Genuslabbet ( ) Över gränserna för kön, universitet, disciplin och förväntan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Genuslabbet (2010-2013) Över gränserna för kön, universitet, disciplin och förväntan"

Transkript

1 Deltagande institutioner/ämnen: Genuslabbet ( ) Över gränserna för kön, universitet, disciplin och förväntan 1. Kvalitativt brytprojekt : genuslabb Cecilia Åsberg LiU Hillevi Lenz Taguchi SU 2. Kvantitativt projekt av befintliga register data Karin Halldén Sofi, SU Linköping: Tema Genus Tema Teknik Tema Vatten IFM (Kemi, bioteknik, biologi) Litteraturvetenskap Centrum för klimatpolitisk forskning Socialt arbete Stockholm: Zoologiska inst. (ekologi, populationsgenetik) Genusvetenskap (zoologi, socialantropologi) KI (neurobiologi) Inst. för arkeologi och antikens kultur Företagsekonomiska inst. Socialt arbete Sociologi Pedagogik

2 Genuslabbet är ett experimenterande utvecklings- och samarbetsprojekt med inslag av kvantitativ forskning i ett postdoktoralt projekt av Karin Halldén, Sofi, SU. Projektet utgår från frågor om 1) Kvinnors och mäns möjligheter till och genomförande av en forskarkarriär 2) Könsfördelningen på högre tjänster och befattningar inom högskolan 3) Könsfördelningen och olika genusmönstren i olika ämnen och på olika fakulteter inom teknik- och naturvetenskap (NT) samt human- och samhällsvetenskap (HS).

3 Genuslabbet: Ett Brytprojekt över gränserna för kön, liksom över de så kallade hårda och mjuka vetenskaperna, syftar till att ge verktyg till såväl seniora som juniora forskare för att främja genusmedvetna karriärer. - attitydförändrande metoder - ömsesidiga dialoger mellan män och kvinnor - kultur-, samhälls- och naturvetare - Linköpings och Stockholms universitet GENUS LABBARNA: att sätta i arbete den kunskap som redan finns: att utgöra plattform för nytänkande, förändrade rutiner och att lära av varandra för att förbättra den akademiska situationen mot större genusmedvetenhet och demokratisk hållbarhet. Primära målgrupper: Forskarstuderande och nydisputerade forskare, samt Ansvariga för: - forskarutbildningens innehåll - forskarrekrytering - personalfrågor Genuslabbarna pågick under 2 år och involverade 185 personer vid sidan av medverkande föreläsare och labbledare.

4 Könsskillnader i akademiska karriärer i Sverige Karin Halldén Institutet för Social Forskning(SOFI) Stockholms universitet

5 Tidigare forskning på svenska registerdata Kvinnor har mindre chanser att bli professorer jämfört med män (Danell och Hjerm, 2012; Högskoleverket, 2011).

6 Forskningsfråga Kan eventuella könsskillnader i akademiska karriärer förklaras av föräldraskap och/eller tid i föräldraledighet?

7 Historisk exposé 1870-tal Kvinnor blir tillåtna på universitet tal 1920-tal 1930-tal 1990-tal Den första kvinnan disputerar. Det blir tillåtet för kvinnor att inneha officiella universitetspositioner. Första kvinnliga professorn på officiell position. Tham -professurerna introduceras: - Kring 30 professurer skapas i syfte att öka kvinnors karriärchanser inom akademin. - Kvinnor ges prioritet över män vid rekrytering givet tillräckliga meriter (dvs., inte nödvändigtvis vid lika meriter). - Godkändes inte av EG-rättens likabehandlingsprincip och avskaffades år 2000.

8 Könsskillnader i akademiska karriärer: teoretisk bakgrund Könsskillnader i produktivitet - Kvinnor är mindre produkiva jämfört med män (t.ex., färre publikationer) pga. större familjeansvar (t.ex. tid i föräldraledighet). Könsskillnader i preferenser/socialisering - Kvinnor vill i högre utsträckning än män ha anställningstrygghet (dvs., lämnar akademin). - Kvinnor strävar efter högre positioner i mindre utsträckning än män pga. potentiell konflikt mellan arbete och familjeansvar. Diskriminering - Homosocial reproduktion och preferensdiskriminering ( taste discrimination ) (t.ex., könsskillnader i nätverk, samarbeten, kontakter). - Statistisk diskriminering.

9 Time lag -hypotesen Kvinnors underrepresentation på högre akademiska positioner beror på att det finns för få kvinnor på lägre akademiska nivåer inom akademin (dvs. rekryteringspoolen ). Således kommer könsbalansen på högre positioner inom akademin bli mer jämn (med viss eftersläpning) när andelen kvinnor på lägre nivåer inom akademin ökar. Hypotesen om glastak/ läckande rör Kvinnor lämnar akademin i högre utsträckning än män och denna process är mer tydlig på högre nivåer inom akademin.

10 Data Universitets- och högskoleregistret (Personal vid universitet och högskolor) med matchat registerdata från LISA (Longitudinell integrationsdatabas för sjukförsäkrings- och arbetsmarknadsstudier) Urval: Individer som disputerade under den aktuella perioden. Totalt antal personer: 13,033.

11 Analyser Durationstid År sedan doktorsexamen. Event Professorsposition. Metod Discrete time event history-analyser. Viktiga variabler - Barn i hushållet. - Tid i föräldraledighet sedan doktorsexamen.

12 Könsfördelningen bland professorer 1995 och 2011 (procent) ,75 92,25 21, ,46 Kvinnor Män Procent kvinnor av alla professorer i olika discipliner år ,11 26,26 24,81 25,41 15,39 11,85 Medicin Samhällsvetenskap Humaniora Naturvetenskap Teknik Lantbruksvetenskap

13 Andel kvinnor och män i urvalet som får professorspositioner (år sedan doktorsexamen). 18,0% 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% Män Kvinnor 4,0% 2,0% 0,0% År sedan doktorsexamen

14 Resultatsammanfattning - Män blir professorer i högre utsträckning än kvinnor och i snabbare takt. Dock viktigt att notera att perioden som studeras är relativt kort. - Föräldraskap eller föräldraledighet förklarar inte könsgapet i akademiska karriärer. - Små barn i hushållet är negativt relaterat till att inneha professorspositioner, och verkar vara speciellt negativt för kvinnor. - Antalet barn i hushållet ökar karriärprogressionen för män, men minskar den för kvinnor.

15 Labbarna: Juniorer och seniorer från de olika fakulteterna NT respektive HS möts, och möter i sin tur chefer och rekryterande personal vid LiU & SU.

16 Genuslabben med inbjudna gäster och/eller labbledare Att skapa en kreativ forskningsmiljö (GL 1 vid LiU och SU) Kajsa Ohrlander & Hillevi Lenz Taguchi Akademiskt identitetsformerande minnesberättande (GL 1 och GL 2 vid LiU och SU) Cecilia Åsberg Genusstrategier för makt och motstånd i akademin (GL 4 vid LiU) Liisa Husu Den jämställda organisationen (GL 5 vid SU och LiU) Anna Wahl, Sophie Linghag, Charlotte Holgersson Bra att veta efter disputation/is there life after PhD? (GL 7 LiU och SU) Cecilia Åsberg och Hillevi Lenz Taguchi Att knäcka den akademiska kulturens koder (GL 6 vid LiU) Sharon Traweek och Stacy Alaimo Kön och anställningsbarhet (GL 8 vid SU och LiU) Helen Petersson och Birgitta Jordansson

17 Genuslabbets öppna föreläsningar Stacy Alaimo, nyskapande genus och hållbarhets-forskare från U of Texas, Arlington, USA (LiU) Titel: Sustainable This, Sustainaable That: Sustainability at the Contemporary University Måns Andersson (LiU/SU) Titel: Genus finns nog inte? Genus, djur och natur- och kulturvetenskapliga perspektiv Susanne Gannon, utbildningsforskare Australien (gästforskare vid The Posthumanities Hub) (LiU) Titel: Writing for publication (Sep 2012, detta var även en Hub-workshop som lockade unga forskare från hela LiU - i samarbete med GL-projektet) Liisa Husu, genusforskare från Örebro U, SE (LiU) Titel: Mot mer jämställda universitet Cynthia Kraus, nyskapande genusforskare inom vetenskapsstudier från U of Lausanne, Schweitz (SU) Titel: Making sex, making science: Gender as an engine of discovery Sharon Traweek, pionjär inom feministiska vetenskapsstudier från UCLA, USA (LiU) Titel: A culture-of-no-culture? Big science, gender and glocal perspectives. Denna föreläsning var ett samarbete mellan de genusvetenskapliga miljöerna på Lunds och Linköpings universitet, samt Tema Teknik och social förändring, LiU, även GL.

18 Resultat Labbdelens resultat och genomförande sammanfaller i stort, men några iakttagna förändringar 1. Räckvidden för jämställdhetsfrågor ökade; tomrum fylldes för nya aktörer 2. Genererade synergieffekter: - Innehållet i The Posthumanities Hub (LiU) påverkades - Ökat intresse för Genusakademin på SU - Innehåll och föreläsare från Genuslabbet används i chefsutbildningarna vid SU och LiU, samt enskilda institutioner - Efterfrågade omtagningar av labb.

19 Möjligheter och svårigheter: diskussion och problematiseringar Vilka kom till genuslabbet? Nybörjare eller eldsjäl? Kontinuitet eller större räckvidd? Innovation mot konvention? Att mötas är en konst!

20 Framtida utvecklingsmöjligheter för att motverka ojämställdhet i akademin? Några intryck från labbarna: - Lärande möten över gränser för fakulteter, discipliner (ämnen), kön/genus, etnicitet, social position och hierarkiska positioner kan motverka dold/omedveten diskriminering &diskriminering som icke-händelser (Husu 2005:41 HSV rapport). - Ledar- och chefsutbildningar behöver mer av genus- och jämställdhetsperspektiv. - Forskarutbildningen behöver innehålla mer av karriärutveckling i genusperspektiv för att såväl kvinnligt som manligt beteende kan förändras.

21 Resultat Sannolikhet (oddskvoter) att inneha professorsposition Discrete-time event history-analyser. M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 Kvinna 0.43*** 0.42*** 0.43*** 0.41*** 0.42*** 0.45*** 0.47*** Duration 1.55*** 1.56*** 1.56*** 1.73*** 1.73*** 1.73*** 1.73*** Duration ** 0.99 ** 0.99 ** 0.99*** 0.99*** 0.99*** 0.99*** Föräldraledighet 0.83*** 0.79** 0.80** ** 0.82** Barn 0-10 år i hh 0.70*** 0.79** 0.79** 0.84* 0.78** Antal barn i hh 1.21*** 1.22*** 1.22*** 1.22*** 1.26*** Tid inom akademin 0.88*** 0.88*** 0.88*** 0.88*** Doktorsexamensår 0.94*** 0.94*** 0.94*** 0.94*** Ålder vid doktorsexamen 1.03*** 1.03*** 1.03*** 1.03*** Kvinna * Föräldraledighet Kvinna * Barn 0-10 år i hh * - Kvinna * Antal barn i hh ** Konstant 0.00 *** 0.00 *** 0.00 *** 0.00 *** 0.00 *** 0.00 *** 0.00 *** Personår

Cecilia Åsberg, Hillevi Lenz Taguchi och Linnea Bodén

Cecilia Åsberg, Hillevi Lenz Taguchi och Linnea Bodén Cecilia Åsberg, Hillevi Lenz Taguchi och Linnea Bodén Rapport från jämställdhetsprojektet Genuslabbet vid Linköpings och Stockholms universitet 2010 2013 Genuslabbet. Över gränserna för kön, universitet,

Läs mer

GENUS OCH JÄMSTÄLLDHET

GENUS OCH JÄMSTÄLLDHET Lisbeth Lewander & Birgitta Jordansson GENUS OCH JÄMSTÄLLDHET En utvärdering av JÄST-projekten 1993/94 1996/97 Högskoleverket 2000 Lisbeth Lewander & Birgitta Jordansson GENUS OCH JÄMSTÄLLDHET En utvärdering

Läs mer

Genusmedveten och hållbar kompetensförsörjning vid LTU. Slutrapport 2013. Eira Andersson, Ylva Fältholm & Eva Källhammer

Genusmedveten och hållbar kompetensförsörjning vid LTU. Slutrapport 2013. Eira Andersson, Ylva Fältholm & Eva Källhammer Genusmedveten och hållbar kompetensförsörjning vid LTU Slutrapport 2013 Eira Andersson, Ylva Fältholm & Eva Källhammer Avdelningen för Arbetsvetenskap Institutionen för Ekonomi, teknik och samhälle Luleå

Läs mer

Meritvärdering ur jämställdhetsperspektiv: Rekrytering av lärare och forskare. En begreppsanalys

Meritvärdering ur jämställdhetsperspektiv: Rekrytering av lärare och forskare. En begreppsanalys Jämställdhetskommitténs skriftserie 7 Meritvärdering ur jämställdhetsperspektiv: Rekrytering av lärare och forskare. En begreppsanalys Eva Mark Printed in Sweden Elanders Tryckeri 2003 ISBN 91-973921-6-2

Läs mer

Akademiska bedömningsuppdrag ännu en jämställdhetsfälla?

Akademiska bedömningsuppdrag ännu en jämställdhetsfälla? Akademiska bedömningsuppdrag ännu en jämställdhetsfälla? Slutrapport av projektet Kompensation av tid för uppdrag Barbara Giles Marie Lindqvist Karin Ågren Nr 1/2013 ISBN 978-91-7459-666-3// Skrifter från

Läs mer

Härifrån till jämställdheten. En skrift från Delegationen för jämställdhet i högskolan

Härifrån till jämställdheten. En skrift från Delegationen för jämställdhet i högskolan Härifrån till jämställdheten En skrift från Delegationen för jämställdhet i högskolan 1 2 Varför en delegation för jämställdhet i högskolan? Den svenska högskolan är fortfarande en ojämställd och könsuppdelad

Läs mer

Operation Chef. En studie om informella hinder till jämställdhet på ledande befattningar inom teknikbranschen

Operation Chef. En studie om informella hinder till jämställdhet på ledande befattningar inom teknikbranschen Operation Chef En studie om informella hinder till jämställdhet på ledande befattningar inom teknikbranschen Byrån mot diskriminering i Östergötland 2012 Byrån mot diskriminering Gamla Rådstugugatan 37

Läs mer

Akademins olika världar

Akademins olika världar Rapport 2005:53 R Akademins olika världar Leif Lindberg, Ulla Riis och Charlotte Silander Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se

Läs mer

FORSKARUTBILDNING PÅ LIKA VILLKOR

FORSKARUTBILDNING PÅ LIKA VILLKOR Konferensprogram och abstrakt FORSKARUTBILDNING PÅ LIKA VILLKOR Jämställda doktorander? Nationell Jämställdhetskonferens 7-8 maj 2012, Lund www.lu.se/jamstalldhetskonferens2012 Innehåll Välkommen till

Läs mer

Ämnesöversikter 2010. expertgruppen för Genusforskning

Ämnesöversikter 2010. expertgruppen för Genusforskning Ämnesöversikter 2010 expertgruppen för Genusforskning Ämnesöversikter 2010 Expertgruppen för Genusforskning Ämnesbeskrivning och rekommendationer Förord Vetenskapsrådet har som en del av sitt strategiska

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdrag. högskolerådet. Jämställdhet i högskolan ska den nu ordnas en gång för alla?

