CA Stockholm den 13 augusti 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CA Stockholm den 13 augusti 2012"

Transkript

1 SVERIGES VETERINÄRFÖRBUND BOX TELEFON 08 / Besöksadress: STOCKHOLM TELEFAX 08 / KUNGSHOLMS HAMNPLAN 7 CA Stockholm den 13 augusti 2012 Svar till: Dnr /10 Jordbruksverket Enheten för försöksdjur Jönköping YTTRANDE Remissvar rörande förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om försöksdjur (SJVFS 20123:XX) (Dnr /10) Sveriges Veterinärförbund har getts tillfälle att avge yttrande över ovannämnda förslag. Generella synpunkter Förbundet välkomnar samlingen av alla aktuella föreskrifter till en enda, eftersom det ger en bra översikt. Förbundet välkomnar också alla förenklingar som minskar den byråkratiska bördan utan att ge avkall på djurskyddet. Jordbruksverket föreslår att vissa krav behålls trots att de överstiger kraven i det nya EU-direktivet. Det kan bara vara berättigat om det finns vetenskapligt stöd för att det leder till ett bättre djurskydd. Om det stödet saknas, innebär högre krav enbart högre kostnader, och blir därmed ett olyckligt konkurrenshinder för svensk forskning. Förbundet tycker att det är viktigt att även Jordbruksverket stödjer harmoniseringen inom EU, för rättvis konkurrens och för en fri rörlighet för alla som jobbar inom försöksdjursverksamhet. Generellt är texten tydlig och lätta att tolka, även om språket brister ibland. Specifika kommentarer lämnas nedan. Specifika synpunkter till enskilda paragrafer Till 1a kapitlet: Grundläggande bestämmelser 7 Förbundet föreslår att avbrytningspunkt definieras som den definierade gränsen.. istället för den planerade gränsen.. Ordet planerad ger intryck av att djuren ska uppnå denna gräns, vilket ju inte är avsikten. Ordet ökar risken för sammanblandning med slutpunkt som ju ska uppnås. 1

2 Definitionen av immunisering: ett immunogent ämne är mer korrekt än en immunogen. 2 Kap. Godkännande och tillstånd 5 bör även omfatta reptiler, eftersom vissa arter liksom vissa fågelarter är precocial, dvs. väldigt väl utvecklade vid kläckning. Dessutom är sista stycket i paragrafen förvirrande. Förbundet föreslår därför en alternativ lydelse: Krav på verksamhetstillstånd och godkännande från en djurförsöksetisk nämnd gäller, utöver vad som framgår av 40 och 41 djurskyddsförordningen, försök med 1. foster av däggdjur, fåglar och reptiler från och med den sista tredjedelen av deras normala utveckling och 2. yngel som själva intar föda. Krav på tillstånd enligt första stycket omfattar dessutom alla tidigare utvecklingsstadier av ryggradsdjur och bläckfiskar om djuren riskerar att orsakas lidande i ett senare skede. 9 Den populärvetenskapliga sammanfattningen kan införlivas som ett särskilt blad sist i ansökan som skrivs på blankett D 174. För att möta kravet på anonymisering kan sista bladet frånskiljas blankett D174. Inga namnuppgifter blir då offentliga. Att ha en extra blankett ökar den administrativa bördan för inte bara forskaren utan alla som skall ta del av ansökan. Den administrativa bördan skall minska enligt såväl regering som EU. 14, 15, 19, 20 Undantag från kravet på tillstånd eller godkännande: Begreppet privatägda djur bör bytas mot djur ägda av privatpersoner för att inte kunna tolkas som de gäller djur i privata företag. 14 Allmänt råd bra! 19 Förslag till formulering för att undvika en fem rader lång mening: Undervisning inom djurens hälso- och sjukvård får utföras utan verksamhetstillstånd eller godkännande från en djurförsöksetisk nämnd. Undantagen gäller under förutsättning att 1. den sker inom den formella kompetensen samt i samband med delegering enligt Statens jordbruksverks föreskrifter (2009:85) om operativa ingrepp samt skyldigheter för djurhållare och för personal inom djurens hälso- och sjukvård, 2. endast privatägda djur används, 3. djuren inte utsätts för kirurgiska ingrepp, insprutning, blodavtappning, andra former av penetration av hud eller slemhinnor som de inte hade utsatts för annars, 4. djuren inte utsätts för andra åtgärder som kan medföra fysiskt eller psykiskt lidande som de inte hade utsatts för annars, samt 5. villkoren i 14 är uppfyllda. 2

3 Vad gäller undantag från kravet på utbildning, journalföring och rapportering av statistik föreslår förbundet att det inrättas ett allmänt råd om utbildning i lagstiftning och etik för de som leder verksamheten. 4 Kap. Olika befattningshavare 2 Föreståndare och försöksdjursveterinär eller expert får inte vara samma person föranleder frågan om tillståndshavaren får vara samma person som övrig? 5 Bör kompletteras; Tillståndshavaren ansvarar för och ska kunna visa att det finns tillräckligt med personal och andra resurser för försöksdjursverksamheten. 14 Föreståndaren kan svårligen säkerställa att försöksupplägget följer god vetenskaplig praxis i varje enskilt fall, därför föreslår förbundet i stället följande ordalydelse: Vid samrådet ska föreståndaren 1. bedöma om det föreligger en vetenskaplig grund för försöket 2. säkerställa att försöksledarens ansökan till den djurförsöksetiska nämnden är ifylld enligt blankett D Att personalen som hanterar djuren har tillgång till relevant information bör vara försöksledarens ansvar och inte föreståndarens. 20 Kan tas bort, istället kan hänvisningen till 11 kap 9 göras i Förbundet föreslår ett allmänt råd till paragrafen med exempel på verksamhet där en expert kan vara mer lämplig än en veterinär. 26 Förbundet föreslår följande lydelse: ska försöksdjursveterinären ha särskild kunskap och erfarenhet inom..försöksdjursmedicin eller vetenskap Förbundet föreslår ändring till: "Försöksdjursveterinären eller experten ska: 2. Besluta om avlivning av djur enligt 11 kap. 8 om inte försöksledaren eller den som utför försöken är på plats 3. se till att onödigt lidande stoppas enligt 39 om inte försöksledaren eller den som utför försöken är på plats för att bättre överensstämma med Kap 11 9: Försöksledaren eller den som utför försöken ska se till att åtgärder enligt 6-8 sker [kommentar: gäller avlivning ]. Om dessa inte är tillgängliga är det föreståndaren, försöksdjursveterinären eller experten som ansvarar för att detta sker. 3

