B 2004 : 6 Ägarskiften och ledarskiften i företag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "B 2004 : 6 Ägarskiften och ledarskiften i företag"

Transkript

1 B 2004 : 6 Ägarskiften och ledarskiften i företag E N F Ö R D J U P A D A N A L Y S

2 NU.BOK.ägarstudie Mo Sida 1 Ägarskiften och ledarskiften i företag En fördjupad analys Liljeholmsvägen Stockholm Telefon Fax

3 NU.BOK.ägarstudie Mo Sida 2 Omslag: Tiofoto NUTEK B 2004:06 ISBN November 2004 Upplaga: ex Text: Nutek Form: Tango AB Tryck: Alfa Print

4 NU.BOK.ägarstudie Mo Sida 3 Förord Nutek har, tillsammans med andra aktörer, under en längre tid uppmärksammat problemet med kommande generationsskiften bland svenska små och medelstora företag. Frågan berör ett stort antal företag, omkring 40 procent av samtliga småföretag kommer inom en 10-årsperiod att behöva byta ägare. Det gör att de ekonomiska effekterna av uteblivna eller dåligt genomförda generationsskiften (företagsöverlåtelser) kan bli stora. Regeringen har uppmärksammat problemet och gett Nutek i uppdrag att utarbeta ett program för att underlätta kommande ägarskiften. Samtidigt som frågan har uppmärksammats är kunskapen om hur ägandet ser ut och hur det faktiskt går till när företag och företagare förbereder ägarskiften liten. Det saknas mer ingående studier av de faktorer som påverkar företagsägarnas planer, förberedelser och beslut vid ägarskiften. Nutek har därför tillsammans med ett antal andra finansiärer, tagit initiativ till en mer omfattande regional studie av ägandets karaktär och av företagsägares bedömning av problem och möjligheter inför framtida ägarskiften och ledarskiften. Studien omfattar intervjuer och enkätsvar från nästan ägare av företag med fler än fyra anställda i Jönköpings län. Studien har genomförts och rapporten har utarbetats av Leif Melin (projektledare), Per-Olof Bjuggren, Anders Ericsson, Annika Hall, Kajsa Haag och Mattias Nordqvist, samtliga från Internationella Handelshögskolan i Jönköping. En referensgrupp, representerande finansiärerna för denna studie, har bistått med värdefulla synpunkter. I referensgruppen har ingått Hans-Olof Franzén, ALMI Företagspartner Jönköping, Mikael Gustafsson, Länsstyrelsen i Jönköpings län, Per Juth (med Kenneth Krantz som ersättare), Svenskt Näringsliv, Staffan Larsson, Nutek, och Anders Waldau, Landstinget i Jönköpings län. Nutek vill, tillsammans med övriga finansiärer, tacka de företag som ställt upp i intervjuer och besvarat enkäter. Kunskapen i projektet kommer att användas som ett viktigt underlag när en näringspolitik som syftar till att underlätta framtida generationsskiften ska utformas. Kjell Jansson Generaldirektör Nutek Har du frågor om denna publikation, kontakta Leif Melin Telefon: , E-post: 3

5 NU.BOK.ägarstudie Mo Sida 4

6 NU.BOK.ägarstudie Mo Sida 5 SAMMANFATTNING Sammanfattning Denna rapport utreder vad som kommer att hända med de företag som står inför generationsskiften och företagsöverlåtelser. Nyligen genomförda studier av generationsskiften, särskilt NUTEK:s studie Generationsskiften i företag (B 2004:2) och Företagarnas studie Vem vill ta över?, pekar på såväl stora förväntade problem med kommande skiften på grund av den låga grad av förberedelser som företagarna vidtagit, som stora negativa sysselsättningsbortfall på grund av de många företagsnedläggelser som kan förväntas. Ägarskiften är alltså både en mycket aktuell fråga, på grund av kommande stora pensionsavgångar, och en kritisk fråga, på grund av förväntade negativa sysselsättningskonsekvenser och begränsade förberedelser som företagsägarna vidtagit. Fortfarande saknas emellertid kunskaper om företagsägarnas planer, förberedelser, beslut och erfarenheter av olika typer av ägarskiften företagsöverlåtelser inom ägarkretsen eller till externa ägare, alternativt företagsnedläggelser liksom om möjliga ekonomiska och personliga konsekvenser av dessa ägarskiften. I denna rapport redovisas resultaten från en omfattande regional studie av cirka företagsägares bedömningar av ett stort antal frågor kring generationsskiften och företagsöverlåtelser. Uppdraget att genomföra denna studie gavs till en forskargrupp vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Denna forskargrupp har under senare år byggt upp kunskap om och erfarenheter kring ägarfrågor och generationsskiften i framförallt familjeföretag. Denna rapport är baserad på ett omfattande datainsamlingsarbete i Jönköpings län under perioden februari augusti Studien har haft en unik trestegsdesign innebärande en inledande telefonintervju till hela den utvalda företagspopulationen, följd av en brevenkät till samtliga företagsägare som besvarat telefonintervjun, och därefter en djupstudie med ett antal företagsägare som besvarat både telefonintervju och brevenkät. 5

7 NU.BOK.ägarstudie Mo Sida 6 SAMMANFATTNING Ägarstruktur och ägarskiften Första steget i denna studie var en telefonintervju till samtliga privatägda företag med mer än fyra anställda inom tillverkningsindustrin och stora delar av servicenäringen i Jönköpings län. Telefonintervjustudien genomfördes som en totalundersökning av denna företagspopulation. Sammantaget ledde ett antal överväganden om minsta storlek för de i studien ingående företagen till avgränsningen minst fyra anställda. Branschavgränsningen innebär att företag i följande sektorer ingår i undersökningspopulationen: samtliga tillverkningsföretag (SNI-sektorerna 10 37), byggindustri (SNI 45), handel (SNI 50-51), hotell och restaurang (SNI 55), transportföretag (SNI 60, 63) och ytterligare ett antal servicesektorer (SNI 60, 63-64, 67, 70-72, 74, 92-93). Ytterligare en avgränsning innebär att börsföretagens (totalt 65 företag i Jönköpings län tillhörande 25 börsföretag) ägarrepresentanter inte intervjuades, eftersom ägandet för dessa är placerat på en aktiemarknad, där det gäller andra mekanismer och spelregler för ägarskiften än i de studerade privatägda företagen. Undersökningspopulationen reducerades också med företag som ej borde varit med där från början, det vill säga företag som visade sig ligga utanför målgruppen samt företag som har upphört. Dessa avgränsningar och justeringar gav en total undersökningspopulation på företag. Totalt genomfördes telefonintervjuer med ägarna till företag, vilket ger en svarsfrekvens på 76 procent. Telefonintervjun genomfördes med den störste ägaren, kallad företagsägaren, i respektive företag. Vid lika ägarandelar mellan flera ägare, intervjuades den ägare som var VD, alternativt styrelseordförande i företaget. En tillkommande avgränsning var att inte intervjua ägarrepresentanter för de utlandsägda företagen på grund av svårigheten att nå den störste ägaren personligen. Om de utlandsägda företagen också exkluderas från den relevanta målgruppen för telefonintervjuerna ökar den reella svarsfrekvensen till 80 procent. Den totala ägarstrukturen för samtliga företag, inklusive börsföretagen och de utlandsägda företagen, med över fyra anställda i de ingående branscherna i Jönköpings län uppvisar följande bild: de privatägda företagen dominerar såväl avseende sammanlagt antal anställda som sammanlagd omsättning. De 65 börsföretagen har totalt anställda, de 115 utlandsägda företagen har totalt anställda, medan det i de knappt privatägda företagen finns anställda i länet. Omsättningsmässigt är den sammanlagda siffran för börsföretagen drygt 17 miljarder, för de utlandsägda företagen 22 miljarder och för de privatägda företagen 51 miljarder. Om vi däremot jämför den 6

8 NU.BOK.ägarstudie Mo Sida 7 SAMMANFATTNING genomsnittliga storleken på det privatägda företaget med de övriga är bilden en annan. Både börsföretaget och det utlandsägda företaget har i genomsnitt drygt sex gånger fler anställda. Omsättningsmässigt har börsföretaget åtta gånger större omsättning medan det utlandsägda företaget har drygt sex gånger större omsättning. Detta betyder att merparten av de stora företagen (fler än 100 anställda) inte är lokalt ägda utan fjärrstyrda. Minst antal anställda i börsägda och utlandsägda företag i relation till antalet anställda i de privatägda företagen (under 30 procent) återfinns i Vaggeryd, Gislaved, Sävsjö, Vetlanda och Gnosjö. Fortsättningsvis avser alla resultat endast de intervjuade företagsägarna i de privatägda företagen. Hela 90 procent av de intervjuade företagsägarna är VD i sina företag och 91 procent har en ägarandel på mer än 25 procent. De studerade, till största delen ägarledda företagen kan delas in i tre ägarmässigt olika kategorier: ensamägda företag (till 100 procent ägda av en person), familjeägda företag (ägs av två eller flera personer som är släkt) och kompanjonägda företag (ägs av två eller flera personer som inte är släkt). Den största kategorin är familjeföretagen, som utgör 41 procent av samtliga studerade företag. De ensamägda företagen utgör 31 procent, medan 23 procent av företagen är kompanjonföretag. Ägandet är alltså starkt koncentrerat. Utöver de ensamägda företagen finns det i ytterligare drygt 50 procent av företagen två huvudägare med gemensam ägarmajoritet och stort inflytande över företaget. Endast knappt fem procent av företagen har en kvinna som största ägare. De undersökta företagen är relativt gamla, i stort sett hälften av dem är grundade före Endast ca tre procent (34 företag) är grundade 2002 eller senare, vilket innebär en låg grad av nyföretagande. De familjeägda företagen är äldst med drygt 65 procent av dem grundade innan Vidare byter företagen sällan VD. Genomsnittstiden för en VD är över 13 år och i 25 procent av företagen har VD suttit på sin post i mer än 20 år. Relativt få företag, knappt 17 procent, kommer att byta VD inom de närmaste tre åren trots att många suttit mycket länge på VD-posten. Genomsnittsåldern för företagsägarna är 50 år. I 17 procent av fallen är ägaren över 60 år. Relativt sett finns det flest företagsägare över 60 år i familjeföretagen. Två tredjedelar av företagen har dels högst två beslutande styrelsemöten per år, dels högst tre personer i styrelsen. Majoriteten av företagen (54 procent) bedömer styrelsearbetet som helt eller ganska betydelselöst. 7

9 NU.BOK.ägarstudie Mo Sida 8 SAMMANFATTNING I 10 procent av företagen är sannolikheten stor att det kommer att genomföras ett ägarskifte inom ett år. På tre års sikt ökar denna andel till 21 procent. Inom tio år kommer hela 60 procent av de undersökta företagen att med stor sannolikhet genomföra ett ägarskifte. Drygt 20 procent av företagen har skiftat ägarmajoritet under den senaste femårsperioden. Endast 16 procent av företagsägarnas barn är delägare. Betydligt större andel av barnen, 36 procent, arbetar i bolaget. Barnen är mest involverade i familjeföretagen. Där är 33 procent av barnen delägare och 50 procent av barnen jobbar i företaget. Förberedelserna inför ägarskifte innebär huvudsakligen samtal inom familjen och med revisor, vilket drygt 60 procent av företagen har gjort. Arvs- och gåvoskatterna är det problem som ägarna upplever som störst inför kommande ägarskifte. Därefter kommer svårigheten att lämna företaget känslomässigt. Orsaker till och konsekvenser av skiften Studiens andra steg innebar en brevenkät, som sändes ut till samtliga företagsägare som besvarade telefonintervjun (och som vid intervjun inte avböjde att få sig tillskickat en brevenkät). Det innebar att företagsägare fick brevenkäten. Totalt 866 enkäter besvarades vilket betyder en svarsfrekvens för brevenkäten på 66 procent. Brevenkäten ger en fördjupad bild av ett antal frågor kring ägarstruktur och framtida ägar- och VD-skifte. Det bör noteras att det är företagsägarens personliga bedömningar som ligger till grund för de svar som här redovisas. Resultaten redovisas dels för samtliga svarande, dels också för tre tydliga undergrupper av ägarkategorier som kunde identifieras genom telefonintervjun. De tre ägarkategorierna är ensamägda företag, familjeägda företag och kompanjonägda företag. Vi vill påminna om att kategorin ensamägda företag innebär företag med enbart en ägare i vår målgrupp av företag med mer än fyra anställda. Ensamägda företag ska alltså inte förväxlas med soloföretagare som inte har några anställda. Uppnådd pensionsålder anges som främsta skäl till ägarskifte. Den mest sannolika framtida ägaren vid kommande ägarskifte är ett annat rörelsedrivande företag. I familjeägda företag är dock en familjemedlem den mest troliga framtida ägaren. De tre främsta hindren mot ägarskifte är att företagandet är så roligt att det känns fel att sluta, att det inte finns någon köpare, samt en oro 8

10 NU.BOK.ägarstudie Mo Sida 9 SAMMANFATTNING för de anställdas framtida sysselsättning. Det problem som flest antal företagsägare bedömer som svårast vid ett ägarskifte är att nuvarande VD har stor betydelse för företagets konkurrensförmåga. Samtidigt bedömer företagsägarna att företagens viktigaste konkurrensfaktorer är samarbetsrelationer med kunder, leverantörer och konkurrenter. Efter ägarskiftet kommer företagsägarna främst att pensionera sig eller att fortsätta arbeta i företaget i en ny roll. Pengarna som frigörs vid ägarskiftet kommer främst att användas till att stötta familjemedlemmar ekonomiskt eller spara för framtiden eller egen konsumtion. Många företagsägare säger sig dock vilja investera i andra företag. De flesta företagsägare tror att ett ägarskifte kommer att medföra ökad tillväxt. En fjärdedel av företagsägarna tror dock att företaget förlorar sin nuvarande identitet/kultur och att strategiska funktioner flyttar från orten vid ett ägarskifte. Överlag menar företagsägarna att ett ägarskifte tar lång tid. Det finns ett intresse för uppköp av de undersökta företagen. Omkring 40 procent av företagsägarna har någon gång fått ett seriöst anbud. I de flesta fallen är den intresserade köparen ett annat svenskt bolag som företagsägaren inte har tidigare anknytning till. Den vanligaste orsaken till ett framtida VD-skifte är att företaget säljs. Vidare är det nästan lika sannolikt att nästa VD rekryteras externt som att det blir en familjemedlem. Revisorn är den person som överlägset flest företagsägare vänder sig till för råd i skiftessituationer. Behovet av kunskap och rådgivning vid ägarskifte och VDskifte upplever företagsägarna som stort. Tretton fall en fördjupad bild av skiften Det tredje steget i undersökningsdesignen innebar en djupstudie av skiftessituationen i tretton företag (som deltagit i telefonintervjun och brevenkäten) i syfte att fördjupa bilden och att illustrera den variationsrikedom och komplexitet som frågan om ägar- och ledarskiften innebär. Ett antal gemensamma teman utkristalliserades ur analysen av fallstudierna. Dessa teman sammanfattar viktiga frågeställningar, lärdomar och problem och belyser mångfalden av utmaningar vid ägar- och ledarskiftesprocesser. Det första temat Ägardynamik och skifte diskuterar hur ägarstrukturen och relationerna inom ägargruppen samt mellan ägargruppen och företagsledningen påverkar ägarskiftesprocessen. Det andra temat Ägar- och ledarskiftens bety- 9

11 NU.BOK.ägarstudie Mo Sida 10 SAMMANFATTNING delse för företagets utveckling beskriver hur skifte kan leda till en positiv företagsutveckling, samt förutsättningarna för detta. Tema nummer tre Förbered eftertiden framhåller vikten av planering och förberedelse för hela processen. Finansiella aspekter på ägar- och VD-skifte utgör tema nummer fyra, och illustrerar bl a hur god lönsamhet i företaget på olika sätt ökar valfriheten i ägarskiftet. Det femte temat Externa aktörer i skiftessituationer tar upp frågan om rådgivare till företagare i skiftessituationer, samt vilken typ av kunskaper, insikter och roller som dessa rådgivare bör ha. Det sjätte temat Det unika och det generella i ägar- och ledarskiften diskuterar, slutligen, hur varje skifte är speciellt, men ändå innehåller en rad generella frågeställningar. Några av slutsatserna från fallstudieanalysen är: Antalet ägare samt släktförhållanden inom ägarkretsen ökar komplexiteten i ägarskiftet. Samsyn bland berörda parter kring grundläggande värderingar och tänkesätt avseende företagets strategiska ledning och inriktning är avgörande för lyckosamma skiften. För att överföra kunskap om företaget är någon form av lärprocess i övergångsskedet viktig liksom en överlappning för in- och utskolning av de personer vars roller förändras. Ägar- och ledarskiften kan medföra en positiv utveckling för företaget genom att ny kunskap, energi och motivation tillförs. En positiv företagsutveckling vid skifte är dock beroende av relationerna mellan nya och gamla ägare. Att inte skifta ägande är i många fall direkt ogynnsamt för både individer och företag. Kunskap och förtroende är centrala aspekter i skiftessituationer. Vid behov av rådgivning i skiftessituationer vänder sig därför företagsägarna främst till personer de har en nära relation med. Företagsägarna vet ofta inte vilken kunskap som finns eller vilka aktörer som har kunskapen. Det finns ett behov av mer kunskap och rådgivning vid ägar- och VD-skiften. Dessutom finns det inte ett rätt sätt att skifta ägande och ledning, och förståelse för innebörden i ägarskiftet är därmed centralt i rådgivningssituationen. Skiften är komplexa, processuella och tidskrävande, varför goda förberedelser av hela skiftesprocessen är grundläggande. Konsekvensanalys Som en komplettering till den bild av hur ägarskiften upplevs i telefonintervjuer, brevenkäter och djupintervjuer gjordes en kvantitativt inriktad konsekvensanalys. Konsekvensanalysen syftar till att hitta svar på frågor om kommande ägarskiftens effekter på branscher, lönsamhet/tillväxt, lokalisering 10

