Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn"

Transkript

1 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn ISSN Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om försöksdjur; SJVFS 2012:XX Saknr L 555 Utkom från trycket den xxxx beslutade den xxx. Statens jordbruksverk föreskriver 1, med stöd av 26, 32, 40 k, 47, 49 a - 52, 54-55, 57 b och 75 djurskyddsförordningen (1988:539), följande. Dessutom beslutar Jordbruksverket om följande allmänna råd. 1 KAP. GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER 7 2 KAP. GODKÄNNANDE OCH TILLSTÅND 9 Verksamhetstillstånd 9 Etiskt godkännande 10 Godkännande av försöksdjursanläggningar 10 Undantag från kravet på tillstånd eller godkännande 11 Undantag från kravet på utbildning, journalföring och rapportering av statistik 13 3 KAP. FÖRSÖKSPLANERING M.M. 13 Syfte med försöket 13 Försöksplanering 14 4 KAP. OLIKA BEFATTNINGSHAVARE 15 Tillståndshavare 15 Föreståndare 15 Försöksdjursveterinär eller expert 17 1 Jfr. Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/63/EU av den 22 september 2010 om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål (EUT L 276, , s. 33, Celex 32010L0063) samt rådets direktiv 76/768/EEG av den 27 juli 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kosmetiska produkter (EGT nr L 262, , s. 169, Celex 31976L0768), senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/15/EG av den 27 februari 2003 om ändring av rådets direktiv 76/768/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kosmetiska produkter (EGT nr L 066, , s. 26, Celex 32003L0015).

2 Försöksledare 19 Etolog 19 5 KAP. DJURSKYDDSORGAN 20 Djurskyddsorganets syfte och sammansättning 20 Djurskyddsorganets uppgifter 20 6 KAP. UTBILDNING 21 Allmänt 21 Utbildningens innehåll 22 Undantag 22 7 KAP. DJURFÖRSÖKSETISK PRÖVNING 23 Grundläggande bestämmelser 23 De djurförsöksetiska nämnderna 24 Ändring, förnyelse och återkallande av etiskt godkännande 27 Djurförsöksetisk prövning 27 Utvärdering i efterhand 29 Anmälan till Jordbruksverket 30 Klassificering av försökens svårhetsgrad 30 8 KAP. JOURNALER 31 Allmänt 31 Journalföring 32 Journalens innehåll 32 Individuell dokumentation om primater, hundar och katter 33 Bevarande av journaler 33 Undantag 33 9 KAP. IDENTITETSMÄRKNING AV DJUR 33 Identitetsmärkning av primater, hundar, katter och kaniner 33 Märkningsmetoder 34 2

3 SJVFS 2012:XX 10 KAP. BESTÄMMELSER OM VISSA DJUR I FÖRSÖK 34 Destinationsuppfödning 34 Herrelösa och förvildade tamdjur 35 Infångande och frisläppande av vilda djur 35 Primater och andra hotade djur KAP. ÅTGÄRDER I SAMBAND MED FÖRSÖK 37 Tillsyn under försök 38 Bedövning 38 Åtgärder i samband med avslutandet av ett försök 38 Återanvändning 39 Utplacering och frisläppning efter försök KAP. AVLIVNING 40 Allmänt om avlivning 40 Utbildning och kompetens vid avlivning 40 Avlivningsmetoder 41 Bedövningsmetoder inför avlivning 45 Säkerställande att djuret är dött KAP. RAPPORTERING AV STATISTIK 48 Undantag KAP. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR VISSA FÖRSÖK 48 Immunisering och produktion av antikroppar 48 Försök med experimentell eller spontan ledsjukdom hos mus och råtta 51 Framställning av genetiskt modifierade djur 52 Tester för att fastställa akut toxicitet KAP. GEMENSAMMA BESTÄMMELSER OM SKÖTSEL OCH HÅLLANDE 54 Allmänt 54 Undantag 54 3

4 Tillsyn 55 Grupphållning 55 Inredning och berikning 56 Foder och vatten KAP. ALLMÄNT OM FÖRSÖKSDJURSANLÄGGNINGAR 57 Allmän utformning 57 Utrymmen där djur vistas 58 Lokaler där försök utförs 58 Serviceutrymmen 58 Miljö och klimatreglering KAP. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR MUS, RÅTTA, GERBIL, HAMSTER OCH MARSVIN 60 Grupphållning 60 Inredning och berikning 60 Foder 61 Uppfödning 61 Miljö och klimatreglering 61 Utrymmeskrav KAP. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR KANIN 63 Grupphållning 63 Inredning och berikning 63 Foder och vatten 64 Uppfödning 64 Utrymmeskrav KAP. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR KATT 65 Tillsyn 65 Grupphållning 65 4

5 SJVFS 2012:XX Inredning och berikning 65 Uppfödning 66 Utrymmeskrav KAP. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR HUND 66 Grupphållning 67 Inredning och berikning 67 Uppfödning 67 Utomhusutrymme 67 Utrymmeskrav 67 Undantag från utrymmeskrav vid försök KAP. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR ILLER 68 Grupphållning 68 Inredning och berikning 68 Uppfödning 68 Miljö och klimatreglering 69 Utrymmeskrav KAP. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR PRIMATER 69 Tillsyn 69 Grupphållning 69 Inredning och berikning 69 Uppfödning 70 Utomhusutrymme 70 Undantag för utomhusutrymme 70 Utrymmeskrav KAP. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR NÖTKREATUR, FÅR, GET, GRIS OCH HÄSTDJUR 71 Grupphållning 71 5

6 Inredning och berikning 72 Utomhusutrymme 72 Utrymmeskrav KAP. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR FÅGLAR 74 Grupphållning 74 Inredning och berikning 74 Berikning 74 Undantag från utrymmeskrav vid försök KAP. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR GRODDJUR OCH KRÄLDJUR 76 Grupphållning 76 Inredning och berikning 77 Miljö och klimatreglering 77 Utrymmeskrav KAP. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR FISK 79 Allmänt 79 Grupphållning 79 Berikning och inredning 79 Uppfödning 80 Miljö och klimatreglering KAP. ÖVRIGA BESTÄMMELSER 80 Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 81 6

7 SJVFS 2012:XX 1 KAP. GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER 1 Grundläggande bestämmelser om försöksdjur finns i djurskyddslagen (1988:534) och djurskyddsförordningen (1988:539). Övriga bestämmelser om djurskydd finns i 1. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2008:67) om offentlig djurskyddskontroll, 2. Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2010:2) om transport av levande djur och rådets förordning (EG) nr 1/2005 av den 22 december 2004 om skydd av djur under transport och därmed sammanhängande förfaranden och om ändring av direktiven 64/432/EEG och 93/119/EG och förordning (EG) nr 1255/97 2, 3. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2008:19) om avgifter i vissa ärenden enligt 67 djurskyddsförordningen (1988:539), samt 4. Djurskyddsmyndighetens föreskrifter (DFS 2006:6) om djur i undervisning. 2 Bestämmelser om innesluten användning av genetiskt modifierade djur finns i 1. 2 och 13 kap. miljöbalken (1998:808), 2. förordning (2000:271) om innesluten användning av genetiskt modifierade organismer, samt 3. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:33) om användning av genetiskt modifierade djur. 3 Bestämmelser om införsel av försöksdjur finns i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1996:24) om införsel av djur, sperma, ägg och embryon. 4 Bestämmelser om kommersiella aktiviteter med hotade djur finns i 1. rådets förordning (EG) nr 338/97 av den 9 december 1996 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem 3, 2. kommissionens förordning (EG) nr 1808/2001 av den 30 augusti 2001 om närmare föreskrifter för tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 338/97 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem 4, 3. artskyddsförordningen (1998:179), samt 4. Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 1999:7) om artskydd. 5 Bestämmelser om hållande av vilt finns i 1. jaktlagen (1987:259), 2. jaktförordningen (1987:905), samt 3. Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2002:20) om vilthägn och inhägnader för handelsträdgårdar m.m. för att förebygga skador av hare. 6 Bestämmelser om animaliska biprodukter finns i 2 EUT L 3, , s. 1, Celex 32005R EGT L 61, , s. 1, Celex 31997R EGT L 250, , s. 1, Celex 32001R

8 1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 av den 21 oktober 2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om upphävande av förordning (EG) nr 1774/ och 2. Kommissionens förordning (EU) nr 142/2011 av den 25 februari 2011 om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om genomförande av rådets direktiv 97/78/EG vad gäller vissa prover och produkter som enligt det direktivet är undantagna från veterinärkontroller vid gränsen 6. 7 I dessa föreskrifter avses med adjuvans: medel som förstärker effekten av annan behandling eller motsvarande, avbrytningspunkt: den planerade gränsen för ett djurs lidande som föranleder att djuret av djurskyddsskäl tas ur ett djurförsök oavsett om försökets slutpunkt har uppnåtts eller inte, destinationsuppfödning: uppfödning av försöksdjur, djurförsök: den betydelse som djurförsök har i 1 c djurskyddslagen (1988:534), djurhälsopersonal: den betydelse som djurhälsopersonal har i 4 lagen (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård, etolog: en person som är examinerad inom zoologi eller husdjursvetenskap på minst mastersnivå, med masterprojekt eller motsvarande med etologisk inriktning, expert: en sådan expert som avses i 20 första stycket 2 djurskyddslagen, fjäderfä: domesticerade fåglar av typerna höns (Gallus gallus), kalkoner (Meleagridae), ankor (Anatinae), gäss (Anser), vaktlar (Coturnix) och pärlhöns (Numididae), föreståndare: en sådan föreståndare som avses i 20 första stycket 1 djurskyddslagen, försöksdjur: den betydelse som försöksdjur har i 1 b djurskyddslagen, försöksdjursanläggning: en anläggning, byggnad, grupp av byggnader eller andra lokaler för försöksdjursverksamhet, inbegripet laboratorielokaler och andra utrymmen där försök med djur utförs. Även utrymmen som inte är helt slutna eller under tak samt flyttbara anläggningar omfattas av definitionen, försöksdjursveterinär: en veterinär med behörighet att utöva veterinäryrket i Sverige, som är anställd eller knuten till försöksdjursverksamhet för att utföra veterinära uppgifter enligt 4 kap , försöksledare: den som är ansvarig för ett djurförsök, förvaring: hållande av försöksdjur där djuren varken föds upp, används i försök eller tillhandahålls, hotade arter: de arter som anges i bilaga A till rådets förordning (EG) nr 338/97 av den 9 december 1996 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem och som inte omfattas av tillämpningsområdet för artikel 7.1 i den förordningen, 5 EUT L 300, , s. 1, Celex 32009R EUT L 54, , s. 1, Celex 32011R

9 SJVFS 2012:XX immunisering: tillförsel av en immunogen d.v.s. ett ämne som förmår inducera ett immunsvar och som ges i syfte att aktivera immunsystemet, kosmetisk eller hygienisk produkt: den betydelse som kosmetisk eller hygienisk produkt har i förordning (1993:1283) om kosmetiska och hygieniska produkter, lidande: fysiskt eller psykiskt lidande orsakat av t.ex. smärta, obehag, ångest, rädsla, bestående skada eller förhindrande av att uttrycka naturligt beteende, sedera: att ge läkemedel med lugnande effekt, slutpunkt: det planerade tillfället för avslutning av ett djurförsök när dess syfte ska anses ha uppnåtts och inga ytterligare observationer ska göras för försöket i fråga. För framtagande av nya genetiskt modifierade djurstammar nås slutpunkten när man har kunnat fastställa att avkomman inte upplever smärta, lidande i större eller lika utsträckning som ett nålstick, alternativt då man kunnat fastställa/karaktärisera den avvikande fenotypen, tillhandahållande: försäljning eller annan leverans av försöksdjur från någon annan än uppfödaren av djuren, tillståndshavare: en sådan tillståndshavare som avses i 19 a andra stycket 1 djurskyddslagen, samt verksamhetstillstånd: tillstånd att använda, föda upp, förvara eller tillhandahålla försöksdjur enligt 19 a djurskyddslagen. 2 KAP. GODKÄNNANDE OCH TILLSTÅND 1 Bestämmelser om tillstånd att använda, föda upp, förvara och tillhandahålla försöksdjur finns även i 19 a 20 djurskyddslagen. 2 Bestämmelser om förhandsgodkännande av försöksdjursanläggningar finns även i 55 djurskyddsförordningen. 3 Bestämmelser om djurförsöksetisk prövning finns även i 21 djurskyddslagen, a djurskyddsförordningen samt 7 kap. dessa föreskrifter. 4 Bestämmelser om avgifter för verksamhetstillstånd och djurförsöksetisk prövning finns i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2008:19) om avgifter i vissa ärenden enligt 67 djurskyddsförordningen (1988:539). 5 Krav på verksamhetstillstånd och godkännande från en djurförsöksetisk nämnd gäller, utöver vad som framgår av 40 och 41 djurskyddsförordningen, försök med 1. däggdjursfoster och fågelfoster från och med den sista tredjedelen av deras normala utveckling och 2. yngel som själva intar föda. Krav på tillstånd enligt första stycket omfattar dessutom alla tidigare utvecklingsstadier av ryggradsdjur och bläckfiskar om de riskerar att orsakas lidande före eller efter att det föds eller kläcks. Art. 1.3, 2 L28 Verksamhetstillstånd 6 Ett tillstånd att använda, föda upp, förvara eller tillhandahålla försöksdjur (verksamhetstillstånd) är giltigt i maximalt fem år. NY, praxis 9

10 7 Ansökan om verksamhetstillstånd ska skickas till Jordbruksverket. Ansökan om att använda och föda upp försöksdjur ska göras på blankett D50 respektive D100. NY, praxis Etiskt godkännande 8 Ansökan om etiskt godkännande ska skickas till den djurförsöksetiska nämnd som framgår av det beslut som Jordbruksverket har fattat enligt 7 kap. 3. Ansökan ska göras på Jordbruksverkets blankett D174. Till ansökan ska även en populärvetenskaplig sammanfattning bifogas. Art 37.1 Det är försöksledaren som ansvarar för att ansökan görs. Vid ändringar i försöket ska den sökande skicka in kompletterande ansökan till samma nämnd. Art Den populärvetenskapliga sammanfattningen ska skrivas på Jordbruksverkets blankett DXX och ska: 1. informera om försökets syfte och nytta, 2. informera om djurens lidande, 3. innehålla information om antal och typ av djur som ska användas, samt 4. visa att kravet på att ersätta, begränsa och förfina följs, dvs. att minsta möjliga antalet djur används och att djuren utsätts för minsta möjliga lidande samt varför inte en metod som inte innebär användning av djur kan användas. Den populärvetenskapliga sammanfattningen ska vara anonym och får därför inte innehålla namn eller adress till användaren eller dess personal. Art Godkännande av försöksdjursanläggningar 10 Ett försök ska utföras på en försöksdjursanläggning. Om det finns vetenskapliga skäl får ett försök utföras utanför en försöksdjursanläggning, under förutsättning att Jordbruksverket har beslutat det. L 55 2 kap. 5, art Förhandsgodkännande 11 Ansökan om förhandsgodkännande av en försöksdjursanläggning enligt 55 djurskyddsförordningen ska göras på blankett D213 och skickas till Jordbruksverket. NY, praxis 12 Ett förhandsgodkännande är giltigt i två år och byggnationen ska ha påbörjats inom denna tid. Jordbruksverket får besluta om en kortare tid. NY, praxis Besiktning och slutgodkännande 13 Efter besiktning enligt 55 djurskyddsförordningen ska Jordbruksverket slutgodkänna försöksdjursanläggningen. Ansökan om besiktning och slutgodkännande ska göras hos Jordbruksverket på blankett DXX. NY, praxis 10

11 SJVFS 2012:XX Undantag från kravet på tillstånd eller godkännande Privatägda djur 14 När privatägda djur används enligt 15 och ska, förutom de villkor som anges i de paragraferna, följande villkor vara uppfyllda 1. djurägaren ska informeras om vad försöket innebär, 2. djurägaren ska lämna sitt medgivande till att djuret används och informeras om att denne kan återkalla sitt medgivande utan att behöva motivera detta, samt 3. ersättning för mer än faktiska omkostnader får inte ges till djurägaren. NY Allmänt råd till 14 Medgivande enligt p. 2 kan t.ex. ske skriftligt på ett separat dokument eller genom ett muntligt medgivande som noteras i journalen. Privatägda djur som hålls i sin vanliga miljö 15 Djurförsök där privatägda djur hålls i sin vanliga miljö får utföras utan verksamhetstillstånd eller godkännande från en djurförsöksetisk nämnd. Djur i sådana försök är dessutom undantagna från kravet på destinationsuppfödning enligt 19 djurskyddslagen. Undantagen i första stycket gäller under förutsättning att 1. djuren inte a. avlivas, b. utsätts för kirurgiskt ingrepp, insprutning, blodavtappning eller andra former av penetration av huden eller slemhinnor, c. fixeras på något sätt utöver det som är tillåtet inom vanligt hållande, d. utsätts för andra åtgärder som kan medföra fysiskt eller psykiskt lidande för djuret, samt 2. villkoren i 14 är uppfyllda. Bestämmelserna i denna paragraf gäller alla djur i fångenskap inklusive djur i hägn, men inte djur i anläggning för offentlig förevisning. NY + 3 L 28, L 50 4 kap. 1 Fritt levande vilda djur 16 Observationsstudier på fritt levande vilda djur får utföras utan godkännande från en djurförsöksetisk nämnd under förutsättning att djuren inte 1. fångas, 2. avlivas, 3. drivs, eller 4. utsätts för andra åtgärder som kan medföra fysiskt eller psykiskt lidande för djuret. NY 17 Ringmärkning av fåglar får utföras utan verksamhetstillstånd eller godkännande från en djurförsöksetisk nämnd under förutsättning att 1. märkningen inte omfattar andra moment än att fåglarna fångas in, mäts, vägs, ringmärks med fotringar och därefter släpps fria 3 L 28, L 50 4 kap. 1, samt 11

12 2. ringmärkningen sker med ringmärkarlicens utfärdad av Ringmärkningscentralen, Naturhistoriska riksmuseet. NY Djurparksdjur 18 Djurförsök på djur i anläggning som är godkänd för offentlig förevisning enligt 37 djurskyddsförordningen som innebär 1. observationsstudier, 2. forskning som syftar till att förbättra djurens välfärd och 3. forskning som syftar till artskydd får utföras utan verksamhetstillstånd eller godkännande från en djurförsöksetisk nämnd. Undantagen i första stycket gäller under förutsättning att djuren inte 1. avlivas, 2. utsätts för kirurgiskt ingrepp, insprutning, blodavtappning eller andra former av penetration av huden eller slemhinnor, 3. fixeras på något sätt, eller 4. utsätts för andra åtgärder som kan medföra fysiskt eller psykiskt lidande för djuret. Djurens miljö får inte ändras på ett sätt som är av negativ betydelse från djurskydds- eller djurhälsosynpunkt. Utsättning av djur får inte ske. NY Djur i undervisning 19 Undervisning inom djurens hälso- och sjukvård som sker inom den formella kompetensen samt i samband med delegering enligt Statens jordbruksverks föreskrifter (2009:85) om operativa ingrepp samt skyldigheter för djurhållare och för personal inom djurens hälso- och sjukvård får utföras utan verksamhetstillstånd eller godkännande från en djurförsöksetisk nämnd. Undantagen gäller under förutsättning att 1. endast privatägda djur används, 2. djuren inte utsätts för kirurgiska ingrepp, insprutning, blodavtappning, andra former av penetration av hud eller slemhinnor som de inte hade utsatts för annars, 3. djuren inte utsätts för andra åtgärder som kan medföra fysiskt eller psykiskt lidande som de inte hade utsatts för annars, samt 4. villkoren i 14 är uppfyllda. Djur i försök enligt första stycket är dessutom undantagna från kravet på destinationsuppfödning enligt 19 djurskyddslagen. NY 20 Undervisning på gymnasienivå, högskolenivå eller motsvarande får utföras utan godkännande från en djurförsöksetisk nämnd. Undantaget enligt första stycket gäller under förutsättning att 1. endast privatägda djur används, 2. djuren inte utsätts för kirurgiska ingrepp eller annat fysiskt eller psykiskt lidande som de inte hade utsatts för annars, 3. utbildningen avser framtida arbete med djur, 4. användningen framgår av utbildningens kursplaner samt är nödvändig med hänsyn till syftet med utbildningen, 5. djurhälsopersonal är närvarande under försöket, samt 12

13 SJVFS 2012:XX 6. villkoren i 14 är uppfyllda. Trots det som står i första stycket 2. får djuren användas för undervisning i sådana ingrepp som får utföras av personal enligt 4 kap Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:85) om operativa ingrepp samt skyldigheter för djurhållare och för personal inom djurens hälso- och sjukvård. Djur i försök enligt första stycket är dessutom undantagna från kravet på destinationsuppfödning enligt 19 djurskyddslagen. NY Undantag från kravet på utbildning, journalföring och rapportering av statistik 21 Verksamheter enligt är undantagna från kraven på 1. utbildning enligt 6 kap., 2. journalföring enligt 8 kap. och 3. rapportering av statistik enligt 13 kap. NY 3 KAP. FÖRSÖKSPLANERING M.M. Syfte med försöket 1 Djurförsök får endast genomföras i något av följande syften 1. grundforskning, Art. 5 a 2. forskning om vilka effekter sjukdomar, ohälsa eller annat avvikande tillstånd har på människor, djur eller växter, hur de ska undvikas, förebyggas, diagnosticeras eller behandlas, Art. 5 b i 3. forskning som innebär utvärdering, påvisande, reglering eller modifiering av fysiologiska tillstånd hos människor, djur eller växter, Art. 5 b ii 4. forskning som syftar till förbättring av djurens välfärd, Art. 5 b iii 5. utveckling, tillverkning eller testning av kvalitet, effekt och säkerhet av läkemedel, livsmedel, foder och andra ämnen eller produkter; detta gäller endast i de syften som avses i p. 2-4, Art. 5 c 6. forskning som syftar till artskydd, Art. 5 e 7. skydd av den naturliga miljön för att bevara människors eller djurs hälsa eller välfärd, Art. 5 d 8. rättsmedicinska undersökningar, samt Art. 5 g 9. användning i högskoleutbildning eller i utbildning som syftar till att förvärva, upprätthålla eller utveckla yrkesfärdigheter under förutsättning att användningen framgår av utbildningens kursplaner, och är nödvändig med hänsyn till syftet med utbildningen kap. L55 Art. 5 f Allmänt råd till 1 9 Innan djuren används bör eleverna eller studenterna få tillfälle att diskutera djurskydd och etik vid försöksdjursverksamhet, inklusive djur i undervisning. De bör dessutom få information om det aktuella etiska godkännandet. Eleverna bör dessutom förbereda sig inför ingreppet med alternativa metoder. Exempel på alternativa metoder är användning av djur som avlivats av andra skäl, attrapper, film, studiebesök etc. Allm. råd till 3 kap Följande försök får utföras även i andra syften än de som står i 1 1. försök som innebär användning av metoder av icke-experimentell art inom jordbruk, Art 1.5 a 13

14 2. försök som är undantagna från kravet på verksamhetstillstånd och/eller etiskt godkännande i 2 kap , samt 3. försök som sannolikt inte orsakar lidande i lika stor utsträckning som, eller i större utsträckning än, ett nålstick som utförts enligt god veterinärmedicinsk praxis. Art 1.5 f Försöksplanering 3 Ett försök ska utformas så att 1. det leder till det minsta lidandet och den lägsta graden av bestående skada för det enskilda djuret, 2. djurarter med den minsta förmågan att uppleva lidande används, 3. minsta möjliga antalet djur används, samt 4. det följer god vetenskaplig praxis. 2 kap. 1 L55, Art Vid planeringen av ett försök ska följande särskilt övervägas, motiveras och beskrivas 1. slutpunkt, 2. avbrytningspunkt, 3. hur djurens smärta, obehag eller annat lidande ska bedömas, samt 4. behovet av tillsyn enligt 11 kap. 1 2 före, under och efter försöket. 2 kap. 10 L55 Försöksledare, föreståndare, försöksdjursveterinär eller expert och den personal som ska utföra försöket eller sköta djuren före, under och efter försöket, ska samråda i planeringen av försöket. 2 kap. 9 L55 Allmänt råd till 4 De föreslagna slut- och avbrytningspunkterna bör grundas på vetenskapliga referenser såsom litteraturreferenser, referenser från sakkunniga eller tidigare erfarenheter hos de som deltar i samrådet. Allm. råd till 2 kap. 10 L55 5 Avbrytningspunkten ska ha tydliga bedömningskriterier. Tidiga och skonsamma avbrytningspunkter ska eftersträvas. Svår smärta, svårt lidande eller att djuret självdör ska undvikas som avbrytningspunkt. 2 kap. 11 L55, NY 6 Användning av döden som slutpunkt i ett försök ska undvikas i möjligaste mån och ersättas av tidiga och skonsamma slutpunkter. När det är oundvikligt att använda döden som slutpunkt ska försöket utformas på så sätt att 1. så få djur som möjligt självdör, 2. varaktigheten och intensiteten i djurets lidande minimeras så långt det är möjligt och 3. en smärtfri död i möjligaste mån garanteras. Art Ett djurförsök får inte utföras om det finns en metod eller teststrategi för att uppnå samma resultat vilken inte innebär användning av levande djur och som är godkänd enligt EU:s lagstiftning. Art

15 SJVFS 2012:XX 8 Resultat från tidigare försök ska i största möjliga utsträckning accepteras när nationell lagstiftning eller EU:s lagstiftning som rör hälsa, miljö och allmän säkerhet kräver tester som innebär användning av försöksdjur. Första stycket gäller endast under förutsättning att försöken har utförts i en annan medlemsstat eller i ett land som tillhör Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) och att försöken har erkänts enligt EU:s lagstiftning. 2 kap. 2 L55, Art KAP. OLIKA BEFATTNINGSHAVARE 1 Bestämmelser om tillståndshavare, föreståndare, försöksdjursveterinär och expert finns även i 20 djurskyddslagen. 2 Föreståndare och försöksdjursveterinär eller expert får inte vara samma person. Ny (praxis) 3 Föreståndare, försöksdjursveterinär och expert har rätt att utöva tillsyn på en försöksdjursanläggning i den utsträckning de anser att det behövs för att de ska kunna utföra sina uppgifter. Ny Tillståndshavare 4 Vid byte av tillståndshavare eller dennes ställföreträdare ska detta anmälas till Jordbruksverket och länsstyrelsen i det eller de län där verksamheten bedrivs. Anmälan enligt första stycket ska göras skriftligt och innehålla den nya tillståndshavarens eller dennes ställföreträdares underskrift. En ny ansökan om verksamhetstillstånd ska skickas till Jordbruksverket om verket efter anmälan enligt första stycket bedömer att tillståndet behöver förnyas. Ny 5 Tillståndshavaren ansvarar för och ska kunna visa att det finns tillräckligt med personal för försöksdjursverksamheten så att arbetsuppgifterna enligt dessa föreskrifter kan utföras. Art. 20, Ny 6 Tillståndshavaren har det övergripande ansvaret för att de personer som utformar försök, utför försök samt sköter djur har utbildning enligt dessa föreskrifter. Tillståndshavaren ska kunna redovisa utbildningsinsatser enligt dessa föreskrifter samt varje enskild persons utbildning och kompetens. Art. 20 och 23.2, 5 L32 7 Tillståndshavaren ska se till att föreståndaren och försöksdjursveterinären eller experten har de befogenheter och resurser som krävs för att de ska kunna utföra sina uppgifter. Ny, 7 kap. 1 L50 Föreståndare 8 Föreståndaren ska ha insyn i och kunskaper om den försöksdjursverksamhet som bedrivs. Ny 9 Om det finns flera föreståndare ska ansvarsfördelningen mellan dessa tydligt specificeras. Ny 15

16 10 Föreståndaren ska ha den erfarenhet och kompetens som krävs för verksamheten. Föreståndaren ska ha utbildning motsvarande den som utformar försök enligt 6 kap. Vid tillståndsprövningen beslutar Jordbruksverket i varje enskilt fall om det finns särskilda skäl för ytterligare krav på utbildning och kompetens. Ny, praxis Arbetsuppgifter och ansvar 11 Föreståndaren ska säkerställa att personal som hanterar djur 1. har utbildning enligt 6 kap., 2. övervakas till dess att de visar att de har den kompetens som krävs enligt 6 kap. 1 2 och för att kunna utföra sina uppgifter, samt 3. fortlöpande vidareutbildas. Art 24.1.c, 5 L32 12 Föreståndaren ska aktivt bevaka djurskyddet. 7 kap. 1 L50 13 Föreståndaren har det operativa ansvaret för djurens välbefinnande och skötsel i försöksdjursanläggningen och ska säkerställa att 1. varje enskilt djur får tillsyn minst en gång per dag enligt 15 kap det finns arbetsinstruktioner enligt 15 kap. 2 och 16 kap. 6 och 7 och att dessa följs, samt 3. den hygieniska standarden är tillfredsställande enligt 16 kap. 8. Art 24.1.a, 7 kap. 2 L50 14 Vid samrådet i samband med planeringen av försöket enligt 3 kap. 4 ska föreståndaren säkerställa att 1. försöksupplägget följer god vetenskaplig praxis och 2. försöksledarens ansökan till den djurförsöksetiska nämnden är ifylld enligt blankett D174. Föreståndaren ska intyga att förutsättningarna i första stycket är uppfyllda genom att signera den etiska ansökan. NY 15 Föreståndaren har det övergripande ansvaret för att försöken genomförs enligt dessa föreskrifter och det etiska godkännandet. Art 24.2 b 16 Föreståndaren har det övergripande ansvaret för att lämpliga åtgärder vidtas och dokumenteras vid eventuell bristande efterlevnad av dessa föreskrifter och det etiska godkännandet. Art 24.2 b 17 Föreståndaren har det övergripande ansvaret för att 1. märkning av djur enligt 9 kap. och utrymmen enligt 8 kap. 4 utförs, 2. journal förs och bevaras enligt 8 kap. 6 13, 3. journaler, tillstånd, godkännanden och planer enligt 8 kap. 2, samt djurskyddsorganets råd och beslut enligt 5 kap. 8 finns tillgängliga. 7 kap. 2 L50 18 Föreståndaren ska säkerställa att den personal som hanterar djuren har tillgång till relevant information om de djurarter och stammar som hålls på försöksdjursanläggningen. Art 24.1.b 16

17 SJVFS 2012:XX 19 Föreståndaren ska besluta om avlivning eller andra lämpliga åtgärder enligt 11 kap. 8 och se till att onödigt lidande enligt 39 stoppas om inte försöksledaren är på plats. L55 2 kap Föreståndaren är ytterst ansvarig för beslut om att ett djur ska tas ur försök enligt 11 kap. 9. L55 2 kap. 14, art a) 21 Föreståndaren ansvarar för att statistik om försöksdjursanvändningen rapporteras enligt 13 kap. 4 L30 Försöksdjursveterinär eller expert 22 Bestämmelser om försöksdjursveterinärens rätt att förskriva läkemedel finns i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:84) om läkemedel och läkemedelsanvändning. 23 Bestämmelser om att det vid försöksdjursverksamhet ska finnas en veterinär eller, när det är lämpligare, annan kvalificerad expert finns i 20 djurskyddslagen. Vid tillståndsprövningen beslutar Jordbruksverket i varje enskilt fall om det finns särskilda skäl som gör att det är lämpligare med en expert i stället för en försöksdjursveterinär. Ny, art Den i verksamhetstillståndet namngivna försöksdjursveterinären har det yttersta ansvaret för att de uppgifter som framgår av utförs, men kan överlämna uppgifter till andra försöksdjursveterinärer. Ny 25 Försöksdjursveterinärer ska ha utbildning enligt 6 kap. motsvarande kraven för den som utformar försök inom verksamheten. Ny 26 Inom verksamheter med biomedicinsk inriktning, läkemedelsutveckling eller motsvarande ska den på verksamhetstillståndet namngivna försöksdjursveterinären, förutom den utbildning som anges i 25, ha särskild kunskap och erfarenhet inom försöksdjursmedicin. Vid ansökan om verksamhetstillstånd görs en bedömning 1. om verksamheten är sådan att försöksdjursveterinären ska ha särskild kunskap och erfarenhet inom försöksdjursmedicin och 2. om veterinärens särskilda kunskap och erfarenhet inom försöksdjursmedicin i så fall är tillräcklig. I de fall den på verksamhetstillståndet namngivna försöksdjursveterinären vid anställningstillfället inte har särskild kunskap inom försöksdjursmedicin ska tillståndshavaren tillsammans med veterinären ta fram en utbildningsplan för hur veterinären ska tillägna sig denna kunskap. Planen ska skickas med ansökan om verksamhetstillstånd. Art 25, Ny 27 Experten ska ha gått utbildning enligt 6 kap. motsvarande kraven för den som utformar försök, samt ha den utbildning och kompetens som Jordbruksverket i det enskilda fallet bedömer vara lämplig. NY 17

18 Arbetsuppgifter och ansvar 28 En försöksdjursveterinär eller expert ska aktivt bevaka djurskyddet. 7 kap. 1 L50 29 En försöksdjursveterinär ska ge den veterinärmedicinska rådgivning som behövs och ansvara för veterinärmedicinsk behandling av djuren. 7 kap. 3 L50 30 En försöksdjursveterinär eller expert ska ge den rådgivning som behövs om djurens fysiska och psykiska välbefinnande. Rådgivningen ska ske i samråd med etolog när sådan finns knuten till verksamheten eller när det finns behov av det. 7 kap. 3 L50 31 En försöksdjursveterinär ska delta i tillsynen av djur vid försök enligt 11 kap kap. 2 L50 32 Försöksdjursveterinären eller experten ska 1. delta vid planeringen av försök enligt 3 kap. 4, 2 kap. 9 L55 2. besluta om avlivning av djur enligt 11 kap. 8 om inte försöksledaren är på plats, 2 kap. 14 L55 3. se till att onödigt lidande stoppas enligt 39 om inte försöksledaren är på plats, Ny 4. besluta om avlivning av djur som riskerar lidande om inte den djurförsöksetiska nämnden har bestämt annat enligt 11 kap. 9, samt 2 kap. 15 L55 5. besluta om eventuell återanvändning enligt 11 kap kap. 17 L55, Art Försöksdjursveterinären ska ta fram en skriftlig plan om 1. förebyggande djurhälsovård, 2. bedövning, narkos, sedering, smärtlindring och avlivning, samt 3. kirurgiska ingrepp inklusive pre- och postoperativ vård. Planen enligt första stycket ska hållas aktuell och ligga till grund för rådgivningen i 29. I de fall det inte bedrivs verksamhet som kräver åtgärder enligt 2 och 3 första stycket behöver inte en plan enligt dessa punkter tas fram. 7 kap. 4 L50, Art Planen för förebyggande djurhälsovård enligt 33 1 ska vid verksamheter som bedrivs på försöksdjursanläggningar innehålla 1. rutiner för regelbundna hälsokontroller och hälsoinventeringar, 2. program för mikrobiologisk övervakning, 3. planer för hantering av sjukdomsutbrott, 4. definitioner av hälsoparametrar och 5. förfaranden vid introduktion av nya djur på anläggningen, samt 6. hygien. Bil III 3.1.a 35 Försöksdjursveterinären eller experten ska ta fram en skriftlig plan om 1. bedömning av djurens fysiska och psykiska välbefinnande, 2. berikning av djurens miljö, samt 18

19 SJVFS 2012:XX 3. utplacering av försöksdjur i hem eller till annan anläggning som inte är en försöksdjursanläggning. Planen enligt första stycket ska hållas aktuell och ligga till grund för rådgivningen i 30. Plan enligt 2 behöver endast tas fram när verksamheten sker på en försöksdjursanläggning och plan enligt 3 om djur ska utplaceras. Försöksdjursveterinären eller experten ska, vid framtagandet av planen enligt första stycket, samråda med etolog när en sådan finns knuten till verksamheten eller när det finns behov av det. 7 kap. 4 L50, Art 25 Försöksledare 36 Försöksledaren ansvarar för att 1. försöken genomförs enligt godkännandet från den djurförsöksetiska nämnden och 2. lämpliga åtgärder vidtas och registreras för att rätta till eventuell bristande efterlevnad. Art 24.2 b 37 Försöksledaren ska 1. planera och ansvara för samråd om försök enligt 3 kap. 4 2 kap. 9 L55, 2. besluta om avlivning av djur enligt 11 kap. 8 2 kap. 14 L55, samt 3. ansvara för att samla in och tillhandahålla dokumentation för eventuell utvärdering i efterhand enligt 7 kap. 35. Ny 38 Försöksledaren ska säkerställa att den personal som ska utföra försöket eller sköta djur i samband med försöket får ta del av ansökan till den djurförsöksetiska nämnden och nämndens beslut med eventuella villkor. Försöksledaren ska säkerställa att personal enligt första stycket får skriftlig instruktion om 1. slutpunkt och avbrytningspunkt, 2. hur bedömningen av djurens lidande fortlöpande ska dokumenteras, samt 3. hur tillsynen av djuren under och efter försöket ska utföras. 2 kap. 12 L55 39 Försöksledaren ska säkerställa att allt onödigt lidande inom ramen för ett försök förhindras och i förekommande fall stoppas. Om försöksledaren inte är tillgänglig övergår ansvaret till föreståndaren, försöksdjursveterinären eller experten. Art 24.2 a 40 Försöksledaren ska säkerställa att försöksdjursveterinären blir informerad om när försök där djur kan komma att behöva veterinär tillsyn enligt 11 kap. 2 kommer att påbörjas. NY Etolog 41 På en försöksdjursanläggning med primater ska det finnas tillgång till en etolog i tillräcklig omfattning. Etologen ska ha erfarenhet av primatetologiskt arbete samt utbildning enligt 6 kap. motsvarande som den som utformar försök. 7 kap. 5 L50 42 Vid behov kan Jordbruksverket i sitt verksamhetstillstånd besluta att det ska finnas en etolog knuten även till annan verksamhet än vad som avses i 41. Etolo- 19

20 gen ska ha lämplig erfarenhet av etologiskt arbete samt utbildning enligt 6 kap. motsvarande kraven för den som utformar försök. NY 43 En etolog ska aktivt bevaka djurskyddet. NY 44 Etologen ska i samråd med försöksdjursveterinären 1. bedriva den rådgivning som behövs för djurens fysiska och psykiska välbefinnande enligt 30, 2. utarbeta plan för bedömning av djurens fysiska och psykiska välbefinnande enligt 35 1, 3. utarbeta plan för berikning av djurens miljö enligt 35 2, samt 4. medverka vid utplacering av djur enligt kap. 5 L50, NY 5 KAP. DJURSKYDDSORGAN Djurskyddsorganets syfte och sammansättning 1 Bestämmelser om att den som använder, föder upp, tillhandahåller eller förvarar försöksdjur ska ha ett djurskyddsorgan och bestämmelser om djurskyddsorganets övergripande uppgifter finns i 20 djurskyddslagen. 2 Djurskyddsorganet ska åtminstone bestå av en eller flera 1. föreståndare, 2. försöksdjursveterinärer eller experter, 3. etologer om de finns knutna till verksamheten enligt 4 kap , 4. forskare, samt 5. representanter för personalen som sköter djuren. Vid uppfödning, tillhandahållande eller förvaring av försöksdjur behöver inte någon forskare ingå. Art 26.2 Djurskyddsorganets uppgifter 3 Djurskyddsorganet ska ge den personal som hanterar djur råd i djurskyddsfrågor i samband med inskaffande, hållande, skötsel och användning av försöksdjur. Art 27.1a Djurskyddsorganet ska ta fram och granska rutinbeskrivningar för övervakning, rapportering och uppföljning av djurens välfärd samt för det övergripande djurskyddsarbetet i verksamheten. Art 27.1c Allmänt råd till 3 andra stycket Rutinbeskrivningarna kan exempelvis vara de planer som avses i 4 kap Djurskyddsorganet ska ge personalen råd om hur de ska tillämpa kravet på ersättning, begränsning och förfining av djurförsök, samt informera om den tekniska och vetenskapliga utvecklingen på detta område. Art 27.1b Djurskyddsorganet ska följa utvecklingen och resultatet av de försök som bedrivs inom verksamheten avseende djurskyddseffekterna för de djur som används. I sam- 20

21 SJVFS 2012:XX band med detta ska djurskyddsorganet identifiera och ge råd om de faktorer som ytterligare bidrar till ersättning, begränsning och förfining. Art 27.1d 5 Djurskyddsorganet ska ge råd vid utplacering av djur i hem, inklusive lämplig socialisering av de djur som ska utplaceras. Art 27.1e 6 Djurskyddsorganet ska i övrigt utföra de uppgifter som krävs för att uppfylla 20 djurskyddslagen 4, samt aktivt verka för att god djuromsorg prioriteras inom verksamheten. Art 27, Ny 7 Tillståndshavaren får ge djurskyddsorganet ytterligare uppgifter om rådgivning och framtagande av rutiner. Art 27, Ny 8 Djurskyddsorganet ska föra journal över alla sina råd och de beslut som fattas i anslutning till råden. Journalerna ska sparas i minst tre år och på begäran göras tillgängliga. Art KAP. UTBILDNING Allmänt 1 Personalen hos den som använder, föder upp, tillhandahåller eller förvarar försöksdjur ska ha utbildning enligt detta kapitel innan de får 1. utforma försök, 2. utföra försök, 3. sköta djur eller 4. avliva djur. Art. 23.2, 1 L32, 6 kap. 3 L50 För personal som är yrkesverksam den 1 januari 2013 ska föreståndaren bedöma om deras utbildning och kompetens uppfyller kraven i detta kapitel. Ny 2 Personalen ska, efter att de gått utbildning enligt detta kapitel, övervakas när de utför uppgifter enligt till dess att de har visat att de har den kompetens som krävs. Art Personalen ska fortlöpande vidareutbildas. Art. 24.1c 3 Bestämmelser om föreståndarens, försöksdjursveterinärens och expertens samt etologens utbildning finns i 4 kap. 4 Den som utformar försök ska ha en relevant vetenskaplig utbildning och dessutom ha kunskap om de arter som ska användas. Art Allmänna råd till 4 Den som använder djur i djurförsök för biomedicinsk forskning bör ha någon av följande grundutbildningar 1. läkarutbildning, 2. biologutbildning med zoologisk eller biomedicinsk inriktning, 3. veterinärutbildning, eller 4. annan högskole- eller universitetsutbildning med likvärdig utbildning i zoologi, anatomi eller fysiologi. Ny 21

22 Utbildningens innehåll 5 Den som utformar försök, utför försök respektive sköter djur enligt 1 ska ha utbildning i följande områden 1. lagstiftning om införskaffande av djur, djurhållning, skötsel och användning av försöksdjur, 2. etik i samband med förhållandet människa/djur, livets inneboende värde och argument för och emot användningen av försöksdjur, 3. grundläggande och lämplig artspecifik biologi i fråga om anatomi, fysiologiska egenskaper, uppfödning, genetik och genetiska förändringar, 4. djurbeteende, djurhållning och berikning, 5. artspecifika metoder när det gäller hantering och försök, 6. förebyggande smittskydd, djurhälsokunskap och hygien, 7. igenkännande av artspecifik ångest, smärta och lidande hos de vanligaste försöksdjuren, 8. bedövning, smärtlindring och avlivning, 9. användning av avbrytnings- och slutpunkter, 10. ersättning, begränsning och förfining, samt 11. utformning av försök och projekt. Utbildningarna ska avslutas med examination eller annan kunskapskontroll. Art. 23.3, bilaga V 6 Den som avlivar djur enligt 1 ska ha den utbildning som krävs i 12 kap Art Utbildning enligt 5 och 6 ska ske enligt de riktlinjer som har beslutats enligt artikel 23.4 Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/63/EU av den 22 september 2010 om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål. 7 Ny Undantag 8 Deltagare i undervisning där djurförsök förekommer är undantagna från kravet på utbildning enligt detta kapitel under förutsättning att 1. de har tillräcklig kompetens för att kunna utföra eventuella ingrepp och 2. de alltid arbetar under direkt överinseende av en person med utbildning enligt detta kapitel, som kan agera omedelbart om komplikationer skulle uppstå. Ny Allmänna råd till 8 Deltagare kan skaffa sig tillräcklig kompetens genom att t.ex. öva på en attrapp eller ett dött djur innan de gör ingrepp på levande djur. Ny 9 Djurhälsopersonal som utför respektive utformar försök inom veterinärmedicinsk forskning på privatägda djur, där djuren inte utsätts för betydande kirurgiska ingrepp som enbart beror på djurförsöket, är undantagna från kraven på utbildning enligt 5. Djurhälsopersonal som utformar försök enligt första stycket ska dock ha utbildning inom följande områden 7 EUT L 276, , s

23 SJVFS 2012:XX 1. lagstiftning om införskaffande av djur, djurhållning, skötsel och användning av försöksdjur, 2. etik i samband med förhållandet människa/djur, livets inneboende värde och argument för och emot användningen av försöksdjur, 9. användning av avbrytnings- och slutpunkter, 10. ersättning, begränsning och förfining, samt 11. utformning av försök och projekt. Ny, praxis 10 De som sköter djur i verksamheter som Jordbruksverket har undantagit från kravet på att djurförsök ska utföras på en försöksdjursanläggning enligt 2 kap. 10 behöver inte gå utbildning enligt dessa föreskrifter. 11 De som utformar försök och har gått utbildning enligt direktiv 2010/63/EU 8 i ett annat EU-land eller enligt rekommendationer från FELASA motsvarande kategori C i ett annat EU-land före den 1 januari 2013, är undantagna från kraven på utbildning enligt 5. De ska dock ha utbildning inom följande områden. 1. lagstiftning om införskaffande av djur, djurhållning, skötsel och användning av försöksdjur och 2. etik i samband med förhållandet människa/djur, livets inneboende värde och argument för och emot användningen av försöksdjur. Ny 12 En person som bedriver forskning i annat land och som endast tillfälligt, högst sex månader, ska bedriva forskning i Sverige ska alltid ha utbildning inom följande områden 1. lagstiftning om införskaffande av djur, djurhållning, skötsel och användning av försöksdjur och 2. etik i samband med förhållandet människa/djur, livets inneboende värde och argument för och emot användningen av försöksdjur. Förutom utbildning i de områden som nämns i första stycket ska personen ha utbildning i de områden, inklusive eventuella praktiska moment, som föreståndaren bedömer att forskaren behöver för att uppfylla kraven i dessa föreskrifter. I de fall forskare enligt första stycket ska bedriva forskning längre tid än sex månader ska de gå utbildning enligt 5. Ny 13 Verksamheter enligt 2 kap är undantagna från kraven på utbildning enligt detta kapitel. Ny 7 KAP. DJURFÖRSÖKSETISK PRÖVNING Grundläggande bestämmelser 1 Bestämmelser om etisk prövning finns även i 21 och 22 djurskyddslagen (1988:534) och och a djurskyddsförordningen (1988:539), samt i 2 kap EUT L 276, , s

24 2 I 2 kap finns bestämmelser om vilka försök som är undantagna från kravet på etiskt godkännande. 3 L28 De djurförsöksetiska nämnderna 3 Jordbruksverket fastslår i ett särskilt beslut hur ansökningar om etiskt godkännande ska fördelas mellan de olika djurförsöksetiska nämnderna. Ny (4 L28) Nämndernas organisation 4 En djurförsöksetisk nämnd ska sammanträda så ofta det behövs för att uppfylla kraven i samt L28 5 Om ordförande bedömer att ett ärende är så brådskande att nämnden inte hinner sammanträda för att pröva det, får ärendet avgöras genom meddelande på annat sätt mellan ordförande och nämndens övriga ledamöter. Detta gäller endast för ärenden som innebär kortare förlängningar av godkännande och för vissa kompletteringar. Vid beslut enligt första stycket ska samtliga deltagande ledamöter ha möjlighet att diskutera ärendet och lämna förslag till beslut. Om beslutet gäller att ta ställning till ett redan lagt förslag ska samtliga deltagande ledamöter vara eniga för att beslutet ska vara giltigt, i annat fall ska ärendet bordläggas till nästa ordinarie sammanträde. 11 L28, Ny 6 Ordföranden kan ensam besluta vid ärenden som innebär 1. rättelse av skrivfel eller liknande, 2. annat beslut som inte innebär något slutligt avgörande av ett ärende, och 3. prövning om ett ärende ska avvisas eller avskrivas. En nämnd får lämna över till ordföranden att avgöra ett ärende i sak efter att nämnden har begärt komplettering under förutsättning att avgörandet inte avser någon bedömning. NY (förslag SOU 2007:57, 9 s 177) Allmänt råd till 6 Vid tveksamma fall bör ordförande samråda med annan ledamot i nämnden eller ta upp ärendet vid ett sammanträde. NY Beredningsgrupper 7 Beredningsgrupperna ska vara sammansatta så att de består av lika många lekmän som forskare/försöksdjurspersonal. Om nämnden anser att det finns särskilda skäl får dock beredningsgrupperna ha en annan sammansättning. I sådana fall ska dock minst en lekman och minst en forskare/försöksdjurspersonal alltid ingå. 9 L28 Allmänt råd till 7 andra stycket Suppleanter får ingå i ordinarie beredningsgrupper. 8 Beredningsgruppen ska i första hand ta fram ett skriftligt och motiverat förslag till beslut. Om det är mer lämpligt ska beredningsgruppen så långt det är möjligt förbereda ärendet inför nämndsammanträdet. 9 L28 Sammanträden och beredningsmöten 24

25 SJVFS 2012:XX 9 Ledamöter och suppleanter ska ha ett komplett beslutsunderlag, inklusive beredningsgruppens kompletteringar och förslag till beslut innan den djurförsöksetiska nämndens sammanträde. Ny Allmänt råd till 9 Ledamöterna och suppleanterna bör få beslutsunderlaget senast fyra arbetsdagar innan nämndens sammanträde. Ny 10 En djurförsöksetisk nämnd får kalla sökande till både beredningsmöte och sammanträde för att inhämta upplysningar i ärendet. Sökande har rätt att delta i mötet på distans. Ärendet får avgöras även om sökande inte kommer. 10 och 12 L28, Ny 11 En djurförsöksetisk nämnd ska meddela berörda länsstyrelser om tid och plats för sammanträden. Representanter för länsstyrelse, föreståndare, försöksdjursveterinär eller expert samt tillståndshavaren får delta vid nämndens sammanträden och har rätt att yttra sig. 13 L28 Allmänt råd till 11 Representanter för länsstyrelse, föreståndare, försöksdjursveterinär eller expert samt tillståndshavare bör i god tid innan mötet få ta del av komplett beslutsunderlag, inklusive beredningsgruppens kompletteringar och deras förslag till beslut. Ny 12 En djurförsöksetisk nämnd ska föra protokoll vid sina sammanträden. Av protokollet ska det framgå vilka ärenden som har behandlats och vilka beslut som har fattats. 15 L28 Protokoll enligt första stycket ska skrivas i den mall som Jordbruksverket har fastställt. Ny 12 En kopia av protokollet enligt 12 ska sändas till 1. ledamöter i aktuell djurförsöksetisk nämnd, 2. Jordbruksverket, 3. berörd länsstyrelse, 4. tillståndshavare, 5. föreståndare, 6. försöksdjursveterinär eller expert, samt 7. i förekommande fall, etolog enligt 4 kap L28 Populärvetenskapliga sammanfattningar 13 Den djurförsöksetiska nämnden ska kontrollera att de populärvetenskapliga sammanfattningarna som sökande skickar in enligt 2 kap. 9, innehåller de uppgifter som efterfrågas och vid behov begära komplettering. Nämnden ska komplettera de populärvetenskapliga sammanfattningarna med 1. försökets svårhetsgrad, 2. eventuella tillägg eller ändringar som har beslutats, samt 3. beslut om eventuell utvärdering i efterhand, inklusive vilka delar och ur vilken aspekt. 25

26 Punkt 2 gäller endast om ändringarna innebär att de populärvetenskapliga sammanfattningarna annars skulle bli felaktiga. Ny, art Den djurförsöksetiska nämnden ska skicka de populärvetenskapliga sammanfattningarna för godkända försök inklusive eventuella tillägg enligt 13 andra stycket till Jordbruksverket för publicering. art Den centrala djurförsöksetiska nämnden ska skicka en kortfattad beskrivning av resultatet av utvärderingen i efterhand till Jordbruksverket för publicering. Ny, art. 43 Hantering av ärenden 16 En djurförsöksetisk nämnd ska fatta beslut i ärendet senast 40 arbetsdagar efter att en fullständig ansökan har kommit in till nämnden. Art Nämnden får förlänga tiden i första stycket med ytterligare 15 arbetsdagar om ärendet är så komplext att det behövs. Nämnden ska meddela och motivera skälen för förlängningen till den sökande inom de första 40 dagarna. Art Allmänt råd till 16 En ansökan bör anses vara fullständig när nämnden har fått tillräckligt underlag för att kunna göra den etiska prövningen. Ny 17 En djurförsöksetisk nämnd ska så snart som möjligt meddela sökande 1. att den har mottagit ansökan om etiskt godkännande och 2. när beslutet senast kommer att fattas under förutsättning att ansökan är fullständig. Art En djurförsöksetisk nämnd ska kontrollera att ansökan innehåller de uppgifter som efterfrågas och att det finns tillstånd från Jordbruksverket enligt 2 kap. Om ansökan är ofullständig eller felaktig ska nämnden så snart som möjligt underrätta den sökande om att det behövs kompletterande uppgifter. Nämnden ska samtidigt meddela om detta innebär att beslutet kommer att fattas vid ett senare tillfälle. Art Ett beslut om etiskt godkännande ska innehålla uppgifter om 1. försöksledare, 2. föreståndare, 3. den anläggning eller plats där försöket ska genomföras, 4. eventuella särskilda villkor, inklusive om försöket ska utvärderas i efterhand enligt och i så fall när, samt 5. eventuell avvikande mening inom nämnden. Art. 40.2, 8 L28, Ny Beslut enligt första stycket ska skrivas i en mall som Jordbruksverket har fastställt. Ny 20 En djurförsöksetisk nämnd ska skicka en kopia av beslutet enligt 19 samt en kopia på tillhörande ansökan till 1. berörd länsstyrelse, 2. tillståndshavare, 26

Katarina Cvek. Koordinator för försöksdjursfrågor, SLU

Katarina Cvek. Koordinator för försöksdjursfrågor, SLU Katarina Cvek Koordinator för försöksdjursfrågor, SLU Lagar och regler kring försöksdjursanvändning Vad är ett djurförsök? Definitioner av djurförsök EU och Europarådet Användning av djur för försök och

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om uppfödning,

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om försöksdjur;

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i djurskyddsförordningen (1988:539); SFS 2012:675 Utkom från trycket den 27 november 2012 utfärdad den 15 november 2012. Regeringen föreskriver i fråga

Läs mer

Vad är ett djurförsök?

Vad är ett djurförsök? Tillstånd att använda försöksdjur SJV och djurförsöksetisk nämnd Katarina Cvek Koordinator för försöksdjursfrågor, SLU Vad är ett djurförsök? Definitioner av djurförsök EU och Europarådet Användning av

Läs mer

NYA FÖRSÖKSDJURSBESTÄMMELSER

NYA FÖRSÖKSDJURSBESTÄMMELSER NYA FÖRSÖKSDJURSBESTÄMMELSER http://www.jordbruksverket.se/ NYA FÖRSÖKSDJURSBESTÄMMELSER Förändringarna i Djurskyddslagen, Djurskyddsförordningen, Jordbruksverkets djurskyddsföreskrifter om försöksdjur

Läs mer

1 kap. Inledande bestämmelser s. 2. 2 kap. Destinationsuppfödning... s. 2. 3 kap. Anskaffande av djur till en leveransanläggning.. s.

1 kap. Inledande bestämmelser s. 2. 2 kap. Destinationsuppfödning... s. 2. 3 kap. Anskaffande av djur till en leveransanläggning.. s. Djurskyddsmyndighetens författningssamling Djurskyddsmyndigheten Box 80 532 21 SKARA Tel: 0511-274 00, fax 0511-274 90 ISSN 1652-3040 Djurskyddsmyndighetens föreskrifter om uppfödning, förvaring, tillhandahållande

Läs mer

Lagstiftning för användning av försöksdjur vad gäller? Karen Erlbacher, Jordbruksverket Katarina Cvek, SLU

Lagstiftning för användning av försöksdjur vad gäller? Karen Erlbacher, Jordbruksverket Katarina Cvek, SLU Lagstiftning för användning av försöksdjur vad gäller? Karen Erlbacher, Jordbruksverket Katarina Cvek, SLU Vad är ett djurförsök enligt lagen? För vilka djur gäller försöksdjurslagstiftningen? - Tillämpningsområde

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax:

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om offentlig djurskyddskontroll;

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS XX:Y) om officiella veterinärer;

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Genomförande av EU:s direktiv om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål

Genomförande av EU:s direktiv om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål Ds 2011:12 Genomförande av EU:s direktiv om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål Landsbygdsdepartementet Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 Författningsförslag... 9 Förslag

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om frivillig organiserad hälsokontroll

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om frivillig organiserad hälsokontroll

Läs mer

Förteckning över Djurskyddsmyndighetens föreskrifter m.m.

Förteckning över Djurskyddsmyndighetens föreskrifter m.m. 1 (9) Förteckning över Djurskyddsmyndighetens föreskrifter m.m. Nedan finns en förteckning över Djurskyddsmyndighetens föreskrifter m.m. med de ändringar som gjorts av Jordbruksverket. Här finner du även

Läs mer

Checklista. Det finns giltigt tillstånd enligt 19 a Djurskyddslagen. Ej aktuell. Det finns giltigt godkännande av en djurförsöksetisk nämnd.

Checklista. Det finns giltigt tillstånd enligt 19 a Djurskyddslagen. Ej aktuell. Det finns giltigt godkännande av en djurförsöksetisk nämnd. Checklista 1(6) Försöksdjur Allmän Tillstånd 1 Det finns giltigt tillstånd enligt 19 a Djurskyddslagen. DL 19a, DL 20, DF 40, L50 4kap 1 2 Det finns giltigt godkännande av en djurförsöksetisk nämnd. DL

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om provtagning på djur, m.m.; SFS 2006:815 Utkom från trycket den 21 juni 2006 utfärdad den 8 juni 2006. Regeringen föreskriver 1 följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 SJVFS 2017:8 Statens jordbruksverks föreskrifter om exportkarantän

Läs mer

Rapport efter kontroll enligt djurskyddslagen

Rapport efter kontroll enligt djurskyddslagen 1(5) Ulf Johansson Djurskyddskontrollant 010-2245280 OLSSON LARS SANDTORP 37 533 96 GÖTENE Rapport efter kontroll enligt djurskyddslagen Redogörelse för ärendet Länsstyrelsen genomförde 2015-09-10 en kontroll

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård; SFS 2009:1386 Utkom från trycket den 11 december 2009 utfärdad den 26 november 2009. Regeringen föreskriver 1 följande.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i läkemedelsförordningen (2006:272); SFS 2012:347 Utkom från trycket den 11 juni 2012 utfärdad den 31 maj 2012. Regeringen föreskriver 1 i fråga om läkemedelsförordningen

Läs mer

Läkemedelsverkets föreskrifter om säkerhetsövervakning av humanläkemedel;

Läkemedelsverkets föreskrifter om säkerhetsövervakning av humanläkemedel; Läkemedelsverkets föreskrifter om säkerhetsövervakning av humanläkemedel; beslutade den xxxx. LVFS 2012:XX Utkom från trycket den Läkemedelsverket föreskriver 1 med stöd av 4 kap. 6-7 samt 10 kap. 5 läkemedelsförordningen

Läs mer

Förordning (1994:1830) om införsel av levande djur m.m.

Förordning (1994:1830) om införsel av levande djur m.m. Import- och exportföreskrifter/veterinärkontroll m.m. 1 Inledande bestämmelser 1 [8121] Denna förordning har till syfte att 1. förebygga att smittsamma eller ärftliga djursjukdomar kommer in i landet och

Läs mer

LF (1998:99) om skydd för djur

LF (1998:99) om skydd för djur Landskapsförordning (1998:99) om skydd av djur som används för försök och andra vetenskapliga ändamål 1998:099 Landskapsförordning (1998:99) om skydd av djur som används för försök och andra vetenskapliga

Läs mer

Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (2017:xx) om försöksdjur (saknr L150)

Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (2017:xx) om försöksdjur (saknr L150) 1(45) 2017-10-02 Diarienummer 5.2.184102/16 Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (2017:xx) om försöksdjur (saknr L150) Enligt förordning (2007:1244) om särskild konsekvensutredning vid

Läs mer

Ansökan om tillstånd för fångst av vilda fåglar för insamling av blod- och fjäderprover

Ansökan om tillstånd för fångst av vilda fåglar för insamling av blod- och fjäderprover 1(6) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y Mårtenson, Nils Tel: 010-698 16 03 nils.martenson @naturvardsverket.se BESLUT 2017-11-08 Ärendenr: NV-05851-17 Naturhistoriska riksmuseet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om bekämpningsmedel; SFS 1998:947 Utkom från trycket den 14 juli 1998 utfärdad den 25 juni 1998. Regeringen föreskriver 1 följande. Inledande bestämmelser 1 I fråga

Läs mer

Skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål

Skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål Lagrådsremiss Skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 8 mars 2012 Eskil Erlandsson Mats Wiberg (Landsbygdsdepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax:

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om frivillig och förebyggande

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Läkemedelsverkets föreskrifter om säkerhetsövervakning av humanläkemedel; LVFS 2012:14 Utkom från

Läs mer

CA Stockholm den 13 augusti 2012

CA Stockholm den 13 augusti 2012 SVERIGES VETERINÄRFÖRBUND BOX 12 709 TELEFON 08 / 545 558 20 Besöksadress: 112 94 STOCKHOLM TELEFAX 08 / 545 558 39 KUNGSHOLMS HAMNPLAN 7 CA Stockholm den 13 augusti 2012 Svar till: jordbruksverket@jordbruksverket.se

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om foder och animaliska biprodukter; SFS 2006:814 Utkom från trycket den 21 juni 2006 utfärdad den 8 juni 2006. Regeringen föreskriver 1 följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Läkemedelsverkets föreskrifter om säkerhetsövervakning av läkemedel som används på djur; LVFS

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax:

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om villkor för handlare, transportörer

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Användningen av försöksdjur i Sverige under 2007

Användningen av försöksdjur i Sverige under 2007 1(11) RAPPORT 2008-12-16 Dnr: 31-808/08 Regeringskansliet Jordbruksdepartementet 103 33 STOCKHOLM Användningen av försöksdjur i Sverige under 2007 SAMMANFATTNING I Sverige samlas varje år in statistik

Läs mer

Djurskyddsmyndighetens författningssamling Djurskyddsmyndigheten Box 80 532 21 SKARA Tel: 0511-274 00, fax 0511-274 90

Djurskyddsmyndighetens författningssamling Djurskyddsmyndigheten Box 80 532 21 SKARA Tel: 0511-274 00, fax 0511-274 90 Djurskyddsmyndighetens författningssamling Djurskyddsmyndigheten Box 80 532 21 SKARA Tel: 0511-274 00, fax 0511-274 90 ISSN 1652-3040 Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om djurförsök

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Användningen av försöksdjur i Sverige under 2008

Användningen av försöksdjur i Sverige under 2008 1(6) RAPPORT 2009-12-03 Dnr: 31-502/09 Regeringskansliet Jordbruksdepartementet 103 33 STOCKHOLM Användningen av försöksdjur i Sverige under SAMMANFATTNING I Sverige samlas varje år in statistik över det

Läs mer

Policy för användning av djur inom forskning och utbildning vid SLU

Policy för användning av djur inom forskning och utbildning vid SLU STYRANDE DOKUMENT SLU ID: SLU.ua 2015.1.1.1-4840 Sakområde: Forskning och utbildning på forskarnivå samt Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Dokumenttyp: Policy Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli:

Läs mer

Import och exportföreskrifter/kemiska produkter m.m. 1. Förordning (2014:425) om bekämpningsmedel Uppdaterad:

Import och exportföreskrifter/kemiska produkter m.m. 1. Förordning (2014:425) om bekämpningsmedel Uppdaterad: Import och exportföreskrifter/kemiska produkter m.m. 1 1 kap. Gemensamma bestämmelser 1 [4301] Denna förordning innehåller bestämmelser om godkännande och hantering av bekämpningsmedel i form av växtskyddsmedel

Läs mer

Remiss avseende Djurskyddsutredningens betänkande Ny djurskyddslag (SOU 2011:75).

Remiss avseende Djurskyddsutredningens betänkande Ny djurskyddslag (SOU 2011:75). p YTTRANDE 2012-06-08 Landsbygdsdepartementet 103 33 Stockholm Remiss avseende Djurskyddsutredningens betänkande Ny djurskyddslag (SOU 2011:75). Sammanfattning Forska Utan Djurförsök har i vårt yttrande

Läs mer

Arbetsinstruktion för officiella veterinärer anställda av Jordbruksverket

Arbetsinstruktion för officiella veterinärer anställda av Jordbruksverket 1(6) JORDBRUKSVERKETS INTERNA REGLER Dnr 5.1.17-4405/15 2015-05-21 Arbetsinstruktion för officiella veterinärer anställda av Jordbruksverket Jordbruksverkets interna regler är bindande och måste följas

Läs mer

Uppgifter om anläggningen Organisationsnummer:

Uppgifter om anläggningen Organisationsnummer: 1(6) ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV ANLÄGGNING FÖR OFFENTLIG Enligt 37 djurskyddsförordningen Ansökan skickas till: Länsstyrelsen i Hallands län 301 86 HALMSTAD När länsstyrelsen tagit emot ansökan kommer en

Läs mer

Lag (1992:860) om kontroll av narkotika

Lag (1992:860) om kontroll av narkotika Import och exportföreskrifter/läkemedel, narkotika m.m. 1 Inledande bestämmelser 1 [4951] Med narkotika avses i denna lag detsamma som i 8 narkotikastrafflagen (1968:64) (Smugglingslagen m.m. [1710]).

Läs mer

DIREKTIV. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2010/63/EU av den 22 september 2010 om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål

DIREKTIV. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2010/63/EU av den 22 september 2010 om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål 20.10.2010 Europeiska unionens officiella tidning L 276/33 DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2010/63/EU av den 22 september 2010 om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål (Text

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: , telex: SJV-S

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: , telex: SJV-S Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om handel

Läs mer

Eva Ekblad Experimentell medicinsk vetenskap. Djurförsök: 1. Nuläge LU 2. Lagar och Etik 3. Etisk Nämnd 4. Alternativ; 3R

Eva Ekblad Experimentell medicinsk vetenskap. Djurförsök: 1. Nuläge LU 2. Lagar och Etik 3. Etisk Nämnd 4. Alternativ; 3R Eva Ekblad Experimentell medicinsk vetenskap Djurförsök: 1. Nuläge LU 2. Lagar och Etik 3. Etisk Nämnd 4. Alternativ; 3R Försöksdjursanvändning LU: 4 fakulteter använder djur i forskning: Medicinska, Naturvetenskapliga,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i läkemedelslagen (1992:859); SFS 2011:234 Utkom från trycket den 22 mars 2011 utfärdad den 10 mars 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om läkemedelslagen

Läs mer

8969/10 ADD 1 BL/cs,kz 1 DG B I

8969/10 ADD 1 BL/cs,kz 1 DG B I EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 23 april 2010 (28.4) (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2008/0211 (COD) 8869/10 ADD 1 AGRILEG 44 VETER 15 ENV 233 RECH 138 CODEC 348 ADDENDUM TILL A-PUNKTSNOT från:

Läs mer

Vägledning för kontrollmyndigheter m.fl. Kontroll av livsmedelsföretagarens TSEprovtagning

Vägledning för kontrollmyndigheter m.fl. Kontroll av livsmedelsföretagarens TSEprovtagning 1(7) 2012-04-13 Version 1.0 Dnr 33-3994/12 Avdelningen för djurskydd och hälsa Vägledning för kontrollmyndigheter m.fl. Kontroll av livsmedelsföretagarens TSEprovtagning vid slakt Fastställd 2012-04-13

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om seminverksamhet med hästdjur;

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 3 juni 2010 (OR. en) 6106/1/10 REV 1. Interinstitutionellt ärende: 2008/0211 (COD)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 3 juni 2010 (OR. en) 6106/1/10 REV 1. Interinstitutionellt ärende: 2008/0211 (COD) EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 3 juni 2010 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2008/0211 (COD) 6106/1/10 REV 1 AGRILEG 9 VETER 2 ENV 63 RECH 39 CODEC 88 PARLNAT 24 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT

Läs mer

Kemikalieinspektionens författningssamling

Kemikalieinspektionens författningssamling Kemikalieinspektionens författningssamling ISSN 0283-1937 Föreskrifter om ändring i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel; beslutade den 4 juli 2011. KIFS 2011:4 Utkom från

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax:

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

DOM. Meddelad i Stockholm. MOTPART Länsstyrelsen i Stockholms län Box Stockholm. SAKEN Tillstånd och föreläggande enligt djurskyddslagen

DOM. Meddelad i Stockholm. MOTPART Länsstyrelsen i Stockholms län Box Stockholm. SAKEN Tillstånd och föreläggande enligt djurskyddslagen Avdelning 05 DOM Meddelad i Stockholm Sida 1 (7) Mål nr 5932-15 KLAGANDE A Ombud: B MOTPART Länsstyrelsen i Stockholms län Box 22067 104 22 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholms

Läs mer

Till statsrådet och chefen för Jordbruksdepartementet

Till statsrådet och chefen för Jordbruksdepartementet Till statsrådet och chefen för Jordbruksdepartementet Genom beslut den 22 december 1999 bemyndigade regeringen chefen för Jordbruksdepartementet att tillkalla en särskild utredare med uppgift att göra

Läs mer

-UTBILDNINGSPLAN- specialistutbildning i sjukdomar hos hund och katt

-UTBILDNINGSPLAN- specialistutbildning i sjukdomar hos hund och katt 1(6) UTB. PLAN HUND OCH KATT -UTBILDNINGSPLAN- specialistutbildning i Jordbruksverket 551 82 Jönköping 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se jordbruksverket@jordbruksverket.se 2013-09-20 2(6) Denna utbildningsplan

Läs mer

Användning av försöksdjur i Sverige under 2014

Användning av försöksdjur i Sverige under 2014 1(14) RAPPORT 2016-12-22 Dnr: 5.2.17-11897/16 Användning av försöksdjur i Sverige under 2014 Cecilia Bornestaf och Per E Ljung Enheten för försöksdjur och sällskapsdjur Sammanfattning Varje år samlar Jordbruksverket

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för regionala etikprövningsnämnder; SFS 2003:616 Utkom från trycket den 28 oktober 2003 utfärdad den 9 oktober 2003. Regeringen föreskriver 1 följande.

Läs mer

Import- och exportföreskrifter/veterinärkontroll m.m. 1. Definitioner

Import- och exportföreskrifter/veterinärkontroll m.m. 1. Definitioner Import- och exportföreskrifter/veterinärkontroll m.m. 1 Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2011:49) om införsel av sällskapsdjur och hund- och kattsperma samt hundar, katter och illrar avsedda

Läs mer

Författningskunskap. Lagstiftningens krav på dig som djursjukskötare. Presentation av Anne Zedén Yverås Avdelningschef, avdelningen för djuromvårdnad

Författningskunskap. Lagstiftningens krav på dig som djursjukskötare. Presentation av Anne Zedén Yverås Avdelningschef, avdelningen för djuromvårdnad Författningskunskap Lagstiftningens krav på dig som djursjukskötare Presentation av Avdelningschef, avdelningen för djuromvårdnad Varför författningskunskap? Skyldigheter som ställs på er genom legitimationen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i läkemedelsförordningen (2006:272); SFS 2011:235 Utkom från trycket den 22 mars 2011 utfärdad den 10 mars 2011. Regeringen föreskriver 1 i fråga om läkemedelsförordningen

Läs mer

TILLSTÅND. Enligt 16 djurskyddslagen. Jordbruksverket har tagit över ansvaret för djurskyddsfrågor. www.sjv.se. Kundtjänst 0771-223 223

TILLSTÅND. Enligt 16 djurskyddslagen. Jordbruksverket har tagit över ansvaret för djurskyddsfrågor. www.sjv.se. Kundtjänst 0771-223 223 Jordbruksverket har tagit över ansvaret för djurskyddsfrågor. www.sjv.se Kundtjänst 0771-223 223 TILLSTÅND Enligt 16 djurskyddslagen SWEDISH ANIMAL WELFARE AGENCY Djurskyddsinformation 06-2005 TILLSTÅND

Läs mer

Livsmedelsverkets föreskrifter om karenstider;

Livsmedelsverkets föreskrifter om karenstider; Livsmedelsverkets föreskrifter om karenstider; (H 65) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Denna version innehåller ändringar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ackreditering och teknisk kontroll; SFS 2011:791 Utkom från trycket den 27 juni 2011 utfärdad den 16 juni 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Tillämpningsområde

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2013:63) om bekämpningsmedelsavgifter; SFS 2016:834 Utkom från trycket den 12 juli 2016 utfärdad den 30 juni 2016. Regeringen föreskriver

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd

Läs mer

Medicintekniska produkter

Medicintekniska produkter Medicintekniska produkter [4851] Medicintekniska produkter Lag (1993:584) om medicintekniska produkter Lagens tillämpningsområde [4851] Denna lag innehåller allmänna bestämmelser om medicintekniska produkter.

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 5.7.2014 L 198/7 EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT av den 31 januari 2014 om nära samarbete med nationella behöriga myndigheter i deltagande medlemsstater som inte har euron som valuta (ECB/2014/5) (2014/434/EU)

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Import- och exportföreskrifter/veterinärkontroll m.m. 1. Anm. Rubriken har fått sin nuvarande lydelse enligt SJVFS 2005:53.

Import- och exportföreskrifter/veterinärkontroll m.m. 1. Anm. Rubriken har fått sin nuvarande lydelse enligt SJVFS 2005:53. Import- och exportföreskrifter/veterinärkontroll m.m. 1 Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:134) om veterinära kontroller av levande djur som förs in från tredje land till Europeiska unionen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om brandfarliga och explosiva varor; SFS 2010:1075 Utkom från trycket den 27 juli 2010 utfärdad den 15 juli 2010. Regeringen föreskriver 1 följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om producentansvar för bilar; SFS 2007:185 Utkom från trycket den 2 maj 2007 utfärdad den 19 april 2007. Regeringen föreskriver 1 följande. 1 Denna förordning är meddelad

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax:

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om obligatorisk salmonellakontroll

Läs mer

Förslag till bestämmelser i förordning för att genomföra Nagoyaprotokollet

Förslag till bestämmelser i förordning för att genomföra Nagoyaprotokollet Promemoria 2016-05-26 M2016/01459/R Miljö- och energidepartementet Rättssekretariatet Departementssekreterare Staffan Löwhagen Förslag till bestämmelser i förordning för att genomföra Nagoyaprotokollet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om certifiering av stamnätsföretag för el; SFS 2011:710 Utkom från trycket den 17 juni 2011 utfärdad den 9 juni 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax:

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

KOMMISSIONEN. Europeiska unionens officiella tidning

KOMMISSIONEN. Europeiska unionens officiella tidning 8.10.2003 L 254/21 KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS BESLUT av den 29 september 2003 om fastställande av ett formulär för redovisning av resultaten av avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade högre växter

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer; SFS 2010:965 Utkom från trycket den 13 juli 2010 utfärdad den 1 juli 2010. Regeringen

Läs mer

Kemikalieinspektionens författningssamling

Kemikalieinspektionens författningssamling Kemikalieinspektionens författningssamling ISSN 0283-1937 Föreskrifter om ändring i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel; beslutade den 3 december 2014. KIFS 2014:6 Utkom

Läs mer

Läkemedelsförordning (2015:458)

Läkemedelsförordning (2015:458) Import och exportföreskrifter/läkemedel, narkotika m.m. 1 1 kap. Förordningens tillämpningsområde Innehåll [4761] I denna förordning finns kompletterande bestämmelser till (2015:315) ([4701] o.f.). Uttryck

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om seminverksamhet med hästdjur;

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i miljöbalken; SFS 2004:606 Utkom från trycket den 22 juni 2004 utfärdad den 10 juni 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om miljöbalken dels

Läs mer

Djurhälsopersonalens anmälningsplikt enligt djurskyddslagen --- Olika parters olika roller

Djurhälsopersonalens anmälningsplikt enligt djurskyddslagen --- Olika parters olika roller Djurhälsopersonalens anmälningsplikt enligt djurskyddslagen --- Olika parters olika roller Kurser i djurskyddsbedömning våren 2010 samt januari 2011 Björn Dahlén Djurskyddschef 1 Den svenska modellen Samtal,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om läkemedelsförmåner m.m.; SFS 2002:687 Utkom från trycket den 16 juli 2002 utfärdad den 4 juli 2002. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelse 1 I denna

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård; SFS 2009:302 Utkom från trycket den 28 april 2009 utfärdad den 2 april 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande.

Läs mer

1. Tillståndet gäller från dagen för beslutet till och med den 14 juni 2020.

1. Tillståndet gäller från dagen för beslutet till och med den 14 juni 2020. 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Dittrich Söderman, Hanna Tel: 010-698 1517 Hanna.dittrich-soderman @naturvardsverket.se BESLUT 2015-06-25 Ärendenr: NV-03409-15 Tillstånd att fånga, sändarmärka

Läs mer

TILLSTÅND Enligt 16 djurskyddslagen

TILLSTÅND Enligt 16 djurskyddslagen TILLSTÅND Enligt 16 djurskyddslagen SWEDISH ANIMAL WELFARE AGENCY Djurskyddsinformation 06-2005 TILLSTÅND FÖR VERKSAMHET MED HÄST, SÄLLSKAPSDJUR ELLER PÄLSDJUR Har du en djurhållning eller verksamhet med

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2001L0018 SV 21.03.2008 003.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2001/18/EG av den

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om växtskadegörare som omfattas

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor; SFS 1999:381 Utkom från trycket den 14 juni 1999 utfärdad den 27 maj 1999. Enligt riksdagens

Läs mer

Telefon/mobiltelefon Fax/e-postadress Hemsideadress

Telefon/mobiltelefon Fax/e-postadress Hemsideadress Information Gällande regler: 16 Djurskyddslagen (SFS 1988:534). Läs mer på sista sidan. Sida 1 av 8 Dina personuppgifter används för att utifrån ett register utöva tillsyn, handlägga ärenden, fakturera,

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om säkerheter för jordbruksprodukter;

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Gunnar Alvan Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2001:12) om säkerhetsövervakning av läkemedel;

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer