~~ ~ i~ Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Gröna Kulle

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "~~ ~ i~ Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Gröna Kulle"

Transkript

1 ''? `~~ ~ ` 7 1\atrineholms kommun KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och lid Safiren, Drottninggatan 19 i Katrineholm kl Beslutande Beslutande ersättare Ersättare Leif Tronelius (S), ordförande, Petter Otterstedt (M), l :e vice ord%rande, Monica Johansson (S), Bengt Andersson (M), Berit Örtell (S), Anneli Hedberg (S), Sten Holmgren (C), Inger Fredriksson (C), Carina Björk-Andersson (FP), Marian Loley (KD), Joha Frondelius (KD), Pat Werner (S), Wera Hempel-Persson (M), Marie-Louise Karlsson (S), Erik Liljencrantz (M), Cecilia Björk (S), Bo Sivars (M), Anita Karlsson (C), Ann-Charlotte Olsson (C), Lars Levin (FP), Marianne Fältskog (FP), Carl Frick (MP), Gudrun Lindvall (MP), Ulrica Truedsson (S), Fredrik Olovsson (S), Linda Thompson (S), Matti Turenen (S), Tony Karlsson (S), Torgerd Jansson (S), Zeljko Klemse (S), Agneta Emanuelsson (FP) , Ingegerd Furen (FP), Ami Rooth (MP), Michael Hagberg (S), Johan Söderberg (S), Fredrik Hermelin (M), Karin Frisk (S), Camilla Lundh (S), Jan-Inge Johansson (S), Lotta Back (V) , Tony Rosendahl (V), Lars Gunnlev (SD), Sonia Andersson (SD) Karl-Gunnar Ljungqvist (S), Gunilla Magnusson (S), Johan Hartman (M), Claes Holm (S), Bengt Hult (FP), Alma Rabei (MP), Tommi Lycke (S), Evelina Back (V) 91-92, Villy Persson (M), Berit Olming (M), Christer Sundqvist (M), Christina Simonsen (S), Håkan Björndahl (S), Maj-Britt Staaf (S), Christer Ekstrand (S), Anne Hagberg (S), Alf Andersson (S), Katarina Rosenlund Svensson (S), Ingemar Björklund (KD), Göran Ivarsson (C), Ghaidaa Al-Kinani (C), Olof Carlsson (V), Rolf Umevall Övriga deltagande utses a«;~ste~a Kanslichef Gunnar Westermark och handläggare Per Johansson Wera Hempel-Persson och Lars Gunnlev Justeringens Stadshuset Gröna Kulle 2013-OS-27 kl plats och tid ~ Underskrifter -'~ ~ r-- P, 1 s ~r /~ Sekreterare ~v~t~'v~\~~ ~\~~"~~~ ~~V.w"~ ~ Paragrafer 91-1~2 W Ordförande ~ J a l~ L ~~ ~ ~ f ~~ ~ i~ Justerande /,J ~ / /G ~~ V./~~v~ A BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag L Organ Kommunfullmäktige Sammanträdes 2~13-~5-2~ datum Datum för 2013-OS-27 Dalumföranslags anslags uppsättande Förvaringsplats av protokollet Underskrift nedtagande Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Gröna Kulle

2 ~~ 1\atrineholms kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ~-;~., KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-OS Dnr KS/2012: Handläggare: Karin Rytter Idrottspolitiskt program Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget till Idrottspolitiskt program, med nedan tillägg och ändringar införda i enlighet med kommunstyrelsens förslag: Under avsnitt 6 (Förutsättningar för större arrangemang och elitverksamhet) ska tillföras "Katrineholms kommun tar emellertid avstånd från specialisering, toppning och elitsatsningar i för låga åldrar." Programmet är giltigt till och med juni 2015 Det antagna programmet redovisas som bilaga till protokollet med beteckningen kommunsryrelsenshandling nr 25/2013. Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslutade i november 2010, 13, att service- och tekniknämnden skulle upprätta ett Idrottspolitiskt program, som tar hänsyn till genus och hållbar utveckling. Mot bakgrund av detta, utarbetade nämnden under 2012 ett förslag till Idrottspolitiskt program, med anpassning till Styrsystemet i Katrineholms kommun. Förslaget översändes till kommunstyrelsen för vidare hantering. Kommunledningsförvaltningen översände programmet för kommunstyrelsens räkning på remiss till berörda nämnder. De inkomna remissvaren återsändes till service- och tekniknämnden, som nu har bearbetat och uppdaterat programmet utifrån de inkomna synpunkterna. Remissvaren har också kommenterats i bilaga. Det idrottspolitiska programmet består av två delar, en visionär del med utgångspunkt i Vision 2025 samt en genomförande del som utgör ett samverkansdokument mellan berörda nämnder. Det är den visionära delen som kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige ska behandla. Det idrottspolitiska programmet behandlar samverkan som leder till att medborgarna ges möjlighet till en aktiv och hälsosam fritid. Kommunledningsförvaltningens bedömning Det idrottspolitiska programmet berör flera olika nämnder i kommunen. Samtliga berörda nämnder samt kommunledningsförvaltningen för kommunstyrelsens räkning har fått möjlighet att yttra sig över %rslagen. Service- och tekniknämnden har anpassat dokumenten utifrån de inkomna synpunkterna. Yttrandena har också kommenterats. Justerandes sign 1 t-~? ~ /? Utdragsbestyrkande Protokollsutdrag till

3 +' 1\atrineholms kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL t '~ ~'r y KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-OS Programmen har utformats i enlighet med Styrsystem för Katrineholms kommun. Kommunledningsförvaltningen gör bedömningen att programmet inte kan gälla till och med år 2016, då kommunplanen som programmet baseras på, gäller till och med år Kommunledningsförvaltningen vill också förtydliga att det är den första politiska delen av dokumentet som kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige ska anta. Ärendets handlingar Tjänsteutlåtande kommunledningsförvaltningen, Sammanträdesprotokoll service- och tekniknämnden, , 12 Förslag till Idrottspolitiskt program, STN-handling Kommentarer till remissvar, "Yttranden IPP" Inkomna yttranden Kommunstyrelsens protoko , 78 Kommunfullmäktiges överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Johan Hartman (M), Anneli Hedberg (S), Joha Frondelius (KD), Tony Rosendahl (V), Sten Holmgren (C), Gudrun Lindvall (MP), Carina Björk-Andersson (FP), Ami Rooth (MP) och Inger Fredriksson (C). Yrkanden Johan Hartman (M), Anneli Hedberg (S), Joha Frondelius (KD), Tony Rosendahl (V), Sten Holmgren (C), Gudrun Lindvall (MP), Carina Björk-Andersson (FP) och Ami Rooth (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Justerandes sign s- S e{olokollsutdrag till /,~~ervice- och tekniknämnden, kommunstyrelsen, akten

4 ` ~'~~ TT. ~'<-~, 1\atrineholms kommun \ KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-OS Dnr KS/2013: Handläggare: Karin Rytter Kostpolitiskt program Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att godkänna revideringen av Kostpolitiskt program, med införd ändring i enlighet med kommunstyrelsens förslag att styrdokumentet är giltigt till och med juni Reservation Mot kommunfullmäktiges beslut reserverar sig Inger Fredriksson (C), Sten Holmgren (C), Anita Karsson (C), Ann-Charlotte Olsson (C), Gudrun Lindvall (MP), Carl Frick (MP), Ami Rooth (MP), Alma Rabei (MP), Evelina Back (V), Tony Rosendahl (V), Lars Gunnlev (SD) och Sonia Andersson (SD). Reservationen från vänsterpartiet är skriftlig och redovisas på sidan 7 i protokollet. Det antagna programmet redovisas som bilaga till protokollet med beteckningen kommunstyrelsens handling nr 26/2013. Ärendebeskrivning I mars 2009, 38, antog kommunfullmäktige ikatrineholms kommun det kostpolitiska programmet. Programmet var giltigt till och med år I samband med översynen av styrdokumenten i kommunen, beslutade kommunfullmäktige i mars 2011, 135, att det kostpolitiska programmet ska anpassas efter nuvarande styrsystem. Arbetet med revidering av det kostpolitiska programmet, påbörjades såsom arbetet med det idrottspolitiska programmet under våren Framtagandet av det idrottspolitiska programmet och revideringen av kostpolitiska programmet har löpt parallellt och samma remissförfarande har ägt rum. Också kostpolitiska programmet är indelat i två delar, en visionär del och en genomförande del. Det är den visionära delen som kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige ska behandla. Det kostpolitiska programmet innehåller riktlinjer för maten som tillagas, serveras och transporteras i kommunen och är ett styrmedel för hur arbetet med kosten ska fortskrida i kommunens olika verksamheter. Kommunledningsförvaltningens bedömning Det kostpolitiska programmet berör flera olika nämnder i kommunen. Samtliga berörda nämnder samt kommunledningsförvaltningen för kommunstyrelsens räkning har fått möjlighet att yttra sig över förslagen. Service- och tekniknämnden har anpassat dokumenten utifrån de inkomna synpunkterna. Yttrandena har också kommenterats. Justerandes sign _ ~ Protokollsutdrag till f /~ /~ i Utdragsbestyrkande

5 ä`',.4';f,~ 1\atrineholms kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-OS Programmen har utformats i enlighet med Styrsystem för Katrineholms kommun. Kommunledningsförvaltningen gör bedömningen att programmet inte kan gälla till och med år 2016, då kommunplanen som programmet baseras på, gäller till och med år Kommunledningsförvaltningen vill också förtydliga att det är den första politiska delen av dokumentet som kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige ska godkänna. Ärendets handlingar Tjänsteutlåtande kommunledningsförvaltningen, Sammanträdesprotokoll service- och tekniknämnden, , 11 Förslag till Kostpolitiskt program, STN-handling Kommentarer till remissvar, "Yttranden KPP" Inkomna yttranden Kommunstyrelsens protoko , 79 Kommunfullmäktiges överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Johan Hartman (M), Gudrun Lindvall (MP), Tony Rosendahl (V), Anita Karlsson (C), Christer Sundqvist (M), Ulrica Truedsson (S), Anneli Hedberg (S), Joha Frondelius (KD), Linda Thompson (S) och Ami Rooth (MP). Yrkanden och förslag Johan Hartman (M), Ulrica Truedsson (S), Anneli Hedberg (S), Joha Frondelius (KD) och Linda Thompson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Gudrun Lindvall (MP) och Tony Rosendahl (V) yrkar i första hand återremiss av ärendet för en revidering av programmet i fråga om fett och snabba kolhydrater, i andra hand avslag. Ulrica Truedsson (S) yrkar avslag på dessa yrkanden. Anita Karlsson (C) föreslår att följande mening i programmet ska strykas för att undvika missförstånd: "Andelen brukare i äldreomsorgen där nattfastan är mindre än 13 timmar ska öka". Ulrica Truedsson (S) yrkar avslag på ändringsförslaget. Beslutsgång Efter avslutad överläggning godkänner kommunfullmäktige den beslutsordning som ordföranden redogör för. Först ställer ordföranden proposition på om ärendet ska avgöras vid kvällens sammanträde och yrkandet om återremiss. Han finner att kommunfullmäktige beslutar avgöra ärendet ikväll. Justerandes sign ~ ~ Prorokollsutdrag till.'' l Utdragsbestyrkande `

6 ~' '~ ' l~atrineholms kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ~. %~;~ ~ J KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-OS Härefter ställer ordföranden kommunstyrelsens förslag och ayslagsyrkandet under proposition. Han finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. Slutligen ställer ordföranden Anita Karlssons (C) ändringsyrkande under proposition. Han finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet. Justerandes sign :~ Protokollsutdrag till Service- och tekniknämnden, kommunstyrelsen, akten

7 ;M. _`':r:~:~; I~atrineholms kommun \ KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-OS Reservation i ärendet "kostpolitiska programmet" Vi delar Miljöpartiets kritik om att följa Livsmedelsverkets råd om kost för kommunens barn. Även vi önskar att hänsyn tas till de nya rönen när det gäller fett och snabba kolhydrater. Det känns inte klokt att fatta beslut efter rekommendationer som redan anses förlegade. Under rubriken Äldreomsorg står "som brukare ska man kunna få styra mer av vårdens och omsorgens innehåll. Inom hemtjänsten ska brukaren själv kunna välja utförare av vård- och service". Vi förutsätter att man inte måste välja en privat utförare av vård, för att få välja vilken mat man ska äta. Därför reserverar vi oss i ärendet. Katrineholm 2013-OS-20 Evelina Back (V) Tony Rosendahl (V) Justerandes sign /1 Protokollsutdrag till Gom. ~ C ~/~ ~ ~ e Utdragsbestyrkande

8 t r_`~~ ' 1\atiineholms kommun KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-OS g Dnr KS/2012: Handläggare: Karin Rytter Revisionsrapport Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Kommunfullmäktiges beslut 1. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till kommunstyrelsen att efter samråd med berörda nämnder besluta om hur schablonersättningen ska fördelas nämnderna emellan. 2. Viadidaktnämnden får huvudansvaret för återsökningsbara kostnader och ska, såsom beslutat av kommunfullmäktige år 2008 (KF , 42), samordna och stödja förvaltningarna med ansökningar om övriga ersättningar vad gäller statsbidrag för flyktingar. 3. Samtliga berörda nämnder uppdras att upprätta en samlad beskrivning över ansvarsfördelning och arbetsrutiner mellan nämnder/verksamheter beträffande ersättning för återsökningsbara kostnader och redovisa dessa rutiner för kommunstyrelsen ioktober Ärendebeskrivning På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Katrineholms kommun, har PwC genomfört en granskning som berör bildningsnämnden, socialnämnden, viadidaktnämnden samt vård- och omsorgsnämnden i samband med ersättning för flyktingmottagande. Revisionsfrågan avser om nämnderna säkerställer att kommunen får del av de statliga ersättningar som man har rätt till. Granskningen visar att nämnderna fullt ut inte säkerställer detta. Inkomna yttranden Bildningsnämnden Bildningsnämnden instämmer i att det är viktigt att få till stånd en tydlig ansvarsfördelning mellan förvaltningarna när det gäller hantering och fördelning av schablonersättningar. Bildningsnämnden anger att de har ett gott samarbete med viadidaktnämnden, kring mottagandet av flyktingar och invandrare. Förvaltningarna kommer tillsammans att dokumentera och tydliggöra de rutiner som idag finns och behöver utvecklas. I förslag till ny plan för internkontroll 2013 för bildningsnämnden, ingår området stadsbidrag och ersättningar rörande flykting- och anhöriginvandring som ett kontrollområde. Justerandes sign r Protokollsutdrag till Utdragsbestyrkande

9 Ire` '~~- l~atrineholms kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL _t ~:~;~ ~ KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-OS Socialnämnden Inom socialförvaltningen har ansvarsfördelningen gällande återsökningsbara medel från Migrationsverket varit diffus, då det inte finns någon övergripande samordnare inom kommunen. Förvaltningen har även funnit svårigheter vid tolkning av förordningarna som reglerar vad som får återsökas. Nämnden anser att en tydligare fördelning av schablonersättningar bör fastställas på politisk nivå. Socialnämnden har under hösten 2012 gjort en egen intern granskning, identifierat återsökningsbara kostnader utifrån gällande förordningar och skapat nya rutiner kring hur ansökningarna ska hanteras. Nämnden har också från början av år 2013 infört granskning av återsökningsbara kostnader från Migrationsverket isin internkontrollplan. Inom varje verksamhetsområde finns en utsedd kontaktperson, som ansvarar för insamling av underlag på kostnader som ska återsökas. Socialnämnden föreslår kvartalsvisa aystämningar tillsammans med viadidaktnämnden när det gäller schablonersättningar och fördelning av dessa. Viadidaktnämnden Viadidaktnämnden konstaterar att det fortfarande finns otydligheter kring vilken nämnd som ska få vilken ersättning och vilka kostnader ersättningarna ska täcka inom respektive nämnd. Nämnden instämmer i socialnämndens bedömning att tydligare fördelning av schablonersättningar bör fastställas på politisk nivå mellan viadidaktnämnden, socialnämnden samt bildningsnämnden. Nämnden anser vidare att det bör tydliggöras att viadidaktnämnden har uppdraget att samordna hantering och ansökningar av statsbidrag inom flyktingområdet, även i fortsättningen. Viadidakt har i samarbete med socialförvaltningen kunnat säkerställa korrekt fördelning av initieringskostnaden. Viadidaktnämnden föreslår kvartalsvisa axstämningar tillsammans med socialnämnden när det gäller schablonersättningar och fördelning av dessa. Nämnden instämmer i revisorernas påpekande att det är en brist att nämnden inte har fastställt planer för internkontroll av statliga ersättningar inom flyktingsamordnandet. Kontrollpunkten kommer att ingå i internkontrollplanen för år Vård- och omsorgsnämnden Vård- och omsorgsnämnden gör bedömningen att det finns behov av att samordna ansökningar av statsbidrag inom kommunen och att viadidaktnämnden ansvarar för denna. Lämpligt vore att viadidaktnämnden kvartalsvis rapporterar nya ärenden eller Justerandes sign i