12 NU.BOK.ägarstudie Mo Sida 11 SAMMANFATTNING av företagets strategiska funktioner, företagskoncentration, konkurrensförmåga, lokal arbetsmarknad och lokal försörjning av riskkapital. Några av slutsatserna är: Antal troliga ägarskiften inom möbelindustri och trävaruindustri avviker markant från övriga branscher. Inom möbelindustrin är det väsentligt fler företag som uppger trolig ägarförändring, medan trävaror innehåller betydligt färre företag som uppger hög sannolikhet för ägarförändring. Analysen bekräftar ett positivt samband mellan huvudägares ålder och sannolikhet för ägarskifte. Sambandet är starkast på lång sikt. I de allra flesta fall går det inte att urskilja något samband mellan lönsamhet och sannolikhet för ägarskifte på branschnivå. Det kommer inte att ske några dramatiska förändringar i företagskoncentration på grund av nedläggningar inom de närmaste tre åren. Det är först på längre sikt som företagsnedläggningar påverkar företagskoncentrationen. Stora andelar av de undersökta branschernas sysselsättning kan komma att bli berörda av företagsuppköp i framtiden. På tio års sikt kommer i genomsnitt mer än 20 procent av de sysselsatta i en bransch att vara anställd i ett annat företag. Det är framförallt större företag (mer än 20 anställda) som externa köpare visat intresse av att förvärva. Det finns ett klart samband mellan förväntningar om förbättrad konkurrensförmåga och ökad sannolikhet för ägarbyte. Personligt nätverk är den egenskap som bäst förklarar VD:s betydelse för företagets konkurrensförmåga. Vidare är tillväxten högre i de företag som nyligen genomfört ägarskifte än i de företag som står inför ägarskifte. Inom den närmaste treårsperioden är effekterna på sysselsättningen tämligen små av att företag vid ägarskifte upphör med sin verksamhet. På tio års sikt kan större effekter på lokal nivå förväntas (mer än fem procent av sysselsättningen på vissa orter). På tio års sikt är ägare av de större företagen (20 eller fler anställda) mer benägna än ägare av de mindre företagen (färre än 20 anställda) att använda frigjorda medel från ägarskiften till återinvestering i företagande. Avslutande diskussion och rekommendationer Den avslutande diskussionen tar avstamp i de tre ägarkategorier som studien identifierat; ensamägda företag, familjeägda företag och kompanjonägda företag. Efter en detaljerad jämförelse mellan ägarkategorierna framkommer att de delvis har olika skifteslogiker, vilket påverkar såväl själva skiftesprocessen som utfallet av denna. Begreppet skifteslogik betyder att olika typer av företags- 11

13 NU.BOK.ägarstudie Mo Sida 12 SAMMANFATTNING ägare har olika sätt att tänka kring och prioritera frågor i skiftessprocessen. Vidare behandlas behovet av kunskap och rådgivning vid både ägarskifte och VD-skifte, liksom profilen på rådgivare. Skiftesprocesser är ofta så komplexa att olika typer av stöd och råd kan behövas. Två huvudkategorier rådgivare kan urskiljas: expertrådgivare och processrådgivare. Expertrådgivare har djup kunskap om sitt specialområde medan processrådgivare har bred kunskap om processen i sin helhet, inklusive känslomässiga, personliga och relationsmässiga aspekter. Vidare diskuteras betydelsen av att inblandade parter har en förståelse för den tysta kunskap som ofta finns i företag och som är viktig för deras konkurrenskraft. Denna kunskap kan riskera att försvinna när ägande eller ledning skiftas i ett företag. Det finns också en viktig inneboende utvecklingspotential för ett företag som genomför ägarskifte, där dock olika förutsättningar för hur denna realiseras, till exempel genom aktivt styrelsearbete, ger olika utfall. Ägarskifte bör vidare ses som en angelägenhet för en vidare krets än säljare och köpare. Många fler intressenter påverkas av ett skifte, såsom personal, finansiärer, kunder och leverantörer. En viktig aspekt som också lyfts fram i detta kapitel är att det föreslagna avskaffandet av arvs- och gåvoskatten, som kommer att underlätta vissa typer av skiften, inte minskar behovet i övrigt av förberedelser och samhälleliga insatser vid ägarskiften. Rapporten avslutas med rekommendationer till åtgärder för att underlätta skiften. Fyra åtgärdsområden lyfts upp som särskilt prioriterade: insiktsskapande insatser, infrastruktur, utbildning och finansiering. Insiktsskapande insatser syftar bland annat på att företagsägarna behöver ökad insikt om vikten av förberedelser inför skiften samt att rådgivare behöver ökad insikt om vilken kunskap och rådgivning som behövs vid skiften. Infrastruktur för skiften handlar om att skiften förutsätter kunskap om en mängd olika aspekter och involverar en rad olika aktörer och intressenter. En slutsats är därför att förekomsten av effektiva former för kunskapsutveckling, kunskapsspridning och nätverkande är centralt för att underlätta skiften. En välutvecklad infrastruktur innefattar bland annat forskningsinsatser, attitydpåverkan samt mötesplatser där olika aktörers behov vid skiften beaktas. Utbildning handlar om behovet av utbildningsinsatser inom områden som processrådgivning genom skiftesprocessen, ägarrollen, styrelsearbete, psyko-sociala aspekter på skiften, samt former för utskolning av företagsägare som lämnar ägar- och/eller VD-rollen. Slutligen syftar åtgärdsområdet finansiering till att underlätta finansieringsfrågor vid företagsförvärv genom att bland annat öka tillgången till kapital för företagare som är intresserade av att ta över företag, intressera avgående företagsägare för rollen som affärsänglar och att hitta sätt att kanalisera kapital som frigörs vid försäljning till satsningar i andra verksamheter där nytt kapital välkomnas. 12

14 NU.BOK.ägarstudie Mo Sida 13 ABSTRACT Abstract This report examines what will happen to the companies that face generational shifts and transfers of ownership. Recent studies of generational shifts, in particular Nutek s Generationsskiften i företag (B 2004:2) [Generational shifts in companies] and the study by the Federation of Private Enterprises Vem vill ta över? [Who wants to take over?], highlight major expected problems with imminent shifts/transfers due to the low degree of preparatory work undertaken by company owners, and also highlight considerable negative job losses due to the many company closures that can be expected. Changes in ownership are a very topical issue in Sweden due to the large numbers of people approaching retirement. It is also a critical issue due to expected negative consequences for employment and the limited preparations made by company owners. However there is still a lack of knowledge of company owners plans, preparations, decisions and experiences of various types of ownership changes, such as transfers within the ownership circle or to external owners, or alternatively, company closures. There are also shortcomings in knowledge of possible financial and personal consequences of these ownership changes. This report presents the results of an extensive regional study of approximately 1,850 company owners opinions on a large number of issues concerning generational shifts and transfers of ownership. A team of researchers at Jönköping International Business School was commissioned to conduct this study. In recent years this team has compiled knowledge and experiences of ownership issues and generational shifts, above all in family companies. This report is based on extensive data collection work carried out in the county of Jönköping from February to August The study had a unique threestage design consisting of an initial telephone interview with all the company owners selected, followed by a questionnaire sent to all the company owners who had taken part in the telephone interview, and thirdly an in-depth study of a number of company owners who had taken part in the interview and had filled in the questionnaire. 13

15 NU.BOK.ägarstudie Mo Sida 14 ABSTRACT The study identifies three owner categories: single-owned companies, familyowned companies and partner-owned companies. A detailed comparison of the owner categories has revealed that they have partially different logics of shifting, which affects the actual shift/transfer process as well as its result. The term shift logic refers to the fact that different types of company owners have different ways of thinking about and prioritising issues in the shift/transfer process. The need for knowledge and advice in both changes of ownership and changes of managing director, as well as the profile of advisors are also discussed. Shift processes are often so complex that various types of support and advice may be required. Two main categories of advisors are discernible: expert advisors and process advisors. Expert advisors have in-depth knowledge of their specialist area, whilst process advisors have broad knowledge of the process as a whole including emotional, personal and relational aspects. Another issue discussed is the significance of the parties involved understanding the tacit knowledge that often exists in a company and is often important to its competitiveness. There is a risk of this knowledge disappearing when the ownership or management of a company changes. A company that is undergoing a transfer of ownership also has important inherent development potential. However, the different conditions for how this is achieved, e.g. through active work by the board of directors, lead to different results. Transfers of ownership should also be regarded as a matter that concerns a broader group of people besides sellers and buyers. Many more interested parties are affected by a transfer, such as personnel, financiers, customers and suppliers. Another important aspect highlighted in this chapter is that the proposed abolition of inheritance tax and gift tax, which will facilitate certain types of transfers, will not reduce the need in other respects for preparations and society s input in transfers of ownership. The report concludes by stating recommended action to facilitate transfers. Four areas of action are specified as being of particularly high priority: insightcreation action, infrastructure, training and financing. Action to create insight is necessary, because company owners need heightened insight into the importance of preparations for ownership change, and because advisors need more insight into the knowledge and advice that are required in such changes. As regards infrastructure for transfers of ownership, such transfers demand knowledge of a wide range of aspects and involve a variety of different players and interested parties. One conclusion that can be drawn is therefore that the availability of effective forms of knowledge development, knowledge dissemination and networking is of central importance to facilitate the transfers. A well developed infrastructure includes research input, influence on attitudes and 14

16 NU.BOK.ägarstudie Mo Sida 15 ABSTRACT meeting places in which the needs of different players in ownership transfers are taken into consideration. Training refers to the need for training in areas such as process advice throughout the transfer process, the role of the owners, the work of the board of directors, psychosocial aspects of the transfer, and forms of weaning off company owners who are leaving their role of owner and/or managing director. Finally, the financing area of action aims to facilitate financing issues in company acquisitions, for example, by increasing the availability of capital for company owners who are interested in taking over companies, by generating the interest of departing company owners in adopting the role of business angels, and by finding new ways of channelling capital that is freed up in the sale to other operations in which new capital is welcome. 15

17 NU.BOK.ägarstudie Mo Sida 16

18 NU.BOK.ägarstudie Mo Sida 17 INNEHÅLL Innehåll Bakgrund 19 Uppdraget nationellt och regionalt 19 Metod tre kompletterande studier 21 Rapportens disposition 22 Intervju om ägarstruktur och ägarskiften 23 En telefonintervju till privatägda företag i Jönköpings län 24 Ägarstrukturen i ett småföretagstätt industrilän 26 Skiftesbenägenhet 37 Enkät om orsaker till och konsekvenser av skiften 43 En brevenkät till samtliga intervjuade företagsägare 44 Framtida ägarskifte 45 Framtida VD-skifte 61 Rådgivning vid ägarskifte och VD-skifte 67 Tretton fall en fördjupad bild av skiften 75 Djupintervjuer fallstudier 75 Erfarenheter från tretton olika skiftessituationer 77 Analys av tretton fall 131 Sex viktiga teman vid ägarskiften och ledarskiften 132 Konsekvensanalys av ägar- och ledarskiften 143 Analysens inriktning

19 NU.BOK.ägarstudie Mo Sida 18 INNEHÅLL Avslutande diskussion och rekommendationer 157 Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga

20 NU.BOK.ägarstudie Mo Sida 19 BAKGRUND Bakgrund Denna rapport handlar om vad som kommer att hända med alla de företag som står inför generationsskiften och företagsöverlåtelser. Nuteks studie Generationsskiften i företag (B 2004:2) visade att över 60 procent av företagsledarna i målgruppen hade för avsikt att sluta inom fem år och att hela 20 procent avsåg att lägga ned företaget medan övriga såg någon form av företagsöverlåtelse som en lösning. Drygt en tredjedel av företagarna ansåg att det var viktigt att ägandet och/eller ledningen blir kvar inom familjen efter skiftet. Vidare visar studien att över 60 procent inte vidtagit några åtgärder för att underlätta ett kommande ägarskifte. Dessa och andra resultat från studier av generationsskiften, framförallt Företagarnas studie Vem vill ta över?, pekar på såväl stora förväntade problem med kommande skiften på grund av den låga grad av förberedelser som företagsägarna vidtagit, som stora negativa sysselsättningsbortfall på grund av de många företagsnedläggelser som kan förväntas. Ägarskiften är alltså både en mycket aktuell fråga på grund av de kommande stora pensionsavgångarna och en kritisk fråga på grund av dels de förväntade negativa sysselsättningskonsekvenserna och dels de begränsade förberedelser som företagsägarna tycks ha vidtagit. Fortfarande saknas emellertid kunskaper om företagsägarnas planer, förberedelser, beslut och erfarenheter av olika typer av ägarskiften företagsöverlåtelser inom ägarfamiljen eller till externa ägare, alternativt företagsnedläggelser liksom om möjliga ekonomiska och personliga konsekvenser av dessa ägarskiften. I denna rapport redovisas resultaten från en omfattande regional studie av cirka företagsägares bedömningar av problematiken kring generationsskiften och företagsöverlåtelser. Uppdraget nationellt och regionalt Utgångspunkten för den studie som avrapporteras här är både nationell och regional. Nutek anser att det är viktigt att öka kunskaperna om förutsättningarna för utveckling och tillväxt bland de små och medelstora företagen och här utgör generationsskiften en kritisk fråga för framtiden. I 19

21 NU.BOK.ägarstudie Mo Sida 20 BAKGRUND Sveriges alla regioner/län har regionala tillväxtprogram utvecklats under de senaste åren och i Jönköpings län blev ägarstruktur och ägarskiften en av de prioriterade frågorna i det tillväxtprogram som beslutades Vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping har en forskargrupp under senare år byggt upp kunskap om och erfarenheter kring ägarfrågor, inklusive generationsskiften i framförallt familjeföretag. I en dialog under våren 2003 med de nationella och regionala intressenterna om att öka kunskaperna om generationsskiftesfrågorna växte detta uppdrag fram. Resultatet blev att Internationella Handelshögskolan fick i uppdrag att göra en djuplodande regional studie av ägarstruktur, ägarskiften och ledarskiften. Studien har följande huvudfrågor: Hur ser ägarstrukturen ut inom den privata företagssektorn i Jönköpings län och hur förändras den? Hur stor andel av företagen och av de totalt sysselsatta återfinns i olika ägarkategorier, som ägarledda företag, familjeföretag, kompanjonägda företag, svenska börsnoterade företag och utlandsägda företag? Hur ser åldersstrukturen ut hos företagsägare som kontrollerar ägandet i sina företag? Hur aktiva är olika ägare i företagens ledning? I vilken omfattning och på vilket sätt förbereder företagsägarna sig för kommande ägarskiften? Vilka planer/huvudalternativ finns för kommande ägarskiften? Vilka problem och möjligheter upplevs inför kommande ägarskiften och vilka erfarenheter finns av genomförda ägar- och ledarskiften? Vilken kunskap/rådgivning finns det behov av för företagare i ägarskiftessituationer? Vilka ekonomiska/samhällsmässiga konsekvenser kan det förändrade ägandet i företagspopulationen komma att innebära? Vilka branscher är särskilt utsatta? Hur påverkas koncentration och konkurrens inom branschen samt hur påverkas effektiviteten i företaget (kan till exempel vinst respektive tillväxt förväntas öka eller minska)? Hur stor del av företagets värde kan hänföras till nuvarande ägares/ledares unika kompetens och nätverk av affärskontakter? Kan finansiella medel från försäljning av företag tänkas återföras till bygden i form av riskkapital i nystartade/mindre företag? Studiens avgränsningar innebär att en totalundersökning har genomförts av en företagspopulation omfattande samtliga företag med mer än fyra anställda inom tillverkningsindustrin och stora delar av servicenäringen i Jönköpings län. 20

22 NU.BOK.ägarstudie Mo Sida 21 BAKGRUND Detta uppdrag bedömdes som intressant också av andra intressenter vilket innebar att studien slutligen fick sex uppdragsgivare och finansiärer: Nutek (genom dess analysavdelning), Länsstyrelsen i Jönköpings län, Landstinget i Jönköpings län, ALMI Företagspartner Jönköping, Svenskt Näringsliv samt Sparbanksstiftelsen Alfa. Metod tre kompletterande studier Denna rapport är baserad på ett omfattande datainsamlingsarbete i Jönköpings län under perioden februari augusti Studien har haft en unik design i tre steg, innebärande en inledande telefonintervju, följd av en brevenkät till samtliga som besvarat telefonintervjun och därefter en djupstudie med tretton företagsägare som besvarat både telefonintervju och brevenkät. Telefonintervjun innebär intervjuer med huvudägarna i samtliga företag med mer än fyra anställda i tillverkningsindustrin och tillhörande tjänstesektorer inom Jönköpingslän, det vill säga en totalstudie av en population på nästan företagsägare. Intervjuerna genomfördes under en tremånadersperiod i samarbete med Jönköpings undersökningsverkstad, ett lokalt marknadsundersökningsföretag. Brevenkäten går djupare i ett antal olika frågeställningar kring ägarskiften och ledarskiften. Enkäten sändes ut till samtliga som medverkat i telefonintervjun. Djupstudien innebär längre intervjuer med huvudägaren i tretton företag med olika skiftessituationer. Djupintervjuerna, som genomförts av forskare vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping, har resulterat i tretton korta fallbeskrivningar av den unika skiftessituationen i respektive fall. Konsekvensanalysen innebär en statistisk bearbetning av vissa resultat från telefonintervjun och brevenkäten med utgångspunkt från de analysfrågor av olika konsekvenser som presenterades i avsnittet Uppdraget (ovan). I inledningen till kapitlen där de tre studierna presenteras återfinns en mera utförlig beskrivning av den metod som användt i respektive studie. Här ska också betonas att denna studie inte bara handlar om generationsskiften mellan ägare som tillhör olika generationer och som är släkt med varandra. Studiens fokus är bredare än så. Dels studeras alla typer av ägarskiften och företagsöverlåtelser i privatägda företag. Dels görs det en åtskillnad på ägarskiften och ledarskiften. Även om huvudfokus ligger på 21

23 NU.BOK.ägarstudie Mo Sida 22 BAKGRUND ägarskiften inkluderar alla tre studierna viktiga observationer också kring ledarskiften (vilka mestadels innebär VD-skiften). Rapportens disposition Rapporten är traditionellt upplagd, med en redovisning av resultaten från de tre studierna i kapitlen: telefonintervjun, brevenkäten och fallbeskrivningarna. Fallstudierna analyseras i det efterföljande kapitlet. Därefter följer en analys av företags- och samhällsekonomiska konsekvenser av resultat från telefonintervjun och brevenkäten i kombination med företagsstatistik (avseende lönsamhet och tillväxt med mera) för de undersökta företagen. I rapporten sista kapitel summeras och diskuteras alla viktiga resultat. Detta kapitel innehåller även råd till olika befintliga och potentiella rådgivare till företag i frågor kring ägarskiften och ledarskiften. Kapitlet avslutas med ett antal rekommendationer till politiker och myndigheter med ansvar för företagsutvecklingsfrågor. 22

24 NU.BOK.ägarstudie Mo Sida 23 INTERVJU OM ÄGARSTRUKTUR OCH ÄGARSKIFTEN Intervju om ägarstruktur och ägarskiften Sammanfattningsvis gav intervjustudien följande resultat: 90 procent av de intervjuade företagsägarna är VD i sina företag och 91 procent har en ägarandel på mer än 25 procent. Minst antal anställda i börsnoterade och utlandsägda företag i relation till antalet anställda i de privatägda företagen (under 30 procent) återfinns i Vaggeryd, Gislaved, Sävsjö, Vetlanda och Gnosjö. De studerade företagen kan delas in i ensamägda företag (till 100 procent ägda av en person), familjeägda företag (ägs av två eller flera personer som är släkt) och kompanjonägda företag (ägs av två eller flera personer som inte är släkt). Den största kategorin är familjeföretagen, som utgör 43 procent av samtliga studerade företag. De ensamägda företagen utgör 30 procent, medan 25 procent av företagen är kompanjonföretag. Ägandet är koncentrerat. Utöver de drygt 30 procent ensamägda företagen finns det i ytterligare drygt 50 procent av företagen två huvudägare med klar ägarmajoritet och stort inflytande över företaget. Merparten av de stora företagen (fler än 100 anställda) är inte lokalt ägda. I endast 66 av de företagen (knappt fem procent) återfinns en kvinnlig huvudägare. De undersökta företagen är relativt gamla, i stort sett hälften av dem är grundade före Endast cirka tre procent (34 företag) är grundade 2002 eller senare, vilket innebär en låg grad av nyföretagande. De familjeägda företagen är äldst med drygt 65 procent av dem grundade innan Företagen byter sällan VD. Genomsnittstiden för en VD är över 13 år och i 25 procent av alla företag har VD suttit på sin post i mer än 20 år. Lägst genomsnittstid för VD har kompanjonföretagen med drygt nio år. 23

25 NU.BOK.ägarstudie Mo Sida 24 INTERVJU OM ÄGARSTRUKTUR OCH ÄGARSKIFTEN Relativt få företag, knappt 17 procent, kommer att byta VD inom de närmaste tre åren trots att många suttit mycket länge på VD-posten. Genomsnittsåldern för företagsägarna är 50 år. I 17 procent av fallen är ägaren över 60 år. Det finns relativt sett flest företagsägare över 60 år bland familjeföretagen (24 procent). 63 procent av företagen har högst två beslutande styrelsemöten per år. I 65 procent av företagen ingår det högst tre personer i styrelsen. Majoriteten av företagen (54 procent) bedömer styrelsearbetet som helt eller ganska betydelselöst. Det är vanligast med många styrelsemöten i kompanjonföretagen. I 10 procent av företagen är sannolikheten stor att det kommer att genomföras ett ägarskifte inom ett år. På tre års sikt ökar denna andel till 21 procent. Inom tio år kommer över hälften, 60 procent av de undersökta företagen att med stor sannolikhet genomföra ett ägarskifte. Drygt 20 procent av företagen har skiftat ägarmajoritet under den senaste femårsperioden. Endast 16 procent av företagsägarnas barn är delägare. Betydligt större andel av barnen, 36 procent, arbetar i bolaget. Barnen är mest involverade i familjeföretagen. Där är 33 procent av barnen delägare och 50 procent av barnen jobbar i företaget. Förberedelserna inför ägarskifte innebär huvudsakligen samtal inom familjen och med revisor, vilket drygt 60 procent av företagen har genomfört. Bland de problem som ägarna upplever inför kommande ägarskifte är arvsoch gåvoskatterna störst. Därefter kommer svårigheten att lämna företaget känslomässigt. En telefonintervju till privatägda företag i Jönköpings län Första steget i denna studie, en telefonintervju till privatägda företag i Jönköpings län om ägarstruktur och ägar-/ledarskiften, innebar beslut om undersökningspopulation. Avgränsningen till att enbart studera företag i Jönköpings län var given av de regionala uppdragsgivarna för studien och kopplingen till länets regionala tillväxtprogram. Detta kompletterades med en avgränsning av ingående företag med avseende på storlek och bransch. 24

26 NU.BOK.ägarstudie Mo Sida 25 INTERVJU OM ÄGARSTRUKTUR OCH ÄGARSKIFTEN Resultatet av olika avgräsningsöverväganden (se nedan) blev att telefonintervjustudien genomfördes som en totalundersökning av en företagspopulation omfattande samtliga företag med mer än fyra anställda inom tillverkningsindustrin och stora delar av servicenäringen i Jönköpings län. Det finns flera orsaker till att bara inkludera företag med mer än fyra anställda. Ambitionen var att genomföra en totalundersökning i två steg på samma population, vilket av resursskäl krävde en avgränsning. Det bör vidare finnas ett intresse att ta över de företag som inkluderas i en studie av ägarskiftesprocesser, vilket kräver en viss storlek och stabilitet i företagens verksamhet. Denna studie ska också ge svar på frågor om rådgivning vid ägarskiften liksom om styrelsens roll, frågor som torde ge mera relevanta svar om de absolut minsta företagen exkluderas. Sammantaget ledde ett antal överväganden om minsta storlek för de i studien ingående företagen till avgränsningen minst fyra anställda. Branschavgränsningen är mindre omfattande avseende antal företag som exkluderas. Samtliga branscher med tillverkande företag ingår liksom de servicebranscher som har en koppling till tillverkningssektorn. Skälet till detta tillverkningsfokus är länets företagsstruktur, som relativt riket som helhet har en stor förskjutning mot tillverkande företag. De servicebranscher som exkluderades var huvudsakligen de med utbildnings- och social inriktning. Detta innebär att företag i följande sektorer ingår i undersökningspopulationen: samtliga tillverkningsföretag (SNI-sektorerna 10 37), byggindustri (SNI 45), handel (SNI 50 51), hotell och restaurang (SNI 55), transportföretag (SNI 60, 63) och ytterligare ett antal servicesektorer (SNI 60, 63 64, 67, 70 72, 74, 92 93). I bilaga 1 framgår i klartext vilka branscher som dessa SNI-koder representerar och i vilka det dessutom finns företag i länet. Företagen i populationen har identifierats genom UC Select. Telefonintervjun genomfördes med den störste ägaren i respektive företag, och vid lika ägarandelar mellan flera ägare, den ägare som är VD, alternativt styrelseordförande i företaget. I denna studie benämns genomgående den intervjuade ägaren som företagsägaren. Enligt denna undersökningsdesign genomfördes telefonintervjun med företagsägaren i populationens samtliga företag, dock exkluderades länets börsföretag. Skälet till att exkludera börsföretagen (totalt 65 företag tillhörande 25 börsföretag) är att ägandet för dessa är placerat på en aktiemarknad, där det gäller andra mekanismer och spelregler för ägarskiften än i privatägda företag. I några få av börsföretagen med en majoritetsägare återfinns huvudkontor inom länet och dessas situation har beaktats i vår samlade analys. 25

27 NU.BOK.ägarstudie Mo Sida 26 INTERVJU OM ÄGARSTRUKTUR OCH ÄGARSKIFTEN Med dessa avgränsningar och justeringar uppgick studiens undersökningspopulation till företag. Intervjuerna med dessa genomfördes under perioden februari-maj Studien resulterade i följande bortfallssiffror: Bortfall på grund av vägran att delta 193 Ej anträffbar 61 Andra skäl 42 Företag utanför målgruppen 61 (bland annat offentligt ägda företag) Företaget har upphört 35 Utländsk ägare 105 I populationen identifierades 441 dotterbolag, där intervjuerna i flertalet av dessa fall genomfördes med ägaren till det privatägda moderbolaget, dock med ytterligare ett litet bortfall som resultat. Totalt genomfördes telefonintervjuer med ägarna till företag. Undersökningspopulationen bör reduceras med de företag som ej borde varit med där från början (det vill säga bortfallskategorierna Företag utanför målgruppen samt Företaget har upphört), vilket ger en undersökningspopulation på företag. Om vi utgår från denna justerade population samt slutförda intervjuer blir svarsfrekvensen 76 procent. En sista, tillkommande avgränsning var att inte intervjua ägarrepresentanter för de utlandsägda företagen. Orsakerna var förväntade språkproblem i denna heterogena ägargrupp, samt problem att identifiera den störste individuelle ägaren i de många olika ägarstrukturer som de utlandsägda företagen representerar. Om de utlandsägda företagen också exkluderas från den relevanta målgruppen för telefonintervjuerna ökar den reella svarsfrekvensen till 80 procent. I kapitlet Konsekvensanalys av ägar- och ledarskiften jämförs den undersökta företagspopulationen med näringslivet i hela Sverige och näringslivet i Jönköpings län. Ägarstrukturen i ett småföretagstätt industrilän Inledningsvis presenteras den totala ägarstrukturen för samtliga företag med över fyra anställda i de ingående branscherna i Jönköpings län. Denna totalbild av ägarstrukturen är uppdelad i de tre ägarkategorierna börsföretag (svenska), privatägda företag och utlandsägda företag. 26

28 NU.BOK.ägarstudie Mo Sida 27 INTERVJU OM ÄGARSTRUKTUR OCH ÄGARSKIFTEN Den sammantagna bilden är att de privatägda företagen i kraft av sitt betydligt större antal dominerar avseende såväl sammanlagt antal anställda som sammanlagd omsättning. De 65 börsföretagen har totalt anställda, de 115 utlandsägda företagen har totalt anställda, medan det i de knappt privatägda företagen finns anställda i länet. Omsättningsmässigt är den sammanlagda siffran för börsföretagen drygt 17 miljarder, för de utlandsägda företagen 22 miljarder och för de privatägda företagen 51 miljarder. Om vi däremot jämför den genomsnittliga storleken på det privatägda företaget med de övriga är bilden en annan. Både börsföretaget och det utlandsägda företaget har i genomsnitt drygt sex gånger fler anställda. Omsättningsmässigt har börsföretaget åtta gånger större omsättning medan det utlandsägda företaget har drygt sex gånger större omsättning. Figur Antalet anställda och total omsättning, fördelade på tre ägarkategorier, för företag med över fyra anställda i utvalda branscher i Jönköpings län Olika ägarstruktur i länets olika kommuner De anställda är inte proportionellt fördelade på de tre ägarkategorierna börsföretag, privatägda företag och utlandsägda företag inom länets tretton kommuner. Några av kommunerna har betydligt fler anställda i utlandsägda företag, i relation till antalet anställda i de privatägda företagen, jämfört med övriga kommuner. Detta gäller i särskilt hög grad Aneby och Mullsjö, men också (i fallande skala) Habo, Nässjö, Tranås, Värnamo och Eksjö. Motsvarande bild för anställda i börsföretag i relation till antalet anställda i privatägda företag är att Habo, Jönköping och Nässjö har relativt sett flest anställda i börsföretag. Därefter kommer Tranås, Värnamo och Sävsjö. 27

29 NU.BOK.ägarstudie Mo Sida 28 INTERVJU OM ÄGARSTRUKTUR OCH ÄGARSKIFTEN Totalt sett har börsföretagen och de utlandsägda företagen tillsammans fler sysselsatta än antalet sysselsatta i de privatägda företagen i fyra av länets kommuner, Aneby, Mullsjö, Habo och Nässjö, och nästa lika många anställda i Tranås och Värnamo. Dessa sex kommuner är mer beroende av ett litet antal större företag än övriga kommuner. Med andra ord är företagen i dessa kommuner i betydligt högre grad fjärrstyrda än i övriga kommuner. Minst antal anställda i börsägda och utlandsägda företag i relation till antalet anställda i de privatägda företagen (under 30 procent) återfinns i Vaggeryd, Gislaved, Sävsjö, Vetlanda och Gnosjö. Det är alltså i dessa fem kommuner som de små privatägda företagen har sysselsättningsmässigt överlägset störst relativ betydelse. Ägarledda företag tre ägarkategorier Eftersom telefonintervjun enbart omfattar företagsägarna i de privatägda företagen, lämnar vi nu börsföretagen och de utlandsägda företagen. Som redovisas mera i detalj nedan är de privatägda företagen till en helt övervägande del ägarledda. Samtidigt är de privatägda företagen i sin tur inbördes olika med avseende på andra aspekter av ägarstrukturen i företagen. Den intervjuade företagsägarens huvudsakliga roll i företaget På frågan om vilken huvudsaklig roll intervjupersonen har i företaget visade det sig att hela 90 procent av de intervjuade företagsägarna är VD i sina företag. Omkring sju procent har som sin huvudsakliga roll att vara styrelseordförande eller aktiv styrelseledamot i företaget. Övriga tre procent är avdelningschefer eller har en annan operativ funktion som sin huvudsakliga roll i företaget. Endast tre företagsägare (0,2 procent) hade varken någon operativ funktion eller styrelsearbete i företaget som sin huvudsakliga roll. Tabell 1 Vilken är din huvudsakliga roll i företaget? Roll Andel i procent VD 90,2 Styrelseordförande 5,3 Områdeschef, funktionschef 1,5 Annan styrelsemedlem 1,4 Annan operativ funktion t ex rådgivare 1,3 Ingen 0,2 Totalt 100,0 28

Generationsskiften - oundvikliga men oförberedda

Generationsskiften - oundvikliga men oförberedda Estrad, 24 februari, 2005 Generationsskiften - oundvikliga men oförberedda Annika Hall och Leif Melin Internationella Handelshögskolan i Jönköping Stor forskargrupp kring familjeföretag och ägande - Ägarstruktur,

Läs mer

JÖNKÖPING INTERNATION AL BUSINESS SCHOOL JÖNKÖPING UNIVERSTITY. Tretton fall - en fördjupad bild av skiften

JÖNKÖPING INTERNATION AL BUSINESS SCHOOL JÖNKÖPING UNIVERSTITY. Tretton fall - en fördjupad bild av skiften Tretton fall - en fördjupad bild av skiften Ägardynamik och skifte Ägarstruktur Antalet ägare Relationer Yrkesmässiga Släktskap Inom ägargrupp Mellan ägargrupp och ledning Skiftens betydelse för företagets

Läs mer

Företagsamhetsmätning Jönköpings län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning Jönköpings län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning Jönköpings län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Jönköpings län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera om antalet

Läs mer

www.tillvaxtverket.se 11 kontor Ett sextiotal 2,5 miljarder kr per år Underlätta företagande Offensivt För hela landet

www.tillvaxtverket.se 11 kontor Ett sextiotal 2,5 miljarder kr per år Underlätta företagande Offensivt För hela landet Kommissionens arbete med att underlätta företagsöverlåtelser samt Resultat från Sveriges nationella program 2005-2007 med att underlätta företagsöverlåtelse i små företag. Vår bakgrund Sigbritt Larsson

Läs mer

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen")

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. Högskoleförordningen) Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen") 1 1. Mål för doktorsexamen 1. Goals for doctoral exam Kunskap och förståelse visa brett

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Företag som ägs av riskkapitalbolag. Hur nöjda är de med sina ägare?

Företag som ägs av riskkapitalbolag. Hur nöjda är de med sina ägare? 1. Företag som ägs av riskkapitalbolag. Hur nöjda är de med sina ägare? Attitydmätning april 2010. Företag som ägs av riskkapitalbolag. Hur nöjda är de med sina ägare? Attitydmätning april 2010 1. 134

Läs mer

Företagsamheten 2017 Jönköpings län

Företagsamheten 2017 Jönköpings län Företagsamheten 2017 Jönköpings län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt och

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Ägarskifte i familjeföretag och slopade skatter

Ägarskifte i familjeföretag och slopade skatter Ägarskifte i familjeföretag och slopade skatter Marcela Ramírez-Pasillas och Leif Melin På uppdrag av Svenskt Näringsliv Design: Sandra Imelda Santos Fernandez och Marcela Ramírez Pasillas. ISBN: Marcela

Läs mer

Signatursida följer/signature page follows

Signatursida följer/signature page follows Styrelsens i Flexenclosure AB (publ) redogörelse enligt 13 kap. 6 och 14 kap. 8 aktiebolagslagen över förslaget till beslut om ökning av aktiekapitalet genom emission av aktier och emission av teckningsoptioner

Läs mer

Från idéer till framgångsrika företag. Aktiviteter för att påverka lönar sig Styrelsekartläggning 2017

Från idéer till framgångsrika företag. Aktiviteter för att påverka lönar sig Styrelsekartläggning 2017 Aktiviteter för att påverka lönar sig Styrelsekartläggning 2017 Bakgrund Motsvarande statistik togs fram 2013 och föreliggande undersökning är en jämförelse mellan åren. Denna sammanfattande rapport inleds

Läs mer

Hur skapas långsiktig tillväxt? Kännetecken och utmaningar för en kontinuerlig företagstillväxt

Hur skapas långsiktig tillväxt? Kännetecken och utmaningar för en kontinuerlig företagstillväxt Hur skapas långsiktig tillväxt? Kännetecken och utmaningar för en kontinuerlig företagstillväxt Leona Achtenhagen och Leif Melin Internationella Handelshögskolan i Jönköping Tillväxtföretagens organisering,

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Ägarskifte i familjeföretag och slopade skatter. Författare: Marcela Ramírez Pasillas Projektledning: Leif Melin På uppdrag av Svenskt Näringsliv

Ägarskifte i familjeföretag och slopade skatter. Författare: Marcela Ramírez Pasillas Projektledning: Leif Melin På uppdrag av Svenskt Näringsliv Ägarskifte i familjeföretag och slopade skatter Författare: Marcela Ramírez Pasillas Projektledning: Leif Melin På uppdrag av Svenskt Näringsliv Design inlaga: Sandra Imelda Santos Fernandez. ISBN: in

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

Ägarskiften med förnuft och känsla. Vägledning inför ägar- och ledarskiften i företag

Ägarskiften med förnuft och känsla. Vägledning inför ägar- och ledarskiften i företag Ägarskiften med förnuft och känsla Vägledning inför ägar- och ledarskiften i företag Denna bok är utgiven av Nutek och framtagen i samarbete med CeFEO vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping inom

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige

CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige Kontakter för din tillväxt CONNECT för samman entreprenörer och tillväxtföretag med kompetens och kapital. Och vice versa. värderingar

