Vårt hållbarhetsarbete

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vårt hållbarhetsarbete"

Transkript

1 Vårt hållbarhetsarbete

2 Hållbarhet är centralt för PostNords fortsatta utveckling Som ett av Nordens största företag spelar vi en viktig roll i regionens näringsliv och samhälle. Vi gör det möjligt för företag och privatpersoner att varje dag göra affärer och kommunicera med varandra, och med detta följer ett stort ansvar. För kunder och mottagare är kvaliteten i våra tjänster central. Den bygger på att avsändaren når rätt mottagare i rätt tid. Vi kan konstatera att våra tjänster även fortsätter att hålla en hög kvalitativ nivå. Vår verksamhet är uppbyggd kring transporter av brev, paket och gods. Vi har dessutom fått förtroendet att ombesörja den samhällsomfattande posttjänsten i Danmark och Sverige. Miljöpåverkan är en oundviklig följd av vår verksamhet och vi arbetar kontinuerligt för att minska denna. Vi har ett ambitiöst mål om att sänka koncernens koldioxidutsläpp med 40% mellan år 2009 och Vi skapar värde för våra kunder och ägare samt säkerställer en god och konkurrenskraftig samhällsomfattande posttjänst i både Sverige och Danmark. Vi är övertygade om att god affärsetik, socialt ansvarstagande, engagerade och friska medarbetare samt ett målinriktat miljöarbete är en förutsättning för en långsiktigt hållbar och affärsmässigt framgångsrik utveckling för PostNord. För att uppnå våra mål måste vi ha våra kunders och andra intressenters förtroende. Detta för troende måste vi förtjäna varje dag! Håkan Ericsson VD och koncernchef Om PostNords hållbarhetsarbete PostNord redovisar företagets hållbarhetsarbete enligt Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer för hållbarhetsredovisning, version 3.0, tillämpningsnivå C+, sedan år Från och med 2014 kommer PostNord att tillämpa GRI G4. Mer information om hållbarhetsarbetet hittar du i PostNords års- och hållbarhetsredovisning och på postnord.com/sv/hallbarhet PostNords Code of Conduct finns tillgänglig på postnord.com/sv/om-oss/vara-varderingar/code-of-conduct 2

3 Detta är PostNord PostNord är den ledande leverantören av kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden. Vi säkerställer också postservicen till privatpersoner och företag i Sverige och Danmark. Genom vår expertis och ett starkt distributionsnät utvecklar vi förutsättningarna för morgondagens kommunikation, e-handel, distribution och logistik i Norden. Koncernen hade 2013 en omsättning på 40 miljarder SEK och medarbetare. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag med koncernkontor i Solna utanför Stockholm. Med över utlämningsställen, fler än brevbärare och en fordonsflotta på drygt fordon, spelar PostNord en stor roll för viktiga samhällsfunktioner i Norden levererade PostNord 5,9 miljarder brev och andra försändelser, 110 miljoner paket och 2,5 miljarder kilo gods till Nordens 25 miljoner invånare. Intäkter 2013 Land Medelantal anställda 2013 Land Sverige, 59% Danmark, 24% Norge, 11% Finland, 2% Övriga världen, 4% Sverige, 60% Danmark, 33% Norge, 4% Finland, 1% Övriga världen, 2% Totala brev och paketvolymer CO 2 -utsläpp Miljoner brev Miljoner paket 120 kton * Brev Paket * pro forma Koldioxidutsläpp

4 Vision och värderingar Vår mission Med PostNord når man den man vill i rätt tid, säkert och effektivt. Vår vision PostNord levererar kommunikations- och logistiklösningar i världsklass till nöjda kunder. Våra värderingar Pålitlig PostNord håller löften och levererar överallt, säkert, i rätt tid och till rätt plats. Tillgänglig PostNord finns alltid nära kunden, lyssnar på dem och engagerar sig i deras utmaningar. Affärspartner PostNord är en professionell affärspartner till kunderna och hjälper dem att lösa deras utmaningar inom kommunikation och logistik. Hållbar PostNord skapar värde för kunder och ägare, är ett socialt ansvarsfullt företag och arbetar aktivt för att minska verksamhetens miljöpåverkan. Ansvarsfullt företagande För att skapa värde för våra ägare och upprätthålla vårt förtroende gentemot alla intressenter måste vi agera ansvarsfullt och vara en god och pålitlig affärspartner. Vi ställer oss bakom och bedriver vår verksamhet i enlighet med principerna för ansvarsfullt företagande i FN:s Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Vår Code of Conduct ställer krav på hur vi som koncern ska agera inom de för oss viktigaste områdena för ett hållbart företagande som rör mänskliga rättigheter, arbets- och anställningsförhållanden, miljö och anti-korruption. Koden gäller för samtliga medarbetare i alla länder där PostNord har verksamhet. Koden ska även i relevanta delar integreras i avtal med våra affärspartners, såväl leverantörer som ombud och andra externa partners. Stora delar av koncernen är redan idag certifierade inom miljö, kvalitet och arbetsmiljö. Vi strävar mot ett koncerngemensamt certifikat för dessa sakområden. 4

5 Vi lyssnar på våra intressenter Genom att förstå och agera på de frågor som PostNords intressenter ser som angelägna, kan vi utveckla koncernen i rätt riktning. Att förstå vilka frågor som är mest angelägna för våra intressenter är också en förutsättning för att vi ska vara ett konkurrenskraftigt företag. De grupper som har störst påverkan på, eller är mest beroende av vår verksamhet, är följande grupper: Kapitalmarknad PostNord finansierar verksamheten genom bland annat obligationslån. Kapitalmarknadens förtroende är därför viktigt för koncernen. Kunder PostNord är Nordens ledande kommunikations- och logistikföretag. Våra kunder ska kunna nå sina mottagare i rätt tid, säkert och effektivt. Ägare PostNord ägs till 40% av den danska staten och till 60% av den svenska staten. Det övergripande uppdraget från ägarna är att skapa värde och samtidigt säkerställa utförandet av en samhällsomfattande posttjänst. Affärspartners Affärspartners sammanfattar PostNords relationer med partners utanför koncernen, till exempel leverantörer och ombud. Varje år köper PostNord varor och tjänster för miljardbelopp, och har över utlämningsställen. Medarbetare Med cirka medarbetare är PostNord en av Nordens största arbetsgivare och har ett stort socialt ansvar. PostNord vill erbjuda en attraktiv och utvecklande arbetsplats. Samhälle PostNord spelar en viktig roll för näringsliv och samhälle. En långsiktig, stabil och lönsam affär ger möjligheter att möta och överträffa krav på miljöanpassning och socialt ansvar. På motsvarande sätt stärker en miljöriktig och socialt ansvarstagande affär vår konkurrenskraft. 5

6 Hållbarhet i PostNord Vår roll PostNord erbjuder kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden. Vi har bland annat de viktiga samhällsuppdragen att svara för posttjänsterna i Sverige och Danmark. Vi är också den ledande aktören inom affärskommunikation i Norden och en av de största logistikaktörerna i regionen. Vårt ansvar PostNords verksamhet bygger på transporter och vi arbetar kontinuerligt med att minska vår miljöbelastning. Förbrukar vi mindre bränsle så minskar vi våra kostnader och stärker vår konkurrenskraft samtidigt som vi reducerar vår miljöpåverkan. PostNords aktiva arbete med kvalitetsfrågor skapar värde för våra kunder, ägare och andra intressenter. Ett gott ledarskap och engagerade medarbetare är avgörande för våra möjligheter att skapa nya affärer och förbättrar våra förutsättningar att fortsätta leverera högkvalitativa kommunikations- och logistiklösningar. För att skapa värde för våra ägare och upprätthålla vårt förtroende gentemot alla intressenter måste vi agera ansvarsfullt och vara en god och pålitlig affärspartner. Vi ställer oss bakom och bedriver vår verksamhet i enlighet med principerna för ansvarsfullt företagande i FN:s Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Våra mål PostNords verksamhet styrs med utgångspunkt i finansiella och icke-finansiella mål. Målen täcker in vårt ekonomiska ansvar, vårt miljöansvar och vårt sociala ansvar. Vårt övergripande mål med hållbarhetsarbetet är att skapa långsiktigt värde för våra kunder, ägare och övriga intressenter, och säkerställa att koncernens samhällsuppdrag infrias. 6

7 Vårt ekonomiska ansvar En långsiktig, stabil och lönsam verksamhet skapar förutsättningar för att möta och överträffa krav på miljöanpassning och socialt ansvar. Omvänt stärker en miljöriktigt och socialt ansvarstagande affär PostNords konkurrenskraft. Ekonomisk lönsamhet bidrar även till utdelning till våra ägare (danska och svenska staten), investeringar i samhället, löner och pensioner till medarbetare och skatter. Vår verksamhet påverkas av de strukturella marknadsförändringar som den ökande digitaliseringen och de minskande brevvolymerna leder till. Vår strategi syftar till att ompositionera PostNord till ett mer balanserat logistikföretag och vi avser att genomföra omställningar på ett effektivt och ansvarsfullt sätt både mot våra medarbetare och med bibehållen kvalitet mot våra kunder. Finansiella mål Avkastning på operativt kapital Mål: 10,5% Utfall 2013: 6% Nettoskuldsättningsgrad Mål: 10 50% Utfall 2013: 15% Utdelningspolicy Mål: 40 60% Utfall 2013: 40% Målen beslutades på årsstämman 2014 och gäller från och med

8 Vårt miljöansvar PostNords verksamhet förutsätter transporter av olika slag. Vi arbetar målmedvetet för att minska vår egen och därmed även våra kunders miljöbelastning. Minskad miljöbelastning innebär inte bara ett positivt bidrag till samhället, det är samtidigt en konkurrensfördel för såväl koncernen som våra kunder. PostNord skapar värde genom att effektivt hantera och distribuera fysiska och digitala försändelser, som når mottagaren på ett effektivt sätt. Huvuddelen av PostNords uppdrag omfattar således transporter av brev, varor och gods från en punkt till en annan. Koldioxidutsläpp från transporter står för den största delen av koncernens miljöpåverkan. 91% av koncernens totala koldioxidutsläpp är relaterade till transporter. Minskad förbrukning av fossila drivmedel hör därför till PostNords högst prioriterade initiativ för att nå det långsiktiga utsläppsmålet. Koncernens långsiktiga miljömål är att minska koldioxidutsläppen med 40% under perioden Hittills har utsläppen minskat med 16%, främst beroende på effektiviseringar i transportkedjan och investeringar i bränslesnåla fordon. Ökad inblandning av biodrivmedel i dieseln i Sverige har också bidragit till att minska koldioxidutsläppen. Miljömål Minska koncernens klimatpåverkan Mål: Minska CO 2 -utsläppen med 40% Utfall 2013: Minskning med 16% sedan 2009 Totala CO 2 -utsläpp kton CO 2 -utsläpp per kategori Vägtransporter, 87% Flyg och Färja, 4% Tjänsteresor, 2% El, 3% Värme, 4% Totala CO 2 -utsläpp

9 Miljöanpassade produkter och tjänster Som ett led i vårt miljöarbete och för att möta efterfrågan erbjuder vi en rad miljöanpassade tjänster till våra kunder: Vi kan redovisa Kund- och tjänstespecifik miljödata till de kunder som önskar det. Till våra svenska kunder erbjuder vi Klimatekonomiskt Varubrev, Klimatekonomisk Posttidning, Klimatekonomisk direktreklam och Klimatekonomiskt ebrev. Produkterna innebär att kunden tar ansvar för att miljöanpassa produktionen, enligt fastlagda kriterier, samt att vi klimatkompenserar för distributionen och garanterar flygfri transport. Till våra danska kunder erbjuder vi Pakker med omtanke, och Brev med omtanke där klimatkompensation ingår. Högre takt med Miljöfond Sedan 2009 har PostNord en Miljöfond, som syftar till att öka takten i miljöarbetet. Koncernen öronmärker årligen medel till miljöförbättrande åtgärder och skapar därmed förändring i den egna verksamheten. Miljöfondens storlek motsvarar vad det skulle kosta att klimatkompensera koncernens koldioxidutsläpp. Fonden har sedan starten möjliggjort omkring 90 miljö- och klimat förbättrande projekt, som alla bygger på förslag från de som känner verksamheten bäst, våra egna medarbetare. 9

10 Så minskar vi vår miljöpåverkan Vi transporterar omkring 65% av brevvolymerna i Sverige på tåg mellan sorteringsterminalerna. I Norge transporteras majoriteten av paket- och pallvolymerna på tåg. Under 2013 togs brev terminalen Hallsberg i drift. Terminalen ligger nära stambanan med två järnvägsspår som går rakt in i byggnaden, vilket underlättar flödena som transporteras på tåg. För att möjliggöra tågtransport av logistikprodukter som pall och paket i Sverige krävs bland annat fler avgångar för godståg. Vi reducerar bränsleförbrukningen för flygtran sporter. Flygtransporter orsakar 4% av koncernens totala koldioxidutsläpp. Ny radioutrustning och utbildning för piloter i eco-flying har bidragit till att minska koldioxid utsläppen från svenska inrikestransporter med 10% mellan juli 2012 och juli Vi uppgraderar våra fordon till mer miljöeffektiva alternativ. Vi fortsätter att investera i mer bränslesnåla fordon, bland annat 50 elbilar till den danska verksamheten. Under 2014 kommer logistikverksamheten att testa två större elfordon för distribution av paket. Vi deltar i nya bränslen och teknik. Vägtransport står för 87% av PostNords totala koldioxidutsläpp. Vår logistikverksamhet har under 2013 fortsatt att testa elhybridlastbilar. Testerna visar att de mindre elhybrider som finns just nu lämpar sig främst för distribution i tätorter. Tester av lastbilar som drivs med biodrivmedlet bio-dme1) fortsatte också. Under 2013 testades även lastbilar som drivs med flytande metan i kombination med diesel. Denna kombination lämpar sig främst för tunga och långväga transporter då lastbilen automatiskt använder mest gas. PostNord följer med intresse utvecklingen av elektrifierade vägar, som skulle kunna komplettera järnvägen för PostNords tunga transporter. 10 Vi fyller bilarna och optimerar rutterna. Att ständigt eftersträva hög fyllnadsgrad och att köra så smarta rutter som möjligt minskar både kostnaderna och miljöbelastningen per försändelse. PostNord följer exempelvis upp gram CO2/brev och gram CO2/paket.

11 Vi energieffektiviserar och köper grön el. Energiförbrukningen i PostNords lokaler och fastigheter står för 7% av koncernens totala koldioxidutsläpp fattades beslut om att utvidga satsningen på Grøn Adfærd (Grönt Beteende), en omfattande kampanj i PostNords danska verksamhet med energibesparing som mål. Kampanjen inleddes 2012 där medarbetare involverades. Energiförbrukningen minskade då i totalt 270 byggnader med omkring 20%, varav en effekt på 10% har kunnat bibehållas. Vi utvecklar smartare kommunikations- och logistiklösningar tillsammans med kunder och leverantörer. Koncernen har exempelvis utvecklat kundspecifika upplägg som möjliggjort minskade transportkilometer, bland annat till följd av e ffektiv samordning mellan PostNords olika logistikverksamheter. Vi har en stor elfordonsflotta. PostNords elfordonsflotta växer stadigt. Elfordon är billigare i drift och underhåll, och ljudnivån är lägre jämfört med konventionella fordon. Förbättrad batteriprestanda och konkurrenskraftiga priser är faktorer som kan öka satsningarna ytterligare. Våra chaufförer kör bränslesnålt och säkert. PostNord följer upp bränsle förbrukning per fordon och chaufför. Under 2013 deltog koncernen bland annat i branschorganisationen International Post Corporations (IPC) tävling IPC Drivers Challenge i Dublin. Tävlingens syfte är att premiera brevbärare som kör på ett miljöriktigt och säkert sätt. 1) DME står för dimetyleter och när bränslet framställs ur biomassa kallas det för bio-dme. DME kan även framställas av naturgas. DME som PostNord testar tillverkas av svartlut, en energirik, trögflytande biprodukt från massaindustrin. 11

12 Vårt sociala ansvar Med över utlämningsställen, fler än brevbärare och en fordonsflotta på drygt fordon, spelar PostNord en stor roll för viktiga samhällsfunktioner i Norden. Vi har ett samhällsuppdrag i både Sverige och Danmark att leverera post och försändelser till alla privatpersoner och företag. En väl fungerande dialog med politiker, andra beslutsfattare och opinionsbildare är en förutsättning för PostNords verksamhet. Vid större förändringar som påverkar viktiga intressenter strävar vi efter att föra en öppen dialog med alla som berörs. Exempel på sådana förändringar är investeringar som innebär nyetableringar på vissa orter och avvecklingar på andra. Koncernen spelar en viktig roll på landsbygden. Vår breda närvaro i Norden möjliggör handel mellan företag och privatpersoner, oavsett bostadsort. Den som betjänas av lantbrevbäring kan exempelvis få paket levererade utan kostnad. Detta gynnar bland annat e-handelsföretag som finns i glesbefolkade områden och bidrar till att öka tillgängligheten till distanshandel. Leveranskvalitet är en av de viktigaste faktorerna för att våra företags- och privatkunder ska vara nöjda. För att klara varje enskilt uppdrag pågår ett kontinuerligt kvalitetsarbete i koncernens verksamheter. Arbetet är avgörande för vår trovärdighet och möjlighet att göra affärer. 12

13 Kvalitet Kommunikations- och logistiklösningar med hög kvalitet Mål: Leveranskvalitet 1:a klass-brev (över natt): 95,0% Utfall 2013: Sverige 94,9%, Danmark 93,2% Mål: Leveranskvalitet paket: 97,7% Utfall 2013: Sverige 97,0%, Danmark 97,4% Under 2013 uppfyllde PostNord svenska och danska statens krav på leveranskvalitet: 85% av 1:a klass breven ska levereras över natt och 97% inom tre arbetsdagar (Sverige) 93% leveranskvalitet för brev och paket (Danmark) Kund Kommunikations- och logistiklösningar i världsklass till nöjda kunder Mål: Öka kundvärdesindex Utfall 2013: 71 (2012: 71) Mål: Öka index för corporate image Utfall 2013: 37 (2012: 35) 13

14 Ansvarsfulla inköp Varje år köper PostNord varor och tjänster för miljardbelopp från ett stort antal leverantörer. Merparten av inköpen avser transporter och tjänster. Vi ställer krav på miljö- och arbetsförhållanden genom hela värdekedjan. Våra leverantörer förbinder sig att följa PostNords kod för leverantörer, som ställer krav inom områdena mänskliga rättigheter, arbets- och anställningsförhållanden, miljö och anti-korruption. Så långt det står inom leverantörens kontroll ska även eventuella underleverantörer uppfylla kraven. Vårt ansvar som arbetsgivare PostNords chefers förmåga att leda under förändring i kombination med medarbetarnas engagemang är avgörande för att lyckas både i den pågående omställningen och på längre sikt. Som en av Nordens största arbetsgivare har vi ett stort socialt ansvar att utveckla medarbetarnas engagemang och värna om deras hälsa. Ledarskap en förutsättning för framgång PostNord genomför omfattande förändringar av verksamheten för att möta marknadsutvecklingen med fallande brevvolymer. Gott ledarskap är avgörande för den pågående omställningen och för vår fortsatta utveckling och långsiktiga framgång. Våra chefers kompetens inom förändringsledning är en kritisk faktor. För att utveckla ledarskapet har vi definierat beteenden som ska prägla varje chefs dagliga ledarskap chefer på PostNord ska vara tydliga, involvera andra, ta ansvar och leverera värde. Långsiktigt jämställdhetsmål PostNords medarbetare består av 34% kvinnor och 66% män. För att öka jämställdheten beslutade PostNord 2010 att minst 40% av koncernens chefer och ledare ska vara kvinnor år Exempel på hur målet ska nås är att annonsera alla chefs- ledar- och projektledartjänster såväl internt som externt, och att det vid varje rekrytering ska finnas både kvinnor och män bland slutkandidaterna. Hälsa och arbetsmiljö Många yrkesroller inom PostNord är fysiskt krävande, exempelvis på koncernens terminaler. Stress är ytterligare en utmaning för många medarbetare, speciellt i en tid då koncernen genomför stora omställningar. PostNord arbetar sedan länge aktivt för att öka medarbetarnas hälsa och välmående. Ett exempel på sådana insatser är användandet av ny teknik som kan minska andelen manuella lyft. 14

15 Ansvarsfull omställning PostNord anpassar verksamheten för att göra den mer effektiv och lönsam. Förutsättningarna i branschen förändras i snabb takt och omställningen av koncernen påverkar koncernens personalbehov. Vi kommer till exempel behöva fler lastbilschaufförer som kan hantera ökande mängder paket, samtidigt som personalstyrkan inom brevbäring ses över på grund av fallande brevvolymer. PostNords ambition är att agera både effektivt och ansvarsfullt vid all omställning. De program vi erbjuder i samband med övertalighet inkluderar exempelvis omplaceringsstöd och coachning. Medarbetare En attraktiv och utvecklande arbetsplats Mål: Öka medarbetar- och ledarskapsindex Utfall 2013: Medarbetarindex: 64 (2012: 63); Ledarskapsindex 66 (2012: 65) Jämställdhet Mål: 40% kvinnor i chefsbefattning 2015 Utfall 2013: 29% Hälsa och arbetsmiljö Mål: Minska sjukfrånvaron Utfall 2013: 5,0% (2012: 4,9%) 15

16 PostNord AB Stockholm Besöksadress: Terminalvägen 24, Solna Tel Tietgensgade København V, Danmark Tel Investor Relations och hållbarhetskommunikation Tel

Vårt hållbarhetsarbete

Vårt hållbarhetsarbete Vårt hållbarhetsarbete Vi går i täten för hållbar utveckling i vår bransch! Vi vet att ni inte bara efterfrågar pålitliga, tillgängliga, och effektiva lösningar av oss. Ni efter frågar också ansvarsfulla

Läs mer

Nordens ledande kommunikationsoch logistikföretag

Nordens ledande kommunikationsoch logistikföretag Nordens ledande kommunikationsoch logistikföretag PostNord i korthet 38,5 MDR SEK Omsättning 500 MSEK Justerat rörelseresultat, EBIT 6 100 Utlämningsställen i Norden 33 000 Medarbetare 142 miljoner paket

Läs mer

Vikten av ett effektivt och säkert godsnät för en post- och logistikverksamhet

Vikten av ett effektivt och säkert godsnät för en post- och logistikverksamhet Vikten av ett effektivt och säkert godsnät för en post- och logistikverksamhet Erica Kronhöffer, vice president Environment & TQM Title Page of 1 presentation >View>Header and Footer Historiskt samgående

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2009

Hållbarhetsredovisning 2009 09 Hållbarhetsredovisning 2009 Hertz är Sveriges ledande hyrbilsföretag. Med en så stark position följer ett stort ansvar gentemot miljön och företagets intressenter. Hertz arbetar därför sedan länge med

Läs mer

Välkommen till PostNord

Välkommen till PostNord Välkommen till PostNord Vår ambition är att ständigt finnas tillgängliga och ge både företags- och privatkunder bästa möjliga service med hög kvalitet. Därför utvecklar vi löpande vår verksamhet enligt

Läs mer

Bokslut 2011 Ny koncernstrategi

Bokslut 2011 Ny koncernstrategi Ny färdriktning för PostNord Bokslut 211 Ny koncernstrategi 212-2-23 Web Ett tillfredställande de resultat för 211 Nettoomsättning och rörelsemarginal 5 4 3 1 8 6 Nettoomsättningen minskade med 5% till

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

PostNord rustar för framtiden. Fredrik Hammarqvist. Vi levererar!

PostNord rustar för framtiden. Fredrik Hammarqvist. Vi levererar! PostNord rustar för framtiden Fredrik Hammarqvist Vi levererar! PostNord i korthet 2014 40 mdr SEK OMSÄTTNING 351 MSEK RÖRELSERESULTAT, EBIT 38 000 MEDARBETARE PostNords organisation PostNord koncern PostNord

Läs mer

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Inledande ord Jämtkraft är ett ansvarsfullt företag, som tar ansvar för den påverkan som verksamheten faktiskt innebär. Vi är medvetna om att

Läs mer

VD och koncernchef Lars Idermarks anförande vid PostNords årsstämma 2013

VD och koncernchef Lars Idermarks anförande vid PostNords årsstämma 2013 VD och koncernchef Lars Idermarks anförande vid PostNords årsstämma 2013 Observera: Det talade ordet gäller. Ärade stämmodeltagare, mina damer och herrar. Det har nu gått fyra år sedan fusionen mellan

Läs mer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer Cybercom GRI-Bilaga Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Rapporteringen av Cybercoms hållbarhetsarbete följer sedan 2011 riktlinjerna

Läs mer

Postenkoncernens uppförandekod

Postenkoncernens uppförandekod Postenkoncernens uppförandekod Uppförandekod - 3 Innehållsförteckning Koncernchefen har ordet... 3 Kunder... 4 Leverantörer och ombud... 6 Medarbetare... 8 Miljö... 13 Samhälle...14 Kodens tillämpning...16

Läs mer

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Vår vision Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer

Hållbarhet i flygbranschen

Hållbarhet i flygbranschen Hållbarhet i flygbranschen Framtidens lösning - vi kommer inte flyga mindre, vi kommer flyga grönare Flygets globala miljömål 2010-2020 ska bränsleeffektiviteten öka med 1,5% per år (just nu överträffar

Läs mer

Intressentundersökning bekräftar Vattenfalls prioriterade hållbarhetsområden

Intressentundersökning bekräftar Vattenfalls prioriterade hållbarhetsområden 2014-03-24 Intressentundersökning bekräftar Vattenfalls prioriterade hållbarhetsområden För Vattenfall är det viktigt att lyssna till företagets intressenter och förstå deras förväntningar på bolaget.

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

Anförande av PostNords verkställande direktör och koncernchef Håkan Ericsson vid årsstämma den 23 april 2014. Det talade ordet gäller

Anförande av PostNords verkställande direktör och koncernchef Håkan Ericsson vid årsstämma den 23 april 2014. Det talade ordet gäller Anförande av PostNords verkställande direktör och koncernchef Håkan Ericsson vid årsstämma den 23 april 2014 Det talade ordet gäller Sida 1/6 Herr Ordförande. Ärade stämmodeltagare. Jag har nu varit ungefär

Läs mer

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter rollen för en drivmedeldistributör perspektiv

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter rollen för en drivmedeldistributör perspektiv OKQ8 Mot fossiloberoende transporter rollen för en drivmedeldistributör perspektiv Stationsnätet 1 Störst i Sverige med 750 stationer över hela landet, för såväl personbil som tung trafik 2 350 bemannade

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

Policy för Miljö och hållbarhet

Policy för Miljö och hållbarhet Policy för Miljö och hållbarhet Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2017-04-25 116 Datum för fastställelse 2017-04-25 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

OKQ8 och hållbar bilism

OKQ8 och hållbar bilism Hållbar bilism OKQ8 och hållbar bilism OKQ8 vill jobba med hållbarhet i hela leverantörskedjan från råvara till färdig produkt. Det är en förutsättning för att vi ska kunna garantera drivmedlens hållbarhetsprestanda.

Läs mer

Swedavias roll. Att skapa den tillgänglighet Sverige behöver och underlätta resande, affärer och möten

Swedavias roll. Att skapa den tillgänglighet Sverige behöver och underlätta resande, affärer och möten Skånes Energiting Swedavias roll Att skapa den tillgänglighet Sverige behöver och underlätta resande, affärer och möten 2 80 % Kundnöjdhet 80 % Medarbetarnöjdhet 9 % Avkastning på eget kapital 0 % Utsläpp

Läs mer

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29 PostNord januari-juni 212 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 212-8-29 Försvarad ad omsättning och underliggande lönsamhet under första halvåret 212 Finansiell översikt

Läs mer

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01 Preems miljöarbete Alternativa bränslen och Gröna korridorer Datum 2011-12-01 Syfte Föredragshållare Gröna korridorer Anders Malm, Logistikchef Korta fakta om Preem - 2010 Omsättning 87 miljarder SEK Ett

Läs mer

Företagens samhällsansvar. Daniel Nordström

Företagens samhällsansvar. Daniel Nordström Företagens samhällsansvar Daniel Nordström Presentationens innehåll Företags samhällsansvar Begreppsmodell Globaliseringen skapar nya förutsättningar Företagens affärsverksamhet ger samhällsnytta Goda

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. VILKEN OMVÄLVANDE TID OCH VILKEN FANTASTISK VÄRLD! Filmer, böcker och rapporter om klimatförändringarna är våra ständiga

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

Vår vägvisare. * MTD betyder morgontidig distribution.

Vår vägvisare. * MTD betyder morgontidig distribution. * Vår vägvisare * MTD betyder morgontidig distribution. Det som kännetecknar framgångsrika företag är förmågan att skapa värden för sina kunder. Att helt enkelt göra nytta. Ett starkt varumärke, goda relationer

Läs mer

Corporate Social Responsibility En hållbar affärsverksamhet

Corporate Social Responsibility En hållbar affärsverksamhet Corporate Social Responsibility En hållbar affärsverksamhet En affärsmässig och hållbar CSR-insats Vår verksamhet kännetecknas av våra rötter i det grönländska samhället. Det innebär att när du möter Royal

Läs mer

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Upprättande och godkännande av röstlängd Årsstämma 2015 3. Upprättande och godkännande av röstlängd Närvarande aktieägare Antal aktier Antal röster Konungariket Danmark genom Selskabsdirektør Michael Birch enligt fullmakt 786 207 687 (serie A)

Läs mer

Väsentlighetsanalys för E.ON. Norden

Väsentlighetsanalys för E.ON. Norden Väsentlighetsanalys för E.ON Norden 2014 Väsentlighetsanalys för E.ON Norden 2014 I arbetet med att bidra till ett mer hållbart samhälle har vi tagit hjälp av drygt 250 personer som är viktiga för oss

Läs mer

VEM ÄR SEKAB? Sustainable Green Chemistry Solutions

VEM ÄR SEKAB? Sustainable Green Chemistry Solutions VEM ÄR SEKAB? Sustainable Green Chemistry Solutions ...DU Tillsammans arbetar vi i ett norrländskt företag med stora delar av världen som spelplan. Vi producerar och säljer kemikalieprodukter samt utvecklar

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Bolagen har ordet. Atlas Copco

Bolagen har ordet. Atlas Copco Bolagen har ordet Hållbart värdeskapandes enkätundersökning är ett viktigt verktyg för att ta tempen på nivån och omfattningen på svenska bolags hållbarhetsarbete. Men i kvantitativa resultat är det ofta

Läs mer

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 Om Agility Agility, ett företag med rötterna i marknader under utveckling, effektiviserar varuflödeskedjor i några av världens mest utmanande miljöer. Miljöpolicy

Läs mer

Vårt kvalitets- och miljöarbete

Vårt kvalitets- och miljöarbete Vårt kvalitets- och miljöarbete MÅLINRIKTAT KVALITETS- OCH MILJÖARBETE Temporent är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Med kunden i fokus arbetar vi målinriktat

Läs mer

Leverantörens väg till avtal

Leverantörens väg till avtal Leverantörens väg till avtal Staffan Sörensen - PostNord Sverige AB Chef Pris och Statistik Måns Svensson - ISS Facility Services AB Affärsområdeschef 2 Detta är PostNord Erbjuder kommunikations- och logistiklösningar

Läs mer

Fortum Värmes hållbarhetspolicy

Fortum Värmes hållbarhetspolicy (7) Fortum Värmes hållbarhetspolicy Denna hållbarhetspolicy är beslutad av styrelsen i AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad (Fortum Värme). Policyns principer skall följas av medarbetare i Fortum

Läs mer

Boliden. Hållbar utveckling

Boliden. Hållbar utveckling Boliden Hållbar utveckling Metaller för det moderna samhället Metaller finns i stort sett överallt i våra liv. Faktum är att det i stort sett inte finns någon vara eller tjänst som inte innehåller metaller.

Läs mer

Addtechkoncernens. Corporate Social Responsibility

Addtechkoncernens. Corporate Social Responsibility Addtechkoncernens CSR-arbete Corporate Social Responsibility Kort om Addtechkoncernen Teknikhandel under många varumärken Addtech är en teknikhandelskoncern som tillför både tekniskt och ekonomiskt mervärde

Läs mer

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna Uppfylla vår medarbetarstrategi Leverera våra HR ambitioner Stödja vår verksamhet Främja våra värderingar Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna www.schindler.com/careers

Läs mer

VD och koncernchef Lars Idermarks anförande

VD och koncernchef Lars Idermarks anförande 1 2011-04-15 Posten Norden årsstämma 2011 VD och koncernchef Lars Idermarks anförande Ärade stämmodeltagare, mina damer och herrar. Det känns bra att få tala här idag som Posten Nordens andre VD sedan

Läs mer

MINSKA DIN KLIMATPÅVERKAN TILLSAMMANS MED DHL

MINSKA DIN KLIMATPÅVERKAN TILLSAMMANS MED DHL MINSKA DIN KLIMATPÅVERKAN TILLSAMMANS MED DHL Transporter är en förutsättning för global handel och ett fungerande samhälle. På DHL transporterar vi allt från livsmedel till medicin och byggnadsmaterial.

Läs mer

Miljöpolicy. Det innebär att vi ska:

Miljöpolicy. Det innebär att vi ska: Miljöpolicy Med bibehållen god lönsamhet skall vi bidra till en långsiktigt hållbar utveckling, genom att erbjuda och utveckla effektiva transport- och logistiklösningar, med låg miljöbelastning. Det innebär

Läs mer

SOS Alarms uppförandekod

SOS Alarms uppförandekod SOS Alarms uppförandekod SOS Alarm har ett viktigt uppdrag och som offentligägt ägt bolag och som en ansvarfull samhällsaktör förväntas SOS Alarm alltid agera föredömligt. Detta innebär att vi i alla våra

Läs mer

100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07

100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07 Företaget Malmö Airport Kund Social utveckling Miljö 100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07 Maria Bengtsson Chef Miljö och Infrastruktur Swedavia Malmö Airport Vår uppgift I korthet Våra tjänster

Läs mer

Välkommen till PostNord

Välkommen till PostNord Välkommen till PostNord Vi levererar! PostNord är den ledande leverantören av kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden. Vi säkerställer postservicen till privatpersoner och företag

Läs mer

Code of Conduct för leverantörer

Code of Conduct för leverantörer Code of Conduct för leverantörer Endast tillsammans når vi våra mål Swedavias Code of Conduct för leverantörer är grundläggande för ett framgångsrikt och långsiktigt samarbete mellan oss på Swedavia och

Läs mer

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative.

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative. Uppförandekod Husqvarna Groups uppförandekod följer FNs Global Compacts principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption riktade till företag. Husqvarna Group stödjer FN Global Compact

Läs mer

fagerhult group Code of Conduct

fagerhult group Code of Conduct fagerhult group Code of Conduct Fagerhult Group Code of Conduct Vår globala närvaro ställer krav på att våra medarbetare och affärspartners tar ansvar för sig själva och för varandra. Vi har därför skapat

Läs mer

Tidningstjänst AB och miljön

Tidningstjänst AB och miljön Tidningstjänst AB och miljön Vårt långsiktiga mål Minska fossila bränslen mot transportsträcka med 15 % från 2009 till 2014. Miljöpolicy Tidningstjänst AB strävar efter att leverera Rätt tidning i rätt

Läs mer

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank Miljö- och Hållbarhetspolicy Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2016-04-19 110. Datum för fastställelse 2016-04-19 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

Kyrkans pensionskassas policy för hållbara investeringar

Kyrkans pensionskassas policy för hållbara investeringar Kyrkans pensionskassas policy för hållbara investeringar Fastställd av styrelsen 2017-05-12 Kyrkans pensionskassa har antagit en hållbarhetsstrategi för alla sina placeringar som: Ingår i Placeringsriktlinjer

Läs mer

VD HAR ORDET. VD och koncernchef

VD HAR ORDET. VD och koncernchef UPPFÖRANDEKOD VD HAR ORDET Det är viktigt att vår omvärld kan lita på oss. Lita på vår professionalitet och integritet. Därför måste vi vara professionella i vårt handlande gentemot kunder, leverantörer

Läs mer

Anna N. Stenströmer Miljö- och kvalitetskoordinator OKQ8

Anna N. Stenströmer Miljö- och kvalitetskoordinator OKQ8 Anna N. Stenströmer Miljö- och kvalitetskoordinator OKQ8 Agenda Vad vi förhåller oss till Strategi Hur följer vi upp och visar efterlevnad av krav i leverantörskedjan? Lärdomar och erfarenheter att ta

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Sekretess HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT

Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Sekretess HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT Ton CO2 LFV D-LFV 2009-035287 1(7) HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT Klimatfrågan är av central betydelse för det civila flygets utveckling och LFV arbetar kraftfullt med att minska verkets

Läs mer

Varumärkesplattform Nacka vatten och avfall. nackavattenavfall.se

Varumärkesplattform Nacka vatten och avfall. nackavattenavfall.se Varumärkesplattform Nacka vatten och avfall nackavattenavfall.se Varumärket Nacka vatten och avfall att bygga och utveckla ett starkt och framgångsrikt varumärke är ett kontinuerligt arbete som kräver

Läs mer

Tillsammans bygger vi Svevia.

Tillsammans bygger vi Svevia. Tillsammans bygger vi Svevia. För dig som arbetar på uppdrag av oss på Svevia. Vart är vi på väg? 2 Resan har börjat. Den här trycksaken vänder sig till dig som arbetar tillsammans med oss på Svevia. Du

Läs mer

Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU)

Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU) Beslutad 2007-10-05 Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU) Denna policy gäller i första hand verksamhet inom KF-koncernen och dess bolag. Det är vår strävan att denna policy även ska

Läs mer

Hållbarhet En naturlig del i Ålandsbanken tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov

Hållbarhet En naturlig del i Ålandsbanken tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov Hållbarhet En naturlig del i Ålandsbanken tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov Naturligt i Ålandsbanken Ansvarsfullt Långsiktigt Utveckling

Läs mer

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group Gerdins Group Vision och värderingar i Gerdins Group I Gerdins Group utvecklar vi tillsammans Vi-känslan Denna folder har tillkommit för att förklara visioner, målsättningar och strategier inom Gerdins

Läs mer

Hållbarhetsprogram 2011

Hållbarhetsprogram 2011 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 HÅLLBARHETSPOLICY 3 VAROR 4 MÅL 4 KRETSLOPP 4 MÅL 4 TRANSPORTER 4 MÅL 4 ENERGI- OCH LOKALANVÄNDNING 5 MÅL 5 LEVERANTÖR 5 MÅL 5 MEDARBETARE 5 MÅL 5 KUNDEN I HÅLLBARHETSARBETET

Läs mer

Godstransportstrategi. Västra Götaland

Godstransportstrategi. Västra Götaland Godstransportstrategi Västra Götaland 2015-06-12 Vårt uppdrag Underlag till en godsstrategi Ett arbete i flera steg Sammanställa och konkretisera befintliga mål och visioner inom godstransprotområdet i

Läs mer

PostNord januari-mars 2012 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 2012-05-10

PostNord januari-mars 2012 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 2012-05-10 PostNord januari-mars 212 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 212-5-1 Finansiell översikt Finansiell översikt jan-mar MSEK Q1 212 Q1 211 Förändring Rörelsens intäkter* 1 51 1 7-19 ±% Rörelsens

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda SPP skapar möjligheter Hållbara pensionslösningar för företag och anställda Du behöver inte kunna allt. Det gör vi. SPP hjälper dig att ta bra beslut om pensioner. Att ha hand om människors pensionspengar

Läs mer

Därför fokuserar staten på hållbarhet

Därför fokuserar staten på hållbarhet Därför fokuserar staten på hållbarhet Finansmarknadsminister Peter Norman 9 april 2014 Staten en stor bolagsägare En av Sveriges största bolagsportföljer 51 bolag 42 helägda och 9 delägda 2 noterade bolag

Läs mer

Bioenergin i EUs 2020-mål

Bioenergin i EUs 2020-mål Bioenergin i EUs 2020-mål Preem AB Michael G:son Löw Koncernchef och VD IVA 16 november 2011 Preem leder omvandlingen till ett hållbart samhälle 2 Vi jobbar hårt för att det aldrig mer ska bli bättre förr

Läs mer

Koncernchef Lars G. Nordströms anförande Posten Nordens årsstämma 14 april 2010

Koncernchef Lars G. Nordströms anförande Posten Nordens årsstämma 14 april 2010 Koncernchef Lars G. Nordströms anförande Posten Nordens årsstämma 14 april 2010 Bästa stämmodeltagare! 2009 var ett år då våra kunder var mer nöjda än någonsin det vet vi genom våra mätningar. Det var

Läs mer

Våra hållbarhetsmål. Hållbarhetsmålen godkändes av koncernledningen för Regional Unit (RU) Sweden i maj 2013 och gäller till december 2015.

Våra hållbarhetsmål. Hållbarhetsmålen godkändes av koncernledningen för Regional Unit (RU) Sweden i maj 2013 och gäller till december 2015. Våra hållbarhetsmål För att styra E.ONs hållbarhetsarbete i Norden har vi definierat elva hållbarhetsmål som täcker områdena Miljö, Medarbetare, Kunder och Leverantörer. en är baserade på vårt globala

Läs mer

Klimatsmart Affärssmart

Klimatsmart Affärssmart Klimatsmart = Affärssmart FAS 2 Viktiga steg till stärkta affärer! - med hållbarhet i fokus! Frågeformulär för djupintervjuer I samverkan med: IUC Norrbotten, LTU Affärsutveckling (f d Centek) och Almi

Läs mer

CSR. Utbildningens innehåll: - Vad är CSR? - Kan man öka sin lönsamhet med CSR?

CSR. Utbildningens innehåll: - Vad är CSR? - Kan man öka sin lönsamhet med CSR? CSR Utbildningen ingår i projektet Helikoopter vilket är ett kompetensutvecklingsprojekt som finansieras av Europeiska socialfonden och genomförs i Coompanion Norr och Västerbottens regi. Syntolkning av

Läs mer

HÅLLBAR AFFÄRSPLAN VÄRDSKAPET SVERIGE AB

HÅLLBAR AFFÄRSPLAN VÄRDSKAPET SVERIGE AB HÅLLBAR AFFÄRSPLAN VÄRDSKAPET SVERIGE AB (VÄRDSKAPET SVERIGE AB är ett helägt dotterbolag till VÄRDSKAPET UTVECKLING AB.) VÅR VISION (vad vi ytterst vill bidra till) En värld där alla känner sig väntade

Läs mer

Års- och hållbarhetsredovisning. Vi har styrkan. Vi kan Norden. Vi levererar.

Års- och hållbarhetsredovisning. Vi har styrkan. Vi kan Norden. Vi levererar. Års- och hållbarhetsredovisning 2014 Vi har styrkan. Vi kan Norden. Vi levererar. Innehållsförteckning 1 Detta är PostNord 2 PostNord i korthet 4 VD och koncernchefen har ordet 6 Marknad 8 Strategi 14

Läs mer

Strategi och åtgärder för hållbarutveckling. Posten och Brings miljöarbete

Strategi och åtgärder för hållbarutveckling. Posten och Brings miljöarbete Strategi och åtgärder för hållbarutveckling Posten och Brings miljöarbete Sida 02 Sida 03 Innehållsförteckning Sida Posten och Bring Posten, Bring och miljön Posten Norges miljövision Posten Norges mål

Läs mer

CSR. Hållbarhet på WH Bolagen

CSR. Hållbarhet på WH Bolagen CSR Hållbarhet på WH Bolagen Miljöansvar Vi utbildar medarbetare i vårt miljöansvar. Detta gör vi för att kunna bedriva ett framgångsrikt miljöarbete. Vi skapar på så sätt medvetenhet, sprider kunskap

Läs mer

Energisession 2009. Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer

Energisession 2009. Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer Energisession 2009 Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer Fakta om Ragn-Sells Sveriges största miljö- och återvinningsföretag 2 800 anställda Verksamma

Läs mer

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter OKQ8 Mot fossiloberoende transporter Stationsnätet 1 Störst i Sverige med 750 stationer över hela landet, för såväl personbil som tung trafik 2 350 bemannade stationer 3 150 stationer med 2 000 hyrbilar

Läs mer

Våra affärsprinciper 1

Våra affärsprinciper 1 Våra affärsprinciper 1 Hållbart värdeskapande Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Affärskoncept Framgångsfaktorer Strategi Våra värderingar Uppförandekod Policys "Våra affärsprinciper" och " Våra

Läs mer

Avisera Miljöredovisning

Avisera Miljöredovisning Avisera Miljöredovisning Vi har arbetat hårt för att minimera vår miljöpåverkan och jag är stolt över att Avisera klarade klimatmålet för 2015! Vi har lyckats med bedriften att mer än halvera våra utsläpp

Läs mer

PostNord januari- PostNord januari september 2012 2012-11-07

PostNord januari- PostNord januari september 2012 2012-11-07 PostNord januari-september 212 212-11-7 Tredje kvartalet 212 i sammanfattning Försämrat marknadsläge fortsatt omställningsarbete Fortsatt kraftig digitalisering - försvagat konjunkturläge - minskad nettoomsättning

Läs mer

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. G4-4 Redovisa de viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. G4-4 Redovisa de viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna ICA Gruppens hållbarhetsredovisning följer den senaste versionen av GRI:s, Global Reporting Initiatives, riktlinjer (G4). Den täcker alla väsentliga principer i FN:s Global Compact och beskriver hållbarhetsfrågor

Läs mer

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD Code of conduct HANS LINNARSON, VD och koncernchef Husqvarna har under sin l ånga och tr aditionsrik a historia byggt upp et t mycket got t anseende som är ovärderligt.

Läs mer

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013 hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013 Om Agility Agility, ett företag med rötterna i marknader under utveckling, effektiviserar varuflödeskedjor i några av världens mest utmanande miljöer. örnsköldsvik

Läs mer

Aura Light Uppförandekod. Riktlinjer avseende värderingar och etik Datum: Senast reviderad:

Aura Light Uppförandekod. Riktlinjer avseende värderingar och etik Datum: Senast reviderad: Aura Light Uppförandekod Riktlinjer avseende värderingar och etik Datum: 2016-07-08 Senast reviderad: Inledning I Aura Lights uppförandekod kan du läsa om våra etiska riktlinjer som utgör grunden för hur

Läs mer

DHL Freight Sweden GODSETDAGEN 2013 Utmaningar på väg och järnväg för att nå miljömål 2020

DHL Freight Sweden GODSETDAGEN 2013 Utmaningar på väg och järnväg för att nå miljömål 2020 DHL Freight Sweden GODSETDAGEN 2013 Utmaningar på väg och järnväg för att nå miljömål 2020 Stockholm 5 Mars Ylva Öhrnell Miljö- och Kvalitetschef DHL TRANSPORTER PÅ JÄRNVÄG Viktigt för att nå vårt miljömål

Läs mer

Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, invånare Övergripande mål

Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, invånare Övergripande mål Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, 40 000 invånare 2035 Övergripande mål 2016-2018 DELAKTIGHET - medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling KOMPETENSFÖRSÖRJNING arbetsgivare kan

Läs mer

Mobilitet och bränsle - Bränslebranschens utmaningar Framtiden är vår viktigaste marknad. Helene Samuelsson Kommunikationschef Preem

Mobilitet och bränsle - Bränslebranschens utmaningar Framtiden är vår viktigaste marknad. Helene Samuelsson Kommunikationschef Preem Mobilitet och bränsle - Bränslebranschens utmaningar Framtiden är vår viktigaste marknad Helene Samuelsson Kommunikationschef Preem Preem en viktig samhällsaktör Raffinering Export Marknad Transporter

Läs mer

Hållbarhetspolicy. Denna hållbarhetspolicy fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 15 april 2015.

Hållbarhetspolicy. Denna hållbarhetspolicy fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 15 april 2015. Hållbarhetspolicy Denna hållbarhetspolicy fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 15 april 2015. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Omfattning... 2 3. Syfte... 2 4. Hållbarhetsdefinition...

Läs mer

Ålandsbanken och hållbarhet. tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov

Ålandsbanken och hållbarhet. tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov Ålandsbanken och hållbarhet tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov 2014 Vår väg till hållbarhet Vi ska vara den självklara värdeskapande

Läs mer

Uppförandekod Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla anställda hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Uppförandekod Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla anställda hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla anställda hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vår vision: Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014.

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Uppförandekod Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Dokumentägare... 2 3. Ansvar i externa relationer... 2 3.1. Lagar

Läs mer

Uppdaterat mars 2014. Karolinska Universitetssjukhusets. Miljö- och Hållbarhetsprogram 2012-2016

Uppdaterat mars 2014. Karolinska Universitetssjukhusets. Miljö- och Hållbarhetsprogram 2012-2016 Uppdaterat mars 2014 Karolinska Universitetssjukhusets Miljö- och Hållbarhetsprogram 2012-2016 Uppdaterat mars 2014 Miljöpolicy Karolinskas verksamhet ska bedrivas med minsta möjliga miljöpåverkan och

Läs mer

Nytänkande effektivt samarbete

Nytänkande effektivt samarbete Nytänkande effektivt samarbete HELHETSLÖSNINGAR FÖR TEKNISKA INSTALLATIONER Behov av nya lösningar Bygg- och installationsbranschen utvecklas snabbt. Idag är fastigheter mer tekniskt krävande än tidigare.

Läs mer

HÅLL BARHETS REDO VISNING

HÅLL BARHETS REDO VISNING HÅLL BARHETS REDO VISNING IL Recycling tar hand om allt som blir över. Vi samlar in och bearbetar restprodukter och säljer returråvara till industrin. Vi utför även sekretesshantering, renhållning och

Läs mer

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22. Stena Metallkoncernens Uppförandekod

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22. Stena Metallkoncernens Uppförandekod Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22 Stena Metallkoncernens innehåll BAKGRUND...3 Stena Metallkoncernens åtaganden... 4 Förhållande till kunder och andra aktörer... 4 Förhållande till

Läs mer