Posten Hållbarhetsredovisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Posten Hållbarhetsredovisning"

Transkript

1 Posten Hållbarhetsredovisning Postens ombud vinner i längden En infrastruktur för tillväxt i hela Sverige Miljöarbete för hållbar utveckling och stärkt konkurrens Posten ska ha ett högt förtroende hos kunderna Friska och engagerade medarbetare med kunden i fokus

2 Innehåll VD har ordet Klimatfrågan är en angelägenhet för alla. Samtidigt är det en balansakt: samhällsuppdraget och en ökad efterfrågan på våra tjänster får konsekvenser för miljön, säger Erik Olsson om Postens hållbarhetsarbete. Läs mer på sidan 4 Miljöarbete Miljöarbetet är en av hörnstenarna i Postens arbete med hållbar utveckling. Miljöarbetet bidrar till en hållbar utveckling och stärker Postens konkurrenskraft. Läs mer på sidan 6 Kunder Postens framgång är beroende av förmågan att förstå kundernas behov. En kontinuerlig och öppen dialog är en förutsättning för att lyckas. Läs mer på sidan 14 Postombud och leverantörer Postens relationer till ombud och leverantörer ska präglas av långsiktigt samarbete och ömsesidig utveckling. Läs mer på sidan 18 Medarbetare Att vara en av Sveriges största arbetsgivare förpliktigar. Postens personalpolitik inriktas på friskare och engagerade medarbetare. Läs mer på sidan 22 Strålfors Förmågan att uppfylla omfattande krav på kvalitet, riskhantering och miljöanpassning ger Strålfors allt fler komplexa uppdrag. Läs mer på sidan 28 Bolagsstyrning Posten ägs till 100% av svenska staten. Regeringen fattade under 2007 beslut om utökade krav för hållbarhetsinformation från statliga bolag. Läs mer på sidan 30 Översikt över Postens hållbarhetsarbete Postens hållbarhetsredovisning är utförd enligt de internationella G3- riktlinjerna från Global Reporting Initiative. Läs mer på sidan 38 Posten i korthet 1 Posten VD har ordet 4 Om Postens hållbarhets redovisning 5 Postens balanserade målbild 5 Postens miljöarbete 6 Postens kunder 14 Postombud och leverantörer 18 Postens medarbetare 22 Strålfors 28 Bolagsstyrning 30 Översikt av Postens hållbarhetsarbete 38 För verksamhetsåret 2007 publicerar Posten denna hållbarhetsredovisning samt en årsredovisning. Årsredovisningen redogör för Postens ekonomiska utveckling 2007 och förutsättningarna för bolagets långsiktiga konkurrenskraft. I hållbarhetsredovisningen utvecklas Postens långsiktiga hållbarhetsarbete med fokus på miljö och socialt ansvarstagande. Rapporterna finns på där även aktuell och fördjupande information om Postens arbete inom dessa områden publiceras löpande.

3 Posten i korthet Vision Posten levererar kommunikations- och logistiklösningar i världsklass till nöjda kunder Affärsidé Med Posten når man den man vill med försändelser i rätt tid, säkert och kostnadseffektivt. Posten ska skapa högt kund- och förädlingsvärde genom att kombinera fysiska och elektroniska flöden. Uppdrag Postens uppdrag är att säkerställa brev- och paketdistribution i hela Sverige och samtidigt utveckla värdet av statens aktieinnehav. Riksdagen har beslutat att Postens uppdrag att tillhandahålla rikstäckande kassaservice, vilket fullgörs genom dotterbolaget Svensk Kassaservice, upphör per den 31 december Posten Meddelande i Sverige Ledande på rikstäckande distributionslösningar för mottagare i hushåll och företag Posten Logistik i Norden Ledande på effektiva varuflöden från, till och inom Norden Strålfors i Europa Ledande på informationslösningar från första filen till sista milen 20 miljoner försändelser varje dag Genom de tre fokuserade kärnverksamheterna Posten Meddelande, Strålfors och Posten Logistik stärker Posten företags affärsverksamhet och underlättar svenska folkets vardag genom att leverera kommunikations- och logistiklösningar i världsklass. Med Posten är det möjligt att nå alla hushåll och företag snabbt, säkert och kostnadseffektivt oavsett om det handlar om ett enskilt brev, en elektronisk försändelse eller större logistiklösningar. Varje dag hanterar Posten över 20 miljoner försändelser i Sverige och över paket i Norden med en världsledande kvalitet och service. De gränsöverskridande flödena till och från resten av världen sker via ett nätverk av dotterbolag och samarbetspartners. Genom Postens landsomfattande ombudsnät med serviceställen i Sverige och cirka 700 utlämningsställen i Norge är det bland annat möjligt att hämta distanshandlade försändelser, vardag som helg. Med över medarbetare och en omsättning på nära 30 miljarder kronor är Posten också ett av Sveriges största företag. 1

4 Posten 2007 Hållbar utveckling HÅLLBAR UTVECKLING Postens mål är att förena ekonomisk lönsamhet med ett socialt ansvarstagande och ett aktivt miljöarbete. SOCIALT ANSVAR Socialt ansvar för Posten innebär att utveckla medarbetarskap, ledarskap och engagemang bland medarbetarna. Det handlar också om att stärka relationerna med olika intressenter i samhället. MILJÖ Miljöansvar för Posten innebär att utveckla hållbara logistiklösningar och aktivt arbeta för att minska företagets miljöpåverkan. EKONOMI Posten ska bidra till en positiv samhälls utveckling genom att vara ett lönsamt och konkurrenskraftigt företag och genom att upprätthålla en viktig infrastruktur för samhället. MSEK, om ej annat anges ) 2005 Koncernen Nettoomsättning Rörelseresultat Rörelsemarginal, % 2) 6,6 5,1 5,0 Resultat efter finansnetto Resultat efter skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten Avkastning på eget kapital, % Soliditet, % Medelantal anställda 3) ViP, Vi i Posten, index Sjukfrånvaro i procent av arbetstiden 6,5 7,8 8,2 NKI, Nöjd Kund Index ) Strålfors förvärvades den 22 maj ) Rörelseresultat/rörelsens intäkter (nettoomsättning och övriga rörelseintäkter). 3) Medelantal anställda beräknat enligt BFNAR 2006:11. nettoomsättning vip-index sjukfrånvaro MSEK % ,

5 Miljömål Beslut fattades om ett koncernövergripande miljömål som innebär att minska koldioxidutsläppen i förhållande till nettoomsättningen med 15% från 2006 till Ny uppförandekod Styrelsen beslutade i december om en ny uppförandekod som ersätter Postenkoncernens policys. Ökat kundfokus För att öka kundfokus och erbjuda mer kvalificerad service verkar Posten sedan den 1 januari 2007 i en ny verksamhetsstruktur med tre specialiserade bolag: Posten Meddelande, Strålfors och Posten Logistik. POSTEN MEDDELANDE STRÅLFORS POSTEN AB POSTEN LOGISTIK SVENSK KASSASERVICE Bättre processer För att förbättra processerna runt reklamationer och fakturering genomfördes åtgärdsprojekten FöRe respektive Bättre Faktura. Förmånspaketet En digital plattform, Förmånspaketet, togs i bruk för hela Posten med syftet att ge varje medarbetare en överblick över alla de förmåner man har som anställd i Posten. Minskad bränsleförbrukning Ett nytt system från företaget Greater Than infördes för att minska bränsleförbrukningen hos Postens lastbilstransporter 3

6 Genom våra miljö satsningar stärker vi vår konkurrenskraft VD har ordet Affärsverksamheten och miljöfrågorna hand i hand För Posten blev 2007 ett mycket framgångsrikt år. Vi redovisade vårt bästa rörelseresultat från kärnverksamheterna i Postens 371- åriga historia samtidigt som omsättningen ökade till nära 30 miljarder kronor. Vi har en unik infrastruktur för att förmedla försändelser till alla hushåll och företag i hela Sverige. Med detta följer också ett ansvar att både begränsa vår klimatpåverkan och hjälpa våra kunder att nå sina miljömål. Miljö ett prioriterat område Medvetenheten om ändliga naturresurser och hur vi behöver agera för att dämpa effekterna på klimatet ökar. Miljöperspektivet är därför en fråga vi allt oftare diskuterar med våra kunder. Vår ambition är, och måste vara, att utveckla lösningar som kan begränsa vår och våra kunders klimatpåverkan. Utmaningen är att klara detta samtidigt som vi växer som logistikpartner och levererar vårt samhällsuppdrag som innebär att brev och paket ska hämtas och lämnas varje vardag, 52 veckor om året över hela Sverige. I Posten är miljöarbetet sedan många år en viktig del i den löpande verksamhetsstyrningen från tjänsteutveckling till faktisk leverans. I vårt löpande arbete optimerar vi våra transporter och brevbärarturer, utbildar chaufförer i miljöeffektivt körsätt och vi uppgraderar kontinuerligt vår fordonspark. Nu är målet att ta Postens miljöarbete till en ännu högre nivå. Under året antog styrelsen ett koncernövergripande miljömål om att reducera koldioxidutsläppen i relation med nettoomsättningen med 15 procent fram till Genom våra satsningar på miljöområdet stärker vi både vår egen konkurrenskraft och möjliggör för våra kunder att reducera sin miljöpåverkan från meddelande- och varuflöden. Ett tydligare Posten alltmer uppskattat Att stärka kundernas och allmänhetens förtroende för Posten är ett viktigt mål. Första året i den nya verksamhetsstrukturen med tre specialiserade bolag; Posten Meddelande, Strålfors och Posten Logistik visar att vi har kunnat föra en mer konstruktiv dialog med våra kunder utifrån deras specifika behov. Vi ser också att tillgängligheten som våra Postombud i Sverige ger uppskattas alltmer. Särskilt glädjande är att de som ofta använder våra tjänster också tillhör våra mest nöjda kunder. Den positiva trenden bekräftades i Svenskt Kvalitetsindex för Trots den positiva utvecklingen har vi mer att göra. Det måste bli lättare både att vara kund och att bli kund i Posten. Vi har en leveranskvalitet som är världsledande. Men det kommer alltid att finnas tillfällen då det går fel. Då ska vi bli bättre på att lyssna, förklara och åtgärda. Medarbetarna våra främsta ambassadörer Det engagemang och ansvar som våra medarbetare visar är viktigt i varje kundmöte. Det är en styrka att engagemanget och trivseln har förbättrats i Posten trots de stora förändringar som har genomförts i organisationen de senaste åren. En annan viktig framgångsfaktor är Postens hälsoarbete. Sedan 2004 har vi lyckas minska sjukfrånvaron från dryga 9 procent till 6,5 procent. Det är naturligtvis bra för både de enskilda medarbetarna och för Posten som företag. Bara senaste årets minskning innebär cirka 100 miljoner kronor lägre kostnader på årsbasis. Alla i Posten fortsätter nu att bidra till en positiv samhällsutveckling genom att arbeta långsiktigt mot målet att vara ett lönsamt och konkurrenskraftigt företag som upprätthåller en viktig och hållbar infrastruktur i samhället. Erik Olsson VD och Koncernchef 4

