PERSONLIGHETSSTÖRNINGAR OCH SVÅRARE PSYKIATRISKA TILLSTÅND. Lena Hedlund

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PERSONLIGHETSSTÖRNINGAR OCH SVÅRARE PSYKIATRISKA TILLSTÅND. Lena Hedlund"

Transkript

1 PERSONLIGHETSSTÖRNINGAR OCH SVÅRARE PSYKIATRISKA TILLSTÅND Lena Hedlund

2 PSYKIATRISK DIAGNOSTIK Affektiva- och ångesttillstånd Personlighetsstörningar Neuropsykiatriska funktionshinder----- Strukturerad personlighet God verklighetsuppfattning God mentaliseringsförmåga Stabil självbild Psykos Sämre mentaliseringsförmåga Allmänt svårt med mellanmänskliga relationer. Instabil självbild Störd verklighetsuppfattning Störd självuppfattning Kognitiva nedsättningar

3 Personlighetsstörningar 10 grupper, 10 % av befolkningen Paranoid personlighetsstörning Paranoid personlighetsstörning innebär att personen är ovanligt misstänksam mot andra människor. Schizoid personlighetsstörning Schizoid personlighetsstörning innebär en brist på intresse för sociala relationer. Personen föredrar att vara själv och har få, om några, nära vänner. Schizotyp personlighetsstörning Schizotyp personlighetsstörning innebär ofta social isolering, och personen uppfattas ha ett udda beteende. Personen saknar förmåga till socialt samspel och känner obehag eller ångest i sociala situationer. Antisocial personlighetsstörning Antisocial personlighetsstörning innebär att personen har en svag moralisk utveckling och saknar respekt för andra människors rättigheter och för sociala normer.

4 Borderline personlighetsstörning Borderline personlighetsstörning innebär svårigheter att hantera känslor, turbulenta mellanmänskliga relationer och ett extremt svart-vitt tänkande. Histrionisk personlighetsstörning Histrionisk personlighetsstörning innebär starka känslouttryck, ett orimligt stort behov av uppmärksamhet, och ett olämpligt förföriskt uppträdande. Narcissistisk personlighetsstörning Narcissistisk personlighetsstörning innebär ett stort självhävdelsebehov, en överdriven grandios självbild, och en brist på medkänsla inför andra människor. Personen tror sig ofta ha stora talanger och när fantasier om stor framgång, makt, skönhet, och status. Fobisk personlighetsstörning Fobisk personlighetsstörning innebär en känsla av otillräcklighet, en rädsla för kritik och negativa omdömen och för att inte vara omtyckt. Personen undviker social kontakt av rädsla för att bli ogillad, förlöjligad eller avvisad.

5 Osjälvständig personlighetsstörning Osjälvständig personlighetsstörning innebär en vilja att bli omhändertagen och en rädsla för att bli övergiven. Personen undviker att ta egna beslut och låter andra ta ansvar och initiativ. Tvångsmässig personlighetsstörning Tvångsmässig personlighetsstörning innebär ett överdrivet flitigt och prestationsinriktat levnadssätt som leder till att personliga relationer försummas. Personen är så upptagen av ordning, detaljer, regler, mm att själva meningen med aktiviteten går förlorad

6 Dissociation Dissociation är en psykologisk försvarsmekanism med ett förändrat medvetandetillstånd, som innebär att individen hanterar konflikter eller påfrestningar genom undvikande som manifesterar sig i ett sammanbrott av sådana vanligtvis integrerade funktioner som mental närvaro, medvetande, minne, perception och motorik.

7 Hypnagoga upplevelser Hypnagoga hallucinationer är hallucinationer som uppkommer i samband med insomnandet. Hallucinationerna är ofta visuella och/eller audiovisuella, men det förekommer även dofter eller känningar etc. Det är ett fenomen som skiljer sig från drömmar i den meningen att man är vaken och medveten om detta. Vissa människor lider av en återkommande kombination av sömnparalys och skräckfyllda hypnagoga hallucinationer när de gått och lagt sig för att sova. Hallucinationen kan bestå i att en varelse rör sig i rummet eller är vid sängen och betraktar en själv, samtidigt som man inte kan se dem eller röra sig. Andra fenomen som förekommer i samband med hypnagoga hallucinationer är: En känsla av att man faller, rädsla, känslan av någon sorts närvaro, vibrationer, känsla av att man svävar, Ologiska rörelser (ibland känslan av att "glida" av sängen, eller till och med glida uppför väggen), en tryckande känsla (oftast på ryggen och i bröstet), örontjut

8 Strategier i mötet med personlighetsstörningar Lägg märke till mönster i deras beteende och fundera på din patient har en personlighetsstörning. Var neutral men empatisk. Låt dig inte provoceras av de karakteristiska dagen, skapa ett mellanrum där du kan betrakta dig i relation till patienten. Hålla fast vid vad anledningen är till patientens besök hos dig. Avgränsa ditt engagemang till det. Bygg på resurserna som finns! Psykoterapi vid personlighetsproblematik behöver ofta vara långvarig och mer psykodynamiskt inriktad

9 Svårare psykiatriska tillstånd - Vad blir problemet för behandlaren? Vid svårare psykisk ohälsa kan du inte utgår från att personen förstår dig, världen eller sig själv på samma sätt som du skulle göra med en medmänniska.. Du kan inte heller inte oreflekterat använda allmänmänskliga principer för att förstå patienten. Behandling och bemötandet ställer andra kvar upplägg, mer hänsyn måste tas till olika svårigheter.

10 Svårare psykiatriska tillstånd - gemensamma drag Störd eller förvrängd verklighetsuppfattning Störd eller förvrängd självuppfattning Dålig mentaliseringsförmåga Har betydande svårigheter med mellanmänskliga relationer

11 Bristande mentaliseringsförmåga Brister vad gäller; Förståelse för att man själv och andra människor har sin egen subjektiva värld bestående av tankar, känslor och fantasier. Empati, att via spegelneuronen imitera, identifiera sig med en annan person och därmed få medkänsla. Att bearbeta och förstå hur man ska hantera kriser, konflikter och egna upplevelser. Förlåta och gå vidare blir svårt. Att reflektera med hjälp av ett metatänkande. Alexitymi svårigheter att uppfatta känslodimensioner i kroppsliga reaktioner och därtill kunna verbalisera dessa

12 Psykos sjukdom eller tillstånd? I sin allra bredaste aspekt att leva i en annan eller förändrad verklighet. Jmf. med drömtillstånd.. 1. Ett tillstånd av förvirring 2. Vanföreställningar 3. Hallucinos 4. Beteendestörningar Kopernikanska vändpunkten solen kretsar åter kring jorden!! Den psykotiske skapar egna sammanhang för att reda i sina kaotiska upplevelser

13

14 Schizofreni 7 till 25 personer/ inv. Positiva symtom Hallucinos, agitation, vanföreställningar Negativa symtom Tillbakadragenhet, bristande kraft, lust och känsloflöde Renässans av fokusering på First rank symtoms Någon annan styr min kropp, någon annan kontrollerar mig Störningar av självupplevandet - bristande Agency, Bodyownership och Selfrecognition

15 Kognitiva funktionsnedsättningar Uppmärksamhet, splittrade Perception, avsaknad av filerfunktion Korttidsminne Arbetsminne Långtidsminne Verbal förmåga Motorisk förmåga Ger tillsammans en sämre exekutiv funktion

16 Mjuka neurologiska tecken Olika neurologiska tester för att bedöma ev. störningar i centrala nervsystemets funktionsförmåga Vanligt både hos schizofreni, bipolär sjdm. och ADHD. Gemensam etiologi? Balans Koordination Finmotorik Hastighet Sensorisk integration Minne/uppmärksamhet

17 Neuropsykiatriska funktionshinder - NPF Autism och Autismspektrumtillstånd Aspergers syndrom ADHD/ADD Tourettes syndrom OCD

18 Autism Socialt samspel Personer med autism har svårt att kommunicera med kroppsspråk och gester och undviker ofta ögonkontakt. Deras kroppsspråk kan vara enformigt och inte anpassat till den situation de befinner sig i. Många har svårt att dela med sig av känslor och intressen och svårt att förstå hur andra tänker och känner. Kommunikation Barn med autism brukar ha nedsatt kommunikationsförmåga och försenad talutveckling. Även vuxna har svårigheter med kommunikation. De kan ha ett spontant och välutvecklat språk men ändå ha svårt att förstå och tolka det som sägs. Men många (40 procent) utvecklar aldrig något talat språk alls. Därför behöver personer med autism lära sig att kommunicera på andra sätt, till exempel med hjälp av bilder. Udda och upprepande beteenden och intressen Personer med autism kan fixera sig vid onödiga rutiner och ritualer eller överdrivna intressen. Stort behov av förutsägbarhet, fasta rutiner!

19 Asperger Typiska egenskaper hos personer med Asperger är: Svårigheter i kontakten med andra människor Specialintressen som kan uppta stor del av uppmärksamhet och tid Svårigheter att förstå och använda språket i kommunikationen med andra Bristande motorik Lätt att hamna i tvingande rutiner eller handlingar, behöver det! Säregna eller ovanliga sinnesintryck I rätt miljö kan många av de egenskaper som är vanliga hos personer med Asperger vara en tillgång. Till exempel stor uthållighet och ovanligt god koncentrationsförmåga.

20 Mildare former av NPF ADHD kliniska likheter med bipolär sjdm. Uppmärksamhetsproblem Kan visa sig genom till exempel koncentrationssvårigheter, slarvighet, glömskhet och lättstördhet. Många blir lätt uttråkade och har svårt att slutföra saker som de inte är väldigt intresserade av. Impulsivitet Kan visa sig genom starka och svårkontrollerade känsloreaktioner, dålig förmåga att lyssna på andra och svårigheter att hantera ostrukturerade situationer som kräver reflektion och eftertanke. Hos en del leder impulsiviteten även till motorisk klumpighet. Överaktivitet Handlar egentligen om svårigheter med att reglera aktivitetsnivån efter det man gör, så att den antingen är för låg eller för hög. Svårigheter att varva ner och sitta still kan varvas med extrem passivitet och utmattning. ADD - Som ovan fast utan överaktivitet

21 Tourettes syndrom I huvudsak gäller störningar som har med ADHD att göra även för personer med Tourettes syndrom. I de fall båda diagnoserna är aktuella uppträder i regel ADHD-symtomen tidigare än tics. I en norsk studie av barn med Tourettes syndrom fann man att 90 % av barnen uppvisade uppmärksamhetsbrist och hyperaktivitet. 79 % av barnen hade koncentrations och uppmärksamhetsstörningar (Iglum 1999). Tourettes syndrom karaktäriseras och diagnostiseras utifrån förekomsten av tics. Motoriska och vokala tics är tydligast och också den tydligaste skillnaden i förhållande till ADHD. Många barn har tics och det handlar inte alltid om Tourettes syndrom. Det är ticsens varaktighet som avgör om man skall kunna ställa diagnos eller inte. Ticsen kan komma och gå, de försvinner en tid och återkommer, ibland i ny skepnad. Det verkar som om det finns ett samband mellan tics och tvång varför olika former av tvångsproblematik också förknippas med Tourettes syndrom

22 OCD förekomst, 2 till 3 % uppvisar tvång någon gång i livet. Tvångstankar och tvångshandlingar Magiskt tänkande och kontrollbehov Desperat och pressad, aggressiva impulser Mental hicka Undvika fruktansvärda kval och stark katastrofångest!!

23 Behandlingsstrategier Respektfullt undersökande av hur den andre tänker Tydlighet, korta meningar, Bryta ned instruktioner till några få åt gången, visa gärna samtidigt Fråga om lov vid beröring, undersök tidigare erfarenhet av beröring Symbolik och metaforer fungerar sällan Var inte rädd för att berätta om hur du tänker eller upplever en situation, de är ofta väldigt nyfikna även om de inte visar det Vid gruppbehandling, endast få deltagare, enklare rörelseövningar

Fall. Differentialdiagnostik. Kunskapsmål. Psykiatripartners Resurs AB. Suzanne Blomstedt. «Lat, nonchalant, slarvig och korkad.

Fall. Differentialdiagnostik. Kunskapsmål. Psykiatripartners Resurs AB. Suzanne Blomstedt. «Lat, nonchalant, slarvig och korkad. Fall Lat, nonchalant, slarvig och korkad Självdestruktiv Brister i exekutiv funktion, uppmärksamhet, arbetsminne och motivation 1 Kunskapsmål Hur förhåller man sig till neuropsykiatrisk problematik utifrån

Läs mer

NPF. Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

NPF. Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. NPF Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har många gånger svårt att få vardagen att fungera, vilket

Läs mer

Kortfattat om olika diagnoser Din egen berättelse

Kortfattat om olika diagnoser Din egen berättelse Kortfattat om olika diagnoser Din egen berättelse 13 13. Kortfattat om olika diagnoser Texten är hämtad från Infoteket om funktionshinder på Landstinget i Uppsala läns webbplats: www. lul.se/infoteket

Läs mer

Komplext - ADHD, depression och stress hos barn/ ungdomar inom autismspektrum. Jessica Stark

Komplext - ADHD, depression och stress hos barn/ ungdomar inom autismspektrum. Jessica Stark Komplext - ADHD, depression och stress hos barn/ ungdomar inom autismspektrum Jessica Stark FoU-trainee Uppsats nr 22 Februari 2012 Förord Detta arbete är resultatet av en litteraturstudie som genomförts

Läs mer

Kort om ADHD hos barn och vuxna. En sammanfattning av Socialstyrelsens kunskapsöversikt

Kort om ADHD hos barn och vuxna. En sammanfattning av Socialstyrelsens kunskapsöversikt Kort om ADHD hos barn och vuxna En sammanfattning av Socialstyrelsens kunskapsöversikt Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Kunskapsöversikt. Det innebär att rapporten

Läs mer

Barn som tänker annorlunda. Barn med autism, Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd

Barn som tänker annorlunda. Barn med autism, Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd Barn som tänker annorlunda Barn med autism, Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd ISBN 978-91-86301-97-2 Artikelnr 2010-3-8 Omslag Socialstyrelsen/Iwa Wasberg Foto Anders Järkendal/Bildarkivet

Läs mer

BARN SOM VÄCKER ORO - OCH BARN SOM BORDE GÖRA DET

BARN SOM VÄCKER ORO - OCH BARN SOM BORDE GÖRA DET BARN SOM VÄCKER ORO - OCH BARN SOM BORDE GÖRA DET Kompendium sammanställt av Berit Lagerheim till föreläsning 3 oktober 2006 Kungsporten, Huskvarna "Barn som väcker oro" handlar om att sätta på sig rätt

Läs mer

Om psykiska sjukdomar

Om psykiska sjukdomar Om psykiska sjukdomar Psykiska sjukdomar gör så att sättet att tänka och känna förändras och man upplever saker annorlunda än när man mår bra. Den som blir sjuk förändras i sitt sätt att vara. Man kan

Läs mer

Personlighetsstörningar

Personlighetsstörningar Personlighetsstörningar Helena Bingham leg psykolog 018-600 900 helena@ptfo.se www.ptfo.se Personlighetsstörning Alla människor har en personlighet med olika drag som utmärker oss Vissa människor utvecklar

Läs mer

Pedagogiskt arbete för barn med koncentrationssvårigheter

Pedagogiskt arbete för barn med koncentrationssvårigheter GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för pedagogik och didaktik Specialpedagogiska programmet GÖTEBORG UNIVERSITY Department of Education Pedagogiskt arbete för barn med koncentrationssvårigheter Examensarbete

