Posten Hållbarhetsredovisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Posten Hållbarhetsredovisning"

Transkript

1 Posten Hållbarhetsredovisning Postens ombud vinner i längden En infrastruktur för tillväxt i hela Sverige Miljöarbete för hållbar utveckling och stärkt konkurrens Posten ska ha ett högt förtroende hos kunderna Friska och engagerade medarbetare med kunden i fokus

2 Innehåll VD har ordet Klimatfrågan är en angelägenhet för alla. Samtidigt är det en balansakt: samhällsuppdraget och en ökad efterfrågan på våra tjänster får konsekvenser för miljön, säger Erik Olsson om Postens hållbarhetsarbete. Läs mer på sidan 4 Miljöarbete Miljöarbetet är en av hörnstenarna i Postens arbete med hållbar utveckling. Miljöarbetet bidrar till en hållbar utveckling och stärker Postens konkurrenskraft. Läs mer på sidan 6 Kunder Postens framgång är beroende av förmågan att förstå kundernas behov. En kontinuerlig och öppen dialog är en förutsättning för att lyckas. Läs mer på sidan 14 Postombud och leverantörer Postens relationer till ombud och leverantörer ska präglas av långsiktigt samarbete och ömsesidig utveckling. Läs mer på sidan 18 Medarbetare Att vara en av Sveriges största arbetsgivare förpliktigar. Postens personalpolitik inriktas på friskare och engagerade medarbetare. Läs mer på sidan 22 Strålfors Förmågan att uppfylla omfattande krav på kvalitet, riskhantering och miljöanpassning ger Strålfors allt fler komplexa uppdrag. Läs mer på sidan 28 Bolagsstyrning Posten ägs till 100% av svenska staten. Regeringen fattade under 2007 beslut om utökade krav för hållbarhetsinformation från statliga bolag. Läs mer på sidan 30 Översikt över Postens hållbarhetsarbete Postens hållbarhetsredovisning är utförd enligt de internationella G3- riktlinjerna från Global Reporting Initiative. Läs mer på sidan 38 Posten i korthet 1 Posten VD har ordet 4 Om Postens hållbarhets redovisning 5 Postens balanserade målbild 5 Postens miljöarbete 6 Postens kunder 14 Postombud och leverantörer 18 Postens medarbetare 22 Strålfors 28 Bolagsstyrning 30 Översikt av Postens hållbarhetsarbete 38 För verksamhetsåret 2007 publicerar Posten denna hållbarhetsredovisning samt en årsredovisning. Årsredovisningen redogör för Postens ekonomiska utveckling 2007 och förutsättningarna för bolagets långsiktiga konkurrenskraft. I hållbarhetsredovisningen utvecklas Postens långsiktiga hållbarhetsarbete med fokus på miljö och socialt ansvarstagande. Rapporterna finns på där även aktuell och fördjupande information om Postens arbete inom dessa områden publiceras löpande.

3 Posten i korthet Vision Posten levererar kommunikations- och logistiklösningar i världsklass till nöjda kunder Affärsidé Med Posten når man den man vill med försändelser i rätt tid, säkert och kostnadseffektivt. Posten ska skapa högt kund- och förädlingsvärde genom att kombinera fysiska och elektroniska flöden. Uppdrag Postens uppdrag är att säkerställa brev- och paketdistribution i hela Sverige och samtidigt utveckla värdet av statens aktieinnehav. Riksdagen har beslutat att Postens uppdrag att tillhandahålla rikstäckande kassaservice, vilket fullgörs genom dotterbolaget Svensk Kassaservice, upphör per den 31 december Posten Meddelande i Sverige Ledande på rikstäckande distributionslösningar för mottagare i hushåll och företag Posten Logistik i Norden Ledande på effektiva varuflöden från, till och inom Norden Strålfors i Europa Ledande på informationslösningar från första filen till sista milen 20 miljoner försändelser varje dag Genom de tre fokuserade kärnverksamheterna Posten Meddelande, Strålfors och Posten Logistik stärker Posten företags affärsverksamhet och underlättar svenska folkets vardag genom att leverera kommunikations- och logistiklösningar i världsklass. Med Posten är det möjligt att nå alla hushåll och företag snabbt, säkert och kostnadseffektivt oavsett om det handlar om ett enskilt brev, en elektronisk försändelse eller större logistiklösningar. Varje dag hanterar Posten över 20 miljoner försändelser i Sverige och över paket i Norden med en världsledande kvalitet och service. De gränsöverskridande flödena till och från resten av världen sker via ett nätverk av dotterbolag och samarbetspartners. Genom Postens landsomfattande ombudsnät med serviceställen i Sverige och cirka 700 utlämningsställen i Norge är det bland annat möjligt att hämta distanshandlade försändelser, vardag som helg. Med över medarbetare och en omsättning på nära 30 miljarder kronor är Posten också ett av Sveriges största företag. 1

4 Posten 2007 Hållbar utveckling HÅLLBAR UTVECKLING Postens mål är att förena ekonomisk lönsamhet med ett socialt ansvarstagande och ett aktivt miljöarbete. SOCIALT ANSVAR Socialt ansvar för Posten innebär att utveckla medarbetarskap, ledarskap och engagemang bland medarbetarna. Det handlar också om att stärka relationerna med olika intressenter i samhället. MILJÖ Miljöansvar för Posten innebär att utveckla hållbara logistiklösningar och aktivt arbeta för att minska företagets miljöpåverkan. EKONOMI Posten ska bidra till en positiv samhälls utveckling genom att vara ett lönsamt och konkurrenskraftigt företag och genom att upprätthålla en viktig infrastruktur för samhället. MSEK, om ej annat anges ) 2005 Koncernen Nettoomsättning Rörelseresultat Rörelsemarginal, % 2) 6,6 5,1 5,0 Resultat efter finansnetto Resultat efter skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten Avkastning på eget kapital, % Soliditet, % Medelantal anställda 3) ViP, Vi i Posten, index Sjukfrånvaro i procent av arbetstiden 6,5 7,8 8,2 NKI, Nöjd Kund Index ) Strålfors förvärvades den 22 maj ) Rörelseresultat/rörelsens intäkter (nettoomsättning och övriga rörelseintäkter). 3) Medelantal anställda beräknat enligt BFNAR 2006:11. nettoomsättning vip-index sjukfrånvaro MSEK % ,

5 Miljömål Beslut fattades om ett koncernövergripande miljömål som innebär att minska koldioxidutsläppen i förhållande till nettoomsättningen med 15% från 2006 till Ny uppförandekod Styrelsen beslutade i december om en ny uppförandekod som ersätter Postenkoncernens policys. Ökat kundfokus För att öka kundfokus och erbjuda mer kvalificerad service verkar Posten sedan den 1 januari 2007 i en ny verksamhetsstruktur med tre specialiserade bolag: Posten Meddelande, Strålfors och Posten Logistik. POSTEN MEDDELANDE STRÅLFORS POSTEN AB POSTEN LOGISTIK SVENSK KASSASERVICE Bättre processer För att förbättra processerna runt reklamationer och fakturering genomfördes åtgärdsprojekten FöRe respektive Bättre Faktura. Förmånspaketet En digital plattform, Förmånspaketet, togs i bruk för hela Posten med syftet att ge varje medarbetare en överblick över alla de förmåner man har som anställd i Posten. Minskad bränsleförbrukning Ett nytt system från företaget Greater Than infördes för att minska bränsleförbrukningen hos Postens lastbilstransporter 3

6 Genom våra miljö satsningar stärker vi vår konkurrenskraft VD har ordet Affärsverksamheten och miljöfrågorna hand i hand För Posten blev 2007 ett mycket framgångsrikt år. Vi redovisade vårt bästa rörelseresultat från kärnverksamheterna i Postens 371- åriga historia samtidigt som omsättningen ökade till nära 30 miljarder kronor. Vi har en unik infrastruktur för att förmedla försändelser till alla hushåll och företag i hela Sverige. Med detta följer också ett ansvar att både begränsa vår klimatpåverkan och hjälpa våra kunder att nå sina miljömål. Miljö ett prioriterat område Medvetenheten om ändliga naturresurser och hur vi behöver agera för att dämpa effekterna på klimatet ökar. Miljöperspektivet är därför en fråga vi allt oftare diskuterar med våra kunder. Vår ambition är, och måste vara, att utveckla lösningar som kan begränsa vår och våra kunders klimatpåverkan. Utmaningen är att klara detta samtidigt som vi växer som logistikpartner och levererar vårt samhällsuppdrag som innebär att brev och paket ska hämtas och lämnas varje vardag, 52 veckor om året över hela Sverige. I Posten är miljöarbetet sedan många år en viktig del i den löpande verksamhetsstyrningen från tjänsteutveckling till faktisk leverans. I vårt löpande arbete optimerar vi våra transporter och brevbärarturer, utbildar chaufförer i miljöeffektivt körsätt och vi uppgraderar kontinuerligt vår fordonspark. Nu är målet att ta Postens miljöarbete till en ännu högre nivå. Under året antog styrelsen ett koncernövergripande miljömål om att reducera koldioxidutsläppen i relation med nettoomsättningen med 15 procent fram till Genom våra satsningar på miljöområdet stärker vi både vår egen konkurrenskraft och möjliggör för våra kunder att reducera sin miljöpåverkan från meddelande- och varuflöden. Ett tydligare Posten alltmer uppskattat Att stärka kundernas och allmänhetens förtroende för Posten är ett viktigt mål. Första året i den nya verksamhetsstrukturen med tre specialiserade bolag; Posten Meddelande, Strålfors och Posten Logistik visar att vi har kunnat föra en mer konstruktiv dialog med våra kunder utifrån deras specifika behov. Vi ser också att tillgängligheten som våra Postombud i Sverige ger uppskattas alltmer. Särskilt glädjande är att de som ofta använder våra tjänster också tillhör våra mest nöjda kunder. Den positiva trenden bekräftades i Svenskt Kvalitetsindex för Trots den positiva utvecklingen har vi mer att göra. Det måste bli lättare både att vara kund och att bli kund i Posten. Vi har en leveranskvalitet som är världsledande. Men det kommer alltid att finnas tillfällen då det går fel. Då ska vi bli bättre på att lyssna, förklara och åtgärda. Medarbetarna våra främsta ambassadörer Det engagemang och ansvar som våra medarbetare visar är viktigt i varje kundmöte. Det är en styrka att engagemanget och trivseln har förbättrats i Posten trots de stora förändringar som har genomförts i organisationen de senaste åren. En annan viktig framgångsfaktor är Postens hälsoarbete. Sedan 2004 har vi lyckas minska sjukfrånvaron från dryga 9 procent till 6,5 procent. Det är naturligtvis bra för både de enskilda medarbetarna och för Posten som företag. Bara senaste årets minskning innebär cirka 100 miljoner kronor lägre kostnader på årsbasis. Alla i Posten fortsätter nu att bidra till en positiv samhällsutveckling genom att arbeta långsiktigt mot målet att vara ett lönsamt och konkurrenskraftigt företag som upprätthåller en viktig och hållbar infrastruktur i samhället. Erik Olsson VD och Koncernchef 4

7 Om Postens hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisningen behandlar Postens ekonomiska, miljömässiga och sociala ansvarstagande. Den beskriver Postens inriktning, arbete och resultat inom de områden som omfattas av begreppet hållbarhet. Syftet är att öka förståelsen för Postens verksamhet och stärka förtroendet för företaget. En bedömning har gjorts utifrån vilka frågor som anses relevanta för Postens intressenter och de huvudsakliga målgrupperna för hållbarhetsredovisningen: kunder, ägare, medarbetare, politiker, myndigheter och samarbetspartners. Detta har även varit utgångspunkten för den indelning av kapitel som Posten valt för redovisningen. Redovisningsprinciper Postens hållbarhetsredovisning grundar sig på internationella riktlinjer för en hållbarhetsredovisning. Riktlinjerna har tagits fram av Global Reporting Initiative (GRI). Utifrån dessa har Posten värderat vilka GRI-indikatorer som är relevanta för Postens verksamhet. Ambitionen är att öka jämförbarheten över tid, med fokus på resultat och måluppfyllelse i rapporteringen i takt med de framsteg Posten gör. På sidorna finns en sammanställning över GRIs rekommendationer samt hänvisningar till var informationen redovisas i Postens hållbarhetsredovisning. Redovisningen är inte verifierad av tredje part. Postens ambition är att nästa års hållbarhetsredovisning ska vara verifierad genom oberoende granskning och bestyrkande. Posten kommer därmed att uppfylla de av staten i december 2007 utfärdade riktlinjerna för rapportering gällande räkenskapsår Där inget annat anges omfattar uppgifterna Postens svenska verksamhet och helägda bolag i Sverige. Strålfors, som nu integreras i Postenkoncernen, redovisas tills vidare i ett separat avsnitt om inget annat anges. Postens balanserade målbild Posten beslutade 2003 att följa upp verksamheten utifrån en balanserad målbild. Målbilden innefattade fem målområden; Lönsamhet, Förtroende kapital, Kostnadseffektivitet, Konkurrenskraft och Medarbetare. Styrelsen beslutade även om mål nivåer för utgången av perioden Från och med 2008 lyfts även Postens miljömål in i den balanserade målbilden, vilket innebär att målområdet Kostnads effektivitet ersätts med målom rådet Miljö och Kvalitet. Den balanserade målbilden är samtidigt grunden för uppföljningen av Postens arbete med hållbar utveckling där Postens övergripande mål är att förena ekonomisk lönsamhet med ett socialt ansvarstagande och ett aktivt miljöarbete. Måltalen för 2009 beslutades av koncernstyrelsen i december lönsamhet Mål Avkastning 10% 15% Soliditet 25% 30% förtroendekapital Mål NKI Corporate image 0,4 0,6 MEDARBETARE ÄGARE PROCESSER KUNDER konkurrenskraft Mål KKI medarbetare Mål ViP Sjukfrånvaro 7,5% 6,7% kostnadseffektivitet Mål Kostnader/ Intäkter 97,5% utgår 2008 Kvalitet 97,1% 96,8% Målet nått under

8 postens miljöarbete Miljöarbete för långsiktiga affärer 6 V Varje vardag levererar Posten brev och paket till alla hushåll och företag i hela Sverige. Verksamheten förutsätter transporter som påverkar miljön. I egenskap av Sveriges största transportör har Posten ett särskilt ansvar att bedriva ett aktivt miljöarbete. Under många år har miljöhänsyn därför varit en del i styrningen av verksamheten hela vägen från tjänsteutveckling till faktisk leverans. Postens ambition är att erbjuda resurseffektiva lösningar för meddelande och varuflöden som är snabba och säkra och som samtidigt innebär att såväl Posten som kunderna minimerar påverkan på miljön. Miljöarbetet bidrar också till att stärka Postens konkurrenskraft. Mål Postens prioriterade miljömål är att begränsa klimatpåverkande utsläpp från verksamheten. Detta ska uppnås genom att systematiskt förbättra verksamhetens miljöeffektivitet. Under 2007 har Posten fastslagit ett nytt koncernövergripande mål inom ramen för koncernens balanserade målbild för minskade utsläpp av koldioxid de kommande åren. Målet är att minska koldioxidutsläppen i förhållande till nettoomsättning med 15% från 2006 till En mer utvecklad miljöstrategi Enligt Naturvårdsverket orsakas ungefär en tredjedel av koldioxidutsläppen i Sverige av transportsektorn. Det är den snabbast växande sektorn när det gäller miljöpåverkan. Klimatförändringarna har under 2007 fått stor uppmärksamhet och kraven på åtgärder blir allt tydligare. Väg- och flygtransporter står för den största miljöpåverkan av Postens verksamhet. Postens miljöpolicy fokuserar därför framförallt på transporterna och fastslår att Posten ska ta ett miljöansvar utöver gällande lagstiftning. Posten har sedan många år bedrivit ett strategiskt miljöarbete och vidtagit åtgärder för att minska företagets miljöbelastning såsom att utbilda förare i bränslesnål körning, öka andelen tågtransporter, öka återvinningen, ställa miljökrav vid upphandling och effektivisera energianvändningen. Posten har under 2007 vidareutvecklat sitt miljöarbete och miljö är ett av Postens fem prioriterade strategiska områden på koncernnivå. En mer utvecklad miljöstrategi håller även på att tas fram och beräknas vara klar Postens koldioxidutsläpp uppgick till cirka ton 2007, avseende direkta emissioner från transporter. Det är en ökning med 1,7 % jämfört med Koldioxidutsläppen i förhållande till omsättning har minskat från 9,32 ton/msek till 8,86 ton/msek. Detta beror på ökad omsättning i kombination med att transporterna blivit något effektivare. Nytt för 2007 är också att det finns i snitt 3% inblandning av biobränsle i dieseln vilket minskar koldioxidutsläppen något. Miljöledningssystem Posten bedriver ett systematiskt miljöarbete med stöd av miljöledningssystem certifierade enligt ISO Miljöledning är en integrerad del i Postens verksamhetssystem

9 och sedan 2006 är hela kärnaffären certifierad enligt standarden. Inom verksamhetssystemet finns verktyg och rutiner för rapportering av miljöavvikelser. Alla medarbetare kan dessutom lämna in förbättringsförslag som sedan förs vidare till aktuell chef för beslut. Miljökompetens För att miljöfrågorna ska integreras i verksamheten utbildas alla Postens medarbetare i miljöfrågor. Chefer och verksamhetsansvariga genomgår dessutom en obligatorisk miljödiplomering. De har ett särskilt ansvar för att Posten lever upp till gällande miljölagstiftning och att miljöarbetet bedrivs proaktivt inom det egna verksamhetsområdet. Över chefer och specialister har diplomerats. Miljöhänsyn vid tjänsteutveckling Miljöpåverkan ska vara en del av beslutsunderlaget vid alla större förändringar. Posten genomför därför miljökonsekvensutredningar vid utvecklingsprojekt och förändringar av verksamheten samt vid tjänsteutveckling. Genom att kartlägga till exempel koldioxidutsläpp och buller säkerställs att Posten följer miljölagstiftningen. Miljöaspekterna är integrerade i Postens UtvecklingsMetodik (PUM), som används vid tjänste- och verksamhetsutveckling. Livscykelanalyser används för att identifiera tjänsternas miljöpåverkan. Analysen omfattar hela livscykeln av den granskade tjänsten, vilket innefattar utvinning av råvaror, produktion och distribution av energi (drivmedel, värme och el), posthantering samt fordonsservice. Med livscykelanalyserna som grund kan Posten erbjuda miljövarudeklarerade tjänster enligt EPD-systemet (Environmental product Declaration). Miljövarudeklarationerna ger en objektiv och jämförbar beskrivning av tjänsternas miljöprestanda. Distributionen av Posttidningar blev, som första postprodukt i världen, miljövarudeklarerad under Under året har EPD: er tagits fram även för 1:a-klassbrev, ekonomibrev, företagspaket, postpaket, posttidningar och direktreklam. Miljövarudeklarationerna granskas och certifieras av Det Norske Veritas. Tydlig miljöprofil ger stärkt konkurrenskraft Allt fler av Postens företagskunder väger in miljöaspekter i sina köpbeslut. Inom ramen för Postens attitydmätningar Nöjd Kund Index (NKI) och Konkurrenskraftindex (KKI) mäts både kundernas uppfattning om huruvida Posten agerar miljömedvetet och hur viktigt miljöarbetet är vid val av leverantör. Resultaten visar att de kunder som ställer tydliga miljökrav, och därigenom har kunskap om Postens miljöarbete, generellt sett har gott förtroende för miljöarbetet. Ny direktreklamtjänst En betydande andel av de företag som använder adresserad direktreklam (ADR) anger att miljöarbetet hos distributören är viktigt eller mycket viktigt enligt KKI. För att möta denna efterfrågan har Posten under hösten 2007 lanserat en tilläggstjänst. I korthet innebär tjänsten följande: obeställbara försändelser, som inte kan delas ut på grund av till exempel en felaktig 7

10 postens miljöarbete adress, returneras inte till avsändaren utan samlas istället in och återvinns på ett säkert och miljöriktigt sätt. Kunderna får också möjlighet att kompensera för de koldioxidutsläpp som genereras av deras ADR-distribution genom bidrag till kvalitetssäkrade projekt som leder till minskade koldioxidutsläpp i motsvarande grad. Detta kallas för koldioxidkompensering. Insatser för miljöeffektiva transporter Posten förnyar kontinuerligt sin fordonsflotta till fordon med förbättrad miljöprestanda som ett led mot effektivare vägtransporter. Under 2007 stod nyare fordon av Euro-klass 3, 4 och 5 för 70% (58%) av körd sträcka i Postens vägtransporter. Äldre fordon av Euro-klass 0 och 1 är i princip utfasade. Under slutet av 2006 ersatte Posten flygtransporter med större och äldre jetplan med mindre och modernare propellerplan. Detta innebar en beräknad minskning av flygets koldioxidutsläpp med över 20%. På grund av större behov av flygtransporter till följd av ökad försäljning har Posten behövt hyra in extra plan, vilket har gjort att koldioxidutsläppen inte har minskat så mycket som tidigare beräknats. I tätbebyggda områden använder Posten idag cirka elfordon för brevutdelning. Postens bilar inom brevbäringen uppfyller kraven enligt miljöklass 2005 (Renault Kangoo). Regummerade däck utan PAH-olja används både till tunga och lätta fordon. Vid fordonsunderhåll används i möjligaste mån miljömärkta produkter. All service ska ske vid anläggningar som uppfyller gällande lagkrav. Utbildning för att minska bränsleförbrukningen Postens vägtransporter uppgår årligen till mer än 30 miljoner mil. Förbättrad bränsleeffektivitet innebär minskade koldioxidutsläpp och kostnader. Därför utbildas Postens förare i bränslesnål körning. Utbildningen kan minska den relativa bränsleförbrukningen med upp till 10%. Sammanlagt har cirka förare inom brevbäringen genomgått denna heldagsutbildning. Utöver detta har Poståkeriet infört ett nytt system från företaget Greater Than för minskning av bränsleförbrukning med tunga fordon. Reviderad resepolicy Den reviderade resepolicyn slår fast att miljöanpassade transporter i möjligaste mån ska väljas vid tjänsteresor. Exempelvis används miljötaxi som förval i Stockholmsområdet. Miljökrav vid upphandling av transporter och leverantörer Posten ställer miljökrav på alla upphandlade transporter. Några exempel är: GREEN CARGO KLIMATINTYG 2007 Postens samlade godstransporter i Sverige, utförda av Green Cargo under 2006, har en klimatpåverkan av mindre än 10 gram koldioxid per nettotonkilometer. Posten har erhållit Green Cargo Klimatintyg Dessa transporter utfördes till största delen med eltåg som drivs med el från vattenkraft, med kompletterande dieseltågstransporter. Beräkningsmodellen och dess tillämpning är granskad av Deloitte AB. Jan Sundling, Vd Green Cargo är det enda rikstäckande godstransportföretaget vars transporter är märkta med miljömärkningen Bra Miljöval. Posten deltar i Transport branschens klimatinitiativ som har initierats av Green Cargo. Flera andra transportföretag verksamma i Sverige har an slutit sig till initiativet som syftar till att minska transport branschens koldioxidutsläpp. 8

11 Transportören ska ha ett systematiskt miljö arbete. I första hand ska leverantörer som är certifierade enligt ISO väljas. Tunga fordon ska vara utrustade med motorer av Euroklass 2 eller bättre. Däck ska vara fria från HA-oljor i slitbanan. Endast bensin och diesel av miljöklass 1 får användas. Förare ska vara utbildade i bränslesnål körning. Vid sidan av transporter ställer Posten även miljökrav på såväl produkter som leverantörer. I första hand ska leverantörer som är certifierade enligt ISO väljas. De leverantörer som Posten handlar av för mer än kronor per år, eller har särskild miljöpåverkan på Postens verksamhet, ska bedömas utifrån miljösynpunkt. Grundläggande miljökrav är en del av utvärderingen av samtliga leverantörer. transportsträcka fördelat på transportslag koldioxidutsläpp fördelat på transportslag Flyg 1% Lätta fordon 56% Tåg 1% Tunga fordon 43% Flyg 12% Personbil 21% Tåg 0% Lastbilstransporter 67% Den största andelen av Postens koldioxidutsläpp kommer från lastbilar som står för 67% av utsläppen, medan flygtransporterna står för 12%. CO2-utsläppen avser direkta emissioner från transporter. Tjänsteresor ingår ej. Tågens körsträcka är räknad som vagnkilometer för att så långt möjligt kunna vara jämförbara med lastbilstransporter. Miljösamarbete 1 Posten deltar i miljösamarbetet Postal Environmental Network (PEN), inom vilket europeiska postföretag utbyter erfarenheter och kunskap i syfte att främja bästa praxis på miljöområdet. Miljömärkta tågtransporter Sedan 2001 transporteras den största delen av ekonomibreven på järnväg istället för med lastbil mellan Postens terminaler. En livscykelanalys visar att detta har minskat ekonomibrevets påverkan på växthuseffekten med cirka 40%. Posttågen uppfyller Svenska Naturskyddsföreningens krav för Bra Miljöval. 9

12 postens miljöarbete Ökad energieffektivitet Arbetet med energieffektivisering pågår kontinuerligt. Exempelvis minskade energianvändningen med hela 20%, motsvarande en årlig besparing på cirka 10 MSEK, efter att ett energieffektiviseringsprogram genomförts på samtliga sorteringsterminaler under Ett arbete med uppdatering av både brev- och paketterminalernas energiplaner har inletts under Under 2007 har också energianalyser genomförts på Postens samtliga 9 ODR-terminaler. Analyserna visar på en besparingspotential kopplat till belysning, värme och ventilation samt maskinparken. Besparingspotentialen bedöms vara 10%. Energieffektivisering genomförs även på brevbärarkontoren med målet att minska kontorens energianvändning och skapa en bättre inomhusmiljö. Energianalyser av 45 kontor under visade på en besparingspotential på cirka 15%, där de viktigaste åtgärderna omfattar värme- och ventilationsoptimering samt belysningsstyrning. Utifrån de 45 testkontoren har en checklista tagits fram, som verktyg för energieffektivisering hos övriga utdelningskontor. I samarbete med energileverantören har Posten också under 2007 påbörjat ett projekt med tariffoptimering för brevbärarkontoren. Genomförandet äger rum under 2008 och berör i första hand 25 brevbärarkontor. Initiativet beräknas minska den fasta elkostnaden med cirka kronor för varje kontor. Test av ny miljödiesel I samarbete med flera transportaktörer, däribland Waxholmsbolaget, Scania och Volvo Penta, deltog Posten Logistik i planeringen av ett internationellt pilotprojekt för test av nästa generations biodiesel. Dieseln, som kan framställas ur en blandning av olika vegetabiliska och animaliska fetter har mycket goda miljöegenskaper. Syftet var att testa drivmedlets tekniska egenskaper genom 30% inblandning i vanlig diesel. Posten Logistiks åtagande var att använda drivmedlet i ett begränsat antal lastbilar i Stockholmsområdet. Pro- Postens miljöarbete historik Posten har bedrivit ett aktivt miljöarbete under många år. Här är ett antal viktiga milstolpar i miljöarbetet de senaste tio åren. Posten Logistik certifieras enligt ISO Utbildning i effektivt körsätt (eco driving) för chaufförer startar. Affärsområde Brev miljöcertifieras. Brevtåget (ekonomibreven transporteras med höghastighetståg istället för med lastbil mellan sorteringsterminalerna). Tågtransporterna uppfyller kraven för Bra Miljöval. Miljökalkyl med kundspecifika miljödata för tjänsten företagspaket. 10

13 Postens uppfattning är att drivmedel, oavsett råvara, ska produceras på ett hållbart sätt Effektiv körning Under 2007 har ett nytt system från företaget Greater Than införts som syftar till att minska bränsleförbrukning hos Postens lastbilstransporter. Systemet innebär att bränsleförbrukningen och förarnas körsätt registreras. Förarna får konkreta råd om hur de kan minska bränsleförbrukningen. Resultatet har varit positivt, den genomsnittliga minskningen har varit nära 5%. jektet sökte delfinansiering från EU men ansökan avslogs. Inga prov med den nya biodieseln har genomförts av Posten Logistik. Trots att tillverkaren av biodieseln, Neste Oil i Finland, aktivt deltagit i framtagandet av kriterier för hållbar produktion av palmolja har Greenpeace under hösten 2007 uppmanat transportaktörer i Sverige att inte använda diesel baserad på palmolja (som skulle utgöra en del av råvaran till biodieseln i projektet). Postens uppfattning är att drivmedel oavsett råvara ska produceras på ett hållbart sätt. Posten avser att även fortsättningsvis delta i försök med nya drivmedel. Miljösamarbete 2 Posten deltar i PostEurops Green House Gas Reduction Programme, som är ett samarbete med målet att reducera verksamhetens koldioxidutsläpp med 10% de kommande fem åren. Postens Miljödiplomering införs, obligatorisk utbildning för alla chefer. Över elfordon används i brevbäringen. Första hållbarhetsredovisningen. Hela Postkoncernen miljö- och kvalitetscertifieras enligt ISO och ISO % av avfallet återvinns förare i brevbäringen är utbildade i effektivt körsätt. Certifierade miljövarudeklarationer för brevtjänster, direktreklam och pakettjänster Energieffektiviseringsprogram på brev- och paketterminaler. Miljöpolicyn revideras för att ge tydligt fokus på klimatfrågor. Livscykelanalyser införs för brevtjänsterna. Certifierade miljövarudeklarationer för Posttidningar AB. Över elfordon används i brevbäringen personer är utbildade i Postens Miljödiplomering. Nytt koncernövergripande miljömål avseende koldioxidutsläpp. Direktreklamtjänst med mindre miljöpåverkan lanseras. 11