10 ~ ~ l~atrineholms l~ommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL _; :< ; KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-OS möjliga ärenden till vård- och omsorgsnämnden. Nämnden anser vidare att det är önskvärt om ett forum startas där ansvariga från respektive förvaltning träffas för att diskutera frågan. Vård- och omsorgsnämnden kommer att tydliggöra ansvaret kring upprättandet av rutiner samt se till att kunskapen om möjligheterna att erhålla statsbidrag knyts till lämplig befattning. Rutiner som vänder sig till berörda parter inom nämnden, kommer också att upprättas. På det sättet kommer spridningen av kunskapen att tillgodoses. Vård- och omsorgsnämnden har sedan år 2013 lyft in frågan hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet i 2013 års internkontrollplan. Kommunlednignsförvaltningens bedömning Schablonersättningar Kommunfullmäktige beslutade den 17 mars 2008, 48, om en tydlig ansvarsfördelning för hantering och fördelning av schablonersättningar inom flyktingmottagandet, för mottagna före 1 december Såsom påpekas i revisionsrapporten är inte fördelningen av schablonersättningar, som avser mottagna efter den 1 december enligt etableringsreformen, politiskt fastställd på motsvarande sätt. Nämnderna gör bedömningen att det är viktigt att få till stånd en tydlig ansvarsfördelning mellan nämnderna när det gäller hantering och fördelning av schablonersättningar samt att en tydligare fördelning av schablonersättningar bör fastställas på politisk nivå. Det finns således behov av att klargöra hur ersättningarna ska fördelas mellan nämnderna, för att åstadkomma en tydligare styrning på området. Återsökningsbara kostnader Såsom framkommer av revisionsrapporten, finns det behov av att rutiner upprättas för att säkerställa att ansökan av ersättning för återsökningsbara kostnader sker inom samtliga verksamhetsområden. Rapporten visar att viadidaktnämnden samt bildningsnämnden har vissa rutiner. Rutinerna är dock bristfälligt dokumenterade. De nya upprättade rutinerna bör leda till en bättre samverkan inom området mellan nämnderna. Den 17 mars 2008, 48, beslutade kommunfullmäktige att viadidaktnämnden samordnar och stödjer förvaltningarna med ansökningar om övriga ersättningar. Detta beslut är fortfarande gällande. Intern kontroll Med intern kontroll avses åtgärder som bidrar till att utveckla och säkerställa funktion och kvalitet i kommunens samtliga verksamheter och därmed minska risken för avsiktliga eller oavsiktliga fel. Justerandes sign (_

11 ~~ 1\atrineholms kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-OS Det är positivt att nämnderna fört in statliga ersättningar inom flyktingmottagandet i arbetet med intern kontroll, utifrån revisionsrapportens resultat. Detta leder till att nämnderna löpande följer upp detta. Positivt är också det förbättringsarbete som påbörjats i respektive nämnd, utifrån revisionsrapporten granskning av hantering och ansökning av stadsbidrag inom flyktingmottagandet. Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att uppdra till kommunstyrelsen att efter samråd med berörda nämnder besluta om hur schablonersättningen ska fördelas nämnderna emellan. Viadidaktnämnden får huvudansvaret för återsökningsbara kostnader och ska, såsom beslutat av kommunfullmäktige år 2008 (KF , 42), samordna och stödja förvaltningarna med ansökningar om övriga ersättningar vad gäller statsbidrag för flyktingar. Samtliga berörda nämnder uppdras att upprätta en samlad beskrivning över ansvarsfördelning och arbetsrutiner mellan nämnder/verksamheter beträffande ersättning för återsökningsbara kostnader och redovisa dessa rutiner för kommunstyrelsen ioktober Ärendets handlingar Tjänsteutlåtande kommunledningsförvaltningen, Revisionsrapport Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Sammanträdesprotokoll bildningsnämnden, , 29 Sammanträdesprotokoll socialnämnden, , 36 Sammanträdesprotokoll viadidaktnämnden, , 6 Sammanträdesprotokoll vård- och omsorgsnämnden, , 22 Kommunstyrelsens protokoll , 80 Kommunfullmäktiges överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Gunilla Magnusson (S) och Tony Rosendahl (V). Gunilla Magnusson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Justerandes sign Protokollsutdrag till ~ i Bildningsnämnden, socialnämnden, viadidaktnämnden, lvård- och omsorgsnämnden, kommunstyrelsen, akten r `/

12 ~h~ {~ 1\atrineholms kommun ~- KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-OS Dnr KS/2013: Handläggare: Karin Rytter Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att anta anvisningsdokumentet Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt att införa en resultatutjämningsreserv, ienlighet med riktlinjerna för god ekonomisk hushållning. Reservation Mot kommunfullmäktiges beslut reserverar sig Tony Rosendahl (V) och Lotta Back ~V). De antagna riktlin] erna redovisas som bilaga till protokollet med beteckningen kommunstyrelsens handling nr 27/2013. Ärendebeskrivning I Kommunallagen kapitel åtta anges att kommunen ska ha god ekonomisk hushållning. Begreppet god ekonomisk hushållning har både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. Lagen anger också att kommunfullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen eller landstinget. Det finansiella perspektivet innebär bland annat att varje generation själv ska bära kostnaderna för den service som den konsumerar, så att ingen generation ska behöva betala för det som en tidigare generation förbrukat. Verksamhetsperspektivet tar sikte på kommunens förmåga att bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. En förutsättning för en god ekonomisk hushållning är att det finns ett tydligt samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effektivitet. För att åstadkomma detta samband krävs bland annat en utvecklad planering med framförhållning och handlingsberedskap, tydliga och mätbara må1 samt en rättvisande och tillförlitlig redovisning som ger information om avvikelser gentemot målen. Från och med 1 januari 2013 har ett tillägg gjorts i Kommunallagen som innebär kommunerna har möjlighet att inrätta en så kallad resultatutjämningsresery (RUR). Om kommunen har en resultatutjämningsresery ska riktlinjer för reserven ingå i kommunens riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjerna bör i denna del reglera när medel ska reserveras till reserven, hur de reserverade medlen far användas och villkoren för användningen. Reservering till en resultatutjämningsresery får göras för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel, med högst ett belopp som motsvarar det lägsta av antingen den del av årets resultat eller den del av årets resultat efter balanskraysjusteringar som överstiger Justerandes sign Protokollsutdrag till ~o~ ~. ~ Utdragsbestyrkande '

13 ~{ '~-I TI -._,.~ 1\atiineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-OS en procent av summan av skatteintäkter samt generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning, eller - två procent av summan av skatteintäkter samt generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning, om kommunen har ett negativt eget kapital, inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser. Medel från en resultatutjämningsresery får användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel. Katrineholms kommun har i bokslut 2012 ett positivt eget kapital inklusive ansvarsförbindelsen. I Kommunallagen framgår det att budgeten ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. I och med lagändringen får undantag göras om -medel från resultatutjämningsreserven tas i anspråk eller - om det finns synnerliga skäl. Lagen ändras också när det gäller återställande av underskott. Nuvarande lydelse innebär att om kostnaderna överstiger intäkterna ett år ska fullmäktige fastställa hur underskottet ska återställas inom de tre närmast följande åren. I och med lagändringen är det balanskraysresultatet som ska regleras under de tre närmast följande åren och fullmäktige ska anta en åtgärdsplan för hur regleringen ska ske. Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta anvisningsdokumentet Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt att införa en resultatutjämningsreserv, ienlighet med riktlinjerna för god ekonomisk hushållning. Ärendets handlingar Tjänsteutlåtande kommunledningsförvaltningen, Anvisningsdokument Riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Katrineholms kommun Kommunstyrelsens protokoll , 81 Kommunfullmäktiges överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Tony Rosendahl (V) och Fredrik Olovsson (S). Yrkanden och förslag Fredrik Olovsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Tony Rosendahl (V) yrkar på en ändring i paragraf 2, andra stycket, där den första meningen föreslås få följande lydelse: "Kommunfullmäktige förfogar över resultatutjämningsreserven och beslutar när medel kan tas i anspråk". Fredrik Olovsson (S) yrkar avslag på ändringsyrkandet. Justerandes sign

