Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: Karin Boström. Ordförande... Marit Holmstrand. Justerande... Maj-Britt Tönners

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 336-378 Karin Boström. Ordförande... Marit Holmstrand. Justerande... Maj-Britt Tönners"

Transkript

1 Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30: - 16:00 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande Vd Närljus Lars Forslöf, 336 Utredare Robert Hed, 337 Kostchef Maria Persson, 337 Samhällsbyggnadschef K-G Wikander, Planingenjör Maria Andersson, 355, 362, 369 Markhandläggare Inger Bengtsson, 362 Kommunchef Kerstin Hassner Administrativ chef Karin Boström Utses att justera Maj-Britt Tönners Justeringens plats och tid Demokratiservice, Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: Karin Boström Ordförande... Marit Holmstrand Justerande... Maj-Britt Tönners Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum för anslags uppsättande: Förvaringsplats för protokollet för anslags nedtagande: Demokratiservice, plan 5 Förvaltningshuset Underskrift... Karin Boström

2 336 Företagsbesök för kommunstyrelsen Ekonomisk utvärdering av införande av kyld mat Information från Kommunstyrelseförvaltningen Överlåtelse av museifastigheterna till Ljusdals kommun, fastigheterna Prästgården 1:29 och Åkersta 22: Migrationsverket, Kan er kommun göra en insats för Ensamkommande asylsökande barn Projekt Hälsingland som världsarv Arbetsmiljöundersökningar i Ljusdals kommun Avgifter och ersättningar på biblioteken i Ljusdals kommun Medborgarförslag från Reine Andersson om att föreslå länsstyrelsen att ompröva sitt tidigare beslut att tillåta fiskodling i Sillerboån i Tallåsen Motion från Eva Svärd och Lars Björkbom, kd, Tänk nytt - Nytänk! Större attraktionskraft för Slottegymnasiet Motion från Yvonne Oscarsson, Kenneth Forssell och Lena Andersson, v, om ny ledningsorganisation samt anställning av kommunchef/kommundirektör Delårsrapport , AB Ljusdalshem IT-enhetens framtida organisation och förvaltningstillhörighet Förvaltningshusets entréplan Kommunstyrelsens utskott Ljusdals kommun lokala ordningsstadga Internleasning Delårsbokslut 2007, Region Gävleborg Ljusdalsbygdens museum anhållan om extra anslag för Överklagan av kommunfullmäktiges beslut 29 augusti 2007, 97, att anta ändring av detaljplan för Ljusdal-Ede 4:59 m fl Reviderat ägardirektiv för X-Trafik AB Försäljning av Karl Persson-stugan i Borr, fastigheten Borr 1: Förfrågan från stugägare och fastboende vid Ljusnan om bidrag till upprustning av väg inför bildande av vägförening Förslag till nedläggning av Mosippans förskola i Hennan och flytt av Myrstackens förskola i Ramsjö till Paviljongen på Ramsjö centralskola Begäran från AB Ljusdalshem att få försälja fastigheten Gruvbyn 5:66 i Loos. (Posthuset) Väg bro över Lillälven vid Järvsö Kyrkö Information om läget kring södra nerfarten från Järvsöbacken/Vallmovägen Ansökan om bidrag ur EG:s strukturfoner gällande Vallmovägen i Järvsö Kommunens trafikbeställning 2008/ Förfrågan om inköp av tomtmark vid Anders-Persvägen i Järvsö Försäljning av del av parkeringen på Tälle 9:12 Ringvägen, Ljusdal Markförvärv från AB Ljusdalshem Bebyggelseplanering i Färila, Annbacksvägen och Kårgårdsvägen Kvarndammen i Tallåsen, föreläggande om att ansöka om godkännande av åtgärder i efterhand enligt 11 kap 16 miljöbalken. Återremiss Fortsatt partnerskapssamarbete med Bulgan Aimag, Mongoliet Begäran om att återlämna tillsyn över förorenade områden till länsstyrelsen Gävleborg från och med januari Omsorgsnämndens rapportering av ej verkställda beslut tredje kvartalet Justerare Utdragsbestyrkande 2

3 373 Delegationsbeslut nr Val av ledamöter och ersättare i Kommunala Pensionärsrådet, Ärenden för kommunstyrelsens kännedom Ärenden för kommunstyrelsens kännedom Protokoll för kommunstyrelsens kännedom Ledamöternas rapporter Justerare Utdragsbestyrkande 3

4 336 Dnr KS 0040/07 Företagsbesök för kommunstyrelsen 2008 Bakgrund Närljus Vd Lars Forslöf informerar om planerna på att kommunstyrelsens ledamöter skall träffa fem företagare var. Syftet är främst att de förtroendevalda skall göra besök hos företagarna i vardagen, samtidigt som företagaren ges tillfälle till direkta åsikter om den kommunala politiken. Besöken är ett initiativ till att förbättra dialogen mellan kommunen och näringslivet, en viktig framtidsfråga. Besöken skall inte ses som intervjuer, utan ett enkelt och öppet besök utan dagordning. Varje ledamot tar med sig sina synpunkter till kommunstyrelsen och för mer praktiska behov av rådgivning eller företagsstöd som uppkommer återkommer Närljus till företagaren. Kommunstyrelsen beslutar 1. Kommunstyrelsen är positivt inställd till företagarbesöken. 2. Ersättningar för förrättningarna skall klargöras. 3. Landstinget Gävleborg har en modell där fullmäktiges ledamöter får tre dagar var där de får besöka vilka landstingsverksamheter som de vill. Denna modell skall beaktas. 4. Ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde i januari Beslutsexpediering Akt Lars Forslöf Kerstin Hassner Justerare Utdragsbestyrkande 4

5 337 Dnr KS 0310/07 Ekonomisk utvärdering av införande av kyld mat Bakgrund Ljusdals kommun beslutade i december 2002 att utreda den kommunala kostverksamheten. Utredningen genomfördes under 2003 av Sensia Försörjning AB som lämnade sin slutrapport 23 april Syftet var att undersöka förutsättningarna för att samordna och effektivisera verksamheten med bibehållen eller högre kvalitet. Kommunfullmäktige beslutade 20 juni 2005, 80 att införa kyld mat. Under hösten 2005 påbörjades ombyggnad av köken och verksamheten startade under En ekonomisk utvärdering av införandet av kyld mat i Ljusdals kommun har genomförts september 2007 av Öhrlings PricewaterhouseCoopers. Kommunstyrelsens allmänna utskott föreslår 6 november 2007, 264 att kommunstyrelsen har tagit del av informationen. Beslutsunderlag Se allmänna utskottets protokoll 6 november 2007, 264 Kommunstyrelsen beslutar 1. Kommunstyrelsen har tagit del av informationen. Beslutsexpediering Akt Justerare Utdragsbestyrkande 5

6 338 Dnr KS 0025/07 Information från Kommunstyrelseförvaltningen 2007 Kommunchef Kerstin Hassner informerar från förvaltningen: - ekonomin ser med en månad kvar av året bra ut för förvaltningen - attestansvariga har genomgått en ekonomiutbildning - kommunledningen och Ljusdals kommuns ledningsgrupp har haft en utbildningsdag kring lokal lönebildning. - översiktsplanen är försenad bl a på grund av vakanser på samhällsbyggnadsförvaltningens planenhet. Översiktsplanen beräknas beslutas av kommunfullmäktige i oktober Kommunstyrelsen beslutar 1. Informationen noteras till protokollet. Beslutsexpediering Akt Justerare Utdragsbestyrkande 6

7 339 Dnr KS 0380/04 Överlåtelse av museifastigheterna till Ljusdals kommun, fastigheterna Prästgården 1:29 och Åkersta 22:6 Bakgrund Kommunfullmäktige har beslutat överta museifastigheterna från stiftelsen Ljusdalsbygdens museum. Köpesumman på fastigheterna föreslås bli i enlighet med bokfört värde. Per senaste årsbokslut var det bokförda värdet för fastigheterna Prästgården 1:29 och Åkersta 22:6 sammanlagt kr. Ärendet har remitterats till samhällsbyggnadsförvaltningen och ekonomienheten för yttrande. Samhällsbyggnadsförvaltningen har inga synpunkter på formerna eller tillvägagångssättet för överlåtelse av fastigheterna, men framhåller de renoveringsåtgärder som måste prioriteras och samordnas med lokalanpassningarna för museets verksamhet. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att Ljusdals kommun köper fastigheterna till ett pris som motsvarar det bokförda värdet. Medel anvisas ur kommunens rörelsekapital. Allmänna utskottet föreslår 6 november 2007, 263 att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunstyrelseförvaltningens förslag. Beslutsunderlag Se allmänna utskottets protokoll 6 november 2007, 263 Se kommunstyrelseförvaltningens tjänsteyttrande 8 oktober 2007 Se samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteyttrande 1 oktober 2007 Kommunstyrelsen beslutar 1. Ljusdals kommun köper fastigheterna Prästgården 1:29 och Åkersta 22:6 av stiftelsen Ljusdalsbygdens museum för kr. 2. Medel anvisas ur kommunens rörelsekapital. Beslutsexpediering Akt Ljusdalsbygdens museum, Ekonomienheten Samhällsbyggnadsförvaltningen fk Justerare Utdragsbestyrkande 7

8 340 Dnr KS 0521/06 Migrationsverket, Kan er kommun göra en insats för Ensamkommande asylsökande barn Bakgrund Migrationsverket har i skrivelse till landets kommuner vädjat om att fler kommuner måste ställa upp för de ensamkommande asylsökande barnen och ungdomarna. Migrationsverket erinrar i brev till landets kommuner 25 juni 2007 om att behovet av ökat mottagande av ensamkommande barn och ungdomar är stort samt brådskande. För att lösa den ansträngda situationen skulle det räcka att var och en av Sveriges kommuner tog emot ett eller ett fåtal barn. I syfte att underlätta kommunernas mottagande fattade riksdagen 20 juni beslut om höjda ersättningar till de kommuner som tar emot ensamkommande asylsökande barn och ungdomar. Migrationsverket har också en särskild arbetsgrupp som ställer upp med råd och stöd för dessa frågor. Frågan om mottagande av ensamkommande asylsökande barn och ungdomar har remitterats till flyktingenheten, omsorgsnämnden, överförmyndarnämnden och barn- och utbildningsnämnden för yttrande senast 28 september Kommunstyrelseförvaltningen föreslår i tjänsteyttrande 5 oktober 2007 att kommunstyrelsen beslutar att Ljusdals kommun är beredd att ta emot 2-3 ensamkommande asylsökande barn och ungdomar. Kommunstyrelsens allmänna utskott föreslår 6 november 2007, 262 att kommunstyrelsen beslutar att Ljusdals kommun är beredd att ta emot 2-3 ensamkommande asylsökande barn och ungdomar. Beslutsunderlag Se allmänna utskottets protokoll 6 november 2007, 262 Se gemensam skrivelse från Migrationsverket, Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting inkommen 18 oktober 2007 Se kommunstyrelseförvaltningens tjänsteyttrande 5 oktober 2007 Justerare Utdragsbestyrkande 8

9 340 forts. Dnr KS 0521/06 Yrkanden Sören Görgård (c), Harald Noréus (fp), Annelie Wallberg (s), László Gönczi (mp), Maj-Britt Tönners (c), Stefan Andersson (m) och Yvonne Oscarsson (v): Bifall till allmänna utskottets förslag. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att ta fram underlag hur ytterligare mottagande av asylsökande barn kan ske vid kommande behov. Stefan Andersson (m): Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att formulera en kritisk skrivelse till Migrationsverket gällande deras hantering av ärendet. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till allmänna utskottets förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta. Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Sören Görgårds tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Stefan Anderssons tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen avslår detta. Kommunstyrelsen beslutar 1. Ljusdals kommun är beredd att ta emot 2-3 ensamkommande asylsökande barn och ungdomar. 2. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att ta fram underlag hur ytterligare mottagande av asylsökande barn kan ske vid kommande behov. Beslutsexpediering Akt Migrationsverket Flyktingenheten fk Omsorgsnämnden fk Barn- och utbildningsnämnden fk Överförmyndarnämnden fk Justerare Utdragsbestyrkande 9

10 341 Dnr KS 0005/07 Projekt Hälsingland som världsarv Bakgrund Hälsingerådet beslutade 10 oktober 2007, 40 att rekommendera hälsingekommunerna att anslå kronor per år 2008, 2009 och 2010 till världsarvsprojektet Hälsingegårdar Riksantikvarieämbetet har föreslagit att Regeringen nominerar Hälsingegårdarna till Unescos Världsarvslista, vilket också skett. Unescos beslut har senarelagts ett år. Skälet till att behandlingen sker först 2009 istället för 2008 är att kraven skärpts på att ett formellt skydd för världsarv ska vara genomfört vid inlämningen av en sådan ansökan. Mycket arbete återstår för att uppnå målet att hälsingegårdarna förklaras som världsarv. Dessutom behövs en framtida organisation med uppgift att förvalta världsarvet. För att komma vidare föreslås ett projekt under åren 2008, 2009 och Hälsingekommunernas insats skulle bestå dels i en tjänst på 20 %, värderad till kronor per år samt en kontantinsats på kronor per år Kommunstyrelseförvaltningen föreslår i tjänsteyttrande 25 oktober 2007 att Ljusdals kommun ska delta i projektet och att kronor per år anslås under 2008, 2009 och Medel anvisas ur kommunstyrelsens konto till förfogande. Kommunstyrelsens allmänna utskott föreslår 6 november 2007, 261 att att Ljusdals kommun ska delta i projektet och att kronor per år anslås under 2008, 2009 och Medel anvisas ur kommunstyrelsens konto till förfogande. Beslutsunderlag Se allmänna utskottets protokoll 6 november 2007, 261 Se skrivelse från styrgruppen för projekt Världsarv Hälsingegårdar 26 oktober 2007 Se kommunstyrelseförvaltningens tjänsteyttrande 25 oktober 2007 Se Hälsingerådets protokoll 10 oktober 2007, 40 Justerare Utdragsbestyrkande 10

11 341 forts. Dnr KS 0005/07 Yrkanden Sören Görgård (c) och Christina Embretsen (s): Bifall till allmänna utskottets förslag. László Gönczi (mp): Medel för 2008 anvisas ur kommunstyrelsens konto till förfogande. Medelsanvisning för hanteras av budgetberedningen. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till allmänna utskottets förslag inklusive László Gönczis tilläggsyrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta. Kommunstyrelsen beslutar 1. Under förutsättning att övriga hälsingekommuner också deltar i projektet, anslås kronor per år 2008, 2009 och 2010 till projektet Världsarv Hälsingegårdar. 2. Medel för 2008 anvisas ur kommunstyrelsens konto till förfogande. Medelsanvisning för hanteras av budgetberedningen. Beslutsexpediering Akt Projekt Världsarv Hälsingegårdar Budgetberedningen Svetlana Johansson för utbetalning Justerare Utdragsbestyrkande 11

12 342 Dnr KS 0533/07 Arbetsmiljöundersökningar i Ljusdals kommun Bakgrund Personalutskottet beslutade att Ljusdals kommun en gång varje år ska genomföra en arbetsmiljöundersökning där samtliga förvaltningar deltar. Sedan dess har undersökningen genomförts årligen i november månad. AMU har nu genomförts fyra gånger. Enkätsvaren har varit till stor hjälp för chefer på alla nivåer i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det har under åren funnits en del kritik mot hur frågeställningarna har varit utformade och den grupp som har funnits med representanter från varje förvaltning har därför årligen reviderat frågeställningarna. Det finns också synpunkter från många chefer om att det är svårt att analysera resultatet. Verktyget medger inte några stora variationer i analyser. Det finns därför ett önskemål om att försöka hitta ett annat verktyg. Kommunstyrelseförvaltningens föreslår i tjänsteyttrande 17 oktober 2007 att 1. Under 2007 genomförs ingen arbetsmiljöundersökning 2. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att undersöka andra enkätverktyg som alternativ till nuvarande verktyg 3. Under 2008 skall nytt beslut tas om hur ofta arbetsmiljöundersökningen skall genomföras Kommunstyrelsens allmänna utskott föreslår 23 oktober 2007, 260 att kommunstyrelsen bifaller förvaltningens förslag. Beslutsunderlag Se allmänna utskottets protokoll 23 oktober 2007, 260 Se kommunstyrelseförvaltningens tjänsteyttrande 17 oktober 2007 Yrkanden Stefan Andersson (m), Maj-Britt Tönners (c), Annelie Wallberg (s) och László Gönczi (mp): Bifall till allmänna utskottets förslag. Leif Hansen (srd): Under 2008 skall arbetsmiljöundersökningen göras. Därefter skall arbetsmiljöundersökning genomföras varje år. Justerare Utdragsbestyrkande 12

13 342 forts. Propositionsordning Dnr KS 0533/07 Ordföranden ställer först proposition om bifall eller avslag till allmänna utskottets förslag om att inte genomföra någon arbetsmiljöundersökning år Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta. Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till allmänna utskottets förslag om att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att undersöka andra enkätverktyg som alternativ till nuvarande verktyg. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta. Ordföranden ställer slutligen allmänna utskottets förslag om att under 2008 skall nytt beslut tas om hur ofta arbetsmiljöundersökningen skall genomföras mot Leif Hansens yrkande om att arbetsmiljöundersökningen skall genomföras varje år. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller allmänna utskottets förslag. Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för allmänna utskottets förslag, Nej-röst för Leif Hansens yrkande. Omröstningsresultat Med 13 Ja-röster mot 2 Nej-röster har kommunstyrelsen beslutat bifalla allmänna utskottets förslag. Reservationer Leif Hansen (srd) och Yvonne Oscarsson (v) Kommunstyrelsen beslutar 1. Under 2007 genomförs ingen arbetsmiljöundersökning. 2. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att undersöka andra enkätverktyg som alternativ till nuvarande verktyg. 3. Under 2008 skall nytt beslut tas om hur ofta arbetsmiljöundersökningen skall genomföras. Beslutsexpediering Akt LKL, Uppdragsförteckningen Justerare Utdragsbestyrkande 13

14 343 Dnr KS 0398/07 Avgifter och ersättningar på biblioteken i Ljusdals kommun Bakgrund Sedan bibliotekssystemet LIBRA III infördes 2005 har avgifts- och kravrutinen ej återinförts. Planer finns att återinföra den rutinen och samtidigt se över avgifterna. Nästa steg blir att även ta ut förseningsavgifter på ej återlämnat/försenat material. Det är ofta kö på böcker och medier och bibliotekspersonalen får många synpunkter på att låntagare ej lämnar tillbaka sina lån i tid. De sex biblioteken i Gävleborgs län som har ett gemensamt bibliotekssystem, HelGe biblioteken, har även infört gemensamma regler och avgifter. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att Ljusdals kommun närmar sig dessa, för att eventuellt i ett senare skede gå med i detta samarbete om det visar sig vara lönsamt. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta förslaget till ändrade avgifter och ersättningar på biblioteken i Ljusdals kommun. Beslutet gällande förseningsavgifter föreslås bli delegerade till förvaltningschefen. Allmänna utskottet föreslår 23 oktober 2007, 253 att förvaltningens förslag bifalles. Beslutsunderlag Se allmänna utskottets protokoll 23 oktober 2007, 253 Se kommunstyrelseförvaltningens tjänsteyttrande 31 augusti 2007 Kommunstyrelsen beslutar 1. Beslut angående förseningsavgifter delegeras till förvaltningschefen. Justerare Utdragsbestyrkande 14

15 343 forts. Dnr KS 0398/07 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar 1. Föreslagna avgifter och ersättningar på biblioteken i Ljusdals kommun antages. Justerare Utdragsbestyrkande 15

16 344 Dnr KS 0425/07 Medborgarförslag från Reine Andersson om att föreslå länsstyrelsen att ompröva sitt tidigare beslut att tillåta fiskodling i Sillerboån i Tallåsen Bakgrund Reine Andersson, Tallåsen, har lämnat ett medborgarförslag till kommunfullmäktige där han föreslår att Ljusdals kommun upprättar en kunnig panel från Sverige som färdigställer och lämnar en skrivelse till Länsstyrelsen Gävleborg. I skrivelsen föreslås att Länsstyrelsen omprövar sitt tidigare beslut att tillåta fiskodling i Sillerboån i Tallåsen. Till ärendet har också inkommit en skrivelse från ett 20-tal personer som stöder medborgarförslaget. Kommunfullmäktige beslutade 27 augusti 2007, 105 att medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens ordförande föreslår i yttrande 1 oktober 2007 att medborgarförslaget avslås. Allmänna utskottet föreslår 23 oktober 2007, 257 att medborgarförslaget avslås. Beslutsunderlag Se allmänna utskottets protokoll 23 oktober 2007, 257 Se kommunstyrelsens ordförandes yttrande 1 oktober 2007 Se kommunfullmäktiges protokoll 27 augusti 2007, 105 Yrkanden László Gönczi (mp): Ärendet skall återremitteras i avvaktan på László Gönczis skrivelse gällande hearing i ärendet. Yvonne Oscarsson (v), Tommy Borg (s), Stefan Andersson (m) och Sören Görgård (c): Bifall till allmänna utskottets förslag. Leif Hansen (srd) deltar inte i beslutet Propositionsordning Ordföranden ställer först proposition om bifall eller avslag till László Gönczis yrkande om återremiss. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår detta, ärendet skall således avgöras i dag. Justerare Utdragsbestyrkande 16

17 344 forts. Reservation Dnr KS 0425/07 László Gönczi (mp) László Gönczi meddelar att han inte deltar i beslutet gällande sakfrågan. Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till allmänna utskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar 1. Medborgarförslaget avslås. Justerare Utdragsbestyrkande 17

18 345 Dnr KS 0168/07 Motion från Eva Svärd och Lars Björkbom, kd, Tänk nytt - Nytänk! Större attraktionskraft för Slottegymnasiet Bakgrund Eva Svärd och Lars Björkbom (kd) har lämnat en motion till kommunfullmäktige om Tänk Nytt- Nytänk! Större attraktionskraft för Slottegymnasiet. Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige tillsätter en arbetsgrupp med uppdrag att bearbeta ett antal föreslagna åtgärder och där de bedöms gynna gymnasieskolan och vara möjliga att genomföra, återkoppla dem till nämnd och förvaltning för lämpliga åtgärder. Exempel på föreslagna åtgärder i motionen är bl a gratis körkort med teoriutbildning på skoltid, praktik utomlands kopplad till fler program, bärbar dator till alla elever m m. Kommunfullmäktige beslutade 26 mars 2007, 29 att skicka motionen till kommunstyrelsen för beredning. Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden för yttrande. Barn- och utbildningsnämnden föreslår 20 juni 2007, 83, att motionen avslås med hänvisning till det pågående arbetet med att anpassa och förändra organisationen vid Slottegymnasiet. Anpassningen av organisationen har föranletts av att många elever väljer andra gymnasieskolor framför Slottegymnasiet, att elevunderlaget inom några år kommer att sjunka och att organisationen behöver anpassas inför en eventuell ny gymnasiereform. Kommunstyrelsens ordförande föreslår i yttrande 2 oktober 2007 att motionen bifalles. Allmänna utskottet föreslår 23 oktober 2007, 258 att motionen bifalles. Beslutsunderlag Se allmänna utskottets protokoll 23 oktober 2007, 258 Se kommunstyrelsens ordförandes yttrande 2 oktober 2007 Se barn- och utbildningsnämndens protokoll 20 juni 2007, 83 Se kommunfullmäktiges protokoll 26 mars 2007, 29 Justerare Utdragsbestyrkande 18

19 345 forts. Yrkanden Dnr KS 0168/07 László Gönczi (mp): Motionen skall bifallas såtillvida att kommunfullmäktige beslutar att skicka synpunkterna i motionen till barn- och utbildningsnämnden för beaktande. Leif Persson (s): Bifall till allmänna utskottets förslag. Stefan Andersson (m) och Lars Björkbom (kd): Bifall till László Gönczis yrkande. Propositionsordning Ordföranden ställer allmänna utskottets förslag mot László Gönczis yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller László Gönczis yrkande. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar 1. Motionen bifalles såtillvida att kommunfullmäktige beslutar att skicka synpunkterna i motionen till barn- och utbildningsnämnden för beaktande. Justerare Utdragsbestyrkande 19

20 346 Dnr KS 0137/07 Motion från Yvonne Oscarsson, Kenneth Forssell och Lena Andersson, v, om ny ledningsorganisation samt anställning av kommunchef/kommundirektör Bakgrund Yvonne Oscarsson (v) m fl föreslår i en motion att kommunfullmäktige beslutar att nuvarande ledningsorganisation avvecklas och att en kommunchef/kommundirektör anställs. Kommunfullmäktige beslutade 26 mars 2007, 24 att skicka motionen till kommunstyrelsen för beredning. Motionen remitterades senare till fullmäktiges partier, nämnderna och Ljusdals kommuns ledningsgrupp för yttrande senast 25 juni Motionärerna skriver i sin motion att Kommunens nuvarande verksamhetsledning består av sju personer, fem förvaltningschefer plus ekonomi- och personalchef. Delat ansvar kan vara bra i vissa situationer, men för att leda och verkställa i en kommun krävs det en så tydlig och effektiv organisation som möjligt. I en demokrati ska politiker besluta och tjänstemän verkställa. Vi upplever att den politiska styrningen inte fungerar fullt ut som det som nu läggs alltför mycket ansvar på delat chefsansvar. Förvaltningschefer ska verkställa det som beslutats i respektive nämnd samt leda och ansvara över verksamheterna. Själklart kan inte förvaltningschefer ha fullständig kompetens i de andra förvaltningarnas områden och kan därför ha svårigheter med övergripande prioriteringar i ett helhetsperspektiv. Vi anser att det ansvaret borde ligga på en kommunchef/kommundirektör. En kommunchef skulle kunna ansvara för att det kommungemensamma perspektivet upprätthålls. Vi anser att Ljusdals kommun är i behov av en chefstjänsteman som ser behovet av strategiska och långsiktiga utvecklingsinsatser och som också kan ta operativa kortsiktiga initiativ. Vi anser också att för att så effektivt som möjligt stärka ekonomichefens och personalchefens ansvar borde dessa ligga direkt under en kommunchef/kommundirektör. Förvaltningscheferna kan naturligtvis även i fortsättningen ingå i en ledningsgrupp men inte ha det kommunövergripande ansvar de har i dag. Justerare Utdragsbestyrkande 20

21 346 forts. Dnr KS 0137/07 Kommunstyrelsens ordförande föreslår i yttrande 2 augusti 2007 att 1. Motionen bifalles såtillvida att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för en organisationsförändring som beaktar motionens intentioner. 2. Utredningens förslag skall presenteras vid kommunfullmäktiges augustisammanträde Kostnaderna för utredningen skall belasta kommunstyrelsens budget. Allmänna utskottet föreslår 23 oktober 2007, 259 att kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag. Beslutsunderlag Se allmänna utskottets protokoll 23 oktober 2007, 259 Se kommunstyrelsens ordförandes yttrande 2 augusti 2007 Se barn- och utbildningsnämndens protokoll 20 juni 2007, 80 Se omsorgsnämndens protokoll 14 juni 2007, 96 Se centerpartiets remissvar 13 juni 2007 Se bygg-, miljö- och räddningsnämndens protokoll 1 juni 2007, 88 Se överförmyndarnämndens protokoll 1 juni 2007, 17 Se moderaternas remissvar 7 juni 2007 Se miljöpartiets remissvar 7 juni 2007 Se socialdemokraternas remissvar 5 juni 2007 Se samhällsbyggnadsnämndens protokoll 23 maj 2007, 83 Se socialradikala demokraternas remissvar 28 maj 2007 Yrkanden Annelie Wallberg (s), Christina Embretsen (s), Maj-Britt Tönners (c), Sören Görgård (c), Harald Noréus (fp), Stefan Andersson (m), Lars Björkbom (kd) och Yvonne Oscarsson (v): Bifall till allmänna utskottets förslag. László Gönczi (mp): Motionen skall avslås. Kommunstyrelsen får i uppdrag att göra en översyn av nuvarande ledningsorganisation. Leif Hansen (srd): Motionen skall avslås. Justerare Utdragsbestyrkande 21

22 346 forts. Dnr KS 0137/07 Propositionsordning Ordföranden ställer allmänna utskottets förslag (bifall till motionen såtillvida att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för en organisationsförändring som beaktar motionens intentioner) mot László Gönczis och Leif Hansens yrkande (avslag på motionen). Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller allmänna utskottets förslag. Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till allmänna utskottets förslag om att utredningens förslag skall presenteras vid kommunfullmäktiges augustisammanträde Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta. Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till allmänna utskottets förslag om att kostnaderna för utredningen skall belasta kommunstyrelsens budget. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta. Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis tilläggsyrkande om att kommunstyrelsen får i uppdrag att göra en översyn av nuvarande ledningsorganisation. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår detta. Reservationer László Gönczi (mp) Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar 1. Motionen bifalles såtillvida att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för en organisationsförändring som beaktar motionens intentioner. 2. Utredningens förslag skall presenteras vid kommunfullmäktiges augustisammanträde Kostnaderna för utredningen skall belasta kommunstyrelsens budget. Justerare Utdragsbestyrkande 22

23 347 Dnr KS 0507/07 Delårsrapport , AB Ljusdalshem Finns delårsbokslut per 30 juni 2007 för AB Ljusdalshem. Beslutsunderlag Se allmänna utskottets protokoll 23 oktober 2007, 245 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar 1. Delårsbokslutet per 30 juni 2007 för AB Ljusdalshem noteras till protokollet. Justerare Utdragsbestyrkande 23

24 348 Dnr KS 0591/07 IT-enhetens framtida organisation och förvaltningstillhörighet Bakgrund Förslag finns att IT-enheten byter förvaltningstillhörighet från samhällsbyggnadsförvaltningen till kommunstyrelseförvaltningen. Organisationsförändringen föreslås påbörjas omgående och vara klar senast 1 januari IT-enheten ligger politiskt under kommunstyrelsen och är fysiskt placerad vid samhällsbyggnadsförvaltningen. Vid kommunstyrelseförvaltningen pågår för närvarande rekrytering av en kommunikatör/informatör. Parallellt med den pågående rekryteringen föreslås att IT-enheten byter förvaltningstillhörighet från samhällsbyggnadsförvaltningen till kommunstyrelseförvaltningen. Det finns många skäl som talar för en sådan förändring. IT-enheten hamnar närmare förvaltarna av två av de tyngsta systemen, personal och ekonomi, vilket är en stor fördel. IT-enheten kommer också att få ett nära samarbete med den nya informatören vad gäller support och teknisk hjälp. Allmänna utskottet föreslår 20 november 2007, 274 att IT-enheten flyttas från samhällsbyggnadsförvaltningen till kommunstyrelseförvaltningen fr o m 1 januari 2008, att organisation och ledning av IT-enheten omorganiseras i syfte att utveckla ett mer strategiskt ledarskap och arbetssätt. Kommunchefen är chef för IT-enheten tills ny ledning utsetts. Beslutsunderlag Se allmänna utskottets protokoll 20 november 2007, 274 Se kommunstyrelseförvaltningens tjänsteyttrande 31 oktober Yrkanden Christina Embretsen (s) och Maj-Britt Tönners (c): Bifall till allmänna utskottets förslag. László Gönczi (mp): Vill se ett organisationsförslag. Justerare Utdragsbestyrkande 24

25 348 forts. Dnr KS 0591/07 Propositionsordning Ordförande ställer allmänna utskottets förslag mot László Gönczis yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller allmänna utskottets förslag. Kommunstyrelsen beslutar 1. IT-enheten flyttas från samhällsbyggnadsförvaltningen till kommunstyrelseförvaltningen fr o m 1 januari Organisation och ledning av IT-enheten omorganiseras i syfte att utveckla ett mer strategiskt ledarskap och arbetssätt 3. Kommunchefen är chef för IT-enheten tills ny ledning utsetts. Beslutsexpediering Akt Samhällsbyggnadsförvaltningen Justerare Utdragsbestyrkande 25

26 349 Dnr KS 0716/06 Förvaltningshusets entréplan Bakgrund Mellan personer besöker varje dag förvaltningshuset i Ljusdal för att uträtta ärenden i biblioteket, caféet och förvaltningskontoren. Husets mest frekventerade ytor är därmed entréplanet och biblioteket, vilket innebär att de utsätts för ett större slitage än övriga delar av huset. Dessutom behöver arbetsmiljön för personalen ses över och moderniseras. I syfte att skapa en mer välkomnande, effektiv och trygg miljö för såväl besökare som personal, har förslag utarbetats till en samordnad informationsdisk för biblioteket och receptionen. Samordningen är också önskvärd ur ett ekonomiskt och arbetsmiljömässigt perspektiv. Ambitionen är att alla besökare i förvaltningshuset skall mötas på ett välkomnande sätt av en serviceinriktad och välinformerad personal. Målet är ett välkomnande med större tydlighet och säkerhet. Den beräknade totalkostnaden för investeringen uppgår till kronor, varav ombyggnad av entréplanet kronor och ny receptionsdisk kronor. Tillkommer kostnad för utbildning av personal till receptionsdisken. Allmänna utskottet föreslår 20 november 2007, 273 att: 2. Kommunstyrelsen godkänner förslaget till ombyggnad av förvaltningshusets entréplan kronor anvisas ur kommunstyrelsens investeringskonto 4. Lämna igångsättningstillstånd till ombyggnaden 5. En handikappanpassad miljö utformas med bl a ny handikapptoalett och en reception tillgänglig för alla Beslutsunderlag Se allmänna utskottets protokoll 20 november 2007, 273 Se kommunstyrelseförvaltningens tjänsteyttrande 30 oktober Justerare Utdragsbestyrkande 26

27 349 forts. Dnr KS 0716/06 Yrkanden Sören Görgård (c), Christina Embretsen (s), Stefan Andersson (m), Maj-Britt Tönners (c) och Tommy Borg (s): Bifall till allmänna utskottets förslag. Leif Hansen (srd): Förslaget skall avslås. Propositionsordning Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla allmänna utskottets förslag. Kommunstyrelsen beslutar 1. Kommunstyrelsen godkänner förslaget till ombyggnad av förvaltningshusets entréplan kronor anvisas ur kommunstyrelsens investeringskonto. 3. Lämna igångsättningstillstånd till ombyggnaden. 4. En handikappanpassad miljö utformas med bl a ny handikapptoalett och en reception tillgänglig för alla. Beslutsexpediering Akt Kerstin Hassner Lotta Trosell Svender Harry Högberg Ekonomienheten Justerare Utdragsbestyrkande 27

28 350 Kommunstyrelsens utskott Bakgrund Kommunfullmäktige har beslutat att en översyn av kommunstyrelsens utskott ska göras. Under kommunstyrelsen har funnits tre utskott; allmänna utskottet, kulturutskottet och personalutskottet. I avvaktan på nämnda översyn har kulturutskottets och personalutskottets ärenden under 2007 behandlats i allmänna utskottet. Allmänna utskottet beslutade 20 november 2007, 275 att kommunchef Kerstin Hassner får i uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde utforma förslag på hur kommunstyrelsens utskott skall utformas. Kommunchefen föreslår i skrivelse 22 november 2007 att kommunstyrelsen beslutar: 1. Under kommunstyrelsen skall finnas tre utskott - Allmänna utskottet - Utskottet för Lokal attraktionskraft - Utskottet för Miljö och energi 2. Allmänna utskottet består av fem ledamöter och fem ersättare. Utskottet för Lokal attraktionskraft och Utskottet för Miljö och energi består vardera av fem ledamöter och tre ersättare 3. Förslag till ansvarsområden för respektive utskott godkänns. 4. Allmänna utskottet sammanträder 10 ggr/år. Utskottet för Lokal attraktionskraft och utskottet för Miljö och energi sammanträder 5 ggr/år 5. Innan ev. förändring av KS organisation sker skall en ekonomisk och personell konsekvensanalys göras. 6. Arbetet med översyn av delegeringsordning och reglementen påbörjas omedelbart för att anpassas till den föreslagna organisationen 7. Den förändrade organisationen börjar gälla så snart ovanstående översyner och anpassningar är gjorda. Justerare Utdragsbestyrkande 28

29 350 forts. Utskotten föreslås ha följande ansvarsområden: Allmänna utskottet Möten 10 ggr/år + budgetberedning. ( nuvarande 12 + budgetberedning) Bereder: - Ekonomiska frågor (är också budgetberedning) - Personalfrågor (är också personalutskott) Utskottet för Lokal attraktionskraft Möten 5 ggr/år. Bereder: - Kulturfrågor - Turismfrågor - Befolkningsfrågor - Folkhälsofrågor - Tillväxtfrågor - Infrastrukturfrågor (inkl IT-frågor) - Boendefrågor Utskottet för Miljö och energi Möten 5 ggr/år. Bereder: - Övergripande miljöfrågor - Agenda 21 - Skogliga frågor - Planfrågor Inför förändringen krävs att delegeringsordningen och reglementen ses över och att klara regler utformas över vilka frågor utskotten kan besluta om. En viktig fråga att diskutera innan beslut är också utskottens politiska sammansättning samt arvodering av ledamöterna. KS måste få täckning för eventuella utökade kostnader som den nya organisationen medför. Kommunstyrelsen beslutar 1. Informationen noteras till protokollet. 2. Ett diskussionsunderlag kring kommunstyrelsens utskott skall skickas till ledamöterna. En avstämning görs på kommunstyrelsens sammanträde i mars månad Beslutsexpediering Akt Kerstin Hassner Karin Boström för verkställande Justerare Utdragsbestyrkande 29

30 351 Dnr KS 0705/06 Ljusdals kommun lokala ordningsstadga Bakgrund 1 april 1994 trädde den nya ordningslagen, OL (SFS 1993:1617) i kraft. Gamla lokala ordningsföreskrifter i kommunerna upphörde att gälla fr o m januari Ordningslagen ger dock även fortsättningsvis möjlighet för kommuner att meddela föreskrifter genom lokal ordningsstadga. Frågan om att återupprätta en ny lokal ordningsstadga upptogs i Ljusdals kommun i samband med upphörandet Beslutet då blev att inte införa någon ny ordningsstadga. Under 2004 aktualiserades frågan igen i kommunens brottsförebyggande råd och vidare vid kommunfullmäktiges sammanträde 21 april Beslutet blev även vid detta tillfälle att inte upprätta någon ordningsstadga då kommunen i samråd med polismyndigheten ansåg att något relevant behov inte existerade. Initiativet till att upprätta lokala ordningsföreskrifter för Ljusdals kommun togs av närpolischefen, då han våren 2005 väckte frågan om avsaknad av lokala ordningsföreskrifter. Kommunstyrelseförvaltningen har i nära samarbete med närpolischefen i Ljusdal utarbetat förslag till lokala ordningsföreskrifter för Ljusdals kommun. För att få ett brett underlag till beslut sändes förslaget ut på remiss till samtliga nämnder, politiska partier, kyrkoförsamlingar, polisen, Brottsförebyggande rådet, Handikapprådet, Svensk Handel, Företagarna och Järvsö Bygderåd. Remissinstansernas synpunkter har medverkat till ytterligare översyn, och till det slutliga förslaget. Sammanfattningsvis ställer sig majoriteten av remissinstanserna positiva till införande av den lokala ordningsstadgan, i vissa fall med reservation för de synpunkter som framlagts. Intentionen med ordningsföreskrifterna är att de skall kunna verka som ett tydligt arbetsredskap för polisen i lokala ordningsfrågor. Ordningsstadgan kan även ses som en tillgång och ett hjälpmedel för andra instanser i kommunen. Kommunstyrelsens allmänna utskott föreslår 20 november 2007, 276 att förslaget till lokala ordningsföreskrifter i Ljusdals kommun antas. Utvärdering skall ske ett år efter införandet. Justerare Utdragsbestyrkande 30

31 351 forts. Dnr KS 0705/06 Beslutsunderlag Se allmänna utskottets protokoll 20 november 2007, 276 Se kommunstyrelseförvaltningens tjänsteyttrande12 november 2007 Se underlag till lokala ordningsföreskrifter Yrkanden Christina Embretsen (s), Maj-Britt Tönners (c), Yvonne Oscarsson (v) och Sören Görgård (c): Bifall till allmänna utskottets förslag. László Gönczi (mp): Avslag på 4 i ordningsföreskrifterna Förtäring av alkohol. Propositionsordning Ordföranden ställer allmänna utskottets förslag att anta lokala ordningsföreskrifterna mot László Gönczis yrkande om att avslå 4 i ordningsföreskrifterna. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller allmänna utskottets förslag. Ordföranden ställer allmänna utskottets förslag om utvärdering efter ett år efter införandet under proposition och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar 1. Förslag till lokala ordningsföreskrifter i Ljusdals kommun antas. 2. Utvärdering skall ske ett år efter införandet. Justerare Utdragsbestyrkande 31

32 352 Dnr KS 0600/07 Internleasning Bakgrund I kommunen finns en mängd externa leasingavtal. En finansiering via leasing är oftast ett dyrare alternativ än ett köp. Idag är det förvaltningarna själva som tecknar leasingavtal och därmed är det svårt att få en samlad bild av alla avtal. Ibland är det inte ens firmatecknare som avtalar om leasing, utan enskild enhetschef. Leasingavtalen medför också ibland ytterligare fördyringar när de inte sägs upp i tid utan löper vidare med x antal månader. En undersökning har gjorts av IT-enheten när det gäller kopiatorer/skrivare. Denna visar på att nuvarande leasingavtal är 2,2 mkr dyrare än om vi köpt motsvarande maskinpark. Beträffande kopiatorer/skrivare finns i det nya ramavtalet inget leasingalternativ, utan vi är hänvisade till att köpa. Detta innebär med dagens regelverk att alla som behöver en skrivare måste ha en egen investeringsbudget på tkr vilket blir ohållbart. Istället är det då lämpligt att detta hanteras centralt med internleasing. Förutom kopiatorer/skrivare leasar kommunen idag utrustning, maskiner, bilar, etc. Internleasing finns idag i många kommuner och andra stora organisationer. Med internleasing får vi kontroll på avtal och kostnader. När det gäller ITutrustning så medför också centrala inköp att vi kan styra inköpen så att vi får en enhetligare utrustning och en rätt dimensionerad utrustning. Rent praktiskt medför internleasing: att investeringsbudgeten måste utökas för att inköp skall kunna göras. att den externa upplåningen kan behöva utökas. att kostnaderna kommer minska då inköp med extern finansiering som regel är billigare än leasing. att vi får en överblick och kontroll på avtal och vad som inköps. att ekonomichefen får delegation på beslut om internleasing inom beslutad budgetram. I förslaget är investeringsbudgeten för internleasing satt till 1 mkr per år. Förslaget innebär också möjlighet till extern upplåning med motsvarande summa. Justerare Utdragsbestyrkande 32

33 352 forts. Dnr KS 0600/07 Införandet av internleasing medför att kommunens Finanspolicy måste revideras enligt följande: Kapitel 4. Finansförvaltning och internbank. Tillägg att finansförvaltningens uppgift är att: Administrera kommunens internleasing. Kapitel 6.3 Leasing Nuvarande skrivning ersätts med: Förutom extern upplåning kan finansiering ske i form av leasing. Då leasing används som finansieringsform skall kommunens internleasing användas. Internleasingen hanteras av kommunens finansförvaltning över vilken ekonomienheten ansvarar. Extern leasing som finansieringsform skall endast användas i undantagsfall och skall alltid godkännas i förväg av kommunens ekonomichef. Något som fortfarande kan medföra att kommunen i praktiken är låst till extern leasing är ramavtal eller lagstiftning. Inköp Gävleborg kan teckna avtal där kommunen är bunden och där leasing är enda alternativet. När det gäller bilar så är skattelagstiftningen sådan att det är generellt sett är förmånligare att leasa externt än att köpa. Detta måste ses som undantag och inget hinder för att införa internleasing. Allmänna utskottet föreslår 20 november 2007, 277 att Ljusdals kommun inför internleasing. 1 mkr anslås till investeringsbudgeten 2008 för intern leasing och att detta får finansieras via extern upplåning. Ekonomichefen får delegation att besluta om internleasing inom angiven budgetram. Bifogad reviderad finanspolicy godkänns. Beslutsunderlag Se allmänna utskottets protokoll 20 november 2007, 277 Se kommunstyrelseförvaltningens tjänsteyttrande 7 november Yrkanden László Gönczi (mp): Förslaget avslås. Christina Embretsen (s), Leif Hansen (srd), Harald Noréus (fp), Sören Görgård (c) och Maj-Britt Tönners (c): Bifall till allmänna utskottet förslag. Justerare Utdragsbestyrkande 33

34 352 forts. Dnr KS 0600/07 Propositionsordning Ordföranden ställer allmänna utskottets förslag mot László Gönczis yrkande om avslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller allmänna utskottets förslag. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar 1. Ljusdals kommun inför internleasing mkr anslås till investeringsbudgeten 2008 för intern leasing och att detta får finansieras via extern upplåning. 3. Ekonomichefen får delegation att besluta om internleasing inom angiven budgetram. 4. Bifogad reviderad finanspolicy godkänns. Justerare Utdragsbestyrkande 34

35 353 Dnr KS 0579/07 Delårsbokslut 2007, Region Gävleborg Delårsbokslut för Region Gävleborg per 31 augusti 2007 har tillsänts Ljusdals kommun. Beslutsunderlag Se allmänna utskottets protokoll 20 november 2007, 278. Kommunstyrelsen beslutar 1. Handlingarna noteras till protokollet. Beslutsexpediering Akt Justerare Utdragsbestyrkande 35

36 354 Dnr KS 0566/07 Ljusdalsbygdens museum anhållan om extra anslag för 2007 Bakgrund Ljusdalsbygdens museum äskar i skrivelse 530 tkr i extra anslag för Kommunstyrelseförvaltningen föreslår i tjänsteyttrande 6 november 2007, att Ljusdalsbygdens museum inte får extra medel för Orsaken till det föreslagna avslaget är flera: Dels finns i skrivelsen ingen avstämd resultat- och balansräkning som klargör den ekonomiska situationen. Dels har förskott om 425 tkr på kommunens köp av fastigheterna betalats ut under hösten. Detta för att klara av den uppstådda likvida krisen. Dels ligger förslag om 500 tkr i utökad budget för Dels har äskandet inkommit så sent att fullmäktige inte kan fatta beslut på något ordinarie sammanträde förrän 17 december. Ett beslut som inte vinner laga kraft förrän Vidare måste styrelsen för Museet anpassa kostnaderna efter intäkterna. Detta kan knappast vara fallet om man utöver ordinarie anslag om 1,5 Mkr förbrukar ytterligare 955 Tkr. Vilket då är både förskottet för fastighetsköpet och de nu äskade 530 Tkr. Allmänna utskottet föreslår 20 november 2007, 279 att kommunstyrelsen avslår ansökan från Ljusdalsbygdens museum om extra medel om 530 tkr för Beslutsunderlag Se allmänna utskottets protokoll 20 november 2007, 279 Se kommunstyrelseförvaltningens tjänsteyttrande 6 november Yrkanden Christina Embretsen (s), Stefan Andersson (m) och Leif Hansen (srd): Bifall till allmänna utskottets förslag. Propositionsordning Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till allmänna utskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. Justerare Utdragsbestyrkande 36

37 354 forts. Dnr KS 0566/07 Kommunstyrelsen beslutar 1. Ljusdalsbygdens museums ansökan om extra medel om 530 tkr för 2007 avslås. Beslutsexpediering Akt Ljusdalsbygdens museum Justerare Utdragsbestyrkande 37

38 355 Dnr KS 0588/06 Överklagan av kommunfullmäktiges beslut 29 augusti 2007, 97, att anta ändring av detaljplan för Ljusdal-Ede 4:59 m fl Bakgrund Ljusdals kommunfullmäktige antog 27 augusti 2007 ändring av detaljplan Ljusdals-Ede 4:59 m fl (Kvarndammen), upprättad av samhällsbyggnadsförvaltningen i oktober 200, reviderad i februari Tallåsens Laxodling AB har genom Advokatfirman Ullberg & Brattberg överklagat beslutet. Länsstyrelsen beslutade 12 september 2007, (Dnr ) att inte pröva kommunens beslut om antagande av ändring av detaljplan enligt 12 kap 1 plan- och bygglagen. Samhällsbyggnadsförvaltningen anser i yttrande till länsstyrelsen 5 oktober 2007 att överklagandet skall avvisas. Allmänna utskottet föreslår 23 oktober 2007, 249 att samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till yttrande godkännes. Beslutsunderlag Se allmänna utskottets protokoll 23 oktober 2007, 249 Se samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteyttrande 5 oktober 2007 Se kommunfullmäktiges protokoll 27 augusti 2007, 97 Se kommunstyrelsens protokoll 9 augusti 2007, 141 Se samhällsbyggnadsnämndens protokoll 23 maj 2007, 77 Se samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 9 maj 2007, 51 Se samhällsbyggnadsförvaltningens utlåtande efter utställning Se kommunfullmäktiges protokoll 19 juni 2006, 111 Yrkanden Tommy Borg (s): Bifall till allmänna utskottets förslag. Stefan Andersson (m): Ärendet skall i första hand återremitteras. I andra hand skall förslaget avslås. László Gönczi (mp): Ärendet skall återremitteras. Justerare Utdragsbestyrkande 38

39 355 forts. Dnr KS 0588/06 Propositionsordning Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Stefan Anderssons och László Gönczis yrkande om återremiss. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår detta. Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för avslag till återremissen, Nej-röst för bifall till återremissen. Omröstningsresultat Med 11 Ja-röster mot 4 Nej-röster har kommunstyrelsen beslutat avslå yrkandet om återremiss. Ärendet skall således avgöras i dag. Ordföranden ställer allmänna utskottets förslag mot Stefan Anderssons yrkande om avslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller allmänna utskottets förslag. Reservationer Stefan Andersson (m) och Axel Sandstedt (m) Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar 1. Godkänna samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till yttrande gällande överklagan av kommunfullmäktiges beslut 27 augusti 2007, 97 att anta ändring av detaljplan Ljusdals-Ede 4:59 m fl Justerare Utdragsbestyrkande 39

40 356 Dnr KS 0508/07 Reviderat ägardirektiv för X-Trafik AB Bakgrund Kollektivtrafikberedningen behandlade vid sammanträdet 28 september 2007 ett förslag till ändrat ägardirektiv för X-Trafik AB. Frågan aktualiserades vid ägarsamrådet den 30 mars med anledning av ett beslut i X-Trafiks styrelse om en pris- och distributionsstrategi, där ägarna fick information då beslutet redan hade fattats. Tillägget i ägardirektivet gäller en ny punkt som avser informationsplikt vid väsentliga förändringar. Den föreslagna lydelsen är: Inriktnings- och policyfrågor av väsentlig art skall kommuniceras i ägarsamråd innan beslut fattas i bolaget. Ändringen skall gälla från 1 januari För att detta skall vara tillämpligt krävs att respektive ägare fattar beslut senast under december Allmänna utskottet föreslår 23 oktober 2007, 247 att förslag till ändrat ägardirektiv för X-Trafik AB godkännes. Beslutsunderlag Se allmänna utskottets protokoll 23 oktober 2007, 247 Se samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteyttrande 4 oktober Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar 1. Förslag till ändrat ägardirektiv för X-Trafik AB godkännes Justerare Utdragsbestyrkande 40

PROTOKOLL. Datum Utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 11:00-17:30

PROTOKOLL. Datum Utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 11:00-17:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 11:00-17:30 Beslutande: Malin Ängerå (S), ordförande Anne Hamrén (S) Örjan Fridner (S) Stina Michelsson (S) Marie Mill (SRD) Conny Englund (V)

Läs mer

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD)

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:30 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Ingrid Olsson (C) Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Björn Brink (C) Leif Persson (S) Willy Eriksson (-)

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Björn Brink (C) Leif Persson (S) Willy Eriksson (-) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-22:00 Beslutande: Björn Mårtensson (S) Sören Görgård (C) Tommy Borg (S) Helena Brink (C) Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Björn Brink (C) Peter

Läs mer

Miniaulan, Slottegymnasiet, Ljusdal Klockan 09.00 14.00

Miniaulan, Slottegymnasiet, Ljusdal Klockan 09.00 14.00 LJUSDALS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum Blad 1 Samhällsbyggnadsnämnden 2007-09-19 Plats och tid Miniaulan, Slottegymnasiet, Ljusdal Klockan 09.00 14.00 Beslutande John Nyman, ordförande Annelie Wallberg,

Läs mer

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-02-03, kl 0900-1200 ande Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi,

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 142-147 Vivian Högberg. Ordförande... Marit Holmstrand. Justerande... Annelie Wallberg

Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 142-147 Vivian Högberg. Ordförande... Marit Holmstrand. Justerande... Annelie Wallberg Datum Plats och tid Ljusdalssalen, 08:30: - 12:00 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande Per Eriksson, Ljusnet, 142 Tomas Fredlund, student, 143 Christer Josefsson, Mittia, 144 Planing. Helena Siegert,

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 18 oktober 2012 kl. 08:15-09:50. Anders Engström (S) Ersättare för Dick Lindkvist. Per-Åke Kardell (C)

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 18 oktober 2012 kl. 08:15-09:50. Anders Engström (S) Ersättare för Dick Lindkvist. Per-Åke Kardell (C) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 18 oktober 2012 kl. 08:15-09:50. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng (C)

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida * Medborgarförslag angående nedläggning av Västbygdens skola och finansiering av skolans driftkostnader, 108...2-3 * Medborgarförslag angående nedläggning av

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer

Annelie Wallberg (s) och Lena Andersson (m)

Annelie Wallberg (s) och Lena Andersson (m) Plats och tid Ljusdalssalen, 18:00-20:15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Annelie Wallberg (s) och Lena Andersson (m) Justeringens plats och tid Demokratiservice, måndag

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

PROTOKOLL. Lars Molin (M), ordförande Sören Görgård (C) Harald Noréus (L) Markus Evensson (S) Kristoffer Hansson (MP)

PROTOKOLL. Lars Molin (M), ordförande Sören Görgård (C) Harald Noréus (L) Markus Evensson (S) Kristoffer Hansson (MP) Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-08:40 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Molin (M), ordförande Sören Görgård (C) Harald Noréus (L) Markus Evensson

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer

Datum Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Maria Rangefil, kanslichef

Datum Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Maria Rangefil, kanslichef 1(7) Plats och tid Peter Rosholms tjänsterum, onsdagen den 14 januari, klockan 8.00-8.25 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Tid och plats för justering Peter Rosholm (S) Peter

Läs mer

Kommunchef Kerstin Hassner Pär Johansson Sweco Viak Vivian Högberg sekreterare

Kommunchef Kerstin Hassner Pär Johansson Sweco Viak Vivian Högberg sekreterare Plats och tid Ljusdalssalen, 18:00-23:15 Beslutande: Övriga deltagande Utses att justera Se närvarolista Kommunchef Kerstin Hassner Pär Johansson Sweco Viak Vivian Högberg sekreterare Christina Embretsen

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-09 1 [10] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 10.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2007-03-22 1 Plats och tid Torsdag 22 mars 2007 kl 19.00-19.50 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Notariet, måndagen den 2 mars 2015 kl 17.30-18.20 Beslutande Övriga deltagande Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) Anders Svensson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson Plats och tid Arvika Näringslivscentrum, klockan 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: Kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Sekreterare.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: Kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Sekreterare. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdestid: 2017-06-21 Kl. 13.00-13.45 Lokal: Beslutande Ledamöter Jan-Olof Johansson (S), ordf. Lars Björneld (L), 1:e vice ordf. Ronald Rombrant (LP),

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

PROTOKOLL. Datum Kommunstyrelsen 2012-12-06. Plats och tid Ljusdalssalen/Tallåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30: - 15:30.

PROTOKOLL. Datum Kommunstyrelsen 2012-12-06. Plats och tid Ljusdalssalen/Tallåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30: - 15:30. Plats och tid Ljusdalssalen/Tallåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30: - 15:30 Beslutande: Roland Bäckman (S) ordf Annelie Wallberg (S) Kristina Michelsson (S) Leif Persson (S) Thomas Wandel

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) 1(12) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Övriga närvarande

Läs mer

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl 1 (13) Plats och tid Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl. 18.00 19.40 Beslutande Carl-Göran Svensson (C) Lars Ragnarsson (M) tjänstgör för Madli-Ann Pohla (M) Fredric Strömberg (FP) Christer

Läs mer

PROTOKOLL. Datum Kommunstyrelsen 2015-04-09. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-12:00

PROTOKOLL. Datum Kommunstyrelsen 2015-04-09. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-12:00 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-12:00 Beslutande: Lars Molin (M) ordförande jäv 124 Allan Cederborg (M) tjg ers istf Mia Troedsson (M) Kennet Hedman (M) Ulf Nyman (C) Harald

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden (10)

Barn- och ungdomsnämnden (10) Barn- och ungdomsnämnden 2014-04-23 1 (10) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid Landeryds skola 13:00 16:15 Tommy Edenholm (KV) ordförande Magnus Rasmusson (S) vice

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 35 Besök i Förrskolan på Spinnet... 39 36 Budgetramar 2012-2014... 40 37 Mål och satsningar 2011-2014... 41 38 Remiss utredning om alternativ till lösning av allaktivitetshus Träffpunkt

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Karl-Erik Kruse (S) Christer Laurell (C), vice ordförande

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Karl-Erik Kruse (S) Christer Laurell (C), vice ordförande 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.15. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Karl-Erik Kruse (S) Christer Laurell (C), vice ordförande Charlotte Wachtmeister (M), ers Anne Carlsson

Läs mer

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s)

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s) SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Gustaf Adolfssalen, kl 13.30 17.10 Beslutande Närvarande ersättare Närvarande representant Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8) Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-19 1 (8) Plats och tid Sammanträdesrummet Tjidtjak, Tingsbacka, fredagen den 19 oktober 2012, kl 10.00 11.00. Beslutande Rolf Laestander (S), ordförande Görgen Åberg

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Lindeman, kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 09.00 10:15 Beslutande Övriga närvarande Leif Sandberg (C) Mats Andersson (M) Torgny Larsson (S) Stefan Larsson, kommunchef Jörgen Prahl, samhällsbyggnadschef

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Motion - Beslut gällande anställning och uppsägning av förvaltningschefer ska fattas av kommunstyrelsen. (AU 347) KS

Motion - Beslut gällande anställning och uppsägning av förvaltningschefer ska fattas av kommunstyrelsen. (AU 347) KS kommunstyrelsen i Falkenberg 2017-12-05 325 Motion - Beslut gällande anställning och uppsägning av förvaltningschefer ska fattas av kommunstyrelsen. (AU 347) KS 2017-440 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Barn- och utbildningsnämnden 2012-08-29 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd 29 augusti 2012 klockan 14.00 16.30 Roger Ödebrink,

Läs mer

Ljungaskolan, Sävsjö 19.00-22.00

Ljungaskolan, Sävsjö 19.00-22.00 Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-05-22 Plats och tid Ljungaskolan, Sävsjö 19.00-22.00 ande Ordinarie ledamöter: Anna-Karin Yngvesson, kd, ordförande

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(15) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 13.00 14.10 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) Övriga närvarande

Läs mer

Protokoll för kommunstyrelsen

Protokoll för kommunstyrelsen 1(6) Protokoll för kommunstyrelsen Plats: Kommunhusets sessionssal, Skutskär Datum och tid: 2014-01-14 Kl. 13.30 14.15 Justering Plats: Kommunhuset, Skutskär Datum och tid: 2014-01-14 Kl. 15.00 Omedelbar

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen Harmånger. Tid: Tisdag 7 juni 2005 kl. 19:00. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl Kommunstyrelsen 2012-01-13 1 (6) Plats och tid Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl 16.00-16.10 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Monica Svensson (S) Clas

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(19)

Sammanträdesprotokoll 1(19) Sammanträdesprotokoll 1(19) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, onsdagen den 26 november 2014, 09.00-11.15. ande Övriga närvarande Kent Persson (V), ordförande, Åsa Eriksson (S), vice ordförande,

Läs mer

PROTOKOLL. Claes Rydberg, kommunchef Rolf Berg, Utvecklare Ulrica Swärd Bütikofer, nämndsekreterare

PROTOKOLL. Claes Rydberg, kommunchef Rolf Berg, Utvecklare Ulrica Swärd Bütikofer, nämndsekreterare Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 8:00-8:50 Beslutande: Övriga deltagande Utses att justera Roland Bäckman (S) Yvonne Oscarsson (V) Leif Hansen (SRD) Lars Molin (M) Helena

Läs mer

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189 Barn- utbildning- och kulturnämnden 2009-12-14 1 Plats och tid Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, måndagen den 14 december 2009, kl 08.15-09.30 Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40 Beslutande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

PROTOKOLL. Roland Bäckman (S) Yvonne Oscarsson (V) Leif Hansen (SRD) Marie-Louise Hellström (M), ersättare för Lars Molin (M) Helena Brink (C)

PROTOKOLL. Roland Bäckman (S) Yvonne Oscarsson (V) Leif Hansen (SRD) Marie-Louise Hellström (M), ersättare för Lars Molin (M) Helena Brink (C) Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 9:00-12:00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Roland Bäckman (S) Yvonne Oscarsson (V) Leif Hansen (SRD) Marie-Louise Hellström

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-01-13 0 Innehållsförteckning Ärende 1 Information från barn- och ungdomssamordnaren... 2 2 Yttrande angående laglighetsprövning enligt kommunallagen angående socialnämndens beslut Överenskommelse

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 1(9) PROTOKOLL Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 Beslutande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Paula Örn

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Sida (10)

Sida (10) 2008-06-04 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl 08.00-12.00 Beslutande Christer Akej (m), ordförande Karl-Erik Olsson (s) Margareta Nilsson (c) Egon Carlsson (sjvp) Pia Ingvarsson (s) Övriga närvarande Hanna-Karin

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

PROTOKOLL. Claes Rydberg, kommunchef Nicklas Bremefors, ekonomichef, Ulrica Swärd Bütikofer, nämndsekreterare

PROTOKOLL. Claes Rydberg, kommunchef Nicklas Bremefors, ekonomichef, Ulrica Swärd Bütikofer, nämndsekreterare Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 10:15-12:00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Leif Persson (S) Yvonne Oscarsson (V) Leif Hansen (SRD), 77-81 Lars Molin (M)

Läs mer

Eva Marklund, sekreterare

Eva Marklund, sekreterare Plats och tid Församlingshemmet, Bygdeå 2014-09-10, kl 18.00-20.20 Beslutande Samtliga ledamöter med undantag av: Ingrid Sundbom (c), ersättare Lars Pettersson Åsa Svanström (c), ersättare Maine Bergstedt

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Inger Rossbol. Utses att justera. Justeringens plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen

Inger Rossbol. Utses att justera. Justeringens plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen Sammanträdesdatum 12 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 15.00-16.30 Beslutande Kenneth Petersson, ordförande (C) Inger Rossbol, vice ordförande (S) Brith-Louise Fagerstrand (S) Ann-Sofie

Läs mer

Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson, 5 Per-Anders Westhed, C Torsten Larsson, KD Wahan Harutun, KP

Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson, 5 Per-Anders Westhed, C Torsten Larsson, KD Wahan Harutun, KP Vansbro Tid och plats Vansbrorummet, måndagen den 9juni 2014 kl. 17.00-18.00 Beslutande Karl Björklund, M Lars-Olov Liss, C Anders Edlund, 5 Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Hotell Gässlingen, Skanör Tid Tis-onsdagen den 29-30 september 2015 kl. 09.00-17.30, 09.00-14.30 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M)

Läs mer

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT. Krister Olsson (S) ordförande Thomas Löfgren (M) Agnetha Persson (C)

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT. Krister Olsson (S) ordförande Thomas Löfgren (M) Agnetha Persson (C) Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT 1(10) Plats och tid Kommunhuset, lokal Roten kl. 14.30 16.00 Ajournering kl. 14.45 15.05 Beslutande Krister Olsson (S) ordförande Thomas Löfgren (M) Agnetha Persson (C)

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh (MP) Salima Fahad (V) Kommunkontoret, tisdag 13 januari, kl 11.

Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh (MP) Salima Fahad (V) Kommunkontoret, tisdag 13 januari, kl 11. - KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00 11.00 Beslutande Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh

Läs mer

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Datum 2003-04-22 Plats och tid för sammanträdet Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den 22 april 2003 kl 17:00-19:00 Jerker Sjögren

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum 1 (7) Plats och tid Stadshuset, kl 13.15 16.10 ande Ersättare Klas Håkanson (M) Lennart Lööw (S) Börje Wilsborn (C) Lola Frödeberg (VF) Marie Johansson (KD) Nils-Erik Johansson (S) Magnus

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 1(12) Plats och tid Svedala kommunhus, Naverlönnsalen, onsdagen den 8 februari 2017 kl 18:30 ande Ledamöter Se närvarolista på sida 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista på sida 2 Övriga närvarande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-12-18 1(13) Plats och tid Åsele Folkets Hus 08 00 10 20 Beslutande Peter Lindström(s) ordf Egon Persson(åkl) vice ordf Urban Lindström(s) Tommy Danielsson(s) Peter

Läs mer

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef Erling Karlsson, teknisk chef 83. Ann-Marie Fagerström

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef Erling Karlsson, teknisk chef 83. Ann-Marie Fagerström 2010-06-21 123 Plats och tid Karl-Oskar kommunhuset Emmaboda, 2010-06-21, 16:30 17:30 Beslutande Övriga deltagande Ann-Marie Fagerström (s) Stig-Ove Andersson (s) Gullvi Dahllöf (s) Bo Eddie Rossbol (s)

Läs mer

Utveckling av kommunen som organisation, verksamhet och territorium

Utveckling av kommunen som organisation, verksamhet och territorium Syftet med detta dokument är att tydliggöra kommunchefens roll och utgöra en grund för utvecklat samspel byggt på ömsesidig förståelse mellan kommunchef och den politiska ledningen. För att lyckas behövs

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 15 december 2008 kl. 08:15-13:40 samt kl. 15:10-16:10. Sven-Erik Sjölund (s) Ersättare för Stig Jonsson (s)

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 15 december 2008 kl. 08:15-13:40 samt kl. 15:10-16:10. Sven-Erik Sjölund (s) Ersättare för Stig Jonsson (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 15 december 2008 kl. 08:15-13:40 samt kl. 15:10-16:10. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande

Läs mer

Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S)

Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid KS-salen, kl 13.15-14.45 ande Andreas Trygg (V) ordförande Behxhet Ukelli (S) Ingalill Hedblom (S) Gina Lisegran (S) ersättare Abdul Qorbani (S) ersättare Birgitta

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 24 januari 2012, kl. 18.30-20.10 Beslutande se bifogad närvarolista Ajournering 19.05-19.30,19.35-19.40 Övriga

Läs mer

Karl-Johan Nybell (C), vice Eva Hiort (M) Maarit Nordmark (FP) Per-Olof Håkansson (FP) Iwona Sjölie (KD) Mikael Adersteg (MP), andre vice

Karl-Johan Nybell (C), vice Eva Hiort (M) Maarit Nordmark (FP) Per-Olof Håkansson (FP) Iwona Sjölie (KD) Mikael Adersteg (MP), andre vice Sammanträdesdatum 1(6) Plats och tid Enebybergs gård, kl. 18.45 19.46 Paragrafer 55 59 Beslutande Torsten Sjögren (M), ordförande Ersättare Karl-Johan Nybell (C), vice Eva Hiort (M) ordförande Artimis

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum

Protokoll Sammanträdesdatum Styrelsen 2006-11-29 1 (11) Plats och tid Pingstkyrkan, Edsbyn, klockan 09.30 11.00. Beslutande Sven-Åke Thoresen, ordf, s, Hudiksvall Evy Degerman, c, Bollnäs Olle Nilsson Sträng, s, Bollnäs Stefan Bäckström,

Läs mer

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 Plats och tid Deltagande Stadshuset, kl 13.00 15.15 Beslutande Catrin Hulmarker (m), ordförande Tore Nolberger (m) Petter Jönsson (fp) Eva-Lott Gram (kd) Pierre R yden ( s) Tina

Läs mer

Irene Homman (S) ordförande Tomas Fredén (S) Lars-Erik Granholm (KOSA) Svante Hanses (KOSA)

Irene Homman (S) ordförande Tomas Fredén (S) Lars-Erik Granholm (KOSA) Svante Hanses (KOSA) Kommunstyrelsen 2016-12-12 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 08.00-09.05 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Justering Irene Homman (S) ordförande Tomas

Läs mer