Läs mer

HANDLINGSPLAN. för att underlätta mottagandet av elever med autismspektrumtillstånd och ADHD. Utarbetad av 2013-03-12

HANDLINGSPLAN. för att underlätta mottagandet av elever med autismspektrumtillstånd och ADHD. Utarbetad av 2013-03-12 2013-03-12 BARN- OCH GRUNDSKOLAN Enheten för elevstöd Kjell Olsson HANDLINGSPLAN för att underlätta mottagandet av elever med autismspektrumtillstånd och ADHD Utarbetad av Kurator Helena Hagström Psykolog

Läs mer

Klinisk psykologi. Kapitel 20

Klinisk psykologi. Kapitel 20 Kapitel 20 Klinisk psykologi Erik är 27 år, tystlåten och blyg. Han är intresserad av bilar och motorer, och brukar ägna timmar i garaget och mecka med sin gamla Ford. När han inte meckar med bilen så

Läs mer

Barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder

Barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder Barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder Björn Kadesjö, ö.l. Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa, Socialstyrelsen, Stockholm

Läs mer

DEP LYFTET. Diagnostik och bedömning. Undervisningsmaterial. Anna Santesson Markus Andersson Håkan Jarbin. Version 1 2014

DEP LYFTET. Diagnostik och bedömning. Undervisningsmaterial. Anna Santesson Markus Andersson Håkan Jarbin. Version 1 2014 Version 1 2014 DEP LYFTET Undervisningsmaterial Diagnostik och bedömning Anna Santesson Markus Andersson Håkan Jarbin DEPLYFTET diagnostik och bedömning INNEHÅLL Den diagnostiska processen 4 Inledning

Läs mer

Blyga och ängsliga barn

Blyga och ängsliga barn Blyga och ängsliga barn ISBN 978-91-86301-98-9 Artikelnr 2010-3-9 Omslag Socialstyrelsen/Iwa Wasberg Foto Itstock Sättning Edita Västra Aros Tryck Edita Västra Aros, Västerås, mars 2010 Förord Barn och

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan.

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan. EXAMENSARBETE Hösten 2012 Lärarutbildningen Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan. Författare Malin Lundstedt Linda Olsson Handledare Lena Jensen www.hkr.se Abstrakt Bakgrund

Läs mer

Vad är ADHD? Definitioner

Vad är ADHD? Definitioner 2011-12-05 Vad är ADHD? Alla kan vi ibland ha svårt att sitta still, att fokusera vår uppmärksamhet och att kontrollera våra impulser, i synnerhet om vi är stressade eller trötta. För en del barn, ungdomar

Läs mer

HAKUNA MATATA. Ångest/nervositet skiljer sig åt beroende på hur hög kontroll man har över situationen, och hur vardagen påverkas.

HAKUNA MATATA. Ångest/nervositet skiljer sig åt beroende på hur hög kontroll man har över situationen, och hur vardagen påverkas. HAKUNA MATATA * Multifaktorell allmän Orsaksanalys * I ett försök att strukturera orsakssambanden kan man se psykisk hälsa/ohälsa utifrån en samverkan mellan sårbarhetsfaktorer, skyddsfaktorer, utlösande

Läs mer

Stress och psykisk ohälsa hos unga med Aspergers syndrom

Stress och psykisk ohälsa hos unga med Aspergers syndrom 2013-03-24 Stress och psykisk ohälsa hos unga med Aspergers syndrom Diana Lorenz Aspergers syndrom och stress Man hör ofta att personer med Aspergers syndrom är stress- eller kravkänsliga, eller att de

Läs mer

Hur kan vi förebygga psykisk ohälsa hos barn?

