Miniaulan, Slottegymnasiet, Ljusdal Klockan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miniaulan, Slottegymnasiet, Ljusdal Klockan 09.00 14.00"

Transkript

1 LJUSDALS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum Blad 1 Samhällsbyggnadsnämnden Plats och tid Miniaulan, Slottegymnasiet, Ljusdal Klockan Beslutande John Nyman, ordförande Annelie Wallberg, 1:e vice ordförande Tommy Borg Mikael Robertsson Jörgen Johansson Maj-Britt Tönners Hans-Olov Wernersson Bertil Skoog Christer Sjöström, 2:e vice ordförande Bo Bergkvist Stefan Andersson, för L Sjögren C S S S C C Srd Fp M M M Övriga deltagande K-G Wikander, samhällsbyggnadschef Kerstin Andersson, ekonom Harry Högberg, fastighetschef Rolf Berg, planeringschef Maria Andersson, planingenjör Inger Bengtsson, markhandläggare Lilian Eklund, nämndssekreterare Utses att justera Bo Bergkvist Justeringens plats och tid Underskrifter Samhällsbyggnadsförvaltningen, Förvaltningshuset, Ljusdal Sekreterare... Paragrafer Lilian Eklund Ordförande... John Nyman Justerande... Bo Bergkvist ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Samhällsbyggnadsnämnden Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet Samhällsbyggnadsförvaltningen, Förvaltningshuset, Ljusdal Underskrift... Lilian Eklund

2 LJUSDALS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid nr 115 Visning av lokaler på Slottegymnasiet Delårsbokslut och helårsprognos Budget 2008 och ELP Måluppföljning samhällsbyggnadsnämnden Översyn av organisationen på Fastighet Färila sport- och simhall och Slottegymnasiet. Arbetsmiljöåtgärder och planerade investeringar Områdesbestämmelser för Kristofers i Stene 3:19, Järvsö Områdesbestämmelser för Karls i Bondarv 8:7, Järvsö Detaljplan för cirkulationsplats Rv 84, Smedsgatan i Ljusdal Ändring av detaljplan på del av Kläppa 2:7 i Ljusdal Järvsö Ishockeyklubbs ansökan om förvärv av del av Stene 9:1, Järvsö Ang slamlagun vid Bränta Förslag till Renhållningstaxor fr o m Förslag till taxor och avgifter för Fritidsenhetens hallar/anläggningar Remiss: Ang motion från Helena Franzén ang utformning av ett lokalt konkurrensprogram Kursinbjudningar Delgivningar 22

3 LJUSDALS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Visning av lokaler på Slottegymnasiet Kommunens gymnasiechef hälsar samhällsbyggnadsnämnden välkommen till nya Slottegymnasiet i Ljusdal och berättar om om- och tillbyggnaden av skolan samt svarar på frågor om de olika utbildningskurser som finns i skolan. Därefter företogs visning av de nya lokalerna. Ordföranden tackar för den uppskattade redogörelsen och visningen.

4 LJUSDALS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Delårsbokslut och helårsprognos Samhällsbyggnadsförvaltningens ekonom redogör för delårsbokslut per samt bokslutsprognos. 1. Godkänna redogörelsen för delårsbokslut och bokslutsprognos per den 31 augusti 2007.

5 LJUSDALS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida SN 37/ Budget 2008 och ELP Samhällsbyggnadschefen och samhällsbyggnadsförvaltningens ekonom redogör för förslag till budget 2008 samt ELP Driftbudget år 2008 Städ 1. Budget för städningen skall överföras till städenheten. 2. Begära kompensation för löneökningar på 1100 tkr för städenheten. Gata/Park 3. Ökade kostnader p g a ökade miljökrav. Energi, bränsle och material, t ex grus, beräknas öka med 700 tkr per år. 4. Ramhöjning begärs för gatuunderhåll med 2000 tkr. Gatubelysning 5. Ökade energi- och avskrivningskostnader, 200 tkr per år. Gatubelysningen särredovisas från Gata/Park, då ökade kostnader inte ska påverka gatuunderhållet. Fritid 6. Utökad ram med 100 tkr för investeringsbidrag till samlingslokaler. 7. Begära medel för intäktsbortfall av 570 tkr netto i samband med ombyggnad av simhallen. 8. Godkänna upprättade förslag till Taxor för Fritidsenhetens hallar/anläggningar. Kost 9. Kostenhetens kostnader skall täckas av intäkterna. 10. Kostenheten skall ha egen budget. 11. Begära kompensation för löneökningar med 600 tkr. Fastighet 12. Begära kompensation för löneökningar med 219 tkr. Va 13. Va-ram justeras med 25 tkr. Renhållningen 14. Godkänna Renhållningens taxor för renhållningsavgifter och Åkerslunds ÅVC. forts.

6 LJUSDALS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 6 forts 117 Investeringsbudget år 2008 Fastighet 15. Investeringsbudgeten bör ligga på 6000 tkr per år som kan ses som en lägsta nivå för att undvika kapitalförstörelse. Gata/Park 16. Investeringsbudgeten bör ligga på 6000 tkr per år som kan ses som en lägsta nivå för att undvika kapitalförstörelse. 17. Upprustning av Stadsparken 850 tkr. Fritid 18. Investeringsbudgeten bör ligga på 1200 tkr per år som kan ses som en lägsta nivå. ELP Driftbudget Gata/Park 19. År : 700 tkr per år. Ökade kostnader för bl a energi, bränsle och material. Gatubelysning 20. År : 200 tkr per år. Ökade energi- och avskrivningskostnader. Fritid 21. År 2009: 970 tkr för ökad hyra (inkluderar utbyggnad av simhallen) och ökade intäkter på simhallen med 400 tkr. Netto 570 tkr. 22. År 2010: 224 tkr för ökad hyra. Investeringsbudget Samhällsplanering 23. Investeringsbudgeten bör ligga på 300 tkr per år som kan ses som en lägsta nivå. Detta investeringsutrymme är en förutsättning för att kunna hålla sådan kvalitet på det kommunala digitala kartverket, att det även i framtiden kan erbjudas till el- och telenätägare med flera, vilket genererar intäkter på driftbudgeten. Fastighet 24. År : Investeringsbudgeten bör ligga på 6000 tkr per år som kan ses som lägsta nivå. 25. År 2010: Utökad ram med 6000 tkr för handikapptillgänglighet avseende generella åtgärder samt hissar. forts

7 LJUSDALS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 7 forts 117 Gata/Park 26. År : Investeringsbudgeten bör ligga på 6000 tkr per år som kan ses som en lägsta nivå. Fritid 27. År : Investeringsbudgeten bör ligga på 1200 tkr per år som kan ses som en lägsta nivå. Fritid Projekt 28. År 2010: Om- och tillbyggnad Tennishallen, 8500 tkr. Aguarena upplevelsebad, Färila simhall, tkr. 29. År 2010: Strandvallen, nyanläggning fotbollsarena, 2000 tkr. Städ 30. År 2009: Byte av städmaskiner 80 tkr. 31. År 2010: Byte av städmaskiner 110 tkr. 32. I övrigt godkännes budgeten.

8 LJUSDALS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Måluppföljning Samhällsbyggnadsnämnden Ordföranden redogör för upprättat förslag till måluppföljning för samhällsbyggnadsnämnden och dess verksamheter. Tas som information.

9 LJUSDALS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 9 SN 83/ Översyn av organisationen på Fastighet Fastighetschefen redogör för förslag till översyn av organisation för fastighetsenheten. Tas som information.

10 LJUSDALS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Färila sport- och simhall och Slottegymnasiet Arbetsmiljöåtgärder och planerade investeringar Fastighetschefen redogör för Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, daterad , ang Färila sport- och simhall och Slottegymnasiet. Samhällsbyggnadsförvaltningen som ansvarar för förvaltningen av kommuns fastigheter anser att de akuta arbetsmiljöproblemen och underhållsbehovet vid Färila sim- och sporthall samt arbetsmiljöproblemen vid Slottegymnasiet skall åtgärdas under år Beslutsunderlag Se samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse daterad Yrkande Annelie Wallberg, S, Mikael Robertsson, S, Tommy Borg, S och Hans-Olov Wernersson, Srd: Bifall till samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, dat Tilläggsyrkande Bo Bergkvist, Christer Sjöström och Stefan Andersson, samtliga M: Undersöka möjligheterna till att låna upp medel till finansieringen för om- och tillbyggnad av Färila Simhall. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag till samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, daterad , och finner att samhällsbyggnadsnämnden enhälligt bifaller denna. Ordföranden ställer därefter proposition på tilläggsyrkandet och finner att nämnden bifaller tilläggsyrkandet. Omröstning begärs. Nämnden godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för bifall till tilläggsyrkandet. Nej-röst för avslag till tilläggsyrkandet. Omröstningsresultat Med 7 ja-röster mot 3 nej-röster och 1 som avstår beslutar nämnden att bifalla tilläggsyrkandet. Reservation Annelie Wallberg, S, Tommy Borg, S och Mikael Robertsson, S. forts

11 LJUSDALS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 11 forts 120 Samhällsbyggnadsnämnden som facknämnd med ansvar för kommunens fastigheter beslutar: 1. Godkänna samhällsbyggnadsförvaltningens förslag avseende om- och tillbyggnad av Färila sim- och sporthall samt att bygga en ny transformatorstation och installera ett komplett 5-ledarsystem på Slottegymnasiet. 2. Föreslå att budgetberedningen och kommunstyrelsen avsätter extra investeringsmedel under år 2008: a. 12,8 mkr för om- och tillbyggnad av Färila sim- och sporthall b. 2,5 mkr för en ny transformatorstation och ett komplett 5-ledarsystem på Slottegymnasiet. 3. Föreslå budgetberedningen att undersöka möjligheterna till att låna upp medel till finansieringen för om- och tillbyggnad av Färila Simhall.

12 LJUSDALS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 12 SN 161/ Områdesbestämmelser för Kristofers i Stene 3:19, Järvsö Nämnden informeras om upprättat förslag till områdesbestämmelser för Kristofers i Stene 3:19 i Järvsö. Områdesbestämmelserna upprättas för att förankra och försvara världsarvet och dess bevarande i bygden. Beslutsunderlag Se samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll , 68. Yrkande Maj-Britt Tönners, C, Tommy Borg, S, Bo Bergkvist, M, Stefan Andersson, M och Hans- Olov Wernersson, Srd: Bifall till arbetsutskottets förslag. 1. Utsända områdesbestämmelserna på samråd.

13 LJUSDALS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 13 SN 162/ Områdesbestämmelser för Karls i Bondarv 8:7 i Järvsö Nämnden informeras om upprättat förslag till områdesbestämmelser för Karls i Bondarv 8:7, Järvsö. Områdesbestämmelserna upprättas för att förankra och försvara världsarvet och dess bevarande i bygden. Beslutsunderlag Se samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskottets protokoll , 69. Yrkande Maj-Britt Tönners, C, Tommy Borg, S, Bo Bergkvist, M, Stefan Andersson, M och Hans- Olov Wernersson, Srd: Bifall till arbetsutskottets förslag. 1. Utsända områdesbestämmelserna på samråd.

14 LJUSDALS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 14 Plan 1/ Detaljplan för cirkulationsplats Rv 84, Smedsgatan i Ljusdal Nämnden informeras om upprättat förslag till detaljplan för cirkulationsplats Rv 84, Smedsgatan i Ljusdal och för de yttranden som inkommit under samrådstiden. Ombyggnationen till cirkulationsplats öster om Ljusdals tätort är en etapp i projektet med anläggning av väg 84 med en ny bro över Ljusnan. Beslutsunderlag Se samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll , 70. Yrkande Mikael Robertsson, S, Tommy Borg, S, Bertil Skoog, Fp, Bo Bergkvist, M, Stefan Andersson, M och Hans-Olov Wernersson, Srd: Bifall till arbetsutskottets förslag. 1. Besluta att detaljplanen ställs ut.

15 LJUSDALS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 15 SN 74/ Ändring av detaljplan på del av Kläppa 2:7 i Ljusdal Samhällsbyggnadsnämnden har den fått i uppdrag av kommunstyrelsen att upprätta förslag till ändring av detaljplan på del av fastigheten Kläppa 2:7. Ägaren till Gärde 2:29 vill förvärva del av kommunens mark, Kläppa 2:7, för att etablera småindustritomter norr om Hudiksvallsvägen. Planen är att iordningsställa tre tomter för småindustri och en tomt för bostadshus. Beslutsunderlag Se samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll , 71. Se kommunstyrelsens protokoll Se samhällsplanerings skrivelse, daterad Yrkande Maj-Britt Tönners, C, Stefan Andersson, M, Christer Sjöström, M, Bo Bergkvist, M, Bertil Skoog, Fp, Tommy Borg, S, Mikael Robertsson, S och Hans-Olov Wernersson, Srd: Bifall till arbetsutskottets förslag. 1. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta förslag till ändring av detaljplan på del av fastigheten Kläppa 2:7 på sökandens bekostnad.

16 LJUSDALS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida SN 82/ Järvsö Ishockeyklubbs ansökan om förvärv av del av Stene 9:1 i Järvsö Järvsö Ishockeyklubb inkommer med skrivelse, daterad med anhållan om förvärv av mark från del av Stene 9:1 i Järvsö för sin ishockeyarena. I steg två avser man att bygga ihop arenan med övriga byggnader till en MultiArena. Markhandläggare Inger Bengtsson redogör för upprättat förslag till köpeavtal. Beslutsunderlag Se samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll , 72. Yrkande Maj-Britt Tönners, C, Christer Sjöström, M, Bo Bergkvist, M, Stefan Andersson, M Mikael Robertsson, S och Hans-Olov Wernersson, Srd: Bifall till försäljning enligt avtal. 1. Hos kommunstyrelsen godkänna försäljning enligt köpeavtal.

17 LJUSDALS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Ang slamlagun vid Bränta Upptas frågan angående slamlagunen vid Bränta och frågan om en flyttning av denna slamlagun. 1. Ge renhållningen i uppdrag att utreda slamlagunen vid Bränta och en annan placering av denna.

18 LJUSDALS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Förslag till Renhållningstaxor fr o m 2008 Föreligger förslag till renhållningstaxor för renhållningsavgifter och Åkerslunds ÅVC. Föreslå kommunfullmäktige: 1. Anta upprättat förslag till renhållningstaxor att gälla fr o m

19 LJUSDALS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Förslag till taxor och avgifter för Fritidsenhetens hallar/anläggningar för 2008 Föreligger förslag till taxor och avgifter för fritidsenhetens hallar och anläggningar. Föreslå kommunfullmäktige: 1. Anta upprättat förslag till taxor och avgifter för fritidsenhetens hallar och anläggningar att gälla fr o m

20 LJUSDALS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida SN Remiss: Ang motion från Helena Franzén ang utformning av ett lokalt konkurrensprogram Kommunstyrelseförvaltningen har översänt remiss med anledning av Helena Franzéns motion gällande utformning av ett lokalt konkurrensprogram med tydliga riktlinjer för alternativa driftsformer för Ljusdals kommun. Beslutsunderlag Se samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll , 73. Yrkande Maj-Britt Tönners, C, Christer Sjöström, M, Bo Bergkvist, M och Stefan Andersson, M: Tillstyrka motionen. 1. Tillstyrka motionen.

21 LJUSDALS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kursinbjudningar Föredrages diverse kursinbjudningar för samhällsbyggnadsnämndens kännedom. Kursinbjudningarna läggs till handlingarna.

22 LJUSDALS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Delgivningar Följande beslut delges vid dagens sammanträde. 1. Kommunfullmäktiges beslut , ang detaljplan för del av Ljusdals-Ede 4:59 m fl (Kvarndammen). Ovannämnda beslut läggs till handlingarna.

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Beslutande: Allan Cederborg (M) ordförande Victoria Andersson (M) ersättare för Nathalie Häll (M) Monika Ingerhed (C) ersättare

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S)

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:50 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Jaana Hertzman (C) tjg ers Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Gunnar Nilsson, kommunsekreterare Tomas Rikse, kommunchef

Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Gunnar Nilsson, kommunsekreterare Tomas Rikse, kommunchef Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Tid och plats: ande: Onsdagen den 18 juni kl 18-21, Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad. Se bifogad närvarolista Övriga närvarande: Gunnar Nilsson, kommunsekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Enligt förteckning. Enligt förteckning

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Enligt förteckning. Enligt förteckning 1(25) Plats och tid Folkets Hus, Nynäshamn kl 19.00-21:15 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Kommunstyrelseförvaltningen,

Läs mer

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-20:50 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Björn Brink (C) ordf Stina Michelson (S) 59-66 Olle Fack (C) Örjan Fridner (S) Helena Brink (C) Jenny

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Plats och tid Björnekullasalen 18.00-20.50 ajournering 20.00-20.15

ÅSTORPS KOMMUN Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Plats och tid Björnekullasalen 18.00-20.50 ajournering 20.00-20.15 Sammanträdesdatum 2009-09-02 1 (15) Plats och tid Björnekullasalen 18.00-20.50 ajournering 20.00-20.15 Beslutande Ronny Sandberg (s) ordf. Hans-Ingvar Jönsson (c) Gösta Hellman (m) Gunilla Karlsson (s)

Läs mer

Se bifogade deltagarförteckning

Se bifogade deltagarförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2008-02-28 1 (21) Plats och tid Grand Konferens, Hörsalen, kl 18.30 20.45 Beslutande Se bifogade deltagarförteckning Övriga deltagare Stadssekreteraren Bo Wennström

Läs mer

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-11:40 Beslutande Lars Molin (M), ordförande Yvonne Oscarsson (V) Harald Noréus (FP) Markus Evensson (S), 33-47 och 49-54 Örjan Fridner,

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 15 Sammanträdesdatum Bildningsnämnden 2013-01-09. Sammanträdet ajourneras mellan kl. 18.30 18.

