NY LAGSTIFTNING Vilka förändringar kan väntas från den nya regeringen?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NY LAGSTIFTNING Vilka förändringar kan väntas från den nya regeringen?"

Transkript

1 NR 16 DECEMBER 2006 REDAKTÖR: Jur.kand. Jenny Welander ANSVARIG UTGIVARE: Advokat Magnus Wallander Stockholm KONTAKTPERSONER: Advokat Magnus Wallander, Stockholm Advokat Henric Diefke, Göteborg Advokat Madeleine Rydberger, Malmö Dr. Christian Bloth, Rechtsanwalt, Frankfurt NY LAGSTIFTNING Vilka förändringar kan väntas från den nya regeringen? Den 6 december antog riksdagen regeringens budgetproposition för 2007, vilken bl.a. speglar den arbetsmarknadspolitik som den nya regeringen avser att bedriva. Även om den nya regeringen vill behålla den svenska modellen kan dock en del förändringar väntas, varav vissa kommer att börja gälla redan den 1 januari 2007 medan andra är av mer långsiktig karaktär. Tillsvidareanställning skall alltjämt vara huvudregel på den svenska arbetsmarknaden. Regeringen har dock för avsikt att riva upp delar av de ändringar i lagen om anställningsskydd (LAS) som antogs av riksdagen i våras och som ännu inte har trätt i kraft (se våra tidigare nyhetsbrev nr 14 och 15). Av budgetpropositionen framgår att bland annat följande förändringar kan förväntas: Fri visstidsanställning skall vara möjlig hos samma arbetsgivare under högst 24 månader under en femårsperiod (istället för 14 månader under en femårsperiod som beslutades i våras), säsongsanställning skall återinföras som anställningsform, - företrädesrätt till återanställning skall inträda efter sammanlagt 12 månaders anställningstid (i stället för sex månader under en tvåårsperiod som beslutades i våras), de regler i LAS som ger arbetstagare över 45 år rätt att i vissa situationer tillgodoräkna sig dubbel anställningstid skall slopas, förbud mot åldersdiskriminering skall införas och en samordning av de nuvarande diskrimineringslagarna samt en sammanslagning av diskrimineringsombudsmännen till en myndighet, i enlighet med Diskrimineringskommitténs förslag, skall genomföras, och betänkandet Stärkt rätt till heltidsanställning (se vårt tidigare nyhetsbrev nr 13) kommer inte att genomföras. Redan från den 1 januari 2007 införs så kallade nystartsjobb. Nystartsjobben innebär att arbetsgivare inom privata näringslivet samt offentliga arbetsgivare som bedriver affärsverksamhet blir berättigade till en subvention motsvarande arbetsgivaravgiften vid anställning av följande kategorier av personer: - Personer som har varit arbetslösa, deltagit i arbetsmarknadspolitiska program, eller försörjts genom sjukpenning eller sjuk- eller aktivitetsersättning i mer än ett år. Subventionen lämnas under lika lång tid som personen varit utan arbete, dock längst under fem år, med undantag för personer över 55 år för vilka subvention kan erhållas under maximalt 10 år. Ungdomar i åldern år som varit arbetslösa eller deltagit i arbetsmarknadspolitiska program i minst 6 månader. Subventionen gäller längst under ett år. Asylsökande som fått uppehållstillstånd, kvotflyktingar samt dessa gruppers anhöriga under de tre första åren efter det att uppehållstillstånd beviljats. LAS kommer att vara tillämplig på nystartsjobben. En jobb- och utvecklingsgaranti för långtidsarbetslösa och ungdomar skall införas, liksom en nedsättning av arbetsgivaravgifter för ungdomar mellan 19 och 24 år. En rad i nuläget existerande insatser, exempelvis friår, plusjobb och utbildningsvikariat, kommer att avskaffas. Vidare framgår att en rad myndigheter skall läggas ned eller reformeras. Bland annat skall Arbetsmarknadsverket reformeras och göras till en enhetlig myndighetsorganisation, vilket får till följd att Arbets- sid 1

2 marknadsstyrelsen och länsarbetsnämnderna läggs ned. (Prop. 2006/07:1) Kontaktperson: Jur.kand. Jenny Welander, e-post Arbetstagarinflytande i gränsöverskridande fusioner Den s.k. medverkansutredningen föreslår i sitt betänkande att de arbetsrättsliga bestämmelserna om information och arbetstagarnas rätt till medverkan vid gränsöverskridande fusioner av bolag med begränsat ansvar (Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/56/EG av den 26 oktober 2005) skall implementeras i svensk rätt genom en ny lag. De regler som föreslås motsvarar i huvudsak de regler som gäller för arbetstagarinflytande i europabolag. En förhandlingsdelegation för arbetstagarna skall inrättas och förhandlingar om ett avtal om medverkan i det övertagande företaget inledas. Detta avtal skall behandla vissa angivna punkter, såsom det huvudsakliga innehållet i en ordning för medverkan, vilka förfaranden som skall användas samt avtalets löptid. (SOU 2006:97) Kontaktperson: Jur.kand. Anna Duvander, e-post: PÅGÅENDE INTRESSANTA TVISTER Hade Coop rätt att sänka lönerna? Handelsanställdas förbud ( Förbundet ) har stämt Coop Sverige AB ( Coop ) inför Arbetsdomstolen (AD) för brott mot tillämpligt kollektivavtal. Målet befinner sig för närvarande enbart på ett förberedande stadium och s.k. muntlig förberedelse för förhandling förväntas hållas först i marsapril nästa år. Målet handlar om huruvida Coop haft rätt att sänka lönerna för elva tjänstemän i samband med en omorganisering av bolagets ledningsstruktur. Utgångspunkten, vilken återspeglar allmänna kontraktsrättsliga principer, är att en arbetsgivare inte ensidigt kan ändra anställdas anställningsvillkor. Ändringar får inte heller göras i strid mot gällande kollektivavtal. Det förefaller vara ostridigt i målet att tillämpligt kollektivavtal inte medger någon lönesänkning. Av kollektivavtalet framgår dock att lönesättningen skall vara individuell och differentierad samt att hänsyn skall tas till respektive befattning. Avgörande för utgången i målet synes därför vara huruvida AD finner att de elva berörda arbetstagarna har erhållit nya tjänster eller ej. Det rör sig om vad som i arbetsrättsliga sammanhang brukar kallas omreglering av anställningsavtal. Förbundet gör gällande att tjänsterna inte på något sätt har förändrats och att omorganiseringen enbart inneburit en förändring av de anställdas tjänstetitel. Enligt Förbundet är de nya tjänsternas arbetsinnehåll, tjänsteställning, befogenheter och krav detsamma som tidigare. Coop å sin sida gör gällande att de elva arbetstagare som målet berör erbjudits och accepterat nya befattningar i bolaget. Coop anser att omorganisationen har inneburit att vissa befattningar har försvunnit och ersatts med helt nya befattningar med nya mer begränsade ansvarsområden. Det kan noteras att oavsett om AD skulle finna att det rör sig om nya befattningar eller inte och om sänkningen av lönerna har skett i enlighet med tillämpligt kollektivavtal, så måste Coop visa att de anställda faktiskt har erbjudits och accepterat nya befattningar. Vidare kan noteras att om en arbetsgivare vill vidta ändringar av villkor i befintligt anställningsavtal och den anställde motsätter sig sådan ändring, är det enda alternativet för arbetsgivaren att säga upp det befintliga kontraktet och erbjuda arbetstagaren ett nytt kontrakt. Uppsägning av ett anställningsförhållande kan enbart göras om det föreligger saklig grund i enlighet med LAS. Omreglering av anställningsavtal mot den anställdes vilja kräver således (i) saklig grund för uppsägning av det gällande anställningskontraktet samt (ii) att den anställde godkänner det omreglerade anställningsavtalet. Den sistnämnda punkten innebär att uppsägningsbesked samt erbjudande om anställning på nya villkor måste lämnas till berörda arbetstagare. Vidare föreligger skyldighet att förhandla enligt medbestämmandelagen (MBL) med berörda arbetstagarorganisationen angående omregleringen. Ändringarna får inte heller vara diskriminerande. I förevarande fall är det ostridigt att Coop har MBL-förhandlat själva omregleringen. Det är vidare möjligt att saklig grund för uppsägning föreligger. Däremot saknas uppgift om huruvida uppsägningsbesked och erbjudande om anställning på nya villkor har lämnats till arbetstagarna ifråga. Vi fortsätter att bevaka målet och återkommer med ytterligare information i kommande nyhetsbrev. (Arbetsdomstolen mål nr A 195/06) Kontaktperson: Jur.kand. Sabina Axelsson, e-post Den negativa föreningsfriheten prövas av Göteborgs tingsrätt och Europadomstolen Föreningsfriheten är enligt regeringsformen en del av de grundläggande fri- och sid 2