14 r. t- _: 1\atrineholms kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-OS Beslutsgång Efter avslutad överläggning godkänner kommunfullmäktige ordförandens förslag till beslutsordning. Därefter ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens förslag och Tony Rosendahls (V) yrkande. Han finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. r Protokollsutdrag till

15 ''.!7. ~. ~{`~ ~; ~ 1\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-OS Ajournering av sammanträdet Kommunfullmäktiges beslut Sammanträdet ajourneras klockan Överläggningen återupptas klockan Justerandes sign -..~ Prorokollsutdrag till Utdragsbestyrkande G' / /

16 ~,~. ~'~ ~,; I~atiineholms kommun \ KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-OS Dnr KS/2013: Handläggare: Marie Sandström Koski Finansieringsprincip för Västra Sörmlands Räddningstjänst och Viadidakt Kommunfullmäktiges beslut 1. Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till ny finansieringsprincip för Västra Sörmlands Räddningstjänst och Viadidakt baserad på befolkningsmängden samt verkställa följdförändringar iförbundsordning för Västra Sörmlands Räddningstjänst, KFS nr Kommunchefen uppdras att i samarbete med kommunchefen i Vingåkers kommun och Viadidakt revidera Avtal om samverkan i gemensam nämnd, KSH 49/2005 för ökad tydlighet kring samverkansformerna mellan ägarkommunerna och Viadidakt samt eventuella kommunspecifika uppdrag till Viadidakt. Revisionen ska inkludera en revidering av fördelningsprincip. Ärendebeskrivning Ett förslag om ny finansieringsprincipen för Västra Sörmlands Räddningstjänst och Viadidakt har tagits fram utifrån beräknad befolkningsmängd irespektive kommun den 1 november. Förslaget har utarbetarbetats under ledning av kommuncheferna för Katrineholm respektive Vingåker. Fördelningsnyckeln uppdateras varje år och utgår från befolkningsmängden i respektive kommun två år innan budgetåret. Det innebär att finansieringen för 2014 beräknas utifrån befolkningsmängden den 1 november Kommunfolk- Prognostiserad Prognosriserad mängd per den 1 korn111unfolk- kommunfolkmängd november 2012 mängd vid ut- vid utgången av gången av Katrineholm Vingåker Den nya finansieringsprincipen utifrån befolkningsmängd innebär att Katrineholms andel för Västra Sörmlands Räddningstjänst respektive Viadidakt är 78,8 procent budgetår 2014 och Vingåkers andel uppgår ti1121,2 procent. Förslag med infasning 2014, 2015 och 2016, utifrån befolkningsmängden per den 1 november 2012 och befolkningsprognos för 2013 samt Justerandes sign

17 ~' ~~+' 1\atrineholms kommun ~.-: KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-OS Procentuell Procentuell Procentuell Procentuell andel i VSR andel i VSR andel i VSR andel i VSR respektive respektive Vi- respektive Vi- respektive Viadidakt adidakt?014 adidakt 2015 Viadidakt Katrineholm - VSR 82,4 81,23 80,06 78,9 Vingåker - VSR 17,6 18,77 19,94 21,1 Katrineholm - Viadi- 78,8 78,8 78,8 78,9 dakt Vingåker - Viadidakt 21,2 21,2 21,2 21,1 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar om att föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till ny finansieringsprincip för Västra Sörmlands Räddningstjänst och Viadidakt baserad på befolkningsmängden samt verkställa följd%rändringar i förbundsordning för Västra Sörmlands Räddningstjänst, KFS nr Kommunchefen uppdras att i samarbete med kommunchefen i Vingåker kommun och Viadidakt revidera Avtal om samverkan i gemensam nämnd, KSH 49/2005 för ökad tydlighet kring samverkansformerna mellan ägarkommunerna och Viadidakt samt eventuella kommunspecifika uppdrag till Viadidakt. Revisionen ska inkludera en revidering av fördelningsprincip. Ärendets handlingar Skrivelse från kommunchef med ledning, Kommunstyrelsens protokoll , 82 ~. ~.~., ~~~ Vingåkers kommun, Västra Sömnlands Räddningstjänst, ~~ ~~~~ ~ viadidaktnämnden, kommunstyrelsen, akten

18 ;, i.+, Tj _~ :, 1\atrineholms kommun \ KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-OS Dnr KS/2013: Handläggare: Marie Sandström Koski Ändring av kommunstyrelsens reglemente Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige godkänner ändringen i kommunstyrelsens reglemente med tillägget under 15 enligt följande: Kommunstyrelsen ansvarar även för IT-infrastruktur inom kommunen. Kommunstyrelsens beslut Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut om ändring av kommunstyrelsens reglemente enligt ovan delegeras till IT-strategen att hantera ärenden avseende ITinfrastruktur inom kommunens ansvarsområde. Ärendebeskrivning De senaste årens utbyggnad av kommunens IT-infrastruktur har hanterats via kommunens upphandling av förvaltningsnät. Då fortsatt utbyggnad inte kan ske genom upphandlat avtal eller inom övrig delegation för kommunstyrelsen föreslås ett tillägg i kommunstyrelsens reglemente under 15 enligt följande: Kommunstyrelsen ansvarar även för IT-infrastruktur inom kommunen. Med förbehåll att fullmäktige fattar erforderliga beslut gällande reglementsförändringen föreslås IT-strateg, med förvaltningschef för kommunledningsförvaltningen som ersättare, ges delegation för att hantera ärenden apseende IT-infrastruktur inom kommunens ansvarsområde. Ärendets handlingar Kommunledningsförvaltningens skrivelse, Kommunstyrelsens protoko , 83 Justerandes sign Protokollsutdrag till /~ Kommunstyrelsen, akten Uldragsbestyrkande

19 ~'~~ ~~~ I~atrineholms kommun KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-OS Dnr KS/2013: Handläggare: Karin Rytter Bildande av dotterbolag inklusive överflyttning av fastigheter, val av styrelse med ordförande, vice ordförande och lekmannarevisor Kommunfullmäktiges beslut 1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna KFAB:s bildande av dotterbolag. 2. Kommunfullmäktige utser följande personer att ingå i styrelsen för det nya dotterbolaget Ledamöter Fredrik Olovsson (S) Jessica Ljunggren (S) Claes Holm (S) Cecilia Björk (S) Abdullahi Hassan (S) Björn Lindeberg (M) Lars-Eric Peterson (M) Gudrun Lindvall (MP) Stig Karlsson (C) Bengt Hult (FP) Ingemar Björklund (KD) Ersättare Linda Thompson (S) Tore Karlsson (S) Göran Nilsson (M) Agneta Emanuelsson (FP) Olof Carlsson (V) 3. Kommunfullmäktige väljer som ordförande Björn Lindeberg (M) vice ordförande Fredrik Olovsson (S) lekmannarevisor Ebba Weijber (FP) Ärendebeskrivning Katrineholm Fastighets AB:s (KFAB) arbete med försäljning av fastigheter pågår. I samband med försäljningen, där tre fastigheter ska säljas i ett paket, behöver frågan beslutas om att överföra fastigheterna i ett nytt bolag, ett dotterbolag till KFAB. Beslutet om bolagisering ska fattas av kommunfullmäktige ikatrineholm, varför Protokollsutdrag till Utdragsbestyrkande

20 _l.+ 1\atrineholms kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-OS KFAB i mars 2013 beslutade att föreslå fullmäktige att godkänna bildande av ett dotterbolag. KFAB: s förslag KFAB köper ett 100 tkr bolag som finns färdigt för försäljning. Bolaget registreras som dotterbolag till KFAB, med samma styrelse som KFAB. KFAB anger att de tre fastigheterna säljs till skattemässiga bokförda värden till dotterbolaget mot en revers utställd av KFAB. Ingen realisationsvinst uppstår då försäljning uppgår till skattemässiga bokförda värden. Stämpelskatten uttas på försäljningsvärdet av den första fastigheten och uppgår till 4,25 procent. Vid överenskommelse med köpare skrivs ett avtal om att köpa KFAB:s dotterbolag. Vid skrivandet av avtal kommer köpare och säljare överens o att lösa reversen, eller om säljaren innan ska ta upp lån mot pantbrev som ingår i bolaget. Köparen behöver inte betala stämpelskatt på hela köpesumman, då de köper bolaget. Vill de sedan avveckla bolaget som de har som ett dotterbolag i sitt bolag, kan de genomföra en fusion mellan bolagen. Kommunledningsförvaltningens bedömning Enligt ägardirektiven för KFAB ska bildande av dotterbolag godkännas av kommunfullmäktige. Ernst &Young har fått i uppdrag att beskriva hur möjligheten till försäljning av fastigheter genom så kallad paketering kan gå till och hur de skattemässiga konsekvenserna blir. Kommunledningsförvaltningen har ingen anledning att göra en annan bedömning än den som redovisas i Ernst &Youngs rapport. Ärendets handlingar Tjänsteskrivelse kommunledningsförvaltningen, Skrivelse KFAB Sammanträdesprotokoll KFAB, 27 Beskrivning av försäljning av fastigheter genom s.k. paketering, Ernst &Young Kommunstyrelsens protokoll , 84 Kommunfullmäktiges överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S) och Tony Rosendahl (V). Tony Rosendahl (V) förklarar att vänsterpartiet inte kommer att delta i beslutet, som en konsekvens av tidigare beslut i fullmäktige om utförsäljning av fastigheter. Yrkanden och förslag Anneli Hedberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Vidare föreslår Anneli Hedberg (S) att kommunfullmäktige också ska välja ordförande, vice ordförande och lekmannarevisor ibolaget. Hon nominerar Björn Justerandes sign

21 I,'~ i ~~ TI _~,-, ~ 1\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-OS Lindeberg (M) som ordförande, Fredrik Olovsson (S) som vice ordförande och Ebba Weijber (FP) som lekmannarevisor. Beslutsgång Efter avslutad överläggning godkänner kommunfullmäktige ordförandens förslag att, med anledning av Anneli Hedbergs (S) förslag, också förrätta de val som nämnts. Härefter ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens förslag med de nomineringar som Anneli Hedberg (S) framställt. Han finner att kommunfullmäktige bifaller förslagen. Justerandes sign, ~ Protokollsutdrag till ~ ~ Katrineholms Fastighets AB, kommunstyrelsen, valda ~ ~ ~~,/~ ~~~ ledamöter och ersättare, akten

22 I:.'I ' + Tr _~,. 1\atiineholms kommun \ KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-OS Dnr: KS/2013: Handläggare: Per Johansson Svar på motion om att göra den biologiska mångfalden tydlig Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen och uppdra till kommunstyrelsen att ta fram ett antal arter både ur flora och fauna för att följa och åskådliggöra miljömålet "biologisk mångfald". Ärendebeskrivning Gudrun Lindvall (MP) har inkommit med en motion om att göra den biologiska mångfalden tydlig. Motionären föreslår att Katrineholms kommun tar fram ett antal arter, ur både flora och fauna, i syfte att följa och åskådliggöra miljömålet "biologisk mångfald" och att på detta sätt skapa förutsättningar för positiva åtgärder. Kommunfullmäktige beslutade den 21 januari 2013 att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Motionen har följande lydelse: "Gör den biologiska mångfalden tydlig. Ett av riksdagen miljömål, som ska omsättas på lokal nivå, handlar om den biologiska mångfalden. Det är ett faktum att fler arter försvinner på kort tid nu än någonsin förr i planeten Jordens historia. Det är tyvärr också ett faktum att det är människans omdaningar av planeten som är orsaken. Kemikaliseringen, ayskogningen, det moderna jordbruket, ett för hårt uttag av vad som skulle kunna vara en outsinlig resurs med flera orsaker ligger bakom. Antalet arter på hotlistan ökar världen över och det är ytterst sällsynt att någon art kan avföras från densamma. En del frågar om vi verkligen måste ha alla olika hackspettar och mesar, åkerogräs och insekter. Då har man inte insett att allt levande hänger ihop och att vi människor är en del av den stora biologiska väven, som gör planeten Jorden så unik. Dessutom kan ingen annan art ta ansvaret för det människan gör bara människan själv och det ställer krav. Det är bara Homo sapiens som har skapat det tillstånd på Jorden, som nu gör att den biologiska mångfalden utarmas. Trots varningar redan för 50 år sedan i Rachel Carsons bok Tyst vår har utarmningen inte stoppats. Men det går att återskapa biotoper, att minska kemikaliseringen, att skydda hotade arter och att faktiskt öka antalet individer inom arter, som kommit i kläm. Havsörnen och pilgrimsfalken i Sverige är exempel på detta. Utfodring med giftfri föda under vintern för örnarna och uppfödning och utsättning av falkungar har givit dessa båda arter helt andra förutsättningar numer. En ökad biologisk mångfald av gräs och örter i det ekologiska lantbruket är ett annat Justerandes

23 ~? ~ l~atrineholms kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ~".f KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-OS exempel. Det hjälper inte bara floran, utan även många insekter, tex fjärilsarter, får större chans att klara sig och öka i antal. Många arter kan användas för att läsa av hur naturen mår. Man kallar dessa arter indikatorarter. Exempel på detta är vissa lavar, som är extremt känsliga för luftföroreningar och där artsammansättning kan säga mycket om luftens kvalitet. Andra är vissa små kräftdjur i sjöar där vissa försvinner om sjön är syrefattig medans andra trivs utmärkt i övergödda sjöar. Med rätt kunskap kan artsammansättningen i en biotop säga minst lika mycket eller till och med mer än momentana mätningar av olika parametrar. I det Miljöstrategiska Rådet har den biologiska mångfalden kommit med som ett miljömål vi lokalt ska arbeta med. Jag har där föreslagit att man ska välja ut vissa arter, som kan användas för att åskådliggöra vad det handlar om och har där mött visst intresse. Jag väljer att även väcka frågan så här. Begreppet Den Biologiska Mångfalden tenderar att bli rätt abstrakt, men pratar man om lärkor och tofsvipor, blåsippor och prästkragar, humlor och nässelfjärilar så blir det betydligt mer tydligt vad det handlar om. Genom att välja ut speciella arter och följa dem kan miljömålet bli mer konkret, åtgärder för att förbättra bli möjliga och i bästa fall kan fokuseringen öka intresset för den biologiska mångfalden. Kanske kan Katrineholms kommun välja storlommen som en art att följa, eller varför inte tofsmesen? Kanske någon kalkgynnad ört kan få speciell uppmärksamhet i de kalkstråk som finns i kommunen, eller varför inte bålgetingen eller någon dagfjäril som vinbärsfuks? Vilka eller hur många arter som kan passa får vä1 utredas av Miljöstrategiska rådet. Kanske kan åtgärdsplaner vara aktuella för vissa av dessa arter. Syftet är att åskådliggöra miljömålet Biologisk mångfald och att på detta sätt skapa förutsättningar för positiva åtgärder. Jag föreslår därför att Katrineholms kommun tar fram ett antal arter, såväl fauna- som floraarter, som följs speciellt i syfte att följa och åskådliggöra vad det nationella miljömålet Biologisk mångfald handlar om och om så är möjligt ta fram åtgärdsplaner för någon eller några av dessa." Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet för kommunstyrelsens räkning. I beredningen av ärendet har synpunkter inhämtats från samhällsbyggnadsförvaltningen, via kommunekologen, samt miljöstrategiska rådet. Ärendets handlingar Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, Motion: Gör den biologiska mångfalden tydlig, Samhällsbyggnadsförvaltningens/kommunekologens yttrande, Miljöstrategiska rådets skrivelse, Kommunstyrelsens protoko , 77 Justerandes sign - ; Protokollsutdrag till Utdragsbestyrkande /~

24 ,:e F'+ ~ _~ ;; ` T l~atiineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-OS Kommunfullmäktiges överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Gudrun Lindvall (MP) och Michael Hagberg (S). Båda yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Kommunstyrelsen, stadsbyggnadsförvaltningen, miljöstrategiska rådet,akten

25 r TT I'' ~ ~.-:. 1\atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-OS Dnr KS/2013: Svar på interpellation om lärares kompetens Kommunfullmäktiges beslut Överläggningen %rklaras avslutad. Ärendebeskrivning Carina Björk-Andersson (FP) och Ingegerd Furen (FP) om lärares kompetens. Interpellationen är ställd till bildningsnämndens ordförande och har följande lydelse: "Interpellation till Bildningsnämndens ordförande Anneli Hedberg angående lärares kompetens. För ett antal år sedan konstaterades att endast 25% av de lärare som undervisade i 1äs- och skrivinlärning i landet hade den formella kompetensen. Sedan dess har lärarlyft med inriktning på bladetta område införts och Katrineholms kommun har deltagit med ett antal lärare. Denna kompetens tillsammans med kompetens att tidigt upptäcka och stödja de barn som har svårigheter inom området är helt avgörande för varje elevs möjlighet att lyckas i skolan. Våra frågor till Anneli Hedberg är: Hur stor andel av de lärare som undervisar iläs- och skrivinlärning i Katrineholms kommuns skolor idag har den formella kompetensen för detta? Hur säkerställer ni kompetensen att hitta och stödja barnen med särskilda svårigheter inom området? " Bildningsnämndens ordförande lämnar fö jande svara "Svar på interpellation angående lärares kompetens Läs- och skrivinlärning i grundskolans första år är avgörande för hur eleverna lyckas i skolans alla ämnen. Rätt kompetens bland lärare och en konkret handlingsplan för kontinuerlig kartläggning av varje barns läs- och skrivförmåga är det viktigaste arbetet för att säkra barnens 1äs- och skrivutveckling. I Katrineholms kommun har vi språkutvecklare och specialpedagoger som stöder skolornas pedagoger. I den gemensamma satsningen Läslyftet som Bildningsnämnden och Kultur- och turismnämnden driver arbetar bibliotekarier och pedagoger tillsammans med målsättningen att alla barn ska kunna läsa i skolår 1. I det arbetet är föräldrar och andra vuxna viktiga förebilder %r att öka barnens intresse för läsning. Där spelar även satsningen på skolbiblioteken en viktig roll. Utdragsbestyrkande

26 ~~, -`~ l~atiineholms kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL _t~~ Sammantrådesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-OS Redan i förskolan arbetar pedagogerna aktivt med språkutveckling bland annat med hjälp av materialet TRAS, Tidig Registrering Av Språkutveckling. Regelbundna lässtunder är naturliga inslag i förskolans verksamhet. Hur stor andel av de lärare som undervisar iläs- och skrivinlärning i Katrineholms kommuns skolor idag har den foymella kompetensen för detta? Svar: Av de 53 lärare (inklusive speciallärare) som idag undervisar i 1äs- och skrivinlärning i skolår 1-3 har 47 formell kompetens (89 %). Hur säkerställer ni kompetensen att hitta och stödja barnen med särskilda svårigheter inom området? Svar: Stödteamet/elevhälsan fick våren 2008 i uppdrag av bildningsförvaltningen att ta fram en kommungemensam handlingsplan gällande kartläggning av samtliga barns läs- och skrivförmåga i Katrineholms kommun med syfte att identifiera elever med behov av stöd i sin 1äs- och skrivutveckling, att kvalitetssäkra arbetet med en likvärdig skola, att arbeta förebyggande för att barnen inte ska utveckla 1äs- och skrivsvårigheter, att alla barn ska ha ett gott självförtroende gällande sin 1äs- och skrivförmåga och att utgöra ett underlag för utvärdering på organisationsnivå. I handlingsplanen ingår screeningstester gällande bland annat språklig medvetenhet, bokstavs- och ljudkontroll, stavning, ordförståelse, läshastighet, läsförståelse och rättstavning. Testerna genomförs på varje elev varje år. Utöver detta genomförs nationella prov i skolår 3, 6 och 9. När man upptäcker elever med 1äs- och skrivsvårigheter sätts omedelbara åtgärder in. Såväl kommunens språkutvecklare och elevhälsans specialpedagoger erbjuder utbildning för pedagoger i läsförståelse, språklekar och kartläggning av elevers 1äs- och skrivförmåga. Förutom kommunens Läslyft bedriver skolorna olika läsprojekt och Katrineholms kommun har anmält intresse av att delta i ett forskningsprojekt "Läsa, skriva, lära" som Mälardalens Högskola initierat och söker pengar hos Vetenskapsrådet för." Kommunfullmäktiges överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Carina Björk-Andersson (FP), Anneli Hedberg (S) och Ingegerd Furen (FP). Justerandes./ Björk-Andersson, Furen, Hedberg, akten

27 ~',~~. ~ ~~ '_~~ I~at11rie1101mS I~OmmUri \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-OS Dnr KS/2013: Svar på interpellation om kravet på ökad bemanning inom särskilda boenden och stöd för demenssjuka Kommunfullmäktiges beslut Interpellationen får ställas. Ärendebeskrivning Joha Frondelius (KD) har inlämnat en interpellation om kravet på ökad bemanning inom särskilda boenden och stöd för demenssjuka. Interpellationen är ställd till vårdoch omsorgsnämndens ordförande och har följande lydelse: "OM KRAVET PÅ ÖKAD BEMANNING INOM SÄRSKILDA BOENDEN OCH STÖD FÖR DEMENSSJUKA Äldre personer med demens är ofta i behov av mycket omsorg när de flyttar in på särskilt boende. Trots det ser vi exempel i hela landet på att de lämnas ensamma på nätterna och att det dröjer innan de får hjälp om de har ramlat eller behöver gå på toaletten. Därför har socialstyrelsen beslutat om de nya bindande reglerna för bemanningen på alla äldreboenden där det bor demenssjuka. Syftet med föreskrifterna är att tydliggöra kommunernas ansvar för att varje boende är bemannat så att de som bor där kan leva ett tryggt och säkert liv. Det ska också bli tydligt för den demenssjuke vad han eller hon har för rättigheter. Reglerna ställer krav på att socialnämnderna (vård och omsorgsnämnden i Katrineholm) utreder och dokumenterar vad varje demenssjuk person behöver hjälp med. Den som driver det särskilda boendet måste också ta fram en plan för hur insatserna ska genomföras och se till att bemanningen anpassas efter det. Det ska dessutom finnas personal dygnet runt som kan ge nödvändig hjälp utan dröjsmål. Individanpassad och rättssäker omsorg kräver en viss ökad handläggning. Men för många kommuner blir den stora förändringen att de måste anställa mer omsorgspersonal. Kostnadsökningen beror på att kommunerna i dag inte har tillräcklig bemanning för att tillgodose lagens krav. Men kommunerna har redan i dag ett ansvar för att varje särskilt boende är bemannat utifrån de äldres behov. Därför är det angeläget att kommunerna redan nu börjar anpassa sig till de nya kraven. Justerandes sign Protokollsutdrag till ~ ~~ _ "`i i Utdragsbestyrkande

28 { '~' TI _~,, 1\atiineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-OS Fråga 1: Hur ser kommunens bemanning (dag &natt) ut idag inom kommunens särskilda boenden för demenssjuka? Fråga 2: Hur har Ni kommit fram till en kostnadsökning på 36 Mkr efter den 1/ då det nya bindande kraven börjar gälla? Fråga 3: Tycker du att vi redan uppfyller socialstyrelsens krav på bemanning inom kommunens särskilda boenden för demenssjuka? Om inte, hur löser vi bemanningskravet?" Vård- och omsorgsnämndens ordförande lämnar fö jande svar.' "Svar på interpellation om Kravet på ökad bemanning inom boende och stöd för demenssjuka. Joha Frondelius, (kd) har ingett en interpellation om kravet på ökad bemanning inom boende och stöd för demenssjuka. Interpellationen är ställd till vård och omsorgsnämndens ordförande Monica Johansson (s). Nedan följer mitt svar på de i interpellationen framställda frågorna. Fråga 1: Hur ser kommunens bemanning (dag &natt) ut idag inom kommunens särskilda boenden för demenssjuka? Inom demensboendena är bemanningen per brukare idag: Dagtid: 0,68 personaltäthet/brukare på demensboende. På SÄBO med brukare där demensdiagnos finns är det 0,59 Natt: personaltäthet/brukare. 0,15 personaltäthet/brukare på demensboende. På SÄBO med brukare där demensdiagnos finns varierar det mellan 0,11 0,18 personaltäthet/brukare. Fråga 2: Hur har Ni kommit fram till en kostnadsökning på 36 Mkr efter den 1/ då de nya bindande kraven börjar gälla? Olika insatsnivåer beträffande bemanningen dagtid har kostnadsberäknats. Utifrån provbedömning och skattning av personalbehovet bedömer vi behov av en genomsnittlig bemanningsnivå i spannet 0,8-0,9 tjänst per demenssjuk i demensboende och vårdboende. Idag är bemanningsnivån 0,68 tjänst i demensboendena under dagtid. Vidare har även kostnaden för en förstärkt Justerandes sign Protokollsutdrag till.~ ~ /.\) Utdragsbestyrkande l~ Öy

