Enligt bilagda förteckning A. Enligt bilagda förteckning B Kommunchef Kommunjurist. Ola Nilsson och Benkt Högstedt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Enligt bilagda förteckning A. Enligt bilagda förteckning B Kommunchef Kommunjurist. Ola Nilsson och Benkt Högstedt"

Transkript

1 Kommunfullmäktige (25) Plats och tid: Kommunfullmäktiges sessionssal, kl 18:30-21:25 ande: Enligt bilagda förteckning A Övriga deltagande: Enligt bilagda förteckning B Kommunchef Kommunjurist Utses att justera: Ola Nilsson och Benkt Högstedt Justeringens plats och tid: Rådhuset, Kommunstyrelsens sessionssal, , kl 16:30 Sekreterare:. Paragrafer Kai Sällström Ordföranden:. Lars-Roland Broström Justerande:.. Ola Nilsson Benkt Högstedt ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ: Halmstads kommun, Kommunfullmäktige : Datum för anslags upprättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet: Stadskontoret Underskrift:... Eva Björklund

2 Kommunfullmäktige (25) KF 20 Val av justerare Kommunfullmäktige beslutar att jämte ordföranden (M) utse Ola Nilsson (MP) och Benkt Högstedt (S) att justera protokollet.

3 Kommunfullmäktige (25) KF 21 KS 2010/0020 Kommunrevisorernas revisionsberättelse för år Kommunfullmäktige beslutar att lägga kommunrevisorernas revisionsberättelse för år 2009 till handlingarna 2 Kommunfullmäktige beslutar att bevilja kommunstyrelsen, nämnderna och de enskilda förtroendevalda i dess organ ansvarsfrihet för 2009 och finner det uppenbart obehövligt att motivera beslutet. Halmstad kommuns revisorer har den 7 april 2010 inkommit med berättelse över granskningen av Halmstad kommuns räkenskaper och förvaltning för 2009 jämte redogörelse för anvisat revisionsanslag. Granskningens omfattning och inriktning samt revisorernas resultat har redovisats till kommunfullmäktige i särskild bilaga. I berättelsen innehållande även redogörelse för revisorernas granskning tillstyrks ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, nämnderna och de enskilda förtroendevalda i dessa organ. s beredning Revisionsberättelse för år Granskningsrapport Yrkande m m Rose-Marie Edlund (S), ordförande i kommunrevisionen, yttrar sig. Ola Nilsson (MP) och Bruno Toftgård (MP) yttrar sig. sgång Det antecknas att de ledamöter som fullgör uppdrag i kommunstyrelsen och nämnder inte deltar i behandlingen av detta ärende på grund av jäv jämlikt 5 kap 20a kommunallagen.

4 Kommunfullmäktige (25) KF 22 KS 2010/0003 Årsredovisning 2009 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning för år Stadskontoret presenterar Halmstads kommuns årsredovisning för år Det ekonomiska resultatet för Halmstads kommun uppgår till 496,6 Mkr under år s beredning Kommunstyrelsens protokoll , 64. Kommunstyrelsens beredningsutskott , 69. Stadskontoret, ekonomienheten, har utarbetat förslag till årsredovisning Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fastställa årsredovisning för år Yrkanden m m Björn Molin (FP), Carl Fredrik Graf (M), Roger Orwén (MP), Magnus Hedman (KD), Arnold Gustavsson (SPI), Carl Gustaf Nilsson (M) och Ola Nilsson (MP) yttrar sig. sgång Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

5 Kommunfullmäktige (25) KF 23 KS 2002/0461 Antagande av detaljplan för Haverdal 37:5 m fl, Sandslätt samt godkännande av exploateringsavtal och utökning av verksamhetsområde för VA 1 Kommun fullmäktige beslutar att anta detaljplan för Haverdal 37:5 med flera. 2 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna exploateringsavtal med Dag von Segebaden, Harplinge och Anna Starberg Solveien, Oslo, Sven Nilsson, Haverdal, Carita Öhman-Davidsson, Lidingö samt Elsa von Segebadens dödsbo c/o Ekonomitjänst Jan Hermansson Halmstad med anledning av detaljplan för Haverdal 37:5 med flera. 3 Kommunfullmäktige beslutar att fastställa utökning av verksamhetsområde för dricksvattenförsörjning, spillvattenavledning respektive dagvattenhantering så att dessa även omfattar det aktuella detaljplaneområdet. Kommunfullmäktige beslutade att anta rubricerade detaljplan och godkänna tillhörande exploateringsavtal genom beslut den 25 juni Kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen överklagades till länsstyrelsen med åberopandet att det skall var kommunalt huvudmannaskap. Länsstyrelsen återförvisade detaljplanen och kommunen har ställt ut planen med ändring till kommunalt huvudmannaskap. Exploateringsavtalet har ändrats med anledning av ändringen i punkt 21. Planområdet ligger i södra Haverdal, ca 12 km norr om centrala Halmstad. Området avgränsas i söder om Kvarnvägen, i öster av ån Skintan, i norr av befintlig bebyggelse samt i väster av Sandslättsvägen och befintlig bebyggelse. Planområdet omfattar ca 14 hektar. Detaljplanen omfattar en privat exploatering där fem stycken fastighetsägare är involverade i exploateringen. Två av fastighetsägarna äger en fastighet gemensamt hälften vardera. Genomförandet av detaljplan och exploateringsavtal bygger på lagen om exploateringssamverkan. Fastighetsägarna deltar med andelar motsvarande den andel respektive fastighet har av hela planområdet.