Redovisning av regeringsuppdrag. högskolerådet. Jämställdhet i högskolan ska den nu ordnas en gång för alla? Redovisning av regeringsuppdrag till Universitetsoch högskolerådet Jämställdhet i högskolan ska den nu ordnas en gång för alla? Jämställdhet i högskolan ska den nu ordnas en gång för alla? Redovisning

Läs mer

Skånsk ledarskapsakademi med genus i fokus

Skånsk ledarskapsakademi med genus i fokus LÄNSSTYRELSEN I SKÅNE LÄN Landskapsvård i Skåne 1998 LÄNSSTYRELSEN I SKÅNE LÄN Rapportserien Skåne i utveckling Skånsk ledarskapsakademi med genus i fokus En förstudie av Sara Dalfelt Rapport nr 00:11

Läs mer

Vad innebär jämn könsfördelning på mellanchefsnivå för den kvalitativa jämställdheten i organisationen?

Vad innebär jämn könsfördelning på mellanchefsnivå för den kvalitativa jämställdheten i organisationen? Vad innebär jämn könsfördelning på mellanchefsnivå för den kvalitativa jämställdheten i organisationen? Tuija Muhonen Cristina Liljeroth Christina Scholten Vad innebär jämn könsfördelning på mellanchefsnivå

Läs mer

Könsmedveten forskarhandledning

Könsmedveten forskarhandledning Könsmedveten forskarhandledning teoretiska utgångspunkter och praktiska erfarenheter ULRIKE SCHNAAS UPPSALA UNIVERSITET Rapportserie från Avdelningen för universitetspedagogisk utveckling RAPPORT NR 11,

Läs mer

Slutredovisning av projekt

Slutredovisning av projekt 1 Slutredovisning av projekt Projekt: Ledarskapsprogrammet AKKA IV Projektnummer: 14, 2009 Projektet avser: Den ojämna könsfördelningen på högre tjänster och befattningar inom högskolan, ledarskapande

Läs mer

DiVA Digitala Vetenskapliga Arkivet http://umu.diva-portal.org

DiVA Digitala Vetenskapliga Arkivet http://umu.diva-portal.org DiVA Digitala Vetenskapliga Arkivet http://umu.diva-portal.org This is an author produced version of a paper Citation for the published paper: Jessika Wide Genusperspektiv och kursspecifikt jämställdhetsarbete

Läs mer

Projektet Genuscertifiering på institutionsnivå

Projektet Genuscertifiering på institutionsnivå LUNDS UN IVERSIT ET Person alen h eten/peu Projekt Genuscertifiering på institutionsnivå Projektnr 16 Datum 2012-10-31 Diarienummer PE2009/903 1 Till Högskoleverket Projektet Genuscertifiering på institutionsnivå

Läs mer

Byråjämställdhetsindex, sammanställt augusti 2014 www.addgender.se

Byråjämställdhetsindex, sammanställt augusti 2014 www.addgender.se Miniordlista sidan 2 Sammanfattning sidan 3 Om jämställdhetsindex sidan 4 Nytt för 2014 sidan 7 Redovisning av byråjämställdhetsindex 2014 sidan 9 Jämställdhetstrender i byråbranschen sidan 9 Intressanta

Läs mer

Vart tar kvinnorna vägen?

Vart tar kvinnorna vägen? Vart tar kvinnorna vägen? (De gör i alla fall inte karriär inom livsmedelsbranschen) Om vi ser de stora företagen då: uppe i toppen sitter det ju bara karlar, precis som det är överallt annars. Men i produktionen

Läs mer

Har genus någon påverkan på karriärmöjligheterna i revisionsbranschen?

Har genus någon påverkan på karriärmöjligheterna i revisionsbranschen? Ekonomihögskolan Företagsekonomiska Institutionen FEKN90 Företagsekonomi Revision Examensarbete på Civilekonomprogrammet VT 2012 Har genus någon påverkan på karriärmöjligheterna i revisionsbranschen? -

Läs mer

GENUSMEDVETET AKADEMISKT LEDARSKAP

GENUSMEDVETET AKADEMISKT LEDARSKAP GENUSMEDVETET AKADEMISKT LEDARSKAP En redovisning från projektet Genusmedvetna chefer ett villkor för ett genusmedvetet universitet Susanne Andersson Eva Amundsdotter 2013-07-31 Projektet har varit placerat

Läs mer

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter Statistisk analys Per Gillström Analysavdelningen 08-563 085 16 per.gillstrom@hsv.se www.hsv.se 2011-12-09 2012/1 Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter I analysen

Läs mer

perspektiv Genus Göteborg

perspektiv Genus Göteborg Genus perspektiv 4 12 Forskningspolitiskt nyhetsbrev från Nationella sekretariatet för genusforskning NIKK flyttar till Sverige Nordisk information för kunskap om kön, NIKK, flyttar till Sverige. Det beslutade

Läs mer

Kvinnliga chefers upplevelser av chefsrollen

Kvinnliga chefers upplevelser av chefsrollen C-uppsats Hösten 2006 Institutionen för beteendevetenskap Psykologi Kvinnliga chefers upplevelser av chefsrollen Författare: Charlotte Svensson Handledare: Måns Holgersson Abstract Denna studie handlar

Läs mer

Genusforskningens läge och institutionella situation våren 2010 en nulägesöversikt

Genusforskningens läge och institutionella situation våren 2010 en nulägesöversikt 1 PM Genusforskningens läge och institutionella situation våren 2010 en nulägesöversikt Mia Liinason mia.liinason@genus.lu.se Nationella sekretariatet för Genusforskning, Göteborgs universitet GENUSFORSKNINGENS

Läs mer

VR 2011:08. Genusvägar till innovation

VR 2011:08. Genusvägar till innovation VINNOVA Rapport VR 2011:08 Genusvägar till innovation Erfarenheter från VINNVÄXT Ann-Christin Nyberg Titel: Genusvägar till innovation - Erfarenheter från VINNVÄXT Författare: Ann-Christin Nyberg Serie:

Läs mer

Kokbok för jämställd akademi

Kokbok för jämställd akademi 2 xxxix / sulf:s skriftserie Kokbok för jämställd akademi /Anna Gatti Kokbok för jämställd akademi SULF:s skriftserie XXXIX Utgiven av Sveriges universitetslärarförbund 2011 ISBN 91 8876623 3 Upplaga 3000

Läs mer

Drivkrafter att starta företag: ett genusperspektiv

Drivkrafter att starta företag: ett genusperspektiv Drivkrafter att starta företag: ett genusperspektiv nr 3 2009 årgång 37 Det är av central betydelse att politik för fler och växande företag baseras på en ökad förståelse av de faktorer som påverkar beslutet

Läs mer

Engelska och svenska i högre utbildning Studenters perspektiv på språkanvändning. Författare: Lisa Engström. Handledare: Antti Ylikiiskilä

Engelska och svenska i högre utbildning Studenters perspektiv på språkanvändning. Författare: Lisa Engström. Handledare: Antti Ylikiiskilä Akademin Humaniora och medier Svenska språket III: Uppsats, 15 hp Höstterminen 2009 Engelska och svenska i högre utbildning Studenters perspektiv på språkanvändning Författare: Lisa Engström Handledare:

Läs mer

Projektrapport. Ledarskap för en jämställd och hållbar högre utbildning

Projektrapport. Ledarskap för en jämställd och hållbar högre utbildning Projektrapport Ledarskap för en jämställd och hållbar högre utbildning Projektrapport Ledarskap för en jämställd och hållbar högre utbildning SAMMANSTÄLLD AV: MAGNUS ÅBERG Ledarskap för en jämställd och

Läs mer