29 a: TI _~~~';.'~ 1\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-OS nattillsyn kostnadsberäknats. Andra tillkommande kostnader är utökning av biståndshandläggare och arbetsledande personal. Den beräknade merkostnaden per år för en ökad personalbemanning utifrån ovanstående förutsättningar blir som lägst 24,4 mkr och den högsta kostnaden 36,2 mkr. Detta är en beräkning fjord i början på 2012 och som nu räknas om efter en genomgång av bemanningsbehov för varj e enskild brukare med demensdiagnos. Fråga 3. Tycker du vi redan uppfyller socialstyrelsens krav på bemanning inom kommunens särskilda boenden för demenssjuka? Om inte, hur löser vi bemanningskravet? Föreskrifterna är formulerade utifrån individuell behovsbedömning för varje brukare med demens som bor på särskilt boende. Särskild vikt läggs i föreskrifterna vid den demenssjukes möjlighet att påkalla hjälp. Kommunen uppfyller idag inte föreskrifternas intention fullt ut då dessa förutsätter ny individuell behovsbedömning vid demenssjukdom. Något som vård- och omsorgsförvaltningen fått i uppdrag att ta fram metod för och börja tillämpa inom demensverksamheterna. Beroende på vilka den demenssjukes behov är kan tillgång till personal nära sig behöva öka. Socialstyrelsen har i juli 2012 publicerat ny föreskrift om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden. Föreskrifterna är bindande och innebär ett mera individuellt handläggningsförfarande kring enskilda brukaren med demensdiagnos som bor på särskilt boende. Vidare ska boendet ha tillräcklig och rätt utbildad personal dygnet runt. Den nya föreskriften är kostnadspåverkande och verksamheten skall vara anpassad till de nya förhållandena då dessa träder i kraft 2014-O1-Ol. Merkostnader för det nya handläggningsförfarandet, utbildning av personal samt förstärkt personal på särskilt boende för december månad beräknas uppgå till 2 mnkr för 2013, vilket vård- och omsorgsnämnden äskade i budgeten för Beslutet i kommunfullmäktige blev att från 2011 års välfärdsutmaningar avsätta 2 mnkr för verksamhetsomställning med anledning av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden. 1 Planeringsdirektiven för 2014 har vård- och omsorgsnämndens ram ökats med 0,6 mnkr avseende en förstärkning med en biståndshandläggare. Anledningen är ökade krav på individuella bedömningar med anledning av föreskrifter om organisering av särskilda boenden och stödet till personer med demenssjukdom, enligt kommunstyrelsen. Vård- och omsorgsnämnden har inte möjlighet att inom nämndens område omfördela resurser till demensboendena i den utsträckning som kommer att krävas (24 till 36 mnkr), redan idag ligger standardkostnaden per brukare inom 11,4"/o under Utdragsbestyrkande

I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FOLKHÄLSOUTSKOTTET 2013-04-10 1 Platsochtid KTS-salen, Vita Huset, klockan 10-11.35 Beslutande Anneli Hedberg (S) ordförande, Bengt Andersson (M) vice ordförande,

Läs mer

1\atrineholms kommun. Ateljen klockan 13.15 13.35. Johan Hartman (M), Ewa Gallhammar (FP) och Inger Fredriksson (C) Tony Karlsson (S)

1\atrineholms kommun. Ateljen klockan 13.15 13.35. Johan Hartman (M), Ewa Gallhammar (FP) och Inger Fredriksson (C) Tony Karlsson (S) 1\atrineholms kommun PERSONALUTSKOTTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-12-04 1 Plats och tid Beslutande Ateljen klockan 13.15 13.35 Johan Hartman (M), Ewa Gallhammar (FP) och Inger Fredriksson (C) Beslutande

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

I\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

I\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL I\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL PERSONALUTSKOTTET 2013-10-16 1 Plats och tid Atelj en klockan 13.15 14.15 Beslutande Pat Werner (S) Johan Hartman (M) Anneli Hedberg (S) Inger Fredriksson (C)

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionen 2014-12-03 34(45) Plats och tid Brandstationen i Katrineholm, den 24 september 2014, klockan 18.00 21:45 Beslutande Ola Lindgren (S), ordf. Marie-Louise Karlsson (S) vice ordf. There Palm (S)

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

_ ~~ ~ :i. T. Johan Söderberg (S), Anneli Hedberg (S), Tony Rosendahl (V) Bo Sivars (M), Gudrun Lindvall (MP)

_ ~~ ~ :i. T. Johan Söderberg (S), Anneli Hedberg (S), Tony Rosendahl (V) Bo Sivars (M), Gudrun Lindvall (MP) _ ~~ ~ :i. T,` ; l~atyineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS PERSONALUTSKOTTET 2015-02-11 1 Plats och tid Atelj en, Nämndhuset klockan 13.15 14.55 Beslutande Johan Söderberg (S), Anneli

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionen 2012-09-20 24 (34) Plats och tid Brandstationen i Högsjö, den 20 september 2012, klockan 18.00 21.35. Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Ola Lindgren (S), ordf. Marie-Louise Karlsson

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13 Socialnämnden 6-13 2 6 Information från förvaltningschef och avdelningschefer...5 7 Flerårsstrategi för Socialnämnden 2015-2017...6 8 Samverkansavtal mellan Föreningen Kvinnojouren Olivia och Alingsås

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 224 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl 17.00-18.00 Beslutande Hans-Ingvar Jönsson (c), ordförande Gull-Britt Svensson (s) Mats Kroon (m) Gunilla Karlsson (s) Ronny Sandberg (s) Lennart

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

'' ; }~~~, 1\atrineholms kommun \

'' ; }~~~, 1\atrineholms kommun \ '' ; }~~~, 1\atrineholms kommun \ KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-01-21 1 Plats och tid Safiren, Drottninggatan 19 i Katrineholm kl. 18.00-22.50 Beslutande Beslutande ersättare Ersättare Leif

Läs mer

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson Protokoll 1 (14) Plats och tid: Camp Igge, Iggesund klockan 08.30-15.30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M) Marcus

Läs mer

Stefan Luukkonen (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Paragrafer 44-51. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Stefan Luukkonen (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Paragrafer 44-51. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 2013-12-10 1 Plats och tid Rum 611, AVA-huset, Katrineholm kl 08.15 9.30 ande Erik Liljencrantz ordförande (M), Marie-Louise Karlsson (S) vice ordförande, Göran Ivarsson (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-28

Socialnämnden 2014-11-28 Socialnämnden 2014-11-28 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.00, 10.30-11.00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare

Läs mer

_~f.~ g&::---bevis. ar~h;l)çò'- ""O",. 1-7

_~f.~ g&::---bevis. ar~h;l)çò'- O,. 1-7 ?T.Jltll7 ~rj in. 'if I ; IZatrineholn1s kon11tiun '- TI LLGÄNG L1G HETSUTSKOTTET 2011-02-21 i Plats och tid Beslutande KTS-salen, Vita huset kl 13.30-15.30 Gunilla Magnusson (s), Bengt Andersson (m),

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(21) 2011-02-21 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

Johan Sandqvist (SD) ersättare. David Westlund (S) Kommunledningskontoret den 8 december 2014. Anette Persson. Cecilia Lind.

Johan Sandqvist (SD) ersättare. David Westlund (S) Kommunledningskontoret den 8 december 2014. Anette Persson. Cecilia Lind. Sammanträdesprotokoll Sida 1 (6) Plats och tid Stadshuset, klockan 15.30-15.40 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande David Westlund (S) ledamot Bertil Jönsson (NKE) tjg ers för M Lundeborg (M) Ingemar

Läs mer

Socialnämnden 2007-01-17 1 (14)

Socialnämnden 2007-01-17 1 (14) Socialnämnden 2007-01-17 1 (14) Plats och tid Katrineholmssalen, Safiren, Katrineholm, kl. 14.30 16.45 Ajounering kl. 15.40-15.50 ande Tjänstgörande Ersättare Ove Melin, ordförande (s), Matti Turunen (s),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2013-06-19

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2013-06-19 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Plats och tid Koordinaten Stora mötet kl 16.30-17.40 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Mattias Jensen Pettersson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V) Ann Svensson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Pär Rickman (S) Anders Eriksson (C) Stig Johansson

Läs mer

ordförande 1:e vice ordförande tj.ers.för A-C Waldén (FP)

ordförande 1:e vice ordförande tj.ers.för A-C Waldén (FP) Sammanträdesprotokoll Sida 1 (15) Plats och tid Haga Kvarn 19.00 20.15 ande Karin Reinisch (M) Khalid El-Haj (S) Stig-Åke Grönvall (S) Karl-Erik Malmgren (S) Rebecka Barjosef (S) Jeanette Petersen (M)

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun KS.2013.0361 2013-08-16 Tomas Nilsson Kommunfullmäktige Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat, prop.2011/12:172, att ge möjlighet för kommuner och

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

PROTOKOLL. Rolf Gustavsson (S) Jenny Sandkvist (MP) Erik Karlsson (M) Sune Rydén (KD) Ina Näsmark (FiA)

PROTOKOLL. Rolf Gustavsson (S) Jenny Sandkvist (MP) Erik Karlsson (M) Sune Rydén (KD) Ina Näsmark (FiA) 1(11) Plats och tid C-salen, Medborgarhuset i Alafors, kl 16:30 16:47 Beslutande Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Paula Örn (S), ordförande Björn Norberg (S) Christina Oskarsson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-09-05 174 (178) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 5 september 2011, kl 10.00-13.30 Beslutande Camilla Anglemark (S), ordf Jörgen Larsson (S) Björn Andersson (M) Övriga deltagande Karl-Erik

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande.

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande. SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.15 Beslutande Övriga deltagare 30 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16 20-25

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16 20-25 Kultur- fritidsnämnden 20-25 Kulturfritidsnämnden 2 20 Information överläggningar...5 21 Delegering av arbetsmiljöuppgifter...6 22 Meddelande 2015...7 23 Delegation 2015...8 24 Informationsuppdrag till

Läs mer

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Britt-Marie

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 Tid och plats: Ledamöter: Ersättare: Onsdag den 21 januari 2009 kl 08.30-09.25, Demokratin i Stadshuset Anders Lago (s) ordförande Marita Lärnestad (m) 1:e vice ordförande Susanne

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(12) Tid och plats 2015-02-19 - i Värsjörummet klockan 09.00-12.15 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Ingela Lärkevie (C) - förste vice ordförande, 6-9 Leif Svensson (S) - andre

Läs mer

Ånge kommunkontor, måndag den 25 juni 2007. Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ånge kommunkontor, måndag den 25 juni 2007. Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (6) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, måndag den 25 juni 2007, kl. 11.30 12.30. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande Åke

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.23) Riktlinjer för resultatutjämningsreserv Avsättning för åren 2010-2012 Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Ekonomi - Resultatutjämningsreserv Ägare/ansvarig Elisabet Persson

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-11-02 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Övriga

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Torbjörn Dybeck, 72-73 Birgitta Harsbo Inger Karlsson. Ingrid Grahn Socialförvaltningen 2011-09-28.

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Torbjörn Dybeck, 72-73 Birgitta Harsbo Inger Karlsson. Ingrid Grahn Socialförvaltningen 2011-09-28. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) 2011-09-21 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Inga-Lill Thim (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Conny Larsson

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18 Socialnämnden 2015-01-22 1 (12) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-01-22, kl. 9.30-12.05 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 12.00 15.30 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) tjg

Läs mer

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C)

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) 1(11) Plats och tid Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) Ingrid Andersson (C) Birgitta Hagström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-22 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Taito Arkkukangas (S), Tauno Arbelius (S), Margareta Barkselius (C) 13-14, Lars Granath (FP), Hans Carlsson (M), Olof Lindberg (FP)

Taito Arkkukangas (S), Tauno Arbelius (S), Margareta Barkselius (C) 13-14, Lars Granath (FP), Hans Carlsson (M), Olof Lindberg (FP) Barn- och utbildningsnämnden 1 (6) Plats och tid Hellqvistsalen, Kommunhuset, onsdagen den 9 april 2014, klockan 16.00 18.00 ande Taito Arkkukangas (S), Tauno Arbelius (S), Margareta Barkselius (C) 13-14,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) 18 april 2013 Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C)

Läs mer

Sekreterare. Ordförande. Jan-Olof Sewring. Justerare. Gun-Inger Sjögren ANSLAG/BEVIS

Sekreterare. Ordförande. Jan-Olof Sewring. Justerare. Gun-Inger Sjögren ANSLAG/BEVIS Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-11-25, kl. 13:15-15:15 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) Anders Malm (M) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Marita Tuvesson (S) tj ersättare

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Lindeman, kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 09.00 10:15 Beslutande Övriga närvarande Leif Sandberg (C) Mats Andersson (M) Torgny Larsson (S) Stefan Larsson, kommunchef Jörgen Prahl, samhällsbyggnadschef

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-12.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Susanna Hansson (M), ersättare för Gudrun Wängelin-Lernskog

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-02-04 1 (5) Plats och tid Kävlinge Kulturscen, Korsbackaskolan, klockan 18:15-18:20 Ajournering Beslutande Pia Almström (M) Gunnar Wiederhielm (M) Roland Palmqvist (S) Charlotte Lindblad (M) Thomas

Läs mer

Lesley Holmberg (FP)

Lesley Holmberg (FP) Sida 1 (14) Plats och tid Stadshuset, kl. 16.00-18.45 ande Tony Hansson (S) ordförande Agneta Nilsson (S) ledamot Gabriel Barjosef (S) ledamot Lena Wöhlecke (M) förste vice ordförande Hans Johansson (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10 Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän 15.10-16.30, C-salen Per Schöldberg (C), ordförande Tony Lundstedt (S) Lars Edqvist (MP) Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.15 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Tonny Fernerud (S), Ann-Catrin Cederlund (S), Madelene Eriksson (C), Peder Kostet (V), Carina Sjölund (M), Ingrid Gummeson (KD)

Tonny Fernerud (S), Ann-Catrin Cederlund (S), Madelene Eriksson (C), Peder Kostet (V), Carina Sjölund (M), Ingrid Gummeson (KD) Barn- och utbildningsnämnden 1 (11) Plats och tid Hellqvistsalen, Kommunhuset, onsdagen den 17 april 2013, klockan 16.00-17.30 Beslutande Taito Arkkukangas (S), Maija-Liisa Åsenbrygg (S), Tauno Arbelius

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Plats och tid kommunhuset rum 292 kl 15.00-17.20 Beslutande Olov Zakrisson (S) Catharina Fredriksson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Samlingssalen, Hultsfreds gymnasium, Hultsfred kl. 13.30 17.20 Beslutande Pär Edgren, M Gunilla Abrahamsson, S Gunvor Nilsson, M Ove Karlsson, S Monica Bergh,

Läs mer

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare Kommunstyrelsens välfärdsutskott 2015-04-16 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Lundström Torsdagen den 16 april 2015, klockan 14:00 15:50 Ledamöter: Mathias Bohman (S),

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Irene Jonasson (C)

Sofia Jarl (C) ordförande. Irene Jonasson (C) Kommunstyrelsen 2013-11-26 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 17.00-17.40 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Kerstin Stenquist (C) Fredrik Andersson (C) Jan

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, fredag den 20 januari 2006, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll Göran

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 oktober 2009. Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 oktober 2009. Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida *, 131... 2 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Almdalen, Apotekshuset, Krokom Tisdagen den 27 oktober 2009, kl 08.00 08.50 Beslutande: Övriga deltagande:

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö 1(15) Plats och tid Almliden, Blosset, Bjuv kl 13.00-16.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena

Läs mer

Kommunkontoret torsdag 18 juni 2015 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 38-44 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret torsdag 18 juni 2015 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 38-44 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Pär Rickman (S) Sven Erik Eriksson (KD) Jan

Läs mer

KS SU PROTOKOLL 2015-05-18

KS SU PROTOKOLL 2015-05-18 KS SU PROTOKOLL !t:. HEDEMORA 1 (8) Kommunstyrelsens strateg i utskott Plats och tid Rådhuset, lokal Rådhussalen, kl. 13.00-15.00 Beslutande Ledamöter Ulf Hansson (S), ordförande Kristina Lundgren (C)

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2014-06-17 51-62

Protokoll. Socialnämnden 2014-06-17 51-62 Socialnämnden 51-62 2 51 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Maxi ICA...5 52 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Sallys Café i Alingsås AB...6 53 Tillfälligt tillstånd för alkoholservering

Läs mer

Rikard Malmborg (M) 1:e vice ordförande Mikael Sonander (C) 2:e vice ordförande Kerstin Brink (SD) Ledamot

Rikard Malmborg (M) 1:e vice ordförande Mikael Sonander (C) 2:e vice ordförande Kerstin Brink (SD) Ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (12) Plats och tid Stadshuset, klockan 17.00 19.05, 19.10-19.15 Beslutande Lars Månsson (S) Ordförande Rikard Malmborg (M) 1:e vice ordförande Mikael Sonander (C) 2:e vice

Läs mer

Kommunkontoret torsdag 27 augusti 2015 kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 45-51 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret torsdag 27 augusti 2015 kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 45-51 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 16.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Larry Tallroth (S) Sven Erik Eriksson (KD)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer