Vårt miljöarbete. Miljöinformation om Posten Meddelande AB och Posten Logistik AB - två dotterbolag inom Postenkoncernen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vårt miljöarbete. Miljöinformation om Posten Meddelande AB och Posten Logistik AB - två dotterbolag inom Postenkoncernen"

Transkript

1 Vårt miljöarbete Miljöinformation om Posten Meddelande AB och Posten Logistik AB - två dotterbolag inom Postenkoncernen

2

3 Ett -klart beslut. Miljöarbete en självklarhet för oss i Posten Att arbeta aktivt med miljöfrågor är viktigt för oss i Posten. Som samhällsägt företag och en av Sveriges största transportörer har vi ett särskilt ansvar att bidra till en hållbar utveckling. Miljöarbetet ska genom en öppen dialog med våra kunder, leverantörer och andra intressenter också stärka förtroendet för oss som företag. Transporterna ökar och utgör ett växande globalt miljöproblem. I takt med att kunskapen ökar om effekterna av koldioxidutsläpp och klimatpåverkan, ökar också omvärldens krav och förväntningar på transportsektorn vad gäller miljöanpassning. Skärpt miljölagstiftning och tydligare miljökrav från våra kunder innebär att vi hela tiden måste förbättra oss och driva miljöarbetet vidare. I den här skriften kan du läsa mer om hur vi arbetar med miljöfrågor, om våra mål, aktiviteter och resultat. Vi är stolta över det vi har åstadkommit hittills, men samtidigt väl medvetna om att mycket återstår att göra. MATS EKDAHL, POSTENS KVALITETS- OCH MILJÖCHEF 3

4 Vi alla våra chefer. Vår miljöpåverkan Postens uppdrag är att erbjuda brev- och paketservice i hela Sverige. Varje dag besöker vi 4,5 miljoner hushåll och företag. Transporterna är därför Postens största miljöpåverkan. Varje år kör vi över 30 miljoner mil och förbrukar 72 miljoner liter drivmedel, vilket medför ett årligt koldioxidutsläpp på ca ton. Våra mest betydande miljöaspekter är: Utsläpp från transporter koldioxid, kväveoxider, partiklar m.m. Förbrukning av drivmedel bensin, diesel, flygbränsle Buller Elförbrukning Vårt arbetssätt VERKSAMHETSSYSTEM För att få struktur och systematik i vårt miljöarbete omfattas hela Postens kärnaffär av miljöledningssystem certifierat enligt ISO Dessutom har följande dotterbolag och enheter inom Posten ISO certifikat: Posten Frimärken Posten Cargo Center AB Posten Sjukvårdslogistik AB Hultbergs Inrikes Transporter Sverige AB Posten Express (P.EX. AB) ANSVAR OCH KOMPETENS En förutsättning för att utveckla miljöarbetet och minska miljöpåverkan är att våra medarbetare har tillräcklig miljökompetens. Därför utbildas alla i Posten i miljöfrågor. MILJÖDIPLOMERADE CHEFER För Postens chefer gäller ett särskilt ansvar för att Posten lever upp till gällande miljölagstiftning, och att miljöarbetet bedrivs på ett proaktivt sätt inom det egna verksamhetsområdet. Därför genomgår alla chefer och verksamhetsansvariga en webbaserad utbildning, Postens Miljödiplomering. Sedan utbildningen infördes 2003 har över 1900 personer diplomerats. 4

5 Postens miljöpolicy Posten tar ansvar för en hållbar samhällsutveckling. Med ett logistiknät där stora volymer försändelser dagligen transporteras är ett miljöansvar utöver gällande lagstiftning en naturlig del av verksamheten. Posten tar sitt ansvar genom att: arbeta kontinuerligt för att minska miljöpåverkan från transporter. arbeta förebyggande genom att ta hänsyn till miljöaspekter vid tjänsteutveckling, projekt och andra förändringar. föra en öppen dialog om miljöarbetet med kunder, ägaren, leverantörer, allmänheten och andra intressenter. utnyttja energi och andra naturresurser effektivt. Varje chef ska inom sitt ansvarsområde säkerställa att miljöhänsyn är en naturlig del av verksamheten. Förutsättningar ska skapas så att varje medarbetare kan arbeta i linje med miljöpolicyn. Koncernfunktion Miljö & Processkvalitet ansvarar för koncernens miljöfrågor, koncerngemensamma miljöaktiviteter, uppföljning och redovisning.

6 På mot renare transporter. Våra miljömål Posten skall långsiktigt reducera klimatpåverkan från den egna verksamheten till ett minimum. En av målsättningarna är att ersätta så mycket fossil energi som möjligt med alternativ energi. Posten har skrivit på PostEuropes klimatintiativ där målsättningen är att minska CO2-utsläppen med 10% fram till Viktiga delmål för att nå det övergripande CO2-målet: Minska bränsleförbrukningen Minska elförbrukningen Mål för ökad materialåtervinning finns också. Våra aktiviteter Transporter UTBILDNING I BRÄNSLESNÅL KÖRNING Alla Postens förare utbildas i bränslesnål körning, både våra brevbärare och förarna i Poståkeriet. Utbildningen ger ökad medvetenhet och leder till lägre bränsleförbrukning och minskade koldioxidutsläpp. I brevbäringen har hittills över förare genomgått denna heldagsutbildning och den relativa bränsleförbrukningen (liter/mil) har minskat med ca 6%. MÄSTARE I TEKNIK- OCH EKONOMIKÖRNING NAMN: Dag Hedqwist ÅLDER: 49 YRKE: Lantbrevbärare och instruktör ÅR I POSTEN: 30 kört bil i alla år Jag älskar att köra bil! Och kan jag göra det med mindre miljöpåverkan blir det ännu roligare! Förr tävlade jag mycket i motorsport, då var det inte mycket miljötänkande om jag ska vara ärlig I och med Postens utbildning i bränslesnål körning har jag börjat att tänka på ett annat sätt. Att planera sin körning och vara uppmärksam i trafiken sparar faktiskt inte bara bensin utan också tid. Dessutom slits bilen mindre och olyckorna blir färre. Nästan alla mina kursdeltagare brukar, trots att de inte tror det själva, vid utbildningsdagens slut köra jämförelseslingan på kortare tid och med ungefär 10% lägre bränsleförbrukning. Dags tips för att bli en vinnare i trafiken: Planera din körning och kör i en lugn och jämn rytm Växla upp tidigt och kör inte på för höga varvtal (ej över 3000 v/min) Utnyttja rulltekniken, bromsa inte bort farten Ha inte för lågt ringtryck i däcken och onödig last 6

7 TRANSPORTER PÅ TÅG Sedan 2001 transporteras största delen av Postens ekonomibrev på järnväg istället för med lastbil mellan våra stora terminaler. Transporterna på tåg har inneburit en årlig minskning av koldioxidutsläppen med ton. Posttågen uppfyller Svenska Naturskyddsföreningens krav för Bra Miljöval. MILJÖKRAV TRANSPORTER Vi ställer miljökrav på alla upphandlade transporter. Några exempel på våra krav: Tunga transporter ska vara utrustade med motorer av Euroklass 2 eller bättre Däck får inte ha PAH-oljor i slitbanan Endast bensin och diesel av miljöklass 1 får användas Förare ska vara utbildade i bränslesnål körning FORDONS- OCH TRANSPORTFAKTA Inom brevbäringen använder vi idag ca elfordon. De personbilar (Renault Kangoo) som köpts in till brevbäringen sedan 2002 uppfyller kraven enligt MK I Posten används till största delen regummerade däck, både till tunga och lätta fordon. Vid fordonsunderhåll används i möjligaste mån miljömärkta produkter. All service sker vid anläggningar som uppfyller gällande lagkrav. Aktiviteter på gång: Flytt av ytterligare transporter från flyg/lastbil till tåg. Test av teknik för accelerationsrådgivning i brevbärarbilar, för ytterligare minskad bränsleförbrukning. Posten Logistik stöder utvecklingen för mer miljöanpassade transporter genom att delta i utvecklingsprojekt med nya biobränslen och fordon. Fördelningen av Euroklassade fordon för tunga transporter i Postens brev- och paketprocesser. EURO-KLASSER (%) EURO EURO EURO EURO EURO EURO Fördelning av EURO-klasser, andel av körd sträcka (%). * September För 2004 och 2003 avses årets slut. EMISSIONSDATA EMISSIONER (TON) KOLDIOXID KOLMONOXID KVÄVEOXIDER KOLVÄTEN PARTIKLAR Transportemissioner beräknade utifrån förbrukningen av fossila bränslen i Postens inrikes transportsystem. 7

8 Våra kunder ställer miljökrav H&M har Gröna transporter som ett övergripande miljömål, där strävan är rena och effektiva transporter med begränsad påverkan på klimatet. Eva Polzer Skytt, miljökoordinator: Vi köper endast transporttjänster från företag som arbetar aktivt med att minska sin miljöpåverkan. Vi har formulerat sex minimikrav för vägtransporter av vårt gods. Kraven handlar bland annat om motorklass, bränsletyp och förarutbildning i bränslesnål körning. Dessutom kan leverantören få extrapoäng om andra krav är uppfyllda. Varje år utvärderar vi våra transportleverantörer och hittills har Posten klarat sig ganska bra. Men vi skärper kraven från år till år! Så det krävs ett miljöarbete på fortsatt hög nivå för att få leverera våra varor även i framtiden. Västra Götalandsregionen ansvarar för hälsooch sjukvård, regional utveckling samt kultur i Västra Götaland. Regionen är en stor inköpare och miljökrav är en självklarhet. Lennart Karlberg, inköpare: Vår ambition är att vara föregångare på miljöområdet. När vi upphandlar transporttjänster använder vi Miljödepartementets EKU-verktyg för ekologisk hållbar upphandling som bas. EKU innehåller ett antal obligatoriska krav, som Posten och andra transportleverantörer måste uppfylla, och utvärderingskriterier som poängbedöms. De obligatoriska kraven idag handlar om miljöklasser för personbilar och lätta lastbilar, Euroklasser för tunga lastbilar samt bränsletyp. Vi ställer dessutom krav på vilka däck som används, att leverantören kan redovisa bränsleförbrukning samt att miljöpåverkan minskar över tiden.

9 Arbetet vidare. Våra aktiviteter Övriga områden MILJÖKRAV VID INKÖP Vid inköp av varor och tjänster ställer Posten miljökrav på såväl produkter som leverantörer. Våra grundläggande miljökrav gäller vid alla inköp och upphandlingar. För vissa viktiga inköpsområden finns dessutom specifika miljökrav, detta gäller t.ex. upphandling av transporter och hyra av lokaler. Samtliga leverantörer som Posten handlar för mer än kr/år av, bedöms ur miljösynpunkt. Ambitionen är att minst 80% av det totala inköpsvärdet ska vara från leverantörer med ett aktivt miljöarbete. ÖKAD ÅTERVINNING Posten arbetar aktivt med att öka återvinningen och minimera mängden avfall som går till deponi. Målet är att minst 75% av avfallet ska materialåtervinnas. Idag materialåtervinns över 90%. Totalt uppkommer varje år mellan 12 och 15 ton avfall i Postens verksamhet, främst papper och wellpapp. MILJÖKONSEKVENSUTREDNINGAR Miljöhänsyn ska vara en del i beslutsunderlaget vid alla större förändringar. Posten genomför därför miljökonsekvensutredningar vid utvecklingsprojekt och förändringar i verksamheten, samt vid tjänsteutveckling. Genom att kartlägga miljökonsekvenserna kan vi bl.a. säkerställa att vi inte bryter mot miljölagstiftningen. MINSKAD ENERGIANVÄNDNING Under har energianalyser och energibesparande åtgärder genomförts på samtliga stora sorteringsterminaler. Detta har minskat energianvändningen med hela 20%, en besparing i pengar på ca 10 miljoner kr/år. Under 2005 har ett motsvarande arbete påbörjats i de lokaler där våra brevbärarkontor finns. Ett pilotprojekt på två kontor har visat att besparingspotentialen är ca 20% även där. SPARAD ENERGI OCH BÄTTRE INOMHUSKLIMAT I UMEÅ Jörgen Eriksson, underhållschef på Postens Brevterminal i Umeå: När vi analyserade terminalens energianvändning såg vi att framförallt ventilation, belysning och befuktning drog onödigt mycket energi. Genom att justera styrning och drifttider kunde vi effektivisera en hel del. En annan energitjuv var kylning av lokalerna. Sorteringsmaskinerna avger en hel del varmluft, och framförallt sommartid gick det åt mycket energi för att kyla lokalen till ett bra arbetsklimat. Nu har vi monterat utsug på maskinerna som drar ut varmluften via ventilation, och kylbehovet har minskat betydligt. De här åtgärderna har effektiviserat energianvändningen betydligt, samtidigt som inomhusklimatet förbättrats. Terminalens elförbrukning har minskat med över 25%, vilket är en stor kostnadsbesparing. 9

10 Miljö tjänst för tjänst Postens tjänster omfattas av ISO certifierade miljöledningssystem. Det innebär att ett systematiskt miljöarbete är en självklar del av verksamheten vid både utveckling och produktion av våra tjänster. Posten använder livscykelanalyser (LCA) som ett verktyg för miljöanpassad tjänsteutveckling och för trovärdig kommunikation av våra tjänsters miljöpåverkan. Vid en livscykelanalys kartläggs tjänstens miljöpåverkan ur ett helhetsperspektiv. Livscykelanalyserna ligger till grund för miljövarudeklarationer. Miljövarudeklarationer enligt EPD-systemet har tagits fram för 1:a klass brevet, Ekonomibrevet, Posttidningar A och B samt för våra reklamtjänster ODR och ADR. Sedan 2001 transporteras huvuddelen av Postens ekonomibrev med tåg istället för lastbil mellan sorteringsterminalerna. Detta har minskat ekonomibrevets bidrag till växthuseffekten med nästan 40%. Tågtransporterna är miljömärkta enligt Bra Miljöval. Genom att välja e-brev istället för en helt fysisk brevtjänst, minskar en stor del av transporterna och därmed utsläppen av bl.a. växthusgaser. Det papper som används i processen uppfyller Svanen -kriterierna. Våra logistikkunder har möjlighet att få en kundspecifik utsläppsberäkning, genom kundansvarig säljare eller miljöspecialist. Tjänsterna målgruppsanpassad DR och ODR mosaik optimerar antalet utskick och bidrar samtidigt till en miljömässigt bättre lösning. 10

11

12 Med Postens hjälp kan meddelanden och varor levereras snabbt, säkert och kostnadseffektivt. Vi möjliggör mervärden hos våra kunder genom att kombinera fysiska och elektroniska flöden där Postens tjänster också kan integreras i våra kunders verksamhet. Med över serviceställen ger vi daglig service till 4,5 miljoner hushåll och företag i Sverige. Varje dag hanterar vi över 20 miljoner försändelser. Med drygt medarbetare och en omsättning på över 25 miljarder kronor är vi en av Sveriges större koncerner. Posten AB (publ) är ett publikt aktiebolag som ägs av svenska staten. Besök oss gärna på S-M Ewert AB 4868br 0603 Posten AB Koncernfunktion Miljö & Processkvalitet Stockholm Tfn: E-post:

ÅRSRAPPORT. Ett samarbete mellan staden och näringslivet STOCKHOLMS KLIMATPAKT

ÅRSRAPPORT. Ett samarbete mellan staden och näringslivet STOCKHOLMS KLIMATPAKT ÅRSRAPPORT 2010 Ett samarbete mellan staden och näringslivet STOCKHOLMS KLIMATPAKT Klimatpakten har vuxit rejält och nu är vi sammantaget 125 företag På väg mot ett hållbarare samhälle Det har varit ett

Läs mer

ÅRSRAPPORT. Ett samarbete mellan staden och näringslivet STOCKHOLMS KLIMATPAKT

ÅRSRAPPORT. Ett samarbete mellan staden och näringslivet STOCKHOLMS KLIMATPAKT ÅRSRAPPORT 2009 Ett samarbete mellan staden och näringslivet STOCKHOLMS KLIMATPAKT Europas miljöhuvudstad 2010 Stockholm har utsetts till Europas första miljöhuvudstad 2010, i konkurrens med 35 europeiska

Läs mer

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning skånskt kompetenscentrum för miljöanpassad offentlig upphandling GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning GUIDEN ÄR FRAMTAGEN INOM PROJEKTET MILOU Tryck: Wallin och

Läs mer

Klimateffektiva transporter

Klimateffektiva transporter Klimateffektiva transporter Handledning för miljöinspektörer Transporterna är ofta en stor del av företagens miljöpåverkan. Potentialen att minska den är ofta stor. Om vi med miljötillsyn kan få företagen

Läs mer

Miljöeffektiva transporter och resor. - en handbok för företag

Miljöeffektiva transporter och resor. - en handbok för företag Miljöeffektiva transporter och resor - en handbok för företag Denna handbok är framtagen av Gatukontoret Malmö stad Sedan 2001 har Gatukontoret, Malmö stad, arbetat aktivt med beteendepåverkan för att

Läs mer

Idébok för kommunalt transportarbete

Idébok för kommunalt transportarbete Version 1.0 Uthållig kommun Idébok för kommunalt transportarbete Förord Att ställa om transporterna till ett mer hållbart system är en av de större utmaningarna i en kommuns energi- och klimatarbete. Inom

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET LÖNSAM YRKESTRAFIK 2006 NOVEMBER * * * * * * * * * *

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET LÖNSAM YRKESTRAFIK 2006 NOVEMBER * * * * * * * * * * HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET LÖNSAM YRKESTRAFIK DIN GUIDE TILL LÖNSAM YRKESTRAFIK * 355 miljoner Så många ton gods transporterade svenska lastbilar år 2005. Av inrikes godstransporter

Läs mer

Miljöarbete för hållbar framtid. Information för verksamheter som får bidrag/finansiering från Region Skåne

Miljöarbete för hållbar framtid. Information för verksamheter som får bidrag/finansiering från Region Skåne Miljöarbete för hållbar framtid Information för verksamheter som får bidrag/finansiering från Region Skåne Välkommen till information och tips om hur din verksamhet kan bidra till bättre miljö och ekonomi!

Läs mer

BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING

BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING Form och layout: IK Stockholm Tryckort: Stockholm juni 2011 Tryckeri: Printcenter PAPPER: Omslag: Brun Board, 100% returpapper,

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2013. - Sparsamhet för kund, företag och natur - Sverige

Hållbarhetsredovisning 2013. - Sparsamhet för kund, företag och natur - Sverige Hållbarhetsredovisning 2013 - Sparsamhet för kund, företag och natur - Sverige 2. Innehållsförteckning 3 Verksamhetspolicy Cleano Group 4 Ägares ord 5 Resurshushållning - ren vinst 6 Cleano Group 7 Vi

Läs mer

Hållbarhetsredovisning Trivector 2014

Hållbarhetsredovisning Trivector 2014 Hållbarhetsredovisning Trivector 2014 Trafik Processer IT-system Hållbarhetsredovisning 2014 / 1:11 / Trivector består av tre delföretag med varsitt verksamhetsområde och ett nära samarbete: Trivector

Läs mer

Vi antar utmaningen. Är du också med?

Vi antar utmaningen. Är du också med? Hela bilagan Hela bilagan är en är annons en annons från Volvo från Volvo Lastvagnar, Lastvagnar, Preem, Preem, Chalmers, Vägverket Vägverket och Schenker och Schenker Vi antar utmaningen. Är du också

Läs mer

Klimat- och energistrategi Österåkers kommun 2010-2020

Klimat- och energistrategi Österåkers kommun 2010-2020 Klimat- och energistrategi Österåkers kommun 2010-2020 Österåkers kommun, förvaltningar och bolag ska minska sin klimatpåverkan och energianvändning så att vi bidrar till en hållbar utveckling och effektiv

Läs mer

Klimateffektiva transporter

Klimateffektiva transporter Klimateffektiva transporter - en del av verksamhetsutövarnas egenkontroll Har du koll på hur stor miljöpåverkan och hur stora kostnader din verksamhets transporter genererar? Enligt miljöbalken är verksamhetsutövare

Läs mer

Miljöredovisning 2012

Miljöredovisning 2012 Miljöredovisning 2012 Dnr LD xx/xx, LS 2013- LF 2013-20 Innehåll Sida Förord av landstingsdirektören...3 Sammanfattning resultat av miljöarbetet 2012... 4 Miljöpolicy för Landstinget Dalarna...6 Miljömålsarbete...7

Läs mer

VOLVO anläggningsmaskiner ECO OPERATOR MORE CARE. BUILT IN.

VOLVO anläggningsmaskiner ECO OPERATOR MORE CARE. BUILT IN. VOLVO anläggningsmaskiner ECO OPERATOR MORE CARE. BUILT IN. 2 INTELLIGENCE INTELLIGENS substantiv: förmåga till tänkande och analys att förstå och dra nytta av erfarenheter förmåga att åstadkomma något.

Läs mer

Miljöstrategiskt program

Miljöstrategiskt program KOMMUNLEDNINGSKONTORET Miljöstrategiskt program Slutversion Miljöstrategiskt program Slutversion 2013-09-17 Citera gärna ur skriften men ange källa Gävle kommun 2013 Grafisk form Pangea design Förord Hur

Läs mer

AXFOOD 2013 HÅLLBARHETSREDOVISNING

AXFOOD 2013 HÅLLBARHETSREDOVISNING AXFOOD 2013 HÅLLBARHETSREDOVISNING Axfood vill ta ledarrollen inom hållbarhet i branschen viktiga beslut om ökad transparens för konsumenterna Nytt utmanande mångfaldsmål engagerar hela koncernen Innehåll

Läs mer

sabos miljöpris 2009 Tema: transporter s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag

sabos miljöpris 2009 Tema: transporter s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag sabos miljöpris 2009 Tema: transporter s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag innehåll sabos miljöpris 3 lunds kommuns fastighets ab (lkf) lund vill dra sitt strå till miljöstacken 4 ab sigtunahem

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning SWEDOL Hållbarhetsredovisning 2012 1963-2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar

Läs mer

Hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2011

Hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2011 Hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2011 Innehållsförteckning Sida GRI kapitel 3 VD har ordet 1 4 Erfarenheter från världens alla hörn 2 5 Sjupunktsprogrammet 6-9 Så här arbetar DB Schenker med

Läs mer

Transportrådgivning till små och medelstora företag. Vägledning för energi- och klimatrådgivare

Transportrådgivning till små och medelstora företag. Vägledning för energi- och klimatrådgivare Transportrådgivning till små och medelstora företag Vägledning för energi- och klimatrådgivare Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller

Läs mer

KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET

KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET Världen i vår vardag Public & Private Social Responsibility Initiative CSR Västsverige bildades 2008. Vi är en ideell förening vars ändamål är att

Läs mer

Miljöanpassade transporter och fordonshantering

Miljöanpassade transporter och fordonshantering Dokumentation från konferensen Miljöanpassade transporter och fordonshantering - målsättningar för framtiden och upphandling som ett verktyg att nå dit Höör 12-13 juni 2007 Program 12 juni 09.00-09.15

Läs mer

Energianvändning hos tillståndspliktiga verksamheter

Energianvändning hos tillståndspliktiga verksamheter Energianvändning hos tillståndspliktiga verksamheter ISSN 1401-243X R 2007:15 VI SKALL STRÄVA EFTER STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR! Göteborgs Miljöförvaltning är sedan oktober 1998 certifierad enligt ISO 14001.

Läs mer

Infasningsplan av miljöbilar

Infasningsplan av miljöbilar Infasningsplan av miljöbilar Kontrollstationer för att nå målet om att 2015 ska alla nya bilar vara miljöbilar augusti 2006 www.centerpartiet.se 2 1. Det ska vara enkelt att köra miljöbil Centerpartiet

Läs mer

I många mindre kommuner har intresset för nya lösningar varit litet, vilket i stor utsträckning beror på de mindre resurser som de kommunerna har.

I många mindre kommuner har intresset för nya lösningar varit litet, vilket i stor utsträckning beror på de mindre resurser som de kommunerna har. Svenska kommuner kan spara 7 miljarder årligen genom att lära av varandra ÖKAD EFFEKTIVITET OCH MINSKADE KOSTNADER GENOM GRÖNA INITIATIV Här finns potentialerna och så här gör andra kommuner Studien är

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning 09 Hållbarhetsredovisning Välkommen till Hertz hållbarhetsredovisning 2009 Hertz är Sveriges ledande hyrbilsföretag. Med en så stark position följer ett stort ansvar gentemot miljön och företagets intressenter.

Läs mer

STOCKHOLMS STAD. Stockholms miljöprogram 2012 2015

STOCKHOLMS STAD. Stockholms miljöprogram 2012 2015 STOCKHOLMS STAD Stockholms miljöprogram 2012 2015 Stockholms Miljöprogram 2012 2015 Innehåll STOCKHOLMS MILJÖPROGRAM 2012 2015... 4 PÅ VÄG MOT EN HÅLLBAR STADSUTVECKLING... 4 1 MILJÖEFFEKTIVA TRANSPORTER...

Läs mer

Miljöredovisning. Region Skåne 2013

Miljöredovisning. Region Skåne 2013 Miljöredovisning Region Skåne 2013 Innehåll 2 Miljöpolicy 3 År 2013 i korthet 4 Miljömål 1. / Fossilbränslefri, klimatneutral och klimatanpassad verksamhet 8 Miljömål 2. / Hälsosam miljö 10 Miljömål 3.

Läs mer