3 rättigheterna och innebär frihet att sammansluta sig med andra för allmänna eller enskilda syften. Skyddet för föreningsfriheten enligt regeringsformen har utformats så att det enbart gäller vertikalt mot det allmänna, dvs. stat eller kommun, och inte i förhållande till enskilda, som fack- och arbetsgivarföreningar. Föreningsfriheten brukar delas in i en positiv och en negativ sida. Den positiva föreningsfriheten skyddar i princip rätten att bilda och ansluta sig till föreningar och rätten för dessa föreningar att verka. Den negativa föreningsfriheten definierar man som rätten att inte tvingas tillhöra eller stödja en förening eller att särbehandlas för att man valt att stå utanför. MBL behandlar, enligt rättspraxis, enbart den positiva och inte den negativa föreningsrätten. Sedan 1995 utgör emellertid Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen) svensk lag, och enligt Europadomstolens praxis anses Europakonventionen skydda såväl positiv som negativ föreningsfrihet. Just nu pågår flera mål som rör den negativa föreningsfriheten. Vid Göteborgs tingsrätt hölls den 17 oktober 2006 ett förberedande sammanträde i ett mål rörande fem icke fackligt anslutna kvinnor som sades upp på grund av arbetsbrist när deras arbetsgivare med stöd av arbetsgivarförbundet Almega kom överens med fackförbundet HTF om en så kallad avtalsturlista, vilket medgavs enligt tillämpligt kollektivavtal. Hade arbetsgivaren istället tillämpat principen sist in, först ut enligt LAS, hade fyra av dem fem kvinnorna fått stanna kvar. I syfte att få HTF:s godkännande till avsteg från turordningsreglerna i LAS betalade företaget 50 extra månadslöner, som HTF fick fördela mellan dem som sades upp. Avtalsturlistan innebar att de fem kvinnorna sades upp först, medan de extra 50 månadslönerna huvudsakligen fördelades bland de uppsagda arbetstagare som var facklig anslutna. Till exempel fick en av de fem kvinnorna som hade jobbat i nio år en månadslön, medan en HTF-medlem som hade jobbat lika länge fick nio månadslöner. De fem kvinnorna nekades rätten att förhandla sina uppsägningsvillkor själva eftersom avtalsturlistan, enligt svensk rätt, även binder icke fackligt anslutna arbetstagare. Kvinnorna kräver nu genom Centrum för rättvisa skadestånd på belopp mellan och kronor, för både den ekonomiska skada de har lidit och den kränkning det innebar att bli diskriminerad för att de valt att inte vara med i facket. Förhandling vid Göteborgs tingsrätt kommer att hållas under (Göteborgs tingsrätt mål nr T ) Även i Europadomstolen pågår ett mål angående den negativa föreningsfriheten. Målet gäller frågan om granskningsavgift enligt kollektivavtal kan påföras icke fackligt anslutna arbetstagare utan att detta utgör en kränkning av bl. a. den negativa föreningsrätten. De fem klagande i målet var inte medlemmar i något fackförbund, medan deras tidigare arbetsgivare var medlem i Sveriges Byggindustrier. Arbetsgivaren träffade en överenskommelse med Sveriges Byggarbetareförbundets lokala avdelning, Byggettan, om granskningsarbete av löneunderlagen innebärande bl.a. att arbetsgivaren skulle ta ut granskningsavgift genom löneavdrag och betala avgiften till Byggettan sex gånger om året. De fem klagande begärde att avdrag inte skulle göras från deras löner, eftersom de inte var fackligt anslutna. AD fann att de aktuella löneavdragen inte kränkte de klagandes rättigheter enligt Europakonventionen. I Europadomstolen anför de fem arbetstagarna och Sveriges Byggindustrier att deras negativa föreningsrätt enligt Europakonventionen kränktes eftersom avgiften var att jämställa med ett påtvingat medlemskap i fackförbundet och ett bidrag till fackförbundets allmänna verksamhet. Vidare hävdar de att de genom avgiften kom att stödja fackförbundets politiska program som de inte instämde i. Huvudförhandlingen hölls den 20 juni 2006 och dom i målet väntas runt årsskiftet. (Europadomstolen mål nr 75252/01, Evaldsson m.fl. mot Sverige) Kontaktperson: Rechtsanwältin och EU-Advokat Kerstin Kamp-Wigforss, e-post NYTT FRÅN ARBETS- DOMSTOLEN Uppsägning på grund av sjukdom och arbetsgivarens rehabiliteringsansvar Arbetsdomstolen har i ett flertal fall prövat frågan om sjukdom och därmed sammanhängande nedsättning i arbetsförmågan kan utgöra saklig grund för uppsägning. Utgångspunkten är att den sjuke arbetstagaren har ett förstärkt anställningsskydd. Ett viktigt undantag är dock om nedsättningen av arbetsförmågan är varaktig och dessutom så väsentlig att arbetstagaren inte längre kan utföra något arbete av betydelse. För att uppsägning skall kunna ske krävs vidare att arbetsgivaren fullgjort sin rehabiliteringsskyldighet enligt arbetsmiljölagen och lagen om allmän försäkring. I detta ligger bl.a. att arbetsgivaren måste överväga om det är möjligt att ändra arbetsorganisationen och därigenom möjliggöra för arbetstagaren att vara kvar. Det kan också vara fråga om att tillhandahålla tekniska hjälpmedel. En svetsare vid ett mindre tillverkningsföretag hade varit sjukskriven på grund av förslitningsskador i axlarna under knappt 2,5 år. Arbetsgivaren sade då upp honom sid 3

