Stadgar för Linköpings Y-teknologsektion

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stadgar för Linköpings Y-teknologsektion"

Transkript

1 Stadgar för Linköpings Y-teknologsektion organisationsnummer Antagna

2 Innehåll 1 Ändamål 5 2 Medlemmar Regler för Medlemskap Avsägning av medlemskap Hedersmedlemmar Övriga medlemmar Organisation Utövare av verksamhet Styrdokument Verksamhetsår Firmatecknare Sektionsmötet Ställning Antal samt regler för mötesbegäran Tid och lokal Utlysande Motionsstopp Deltagarrättigheter Beslutmässighet Beslutsfattning Personval Vårmötet Höstmötet Ansvarsfrihet Val av revisorer och revisorsuppleant Styrelsen Allmänna bestämmelser Beskrivning Sammansättning Styrelsemöten Beslutsfattning Beslutsmässighet Beslut per capsulam Uppgifter Styrelsen Ordförande Vice ordförande Chefsbyråkrat Skattmästare Entledigande av funktionär

3 6 Studienämnden Uppdrag Sammansättning Ansvar Uppgifter Studienämndsordförande Sexmästeriet Uppdrag Sammansättning Ansvar Redovisning Tecknande av konton Kassörens uppgifter Sexmästare Fadderiet Uppdrag Sammansättning Ansvar Redovisning Kommendörens uppgifter Kassörens uppgifter Damklubben Yvette Uppdrag Sammansättning Ansvar Sammansättning Redovisning Ordförandens uppgifter Kassörens uppgifter Medlemskriterier Valberedning Sammansättning Valberedningens uppgifter Verksamhetsår Revision Uppdrag Regler gällande andra uppdrag Rättigheter vid styrelsemöten Rättigheter till protokoll Revisionsberättelse Ekonomisk granskning

4 12 Ekonomi Beslutsfattare Arvoden Resultatsträvan Årsredovisning Protokoll Möten Justering Anslående Y-sektionens Kansli Uppdrag Ansvar Sammansättning Stadgeändringar Förslag Beslut Andra läsning Justering Upplösning av sektionen Förslag Beslut Fördelning av tillgångar Medlemsavgifter Tolkning av stadgar 23

5 1 Ändamål Linköpings Y-teknologsektion (Y-sektionen) är en studerandesektion vid Linköpings tekniska högskola, LiTH, med uppgift att stärka sammanhållningen mellan sektionens medlemmar, samt att tillvarata medlemmarnas intressen inom områden som studiebevakning, omvärldskontakter och studiesociala frågor. Y-sektionen är som organisation religiöst och partipolitiskt obunden. 2 Medlemmar 2.1 Regler för Medlemskap Ordinarie medlemskap i Y-sektionen erhålles efter anmälan. För att ingå medlemskap krävs registrering vid något av programmen: Teknisk Fysik och Elektroteknik (Y-programmet), Teknisk Fysik och Elektroteknik - Internationell (Yiprogrammet) eller Medicinsk Teknik (µ-programmet) vid LiTH. Medlemskap kräver erläggande av beslutad medlemsavgift. En medlem förlorar sitt medlemskap ett år efter avregistrering från Y-, Yi- eller µ-programmet. Person som förlorat sitt medlemskap på grund av avregistrering från programmet återfår automatiskt detta vid återregistrering. 2.2 Avsägning av medlemskap Medlem som önskar avsäga sig sitt medlemskap kan göra detta via skriftlig ansökan till styrelsen. 2.3 Hedersmedlemmar Hedersmedlem utses av sektionsmöte eller av enhällig styrelse. Hedersmedlem är befriad från sektionsavgift. 2.4 Övriga medlemmar Styrelsen kan tillåta övriga personer att bli medlemmar i Y-sektionen. Sådant beslut äger styrelsen rätt att ompröva varje verksamhetsår.

6 3 Organisation 3.1 Utövare av verksamhet Y-sektionens verksamhet utövas av Sektionsmötet Styrelsen Övriga utskott representerade i Kansliet Valberedningen 3.2 Styrdokument Förutom stadgarna har Y-sektionen tre styrdokument som fastställs av sektionsmötet: Arbetsordning Årsbudget Y-sektionens grafiska profil Om konflikt finns mellan stadgar och övriga styrdokument gäller det som anges i stadgarna. 3.3 Verksamhetsår Y-sektionens verksamhetsår omfattar tidsperioden 1 juli till 30 juni. 3.4 Firmatecknare Y-sektionens firma tecknas av ordföranden. Ordinarie postgiro- och bankkonton tecknas av skattmästaren. Styrelsen kan besluta att utse speciell kontotecknare för särskilt ändamål.

7 4 Sektionsmötet 4.1 Ställning Sektionsmötet är sektionens högsta beslutande organ. 4.2 Antal samt regler för mötesbegäran Sektionsmötet ska under verksamhetsåret hålla minst två sammanträden, ett höstmöte senast den 30 november och ett vårmöte senast den 30 april. Sektionsmötet sammanträder på kallelse av styrelsen. Rätt att hos styrelsen begära sektionsmöte tillkommer två styrelseledamöter sektionsrevisor tjugofem medlemmar 4.3 Tid och lokal Tid och lokal för sektionsmöte fastställs av styrelsen, dock ska extra sektionsmöte hållas inom 20 läsdagar efter det att yrkande därpå inkommit till styrelsen. Med läsdagar menas i dessa stadgar schemalagda dagar ingående i en läsperiod. Läsperiodernas omfattning beslutas årligen av Tekniska fakultetsnämnden. 4.4 Utlysande Kallelse och preliminär föredragningslista ska delges medlemmarna senast 15 läsdagar före sektionsmötet. Slutgiltig föredragningslista ska finnas tillgänglig senast 5 kalenderdagar före sektionsmötet. Därefter kan ytterligare punkter läggas till föredragningslistan endast om mötet så beslutar. I detta fall får dock i ekonomiska frågor ej beslutas om utgifter större än 1/10 prisbasbelopp. 4.5 Motionsstopp Motioner ska inlämnas till styrelsen senast 10 kalenderdagar före sektionsmötet. 4.6 Deltagarrättigheter Närvaro-, yttrande-, yrkande- och rösträtt tillkommer varje ordinarie och övrig medlem. Närvaro-, yttrande- och yrkanderätt tillkommer hedersmedlem. Röstning via fullmakt är ej tillåten. 4.7 Beslutmässighet Sektionsmötet är beslutsmässigt då minst tjugofem ordinarie medlemmar är närvarande. 4.8 Beslutsfattning Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst, utom vid personval då lottning sker.

8 4.9 Personval Vid personval får sektionsmedlem väcka förslag till kandidat på sittande möte Vårmötet Vid vårmötet ska följande punkter förekomma val av styrelse val av studienämnd val av kanslimedlemmar val och nominering av representanter till de poster inom LiTH och LinTek vilka Y- sektionen har att besätta val av två revisorer och en revisorssuppleant fastställande av sektionsavgift och budget för nästkommande verksamhetsår fastställande av arbetsordning för Y-sektionen för nästkommande verksamhetsår information om vem som är fadderiets kassör 4.11 Höstmötet Vid höstmötet ska följande punkter förekomma behandling av verksamhets- och revisionsberättelse beslut om ansvarsfrihet för föregående års styrelse val av valberedning och fastställande av instruktion för densamma val av fadderikommendör Ansvarsfrihet Styrelseledamot eller före detta dito får ej deltaga i beslut om egen ansvarsfrihet Val av revisorer och revisorsuppleant Ny eller omvald styrelseledamot får ej deltaga i val av revisorer och revisorssuppleant.

9 5 Styrelsen 5.1 Allmänna bestämmelser Beskrivning Styrelsen handhar den direkta ledningen av sektionen och ansvarar inför sektionsmötet för sektionens ekonomi och verksamhet Sammansättning Styrelsen består av sju till tio ledamöter varav en ordförande, en vice ordförande, en chefsbyråkrat och en skattmästare. Fördelningen av övriga styrelseposter avgörs på sektionsmöterna. Samtliga styrelsemedlemmar ska vara ordinarie sektionsmedlemmar Styrelsemöten Styrelsen ska sammanträda minst fyra gånger per termin. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Rätt att hos ordföranden begära styrelsemöte tillkommer styrelseledamot sektionsrevisor tio medlemmar Beslutsfattning Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst, utom vid personval då lottning sker Beslutsmässighet Styrelsen är besultsmässiga då en majoritet av ledamöterna är närvarande Beslut per capsulam Beslut per capsulam får fattas vid frågor som inte kan vänta till nästkommande styrelsemöte. Samtliga styrelseledamöter äger rätt hos ordföranden att begära beslut per capsulam. Hur beslutsprocessen ska gå till regleras i arbetsordningen. Beslut per capsulam fattas med kvalificerad majoritet av styrelseledamöterna. 5.2 Uppgifter Styrelsen åligger att utse fadderiets kassör utse sexmästeriets kassör utse damklubben Yvettes kassör upprätta verksamhetsberättelse efter avslutat verksamhetsår

