NYA FÖRSÖKSDJURSBESTÄMMELSER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NYA FÖRSÖKSDJURSBESTÄMMELSER"

Transkript

1 NYA FÖRSÖKSDJURSBESTÄMMELSER

2 NYA FÖRSÖKSDJURSBESTÄMMELSER Förändringarna i Djurskyddslagen, Djurskyddsförordningen, Jordbruksverkets djurskyddsföreskrifter om försöksdjur Tid för frågor och diskussion.

3 Vad är nytt? Nya bestämmelser i djurskyddslagen, NYA FÖRSÖKSDJURSBESTÄMMELSER djurskyddsförordningen, Jordbruksverkets djurskyddsföreskrifter om försöksdjur. Varför? Ett nytt försökdjursdirektiv* träder i kraft den 1 januari 2013 och har därför införlivats. *Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/63/EU av den 22 september 2010 om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål.

4 NYA FÖRSÖKSDJURSBESTÄMMELSER Sverige har fått behålla sina tidigare mer långtgående bestämmelser och införa nya bestämmelser på oreglerade områden. Sverige har inte fått och får inte införa nya mer långtgående bestämmelser på områden som är reglerade av direktivet.

5 NYA FÖRSÖKSDJURSBESTÄMMELSER De nya bestämmelserna påverkar den som: håller, sköter, använder, tillhandahåller, föder upp försöksdjur samt de som på olika sätt är ansvariga för försöksdjursverksamhet. Samt länsstyrelserna, Jordbruksverket och de djurförsöksetiska nämnderna

6 NYA FÖRSÖKSDJURSBESTÄMMELSER I DJURSKYDDSLAGEN

7 BESTÄMMELSER DJURSKYDDSLAGEN Definitionen av försöksdjur ändras något 1 b Med försöksdjur avses djur som används eller är avsedda att användas i djurförsök. Med försöksdjur avses även djur som har använts eller har varit avsedda att användas i djurförsök och som förvaras på en anläggning eller i ett annat förvaringsutrymme för försöksdjur.

8 BESTÄMMELSER DJURSKYDDSLAGEN Definitionen av försöksdjur ändras något 1 c Med djurförsök avses användning av djur för: 1. vetenskaplig forskning, 2. sjukdomsdiagnos, 3. utveckling och framställning av läkemedel eller kemiska produkter, 4. undervisning, om användningen innebär att djuret avlivas, utsätts för operativt ingrepp, injektion eller blodavtappning eller om djuret orsakas eller riskerar att orsakas lidande, samt 5. andra jämförliga ändamål. Med djurförsök enligt denna lag avses också framställning av djur med förändrad arvsmassa, om gentekniska, kemiska eller andra liknande metoder används samt, i de fall djur kan orsakas lidande, bevarande genom avel av en stam av djur med förändrad arvsmassa med bibehållande av djurens genetiska egenskaper.

9 Förutsättningar för djurförsök: inget nytt i Djurförsök får äga rum endast under förutsättning 1. att det syfte som avses med verksamheten inte kan uppnås med någon annan tillfredsställande metod utan användning av djur, 2. att så få djur som möjligt används, BESTÄMMELSER DJURSKYDDSLAGEN 3. att verksamheten utformas så att djuren inte utsätts för större lidande än vad som är absolut nödvändigt, och 4. att det vid verksamheten inte används andra djur än sådana som fötts upp för ändamålet

10 19 a För att få använda, föda upp, förvara eller tillhandahålla försöksdjur fordras tillstånd av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Ett tillstånd får återkallas. I tillståndet ska anges BESTÄMMELSER DJURSKYDDSLAGEN 1. den fysiska person som är innehavare av tillståndet eller, om innehavaren är en juridisk person, en ställföreträdare för denne, och 2. de personer som innehar de funktioner som anges i 20 första styckena 1 och 2 19 b Den person som avses i 19 a andra stycket 1 ska se till att verksamheten bedrivs enligt denna lag, de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen samt de EU- bestämmelser som kompletteras av lagen.

11 BESTÄMMELSER DJURSKYDDSLAGEN 20 Vid verksamhet som avses i 19 a ska det finnas 1. en eller flera föreståndare som ansvarar för att bedriva verksamheten, 2. en veterinär eller, när det är lämpligare, en annan kvalificerad expert som ger råd och anvisningar om hur verksamheten ska bedrivas och som bistår vid behandling av djuren, 3. personal som är tillräckligt stor för verksamheten och som har den utbildning och kompetens som behövs för verksamheten, och 4. ett djurskyddsorgan som ger råd till personalen i frågor om djurskydd och övervakar verksamheten från djurskyddssynpunkt.

12 BESTÄMMELSER DJURSKYDDSLAGEN 21 Utöver tillstånd enligt 19 a krävs för användning av djur i ett djurförsök godkännande från etisk synpunkt av en regional djurförsöksetisk nämnd innan användningen påbörjas. Vid prövningen av ett sådant ärende ska försökets betydelse vägas mot lidandet för djuret. Försöket ska utifrån graden av lidande hos djuret klassificeras i någon av kategorierna terminal, ringa svårhet, måttlig svårhet eller avsevärd svårhet. Vid prövningen av ärendet ska det även beslutas om försöket ska utvärderas i efterhand. En djurförsöksetisk nämnd får återkalla ett godkännande enligt första stycket om djurförsöket inte utförs i enlighet med godkännandet.

13 BESTÄMMELSER DJURSKYDDSLAGEN 21 b Det ska finnas en central djurförsöksetisk nämnd * som ska: 1. pröva överklaganden av en regional djurförsöksetisk nämnds beslut, 2. utföra en sådan utvärdering i efterhand som avses i 21 fjärde stycket. * Etiskt godkännande av djurförsök- nya former för överprövning SOU 2007:57

14 BESTÄMMELSER DJURSKYDDSLAGEN 21 c Den centrala djurförsöksetiska nämnden ska bestå av en ordförande och sex övriga ledamöter. Av de övriga ledamöterna ska fyra ha vetenskaplig kompetens och två vara lekmän. En av lekmännen ska företräda djurskyddsintressen. Ersättare för ledamöterna får utses. Ordföranden och den eller de som utses till ersättare för ordföranden ska vara eller ha varit ordinarie domare. Ledamöter och ersättare ska utses av regeringen för en bestämd tid.

15 BESTÄMMELSER DJURSKYDDSLAGEN 22 a Den som fångar försöksdjur som är viltlevande ska ha den utbildning och kompetens som krävs för uppgiften. Vid infångandet ska metoder användas som inte utsätter djuren för onödigt lidande. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om sådan utbildning och kompetens och sådana metoder som avses i första stycket.

16 BESTÄMMELSER DJURSKYDDSLAGEN Överklagande m.m. 37 a En regional djurförsöksetisk nämnds beslut i ett ärende om godkännande av användning av djur i djurförsök och om återkallelse av ett sådant godkännande får överklagas till den centrala djurförsöksetiska nämnd som anges i 21 c. Den centrala djurförsöksetiska nämndens beslut får inte överklagas.

17 NYA FÖRSÖKSDJURSBESTÄMMELSER I DJURSKYDDSFÖRORDNINGEN

18 DJURSKYDDSFÖRORDNINGEN 40 Tillstånd enligt 19 a djurskyddslagen (1988:534) krävs för djurförsök med djur av djurklasserna däggdjur, fåglar, kräldjur, groddjur, fiskar, rundmunnar och bläckfiskar. 41 Etiskt godkännande enligt 21 första stycket djurskyddslagen (1988:534) krävs för djurförsök med djur av djurklasserna däggdjur, fåglar, kräldjur, groddjur, fiskar, rundmunnar och bläckfiskar.

19 DJURSKYDDSFÖRORDNINGEN forts 41 För etiskt godkännande finns regionala djurförsöksetiska nämnder. 41 c Etiskt godkännande får inte ges för djurförsök som medför svårt lidande som sannolikt kommer att bli långvarigt och som inte kan lindras. 41 d Beslut om etiskt godkännande får gälla högst fem år från dagen för beslutet.

20 DJURSKYDDSFÖRORDNINGEN 41 a En ansökan om etiskt godkännande av djurförsök ska innehålla en icke-teknisk sammanfattning (populärvetenskaplig sammanfattning) av djurförsöket. Jordbruksverket ska offentliggöra den icke-tekniska sammanfattningen

21 DJURSKYDDSFÖRORDNINGEN 49 Den centrala djurförsöksetiska nämnden har sitt kansli vid Jordbruksverket som tillhandahåller kansliresurser. 49 a Ordföranden i den centrala djurförsöksetiska nämnden ska utse en av nämndens ledamöter till vetenskaplig sekreterare på bestämd tid. Den vetenskapliga sekreteraren ska förbereda den centrala djurförsöksetiska nämndens sammanträden och bistå med vetenskaplig kompetens.

22 DJURSKYDDSFÖRORDNINGEN 49 b Ärenden i den centrala djurförsöksetiska nämnden avgörs efter föredragning av den vetenskapliga sekreteraren, annan ledamot i nämnden eller personal vid nämndens kansli. 49 c Ärenden som överklagats enligt 21 b djurskyddslagen (1988:534) ska, om inte finns särskilda skäl, avgöras av den centrala djurförsöksetiska nämnden inom två månader från och med att ärendet i komplett skick kom in till nämnden.