4 39 Likaså föreslås i enlighet med övriga paragrafer lyda: Försöksledaren ska säkerställa att allt onödigt lidande inom ramen för ett försök förhindras och i förekommande fall stoppas. Om försöksledaren inte är tillgänglig övergår ansvaret till den som utför försöken, föreståndaren, försöksdjursveterinären eller experten.. 5 Kap. Djurskyddsorgan 1 Eftersom tillståndshavaren inte kommer att omnämnas i 20 utan i 19, bör 1 lyda: Bestämmelser om tillståndshavare, föreståndare, försöksdjursveterinär och expert finns även i 19 och 20 djurskyddslagen.. a nämnda. 2 Bör formuleras om så att det är tydligt att det är den ansvariga veterinären och ingen annan veterinär som ska ingå i djurskyddsorganet, liksom den ansvarige experten och inga andra experter Ny lydelse skulle därmed kunna vara: 2 Djurskyddsorganet ska åtminstone bestå av 1. en eller flera föreståndare, 2. försöksdjursveterinären eller experten 3. en eller flera etologer 4. en eller flera forskare, samt 5. en eller flera representanter. 3 Förbundet föreslår en ändring från Djurskyddsorganet ska ta fram och granska rutinbeskrivningar för till Djurskyddsorganet ska granska rutinbeskrivningar eftersom det inte nödvändigtvis behöver vara djurskyddsorganet som själv tar fram rutinbeskrivningar. 8 Djurskyddsorganets journaler bör om möjligt inte vara offentliga, p.g.a. av de risker det kan innebära för verksamhetsansvariga. 6 Kap. utbildning 1 Personalen ska ha genomgått utbildning eller ska vara utbildade.. bättre språk än..ska ha utbildning... 1 Ändring till: För personal som är yrkesverksam från och med den 1 januari Ändring till:... utbildning på följande områden. 4

5 5 2, samt 9, 11, 12 Stryk krav på utbildning om livets inneboende värde. Liv omfattar förutom djur även bakterier (tänk EHEC eller MRSA!), svampar och växter, temat är filosofiskt-religiöst och kan inte anses höra till ämnet försöksdjursetik. 5 3 Lägg till nutrition i listan på ämnesområden Lägg till en punkt med: 12. Praktisk träning. 7 Förbundet föreslår att kraven på utbildning istället ska följa redan existerande riktlinjer från FELASA, som är inarbetade och accepterade i Europa och som dels skiljer på olika personalkategorier, dels specificerar hur omfattande utbildningen ska vara i tid. Att hänvisa till riktlinjer som ännu inte finns utan är under utarbetning i EU ( enligt rådets direktiv ) är inte acceptabelt. Om inte omfattningen av utbildningen specificeras är risken att innehållet i kurserna komprimeras och utbildningen blir undermålig. Förbundet föreslår också att experten ska vara utbildas enligt FELASA D specifikationer för att kunna utföra de angivna arbetsuppgifterna på ett betryggande sätt. Det ställs stora krav på experten i Kap 4 30: ska ge den rådgivning som behövs om djurens fysiska och psykiska välbefinnande som rimligen måste ställa stora krav på personens utbildning. 8 Oklart vad som menas med Deltagare i undervisning där djurförsök förekommer är undantagna från kravet på utbildning... Om deltagare avser eleverna kan paragrafen strykas. Om lärare avses, behöver paragrafen omformuleras för att bli tydlig. 9 Begreppet privatägda djur bör bytas mot djur ägda av privatpersoner för att inte kunna tolkas som det gäller djur i privata företag. 7 Kap. Djurförsöksetisk prövning 5 Om ärenden ska kunna förlängas innebär det en ändring av praxis, som inte benämns någon annanstans i föreskriften än här: Detta gäller endast för ärenden som innebär kortare förlängningar av godkännande och för vissa kompletteringar.. 7 Meningen I sådana fall ska dock minst en lekman och minst en forskare/försöksdjurspersonal alltid ingå är olämplig, då en beredningsgrupp skulle kunna bestå av en lekman samt alla övriga forskare och vice versa. Det kan bli en olycklig sammansättning. 12 förekommer två gånger och försökets svårhetsgrad... är otydligt, vem gäller det? Bättre formulering vore: grad av påfrestning för djuret. 5

6 29 Det allmänna rådet Sakkunskap kan inhämtas från vetenskaplig litteratur eller från experter behöver omformuleras så att expert inte förväxlas med den expert som definieras i inledningen av föreskriften. 30 Förbundet föreslår en ändring till: En djurförsöksetisk nämnd ska bedöma om försöket är utformat så att det kan utföras på ett så humant och miljövänligt sätt som möjligt. Kravet på att nämnden ska säkerhetsställa detsamma är orimligt. 8 Kap. Journaler 4 Kompletteras till: På varje bur, akvarium, box, rum om försöksledarens namn, kontaktuppgifter, antal djur, samt diarienummer. 8 eller 9 (Journalföring) Här bör en punkt om hälsostatus ingå. Hälsostatus kan omfatta ursprungskolonins hälsostatus såväl som resultat från hälsoinventering och omfattas inte av kravet på information om genomgången sjukdom enligt 9. Informationen är viktig t ex vid utbyte av djur eller utplacering, vilket också betonas i 11 Kap. 12: Ett försöksdjur får utplaceras i hem, återutsättas eller återföras till ett djurhållningssystem som följer gällande bestämmelser för hållande av respektive djurart, under förutsättning att det inte innebär någon fara för folkhälsan, djurhälsan eller miljön.. 12 Kap. Avlivning Tabell 1: Avlivningsmetoder: Syftningsfel. Bör vara Anestesiöverdos eller Överdos anestesimedel istället för Anestetisk överdos. 13, 6 Stryk för inhalation i följande; att narkosmedel för inhalation tillförs i vattnet till fiskar och groddjur, eftersom ordet inhalation endast är applicerbart på landlevande djur. Narkosmedel för inhalation omfattar volatila medel och lustgas, men inte MS222, vilket är det vanligaste narkosmedlet för avlivning fisk och groddjur och som tillförs vattnet. 19 Oavsett vikt bör fåglar vara medvetslösa vid dekapitering och hjärnan destrueras omedelbart därefter, åtminstone vad gäller dykande arter. Ändra första meningarna till Fåglar som väger mindre än 250g får avlivas genom dekapitering. Fåglarna ska vara medvetslösa när de avlivas och hjärnan ska förstöras omgående efter dekapitering. 20 Enligt EFSAS vetenskapliga rapport 1 finns inte tillräckligt med forskning som stödjer användning av kväve vid avlivning av gnagare. Vi föreslår därmed att kväve utgår som godkänd metod för gnagare. 15 Kap. Gemensamma bestämmelser om skötsel och hållande 6

7 10 Allmänt råd Om det inte är möjligt att hitta en kompatibel individ bör djuret få extra tillgång till annan berikning och tiden i isolering minimeras i möjligaste mån. 14 Allmänt råd Vi föreslår en komplettering: De naturliga beteenden som i första hand bör främjas är djurs behov av rörelse, vila, komfort, sysselsättning, födosök, gömsle och socialt umgänge. Meningen Lösa miljöberikningsobjekt bör vara sådana att djuren kan undersöka, bära omkring samt transformera dem är förvirrande och bör strykas. Exempelvis kan ett rött plasthus varken bäras eller transformeras, likväl fyller det en berikningsfunktion i en musbur. 16 Kap. Allmänt om försöksdjursanläggningar 4 Förbundet ställer sig frågande till betydelsen av "Försöksdjursanläggningarna ska vara utformade så att tillsynen kan ske utan hinder." Vilken typ av hinder avses? Vi förmodar att t ex smittskyddsbarriärer inte avses. Ett klargörande vore bra. 6 Förbundet förstår inte vad som avses och föreslår en tydligare skrivning av följande: Föreståndaren ansvarar för att det finns arbetsinstruktioner för 1. hur eventuella brister i byggnader och utrustning ska motverkas och åtgärdas, samt 2. andra arbetsuppgifter av betydelse ur djurskyddssynpunkt.. 15 Förbundet ifrågasätter kravet: Det ska vid behov finnas laboratorieutrustning för att utföra enkla diagnostiska prov, obduktioner samt insamling av prover i lokaler där försök utförs. Proverna kan mycket väl tas i försökslokalen, men analyseras i en annan (t.ex. angränsande) lokal. 22 Temperaturen och luftfuktigheten ska mätas och registreras dagligen KAP. Särskilda bestämmelser för mus mm 2 Behöver ändras så att den etiska nämnden kan bevilja tillstånd för ensamhållning när det är befogat av försöksskäl alternativt av djurskyddsskäl (t.ex. p.g.a. slagsmål inom en grupp). 4 Bör kompletteras så marsvinets behov av extra tillförsel av C-vitamin via foder eller vatten påpekas. 18 Kap. Särskilda bestämmelser för kanin 7

8 2 Behöver ändras så att den etiska nämnden kan bevilja tillstånd för ensamhållning när det är befogat av försöksskäl. Ändra allmänt råd till 2 bör ändras till: Könsmogna hannar måste kastreras före grupphållning.. 20 Kap. Särskilda bestämmelser för hund 13 Vi vänder oss mot tidbegränsningen 4h/dygn för ensamhållning av hund eftersom det kan finnas t ex medicinska skäl att ensamhålla en hund längre, t ex efter en operation. 22 Kap. Särskilda bestämmelser för primater Inredning och berikning Allmänt råd till 4 "Lämplig inredning är. Allmänt råd till 5 Lämplig berikning är. Eftersom det finns krav på att ha en etolog knuten till verksamheten med primater behövs inget allmänt råd om inredning, berikning eller träning. Dessutom har försöksdjursveterinär tillsammans med etolog som uppgift att ta fram en plan för djurens miljö. 7 Krabbmakak (Macaca fascicularis), rhesusapa (Macaca mulatta), och grön markatta (Chlorosebus aethiops) ska inte separeras från modern före 12 månaders ålder. Övriga arter av makaker och markattor ska inte separeras från modern före åtta månaders ålder. Detta är ologiskt. Direktivets regler bör gälla, särskilt med tanke på att ingen uppfödning av makaker sker i Sverige. 10 Primater får hållas utan tillgång till utomhusutrymme om de används eller ska användas i försök med 1. agens tillhörande lägst riskklass 2 enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2005:1) om mikrobiologiska arbetsmiljörisker, smitta, toxinpåverkan, överkänslighet eller 2. genetiskt modifierade mikroorganismer i L- eller R-verksamhet enligt Arbetarskyddsstyrelsen föreskrifter (AFS 2011:2) om innesluten användning av genetiskt modifierade mikroorganismer. Det finns nu ett stort behov av att kunna utföra studier enligt GLP på primater vid tester av läkemedelssubstanser. Dessa måste vid behov kunna hållas inomhus för att ha full kontroll över deras miljö. Vi föreslår därför att ytterligare en punkt läggs till: 3. krav på uppfyllande av nationella eller internationella dokumentationsregler för test av läkemedelssubstanser. 8

9 Tabell 1, krabbmakak, rhesusapa, grön markatta och vit silkesapa Fel titel. Skriv Makaker och markattor Primatart Minimiyta (m 2 ), Minsta höjd (m) Minsta volym per ytterligare djur (m 3 ) Krabbmakak, rhesusapa och grön markatta 2,0* 2,0 2,0 Krabbmakak, rhesusapa och grön markatta i grupp för 4,0* 2,0 3,5*** avel Övriga makaker och markattor <3 års ålder 2,0** 1,8 1 Övriga makaker och markattor >3 års ålder 2,0* 1,8 1,8 Övriga makaker och markattor i grupp för avel 3,5 2,0 3,5*** (*) I ett djurutrymme med minsta mått får högst två djur hållas. (**) I ett djurutrymme med minsta mått får högst tre djur hållas. (***) I avelsgrupper krävs ingen ytterligare volymökning för djur upp till 2 år som är tillsammans med modern. Detta blir mycket ologiskt! Det finns makaker som är större än krabbmakaker och rhesusapor. Ska dessa då ha ett mindre utrymmeskrav? Istället bör direktivets regler användas fullt ut. De burar som finns idag kommer inte att minska i storlek, och apor under 3 års ålder importeras normalt inte till Sverige. Tabell 2, silkesapor, Tamariner och Dödskalleapor Denna tabell är också ologisk med olika krav för vit silkesapa och övriga silkesapor. 23 Kap. Särskilda bestämmelser för nötkreatur mm 5 Allmänt råd till 11 djurskyddslagen: Den sista meningen bör strykas eller lyda Om möjligt bör grisar ges tillfälle att vistas ute, en förutsättning är dock att djuret kan reglera sin kroppstemperatur. Detta kan t.ex. ske med bevattning, ler- eller sandbad. Grisar har svårt att tolerera värme då hypertermi är fysiologiskt svårbemästrad hos detta djurslag. Att enbart referera till solbestrålning är felaktigt. I inomhusstallar med vältempererat klimat mår grisarna oftast bättre. Utomhus kan led- och benskador uppstå. Det är även svårt att utesluta parasitangrepp, smitta från jord (erysipelas) och vektorer (salmonellos). Detta gör att försöksdesignen blir osäker och att fler djur kan behövas, i värsta fall blir studien ovetenskapligt utförd. I enstaka försökssituationer är det möjligt med utevistelse men en välkontrollerad studie kräver en välkontrollerad miljö. 24 Kap. Särskilda bestämmelser för fåglar 2 Undantag från par- eller grupphållning måste vara möjligt av hälsoskäl, vetenskapliga eller biologiska skäl. T ex kan tuppar vara mkt aggressiva mot varandra. 9

10 Kap. 25 Särskilda bestämmelser för groddjur och kräldjur 7 Utrymmeskrav för hållning av helakvatiska stjärtlösa groddjur är betydligt högre än i EU:s direktiv, t o m så höga att kommersiellt tillgängliga system av hög kvalitet för förvaring inte kan användas enligt svenska föreskrifter. Förbundet förordar att kraven anpassas till europeisk standard, om inte SJV kan påvisa ett vetenskapligt stöd för de högre kraven. 1. The EFSA Journal (2005) 292, Opinion on the Aspects of the biology and welfare of animals used for experimental and other scientific purposes Corrigenda to the Scientific Opinion on Aspects of the biology and welfare of animals used for experimental and other scientific purposes Sveriges Veterinärförbund Christina Arosenius 10

Katarina Cvek. Koordinator för försöksdjursfrågor, SLU

Katarina Cvek. Koordinator för försöksdjursfrågor, SLU Katarina Cvek Koordinator för försöksdjursfrågor, SLU Lagar och regler kring försöksdjursanvändning Vad är ett djurförsök? Definitioner av djurförsök EU och Europarådet Användning av djur för försök och

Läs mer

Vad är ett djurförsök?

Vad är ett djurförsök? Tillstånd att använda försöksdjur SJV och djurförsöksetisk nämnd Katarina Cvek Koordinator för försöksdjursfrågor, SLU Vad är ett djurförsök? Definitioner av djurförsök EU och Europarådet Användning av

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om försöksdjur;

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om uppfödning,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i djurskyddsförordningen (1988:539); SFS 2012:675 Utkom från trycket den 27 november 2012 utfärdad den 15 november 2012. Regeringen föreskriver i fråga

Läs mer

Lagstiftning för användning av försöksdjur vad gäller? Karen Erlbacher, Jordbruksverket Katarina Cvek, SLU

Lagstiftning för användning av försöksdjur vad gäller? Karen Erlbacher, Jordbruksverket Katarina Cvek, SLU Lagstiftning för användning av försöksdjur vad gäller? Karen Erlbacher, Jordbruksverket Katarina Cvek, SLU Vad är ett djurförsök enligt lagen? För vilka djur gäller försöksdjurslagstiftningen? - Tillämpningsområde

Läs mer

NYA FÖRSÖKSDJURSBESTÄMMELSER

NYA FÖRSÖKSDJURSBESTÄMMELSER NYA FÖRSÖKSDJURSBESTÄMMELSER http://www.jordbruksverket.se/ NYA FÖRSÖKSDJURSBESTÄMMELSER Förändringarna i Djurskyddslagen, Djurskyddsförordningen, Jordbruksverkets djurskyddsföreskrifter om försöksdjur

Läs mer

Checklista. Det finns giltigt tillstånd enligt 19 a Djurskyddslagen. Ej aktuell. Det finns giltigt godkännande av en djurförsöksetisk nämnd.

Checklista. Det finns giltigt tillstånd enligt 19 a Djurskyddslagen. Ej aktuell. Det finns giltigt godkännande av en djurförsöksetisk nämnd. Checklista 1(6) Försöksdjur Allmän Tillstånd 1 Det finns giltigt tillstånd enligt 19 a Djurskyddslagen. DL 19a, DL 20, DF 40, L50 4kap 1 2 Det finns giltigt godkännande av en djurförsöksetisk nämnd. DL

Läs mer

1 kap. Inledande bestämmelser s. 2. 2 kap. Destinationsuppfödning... s. 2. 3 kap. Anskaffande av djur till en leveransanläggning.. s.

1 kap. Inledande bestämmelser s. 2. 2 kap. Destinationsuppfödning... s. 2. 3 kap. Anskaffande av djur till en leveransanläggning.. s. Djurskyddsmyndighetens författningssamling Djurskyddsmyndigheten Box 80 532 21 SKARA Tel: 0511-274 00, fax 0511-274 90 ISSN 1652-3040 Djurskyddsmyndighetens föreskrifter om uppfödning, förvaring, tillhandahållande

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om försöksdjur;

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och

Läs mer

Genomförande av EU:s direktiv om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål

Genomförande av EU:s direktiv om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål Ds 2011:12 Genomförande av EU:s direktiv om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål Landsbygdsdepartementet Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 Författningsförslag... 9 Förslag

Läs mer

Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (2017:xx) om försöksdjur (saknr L150)

Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (2017:xx) om försöksdjur (saknr L150) 1(45) 2017-10-02 Diarienummer 5.2.184102/16 Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (2017:xx) om försöksdjur (saknr L150) Enligt förordning (2007:1244) om särskild konsekvensutredning vid

Läs mer

Djurförsöksetik. Djurförsök.info hemsida med information om djurförsök www.djurforsok.info

Djurförsöksetik. Djurförsök.info hemsida med information om djurförsök www.djurforsok.info Djurförsöksetik Djurförsök.info hemsida med information om djurförsök www.djurforsok.info Svensk definition av djurförsök Användning av djur för vetenskaplig forskning, undervisning, sjukdomsdiagnos, framställning

Läs mer

Användning av försöksdjur i Sverige under 2014

Användning av försöksdjur i Sverige under 2014 1(14) RAPPORT 2016-12-22 Dnr: 5.2.17-11897/16 Användning av försöksdjur i Sverige under 2014 Cecilia Bornestaf och Per E Ljung Enheten för försöksdjur och sällskapsdjur Sammanfattning Varje år samlar Jordbruksverket

Läs mer

TILLSTÅND. Enligt 16 djurskyddslagen. Jordbruksverket har tagit över ansvaret för djurskyddsfrågor. www.sjv.se. Kundtjänst 0771-223 223

TILLSTÅND. Enligt 16 djurskyddslagen. Jordbruksverket har tagit över ansvaret för djurskyddsfrågor. www.sjv.se. Kundtjänst 0771-223 223 Jordbruksverket har tagit över ansvaret för djurskyddsfrågor. www.sjv.se Kundtjänst 0771-223 223 TILLSTÅND Enligt 16 djurskyddslagen SWEDISH ANIMAL WELFARE AGENCY Djurskyddsinformation 06-2005 TILLSTÅND

Läs mer

TILLSTÅND Enligt 16 djurskyddslagen

TILLSTÅND Enligt 16 djurskyddslagen TILLSTÅND Enligt 16 djurskyddslagen SWEDISH ANIMAL WELFARE AGENCY Djurskyddsinformation 06-2005 TILLSTÅND FÖR VERKSAMHET MED HÄST, SÄLLSKAPSDJUR ELLER PÄLSDJUR Har du en djurhållning eller verksamhet med

Läs mer

ANSÖKAN SÄLLSKAPSDJUR - tillstånd enligt 16 djurskyddslagen (1988:534)

ANSÖKAN SÄLLSKAPSDJUR - tillstånd enligt 16 djurskyddslagen (1988:534) Malmö stad Miljönämnden ANSÖKAN SÄLLSKAPSDJUR - tillstånd enligt 16 djurskyddslagen (1988:534) Ansökan om tillstånd för att yrkesmässigt eller i större omfattning hålla, föda upp, sälja eller ta emot sällskapsdjur

Läs mer

Förteckning över Djurskyddsmyndighetens föreskrifter m.m.

Förteckning över Djurskyddsmyndighetens föreskrifter m.m. 1 (9) Förteckning över Djurskyddsmyndighetens föreskrifter m.m. Nedan finns en förteckning över Djurskyddsmyndighetens föreskrifter m.m. med de ändringar som gjorts av Jordbruksverket. Här finner du även

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 SJVFS 2017:8 Statens jordbruksverks föreskrifter om exportkarantän

Läs mer

g dregskarasbets rättsdatabaser

g dregskarasbets rättsdatabaser SFST Page 1 of 15 g dregskarasbets rättsdatabaser 2011-02- Ny sökning A Sökresultat 4 Föregående Nästa Databas: SFST Post 1 av 1 i SFST Länk till register Observera att del kan förekomma fel i författningstexterna.

Läs mer

Rapport efter kontroll enligt djurskyddslagen

Rapport efter kontroll enligt djurskyddslagen 1(5) Ulf Johansson Djurskyddskontrollant 010-2245280 OLSSON LARS SANDTORP 37 533 96 GÖTENE Rapport efter kontroll enligt djurskyddslagen Redogörelse för ärendet Länsstyrelsen genomförde 2015-09-10 en kontroll

Läs mer

Remiss avseende Djurskyddsutredningens betänkande Ny djurskyddslag (SOU 2011:75).

Remiss avseende Djurskyddsutredningens betänkande Ny djurskyddslag (SOU 2011:75). p YTTRANDE 2012-06-08 Landsbygdsdepartementet 103 33 Stockholm Remiss avseende Djurskyddsutredningens betänkande Ny djurskyddslag (SOU 2011:75). Sammanfattning Forska Utan Djurförsök har i vårt yttrande

Läs mer

Svensk försöksdjursstatistik år 2006

Svensk försöksdjursstatistik år 2006 1(5) RAPPORT 2007-12-06 Dnr 31-6761/07 Regeringskansliet Jordbruksdepartementet 103 33 STOCKHOLM Svensk försöksdjursstatistik år 2006 SAMMANFATTNING I Sverige samlas varje år in statistik över det antal

Läs mer

Användningen av försöksdjur i Sverige under 2007

Användningen av försöksdjur i Sverige under 2007 1(11) RAPPORT 2008-12-16 Dnr: 31-808/08 Regeringskansliet Jordbruksdepartementet 103 33 STOCKHOLM Användningen av försöksdjur i Sverige under 2007 SAMMANFATTNING I Sverige samlas varje år in statistik

Läs mer

Djurhälsopersonalens anmälningsplikt enligt djurskyddslagen --- Olika parters olika roller

Djurhälsopersonalens anmälningsplikt enligt djurskyddslagen --- Olika parters olika roller Djurhälsopersonalens anmälningsplikt enligt djurskyddslagen --- Olika parters olika roller Kurser i djurskyddsbedömning våren 2010 samt januari 2011 Björn Dahlén Djurskyddschef 1 Den svenska modellen Samtal,

Läs mer

Djurskyddet Sverige menar att det av djurskyddsskäl är viktigt att behålla den svenska definitionen för djurförsök och inte införa EU-definitionen.

Djurskyddet Sverige menar att det av djurskyddsskäl är viktigt att behålla den svenska definitionen för djurförsök och inte införa EU-definitionen. Landsbygdsdepartementet 103 33 Stockholm Djurskyddet Sverige anser att de föreslagna förändringarna i stort sett är positiva. Särskilt positivt är att hela direktivet genomsyras av grundinställningen att

Läs mer

Djurskyddsförordning (1988:539), L 2

Djurskyddsförordning (1988:539), L 2 Innehållsförteckning Djurskyddshäfte 1a Djurskyddslag (1988:534), L 1 sid Lagens tillämpningsområde 3 EG-bestämmelser som kompletteras av lagen 3 Definitioner 3 Grundläggande bestämmelser om hur djur skall

Läs mer

DOM. Meddelad i Stockholm. MOTPART Länsstyrelsen i Stockholms län Box Stockholm. SAKEN Tillstånd och föreläggande enligt djurskyddslagen

DOM. Meddelad i Stockholm. MOTPART Länsstyrelsen i Stockholms län Box Stockholm. SAKEN Tillstånd och föreläggande enligt djurskyddslagen Avdelning 05 DOM Meddelad i Stockholm Sida 1 (7) Mål nr 5932-15 KLAGANDE A Ombud: B MOTPART Länsstyrelsen i Stockholms län Box 22067 104 22 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholms

Läs mer

Eva Ekblad Experimentell medicinsk vetenskap. Djurförsök: 1. Nuläge LU 2. Lagar och Etik 3. Etisk Nämnd 4. Alternativ; 3R

Eva Ekblad Experimentell medicinsk vetenskap. Djurförsök: 1. Nuläge LU 2. Lagar och Etik 3. Etisk Nämnd 4. Alternativ; 3R Eva Ekblad Experimentell medicinsk vetenskap Djurförsök: 1. Nuläge LU 2. Lagar och Etik 3. Etisk Nämnd 4. Alternativ; 3R Försöksdjursanvändning LU: 4 fakulteter använder djur i forskning: Medicinska, Naturvetenskapliga,

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

SÄLLSKAPSDJUR. Ämnets syfte

SÄLLSKAPSDJUR. Ämnets syfte SÄLLSKAPSDJUR Ämnet sällskapsdjur behandlar de djur som människan håller som följeslagare för sällskaps skull. Ämnet handlar om skötsel av djur och deras vistelsemiljöer. Centralt i ämnet är djurens behov,

Läs mer

Användningen av försöksdjur i Sverige under 2008

Användningen av försöksdjur i Sverige under 2008 1(6) RAPPORT 2009-12-03 Dnr: 31-502/09 Regeringskansliet Jordbruksdepartementet 103 33 STOCKHOLM Användningen av försöksdjur i Sverige under SAMMANFATTNING I Sverige samlas varje år in statistik över det

Läs mer

D J U R S K Y D D S BE S T Ä M M E L S E R. Katt

D J U R S K Y D D S BE S T Ä M M E L S E R. Katt D J U R S K Y D D S BE S T Ä M M E L S E R Katt Jordbruksinformation 16 2008 Uppdaterad september 2009 Foto: Jessica Svärd Djurskyddsbestämmelser KATT Om djurskyddsbestämmelserna... 3 Nyheter... 3 Djurskydd

Läs mer

Arbetsinstruktion för officiella veterinärer anställda av Jordbruksverket

Arbetsinstruktion för officiella veterinärer anställda av Jordbruksverket 1(6) JORDBRUKSVERKETS INTERNA REGLER Dnr 5.1.17-4405/15 2015-05-21 Arbetsinstruktion för officiella veterinärer anställda av Jordbruksverket Jordbruksverkets interna regler är bindande och måste följas

Läs mer

Yttrande till Kommunstyrelsen över djurskyddsutredningens betänkande till ny djurskyddslag (SOU 2011:75). Dnr KS-KOM-2012-00228

Yttrande till Kommunstyrelsen över djurskyddsutredningens betänkande till ny djurskyddslag (SOU 2011:75). Dnr KS-KOM-2012-00228 Malmö stad Miljöförvaltningen Tjänsteutlåtande Datum 2012-04-03 Handläggare Miljöinspektör Ingela Gammelby Direkttelefon 040-34 20 48 Ärende: 525:00842-2012 Yttrande till Kommunstyrelsen över djurskyddsutredningens

Läs mer

Till statsrådet och chefen för Jordbruksdepartementet

Till statsrådet och chefen för Jordbruksdepartementet Till statsrådet och chefen för Jordbruksdepartementet Genom beslut den 22 december 1999 bemyndigade regeringen chefen för Jordbruksdepartementet att tillkalla en särskild utredare med uppgift att göra

Läs mer

Skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål

Skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål Lagrådsremiss Skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 8 mars 2012 Eskil Erlandsson Mats Wiberg (Landsbygdsdepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Remissvar angående SOU 2015:3 Med fokus på kärnuppgifterna En angelägen anpassning av Polismyndighetens uppgifter på djurområdet.

Remissvar angående SOU 2015:3 Med fokus på kärnuppgifterna En angelägen anpassning av Polismyndighetens uppgifter på djurområdet. Stockholm 15 juni 2015 Remissvar angående SOU 2015:3 Med fokus på kärnuppgifterna En angelägen anpassning av Polismyndighetens uppgifter på djurområdet. Övergripande synpunkter Djurskyddet Sverige vill

Läs mer

Telefon/mobiltelefon Fax/e-postadress Hemsideadress

Telefon/mobiltelefon Fax/e-postadress Hemsideadress Information Gällande regler: 16 Djurskyddslagen (SFS 1988:534). Läs mer på sista sidan. Sida 1 av 8 Dina personuppgifter används för att utifrån ett register utöva tillsyn, handlägga ärenden, fakturera,

Läs mer

Förordning (1994:1830) om införsel av levande djur m.m.

Förordning (1994:1830) om införsel av levande djur m.m. Import- och exportföreskrifter/veterinärkontroll m.m. 1 Inledande bestämmelser 1 [8121] Denna förordning har till syfte att 1. förebygga att smittsamma eller ärftliga djursjukdomar kommer in i landet och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i djurskyddsförordningen (1988:539); utfärdad den 4 december 2003. SFS 2003:1124 Utkom från trycket den 19 december 2003 Omtryck Regeringen föreskriver

Läs mer

Import- och exportföreskrifter/veterinärkontroll m.m. 1. Anm. Rubriken har fått sin nuvarande lydelse enligt SJVFS 2005:53.

Import- och exportföreskrifter/veterinärkontroll m.m. 1. Anm. Rubriken har fått sin nuvarande lydelse enligt SJVFS 2005:53. Import- och exportföreskrifter/veterinärkontroll m.m. 1 Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:134) om veterinära kontroller av levande djur som förs in från tredje land till Europeiska unionen

Läs mer

Uppgifter om anläggningen Organisationsnummer:

Uppgifter om anläggningen Organisationsnummer: 1(6) ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV ANLÄGGNING FÖR OFFENTLIG Enligt 37 djurskyddsförordningen Ansökan skickas till: Länsstyrelsen i Hallands län 301 86 HALMSTAD När länsstyrelsen tagit emot ansökan kommer en

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om frivillig organiserad hälsokontroll

Läs mer

5, 6 Förvaring, utfodring och/eller upplåtelse av hund/katt (Djurskyddslag 1988:534)

5, 6 Förvaring, utfodring och/eller upplåtelse av hund/katt (Djurskyddslag 1988:534) Munkedals kommun Miljö-och bygg v kontoret Ansökan om tillstånd enligt 16 djurskyddslagen 1988:534 Ansökan om tillstånd att yrkesmässigt eller i större omfattning bedriva hund- eller katthållning Ansökan

Läs mer

Elektronisk rapportering av försöksdjursstatistik

Elektronisk rapportering av försöksdjursstatistik 1(6) Dnr: 5.2.17-3698/13 2013-03-26 Elektronisk rapportering av försöksdjursstatistik Insamling av försöksdjursstatistik Varje år samlar Jordbruksverket in uppgifter över antalet använda försöksdjur under

Läs mer

Policy för användning av djur inom forskning och utbildning vid SLU

Policy för användning av djur inom forskning och utbildning vid SLU STYRANDE DOKUMENT SLU ID: SLU.ua 2015.1.1.1-4840 Sakområde: Forskning och utbildning på forskarnivå samt Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Dokumenttyp: Policy Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli:

Läs mer

Djurskyddsmyndighetens författningssamling Djurskyddsmyndigheten Box 80 532 21 SKARA Tel: 0511-274 00, fax 0511-274 90

Djurskyddsmyndighetens författningssamling Djurskyddsmyndigheten Box 80 532 21 SKARA Tel: 0511-274 00, fax 0511-274 90 Djurskyddsmyndighetens författningssamling Djurskyddsmyndigheten Box 80 532 21 SKARA Tel: 0511-274 00, fax 0511-274 90 ISSN 1652-3040 Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om djurförsök

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om frivillig organiserad hälsokontroll

Läs mer

Konsekvensutredning H 15. Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar

Konsekvensutredning H 15. Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar Konsekvensutredning H 15 Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar Konsekvensutredning H 15 Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS XX:Y) om officiella veterinärer;

Läs mer

Swedish Medtech anser att när de föreslagna förändringarna ska analyseras bör man ställa sig tre frågor:

Swedish Medtech anser att när de föreslagna förändringarna ska analyseras bör man ställa sig tre frågor: Remissvar från Swedish Medtech med anledning av, Europaparlamentets och rådets förordning om medicintekniska produkter och om ändring av direktiv 2001/83/EG, förordning (EG) nr 178/2002 och förordning

Läs mer

CIRKUS Kontroll enligt djurskyddslagen (1988:534)

CIRKUS Kontroll enligt djurskyddslagen (1988:534) 1 (26) CIRKUS Kontroll enligt djurskyddslagen (1988:534) Datum Diarienummer Cirkusens namn Plats för kontroll Cirkusens adress i hemlandet Cirkusens adress under föreställningssäsong i Sverige Kontaktperson

Läs mer

ANSÖKAN KATT - tillstånd enligt 16 djurskyddslagen (1988:534)

ANSÖKAN KATT - tillstånd enligt 16 djurskyddslagen (1988:534) Malmö stad Miljönämnden ANSÖKAN KATT - tillstånd enligt 16 djurskyddslagen (1988:534) Ansökan om tillstånd för att yrkesmässigt eller i större omfattning hålla, föda upp, upplåta, sälja eller ta emot katter

Läs mer

Innehåll. Sammanfattning...5. Författningsförslag...7 Förslag till Lag om ändring i djurskyddslagen (1988:534) Inledning...

Innehåll. Sammanfattning...5. Författningsförslag...7 Förslag till Lag om ändring i djurskyddslagen (1988:534) Inledning... Innehåll Sammanfattning...5 Författningsförslag...7 Förslag till Lag om ändring i djurskyddslagen (1988:534)...7 Förslag till Förordning om ändring i djurskyddsförordningen (1988:539)...10 1 Inledning...11

Läs mer

Allmänna synpunkter på Socialstyrelsens förslag

Allmänna synpunkter på Socialstyrelsens förslag G2 2013 v 2.1 2014-01-23 Dnr 10.1-44318/2013 1(8) Avdelning sydväst Annelie Andersson annelie.andersson@ivo.se Socialstyrelsen Avdelningen för regler och behörighet Enheten för socialjuridik 106 30 Stockholm

Läs mer

Import- och exportföreskrifter/veterinärkontroll m.m. 1. Definitioner

Import- och exportföreskrifter/veterinärkontroll m.m. 1. Definitioner Import- och exportföreskrifter/veterinärkontroll m.m. 1 Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2011:49) om införsel av sällskapsdjur och hund- och kattsperma samt hundar, katter och illrar avsedda

Läs mer

Förbudet gäller från 30 dagar efter att Exopet AB har tagit del av detta beslut.

Förbudet gäller från 30 dagar efter att Exopet AB har tagit del av detta beslut. Beslut 26 DL 1(6) EXOPET AB Tommy Säfström NYGATAN 37 311 31 FALKENBERG Förbud enligt djurskyddslagen Beslut Länsstyrelsen beslutar med stöd av 26 djurskyddslagen (1988:534) att förbjuda EXOPET AB, med

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: , telex: SJV-S

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: , telex: SJV-S Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om obligatorisk

Läs mer

ANSÖKAN HUND - tillstånd enligt 16 djurskyddslagen (1988:534)

ANSÖKAN HUND - tillstånd enligt 16 djurskyddslagen (1988:534) Malmö stad Miljönämnden ANSÖKAN HUND - tillstånd enligt 16 djurskyddslagen (1988:534) Ansökan om tillstånd för att yrkesmässigt eller i större omfattning hålla, föda upp, upplåta, sälja eller ta emot hundar

Läs mer

VÄGLEDNING Hur man fyller i Excel-bladet

VÄGLEDNING Hur man fyller i Excel-bladet Europeiska kommissionen GENERALDIREKTORAT GD MILJÖ GD KLIMATPOLITIK VÄGLEDNING Hur man fyller i Excel-bladet Europeiska kommissionen, B-1049 Bryssel Belgien, tfn: 32 22991111 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Svar på remiss om ny EUförordning

Svar på remiss om ny EUförordning jordbruksverket@jordbruksverket.se Ert dnr: 4.7.21-1335/14. 2014-05-09 Svar på remiss om ny EUförordning om ekologisk produktion Övergripande kommentarer Betoning på djurskydd och beteendebehov Det är

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård; SFS 2009:302 Utkom från trycket den 28 april 2009 utfärdad den 2 april 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande.

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax:

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om villkor för handlare, transportörer

Läs mer

Regler och ansvarsförsäkran gällande för Expo Mitt och Expo Syd.

Regler och ansvarsförsäkran gällande för Expo Mitt och Expo Syd. Regler och ansvarsförsäkran gällande för Expo Mitt och Expo Syd. Viktiga ändringar: Förbud mot fjällösa reptiler Förbud mot venomoider (opererade giftormar) Minsta behållare 1.5 dl Skärpta krav för giftiga

Läs mer

Författningskunskap. Lagstiftningens krav på dig som djursjukskötare. Presentation av Anne Zedén Yverås Avdelningschef, avdelningen för djuromvårdnad

Författningskunskap. Lagstiftningens krav på dig som djursjukskötare. Presentation av Anne Zedén Yverås Avdelningschef, avdelningen för djuromvårdnad Författningskunskap Lagstiftningens krav på dig som djursjukskötare Presentation av Avdelningschef, avdelningen för djuromvårdnad Varför författningskunskap? Skyldigheter som ställs på er genom legitimationen

Läs mer

Betänkandet (SOU 2014:19) Yrkeskvalifikationsdirektivet ett samlat genomförande

Betänkandet (SOU 2014:19) Yrkeskvalifikationsdirektivet ett samlat genomförande REMISSYTTRANDE 2014-08-28 Dnr 2.5-1214-14 Utbildningsdepartementet Universitet- och högskoleenheten 103 33 Stockholm Betänkandet (SOU 2014:19) Yrkeskvalifikationsdirektivet ett samlat genomförande (Ert

Läs mer

Ansökan om godkännande av anläggning för offentlig förevisning av djur enligt 37 djurskyddsförordningen (1988:539) Information.

Ansökan om godkännande av anläggning för offentlig förevisning av djur enligt 37 djurskyddsförordningen (1988:539) Information. Ansökan om godkännande av anläggning för offentlig förevisning av djur enligt 37 djurskyddsförordningen (1988:539) Nödvändiga bilagor Information För att visa djur i djurparker och liknande anläggningar

Läs mer

DJURVÅRD INOM DJURENS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

DJURVÅRD INOM DJURENS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD DJURVÅRD INOM DJURENS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Ämnet djurvård inom djurens hälso- och sjukvård behandlar omvårdnadsarbete med sjuka och friska djur. I ämnet behandlas också sjukdomslära samt lagar och andra

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax:

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om obligatorisk salmonellakontroll

Läs mer

Djurskyddsmyndigheten föreskriver 1, med stöd av 4, 18 och 29 djurskyddsförordningen (1988:539), följande samt beslutar följande allmänna råd:

Djurskyddsmyndigheten föreskriver 1, med stöd av 4, 18 och 29 djurskyddsförordningen (1988:539), följande samt beslutar följande allmänna råd: Djurskyddsmyndighetens författningssamling Djurskyddsmyndigheten Box 80 532 21 SKARA Tel: 0511-274 00, fax 0511-274 90 ISSN 1652-3040 Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om uppfödning,

Läs mer

Konsekvensutredning. förslag till nya föreskrifter om exportkarantän för hästar för export till tredjeland. A Allmänt

Konsekvensutredning. förslag till nya föreskrifter om exportkarantän för hästar för export till tredjeland. A Allmänt 1(5) 2017-03-06 Dnr 6.2.17-9724/16 Avdelningen för djurskydd och hälsa Konsekvensutredning förslag till nya föreskrifter om exportkarantän för hästar för export till tredjeland Enligt förordning (2007:1244)

Läs mer

Checklista. Ej aktuell. Kan sökanden anses vara lämplig att bedriva verksamheten. Ej aktuell. Ej aktuell

Checklista. Ej aktuell. Kan sökanden anses vara lämplig att bedriva verksamheten. Ej aktuell. Ej aktuell Checklista 1(7) Hund Allmän Hund 32 Finns eller söks tillstånd enligt 16 djurskyddslagen. DL 16, L120 Hund 33 Kan sökanden anses vara lämplig att bedriva verksamheten. DL 16 Hund 34 Tillsyn sker av hundarna

Läs mer

Ny djurskyddslag föreslagen hur påverkar den mjölkgården?

Ny djurskyddslag föreslagen hur påverkar den mjölkgården? DJURVÄLFÄRD & UTFODRING SVENSK MJÖLK SAMLAR BRANSCHEN Ny djurskyddslag föreslagen Jonas Carlsson, Avdelningen för Djurvälfärd, Svensk Mjölk jonas.carlsson@svenskmjolk.se År 1988 infördes en ny djurskyddslag

Läs mer

Vägledning för personer som arbetar yrkesmässigt inom djurens hälso- och sjukvård utan att tillhöra djurhälsopersonalen, - HOVSLAGARE

Vägledning för personer som arbetar yrkesmässigt inom djurens hälso- och sjukvård utan att tillhöra djurhälsopersonalen, - HOVSLAGARE 1(6) INFORMATION 2012-02-02 Enheten för veterinära frågor Anne Zedén Yverås Vägledning för personer som arbetar yrkesmässigt inom djurens hälso- och sjukvård utan att tillhöra djurhälsopersonalen, - HOVSLAGARE

Läs mer

Utkom från trycket den 29 juni 2007. beslutade den 13 juni 2007.

Utkom från trycket den 29 juni 2007. beslutade den 13 juni 2007. Djurskyddsmyndighetens författningssamling Djurskyddsmyndigheten Box 80 532 21 SKARA Tel: 0511-274 00, fax 0511-274 90 ISSN 1652-3040 Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna DFS 2007:3 råd om

Läs mer

SVERIGES VETERINÄRFÖRBUND

SVERIGES VETERINÄRFÖRBUND SVERIGES VETERINÄRFÖRBUND BOX 12 709 TELEFON 08 / 545 558 20 Besöksadress: 112 94 STOCKHOLM TELEFAX 08 / 545 558 39 KUNGSHOLMS HAMNPLAN 7 Stockholm den 27 september 2013 Livsmedelsverket livsmedelsverket@slv.se

Läs mer

Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson och f.d. regeringsrådet Leif Lindstam samt justitierådet Per Virdesten. En EU-rättslig anpassning av regelverket

Läs mer

En officiell veterinär som kontrollerar djurtransporter vid in- eller utförsel ur landet. Gränskontrollveterinären är vanligen en distriktsveterinär

En officiell veterinär som kontrollerar djurtransporter vid in- eller utförsel ur landet. Gränskontrollveterinären är vanligen en distriktsveterinär 1.1 Aktörer Arbetsmiljöverket, AV Huvudmyndighet för arbetsmiljö- och arbetstidslagstiftning. Ger ut arbetsmiljöverkets författningssamlingar, AFS. Huvudkontor Tel: 08-730 90 00, Hemsida: www.av.se Jordbruksverket,

Läs mer

Stockholm den 19 oktober 2015

Stockholm den 19 oktober 2015 R-2015/1084 Stockholm den 19 oktober 2015 Till FAR Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 2 juli 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över Nordiska Revisorsförbundets förslag till Nordisk standard

Läs mer

-UTBILDNINGSPLAN- specialistutbildning i sjukdomar hos hund och katt

-UTBILDNINGSPLAN- specialistutbildning i sjukdomar hos hund och katt 1(6) UTB. PLAN HUND OCH KATT -UTBILDNINGSPLAN- specialistutbildning i Jordbruksverket 551 82 Jönköping 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se jordbruksverket@jordbruksverket.se 2013-09-20 2(6) Denna utbildningsplan

Läs mer

Undervisningen i ämnet djur ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet djur ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: DJUR Ämnet djur behandlar skötsel av djur och anläggningar. I ämnet behandlas djur för livsmedelsproduktion och landskapsvård samt hästar, hundar, sällskapsdjur och djurparksdjur av olika slag. Ämnet omfattar

Läs mer

Remissvar. Förslag till föreskrifter och allmänna råd - Kemiska arbetsmiljörisker

Remissvar. Förslag till föreskrifter och allmänna råd - Kemiska arbetsmiljörisker Er beteckning RK 2014/101263 2014-09-09 Arbetsmiljöverket 112 79 Stockholm Remissvar Teknikföretagen har getts möjlighet att lämna synpunkter på Arbetsmiljöverkets förslag till föreskrifter och allmänna

Läs mer

Bilaga 1- Ändringar i tjänstedirektivförslaget vid olika alternativ

Bilaga 1- Ändringar i tjänstedirektivförslaget vid olika alternativ Bilaga 1- Ändringar i tjänstedirektivförslaget vid olika alternativ * I alla fall då hänvisning sker till kommissionens förslag, avses Ordförandeskapets skuggförslag. 1 Alternativ 1: Att ULP byts ut mot

Läs mer

Kontroll av förbrännings- och samförbränningsanläggning för hela djurkroppar (gårdspanna) i primärproduktionen

Kontroll av förbrännings- och samförbränningsanläggning för hela djurkroppar (gårdspanna) i primärproduktionen 1(6) BILAGA TILL VÄGLEDNING MED DNR 38-4673/10 2010-04-16 Avdelningen för djurskydd och hälsa Kontroll av förbrännings- och samförbränningsanläggning för hela djurkroppar (gårdspanna) i primärproduktionen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i djurskyddsförordningen (1988:539); utfärdad den 8 juni 2006. SFS 2006:818 Utkom från trycket den 21 juni 2006 Omtryck Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

Jordbruksinformation 3 2011. Djurskyddsbestämmelser. Katt

Jordbruksinformation 3 2011. Djurskyddsbestämmelser. Katt Jordbruksinformation 3 2011 Djurskyddsbestämmelser Katt Grafisk form: Holmbergs i Malmö AB 2011 2 Innehåll Om djurskyddsbestämmelserna 5 Nya regler 5 Djurskydd för katter 6 Skötsel av katter 6 Utrymmen

Läs mer

Föreskrifter om ändring i Statens Jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:32) om utfärdande av pass för sällskapsdjur

Föreskrifter om ändring i Statens Jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:32) om utfärdande av pass för sällskapsdjur 1(5) 2014-09-12 Dnr: 6.6.16-9367/14 Konsekvensutredning Föreskrifter om ändring i Statens Jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:32) om utfärdande av pass för sällskapsdjur A Allmänt 1 Beskrivning av

Läs mer

LF (1998:99) om skydd för djur

LF (1998:99) om skydd för djur Landskapsförordning (1998:99) om skydd av djur som används för försök och andra vetenskapliga ändamål 1998:099 Landskapsförordning (1998:99) om skydd av djur som används för försök och andra vetenskapliga

Läs mer

Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161) ska förslag till nödvändiga författningsändringar lämnas.

Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161) ska förslag till nödvändiga författningsändringar lämnas. Dnr: Fi S 2014:19/2015/23 2015-05-18 Utredningen om inrättande av Upphandlingsmyndigheten Fi S 2014:19 Förslag till ändringar i instruktion för Konkurrensverket Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161)

Läs mer

Vägledning för kontrollmyndigheter m.fl.

Vägledning för kontrollmyndigheter m.fl. 1(15) Dnr 31-2401/10 2010-07-09 Version 2.0 Avdelningen för djurskydd och hälsa Vägledning för kontrollmyndigheter m.fl. Bilaga Offentlig förevisning Fastställd den 9 juli 2010 Jordbruksverket 551 82 Jönköping

Läs mer

Svensk Förening för Klinisk Fysiologi

Svensk Förening för Klinisk Fysiologi Svensk Förening för Klinisk Fysiologi Lund 2014-09-04 Remissvar från Svensk förening för Klinisk Fysiologi (SFKF) angående Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring

Läs mer

8969/10 ADD 1 BL/cs,kz 1 DG B I

8969/10 ADD 1 BL/cs,kz 1 DG B I EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 23 april 2010 (28.4) (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2008/0211 (COD) 8869/10 ADD 1 AGRILEG 44 VETER 15 ENV 233 RECH 138 CODEC 348 ADDENDUM TILL A-PUNKTSNOT från:

Läs mer

Synpunkter på författningsförslaget

Synpunkter på författningsförslaget Djurskyddet Sverige vill inledningsvis påpeka vikten av att Jordbruksverket ger hög prioritet till arbetet med att färdigställa dessa föreskrifter, då dessa har varit under bearbetande under alltför lång

Läs mer

Nya föreskrifter - Kanin Uppfödning för produktion av livsmedel, ull, skinn eller pälsar samt avel

Nya föreskrifter - Kanin Uppfödning för produktion av livsmedel, ull, skinn eller pälsar samt avel Nya föreskrifter - Kanin Uppfödning för produktion av livsmedel, ull, skinn eller pälsar samt avel KSLA 2012-03-22 Björn Dahlén Djurskyddschef Disposition Djurskyddslagstiftningen vad är det? Djurskyddsföreskrifter

Läs mer

Antibiotika till djur

Antibiotika till djur Antibiotika till djur Foto: Björn Nylander Lagstöd och antibiotikapolicys Jenny Bransell, Länsstyrelsen Gävleborg Lagstiftning Riktlinjer och policys (SVF och SVS) Länsstyrelsens kontrollområden Kontroll

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax:

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om offentlig djurskyddskontroll;

Läs mer

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-09-20 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, regeringsrådet Carina Stävberg och justitierådet Ella Nyström. Alkolås vid rattfylleri Enligt en lagrådsremiss

Läs mer