~~ ~ i~ Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Gröna Kulle

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "~~ ~ i~ Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Gröna Kulle"

Transkript

1 ''? `~~ ~ ` 7 1\atrineholms kommun KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och lid Safiren, Drottninggatan 19 i Katrineholm kl Beslutande Beslutande ersättare Ersättare Leif Tronelius (S), ordförande, Petter Otterstedt (M), l :e vice ord%rande, Monica Johansson (S), Bengt Andersson (M), Berit Örtell (S), Anneli Hedberg (S), Sten Holmgren (C), Inger Fredriksson (C), Carina Björk-Andersson (FP), Marian Loley (KD), Joha Frondelius (KD), Pat Werner (S), Wera Hempel-Persson (M), Marie-Louise Karlsson (S), Erik Liljencrantz (M), Cecilia Björk (S), Bo Sivars (M), Anita Karlsson (C), Ann-Charlotte Olsson (C), Lars Levin (FP), Marianne Fältskog (FP), Carl Frick (MP), Gudrun Lindvall (MP), Ulrica Truedsson (S), Fredrik Olovsson (S), Linda Thompson (S), Matti Turenen (S), Tony Karlsson (S), Torgerd Jansson (S), Zeljko Klemse (S), Agneta Emanuelsson (FP) , Ingegerd Furen (FP), Ami Rooth (MP), Michael Hagberg (S), Johan Söderberg (S), Fredrik Hermelin (M), Karin Frisk (S), Camilla Lundh (S), Jan-Inge Johansson (S), Lotta Back (V) , Tony Rosendahl (V), Lars Gunnlev (SD), Sonia Andersson (SD) Karl-Gunnar Ljungqvist (S), Gunilla Magnusson (S), Johan Hartman (M), Claes Holm (S), Bengt Hult (FP), Alma Rabei (MP), Tommi Lycke (S), Evelina Back (V) 91-92, Villy Persson (M), Berit Olming (M), Christer Sundqvist (M), Christina Simonsen (S), Håkan Björndahl (S), Maj-Britt Staaf (S), Christer Ekstrand (S), Anne Hagberg (S), Alf Andersson (S), Katarina Rosenlund Svensson (S), Ingemar Björklund (KD), Göran Ivarsson (C), Ghaidaa Al-Kinani (C), Olof Carlsson (V), Rolf Umevall Övriga deltagande utses a«;~ste~a Kanslichef Gunnar Westermark och handläggare Per Johansson Wera Hempel-Persson och Lars Gunnlev Justeringens Stadshuset Gröna Kulle 2013-OS-27 kl plats och tid ~ Underskrifter -'~ ~ r-- P, 1 s ~r /~ Sekreterare ~v~t~'v~\~~ ~\~~"~~~ ~~V.w"~ ~ Paragrafer 91-1~2 W Ordförande ~ J a l~ L ~~ ~ ~ f ~~ ~ i~ Justerande /,J ~ / /G ~~ V./~~v~ A BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag L Organ Kommunfullmäktige Sammanträdes 2~13-~5-2~ datum Datum för 2013-OS-27 Dalumföranslags anslags uppsättande Förvaringsplats av protokollet Underskrift nedtagande Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Gröna Kulle

2 ~~ 1\atrineholms kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ~-;~., KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-OS Dnr KS/2012: Handläggare: Karin Rytter Idrottspolitiskt program Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget till Idrottspolitiskt program, med nedan tillägg och ändringar införda i enlighet med kommunstyrelsens förslag: Under avsnitt 6 (Förutsättningar för större arrangemang och elitverksamhet) ska tillföras "Katrineholms kommun tar emellertid avstånd från specialisering, toppning och elitsatsningar i för låga åldrar." Programmet är giltigt till och med juni 2015 Det antagna programmet redovisas som bilaga till protokollet med beteckningen kommunsryrelsenshandling nr 25/2013. Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslutade i november 2010, 13, att service- och tekniknämnden skulle upprätta ett Idrottspolitiskt program, som tar hänsyn till genus och hållbar utveckling. Mot bakgrund av detta, utarbetade nämnden under 2012 ett förslag till Idrottspolitiskt program, med anpassning till Styrsystemet i Katrineholms kommun. Förslaget översändes till kommunstyrelsen för vidare hantering. Kommunledningsförvaltningen översände programmet för kommunstyrelsens räkning på remiss till berörda nämnder. De inkomna remissvaren återsändes till service- och tekniknämnden, som nu har bearbetat och uppdaterat programmet utifrån de inkomna synpunkterna. Remissvaren har också kommenterats i bilaga. Det idrottspolitiska programmet består av två delar, en visionär del med utgångspunkt i Vision 2025 samt en genomförande del som utgör ett samverkansdokument mellan berörda nämnder. Det är den visionära delen som kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige ska behandla. Det idrottspolitiska programmet behandlar samverkan som leder till att medborgarna ges möjlighet till en aktiv och hälsosam fritid. Kommunledningsförvaltningens bedömning Det idrottspolitiska programmet berör flera olika nämnder i kommunen. Samtliga berörda nämnder samt kommunledningsförvaltningen för kommunstyrelsens räkning har fått möjlighet att yttra sig över %rslagen. Service- och tekniknämnden har anpassat dokumenten utifrån de inkomna synpunkterna. Yttrandena har också kommenterats. Justerandes sign 1 t-~? ~ /? Utdragsbestyrkande Protokollsutdrag till

3 +' 1\atrineholms kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL t '~ ~'r y KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-OS Programmen har utformats i enlighet med Styrsystem för Katrineholms kommun. Kommunledningsförvaltningen gör bedömningen att programmet inte kan gälla till och med år 2016, då kommunplanen som programmet baseras på, gäller till och med år Kommunledningsförvaltningen vill också förtydliga att det är den första politiska delen av dokumentet som kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige ska anta. Ärendets handlingar Tjänsteutlåtande kommunledningsförvaltningen, Sammanträdesprotokoll service- och tekniknämnden, , 12 Förslag till Idrottspolitiskt program, STN-handling Kommentarer till remissvar, "Yttranden IPP" Inkomna yttranden Kommunstyrelsens protoko , 78 Kommunfullmäktiges överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Johan Hartman (M), Anneli Hedberg (S), Joha Frondelius (KD), Tony Rosendahl (V), Sten Holmgren (C), Gudrun Lindvall (MP), Carina Björk-Andersson (FP), Ami Rooth (MP) och Inger Fredriksson (C). Yrkanden Johan Hartman (M), Anneli Hedberg (S), Joha Frondelius (KD), Tony Rosendahl (V), Sten Holmgren (C), Gudrun Lindvall (MP), Carina Björk-Andersson (FP) och Ami Rooth (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Justerandes sign s- S e{olokollsutdrag till /,~~ervice- och tekniknämnden, kommunstyrelsen, akten