23 DJURSKYDDSFÖRORDNINGEN 49 e I de fall då den centrala djurförsöksetiska nämnden har utvärderat ett djurförsök i efterhand ska nämnden förse Jordbruksverket med underlag för en uppdatering av den icketekniska sammanfattningen. Jordbruksverket ska uppdatera den icke-tekniska sammanfattningen med resultatet av utvärderingen. 49 g Den centrala djurförsöksetiska nämnden ska informera Jordbruksverket om beslut som det kan vara av betydelse för verket att känna till.

24 NYA FÖRSÖKSDJURSBESTÄMMELSER I JORDBRUKSVERKETS DJURSKYDDSFÖRESKRIFTER

25 Befintliga föreskrifter gällande försöksdjur. Nya föreskrifter samlade i en samling = L 150 L50 L41 J11 M62 JORDBRUKSVERKETS DJURSKYDDSFÖRESKRIFTER L5 J31 L30 L28 L105 L111 J133 L3 L55 L32 L22

26 De nya bestämmelserna innebär mer än bara ett införlivande Enklare för de som ska använda föreskrifterna Lätt att göra rätt för alla Minskad administrativ börda Förtydliga ansvarsområden och fördelning Införa dagens praxis i föreskriftstext Likriktning i arbetssätt - nämnderna JORDBRUKSVERKETS DJURSKYDDSFÖRESKRIFTER

27 1 KAP. GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER 2 KAP. GODKÄNNANDE OCH TILLSTÅND 3 KAP. FÖRSÖKSPLANERING M.M. 4 KAP. OLIKA BEFATTNINGSHAVARE 5 KAP. DJURSKYDDSORGAN 6 KAP. UTBILDNING 7 KAP. DJURFÖRSÖKSETISK PRÖVNING 8 KAP. JOURNALER 9 KAP. IDENTITETSMÄRKNING AV DJUR 10 KAP. BESTÄMMELSER OM VISSA DJUR I FÖRSÖK 11 KAP. ÅTGÄRDER I SAMBAND MED FÖRSÖK 12 KAP. AVLIVNING 13 KAP. RAPPORTERING AV STATISTIK 14 KAP. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR VISSA FÖRSÖK JORDBRUKSVERKETS DJURSKYDDSFÖRESKRIFTER 15 KAP. GEMENSAMMA BESTÄMMELSER OM SKÖTSEL OCH HÅLLANDE 16 KAP. ALLMÄNT OM FÖRSÖKSDJURS - ANLÄGGNINGAR 17 KAP. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR MUS, RÅTTA, GERBIL, HAMSTER OCH MARSVIN 18 KAP. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR KANIN 19 KAP. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR KATT 20 KAP. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR HUND 21 KAP. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR ILLER 22 KAP. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR PRIMATER 23 KAP. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR NÖTKREATUR, FÅR, GET, GRIS OCH HÄSTDJUR 24 KAP. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR FÅGLAR 25 KAP. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR GRODDJUR OCH KRÄLDJUR 26 KAP. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR FISK 27 KAP. ÖVRIGA BESTÄMMELSER

28 GODKÄNNANDE OCH TILLSTÅND

29 2 KAP. GODKÄNNANDE OCH TILLSTÅND För att få göra djurförsök krävs generellt: 1. ett verksamhetstillstånd 2. ett godkännande från en djurförsöksetisk nämnd 3. en godkänd försöksdjurslokal Detta gäller djurförsök som görs på: 1. vuxna ryggradsdjur (dvs fisk, groddjur, kräldjur, fåglar och däggdjur) rundmunnar och bläckfisk 2. däggdjurs- och fågelfoster från sista tredjedelen av utv. och yngel som själva intar föda 3. alla tidigare utvecklingsstadier av ryggradsdjur och bläckfiskar om de riskerar att orsakas lidande i ett senare skede

30 2 KAP. GODKÄNNANDE OCH TILLSTÅND För att få göra djurförsök krävs generellt: 1. ett verksamhetstillstånd 2. ett godkännande från en djurförsöksetisk nämnd 3. en godkänd försöksdjurslokal Undantag: Det krävs inte godkännande från djurförsöksetisk nämnd vid: observationsstudier på fritt levande vilda djur om djuren inte fångas, avlivas, drivs, eller utsätts för fysiskt eller psykiskt lidande

31 2 KAP. GODKÄNNANDE OCH TILLSTÅND För att få göra djurförsök krävs generellt: 1. ett verksamhetstillstånd 2. ett godkännande från en djurförsöksetisk nämnd 3. en godkänd försöksdjurslokal Undantag: Det krävs varken verksamhetstillstånd eller etiskt godkännande vid: 1. Djurförsök där privatägda djur hålls i sin vanliga miljö, 2. Försök i djurparker då det är observationsstudier, studier som förbättra djurens välfärd, eller artskydd, OM djuren inte avlivas, utsätts för psykiskt eller fysiskt lidande, kirurgiskt ingrepp, insprutning, blodavtappning eller andra former av penetration av huden eller slemhinnor.

32 2 KAP. GODKÄNNANDE OCH TILLSTÅND För att få göra djurförsök krävs generellt: 1. ett verksamhetstillstånd 2. ett godkännande från en djurförsöksetisk nämnd 3. en godkänd försöksdjurslokal Undantag: Det krävs varken verksamhetstillstånd eller etiskt godkännande vid: 3. Ringmärkning av fåglar (om fåglarna endast fångas in, mäts, vägs, ringmärks med fotringar och därefter släpps).

33 2 KAP. GODKÄNNANDE OCH TILLSTÅND För att få göra djurförsök krävs generellt: 1. ett verksamhetstillstånd 2. ett godkännande från en djurförsöksetisk nämnd 3. en godkänd försöksdjurslokal Ett försök ska utföras på en försöksdjursanläggning. Om det finns vetenskapliga skäl får ett försök utföras utanför en försöksdjursanläggning, under förutsättning att Jordbruksverket har beslutat det i verksamhetstillståndet. (t.ex. försök i fält eller i bruksbesättning) I 16 kap Allmänt om försöksdjursanläggningar (allmän utformning, utrymmen där djur vistas, lokaler där försök utförs, serviceutrymmen, miljö och klimatreglering)

34 2 KAP. GODKÄNNANDE OCH TILLSTÅND För att få göra djurförsök krävs generellt: 1. ett verksamhetstillstånd 2. ett godkännande från en djurförsöksetisk nämnd 3. en godkänd försöksdjurslokal I verksamhetstillståndet utpekas föreståndare och försöksdjursveterinär eller expert. Vid tillståndsprövningen beslutar Jordbruksverket i varje enskilt fall om det finns särskilda skäl som gör att det är lämpligare med en expert i stället för en försöksdjursveterinär.

35 2 KAP. GODKÄNNANDE OCH TILLSTÅND För att få göra djurförsök krävs generellt: 1. ett verksamhetstillstånd 2. ett godkännande från en djurförsöksetisk nämnd 3. en godkänd försöksdjurslokal Till ansökan om etiskt godkännande ska även en populärvetenskaplig sammanfattning bifogas. Den populärvetenskapliga sammanfattningen ska bl.a.: informera om försökets syfte och nytta, djurens lidande, antal och typ av djur som ska användas, och visa hur kravet på att ersätta, begränsa och förfina följs, Den ska vara anonym och publiceras vilket kommer göras på Jordbruksverkets hemsida.

36 FÖRSÖKSPLANERING M.M.

37 3 KAP. FÖRSÖKSPLANERING M.M. Djurförsök får utföras i en mängd olika syften, t.ex.: grundforskning forskning om sjukdomar och andra tillstånd hos människor, djur och eller växter forskning om fysiologiska tillstånd hos människor, djur eller växter, forskning som syftar till förbättring av djurens välfärd, forskning som syftar till artskydd, skydd av den naturliga miljön för att bevara människors eller djurs hälsa eller välfärd, utveckling, tillverkning eller testning av läkemedel, livsmedel, foder rättsmedicinska undersökningar, högskoleutbildning eller i utbildning som syftar till att förvärva, upprätthålla eller utveckla yrkesfärdigheter

38 3 KAP. FÖRSÖKSPLANERING M.M. Djurförsök får dock utföras även för andra syften OM de sannolikt inte orsakar lidande i lika stor eller större utsträckning än ett nålstick. Utöver vad som framgår av 19 djurskyddslagen (de 3Rn) ska försök ska utformas så att 1. det leder till det minsta lidandet och den lägsta graden av bestående skada för det enskilda djuret, 2. djurarter med den minsta förmågan att uppleva lidande används, samt 3. det följer god vetenskaplig praxis.

39 3 KAP. FÖRSÖKSPLANERING M.M. Ett försök ska ha en beskriven slutpunkt och avbrytningspunkt. Slutpunkten är det planerade tillfället för avslutning av ett djurförsök när dess syfte ska anses ha uppnåtts. Avbrytningspunkten är den i förväg satta gränsen för ett djurs lidande då djuret av djurskyddsskäl ska tas ur ett djurförsök oavsett om försökets slutpunkt har uppnåtts eller inte.

40 3 KAP. FÖRSÖKSPLANERING M.M. Ett försök ska ha en beskriven slutpunkt och avbrytningspunkt. Svårt lidande eller att djuret självdör ska undvikas som avbrytningspunkt eller slutpunkt och ersättas av tidiga och skonsamma punkter. När det är oundvikligt att använda döden som slutpunkt ska försöket utformas på så sätt att så få djur som möjligt självdör, varaktigheten och intensiteten i djurets lidande minimeras så långt det är möjligt, och en smärtfri död i möjligaste mån garanteras.