14 postens miljöarbete Buller från verksamheten Buller från transporter och terminaler förekommer i varierande utsträckning och utgör en betydande miljöaspekt lokalt i Postens verksamhet. Störningsgraden beror på under vilken tid på dygnet bullret uppkommer och hur det upplevs av de närboende. Ett ärende gällande buller från Poståkeriets terminal i Umeå prövades av Miljööverdomstolen under För att minska terminalens buller till de närboende färdigställde Posten under föregående år ett bullerplank vilket resulterade i lägre och godkända bullernivåer. Avfallshantering Posten arbetar aktivt med att öka återvinningen och minimera mängden avfall. Huvuddelen av Postens avfall omfattas av ett gemensamt system för uppföljning och redovisning av avfallsmängder och återvinning. Under 2007 gick 93% av avfallet till materialåtervinning. Det avfall som uppstår i Postens verksamhet består främst av papper, wellpapp och trä. Tillståndspliktig verksamhet Posten Frimärken har tillstånd enligt miljöbalken för tillverkning av tryckcylindrar till frimärksproduktionen. Tryckcylindrarna beläggs med krom och koppar. Vid denna process uppstår metallhaltigt sköljvatten som kan påverka miljön vid utsläpp via avloppsvattnet. Posten Frimärken har därför ett slutet avloppssystem för sköljvatten, som sedan omhändertas av SAKAB AB. Posten Frimärken uppfyller samtliga miljövillkor som anges i tillståndet och några avvikelser har inte inträffat under året. Verksamheten bedöms inte medföra någon risk för betydande miljöpåverkan. Risk för förorenad mark Risk för eventuella utsläpp till mark orsakad av till exempel oljeutsläpp från Postens fordon beaktas och hanteras genom förebyggande åtgärder och säkerhetsrutiner vid terminaler och uppställningsplatser. Posten har exempelvis anlagt avrinningsytor vid terminaler som leder eventuella utsläpp till infiltration i gruslager för att undvika förorening av dagvatten. Tvätt av fordon sker vid särskilda anläggningar för att undvika utsläpp av kemikalier till mark och vatten. Postens verksamhet bedöms inte medföra någon risk för förorening av marken. Avfallshantering i Posten 2007 Avfall ton/år % Papper Wellpapp/kartong Plast Glas 1 0 Metall Trä Farligt avfall 8 0 Brännbart Deponi Totalt transportemissioner 1), koldioxid transportemissioner fördelning av euroklassade fordon för tunga transporter i postens brevoch paketprocesser Ton ) 1) Från Postens inrikestransporter exklusive Strålfors. 2) ton kommer från fossilt bränsle och ton från biobränsle. Ton Kolmonoxid Kväveoxid Kolväten Partiklar Transportemissioner är beräknade utifrån för brukningen av fossila bränslen i Postens inrikes transportsystem. Värdena för 2006 och 2007 bygger på nya emissionsvärden per liter drivmedel som tagits fram av Nätverket Transporter och Miljön (NTM). De transportsätt som ingår i redovisningen är bil, lastbil och flyg. De fossila drivmedel som används är bensin och diesel av miljöklass 1och flygfotogen klass Jet A1. % av körd sträcka EURO-5 EURO-4 EURO-3 EURO-2 EURO-1 Med Euroklasser avses de EU-direktiv som reglerar avgas-emissioner från fordon. Klassningen sker från 0 och uppåt där miljökraven skärps successivt. Vid upphandling av transporter är Postens krav lägst EURO-2. 12

15 Stadium ställer miljökrav Varje år anländer drygt en miljon kollin till det 100-tal Stadiumbutiker som finns i Sverige, Danmark och Finland. Sedan den 1 januari 2008 ansvarar Posten Logistik för detta. Cirka tio bilar och släp går dagligen från Stadiums distributionscentral i Norrköping. Med den flexibilitet och kapacitet som är så viktig på vår marknad måste vi kunna transportera och hantera varor med hög effektivitet i hela Norden. Posten och Stadium arbetar tillsammans med ständiga förbättringar i våra logistik- och produktionslösningar. Därutöver har Postens miljöansvar haft stor betydelse i upphandlingen, berättar Daniel Johansson, distributionsansvarig på Stadium. Stadium ställer krav på ett aktivt miljöarbete hos företagets leverantörer genom en nyligen framtagen kravplattform. Plattformen som tagits fram av en grupp företag inom kläd- och sportbranschen ställer krav inom sex olika områden: Miljö och trafiksäkerhet i verksamhetsledningen, lagefterlevnad, alkohol och droger, utsläpp av växthusgaser, hastigheter och utsläpp av hälsoskadliga ämnen. I takt med att Stadium har vuxit har vi behövt ta ett helhetsgrepp på frågor som rör hållbar utveckling. Vi har valt Posten för att de har haft bra svar på de frågor och krav vi har haft vad gäller miljön och även andra transportfrågor. Att Posten tydligt redovisar företagets miljöpåverkan underlättar också för oss när vi ska analysera vilken inverkan vår verksamhet har på miljön, säger Daniel Johansson. Vi har valt Posten för att de har bra svar på de frågor och krav vi har haft vad gäller miljön och även andra transportfrågor 50 elförbrukning postens terminaler GWh 60 Ton/MSEK 10 8 koldioxidutsläpp/ nettoomsättning 8,86 I dag finns drygt 100 Stadiumbutiker i Sverige, Danmark och Finland. Målet är att vara en av de fem största sportkedjorna i Europa. Antalet anställda uppgår totalt till cirka och omsättningen 2006 uppgick till cirka 4,3 miljarder kronor mål

16 postens kunder Ökad lyhördhet inför kundernas behov N Nästan alla Sveriges företag och hushåll har en relation till Posten. Genom sin breda och frekventa kontaktyta med hushåll och företag i såväl städer som på landsbygden från norr till söder, har Posten en konkurrensfördel jämfört med andra postaktörer på den svenska marknaden. Postens kunder består av såväl stora som små företag, organisationer, offentlig förvaltning, kommuner, landsting och privatpersoner. Företagskunderna står för 95% av intäkterna. Samtidigt är privatpersoner mottagare av 70% av de försändelser Posten distribuerar. Ökat kundfokus i ny organisation Posten prioriterar att öka förtroendet hos sina kunder samt att ge en bättre och mer kvalificerad service. Enligt koncernpolicyn för kundbemötande ska Posten bemöta sina kunder på ett affärsmässigt sätt som kännetecknas av enkelhet, vänlighet, snabba besked och ett personligt engagemang. Därutöver ska Posten alltid leverera högsta kvalitet. Utifrån kundernas krav på en tydlig och konkurrenskraftig affärspartner, samt de olika förutsättningar som finns på meddelande- och logistikmarknaderna, har Posten skapat en tydligare och mer specialiserad organisation anpassad för respektive marknad. I den nya verksamhetsstrukturen fokuseras arbetet på att utveckla specialistkompetens för att ge kunderna ännu mer kvalificerad service. Engagemang ger kvalitet i världsklass Kunderna ska kunna räkna med att Posten levererar högsta kvalitet varje dag. Postens kvalitetspolicy föreskriver att alla medarbetare tar ansvar för kvaliteten i arbetet. Varje chef ska inom sitt ansvarsområde se till att det finns lokala anvisningar om tilllämpningen av policyn och att medarbetarna arbetar efter dessa. Att eftersträva kvalitet i alla led ligger helt i linje med Postens vision att leverera kommunikationsoch logistiklösningar i världsklass och är en förutsättning för att skapa nöjda kunder. Krav på hög leveranskvalitet finns också angivet i Postens samhällsuppdrag i vilket det finns krav på att minst 85% av övernattförsändelserna ska levereras inom ett dygn. Något som Posten överträffade även under 2007 med en leveranskvaliteten på övernattförsändelser på 94,5%. Uppföljning av kundernas förtroende Posten följer regelbundet upp kundernas uppfattning om företaget genom attitydundersökningen Nöjd Kund Index (NKI). NKI mäter hur nöjda kunderna är med service, kvalitet och tjänsteutbud. Resultaten omsätts i handlingsplaner i syfte att åtgärda de områden där Posten behöver bli bättre. Under 2007 uppgick NKI till 63. Utvecklingen av NKI skiljer sig åt mellan bolagen Posten Meddelande och Posten Logistik. Kunder till Posten Logistik, vilka utgörs av företagskunder, är mest nöjda var resultatet 67 enheter, en förbättring med en enhet jämfört med föregående år. Företagskunderna är framförallt nöjda med Postens företagscenter. NKI för Posten Meddelande, som har både företags- och privatkunder, låg på 61 enheter. Resultaten från NKI i båda bolagen visar samtidigt att det finns områden där Posten behöver bli bättre; exempelvis förenkla de administrativa rutinerna kring fakturering och hantering av reklamationer och ge information snabbare till företagskunder vid tillfälliga störningar i Postens distributionsnät. Privatkundernas förtroende för Posten har ökat under året. Kvalitetsområden som tydlighet och information har fått bättre omdömen. Privatkunderna ger även höga betyg för hur det fungerar att uträtta ärenden hos ombuden och hur Posten hanterar deras post både avseende brevbärarnas agerande och leveranskvaliteten. Posten behöver emellertid fortsätta göra det lättare för privatkunderna att komma i kontakt med Posten, de upplever att de ännu inte vet vart de ska vända sig med frågor om Posten och dess tjänster. Utifrån kundernas synpunkter vidtar Posten åtgärder för att förbättra kundnöjdheten. Bland annat har kunderna haft synpunkter på Postens rutiner runt reklamationer och faktureringen varför Posten satt igång två större åtgärdsprojekt som syftar till att förbättra dessa rutiner. Som en följd 14

17 av detta arbete har antalet reklamationer minskat med cirka under Andelen reklamationer motsvarade under 2007 cirka 0,003% av det totala antalet skickade försändelser. Detta ska sättas i relation till att Posten hanterar cirka 20 miljoner fösändelser per dygn. I huvudsak rör reklamationerna försenade och förlorade försändelser. Målet är att snabbt och professionellt hantera felaktiga fakturor samt även minimera antalet. Fakturorna ska vara tydliga och enkla att förstå och kunderna ska snabbt få återkoppling vid händelse av klagomål. Konkurrenskraftiga lösningar med hög leveranssäkerhet Ett av Postens koncernövergripande mål är att erbjuda hög leveranssäkerhet och tjänster som är prisvärda och enkla att använda. Med hjälp av Postens Konkurrenskraftsindex (KKI) mäts i vilken utsträckning kunderna anser att Posten lever upp till detta mål. Postens konkurrenskraft var fortsatt stark under 2007 då KKI uppgick till 72 (72). Resultaten visar att Posten står sig väl gentemot konkurrenterna när det gäller leveranssäkerhet och enkelhet. Som huvudaktör på den svenska meddelandemarknaden är Posten i vissa fall förhindrad att använda priset som konkurrensmedel, vilket påverkar utfallet. Kontakten med Posten Kunderna möter Posten via ett antal olika kanaler. Privatpersoner kan genom Postombuden utföra sina postärenden i livsmedelsaffärer, i närbutiker och på bensinstationer. Hos Frimärksombuden kan privatpersoner också köpa frimärken och ett urval av förfrankerade kuvert. Det senaste året visar NKI att en fjärdedel av Postens privatkunder har haft en personlig kontakt med Postens brevbärare. Det gör brevbärarna till den viktigaste kontaktytan efter postombuden. Företag som är stora kunder till Posten har en egen kontaktperson inom respektive bolag, medan mindre företagskunder vänder sig till Postens Företagscenter. På Företagscentret kan kunderna få hjälp med det mesta från utkörning och hämtning av brev och paket, till lösningar som stödjer hela försäljningsflödet. Under 2007 har särskilda satsningar gjorts på cirka 70 Företagscenter med syfte att stärka det lokala kundmötet. Förutom de lokala mötesplatserna runtom i landet (Postombud, Frimärksombud % kvalitet, 1:a klassbrev , nöjd kund index (nki) mål 2006 mål 2009 Svenskt Kvalitets - index 2007 Svenskt Kvalitetsindex för 2007 bekräftade den uppåtgående trenden för Posten. Både Postens privat- och företags kunder blir allt nöjdare med Postens tjänster. Resultatet visar att Posten i allt större utsträckning lever upp till kundernas förväntningar. 15

18 postens kunder och Företagscenter) kan kunderna även kontakta Posten genom de centrala mötesplatserna hemsidan, kundtjänst och reklamationscenter. Posten har en av Sveriges mest besökta hemsidor och kundtjänsten är en av Sveriges mest använda. I den nya verksamhetsstrukturen finns även specialiserade kundtjänster för respektive bolag. Kunskapsutbyte tillsammans med kunder Varje år arrangerar Posten ett antal kundevenemang och aktiviteter som vänder sig till köpare av Postens tjänster i en mängd olika branscher. Smart kommunikation, som arrangerades för första gången 2007, riktar sig till kunder inom administrativ kommunikation. Sammanlagt 500 befintliga och potentiella kunder på VD-, marknadschefs- och IT-chefsnivå i Göteborg, Malmö och Stockholm samlades för att diskutera samspelet mellan fysisk och elektronisk kommunikation. Under evenemanget delades Smart kommunikation-priset ut för att premiera ett företag som ökat antingen effektiviteten, lojaliteten eller försäljningen med hjälp av sin kommunikation års vinnare var Stadium. Visioner & Verklighet riktar sig till Posten Logistiks viktigaste kunder och samarbetspartners. I år var det första gången på 2000-talet som arrangemanget var förlagt till både Göteborg och Stockholm vilket gav fler företag möjlighet att delta. För sjätte året i rad delades Posten Logistics Awards ut till den organisation som skapat den mest effektiva, innovativa och kreativa logistiklösningen års pristagare var Hennes & Mauritz. Distanshandelsforum anordnas årligen av Posten tillsammans med branschorganisationen Svensk Distanshandel. Syftet är att utbyta erfarenheter och främja ett gott samarbete mellan branschens aktörer. DR-dagen är Postens årliga arrangemang för direktreklam. Det vänder sig till marknadschefer, reklamstrateger, kreatörer och andra kommunikatörer. Årets tema var morgondagens reklammarknad. På DR-dagen koras även vinnarna i Guldlådan, Postens tävling i bästa svenska direktreklam. Fokus kundsäkerhet I takt med att konkurrensen ökar blir kundsäkerhet en allt viktigare fråga. Det är av avgörande betydelse för Postens framgång att kunderna känner sig trygga med att deras försändelser kommer att nå fram till mottagaren. Postens säkerhetsprocesser är 16

19 certifierade enligt BS 7799 och ISO/IEC Detta innebär att Posten har systematiska angreppssätt för att styra, utföra och mäta resultatet av sitt säkerhetsarbete. Certifieringen medför att Posten har lättare att erbjuda kunderna rätt säkerhet. Andelen anmälda reklamationer av det totala antalet försändelser I huvudsak rör reklamationerna försenade och förlorade försändelser, där felaktigt angiven adressat är en vanlig bakomliggande orsak. Även bedrägerier och stöld av brev och paket registreras som förlorade försändelser i Postens system. Postens lilla lathund syftar till att informera om Postens erbjudande och roll. Posten hanterar cirka 20 miljoner försändelser per dygn. Av dessa reklameras 0,003%. Fördelning av anmälda reklamationer 2007 Orsak Totalt Försenad 16% Skadad försändelse 10% Saknat innehåll 5% Felaktigt redovisat PF-belopp 11% Förlorad försändelse 55% Övrigt 3% 100% Bättre tillgänglighet till postservice Sverige landsbygd är i förändring. Sedan 1950 har andelen svenskar som bor på landsbygden nästan halverats. Urbaniseringen i Sverige innebär att tillgången till en god och trygg service på landsbygden försämrats. Sedan 1995 har drygt 20% av livsmedelsbutikerna försvunnit. Mindre orter har även förlorat offentlig service såsom skolor och vårdcentraler. Posten står däremot för en motsatt utveckling. Service för brev- och paketärenden hanteras idag av Post- och Frimärksombuden, vilket har lett till att antalet serviceställen på landsbygden har ökat. De generösa öppettiderna som ombuden kan erbjuda har också inneburit en kraftigt ökad tillgänglighet till postservice i hela landet. Enligt Postens undersökning, Posten service 2007, vet sju av tio landsbygdsbor var de ska uträtta sina postärenden och tre av fem anser att de kan uträtta postärenden när de vill. Både privatpersoner och företag är nöjda med Postens tjänster på landsbygden. Mer än 90% är nöjda och störst andel nöjda finns bland de drygt hushåll och företag som betjänas av lantbrevbärare. Postens lantbrevbärarlinjer fungerar som mobila postombud då de utöver postutdelning hanterar brev- och paketärenden samt erbjuder kassaservice. Möjligheten att handla varor på distans och hämta ut dem hos ett postombud, via sin lantbrevbärare eller få det hemskickat direkt Både privatpersoner och företag är nöjda med Postens tjänster på landsbygden till postlådan gör det möjligt att utveckla landsbygden och upprätthålla en god service i delar av Sverige som annars ofta saknar delar av den samhälleliga infrastrukturen. 17

20 postombud och leverantörer Ökad tillgänglighet och bättre service G Genom samarbetet med starka varumärken som har rikstäckande butiksnät kan Postens kunder uträtta postärenden och hämta eller skicka paket på kvällar och helger samtidigt som de uträttar andra ärenden. För kunderna betyder det ökad tillgänglighet och för postombuden innebär detta ett tillfälle för merförsäljning i Sverige. Postens huvudpartners är Ica, Axfood, OKQ8 och Pressbyrån/7-Eleven. Postombuden får ekonomisk ersättning för att erbjuda Postens sortiment och tjänster. Butikens geografiska läge och öppettider, hur väl butikslösningen passar postverksamheten och god affärsetik är några av de kriterier Posten utvärderar när man etablerar ett nytt postombud. Posten samarbetar även med Glesbygdsverket, ATG och Svenska Spel. Ambitionen är att landsorts- och glesbygdsbutiker ska kunna erbjuda tjänster från samtliga dessa verksamheter inklusive Posten. Det gör att servicenivån upprätthålls på mindre orter och i glesbygd samt att butikernas möjlighet att överleva ökar. Posten för en kontinuerlig dialog med Postombuden för att säkerställa att de uppfyller kraven. Dessutom har ett certifieringsprogram för ombudens anställda införts. Under 2007 utvecklades ett interaktivt verktyg för att certifiera all butikspersonal och hittills har mer än medarbetare genomgått det. För att förbättra driftsäkerheten och stabiliteten i systemen har Posten under 2007 även bytt ut viss utrustning hos ombuden, som exempelvis datorer och skrivare. Både kunderna och handlarna upplever att systemen har blivit snabbare och antalet reklamationer och supportärenden har minskat. Av ombuden lär sig Posten vad som skapar försäljning i butik, och under året har nöjd partner index, npi (exkl svensk kassaservice) Index Vår Höst Nöjd Partner Index, NPI (exkl Svensk Kassaservice) Nöjd Partner Index är en undersökning där Postombuden och frimärksombuden får svara på frågor om kvaliteten i samarbetet med Posten. Undersökningen bland Postombuden görs två gånger per år och bland frimärksombuden en gång per år. Undersökningen görs inte anonymt eftersom målet är att använda resultatet till att identifiera förbättringsområden och åtgärder för varje individuellt ombud. Posten nådde nästan sitt högt ställda mål för NPI på 78 med ett utfall för 2007 på 77. Anledningen till att Posten inte helt nådde målet beror främst på att en ny pakethanteringsprocess har tagits i bruk under sommaren vilket kräver en viss inkörningsperiod. 18

21 flera aktiviteter genomförts med syfte att förbättra informationen om Postens tjänster till kunderna samt öka försäljningen. I samarbete med De handikappades riksorganisation har Posten utarbetat riktlinjer för att göra ombuden tillgängliga för alla. För de cirka 120 ombud som ännu inte möter alla krav på tillgänglighet har Posten tagit fram en handlingsplan. Målet är att alla ombud skall vara tillgänglighetsanpassade senast Distanshandeln De senaste åren har distanshandeln ökat väsentligt. Postens och HUI:s (Handelns utredningsinstitut) e-barometer visar att de svenska e-handelsföretagens försäljning steg med 20% under tredje kvartalet Under en genomsnittlig månad lämnar Postens ombud ut cirka en miljon paket med varor som inhandlats på distans. Paketvolymerna hos Posten ökar som mest med 60% under julmånaden. Liggtiden på paketen har minskat med cirka 15% sedan 2006 och är nu mindre än tre dagar. Den ökade omsättningstakten gör att ombuden kan hantera större volymer på samma yta. Posten har en viktig roll i den växande distanshandeln, mycket tack vare ombudsnätet och lantbrevbärarlinjerna. Postombuden ger en bra infrastruktur för distanshandeln och förbättrar tillgängligheten för kunderna. Posten expanderar i Norge Under året har Posten utökat sin verksamhet i Norge genom ett utlämningsnät med tillgång till cirka 700 utlämningsställen. Utlämningsställena marknadsförs under varumärket MyPack och finns i ICAs och Rimis butiker. Postens målgrupp är i första hand större distanshandelsföretag med behov av en stark partner för hela den nordiska marknaden. 19

Posten Årsredovisning

Posten Årsredovisning Posten Årsredovisning Starkt Posten växer med förbättrad lönsamhet Tillgängligheten hos Postens ombud alltmer uppskattad Ett integrerat miljöarbete stärker Postens konkurrenskraft Nettoomsättningen ökade

Läs mer

Posten Hållbarhetsredovisning

Posten Hållbarhetsredovisning Posten Hållbarhetsredovisning 2005 Samarbetspartners sid 18 Medarbetare sid 20 Om Posten Posten är ett av Nordens största företag inom meddelande- och logistiktjänster. Med drygt 30 000 medarbetare och

Läs mer

POSTEN FÖR KOMMUNIKATIONS- OCH LOGISTIKLÖSNINGAR I VÄRLDSKLASS

POSTEN FÖR KOMMUNIKATIONS- OCH LOGISTIKLÖSNINGAR I VÄRLDSKLASS POSTEN FÖR KOMMUNIKATIONS- OCH LOGISTIKLÖSNINGAR I VÄRLDSKLASS Postens Årsredovisning Väsentliga händelser Väsentliga händelser II Koncernöversikt III Ekonomisk översikt 1 VD har ordet 2 Strategi och mål

Läs mer

Posten Norden. Hållbarhetsredovisning 2009. Bygget av Nordens bästa kommunikations- och logistikbolag har börjat

Posten Norden. Hållbarhetsredovisning 2009. Bygget av Nordens bästa kommunikations- och logistikbolag har börjat Posten Norden Hållbarhetsredovisning 2009 Bygget av Nordens bästa kommunikations- och logistikbolag har börjat Innehåll Viktiga händelser 2009 Koncernöversikt s.i s.ii Posten Norden 2009 i sammandrag s.1

Läs mer

Vårt miljöarbete. Miljöinformation om Posten Meddelande AB och Posten Logistik AB - två dotterbolag inom Postenkoncernen

Vårt miljöarbete. Miljöinformation om Posten Meddelande AB och Posten Logistik AB - två dotterbolag inom Postenkoncernen Vårt miljöarbete Miljöinformation om Posten Meddelande AB och Posten Logistik AB - två dotterbolag inom Postenkoncernen Ett -klart beslut. Miljöarbete en självklarhet för oss i Posten Att arbeta aktivt

Läs mer

Posten Årsredovisning

Posten Årsredovisning 2006 Posten Årsredovisning Innehåll Kort om 2006 1 VD har ordet 2 Vision, affärsidé, mål och strategier 4 Handlingsprogram 6 Händelser under året 8 Den europeiska meddelandeoch logistikmarknaden 9 Meddelanden

Läs mer

BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING

BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING Form och layout: IK Stockholm Tryckort: Stockholm juni 2011 Tryckeri: Printcenter PAPPER: Omslag: Brun Board, 100% returpapper,

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning SWEDOL Hållbarhetsredovisning 2012 1963-2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar

Läs mer

Vårt hållbarhetsarbete

Vårt hållbarhetsarbete Vårt hållbarhetsarbete Hållbarhet är centralt för PostNords fortsatta utveckling Som ett av Nordens största företag spelar vi en viktig roll i regionens näringsliv och samhälle. Vi gör det möjligt för

Läs mer

HÅLL BARHETS REDOVISNING

HÅLL BARHETS REDOVISNING HÅLL BARHETS REDOVISNING INNEHÅLL 3 4 6 10 14 18 21 22 Vi skapar nytt värde 60-åring med återvinning i fokus Vi tar ansvar för miljön Vi bedriver ansvarsfulla affärer Vi vårdar våra relationer med kunder

Läs mer

BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING

BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING B R I N G C I T Y M A I L H Å L L B A R H E T S R E D O V I S N I N G Innehåll Inledning...3 Tankar från VD...4 Bring Citymail vilka är vi?...7 Strategi och ansats...11

Läs mer

Addtechs Hållbarhetsredovisning 2013/2014

Addtechs Hållbarhetsredovisning 2013/2014 Addtechs Hållbarhetsredovisning 2013/2014 Redovisningens syfte och mål Syftet med denna hållbarhetsredovisning är att beskriva Addtechkoncernens mål, strategier och styrning samt ansvarstagande, risker

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2012

Hållbarhetsredovisning 2012 Hållbarhetsredovisning 2012 Välkommen till Hertz hållbarhetsredovisning 2012 Hertz arbetar sedan länge för att bidra till en hållbar samhällsutveckling. De produkter och tjänster som Hertz erbjuder kan

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning 09 Hållbarhetsredovisning Välkommen till Hertz hållbarhetsredovisning 2009 Hertz är Sveriges ledande hyrbilsföretag. Med en så stark position följer ett stort ansvar gentemot miljön och företagets intressenter.

Läs mer

Årsredovisning 2010. med hållbarhetsredovisning. Posten Norden

Årsredovisning 2010. med hållbarhetsredovisning. Posten Norden Årsredovisning 2010 med hållbarhetsredovisning Posten Norden Innehåll Förvaltningsberättelsen omfattar sidorna 1-5 samt 8-53 Sid. n 2010 i sammandrag 3 n Koncernöversikt 4 n VD har ordet 6 n Väsentliga

Läs mer

SJ AB Hållbarhetsredovisning 2007

SJ AB Hållbarhetsredovisning 2007 SJ AB Hållbarhetsredovisning 2007 Innehåll 1 VD har ordet 2 Strategi och vision 2 Definition av hållbarhet 2 Risker och möjligheter 2 Hållbarhetsansats 3 Indikatorer 4 Intressentdialog 6 Ekonomisk hållbarhet

Läs mer

VINJETT Årsredovisning 2014

VINJETT Årsredovisning 2014 VINJETT Årsredovisning 2014 med hållbarhetsredovisning Vår vision Swedol är den partner som bäst tillgodoser den professionella användarens behov och önskemål 1 SWEDOLS ÅRSREDOVISNING 2014 Hållbarhet Hållbar

Läs mer

INNEHÅLL. Ett nytänkande företag att lita på 4 Året i korthet 2014 8 Nu ritar vi om kartan för textilåtervinning 10

INNEHÅLL. Ett nytänkande företag att lita på 4 Året i korthet 2014 8 Nu ritar vi om kartan för textilåtervinning 10 innehåll INNEHÅLL Ett nytänkande företag att lita på 4 Året i korthet 2014 8 Nu ritar vi om kartan för textilåtervinning 10 ORGANISATION Styrelse 74 Koncernledning 76 ETT HÅLLBART IL RECYCLING Vi tar sikte

Läs mer

Välkommen till PostNord

Välkommen till PostNord Välkommen till PostNord Vår ambition är att ständigt finnas tillgängliga och ge både företags- och privatkunder bästa möjliga service med hög kvalitet. Därför utvecklar vi löpande vår verksamhet enligt

Läs mer

Posten Norden. Årsredovisning 2009. Bygget av Nordens bästa kommunikations- och logistikbolag har börjat

Posten Norden. Årsredovisning 2009. Bygget av Nordens bästa kommunikations- och logistikbolag har börjat Posten Norden Årsredovisning 2009 Bygget av Nordens bästa kommunikations- och logistikbolag har börjat KONCERNENS FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE INNEHÅLL Koncernens förvaltningsberättelse omfattar sidorna I III,

Läs mer

Ragn-Sells Miljöredovisning 2008

Ragn-Sells Miljöredovisning 2008 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Ragn-Sells Miljöredovisning 2008 Inledning Utvecklande förändringsarbete 2008 Transporter Effektiva transporter sparar både miljö och ekonomi Avfallshantering Minskade utsläpp

Läs mer

Hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2011

Hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2011 Hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2011 Innehållsförteckning Sida GRI kapitel 3 VD har ordet 1 4 Erfarenheter från världens alla hörn 2 5 Sjupunktsprogrammet 6-9 Så här arbetar DB Schenker med

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning 10 Hållbarhetsredovisning Välkommen till Hertz hållbarhetsredovisning 2010 Hertz är Sveriges ledande hyrbilsföretag. Med en så stark position följer ett stort ansvar och en möjlighet att påverka samhället

Läs mer

Hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2013

Hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2013 Hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2013 Innehållsförteckning Sida GRI kapitel 3 VD har ordet 1 4 Hållbar utveckling i fokus för logistiklösningarna 2 5 Sjupunktsprogrammet 6 10 Så här arbetar DB

Läs mer

Resultatrapport 2013 del av hållbarhetsredovisning

Resultatrapport 2013 del av hållbarhetsredovisning Årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2013 Resultatrapport 2013 del av hållbarhetsredovisning Om Swedavias rapportering Denna resultatrapport är ett komplement och ska läsas som en bilaga till Swedavias

Läs mer

SJ 08 SJ AB hållbarhetsredovisning 2008

SJ 08 SJ AB hållbarhetsredovisning 2008 SJ 08 SJ AB hållbarhetsredovisning 2008 Innehåll VD har ordet 2 Strategi och vision 3 SJ i samhället 10 SJ och Miljö 14 SJs medarbetare 22 Att skapa kundnytta 28 Redovisningsprinciper 32 Bestyrkanderapport

Läs mer

RAGN-SELLS ANLÄGGNINGAR OCH KONTOR, SVERIGE

RAGN-SELLS ANLÄGGNINGAR OCH KONTOR, SVERIGE HÅLLBARHETSREDOVISNING 2014 RAGN-SELLS ANLÄGGNINGAR OCH KONTOR, SVERIGE Region Nord Boden Bollnäs Borlänge Gävle Luleå Nordmaling Robertsfors Själevad Skellefteå Smedjebacken Sollefteå Sundsvall Söråker

Läs mer

VI BYGGER JÄRNVÄG 2013

VI BYGGER JÄRNVÄG 2013 2013 VI BYGGER JÄRNVÄG Infranord är ledande i Norden på att bygga och underhålla järnväg. Vi erbjuder innovativa lösningar, effektiva processer och branschledande kompetens för framtidens säkra och miljömässigt

Läs mer

VI BYGGER JÄRNVÄG 2013

VI BYGGER JÄRNVÄG 2013 2013 VI BYGGER JÄRNVÄG Infranord är ledande i Norden på att bygga och underhålla järnväg. Vi erbjuder innovativa lösningar, effektiva processer och branschledande kompetens för framtidens säkra och miljömässigt

Läs mer

Posten Årsredovisning 1998

Posten Årsredovisning 1998 Posten Årsredovisning 19 19 i korthet Postkoncernens rörelseintäkter ökade under 19 med knappt 4 procent och uppgick till 24 359 Mkr (23 424). Koncernens resultat 19 efter finansiella poster uppgick till

Läs mer