10 5.2.2 Ordföranden åligger att representera sektionen och föra dess talan leda och övervaka styrelsens arbete teckna sektionens firma Vice ordföranden åligger att vara ordföranden behjälplig Chefsbyråkraten åligger att föra protokoll vid sektions- och styrelsemöten handha sektionens arkiv Skattmästaren åligger att förvalta sektionens kassa och föra bok över sektionens inkomster och utgifter teckna sektionens ordinarie konton upprätta sektionens bokslut efter avslutat verksamhetsår 5.3 Entledigande av funktionär Styrelsen får, om särskilda skäl föreligger och efter hörande av revisorerna, entlediga funktionär vald vid sektionsmötet som skriftligen ansökt därom. Styrelsen får tillförordna annan person att fullföra den entledigades uppgifter till nästa sektionsmöte, då val av funktionär ska ske. Tillförordnad styrelseledamot har ej rösträtt i styrelsen och ej heller medansvar för fattade beslut.

11 6 Studienämnden 6.1 Uppdrag Studienämndens arbete syftar till att övervaka studiefrågor, främja sektionens kontakter med lärarna, institutionerna och övriga LiTH, samt att hålla god kontakt med sektionens medlemmar. 6.2 Sammansättning Studienämnden består av 6.3 Ansvar studienämndsordförande övriga medarbetare. Studienämndsordförande ansvarar inför styrelsen. Övriga medarbetare ansvarar inför studienämndsordförande. 6.4 Uppgifter Studienämnden åligger att tillvarata sektionens medlemmars intressen i studiefrågor dokumentera studiebevakningen Studienämndsordföranden åligger att i studiefrågor representera sektionen och föra dess talan leda sektionens studiebevakning.

12 7 Sexmästeriet 7.1 Uppdrag Sexmästeriet ansvarar för sektionens festverksamhet. 7.2 Sammansättning Sexmästeriet består av sexmästare sexmästeriets kassör övriga medarbetare. Övriga medarbetare utses av sexmästaren. 7.3 Ansvar Sexmästaren och sexmästeriets kassör ansvarar inför styrelsen. Övriga medarbetare ansvarar inför sexmästaren. 7.4 Redovisning Sexmästeriets redovisning ska utgöra underlag för Y-sektionens koncernbokslut. 7.5 Tecknande av konton Sexmästaren jämte sexmästeriets kassör tecknar var för sig sexmästeriets konton. 7.6 Kassörens uppgifter Sexmästerikassören åligger att förvalta sexmästeriets kassa och föra bok över sexmästeriets inkomster och utgifter upprätta sexmästeriets bokslut efter avslutat verksamhetsår Sexmästaren åligger att leda och övervaka sexmästeriets arbete.

13 8 Fadderiet 8.1 Uppdrag Fadderiet ansvarar för Y-sektionens del av mottagningsverksamheten. 8.2 Sammansättning Fadderiet består av fadderikommendör fadderiets kassör övriga medarbetare Övriga medarbetare utses av fadderikommendören 8.3 Ansvar Fadderikommendören och fadderiets kassör ansvarar inför styrelsen. Övriga medarbetare ansvarar inför fadderikommendören. 8.4 Redovisning Fadderiets redovisning ska utgöra underlag för Y-sektionens koncernbokslut. 8.5 Kommendörens uppgifter Fadderikommendören åligger att leda och övervaka fadderiets arbete. 8.6 Kassörens uppgifter Fadderikassören åligger att förvalta fadderiets kassa och föra bok över fadderiets inkomster och utgifter upprätta fadderiets bokslut efter avslutat verksamhetsår.