4 på grund av personliga skäl hänförliga till hans sjukdom. Parterna var överens om att den anställde vid uppsägningstidpunkten inte kunde utföra sitt arbete som svetsare på det sätt han gjort före sjukskrivningen. Arbetsförmågan ansågs därmed varaktigt nedsatt. Däremot ansåg AD det inte vara utrett vilka arbetsuppgifter som svetsaren faktiskt klarade av att utföra. Det var därmed oklart om det var möjligt att öka arbetsförmågan efter arbetsträning, arbetsanpassning och med hjälp av tekniska hjälpmedel. En sådan oklarhet går ut över arbetsgivaren. AD fann sålunda att saklig grund saknades. I fallet kan noteras att ett antal rehabiliteringsåtgärder vidtagits. AD preciserade inte vilka ytterligare åtgärder som krävts. En för arbetsgivaren försvårande omständighet förefaller dock vara att arbetstagaren och hans fackliga organisation inte i tillräckligt hög grad involverats i den ergonomiska utredningen. Vidare framhöll AD att det är viktigt att först klargöra om det finns förutsättningar för återgång i tjänst vid det egna bolaget, innan utredningen inriktas mot att möjliggöra för arbetstagaren att få arbete på annat håll. Att svetsaren valt att inte medverka till sistnämnda åtgärder ansågs sakna betydelse, eftersom bolaget inte till fullo utrett möjligheterna till återgång i tjänst vid bolaget. Avslutningsvis skall i detta sammanhang noteras att arbetsgivarens rehabiliteringsskyldighet normalt är begränsad till sådana åtgärder som syftar till återgång i arbete hos arbetsgivaren. (AD 2006 nr 90) Kontaktperson: Maria Gill, advokat och Professional Development Lawyer, e-post Vägande skäl för förflyttning av arbetstagare mot dennes vilja? En anställd förflyttades under våren 2004 från sin placering som tillsvidareanställd lärare vid Knutby skola, först tillfälligt till Almunge skola och sedan fr.o.m. höstterminen 2004 till Vaksalaskolan i Uppsala. Mellan arbetsgivaren Uppsala kommun och Lärarförbundet, i vilket arbetstagaren var medlem, gällde kollektivavtal, bl.a. Allmänna bestämmelser, AB 01. I det aktuella avtalet återfanns bl.a. följande bestämmelse: Vid stadigvarande förflyttning av arbetstagare ska beaktas, att vägande skäl ska finnas för att förflytta arbetstagaren mot hennes eller hans önskan. Lärarförbundet gjorde gällande att förflyttningen av läraren, som genomfördes efter det uppmärksammade Knutby-mordet och den intensiva massmediabevakning som följde på detta, skedde på grund av lärarens medlemskap i Filadelfiaförsamlingen i Knutby och att det saknades sådana vägande skäl som avsågs i kollektivavtalet. Enligt kommunen föranleddes förflyttningen av vägande skäl som hade att göra med verksamheten vid Knutby skola; minskande elevunderlag för läsåret 2004/2005 samt en omorganisation som innebar dels att det inte längre skulle förekomma klasser med blandade åldersgrupper, dels att det infördes ett strikt krav på behörighet för klasslärare. AD konstaterade att det låg i den aktuella bestämmelsens natur att det vid tvist om tillämpningen av bestämmelsen ankom på arbetsgivaren att åberopa de omständigheter som enligt dennes mening utgjorde vägande skäl för förflyttningen, samt att även bevisbördan rörande de faktiska förhållanden som var av betydelse för bedömningen borde ligga på arbetsgivaren. Då kommunen inte bestred förbundets påstående att det var fråga om en stadigvarande förflyttning som beslutades mot lärarens vilja inskränkte sig AD:s prövning till frågan om det förelegat vägande skäl för åtgärden. AD konstaterade att elevunderlaget enligt prognosen för 2004/2005 skulle minska endast marginellt, att antalet årsanställda lärare under läsåret var nästan precis detsamma som under det föregående läsåret samt att den aktuella läraren ersattes av en annan lärare. Avseende kommunens hänvisning till att läraren var obehörig konstaterade AD att följden av omplaceringen blev att hon, fortfarande som obehörig lärare, kom att utföra sitt arbete vid en annan skola i samma kommun. Enligt AD förelåg det mot denna bakgrund inte vägande skäl för förflyttning av läraren. AD fann istället att omplaceringen beslutades mot bakgrund av lärarens medlemskap i Filadelfiaförsamlingen och överväganden som efter Knutby-mordet gjordes i fråga om den värdegrund som omfattades av lärarna vid skolan. Vid den MBL-förhandling som föregick beslutet om omplacering till Vaksalaskolan angav nämligen kommunen att rektor ej längre har förtroende för nämnda lärare efter de händelser som arbetsgivaren redogjort för. Enligt AD rådde knappast något tvivel om att de händelser som avsågs var mordet och mordförsöket i Knutby. Vidare pekade AD dels på att rektorn i skriftlig information till elevernas föräldrar den 16 januari 2004 bl.a. uppgivit att omflyttningar av personal skulle komma att ske med syfte att säkerställa att styrdokument i form av läroplaner och skollag skulle efterlevas, dels på att kommunen den 28 april 2004 skriftligen informerade sid 4

5 föräldrarna om att en oberoende tillsynsgrupp granskat skolan med fokus på värdegrundsfrågor och att kommunen, utifrån dessa rapporter, bl.a. beslutat förflytta tre personer i personalgruppen till andra arbetsplatser. Att det verkliga skälet för kommunens handlande var hänförligt till lärarens medlemskap i Filadelfiaförsamlingen gjorde att kollektivavtalsbrottet, enligt AD, framstod som extra allvarligt. Läraren tilldömdes ett allmänt skadestånd om kronor och det allmänna skadeståndet för förbundets del bestämdes till kronor. (AD 2006 nr 104) Kontaktperson: Jur.kand. Ola Axelsson, e-post Mail med kritik var grund för avskedande I målet var fråga om en idrottsförening haft grund för avskedande av en anställd sedan denne skickat ut två med kritik mot personer i föreningens styrelse. I samband med en förskingring i föreningen uppstod motsättningar mellan kansliets personal och ledningen om hur man skulle informera om händelsen. Den anställde gav genom utskick av två uttryck för sitt missnöje. Det första et sände han från sin egen dator till alla ishockeyklubbar som var medlemmar i föreningen med kopia till föreningens vice ordförande. Därefter stängdes hans tjänstedator av. Den anställde skickade dock ytterligare ett , denna gång från en kollegas dator. et var adresserat till en stor krets inom Idrottssverige. Samma dag stängdes han av från arbetsplatsen och två dagar senare avskedades han. Den anställde gick till domstol och yrkade att avskedandet skulle ogiltigförklaras. Enligt anställningsavtalet är en arbetstagare skyldig att vara lojal mot sin arbetsgivare. En arbetstagare har dock, i linje med den allmänna yttrandefriheten, rätt att framställa viss kritik mot sin arbetsgivare. Det finns emellertid begränsningar i kritikrätten hänförliga till den anställdes befattning och kritikrätten får aldrig övergå i hot mot arbetsgivaren. Ju högre befattning, desto större krav får arbetsgivaren ställa på lojalitet. AD konstaterade inledningsvis att den anställde i och för sig inte hade en högre befattning hos föreningen, men att hans tjänst innebar att han hade en förtroendeställning hos föreningen. Vidare fann AD att den anställdes första hade en aggressiv, kränkande och osaklig ton och att hans andra innehöll beskyllningar och formuleringar som skulle kunna uppfattas som förtäckta hot mot en annan anställd. Den anställde hade inte agerat i hastigt mod och det var särskilt allvarligt att han skickat det andra et från en annan medarbetares dator. Genom den stora spridningen av informationen och de effekter som hans fick för föreningen i form av oro och ryktesspridning bland medlemmar och sponsorer, bedömdes att den anställde grovt åsidosatt sina åligganden mot föreningen och att han brustit i sin lojalitetsplikt gentemot arbetsgivaren på så vis att det funnits grund för avskedande. (AD 2006 nr 103) Kontaktperson: Jur.kand. Anna Duvander, e-post Otydlighet om skälen för grund för avstängning och uppsägning - brott mot förhandlingsskyldighet En undersköterska anställd vid ett kommunalt äldreboende i Göteborg sades upp från sin anställning med hänvisning till personliga skäl. Den anställdes fackförbund väckte talan vid AD och yrkade att uppsägningen skulle förklaras ogiltig. Arbetsgivaren, som var Göteborgs stad, medgav talan och genom deldom ogiltigförklarades uppsägningen. Staden valde dock att tillämpa regleringen i 39 LAS och betala ut skadestånd till den anställde, varpå anställningsförhållandet upplöstes. Den anställde hade varit arbetsbefriad och avstängd från sitt arbete från tiden för uppsägningen fram till deldomen. Under den tiden hade en MBL-förhandling om uppsägningen och två om avstängningen hållits. Det nu aktuella målet avser huruvida arbetsgivaren hade brutit mot förhandlingsskyldigheten enligt MBL genom att inte argumentera för sin sak vid de tre förhandlingstillfällena. AD fann att staden hade brutit mot förhandlingsskyldigheten enligt MBL genom att vid förhandlingstillfällen inte ge någon närmare beskrivning av vad som låg till grund för uppsägningen respektive avstängningen. AD framhöll att för att en förhandling skall vara meningsfull skall båda parter klart ange och motivera sin ståndpunkt i sak. Enligt AD kunde detta betyda att parten måste lämna närmare upplysningar som är ägnade att belysa grunden för partens inställning, exempelvis beskriva händelseförlopp eller uppge vilka personer som varit berörda. AD förpliktade Göteborgs stad att utge skadestånd till den anställde. (AD 2006 nr 100) Kontaktperson: Jur.kand. Maria Tholin, e-post sid 5

6 Rotfruktsallergisk präst blev diskriminerad En präst inom Svenska kyrkan sökte tjänst som missionär i Brasilien. Kyrkan ansåg dock att prästen inte kunde komma i fråga för tjänsten eftersom han led av rotfruktsallergi. Enligt kyrkan skulle missionärsuppdraget utsätta prästens hälsa för en allt för stor risk. Frågan i målet kom i huvudsak att handla om kyrkan gjort sig skyldig till brott mot lagen om diskriminering i arbetslivet på grund av funktionshinder. I AD framkom att prästen inte hade haft några allergireaktioner sedan år 2001, att hans allergireaktion vid intag av rotfrukter bestod av klåda samt yrsel orsakade av blodtrycksfall samt att han genom medicinering kunde få reaktionen att omedelbart upphöra. Mannens allergi var således inte förenad med livsfara. Arbetet som missionär i Brasilien skulle därför inte ha utsatt mannens hälsa för sådana särskilda hälsorisker som en arbetsgivare har rätt att beakta. Mannen hade därmed sakliga förutsättningar för arbetet och hade således befunnit sig i en jämförbar eller likartad situation som andra sökande. Kyrkan hade aldrig utfört en objektiv och individuell bedömning av prästens förutsättningar att inneha den aktuella tjänsten utan i stället företagit en generell bedömning utifrån hans allergi. AD ansåg därför att kyrkan hade gjort sig skyldig till direkt diskriminering när den nekade prästen tjänstgöring. (AD 2006 nr 97) Kontaktperson: Jur.kand. Sofia Karlsson, e-post Saklig grund på grund av arbetsbrist på förskola? Efter diverse brister i barnsäkerheten vid en privatägd förskola sade flera av barnens föräldrar upp sina barnomsorgsplatser. Bolaget som drev förskolan befarade att verksamheten skulle tvingas läggas ned och sade därför upp sin enda anställde på grund av arbetsbrist. I andra hänseenden agerade emellertid bolaget på sätt som indikerade att man avsåg driva förskolan vidare. Bl.a. hade man ansökt om barnomsorgspeng för verksamheten. Tvist uppkom angående om arbetsbrist verkligen förelegat. AD konstaterade att domstolen inte vanligtvis ifrågasätter en arbetsgivares behov av att säga upp personal på grund av planerade inskränkningar i verksamheten. Ytterst är det istället arbetsgivarens egen bedömning av behovet att genomföra en verksamhetsinskränkning som avgör om arbetsbrist föreligger. När en arbetsgivare väger samman de faktorer som leder till ett minskat respektive ökat behov av personal skall enligt AD emellertid endast sådana förhållanden som med säkerhet kan överblickas tas i beaktande. Förhållanden som endast med viss större eller mindre sannolikhet kommer att inträffa får däremot inte ligga till grund för uppsägningar, då detta skulle kunna leda till uppsägningar för säkerhets skull. Utredningen i målet visade endast att bolaget känt oro för att verksamheten skulle behöva läggas ner. Däremot hade inget beslut fattats eller annan åtgärd vidtagits som visade att bolaget faktiskt avsåg att genomföra en nedläggning. AD fann följaktligen att det inte hade förelegat arbetsbrist vid tidpunkten för uppsägningen. Bolaget ådömdes att betala ett allmänt skadestånd om konor till den anställde för den felaktiga uppsägningen. (AD 2006 nr 92) Kontaktperson: Jur.kand. Johan Fredriksson, e-post MANNHEIMER SWARTLINGS ARBETSRÄTTSGRUPP ÖNSKAR EN GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR Kontaktuppgifter: STOCKHOLM Magnus Wallander Tel nr E-post GÖTEBORG Henric Diefke Tel nr E-post MALMÖ Madeleine Rydberger Tel nr E-post FRANKFURT Christian Bloth Tel nr E-post sid 6

nyheter arbetsrätt När tvisten kommer avtal om exit eller prövning i domstol?

nyheter arbetsrätt När tvisten kommer avtal om exit eller prövning i domstol? nyheter arbetsrätt juni 2012. När tvisten kommer avtal om exit eller prövning i domstol? Erfarenheten visar att förr eller senare uppstår det en allvarlig situation med en medarbetare och där företaget

Läs mer

Rekryteringsordning inom Övertorneå kommun

Rekryteringsordning inom Övertorneå kommun 1 ÖVERTORNEÅ KOMMUN Kommunledningsförvaltningen Rekryteringsordning inom Övertorneå kommun Rekryteringsordning Rekryteringsordningen anger i vilken ordning olika kategorier och behov skall beaktas, innan

Läs mer

GWA ARTIKELSERIE INNEHÅLL. 1 Publicering av sexbilder på Facebook ej saklig grund för uppsägning AD 2012 NR 25... 2

GWA ARTIKELSERIE INNEHÅLL. 1 Publicering av sexbilder på Facebook ej saklig grund för uppsägning AD 2012 NR 25... 2 GWA ARTIKELSERIE Titel: Nyhetsbrev, juni 2012 Rättsområde: Arbetsrätt Författare: Gärde Wesslaus Arbetsrättsgrupp Datum: Juni, 2012 I vanlig ordning när det nalkas sommar, sol och välförtjänt ledighet

Läs mer

Villkorsändringar. Sveriges Ingenjörer Distrikt Stockholm 9 oktober

Villkorsändringar. Sveriges Ingenjörer Distrikt Stockholm 9 oktober Villkorsändringar Sveriges Ingenjörer Distrikt Stockholm 9 oktober Anställningsavtalet Anbud accept Utbyte av prestationer: Arbetstagaren ska utföra visst arbete under arbetsgivarens ledning Arbetsgivaren

Läs mer

GWA ARTIKELSERIE. 1. Information om Avtalsrörelsen 2010 avseende bemanningsfrågan

GWA ARTIKELSERIE. 1. Information om Avtalsrörelsen 2010 avseende bemanningsfrågan GWA ARTIKELSERIE Titel: Nyhetsbrev Rättområde: Arbetsrätt Författare: Gärde Wesslau Advokatbyrås Arbetsrättsgrupp Datum: Juni 2010 ARBETSRÄTT Sommaren är här och många är på väg till välförtjänt ledighet.

Läs mer

ARBETSRÄTT Uppgift 1 Uppgift 2 Uppgift 3

ARBETSRÄTT Uppgift 1 Uppgift 2 Uppgift 3 ARBETSRÄTT Uppgift 1 a) Lars har fått en tidsbegränsad anställning enligt 5 1st punkt 2 Lagen om anställningsskydd (1982:80). Enligt 4 2st kan ett sådant avtal inte sägas upp i förtid om man inte uttryckligen

Läs mer

GWA ARTIKELSERIE INNEHÅLL

GWA ARTIKELSERIE INNEHÅLL GWA ARTIKELSERIE Titel: Nyhetsbrev Rättområde: Arbetsrätt Författare: Gärde Wesslau Advokatbyrås Arbetsrättsgrupp Datum: Juli, 2011 Då var sommaren åter här och några veckors ledighet väntar de flesta

Läs mer

Arbetsrätt och pensioner

Arbetsrätt och pensioner arbetsrätt och pensioner ett nyhetsbrev från mannheimer swartling nummer 33 november 2012 Arbetsrätt och pensioner redaktör Advokat Kerstin Kamp-Wigforss kka@msa.se ansvarig utgivare Advokat Henric Diefke

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 28/07 Mål nr A 233/06

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 28/07 Mål nr A 233/06 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 28/07 Mål nr A 233/06 Sammanfattning En arbetstagarorganisation har för egen del väckt talan i Arbetsdomstolen mot en arbetsgivare med krav på skadestånd för förhandlingsvägran.

Läs mer

Ändringar i anställningsskyddslagen (LAS) och föräldraledighetslagen

Ändringar i anställningsskyddslagen (LAS) och föräldraledighetslagen Arbetsgivarfrågor Nr 10 Juni 2006 Ändringar i anställningsskyddslagen (LAS) och föräldraledighetslagen Riksdagen beslutade den 18 maj 2006 om ändringar i anställningsskyddslagen och föräldraledighetslagen.

Läs mer

Kort om anställningsskyddet

Kort om anställningsskyddet Kort om anställningsskyddet Kort om anställningsskyddet Landsorganisationen i Sverige 2006 Grafisk form: LO Original: LOs informationsenhet Tryck: LO-Tryckeriet, Stockholm 2006 art.nr 999-1359 lo 06.01

Läs mer

en proposition skall läggas under april månad. Tanken är att de nya reglerna skall träda i kraft den 1 juli 2007. Nedan sammanfattas

en proposition skall läggas under april månad. Tanken är att de nya reglerna skall träda i kraft den 1 juli 2007. Nedan sammanfattas NR 17 MARS 2007 REDAKTÖR: Advokat Maria Gill ANSVARIG UTGIVARE: Advokat Magnus Wallander Stockholm KONTAKTPERSONER: Advokat Magnus Wallander, Stockholm Advokat Henric Diefke, Göteborg Advokat Madeleine

Läs mer

REHABILITERINGSPOLICY

REHABILITERINGSPOLICY REHABILITERINGSPOLICY FÖR EMMABODA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2009-06-01 Reviderad 2011-05-09 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rehabilitering... 3 Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar enligt lagar och föreskrifter...

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 22/03 Mål nr A 61/02

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 22/03 Mål nr A 61/02 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 22/03 Mål nr A 61/02 Sammanfattning Sedan Handikappombudsmannen; HO, väckt talan och yrkat skadestånd för brott mot lagen (1999:132) om förbud mot diskriminering i arbetslivet av

Läs mer

Förslaget innebär även att rätten till sjukpenning

Förslaget innebär även att rätten till sjukpenning NR 20 APRIL 2008 REDAKTÖR: Jur kand Jenny Welander Wadström ANSVARIG UTGIVARE: Advokat Magnus Wallander Stockholm KONTAKTPERSONER: Advokat Magnus Wallander, Stockholm Advokat Henric Diefke, Göteborg Advokat

Läs mer

Välkommen till STs Trygghetsutbildning

Välkommen till STs Trygghetsutbildning Välkommen till STs Trygghetsutbildning 7 LAS (Lagen om anställningsskydd) Uppsägning från arbetsgivarens sida ska vara sakligt grundad. - arbetsbrist - personliga skäl Begreppet arbetsbrist i LAS Uppsägning

Läs mer

nyheter arbetsrätt Ny lag om uthyrning av arbetstagare verksamhet bestående i rekryteringstjänster (3 och 8 ).

nyheter arbetsrätt Ny lag om uthyrning av arbetstagare verksamhet bestående i rekryteringstjänster (3 och 8 ). nyheter arbetsrätt dec 2012. Ny lag om uthyrning av arbetstagare Den första januari 2013 träder en ny lag i kraft. Lagen har sin bakgrund i ett EUdirektiv bemanningsdirektivet. Bemanningsdirektivet har

Läs mer

LFF. Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET ARBETSGIVARFÖRBUNDET - KFF

LFF. Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET ARBETSGIVARFÖRBUNDET - KFF LFF Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET ARBETSGIVARFÖRBUNDET - KFF Innehåll Lag (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen...3 26 1 02

Läs mer

RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR. För dig som är anställd vid advokatbyrå

RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR. För dig som är anställd vid advokatbyrå RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR För dig som är anställd vid advokatbyrå Inledning Advokatbyråer drabbas ibland liksom andra företag av vikande lönsamhet. Därmed kan behov att minska antalet anställda jurister

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 100/08 Mål nr A 222/08

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 100/08 Mål nr A 222/08 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 100/08 Mål nr A 222/08 Sammanfattning En arbetstagarorganisation och tre av dess medlemmar har väckt talan i Arbetsdomstolen och var och en framställt yrkanden för egen del samt

Läs mer

Arbetsrätt och pensioner

Arbetsrätt och pensioner ett nyhetsbrev från mannheimer swartling nummer 26 mars 2010 Arbetsrätt och pensioner redaktör: EU-Advokat Kerstin Kamp-Wigforss kka@msa.se ansvarig utgivare: Advokat Henric Diefke Göteborg/Stockholm 031-355

Läs mer

Rekryteringsordning för Kungsbacka kommun

Rekryteringsordning för Kungsbacka kommun Sida 1/10 Rekryteringsordning för Kungsbacka kommun Syfte Ett långsiktigt och hållbart regelverk och förhållningssätt för att öka den interna rörligheten och bidra till att profilera Kungsbacka kommun

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 2/14 Mål nr B 127/12

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 2/14 Mål nr B 127/12 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 2/14 Mål nr B 127/12 En arbetsgivare har ansökt om betalningsföreläggande mot en tidigare anställd som är medlem i en arbetstagarorganisation. Arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal

Läs mer

Cirkulärnr: 14:22 Diarienr: 14/3100 P-cirknr: 14-2:9 Nyckelord:

Cirkulärnr: 14:22 Diarienr: 14/3100 P-cirknr: 14-2:9 Nyckelord: Cirkulärnr: 14:22 Diarienr: 14/3100 P-cirknr: 14-2:9 Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: AD, Arbetsdomstolen, avsked, samarbetsproblem, arbetsvägran, misskötsamhet Avd för arbetsgivarfrågor

Läs mer

Stockholm den 16 januari 2013

Stockholm den 16 januari 2013 R-2012/1860 Stockholm den 16 januari 2013 Till Arbetsmarknadsdepartementet A2012/3134/ARM Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 16 oktober 2012 beretts tillfälle att avge yttrande över Uppsägningstvistutredningens

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret 204-07-24 (0) I lagen om anställningsskydd finns regler om anställning och uppsägning. Lagen syftar till att ge arbetstagarna ökad trygghet i anställningen. Lagen kompletteras med bestämmelser i kollektivavtal.

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-24

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-24 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-24 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson och f.d. regeringsrådet Leif Lindstam samt justitierådet Per Virdesten. Soldatanställningar i Försvarsmakten

Läs mer

Yttrande över Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning

Yttrande över Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning 25 januari 2007 a06-2406 YT/gih Näringsdepartementet Jakobsgatan 26 103 33 Stockholm Yttrande över Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning Svenska Kommunalarbetareförbundet har givits möjlighet

Läs mer

Arbetsgivarfrågor Nr 1 Januari 2013

Arbetsgivarfrågor Nr 1 Januari 2013 Arbetsgivarfrågor Nr 1 Januari 2013 Genomförande av bemanningsdirektivet Riksdagen har beslutat att Europaparlamentets och rådets direktiv om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag kommer att genomföras

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 8/13 Mål nr A 52/12

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 8/13 Mål nr A 52/12 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 8/13 Mål nr A 52/12 Fråga om Arbetsdomstolen är behörig att som första instans ta upp och pröva en tvist om lönefordran, som uppstått hos en tidigare arbetsgivare som inte var

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av regelverket kring tvister i samband med uppsägning. Dir. 2011:76. Beslut vid regeringssammanträde den 15 september 2011

Kommittédirektiv. Översyn av regelverket kring tvister i samband med uppsägning. Dir. 2011:76. Beslut vid regeringssammanträde den 15 september 2011 Kommittédirektiv Översyn av regelverket kring tvister i samband med uppsägning Dir. 2011:76 Beslut vid regeringssammanträde den 15 september 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över reglerna

Läs mer

FÖRSTA HJÄLPEN VID SJUKDOM

FÖRSTA HJÄLPEN VID SJUKDOM FÖRSTA HJÄLPEN VID SJUKDOM Vilka regler gäller för ersättning? LO-TCO Rättsskydd AB FRÅN KAOS TILL KLARHET Reglerna i socialförsäkringssystemet är inte lätta att hålla reda på. Inte ens för dem som ska

Läs mer

UPPGIFTER FÖR CIRKULÄR-DATABASEN

UPPGIFTER FÖR CIRKULÄR-DATABASEN UPPGIFTER FÖR CIRKULÄR-DATABASEN Ändra ej på fältnamnen! Cirkulärnr: 11:51 Diarienr: 11/6798 P-cirknr: 11-2:16 Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Arbetsdomstolen, lärare, kollektivavtal,

Läs mer

Dina rättigheter på jobbet

Dina rättigheter på jobbet Dina rättigheter på jobbet Du har rättigheter! Du har rättigheter på ditt jobb. I denna folder får du reda på de viktigaste rättigheterna som finns med i arbetsrättslagstiftningen. Kräv dina rättigheter!

Läs mer

Saklig grund uppsägning på grund av personliga skäl. finnas anledning att fundera på vilket sätt som ska väljas.

Saklig grund uppsägning på grund av personliga skäl. finnas anledning att fundera på vilket sätt som ska väljas. I detta nyhetsbrev kan du läsa om följande: Uppsägning på grund av personliga skäl Lagändringar Nya rättsfall Kommande lagändringar och pågående utredningar Saklig grund uppsägning på grund av personliga

Läs mer

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind.

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Ett medlemskap Välkommen till Arbetsgivarföreningen KFO Sveriges största fristående arbetsgivarorganisation.

Läs mer

Arbetsrätt och pensioner

Arbetsrätt och pensioner arbetsrätt och pensioner ett nyhetsbrev från mannheimer swartling nummer 37 november 2014 Arbetsrätt och pensioner redaktör Sara Granlund sagr@msa.se ansvarig utgivare Advokat Henric Diefke / 031-355 16

Läs mer

Checklista för idrottens arbetsgivare. - små till medelstora föreningar med upp till fem anställda där styrelsen är ideellt engagerad

Checklista för idrottens arbetsgivare. - små till medelstora föreningar med upp till fem anställda där styrelsen är ideellt engagerad Checklista för idrottens arbetsgivare - små till medelstora föreningar med upp till fem anställda där styrelsen är ideellt engagerad Innehåll Arbetsgivaransvar Medlemskap i arbetsgivarorganisation Kollektivavtal

Läs mer

6 MBL 6.1 FÖRHANDLINGSORDNING

6 MBL 6.1 FÖRHANDLINGSORDNING 1 6.1 Förhandlingsordning vid 6.1.1 MBL och dess tillämpning Allt fackligt medinflytande i gällande arbetsrättslig lagstiftning och andra för statsförvaltningen gemensamma lagar och avtal har sin grund

Läs mer

GWA ARTIKELSERIE INNEHÅLL

GWA ARTIKELSERIE INNEHÅLL GWA ARTIKELSERIE Titel: Nyhetsbrev Rättområde: Arbetsrätt Författare: Gärde Wesslau Advokatbyrås Arbetsrättsgrupp Datum: Juni, 2013 Sommaren är nu äntligen här! Sol, skön värme och vackra blomster lockar

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 45/13 Mål nr B 109/12

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 45/13 Mål nr B 109/12 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 45/13 Mål nr B 109/12 En revisor som var anställd hos ett bolag var också delägare i bolagets moderbolag. Arbetstagaren sade upp sig från sin anställning. Därefter, under uppsägningstiden,

Läs mer

Föräldraledighetslag. I lydelse fr.o.m. 2009-01-01. PN=N=NT=MQ=Ô=hljjbkqrp=c oi^d= bêë ííéê=pn=n=nt=mp=

Föräldraledighetslag. I lydelse fr.o.m. 2009-01-01. PN=N=NT=MQ=Ô=hljjbkqrp=c oi^d= bêë ííéê=pn=n=nt=mp= Föräldraledighetslag I lydelse fr.o.m. 2009-01-01 PN=N=NT=MQ=Ô=hljjbkqrp=c oi^d= bêë ííéê=pn=n=nt=mp= fååéü ää= Vilka som omfattas av lagen... 3 Överenskommelse mellan arbetsgivare och arbetstagare...

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 56/07 Mål nr A 90/06

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 56/07 Mål nr A 90/06 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 56/07 Mål nr A 90/06 Sammanfattning En central arbetstagarorganisation och en av dess avdelningar har väckt talan i Arbetsdomstolen för medlemmar rörande tvist om ett lokalt kollaktivavtal

Läs mer

Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet

Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet Gemensam kommentar Anställning av journalister i bemanningsföretag Anställningsavtal Varken lag eller kollektivavtal innehåller regler för hur

Läs mer

S Y M B A S I S K U R T J U N E S J Ö S T A F F A N H O L M E R TZ 2009-0 3-0 4 M E D R E V I D E R I N G 2 0 0 9-12- 08 KORTANALYS AV

S Y M B A S I S K U R T J U N E S J Ö S T A F F A N H O L M E R TZ 2009-0 3-0 4 M E D R E V I D E R I N G 2 0 0 9-12- 08 KORTANALYS AV S Y M B A S I S K U R T J U N E S J Ö S T A F F A N H O L M E R TZ 2009-0 3-0 4 M E D R E V I D E R I N G 2 0 0 9-12- 08 KORTANALYS AV IF-METALLS SK KRISAVTAL KRISAVTALET Krisavtalet slöts den 2 mars 2009

Läs mer

DOM 2009-06-02 Stockholm

DOM 2009-06-02 Stockholm SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0714 DOM 2009-06-02 Stockholm Mål nr T 7752-08 Sid 1 (5) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom 2008-09-15 i mål T 27302-05, se bilaga A KLAGANDE Diskrimineringsombudsmannen

Läs mer

Arbetsrätt och pensioner

Arbetsrätt och pensioner arbetsrätt och pensioner ett nyhetsbrev från mannheimer swartling nummer 35 januari 2014 Arbetsrätt och pensioner redaktör Jur kand Daniel Stålberg dast@msa.se ansvarig utgivare Advokat Henric Diefke Göteborg/

Läs mer

AD 2009 nr 50, Svenska Byggnadsarbetareförbundet./. VVS Företagen och NVS Installation AB

AD 2009 nr 50, Svenska Byggnadsarbetareförbundet./. VVS Företagen och NVS Installation AB BILAGA AD 2009 nr 50, Svenska Byggnadsarbetareförbundet./. VVS Företagen och NVS Installation AB Bakgrund Ett företag i VVS-branschen med verksamhet på flera olika orter i landet genomförde en driftsinskränkning

Läs mer

Föräldraledighetslag (1995:584)

Föräldraledighetslag (1995:584) Sida 1 av 6 SFS 1995:584 Källa: Rixlex Utfärdad: 1995-05-24 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2008:933 Föräldraledighetslag (1995:584) [Fakta & Historik] Vilka som omfattas av lagen 1 En arbetstagare har som förälder

Läs mer

Arbete efter 65 års ålder

Arbete efter 65 års ålder PM 2006-04-06 1 (8) Avdelningen för arbetsgivarpolitik Förhandlingssektionen Lars-Gösta Andréen Arbete efter 65 års ålder I denna PM behandlas i tre avsnitt kortfattat de särskilda bestämmelser som gäller

Läs mer

Uthyrd var tillsvidareanställd (AD 2012 nr 44)

Uthyrd var tillsvidareanställd (AD 2012 nr 44) Nr 5, september 2012 Från arbetsdomstolen Uthyrd var tillsvidareanställd (AD 2012 nr 44) Anders var anställd hos ett bemanningsföretag och uthyrd till olika kundföretag. Han slutade sin anställning i december

Läs mer

förord (sjunde upplagan 2014, Jure Förlag). Stockholm i december 2014 Sören Öman

förord (sjunde upplagan 2014, Jure Förlag). Stockholm i december 2014 Sören Öman förord Arbetsdomstolen har en central roll när det gäller anställningsskyddet och har i sin praxis utvecklat flera viktiga principer. Domstolens domar innehåller ofta pedagogiska sammanfattningar av vad

Läs mer

Bestämmelser för rehabiliteringsarbetet Antagen av kommunstyrelsen 25 februari 2009, 53.

Bestämmelser för rehabiliteringsarbetet Antagen av kommunstyrelsen 25 februari 2009, 53. Blad 1 Bestämmelser för rehabiliteringsarbetet Antagen av kommunstyrelsen 25 februari 2009, 53. 1. Mål Det övergripande målet är att arbetstagaren kan fortsätta arbeta i sitt ordinarie arbete. 1.1 Arbetsgivarens

Läs mer

GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS

GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS Information om din anställning med anledning av konkurs Gallerix Sverige AB försattes i konkurs den 3 september 2013. Till konkursförvaltare har förordnats advokat Christoffer

Läs mer

REMISSVAR (A2012/3134/ARM) Uppsägningstvister - en översyn av regelverket kring tvister i samband med uppsägning av arbetstagare (SOU 2012:62)

REMISSVAR (A2012/3134/ARM) Uppsägningstvister - en översyn av regelverket kring tvister i samband med uppsägning av arbetstagare (SOU 2012:62) 2013-01-18 Rnr 89.12 Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm REMISSVAR (A2012/3134/ARM) Uppsägningstvister - en översyn av regelverket kring tvister i samband med uppsägning av arbetstagare (SOU 2012:62)

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 59/05 Mål nr B 134/04

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 59/05 Mål nr B 134/04 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 59/05 Mål nr B 134/04 Sammanfattning Skiljeklausul gäller mellan parterna. Arbetstagaren, en personlig assistent, har avskedats från sin anställning och har i en förtryckt avskedandehandling

Läs mer

Uppsala universitets åtgärder efter ett beslut fattat av Överklagandenämnden för högskolan

Uppsala universitets åtgärder efter ett beslut fattat av Överklagandenämnden för högskolan BESLUT 1(5) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Mattias Wande 08-563 087 34 Mattias.Wande@uk-ambetet.se Uppsala universitet Rektor Uppsala universitets åtgärder efter ett beslut fattat av Överklagandenämnden

Läs mer

Föräldraledighetslag (1995:584)

Föräldraledighetslag (1995:584) Föräldraledighetslag (1995:584) Vilka som omfattas av lagen 1 En arbetstagare har som förälder rätt att vara ledig från sin anställning enligt denna lag. Samma rätt har också en arbetstagare som 1. utan

Läs mer

Arbetsrätt och pensioner

Arbetsrätt och pensioner arbetsrätt och pensioner ett nyhetsbrev från mannheimer swartling nummer 34 april 2013 Arbetsrätt och pensioner redaktör Jur kand Lena Schreiber lew@msa.se ansvarig utgivare Advokat Henric Diefke Göteborg/Stockholm

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 6/14 Mål nr A 24/12

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 6/14 Mål nr A 24/12 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 6/14 Mål nr A 24/12 Enligt 4 kap. 30 5 tredje meningen högskoleförordningen (1993:100) i dess lydelse före den 1 januari 2011 ska en tidsbegränsad anställning som lektor övergå i

Läs mer

CIRKULÄR 07:72. Frågor och svar om LAS. Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Regionstyrelsen Medlem i Pacta Arbetsgivarpolitik

CIRKULÄR 07:72. Frågor och svar om LAS. Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Regionstyrelsen Medlem i Pacta Arbetsgivarpolitik 2007-12-14 1 (5) CIRKULÄR 07:72 Arbetsgivarpolitik: 07-2:23 Avdelningen för arbetsgivarpolitik Arbetsrättssektionen Christina Madfors Sara Kullgren Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Regionstyrelsen Medlem

Läs mer

Beteckning (bör anges i brev till oss) SPF-78977-AO. OFR/P genom Polisförbundet Box 5583 11485 Stockholm

Beteckning (bör anges i brev till oss) SPF-78977-AO. OFR/P genom Polisförbundet Box 5583 11485 Stockholm Arbetsdomstolen Box 2018 103 11 STOCKHOLM Datum 2015-09-14 Beteckning (bör anges i brev till oss) SPF-78977-AO Mål nr fi löo //5 i Stämningsansökan Kärande: OFR/P genom Polisförbundet Box 5583 11485 Stockholm

Läs mer

Arbetsrätt för anställda

Arbetsrätt för anställda Georg Frick Arbetsrätt för anställda Konsultförlaget 1 Uppsala Publishing House Av Georg Frick har tidigare på Konsultförlaget, Uppsala Publishing House utgivits: Lönesamtal handbok för chefer om individuell

Läs mer

Övergång av verksamhet

Övergång av verksamhet PM 2012-04-17 1 (14) Övergång av verksamhet 1. Inledning I denna promemoria beskrivs begreppet övergång av verksamhet och de vanligaste frågorna som uppstår för överlåtaren och förvärvaren. Med överlåtaren

Läs mer

1. Rehabiliteringsrutiner

1. Rehabiliteringsrutiner 1. Rehabiliteringsrutiner 2. Rehabiliteringskedjan 3. Checklista vid rehabilitering DOKUMENTNAMN Rehabiliteringsrutiner GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2013-02-11 DOKUMENTTYP Rutiner/checklista BESLUTAT/ANTAGET

Läs mer

Information om din anställning med anledning av konkurs

Information om din anställning med anledning av konkurs Information om din anställning med anledning av konkurs Här följer en kort sammanställning med information om de vanligaste löne- och anställningsfrågorna som kan uppkomma i samband med en konkurs. Experts

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 37/12 Mål nr B 40/12

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 37/12 Mål nr B 40/12 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 37/12 Mål nr B 40/12 Sammanfattning En arbetsgivare har hävt ett anställningsavtal och åberopat avtalslagens ogiltighetsregler. Fråga om interimistiskt förordnande enligt 35 andra

Läs mer

Dagordningens punkt 17 Vår arbetsplats. Utlåtande Inhyrning och anställningstrygghet motionerna A92 A109

Dagordningens punkt 17 Vår arbetsplats. Utlåtande Inhyrning och anställningstrygghet motionerna A92 A109 Utlåtande Inhyrning och anställningstrygghet motionerna A92 A109 Inom industrin har användningen av visstidsanställningar ökat markant de senaste åren. Under en lång period har företag, delvis till följd

Läs mer

Rutiner vid sjukfrånvaro/rehabilitering

Rutiner vid sjukfrånvaro/rehabilitering 1 2008-11-13 Personalkontoret 0611-34 80 00 Rutiner vid sjukfrånvaro/rehabilitering Bakgrund För att skapa ett enhetligt tillvägagångssätt vid medarbetares sjukfrånvaro och rehabilitering har personalkontoret

Läs mer

Arbetsrätt och pensioner

Arbetsrätt och pensioner ett nyhetsbrev från mannheimer swartling nummer 25 november 2009 Arbetsrätt och pensioner redaktör: EU-Advokat Kerstin Kamp-Wigforss kka@msa.se ansvarig utgivare: Advokat Henric Diefke Göteborg/Stockholm

Läs mer

Krävs det alltid oaktsamhet för att skadestånd skall dömas ut?

Krävs det alltid oaktsamhet för att skadestånd skall dömas ut? Vad är ett interimistiskt beslut i Arbetsdomstolen? Om det uppstår en tvist om en stridsåtgärd är lovlig kan en av parterna vända sig till Arbetsdomstolen och be domstolen avgöra frågan. Eftersom det då

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 50/07 Mål nr A 117/07

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 50/07 Mål nr A 117/07 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 50/07 Mål nr A 117/07 Sammanfattning Fråga om lovligheten enligt 41 a medbestämmandelagen av en stridsåtgärd som inneburit att arbetsgivaren ett flygbolag hållit inne förmånen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 5 maj 2009 Ö 120-09 ANMÄLARE Umeå tingsrätt Box 138 901 04 Umeå PARTER 1. RM Ombud: Advokat GB 2. West Air Sweden Aktiebolag, 556062-4420

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 12 november 2009 Ö 1342-09 KLAGANDE Albihns Service Aktiebolag, 556519-9253 Box 5581 114 85 Stockholm Ombud: Advokat A-CN och jur.kand.

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige den 2013-12-19 Ändringar införda till och med KF, KS/2013:349

Antagen av kommunfullmäktige den 2013-12-19 Ändringar införda till och med KF, KS/2013:349 Arbetsbrist- och övertalighetspolicy Antagen av kommunfullmäktige den 2013-12-19 Ändringar införda till och med KF, KS/2013:349 Arbetsbrist- och övertalighetspolicy Bakgrund och syfte Vid all förändring

Läs mer

Nya avtal om konkurrensklausuler, arbetstagares uppfinningar och skiljenämnd

Nya avtal om konkurrensklausuler, arbetstagares uppfinningar och skiljenämnd Sidan 1 av 6 Nr 19/15 Stockholm 2015-10-29 Till Medlemmarna i EnergiFöretagens Arbetsgivareförening Nya avtal om konkurrensklausuler, arbetstagares uppfinningar och skiljenämnd Svenskt Näringsliv och Förhandlings-

Läs mer

LOA Lag om offentlig anställning

LOA Lag om offentlig anställning LOA Lag om offentlig anställning I lydelse fr.o.m. 2011-01-01 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING ARBETSGIVARFÖRBUNDET PACTA Innehåll Lagens tillämpningsområde... 3 Bedömningsgrunder vid anställning... 3

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 84/09 Mål nr A 133/08

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 84/09 Mål nr A 133/08 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 84/09 Mål nr A 133/08 Sammanfattning En arbetsgivare träffade ett skriftligt avtal med en arbetstagare om att dennes anställning i bolaget skulle avslutas. Av avtalet följde bl.a.

Läs mer

Förhandlingar &avtal

Förhandlingar &avtal oj Förhandlingar &avtal ~ Arbetsgivarpolitiska avdelningen F 04:9 Landstingsstyrelserna, regionstyrelserna i Skåne och Västra Götaland samt kommunstyrelsen i Gotlands kommun Arbete efter 65 års ålder -

Läs mer

ADVOKAT LOUISE D OLIWA

ADVOKAT LOUISE D OLIWA ADVOKAT LOUISE D OLIWA Innehavare av Advokatbyrån D Oliwa Författare,tillsammans med advokat Stefan Flemström, till Rätt arbetsrätt och Juridik för Småföretagare ADVOKATBYRÅN D OLIWA, TEL 08 650 45 10

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-09-03. Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Dag Victor samt justitierådet Lennart Hamberg.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-09-03. Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Dag Victor samt justitierådet Lennart Hamberg. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-09-03 Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Dag Victor samt justitierådet Lennart Hamberg. Lag om uthyrning av arbetstagare Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

Värnen mot marknaden

Värnen mot marknaden Ett starkt anställningsskydd Lagen om anställningsskydd reglerar när en arbetsgivare får säga upp en anställning. Vid arbetsbrist gäller turordning sist in först ut och lagen ger rätt till återanställning.

Läs mer

ST inom Sveriges Domstolar

ST inom Sveriges Domstolar ST inom Sveriges Domstolar September 2005 Reviderad februari 2012 2 INNEHÅLL: sid Viktiga paragrafer i MBL... 3 Information.. 4 Informationsmottagning 4-5 Begäran om förhandling 5 Kallelse till förhandling..

Läs mer

LAGEN OM ANSTÄLLNINGSSKYDD, LAS 2

LAGEN OM ANSTÄLLNINGSSKYDD, LAS 2 LAGEN OM ANSTÄLLNINGSSKYDD, LAS 2 TIDSBEGRÄNSADE ANSTÄLLNINGAR 2 ALLMÄN VISSTIDSANSTÄLLNING, AVA 2 VIKARIAT 3 SÄSONGSANSTÄLLNING 3 ANSTÄLLNING EFTER PENSIONERING 3 PROVANSTÄLLNING 3 KONVERTERING TILL TILLSVIDAREANSTÄLLNING

Läs mer

Kollektivavtal om omställningsåtgärder vid arbetsbrist för aktiebolag i postkoncernen inom bransch Kommunikation

Kollektivavtal om omställningsåtgärder vid arbetsbrist för aktiebolag i postkoncernen inom bransch Kommunikation Kollektivavtal om omställningsåtgärder vid arbetsbrist för aktiebolag i postkoncernen inom bransch Kommunikation 1. Bakgrund Förmågan att anpassa och utveckla arbetssätt och produktion är avgörande för

Läs mer

Arbetsrätt och pensioner

Arbetsrätt och pensioner ett nyhetsbrev från mannheimer swartling nummer 27 juli 2010 Arbetsrätt och pensioner redaktör: EU-Advokat Kerstin Kamp-Wigforss kka@msa.se ansvarig utgivare: Advokat Henric Diefke Göteborg/Stockholm 031-355

Läs mer

Överlåtelseavtal mellan Stockholms läns landsting och Huddinge Universitetssjukhus

Överlåtelseavtal mellan Stockholms läns landsting och Huddinge Universitetssjukhus Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektören TJÄNSTEUTLÅTANDE 2003-12-10 Landstingsstyrelsen Överlåtelseavtal mellan Stockholms läns landsting och Huddinge Universitetssjukhus AB ÄRENDET Landstingsfullmäktige

Läs mer

LAGÄNDRINGAR. Nya regler i LAS om visstidsanställningar. sid 1

LAGÄNDRINGAR. Nya regler i LAS om visstidsanställningar. sid 1 NR 18 JUNI 2007 REDAKTÖR: Advokat Maria Gill ANSVARIG UTGIVARE: Advokat Magnus Wallander Stockholm KONTAKTPERSONER: Advokat Magnus Wallander, Stockholm Advokat Henric Diefke, Göteborg Advokat Madeleine

Läs mer

Riktlinjer för personalavveckling

Riktlinjer för personalavveckling Riktlinjer för personalavveckling Innehåll Personalavveckling... 3 Arbetsbrist... 3 Uppsägning på grund av personliga skäl... 4 Uppsägningsbesked... 4 Fullföljdshänvisning... 5 Tvåmånadersregeln... 5 Varning

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 31 januari 2013 Ö 4578-11 SÖKANDE 1. JA 2. SA 3. TB 4. JB 5. JD 6. C-U E 7. BF 8. JG 9. TG 10. GG Dok.Id 75346 HÖGSTA DOMSTOLEN Postadress

Läs mer

Cirkulär Nr 22 December 2012

Cirkulär Nr 22 December 2012 Cirkulär Nr 22 December 2012 Ny bemanningslag (Genomförande av bemanningsdirektivet) Riksdagen har beslutat att Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/104/EG av den 19 november 2008 om arbetstagare

Läs mer

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan 1 Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter Mellan Elanders ( Bolaget ) och UNI Global Union ( UNI ) 2 1. Inledning: 1.1

Läs mer

Arbete efter 65 års ålder

Arbete efter 65 års ålder 2011 Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund 1 Vad gäller arbetsrättsligt? En arbetstagare har enligt 32a i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Läs mer

Rubrik: Lag (1994:260) om offentlig anställning. 1 I denna lag finns särskilda föreskrifter om arbetstagare hos

Rubrik: Lag (1994:260) om offentlig anställning. 1 I denna lag finns särskilda föreskrifter om arbetstagare hos SFS nr: 1994:260 Departement/ myndighet: Finansdepartementet ESA Rubrik: Lag (1994:260) om offentlig anställning Utfärdad: 1994-04-28 Ändring införd: t.o.m. SFS 2005:1192 ----------- Lagens tillämpningsområde

Läs mer

GWA ARTIKELSERIE. Titel: Nyhetsbrev Rättområde: Arbetsrätt Författare: Gärde Wesslau Advokatbyrås Arbetsrättsgrupp Datum: 2010

GWA ARTIKELSERIE. Titel: Nyhetsbrev Rättområde: Arbetsrätt Författare: Gärde Wesslau Advokatbyrås Arbetsrättsgrupp Datum: 2010 GWA ARTIKELSERIE Titel: Nyhetsbrev Rättområde: Arbetsrätt Författare: Gärde Wesslau Advokatbyrås Arbetsrättsgrupp Datum: 2010 Arbetsrättsgruppen inom Gärde Wesslau Advokatbyrå presenterar härmed årets

Läs mer

Förhandlingsordning. Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen. - landsting och kommun

Förhandlingsordning. Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen. - landsting och kommun Förhandlingsordning Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen - landsting och kommun Vårdförbundet avdelning Norrbotten Storgatan 30, 972 32 Luleå Telefon Vårdförbundet Direkt 0771-420420 info.norrbotten@vardforbundet.se

Läs mer

1.1 Ärenden som avser den allmänna sjukförsäkringen enligt AFL

1.1 Ärenden som avser den allmänna sjukförsäkringen enligt AFL 6 1.1 Ärenden som avser den allmänna sjukförsäkringen enligt AFL 1.1.1 Inte medgiven sjukpenning eller indragen sjukpenning Inte medgiven sjukpenning Det kan ta lång tid innan Försäkringskassan meddelar

Läs mer

ARBETSGIVARENS REHABILITERINGSANSVAR FRÅN ARBETSMILJÖ- OCH ANSTÄLLNINGSSYNPUNKT

ARBETSGIVARENS REHABILITERINGSANSVAR FRÅN ARBETSMILJÖ- OCH ANSTÄLLNINGSSYNPUNKT ARBETSGIVARENS REHABILITERINGSANSVAR FRÅN ARBETSMILJÖ- OCH ANSTÄLLNINGSSYNPUNKT TOMMY ISESKOG GÖTEBORG 20 MARS 2013 BILD 1 ARBETSGIVARENS SKYLDIGHET ATT ORGANISERA REHABILITERING PÅ ETT LÄMPLIGT SÄTT Uppföljning

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 2 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 2 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) KKV1039, v1.3, 2012-09-20 ANSÖKAN 2014-06-26 Dnr 457/2014 1 (6) Förvaltningsrätten i Härnösand Box 314 871 27 Härnösand Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 24 november 2003 T 402-02 KLAGANDE Tylömarks Förvaltning Aktiebolag, 556477-5178, Box 14048, 167 14 BROMMA Ombud: jur. kand. G-BG MOTPART

Läs mer