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Tillgänglighet-InnovationsProcesser-Tillväxt: Förutsättningar för ett innovativt näringsliv i Jönköpings län

Tillgänglighet-InnovationsProcesser-Tillväxt: Förutsättningar för ett innovativt näringsliv i Jönköpings län Tillgänglighet-InnovationsProcesser-Tillväxt: Förutsättningar för ett innovativt näringsliv i Jönköpings län Varför är innovationer viktiga? Innovationer ger teknologisk utveckling som leder till ökad

Läs mer

BTS Group AB (publ) Annual General Meeting 2016 Stockholm, May 10, 2016

BTS Group AB (publ) Annual General Meeting 2016 Stockholm, May 10, 2016 BTS Group AB (publ) Annual General Meeting 2016 Stockholm, May 10, 2016 Copyright 2016 BTS Copyright 2016 BTS www.pwc.se Revisionen 2015 BTS Group AB (publ) årsstämma 10 maj 2016 Revisionens syfte och

Läs mer

Företagsklimatet i Vetlanda kommun 2017

Företagsklimatet i Vetlanda kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 kommun Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Företagsklimatet i Tranås kommun 2017

Företagsklimatet i Tranås kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 kommun Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Extern vd Så lyckas du! 15 framgångsfaktorer för vd i ägarledda företag

Extern vd Så lyckas du! 15 framgångsfaktorer för vd i ägarledda företag Extern vd Så lyckas du! 15 framgångsfaktorer för vd i ägarledda företag 1 Bakgrund Praktik (Agneta) möter forskning (Annika) Stark kombination där olika synvinklar vävs samman till en helhet Bokens struktur

Läs mer

Företagsklimatet i Gnosjö kommun 2017

Företagsklimatet i Gnosjö kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 kommun Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

februari 2012 Företagsamheten 2012 Jönköpings län

februari 2012 Företagsamheten 2012 Jönköpings län februari 2012 Företagsamheten 2012 Jönköpings län Företagsamheten 2012 JÖNKÖPINGS län Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning Jönköpings län... 3 Företagsamheten... 4 Ung företagsamhet... 4 Kvinnors företagsamhet....

Läs mer

Kundfokus Kunden och kundens behov är centrala i alla våra projekt

Kundfokus Kunden och kundens behov är centrala i alla våra projekt D-Miljö AB bidrar till en renare miljö genom projekt där vi hjälper våra kunder att undersöka och sanera förorenad mark och förorenat grundvatten. Vi bistår dig som kund från projektets start till dess

Läs mer

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

Läs mer

Förskolornas arbete med fysisk aktivitet, matvanor och ljudmiljö i Jönköpings län

Förskolornas arbete med fysisk aktivitet, matvanor och ljudmiljö i Jönköpings län 1 Folkhälsoavdelningen Marit Eriksson Förskolornas arbete med fysisk aktivitet, matvanor och ljudmiljö i Jönköpings län Fysisk aktivitet, goda matvanor och god ljudmiljö är av stor betydelse för vår hälsa

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

Utökat förstudiemedel för innovationer i företag

Utökat förstudiemedel för innovationer i företag Tjänsteskrivelse Regionledningskontoret Regional utveckling Karolina Borg Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Utökat förstudiemedel för innovationer i företag Förslag till beslut: Bevilja

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Strategiskt entreprenörskap och företagsledning

Strategiskt entreprenörskap och företagsledning Strategiskt entreprenörskap och företagsledning Mattias Nordqvist Professor i företagsekonomi och föreståndare, Center for Family Enterprise and Ownership (CeFEO) Internationella Handelshögskolan i Jönköping

Läs mer

Frihet viktigast för småföretagarna

Frihet viktigast för småföretagarna Frihet viktigast för småföretagarna Rapport från Företagarna december 2010 Innehåll Inledning... 3 Tre av fyra företagare skulle rekommendera en familjemedlem att bli egen företagare... 4 Friheten viktigaste

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Sammanfattning Sammanfattning av rapporten Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Förord Tillväxtverket arbetar

Läs mer

The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils

The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils Shortly on our work Number of received pupils: - 300 for school year 2014-2015 - 600 for school year 2015-2016 - 220 pupils aug-dec 2016 - ca. 45

Läs mer

Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen 1997-2006

Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen 1997-2006 Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen 1997-2006 Branschekonomi och skatter Björn Arnek Januari 2008 Sammanfattning Syftet med följande rapport är att ge en bild av lönsamheten i hotell- respektive

Läs mer

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners KONCEPTUALISERING Concept begins to 80 % in content, 20 % in process and 20 % in presentation. The conceptualization work always starts in process because if you cannot communicate what you want to say

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västmanlands län

Företagsamheten 2014 Västmanlands län Företagsamheten 2014 Västmanlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västmanlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västmanlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga...

Läs mer

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Kursplan FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Accounting and Control in Global Enterprises 15 Higher Education Credits *), Second Cycle

Läs mer

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants THERE ARE SO MANY REASONS FOR WORKING WITH THE ENVIRONMENT! It s obviously important that all industries do what they can to contribute to environmental efforts. The MER project provides us with a unique

Läs mer

Samrådsgrupper Hösten 2014

Samrådsgrupper Hösten 2014 Sanja Honkanen Skoog Ungas Röst -Nuorten Äänet Hösten 2014 Situationen i samrådsgrupper i Sverige idag I mitten av september fick de 52 finska förvaltningskommuner som i dag har en koordinater eller samordnare

Läs mer

The Municipality of Ystad

The Municipality of Ystad The Municipality of Ystad Coastal management in a local perspective TLC The Living Coast - Project seminar 26-28 nov Mona Ohlsson Project manager Climate and Environment The Municipality of Ystad Area:

Läs mer

ECPRD Request no. 2959 RELOCATION OF GOVERNMENTAL WORKPLACES

ECPRD Request no. 2959 RELOCATION OF GOVERNMENTAL WORKPLACES Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 ULØ Alm.del Bilag 32 Offentligt 27 October 2015 Our ref. 2015:1764 ECPRD Request no. 2959 RELOCATION OF GOVERNMENTAL WORKPLACES 1. How many governmental jobs

Läs mer

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Kursplan AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Introduction to Professional Communication - more than just conversation 7.5 Higher Education

Läs mer

The road to Recovery in a difficult Environment

The road to Recovery in a difficult Environment Presentation 2010-09-30 The road to Recovery in a difficult Environment - a presentation at the Workability International Conference Social Enterprises Leading Recovery in Local and Global Markets in Dublin

Läs mer

Vi investerar i små välskötta svenska bolag

Vi investerar i små välskötta svenska bolag Vi investerar i små välskötta svenska bolag 1 2 Engelbrekt Kapital köper företag med en omsättning mellan 5 och 30 miljoner kronor Vi erbjuder Dig som står inför ett ägarbyte en trygg framtid för Ditt

Läs mer

KPMG Stockholm, 2 juni 2016

KPMG Stockholm, 2 juni 2016 KPMG Stockholm, 2 juni 2016 Inställningen till skatt förändras fundamentalt ses inte längre bara som en kostnad som behöver hanteras Förväntningarna på transparens kring skatt ökar Skatt framförallt rättviseaspekter

Läs mer

High Coast/Kvarken Archipelago

High Coast/Kvarken Archipelago High Coast/Kvarken Archipelago Milly Lundstedt, WH coordinator High Coast County Administrative Board of Västernorrland The High Coast was declared a WH site in 2000. The site was extended to include the

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Jönköpings län? hur nöjda är medborgarna?

Vilka är lokalpolitikerna i Jönköpings län? hur nöjda är medborgarna? Vilka är lokalpolitikerna i Jönköpings län? hur nöjda är medborgarna? Vilka är lokalpolitikerna i Jönköpings län och hur nöjda är medborgarna? Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten,

Läs mer

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden Kunskapslyftet Berndt Ericsson Sweden 2007-10-16 17 Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 1997-2002 Four important perspectives or aims Develop adult education Renew labour market policy Promote economic

Läs mer

Seminarium nya revisionsberättelsen. 23 september 2016

Seminarium nya revisionsberättelsen. 23 september 2016 Seminarium nya revisionsberättelsen 23 september 2016 Disposition 1. Introduktion 2. Kort sammanfattning av de större förändringarna 3. Key Audit Matters / Särskilt betydelsefulla områden 4. Annan information

Läs mer

Hur klarar företagen generationsväxlingen?

Hur klarar företagen generationsväxlingen? Hur klarar företagen generationsväxlingen? Rapport från Företagarna mars 211 Innehållsförteckning Inledning... 3 Var fjärde företagare vill trappa ned på fem års sikt... 4 Hur ser planerna för generationsväxlingen

Läs mer

Swedish framework for qualification www.seqf.se

Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish engineering companies Qualification project leader Proposal - a model to include the qualifications outside of the public education system to the

Läs mer

Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen)

Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen) Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen) Styrelsen föreslår att stämman beslutar om efterutdelning till aktieägarna av bolagets

Läs mer

Självkörande bilar. Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015

Självkörande bilar. Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015 Självkörande bilar Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015 Abstract This report is about driverless cars and if they would make the traffic safer in the future. Google is currently working on their driverless car

Läs mer

Nationell utveckling. Sammanfattning i korthet

Nationell utveckling. Sammanfattning i korthet Innehållsförteckning... 1 Nationell utveckling... 2 Sammanfattning i korthet... 2 Länsutveckling... 4 Eksjö kommun... 5 Jönköpings kommun... 6 Övriga kommuner... 7 Om Årets Företagarkommun...8 Så är Årets

Läs mer

Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad.

Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad. Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad. har varit aktivt sedan 2004, men min bransch erfarenhet började redan 1983. Jag sysslar

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

en uppsatstävling om innovation Sammanfattning av de vinnande bidragen

en uppsatstävling om innovation Sammanfattning av de vinnande bidragen en uppsatstävling om innovation Sammanfattning av de vinnande bidragen INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord Jurynsbeslut Jurynsmotiveringar Organiseraförbrukarinvolveringochöppeninnovationi fuzzyfrontend EnfallstudieavGetingeInfectionControlskomplexadesinfektor

Läs mer

Incitamentsprogram i svenska börsnoterade

Incitamentsprogram i svenska börsnoterade Incitamentsprogram i svenska börsnoterade bolag Studie genomförd av KPMG 2012 KPMG I SVERIGE Innehåll Inledning...3 Kategorisering av programmen...4 Nya program under perioden...5 Program per bransch...6

Läs mer

MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg

MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg Max Scheja Institutionen för pedagogik och didaktik Stockholms universitet E-post: max.scheja@edu.su.se Forskning om förståelse

Läs mer

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag Småföretagens vardag En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag September 2006 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 De viktigaste slutsatserna 4 Introduktion 5 Fakta om undersökningen

Läs mer

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media PEC: Fredagen den 22/9 2006, Forum För Ämnesdidaktik The aim of the meeting A presentation of the project PEC for the members of a research group Forum För Ämnesdidaktik at the University of Gävle. The

Läs mer

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10 HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist Göteborg 2011-11-10 1 P-O Nyquist UTBILDNING Bergsingenjör från KTH Executive MBA från Uppsala ERICSSON (18 år) SW design System design

Läs mer

Styrelsearbete allt mera tidskrävande och ansvarsfullt

Styrelsearbete allt mera tidskrävande och ansvarsfullt 2009-05-20 Styrelsearbete allt mera tidskrävande och ansvarsfullt Inledning Bolagsstyrelsernas ansvar, arbetsformer och ersättningsmodeller har haft stort fokus i media särskilt under senaste tiden. Samtidigt

Läs mer

Företagsamheten 2014 Hallands län

Företagsamheten 2014 Hallands län Företagsamheten 2014 s län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka s län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning s län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet...

Läs mer

Fritidshemmens arbete med fysisk aktivitet och matvanor i Jönköpings län

Fritidshemmens arbete med fysisk aktivitet och matvanor i Jönköpings län 1 Fritidshemmens arbete med fysisk aktivitet och matvanor i Jönköpings län Fysisk aktivitet och goda matvanor är av stor betydelse för vår hälsa och vårt välbefinnande. Levnadsvanor etableras i tidig ålder

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Välkomna till Planet Possible Vårt åtagande att skapa mer med mindre. Johan Widheden, Hållbarhetsexpert

Välkomna till Planet Possible Vårt åtagande att skapa mer med mindre. Johan Widheden, Hållbarhetsexpert Välkomna till Planet Possible Vårt åtagande att skapa mer med mindre Johan Widheden, Hållbarhetsexpert Vad står AkzoNobel för? Världens ledande leverantör av högteknologisk färg och en stor producent av

Läs mer

Finansiella risker 1

Finansiella risker 1 Finansiella risker 1 Koncernen Finansieringsrisk Högst 35 % av den totala externa låneskulden får förfalla inom kommande 12 månader. Risk? 9 000 8 000 7 000 35% 6 000 5 000 4 000 3 000 4 336 3 336 3 998

Läs mer

Ägarskifte Hur gör du med ditt företag när du vill göra något annat?

Ägarskifte Hur gör du med ditt företag när du vill göra något annat? Ägarskifte Hur gör du med ditt företag när du vill göra något annat? Våra gamla ägare var väldigt måna om att göra ägarskiftet i god tid så att det inte skulle påverka den dagliga verksamheten. VD/NYBLIVEN

Läs mer

Företagsamhetsmätning- Dalarnas län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning- Dalarnas län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning- Dalarnas län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Dalarnas län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera om antalet

Läs mer

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09 Vätebränsle Namn: Rasmus Rynell Klass: TE14A Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about Hydrogen as the future fuel. I chose this topic because I think that it s really interesting to look in to the

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige

En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige 2 Innehåll 4 6 8 10 12 14 Vi ser familjeföretagens utmaningar PwC:s analys Familjeföretagen vill vara hållbara Innovation och talang viktiga

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-10-30 BESLUT Friends Life Group Ltd. FI Dnr 14-12395 One New Change London EC4M 9EF England Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument Finansinspektionen P.O. Box

Läs mer

Box IR:s årliga IR-enkät. Augusti september 2010

Box IR:s årliga IR-enkät. Augusti september 2010 Box IR:s årliga IR-enkät Augusti september 2010 Executive summary Att intresset för finansiell kommunikation och Investor Relations-frågor bland svenska börsbolag är stort framgår av den enkätundersökning

Läs mer

Karolinska Development AB (publ), Extraordinary General Meeting 2017

Karolinska Development AB (publ), Extraordinary General Meeting 2017 N.B. English translation is for convenience purposes only Karolinska Development AB (publ), Extraordinary General Meeting 2017 The Board of Directors report referred to in Chapter 13, Section 7 of the

Läs mer

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 20 februari 2012 Positiva signaler i 2012 års första Företagarpanel från SEB: Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende

Läs mer

Bilaga 1: Redogörelse av olika driftsformer för museer som ej är statliga

Bilaga 1: Redogörelse av olika driftsformer för museer som ej är statliga Bilaga 1: Redogörelse av olika driftsformer för museer som ej är statliga Ett museum kan idag drivas i vilken organisationsform som helst. Som enskild firma, ideell förening och stiftelse - vilka är de

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

Företagsamheten 2014 Uppsala län

Företagsamheten 2014 Uppsala län Företagsamheten 2014 län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk

Läs mer

Viktigast. Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning?

Viktigast. Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning? Viktigast Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning? Relation Intensitet Tid 3 Att styra mot en önskvärd framtid Affärsmål Marknad Resurser Agenda Varför KAM KAM - Försäljning Vad krävs av mig

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP En studie av svensk utbildningsvetenskaplig forskning vid tre lärosäten VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 10:2010 Forskningskommunikation

Läs mer

Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt

Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt Pressrelease NYA RESULTAT FRÅN GRANT THORNTON-RAPPORTEN: Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt Europa sämst på att göra affärer med Kina. Positiv påverkan för svenska företag Nära ett av fem

Läs mer

2014 Grant Thornton. All rights reserved. Fastighetsägarna Roland Dansell och Annika Hall

2014 Grant Thornton. All rights reserved. Fastighetsägarna Roland Dansell och Annika Hall Fastighetsägarna 2014-09-05 Roland Dansell och Annika Hall Generationsskifte innebär rollförändringar 30 25 20 Vd 15 10 E Ä 5 0 Start Tillväxt Mognad Förnyelse/slut Tid 2 Från ägarlett till ägarstyrt:

Läs mer

Analys av näringslivet i Jönköpings län

Analys av näringslivet i Jönköpings län Analys av näringslivet i Jönköpings län 2006-2011 inkl inkomna bokslut 2012 Slutrapport Håkan Wolgast Anna Löfmarck Databasen och gjorda justeringar Utgångsdatabas med samtliga aktiebolag Säte i Jönköpings

Läs mer

Incitamentsprogram svenska börsnoterade bolag Studie genomförd 2015 KPMG i Sverige

Incitamentsprogram svenska börsnoterade bolag Studie genomförd 2015 KPMG i Sverige Incitamentsprogram i svenska börsnoterade bolag Studie genomförd 2015 KPMG i Sverige KPMG.se Innehåll Inledning... 3 Nya program under perioden... 5 Program per bransch... 6 Program per storlek... 7 Lösenkurs,

Läs mer

Företagsamheten 2014 Dalarnas län

Företagsamheten 2014 Dalarnas län Företagsamheten 2014 Dalarnas län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Dalarnas län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Dalarnas län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors

Läs mer

Kvalitativ design. Jenny Ericson Doktorand och barnsjuksköterska Uppsala universitet Centrum för klinisk forskning Dalarna

Kvalitativ design. Jenny Ericson Doktorand och barnsjuksköterska Uppsala universitet Centrum för klinisk forskning Dalarna Kvalitativ design Jenny Ericson Doktorand och barnsjuksköterska Uppsala universitet Centrum för klinisk forskning Dalarna Skillnad mellan kvalitativ och kvantitativ design Kvalitativ metod Ord, texter

Läs mer

Företagarens vardag i Sundsvall 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Sundsvall 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Sundsvall 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och

Läs mer

Lagkrav på hållbarhetsrapportering Vad behöver ditt företag göra?

Lagkrav på hållbarhetsrapportering Vad behöver ditt företag göra? Lagkrav på hållbarhetsrapportering Vad behöver ditt företag göra? Introduktion Sedan den 1 december 2016 är det lag på att svenska bolag över viss storlek måste upprätta en hållbarhetsrapport. Lagen ska

Läs mer