6 Kommunfullmäktige (25) Fördelningen av vinsten, i det här fallet tomter, sker efter samma andelstal som nämnts. Kommunen genomför utbyggnaden av allmän plats och va. Kostnaden för exploateringen betalas av fastighetsägarna efter samma andelstal som "vinstfördelningen". Kommunen ska fördela 15 stycken tomter via kommunens tomtkö. Fördelningen av exploateringen enligt förslaget är det första som görs i Halmstad. Det är inte känt om det gjort tidigare i någon annan kommun. Syftet med planen är att möjliggöra bostadsbebyggelse på Sandslätt i Haverdal. Man föreslår att området bebyggs med 72 st bostadshus, varav 21 kedjehus och 41 st fristående villor i 1,5 plan samt 10 kedjehus i 1 plan. Området ägs av olika privata fastighetsägare som gått samman om att ansöka om planläggning för bostäder. Planförslaget innebär att det befintliga bostadshuset inom fastigheten Haverdal 17:4 rivs, samt att skjulen från minkfarmen tas bort (Gullbrandstorp 1:147). Ett varierat utbud av hustyper och storlekar ger en mångfald i området och gör att flera olika typer av människor kan bosätta sig i området. Ett utbud med mindre hus och tomter gör att äldre som vill bo kvar i eget hus i Haverdal har den möjligheten. Utformningen av den nya bebyggelsen kommer att anpassas efter befintlig bebyggelse i Haverdal. Fastighetsägarna ska inlämna en säkerhet innan avtalet tas av kommunfullmäktige. Kommunen äger rätt att förmedla femton tomter till den kommunala tomtkön. Allmän plats ska överföras till kommunen utan ersättning. Vägföreningen godkänner att vägar inom vägföreningens område kommer att trafikeras av boende inom planområdet.. s beredning Kommunstyrelsens protokoll , 58. Kommunstyrelsens beredningsutskott , 62. Byggnadsnämnden, Plan 0015/2003, BN Fastighetsnämnden, FN 2003/0227, FN Förslag till beslut 1 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för Haverdal 37:5 med flera.

7 Kommunfullmäktige (25) 2 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna exploateringsavtal med Dag von Segebaden, Harplinge och Anna Starberg Solveien, Oslo, Sven Nilsson, Haverdal, Carita Öhman-Davidsson, Lidingö samt Elsa von Segebadens dödsbo c/o Ekonomitjänst Jan Hermansson Halmstad med anledning av detaljplan för Haverdal 37:5 med flera. 3 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fastställa utökning av verksamhetsområde för dricksvattenförsörjning, spillvatten avledning respektive dagvattenhantering så att dessa även omfattar det aktuella detaljplaneområdet. sgång Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

8 Kommunfullmäktige (25) KF 24 KS 2010/0148 Förvärv av fastigheterna Objektivet 1, Ovalen 1, Okularet 2 samt tomträtten till Okularet 1 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avtal med Fastighets AB Elektroden, vilket innebär att kommunen förvärvar fastigheterna Objektivet 1, Ovalen 1, Okularet 2 samt tomträtten till Okularet 1, för en köpeskilling om kronor. Rubricerade fastigheter är belägna söder om Motor AB Halland mellan Stationsgatan och Nissan. De norra fastigheterna kan beröras av en eventuell ny förbindelse över Nissan. Kommunen har tidigare förvärvat fastigheten Ombudet 1. Området där fastigheterna ligger är en gränszon mellan hamnverksamhet och bostäder inom Tullkammarkajen. Förvärvet är ett långsiktigt strategiskt förvärv i avvaktan på utbyggnad av infrastrukturen. Uthyrning och upplåtelse av fastigheterna bör ske i avvaktan på förändring av markanvändning. Inom den obebyggda fastigheten Okularet 2 finns föroreningar. Översiktlig miljöteknisk undersökning är gjord. Saneringen beräknas uppgå till mellan till kr. Anmälan av föroreningar är inlämnad till miljö- och hälsoskyddskontoret av nuvarande ägaren. I översiktsplanen, delen markanvändningen för staden, är området utlagt som utredningsområde med ospecificerad användning. Av fastigheterna har Objektivet 1 det största byggnadsvärdet och utgör större delen av köpeskillingen. En mindre del utgörs av Ovalen 1. Okularet 2 utgörs av markvärdet och tomträtten Okularet 1 har i princip inget värde. Delar av byggnaderna är uthyrda enligt de till köpekontraktet bifogade hyreskontrakten. Tomtarean på alla fastigheterna är ca kvm. Uthyrningsbar yta är ca kvm. Byggnaderna är av varierande standard. Fastigheterna är intecknade till kr fördelade på Objektivet 1: kr, Okularet 1: kr, Ovalen 1: kr samt Okularet 2: kr. Köpekontraktet är upprättat på ett av mäklarens standardkontrakt med anpassning till kommunen. Totala köpeskillingen är kr. Tillträdesdag är

9 Kommunfullmäktige (25) senast den 1 juni 2010, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut. Befintliga lån som belastar fastigheterna och tomträtten ska lösas på tillträdesdagen. Överlåtelsen genomförs genom förvärv av tomträtten och fastighetsreglering till fastigheten när tomträtten är dödad. s beredning Kommunstyrelsens protokoll , 59. Kommunstyrelsens beredningsutskott , 63. Fastighetsnämnden 2009/0821, FN Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna avtal med Fastighets AB Elektroden, vilket innebär att kommunen förvärvar fastigheterna Objektivet 1, Ovalen 1, Okularet 2 samt tomträtten till Okularet 1, för en köpeskilling om kronor. Yrkanden m m Ola Nilsson (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. sgång Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

10 Kommunfullmäktige (25) KF 25 KS 2009/0261 Motion - Låt Halmstads kommun bli en Eurokommun Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till att de lokala möjligheterna att använda euro bedöms motsvara det aktuella behovet. Bertil Nilsson (FP) föreslår i en motion att kommunstyrelsen ges i uppdrag att undersöka förutsättningarna för Halmstads kommun att bli så kallad eurokommun samt att pejla intresset av att etablera en eurozon bland övriga kommuner i Halland. Halmstad & Co AB:s och Halmstads Näringslivs AB:s styrelser har yttrat sig om motionen och båda rekommenderar kommunfullmäktige att avslå den. Även Halmstad Cityförening AB ställer sig avvisande. Remissinstansernas bedömning är att besökare i allt större utsträckning betalar med betal- eller kreditkort. Det finns i Halmstad redan idag affärer som också erbjuder euro som alternativ till kronan. Efterfrågan på att få betala med euro är samtidigt låg. I Varberg, Laholm och Falkenberg har likalydande motioner behandlats och avslagits. Detsamma gäller i Region Halland. I Kungsbacka har motionen remitterats till kommunstyrelsen för vidare beredning. I Hylte är en motsvarande motion under beredning. Stadskontoret delar remissinstansernas ställningstaganden och föreslår att motionen avslås. s beredning Kommunstyrelsens protokoll , 60. Kommunstyrelsens beredningsutskott , 41. Stadskontoret, kvalitetsenheten, har handlagt ärendet. Styrelserna i Halmstad & Co AB och Halmstad Näringsliv AB har beretts möjlighet att yttra sig om motionen. Båda rekommenderar att den avslås. Styrelsen i Halmstad Cityförening har också yttrat sig.

11 Kommunfullmäktige (25) Motion från Folkpartiet liberalerna "Låt Halmstads Kommun bli en Eurokommun", Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till att de lokala möjligheterna att använda euro bedöms motsvara det aktuella behovet. Yrkande Bertil Nilsson (FP) yrkar bifall till motionen. Suzanne Åkerlund (FP) yttrar sig. sgång Ordföranden (M) ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och på Bertil Nilssons (FP) yrkande och finner att kommunstyrelsens förslag antagits. Votering begärs. Följande voteringsproposition godkännes: "Den som stödjer kommunstyrelsens förslag röstar ja och den som stödjer Bertil Nilssons (FP) yrkande röstar nej." Vid omröstningen avges 61 ja-röster, 8 nej-röster och 2 är frånvarande, allt enligt voteringslista 25. Kommunfullmäktige beslutar således i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

12 Kommunfullmäktige (25) KF 26 KS 2009/0378 Svar på motion om byst av Klara Johanson Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen samt att ge kulturnämnden i uppdrag att i sin verksamhetsplan för 2011 överväga lämplig konstnärlig utsmyckning för att uppmärksamma Klara Johanson vid Storgatan 41. Ingegerd Sahlström (S) föreslår i en motion att en byst av Klara Johanson vid Storgatan 41. Kulturnämnden och teknik- och fritidsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig om motionen och ställer sig positiva till motionen. Kulturnämnden framhåller att det kan vara värt att fundera på om det finns andra sätt att uppmärksamma Klara Johanson. Med hänvisning till de båda nämndernas yttranden föreslår stadskontoret att kommunfullmäktige bifaller motionen samt ger kulturnämnden i uppdrag att i sin verksamhetsplan för 2011 överväga lämplig konstnärlig utsmyckning för att uppmärksamma Klara Johanson vid Storgatan 41. s beredning Kommunstyrelsens protokoll , 61. Kommunstyrelsens beredningsutskott , 46. Kulturnämnden och teknik- och fritidsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig om motionen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen samt ger kulturnämnden i uppdrag att i sin verksamhetsplan för 2011 överväga lämplig konstnärlig utsmyckning för att uppmärksamma Klara Johanson vid Storgatan 41. Yrkanden m m Ingegerd Sahlström (S) yttrar sig. Lena Ekman (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

13 Kommunfullmäktige (25) sgång Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

14 Kommunfullmäktige (25) KF 27 KS 2010/0018 Redovisning av motioner som inte är slutligt beredda Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna. Redovisning av motioner som inte är slutligt beredda. Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning 32 har kommunstyrelsen att varje år på kommunfullmäktiges sammanträde i april månad redovisa de motioner som inte beretts färdigt. Kommunfullmäktige beslutade , 79, att inkomna motioner ska behandlas inom sex månader genom att besluta i motionens sakfråga eller ge anvisningar till den fortsatta utredningen. s beredning Kommunstyrelsens protokoll , 62. Kommunstyrelsens beredningsutskott , 58. Redovisning upprättad av stadskontoret, kanslienheten, den 16 mars Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna. sgång Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

15 Kommunfullmäktige (25) KF 28 KS 2010/0019 Redovisning över uppdrag givna av kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna. Föreligger av stadskontoret upprättad redovisning av icke slutförda uppdrag. Kommunfullmäktige beslutade den 22 april 1993, 45, att kommunstyrelsen årligen skall redovisa de åtgärder som fullmäktige beslutat om vid behandlingen av motioner och de utredningsuppdrag som kommunfullmäktige lämnat med som inte slutförts. s beredning Kommunstyrelsens protokoll , 63. Kommunstyrelsens beredningsutskott , 59. Stadskontoret, kanslienheten, har upprätta en gemensam förteckning som redovisar besvarade motioner och övriga ärende där kommunfullmäktige har beslutat lämna följduppdrag. Företeckningen omfattar ärenden till och med Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna. sgång Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

16 Kommunfullmäktige (25) KF 29 KS 2009/0457 Översyn av taxor. Parkeringsavgifter - tomtmark och gatumark 1 Kommunfullmäktige beslutar att anta teknik- och fritidsnämndens förslag till nya parkeringsavgifter i enlighet med bilagorna Kommunfullmäktige beslutar att de nya parkeringsavgifterna skall gälla från och med Teknik- och fritidsnämnden har gjort en översyn av taxor och avgifter för parkering och föreslår att taxan revideras enligt nedanstående: 1 Parkeringsavgiften i taxezon två (blå) höjs från nuvarande fem kronor till sex kronor/tim. 2 Priset på 30 dygnsbiljett på teknik- och fritidsförvaltningens parkeringsplatser i taxezon två (blå) höjs från nuvarande 300 kronor till 400 kronor. 3 Priset på 30 dygns boendebiljett höjs från nuvarande 120 kronor till 150 kronor. 4 Priset på boendeårskort höjs från nuvarande kronor till kronor. 5 Möjligheten att köpa nyttokort tas bort. 6 Avgiftsbelagd parkering på de tre parkeringsplatser med p-mätare på Strandgatan 20 tas bort till förmån för gratis korttidsparkering. 7 Priset på felparkeringsanmärkning och kontrollavgift höjs enligt följande: De förseelsepunkter som idag har bötesbelopp som ligger på: 200 kronor höjs till 300 kronor 300 kronor höjs till 500 kronor 500 kronor höjs till 700 kronor 8 Boendeparkering (Boende S) införs på Patrikshillvägen. Nivån på parkeringsavgifterna skall skapa en bra omsättning på parkeringsplatsernas användning och därmed öka möjligheterna för fler att nå målpunkterna. Justeringarna i taxor avser att göra avgiftsskillnaderna mer logiska. När det gäller parkeringsavgiften justeras taxan så att alternativ som är värda mer också kostar mer.

17 Kommunfullmäktige (25) Nivån på p-boten höjs i syfte att öka efterlevnaden av parkeringsreglerna och för att följa med i den allmänna prisutvecklingen. En jämförelse med jämnstora städer visar att Halmstad har låga nivåer på p-boten. P-boten läggs på en mer rätt nivå jämfört med vad det kostar att parkera rätt. Skillnaden i nivå mellan de olika felparkeringsförseelserna står i relation till förseelsens allvarlighetsgrad. Boendes önskemål har tillmötesgåtts när det gäller boendeparkering på Patrikshillvägen. Att ta bort p-mätare på Strandgatan och att slopa nyttokortet är en anpassning till verkligheten. s beredning Kommunstyrelsens protokoll , 65. Kommunstyrelsens beredningsutskott , 67. Teknik- och fritidsnämnden , 174. Samverkan har skett med kommunjurist. Förslag till beslut 1 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta teknikoch fritidsnämndens förslag till nya parkeringsavgifter i enlighet med bilagorna Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att de nya parkeringsavgifterna skall gälla från och med sgång Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

18 Kommunfullmäktige (25) KF 30 KS 2009/0417 Nya bidragsregler för fristående skolor och enskilt bedrivna förskolor, fritidshem och förskoleklasser 1 Kommunfullmäktige beslutar att anta barn- och ungdomsnämndens förslag till Regler för godkännande och barnomsorgspeng (bidrag) för enskild förskoleverksamhet och skolbarnomsorg, enligt bilaga Kommunfullmäktige beslutar att anta barn- och ungdomsnämndens förslag till Bidragsregler för fristående skolor, enligt bilaga Kommunfullmäktige beslutar att antagna regler i punkt 1 och 2 skall gälla från och med Kommunfullmäktige beslutar, som en följd av vad som förordnats i punkt 1 och 2, att fullmäktiges beslut KF 21 och KF 70 upphör att gälla per Riksdagen har den 22 april 2009 fattat beslut om att införa barnomsorgspeng och allmän förskola även för treåringar i enlighet med proposition 2008/09:115 och den 10 juni 2009 fattat beslut om förtydligande av skollagen (1985:1100) bestämmelser om kommunernas bidrag till fristående skolor. et medför nya skyldigheter för kommunen att godkänna förskolor, fritidshem samt alternativa pedagogiska omsorgsformer i enskild regi, om verksamheten håller samma nivå på kvalitet och säkerhet motsvarande offentlig verksamhet. Kommunen blir också skyldig att ge bidrag, dvs. barnomsorgspeng, till sådan godkänd verksamhet. Ett nytt begrepp pedagogisk omsorg införs. Det ersätter begreppet familjedaghem i lagtexten och kan omfatta flera varianter, varav familjedaghem kan vara en variant. De nya bestämmelserna i skollagen (1985:1100) ändras så att offentliga och enskilda förskolor och skolor ska kunna bedriva verksamhet på lika villkor. Barn- och ungdomsförvaltningen har som en konsekvens enligt lagändring ovan tagit fram förslag till förändring för nu gällande regler för godkännande och barnomsorgspeng för enskild förskoleverksamhet, skolbarnomsorg och bidragsregler för fristående skolor.

19 Kommunfullmäktige (25) Förändringen av godkännande och barnomsorgspeng (bidrag) för enskild förskoleverksamhet och skolbarnomsorg innebär inga nya skyldigheter för kommunen att ge godkännande. Villkoren för godkännande är följaktligen desamma som tidigare villkoren för tillstånd. Reglerna är också en anpassning till nuvarande lagstiftning, resursfördelningsmodell och justeringar i tidigare anvisningarna för bidrag och tillstånd för enskild verksamhet från 2007 och regler för bidrag till förskoleklass och förskola driven av fristående skola från Barn- och ungdomsnämnden har tagit fram förslag till förändrat bidrag. Av förslaget framgår de ekonomiska konsekvenserna av det nya förslaget vilket innebär en kostnadsökning för barn- och ungdomsnämnden med kr för utbetalning av bidrag till fristående skolor och enskilt bedrivna förskolor, fritidshem och förskoleklasser, se bilaga 3. Kommunfullmäktige har beslutat om ett tillfälligt tilläggsanslag till barn- och ungdomsnämnden avseende ekonomiska effekt av förändringar i Skollagen (1985:110) uppgående till kronor för verksamhetsåret 2010, KS 2009/0413. s beredning Kommunstyrelsens protokoll , 66. Kommunstyrelsens beredningsutskott , 66. Barn- och ungdomsnämnden , 18. redovisas i central samverkansgrupp Samverkan har skett med kommunjurist. Förslag till beslut 1 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta barn- och ungdomsnämndens förslag till Regler för godkännande och barnomsorgspeng (bidrag) för enskild förskoleverksamhet och skolbarnomsorg, enligt bilaga Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta barn- och ungdomsnämndens förslag till Bidragsregler för fristående skolor, enligt bilaga

20 Kommunfullmäktige (25) 3 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att antagna regler i punkt 1 och 2 skall gälla från och med Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar, som en följd av vad som förordnats i punkt 1 och 2, att fullmäktiges beslut KF 21 och KF 70 upphör att gälla per Yrkanden m m Klas Jacobsson (S) yttrar sig. Ann-Charlotte Westlund (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. sgång Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

21 Kommunfullmäktige (25) KF 31 KS 2010/0011 Valärende Kommunfullmäktige beslutar att utse Robert Bajo (S) till ny ledamot i styrelsen för Halmstads Hamn & Stuveri AB. Kommunfullmäktige informerades den 25 mars 2010, 18 om att Lennart Svensson (S) önskar lämna sitt uppdrag som vice ordförande i Halmstads Hamn & Stuveri AB i samband med stämman den 19 april 2010.

22 Kommunfullmäktige (25) KF 32 KS 2010/0011 Valärende 1 Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Lennart Svensson (S) från sina uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige samt ersättare i kommunfullmäktiges valberedning. 2 Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde avseende val av ersättare i kommunfullmäktiges valberedning. Lennart Svensson (S) begär entledigande från sina uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige samt ersättare i kommunfullmäktiges valberedning.

23 Kommunfullmäktige (25) KF 33 KS 2010/0011 Valärende 1 Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Anita Boström (FP) från sitt uppdrag som ersättare i överförmyndarnämnden. 2 Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde avseende val av ny ersättare i överförmyndarnämnden. Anita Boström (FP) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ersättare i överförmyndarnämnden.

24 Kommunfullmäktige (25) KF 34 KS 2010/0011 Valärende 1 Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Monica Tinggård (-) från sina uppdrag som ledamot i styrelsen för Halmstads Hamn & Stuveri AB, kulturnämnden samt barn- och ungdomsnämnden. 2 Kommunfullmäktige beslutar att utse Roy Aronsson (FP) till ny ledamot i styrelsen för Halmstads Hamn & Stuveri AB. 3 Kommunfullmäktige beslutar att utse Lina Lingtell (FP) till ny ledamot i kulturnämnden. 4 Kommunfullmäktige beslutar att utse Arife Yeniler (FP) till ny ledamot i barn- och ungdomsnämnden. Monica Tinggård (-) begär entledigande från sina uppdrag som ledamot i Halmstads Hamn & Stuveri AB, kulturnämnden samt barn- och ungdomsnämnden.

25 Kommunfullmäktige (25) KF 35 KS 2010/0031 Anmälningsärenden Kommunfullmäktige beslutar att lägga anmälningarna till handlingarna. a) Övrigt 1 Revisorerna i Halmstads kommun; Konkurrensutsättning inom socialnämnden. 2 Revisorerna i Halmstads kommun; EU-finansierade projekt, uppföljning. 3 Teknik- och fritidsnämnden; Svar på revisorerna granskning av internkontroll och förrådsverksamhet.

Sekreterare: Paragrafer: 279-294 Mikael Petersson. ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Halmstads kommun, Kommunstyrelsen

Sekreterare: Paragrafer: 279-294 Mikael Petersson. ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Halmstads kommun, Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2012-10-23 1(21) Plats och tid: Kommunstyrelsens sessionssal, kl. 14:00-15:20 ande: Övriga deltagande: Utses att justera: Justeringens plats och tid: Carl Fredrik Graf (M), ordförande Suzanne

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Kv. Gasen - AF Bygg Syd AB försäljning - ändring av detaljplan

Kv. Gasen - AF Bygg Syd AB försäljning - ändring av detaljplan HALMSTADS KOMMUN Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Utdrag ur PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-06-05 KSU 126 KS 2012/0264 Kv. Gasen - AF Bygg Syd AB försäljning - ändring av detaljplan Beslut 1.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-22 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (8) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 11 augusti 1998 kl 18 00-18 15

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 11 augusti 1998 kl 18 00-18 15 AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen 1998-08-11 1(6) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunstyrelsen 2005-11-23 1 (11) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 23 november 2005 klockan 15.00-17.00 Beslutande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina Nordquist (c),

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-04-22

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-04-22 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Frånvarande Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Eva R Ericsson (FP) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Utbildningschef Roland Beijer Ekonomiadmin. chef Annika Hellberg Enhetschef kvalitet och utveckling Eva Lod 92-98 Nämndsekreterare Lotta Lann

Utbildningschef Roland Beijer Ekonomiadmin. chef Annika Hellberg Enhetschef kvalitet och utveckling Eva Lod 92-98 Nämndsekreterare Lotta Lann Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2009-08-18 Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vargmötet, Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Andreas Trygg (V) Rådhuset, Köping 2012-05-10 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Andreas Trygg (V) Rådhuset, Köping 2012-05-10 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 11.30 ande Elizabeth Salomonsson ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Fastighetsnämnden 2015-05-06 1(6)

Sammanträdesdatum Sida Fastighetsnämnden 2015-05-06 1(6) Fastighetsnämnden 2015-05-06 1(6) Plats och tid: Nymansgatan 23, kl. 12:00-12:45 Beslutande: Carl-Johan Berthilsson (M) ordförande Carin Söderberg (S) vice ordförande Ola Johnsson (M) Kent Gustafsson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7) Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 11.40 Beslutande Kent Ingvarsson (M) Hans Sabelström (C) Malin Hedberg (S) Anette Håkansson (FP) Sven-Åke

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46 == Samhällsbyggnadsnämnden 43-46 Samhällsbyggnadsnämnden Sida 2 Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 43 Ny översiktsplan för Alingsås kommun,samt begäran om tilläggsanslag för framtagandet av densamma

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-04-23

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-04-23 Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2015-04-23 Ärendelista 40. Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2015 41. Remiss av förbättringsområden och ambitioner i handlingsprogram för skydd mot

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat och tillkännagivet genom anslag

ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat och tillkännagivet genom anslag M-nämnden 2009-09-15 1 (13) Plats och tid Rosentorpskolan i Vellinge, 17.00-20.00 ande Övriga deltagare Utses att justera Carina Larsson, ordförande Kristina Fredin Börje Nilsson Christer Tedestål Gun

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-01-26 1 (12) Plats och tid Rådhusets 2:a våning kl 10.00 11.20 Beslutande Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-11-22 1. Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30

Kommunfullmäktige 2010-11-22 1. Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30 SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2010-11-22 1 Plats och tid Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30 Beslutande Se blad nr 2 Övriga deltagare Lina Axelsson Torkel Andersson

Läs mer

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03 Datum 2013-04-04 Kommunstyrelseförvaltningen 0346-88 60 00 stadsbyggnad@falkenberg.se Detaljplan för Ullarp 1:74 m fl Hallands län Meddelande om antagande av planförslag. Kommunfullmäktige har 42 antagit

Läs mer

Ida Nilsson (C), ersättare för Ola Persson (C) Lena Gynnemo. Agneta Carlsson (S), ej 126 på grund av jäv Lars-Erik Hedlund (V)

Ida Nilsson (C), ersättare för Ola Persson (C) Lena Gynnemo. Agneta Carlsson (S), ej 126 på grund av jäv Lars-Erik Hedlund (V) 1 (5) Plats och tid Kommunkontoret, Sunne, kl 17:00-17:10 Paragrafer Beslutande Ida Nilsson (C), ersättare för Ola Persson (C) Lena Gynnemo (C) Gunilla Ingemyr (C) Bengt Hedelin (C) Åsa Rådhström (M),

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman Nr 4 Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 15 augusti 2007, klockan 11.20-11.55 Beslutande Robert Svensson, ordf. (c) Johnny Stücken, v. ordf. (s) Anette

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

Byte av mark med ägare till Carlsson & Co rörande fastigheterna Reparatören 9 och 10, Skogstorp 3:49 och Tröinge 6:75. KS 2014-396

Byte av mark med ägare till Carlsson & Co rörande fastigheterna Reparatören 9 och 10, Skogstorp 3:49 och Tröinge 6:75. KS 2014-396 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-11-11 328 Byte av mark med ägare till Carlsson & Co rörande fastigheterna Reparatören 9 och 10, Skogstorp 3:49

Läs mer

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.15 1 (13) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Utses justera Justeringens

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-05-28 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 28 maj 2015, 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 24 februari 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen den 24 februari 2005, kl. 19.00-21.35 Jörgen

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Lars Svensson. Kommunkontoret 2011-05-26. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Lars Svensson

Lars Svensson. Kommunkontoret 2011-05-26. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Lars Svensson Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-15.10 1 (13) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice ordförande

Läs mer

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 20.53 1 (14) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2007-07-19 1 Plats och tid torsdag 19 juli 2007 kl. 19.00-20.35 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd)

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd) Sammanträdesdatum 2013-11-27 Sida 1 (11) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 12:15 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd) Övriga närvarande Anders

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll

Kommunstyrelsens protokoll Kommunstyrelsens protokoll 2004-04-28 Rådhuset, Asarumssalen kl 17 00 18 30 Paragrafer 94-96 Innehåll KS 94 Yttrande över förslag till fördelning av länstransportplanens ekonomiska ramar 2004-2015 KS 95

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (10) 2011-02-14

PROTOKOLL 1 (10) 2011-02-14 PROTOKOLL 1 (10) 2011-02-14 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl 08.00-11.10 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Lennart Burvall (S) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD) Monica Grape (M) Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

Kommunfullmäktiges sessionssal, kl 18:00-19:40. Enligt bilagda förteckning A. Enligt bilagda förteckning B Kommunchef Kommunjurist

Kommunfullmäktiges sessionssal, kl 18:00-19:40. Enligt bilagda förteckning A. Enligt bilagda förteckning B Kommunchef Kommunjurist SAMMANTRADESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-05-20 m Plats och tid: Beslutande: Kommunfullmäktiges sessionssal, kl 18:00-19:40 Enligt bilagda förteckning A Övriga deltagande: Enligt bilagda förteckning

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 14.00-16.00 Beslutande Bo Bergman Annelie Milton-Björk Lars Hagberg Jonny Bengtsson Jan Kennmark Göran Berglund Laila

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

2 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna utlåtande (bilaga 2), daterat 2014-04-01.

2 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna utlåtande (bilaga 2), daterat 2014-04-01. HALMSTADS KOMMUN Kommunfullmäktige Utdrag ur PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-17 KF 59 KS 2010/0369 Beslut om att anta Framtidsplan 2030 ÖP Beslut 1 Kommunfullmäktige beslutar att anta ny kommunomfattande

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 12 januari 2005, klockan

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 12 januari 2005, klockan 1(9) 2005-01-12 Plats och tid: 13.00 14.00 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 12 januari 2005, klockan Beslutande: Zaid Långström (s) ordf Ann Marie Jakobsson (c) Eva Olsson(fp) ers för Kenneth Carlsson

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-28

Socialnämnden 2014-11-28 Socialnämnden 2014-11-28 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.00, 10.30-11.00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer

Ärendeförteckning 1-16

Ärendeförteckning 1-16 Minnesanteckningar Kommunrevisionen Ärendeförteckning 1-16 1 Mötet öppnas 2 Justeringsperson 3 Fastställa dagordningen 4 Presentation av revisorerna 5 Inkomna/avsända handlingar 6 Revisionens egen budgetuppföljning

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3)

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Sida Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 08.00-08.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Sofia Jarl

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsen 2008-10-01 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsen 2008-10-01 1 Kommunstyrelsen 2008-10-01 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 140 Ny kommunledningsorganisation 141 Projektering och ansökan om vattendom för nytt vattenverk i Funäsdalen 142

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(5) Sammanträdesdatum. ... Paragrafer 64-66 Inga-Lill Ängsund

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(5) Sammanträdesdatum. ... Paragrafer 64-66 Inga-Lill Ängsund PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(5) Plats och tid Pajala Folkets Hus, 2013-06-17, kl 0930-1000 Beslutande Kurt Wennberg, S Åke Johdet, S Anne Niska, S Johny Lantto, S Birger Lahti, V Stig Töyrä, KD

Läs mer

tom 21 tom 21 Kulturförvaltningen Stationsgatan 12 Uppsala 2015-8-28 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

tom 21 tom 21 Kulturförvaltningen Stationsgatan 12 Uppsala 2015-8-28 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Uppsala 1(2) Plats och tid: Stationsgatan 12, Uppsala, kl 15.00-17.10 Tjänstgörande: Peter Gustavsson (S) ordf Karolin Lundström (V) 1:e v ordf Eva Edwardsson (FP) 2:e v ordf Elisabeth Ståhle (MP) Arne

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-05-25 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.05 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (16)

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (16) Protokoll 1 (16) Mötesdatum Innehåll 11 Val av justerare samt datum, tid och plats för justering 12 Informationsärenden 13 Delegationsärenden 14 Anmälningsärenden 15 Övrigt 16 Årsanalys 2013 17 Uppföljning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2007-03-06 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2007-03-06 kl. 14.00-15.20. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2015-05-26. \.Ä.l;\Mtl::~iv ~ILL-L.LQ_JLi2.~--- HH-- ---------- o - h "~,.,, _).

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2015-05-26. \.Ä.l;\Mtl::~iv ~ILL-L.LQ_JLi2.~--- HH-- ---------- o - h ~,.,, _). l {10) Plats och tid Närvarande Gustaf Adolfssalen, kl 13.30-14.30 Se sidan 2 Underskrifter "'"""" (f'!- ~t""t-::--- --- ~ "'~"" 138-143 Ordförande \.Ä.l;\Mtl::~iv ~ILL-L.LQ_JLi2.~--- -c-;;~ i; c;~-~~-;~~~-~;;--c7~------------------------------------------------

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-02-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-02-11 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Eva R Ericsson (FP) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård (S) Magnus

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker Tid och plats Utvandrarnas hus, Växjö, kl. 15.30-15.40 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), Ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Eva Johansson (C) Anna Tenje (M) Catharina Winberg (M) Oliver Rosengren

Läs mer

20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn

20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn Sida 1 av 5 Ärendeförteckning 20 20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn Östra Göinge kommun Storgatan 4, 280 60 Broby Växel: 044 775 60 00 Plusgiro: 84600-6 Bankgiro: 265-9399 Mail:

Läs mer

REGLER FÖR GODKÄNNANDE OCH BARNOMSORGSPENG (BIDRAG) FÖR ENSKILD FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNOMSORG

REGLER FÖR GODKÄNNANDE OCH BARNOMSORGSPENG (BIDRAG) FÖR ENSKILD FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNOMSORG REGLER FÖR GODKÄNNANDE OCH BARNOMSORGSPENG (BIDRAG) FÖR ENSKILD FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNOMSORG Antaget av kommunfullmäktige den 22 april 2010, 30 Förskoleverksamhet är ett samlingsbegrepp för förskola,

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 Plats och tid Deltagande Stadshuset, kl 13.00 15.15 Beslutande Catrin Hulmarker (m), ordförande Tore Nolberger (m) Petter Jönsson (fp) Eva-Lott Gram (kd) Pierre R yden ( s) Tina

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10 Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän 15.10-16.30, C-salen Per Schöldberg (C), ordförande Tony Lundstedt (S) Lars Edqvist (MP) Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S)

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2012-04-12 1 (10)

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2012-04-12 1 (10) Sidnr 1 (10) Plats och sammanträdestid Tekniska förvaltningens sammanträdesrum kl 08.00-09.40 Beslutare Ulf Gustafsson (s), 29-30, 32-36 Peter Sövig (stp) Pierre Gillerstedt (m) Rune Sandin (c) Hans-Robert

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-10.30 1 (15) Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 18 juni 2012, klockan 08:00 09:00. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Mari-Teres Ögren (S),

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2010-05-18 1 (12) Plats och tid Konferensrummet, tekniska kontoret, Rådhuset, Askersund 2010-05-18, kl.15.00-17.30. Beslutande Leif-Åke Johansson (s), ordförande

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

Närvarande för fullmäktige tjänstgörande ersättare, se bilaga. Närvarande ej tjänstgörande ersättare, se bilaga. Anita Sjösvärd, kommunsekreterare

Närvarande för fullmäktige tjänstgörande ersättare, se bilaga. Närvarande ej tjänstgörande ersättare, se bilaga. Anita Sjösvärd, kommunsekreterare Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, Gamla kommunalhuset, Åtvidaberg kl 18.00-19.55 Beslutande Kommunfullmäktiges samtliga ledamöter med undantag för Marita Dahlgren, Claes Drougge. Kerstin Gustavsson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

Carl Fredrik Graf (M), ordförande Suzanne Åkerlund (FP) 50-52 Michael Svensson (S) Jonas Bergman (M) Sofia Levin (S)

Carl Fredrik Graf (M), ordförande Suzanne Åkerlund (FP) 50-52 Michael Svensson (S) Jonas Bergman (M) Sofia Levin (S) Kommunstyrelsens ledningsutskott 2015-03-25 1(14) Plats och tid: Kommunstyrelsens sessionssal, kl 08:30-11:00 Beslutande: Carl Fredrik Graf (M), ordförande Suzanne Åkerlund (FP) 50-52 Michael Svensson

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-06-09 178 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2009-03-30 Sida 1 av 15 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 19.55 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V) Annika

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 211 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-18.50 Beslutande Jan Nilsson (s), ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof),

Läs mer