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 15 Sammanträdesdatum Bildningsnämnden 2013-01-09. Sammanträdet ajourneras mellan kl. 18.30 18. TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 15 Plats och tid Torskolans bibliotek, onsdagen den 9 januari 2013 kl. 17.30 18.55 Sammanträdet ajourneras mellan kl. 18.30 18.35 Beslutande Övriga deltagande

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (40) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Tomas Lund (sd) Tj ers för Gudrun Johansson (sd)

Tomas Lund (sd) Tj ers för Gudrun Johansson (sd) Sammanträdesprotokoll 1(25) 2012-04-12 Fritid- och kulturnämnden Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-12.30 Beslutande Nils Ingmar Thorell (fp) Claes Diurhuus-Gundersen (m) Håkan Robertsson

Läs mer

Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 89-99. Hanna Evelyndotter (MP) Thomas Johnsson (M) Mikaela Brentel (M)

Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 89-99. Hanna Evelyndotter (MP) Thomas Johnsson (M) Mikaela Brentel (M) Kommunfullmäktige 2015-06-1616 1(18) Plats och tid Thalia, Folkets Hus i Alvesta 16 juni 2015 kl. 09.00 13.00 Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 Justerade paragrafer 89-99

Läs mer

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13.

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13. Plats och tid Sal Balder, Valhall, kl. 18.30-22.00 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80 Per-Inge Pettersson Lizette

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-11-22 1. Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30

Kommunfullmäktige 2010-11-22 1. Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30 SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2010-11-22 1 Plats och tid Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30 Beslutande Se blad nr 2 Övriga deltagare Lina Axelsson Torkel Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-18 1(31) Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn. lokal: Landsort kl. 08:30-09:35 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Harry Bouveng (M) och Daniel Adborn (FP)

Läs mer

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00.

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Victoria Andersson (M) Maud Jonsson (FP)

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Plats och tid: 429, 2014-02-19, kl. 08:30-09:40 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Ersättare:

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (20) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-09.30, 09.35-11.10 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga

Läs mer

Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35

Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35 Kommunstyrelsen 2015-02-03 1(16) Plats och tid Salen, Centralplan1, Alvesta 3 februari 2015 kl. 09.00 12.40 Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35 Justerade paragrafer 1-13 ande Per Ribacke (S), ordf.

Läs mer

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum 2005-03-23 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna onsdagen

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2014-05-27

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2014-05-27 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Stadshusets sessionssal, kl 13:00-15:50 Ordförande: Mats Helmfrid (M) Vice ordförande: Christer Wallin (M) 2:e vice ordförande: Anders Almgren (S) Ledamöter: Ronny

Läs mer

Kommunfullmäktige i Osby kommun kallas till sammanträde i Parkskolans matsal, Osby, måndagen den 21 mars 2011, klockan 19.00

Kommunfullmäktige i Osby kommun kallas till sammanträde i Parkskolans matsal, Osby, måndagen den 21 mars 2011, klockan 19.00 Kommunfullmäktige 2010-03-11 KUNGÖRELSE Kommunfullmäktiges sammanträde den 21 mars 2011 Kommunfullmäktige i Osby kommun kallas till sammanträde i Parkskolans matsal, Osby, måndagen den 21 mars 2011, klockan

Läs mer

Birgitta Luoto Carl-Inge Lingberg Daniel Johansson Björn Johansson Viktor Uhlin Agneta Höglander Ann-Sophie Nygren, 18-22 (S)

Birgitta Luoto Carl-Inge Lingberg Daniel Johansson Björn Johansson Viktor Uhlin Agneta Höglander Ann-Sophie Nygren, 18-22 (S) 1(19) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15-15.40 Beslutande Inge Ståhlgren (S) Jimmy Gustavsson, 12-17 (S) Jan Widegren (M) Birgitta Luoto (S) Carl-Inge Lingberg

Läs mer

Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40

Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40 2009-10-21 1 (48) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40 Beslutande Christer Akej (M), ordförande Karl-Erik Olsson (S) Håkan Erlandsson (C), kl 09.00-12.30; 13.30-16.40 Egon Carlsson (SJVP)

Läs mer

Olle Ytterberg och Jonas Stenzelius

Olle Ytterberg och Jonas Stenzelius Kommunfullmäktige 2009-11-26 Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl 18.00-20.55 Beslutande Övriga deltagare Olle Ytterberg (s), Ingrid Noord-Silversten (s), Agneta Bode (s), Kjell Persson (s), Seija Tasala

Läs mer

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 20.53 1 (14) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare

Läs mer