubben Yvettes ordförande och kassör ansvarar inför styrelsen. Yvettes övriga styrelsemedlemmmar ansvarar inför Yvettes ordförande. 9.4 Sammansättning Damklubben Yvettes styrelse består av Yvetteordförande Yvettekassör övriga styrelsemedlemmar. Övriga styrelsemedlemmar utses av ordföranden. 9.5 Redovisning Damklubben Yvettes redovisning ska utgöra underlag för Y-sektionens koncernbokslut. 9.6 Ordförandens uppgifter Yvetteordföranden åligger att leda och övervaka damklubben Yvettes arbete. 9.7 Kassörens uppgifter Yvettekassören åligger att förvalta damklubbens kassa och föra bok över damklubbens inkomster och utgifter upprätta damklubbens bokslut efter avslutat verksamhetsår.

15 9.8 Medlemskriterier Kriterier för medlemskap i damklubben Yvette är medlemskap i Y-sektionen total avsaknad av Y-kromosomer.

16 10 Valberedning 10.1 Sammansättning Valberedningen består av en representant från vardera årskurserna ett, två, tre och fyra samt en representant från godtycklig årskurs. Valberedningen väljer inom sig en ordförande Valberedningens uppgifter Det åligger valberedningen att nominera kandidater till de befattningar som ska tillsättas av sektionsmöte infordra förslag på kandidater till sektionens funktionärer senast fem läsdagar före mötet anslå valberedningens förslag under verksamhetsåret bistå styrelsen med förslag vid fyllnadsval Verksamhetsår Valberedningens verksamhetsår omfattar, till skillnad från sektionens, tidsperioden 1 december till 30 november.

17 11 Revision 11.1 Uppdrag Revisorerna har till uppdrag att granska sektionens verksamhet och ekonomi Regler gällande andra uppdrag Revisor och revisorssuppleant får ej inneha annan befattning inom sektionen eller annat av sektionen arvoderat uppdrag Rättigheter vid styrelsemöten Revisor har närvaro-, yttrande- och yrkanderätt vid styrelsemöte Rättigheter till protokoll Revisor och revisorssuppleant äger rätt att ta del av samtliga protokoll och övriga handlingar Revisionsberättelse Revisionsberättelse ska innehålla yttrande i fråga om ansvarsfrihet för berörda funktionärer Ekonomisk granskning Om funktionär avgår under pågående verksamhetsår ska all berörd ekonomisk verksamhet omedelbart granskas.

18 12 Ekonomi 12.1 Beslutsfattare Endast styrelse- eller sektionsmöte har rätt att fatta beslut i ekonomiska frågor å Y-sektionens vägnar. Styrelsen har även rätt att ta enskilda ekonomiska beslut reglerade i arbetsordningen Arvoden Arvoden till funktionärer fastställs av sektionsmötet Resultatsträvan Y-sektionen strävar mot att det ackumulerade resultatet för sexmästeriet, fadderiet och damklubben Yvette, var och en för sig, ska uppgå till noll kronor på lång sikt Årsredovisning I årsredovisningen för Y-sektionen ska det ackumulerade resultatet för de tre utskotten sexmästeriet, fadderiet och damklubben Yvette redovisas.

19 13 Protokoll 13.1 Möten På styrelse- och sektionsmöten ska beslutsprotokoll föras Justering Protokoll ska justeras av mötesordföranden samt en utsedd justeringsperson, dock två vid sektionsmöte Anslående Protokoll ska anslås senast tio läsdagar efter mötet, dock inte mer än 4 veckor.

20 14 Y-sektionens Kansli 14.1 Uppdrag Kansliet ska vara ett diskussionsforum för kansliets medlemmar och styrelsen samt vara en kontakt mellan utskotten och styrelsen Ansvar Kanslimedlemmar ansvarar inför Styrelsen Sammansättning Kansliet består av: Styrelsen Sexmästaren Studienämdsordföranden Fadderikommendören Yvetteordföranden Övriga utskottsordföranden Representanter vars medverkan gynnar sektionen. Vilka dessa är regleras i arbetsordningen.

21 15 Stadgeändringar 15.1 Förslag Förslag till ändringar av dessa stadgar ska inlämnas som motion till sektionsmöte Beslut Sektionsmötet ska behandla ändringsförslaget vid två på varandra följande möten med minst 30 kalenderdagars mellanrum. Av dessa ska minst ett vara hösteller vårmöte. För beslut fordras vid båda tillfällena minst 2/3 majoritet Andra läsning Vid andra behandlingen kan det vid förra mötet antagna stadgeändringsförslaget endast bifallas eller avslås Justering Då ändringarna införs i stadgarna efter sektionsmötet ska dessa ändringar justeras av mötesordförande samt av de två justeringspersonerna.

22 16 Upplösning av sektionen 16.1 Förslag Förslag om upplösning av sektionen ska finnas upptagen på föredragningslistan som första punkt efter formalia. Följande punkt ska vara ett förslag om disposition av sektionens tillgångar efter en upplösning Beslut För bifall av förslaget krävs att sektionsmötet med minst 3/4 majoritet beslutar om upplösning av sektionen. I beslutet under denna punkt ska även ingå ett datum för upplösning och ett tidigare datum för ett avslutande sektionsmöte där det fattas beslut om revision och styrelsens ansvarsfrihet Fördelning av tillgångar Sektionens tillgångar ska vid en upplösning tillfalla frivillig förening som i sina stadgar har förbehåll om fullt medlemskap endast för studerande vid Y- programmet, Yi-programmet och µ-programmet och utexaminerade civilingenjörer från Y, Yi och µ, såvida sektionsmötet ej beslutar annorlunda Medlemsavgifter Såvida ej annorlunda beslutas äger medlem av Y-sektionen ej rätt att återfå del av sektionsavgift för återstående del av termin efter upplösningsdatum.

23 17 Tolkning av stadgar Vid frågor om tolkning av dessa stadgar gäller, intill dess frågan avgjorts av sektionsmötet, styrelsens mening. Dessa stadgar ersätter alla tidigare stadgar. Tidigare stadgar är Samt två tidigare stadgar som är odaterade.

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04 Stadgar Senast reviderad 2013-11- 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 SYFTE... 4 1.2 FIRMA... 4 1.3 SÄTESORT... 4 1.4 VERKSAMHETSÅR... 4 1.5 FIRMATECKNARE... 4 1.6 ORGANISATION... 4 1.7 STYRDOKUMENT...

Läs mer

LOGISTIKSEKTIONENS STADGAR

LOGISTIKSEKTIONENS STADGAR LOGISTIKSEKTIONENS STADGAR Senast reviderad: 2015-01-15 2 Innehållsförteckning 1. Ändamål... 5 1.1. Ändamål... 5 2. Medlemskap... 5 2.1. Medlem... 5 2.2. Hedersmedlem... 6 3. Organisation... 6 3.1. Organisation...

Läs mer

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet (antagna 2012-10-30) 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet. 2 Föreningens säte 2.1

Läs mer

Till hedersmedlem kan av sektionsmötet utses person som synnerligen främjat sektionens intressen och strävanden.

Till hedersmedlem kan av sektionsmötet utses person som synnerligen främjat sektionens intressen och strävanden. 1. Ändamål 1.1. Syfte N-sektionen är en ideell förening som har till uppgift att verka för sammanhållningen mellan sina medlemmar, samt att bevaka och tillvarata deras intressen. 1.2. Utbildningsprogram

Läs mer

Senast reviderad 2010-05-19

Senast reviderad 2010-05-19 STUDENTFIKET CAMPUS NORRKÖPING Studentfiket Campus Norrköping Senast reviderad 2010-05-19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT... 4 1.1. SYFTE... 4 1.2. FIRMA... 4 1.3. SÄTESORT... 4 1.4. VERKSAMHETSÅR... 4

Läs mer

Stadgar för Lingsektionen

Stadgar för Lingsektionen Stadgar för Lingsektionen Stadgar för Lingsektionen på Tekniska högskolan vid Linköpings universitet, organisationsnummer 822001-9262. Fastställt under Sektionsmötet 2015-04-22. 1 Innehåll 1 Firma 5 1.1

Läs mer

Östasiatiska föreningen

Östasiatiska föreningen Östasiatiska föreningen Stadgar antagna 2014-11-24 Innehåll 1 Föreningens namn.......................... 1 2 Föreningens säte........................... 1 3 Föreningsform............................ 1

Läs mer

Stadga Teknologsektionen Informationsteknik Chalmers tekniska högskola

Stadga Teknologsektionen Informationsteknik Chalmers tekniska högskola Chalmers tekniska högskola Antagen: 2003 01 27 Sida 1 av 25 Innehåll 1 Allmänt 4 1.1 Definition.................................... 4 1.2 Medlemmar................................... 4 1.3 Verksamhetsår.................................

Läs mer

Stadgar. Gäller från senaste stadgeändring 2015-02-11 och ersätter alla tidigare versioner. Karin Elgh Ordförande 2014/2015 1 (8)

Stadgar. Gäller från senaste stadgeändring 2015-02-11 och ersätter alla tidigare versioner. Karin Elgh Ordförande 2014/2015 1 (8) 1 (8) MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN Stadgar Gäller från senaste stadgeändring 2015-02-11 och ersätter alla tidigare versioner Karin Elgh Ordförande 2014/2015 Mikael Mäkinen Vice Ordförande 2014/2015 2 (8) Maskinteknologsektionens

Läs mer

1. Föreningens verksamhet utövas som stadgar föreskriver genom: c) Utbildningsbevakningssamordnare (UBS)

1. Föreningens verksamhet utövas som stadgar föreskriver genom: c) Utbildningsbevakningssamordnare (UBS) NU GÄLLANDE STADGAR för Sektionen för industriell ekonomi Versionsdatum: 2014-03-04 Kapitel 1 Allmänt 1. Sektionen för industriell ekonomi, i fortsättningen benämnd I-sektionen, är en ideell förening för

Läs mer

1. NAMN 2. MEDLEM 3. ORGANISATION 4. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 5. STYRDOKUMENT 6. BESLUTSFATTANDE. förtroenderådet i ryd STADGAR

1. NAMN 2. MEDLEM 3. ORGANISATION 4. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 5. STYRDOKUMENT 6. BESLUTSFATTANDE. förtroenderådet i ryd STADGAR Antagna av Hyresbetalarmötet den 14 februari 1973. Senast reviderade av Boendestämman den 23 Maj 2011. Dessförinnan reviderade 2010-04-28, 2009-01-22, 2008-11-18, 2007-11-13, 2004-11-08, 2003-05-13, 2002-11-11,

Läs mer

STADGAR. Antagna av Hyresbetalarmötet den 14 februari 1973. Senast reviderade av Boendestämman den 14 Maj 2014.

STADGAR. Antagna av Hyresbetalarmötet den 14 februari 1973. Senast reviderade av Boendestämman den 14 Maj 2014. STADGAR Antagna av Hyresbetalarmötet den 14 februari 1973. Senast reviderade av Boendestämman den 14 Maj 2014. Dessförinnan reviderade 2011-05-23, 2010-04-28, 2009-01-22, 2008-11-18, 2007-11-13, 2004-11-08,

Läs mer

Stadgar för Lingsektionen

Stadgar för Lingsektionen Stadgar för Lingsektionen Sammanfattning Stadgar för Lingsektionen på Tekniska högskolan vid Linköpings universitet, organistaionsnummer 822001-9262. Fastställt under Sektionsmötet 2016-04.19. 1 Innehåll

Läs mer

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning Förord 2 1. Föreningen 3 2. Syfte 3 3. Obundenhet 3 4. Verksamhetsåret 3 5. Medlemskap 3 6. Sektionsmöte 3 7. Årsmöte 4 8.

Läs mer

SAKS Sektionen för Systemvetenskap och Informatik Reviderade 2012-05-24 2011-05-16 Antagna 2000-04-26

SAKS Sektionen för Systemvetenskap och Informatik Reviderade 2012-05-24 2011-05-16 Antagna 2000-04-26 STADGAR för SAKS Sektionen för Systemvetenskap och Informatik Reviderade 2012-05-24 2011-05-16 Antagna 2000-04-26 Innehåll 1 Ändamål... 5 1.1 Ändamål... 5 1.2 Sektionens namn... 5 2 Medlemskap... 6 2.1

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Stadgar för Sektionen för industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet. Fastställd av Sektionsmötet:

Stadgar för Sektionen för industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet. Fastställd av Sektionsmötet: Stadgar för Sektionen för industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet Fastställd av Sektionsmötet: 2016-04-26 Innehållsförteckning Kapitel 1 Allmänt... 3 Kapitel 2 Medlemmar... 3 Kapitel 3 Organisation...

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Sektionen för Elektronikdesign Org. Nr Stadgar uppdaterade ED-SEKTIONENS STADGAR JUSTERADE

Sektionen för Elektronikdesign Org. Nr Stadgar uppdaterade ED-SEKTIONENS STADGAR JUSTERADE ED-SEKTIONENS STADGAR JUSTERADE 2015-11-19 1 1 Ändamål... 4 1.1 Syfte... 4 1.2 Utbildningsprogram... 4 1.3 Uppgift... 4 2 Medlemskap... 4 2.1 Medlemskap... 4 2.2 Hedersmedlem... 4 2.3 Alumnimedlem... 4

Läs mer

Stadgar för Parent Teacher Association vid Internationella Engelska Skolan i Hässelby Strand (PTA IESH)

Stadgar för Parent Teacher Association vid Internationella Engelska Skolan i Hässelby Strand (PTA IESH) Stadgar för Parent Teacher Association vid Internationella Engelska Skolan i Hässelby Strand (PTA IESH) 1 Föreningens firma Föreningens firma är Parent Teacher Association vid Internationella Engelska

Läs mer

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg ansluten till Villaägarnas Riksförbund Sidan 1 av 6 1 Ändamål och verksamhetsområde 1. Villaägarna i Åtvidaberg är en partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

Stadgar. LiTHe Kod. Antagna 30 september 2013

Stadgar. LiTHe Kod. Antagna 30 september 2013 Stadgar LiTHe Kod Antagna 30 september 2013 Innehåll 1 Föreningen 3 1.1 Namn............................................. 3 1.2 Säte.............................................. 3 1.3 Syfte..............................................

Läs mer

http://villaagarnasavean.se Normalstadgar för förening ansluten till Villaägarnas Riksförbund Normalstadgar för föreningar fastställda 2012-12-05 Stadgarna har antagits vid Villaägarna i Lerums kommuns

Läs mer

Stadga. Föreningen Bioteknikstudenterna. Antagen 111112. Uppdaterad 131116

Stadga. Föreningen Bioteknikstudenterna. Antagen 111112. Uppdaterad 131116 Stadga Föreningen bioteknikstudenterna Antagen 111112 Uppdaterad 131116 Förkortningar Föreningen Bioteknikstudenterna Styrelsen för Bioteknikstudenterna Bioteknikdagarna Projektgruppen för Bioteknikdagarna

Läs mer

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål KARLEKONS STADGAR Kapitel 1 Sammansättning och ändamål 1.1 Sammansättning Karlstads ekonomistuderandes förening (KarlEkon), är en självständig ideell förening vid Karlstads universitet. KarlEkon är fackligt

Läs mer

Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet

Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet Juridiska föreningen Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet 1 Namn Juridiska föreningen är en sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet och verkar som en ideell

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN FÖRSLAG STADGAR MESKALIN 1 NAMN Föreningens namn är Meskalin, och har sitt säte i Kalmar. Meskalin är en religiöst och partipolitiskt obunden förening. 2 SYFTE Meskalin ska representera och arbeta för

Läs mer

Stadgar för Datateknologsektionen

Stadgar för Datateknologsektionen Sidan 1 av 23 för Chalmers, Göteborg Uppdaterad: 2013-03-19 Sidan 2 av 23 Innehåll 1 Allmänt 3 2 Medlemmar 4 3 Organisation 5 4 Sektionsmötet 6 5 Valberedning 9 6 Sektionsstyrelsen 10 7 Studienämnden 12

Läs mer

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14 Stadgar för SSK-L 2 Innehållsförteckning 1 Ändamål 3 2 Medlemskap 3 3 Organisation 3 4 Stormöte 3 5 Valberedningen 4 6 Sjuksköterskesektionens styrelse 5 7

Läs mer

Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår

Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår Kapitel 1 Allmänna stadgar 1. Studentföreningen Kemisektionen härefter kallad K-sektionen är en sammanslutning av studenterna på civilingenjörsprogrammet

Läs mer

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Dessa stadgar ersätter 2012 års stadgar. Fastställdes i samband med höstmötet 2013. Denna version av stadgan är författad i Lund av Richard

Läs mer

Hembygdsgillet i Karlstad Stadgar

Hembygdsgillet i Karlstad Stadgar ÄNDAMÅL 1 Hembygdsgillet i Karlstad, Gillet, är en ideell förening vars ändamål och syfte är att med folklig tradition som grund verka för ett sunt nöjesliv i förening med god arbetsvilja. Gillets verksamhet

Läs mer

GÅRDSJÖBYGDENS FÖRENING

GÅRDSJÖBYGDENS FÖRENING 1 FÖRENINGENS NAMN OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Föreningens namn är: Gårdsjöbygdens Förening. Verksamhetsområdet är Gårdsjö m.o. 2. FÖRENINGENS ORGAN Föreningens organ är ÅRSMÖTET, STYRELSEN OCH REVISORERNA.

Läs mer

att verka för Karlstad universitets ekonomiutbildnings kvalitet att väcka intresse och debatt kring ekonomisk utbildning och forskning

att verka för Karlstad universitets ekonomiutbildnings kvalitet att väcka intresse och debatt kring ekonomisk utbildning och forskning KARLEKONS STADGAR Kapitel 1 Sammansättning och ändamål 1.1 Sammansättning Karlstads ekonomistuderandes förening (KarlEkon), är en självständig ideell förening vid Karlstads universitet. KarlEkon är fackligt

Läs mer

Stadgar för Kvinnokören Embla

Stadgar för Kvinnokören Embla Innehållsförteckning Kapitel 1 Allmänt... 1 Kapitel 2 Medlemskap... 1 Kapitel 3 Räkenskaper... 1 Kapitel 4 Styrelsen... 2 Kapitel 5 Företrädare... 2 Kapitel 6 Valberedningen... 2 Kapitel 7 Repertoarkommitté...

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL Mom 1 Föreningen skall verka för att personer som har eller har

Läs mer

Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF)

Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF) Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF) Inledande bestämmelser 1 Juridiska föreningen vid Umeå universitet, nedan föreningen, är en partipolitiskt, fackligt och religiöst oberoende ideell

Läs mer

3 Tillträde till föreningen har studenter vid Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet samt de som visar intresse däri.

3 Tillträde till föreningen har studenter vid Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet samt de som visar intresse däri. EHVS Stadgar Uppdaterade 2015-11-18 ÄNDAMÅL OCH SYFTE 1 Föreningens namn är Ekonomihögskolans i Växjö Studentförening, förkortat EHVS. Styrelsen ska ha sitt säte i Växjö 2 Föreningen är ideell med syftet

Läs mer

Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund

Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund 0 Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund (baserade på Förbundets Normalstadga för förening) Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Stadga för Gavlecon. - Ekonom- och Mäklarföreningen vid Högskolan i Gävle

Stadga för Gavlecon. - Ekonom- och Mäklarföreningen vid Högskolan i Gävle Stadga för Gavlecon - Ekonom- och Mäklarföreningen vid 1 Namn 1.1 Studentföreningens namn är Gavlecon. 2 Verksamhet 2.1 Föreningen har till ändamål att väcka intresse för och debatt kring ekonomiska frågor

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening

Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening VOOV, Veterinär Omtanke om Våldsutsatta, är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden förening i Sverige. 1 Förening, namn och säte Veterinär

Läs mer

Stadgar för Stockholms Dövas Förening

Stadgar för Stockholms Dövas Förening 1 Om föreningen Stadgar för Stockholms Dövas Förening Föreningens namn är Stockholms Dövas Förening (SDF). SDF bildades den 3 maj 1868 och har sitt säte i Stockholm. SDF är en partipolitiskt och religiöst

Läs mer

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE KAPITEL 1 Firma, säte och ändamål STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE 1:1 Namn 1:2 Säte Föreningens namn är Linjeföreningen BEWARE. Föreningens styrelse har sitt säte i Västerås. 1:3 Föreningstyp Linjeföreningen

Läs mer

Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Juridiska föreningen vid Umeå universitet Om föreningen 1. Juridiska föreningen vid Umeå universitet är en underförening till samhällsvetenskapliga sektionen (Samsek) och ytterst till Umeå studentkår (US).

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Propositioner Vårmöte.

Propositioner Vårmöte. Propositioner 2013-03-08 Vårmöte. Dessa ändringar som önskas göras är för att förtydliga samt åtgärda en del fel som är skrivna i KogVets stadgar. Samtliga ändringar, förutom tillägget av 7.3.2 har blivit

Läs mer

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF)

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) 1 Mål Föreningens mål är: - att sprida intresse för och kunskap om räddningshunden - att anordna lägerverksamhet och lagtävlingar för medlemmarna -

Läs mer

Stadgar Lund Sustainable Engineers

Stadgar Lund Sustainable Engineers Stadgar Lund Sustainable Engineers INNEHÅLL 1 ÄNDAMÅL... 1 2 NAMN... 1 3 MEDLEMMAR... 1 4 ORGANISATION... 2 5 FÖRENINGSMÖTE... 2 6 REVISORERNA... 3 7 FÖRENINGSSTYRELSEN... 4 8 PROJEKTGRUPPER... 5 9 FÖRERNINGSORDFÖRANDEN...

Läs mer

STADGAR. Sektionen för Medicinsk Teknik

STADGAR. Sektionen för Medicinsk Teknik STADGAR Sektionen för Medicinsk Teknik Senast ändrad 24 mars 2015 Innehåll 1 Allmänt 3 1.1 Namn............................... 3 1.2 Kårtillhörlighet.......................... 3 1.3 Ändamål.............................

Läs mer

!!! STADGAR. Konglig Samhällsbyggnadssektion, THS. Stockholm. Org. nr. 802412-5737 Drottning Kristinas väg 19, 100 44 Stockholm

!!! STADGAR. Konglig Samhällsbyggnadssektion, THS. Stockholm. Org. nr. 802412-5737 Drottning Kristinas väg 19, 100 44 Stockholm STADGAR Konglig Samhällsbyggnadssektion, THS Stockholm Org. nr. 802412-5737 Drottning Kristinas väg 19, 100 44 Stockholm Sid 2(14) Stadgan fastställd 2002-10-30. Sammanställd av Malin Svenningsson L99.

Läs mer

STADGAR för Villaföreningen Solbacken

STADGAR för Villaföreningen Solbacken STADGAR för Villaföreningen Solbacken Fastställda av årsmöte 2011-03-03 1 Ändamål och verksamhetsområde 1. Villaföreningen Solbacken nedan kallad föreningen är en partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper Ändamål 1 MediUm har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vi Umeå universitet. 2 Föreningen fungerar som kårförening inom Humanistiska

Läs mer

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014)

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Antagna 2014-03-20 Innehåll Stadgar för föreningen Svensk Miljöbas... 4 1 Namn och organisationsform... 4 2 Syfte... 4 3 Medlemskap... 4 4 Utträde... 4 5 Uteslutning...

Läs mer

Stadgar för Västerleds Trädgårdsstadsförening. Stadgar för Västerleds Trädgårdsstadsförening. Stadgeändring, förslag till årsmötet 27 april 2011

Stadgar för Västerleds Trädgårdsstadsförening. Stadgar för Västerleds Trädgårdsstadsförening. Stadgeändring, förslag till årsmötet 27 april 2011 Stadgeändring, förslag till årsmötet 27 april 2011 1 Nuvarande lydelse Stadgar för Västerleds Trädgårdsstadsförening fastställda vid föreningens sammanträde den 4 december 1967, den 29 maj 1968, den 10

Läs mer

Lindholmens Pubförening Stadgar 1 (7) Reviderad den 2007-02-26. Stadgar för. Lindholmens Pubförening På Chalmers campus Lindholmen

Lindholmens Pubförening Stadgar 1 (7) Reviderad den 2007-02-26. Stadgar för. Lindholmens Pubförening På Chalmers campus Lindholmen Lindholmens Pubförening Stadgar 1 (7) Stadgar för Lindholmens Pubförening På I samarbete med Ingenjörsteknolog- och Sjösektionen vid Chalmers Studentkår Gäller fr.o.m. 2007-06-30 Innehåll 1 ALLMÄNT...

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län.

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län. Stadgar 2009-04-29 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands

Läs mer

STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING

STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING Dessa stadgar har blivit initialt antagna vid föreningsmöte den 28 mars 1996. Revidering har beslutats och införts vid årsmöte: I. Den 9 mars 2008. II. Den 11 mars

Läs mer

Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 )

Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 ) Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 ) 1 NAMN Föreningens namn är NYKÖPING- OXELÖSUNDS SLÄKTFORSKARFÖRENING. 2 SÄTE Föreningen har sitt säte i Nyköping. 3 ÄNDAMÅL Nyköping-Oxelösunds Släktforskarförening

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens Stormöte 2013-05-22 Fastställda av Umeå Studentkårs Fullmäktige 2013-09-25 Kap. 1 Ändamål 1 Samhällsvetarsektionen (hädanefter sektionen)

Läs mer

Stadgar för SSK-L. Antagna VT 1995 Senaste revidering

Stadgar för SSK-L. Antagna VT 1995 Senaste revidering Stadgar för SSK-L Antagna VT 1995 Senaste revidering 2011-03-14 Innehållsförteckning 1 Ändamål 3 2 Medlemskap 3 3 Organisation 3 4 Stormöte 3 5 Valberedningen 5 6 s styrelse 5 7 Utskott 6 8 Sociala utskottet

Läs mer

Stadgar. Datateknologsektionen. Organisationsnummer 822002-1409 Version: 1.0

Stadgar. Datateknologsektionen. Organisationsnummer 822002-1409 Version: 1.0 Stadgar Datateknologsektionen Organisationsnummer Version: 1.0 Versionshistorik Version Datum Anmärkning Första Andra läsning läsning Ansvarig 0.1 1998-04-07 Första versionen Fredrik Claesson 0.2 1998-04-12

Läs mer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer 1 P a g e Föreningens stadgar Revision giltigt till årsmötet 2016-03-15 1 Föreningens firma Föreningens firma är med organisationsnummer 802007-2339. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Stadgar för föreningen Fair Action

Stadgar för föreningen Fair Action Stadgar för föreningen Fair Action På årsmötet 2015 beslutades att föreningen byter namn till Fair Action och att stadgarna ändras i enlighet med beslutet. Stadgarna antogs av Fair Trade Centers konstituerade

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1. ALLMÄNT... 4 1.1 Namn... 4 1.2 Ändamål och syfte... 4 KAPITEL

Läs mer

Stadgar för Svenska Pokerförbundet

Stadgar för Svenska Pokerförbundet Svenska Pokerförbundets Stadgar Sida 1 av 10 Stadgar för Svenska Pokerförbundet Dessa stadgar är antagna vid Svenska Pokerförbundets årsmöte 2010-02-13. Svenska Pokerförbundets Stadgar Sida 2 av 10 Kapitel

Läs mer

Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala

Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Grundad den 8 maj 2014 Reviderade och antagna den 25 februari 2015 Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Innehåll 1. Föreningens namn 2. Föreningens

Läs mer

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Stina Studieinspiratörerna Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Föreningen 1 Föreningens namn är Studieinspiratörerna. 2 Föreningen och dess

Läs mer

Stadgar Göteborg Lacrosse

Stadgar Göteborg Lacrosse Stadgar Göteborg Lacrosse 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Göteborg lacrosse med smeknamnet Seadrakes. Föreningen har sitt säte i Göteborgs kommun. 2 Syfte Föreningens syfte är att främja

Läs mer

Stadgar: Föreningen för studenter vid Idrottsvetenskapliga programmet och Tränarprogrammet vid Umeå universitet

Stadgar: Föreningen för studenter vid Idrottsvetenskapliga programmet och Tränarprogrammet vid Umeå universitet Stadgar: Föreningen för studenter vid Idrottsvetenskapliga programmet och Tränarprogrammet vid Umeå INNEHÅLL FÖRENINGENS VERKSAMHETSIDÉ OCH MÅL... 3 MEDLEMSKAP... 3 EKONOMI... 3 REVISION OCH ANSVARSFRIHET...

Läs mer

Wermlands Nations Stadgar Antagna

Wermlands Nations Stadgar Antagna Wermlands Nations Stadgar Antagna 1986-05-13 Åter antagna 2007-11-25 Reviderade 2011-12-03 Wermlands Nation Stadgar 2011-12-03 2 (8) Kapitel 1 Allmän bestämmelse 1.1 Ändamål Wermlands Nation i Linköping

Läs mer

MATEMATISK-NATURVETENSKAPLIGA SEKTIONEN LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA. Stadgar

MATEMATISK-NATURVETENSKAPLIGA SEKTIONEN LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA. Stadgar Stadgar Dessa stadgar antogs vid sektionens konstituerande möte 1993-10-25. Därefter reviderade i första läsningen 1994-03-17 och 1994-10-13. Dessa stadgar är senast reviderade 2015-04-15. Definitioner

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Skapande Broderi Stockholm

Skapande Broderi Stockholm Skapande Broderi Stockholm Antagna av årsmötet 2016-03-05, bekräftade av medlemsmötet? Allmänna bestämmelser 1 Skapande Broderi Stockholm är en ideell förening, som är politiskt och religiöst obunden.

Läs mer

Lunds universitets studentkårers karneval STADGA. Senast beslutad av Karnevalsorganet XXXX-XX-XX Gällande från 2015-0X-XX

Lunds universitets studentkårers karneval STADGA. Senast beslutad av Karnevalsorganet XXXX-XX-XX Gällande från 2015-0X-XX Lunds universitets studentkårers karneval STADGA Senast beslutad av Karnevalsorganet XXXX-XX-XX Gällande från 2015-0X-XX Innehåll 1. Ändamål och organisation... 2 2. Karnevalsorganet... 2 3. Karnevalskommittén...

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad: 2013-06-02

Stadgar. Senast reviderad: 2013-06-02 Stadgar Senast reviderad: 2013-06-02 1 Förening 1.1 Chalmers Robotförening är en ideell förening som är religiöst och partipolitiskt obunden. 1.2 Chalmers Robotförening är en kårförening under Chalmers

Läs mer

STADGAR FÖR M-BÅTSFÖRBUNDET

STADGAR FÖR M-BÅTSFÖRBUNDET STADGAR FÖR M-BÅTSFÖRBUNDET ANTAGNA VID ÅRSMÖTE 2004, ATT GÄLLA FRÅN ÅRSMÖTET 2005 STADGAR FÖR M-BÅTSFÖRBUNDET... 1 KAPITEL I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 2 KAPITEL II ÅRSMÖTE... 4 KAPITEL III FÖRBUNDSSTYRELSE...

Läs mer

3 FÖRBUNDETS MEDLEMSKAP I SAMMANSLUTNINGAR OCH VÄNFÖRENINGSAVTAL

3 FÖRBUNDETS MEDLEMSKAP I SAMMANSLUTNINGAR OCH VÄNFÖRENINGSAVTAL STADGAR FÖR AUTISM- OCH ASPERGERFÖRBUNDET Reviderade vid riksmöte 2017-04-22 1 NAMN Förbundets namn är Autism- och Aspergerförbundet. Förbundet är en ideell förening. 2 ÄNDAMÅL Autism- och Aspergerförbundet

Läs mer

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER 1 Ändamål KÄRRA VÄNNER är en ideell förening, vars syfte är att verka för att bevara byn Kärradals karaktär och verka för en god, trivsam och innehållsrik

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN GEN!US

STADGAR FÖR FÖRENINGEN GEN!US STADGAR FÖR FÖRENINGEN GEN!US 1) Föreningens firma GEN!US Föreningens firma är GEN!US 2) Föreningens ändamål GEN!US är en ideell förening som har till ändamål att öka genusmedvetenheten på Linköpings Universitet

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM. 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM. 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm. Stadgar STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm. 2 Föreningens syfte Refugees Welcome Stockholm är en ideell förening som har

Läs mer

Stadgar för Örebro Sportklubb

Stadgar för Örebro Sportklubb Stadgar för Örebro Sportklubb Örebro Sportklubb bildades den 28 oktober och har sin hemort i Örebro Kommun. Stadgarna senast ändrade och reviderade av årsmötet 2002 03 30 och 2005 04 26. Örebro Sportklubbs

Läs mer

1 FIRMA Sektionens namn är sektionen för det kognitionsvetenskapliga programmet, KogVet.

1 FIRMA Sektionens namn är sektionen för det kognitionsvetenskapliga programmet, KogVet. DEFINITIONER Förtroendevald: Förtroendevald är den som av medlemsmötet valts att inneha en post inom sektionen. Läsdagar: Med läsdagar avses helgfria vardagar under terminstid med undantag från och med

Läs mer

Stadgar för Parent Teacher Association (PTA) vid Internationella Engelska Skolan i Järfälla (IESJ)

Stadgar för Parent Teacher Association (PTA) vid Internationella Engelska Skolan i Järfälla (IESJ) Stadgar för Parent Teacher Association (PTA) vid Internationella Engelska Skolan i Järfälla (IESJ) 1 Föreningens ändamål 2 Säte Internationella Engelska Skolan i Järfälla (IESJ) har en föräldraförening

Läs mer

Stadgar för Stureby SK

Stadgar för Stureby SK Stadgar för Stureby SK 1 Föreningen har till uppgift främja och genom sina medlemmar utöva allmän idrottslig verksamhet. För detta ändamål skall föreningen verka för idrottens bästa, välja ändamålsenliga

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1 Allmänna bestämmelser Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Hovenäsets Intresseförening 2. Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att verka för åretrunt-

Läs mer

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar Vid en konstituerande stämma i Eslöv fredagen den i november 2007 har följande stadgar antagits: 1. Ändamål. 1.1 Föreningen skall verka för att

Läs mer

Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland

Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland 2013-11-21 Sida 1 (5) Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland 1.kap Ändamål FMK Södermanland är en ideell förening med verksamhet inom trafiksäkerhet, trafikmiljö och konsumentfrågor. Föreningen

Läs mer

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt STADGAR Antagna på årsmöte 2014-11-22 Kapitel 1 - Allmänt 1. Definition PUSH Sverige - plattformen där unga samarbetar för hållbarhet, som i dessa stadgar 1 benämns nätverket, är ett nationellt nätverk

Läs mer

Förslag till ändring av stadgarna!

Förslag till ändring av stadgarna! Förslag till ändring av stadgarna 2014-02-18 Styrelsen har tagit fram förslag till ändring av stadgarna enligt följande sidor. Styrelsen har gått igenom stadgarna och sett behov av att modernisera språket

Läs mer