4 ` ~'~~ TT. ~'<-~, 1\atrineholms kommun \ KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-OS Dnr KS/2013: Handläggare: Karin Rytter Kostpolitiskt program Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att godkänna revideringen av Kostpolitiskt program, med införd ändring i enlighet med kommunstyrelsens förslag att styrdokumentet är giltigt till och med juni Reservation Mot kommunfullmäktiges beslut reserverar sig Inger Fredriksson (C), Sten Holmgren (C), Anita Karsson (C), Ann-Charlotte Olsson (C), Gudrun Lindvall (MP), Carl Frick (MP), Ami Rooth (MP), Alma Rabei (MP), Evelina Back (V), Tony Rosendahl (V), Lars Gunnlev (SD) och Sonia Andersson (SD). Reservationen från vänsterpartiet är skriftlig och redovisas på sidan 7 i protokollet. Det antagna programmet redovisas som bilaga till protokollet med beteckningen kommunstyrelsens handling nr 26/2013. Ärendebeskrivning I mars 2009, 38, antog kommunfullmäktige ikatrineholms kommun det kostpolitiska programmet. Programmet var giltigt till och med år I samband med översynen av styrdokumenten i kommunen, beslutade kommunfullmäktige i mars 2011, 135, att det kostpolitiska programmet ska anpassas efter nuvarande styrsystem. Arbetet med revidering av det kostpolitiska programmet, påbörjades såsom arbetet med det idrottspolitiska programmet under våren Framtagandet av det idrottspolitiska programmet och revideringen av kostpolitiska programmet har löpt parallellt och samma remissförfarande har ägt rum. Också kostpolitiska programmet är indelat i två delar, en visionär del och en genomförande del. Det är den visionära delen som kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige ska behandla. Det kostpolitiska programmet innehåller riktlinjer för maten som tillagas, serveras och transporteras i kommunen och är ett styrmedel för hur arbetet med kosten ska fortskrida i kommunens olika verksamheter. Kommunledningsförvaltningens bedömning Det kostpolitiska programmet berör flera olika nämnder i kommunen. Samtliga berörda nämnder samt kommunledningsförvaltningen för kommunstyrelsens räkning har fått möjlighet att yttra sig över förslagen. Service- och tekniknämnden har anpassat dokumenten utifrån de inkomna synpunkterna. Yttrandena har också kommenterats. Justerandes sign _ ~ Protokollsutdrag till f /~ /~ i Utdragsbestyrkande

5 ä`',.4';f,~ 1\atrineholms kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-OS Programmen har utformats i enlighet med Styrsystem för Katrineholms kommun. Kommunledningsförvaltningen gör bedömningen att programmet inte kan gälla till och med år 2016, då kommunplanen som programmet baseras på, gäller till och med år Kommunledningsförvaltningen vill också förtydliga att det är den första politiska delen av dokumentet som kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige ska godkänna. Ärendets handlingar Tjänsteutlåtande kommunledningsförvaltningen, Sammanträdesprotokoll service- och tekniknämnden, , 11 Förslag till Kostpolitiskt program, STN-handling Kommentarer till remissvar, "Yttranden KPP" Inkomna yttranden Kommunstyrelsens protoko , 79 Kommunfullmäktiges överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Johan Hartman (M), Gudrun Lindvall (MP), Tony Rosendahl (V), Anita Karlsson (C), Christer Sundqvist (M), Ulrica Truedsson (S), Anneli Hedberg (S), Joha Frondelius (KD), Linda Thompson (S) och Ami Rooth (MP). Yrkanden och förslag Johan Hartman (M), Ulrica Truedsson (S), Anneli Hedberg (S), Joha Frondelius (KD) och Linda Thompson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Gudrun Lindvall (MP) och Tony Rosendahl (V) yrkar i första hand återremiss av ärendet för en revidering av programmet i fråga om fett och snabba kolhydrater, i andra hand avslag. Ulrica Truedsson (S) yrkar avslag på dessa yrkanden. Anita Karlsson (C) föreslår att följande mening i programmet ska strykas för att undvika missförstånd: "Andelen brukare i äldreomsorgen där nattfastan är mindre än 13 timmar ska öka". Ulrica Truedsson (S) yrkar avslag på ändringsförslaget. Beslutsgång Efter avslutad överläggning godkänner kommunfullmäktige den beslutsordning som ordföranden redogör för. Först ställer ordföranden proposition på om ärendet ska avgöras vid kvällens sammanträde och yrkandet om återremiss. Han finner att kommunfullmäktige beslutar avgöra ärendet ikväll. Justerandes sign ~ ~ Prorokollsutdrag till.'' l Utdragsbestyrkande `

6 ~' '~ ' l~atrineholms kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ~. %~;~ ~ J KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-OS Härefter ställer ordföranden kommunstyrelsens förslag och ayslagsyrkandet under proposition. Han finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. Slutligen ställer ordföranden Anita Karlssons (C) ändringsyrkande under proposition. Han finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet. Justerandes sign :~ Protokollsutdrag till Service- och tekniknämnden, kommunstyrelsen, akten

7 ;M. _`':r:~:~; I~atrineholms kommun \ KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-OS Reservation i ärendet "kostpolitiska programmet" Vi delar Miljöpartiets kritik om att följa Livsmedelsverkets råd om kost för kommunens barn. Även vi önskar att hänsyn tas till de nya rönen när det gäller fett och snabba kolhydrater. Det känns inte klokt att fatta beslut efter rekommendationer som redan anses förlegade. Under rubriken Äldreomsorg står "som brukare ska man kunna få styra mer av vårdens och omsorgens innehåll. Inom hemtjänsten ska brukaren själv kunna välja utförare av vård- och service". Vi förutsätter att man inte måste välja en privat utförare av vård, för att få välja vilken mat man ska äta. Därför reserverar vi oss i ärendet. Katrineholm 2013-OS-20 Evelina Back (V) Tony Rosendahl (V) Justerandes sign /1 Protokollsutdrag till Gom. ~ C ~/~ ~ ~ e Utdragsbestyrkande

8 t r_`~~ ' 1\atiineholms kommun KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-OS g Dnr KS/2012: Handläggare: Karin Rytter Revisionsrapport Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Kommunfullmäktiges beslut 1. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till kommunstyrelsen att efter samråd med berörda nämnder besluta om hur schablonersättningen ska fördelas nämnderna emellan. 2. Viadidaktnämnden får huvudansvaret för återsökningsbara kostnader och ska, såsom beslutat av kommunfullmäktige år 2008 (KF , 42), samordna och stödja förvaltningarna med ansökningar om övriga ersättningar vad gäller statsbidrag för flyktingar. 3. Samtliga berörda nämnder uppdras att upprätta en samlad beskrivning över ansvarsfördelning och arbetsrutiner mellan nämnder/verksamheter beträffande ersättning för återsökningsbara kostnader och redovisa dessa rutiner för kommunstyrelsen ioktober Ärendebeskrivning På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Katrineholms kommun, har PwC genomfört en granskning som berör bildningsnämnden, socialnämnden, viadidaktnämnden samt vård- och omsorgsnämnden i samband med ersättning för flyktingmottagande. Revisionsfrågan avser om nämnderna säkerställer att kommunen får del av de statliga ersättningar som man har rätt till. Granskningen visar att nämnderna fullt ut inte säkerställer detta. Inkomna yttranden Bildningsnämnden Bildningsnämnden instämmer i att det är viktigt att få till stånd en tydlig ansvarsfördelning mellan förvaltningarna när det gäller hantering och fördelning av schablonersättningar. Bildningsnämnden anger att de har ett gott samarbete med viadidaktnämnden, kring mottagandet av flyktingar och invandrare. Förvaltningarna kommer tillsammans att dokumentera och tydliggöra de rutiner som idag finns och behöver utvecklas. I förslag till ny plan för internkontroll 2013 för bildningsnämnden, ingår området stadsbidrag och ersättningar rörande flykting- och anhöriginvandring som ett kontrollområde. Justerandes sign r Protokollsutdrag till Utdragsbestyrkande

9 Ire` '~~- l~atrineholms kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL _t ~:~;~ ~ KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-OS Socialnämnden Inom socialförvaltningen har ansvarsfördelningen gällande återsökningsbara medel från Migrationsverket varit diffus, då det inte finns någon övergripande samordnare inom kommunen. Förvaltningen har även funnit svårigheter vid tolkning av förordningarna som reglerar vad som får återsökas. Nämnden anser att en tydligare fördelning av schablonersättningar bör fastställas på politisk nivå. Socialnämnden har under hösten 2012 gjort en egen intern granskning, identifierat återsökningsbara kostnader utifrån gällande förordningar och skapat nya rutiner kring hur ansökningarna ska hanteras. Nämnden har också från början av år 2013 infört granskning av återsökningsbara kostnader från Migrationsverket isin internkontrollplan. Inom varje verksamhetsområde finns en utsedd kontaktperson, som ansvarar för insamling av underlag på kostnader som ska återsökas. Socialnämnden föreslår kvartalsvisa aystämningar tillsammans med viadidaktnämnden när det gäller schablonersättningar och fördelning av dessa. Viadidaktnämnden Viadidaktnämnden konstaterar att det fortfarande finns otydligheter kring vilken nämnd som ska få vilken ersättning och vilka kostnader ersättningarna ska täcka inom respektive nämnd. Nämnden instämmer i socialnämndens bedömning att tydligare fördelning av schablonersättningar bör fastställas på politisk nivå mellan viadidaktnämnden, socialnämnden samt bildningsnämnden. Nämnden anser vidare att det bör tydliggöras att viadidaktnämnden har uppdraget att samordna hantering och ansökningar av statsbidrag inom flyktingområdet, även i fortsättningen. Viadidakt har i samarbete med socialförvaltningen kunnat säkerställa korrekt fördelning av initieringskostnaden. Viadidaktnämnden föreslår kvartalsvisa axstämningar tillsammans med socialnämnden när det gäller schablonersättningar och fördelning av dessa. Nämnden instämmer i revisorernas påpekande att det är en brist att nämnden inte har fastställt planer för internkontroll av statliga ersättningar inom flyktingsamordnandet. Kontrollpunkten kommer att ingå i internkontrollplanen för år Vård- och omsorgsnämnden Vård- och omsorgsnämnden gör bedömningen att det finns behov av att samordna ansökningar av statsbidrag inom kommunen och att viadidaktnämnden ansvarar för denna. Lämpligt vore att viadidaktnämnden kvartalsvis rapporterar nya ärenden eller Justerandes sign i

10 ~ ~ l~atrineholms l~ommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL _; :< ; KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-OS möjliga ärenden till vård- och omsorgsnämnden. Nämnden anser vidare att det är önskvärt om ett forum startas där ansvariga från respektive förvaltning träffas för att diskutera frågan. Vård- och omsorgsnämnden kommer att tydliggöra ansvaret kring upprättandet av rutiner samt se till att kunskapen om möjligheterna att erhålla statsbidrag knyts till lämplig befattning. Rutiner som vänder sig till berörda parter inom nämnden, kommer också att upprättas. På det sättet kommer spridningen av kunskapen att tillgodoses. Vård- och omsorgsnämnden har sedan år 2013 lyft in frågan hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet i 2013 års internkontrollplan. Kommunlednignsförvaltningens bedömning Schablonersättningar Kommunfullmäktige beslutade den 17 mars 2008, 48, om en tydlig ansvarsfördelning för hantering och fördelning av schablonersättningar inom flyktingmottagandet, för mottagna före 1 december Såsom påpekas i revisionsrapporten är inte fördelningen av schablonersättningar, som avser mottagna efter den 1 december enligt etableringsreformen, politiskt fastställd på motsvarande sätt. Nämnderna gör bedömningen att det är viktigt att få till stånd en tydlig ansvarsfördelning mellan nämnderna när det gäller hantering och fördelning av schablonersättningar samt att en tydligare fördelning av schablonersättningar bör fastställas på politisk nivå. Det finns således behov av att klargöra hur ersättningarna ska fördelas mellan nämnderna, för att åstadkomma en tydligare styrning på området. Återsökningsbara kostnader Såsom framkommer av revisionsrapporten, finns det behov av att rutiner upprättas för att säkerställa att ansökan av ersättning för återsökningsbara kostnader sker inom samtliga verksamhetsområden. Rapporten visar att viadidaktnämnden samt bildningsnämnden har vissa rutiner. Rutinerna är dock bristfälligt dokumenterade. De nya upprättade rutinerna bör leda till en bättre samverkan inom området mellan nämnderna. Den 17 mars 2008, 48, beslutade kommunfullmäktige att viadidaktnämnden samordnar och stödjer förvaltningarna med ansökningar om övriga ersättningar. Detta beslut är fortfarande gällande. Intern kontroll Med intern kontroll avses åtgärder som bidrar till att utveckla och säkerställa funktion och kvalitet i kommunens samtliga verksamheter och därmed minska risken för avsiktliga eller oavsiktliga fel. Justerandes sign (_

11 ~~ 1\atrineholms kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-OS Det är positivt att nämnderna fört in statliga ersättningar inom flyktingmottagandet i arbetet med intern kontroll, utifrån revisionsrapportens resultat. Detta leder till att nämnderna löpande följer upp detta. Positivt är också det förbättringsarbete som påbörjats i respektive nämnd, utifrån revisionsrapporten granskning av hantering och ansökning av stadsbidrag inom flyktingmottagandet. Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att uppdra till kommunstyrelsen att efter samråd med berörda nämnder besluta om hur schablonersättningen ska fördelas nämnderna emellan. Viadidaktnämnden får huvudansvaret för återsökningsbara kostnader och ska, såsom beslutat av kommunfullmäktige år 2008 (KF , 42), samordna och stödja förvaltningarna med ansökningar om övriga ersättningar vad gäller statsbidrag för flyktingar. Samtliga berörda nämnder uppdras att upprätta en samlad beskrivning över ansvarsfördelning och arbetsrutiner mellan nämnder/verksamheter beträffande ersättning för återsökningsbara kostnader och redovisa dessa rutiner för kommunstyrelsen ioktober Ärendets handlingar Tjänsteutlåtande kommunledningsförvaltningen, Revisionsrapport Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Sammanträdesprotokoll bildningsnämnden, , 29 Sammanträdesprotokoll socialnämnden, , 36 Sammanträdesprotokoll viadidaktnämnden, , 6 Sammanträdesprotokoll vård- och omsorgsnämnden, , 22 Kommunstyrelsens protokoll , 80 Kommunfullmäktiges överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Gunilla Magnusson (S) och Tony Rosendahl (V). Gunilla Magnusson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Justerandes sign Protokollsutdrag till ~ i Bildningsnämnden, socialnämnden, viadidaktnämnden, lvård- och omsorgsnämnden, kommunstyrelsen, akten r `/

12 ~h~ {~ 1\atrineholms kommun ~- KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-OS Dnr KS/2013: Handläggare: Karin Rytter Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att anta anvisningsdokumentet Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt att införa en resultatutjämningsreserv, ienlighet med riktlinjerna för god ekonomisk hushållning. Reservation Mot kommunfullmäktiges beslut reserverar sig Tony Rosendahl (V) och Lotta Back ~V). De antagna riktlin] erna redovisas som bilaga till protokollet med beteckningen kommunstyrelsens handling nr 27/2013. Ärendebeskrivning I Kommunallagen kapitel åtta anges att kommunen ska ha god ekonomisk hushållning. Begreppet god ekonomisk hushållning har både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. Lagen anger också att kommunfullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen eller landstinget. Det finansiella perspektivet innebär bland annat att varje generation själv ska bära kostnaderna för den service som den konsumerar, så att ingen generation ska behöva betala för det som en tidigare generation förbrukat. Verksamhetsperspektivet tar sikte på kommunens förmåga att bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. En förutsättning för en god ekonomisk hushållning är att det finns ett tydligt samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effektivitet. För att åstadkomma detta samband krävs bland annat en utvecklad planering med framförhållning och handlingsberedskap, tydliga och mätbara må1 samt en rättvisande och tillförlitlig redovisning som ger information om avvikelser gentemot målen. Från och med 1 januari 2013 har ett tillägg gjorts i Kommunallagen som innebär kommunerna har möjlighet att inrätta en så kallad resultatutjämningsresery (RUR). Om kommunen har en resultatutjämningsresery ska riktlinjer för reserven ingå i kommunens riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjerna bör i denna del reglera när medel ska reserveras till reserven, hur de reserverade medlen far användas och villkoren för användningen. Reservering till en resultatutjämningsresery får göras för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel, med högst ett belopp som motsvarar det lägsta av antingen den del av årets resultat eller den del av årets resultat efter balanskraysjusteringar som överstiger Justerandes sign Protokollsutdrag till ~o~ ~. ~ Utdragsbestyrkande '

13 ~{ '~-I TI -._,.~ 1\atiineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-OS en procent av summan av skatteintäkter samt generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning, eller - två procent av summan av skatteintäkter samt generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning, om kommunen har ett negativt eget kapital, inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser. Medel från en resultatutjämningsresery får användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel. Katrineholms kommun har i bokslut 2012 ett positivt eget kapital inklusive ansvarsförbindelsen. I Kommunallagen framgår det att budgeten ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. I och med lagändringen får undantag göras om -medel från resultatutjämningsreserven tas i anspråk eller - om det finns synnerliga skäl. Lagen ändras också när det gäller återställande av underskott. Nuvarande lydelse innebär att om kostnaderna överstiger intäkterna ett år ska fullmäktige fastställa hur underskottet ska återställas inom de tre närmast följande åren. I och med lagändringen är det balanskraysresultatet som ska regleras under de tre närmast följande åren och fullmäktige ska anta en åtgärdsplan för hur regleringen ska ske. Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta anvisningsdokumentet Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt att införa en resultatutjämningsreserv, ienlighet med riktlinjerna för god ekonomisk hushållning. Ärendets handlingar Tjänsteutlåtande kommunledningsförvaltningen, Anvisningsdokument Riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Katrineholms kommun Kommunstyrelsens protokoll , 81 Kommunfullmäktiges överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Tony Rosendahl (V) och Fredrik Olovsson (S). Yrkanden och förslag Fredrik Olovsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Tony Rosendahl (V) yrkar på en ändring i paragraf 2, andra stycket, där den första meningen föreslås få följande lydelse: "Kommunfullmäktige förfogar över resultatutjämningsreserven och beslutar när medel kan tas i anspråk". Fredrik Olovsson (S) yrkar avslag på ändringsyrkandet. Justerandes sign

14 r. t- _: 1\atrineholms kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-OS Beslutsgång Efter avslutad överläggning godkänner kommunfullmäktige ordförandens förslag till beslutsordning. Därefter ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens förslag och Tony Rosendahls (V) yrkande. Han finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. r Protokollsutdrag till

15 ''.!7. ~. ~{`~ ~; ~ 1\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-OS Ajournering av sammanträdet Kommunfullmäktiges beslut Sammanträdet ajourneras klockan Överläggningen återupptas klockan Justerandes sign -..~ Prorokollsutdrag till Utdragsbestyrkande G' / /

16 ~,~. ~'~ ~,; I~atiineholms kommun \ KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-OS Dnr KS/2013: Handläggare: Marie Sandström Koski Finansieringsprincip för Västra Sörmlands Räddningstjänst och Viadidakt Kommunfullmäktiges beslut 1. Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till ny finansieringsprincip för Västra Sörmlands Räddningstjänst och Viadidakt baserad på befolkningsmängden samt verkställa följdförändringar iförbundsordning för Västra Sörmlands Räddningstjänst, KFS nr Kommunchefen uppdras att i samarbete med kommunchefen i Vingåkers kommun och Viadidakt revidera Avtal om samverkan i gemensam nämnd, KSH 49/2005 för ökad tydlighet kring samverkansformerna mellan ägarkommunerna och Viadidakt samt eventuella kommunspecifika uppdrag till Viadidakt. Revisionen ska inkludera en revidering av fördelningsprincip. Ärendebeskrivning Ett förslag om ny finansieringsprincipen för Västra Sörmlands Räddningstjänst och Viadidakt har tagits fram utifrån beräknad befolkningsmängd irespektive kommun den 1 november. Förslaget har utarbetarbetats under ledning av kommuncheferna för Katrineholm respektive Vingåker. Fördelningsnyckeln uppdateras varje år och utgår från befolkningsmängden i respektive kommun två år innan budgetåret. Det innebär att finansieringen för 2014 beräknas utifrån befolkningsmängden den 1 november Kommunfolk- Prognostiserad Prognosriserad mängd per den 1 korn111unfolk- kommunfolkmängd november 2012 mängd vid ut- vid utgången av gången av Katrineholm Vingåker Den nya finansieringsprincipen utifrån befolkningsmängd innebär att Katrineholms andel för Västra Sörmlands Räddningstjänst respektive Viadidakt är 78,8 procent budgetår 2014 och Vingåkers andel uppgår ti1121,2 procent. Förslag med infasning 2014, 2015 och 2016, utifrån befolkningsmängden per den 1 november 2012 och befolkningsprognos för 2013 samt Justerandes sign

17 ~' ~~+' 1\atrineholms kommun ~.-: KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-OS Procentuell Procentuell Procentuell Procentuell andel i VSR andel i VSR andel i VSR andel i VSR respektive respektive Vi- respektive Vi- respektive Viadidakt adidakt?014 adidakt 2015 Viadidakt Katrineholm - VSR 82,4 81,23 80,06 78,9 Vingåker - VSR 17,6 18,77 19,94 21,1 Katrineholm - Viadi- 78,8 78,8 78,8 78,9 dakt Vingåker - Viadidakt 21,2 21,2 21,2 21,1 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar om att föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till ny finansieringsprincip för Västra Sörmlands Räddningstjänst och Viadidakt baserad på befolkningsmängden samt verkställa följd%rändringar i förbundsordning för Västra Sörmlands Räddningstjänst, KFS nr Kommunchefen uppdras att i samarbete med kommunchefen i Vingåker kommun och Viadidakt revidera Avtal om samverkan i gemensam nämnd, KSH 49/2005 för ökad tydlighet kring samverkansformerna mellan ägarkommunerna och Viadidakt samt eventuella kommunspecifika uppdrag till Viadidakt. Revisionen ska inkludera en revidering av fördelningsprincip. Ärendets handlingar Skrivelse från kommunchef med ledning, Kommunstyrelsens protokoll , 82 ~. ~.~., ~~~ Vingåkers kommun, Västra Sömnlands Räddningstjänst, ~~ ~~~~ ~ viadidaktnämnden, kommunstyrelsen, akten

18 ;, i.+, Tj _~ :, 1\atrineholms kommun \ KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-OS Dnr KS/2013: Handläggare: Marie Sandström Koski Ändring av kommunstyrelsens reglemente Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige godkänner ändringen i kommunstyrelsens reglemente med tillägget under 15 enligt följande: Kommunstyrelsen ansvarar även för IT-infrastruktur inom kommunen. Kommunstyrelsens beslut Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut om ändring av kommunstyrelsens reglemente enligt ovan delegeras till IT-strategen att hantera ärenden avseende ITinfrastruktur inom kommunens ansvarsområde. Ärendebeskrivning De senaste årens utbyggnad av kommunens IT-infrastruktur har hanterats via kommunens upphandling av förvaltningsnät. Då fortsatt utbyggnad inte kan ske genom upphandlat avtal eller inom övrig delegation för kommunstyrelsen föreslås ett tillägg i kommunstyrelsens reglemente under 15 enligt följande: Kommunstyrelsen ansvarar även för IT-infrastruktur inom kommunen. Med förbehåll att fullmäktige fattar erforderliga beslut gällande reglementsförändringen föreslås IT-strateg, med förvaltningschef för kommunledningsförvaltningen som ersättare, ges delegation för att hantera ärenden apseende IT-infrastruktur inom kommunens ansvarsområde. Ärendets handlingar Kommunledningsförvaltningens skrivelse, Kommunstyrelsens protoko , 83 Justerandes sign Protokollsutdrag till /~ Kommunstyrelsen, akten Uldragsbestyrkande

19 ~'~~ ~~~ I~atrineholms kommun KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-OS Dnr KS/2013: Handläggare: Karin Rytter Bildande av dotterbolag inklusive överflyttning av fastigheter, val av styrelse med ordförande, vice ordförande och lekmannarevisor Kommunfullmäktiges beslut 1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna KFAB:s bildande av dotterbolag. 2. Kommunfullmäktige utser följande personer att ingå i styrelsen för det nya dotterbolaget Ledamöter Fredrik Olovsson (S) Jessica Ljunggren (S) Claes Holm (S) Cecilia Björk (S) Abdullahi Hassan (S) Björn Lindeberg (M) Lars-Eric Peterson (M) Gudrun Lindvall (MP) Stig Karlsson (C) Bengt Hult (FP) Ingemar Björklund (KD) Ersättare Linda Thompson (S) Tore Karlsson (S) Göran Nilsson (M) Agneta Emanuelsson (FP) Olof Carlsson (V) 3. Kommunfullmäktige väljer som ordförande Björn Lindeberg (M) vice ordförande Fredrik Olovsson (S) lekmannarevisor Ebba Weijber (FP) Ärendebeskrivning Katrineholm Fastighets AB:s (KFAB) arbete med försäljning av fastigheter pågår. I samband med försäljningen, där tre fastigheter ska säljas i ett paket, behöver frågan beslutas om att överföra fastigheterna i ett nytt bolag, ett dotterbolag till KFAB. Beslutet om bolagisering ska fattas av kommunfullmäktige ikatrineholm, varför Protokollsutdrag till Utdragsbestyrkande

20 _l.+ 1\atrineholms kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-OS KFAB i mars 2013 beslutade att föreslå fullmäktige att godkänna bildande av ett dotterbolag. KFAB: s förslag KFAB köper ett 100 tkr bolag som finns färdigt för försäljning. Bolaget registreras som dotterbolag till KFAB, med samma styrelse som KFAB. KFAB anger att de tre fastigheterna säljs till skattemässiga bokförda värden till dotterbolaget mot en revers utställd av KFAB. Ingen realisationsvinst uppstår då försäljning uppgår till skattemässiga bokförda värden. Stämpelskatten uttas på försäljningsvärdet av den första fastigheten och uppgår till 4,25 procent. Vid överenskommelse med köpare skrivs ett avtal om att köpa KFAB:s dotterbolag. Vid skrivandet av avtal kommer köpare och säljare överens o att lösa reversen, eller om säljaren innan ska ta upp lån mot pantbrev som ingår i bolaget. Köparen behöver inte betala stämpelskatt på hela köpesumman, då de köper bolaget. Vill de sedan avveckla bolaget som de har som ett dotterbolag i sitt bolag, kan de genomföra en fusion mellan bolagen. Kommunledningsförvaltningens bedömning Enligt ägardirektiven för KFAB ska bildande av dotterbolag godkännas av kommunfullmäktige. Ernst &Young har fått i uppdrag att beskriva hur möjligheten till försäljning av fastigheter genom så kallad paketering kan gå till och hur de skattemässiga konsekvenserna blir. Kommunledningsförvaltningen har ingen anledning att göra en annan bedömning än den som redovisas i Ernst &Youngs rapport. Ärendets handlingar Tjänsteskrivelse kommunledningsförvaltningen, Skrivelse KFAB Sammanträdesprotokoll KFAB, 27 Beskrivning av försäljning av fastigheter genom s.k. paketering, Ernst &Young Kommunstyrelsens protokoll , 84 Kommunfullmäktiges överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S) och Tony Rosendahl (V). Tony Rosendahl (V) förklarar att vänsterpartiet inte kommer att delta i beslutet, som en konsekvens av tidigare beslut i fullmäktige om utförsäljning av fastigheter. Yrkanden och förslag Anneli Hedberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Vidare föreslår Anneli Hedberg (S) att kommunfullmäktige också ska välja ordförande, vice ordförande och lekmannarevisor ibolaget. Hon nominerar Björn Justerandes sign

21 I,'~ i ~~ TI _~,-, ~ 1\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-OS Lindeberg (M) som ordförande, Fredrik Olovsson (S) som vice ordförande och Ebba Weijber (FP) som lekmannarevisor. Beslutsgång Efter avslutad överläggning godkänner kommunfullmäktige ordförandens förslag att, med anledning av Anneli Hedbergs (S) förslag, också förrätta de val som nämnts. Härefter ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens förslag med de nomineringar som Anneli Hedberg (S) framställt. Han finner att kommunfullmäktige bifaller förslagen. Justerandes sign, ~ Protokollsutdrag till ~ ~ Katrineholms Fastighets AB, kommunstyrelsen, valda ~ ~ ~~,/~ ~~~ ledamöter och ersättare, akten

22 I:.'I ' + Tr _~,. 1\atiineholms kommun \ KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-OS Dnr: KS/2013: Handläggare: Per Johansson Svar på motion om att göra den biologiska mångfalden tydlig Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen och uppdra till kommunstyrelsen att ta fram ett antal arter både ur flora och fauna för att följa och åskådliggöra miljömålet "biologisk mångfald". Ärendebeskrivning Gudrun Lindvall (MP) har inkommit med en motion om att göra den biologiska mångfalden tydlig. Motionären föreslår att Katrineholms kommun tar fram ett antal arter, ur både flora och fauna, i syfte att följa och åskådliggöra miljömålet "biologisk mångfald" och att på detta sätt skapa förutsättningar för positiva åtgärder. Kommunfullmäktige beslutade den 21 januari 2013 att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Motionen har följande lydelse: "Gör den biologiska mångfalden tydlig. Ett av riksdagen miljömål, som ska omsättas på lokal nivå, handlar om den biologiska mångfalden. Det är ett faktum att fler arter försvinner på kort tid nu än någonsin förr i planeten Jordens historia. Det är tyvärr också ett faktum att det är människans omdaningar av planeten som är orsaken. Kemikaliseringen, ayskogningen, det moderna jordbruket, ett för hårt uttag av vad som skulle kunna vara en outsinlig resurs med flera orsaker ligger bakom. Antalet arter på hotlistan ökar världen över och det är ytterst sällsynt att någon art kan avföras från densamma. En del frågar om vi verkligen måste ha alla olika hackspettar och mesar, åkerogräs och insekter. Då har man inte insett att allt levande hänger ihop och att vi människor är en del av den stora biologiska väven, som gör planeten Jorden så unik. Dessutom kan ingen annan art ta ansvaret för det människan gör bara människan själv och det ställer krav. Det är bara Homo sapiens som har skapat det tillstånd på Jorden, som nu gör att den biologiska mångfalden utarmas. Trots varningar redan för 50 år sedan i Rachel Carsons bok Tyst vår har utarmningen inte stoppats. Men det går att återskapa biotoper, att minska kemikaliseringen, att skydda hotade arter och att faktiskt öka antalet individer inom arter, som kommit i kläm. Havsörnen och pilgrimsfalken i Sverige är exempel på detta. Utfodring med giftfri föda under vintern för örnarna och uppfödning och utsättning av falkungar har givit dessa båda arter helt andra förutsättningar numer. En ökad biologisk mångfald av gräs och örter i det ekologiska lantbruket är ett annat Justerandes

23 ~? ~ l~atrineholms kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ~".f KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-OS exempel. Det hjälper inte bara floran, utan även många insekter, tex fjärilsarter, får större chans att klara sig och öka i antal. Många arter kan användas för att läsa av hur naturen mår. Man kallar dessa arter indikatorarter. Exempel på detta är vissa lavar, som är extremt känsliga för luftföroreningar och där artsammansättning kan säga mycket om luftens kvalitet. Andra är vissa små kräftdjur i sjöar där vissa försvinner om sjön är syrefattig medans andra trivs utmärkt i övergödda sjöar. Med rätt kunskap kan artsammansättningen i en biotop säga minst lika mycket eller till och med mer än momentana mätningar av olika parametrar. I det Miljöstrategiska Rådet har den biologiska mångfalden kommit med som ett miljömål vi lokalt ska arbeta med. Jag har där föreslagit att man ska välja ut vissa arter, som kan användas för att åskådliggöra vad det handlar om och har där mött visst intresse. Jag väljer att även väcka frågan så här. Begreppet Den Biologiska Mångfalden tenderar att bli rätt abstrakt, men pratar man om lärkor och tofsvipor, blåsippor och prästkragar, humlor och nässelfjärilar så blir det betydligt mer tydligt vad det handlar om. Genom att välja ut speciella arter och följa dem kan miljömålet bli mer konkret, åtgärder för att förbättra bli möjliga och i bästa fall kan fokuseringen öka intresset för den biologiska mångfalden. Kanske kan Katrineholms kommun välja storlommen som en art att följa, eller varför inte tofsmesen? Kanske någon kalkgynnad ört kan få speciell uppmärksamhet i de kalkstråk som finns i kommunen, eller varför inte bålgetingen eller någon dagfjäril som vinbärsfuks? Vilka eller hur många arter som kan passa får vä1 utredas av Miljöstrategiska rådet. Kanske kan åtgärdsplaner vara aktuella för vissa av dessa arter. Syftet är att åskådliggöra miljömålet Biologisk mångfald och att på detta sätt skapa förutsättningar för positiva åtgärder. Jag föreslår därför att Katrineholms kommun tar fram ett antal arter, såväl fauna- som floraarter, som följs speciellt i syfte att följa och åskådliggöra vad det nationella miljömålet Biologisk mångfald handlar om och om så är möjligt ta fram åtgärdsplaner för någon eller några av dessa." Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet för kommunstyrelsens räkning. I beredningen av ärendet har synpunkter inhämtats från samhällsbyggnadsförvaltningen, via kommunekologen, samt miljöstrategiska rådet. Ärendets handlingar Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, Motion: Gör den biologiska mångfalden tydlig, Samhällsbyggnadsförvaltningens/kommunekologens yttrande, Miljöstrategiska rådets skrivelse, Kommunstyrelsens protoko , 77 Justerandes sign - ; Protokollsutdrag till Utdragsbestyrkande /~

24 ,:e F'+ ~ _~ ;; ` T l~atiineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-OS Kommunfullmäktiges överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Gudrun Lindvall (MP) och Michael Hagberg (S). Båda yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Kommunstyrelsen, stadsbyggnadsförvaltningen, miljöstrategiska rådet,akten

25 r TT I'' ~ ~.-:. 1\atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-OS Dnr KS/2013: Svar på interpellation om lärares kompetens Kommunfullmäktiges beslut Överläggningen %rklaras avslutad. Ärendebeskrivning Carina Björk-Andersson (FP) och Ingegerd Furen (FP) om lärares kompetens. Interpellationen är ställd till bildningsnämndens ordförande och har följande lydelse: "Interpellation till Bildningsnämndens ordförande Anneli Hedberg angående lärares kompetens. För ett antal år sedan konstaterades att endast 25% av de lärare som undervisade i 1äs- och skrivinlärning i landet hade den formella kompetensen. Sedan dess har lärarlyft med inriktning på bladetta område införts och Katrineholms kommun har deltagit med ett antal lärare. Denna kompetens tillsammans med kompetens att tidigt upptäcka och stödja de barn som har svårigheter inom området är helt avgörande för varje elevs möjlighet att lyckas i skolan. Våra frågor till Anneli Hedberg är: Hur stor andel av de lärare som undervisar iläs- och skrivinlärning i Katrineholms kommuns skolor idag har den formella kompetensen för detta? Hur säkerställer ni kompetensen att hitta och stödja barnen med särskilda svårigheter inom området? " Bildningsnämndens ordförande lämnar fö jande svara "Svar på interpellation angående lärares kompetens Läs- och skrivinlärning i grundskolans första år är avgörande för hur eleverna lyckas i skolans alla ämnen. Rätt kompetens bland lärare och en konkret handlingsplan för kontinuerlig kartläggning av varje barns läs- och skrivförmåga är det viktigaste arbetet för att säkra barnens 1äs- och skrivutveckling. I Katrineholms kommun har vi språkutvecklare och specialpedagoger som stöder skolornas pedagoger. I den gemensamma satsningen Läslyftet som Bildningsnämnden och Kultur- och turismnämnden driver arbetar bibliotekarier och pedagoger tillsammans med målsättningen att alla barn ska kunna läsa i skolår 1. I det arbetet är föräldrar och andra vuxna viktiga förebilder %r att öka barnens intresse för läsning. Där spelar även satsningen på skolbiblioteken en viktig roll. Utdragsbestyrkande

26 ~~, -`~ l~atiineholms kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL _t~~ Sammantrådesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-OS Redan i förskolan arbetar pedagogerna aktivt med språkutveckling bland annat med hjälp av materialet TRAS, Tidig Registrering Av Språkutveckling. Regelbundna lässtunder är naturliga inslag i förskolans verksamhet. Hur stor andel av de lärare som undervisar iläs- och skrivinlärning i Katrineholms kommuns skolor idag har den foymella kompetensen för detta? Svar: Av de 53 lärare (inklusive speciallärare) som idag undervisar i 1äs- och skrivinlärning i skolår 1-3 har 47 formell kompetens (89 %). Hur säkerställer ni kompetensen att hitta och stödja barnen med särskilda svårigheter inom området? Svar: Stödteamet/elevhälsan fick våren 2008 i uppdrag av bildningsförvaltningen att ta fram en kommungemensam handlingsplan gällande kartläggning av samtliga barns läs- och skrivförmåga i Katrineholms kommun med syfte att identifiera elever med behov av stöd i sin 1äs- och skrivutveckling, att kvalitetssäkra arbetet med en likvärdig skola, att arbeta förebyggande för att barnen inte ska utveckla 1äs- och skrivsvårigheter, att alla barn ska ha ett gott självförtroende gällande sin 1äs- och skrivförmåga och att utgöra ett underlag för utvärdering på organisationsnivå. I handlingsplanen ingår screeningstester gällande bland annat språklig medvetenhet, bokstavs- och ljudkontroll, stavning, ordförståelse, läshastighet, läsförståelse och rättstavning. Testerna genomförs på varje elev varje år. Utöver detta genomförs nationella prov i skolår 3, 6 och 9. När man upptäcker elever med 1äs- och skrivsvårigheter sätts omedelbara åtgärder in. Såväl kommunens språkutvecklare och elevhälsans specialpedagoger erbjuder utbildning för pedagoger i läsförståelse, språklekar och kartläggning av elevers 1äs- och skrivförmåga. Förutom kommunens Läslyft bedriver skolorna olika läsprojekt och Katrineholms kommun har anmält intresse av att delta i ett forskningsprojekt "Läsa, skriva, lära" som Mälardalens Högskola initierat och söker pengar hos Vetenskapsrådet för." Kommunfullmäktiges överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Carina Björk-Andersson (FP), Anneli Hedberg (S) och Ingegerd Furen (FP). Justerandes./ Björk-Andersson, Furen, Hedberg, akten

27 ~',~~. ~ ~~ '_~~ I~at11rie1101mS I~OmmUri \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-OS Dnr KS/2013: Svar på interpellation om kravet på ökad bemanning inom särskilda boenden och stöd för demenssjuka Kommunfullmäktiges beslut Interpellationen får ställas. Ärendebeskrivning Joha Frondelius (KD) har inlämnat en interpellation om kravet på ökad bemanning inom särskilda boenden och stöd för demenssjuka. Interpellationen är ställd till vårdoch omsorgsnämndens ordförande och har följande lydelse: "OM KRAVET PÅ ÖKAD BEMANNING INOM SÄRSKILDA BOENDEN OCH STÖD FÖR DEMENSSJUKA Äldre personer med demens är ofta i behov av mycket omsorg när de flyttar in på särskilt boende. Trots det ser vi exempel i hela landet på att de lämnas ensamma på nätterna och att det dröjer innan de får hjälp om de har ramlat eller behöver gå på toaletten. Därför har socialstyrelsen beslutat om de nya bindande reglerna för bemanningen på alla äldreboenden där det bor demenssjuka. Syftet med föreskrifterna är att tydliggöra kommunernas ansvar för att varje boende är bemannat så att de som bor där kan leva ett tryggt och säkert liv. Det ska också bli tydligt för den demenssjuke vad han eller hon har för rättigheter. Reglerna ställer krav på att socialnämnderna (vård och omsorgsnämnden i Katrineholm) utreder och dokumenterar vad varje demenssjuk person behöver hjälp med. Den som driver det särskilda boendet måste också ta fram en plan för hur insatserna ska genomföras och se till att bemanningen anpassas efter det. Det ska dessutom finnas personal dygnet runt som kan ge nödvändig hjälp utan dröjsmål. Individanpassad och rättssäker omsorg kräver en viss ökad handläggning. Men för många kommuner blir den stora förändringen att de måste anställa mer omsorgspersonal. Kostnadsökningen beror på att kommunerna i dag inte har tillräcklig bemanning för att tillgodose lagens krav. Men kommunerna har redan i dag ett ansvar för att varje särskilt boende är bemannat utifrån de äldres behov. Därför är det angeläget att kommunerna redan nu börjar anpassa sig till de nya kraven. Justerandes sign Protokollsutdrag till ~ ~~ _ "`i i Utdragsbestyrkande

28 { '~' TI _~,, 1\atiineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-OS Fråga 1: Hur ser kommunens bemanning (dag &natt) ut idag inom kommunens särskilda boenden för demenssjuka? Fråga 2: Hur har Ni kommit fram till en kostnadsökning på 36 Mkr efter den 1/ då det nya bindande kraven börjar gälla? Fråga 3: Tycker du att vi redan uppfyller socialstyrelsens krav på bemanning inom kommunens särskilda boenden för demenssjuka? Om inte, hur löser vi bemanningskravet?" Vård- och omsorgsnämndens ordförande lämnar fö jande svar.' "Svar på interpellation om Kravet på ökad bemanning inom boende och stöd för demenssjuka. Joha Frondelius, (kd) har ingett en interpellation om kravet på ökad bemanning inom boende och stöd för demenssjuka. Interpellationen är ställd till vård och omsorgsnämndens ordförande Monica Johansson (s). Nedan följer mitt svar på de i interpellationen framställda frågorna. Fråga 1: Hur ser kommunens bemanning (dag &natt) ut idag inom kommunens särskilda boenden för demenssjuka? Inom demensboendena är bemanningen per brukare idag: Dagtid: 0,68 personaltäthet/brukare på demensboende. På SÄBO med brukare där demensdiagnos finns är det 0,59 Natt: personaltäthet/brukare. 0,15 personaltäthet/brukare på demensboende. På SÄBO med brukare där demensdiagnos finns varierar det mellan 0,11 0,18 personaltäthet/brukare. Fråga 2: Hur har Ni kommit fram till en kostnadsökning på 36 Mkr efter den 1/ då de nya bindande kraven börjar gälla? Olika insatsnivåer beträffande bemanningen dagtid har kostnadsberäknats. Utifrån provbedömning och skattning av personalbehovet bedömer vi behov av en genomsnittlig bemanningsnivå i spannet 0,8-0,9 tjänst per demenssjuk i demensboende och vårdboende. Idag är bemanningsnivån 0,68 tjänst i demensboendena under dagtid. Vidare har även kostnaden för en förstärkt Justerandes sign Protokollsutdrag till.~ ~ /.\) Utdragsbestyrkande l~ Öy

29 a: TI _~~~';.'~ 1\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-OS nattillsyn kostnadsberäknats. Andra tillkommande kostnader är utökning av biståndshandläggare och arbetsledande personal. Den beräknade merkostnaden per år för en ökad personalbemanning utifrån ovanstående förutsättningar blir som lägst 24,4 mkr och den högsta kostnaden 36,2 mkr. Detta är en beräkning fjord i början på 2012 och som nu räknas om efter en genomgång av bemanningsbehov för varj e enskild brukare med demensdiagnos. Fråga 3. Tycker du vi redan uppfyller socialstyrelsens krav på bemanning inom kommunens särskilda boenden för demenssjuka? Om inte, hur löser vi bemanningskravet? Föreskrifterna är formulerade utifrån individuell behovsbedömning för varje brukare med demens som bor på särskilt boende. Särskild vikt läggs i föreskrifterna vid den demenssjukes möjlighet att påkalla hjälp. Kommunen uppfyller idag inte föreskrifternas intention fullt ut då dessa förutsätter ny individuell behovsbedömning vid demenssjukdom. Något som vård- och omsorgsförvaltningen fått i uppdrag att ta fram metod för och börja tillämpa inom demensverksamheterna. Beroende på vilka den demenssjukes behov är kan tillgång till personal nära sig behöva öka. Socialstyrelsen har i juli 2012 publicerat ny föreskrift om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden. Föreskrifterna är bindande och innebär ett mera individuellt handläggningsförfarande kring enskilda brukaren med demensdiagnos som bor på särskilt boende. Vidare ska boendet ha tillräcklig och rätt utbildad personal dygnet runt. Den nya föreskriften är kostnadspåverkande och verksamheten skall vara anpassad till de nya förhållandena då dessa träder i kraft 2014-O1-Ol. Merkostnader för det nya handläggningsförfarandet, utbildning av personal samt förstärkt personal på särskilt boende för december månad beräknas uppgå till 2 mnkr för 2013, vilket vård- och omsorgsnämnden äskade i budgeten för Beslutet i kommunfullmäktige blev att från 2011 års välfärdsutmaningar avsätta 2 mnkr för verksamhetsomställning med anledning av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden. 1 Planeringsdirektiven för 2014 har vård- och omsorgsnämndens ram ökats med 0,6 mnkr avseende en förstärkning med en biståndshandläggare. Anledningen är ökade krav på individuella bedömningar med anledning av föreskrifter om organisering av särskilda boenden och stödet till personer med demenssjukdom, enligt kommunstyrelsen. Vård- och omsorgsnämnden har inte möjlighet att inom nämndens område omfördela resurser till demensboendena i den utsträckning som kommer att krävas (24 till 36 mnkr), redan idag ligger standardkostnaden per brukare inom 11,4"/o under Utdragsbestyrkande

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Gröna Kulle

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Gröna Kulle KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-06-16 1 Plats och tid Björkvik Ring, Björkvik kl. 18.00-20.00 Beslutande Beslutande ersättare Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter

Läs mer

Kommunsekreterare Gunnar Westermark, ekonomichef Anne Andersson

Kommunsekreterare Gunnar Westermark, ekonomichef Anne Andersson Kommunfullmäktige 2007-10-15 1 Plats och tid Safiren, kl. 18.00 21.00 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Leif Tronelius (s), ordförande, Torgerd Jansson (s), 1:e vice ordförande, Ulla Andersson

Läs mer

~~ 1\atrineholms kommun \

~~ 1\atrineholms kommun \ ~~ 1\atrineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-17 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15 11.45 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e vice

Läs mer

Katrineholms kommun ~

Katrineholms kommun ~ Katrineholms kommun ~ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammentr~desdetum 2013-12-18 Bled 1 P18~ ~ t~ KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15 14.30 e~~~,de ~~~,~,de B~~re Göran Dahlström, ordförande (S),

Läs mer

IZatrineholms kommun "

IZatrineholms kommun IZatrineholms kommun " Kommunfullmäktige 2010-01-18 1 Plats och tid Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Safiren, Drottninggatan 19

Läs mer

JA~~~~~6L Paragrafer 70-99 ~. IZatrineholms kommun \.

JA~~~~~6L Paragrafer 70-99 ~. IZatrineholms kommun \. IZatrineholms kommun \. Sammantrãdesdatum Kommunstyrelsen 2009-04-29 I Plats och lid KTS-salen, Vita Huset kl 08.00- I 6. I 5 Beslulande Tjänstgõrande ersãtlare Ersätlare Ovriga dellagande Utsesattjustera

Läs mer

KALLELSE. Nr Ärenden till kommunfullmäktige Handl. Sid 3 Svar på motion om att erbjuda helg- och feriejobb till elever på vård- och omsorgscollege

KALLELSE. Nr Ärenden till kommunfullmäktige Handl. Sid 3 Svar på motion om att erbjuda helg- och feriejobb till elever på vård- och omsorgscollege 1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-01-21 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 28 januari 2015, kl 8.15 Plats Nr Information 1 Kommunstyrelsens ansvarsområde 2 Katrineholms

Läs mer

KALLELSE Datum 2009-12-22. . Allmänhetens frågestund. 2. Sammanträdets laga tilkomst. 2 5. Interpellation med svar om KF AB:s insatser för klimatet

KALLELSE Datum 2009-12-22. . Allmänhetens frågestund. 2. Sammanträdets laga tilkomst. 2 5. Interpellation med svar om KF AB:s insatser för klimatet IZatrineholms kommun "- KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KALLELSE Datum 2009-12-22 Sammanträdande organ Tid Plats Kommunfullmäktige Måndagen den 18 januari 2010 kl. 18.00 Safiren, Drottninggatan 19 i Katrineholm

Läs mer

IZatrineholn1s kon1n1un "

IZatrineholn1s kon1n1un IZatrineholn1s kon1n1un " Sammantradesdatum Kommunstyrelsen 2007-04-25 Plals och lid Beslutande Tjänslgórande ersättare Ersattare Övriga deltagande Utses all juslera Justeringens plals och lid Pelarsalen,

Läs mer

IZatrineholms kommun \.

IZatrineholms kommun \. IZatrineholms kommun \. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlradesdalum Kommunstyrelsen 2007-09-19 I Plalsocltid Beslutande Tjanstgõrande ersätlare Ersãltare Övriga deltagande Ulsesattjustera Justeringens platsochtid

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

Information om nya upphandlingsregler

Information om nya upphandlingsregler VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 2010-08-26 83 2 Information om nya upphandlingsregler Upphandlingsspecialist Staffan Källström informerar om nya upphandlingsregler som gäller från den 15 juli 2010. Under informationen

Läs mer

ct(~~~~tço& G P".,,,,,, 277 _ 306 ~Q!...~~'...

ct(~~~~tço& G P.,,,,,, 277 _ 306 ~Q!...~~'... Kommunstyrelsen Sammantrllesdatym 2007-10-24 Bled Plats och lid Beslulanda Tjanslgõrande ersaltare Efsällaf8 Festvåningen, Hotel Statt, k18.15-16.35 Göran Dahlström, ordfòrande (s), Monica Johansson, l:e

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11 1(55) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00 16:20 Ajournering klockan 15:45 15:55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael

Läs mer

KALLELSE Datum 2014-04-25. 4 Kvalitetsuppföljning enligt plan 5 Förvaltningschefens information 6 Verksamhetsinformation Nr Ärenden Handl.

KALLELSE Datum 2014-04-25. 4 Kvalitetsuppföljning enligt plan 5 Förvaltningschefens information 6 Verksamhetsinformation Nr Ärenden Handl. 1 KALLELSE Datum 2014-04-25 Ta hänsyn till våra allergiker kom doftfri Sammanträdande organ Bildningsnämnden Tid Tisdag den 6 maj, klockan 13 Plats KTS-salen, Vita Huset Drottninggatan 18, Katrineholm

Läs mer

KALLELSE Datum. 2. Sammanträdets laga tilkomst. 1 3. Val av ledamot och ersättare i bildningsnämnden

KALLELSE Datum. 2. Sammanträdets laga tilkomst. 1 3. Val av ledamot och ersättare i bildningsnämnden IZatrineholms kommun \. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KALLELSE Datum 2010-04-06 Sammanträdande organ Tid Plats Kommunfullmäktige Måndagen den 19 april 2010 kl. 18.00 Safiren, Drottninggatan 19 i Katrineholm

Läs mer

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset 1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-04-23 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats Nr Information 1 Kommunstyrelsens ansvarsområde KTS-salen, Vita

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (39)

Sammanträdesprotokoll 1 (39) 1 (39) Plats och tid Landstingssalen, landstingshuset, Frösön den 29 november 2005 kl 9.00-30 november 2005 kl 17.30 Beslutande Enligt närvaroförteckning Utses att justera Justeringens plats och tid Nina

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73 Kommunstyrelsen 2014-04-08 1 (61) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Anders Bengtsson (KD) Kerstin Stenquist (C) Irene

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-01-14 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-01-14 Kommunstyrelsen Tid och plats 2015-01-14 - Kommunhuset klockan 13.30-15.50. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Tommy Brorsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2010-05-17 1 () Plats och tid KS-salen, kommunhuset, klockan 14.30 16.50 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf, ej 68-69, 73 Kjell Iwemyr 68-70 Tommy Persson (S) 56-69 Håkan Johansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (50)

LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (50) LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (50) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset. kl 13.15 16.35 Beslutande Enligt bifogad närvarolista Justerare Inger B Larsson (S) och Sana Suljanovic (M) Tid och plats

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-10-23 1 () Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 18.30 21.05 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen 1(30) Tid och plats 2015-02-04 - Kommunhuset klockan 13.30-16.30 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Anneli

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26 1(74) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-16.10 Ajournering 15:10-15:15 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Ann-Sofie Wågström (S) ersätter

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer