Enligt bilagda förteckning A. Enligt bilagda förteckning B Kommunchef Kommunjurist. Ola Nilsson och Benkt Högstedt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Enligt bilagda förteckning A. Enligt bilagda förteckning B Kommunchef Kommunjurist. Ola Nilsson och Benkt Högstedt"

Transkript

1 Kommunfullmäktige (25) Plats och tid: Kommunfullmäktiges sessionssal, kl 18:30-21:25 ande: Enligt bilagda förteckning A Övriga deltagande: Enligt bilagda förteckning B Kommunchef Kommunjurist Utses att justera: Ola Nilsson och Benkt Högstedt Justeringens plats och tid: Rådhuset, Kommunstyrelsens sessionssal, , kl 16:30 Sekreterare:. Paragrafer Kai Sällström Ordföranden:. Lars-Roland Broström Justerande:.. Ola Nilsson Benkt Högstedt ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ: Halmstads kommun, Kommunfullmäktige : Datum för anslags upprättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet: Stadskontoret Underskrift:... Eva Björklund

2 Kommunfullmäktige (25) KF 20 Val av justerare Kommunfullmäktige beslutar att jämte ordföranden (M) utse Ola Nilsson (MP) och Benkt Högstedt (S) att justera protokollet.

3 Kommunfullmäktige (25) KF 21 KS 2010/0020 Kommunrevisorernas revisionsberättelse för år Kommunfullmäktige beslutar att lägga kommunrevisorernas revisionsberättelse för år 2009 till handlingarna 2 Kommunfullmäktige beslutar att bevilja kommunstyrelsen, nämnderna och de enskilda förtroendevalda i dess organ ansvarsfrihet för 2009 och finner det uppenbart obehövligt att motivera beslutet. Halmstad kommuns revisorer har den 7 april 2010 inkommit med berättelse över granskningen av Halmstad kommuns räkenskaper och förvaltning för 2009 jämte redogörelse för anvisat revisionsanslag. Granskningens omfattning och inriktning samt revisorernas resultat har redovisats till kommunfullmäktige i särskild bilaga. I berättelsen innehållande även redogörelse för revisorernas granskning tillstyrks ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, nämnderna och de enskilda förtroendevalda i dessa organ. s beredning Revisionsberättelse för år Granskningsrapport Yrkande m m Rose-Marie Edlund (S), ordförande i kommunrevisionen, yttrar sig. Ola Nilsson (MP) och Bruno Toftgård (MP) yttrar sig. sgång Det antecknas att de ledamöter som fullgör uppdrag i kommunstyrelsen och nämnder inte deltar i behandlingen av detta ärende på grund av jäv jämlikt 5 kap 20a kommunallagen.

4 Kommunfullmäktige (25) KF 22 KS 2010/0003 Årsredovisning 2009 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning för år Stadskontoret presenterar Halmstads kommuns årsredovisning för år Det ekonomiska resultatet för Halmstads kommun uppgår till 496,6 Mkr under år s beredning Kommunstyrelsens protokoll , 64. Kommunstyrelsens beredningsutskott , 69. Stadskontoret, ekonomienheten, har utarbetat förslag till årsredovisning Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fastställa årsredovisning för år Yrkanden m m Björn Molin (FP), Carl Fredrik Graf (M), Roger Orwén (MP), Magnus Hedman (KD), Arnold Gustavsson (SPI), Carl Gustaf Nilsson (M) och Ola Nilsson (MP) yttrar sig. sgång Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

5 Kommunfullmäktige (25) KF 23 KS 2002/0461 Antagande av detaljplan för Haverdal 37:5 m fl, Sandslätt samt godkännande av exploateringsavtal och utökning av verksamhetsområde för VA 1 Kommun fullmäktige beslutar att anta detaljplan för Haverdal 37:5 med flera. 2 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna exploateringsavtal med Dag von Segebaden, Harplinge och Anna Starberg Solveien, Oslo, Sven Nilsson, Haverdal, Carita Öhman-Davidsson, Lidingö samt Elsa von Segebadens dödsbo c/o Ekonomitjänst Jan Hermansson Halmstad med anledning av detaljplan för Haverdal 37:5 med flera. 3 Kommunfullmäktige beslutar att fastställa utökning av verksamhetsområde för dricksvattenförsörjning, spillvattenavledning respektive dagvattenhantering så att dessa även omfattar det aktuella detaljplaneområdet. Kommunfullmäktige beslutade att anta rubricerade detaljplan och godkänna tillhörande exploateringsavtal genom beslut den 25 juni Kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen överklagades till länsstyrelsen med åberopandet att det skall var kommunalt huvudmannaskap. Länsstyrelsen återförvisade detaljplanen och kommunen har ställt ut planen med ändring till kommunalt huvudmannaskap. Exploateringsavtalet har ändrats med anledning av ändringen i punkt 21. Planområdet ligger i södra Haverdal, ca 12 km norr om centrala Halmstad. Området avgränsas i söder om Kvarnvägen, i öster av ån Skintan, i norr av befintlig bebyggelse samt i väster av Sandslättsvägen och befintlig bebyggelse. Planområdet omfattar ca 14 hektar. Detaljplanen omfattar en privat exploatering där fem stycken fastighetsägare är involverade i exploateringen. Två av fastighetsägarna äger en fastighet gemensamt hälften vardera. Genomförandet av detaljplan och exploateringsavtal bygger på lagen om exploateringssamverkan. Fastighetsägarna deltar med andelar motsvarande den andel respektive fastighet har av hela planområdet.

6 Kommunfullmäktige (25) Fördelningen av vinsten, i det här fallet tomter, sker efter samma andelstal som nämnts. Kommunen genomför utbyggnaden av allmän plats och va. Kostnaden för exploateringen betalas av fastighetsägarna efter samma andelstal som "vinstfördelningen". Kommunen ska fördela 15 stycken tomter via kommunens tomtkö. Fördelningen av exploateringen enligt förslaget är det första som görs i Halmstad. Det är inte känt om det gjort tidigare i någon annan kommun. Syftet med planen är att möjliggöra bostadsbebyggelse på Sandslätt i Haverdal. Man föreslår att området bebyggs med 72 st bostadshus, varav 21 kedjehus och 41 st fristående villor i 1,5 plan samt 10 kedjehus i 1 plan. Området ägs av olika privata fastighetsägare som gått samman om att ansöka om planläggning för bostäder. Planförslaget innebär att det befintliga bostadshuset inom fastigheten Haverdal 17:4 rivs, samt att skjulen från minkfarmen tas bort (Gullbrandstorp 1:147). Ett varierat utbud av hustyper och storlekar ger en mångfald i området och gör att flera olika typer av människor kan bosätta sig i området. Ett utbud med mindre hus och tomter gör att äldre som vill bo kvar i eget hus i Haverdal har den möjligheten. Utformningen av den nya bebyggelsen kommer att anpassas efter befintlig bebyggelse i Haverdal. Fastighetsägarna ska inlämna en säkerhet innan avtalet tas av kommunfullmäktige. Kommunen äger rätt att förmedla femton tomter till den kommunala tomtkön. Allmän plats ska överföras till kommunen utan ersättning. Vägföreningen godkänner att vägar inom vägföreningens område kommer att trafikeras av boende inom planområdet.. s beredning Kommunstyrelsens protokoll , 58. Kommunstyrelsens beredningsutskott , 62. Byggnadsnämnden, Plan 0015/2003, BN Fastighetsnämnden, FN 2003/0227, FN Förslag till beslut 1 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för Haverdal 37:5 med flera.

7 Kommunfullmäktige (25) 2 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna exploateringsavtal med Dag von Segebaden, Harplinge och Anna Starberg Solveien, Oslo, Sven Nilsson, Haverdal, Carita Öhman-Davidsson, Lidingö samt Elsa von Segebadens dödsbo c/o Ekonomitjänst Jan Hermansson Halmstad med anledning av detaljplan för Haverdal 37:5 med flera. 3 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fastställa utökning av verksamhetsområde för dricksvattenförsörjning, spillvatten avledning respektive dagvattenhantering så att dessa även omfattar det aktuella detaljplaneområdet. sgång Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

8 Kommunfullmäktige (25) KF 24 KS 2010/0148 Förvärv av fastigheterna Objektivet 1, Ovalen 1, Okularet 2 samt tomträtten till Okularet 1 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avtal med Fastighets AB Elektroden, vilket innebär att kommunen förvärvar fastigheterna Objektivet 1, Ovalen 1, Okularet 2 samt tomträtten till Okularet 1, för en köpeskilling om kronor. Rubricerade fastigheter är belägna söder om Motor AB Halland mellan Stationsgatan och Nissan. De norra fastigheterna kan beröras av en eventuell ny förbindelse över Nissan. Kommunen har tidigare förvärvat fastigheten Ombudet 1. Området där fastigheterna ligger är en gränszon mellan hamnverksamhet och bostäder inom Tullkammarkajen. Förvärvet är ett långsiktigt strategiskt förvärv i avvaktan på utbyggnad av infrastrukturen. Uthyrning och upplåtelse av fastigheterna bör ske i avvaktan på förändring av markanvändning. Inom den obebyggda fastigheten Okularet 2 finns föroreningar. Översiktlig miljöteknisk undersökning är gjord. Saneringen beräknas uppgå till mellan till kr. Anmälan av föroreningar är inlämnad till miljö- och hälsoskyddskontoret av nuvarande ägaren. I översiktsplanen, delen markanvändningen för staden, är området utlagt som utredningsområde med ospecificerad användning. Av fastigheterna har Objektivet 1 det största byggnadsvärdet och utgör större delen av köpeskillingen. En mindre del utgörs av Ovalen 1. Okularet 2 utgörs av markvärdet och tomträtten Okularet 1 har i princip inget värde. Delar av byggnaderna är uthyrda enligt de till köpekontraktet bifogade hyreskontrakten. Tomtarean på alla fastigheterna är ca kvm. Uthyrningsbar yta är ca kvm. Byggnaderna är av varierande standard. Fastigheterna är intecknade till kr fördelade på Objektivet 1: kr, Okularet 1: kr, Ovalen 1: kr samt Okularet 2: kr. Köpekontraktet är upprättat på ett av mäklarens standardkontrakt med anpassning till kommunen. Totala köpeskillingen är kr. Tillträdesdag är

9 Kommunfullmäktige (25) senast den 1 juni 2010, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut. Befintliga lån som belastar fastigheterna och tomträtten ska lösas på tillträdesdagen. Överlåtelsen genomförs genom förvärv av tomträtten och fastighetsreglering till fastigheten när tomträtten är dödad. s beredning Kommunstyrelsens protokoll , 59. Kommunstyrelsens beredningsutskott , 63. Fastighetsnämnden 2009/0821, FN Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna avtal med Fastighets AB Elektroden, vilket innebär att kommunen förvärvar fastigheterna Objektivet 1, Ovalen 1, Okularet 2 samt tomträtten till Okularet 1, för en köpeskilling om kronor. Yrkanden m m Ola Nilsson (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. sgång Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

10 Kommunfullmäktige (25) KF 25 KS 2009/0261 Motion - Låt Halmstads kommun bli en Eurokommun Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till att de lokala möjligheterna att använda euro bedöms motsvara det aktuella behovet. Bertil Nilsson (FP) föreslår i en motion att kommunstyrelsen ges i uppdrag att undersöka förutsättningarna för Halmstads kommun att bli så kallad eurokommun samt att pejla intresset av att etablera en eurozon bland övriga kommuner i Halland. Halmstad & Co AB:s och Halmstads Näringslivs AB:s styrelser har yttrat sig om motionen och båda rekommenderar kommunfullmäktige att avslå den. Även Halmstad Cityförening AB ställer sig avvisande. Remissinstansernas bedömning är att besökare i allt större utsträckning betalar med betal- eller kreditkort. Det finns i Halmstad redan idag affärer som också erbjuder euro som alternativ till kronan. Efterfrågan på att få betala med euro är samtidigt låg. I Varberg, Laholm och Falkenberg har likalydande motioner behandlats och avslagits. Detsamma gäller i Region Halland. I Kungsbacka har motionen remitterats till kommunstyrelsen för vidare beredning. I Hylte är en motsvarande motion under beredning. Stadskontoret delar remissinstansernas ställningstaganden och föreslår att motionen avslås. s beredning Kommunstyrelsens protokoll , 60. Kommunstyrelsens beredningsutskott , 41. Stadskontoret, kvalitetsenheten, har handlagt ärendet. Styrelserna i Halmstad & Co AB och Halmstad Näringsliv AB har beretts möjlighet att yttra sig om motionen. Båda rekommenderar att den avslås. Styrelsen i Halmstad Cityförening har också yttrat sig.

11 Kommunfullmäktige (25) Motion från Folkpartiet liberalerna "Låt Halmstads Kommun bli en Eurokommun", Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till att de lokala möjligheterna att använda euro bedöms motsvara det aktuella behovet. Yrkande Bertil Nilsson (FP) yrkar bifall till motionen. Suzanne Åkerlund (FP) yttrar sig. sgång Ordföranden (M) ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och på Bertil Nilssons (FP) yrkande och finner att kommunstyrelsens förslag antagits. Votering begärs. Följande voteringsproposition godkännes: "Den som stödjer kommunstyrelsens förslag röstar ja och den som stödjer Bertil Nilssons (FP) yrkande röstar nej." Vid omröstningen avges 61 ja-röster, 8 nej-röster och 2 är frånvarande, allt enligt voteringslista 25. Kommunfullmäktige beslutar således i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

12 Kommunfullmäktige (25) KF 26 KS 2009/0378 Svar på motion om byst av Klara Johanson Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen samt att ge kulturnämnden i uppdrag att i sin verksamhetsplan för 2011 överväga lämplig konstnärlig utsmyckning för att uppmärksamma Klara Johanson vid Storgatan 41. Ingegerd Sahlström (S) föreslår i en motion att en byst av Klara Johanson vid Storgatan 41. Kulturnämnden och teknik- och fritidsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig om motionen och ställer sig positiva till motionen. Kulturnämnden framhåller att det kan vara värt att fundera på om det finns andra sätt att uppmärksamma Klara Johanson. Med hänvisning till de båda nämndernas yttranden föreslår stadskontoret att kommunfullmäktige bifaller motionen samt ger kulturnämnden i uppdrag att i sin verksamhetsplan för 2011 överväga lämplig konstnärlig utsmyckning för att uppmärksamma Klara Johanson vid Storgatan 41. s beredning Kommunstyrelsens protokoll , 61. Kommunstyrelsens beredningsutskott , 46. Kulturnämnden och teknik- och fritidsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig om motionen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen samt ger kulturnämnden i uppdrag att i sin verksamhetsplan för 2011 överväga lämplig konstnärlig utsmyckning för att uppmärksamma Klara Johanson vid Storgatan 41. Yrkanden m m Ingegerd Sahlström (S) yttrar sig. Lena Ekman (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

13 Kommunfullmäktige (25) sgång Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

14 Kommunfullmäktige (25) KF 27 KS 2010/0018 Redovisning av motioner som inte är slutligt beredda Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna. Redovisning av motioner som inte är slutligt beredda. Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning 32 har kommunstyrelsen att varje år på kommunfullmäktiges sammanträde i april månad redovisa de motioner som inte beretts färdigt. Kommunfullmäktige beslutade , 79, att inkomna motioner ska behandlas inom sex månader genom att besluta i motionens sakfråga eller ge anvisningar till den fortsatta utredningen. s beredning Kommunstyrelsens protokoll , 62. Kommunstyrelsens beredningsutskott , 58. Redovisning upprättad av stadskontoret, kanslienheten, den 16 mars Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna. sgång Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

15 Kommunfullmäktige (25) KF 28 KS 2010/0019 Redovisning över uppdrag givna av kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna. Föreligger av stadskontoret upprättad redovisning av icke slutförda uppdrag. Kommunfullmäktige beslutade den 22 april 1993, 45, att kommunstyrelsen årligen skall redovisa de åtgärder som fullmäktige beslutat om vid behandlingen av motioner och de utredningsuppdrag som kommunfullmäktige lämnat med som inte slutförts. s beredning Kommunstyrelsens protokoll , 63. Kommunstyrelsens beredningsutskott , 59. Stadskontoret, kanslienheten, har upprätta en gemensam förteckning som redovisar besvarade motioner och övriga ärende där kommunfullmäktige har beslutat lämna följduppdrag. Företeckningen omfattar ärenden till och med Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna. sgång Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

16 Kommunfullmäktige (25) KF 29 KS 2009/0457 Översyn av taxor. Parkeringsavgifter - tomtmark och gatumark 1 Kommunfullmäktige beslutar att anta teknik- och fritidsnämndens förslag till nya parkeringsavgifter i enlighet med bilagorna Kommunfullmäktige beslutar att de nya parkeringsavgifterna skall gälla från och med Teknik- och fritidsnämnden har gjort en översyn av taxor och avgifter för parkering och föreslår att taxan revideras enligt nedanstående: 1 Parkeringsavgiften i taxezon två (blå) höjs från nuvarande fem kronor till sex kronor/tim. 2 Priset på 30 dygnsbiljett på teknik- och fritidsförvaltningens parkeringsplatser i taxezon två (blå) höjs från nuvarande 300 kronor till 400 kronor. 3 Priset på 30 dygns boendebiljett höjs från nuvarande 120 kronor till 150 kronor. 4 Priset på boendeårskort höjs från nuvarande kronor till kronor. 5 Möjligheten att köpa nyttokort tas bort. 6 Avgiftsbelagd parkering på de tre parkeringsplatser med p-mätare på Strandgatan 20 tas bort till förmån för gratis korttidsparkering. 7 Priset på felparkeringsanmärkning och kontrollavgift höjs enligt följande: De förseelsepunkter som idag har bötesbelopp som ligger på: 200 kronor höjs till 300 kronor 300 kronor höjs till 500 kronor 500 kronor höjs till 700 kronor 8 Boendeparkering (Boende S) införs på Patrikshillvägen. Nivån på parkeringsavgifterna skall skapa en bra omsättning på parkeringsplatsernas användning och därmed öka möjligheterna för fler att nå målpunkterna. Justeringarna i taxor avser att göra avgiftsskillnaderna mer logiska. När det gäller parkeringsavgiften justeras taxan så att alternativ som är värda mer också kostar mer.

17 Kommunfullmäktige (25) Nivån på p-boten höjs i syfte att öka efterlevnaden av parkeringsreglerna och för att följa med i den allmänna prisutvecklingen. En jämförelse med jämnstora städer visar att Halmstad har låga nivåer på p-boten. P-boten läggs på en mer rätt nivå jämfört med vad det kostar att parkera rätt. Skillnaden i nivå mellan de olika felparkeringsförseelserna står i relation till förseelsens allvarlighetsgrad. Boendes önskemål har tillmötesgåtts när det gäller boendeparkering på Patrikshillvägen. Att ta bort p-mätare på Strandgatan och att slopa nyttokortet är en anpassning till verkligheten. s beredning Kommunstyrelsens protokoll , 65. Kommunstyrelsens beredningsutskott , 67. Teknik- och fritidsnämnden , 174. Samverkan har skett med kommunjurist. Förslag till beslut 1 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta teknikoch fritidsnämndens förslag till nya parkeringsavgifter i enlighet med bilagorna Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att de nya parkeringsavgifterna skall gälla från och med sgång Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

18 Kommunfullmäktige (25) KF 30 KS 2009/0417 Nya bidragsregler för fristående skolor och enskilt bedrivna förskolor, fritidshem och förskoleklasser 1 Kommunfullmäktige beslutar att anta barn- och ungdomsnämndens förslag till Regler för godkännande och barnomsorgspeng (bidrag) för enskild förskoleverksamhet och skolbarnomsorg, enligt bilaga Kommunfullmäktige beslutar att anta barn- och ungdomsnämndens förslag till Bidragsregler för fristående skolor, enligt bilaga Kommunfullmäktige beslutar att antagna regler i punkt 1 och 2 skall gälla från och med Kommunfullmäktige beslutar, som en följd av vad som förordnats i punkt 1 och 2, att fullmäktiges beslut KF 21 och KF 70 upphör att gälla per Riksdagen har den 22 april 2009 fattat beslut om att införa barnomsorgspeng och allmän förskola även för treåringar i enlighet med proposition 2008/09:115 och den 10 juni 2009 fattat beslut om förtydligande av skollagen (1985:1100) bestämmelser om kommunernas bidrag till fristående skolor. et medför nya skyldigheter för kommunen att godkänna förskolor, fritidshem samt alternativa pedagogiska omsorgsformer i enskild regi, om verksamheten håller samma nivå på kvalitet och säkerhet motsvarande offentlig verksamhet. Kommunen blir också skyldig att ge bidrag, dvs. barnomsorgspeng, till sådan godkänd verksamhet. Ett nytt begrepp pedagogisk omsorg införs. Det ersätter begreppet familjedaghem i lagtexten och kan omfatta flera varianter, varav familjedaghem kan vara en variant. De nya bestämmelserna i skollagen (1985:1100) ändras så att offentliga och enskilda förskolor och skolor ska kunna bedriva verksamhet på lika villkor. Barn- och ungdomsförvaltningen har som en konsekvens enligt lagändring ovan tagit fram förslag till förändring för nu gällande regler för godkännande och barnomsorgspeng för enskild förskoleverksamhet, skolbarnomsorg och bidragsregler för fristående skolor.

19 Kommunfullmäktige (25) Förändringen av godkännande och barnomsorgspeng (bidrag) för enskild förskoleverksamhet och skolbarnomsorg innebär inga nya skyldigheter för kommunen att ge godkännande. Villkoren för godkännande är följaktligen desamma som tidigare villkoren för tillstånd. Reglerna är också en anpassning till nuvarande lagstiftning, resursfördelningsmodell och justeringar i tidigare anvisningarna för bidrag och tillstånd för enskild verksamhet från 2007 och regler för bidrag till förskoleklass och förskola driven av fristående skola från Barn- och ungdomsnämnden har tagit fram förslag till förändrat bidrag. Av förslaget framgår de ekonomiska konsekvenserna av det nya förslaget vilket innebär en kostnadsökning för barn- och ungdomsnämnden med kr för utbetalning av bidrag till fristående skolor och enskilt bedrivna förskolor, fritidshem och förskoleklasser, se bilaga 3. Kommunfullmäktige har beslutat om ett tillfälligt tilläggsanslag till barn- och ungdomsnämnden avseende ekonomiska effekt av förändringar i Skollagen (1985:110) uppgående till kronor för verksamhetsåret 2010, KS 2009/0413. s beredning Kommunstyrelsens protokoll , 66. Kommunstyrelsens beredningsutskott , 66. Barn- och ungdomsnämnden , 18. redovisas i central samverkansgrupp Samverkan har skett med kommunjurist. Förslag till beslut 1 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta barn- och ungdomsnämndens förslag till Regler för godkännande och barnomsorgspeng (bidrag) för enskild förskoleverksamhet och skolbarnomsorg, enligt bilaga Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta barn- och ungdomsnämndens förslag till Bidragsregler för fristående skolor, enligt bilaga

20 Kommunfullmäktige (25) 3 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att antagna regler i punkt 1 och 2 skall gälla från och med Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar, som en följd av vad som förordnats i punkt 1 och 2, att fullmäktiges beslut KF 21 och KF 70 upphör att gälla per Yrkanden m m Klas Jacobsson (S) yttrar sig. Ann-Charlotte Westlund (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. sgång Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

21 Kommunfullmäktige (25) KF 31 KS 2010/0011 Valärende Kommunfullmäktige beslutar att utse Robert Bajo (S) till ny ledamot i styrelsen för Halmstads Hamn & Stuveri AB. Kommunfullmäktige informerades den 25 mars 2010, 18 om att Lennart Svensson (S) önskar lämna sitt uppdrag som vice ordförande i Halmstads Hamn & Stuveri AB i samband med stämman den 19 april 2010.

22 Kommunfullmäktige (25) KF 32 KS 2010/0011 Valärende 1 Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Lennart Svensson (S) från sina uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige samt ersättare i kommunfullmäktiges valberedning. 2 Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde avseende val av ersättare i kommunfullmäktiges valberedning. Lennart Svensson (S) begär entledigande från sina uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige samt ersättare i kommunfullmäktiges valberedning.

23 Kommunfullmäktige (25) KF 33 KS 2010/0011 Valärende 1 Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Anita Boström (FP) från sitt uppdrag som ersättare i överförmyndarnämnden. 2 Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde avseende val av ny ersättare i överförmyndarnämnden. Anita Boström (FP) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ersättare i överförmyndarnämnden.

24 Kommunfullmäktige (25) KF 34 KS 2010/0011 Valärende 1 Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Monica Tinggård (-) från sina uppdrag som ledamot i styrelsen för Halmstads Hamn & Stuveri AB, kulturnämnden samt barn- och ungdomsnämnden. 2 Kommunfullmäktige beslutar att utse Roy Aronsson (FP) till ny ledamot i styrelsen för Halmstads Hamn & Stuveri AB. 3 Kommunfullmäktige beslutar att utse Lina Lingtell (FP) till ny ledamot i kulturnämnden. 4 Kommunfullmäktige beslutar att utse Arife Yeniler (FP) till ny ledamot i barn- och ungdomsnämnden. Monica Tinggård (-) begär entledigande från sina uppdrag som ledamot i Halmstads Hamn & Stuveri AB, kulturnämnden samt barn- och ungdomsnämnden.

25 Kommunfullmäktige (25) KF 35 KS 2010/0031 Anmälningsärenden Kommunfullmäktige beslutar att lägga anmälningarna till handlingarna. a) Övrigt 1 Revisorerna i Halmstads kommun; Konkurrensutsättning inom socialnämnden. 2 Revisorerna i Halmstads kommun; EU-finansierade projekt, uppföljning. 3 Teknik- och fritidsnämnden; Svar på revisorerna granskning av internkontroll och förrådsverksamhet.

Sekreterare: Paragrafer: 279-294 Mikael Petersson. ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Halmstads kommun, Kommunstyrelsen

Sekreterare: Paragrafer: 279-294 Mikael Petersson. ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Halmstads kommun, Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2012-10-23 1(21) Plats och tid: Kommunstyrelsens sessionssal, kl. 14:00-15:20 ande: Övriga deltagande: Utses att justera: Justeringens plats och tid: Carl Fredrik Graf (M), ordförande Suzanne

Läs mer

Carl Fredrik Graf (M), ordförande Anders Rosén (S) Kjell Helgesson (C) Michael Svensson (S) Jonas Bergman (M)

Carl Fredrik Graf (M), ordförande Anders Rosén (S) Kjell Helgesson (C) Michael Svensson (S) Jonas Bergman (M) Kommunstyrelsens ledningsutskott 2016-01-26 1(7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sessionssal, kl 11:30-11:50 ande: Carl Fredrik Graf (M), ordförande Anders Rosén (S) Kjell Helgesson (C) Michael Svensson

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2013-03-05 1(15)

Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2013-03-05 1(15) Kommunstyrelsen 2013-03-05 1(15) Plats och tid: Kommunstyrelsens sessionssal, kl 09:00-13:55 Beslutande: Carl Fredrik Graf (M), ordförande Suzanne Åkerlund (FP) Anders Rosén (S) Aida Hadzialic (S) Mikaela

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2010-11-24 205 Plats och tid Nora Stadshotell 2010-11-24 kl 18.00-19.00 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2004-12-02 1 Plats och tid Norra Station, sal 1, kl 15.00-15.35, information -16.30 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

2015-02-26. Ann-Katrin Karlsson, kommunsekreterare Göran Sandström, ekonomichef 69 Henrik Jakobsson, ekonom 69

2015-02-26. Ann-Katrin Karlsson, kommunsekreterare Göran Sandström, ekonomichef 69 Henrik Jakobsson, ekonom 69 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 158 (168) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Torsdag 26 februari 2015, kl. 10.00-12.05 Beslutande Jeanette Wäppling (v), ordförande Lars Alriksson (m) vice

Läs mer

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej KOMMUNFULLMÄKTIGE Nya hyrestaxor för kommunens idrottsanläggningar 2 Åtgärder för att få budget i balans 200 3 Kommunbidrag 2002, kommunfullmäktige och revisionen 4 Exploateringsavtal, Västra Degrabo 5

Läs mer

Kommunstyrelsens exploateringsutskott Protokoll 1 (10) Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens exploateringsutskott Protokoll 1 (10) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens exploateringsutskott Protokoll 1 (10) Kallelse: Kallelse har skett i behörig ordning Plats och tid: Kommunförvaltningen, sammanträdesrum 4073, den 25 april 2012, kl. 16:00-17:50 Beslutande:

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2007-03-22 1 Plats och tid Torsdag 22 mars 2007 kl 19.00-19.50 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen Harmånger. Tid: Tisdag 7 juni 2005 kl. 19:00. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och

Läs mer

Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll

Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll Barn- och ungdomsnämnden 2017-04-19 1(9) Plats och tid Nymansgatan 23, 19 april 2017 kl 09:00 Beslutande Ledamöter Tove Bergman (MP), Ordförande Krissi Johansson (S), Vice ordförande Christofer Lundholm

Läs mer

Carl Fredrik Graf (M), ordförande Anders Rosén (S) Kjell Helgesson (C) Michael Svensson (S) Jonas Bergman (M) Sofia Levin (S)

Carl Fredrik Graf (M), ordförande Anders Rosén (S) Kjell Helgesson (C) Michael Svensson (S) Jonas Bergman (M) Sofia Levin (S) Kommunstyrelsens ledningsutskott 2015-12-02 1(9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sessionssal, kl 09:00 09:20 ande: Carl Fredrik Graf (M), ordförande Anders Rosén (S) Kjell Helgesson (C) Michael Svensson

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-13.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-03-28 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (14) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-11.10 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2014-02-20 Sida 1 (7)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2014-02-20 Sida 1 (7) Planutskott Sammanträdesdatum 2014-02-20 Sida 1 (7) Plats och tid Stora sessionssalen, kl. 9:00-11.30 Beslutande Katja Larsson, ordförande Sven Sonesson (M), tjg. ers. Lars Johnson (M) Mats Lithner (FP)

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2013-09-24, kl 13:15-14:45 Beslutande: Anders Malm (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Christina Hanstål (M) tjänstgörande ersättare

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering Kultur- och fritidsnämnden Omedelbar justering 46 Kultur- och fritidsnämnden sammanträde 46. Angående laglighetsprövning enligt kommunallagen av beslut 2010-02-23, 16; Besparingar 2009-2011 på kultur-

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1 Plats och tid Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 23 juni 2014 klockan 19.00 19.45 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Gunilla Andersson (KD), Ludwig Axelsson (KD), Hugo

Läs mer

Kv. Gasen - AF Bygg Syd AB försäljning - ändring av detaljplan

Kv. Gasen - AF Bygg Syd AB försäljning - ändring av detaljplan HALMSTADS KOMMUN Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Utdrag ur PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-06-05 KSU 126 KS 2012/0264 Kv. Gasen - AF Bygg Syd AB försäljning - ändring av detaljplan Beslut 1.

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll

Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens ledningsutskott 2017-05-16 1(15) Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, 16 maj 2017 kl 09:00 ande Ledamöter Carl Fredrik Graf (M), Ordförande Anders Rosén (S) Kjell Helgesson (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (8) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Rose-Marie Henriksson. Ann-Charlott Svensson. Rose-Marie Henriksson. ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ:

Rose-Marie Henriksson. Ann-Charlott Svensson. Rose-Marie Henriksson. ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ: Hemvårdsnämnden 2010-08-11 1(7) Plats och tid: Södra vägen 5, Stora sammanträdesrummet, kl 16:00 17:45 Beslutande: Ann-Charlott Svensson (M), ordförande Rose-Marie Henriksson (S) Hanne Jönsson (M) Tord

Läs mer

Ärendet som beskrivs nedan gäller Antagande av detaljplan för Mörby Centrum

Ärendet som beskrivs nedan gäller Antagande av detaljplan för Mörby Centrum Ärendet som beskrivs nedan gäller Antagande av detaljplan för Mörby Centrum Det behandlades den 19 april 2010 i Danderyds Kommunfullmäktige. Partiernas ställningstagande innebär i praktiken, att......

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-22 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl Barn- och utbildningsnämnden 12 maj 2015 1(8) Plats och tid: Ferlinrummet kl 9.00 11.10, mötet ajourneras kl 10.30-10.40. Beslutande: Torbjörn Parling (S), ordförande Patrik Fornander (M) Olle Engström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 8.30-12.00, 13.15-15.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson (S), ordförande Aina Wåhlund (S) Sten Fransson (S), ej 25 och

Läs mer

Halmstads kommun, Kommunstyrelsen

Halmstads kommun, Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2014-10-07 1(10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sessionssal, kl 09:00-14:05 Beslutande: Övriga deltagande: Utses att justera: Justeringens plats och tid: Carl Fredrik Graf (M), ordförande

Läs mer

Angarnsrummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 17 november kl

Angarnsrummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 17 november kl Utbildningsnämnden 2005-11-17 Plats och tid för sammanträdet Angarnsrummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 17 november kl.19.00 21.00 ande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Elisabeth

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-04-22

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-04-22 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Frånvarande Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Eva R Ericsson (FP) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

Fritids- och kulturchef Annica Andersson, föreningskonsulent Margareta Nöstdal och sekreterare Pernilla Larsson

Fritids- och kulturchef Annica Andersson, föreningskonsulent Margareta Nöstdal och sekreterare Pernilla Larsson Fritids- och kulturnämnden 2014-11-18 Plats och tid Robothistoriska muséet 13.15 15.30 mötet ajournerades 14.39 14.45 Beslutande Övriga deltagare Lena Träff (S) Stefan Carlsson (S) Jan-Erik Jansson (S)

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll

Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2017-06-13 1(6) Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, 13 juni 2017 kl 14:00 Beslutande Ledamöter Carl Fredrik Graf (M), Ordförande Henrik Oretorp (C) Anders Rosén (S) Suzanne Åkerlund

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer

Benny Nilsson, kanslichef, sekreterare Staffan Olofsson, nämndsadministratör

Benny Nilsson, kanslichef, sekreterare Staffan Olofsson, nämndsadministratör 1 (8) Plats och tid Älvkullen, onsdagen den 15 oktober 2014 kl. 19:00 20.00 ande Anders Netterheim (M), ålderspresident 61-64, ordförande 65-66 Övriga beslutande, se bilagda sammanträdeslista Övriga Benny

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

Ändring och tillägg till exploateringsavtal med Kärnhem rörande Skrea 9:26 och Skrea 14:8 Dnr

Ändring och tillägg till exploateringsavtal med Kärnhem rörande Skrea 9:26 och Skrea 14:8 Dnr Beslutsförslag 2014-05-12 Kommunstyrelseförvaltningen Stadsbyggnadskontoret Marie-Louise Svensson Ändring och tillägg till exploateringsavtal med Kärnhem rörande Skrea 9:26 och Skrea 14:8 Dnr 2011-287

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Beslutsärenden

KOMMUNSTYRELSEN Beslutsärenden KOMMUNSTYRELSEN 2004-01-21 Beslutsärenden KS 1 Internbudget 2004 2 Optionsavtal, Trivselhus AB 3 Markanvändning, Grindvaktaren 8 och 9 4 Riktlinjer för anställda i Vårgårda kommun vid hantering av IT-system

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 11 augusti 1998 kl 18 00-18 15

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 11 augusti 1998 kl 18 00-18 15 AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen 1998-08-11 1(6) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen

Läs mer

Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll

Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2017-02-28 1(8) Plats och tid Lokal Halmstad, rådhuset, kl 14:00 Beslutande Ledamöter Carl Fredrik Graf (M), Ordförande Henrik Oretorp (C), 1:e vice ordförande Anders Rosén (S), 2:e vice

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Datum 2003-04-22 Plats och tid för sammanträdet Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den 22 april 2003 kl 17:00-19:00 Jerker Sjögren

Läs mer

Ordförande... Benny Augustsson (S) Peter Göthblad (FP) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Ordförande... Benny Augustsson (S) Peter Göthblad (FP) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2015-02-12 1 (9) Plats Rum 522, 4:e våning, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen den 12 februari Kl: 09:20 11:05 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista, sid 2 Utsedd

Läs mer

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10.

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10. 1 (5) Plats och tid: Kommunkontoret, kl 8.30-9.15 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Ulla-Maj Andersson (s), ordförande Bengt Åberg (s) Thomas Johansson (s), tj ers. Assar Nilsson (s) Mona

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.35 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-08-29 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf Tommy Nilsson (s) 2:e v

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Andreas Trygg (V) Rådhuset, Köping 2012-05-10 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Andreas Trygg (V) Rådhuset, Köping 2012-05-10 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 11.30 ande Elizabeth Salomonsson ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL

KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL PROTOKOLL Plats och tid 2013-08-13, Visten, klockan 18:30-20:00 Avser paragrafer 105-124 ande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Utses att justera Angelica Rage (S) Maria Norell

Läs mer

Carl Fredrik Graf (M), ordförande Suzanne Åkerlund (FP) Anders Rosén (S) Mikaela Waltersson (M) Svein Henriksen (MP) Michael Svensson (S)

Carl Fredrik Graf (M), ordförande Suzanne Åkerlund (FP) Anders Rosén (S) Mikaela Waltersson (M) Svein Henriksen (MP) Michael Svensson (S) Kommunstyrelsens ledningsutskott 2014-09-23 1(11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sessionssal, kl 08:30-10:10 ande: Carl Fredrik Graf (M), ordförande Suzanne Åkerlund (FP) Anders Rosén (S) Mikaela Waltersson

Läs mer

Plats och tid Nymansgatan 23, rum Galgberget, 26 oktober 2016 kl. 13:00-15:00.

Plats och tid Nymansgatan 23, rum Galgberget, 26 oktober 2016 kl. 13:00-15:00. Plats och tid Nymansgatan 23, rum Galgberget, 26 oktober 2016 kl. 13:00-15:00. Beslutande Ledamöter Carl-Johan Berthilsson (M), Ordförande Carin Söderberg (S), Vice ordförande Ola Johnsson (M) Kent Gustafsson

Läs mer

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl Kommunstyrelsen 2012-01-13 1 (6) Plats och tid Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl 16.00-16.10 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Monica Svensson (S) Clas

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2007-01-31 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2007-01-31 1-18 2007-01-31 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.55 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kanslichef Kenneth Olander Kommunsekr Irene Larsson Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L)

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L) 1(8) Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje. kl. 14.00-15.20 Ledamöter Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2011-04-26 2 KF 25 Allmänhetens frågestund Under allmänhetens frågestund har närvarande åhörare möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktiges ledamöter och tjänstgörande ersättare.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-05-28 1 (26) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2007-05-28 kl. 19.00-20.40. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Siv Ahlstrand (s) Per Eriksson

Läs mer

Grand Konferens Folkets Hus Sibberön kl Se bifogad deltagarförteckning

Grand Konferens Folkets Hus Sibberön kl Se bifogad deltagarförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(6) Kommunstyrelsen 2006-06-20 Plats och tid Beslutande Grand Konferens Folkets Hus Sibberön kl 14.00-14.35 Se bifogad deltagarförteckning Utses att justera Bosse Pettersson Gunnar

Läs mer

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-10-20 1() Plats och tid Kommunhuset måndag 2014-10-20 kl 18.30-19.30 med ajournering 18.45-18.50 Beslutande Se bilaga 1 Övriga närvarande Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson,

Läs mer

Bengt Gustafson (M) Barbro Kärrstrand (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Roland Månsson (SD)

Bengt Gustafson (M) Barbro Kärrstrand (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Roland Månsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-03-09 1 (17) Plats och tid Rådhusets 2:a våning kl 10.00 11.30 Beslutande Bengt Gustafson (M) Barbro Kärrstrand

Läs mer

Kungörelse Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(14) 2010-12-07 Kommunstyrelseförvaltningen Kommunsekreterare Svensson, Ingegerd Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 18:00 Ärendelista 1. Upprop

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2013-04-18 Sturup Airport Hotel, kl 07.15-16.20 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige (17)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige (17) Kommunfullmäktige 2009-11-30 1(17) Innehållsförteckning Godkännande av dagordning... 3 Medborgarförslag att skolan erbjuder möjlighet till läxläsning eller annat skolarbete på fritids tillsammans med lärare...

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 1(9) PROTOKOLL Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 Beslutande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Paula Örn

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Miljö- och stadsbyggnadskontoret 1(10) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen, kl. 19.00-20.15 Paragrafer 52-59 Beslutande Anders Bergstrand (M) ordförande Elvy Svennerstål (FP) 1:a vice ordförande Siv Sahlström (C) 2:a vice ordförande

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-10-22

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-10-22 Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-22 Ärendelista 100 Dnr 2015-000115 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2015 101 Dnr 2015-000170 Redovisning av huvudmannens systematiska kvalitetsarbete

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, kl. 08.13-08.25 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Urban Widmark (M) ordförande

Läs mer

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.15 1 (13) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Utses justera Justeringens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7) 2011-03-09 1 (7) Plats och tid Onsdag den 9 mars kl. 08.50 09.00 Plats ande Ledamöter Glasriket, Videum Science Park, P G Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée (m) ordförande Carina Bengtsson (c) Suzanne

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen kl 16:00 Beslutande Övriga deltagare (S) Magnus Nyström, ordförande (S) Leif Danielsson (S) Anna-Karin Lundström (S) Kjell Lidman (S) Tomas Eklund (S) Isabella

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Utbildningschef Roland Beijer Ekonomiadmin. chef Annika Hellberg Enhetschef kvalitet och utveckling Eva Lod 92-98 Nämndsekreterare Lotta Lann

Utbildningschef Roland Beijer Ekonomiadmin. chef Annika Hellberg Enhetschef kvalitet och utveckling Eva Lod 92-98 Nämndsekreterare Lotta Lann Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2009-08-18 Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vargmötet, Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Kristinehedsvägen 2, Halmstad, Sammanträdesrum Castler, kl 14:00-15:45

Kristinehedsvägen 2, Halmstad, Sammanträdesrum Castler, kl 14:00-15:45 Räddningsnämnden 2014-01-16 1(9) Plats och tid: ande: Kristinehedsvägen 2, 302 44 Halmstad, Sammanträdesrum Castler, kl 14:00-15:45 Lennart Eriksson (M), ordförande Naser Zeqiri (S) Monica Björnehammar

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. Kommunfullmäktige. Sammanträder 12 maj 2015 klockan 18 i Fullmäktigesalen, stadshuset, Kungsbacka. Ärende Beteckning Förslag

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. Kommunfullmäktige. Sammanträder 12 maj 2015 klockan 18 i Fullmäktigesalen, stadshuset, Kungsbacka. Ärende Beteckning Förslag KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-05-04 Kommunfullmäktige Sammanträder 12 maj 2015 klockan 18 i Fullmäktigesalen, stadshuset, Kungsbacka 1. Val av justerare och tid för justering Heinrich Kaufmann

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-12.00 Beslutande Jonny Bengtsson Per-Inge Pettersson Åke Nilsson Tommy Ejnarsson Ove Engkvist Övriga deltagande

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 41 Kommunfullmäktige 2011-05-25

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 41 Kommunfullmäktige 2011-05-25 Plats och tid Kommunhuset i Sjöbo, onsdagen den 25 maj 2011 kl. 19.00-19.40, ajournering kl. 19.10-19.25 för utdelning av utmärkelsen Årets ambassadör. Beslutande Thomas Quist, ordförande Roger Karlsson

Läs mer

Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering.

Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige OBS! Lokal KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. Tid: Måndag 3 november 2014 kl. 18:00. 1. Upprop, val av

Läs mer

PROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdag 2015-01-12

PROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdag 2015-01-12 PROTOKOLL 1 (8) Tid och plats Kl 14.00 15.30 Omfattning 1-15 Närvarande Ulf Olsson (S) Annette Carlson (M) Tom Andersson (MP) Lena Palmén (S) Ida Legnemark (V) Kjell Classon (S) Yvonne Persson (S) Morgan

Läs mer