41 Akut toxicitet - Förtydligande 14 kap (Användning av djur i vissa försök ) 19 Djurförsök får inte genomföras i syfte att ta fram en dödlig dos eller koncentration av ett ämne eller en blandning av ämnen. 20 En regional djurförsöksetisk nämnd får medge undantag från under förutsättning att 1. det finns ett dokumentationskrav, dvs att EU:s lagstiftning kräver det för att skydda djurs eller människors hälsa eller miljön, 2. testet genomförs enligt de testmetoder som anges i en kommissionsförordning eller andra internationella testmetoder som har bedömts som lämpliga av kommissionen eller kemikaliemyndigheten

42 Akut toxicitet - Förtydligande 14 kap (Användning av djur i vissa försök ) 21 Försöksledaren ska i sin ansökan om undantag enligt 20 beskriva 1. dokumentationskraven enligt 20, 2. varför andra metoder inte går att använda, 3. var det framgår att den myndighet som kräver testet inte godkänner att informationen tas fram på ett annat sätt, samt 4. om ämnet eller ämnena har testats tidigare. 22 Vid akuta toxicitetstest får avbrytningspunkten inte sättas senare än vid det tidigaste tecknet på livshotande tillstånd eller betydande smärta, ångest eller annat likvärdigt lidande.

43 OLIKA BEFATTNINGSHAVARE

44 4 KAP. OLIKA BEFATTNINGSHAVARE BEFATTNINGSHAVARE Tillståndshavare Föreståndare Försöksdjursveterinär eller expert Försöksledare Etolog

45 4 KAP. OLIKA BEFATTNINGSHAVARE Tillståndshavare Pekas ut i djurskyddslagen som den som har ansvar att se till att verksamheten bedrivs enligt djurskyddslagen, de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen samt de EU- bestämmelser som kompletteras av lagen finns i 19 b djurskyddslagen. Tillståndshavaren får delegera ansvar till föreståndaren, försöksdjursveterinären, experten, etologen eller försöksledaren så att de har befogenhet att utföra sina uppgifter.

46 4 KAP. OLIKA BEFATTNINGSHAVARE Tillståndshavaren ansvarar för och ska kunna visa att det finns tillräckligt med personal och resurser för försöksdjursverksamheten så att arbetsuppgifterna enligt dessa föreskrifter kan utföras.

47 4 KAP. OLIKA BEFATTNINGSHAVARE Föreståndaren ska dokumentera eventuell bristande efterlevnad av dessa föreskrifter och det etiska godkännandet samt vidta lämpliga åtgärder. Om det finns flera föreståndare ska ansvarsfördelningen mellan dessa tydligt specificeras. Försöksdjursveterinärer och experter kan överlämna arbetsuppgifter till andra veterinärer eller experter.

48 4 KAP. OLIKA BEFATTNINGSHAVARE Försöksdjursveterinär eller expert ska: bedriva den rådgivning som behövs för djurens fysiska och psykiska välbefinnande. Det ska finnas en plan för bedömning av djurens fysiska och psykiska välbefinnande till grund för denna rådgivning som ska hållas aktuell. Samråd med etolog om sådan finns ska ske. Även ta fram en skriftlig plan om 1. förebyggande djurhälsovård, 2. bedövning, narkos, sedering, smärtlindring och avlivning, 3. kirurgiska ingrepp inklusive pre- och postoperativ vård.

49 4 KAP. OLIKA BEFATTNINGSHAVARE Etolog På en försöksdjursanläggning med primater ska det finnas tillgång till en etolog i tillräcklig omfattning. Allmänt råd Vid behov bör en etolog finnas knuten även till annan verksamhet.

50 DJURSKYDDSORGANET

51 5 KAP. DJURSKYDDSORGANET Det ska finnas ett djurskyddsorgan (20 djurskyddslagen) Ska bestå av en eller flera föreståndare, försöksdjursveterinärer eller experter, etologer om de finns knutna till verksamheten, forskare, samt representanter för personalen som sköter djuren.

52 Djurskyddsorganet ska ge råd till personal i djurskyddsfrågor vid införskaffande, hållande, skötsel och användning av försöksdjur. ta fram/granska rutinbeskrivningar för övervakning, rapportering och uppföljning av djurens välfärd samt för det övergripande djurskyddsarbetet i verksamheten. ge råd till personalen hur de ska tillämpa de 3R:n, och vid utplacering av djur i hem, inkl. socialisering följa utvecklingen och resultatet av de försök som bedrivs inom verksamheten avseende djurskyddseffekterna för de djur som används, föra journal över sina råd och beslut (ska sparas i tre år och finnas tillgängliga för länsstyrelserna, Jordbruksverket, regionala och den centrala djurförsöksetiska nämnderna/en på begäran). 5 KAP. DJURSKYDDSORGANET

53 UTBILDNING

54 6 KAP. UTBILDNING Personalen hos den som använder, föder upp, tillhandahåller eller förvarar försöksdjur ska ha utbildning enligt detta kapitel innan de får 1.utforma försök, 2. utföra försök, 3. sköta djur eller 4. avliva djur. Tillståndshavaren ansvarar för att personalen har utbildning enligt detta kapitel, samt ska kunna redovisa utbildningsinsatser och vilken utbildning och kompetens varje person har. Tillståndshavaren ansvarar även för att utbildning och kompetens hos personal som är yrkesverksam före den 1 januari 2013 uppfyller kraven i detta kapitel.

55 6 KAP. UTBILDNING Föreståndaren ska se till att personalen har utbildning enligt detta kapitel -att utbildningskraven efterlevs. Personalen ska, efter utbildning övervakas när de utför uppgifter tills dess att de har visat att de har den kompetens som krävs för de olika uppgifterna och ingående momenten. Personalen ska fortlöpande vidareutbildas. Föreståndaren ska själv ha utbildning motsvarande kraven för den som utformar försök samt den erfarenhet och kompetens som krävs för verksamheten. Föreståndaren ska ha insyn i den försöksdjursverksamhet som bedrivs.

56 6 KAP. UTBILDNING Försöksdjursveterinärer ska ha behörighet att utöva veterinäryrket i Sverige, samt ha utbildning motsvarande kraven för den som utformar försök. Försöksdjursveterinärer kopplade till biomedicin, läkemedelsutveckling eller motsvarande ska även ha särskild kunskap inom försöksdjursmedicin. I de fall försöksdjursveterinären vid anställningstillfället inte har särskild kunskap inom försöksdjursmedicin ska tillståndshavaren tillsammans med veterinären ta fram en utbildningsplan för hur veterinären ska tillägna sig denna kunskap. Planen ska skickas med ansökan om verksamhetstillstånd.

57 6 KAP. UTBILDNING Den som utformar försök, utför försök respektive sköter djur enligt 1 ska ha utbildning inom områden i tabell 1. Utbildningen i praktiska moment behöver endast innebära användning av djur i de fall den som går utbildningen kan komma att utföra sådana moment själv. Del av utbildningen i praktiska moment kan ske genom arbete under övervakning. Innehållet i de olika momenten kan anpassas efter vilka djurarter den som utbildas kommer att arbeta med och om den som utbildas kommer att sköta djur, utföra försök eller utforma försök.

58 Utbildningens innehåll Nationell lagstiftning om införskaffande av djur, djurhållning, skötsel och användning av försöksdjur Sköter djur Utför försök Utformar försök x x x Etik i samband med förhållandet människor och djur, livets inneboende värde och argument för och emot användningen av försöksdjur Grundläggande och lämplig artspecifik biologi i fråga om anatomi, fysiologiska egenskaper, uppfödning, genetik och genetiska förändringar x x x x x x Djurbeteende, djurhållning och berikning x x x Artspecifik djurexperimentell metodik när det gäller hantering och försök Förebyggande smittskydd, djurhälsokunskap och hygien Igenkännande av artspecifik ångest, smärta och lidande hos de vanligaste försöksdjuren x x x x x x x Bedövning, smärtlindring och avlivning x x Avbrytningspunkt och slutpunkt x x x Alternativa metoder - ersättning, begränsning och förfining och djurvälfärd Utformning av försök och projekt x x x x x

59 6 KAP. UTBILDNING Den som avlivar djur ska ha utbildning åtminstone motsvarande den som sköter djur, utför försök eller utformar försök. Den som avlivar djur ska dessutom ha utbildning i avlivningsmetoder av aktuella djurslag.

60 6 KAP. UTBILDNING Allmänna råd Utbildning enligt 12 bör i tillämpliga delar ske enligt FELASA recommendations for the education and training of laboratory animal technicians: Category A, Laboratory Animals 2010; 44: , FELASA recommendations for the education and training of persons carrying out animal experiments (Category B), Laboratory Animals (2000) 34, och FELASA recommendations on the education and training of persons working with laboratory animals: Categories A and C, Laboratory Animals (1995) 29,

61 6 KAP. UTBILDNING I vilka utbilningar får djurförsök användas? I högskoleutbildning eller i utbildning som syftar till att förvärva, upprätthålla eller utveckla yrkesfärdigheter under förutsättning att användningen framgår av utbildningens kursplaner, och är nödvändig med hänsyn till syftet med utbildningen. Vilken utbildning krävs för den som fångar fritt levande djur? Utbildning motsvarande den som utför försök inklusive djurslagsspecifikutbildning som innehåller: 1. hantering av djuren, 2. olika fångstmetoder inklusive immobilisering och hantering av eventuell bifångst, 3. minimering av stress och lidande, 4. metoder för frisläppande, samt 5. tillämplig lagstiftning inom artskydd och jakt.

62 DJURFÖRSÖKSETISK PRÖVNING

63 7 KAP. DJURFÖRSÖKSETISK PRÖVNING I ansökan ska försöksledaren skriva en populärvetenskaplig sammanfattning. Denna ska: informera om försökets syfte och nytta, informera om djurens lidande, innehålla information om antal och typ av djur som ska användas, samt visa hur kraven på ersättning, begränsning och förfining i 19 djurskyddslagen uppfylls. Ska publiceras på webben av Jordbruksverket (anonymt)

64 7 KAP. DJURFÖRSÖKSETISK PRÖVNING Den djurförsöksetisk nämnden ska fatta beslut i ärendet senast 40 arbetsdagar efter att en fullständig och korrekt ansökan har kommit in till nämnden. Förlängning med 15 arbetsdagar får göras om ärendet är så komplext att det behövs. Allmänt råd En ansökan bör anses vara fullständig när nämnden har fått tillräckligt underlag för att kunna göra den etiska prövningen.

65 7 KAP. DJURFÖRSÖKSETISK PRÖVNING En djurförsöksetisk nämnd får godkänna flera försök i grupp under förutsättning att försöken är av arten generiska försök som genomförs av samma sökande och försöken är avsedda att uppfylla lagstiftningskrav eller innebär användning av djur för produktion eller diagnostik med etablerade metoder. Med generiska försök avses en serie standardiserade försök.

66 7 KAP. DJURFÖRSÖKSETISK PRÖVNING Den regionala djurförsöksetiska nämnden ska bedöma om det finns vetenskapliga skäl för att: 1. att icke-destinationsuppfödda djur av arter som ska vara destinationsuppfödda får användas i försök. (10 kap. 2 ), 2. att herrelösa och förvildade tamdjur får användas i försök (10 kap. 4 ), 3. att djur som fångats i naturen får användas i försök, (10 kap. 5 ), 4. att hotade arter får användas i försök, (10 kap. 8 ) 5. att primater får användas i försök, (10 kap. 8 ), 6. att ett djur som kan uppleva smärta när bedövningen har avklingat, ska behandlas med smärtstillande metoder eller avlivas, (11 kap. 7 ), 7. att använda andra avlivningsmetoder än de som anges i dessa föreskrifter, (12 kap. 10 ), 8. att djur får användas i vissa försök (14 kap. immunisering mm) och 9. att djur får hållas och skötas på annat sätt än vad som framgår av dessa föreskrifter (15 kap. 7 ).

67 7 KAP. DJURFÖRSÖKSETISK PRÖVNING Varför nya undantag till nämnderna? ändamålsenligt att undantag av vetenskapliga skäl ska beviljas av en och samma myndighet - de djurförsöksetiska nämnderna Dispenser innebär ofta en etisk aspekt och behöver därför i sin helhet bedömas av de etiska nämnderna Lättnad för att bara skicka en ansökan

68 7 KAP. DJURFÖRSÖKSETISK PRÖVNING Hur ansöker man om undantag och hur tas dessa beslut? Dessa ska ingå i beskrivning av försöket (på samma sätt som idag) Motivera de särskilda skälen för att göra detta (t.ex. använda djur som inte är destinationsuppfödda). För vissa undantag finns anvisningar i föreskriften vad som ska beskrivas Besluten tas precis som idag- undantaget ingår

69 7 KAP. DJURFÖRSÖKSETISK PRÖVNING Den försöksdjursetiska nämnden klassificerar svårhetsgrad. Vid klassificeringen i svårhetsgrader ska alla ingrepp på eller behandlingar av djur inom ett definierat försök beaktas. Klassificeringen ska göras på grundval av de allvarligaste effekter som det kan förväntas att ett enskilt djur kommer att uppleva efter att all lämplig förfiningsteknik har tillämpats. Klassificeringen ska bl.a. ta hänsyn till: typ av åtgärd, hantering av djuren, typ, intensitet, varaktighet och frekvens av lidande, mängden och arten av ingrepp som djuren har utsatts för, förhindrande av att uttrycka naturligt beteende mm

70 Klassningen ska ske i följande klasser: Terminal/organ (avlivning för organanvändning) Terminal (försök under allmän bedövning, djuret vaknar inte) Ringa svårhet Måttlig svårhet Avsevärd svårhet Exempel på hur försök ska klassificeras finns i bilaga VIII avsnitt III i direktiv 2010/63/EU. 7 KAP. DJURFÖRSÖKSETISK PRÖVNING

71 7 KAP. DJURFÖRSÖKSETISK PRÖVNING De försök som ska utvärderas i efterhand är: alla försök där primater används, försök som klassificeras i svårhetsgraden avsevärd, övriga försök som den djurförsöksetiska nämnden har beslutat ska utvärderas. Allmänt råd Försök enligt 33 3 kan vara sådana där det finns behov av att få ytterligare kunskap om hur de metoder som har använts har inverkat på djuren. Även val av djurart kan vara skäl för att utvärdera försöket i efterhand. Försök där undantag från 14 kap. 2-5, 9, 12, 19 medgivits bör utvärderas i efterhand om de kan bidra till kunskapsutveckling.

72 7 KAP. DJURFÖRSÖKSETISK PRÖVNING Nämnden ska specificera och motivera vilka frågeställningar utvärderingen i efterhand ska avgränsas till och när det är lämpligt, vad som ska dokumenteras. Försöksledaren ansvarar för att samla in och tillhandahålla den dokumentation som krävs för att försöket ska kunna utvärderas i efterhand. Den centrala djurförsöksetiska nämnden får dessutom begära in kompletterande uppgifter från andra som nämnden anser är lämpliga

73 7 KAP. DJURFÖRSÖKSETISK PRÖVNING I utvärderingen i efterhand ska den centrala djurförsöksetiska nämndenska beskriva: om försöket har uppnått sina syften, det lidande som har orsakats djuren, inklusive det antal djur och de djurarter som använts och försökens faktiska svårhetsgrad, de faktorer som kan bidra till ett utökat genomförande av kravet på ersättning, begränsning och förfining, samt andra aspekter som följer av den regionala djurförsöksetiska nämndens beslut

74 JOURNALER

75 8 KAP. JOURNALER Den som föder upp, använder, tillhandahåller eller förvarar försöksdjur ska föra journal Undantag Vissa verksamheter är undantagna från kraven på journalföring t.ex. verksamheter meddjurförsök där privatägda djur hålls i sin vanliga miljö, försök i djurparker, observationsstudier på fritt levande vilda djur).

76 8 KAP. JOURNALER Den som föder upp, använder, tillhandahåller eller förvarar försöksdjur ska föra journal På varje bur, box, rum eller motsvarande utrymme där det finns djur som används i försök ska det finnas information om försöksledarens namn samt diarienummer på det etiska godkännandet. Då djur används i försök ska utförda försöksåtgärder inklusive tidpunkt för dessa journalföras löpande.

77 Det som ska finnas tillgängligt för de som arbetar med djuren på försöksdjursanläggningen är: verksamhetstillstånd, förhandsgodkännande + slutgodkännande av lokaler ansökan + godkännande av den djurförsöksetiska nämnden, samt journaler + planer enligt 4 kap (t.ex. djurhälsovård). 8 KAP. JOURNALER Den som föder upp, använder, tillhandahåller eller förvarar försöksdjur ska föra journal

78 8 KAP. JOURNALER Den som föder upp, använder, tillhandahåller eller förvarar försöksdjur ska föra journal Journal ska generellt föras individuellt för alla djur som används i försök. Men, man får föra journal för en grupp av djur om 1. djuren omfattas av samma etiska godkännande och utsätts för samma försöksåtgärder, 2. djuren hålls i samma bur, box, rum eller motsvarande, samt 3. det endast gäller andra djur än primater, hundar, katter eller kaniner

79 ÅTGÄRDER I SAMBAND MED FÖRSÖK

80 11 KAP. ÅTGÄRDER I SAMBAND MED FÖRSÖK Djur får inte ges läkemedel som hindrar dem från eller begränsar deras möjlighet att uttrycka smärta, om de inte samtidigt får tillräcklig bedövning eller smärtlindring. I dessa fall ska en vetenskaplig motivering ges, åtföljd av uppgifter om bedövningen eller smärtlindringen. Ett djur som kan förväntas uppleva smärta när bedövningen har avklingat, ska behandlas med förebyggande och postoperativa smärtstillande medel eller andra lämpliga smärtstillande metoder. Om detta inte är möjligt ska djuret omedelbart avlivas.

81 11 KAP. ÅTGÄRDER I SAMBAND MED FÖRSÖK Återanvändning Ett tidigare använt djur får användas i ett nytt försök även om det inte krävs på grund av syftet med försöket under förutsättning att 1. en regional djurförsöksetisk nämnd inte har beslutat annat, 2. en försöksdjursveterinär eller expert har bedömt att det är lämpligt ur djurskyddssynpunkt för det enskilda djuret, med hänsyn till vad djuret har utsatts för, 3. den faktiska svårhetsgraden för det enskilda djuret i de tidigare försöken var ringa eller måttlig, 4. djurets allmänna hälsotillstånd och välbefinnande helt har återställts, samt 5. det nya försöket klassificeras som terminal, ringa svårhet eller måttlig svårhet. Om det krävs på grund av syftet med det nya försöket får ett djur som redan har använts i ett eller flera försök användas i ett nytt försök.