14 9 Damklubben Yvette 9.1 Uppdrag Damklubben Yvette verkar för att främja socialt och kulturellt umgänge mellan Y-sektionens kvinnliga medlemmar. 9.2 Sammansättning Damklubben Yvettes styrelse består av Yvetteordförande Yvettekassör övriga styrelsemedlemmar. Övriga styrelsemedlemmar utses av ordföranden. 9.3 Ansvar Damklubben Yvettes ordförande och kassör ansvarar inför styrelsen. Yvettes övriga styrelsemedlemmmar ansvarar inför Yvettes ordförande. 9.4 Sammansättning Damklubben Yvettes styrelse består av Yvetteordförande Yvettekassör övriga styrelsemedlemmar. Övriga styrelsemedlemmar utses av ordföranden. 9.5 Redovisning Damklubben Yvettes redovisning ska utgöra underlag för Y-sektionens koncernbokslut. 9.6 Ordförandens uppgifter Yvetteordföranden åligger att leda och övervaka damklubben Yvettes arbete. 9.7 Kassörens uppgifter Yvettekassören åligger att förvalta damklubbens kassa och föra bok över damklubbens inkomster och utgifter upprätta damklubbens bokslut efter avslutat verksamhetsår.

15 9.8 Medlemskriterier Kriterier för medlemskap i damklubben Yvette är medlemskap i Y-sektionen total avsaknad av Y-kromosomer.

16 10 Valberedning 10.1 Sammansättning Valberedningen består av en representant från vardera årskurserna ett, två, tre och fyra samt en representant från godtycklig årskurs. Valberedningen väljer inom sig en ordförande Valberedningens uppgifter Det åligger valberedningen att nominera kandidater till de befattningar som ska tillsättas av sektionsmöte infordra förslag på kandidater till sektionens funktionärer senast fem läsdagar före mötet anslå valberedningens förslag under verksamhetsåret bistå styrelsen med förslag vid fyllnadsval Verksamhetsår Valberedningens verksamhetsår omfattar, till skillnad från sektionens, tidsperioden 1 december till 30 november.

17 11 Revision 11.1 Uppdrag Revisorerna har till uppdrag att granska sektionens verksamhet och ekonomi Regler gällande andra uppdrag Revisor och revisorssuppleant får ej inneha annan befattning inom sektionen eller annat av sektionen arvoderat uppdrag Rättigheter vid styrelsemöten Revisor har närvaro-, yttrande- och yrkanderätt vid styrelsemöte Rättigheter till protokoll Revisor och revisorssuppleant äger rätt att ta del av samtliga protokoll och övriga handlingar Revisionsberättelse Revisionsberättelse ska innehålla yttrande i fråga om ansvarsfrihet för berörda funktionärer Ekonomisk granskning Om funktionär avgår under pågående verksamhetsår ska all berörd ekonomisk verksamhet omedelbart granskas.

18 12 Ekonomi 12.1 Beslutsfattare Endast styrelse- eller sektionsmöte har rätt att fatta beslut i ekonomiska frågor å Y-sektionens vägnar. Styrelsen har även rätt att ta enskilda ekonomiska beslut reglerade i arbetsordningen Arvoden Arvoden till funktionärer fastställs av sektionsmötet Resultatsträvan Y-sektionen strävar mot att det ackumulerade resultatet för sexmästeriet, fadderiet och damklubben Yvette, var och en för sig, ska uppgå till noll kronor på lång sikt Årsredovisning I årsredovisningen för Y-sektionen ska det ackumulerade resultatet för de tre utskotten sexmästeriet, fadderiet och damklubben Yvette redovisas.

19 13 Protokoll 13.1 Möten På styrelse- och sektionsmöten ska beslutsprotokoll föras Justering Protokoll ska justeras av mötesordföranden samt en utsedd justeringsperson, dock två vid sektionsmöte Anslående Protokoll ska anslås senast tio läsdagar efter mötet, dock inte mer än 4 veckor.

20 14 Y-sektionens Kansli 14.1 Uppdrag Kansliet ska vara ett diskussionsforum för kansliets medlemmar och styrelsen samt vara en kontakt mellan utskotten och styrelsen Ansvar Kanslimedlemmar ansvarar inför Styrelsen Sammansättning Kansliet består av: Styrelsen Sexmästaren Studienämdsordföranden Fadderikommendören Yvetteordföranden Övriga utskottsordföranden Representanter vars medverkan gynnar sektionen. Vilka dessa är regleras i arbetsordningen.

21 15 Stadgeändringar 15.1 Förslag Förslag till ändringar av dessa stadgar ska inlämnas som motion till sektionsmöte Beslut Sektionsmötet ska behandla ändringsförslaget vid två på varandra följande möten med minst 30 kalenderdagars mellanrum. Av dessa ska minst ett vara hösteller vårmöte. För beslut fordras vid båda tillfällena minst 2/3 majoritet Andra läsning Vid andra behandlingen kan det vid förra mötet antagna stadgeändringsförslaget endast bifallas eller avslås Justering Då ändringarna införs i stadgarna efter sektionsmötet ska dessa ändringar justeras av mötesordförande samt av de två justeringspersonerna.

22 16 Upplösning av sektionen 16.1 Förslag Förslag om upplösning av sektionen ska finnas upptagen på föredragningslistan som första punkt efter formalia. Följande punkt ska vara ett förslag om disposition av sektionens tillgångar efter en upplösning Beslut För bifall av förslaget krävs att sektionsmötet med minst 3/4 majoritet beslutar om upplösning av sektionen. I beslutet under denna punkt ska även ingå ett datum för upplösning och ett tidigare datum för ett avslutande sektionsmöte där det fattas beslut om revision och styrelsens ansvarsfrihet Fördelning av tillgångar Sektionens tillgångar ska vid en upplösning tillfalla frivillig förening som i sina stadgar har förbehåll om fullt medlemskap endast för studerande vid Y- programmet, Yi-programmet och µ-programmet och utexaminerade civilingenjörer från Y, Yi och µ, såvida sektionsmötet ej beslutar annorlunda Medlemsavgifter Såvida ej annorlunda beslutas äger medlem av Y-sektionen ej rätt att återfå del av sektionsavgift för återstående del av termin efter upplösningsdatum.

23 17 Tolkning av stadgar Vid frågor om tolkning av dessa stadgar gäller, intill dess frågan avgjorts av sektionsmötet, styrelsens mening. Dessa stadgar ersätter alla tidigare stadgar. Tidigare stadgar är Samt två tidigare stadgar som är odaterade.

Till hedersmedlem kan av sektionsmötet utses person som synnerligen främjat sektionens intressen och strävanden.

Till hedersmedlem kan av sektionsmötet utses person som synnerligen främjat sektionens intressen och strävanden. 1. Ändamål 1.1. Syfte N-sektionen är en ideell förening som har till uppgift att verka för sammanhållningen mellan sina medlemmar, samt att bevaka och tillvarata deras intressen. 1.2. Utbildningsprogram

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

Stadgar för Lingsektionen

Stadgar för Lingsektionen Stadgar för Lingsektionen Stadgar för Lingsektionen på Tekniska högskolan vid Linköpings universitet, organisationsnummer 822001-9262. Fastställt under Sektionsmötet 2015-04-22. 1 Innehåll 1 Firma 5 1.1

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04 Stadgar Senast reviderad 2013-11- 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 SYFTE... 4 1.2 FIRMA... 4 1.3 SÄTESORT... 4 1.4 VERKSAMHETSÅR... 4 1.5 FIRMATECKNARE... 4 1.6 ORGANISATION... 4 1.7 STYRDOKUMENT...

Läs mer

Stadgar. Datateknologsektionen. Organisationsnummer 822002-1409 Version: 1.0

Stadgar. Datateknologsektionen. Organisationsnummer 822002-1409 Version: 1.0 Stadgar Datateknologsektionen Organisationsnummer Version: 1.0 Versionshistorik Version Datum Anmärkning Första Andra läsning läsning Ansvarig 0.1 1998-04-07 Första versionen Fredrik Claesson 0.2 1998-04-12

Läs mer

Stadga Teknologsektionen Informationsteknik Chalmers tekniska högskola

Stadga Teknologsektionen Informationsteknik Chalmers tekniska högskola Chalmers tekniska högskola Antagen: 2003 01 27 Sida 1 av 25 Innehåll 1 Allmänt 4 1.1 Definition.................................... 4 1.2 Medlemmar................................... 4 1.3 Verksamhetsår.................................

Läs mer

Senast reviderad 2010-05-19

Senast reviderad 2010-05-19 STUDENTFIKET CAMPUS NORRKÖPING Studentfiket Campus Norrköping Senast reviderad 2010-05-19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT... 4 1.1. SYFTE... 4 1.2. FIRMA... 4 1.3. SÄTESORT... 4 1.4. VERKSAMHETSÅR... 4

Läs mer

Stadgar. Gäller från senaste stadgeändring 2015-02-11 och ersätter alla tidigare versioner. Karin Elgh Ordförande 2014/2015 1 (8)

Stadgar. Gäller från senaste stadgeändring 2015-02-11 och ersätter alla tidigare versioner. Karin Elgh Ordförande 2014/2015 1 (8) 1 (8) MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN Stadgar Gäller från senaste stadgeändring 2015-02-11 och ersätter alla tidigare versioner Karin Elgh Ordförande 2014/2015 Mikael Mäkinen Vice Ordförande 2014/2015 2 (8) Maskinteknologsektionens

Läs mer

1. NAMN 2. MEDLEM 3. ORGANISATION 4. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 5. STYRDOKUMENT 6. BESLUTSFATTANDE. förtroenderådet i ryd STADGAR

1. NAMN 2. MEDLEM 3. ORGANISATION 4. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 5. STYRDOKUMENT 6. BESLUTSFATTANDE. förtroenderådet i ryd STADGAR Antagna av Hyresbetalarmötet den 14 februari 1973. Senast reviderade av Boendestämman den 23 Maj 2011. Dessförinnan reviderade 2010-04-28, 2009-01-22, 2008-11-18, 2007-11-13, 2004-11-08, 2003-05-13, 2002-11-11,

Läs mer

STADGAR FÖR SEKTIONEN FÖR ARKITEKTUR OCH INDUSTRIDESIGN INOM TEKNOLOGKÅREN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA, A-SEKTIONEN

STADGAR FÖR SEKTIONEN FÖR ARKITEKTUR OCH INDUSTRIDESIGN INOM TEKNOLOGKÅREN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA, A-SEKTIONEN STADGAR FÖR SEKTIONEN FÖR ARKITEKTUR OCH INDUSTRIDESIGN INOM TEKNOLOGKÅREN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA, A-SEKTIONEN Organisationsnummer: 802433-7175 Förening grundad: 651111 Stadgar tagna: 050510 samt

Läs mer

Stadgar för Datateknologsektionen

Stadgar för Datateknologsektionen Sidan 1 av 23 för Chalmers, Göteborg Uppdaterad: 2013-03-19 Sidan 2 av 23 Innehåll 1 Allmänt 3 2 Medlemmar 4 3 Organisation 5 4 Sektionsmötet 6 5 Valberedning 9 6 Sektionsstyrelsen 10 7 Studienämnden 12

Läs mer

Reviderad 2010-02-17. Stadgar för PULS PersonalvetarUtbildningen i Linköpings Sektion (antagna 2010-02-16)

Reviderad 2010-02-17. Stadgar för PULS PersonalvetarUtbildningen i Linköpings Sektion (antagna 2010-02-16) Stadgar för PULS PersonalvetarUtbildningen i Linköpings Sektion (antagna 2010-02-16) Innehåll 1. Syfte och ändamål.... 1 2. Medlemmars rättigheter och skyldigheter... 2 3. Årsmöte, Höstmöte och Extra årsmöte....

Läs mer

En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas.

En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas. STADGAR FÖR FÖRENINGEN FÖRENADE FESTERIER INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 FÖRENINGENS MEDLEMMAR... 2 ÅRSMÖTE och EXTRA ÅRSMÖTE... 3 VALBEREDNING... 4 REVISION... 5 STYRELSEN... 5 ÖVRIGA

Läs mer

Stadgar. Sektionen för Industriell Ekonomi inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet. Senaste ändringarna tagna 2013-04-16

Stadgar. Sektionen för Industriell Ekonomi inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet. Senaste ändringarna tagna 2013-04-16 Stadgar Sektionen för Industriell Ekonomi inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet Senaste ändringarna tagna 2013-04-16 Innehåll 1 SEKTIONEN... 3 2 MEDLEMMAR... 4 3 ORGANISATION...

Läs mer

3 Sammansättning... 14 4 Styrelsemedlemmar... 14 5 Fyllnadsval... 14 6 Styrelsesammanträde... 14 7 Kallelse till styrelsesammanträde...

3 Sammansättning... 14 4 Styrelsemedlemmar... 14 5 Fyllnadsval... 14 6 Styrelsesammanträde... 14 7 Kallelse till styrelsesammanträde... Innehåll Övergripande stadgar... 4 Kap 1 Allmänt... 4 1 Föreningsnamn... 4 2 Verksamhetsbeskrivning... 4 3 Verksamhetsort... 4 4 Verksamhetsår... 4 5 Firmateckning... 4 6 Beslutsordning... 4 Kap 2 Stadgar...

Läs mer

FLiNS Stadgar Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare FÖRENINGEN LINKÖPINGS NATIONALEKONOMER OCH STATSVETARE STADGAR

FLiNS Stadgar Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare FÖRENINGEN LINKÖPINGS NATIONALEKONOMER OCH STATSVETARE STADGAR FÖRENINGEN LINKÖPINGS NATIONALEKONOMER OCH STATSVETARE STADGAR Antagna av FLiNS årsmöte 2015 Förslag till FLiNS årsmöte 2015 1 Innehållsförteckning 1 Firma... 3 2 Syfte... 3 3 Firmatecknare... 3 4 Medlemskap...

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Stadgar rörande Kultur, Samhälle och Mediegestaltning vid Linköpings universitet

Stadgar rörande Kultur, Samhälle och Mediegestaltning vid Linköpings universitet Stadgar rörande Kultur, Samhälle och Mediegestaltning vid Linköpings universitet Reviderade 09-01-19 Övergripande stadgar Kap 1 Allmänt 1 Föreningsnamn Föreningens namn är SKUM vid Linköpings universitet.

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Stadgar Lund Sustainable Engineers

Stadgar Lund Sustainable Engineers Stadgar Lund Sustainable Engineers INNEHÅLL 1 ÄNDAMÅL... 1 2 NAMN... 1 3 MEDLEMMAR... 1 4 ORGANISATION... 2 5 FÖRENINGSMÖTE... 2 6 REVISORERNA... 3 7 FÖRENINGSSTYRELSEN... 4 8 PROJEKTGRUPPER... 5 9 FÖRERNINGSORDFÖRANDEN...

Läs mer

Stadga för Gavlecon. - Ekonom- och Mäklarföreningen vid Högskolan i Gävle

Stadga för Gavlecon. - Ekonom- och Mäklarföreningen vid Högskolan i Gävle Stadga för Gavlecon - Ekonom- och Mäklarföreningen vid 1 Namn 1.1 Studentföreningens namn är Gavlecon. 2 Verksamhet 2.1 Föreningen har till ändamål att väcka intresse för och debatt kring ekonomiska frågor

Läs mer

Stadgar för ElektroTekniska Föreningen vid TLTH

Stadgar för ElektroTekniska Föreningen vid TLTH Stadgar antagna för ETF vid terminsmötet den 20 maj 1964. Reviderade den 28 september 1983. Reviderade den 18 maj 2004. Reviderade den 13 maj 2008. Reviderade den 20 november 2012. 1 Inledande bestämmelser

Läs mer

Stadgar för DatorSektionen (kallat DS) med hemort på Högskolan i Jönköping

Stadgar för DatorSektionen (kallat DS) med hemort på Högskolan i Jönköping Sid. 1(9) Stadgar för (kallat DS) med hemort på DS verksamhetsidé DS skall ta till vara och sprida kompetens beträffande datorer, datornätverk och mjukvara. DS skall utforma sin verksamhet så att alla

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Stadgar för Yamaha Custom Club, org.nr. 847000-9054 Reviderade av Årsmötet 2015-07-10

Stadgar för Yamaha Custom Club, org.nr. 847000-9054 Reviderade av Årsmötet 2015-07-10 1. Ändamål Stadgar för Yamaha Custom Club, org.nr. 847000-9054 Reviderade av Årsmötet 2015-07-10 Yamaha Custom Club Sweden (YCC) i dessa stadgar kallad klubben, är en på demokratisk grund byggd ideell

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14 Stadgar för SSK-L 2 Innehållsförteckning 1 Ändamål 3 2 Medlemskap 3 3 Organisation 3 4 Stormöte 3 5 Valberedningen 4 6 Sjuksköterskesektionens styrelse 5 7

Läs mer