Enligt bilagda förteckning A. Enligt bilagda förteckning B Kommunchef Kommunjurist. Ola Nilsson och Benkt Högstedt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Enligt bilagda förteckning A. Enligt bilagda förteckning B Kommunchef Kommunjurist. Ola Nilsson och Benkt Högstedt"

Transkript

1 Kommunfullmäktige (25) Plats och tid: Kommunfullmäktiges sessionssal, kl 18:30-21:25 ande: Enligt bilagda förteckning A Övriga deltagande: Enligt bilagda förteckning B Kommunchef Kommunjurist Utses att justera: Ola Nilsson och Benkt Högstedt Justeringens plats och tid: Rådhuset, Kommunstyrelsens sessionssal, , kl 16:30 Sekreterare:. Paragrafer Kai Sällström Ordföranden:. Lars-Roland Broström Justerande:.. Ola Nilsson Benkt Högstedt ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ: Halmstads kommun, Kommunfullmäktige : Datum för anslags upprättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet: Stadskontoret Underskrift:... Eva Björklund

2 Kommunfullmäktige (25) KF 20 Val av justerare Kommunfullmäktige beslutar att jämte ordföranden (M) utse Ola Nilsson (MP) och Benkt Högstedt (S) att justera protokollet.

3 Kommunfullmäktige (25) KF 21 KS 2010/0020 Kommunrevisorernas revisionsberättelse för år Kommunfullmäktige beslutar att lägga kommunrevisorernas revisionsberättelse för år 2009 till handlingarna 2 Kommunfullmäktige beslutar att bevilja kommunstyrelsen, nämnderna och de enskilda förtroendevalda i dess organ ansvarsfrihet för 2009 och finner det uppenbart obehövligt att motivera beslutet. Halmstad kommuns revisorer har den 7 april 2010 inkommit med berättelse över granskningen av Halmstad kommuns räkenskaper och förvaltning för 2009 jämte redogörelse för anvisat revisionsanslag. Granskningens omfattning och inriktning samt revisorernas resultat har redovisats till kommunfullmäktige i särskild bilaga. I berättelsen innehållande även redogörelse för revisorernas granskning tillstyrks ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, nämnderna och de enskilda förtroendevalda i dessa organ. s beredning Revisionsberättelse för år Granskningsrapport Yrkande m m Rose-Marie Edlund (S), ordförande i kommunrevisionen, yttrar sig. Ola Nilsson (MP) och Bruno Toftgård (MP) yttrar sig. sgång Det antecknas att de ledamöter som fullgör uppdrag i kommunstyrelsen och nämnder inte deltar i behandlingen av detta ärende på grund av jäv jämlikt 5 kap 20a kommunallagen.

4 Kommunfullmäktige (25) KF 22 KS 2010/0003 Årsredovisning 2009 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning för år Stadskontoret presenterar Halmstads kommuns årsredovisning för år Det ekonomiska resultatet för Halmstads kommun uppgår till 496,6 Mkr under år s beredning Kommunstyrelsens protokoll , 64. Kommunstyrelsens beredningsutskott , 69. Stadskontoret, ekonomienheten, har utarbetat förslag till årsredovisning Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fastställa årsredovisning för år Yrkanden m m Björn Molin (FP), Carl Fredrik Graf (M), Roger Orwén (MP), Magnus Hedman (KD), Arnold Gustavsson (SPI), Carl Gustaf Nilsson (M) och Ola Nilsson (MP) yttrar sig. sgång Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

5 Kommunfullmäktige (25) KF 23 KS 2002/0461 Antagande av detaljplan för Haverdal 37:5 m fl, Sandslätt samt godkännande av exploateringsavtal och utökning av verksamhetsområde för VA 1 Kommun fullmäktige beslutar att anta detaljplan för Haverdal 37:5 med flera. 2 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna exploateringsavtal med Dag von Segebaden, Harplinge och Anna Starberg Solveien, Oslo, Sven Nilsson, Haverdal, Carita Öhman-Davidsson, Lidingö samt Elsa von Segebadens dödsbo c/o Ekonomitjänst Jan Hermansson Halmstad med anledning av detaljplan för Haverdal 37:5 med flera. 3 Kommunfullmäktige beslutar att fastställa utökning av verksamhetsområde för dricksvattenförsörjning, spillvattenavledning respektive dagvattenhantering så att dessa även omfattar det aktuella detaljplaneområdet. Kommunfullmäktige beslutade att anta rubricerade detaljplan och godkänna tillhörande exploateringsavtal genom beslut den 25 juni Kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen överklagades till länsstyrelsen med åberopandet att det skall var kommunalt huvudmannaskap. Länsstyrelsen återförvisade detaljplanen och kommunen har ställt ut planen med ändring till kommunalt huvudmannaskap. Exploateringsavtalet har ändrats med anledning av ändringen i punkt 21. Planområdet ligger i södra Haverdal, ca 12 km norr om centrala Halmstad. Området avgränsas i söder om Kvarnvägen, i öster av ån Skintan, i norr av befintlig bebyggelse samt i väster av Sandslättsvägen och befintlig bebyggelse. Planområdet omfattar ca 14 hektar. Detaljplanen omfattar en privat exploatering där fem stycken fastighetsägare är involverade i exploateringen. Två av fastighetsägarna äger en fastighet gemensamt hälften vardera. Genomförandet av detaljplan och exploateringsavtal bygger på lagen om exploateringssamverkan. Fastighetsägarna deltar med andelar motsvarande den andel respektive fastighet har av hela planområdet.

6 Kommunfullmäktige (25) Fördelningen av vinsten, i det här fallet tomter, sker efter samma andelstal som nämnts. Kommunen genomför utbyggnaden av allmän plats och va. Kostnaden för exploateringen betalas av fastighetsägarna efter samma andelstal som "vinstfördelningen". Kommunen ska fördela 15 stycken tomter via kommunens tomtkö. Fördelningen av exploateringen enligt förslaget är det första som görs i Halmstad. Det är inte känt om det gjort tidigare i någon annan kommun. Syftet med planen är att möjliggöra bostadsbebyggelse på Sandslätt i Haverdal. Man föreslår att området bebyggs med 72 st bostadshus, varav 21 kedjehus och 41 st fristående villor i 1,5 plan samt 10 kedjehus i 1 plan. Området ägs av olika privata fastighetsägare som gått samman om att ansöka om planläggning för bostäder. Planförslaget innebär att det befintliga bostadshuset inom fastigheten Haverdal 17:4 rivs, samt att skjulen från minkfarmen tas bort (Gullbrandstorp 1:147). Ett varierat utbud av hustyper och storlekar ger en mångfald i området och gör att flera olika typer av människor kan bosätta sig i området. Ett utbud med mindre hus och tomter gör att äldre som vill bo kvar i eget hus i Haverdal har den möjligheten. Utformningen av den nya bebyggelsen kommer att anpassas efter befintlig bebyggelse i Haverdal. Fastighetsägarna ska inlämna en säkerhet innan avtalet tas av kommunfullmäktige. Kommunen äger rätt att förmedla femton tomter till den kommunala tomtkön. Allmän plats ska överföras till kommunen utan ersättning. Vägföreningen godkänner att vägar inom vägföreningens område kommer att trafikeras av boende inom planområdet.. s beredning Kommunstyrelsens protokoll , 58. Kommunstyrelsens beredningsutskott , 62. Byggnadsnämnden, Plan 0015/2003, BN Fastighetsnämnden, FN 2003/0227, FN Förslag till beslut 1 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för Haverdal 37:5 med flera.

7 Kommunfullmäktige (25) 2 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna exploateringsavtal med Dag von Segebaden, Harplinge och Anna Starberg Solveien, Oslo, Sven Nilsson, Haverdal, Carita Öhman-Davidsson, Lidingö samt Elsa von Segebadens dödsbo c/o Ekonomitjänst Jan Hermansson Halmstad med anledning av detaljplan för Haverdal 37:5 med flera. 3 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fastställa utökning av verksamhetsområde för dricksvattenförsörjning, spillvatten avledning respektive dagvattenhantering så att dessa även omfattar det aktuella detaljplaneområdet. sgång Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

8 Kommunfullmäktige (25) KF 24 KS 2010/0148 Förvärv av fastigheterna Objektivet 1, Ovalen 1, Okularet 2 samt tomträtten till Okularet 1 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avtal med Fastighets AB Elektroden, vilket innebär att kommunen förvärvar fastigheterna Objektivet 1, Ovalen 1, Okularet 2 samt tomträtten till Okularet 1, för en köpeskilling om kronor. Rubricerade fastigheter är belägna söder om Motor AB Halland mellan Stationsgatan och Nissan. De norra fastigheterna kan beröras av en eventuell ny förbindelse över Nissan. Kommunen har tidigare förvärvat fastigheten Ombudet 1. Området där fastigheterna ligger är en gränszon mellan hamnverksamhet och bostäder inom Tullkammarkajen. Förvärvet är ett långsiktigt strategiskt förvärv i avvaktan på utbyggnad av infrastrukturen. Uthyrning och upplåtelse av fastigheterna bör ske i avvaktan på förändring av markanvändning. Inom den obebyggda fastigheten Okularet 2 finns föroreningar. Översiktlig miljöteknisk undersökning är gjord. Saneringen beräknas uppgå till mellan till kr. Anmälan av föroreningar är inlämnad till miljö- och hälsoskyddskontoret av nuvarande ägaren. I översiktsplanen, delen markanvändningen för staden, är området utlagt som utredningsområde med ospecificerad användning. Av fastigheterna har Objektivet 1 det största byggnadsvärdet och utgör större delen av köpeskillingen. En mindre del utgörs av Ovalen 1. Okularet 2 utgörs av markvärdet och tomträtten Okularet 1 har i princip inget värde. Delar av byggnaderna är uthyrda enligt de till köpekontraktet bifogade hyreskontrakten. Tomtarean på alla fastigheterna är ca kvm. Uthyrningsbar yta är ca kvm. Byggnaderna är av varierande standard. Fastigheterna är intecknade till kr fördelade på Objektivet 1: kr, Okularet 1: kr, Ovalen 1: kr samt Okularet 2: kr. Köpekontraktet är upprättat på ett av mäklarens standardkontrakt med anpassning till kommunen. Totala köpeskillingen är kr. Tillträdesdag är

9 Kommunfullmäktige (25) senast den 1 juni 2010, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut. Befintliga lån som belastar fastigheterna och tomträtten ska lösas på tillträdesdagen. Överlåtelsen genomförs genom förvärv av tomträtten och fastighetsreglering till fastigheten när tomträtten är dödad. s beredning Kommunstyrelsens protokoll , 59. Kommunstyrelsens beredningsutskott , 63. Fastighetsnämnden 2009/0821, FN Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna avtal med Fastighets AB Elektroden, vilket innebär att kommunen förvärvar fastigheterna Objektivet 1, Ovalen 1, Okularet 2 samt tomträtten till Okularet 1, för en köpeskilling om kronor. Yrkanden m m Ola Nilsson (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. sgång Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

10 Kommunfullmäktige (25) KF 25 KS 2009/0261 Motion - Låt Halmstads kommun bli en Eurokommun Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till att de lokala möjligheterna att använda euro bedöms motsvara det aktuella behovet. Bertil Nilsson (FP) föreslår i en motion att kommunstyrelsen ges i uppdrag att undersöka förutsättningarna för Halmstads kommun att bli så kallad eurokommun samt att pejla intresset av att etablera en eurozon bland övriga kommuner i Halland. Halmstad & Co AB:s och Halmstads Näringslivs AB:s styrelser har yttrat sig om motionen och båda rekommenderar kommunfullmäktige att avslå den. Även Halmstad Cityförening AB ställer sig avvisande. Remissinstansernas bedömning är att besökare i allt större utsträckning betalar med betal- eller kreditkort. Det finns i Halmstad redan idag affärer som också erbjuder euro som alternativ till kronan. Efterfrågan på att få betala med euro är samtidigt låg. I Varberg, Laholm och Falkenberg har likalydande motioner behandlats och avslagits. Detsamma gäller i Region Halland. I Kungsbacka har motionen remitterats till kommunstyrelsen för vidare beredning. I Hylte är en motsvarande motion under beredning. Stadskontoret delar remissinstansernas ställningstaganden och föreslår att motionen avslås. s beredning Kommunstyrelsens protokoll , 60. Kommunstyrelsens beredningsutskott , 41. Stadskontoret, kvalitetsenheten, har handlagt ärendet. Styrelserna i Halmstad & Co AB och Halmstad Näringsliv AB har beretts möjlighet att yttra sig om motionen. Båda rekommenderar att den avslås. Styrelsen i Halmstad Cityförening har också yttrat sig.

11 Kommunfullmäktige (25) Motion från Folkpartiet liberalerna "Låt Halmstads Kommun bli en Eurokommun", Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till att de lokala möjligheterna att använda euro bedöms motsvara det aktuella behovet. Yrkande Bertil Nilsson (FP) yrkar bifall till motionen. Suzanne Åkerlund (FP) yttrar sig. sgång Ordföranden (M) ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och på Bertil Nilssons (FP) yrkande och finner att kommunstyrelsens förslag antagits. Votering begärs. Följande voteringsproposition godkännes: "Den som stödjer kommunstyrelsens förslag röstar ja och den som stödjer Bertil Nilssons (FP) yrkande röstar nej." Vid omröstningen avges 61 ja-röster, 8 nej-röster och 2 är frånvarande, allt enligt voteringslista 25. Kommunfullmäktige beslutar således i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

12 Kommunfullmäktige (25) KF 26 KS 2009/0378 Svar på motion om byst av Klara Johanson Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen samt att ge kulturnämnden i uppdrag att i sin verksamhetsplan för 2011 överväga lämplig konstnärlig utsmyckning för att uppmärksamma Klara Johanson vid Storgatan 41. Ingegerd Sahlström (S) föreslår i en motion att en byst av Klara Johanson vid Storgatan 41. Kulturnämnden och teknik- och fritidsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig om motionen och ställer sig positiva till motionen. Kulturnämnden framhåller att det kan vara värt att fundera på om det finns andra sätt att uppmärksamma Klara Johanson. Med hänvisning till de båda nämndernas yttranden föreslår stadskontoret att kommunfullmäktige bifaller motionen samt ger kulturnämnden i uppdrag att i sin verksamhetsplan för 2011 överväga lämplig konstnärlig utsmyckning för att uppmärksamma Klara Johanson vid Storgatan 41. s beredning Kommunstyrelsens protokoll , 61. Kommunstyrelsens beredningsutskott , 46. Kulturnämnden och teknik- och fritidsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig om motionen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen samt ger kulturnämnden i uppdrag att i sin verksamhetsplan för 2011 överväga lämplig konstnärlig utsmyckning för att uppmärksamma Klara Johanson vid Storgatan 41. Yrkanden m m Ingegerd Sahlström (S) yttrar sig. Lena Ekman (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

13 Kommunfullmäktige (25) sgång Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

14 Kommunfullmäktige (25) KF 27 KS 2010/0018 Redovisning av motioner som inte är slutligt beredda Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna. Redovisning av motioner som inte är slutligt beredda. Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning 32 har kommunstyrelsen att varje år på kommunfullmäktiges sammanträde i april månad redovisa de motioner som inte beretts färdigt. Kommunfullmäktige beslutade , 79, att inkomna motioner ska behandlas inom sex månader genom att besluta i motionens sakfråga eller ge anvisningar till den fortsatta utredningen. s beredning Kommunstyrelsens protokoll , 62. Kommunstyrelsens beredningsutskott , 58. Redovisning upprättad av stadskontoret, kanslienheten, den 16 mars Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna. sgång Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

15 Kommunfullmäktige (25) KF 28 KS 2010/0019 Redovisning över uppdrag givna av kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna. Föreligger av stadskontoret upprättad redovisning av icke slutförda uppdrag. Kommunfullmäktige beslutade den 22 april 1993, 45, att kommunstyrelsen årligen skall redovisa de åtgärder som fullmäktige beslutat om vid behandlingen av motioner och de utredningsuppdrag som kommunfullmäktige lämnat med som inte slutförts. s beredning Kommunstyrelsens protokoll , 63. Kommunstyrelsens beredningsutskott , 59. Stadskontoret, kanslienheten, har upprätta en gemensam förteckning som redovisar besvarade motioner och övriga ärende där kommunfullmäktige har beslutat lämna följduppdrag. Företeckningen omfattar ärenden till och med Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna. sgång Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

16 Kommunfullmäktige (25) KF 29 KS 2009/0457 Översyn av taxor. Parkeringsavgifter - tomtmark och gatumark 1 Kommunfullmäktige beslutar att anta teknik- och fritidsnämndens förslag till nya parkeringsavgifter i enlighet med bilagorna Kommunfullmäktige beslutar att de nya parkeringsavgifterna skall gälla från och med Teknik- och fritidsnämnden har gjort en översyn av taxor och avgifter för parkering och föreslår att taxan revideras enligt nedanstående: 1 Parkeringsavgiften i taxezon två (blå) höjs från nuvarande fem kronor till sex kronor/tim. 2 Priset på 30 dygnsbiljett på teknik- och fritidsförvaltningens parkeringsplatser i taxezon två (blå) höjs från nuvarande 300 kronor till 400 kronor. 3 Priset på 30 dygns boendebiljett höjs från nuvarande 120 kronor till 150 kronor. 4 Priset på boendeårskort höjs från nuvarande kronor till kronor. 5 Möjligheten att köpa nyttokort tas bort. 6 Avgiftsbelagd parkering på de tre parkeringsplatser med p-mätare på Strandgatan 20 tas bort till förmån för gratis korttidsparkering. 7 Priset på felparkeringsanmärkning och kontrollavgift höjs enligt följande: De förseelsepunkter som idag har bötesbelopp som ligger på: 200 kronor höjs till 300 kronor 300 kronor höjs till 500 kronor 500 kronor höjs till 700 kronor 8 Boendeparkering (Boende S) införs på Patrikshillvägen. Nivån på parkeringsavgifterna skall skapa en bra omsättning på parkeringsplatsernas användning och därmed öka möjligheterna för fler att nå målpunkterna. Justeringarna i taxor avser att göra avgiftsskillnaderna mer logiska. När det gäller parkeringsavgiften justeras taxan så att alternativ som är värda mer också kostar mer.

17 Kommunfullmäktige (25) Nivån på p-boten höjs i syfte att öka efterlevnaden av parkeringsreglerna och för att följa med i den allmänna prisutvecklingen. En jämförelse med jämnstora städer visar att Halmstad har låga nivåer på p-boten. P-boten läggs på en mer rätt nivå jämfört med vad det kostar att parkera rätt. Skillnaden i nivå mellan de olika felparkeringsförseelserna står i relation till förseelsens allvarlighetsgrad. Boendes önskemål har tillmötesgåtts när det gäller boendeparkering på Patrikshillvägen. Att ta bort p-mätare på Strandgatan och att slopa nyttokortet är en anpassning till verkligheten. s beredning Kommunstyrelsens protokoll , 65. Kommunstyrelsens beredningsutskott , 67. Teknik- och fritidsnämnden , 174. Samverkan har skett med kommunjurist. Förslag till beslut 1 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta teknikoch fritidsnämndens förslag till nya parkeringsavgifter i enlighet med bilagorna Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att de nya parkeringsavgifterna skall gälla från och med sgång Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

18 Kommunfullmäktige (25) KF 30 KS 2009/0417 Nya bidragsregler för fristående skolor och enskilt bedrivna förskolor, fritidshem och förskoleklasser 1 Kommunfullmäktige beslutar att anta barn- och ungdomsnämndens förslag till Regler för godkännande och barnomsorgspeng (bidrag) för enskild förskoleverksamhet och skolbarnomsorg, enligt bilaga Kommunfullmäktige beslutar att anta barn- och ungdomsnämndens förslag till Bidragsregler för fristående skolor, enligt bilaga Kommunfullmäktige beslutar att antagna regler i punkt 1 och 2 skall gälla från och med Kommunfullmäktige beslutar, som en följd av vad som förordnats i punkt 1 och 2, att fullmäktiges beslut KF 21 och KF 70 upphör att gälla per Riksdagen har den 22 april 2009 fattat beslut om att införa barnomsorgspeng och allmän förskola även för treåringar i enlighet med proposition 2008/09:115 och den 10 juni 2009 fattat beslut om förtydligande av skollagen (1985:1100) bestämmelser om kommunernas bidrag till fristående skolor. et medför nya skyldigheter för kommunen att godkänna förskolor, fritidshem samt alternativa pedagogiska omsorgsformer i enskild regi, om verksamheten håller samma nivå på kvalitet och säkerhet motsvarande offentlig verksamhet. Kommunen blir också skyldig att ge bidrag, dvs. barnomsorgspeng, till sådan godkänd verksamhet. Ett nytt begrepp pedagogisk omsorg införs. Det ersätter begreppet familjedaghem i lagtexten och kan omfatta flera varianter, varav familjedaghem kan vara en variant. De nya bestämmelserna i skollagen (1985:1100) ändras så att offentliga och enskilda förskolor och skolor ska kunna bedriva verksamhet på lika villkor. Barn- och ungdomsförvaltningen har som en konsekvens enligt lagändring ovan tagit fram förslag till förändring för nu gällande regler för godkännande och barnomsorgspeng för enskild förskoleverksamhet, skolbarnomsorg och bidragsregler för fristående skolor.

19 Kommunfullmäktige (25) Förändringen av godkännande och barnomsorgspeng (bidrag) för enskild förskoleverksamhet och skolbarnomsorg innebär inga nya skyldigheter för kommunen att ge godkännande. Villkoren för godkännande är följaktligen desamma som tidigare villkoren för tillstånd. Reglerna är också en anpassning till nuvarande lagstiftning, resursfördelningsmodell och justeringar i tidigare anvisningarna för bidrag och tillstånd för enskild verksamhet från 2007 och regler för bidrag till förskoleklass och förskola driven av fristående skola från Barn- och ungdomsnämnden har tagit fram förslag till förändrat bidrag. Av förslaget framgår de ekonomiska konsekvenserna av det nya förslaget vilket innebär en kostnadsökning för barn- och ungdomsnämnden med kr för utbetalning av bidrag till fristående skolor och enskilt bedrivna förskolor, fritidshem och förskoleklasser, se bilaga 3. Kommunfullmäktige har beslutat om ett tillfälligt tilläggsanslag till barn- och ungdomsnämnden avseende ekonomiska effekt av förändringar i Skollagen (1985:110) uppgående till kronor för verksamhetsåret 2010, KS 2009/0413. s beredning Kommunstyrelsens protokoll , 66. Kommunstyrelsens beredningsutskott , 66. Barn- och ungdomsnämnden , 18. redovisas i central samverkansgrupp Samverkan har skett med kommunjurist. Förslag till beslut 1 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta barn- och ungdomsnämndens förslag till Regler för godkännande och barnomsorgspeng (bidrag) för enskild förskoleverksamhet och skolbarnomsorg, enligt bilaga Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta barn- och ungdomsnämndens förslag till Bidragsregler för fristående skolor, enligt bilaga

20 Kommunfullmäktige (25) 3 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att antagna regler i punkt 1 och 2 skall gälla från och med Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar, som en följd av vad som förordnats i punkt 1 och 2, att fullmäktiges beslut KF 21 och KF 70 upphör att gälla per Yrkanden m m Klas Jacobsson (S) yttrar sig. Ann-Charlotte Westlund (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. sgång Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

21 Kommunfullmäktige (25) KF 31 KS 2010/0011 Valärende Kommunfullmäktige beslutar att utse Robert Bajo (S) till ny ledamot i styrelsen för Halmstads Hamn & Stuveri AB. Kommunfullmäktige informerades den 25 mars 2010, 18 om att Lennart Svensson (S) önskar lämna sitt uppdrag som vice ordförande i Halmstads Hamn & Stuveri AB i samband med stämman den 19 april 2010.

22 Kommunfullmäktige (25) KF 32 KS 2010/0011 Valärende 1 Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Lennart Svensson (S) från sina uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige samt ersättare i kommunfullmäktiges valberedning. 2 Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde avseende val av ersättare i kommunfullmäktiges valberedning. Lennart Svensson (S) begär entledigande från sina uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige samt ersättare i kommunfullmäktiges valberedning.

23 Kommunfullmäktige (25) KF 33 KS 2010/0011 Valärende 1 Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Anita Boström (FP) från sitt uppdrag som ersättare i överförmyndarnämnden. 2 Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde avseende val av ny ersättare i överförmyndarnämnden. Anita Boström (FP) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ersättare i överförmyndarnämnden.

24 Kommunfullmäktige (25) KF 34 KS 2010/0011 Valärende 1 Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Monica Tinggård (-) från sina uppdrag som ledamot i styrelsen för Halmstads Hamn & Stuveri AB, kulturnämnden samt barn- och ungdomsnämnden. 2 Kommunfullmäktige beslutar att utse Roy Aronsson (FP) till ny ledamot i styrelsen för Halmstads Hamn & Stuveri AB. 3 Kommunfullmäktige beslutar att utse Lina Lingtell (FP) till ny ledamot i kulturnämnden. 4 Kommunfullmäktige beslutar att utse Arife Yeniler (FP) till ny ledamot i barn- och ungdomsnämnden. Monica Tinggård (-) begär entledigande från sina uppdrag som ledamot i Halmstads Hamn & Stuveri AB, kulturnämnden samt barn- och ungdomsnämnden.

25 Kommunfullmäktige (25) KF 35 KS 2010/0031 Anmälningsärenden Kommunfullmäktige beslutar att lägga anmälningarna till handlingarna. a) Övrigt 1 Revisorerna i Halmstads kommun; Konkurrensutsättning inom socialnämnden. 2 Revisorerna i Halmstads kommun; EU-finansierade projekt, uppföljning. 3 Teknik- och fritidsnämnden; Svar på revisorerna granskning av internkontroll och förrådsverksamhet.

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (18) Sammanträdesdag 2014-04-22

PROTOKOLL 1 (18) Sammanträdesdag 2014-04-22 PROTOKOLL 1 (18) Tid och plats Kl 09.00 11.30, 14.00 16.26 Omfattning 180 204 Närvarande Ulf Olsson (S) ordförande Annette Carlson (M) förste vice ordförande Tom Andersson (MP) andre vice ordförande Lena

Läs mer

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-05-22 kl. 08:30 11:30 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson (M), ersättare

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Centrumhuset Henån 2008-05-14 kl 08.15-11.40 Beslutande Anders Hygrell Lars-Åke Gustavsson Roger Hansson Bengt Johansson Inga Göransson Gunilla Josefsson

Läs mer

239 Svar på motion om mätning av bullernivåer från vindkraftverk. 240 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

239 Svar på motion om mätning av bullernivåer från vindkraftverk. 240 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-11-13 Ärendelista 238 Svar på motion om stöd till ridskola 239 Svar på motion om mätning av bullernivåer från vindkraftverk 240 Taxa för prövning och tillsyn inom

Läs mer

Avtal, barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. (AU 361) KS 2014-279

Avtal, barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. (AU 361) KS 2014-279 284 Avtal, barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. (AU 361) KS 2014-279 Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Se bifogad närvarolista. Göte Axelsson (s) och Lars Carlsson (c) Kommunledningskontoret, Vallentuna 2000-06-22

Se bifogad närvarolista. Göte Axelsson (s) och Lars Carlsson (c) Kommunledningskontoret, Vallentuna 2000-06-22 Kommunfullmäktige 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 19 juni 2000, kl 13.00-22.55.

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige. Sammanträdesdatum 2007-05-28 1 (68) Österlengymnasiet, kl 18.00-19.45, 20.00-22.

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige. Sammanträdesdatum 2007-05-28 1 (68) Österlengymnasiet, kl 18.00-19.45, 20.00-22. 2007-05-28 1 (68) Plats och tid Österlengymnasiet, kl 18.00-19.45, 20.00-22.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Ersättare: Enligt särskild förteckning, sidan 3 Övriga närvarande Einar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-03-25 1-49

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-03-25 1-49 Kommunstyrelsen 2014-03-25 1-49 Plats och tid Sammanträdesrum A 1, kl. 15.25-17.40 ande Ajournering kl. 17.25-17.30 Jörgen Warborn (M) Ann-Charlotte Stenkil (M) Lena Andersson (M) Micael Åkesson (M) Harald

Läs mer

Karin Gustafsson, kommundirektör. Jan Ekström (MP) och Marie-Louise Dinäss (S) Kommunstyrelsekontoret den 31 maj 2011, kl. 16.00

Karin Gustafsson, kommundirektör. Jan Ekström (MP) och Marie-Louise Dinäss (S) Kommunstyrelsekontoret den 31 maj 2011, kl. 16.00 1 (24) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 18.30-22.15 Ajournering 21.35-21.50 Beslutande Se särskild förteckning Övriga deltagande Karin Gustafsson, kommundirektör Utses justera Justeringens plats

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2012-09-18 1-47

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2012-09-18 1-47 Kommunfullmäktige 2012-09-18 1-47 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, kl. 18.30-22.35 Beslutande Annsofi Aurell (M) Gösta Bergenheim (M) Per Fåhraeus (M) Lennart Andrén (M) Sven Andersson (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus Plats Atriumsalen, Utvandrarnas hus Tid Kl. 14:00 22:05 Beslutande Ledamöter Nils Posse, ordförande M Lars Edqvist MP Bo Svensson MP Tobias Adersjö MP Örjan Mossberg V Wirginia Bogatic V 66 68, 70-86 Hossein

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (60) Plats Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 22 maj 2013, kl. 19.00-20.15 Beslutande se bifogad närvarolista Övriga deltagande Jan Sohlmér Christine Edenbrandt

Läs mer

Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj 2011 k1.18.30-22.35. Se särskild närvarolista, s 2.

Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj 2011 k1.18.30-22.35. Se särskild närvarolista, s 2. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2011-05-30 Sidnr 1(2) Plats och tid Beslutande Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj 2011 k1.18.30-22.35 Se särskild närvarolista, s 2. Närvarande ej tjänstgörande

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-02-28. Plats och tid Kulturhuset Kajutan, Henån 2013-02-28 kl 18.30 21.50

Kommunfullmäktige 2013-02-28. Plats och tid Kulturhuset Kajutan, Henån 2013-02-28 kl 18.30 21.50 1 Plats och tid Kulturhuset Kajutan, Henån 2013-02-28 kl 18.30 21.50 Beslutande Se sidan 2-3 Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Roland Kindslätt, kommunchef Börje Olsson, kanslichef

Läs mer

Carl Fredrik Graf (M), ordförande Suzanne Åkerlund (FP) Anders Rosén (S) Kjell Helgesson (C) Michael Svensson (S) Jonas Bergman (M) Sofia Levin (S)

Carl Fredrik Graf (M), ordförande Suzanne Åkerlund (FP) Anders Rosén (S) Kjell Helgesson (C) Michael Svensson (S) Jonas Bergman (M) Sofia Levin (S) Kommunstyrelsens ledningsutskott 2015-01-20 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sessionssal, kl 09:00-11:45 Beslutande: Carl Fredrik Graf (M), ordförande Suzanne Åkerlund (FP) Anders Rosén (S) Kjell

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2011-02-10 1 [38] Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset, kl. 15.00 17.50 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Bo Bertelsen (M) 1:e vice ordförande Lars Thorsson (M) Yvonne Andersson

Läs mer

Kommunledningskontoret onsdag 1 december 2010. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 10-37. Åke Andersson. Conny Tyrberg

Kommunledningskontoret onsdag 1 december 2010. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 10-37. Åke Andersson. Conny Tyrberg Kommunfullmäktige 1 (44) Plats och tid Bryggarens Teatersalong, Spötorget, Västervik 24 november 2010 kl. 18 00 23 10 Beslutande Harald Hjalmarsson (M) Solveig Thorngren (S) Denny Åsberg (S) Eva Ahlström

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2013-09-05 1 [36] Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl. 15.00-16.50 Beslutande Martin Johansen (FP), ordförande Filip Malm (FP) Bo Bertelsen

Läs mer

Rådhuset, kl. 18.00-19.50, 20.10-21.05. Enligt särskild förteckning, sidan 2-3. Enligt särskild förteckning, sidan 3

Rådhuset, kl. 18.00-19.50, 20.10-21.05. Enligt särskild förteckning, sidan 2-3. Enligt särskild förteckning, sidan 3 2009-06-29 1 (38) Plats och tid Rådhuset, kl. 18.00-19.50, 20.10-21.05 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 3 Utses att justera Justeringens

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2010-09-13 1(71) Plats och tid Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Norrtälje, kl 16.00-16.10 kl 18.00-18.20 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Karlsson, kommundirektör Tommie

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Lena Emilsson (S) ledamot Lars Månsson (S) ledamot Janet Andersson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2012-10-03. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2012-10-15 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2012-10-03. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2012-10-15 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2012-10-03 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-10-15 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Sekreterare: Paragrafer: 279-294 Mikael Petersson. ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Halmstads kommun, Kommunstyrelsen

Sekreterare: Paragrafer: 279-294 Mikael Petersson. ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Halmstads kommun, Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2012-10-23 1(21) Plats och tid: Kommunstyrelsens sessionssal, kl. 14:00-15:20 ande: Övriga deltagande: Utses att justera: Justeringens plats och tid: Carl Fredrik Graf (M), ordförande Suzanne

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 NÄRVAROLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE Beslutande Parti Namn Parti Namn s Björn Jönsson s Lars Schultz m Gunilla Nordgren sd Lena Thörnquist s Gull-Britt Jönsson m Göran

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

PROTOKOLL 1 (18) Sammanträdesdag 2013-09-09

PROTOKOLL 1 (18) Sammanträdesdag 2013-09-09 PROTOKOLL 1 (18) Tid och plats Kl 14.00 15.39 Omfattning 367 396 Närvarande Ulf Olsson (S) Annette Carlson (M) Tom Andersson (MP) Lena Palmén (S) Ida Legnemark (V) Kjell Classon (S) Yvonne Persson (S)

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen/Bårholmen2014-10-30, kl. 8:15

Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen/Bårholmen2014-10-30, kl. 8:15 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Öppna sammanträdet börjar kl. 8.15 Ärende 1-28, Ärenden 29-33 ej

Läs mer