82 FÖRSÖKSDJURSSTATISTIK

83 13 KAP. FÖRSÖKSDJURSSTATISTIK Årlig redovisning och i stort sett ska samma saker redovisas som tidigare. Information om vad som ska rapporteras till oss kommer att skickas ut till föreståndarna: Under 2013 kommer en del nya uppgifter att samlas in, mer information kommer om detta. Nytt är dock att forskare ska redovisa den faktiska svårhetsgraden som djuren har upplevt i försöken. Nytt är också att det kommer bli något högre detaljeringsgrad för uppgifter kring sjukdomar. Första gången de nya uppgifterna ska rapporteras till EU är 2015 ( dvs 2014 års uppgifter).

84 HÅLLANDE OCH SKÖTSEL

85 15-27 KAP. OM HÅLLANDE OCH SKÖTSEL Ett kapitel för gemensamma bestämmelser om skötsel och hållande. Ett kapitel om försöksdjursanläggningar. Djurslagsspecifika kapitel för: Mus, råtta, gerbil, hamster och marsvin Kanin Katt, hund, iller Primater Nöt, får, get, gris och häst Fåglar Groddjur och kräldjur Fisk

86 15-27 KAP. OM HÅLLANDE OCH SKÖTSEL Från och med 1 januari 2013 gäller Generella regler Generella och djurslagsspecifika regler för social hållning, inredning och berikning Från och med 1 januari 2017 gäller De nya måttbestämmelserna i tabellerna Nya anläggningar godkänns enligt denna föreskrift Gamla anläggningar måste bygga om/byta bursystem etc.

87 15-27 KAP. OM HÅLLANDE OCH SKÖTSEL Några viktiga generella bestämmelser Tillsyn av djuren ska ske minst en gång dagligen, lämpliga åtgärder för att lindra djurens lidande ska vidtas snarast möjligt. Djur som inte är naturligt solitära ska hållas i stabila sociala grupper av kompatibla individer. Djuren ska alltid ha tillgång till lämpligt bäddmaterial och lämpliga och för djuren attraktiva vilo- och sovplatser i sådan mängd att alla djur kan vila och sova samtidigt. Föreståndaren ska se till att tillsynen sker enligt reglerna.

88 15-27 KAP. OM HÅLLANDE OCH SKÖTSEL Några viktiga generella bestämmelser Alla djur ska hållas i ett utrymme med tillräcklig komplexitet så att de har möjlighet att utföra ett brett spektrum av naturliga beteenden. Djuren ska ges en viss möjlighet att kontrollera och välja sin miljö för att minska stressbeteende. Alla djur ska ha tillgång till berikning. Berikningen ska vara avpassad efter djurens artspecifika och individuella behov

89 Djurskyddskontroll av försöksdjur

90 Vad gäller för djurskyddskontrollen av försöksdjur? = L44 13 Kontrollmyndigheten ska göra en riskklassificering av kontrollobjekten inom sitt geografiska verksamhetsområde. Kontroll av objekten ska sedan genomföras med denna riskklassificering som grund. Klassificeringen ska dokumenteras. 13 a Alla kontrollobjekt med tillstånd enligt 19 a djurskyddslagen ska kontrolleras. Minst en tredjedel av alla kontrollobjekt ska kontrolleras varje år, i enlighet med den riskklassificering som gjorts enligt tredje stycket. Kontrollobjekt som håller primater som försöksdjur ska kontrolleras varje år. (SJVFS 2012:20).

91 Vad gäller för djurskyddskontrollen av försöksdjur? = L44 Följande faktorer ska användas som grund för riskklassificering av kontrollobjekt med försöksdjur: 1. antal djur och vilka djurslag som hålls, 2. tidigare kontrollresultat samt 3. information som kan tyda på bristande efterlevnad. Vid riskklassificeringen av användare av försöksdjur ska, förutom vad som angetts i första stycket även antal och typ av djurförsök användas som grund.

92 TACK!

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i djurskyddsförordningen (1988:539); SFS 2012:675 Utkom från trycket den 27 november 2012 utfärdad den 15 november 2012. Regeringen föreskriver i fråga

Läs mer

Katarina Cvek. Koordinator för försöksdjursfrågor, SLU

Katarina Cvek. Koordinator för försöksdjursfrågor, SLU Katarina Cvek Koordinator för försöksdjursfrågor, SLU Lagar och regler kring försöksdjursanvändning Vad är ett djurförsök? Definitioner av djurförsök EU och Europarådet Användning av djur för försök och

Läs mer

Vad är ett djurförsök?

Vad är ett djurförsök? Tillstånd att använda försöksdjur SJV och djurförsöksetisk nämnd Katarina Cvek Koordinator för försöksdjursfrågor, SLU Vad är ett djurförsök? Definitioner av djurförsök EU och Europarådet Användning av

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om försöksdjur;

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om uppfödning,

Läs mer

Lagstiftning för användning av försöksdjur vad gäller? Karen Erlbacher, Jordbruksverket Katarina Cvek, SLU

Lagstiftning för användning av försöksdjur vad gäller? Karen Erlbacher, Jordbruksverket Katarina Cvek, SLU Lagstiftning för användning av försöksdjur vad gäller? Karen Erlbacher, Jordbruksverket Katarina Cvek, SLU Vad är ett djurförsök enligt lagen? För vilka djur gäller försöksdjurslagstiftningen? - Tillämpningsområde

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om försöksdjur;

Läs mer

Genomförande av EU:s direktiv om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål

Genomförande av EU:s direktiv om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål Ds 2011:12 Genomförande av EU:s direktiv om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål Landsbygdsdepartementet Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 Författningsförslag... 9 Förslag

Läs mer

1 kap. Inledande bestämmelser s. 2. 2 kap. Destinationsuppfödning... s. 2. 3 kap. Anskaffande av djur till en leveransanläggning.. s.

1 kap. Inledande bestämmelser s. 2. 2 kap. Destinationsuppfödning... s. 2. 3 kap. Anskaffande av djur till en leveransanläggning.. s. Djurskyddsmyndighetens författningssamling Djurskyddsmyndigheten Box 80 532 21 SKARA Tel: 0511-274 00, fax 0511-274 90 ISSN 1652-3040 Djurskyddsmyndighetens föreskrifter om uppfödning, förvaring, tillhandahållande

Läs mer

Skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål

Skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål Lagrådsremiss Skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 8 mars 2012 Eskil Erlandsson Mats Wiberg (Landsbygdsdepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Användning av försöksdjur i Sverige under 2014

Användning av försöksdjur i Sverige under 2014 1(14) RAPPORT 2016-12-22 Dnr: 5.2.17-11897/16 Användning av försöksdjur i Sverige under 2014 Cecilia Bornestaf och Per E Ljung Enheten för försöksdjur och sällskapsdjur Sammanfattning Varje år samlar Jordbruksverket

Läs mer

Användningen av försöksdjur i Sverige under 2008

Användningen av försöksdjur i Sverige under 2008 1(6) RAPPORT 2009-12-03 Dnr: 31-502/09 Regeringskansliet Jordbruksdepartementet 103 33 STOCKHOLM Användningen av försöksdjur i Sverige under SAMMANFATTNING I Sverige samlas varje år in statistik över det

Läs mer

Remiss avseende Djurskyddsutredningens betänkande Ny djurskyddslag (SOU 2011:75).

Remiss avseende Djurskyddsutredningens betänkande Ny djurskyddslag (SOU 2011:75). p YTTRANDE 2012-06-08 Landsbygdsdepartementet 103 33 Stockholm Remiss avseende Djurskyddsutredningens betänkande Ny djurskyddslag (SOU 2011:75). Sammanfattning Forska Utan Djurförsök har i vårt yttrande

Läs mer

Checklista. Det finns giltigt tillstånd enligt 19 a Djurskyddslagen. Ej aktuell. Det finns giltigt godkännande av en djurförsöksetisk nämnd.

Checklista. Det finns giltigt tillstånd enligt 19 a Djurskyddslagen. Ej aktuell. Det finns giltigt godkännande av en djurförsöksetisk nämnd. Checklista 1(6) Försöksdjur Allmän Tillstånd 1 Det finns giltigt tillstånd enligt 19 a Djurskyddslagen. DL 19a, DL 20, DF 40, L50 4kap 1 2 Det finns giltigt godkännande av en djurförsöksetisk nämnd. DL

Läs mer

Användningen av försöksdjur i Sverige under 2007

Användningen av försöksdjur i Sverige under 2007 1(11) RAPPORT 2008-12-16 Dnr: 31-808/08 Regeringskansliet Jordbruksdepartementet 103 33 STOCKHOLM Användningen av försöksdjur i Sverige under 2007 SAMMANFATTNING I Sverige samlas varje år in statistik

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Eva Ekblad Experimentell medicinsk vetenskap. Djurförsök: 1. Nuläge LU 2. Lagar och Etik 3. Etisk Nämnd 4. Alternativ; 3R

Eva Ekblad Experimentell medicinsk vetenskap. Djurförsök: 1. Nuläge LU 2. Lagar och Etik 3. Etisk Nämnd 4. Alternativ; 3R Eva Ekblad Experimentell medicinsk vetenskap Djurförsök: 1. Nuläge LU 2. Lagar och Etik 3. Etisk Nämnd 4. Alternativ; 3R Försöksdjursanvändning LU: 4 fakulteter använder djur i forskning: Medicinska, Naturvetenskapliga,

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (2017:xx) om försöksdjur (saknr L150)

Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (2017:xx) om försöksdjur (saknr L150) 1(45) 2017-10-02 Diarienummer 5.2.184102/16 Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (2017:xx) om försöksdjur (saknr L150) Enligt förordning (2007:1244) om särskild konsekvensutredning vid

Läs mer

Ansökan om tillstånd för fångst av vilda fåglar för insamling av blod- och fjäderprover

Ansökan om tillstånd för fångst av vilda fåglar för insamling av blod- och fjäderprover 1(6) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y Mårtenson, Nils Tel: 010-698 16 03 nils.martenson @naturvardsverket.se BESLUT 2017-11-08 Ärendenr: NV-05851-17 Naturhistoriska riksmuseet

Läs mer

Djurskyddslag (1988:534)

Djurskyddslag (1988:534) Djurskyddslag (1988:534) SFS nr: 1988:534 Departement/myndighet: Landsbygdsdepartementet Utfärdad: 1988-06-02 Omtryck: SFS 2003:1077 Ändrad: t.o.m. SFS 2012:526 Källa: Regeringskansliet / Lagrummet Lagens

Läs mer

TILLSTÅND. Enligt 16 djurskyddslagen. Jordbruksverket har tagit över ansvaret för djurskyddsfrågor. www.sjv.se. Kundtjänst 0771-223 223

TILLSTÅND. Enligt 16 djurskyddslagen. Jordbruksverket har tagit över ansvaret för djurskyddsfrågor. www.sjv.se. Kundtjänst 0771-223 223 Jordbruksverket har tagit över ansvaret för djurskyddsfrågor. www.sjv.se Kundtjänst 0771-223 223 TILLSTÅND Enligt 16 djurskyddslagen SWEDISH ANIMAL WELFARE AGENCY Djurskyddsinformation 06-2005 TILLSTÅND

Läs mer

CA Stockholm den 13 augusti 2012

CA Stockholm den 13 augusti 2012 SVERIGES VETERINÄRFÖRBUND BOX 12 709 TELEFON 08 / 545 558 20 Besöksadress: 112 94 STOCKHOLM TELEFAX 08 / 545 558 39 KUNGSHOLMS HAMNPLAN 7 CA Stockholm den 13 augusti 2012 Svar till: jordbruksverket@jordbruksverket.se

Läs mer

LF (1998:99) om skydd för djur

LF (1998:99) om skydd för djur Landskapsförordning (1998:99) om skydd av djur som används för försök och andra vetenskapliga ändamål 1998:099 Landskapsförordning (1998:99) om skydd av djur som används för försök och andra vetenskapliga

Läs mer

Djurförsöksetik. Djurförsök.info hemsida med information om djurförsök www.djurforsok.info

Djurförsöksetik. Djurförsök.info hemsida med information om djurförsök www.djurforsok.info Djurförsöksetik Djurförsök.info hemsida med information om djurförsök www.djurforsok.info Svensk definition av djurförsök Användning av djur för vetenskaplig forskning, undervisning, sjukdomsdiagnos, framställning

Läs mer

TILLSTÅND Enligt 16 djurskyddslagen

TILLSTÅND Enligt 16 djurskyddslagen TILLSTÅND Enligt 16 djurskyddslagen SWEDISH ANIMAL WELFARE AGENCY Djurskyddsinformation 06-2005 TILLSTÅND FÖR VERKSAMHET MED HÄST, SÄLLSKAPSDJUR ELLER PÄLSDJUR Har du en djurhållning eller verksamhet med

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax:

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om offentlig djurskyddskontroll;

Läs mer

Förteckning över Djurskyddsmyndighetens föreskrifter m.m.

Förteckning över Djurskyddsmyndighetens föreskrifter m.m. 1 (9) Förteckning över Djurskyddsmyndighetens föreskrifter m.m. Nedan finns en förteckning över Djurskyddsmyndighetens föreskrifter m.m. med de ändringar som gjorts av Jordbruksverket. Här finner du även

Läs mer

Rapport efter kontroll enligt djurskyddslagen

Rapport efter kontroll enligt djurskyddslagen 1(5) Ulf Johansson Djurskyddskontrollant 010-2245280 OLSSON LARS SANDTORP 37 533 96 GÖTENE Rapport efter kontroll enligt djurskyddslagen Redogörelse för ärendet Länsstyrelsen genomförde 2015-09-10 en kontroll

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om frivillig organiserad hälsokontroll

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 3 juni 2010 (OR. en) 6106/1/10 REV 1. Interinstitutionellt ärende: 2008/0211 (COD)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 3 juni 2010 (OR. en) 6106/1/10 REV 1. Interinstitutionellt ärende: 2008/0211 (COD) EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 3 juni 2010 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2008/0211 (COD) 6106/1/10 REV 1 AGRILEG 9 VETER 2 ENV 63 RECH 39 CODEC 88 PARLNAT 24 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT

Läs mer

g dregskarasbets rättsdatabaser

g dregskarasbets rättsdatabaser SFST Page 1 of 15 g dregskarasbets rättsdatabaser 2011-02- Ny sökning A Sökresultat 4 Föregående Nästa Databas: SFST Post 1 av 1 i SFST Länk till register Observera att del kan förekomma fel i författningstexterna.

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om frivillig organiserad hälsokontroll

Läs mer

8969/10 ADD 1 BL/cs,kz 1 DG B I

8969/10 ADD 1 BL/cs,kz 1 DG B I EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 23 april 2010 (28.4) (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2008/0211 (COD) 8869/10 ADD 1 AGRILEG 44 VETER 15 ENV 233 RECH 138 CODEC 348 ADDENDUM TILL A-PUNKTSNOT från:

Läs mer

Policy för användning av djur inom forskning och utbildning vid SLU

Policy för användning av djur inom forskning och utbildning vid SLU STYRANDE DOKUMENT SLU ID: SLU.ua 2015.1.1.1-4840 Sakområde: Forskning och utbildning på forskarnivå samt Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Dokumenttyp: Policy Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli:

Läs mer

Svensk försöksdjursstatistik år 2006

Svensk försöksdjursstatistik år 2006 1(5) RAPPORT 2007-12-06 Dnr 31-6761/07 Regeringskansliet Jordbruksdepartementet 103 33 STOCKHOLM Svensk försöksdjursstatistik år 2006 SAMMANFATTNING I Sverige samlas varje år in statistik över det antal

Läs mer

Djurskyddsförordning (1988:539), L 2

Djurskyddsförordning (1988:539), L 2 Innehållsförteckning Djurskyddshäfte 1a Djurskyddslag (1988:534), L 1 sid Lagens tillämpningsområde 3 EG-bestämmelser som kompletteras av lagen 3 Definitioner 3 Grundläggande bestämmelser om hur djur skall

Läs mer

Arbetsinstruktion för officiella veterinärer anställda av Jordbruksverket

Arbetsinstruktion för officiella veterinärer anställda av Jordbruksverket 1(6) JORDBRUKSVERKETS INTERNA REGLER Dnr 5.1.17-4405/15 2015-05-21 Arbetsinstruktion för officiella veterinärer anställda av Jordbruksverket Jordbruksverkets interna regler är bindande och måste följas

Läs mer

Telefon/mobiltelefon Fax/e-postadress Hemsideadress

Telefon/mobiltelefon Fax/e-postadress Hemsideadress Information Gällande regler: 16 Djurskyddslagen (SFS 1988:534). Läs mer på sista sidan. Sida 1 av 8 Dina personuppgifter används för att utifrån ett register utöva tillsyn, handlägga ärenden, fakturera,

Läs mer

Djurskyddsmyndighetens författningssamling Djurskyddsmyndigheten Box 80 532 21 SKARA Tel: 0511-274 00, fax 0511-274 90

Djurskyddsmyndighetens författningssamling Djurskyddsmyndigheten Box 80 532 21 SKARA Tel: 0511-274 00, fax 0511-274 90 Djurskyddsmyndighetens författningssamling Djurskyddsmyndigheten Box 80 532 21 SKARA Tel: 0511-274 00, fax 0511-274 90 ISSN 1652-3040 Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om djurförsök

Läs mer

Vägledning för kontrollmyndigheter m.fl. Kontroll av livsmedelsföretagarens TSEprovtagning

Vägledning för kontrollmyndigheter m.fl. Kontroll av livsmedelsföretagarens TSEprovtagning 1(7) 2012-04-13 Version 1.0 Dnr 33-3994/12 Avdelningen för djurskydd och hälsa Vägledning för kontrollmyndigheter m.fl. Kontroll av livsmedelsföretagarens TSEprovtagning vid slakt Fastställd 2012-04-13

Läs mer

DIREKTIV. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2010/63/EU av den 22 september 2010 om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål

DIREKTIV. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2010/63/EU av den 22 september 2010 om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål 20.10.2010 Europeiska unionens officiella tidning L 276/33 DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2010/63/EU av den 22 september 2010 om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål (Text

Läs mer

Till statsrådet och chefen för Jordbruksdepartementet

Till statsrådet och chefen för Jordbruksdepartementet Till statsrådet och chefen för Jordbruksdepartementet Genom beslut den 22 december 1999 bemyndigade regeringen chefen för Jordbruksdepartementet att tillkalla en särskild utredare med uppgift att göra

Läs mer

Lag (1992:860) om kontroll av narkotika

Lag (1992:860) om kontroll av narkotika Import och exportföreskrifter/läkemedel, narkotika m.m. 1 Inledande bestämmelser 1 [4951] Med narkotika avses i denna lag detsamma som i 8 narkotikastrafflagen (1968:64) (Smugglingslagen m.m. [1710]).

Läs mer

Djurhälsopersonalens anmälningsplikt enligt djurskyddslagen --- Olika parters olika roller

Djurhälsopersonalens anmälningsplikt enligt djurskyddslagen --- Olika parters olika roller Djurhälsopersonalens anmälningsplikt enligt djurskyddslagen --- Olika parters olika roller Kurser i djurskyddsbedömning våren 2010 samt januari 2011 Björn Dahlén Djurskyddschef 1 Den svenska modellen Samtal,

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS XX:Y) om officiella veterinärer;

Läs mer

DOM. Meddelad i Stockholm. MOTPART Länsstyrelsen i Stockholms län Box Stockholm. SAKEN Tillstånd och föreläggande enligt djurskyddslagen

DOM. Meddelad i Stockholm. MOTPART Länsstyrelsen i Stockholms län Box Stockholm. SAKEN Tillstånd och föreläggande enligt djurskyddslagen Avdelning 05 DOM Meddelad i Stockholm Sida 1 (7) Mål nr 5932-15 KLAGANDE A Ombud: B MOTPART Länsstyrelsen i Stockholms län Box 22067 104 22 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholms

Läs mer

Elektronisk rapportering av försöksdjursstatistik

Elektronisk rapportering av försöksdjursstatistik 1(6) Dnr: 5.2.17-3698/13 2013-03-26 Elektronisk rapportering av försöksdjursstatistik Insamling av försöksdjursstatistik Varje år samlar Jordbruksverket in uppgifter över antalet använda försöksdjur under

Läs mer

Nämndernas organisation. Arbetet i nämnden

Nämndernas organisation. Arbetet i nämnden Nämndernas organisation Det finns sammanlagt sex regionala djurförsöksetiska nämnder i Sverige, se lista sist i detta dokument. En nämnd har dessutom två avdelningar (Stockholms Norra). Nämnderna består

Läs mer

Förbudet gäller från 30 dagar efter att Exopet AB har tagit del av detta beslut.

Förbudet gäller från 30 dagar efter att Exopet AB har tagit del av detta beslut. Beslut 26 DL 1(6) EXOPET AB Tommy Säfström NYGATAN 37 311 31 FALKENBERG Förbud enligt djurskyddslagen Beslut Länsstyrelsen beslutar med stöd av 26 djurskyddslagen (1988:534) att förbjuda EXOPET AB, med

Läs mer

1. Tillståndet gäller från dagen för beslutet till och med den 14 juni 2020.

1. Tillståndet gäller från dagen för beslutet till och med den 14 juni 2020. 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Dittrich Söderman, Hanna Tel: 010-698 1517 Hanna.dittrich-soderman @naturvardsverket.se BESLUT 2015-06-25 Ärendenr: NV-03409-15 Tillstånd att fånga, sändarmärka

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om etikprövning av forskning som avser människor; SFS 2003:460 Utkom från trycket den 27 juni 2003 utfärdad den 5 juni 2003. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande.

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 SJVFS 2017:8 Statens jordbruksverks föreskrifter om exportkarantän

Läs mer

Förordning (1994:1830) om införsel av levande djur m.m.

Förordning (1994:1830) om införsel av levande djur m.m. Import- och exportföreskrifter/veterinärkontroll m.m. 1 Inledande bestämmelser 1 [8121] Denna förordning har till syfte att 1. förebygga att smittsamma eller ärftliga djursjukdomar kommer in i landet och

Läs mer

Djurskyddet Sverige menar att det av djurskyddsskäl är viktigt att behålla den svenska definitionen för djurförsök och inte införa EU-definitionen.

Djurskyddet Sverige menar att det av djurskyddsskäl är viktigt att behålla den svenska definitionen för djurförsök och inte införa EU-definitionen. Landsbygdsdepartementet 103 33 Stockholm Djurskyddet Sverige anser att de föreslagna förändringarna i stort sett är positiva. Särskilt positivt är att hela direktivet genomsyras av grundinställningen att

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i djurskyddsförordningen (1988:539); utfärdad den 4 december 2003. SFS 2003:1124 Utkom från trycket den 19 december 2003 Omtryck Regeringen föreskriver

Läs mer

5, 6 Förvaring, utfodring och/eller upplåtelse av hund/katt (Djurskyddslag 1988:534)

5, 6 Förvaring, utfodring och/eller upplåtelse av hund/katt (Djurskyddslag 1988:534) Munkedals kommun Miljö-och bygg v kontoret Ansökan om tillstånd enligt 16 djurskyddslagen 1988:534 Ansökan om tillstånd att yrkesmässigt eller i större omfattning bedriva hund- eller katthållning Ansökan

Läs mer

Yttrande till Kommunstyrelsen över djurskyddsutredningens betänkande till ny djurskyddslag (SOU 2011:75). Dnr KS-KOM-2012-00228

Yttrande till Kommunstyrelsen över djurskyddsutredningens betänkande till ny djurskyddslag (SOU 2011:75). Dnr KS-KOM-2012-00228 Malmö stad Miljöförvaltningen Tjänsteutlåtande Datum 2012-04-03 Handläggare Miljöinspektör Ingela Gammelby Direkttelefon 040-34 20 48 Ärende: 525:00842-2012 Yttrande till Kommunstyrelsen över djurskyddsutredningens

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 1 juli 2013 497/2013 Lag om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål eller undervisningsändamål Utfärdad i Nådendal den 28 juni 2013 I

Läs mer

Grunderna för skyddsjakt

Grunderna för skyddsjakt Grunderna för skyddsjakt SÅ FUNKAR DET Konventioner Varför samarbeta om naturen? Naturvårdsdirektiv Jaktlagstiftningen Undantag från fredning Skyddsjakt Delegering av beslutanderätt till Länsstyrelserna

Läs mer

Uppgifter om anläggningen Organisationsnummer:

Uppgifter om anläggningen Organisationsnummer: 1(6) ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV ANLÄGGNING FÖR OFFENTLIG Enligt 37 djurskyddsförordningen Ansökan skickas till: Länsstyrelsen i Hallands län 301 86 HALMSTAD När länsstyrelsen tagit emot ansökan kommer en

Läs mer

Till Jordbruksverket Älvsjö 2011-10-19

Till Jordbruksverket Älvsjö 2011-10-19 p Till Jordbruksverket Älvsjö 2011-10-19 Svar från Forska Utan Djurförsök angående ändringar i 10-12 i L55, angående användning av toxicitetstester som syftar till att fastställa akut toxicitet. Forska

Läs mer

Svenska djurskyddslagstiftning

Svenska djurskyddslagstiftning Svenska djurskyddsföreskrifter gällande gris i jämförelse med EU:s grisdirektiv Gunnar Palmqvist - DHIG 1 Svenska djurskyddslagstiftning -Djurskyddslagen (1988:534) -Riksdagen -Djurskyddsförordning (1988:539)

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Läkemedelsverkets föreskrifter om säkerhetsövervakning av läkemedel som används på djur; LVFS

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 13 januari 2016 (OR. en)

Europeiska unionens råd Bryssel den 13 januari 2016 (OR. en) Europeiska unionens råd Bryssel den 13 januari 2016 (OR. en) 5215/16 FÖLJENOT från: Europeiska kommissionen inkom den: 12 januari 2016 till: Komm. dok. nr: D041721/03 Ärende: Rådets generalsekretariat

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i djurskyddsförordningen (1988:539); utfärdad den 8 juni 2006. SFS 2006:818 Utkom från trycket den 21 juni 2006 Omtryck Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

Epizootihandboken Del I 22 Vaccination_130830

Epizootihandboken Del I 22 Vaccination_130830 1 DEL I KAPITEL 22 VACCINATION MOT EPIZOOTISK SJUKDOM... 3 A. Allmänt... 3 B. Beslut om nödvaccination m.m.... 3 C. Hantering och lagerhållning av vacciner... 4 D. Utförande och rapportering... 4 E. Förflyttning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård; SFS 2009:302 Utkom från trycket den 28 april 2009 utfärdad den 2 april 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande.

Läs mer

Författningskunskap. Lagstiftningens krav på dig som djursjukskötare. Presentation av Anne Zedén Yverås Avdelningschef, avdelningen för djuromvårdnad

Författningskunskap. Lagstiftningens krav på dig som djursjukskötare. Presentation av Anne Zedén Yverås Avdelningschef, avdelningen för djuromvårdnad Författningskunskap Lagstiftningens krav på dig som djursjukskötare Presentation av Avdelningschef, avdelningen för djuromvårdnad Varför författningskunskap? Skyldigheter som ställs på er genom legitimationen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för regionala etikprövningsnämnder; SFS 2003:616 Utkom från trycket den 28 oktober 2003 utfärdad den 9 oktober 2003. Regeringen föreskriver 1 följande.

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 2008/0211(COD) 18.2.2009 ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om skydd av

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i läkemedelsförordningen (2006:272); SFS 2012:347 Utkom från trycket den 11 juni 2012 utfärdad den 31 maj 2012. Regeringen föreskriver 1 i fråga om läkemedelsförordningen

Läs mer

SÄLLSKAPSDJUR. Ämnets syfte

SÄLLSKAPSDJUR. Ämnets syfte SÄLLSKAPSDJUR Ämnet sällskapsdjur behandlar de djur som människan håller som följeslagare för sällskaps skull. Ämnet handlar om skötsel av djur och deras vistelsemiljöer. Centralt i ämnet är djurens behov,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om provtagning på djur, m.m.; SFS 2006:815 Utkom från trycket den 21 juni 2006 utfärdad den 8 juni 2006. Regeringen föreskriver 1 följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

FÖRELÄGGANDE VID VITE ATT FÖRETAGET SKALL FÖLJA GÄLLANDE LAGSTIFTNING SOM REGLERAR HANTERING AV ANIMALT AVFALL KATEGORI 1

FÖRELÄGGANDE VID VITE ATT FÖRETAGET SKALL FÖLJA GÄLLANDE LAGSTIFTNING SOM REGLERAR HANTERING AV ANIMALT AVFALL KATEGORI 1 MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN BESLUT DNR 2008-010386-351 SID 1 (4) 2008-10-01 Marc Hess Stadsveterinär 08-508 28 817 lars.thoang@miljo.stockholm.se Fruängens Kött och Fläsk AB Box 5050 121 05 JOHANNESHOV

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Sammanträdesdokument 3.4.2008 B6-.../2008 FÖRSLAG TILL RESOLUTION. för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

EUROPAPARLAMENTET. Sammanträdesdokument 3.4.2008 B6-.../2008 FÖRSLAG TILL RESOLUTION. för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet EUROPAPARLAMENTET 2004 Sammanträdesdokument 2009 3.4.2008 B6-.../2008 FÖRSLAG TILL RESOLUTION enligt artikel 81.4 b i arbetsordningen av Guido Sacconi för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Centrala försöksdjursnämndens föreskrifter

Läs mer

DISA Djurvälfärd i samband med slakt och avlivning

DISA Djurvälfärd i samband med slakt och avlivning Fotograf: Lotta Berg, SLU DISA Djurvälfärd i samband med slakt och avlivning En presentation av utbildningsmaterialet DISA Nationellt centrum för djurvälfärd (SCAW), Sveriges lantbruksuniversitet DISA

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård; SFS 2009:1386 Utkom från trycket den 11 december 2009 utfärdad den 26 november 2009. Regeringen föreskriver 1 följande.

Läs mer

ANSÖKAN SÄLLSKAPSDJUR - tillstånd enligt 16 djurskyddslagen (1988:534)

ANSÖKAN SÄLLSKAPSDJUR - tillstånd enligt 16 djurskyddslagen (1988:534) Malmö stad Miljönämnden ANSÖKAN SÄLLSKAPSDJUR - tillstånd enligt 16 djurskyddslagen (1988:534) Ansökan om tillstånd för att yrkesmässigt eller i större omfattning hålla, föda upp, sälja eller ta emot sällskapsdjur

Läs mer

-UTBILDNINGSPLAN- specialistutbildning i sjukdomar hos hund och katt

-UTBILDNINGSPLAN- specialistutbildning i sjukdomar hos hund och katt 1(6) UTB. PLAN HUND OCH KATT -UTBILDNINGSPLAN- specialistutbildning i Jordbruksverket 551 82 Jönköping 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se jordbruksverket@jordbruksverket.se 2013-09-20 2(6) Denna utbildningsplan

Läs mer

Innehåll. Sammanfattning...5. Författningsförslag...7 Förslag till Lag om ändring i djurskyddslagen (1988:534) Inledning...

Innehåll. Sammanfattning...5. Författningsförslag...7 Förslag till Lag om ändring i djurskyddslagen (1988:534) Inledning... Innehåll Sammanfattning...5 Författningsförslag...7 Förslag till Lag om ändring i djurskyddslagen (1988:534)...7 Förslag till Förordning om ändring i djurskyddsförordningen (1988:539)...10 1 Inledning...11

Läs mer

Ansökan om godkännande av anläggning för offentlig förevisning av djur enligt 37 djurskyddsförordningen (1988:539) Information.

Ansökan om godkännande av anläggning för offentlig förevisning av djur enligt 37 djurskyddsförordningen (1988:539) Information. Ansökan om godkännande av anläggning för offentlig förevisning av djur enligt 37 djurskyddsförordningen (1988:539) Nödvändiga bilagor Information För att visa djur i djurparker och liknande anläggningar

Läs mer

Import och exportföreskrifter/kemiska produkter m.m. 1. Förordning (2014:425) om bekämpningsmedel Uppdaterad:

Import och exportföreskrifter/kemiska produkter m.m. 1. Förordning (2014:425) om bekämpningsmedel Uppdaterad: Import och exportföreskrifter/kemiska produkter m.m. 1 1 kap. Gemensamma bestämmelser 1 [4301] Denna förordning innehåller bestämmelser om godkännande och hantering av bekämpningsmedel i form av växtskyddsmedel

Läs mer

ANSÖKAN KATT - tillstånd enligt 16 djurskyddslagen (1988:534)

ANSÖKAN KATT - tillstånd enligt 16 djurskyddslagen (1988:534) Malmö stad Miljönämnden ANSÖKAN KATT - tillstånd enligt 16 djurskyddslagen (1988:534) Ansökan om tillstånd för att yrkesmässigt eller i större omfattning hålla, föda upp, upplåta, sälja eller ta emot katter

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om tillsyn över hundar och katter; SFS 2007:1150 Utkom från trycket den 7 december 2007 utfärdad den 29 november 2007. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. Inledande

Läs mer

Undervisningen i ämnet djur ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet djur ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: DJUR Ämnet djur behandlar skötsel av djur och anläggningar. I ämnet behandlas djur för livsmedelsproduktion och landskapsvård samt hästar, hundar, sällskapsdjur och djurparksdjur av olika slag. Ämnet omfattar

Läs mer

beslutade den - november 2013.

beslutade den - november 2013. Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2013:79) om ämnesplan för ämnet sällskapsdjur i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå; beslutade den - november

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 21.10.2008 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning 0357/2006, ingiven av Kenneth Abela (maltesisk medborgare), om de maltesiska myndigheternas

Läs mer

Användningen av försöksdjur i Sverige under 2009, 2010 och 2011

Användningen av försöksdjur i Sverige under 2009, 2010 och 2011 1(12) RAPPORT 2013-04-30 Dnr: 31-834/12 Användningen av försöksdjur i Sverige under 2009, 2010 och 2011 SAMMANFATTNING Varje år samlar Jordbruksverket in statistik över det antal försöksdjur som använts

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN:

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om undantag från kravet på godkännande

Läs mer

ANSÖKAN HUND - tillstånd enligt 16 djurskyddslagen (1988:534)

ANSÖKAN HUND - tillstånd enligt 16 djurskyddslagen (1988:534) Malmö stad Miljönämnden ANSÖKAN HUND - tillstånd enligt 16 djurskyddslagen (1988:534) Ansökan om tillstånd för att yrkesmässigt eller i större omfattning hålla, föda upp, upplåta, sälja eller ta emot hundar

Läs mer

Information: Elektronisk rapportering

Information: Elektronisk rapportering 1(6) 2011-02-17 Information: Elektronisk rapportering Du kan rapportera in statistik över 2010 års försöksdjursanvändning fram till och med den 1 april 2011. 1. Så här når du sidan där du rapporterar statistiken

Läs mer

REGLEMENTE FÖR TEKNISKA MYNDIGHETSNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR TEKNISKA MYNDIGHETSNÄMNDEN REGLEMENTE FÖR TEKNISKA MYNDIGHETSNÄMNDEN Typ av dokument Reglemente Dokumentägare Kansli Beslutat av Kommunfullmäktige Giltighetstid Tills vidare Beslutsdatum 2015-06-01, 128 Version 2 Reviderad 1. Allmänna

Läs mer

IP SIGILL Mjölk Flik 10 Giltig från 2011-02-01. Bakom denna flik finns information om och plats för:

IP SIGILL Mjölk Flik 10 Giltig från 2011-02-01. Bakom denna flik finns information om och plats för: Flik 10, Djuromsorg Bakom denna flik finns information om och plats för: - Skriftliga skötselrutiner för djuren (exempel) - Avtal för inhyrd djurskötare (mall) - Dokumentation av klövverkning - Informationsblad

Läs mer

DJURVÅRD INOM DJURENS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

DJURVÅRD INOM DJURENS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD DJURVÅRD INOM DJURENS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Ämnet djurvård inom djurens hälso- och sjukvård behandlar omvårdnadsarbete med sjuka och friska djur. I ämnet behandlas också sjukdomslära samt lagar och andra

Läs mer

Statens jordbruksverks allmänna råd Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks allmänna råd Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks allmänna råd Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1104-6945 Statens jordbruksverks allmänna råd (2000:4) i anslutning till djurskyddslagen

Läs mer

Tabell 1 visar användningen av försöksdjur under de senaste nio åren.

Tabell 1 visar användningen av försöksdjur under de senaste nio åren. 1(9) RAPPORT 2013-10-21 Dnr: 31-3698/13 Användningen av försöksdjur i Sverige under 2012 SAMMANFATTNING Varje år samlar Jordbruksverket in statistik över det antal försöksdjur som använts under föregående

Läs mer

Polisen informerar. Hundägare. Allmän information till dig som har eller tänker skaffa hund. INFORMATION TILL HUNDÄGARE

Polisen informerar. Hundägare. Allmän information till dig som har eller tänker skaffa hund. INFORMATION TILL HUNDÄGARE Polisen informerar Hundägare Allmän information till dig som har eller tänker skaffa hund. Mina skyldigheter som hundägare Djur ska skyddas mot onödigt lidande och sjukdom, ges tillräckligt med foder,

Läs mer