Hur kan vi förebygga psykisk ohälsa hos barn? Hur kan vi förebygga psykisk ohälsa hos barn? Dokumentation från regional konferens i Göteborg 6 april 2011 arrangerad i samarbete mellan Göteborgsregionens kommunalförbund/fou i Väst och Länsstyrelsen

Läs mer

adhd Kort om hos vuxna

adhd Kort om hos vuxna Kort om adhd hos vuxna Socialstyrelsen Läkemedelsverket Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket Statens beredning för medicinsk utvärdering Folkhälsomyndigheten Kort information om adhd hos vuxna Den här

Läs mer

Autismspektrum. Differential-diagnos Komorbiditet

Autismspektrum. Differential-diagnos Komorbiditet Autismspektrum Differential-diagnos Komorbiditet Harald Sturm Barnneurolog/barnpsykiater Neuropsykiatriska Resursteamet Sydost BUP Stockholm harald.sturm@sll.se 1 Autismspektrum Differential-diagnos Komorbiditet

Läs mer

Psykiatrisk terminologi

Psykiatrisk terminologi Psykiatrisk terminologi Detta kompendium är avsett som en introduktion till psykiatrins värld via de vanligaste psykiatriska begreppen. Tonvikten har lagts vid termer som representerar vanligt förekommande

Läs mer

adhd Kort om hos barn och ungdomar

adhd Kort om hos barn och ungdomar Kort om adhd hos barn och ungdomar Socialstyrelsen Läkemedelsverket Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket Statens beredning för medicinsk utvärdering Folkhälsomyndigheten Kort information till föräldrar

Läs mer

ADHD I VARDAGEN ETT UTBILDNINGSMATERIAL FRÅN STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE

ADHD I VARDAGEN ETT UTBILDNINGSMATERIAL FRÅN STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE ADHD I VARDAGEN ETT UTBILDNINGSMATERIAL FRÅN STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE 2 Utbildning för ungdomar och unga vuxna med ADHD Inledning Denna bok har skapats för att ge fördjupad information till ungdomar

Läs mer

Barn- och ungdomspsykiatrin. Fakta om. Adhd. Utredning och behandling. www.lg.se. En del av Landstinget Gävleborg

Barn- och ungdomspsykiatrin. Fakta om. Adhd. Utredning och behandling. www.lg.se. En del av Landstinget Gävleborg Barn- och ungdomspsykiatrin Fakta om Adhd Utredning och behandling www.lg.se En del av Landstinget Gävleborg Allmänt Adhd är en förkortning av engelskans attention deficit/hyperactivity disorder, som brukar

Läs mer

FAKTA OM ADHD Ett material för media framtaget av Eli Lilly AB

FAKTA OM ADHD Ett material för media framtaget av Eli Lilly AB FAKTA OM ADHD Ett material för media framtaget av Eli Lilly AB Faktagranskat av dr Pär Svanborg, Sr Medical Advisor, Neuroscience Eli Lilly Sweden AB, mars 2010 Innehåll 1. Kortfakta om ADHD... 3 2. Orsaker

Läs mer

Neuropsykiatriska diagnoser Kristina Darfeldt leg.psykolog, specialist i klinisk psykologi kristina.darfeldt@brackediakoni.se Telefon: 031-502690

Neuropsykiatriska diagnoser Kristina Darfeldt leg.psykolog, specialist i klinisk psykologi kristina.darfeldt@brackediakoni.se Telefon: 031-502690 Neuropsykiatriska diagnoser Kristina Darfeldt leg.psykolog, specialist i klinisk psykologi kristina.darfeldt@brackediakoni.se Telefon: 031-502690 Disposition Neuropsykiatriska diagnoser Orsaker förekomst

Läs mer

Skapat den: 2010-02-15

Skapat den: 2010-02-15 Skapat den: 2010-02-15 Ver. 2.1 1 Barn med inlärningssvårigheter med inriktning på barn med ADHD Ha struktur och förutsägbarhet i ditt handlande. Det du gör skall följa vissa mönster samt vara självklart

Läs mer

Hur arbetar lärare i skolan med elever som har diagnosen ADHD? En kvalitativ intervjustudie

Hur arbetar lärare i skolan med elever som har diagnosen ADHD? En kvalitativ intervjustudie Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Hur arbetar lärare i skolan med elever som har diagnosen ADHD? En kvalitativ intervjustudie Författare Maria Olausson och Eleonor Segerdorf Examensarbete

Läs mer