7 Om Postens hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisningen behandlar Postens ekonomiska, miljömässiga och sociala ansvarstagande. Den beskriver Postens inriktning, arbete och resultat inom de områden som omfattas av begreppet hållbarhet. Syftet är att öka förståelsen för Postens verksamhet och stärka förtroendet för företaget. En bedömning har gjorts utifrån vilka frågor som anses relevanta för Postens intressenter och de huvudsakliga målgrupperna för hållbarhetsredovisningen: kunder, ägare, medarbetare, politiker, myndigheter och samarbetspartners. Detta har även varit utgångspunkten för den indelning av kapitel som Posten valt för redovisningen. Redovisningsprinciper Postens hållbarhetsredovisning grundar sig på internationella riktlinjer för en hållbarhetsredovisning. Riktlinjerna har tagits fram av Global Reporting Initiative (GRI). Utifrån dessa har Posten värderat vilka GRI-indikatorer som är relevanta för Postens verksamhet. Ambitionen är att öka jämförbarheten över tid, med fokus på resultat och måluppfyllelse i rapporteringen i takt med de framsteg Posten gör. På sidorna finns en sammanställning över GRIs rekommendationer samt hänvisningar till var informationen redovisas i Postens hållbarhetsredovisning. Redovisningen är inte verifierad av tredje part. Postens ambition är att nästa års hållbarhetsredovisning ska vara verifierad genom oberoende granskning och bestyrkande. Posten kommer därmed att uppfylla de av staten i december 2007 utfärdade riktlinjerna för rapportering gällande räkenskapsår Där inget annat anges omfattar uppgifterna Postens svenska verksamhet och helägda bolag i Sverige. Strålfors, som nu integreras i Postenkoncernen, redovisas tills vidare i ett separat avsnitt om inget annat anges. Postens balanserade målbild Posten beslutade 2003 att följa upp verksamheten utifrån en balanserad målbild. Målbilden innefattade fem målområden; Lönsamhet, Förtroende kapital, Kostnadseffektivitet, Konkurrenskraft och Medarbetare. Styrelsen beslutade även om mål nivåer för utgången av perioden Från och med 2008 lyfts även Postens miljömål in i den balanserade målbilden, vilket innebär att målområdet Kostnads effektivitet ersätts med målom rådet Miljö och Kvalitet. Den balanserade målbilden är samtidigt grunden för uppföljningen av Postens arbete med hållbar utveckling där Postens övergripande mål är att förena ekonomisk lönsamhet med ett socialt ansvarstagande och ett aktivt miljöarbete. Måltalen för 2009 beslutades av koncernstyrelsen i december lönsamhet Mål Avkastning 10% 15% Soliditet 25% 30% förtroendekapital Mål NKI Corporate image 0,4 0,6 MEDARBETARE ÄGARE PROCESSER KUNDER konkurrenskraft Mål KKI medarbetare Mål ViP Sjukfrånvaro 7,5% 6,7% kostnadseffektivitet Mål Kostnader/ Intäkter 97,5% utgår 2008 Kvalitet 97,1% 96,8% Målet nått under

8 postens miljöarbete Miljöarbete för långsiktiga affärer 6 V Varje vardag levererar Posten brev och paket till alla hushåll och företag i hela Sverige. Verksamheten förutsätter transporter som påverkar miljön. I egenskap av Sveriges största transportör har Posten ett särskilt ansvar att bedriva ett aktivt miljöarbete. Under många år har miljöhänsyn därför varit en del i styrningen av verksamheten hela vägen från tjänsteutveckling till faktisk leverans. Postens ambition är att erbjuda resurseffektiva lösningar för meddelande och varuflöden som är snabba och säkra och som samtidigt innebär att såväl Posten som kunderna minimerar påverkan på miljön. Miljöarbetet bidrar också till att stärka Postens konkurrenskraft. Mål Postens prioriterade miljömål är att begränsa klimatpåverkande utsläpp från verksamheten. Detta ska uppnås genom att systematiskt förbättra verksamhetens miljöeffektivitet. Under 2007 har Posten fastslagit ett nytt koncernövergripande mål inom ramen för koncernens balanserade målbild för minskade utsläpp av koldioxid de kommande åren. Målet är att minska koldioxidutsläppen i förhållande till nettoomsättning med 15% från 2006 till En mer utvecklad miljöstrategi Enligt Naturvårdsverket orsakas ungefär en tredjedel av koldioxidutsläppen i Sverige av transportsektorn. Det är den snabbast växande sektorn när det gäller miljöpåverkan. Klimatförändringarna har under 2007 fått stor uppmärksamhet och kraven på åtgärder blir allt tydligare. Väg- och flygtransporter står för den största miljöpåverkan av Postens verksamhet. Postens miljöpolicy fokuserar därför framförallt på transporterna och fastslår att Posten ska ta ett miljöansvar utöver gällande lagstiftning. Posten har sedan många år bedrivit ett strategiskt miljöarbete och vidtagit åtgärder för att minska företagets miljöbelastning såsom att utbilda förare i bränslesnål körning, öka andelen tågtransporter, öka återvinningen, ställa miljökrav vid upphandling och effektivisera energianvändningen. Posten har under 2007 vidareutvecklat sitt miljöarbete och miljö är ett av Postens fem prioriterade strategiska områden på koncernnivå. En mer utvecklad miljöstrategi håller även på att tas fram och beräknas vara klar Postens koldioxidutsläpp uppgick till cirka ton 2007, avseende direkta emissioner från transporter. Det är en ökning med 1,7 % jämfört med Koldioxidutsläppen i förhållande till omsättning har minskat från 9,32 ton/msek till 8,86 ton/msek. Detta beror på ökad omsättning i kombination med att transporterna blivit något effektivare. Nytt för 2007 är också att det finns i snitt 3% inblandning av biobränsle i dieseln vilket minskar koldioxidutsläppen något. Miljöledningssystem Posten bedriver ett systematiskt miljöarbete med stöd av miljöledningssystem certifierade enligt ISO Miljöledning är en integrerad del i Postens verksamhetssystem

9 och sedan 2006 är hela kärnaffären certifierad enligt standarden. Inom verksamhetssystemet finns verktyg och rutiner för rapportering av miljöavvikelser. Alla medarbetare kan dessutom lämna in förbättringsförslag som sedan förs vidare till aktuell chef för beslut. Miljökompetens För att miljöfrågorna ska integreras i verksamheten utbildas alla Postens medarbetare i miljöfrågor. Chefer och verksamhetsansvariga genomgår dessutom en obligatorisk miljödiplomering. De har ett särskilt ansvar för att Posten lever upp till gällande miljölagstiftning och att miljöarbetet bedrivs proaktivt inom det egna verksamhetsområdet. Över chefer och specialister har diplomerats. Miljöhänsyn vid tjänsteutveckling Miljöpåverkan ska vara en del av beslutsunderlaget vid alla större förändringar. Posten genomför därför miljökonsekvensutredningar vid utvecklingsprojekt och förändringar av verksamheten samt vid tjänsteutveckling. Genom att kartlägga till exempel koldioxidutsläpp och buller säkerställs att Posten följer miljölagstiftningen. Miljöaspekterna är integrerade i Postens UtvecklingsMetodik (PUM), som används vid tjänste- och verksamhetsutveckling. Livscykelanalyser används för att identifiera tjänsternas miljöpåverkan. Analysen omfattar hela livscykeln av den granskade tjänsten, vilket innefattar utvinning av råvaror, produktion och distribution av energi (drivmedel, värme och el), posthantering samt fordonsservice. Med livscykelanalyserna som grund kan Posten erbjuda miljövarudeklarerade tjänster enligt EPD-systemet (Environmental product Declaration). Miljövarudeklarationerna ger en objektiv och jämförbar beskrivning av tjänsternas miljöprestanda. Distributionen av Posttidningar blev, som första postprodukt i världen, miljövarudeklarerad under Under året har EPD: er tagits fram även för 1:a-klassbrev, ekonomibrev, företagspaket, postpaket, posttidningar och direktreklam. Miljövarudeklarationerna granskas och certifieras av Det Norske Veritas. Tydlig miljöprofil ger stärkt konkurrenskraft Allt fler av Postens företagskunder väger in miljöaspekter i sina köpbeslut. Inom ramen för Postens attitydmätningar Nöjd Kund Index (NKI) och Konkurrenskraftindex (KKI) mäts både kundernas uppfattning om huruvida Posten agerar miljömedvetet och hur viktigt miljöarbetet är vid val av leverantör. Resultaten visar att de kunder som ställer tydliga miljökrav, och därigenom har kunskap om Postens miljöarbete, generellt sett har gott förtroende för miljöarbetet. Ny direktreklamtjänst En betydande andel av de företag som använder adresserad direktreklam (ADR) anger att miljöarbetet hos distributören är viktigt eller mycket viktigt enligt KKI. För att möta denna efterfrågan har Posten under hösten 2007 lanserat en tilläggstjänst. I korthet innebär tjänsten följande: obeställbara försändelser, som inte kan delas ut på grund av till exempel en felaktig 7

10 postens miljöarbete adress, returneras inte till avsändaren utan samlas istället in och återvinns på ett säkert och miljöriktigt sätt. Kunderna får också möjlighet att kompensera för de koldioxidutsläpp som genereras av deras ADR-distribution genom bidrag till kvalitetssäkrade projekt som leder till minskade koldioxidutsläpp i motsvarande grad. Detta kallas för koldioxidkompensering. Insatser för miljöeffektiva transporter Posten förnyar kontinuerligt sin fordonsflotta till fordon med förbättrad miljöprestanda som ett led mot effektivare vägtransporter. Under 2007 stod nyare fordon av Euro-klass 3, 4 och 5 för 70% (58%) av körd sträcka i Postens vägtransporter. Äldre fordon av Euro-klass 0 och 1 är i princip utfasade. Under slutet av 2006 ersatte Posten flygtransporter med större och äldre jetplan med mindre och modernare propellerplan. Detta innebar en beräknad minskning av flygets koldioxidutsläpp med över 20%. På grund av större behov av flygtransporter till följd av ökad försäljning har Posten behövt hyra in extra plan, vilket har gjort att koldioxidutsläppen inte har minskat så mycket som tidigare beräknats. I tätbebyggda områden använder Posten idag cirka elfordon för brevutdelning. Postens bilar inom brevbäringen uppfyller kraven enligt miljöklass 2005 (Renault Kangoo). Regummerade däck utan PAH-olja används både till tunga och lätta fordon. Vid fordonsunderhåll används i möjligaste mån miljömärkta produkter. All service ska ske vid anläggningar som uppfyller gällande lagkrav. Utbildning för att minska bränsleförbrukningen Postens vägtransporter uppgår årligen till mer än 30 miljoner mil. Förbättrad bränsleeffektivitet innebär minskade koldioxidutsläpp och kostnader. Därför utbildas Postens förare i bränslesnål körning. Utbildningen kan minska den relativa bränsleförbrukningen med upp till 10%. Sammanlagt har cirka förare inom brevbäringen genomgått denna heldagsutbildning. Utöver detta har Poståkeriet infört ett nytt system från företaget Greater Than för minskning av bränsleförbrukning med tunga fordon. Reviderad resepolicy Den reviderade resepolicyn slår fast att miljöanpassade transporter i möjligaste mån ska väljas vid tjänsteresor. Exempelvis används miljötaxi som förval i Stockholmsområdet. Miljökrav vid upphandling av transporter och leverantörer Posten ställer miljökrav på alla upphandlade transporter. Några exempel är: GREEN CARGO KLIMATINTYG 2007 Postens samlade godstransporter i Sverige, utförda av Green Cargo under 2006, har en klimatpåverkan av mindre än 10 gram koldioxid per nettotonkilometer. Posten har erhållit Green Cargo Klimatintyg Dessa transporter utfördes till största delen med eltåg som drivs med el från vattenkraft, med kompletterande dieseltågstransporter. Beräkningsmodellen och dess tillämpning är granskad av Deloitte AB. Jan Sundling, Vd Green Cargo är det enda rikstäckande godstransportföretaget vars transporter är märkta med miljömärkningen Bra Miljöval. Posten deltar i Transport branschens klimatinitiativ som har initierats av Green Cargo. Flera andra transportföretag verksamma i Sverige har an slutit sig till initiativet som syftar till att minska transport branschens koldioxidutsläpp. 8

11 Transportören ska ha ett systematiskt miljö arbete. I första hand ska leverantörer som är certifierade enligt ISO väljas. Tunga fordon ska vara utrustade med motorer av Euroklass 2 eller bättre. Däck ska vara fria från HA-oljor i slitbanan. Endast bensin och diesel av miljöklass 1 får användas. Förare ska vara utbildade i bränslesnål körning. Vid sidan av transporter ställer Posten även miljökrav på såväl produkter som leverantörer. I första hand ska leverantörer som är certifierade enligt ISO väljas. De leverantörer som Posten handlar av för mer än kronor per år, eller har särskild miljöpåverkan på Postens verksamhet, ska bedömas utifrån miljösynpunkt. Grundläggande miljökrav är en del av utvärderingen av samtliga leverantörer. transportsträcka fördelat på transportslag koldioxidutsläpp fördelat på transportslag Flyg 1% Lätta fordon 56% Tåg 1% Tunga fordon 43% Flyg 12% Personbil 21% Tåg 0% Lastbilstransporter 67% Den största andelen av Postens koldioxidutsläpp kommer från lastbilar som står för 67% av utsläppen, medan flygtransporterna står för 12%. CO2-utsläppen avser direkta emissioner från transporter. Tjänsteresor ingår ej. Tågens körsträcka är räknad som vagnkilometer för att så långt möjligt kunna vara jämförbara med lastbilstransporter. Miljösamarbete 1 Posten deltar i miljösamarbetet Postal Environmental Network (PEN), inom vilket europeiska postföretag utbyter erfarenheter och kunskap i syfte att främja bästa praxis på miljöområdet. Miljömärkta tågtransporter Sedan 2001 transporteras den största delen av ekonomibreven på järnväg istället för med lastbil mellan Postens terminaler. En livscykelanalys visar att detta har minskat ekonomibrevets påverkan på växthuseffekten med cirka 40%. Posttågen uppfyller Svenska Naturskyddsföreningens krav för Bra Miljöval. 9

12 postens miljöarbete Ökad energieffektivitet Arbetet med energieffektivisering pågår kontinuerligt. Exempelvis minskade energianvändningen med hela 20%, motsvarande en årlig besparing på cirka 10 MSEK, efter att ett energieffektiviseringsprogram genomförts på samtliga sorteringsterminaler under Ett arbete med uppdatering av både brev- och paketterminalernas energiplaner har inletts under Under 2007 har också energianalyser genomförts på Postens samtliga 9 ODR-terminaler. Analyserna visar på en besparingspotential kopplat till belysning, värme och ventilation samt maskinparken. Besparingspotentialen bedöms vara 10%. Energieffektivisering genomförs även på brevbärarkontoren med målet att minska kontorens energianvändning och skapa en bättre inomhusmiljö. Energianalyser av 45 kontor under visade på en besparingspotential på cirka 15%, där de viktigaste åtgärderna omfattar värme- och ventilationsoptimering samt belysningsstyrning. Utifrån de 45 testkontoren har en checklista tagits fram, som verktyg för energieffektivisering hos övriga utdelningskontor. I samarbete med energileverantören har Posten också under 2007 påbörjat ett projekt med tariffoptimering för brevbärarkontoren. Genomförandet äger rum under 2008 och berör i första hand 25 brevbärarkontor. Initiativet beräknas minska den fasta elkostnaden med cirka kronor för varje kontor. Test av ny miljödiesel I samarbete med flera transportaktörer, däribland Waxholmsbolaget, Scania och Volvo Penta, deltog Posten Logistik i planeringen av ett internationellt pilotprojekt för test av nästa generations biodiesel. Dieseln, som kan framställas ur en blandning av olika vegetabiliska och animaliska fetter har mycket goda miljöegenskaper. Syftet var att testa drivmedlets tekniska egenskaper genom 30% inblandning i vanlig diesel. Posten Logistiks åtagande var att använda drivmedlet i ett begränsat antal lastbilar i Stockholmsområdet. Pro- Postens miljöarbete historik Posten har bedrivit ett aktivt miljöarbete under många år. Här är ett antal viktiga milstolpar i miljöarbetet de senaste tio åren. Posten Logistik certifieras enligt ISO Utbildning i effektivt körsätt (eco driving) för chaufförer startar. Affärsområde Brev miljöcertifieras. Brevtåget (ekonomibreven transporteras med höghastighetståg istället för med lastbil mellan sorteringsterminalerna). Tågtransporterna uppfyller kraven för Bra Miljöval. Miljökalkyl med kundspecifika miljödata för tjänsten företagspaket. 10

13 Postens uppfattning är att drivmedel, oavsett råvara, ska produceras på ett hållbart sätt Effektiv körning Under 2007 har ett nytt system från företaget Greater Than införts som syftar till att minska bränsleförbrukning hos Postens lastbilstransporter. Systemet innebär att bränsleförbrukningen och förarnas körsätt registreras. Förarna får konkreta råd om hur de kan minska bränsleförbrukningen. Resultatet har varit positivt, den genomsnittliga minskningen har varit nära 5%. jektet sökte delfinansiering från EU men ansökan avslogs. Inga prov med den nya biodieseln har genomförts av Posten Logistik. Trots att tillverkaren av biodieseln, Neste Oil i Finland, aktivt deltagit i framtagandet av kriterier för hållbar produktion av palmolja har Greenpeace under hösten 2007 uppmanat transportaktörer i Sverige att inte använda diesel baserad på palmolja (som skulle utgöra en del av råvaran till biodieseln i projektet). Postens uppfattning är att drivmedel oavsett råvara ska produceras på ett hållbart sätt. Posten avser att även fortsättningsvis delta i försök med nya drivmedel. Miljösamarbete 2 Posten deltar i PostEurops Green House Gas Reduction Programme, som är ett samarbete med målet att reducera verksamhetens koldioxidutsläpp med 10% de kommande fem åren. Postens Miljödiplomering införs, obligatorisk utbildning för alla chefer. Över elfordon används i brevbäringen. Första hållbarhetsredovisningen. Hela Postkoncernen miljö- och kvalitetscertifieras enligt ISO och ISO % av avfallet återvinns förare i brevbäringen är utbildade i effektivt körsätt. Certifierade miljövarudeklarationer för brevtjänster, direktreklam och pakettjänster Energieffektiviseringsprogram på brev- och paketterminaler. Miljöpolicyn revideras för att ge tydligt fokus på klimatfrågor. Livscykelanalyser införs för brevtjänsterna. Certifierade miljövarudeklarationer för Posttidningar AB. Över elfordon används i brevbäringen personer är utbildade i Postens Miljödiplomering. Nytt koncernövergripande miljömål avseende koldioxidutsläpp. Direktreklamtjänst med mindre miljöpåverkan lanseras. 11

14 postens miljöarbete Buller från verksamheten Buller från transporter och terminaler förekommer i varierande utsträckning och utgör en betydande miljöaspekt lokalt i Postens verksamhet. Störningsgraden beror på under vilken tid på dygnet bullret uppkommer och hur det upplevs av de närboende. Ett ärende gällande buller från Poståkeriets terminal i Umeå prövades av Miljööverdomstolen under För att minska terminalens buller till de närboende färdigställde Posten under föregående år ett bullerplank vilket resulterade i lägre och godkända bullernivåer. Avfallshantering Posten arbetar aktivt med att öka återvinningen och minimera mängden avfall. Huvuddelen av Postens avfall omfattas av ett gemensamt system för uppföljning och redovisning av avfallsmängder och återvinning. Under 2007 gick 93% av avfallet till materialåtervinning. Det avfall som uppstår i Postens verksamhet består främst av papper, wellpapp och trä. Tillståndspliktig verksamhet Posten Frimärken har tillstånd enligt miljöbalken för tillverkning av tryckcylindrar till frimärksproduktionen. Tryckcylindrarna beläggs med krom och koppar. Vid denna process uppstår metallhaltigt sköljvatten som kan påverka miljön vid utsläpp via avloppsvattnet. Posten Frimärken har därför ett slutet avloppssystem för sköljvatten, som sedan omhändertas av SAKAB AB. Posten Frimärken uppfyller samtliga miljövillkor som anges i tillståndet och några avvikelser har inte inträffat under året. Verksamheten bedöms inte medföra någon risk för betydande miljöpåverkan. Risk för förorenad mark Risk för eventuella utsläpp till mark orsakad av till exempel oljeutsläpp från Postens fordon beaktas och hanteras genom förebyggande åtgärder och säkerhetsrutiner vid terminaler och uppställningsplatser. Posten har exempelvis anlagt avrinningsytor vid terminaler som leder eventuella utsläpp till infiltration i gruslager för att undvika förorening av dagvatten. Tvätt av fordon sker vid särskilda anläggningar för att undvika utsläpp av kemikalier till mark och vatten. Postens verksamhet bedöms inte medföra någon risk för förorening av marken. Avfallshantering i Posten 2007 Avfall ton/år % Papper Wellpapp/kartong Plast Glas 1 0 Metall Trä Farligt avfall 8 0 Brännbart Deponi Totalt transportemissioner 1), koldioxid transportemissioner fördelning av euroklassade fordon för tunga transporter i postens brevoch paketprocesser Ton ) 1) Från Postens inrikestransporter exklusive Strålfors. 2) ton kommer från fossilt bränsle och ton från biobränsle. Ton Kolmonoxid Kväveoxid Kolväten Partiklar Transportemissioner är beräknade utifrån för brukningen av fossila bränslen i Postens inrikes transportsystem. Värdena för 2006 och 2007 bygger på nya emissionsvärden per liter drivmedel som tagits fram av Nätverket Transporter och Miljön (NTM). De transportsätt som ingår i redovisningen är bil, lastbil och flyg. De fossila drivmedel som används är bensin och diesel av miljöklass 1och flygfotogen klass Jet A1. % av körd sträcka EURO-5 EURO-4 EURO-3 EURO-2 EURO-1 Med Euroklasser avses de EU-direktiv som reglerar avgas-emissioner från fordon. Klassningen sker från 0 och uppåt där miljökraven skärps successivt. Vid upphandling av transporter är Postens krav lägst EURO-2. 12

15 Stadium ställer miljökrav Varje år anländer drygt en miljon kollin till det 100-tal Stadiumbutiker som finns i Sverige, Danmark och Finland. Sedan den 1 januari 2008 ansvarar Posten Logistik för detta. Cirka tio bilar och släp går dagligen från Stadiums distributionscentral i Norrköping. Med den flexibilitet och kapacitet som är så viktig på vår marknad måste vi kunna transportera och hantera varor med hög effektivitet i hela Norden. Posten och Stadium arbetar tillsammans med ständiga förbättringar i våra logistik- och produktionslösningar. Därutöver har Postens miljöansvar haft stor betydelse i upphandlingen, berättar Daniel Johansson, distributionsansvarig på Stadium. Stadium ställer krav på ett aktivt miljöarbete hos företagets leverantörer genom en nyligen framtagen kravplattform. Plattformen som tagits fram av en grupp företag inom kläd- och sportbranschen ställer krav inom sex olika områden: Miljö och trafiksäkerhet i verksamhetsledningen, lagefterlevnad, alkohol och droger, utsläpp av växthusgaser, hastigheter och utsläpp av hälsoskadliga ämnen. I takt med att Stadium har vuxit har vi behövt ta ett helhetsgrepp på frågor som rör hållbar utveckling. Vi har valt Posten för att de har haft bra svar på de frågor och krav vi har haft vad gäller miljön och även andra transportfrågor. Att Posten tydligt redovisar företagets miljöpåverkan underlättar också för oss när vi ska analysera vilken inverkan vår verksamhet har på miljön, säger Daniel Johansson. Vi har valt Posten för att de har bra svar på de frågor och krav vi har haft vad gäller miljön och även andra transportfrågor 50 elförbrukning postens terminaler GWh 60 Ton/MSEK 10 8 koldioxidutsläpp/ nettoomsättning 8,86 I dag finns drygt 100 Stadiumbutiker i Sverige, Danmark och Finland. Målet är att vara en av de fem största sportkedjorna i Europa. Antalet anställda uppgår totalt till cirka och omsättningen 2006 uppgick till cirka 4,3 miljarder kronor mål

16 postens kunder Ökad lyhördhet inför kundernas behov N Nästan alla Sveriges företag och hushåll har en relation till Posten. Genom sin breda och frekventa kontaktyta med hushåll och företag i såväl städer som på landsbygden från norr till söder, har Posten en konkurrensfördel jämfört med andra postaktörer på den svenska marknaden. Postens kunder består av såväl stora som små företag, organisationer, offentlig förvaltning, kommuner, landsting och privatpersoner. Företagskunderna står för 95% av intäkterna. Samtidigt är privatpersoner mottagare av 70% av de försändelser Posten distribuerar. Ökat kundfokus i ny organisation Posten prioriterar att öka förtroendet hos sina kunder samt att ge en bättre och mer kvalificerad service. Enligt koncernpolicyn för kundbemötande ska Posten bemöta sina kunder på ett affärsmässigt sätt som kännetecknas av enkelhet, vänlighet, snabba besked och ett personligt engagemang. Därutöver ska Posten alltid leverera högsta kvalitet. Utifrån kundernas krav på en tydlig och konkurrenskraftig affärspartner, samt de olika förutsättningar som finns på meddelande- och logistikmarknaderna, har Posten skapat en tydligare och mer specialiserad organisation anpassad för respektive marknad. I den nya verksamhetsstrukturen fokuseras arbetet på att utveckla specialistkompetens för att ge kunderna ännu mer kvalificerad service. Engagemang ger kvalitet i världsklass Kunderna ska kunna räkna med att Posten levererar högsta kvalitet varje dag. Postens kvalitetspolicy föreskriver att alla medarbetare tar ansvar för kvaliteten i arbetet. Varje chef ska inom sitt ansvarsområde se till att det finns lokala anvisningar om tilllämpningen av policyn och att medarbetarna arbetar efter dessa. Att eftersträva kvalitet i alla led ligger helt i linje med Postens vision att leverera kommunikationsoch logistiklösningar i världsklass och är en förutsättning för att skapa nöjda kunder. Krav på hög leveranskvalitet finns också angivet i Postens samhällsuppdrag i vilket det finns krav på att minst 85% av övernattförsändelserna ska levereras inom ett dygn. Något som Posten överträffade även under 2007 med en leveranskvaliteten på övernattförsändelser på 94,5%. Uppföljning av kundernas förtroende Posten följer regelbundet upp kundernas uppfattning om företaget genom attitydundersökningen Nöjd Kund Index (NKI). NKI mäter hur nöjda kunderna är med service, kvalitet och tjänsteutbud. Resultaten omsätts i handlingsplaner i syfte att åtgärda de områden där Posten behöver bli bättre. Under 2007 uppgick NKI till 63. Utvecklingen av NKI skiljer sig åt mellan bolagen Posten Meddelande och Posten Logistik. Kunder till Posten Logistik, vilka utgörs av företagskunder, är mest nöjda var resultatet 67 enheter, en förbättring med en enhet jämfört med föregående år. Företagskunderna är framförallt nöjda med Postens företagscenter. NKI för Posten Meddelande, som har både företags- och privatkunder, låg på 61 enheter. Resultaten från NKI i båda bolagen visar samtidigt att det finns områden där Posten behöver bli bättre; exempelvis förenkla de administrativa rutinerna kring fakturering och hantering av reklamationer och ge information snabbare till företagskunder vid tillfälliga störningar i Postens distributionsnät. Privatkundernas förtroende för Posten har ökat under året. Kvalitetsområden som tydlighet och information har fått bättre omdömen. Privatkunderna ger även höga betyg för hur det fungerar att uträtta ärenden hos ombuden och hur Posten hanterar deras post både avseende brevbärarnas agerande och leveranskvaliteten. Posten behöver emellertid fortsätta göra det lättare för privatkunderna att komma i kontakt med Posten, de upplever att de ännu inte vet vart de ska vända sig med frågor om Posten och dess tjänster. Utifrån kundernas synpunkter vidtar Posten åtgärder för att förbättra kundnöjdheten. Bland annat har kunderna haft synpunkter på Postens rutiner runt reklamationer och faktureringen varför Posten satt igång två större åtgärdsprojekt som syftar till att förbättra dessa rutiner. Som en följd 14

17 av detta arbete har antalet reklamationer minskat med cirka under Andelen reklamationer motsvarade under 2007 cirka 0,003% av det totala antalet skickade försändelser. Detta ska sättas i relation till att Posten hanterar cirka 20 miljoner fösändelser per dygn. I huvudsak rör reklamationerna försenade och förlorade försändelser. Målet är att snabbt och professionellt hantera felaktiga fakturor samt även minimera antalet. Fakturorna ska vara tydliga och enkla att förstå och kunderna ska snabbt få återkoppling vid händelse av klagomål. Konkurrenskraftiga lösningar med hög leveranssäkerhet Ett av Postens koncernövergripande mål är att erbjuda hög leveranssäkerhet och tjänster som är prisvärda och enkla att använda. Med hjälp av Postens Konkurrenskraftsindex (KKI) mäts i vilken utsträckning kunderna anser att Posten lever upp till detta mål. Postens konkurrenskraft var fortsatt stark under 2007 då KKI uppgick till 72 (72). Resultaten visar att Posten står sig väl gentemot konkurrenterna när det gäller leveranssäkerhet och enkelhet. Som huvudaktör på den svenska meddelandemarknaden är Posten i vissa fall förhindrad att använda priset som konkurrensmedel, vilket påverkar utfallet. Kontakten med Posten Kunderna möter Posten via ett antal olika kanaler. Privatpersoner kan genom Postombuden utföra sina postärenden i livsmedelsaffärer, i närbutiker och på bensinstationer. Hos Frimärksombuden kan privatpersoner också köpa frimärken och ett urval av förfrankerade kuvert. Det senaste året visar NKI att en fjärdedel av Postens privatkunder har haft en personlig kontakt med Postens brevbärare. Det gör brevbärarna till den viktigaste kontaktytan efter postombuden. Företag som är stora kunder till Posten har en egen kontaktperson inom respektive bolag, medan mindre företagskunder vänder sig till Postens Företagscenter. På Företagscentret kan kunderna få hjälp med det mesta från utkörning och hämtning av brev och paket, till lösningar som stödjer hela försäljningsflödet. Under 2007 har särskilda satsningar gjorts på cirka 70 Företagscenter med syfte att stärka det lokala kundmötet. Förutom de lokala mötesplatserna runtom i landet (Postombud, Frimärksombud % kvalitet, 1:a klassbrev , nöjd kund index (nki) mål 2006 mål 2009 Svenskt Kvalitets - index 2007 Svenskt Kvalitetsindex för 2007 bekräftade den uppåtgående trenden för Posten. Både Postens privat- och företags kunder blir allt nöjdare med Postens tjänster. Resultatet visar att Posten i allt större utsträckning lever upp till kundernas förväntningar. 15

18 postens kunder och Företagscenter) kan kunderna även kontakta Posten genom de centrala mötesplatserna hemsidan, kundtjänst och reklamationscenter. Posten har en av Sveriges mest besökta hemsidor och kundtjänsten är en av Sveriges mest använda. I den nya verksamhetsstrukturen finns även specialiserade kundtjänster för respektive bolag. Kunskapsutbyte tillsammans med kunder Varje år arrangerar Posten ett antal kundevenemang och aktiviteter som vänder sig till köpare av Postens tjänster i en mängd olika branscher. Smart kommunikation, som arrangerades för första gången 2007, riktar sig till kunder inom administrativ kommunikation. Sammanlagt 500 befintliga och potentiella kunder på VD-, marknadschefs- och IT-chefsnivå i Göteborg, Malmö och Stockholm samlades för att diskutera samspelet mellan fysisk och elektronisk kommunikation. Under evenemanget delades Smart kommunikation-priset ut för att premiera ett företag som ökat antingen effektiviteten, lojaliteten eller försäljningen med hjälp av sin kommunikation års vinnare var Stadium. Visioner & Verklighet riktar sig till Posten Logistiks viktigaste kunder och samarbetspartners. I år var det första gången på 2000-talet som arrangemanget var förlagt till både Göteborg och Stockholm vilket gav fler företag möjlighet att delta. För sjätte året i rad delades Posten Logistics Awards ut till den organisation som skapat den mest effektiva, innovativa och kreativa logistiklösningen års pristagare var Hennes & Mauritz. Distanshandelsforum anordnas årligen av Posten tillsammans med branschorganisationen Svensk Distanshandel. Syftet är att utbyta erfarenheter och främja ett gott samarbete mellan branschens aktörer. DR-dagen är Postens årliga arrangemang för direktreklam. Det vänder sig till marknadschefer, reklamstrateger, kreatörer och andra kommunikatörer. Årets tema var morgondagens reklammarknad. På DR-dagen koras även vinnarna i Guldlådan, Postens tävling i bästa svenska direktreklam. Fokus kundsäkerhet I takt med att konkurrensen ökar blir kundsäkerhet en allt viktigare fråga. Det är av avgörande betydelse för Postens framgång att kunderna känner sig trygga med att deras försändelser kommer att nå fram till mottagaren. Postens säkerhetsprocesser är 16

19 certifierade enligt BS 7799 och ISO/IEC Detta innebär att Posten har systematiska angreppssätt för att styra, utföra och mäta resultatet av sitt säkerhetsarbete. Certifieringen medför att Posten har lättare att erbjuda kunderna rätt säkerhet. Andelen anmälda reklamationer av det totala antalet försändelser I huvudsak rör reklamationerna försenade och förlorade försändelser, där felaktigt angiven adressat är en vanlig bakomliggande orsak. Även bedrägerier och stöld av brev och paket registreras som förlorade försändelser i Postens system. Postens lilla lathund syftar till att informera om Postens erbjudande och roll. Posten hanterar cirka 20 miljoner försändelser per dygn. Av dessa reklameras 0,003%. Fördelning av anmälda reklamationer 2007 Orsak Totalt Försenad 16% Skadad försändelse 10% Saknat innehåll 5% Felaktigt redovisat PF-belopp 11% Förlorad försändelse 55% Övrigt 3% 100% Bättre tillgänglighet till postservice Sverige landsbygd är i förändring. Sedan 1950 har andelen svenskar som bor på landsbygden nästan halverats. Urbaniseringen i Sverige innebär att tillgången till en god och trygg service på landsbygden försämrats. Sedan 1995 har drygt 20% av livsmedelsbutikerna försvunnit. Mindre orter har även förlorat offentlig service såsom skolor och vårdcentraler. Posten står däremot för en motsatt utveckling. Service för brev- och paketärenden hanteras idag av Post- och Frimärksombuden, vilket har lett till att antalet serviceställen på landsbygden har ökat. De generösa öppettiderna som ombuden kan erbjuda har också inneburit en kraftigt ökad tillgänglighet till postservice i hela landet. Enligt Postens undersökning, Posten service 2007, vet sju av tio landsbygdsbor var de ska uträtta sina postärenden och tre av fem anser att de kan uträtta postärenden när de vill. Både privatpersoner och företag är nöjda med Postens tjänster på landsbygden. Mer än 90% är nöjda och störst andel nöjda finns bland de drygt hushåll och företag som betjänas av lantbrevbärare. Postens lantbrevbärarlinjer fungerar som mobila postombud då de utöver postutdelning hanterar brev- och paketärenden samt erbjuder kassaservice. Möjligheten att handla varor på distans och hämta ut dem hos ett postombud, via sin lantbrevbärare eller få det hemskickat direkt Både privatpersoner och företag är nöjda med Postens tjänster på landsbygden till postlådan gör det möjligt att utveckla landsbygden och upprätthålla en god service i delar av Sverige som annars ofta saknar delar av den samhälleliga infrastrukturen. 17

20 postombud och leverantörer Ökad tillgänglighet och bättre service G Genom samarbetet med starka varumärken som har rikstäckande butiksnät kan Postens kunder uträtta postärenden och hämta eller skicka paket på kvällar och helger samtidigt som de uträttar andra ärenden. För kunderna betyder det ökad tillgänglighet och för postombuden innebär detta ett tillfälle för merförsäljning i Sverige. Postens huvudpartners är Ica, Axfood, OKQ8 och Pressbyrån/7-Eleven. Postombuden får ekonomisk ersättning för att erbjuda Postens sortiment och tjänster. Butikens geografiska läge och öppettider, hur väl butikslösningen passar postverksamheten och god affärsetik är några av de kriterier Posten utvärderar när man etablerar ett nytt postombud. Posten samarbetar även med Glesbygdsverket, ATG och Svenska Spel. Ambitionen är att landsorts- och glesbygdsbutiker ska kunna erbjuda tjänster från samtliga dessa verksamheter inklusive Posten. Det gör att servicenivån upprätthålls på mindre orter och i glesbygd samt att butikernas möjlighet att överleva ökar. Posten för en kontinuerlig dialog med Postombuden för att säkerställa att de uppfyller kraven. Dessutom har ett certifieringsprogram för ombudens anställda införts. Under 2007 utvecklades ett interaktivt verktyg för att certifiera all butikspersonal och hittills har mer än medarbetare genomgått det. För att förbättra driftsäkerheten och stabiliteten i systemen har Posten under 2007 även bytt ut viss utrustning hos ombuden, som exempelvis datorer och skrivare. Både kunderna och handlarna upplever att systemen har blivit snabbare och antalet reklamationer och supportärenden har minskat. Av ombuden lär sig Posten vad som skapar försäljning i butik, och under året har nöjd partner index, npi (exkl svensk kassaservice) Index Vår Höst Nöjd Partner Index, NPI (exkl Svensk Kassaservice) Nöjd Partner Index är en undersökning där Postombuden och frimärksombuden får svara på frågor om kvaliteten i samarbetet med Posten. Undersökningen bland Postombuden görs två gånger per år och bland frimärksombuden en gång per år. Undersökningen görs inte anonymt eftersom målet är att använda resultatet till att identifiera förbättringsområden och åtgärder för varje individuellt ombud. Posten nådde nästan sitt högt ställda mål för NPI på 78 med ett utfall för 2007 på 77. Anledningen till att Posten inte helt nådde målet beror främst på att en ny pakethanteringsprocess har tagits i bruk under sommaren vilket kräver en viss inkörningsperiod. 18

21 flera aktiviteter genomförts med syfte att förbättra informationen om Postens tjänster till kunderna samt öka försäljningen. I samarbete med De handikappades riksorganisation har Posten utarbetat riktlinjer för att göra ombuden tillgängliga för alla. För de cirka 120 ombud som ännu inte möter alla krav på tillgänglighet har Posten tagit fram en handlingsplan. Målet är att alla ombud skall vara tillgänglighetsanpassade senast Distanshandeln De senaste åren har distanshandeln ökat väsentligt. Postens och HUI:s (Handelns utredningsinstitut) e-barometer visar att de svenska e-handelsföretagens försäljning steg med 20% under tredje kvartalet Under en genomsnittlig månad lämnar Postens ombud ut cirka en miljon paket med varor som inhandlats på distans. Paketvolymerna hos Posten ökar som mest med 60% under julmånaden. Liggtiden på paketen har minskat med cirka 15% sedan 2006 och är nu mindre än tre dagar. Den ökade omsättningstakten gör att ombuden kan hantera större volymer på samma yta. Posten har en viktig roll i den växande distanshandeln, mycket tack vare ombudsnätet och lantbrevbärarlinjerna. Postombuden ger en bra infrastruktur för distanshandeln och förbättrar tillgängligheten för kunderna. Posten expanderar i Norge Under året har Posten utökat sin verksamhet i Norge genom ett utlämningsnät med tillgång till cirka 700 utlämningsställen. Utlämningsställena marknadsförs under varumärket MyPack och finns i ICAs och Rimis butiker. Postens målgrupp är i första hand större distanshandelsföretag med behov av en stark partner för hela den nordiska marknaden. 19

Vårt miljöarbete. Miljöinformation om Posten Meddelande AB och Posten Logistik AB - två dotterbolag inom Postenkoncernen

Vårt miljöarbete. Miljöinformation om Posten Meddelande AB och Posten Logistik AB - två dotterbolag inom Postenkoncernen Vårt miljöarbete Miljöinformation om Posten Meddelande AB och Posten Logistik AB - två dotterbolag inom Postenkoncernen Ett -klart beslut. Miljöarbete en självklarhet för oss i Posten Att arbeta aktivt

Läs mer

POSTTIDNING A Framme nästa dag

POSTTIDNING A Framme nästa dag DPD MILJÖVARUDEKLARATION POSTTIDNING A Framme nästa dag Brevlådan töms Måndag-fredag Sönd- & helgdag För post till hela Sverige och övriga Världen 18.00 Sista minuten Endast Storgatan 13 20.00 Sista minuten

Läs mer

Policy för Miljö och hållbarhet

Policy för Miljö och hållbarhet Policy för Miljö och hållbarhet Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2017-04-25 116 Datum för fastställelse 2017-04-25 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Hållbarhet i flygbranschen

Hållbarhet i flygbranschen Hållbarhet i flygbranschen Framtidens lösning - vi kommer inte flyga mindre, vi kommer flyga grönare Flygets globala miljömål 2010-2020 ska bränsleeffektiviteten öka med 1,5% per år (just nu överträffar

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2009

Hållbarhetsredovisning 2009 09 Hållbarhetsredovisning 2009 Hertz är Sveriges ledande hyrbilsföretag. Med en så stark position följer ett stort ansvar gentemot miljön och företagets intressenter. Hertz arbetar därför sedan länge med

Läs mer

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank Miljö- och Hållbarhetspolicy Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2016-04-19 110. Datum för fastställelse 2016-04-19 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

limatsmarta Klimatsmarta logistiktjänster ogistiktjänster

limatsmarta Klimatsmarta logistiktjänster ogistiktjänster limatsmarta Klimatsmarta logistiktjänster ogistiktjänster Nordanå skall vara en attraktiv part när det gäller klimatsmarta logistiktjänster till företag i Sverige samt Europa. Vi skall också vara en attraktiv

Läs mer

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB 2008-01-01, reviderad 2011-08-01 Miljöledningssystem FC. AB Organisation och ansvar Ledningsgrupp Verkställande direktör Dan-Henrik Eriksson Ekonomi/ administration

Läs mer

Samma krav gäller som för ISO 14001

Samma krav gäller som för ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS är samma som ingår i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

Postenkoncernens uppförandekod

Postenkoncernens uppförandekod Postenkoncernens uppförandekod Uppförandekod - 3 Innehållsförteckning Koncernchefen har ordet... 3 Kunder... 4 Leverantörer och ombud... 6 Medarbetare... 8 Miljö... 13 Samhälle...14 Kodens tillämpning...16

Läs mer

Vikten av ett effektivt och säkert godsnät för en post- och logistikverksamhet

Vikten av ett effektivt och säkert godsnät för en post- och logistikverksamhet Vikten av ett effektivt och säkert godsnät för en post- och logistikverksamhet Erica Kronhöffer, vice president Environment & TQM Title Page of 1 presentation >View>Header and Footer Historiskt samgående

Läs mer

REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015

REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015 REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015 Naturvårdsverket 2016-09-26 Kristina von Oelreich Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2016-09-28 1 Bidra till de nationella miljömålen och FN:s

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

Miljöredovisning 2012 (inkl. internrevision 2011 )

Miljöredovisning 2012 (inkl. internrevision 2011 ) Miljöredovisning 2012 (inkl. internrevision 2011 ) Inledning Miljöredovisningen för 2012 sammanfattar det gångna året och redovisar uppfyllnad av mål. Miljöredovisningen fungerar både som ett internt och

Läs mer

Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Sekretess HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT

Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Sekretess HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT Ton CO2 LFV D-LFV 2009-035287 1(7) HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT Klimatfrågan är av central betydelse för det civila flygets utveckling och LFV arbetar kraftfullt med att minska verkets

Läs mer

Nordens ledande kommunikationsoch logistikföretag

Nordens ledande kommunikationsoch logistikföretag Nordens ledande kommunikationsoch logistikföretag PostNord i korthet 38,5 MDR SEK Omsättning 500 MSEK Justerat rörelseresultat, EBIT 6 100 Utlämningsställen i Norden 33 000 Medarbetare 142 miljoner paket

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2011

Delårsrapport januari mars 2011 Delårsrapport januari mars 2011 18 maj 2011 Minskad försäljning och lägre resultat möts med affärsutveckling och kostnadsanpassningar Resultat i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 10 032 (10 918)

Läs mer

Vårt hållbarhetsarbete

Vårt hållbarhetsarbete Vårt hållbarhetsarbete Hållbarhet är centralt för PostNords fortsatta utveckling Som ett av Nordens största företag spelar vi en viktig roll i regionens näringsliv och samhälle. Vi gör det möjligt för

Läs mer

Miljöhandlingsplan 2012

Miljöhandlingsplan 2012 Miljöhandlingsplan 2012 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av DSV:s styrelse 2012-02-14 2 Miljöhandlingsplan 2012 Bakgrund Rektor vid har den 5 mars 2009 beslutat att ska miljöcertifieras

Läs mer

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 Om Agility Agility, ett företag med rötterna i marknader under utveckling, effektiviserar varuflödeskedjor i några av världens mest utmanande miljöer. Miljöpolicy

Läs mer

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB Sida 1 av 6 MILJÖLEDNINGSSYSTEM MORA DATORER AB INNEHÅLL MILJÖPOLICY 3 RIKTLINJER FÖR MILJÖARBETET 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Organisation och ledarskap 3 Miljöledningssystem

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

POSTEN FÖR KOMMUNIKATIONS- OCH LOGISTIKLÖSNINGAR I VÄRLDSKLASS

POSTEN FÖR KOMMUNIKATIONS- OCH LOGISTIKLÖSNINGAR I VÄRLDSKLASS POSTEN FÖR KOMMUNIKATIONS- OCH LOGISTIKLÖSNINGAR I VÄRLDSKLASS Innehåll Väsentliga händelser Väsentliga händelser II Priser och utmärkelser II Koncernöversikt III Året i korthet 1 VD har ordet 2 Vision,

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Miljöledning Ecotraffic

Miljöledning Ecotraffic Miljöledning Ecotraffic Ecotraffic AB Postadress Box 1159 131 26 Nacka Strand Besöksadress Kungsholmstorg 16 112 21 Stockholm +46-(0)8-545 168 00 info@ecotraffic.se http://www.ecotraffic.se orgnr: 556473-0215

Läs mer

Energisession 2009. Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer

Energisession 2009. Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer Energisession 2009 Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer Fakta om Ragn-Sells Sveriges största miljö- och återvinningsföretag 2 800 anställda Verksamma

Läs mer

Tidningstjänst AB och miljön

Tidningstjänst AB och miljön Tidningstjänst AB och miljön Vårt långsiktiga mål Minska fossila bränslen mot transportsträcka med 15 % från 2009 till 2014. Miljöpolicy Tidningstjänst AB strävar efter att leverera Rätt tidning i rätt

Läs mer

Hållbarhetsprogram 2011

Hållbarhetsprogram 2011 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 HÅLLBARHETSPOLICY 3 VAROR 4 MÅL 4 KRETSLOPP 4 MÅL 4 TRANSPORTER 4 MÅL 4 ENERGI- OCH LOKALANVÄNDNING 5 MÅL 5 LEVERANTÖR 5 MÅL 5 MEDARBETARE 5 MÅL 5 KUNDEN I HÅLLBARHETSARBETET

Läs mer

Klimatneutrala godstransporter på väg

Klimatneutrala godstransporter på väg INFRASTRUKTUR DRIVMEDEL FORDON LOGISTIK FORSKNING Klimatneutrala godstransporter på väg Ett samarbetsprojekt mellan Preem Petroleum AB Schenker AB Volvo Lastvagnar AB Vägverket Göteborgs miljövetenskapliga

Läs mer

Regenber g & Hansson

Regenber g & Hansson Utgåva 1 (1)10 MILJÖPLAN 2006 Regenber g & Hansson Utgåva 1 (2)10 Regenberg & Hansson...1 1. Verksamhetsbeskrivning...3 2. Miljöledning...3 3. Miljöpolicy...5 4. Handlingsplaner...6 5. Inköpsrutiner...8

Läs mer

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap Miljöhandlingsplan 2014 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av prefekten 2014 02 17 2 Miljöhandlingsplan 2014 Bakgrund Rektor vid har den 5 mars 2009 beslutat att ska miljöcertifieras

Läs mer

Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt

Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt Miljöprestanda GRÖNA TON. Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt I förarsätet för miljön Växthuseffekten kan allmänt ses som det enskilt största miljöhotet i världen. Det är bakgrunden till

Läs mer

Vårt kvalitets- och miljöarbete

Vårt kvalitets- och miljöarbete Vårt kvalitets- och miljöarbete MÅLINRIKTAT KVALITETS- OCH MILJÖARBETE Temporent är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Med kunden i fokus arbetar vi målinriktat

Läs mer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer Cybercom GRI-Bilaga Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Rapporteringen av Cybercoms hållbarhetsarbete följer sedan 2011 riktlinjerna

Läs mer

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen. 2010 AFFÄRSPLAN 2013 AB Stora Tunabyggen Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.se BESÖK Vasagatan 27 TEL 0243-733 00 FAX 0243-733 70 E-POST info@tunabyggen.se BANKGIRO 465-2566 POSTGIRO 46 26 58-6 ORG

Läs mer

Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010

Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010 Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010 Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 2 (6) Innehållsförteckning 0. Hållbarhetspolicy...3 1. Varor...3 2. Avfall och kretslopp...4 3. Transporter...4

Läs mer

Miljöpolicy och miljömål 2009-2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna 2009-03-11

Miljöpolicy och miljömål 2009-2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna 2009-03-11 Miljöpolicy och miljömål -2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna -03-11 Stadsbyggnadsförvaltningen är miljöcertifierad Stadsbyggnadsförvaltningen är

Läs mer

Vårt mål är att bli den miljömässigt mest hållbara logistikleverantören i världen.

Vårt mål är att bli den miljömässigt mest hållbara logistikleverantören i världen. DB Schenker Miljöfrågan i fokus Vårt miljöarbete Presentation vid Kristianstads kommuns miljöfika, 2014-09-18 Annika Jönsson myschenker e-business EDI DB Schenkers övergripande miljömål Vårt mål är att

Läs mer

Miljöprogram 2013-2016

Miljöprogram 2013-2016 Datum 2012-10-04 Version 12 Upprättare Susanna Andersson, miljöchef Miljöprogram 2013-2016 Miljöpolitiskt måldokument Miljöpolitiskt måldokument för Landstinget Gävleborg Förord Denna skrift utgör ett

Läs mer

100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07

100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07 Företaget Malmö Airport Kund Social utveckling Miljö 100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07 Maria Bengtsson Chef Miljö och Infrastruktur Swedavia Malmö Airport Vår uppgift I korthet Våra tjänster

Läs mer

Vårt hållbarhetsarbete

Vårt hållbarhetsarbete Vårt hållbarhetsarbete Vi går i täten för hållbar utveckling i vår bransch! Vi vet att ni inte bara efterfrågar pålitliga, tillgängliga, och effektiva lösningar av oss. Ni efter frågar också ansvarsfulla

Läs mer

Posten Hållbarhetsredovisning

Posten Hållbarhetsredovisning 2006 Posten Hållbarhetsredovisning Innehåll VD-ord Hållbarhetsarbetet är en del av Postens affär, konkurrenskraft och erbjudande till kunden. Därför anstränger vi oss för att Posten ska vara ett ansvarsfullt

Läs mer

Hogia Transport Systems

Hogia Transport Systems Hogia Transport Systems Lösningar för miljöanpassade transporter hjälper företag utvecklas Hogia Transport Systems och miljön Vi lever idag i en värld med ett ständigt ökat behov av transporter för både

Läs mer

Inga krav utöver ISO 14001

Inga krav utöver ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS utgår från kraven i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

Miljöhandlingsplan Institutionen för data- och systemvetenskap

Miljöhandlingsplan Institutionen för data- och systemvetenskap Miljöhandlingsplan 2016 Institutionen för data- och systemvetenskap MILJÖHANDLINGSPLAN 2016 Fastställd av DSV:s styrelse 2016 02 23 2 MILJÖHANDLINGSPLAN 2016 Miljöhandlingsplan 2016 Bakgrund Rektor vid

Läs mer

Heini-Marja Suvilehto

Heini-Marja Suvilehto MILJÖANPASSAD UPPHANDLING AV TRANSPORTER Heini-Marja Suvilehto BEHOVS- ANALYS UPPHANDLING VILKA KRAV KAN MAN STÄLLA HÅLLBAR UPPHANDLING AV FORDON OCH TRANSPORTER UPPFÖLJNING BEHOVSANALYS FORDON Kan ni

Läs mer

Miljöpolicy. Det innebär att vi ska:

Miljöpolicy. Det innebär att vi ska: Miljöpolicy Med bibehållen god lönsamhet skall vi bidra till en långsiktigt hållbar utveckling, genom att erbjuda och utveckla effektiva transport- och logistiklösningar, med låg miljöbelastning. Det innebär

Läs mer

Fortum Värmes hållbarhetspolicy

Fortum Värmes hållbarhetspolicy (7) Fortum Värmes hållbarhetspolicy Denna hållbarhetspolicy är beslutad av styrelsen i AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad (Fortum Värme). Policyns principer skall följas av medarbetare i Fortum

Läs mer

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info Dagligvaruhandeln Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet. Det spar inte

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. miljöpolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. miljöpolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset miljöpolicy Genom Sahlgrenska Universitetssjukhusets (SU) miljöpolicy visar ledningen sitt engagemang, intentioner och avsikt med SU:s miljöarbete. Vi ska som en del

Läs mer

Miljöledning i staten 2016

Miljöledning i staten 2016 Miljöledning i staten 2016 Miljöledning i staten 2016 En sammanfattning av rapport 6761, april 2017 3 Sammanfattning För verksamhetsåret 2016 har samtliga 185 myndigheter som omfattas av förordning (2009:907)

Läs mer

PostNord januari-mars 2012 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 2012-05-10

PostNord januari-mars 2012 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 2012-05-10 PostNord januari-mars 212 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 212-5-1 Finansiell översikt Finansiell översikt jan-mar MSEK Q1 212 Q1 211 Förändring Rörelsens intäkter* 1 51 1 7-19 ±% Rörelsens

Läs mer

2 UNIT4 Agresso AB Miljöredovisning 2012

2 UNIT4 Agresso AB Miljöredovisning 2012 UNIT4 Agresso AB Miljöredovisning 2012 2 UNIT4 Agresso AB Miljöredovisning 2012 Ord från miljöchefen Våren är här och det har blivit dags att summera UNIT4 Agressos miljöarbete 2012. Just den här våren

Läs mer

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01 Preems miljöarbete Alternativa bränslen och Gröna korridorer Datum 2011-12-01 Syfte Föredragshållare Gröna korridorer Anders Malm, Logistikchef Korta fakta om Preem - 2010 Omsättning 87 miljarder SEK Ett

Läs mer

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEK vill att man vid användande av VÄRMEK-avtal ska känna sig säker på att man engagerar leverantörer som tar ansvar för sina produkter miljömässigt,

Läs mer

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG INFRASTRUKTUR DRIVMEDEL FORDON LOGISTIK FORSKNING, KNEG 1 Godstransporter på gott och ont Godstransporter på väg: en förutsättning för tillväxt står för 60 % av de totala godstransporterna i Sverige betydande

Läs mer

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29 PostNord januari-juni 212 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 212-8-29 Försvarad ad omsättning och underliggande lönsamhet under första halvåret 212 Finansiell översikt

Läs mer

OKQ8 och hållbar bilism

OKQ8 och hållbar bilism Hållbar bilism OKQ8 och hållbar bilism OKQ8 vill jobba med hållbarhet i hela leverantörskedjan från råvara till färdig produkt. Det är en förutsättning för att vi ska kunna garantera drivmedlens hållbarhetsprestanda.

Läs mer

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle 2014 Hälsofrämjande miljöarbete TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle Det finns en stark koppling mellan hälsa och miljö. I TioHundra AB jobbar vi med båda. Redan 2007 miljöcertifierades hela TioHundra

Läs mer

Hur kan vi som transportköpare

Hur kan vi som transportköpare Hur kan vi som transportköpare pare ställa krav och påverka p marknaden för r hållbar h gods- och logistikhantering? Per Haugland transportchef Vi på Servera ser oss inte som en grossist utan som en affärspartner

Läs mer

Posten Årsredovisning

Posten Årsredovisning Posten Årsredovisning Starkt Posten växer med förbättrad lönsamhet Tillgängligheten hos Postens ombud alltmer uppskattad Ett integrerat miljöarbete stärker Postens konkurrenskraft Nettoomsättningen ökade

Läs mer

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Fastställda av kommunfullmäktige 2002-12-18/ 111 Sid 1 Innehåll Sid Allmänt om dessa riktlinjer 3 Varför miljöledningssystem?. 3 Miljöledningsnivåer 3 Beskrivning

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ. Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY

LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ. Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY NORBERGSTRAPPAN AB 2 Företagsfakta Företagsnamn: Norbergstrappan AB Företagsadress: Svarvargatan 22,

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering

Läs mer

POLICY. Miljöpolicy för Solna stad

POLICY. Miljöpolicy för Solna stad POLICY Miljöpolicy för Solna stad POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

Att satsa på miljön är att satsa på livet

Att satsa på miljön är att satsa på livet SATSA PÅ MILJÖN! Att satsa på miljön är att satsa på livet JMS Mediasystem satsar stora resurser på sitt miljöarbete. Genom en öppen dialog med samarbetspartners, kunder, allmänhet, leverantörer, miljöorganisationer,

Läs mer

Miljö www.kalixtele24.se www.kalixtele24.se

Miljö www.kalixtele24.se www.kalixtele24.se Miljö Vi verkar för att belastningen på natur och miljö begränsas så långt som möjligt i våra kunduppdrag. Miljöledningssystem Miljöutredning MiljöPolicy Övergripande Miljömål detaljerade Miljömål Handlingsprogram

Läs mer

Miljöprogram , Region Gävleborg

Miljöprogram , Region Gävleborg Information Diarienr: Ej tillämpligt 1(5) Dokument ID: 07-182749 Fastställandedatum: 2016-03-16 Upprättare: Marie Helene M Molander Giltigt t.o.m.: 2017-03-16 Fastställare: Susanna Andersson Miljöprogram

Läs mer

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el.

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el. KLIMATBOKSLUT Det är dags att summera 2013 års klimatinventering. Tyréns årliga klimatinventering baseras på den internationella beräkningsstandarden The Greenhouse Gas Protocol. 1 Miljömässiga dimensionen

Läs mer

Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006

Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006 1 BESLUT 2003-12-18 Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006 Malmö högskolas miljöråd har under hösten tagit fram ett förslag till Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola.

Läs mer

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Inledande ord Jämtkraft är ett ansvarsfullt företag, som tar ansvar för den påverkan som verksamheten faktiskt innebär. Vi är medvetna om att

Läs mer

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013)

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) Utfärdare Revisorer Verksamheter Antagen den 22 november 2013 Innehåll Inledning... 4 Utfärdare... 4 Revisorer... 4 Verksamheter... 4 Definitioner och begrepp i standarden...

Läs mer

Att arbeta med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM

Att arbeta med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM Att arbeta med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM Arbetet med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM sker i åtta steg. Denna information beskriver övergripande hur arbetet är uppbyggt och hur ni startar det. Trots att

Läs mer

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Målet är att tydliggöra dekaner, prefekter och chefers ansvar i miljöarbetet/miljöledningssystemet. 12.00 13.00 Lunch 13.00 13.30 Eddi Omrcen, miljöchef

Läs mer

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter rollen för en drivmedeldistributör perspektiv

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter rollen för en drivmedeldistributör perspektiv OKQ8 Mot fossiloberoende transporter rollen för en drivmedeldistributör perspektiv Stationsnätet 1 Störst i Sverige med 750 stationer över hela landet, för såväl personbil som tung trafik 2 350 bemannade

Läs mer

PostNord rustar för framtiden. Fredrik Hammarqvist. Vi levererar!

PostNord rustar för framtiden. Fredrik Hammarqvist. Vi levererar! PostNord rustar för framtiden Fredrik Hammarqvist Vi levererar! PostNord i korthet 2014 40 mdr SEK OMSÄTTNING 351 MSEK RÖRELSERESULTAT, EBIT 38 000 MEDARBETARE PostNords organisation PostNord koncern PostNord

Läs mer

Kravspecifikation avseende postservicetjänster m.m.

Kravspecifikation avseende postservicetjänster m.m. Kravspecifikation avseende postservicetjänster m.m. 1. Postservicetjänster 1.1 Av de postservicetjänster som definieras under punkt 5 nedan omfattar upphandlingen de tjänster som anges under punkt 7. 1.2

Läs mer

Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion

Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion Hållbarhetspolicy Axfood AB ska sträva mot ständiga förbättringar av sitt arbete med miljö-, naturresurs- och sociala frågor. Grundläggande i arbetet är att arbeta

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Kvalitet NOP Bygg skapar byggnader och anläggningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö.

Kvalitet NOP Bygg skapar byggnader och anläggningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö. NOP Bygg i Luleå AB Kvalitets- och miljöpolicy 1. Kvalitet Kvalitet NOP Bygg skapar byggnader och anläggningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö.

Läs mer

Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU)

Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU) Beslutad 2007-10-05 Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU) Denna policy gäller i första hand verksamhet inom KF-koncernen och dess bolag. Det är vår strävan att denna policy även ska

Läs mer

Miljöpolicy. Miljöpolicy

Miljöpolicy. Miljöpolicy Miljöpolicy Innehållsförteckning Falköpings kommun som förebild 3 Internt miljöarbete 3 Fokusområden 4 Transporter 4 Lokaler 4 Mat 5 Dokumenttyp Policy Antagen av Kommunfullmäktige 2011-01-31 Dokumentansvarig

Läs mer

Strävan mot en hållbar utveckling - Miljöarbete på Universitetssjukhuset i Lund

Strävan mot en hållbar utveckling - Miljöarbete på Universitetssjukhuset i Lund Strävan mot en hållbar utveckling - Miljöarbete på Universitetssjukhuset i Lund Våra sju miljömål Universitetssjukhusets sju miljömål gäller under en tre års period. Varje division ska bryta ner dessa

Läs mer

Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016)

Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016) Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016) 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter Antagen den 25 augusti 2016 www.svenskkvalitetsbas.se 1 INNEHÅLL Inledning... 3 Syfte med standarden... 3 Föreningens

Läs mer

RAGN-SELLS KLIMATREDOVISNING 2014

RAGN-SELLS KLIMATREDOVISNING 2014 RAGN-SELLS KLIMATREDOVISNING 2014 Ragn-Sells klimatredovisning 2014 RAGN-SELLS KLIMATREDOVISNING 2014 Klimatmål 2020 ska Ragn-Sells ha minskat CO 2 -utsläppen från hela verksamheten med 20 % jämfört med

Läs mer

VD och koncernchef Lars Idermarks anförande vid PostNords årsstämma 2013

VD och koncernchef Lars Idermarks anförande vid PostNords årsstämma 2013 VD och koncernchef Lars Idermarks anförande vid PostNords årsstämma 2013 Observera: Det talade ordet gäller. Ärade stämmodeltagare, mina damer och herrar. Det har nu gått fyra år sedan fusionen mellan

Läs mer

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök Göteborgs universitet 2007-06-26 Intern miljörevision Exempel på frågor vid platsbesök Nedan finns exempel på frågor som kan ställas vid platsbesök inom den interna miljörevisionen. Ytterligare följdfrågor

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

Jonas Ogvall, Vd Svensk Digital Handel

Jonas Ogvall, Vd Svensk Digital Handel Jonas Ogvall, Vd EMOTA-EU Omvärldsbevakning & rapportering Riksdag Samhälle Press Leverantörer Påverkan & Förändring Betalningar & säkerhet EU-Bevakning Framtidssäkrar medlemmarnas digitala verksamhet

Läs mer

Miljöstrategi för Sollentuna kommun. Innehållsförteckning SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING. Antagen av fullmäktige 2014-xx-xx

Miljöstrategi för Sollentuna kommun. Innehållsförteckning SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING. Antagen av fullmäktige 2014-xx-xx för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2014-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Omfattning... 2 3 Miljöfrågorna i Sollentuna idag... 2 3.1 Styrkor... 2 3.2 Förbättringsmöjligheter... 2

Läs mer

Region Skånes Miljöbevis - checklista

Region Skånes Miljöbevis - checklista Region Skånes Miljöbevis - checklista Denna checklista består av kriterier som ni som mottagare av bidragsfinansiering från Region Skåne ska fylla i om ni får minst sex prisbasbelopp eller mer per tolvmånadersperiod.

Läs mer

Godstransportstrategi. Västra Götaland

Godstransportstrategi. Västra Götaland Godstransportstrategi Västra Götaland 2015-06-12 Vårt uppdrag Underlag till en godsstrategi Ett arbete i flera steg Sammanställa och konkretisera befintliga mål och visioner inom godstransprotområdet i

Läs mer

Goda exempel på miljöledning

Goda exempel på miljöledning Goda exempel på miljöledning Nedan har vi tagit fram några goda exempel på miljöpolicy, miljömål och miljöuppfyllelse från redovisningen Miljöledning i staten. Exemplen är hämtade från Försvarets materielverk,

Läs mer

Våra hållbarhetsmål. Hållbarhetsmålen godkändes av koncernledningen för Regional Unit (RU) Sweden i maj 2013 och gäller till december 2015.

Våra hållbarhetsmål. Hållbarhetsmålen godkändes av koncernledningen för Regional Unit (RU) Sweden i maj 2013 och gäller till december 2015. Våra hållbarhetsmål För att styra E.ONs hållbarhetsarbete i Norden har vi definierat elva hållbarhetsmål som täcker områdena Miljö, Medarbetare, Kunder och Leverantörer. en är baserade på vårt globala

Läs mer

Miljöredovisning Greencarrier 2012

Miljöredovisning Greencarrier 2012 Miljöredovisning Greencarrier 2012 Förord Greencarrier har sedan en längre tid ett etablerat miljötänkande och vi har alltid eftersträvat resurssnåla logistiklösningar för att minimera vår miljöpåverkan.

Läs mer

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013 hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013 Om Agility Agility, ett företag med rötterna i marknader under utveckling, effektiviserar varuflödeskedjor i några av världens mest utmanande miljöer. örnsköldsvik

Läs mer

L U N D S U N I V E R S I T E T. Kvalitets- och miljöledning

L U N D S U N I V E R S I T E T. Kvalitets- och miljöledning Kvalitets- och miljöledning 1 Kvalitet som begrepp Den internationella standarden för kvalitetsledning ger nedanstående definition i ISO 9000:2005 Ledningssystem för kvalitet Principer och terminologi:

Läs mer

Miljökrav vid upphandling av transporttjänster

Miljökrav vid upphandling av transporttjänster Miljökrav vid upphandling av transporttjänster Innehållsförteckning Kort presentation av Västra Götalandsregionen Miljöarbetet i Västra Götalandsregionen Inköpsprocessen Miljökrav tunga transporter Rätt

Läs mer