B 2004 : 6 Ägarskiften och ledarskiften i företag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "B 2004 : 6 Ägarskiften och ledarskiften i företag"

Transkript

1 B 2004 : 6 Ägarskiften och ledarskiften i företag E N F Ö R D J U P A D A N A L Y S

2 NU.BOK.ägarstudie Mo Sida 1 Ägarskiften och ledarskiften i företag En fördjupad analys Liljeholmsvägen Stockholm Telefon Fax

3 NU.BOK.ägarstudie Mo Sida 2 Omslag: Tiofoto NUTEK B 2004:06 ISBN November 2004 Upplaga: ex Text: Nutek Form: Tango AB Tryck: Alfa Print

4 NU.BOK.ägarstudie Mo Sida 3 Förord Nutek har, tillsammans med andra aktörer, under en längre tid uppmärksammat problemet med kommande generationsskiften bland svenska små och medelstora företag. Frågan berör ett stort antal företag, omkring 40 procent av samtliga småföretag kommer inom en 10-årsperiod att behöva byta ägare. Det gör att de ekonomiska effekterna av uteblivna eller dåligt genomförda generationsskiften (företagsöverlåtelser) kan bli stora. Regeringen har uppmärksammat problemet och gett Nutek i uppdrag att utarbeta ett program för att underlätta kommande ägarskiften. Samtidigt som frågan har uppmärksammats är kunskapen om hur ägandet ser ut och hur det faktiskt går till när företag och företagare förbereder ägarskiften liten. Det saknas mer ingående studier av de faktorer som påverkar företagsägarnas planer, förberedelser och beslut vid ägarskiften. Nutek har därför tillsammans med ett antal andra finansiärer, tagit initiativ till en mer omfattande regional studie av ägandets karaktär och av företagsägares bedömning av problem och möjligheter inför framtida ägarskiften och ledarskiften. Studien omfattar intervjuer och enkätsvar från nästan ägare av företag med fler än fyra anställda i Jönköpings län. Studien har genomförts och rapporten har utarbetats av Leif Melin (projektledare), Per-Olof Bjuggren, Anders Ericsson, Annika Hall, Kajsa Haag och Mattias Nordqvist, samtliga från Internationella Handelshögskolan i Jönköping. En referensgrupp, representerande finansiärerna för denna studie, har bistått med värdefulla synpunkter. I referensgruppen har ingått Hans-Olof Franzén, ALMI Företagspartner Jönköping, Mikael Gustafsson, Länsstyrelsen i Jönköpings län, Per Juth (med Kenneth Krantz som ersättare), Svenskt Näringsliv, Staffan Larsson, Nutek, och Anders Waldau, Landstinget i Jönköpings län. Nutek vill, tillsammans med övriga finansiärer, tacka de företag som ställt upp i intervjuer och besvarat enkäter. Kunskapen i projektet kommer att användas som ett viktigt underlag när en näringspolitik som syftar till att underlätta framtida generationsskiften ska utformas. Kjell Jansson Generaldirektör Nutek Har du frågor om denna publikation, kontakta Leif Melin Telefon: , E-post: 3

5 NU.BOK.ägarstudie Mo Sida 4

6 NU.BOK.ägarstudie Mo Sida 5 SAMMANFATTNING Sammanfattning Denna rapport utreder vad som kommer att hända med de företag som står inför generationsskiften och företagsöverlåtelser. Nyligen genomförda studier av generationsskiften, särskilt NUTEK:s studie Generationsskiften i företag (B 2004:2) och Företagarnas studie Vem vill ta över?, pekar på såväl stora förväntade problem med kommande skiften på grund av den låga grad av förberedelser som företagarna vidtagit, som stora negativa sysselsättningsbortfall på grund av de många företagsnedläggelser som kan förväntas. Ägarskiften är alltså både en mycket aktuell fråga, på grund av kommande stora pensionsavgångar, och en kritisk fråga, på grund av förväntade negativa sysselsättningskonsekvenser och begränsade förberedelser som företagsägarna vidtagit. Fortfarande saknas emellertid kunskaper om företagsägarnas planer, förberedelser, beslut och erfarenheter av olika typer av ägarskiften företagsöverlåtelser inom ägarkretsen eller till externa ägare, alternativt företagsnedläggelser liksom om möjliga ekonomiska och personliga konsekvenser av dessa ägarskiften. I denna rapport redovisas resultaten från en omfattande regional studie av cirka företagsägares bedömningar av ett stort antal frågor kring generationsskiften och företagsöverlåtelser. Uppdraget att genomföra denna studie gavs till en forskargrupp vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Denna forskargrupp har under senare år byggt upp kunskap om och erfarenheter kring ägarfrågor och generationsskiften i framförallt familjeföretag. Denna rapport är baserad på ett omfattande datainsamlingsarbete i Jönköpings län under perioden februari augusti Studien har haft en unik trestegsdesign innebärande en inledande telefonintervju till hela den utvalda företagspopulationen, följd av en brevenkät till samtliga företagsägare som besvarat telefonintervjun, och därefter en djupstudie med ett antal företagsägare som besvarat både telefonintervju och brevenkät. 5

7 NU.BOK.ägarstudie Mo Sida 6 SAMMANFATTNING Ägarstruktur och ägarskiften Första steget i denna studie var en telefonintervju till samtliga privatägda företag med mer än fyra anställda inom tillverkningsindustrin och stora delar av servicenäringen i Jönköpings län. Telefonintervjustudien genomfördes som en totalundersökning av denna företagspopulation. Sammantaget ledde ett antal överväganden om minsta storlek för de i studien ingående företagen till avgränsningen minst fyra anställda. Branschavgränsningen innebär att företag i följande sektorer ingår i undersökningspopulationen: samtliga tillverkningsföretag (SNI-sektorerna 10 37), byggindustri (SNI 45), handel (SNI 50-51), hotell och restaurang (SNI 55), transportföretag (SNI 60, 63) och ytterligare ett antal servicesektorer (SNI 60, 63-64, 67, 70-72, 74, 92-93). Ytterligare en avgränsning innebär att börsföretagens (totalt 65 företag i Jönköpings län tillhörande 25 börsföretag) ägarrepresentanter inte intervjuades, eftersom ägandet för dessa är placerat på en aktiemarknad, där det gäller andra mekanismer och spelregler för ägarskiften än i de studerade privatägda företagen. Undersökningspopulationen reducerades också med företag som ej borde varit med där från början, det vill säga företag som visade sig ligga utanför målgruppen samt företag som har upphört. Dessa avgränsningar och justeringar gav en total undersökningspopulation på företag. Totalt genomfördes telefonintervjuer med ägarna till företag, vilket ger en svarsfrekvens på 76 procent. Telefonintervjun genomfördes med den störste ägaren, kallad företagsägaren, i respektive företag. Vid lika ägarandelar mellan flera ägare, intervjuades den ägare som var VD, alternativt styrelseordförande i företaget. En tillkommande avgränsning var att inte intervjua ägarrepresentanter för de utlandsägda företagen på grund av svårigheten att nå den störste ägaren personligen. Om de utlandsägda företagen också exkluderas från den relevanta målgruppen för telefonintervjuerna ökar den reella svarsfrekvensen till 80 procent. Den totala ägarstrukturen för samtliga företag, inklusive börsföretagen och de utlandsägda företagen, med över fyra anställda i de ingående branscherna i Jönköpings län uppvisar följande bild: de privatägda företagen dominerar såväl avseende sammanlagt antal anställda som sammanlagd omsättning. De 65 börsföretagen har totalt anställda, de 115 utlandsägda företagen har totalt anställda, medan det i de knappt privatägda företagen finns anställda i länet. Omsättningsmässigt är den sammanlagda siffran för börsföretagen drygt 17 miljarder, för de utlandsägda företagen 22 miljarder och för de privatägda företagen 51 miljarder. Om vi däremot jämför den 6

8 NU.BOK.ägarstudie Mo Sida 7 SAMMANFATTNING genomsnittliga storleken på det privatägda företaget med de övriga är bilden en annan. Både börsföretaget och det utlandsägda företaget har i genomsnitt drygt sex gånger fler anställda. Omsättningsmässigt har börsföretaget åtta gånger större omsättning medan det utlandsägda företaget har drygt sex gånger större omsättning. Detta betyder att merparten av de stora företagen (fler än 100 anställda) inte är lokalt ägda utan fjärrstyrda. Minst antal anställda i börsägda och utlandsägda företag i relation till antalet anställda i de privatägda företagen (under 30 procent) återfinns i Vaggeryd, Gislaved, Sävsjö, Vetlanda och Gnosjö. Fortsättningsvis avser alla resultat endast de intervjuade företagsägarna i de privatägda företagen. Hela 90 procent av de intervjuade företagsägarna är VD i sina företag och 91 procent har en ägarandel på mer än 25 procent. De studerade, till största delen ägarledda företagen kan delas in i tre ägarmässigt olika kategorier: ensamägda företag (till 100 procent ägda av en person), familjeägda företag (ägs av två eller flera personer som är släkt) och kompanjonägda företag (ägs av två eller flera personer som inte är släkt). Den största kategorin är familjeföretagen, som utgör 41 procent av samtliga studerade företag. De ensamägda företagen utgör 31 procent, medan 23 procent av företagen är kompanjonföretag. Ägandet är alltså starkt koncentrerat. Utöver de ensamägda företagen finns det i ytterligare drygt 50 procent av företagen två huvudägare med gemensam ägarmajoritet och stort inflytande över företaget. Endast knappt fem procent av företagen har en kvinna som största ägare. De undersökta företagen är relativt gamla, i stort sett hälften av dem är grundade före Endast ca tre procent (34 företag) är grundade 2002 eller senare, vilket innebär en låg grad av nyföretagande. De familjeägda företagen är äldst med drygt 65 procent av dem grundade innan Vidare byter företagen sällan VD. Genomsnittstiden för en VD är över 13 år och i 25 procent av företagen har VD suttit på sin post i mer än 20 år. Relativt få företag, knappt 17 procent, kommer att byta VD inom de närmaste tre åren trots att många suttit mycket länge på VD-posten. Genomsnittsåldern för företagsägarna är 50 år. I 17 procent av fallen är ägaren över 60 år. Relativt sett finns det flest företagsägare över 60 år i familjeföretagen. Två tredjedelar av företagen har dels högst två beslutande styrelsemöten per år, dels högst tre personer i styrelsen. Majoriteten av företagen (54 procent) bedömer styrelsearbetet som helt eller ganska betydelselöst. 7

9 NU.BOK.ägarstudie Mo Sida 8 SAMMANFATTNING I 10 procent av företagen är sannolikheten stor att det kommer att genomföras ett ägarskifte inom ett år. På tre års sikt ökar denna andel till 21 procent. Inom tio år kommer hela 60 procent av de undersökta företagen att med stor sannolikhet genomföra ett ägarskifte. Drygt 20 procent av företagen har skiftat ägarmajoritet under den senaste femårsperioden. Endast 16 procent av företagsägarnas barn är delägare. Betydligt större andel av barnen, 36 procent, arbetar i bolaget. Barnen är mest involverade i familjeföretagen. Där är 33 procent av barnen delägare och 50 procent av barnen jobbar i företaget. Förberedelserna inför ägarskifte innebär huvudsakligen samtal inom familjen och med revisor, vilket drygt 60 procent av företagen har gjort. Arvs- och gåvoskatterna är det problem som ägarna upplever som störst inför kommande ägarskifte. Därefter kommer svårigheten att lämna företaget känslomässigt. Orsaker till och konsekvenser av skiften Studiens andra steg innebar en brevenkät, som sändes ut till samtliga företagsägare som besvarade telefonintervjun (och som vid intervjun inte avböjde att få sig tillskickat en brevenkät). Det innebar att företagsägare fick brevenkäten. Totalt 866 enkäter besvarades vilket betyder en svarsfrekvens för brevenkäten på 66 procent. Brevenkäten ger en fördjupad bild av ett antal frågor kring ägarstruktur och framtida ägar- och VD-skifte. Det bör noteras att det är företagsägarens personliga bedömningar som ligger till grund för de svar som här redovisas. Resultaten redovisas dels för samtliga svarande, dels också för tre tydliga undergrupper av ägarkategorier som kunde identifieras genom telefonintervjun. De tre ägarkategorierna är ensamägda företag, familjeägda företag och kompanjonägda företag. Vi vill påminna om att kategorin ensamägda företag innebär företag med enbart en ägare i vår målgrupp av företag med mer än fyra anställda. Ensamägda företag ska alltså inte förväxlas med soloföretagare som inte har några anställda. Uppnådd pensionsålder anges som främsta skäl till ägarskifte. Den mest sannolika framtida ägaren vid kommande ägarskifte är ett annat rörelsedrivande företag. I familjeägda företag är dock en familjemedlem den mest troliga framtida ägaren. De tre främsta hindren mot ägarskifte är att företagandet är så roligt att det känns fel att sluta, att det inte finns någon köpare, samt en oro 8

10 NU.BOK.ägarstudie Mo Sida 9 SAMMANFATTNING för de anställdas framtida sysselsättning. Det problem som flest antal företagsägare bedömer som svårast vid ett ägarskifte är att nuvarande VD har stor betydelse för företagets konkurrensförmåga. Samtidigt bedömer företagsägarna att företagens viktigaste konkurrensfaktorer är samarbetsrelationer med kunder, leverantörer och konkurrenter. Efter ägarskiftet kommer företagsägarna främst att pensionera sig eller att fortsätta arbeta i företaget i en ny roll. Pengarna som frigörs vid ägarskiftet kommer främst att användas till att stötta familjemedlemmar ekonomiskt eller spara för framtiden eller egen konsumtion. Många företagsägare säger sig dock vilja investera i andra företag. De flesta företagsägare tror att ett ägarskifte kommer att medföra ökad tillväxt. En fjärdedel av företagsägarna tror dock att företaget förlorar sin nuvarande identitet/kultur och att strategiska funktioner flyttar från orten vid ett ägarskifte. Överlag menar företagsägarna att ett ägarskifte tar lång tid. Det finns ett intresse för uppköp av de undersökta företagen. Omkring 40 procent av företagsägarna har någon gång fått ett seriöst anbud. I de flesta fallen är den intresserade köparen ett annat svenskt bolag som företagsägaren inte har tidigare anknytning till. Den vanligaste orsaken till ett framtida VD-skifte är att företaget säljs. Vidare är det nästan lika sannolikt att nästa VD rekryteras externt som att det blir en familjemedlem. Revisorn är den person som överlägset flest företagsägare vänder sig till för råd i skiftessituationer. Behovet av kunskap och rådgivning vid ägarskifte och VDskifte upplever företagsägarna som stort. Tretton fall en fördjupad bild av skiften Det tredje steget i undersökningsdesignen innebar en djupstudie av skiftessituationen i tretton företag (som deltagit i telefonintervjun och brevenkäten) i syfte att fördjupa bilden och att illustrera den variationsrikedom och komplexitet som frågan om ägar- och ledarskiften innebär. Ett antal gemensamma teman utkristalliserades ur analysen av fallstudierna. Dessa teman sammanfattar viktiga frågeställningar, lärdomar och problem och belyser mångfalden av utmaningar vid ägar- och ledarskiftesprocesser. Det första temat Ägardynamik och skifte diskuterar hur ägarstrukturen och relationerna inom ägargruppen samt mellan ägargruppen och företagsledningen påverkar ägarskiftesprocessen. Det andra temat Ägar- och ledarskiftens bety- 9

11 NU.BOK.ägarstudie Mo Sida 10 SAMMANFATTNING delse för företagets utveckling beskriver hur skifte kan leda till en positiv företagsutveckling, samt förutsättningarna för detta. Tema nummer tre Förbered eftertiden framhåller vikten av planering och förberedelse för hela processen. Finansiella aspekter på ägar- och VD-skifte utgör tema nummer fyra, och illustrerar bl a hur god lönsamhet i företaget på olika sätt ökar valfriheten i ägarskiftet. Det femte temat Externa aktörer i skiftessituationer tar upp frågan om rådgivare till företagare i skiftessituationer, samt vilken typ av kunskaper, insikter och roller som dessa rådgivare bör ha. Det sjätte temat Det unika och det generella i ägar- och ledarskiften diskuterar, slutligen, hur varje skifte är speciellt, men ändå innehåller en rad generella frågeställningar. Några av slutsatserna från fallstudieanalysen är: Antalet ägare samt släktförhållanden inom ägarkretsen ökar komplexiteten i ägarskiftet. Samsyn bland berörda parter kring grundläggande värderingar och tänkesätt avseende företagets strategiska ledning och inriktning är avgörande för lyckosamma skiften. För att överföra kunskap om företaget är någon form av lärprocess i övergångsskedet viktig liksom en överlappning för in- och utskolning av de personer vars roller förändras. Ägar- och ledarskiften kan medföra en positiv utveckling för företaget genom att ny kunskap, energi och motivation tillförs. En positiv företagsutveckling vid skifte är dock beroende av relationerna mellan nya och gamla ägare. Att inte skifta ägande är i många fall direkt ogynnsamt för både individer och företag. Kunskap och förtroende är centrala aspekter i skiftessituationer. Vid behov av rådgivning i skiftessituationer vänder sig därför företagsägarna främst till personer de har en nära relation med. Företagsägarna vet ofta inte vilken kunskap som finns eller vilka aktörer som har kunskapen. Det finns ett behov av mer kunskap och rådgivning vid ägar- och VD-skiften. Dessutom finns det inte ett rätt sätt att skifta ägande och ledning, och förståelse för innebörden i ägarskiftet är därmed centralt i rådgivningssituationen. Skiften är komplexa, processuella och tidskrävande, varför goda förberedelser av hela skiftesprocessen är grundläggande. Konsekvensanalys Som en komplettering till den bild av hur ägarskiften upplevs i telefonintervjuer, brevenkäter och djupintervjuer gjordes en kvantitativt inriktad konsekvensanalys. Konsekvensanalysen syftar till att hitta svar på frågor om kommande ägarskiftens effekter på branscher, lönsamhet/tillväxt, lokalisering 10

12 NU.BOK.ägarstudie Mo Sida 11 SAMMANFATTNING av företagets strategiska funktioner, företagskoncentration, konkurrensförmåga, lokal arbetsmarknad och lokal försörjning av riskkapital. Några av slutsatserna är: Antal troliga ägarskiften inom möbelindustri och trävaruindustri avviker markant från övriga branscher. Inom möbelindustrin är det väsentligt fler företag som uppger trolig ägarförändring, medan trävaror innehåller betydligt färre företag som uppger hög sannolikhet för ägarförändring. Analysen bekräftar ett positivt samband mellan huvudägares ålder och sannolikhet för ägarskifte. Sambandet är starkast på lång sikt. I de allra flesta fall går det inte att urskilja något samband mellan lönsamhet och sannolikhet för ägarskifte på branschnivå. Det kommer inte att ske några dramatiska förändringar i företagskoncentration på grund av nedläggningar inom de närmaste tre åren. Det är först på längre sikt som företagsnedläggningar påverkar företagskoncentrationen. Stora andelar av de undersökta branschernas sysselsättning kan komma att bli berörda av företagsuppköp i framtiden. På tio års sikt kommer i genomsnitt mer än 20 procent av de sysselsatta i en bransch att vara anställd i ett annat företag. Det är framförallt större företag (mer än 20 anställda) som externa köpare visat intresse av att förvärva. Det finns ett klart samband mellan förväntningar om förbättrad konkurrensförmåga och ökad sannolikhet för ägarbyte. Personligt nätverk är den egenskap som bäst förklarar VD:s betydelse för företagets konkurrensförmåga. Vidare är tillväxten högre i de företag som nyligen genomfört ägarskifte än i de företag som står inför ägarskifte. Inom den närmaste treårsperioden är effekterna på sysselsättningen tämligen små av att företag vid ägarskifte upphör med sin verksamhet. På tio års sikt kan större effekter på lokal nivå förväntas (mer än fem procent av sysselsättningen på vissa orter). På tio års sikt är ägare av de större företagen (20 eller fler anställda) mer benägna än ägare av de mindre företagen (färre än 20 anställda) att använda frigjorda medel från ägarskiften till återinvestering i företagande. Avslutande diskussion och rekommendationer Den avslutande diskussionen tar avstamp i de tre ägarkategorier som studien identifierat; ensamägda företag, familjeägda företag och kompanjonägda företag. Efter en detaljerad jämförelse mellan ägarkategorierna framkommer att de delvis har olika skifteslogiker, vilket påverkar såväl själva skiftesprocessen som utfallet av denna. Begreppet skifteslogik betyder att olika typer av företags- 11

13 NU.BOK.ägarstudie Mo Sida 12 SAMMANFATTNING ägare har olika sätt att tänka kring och prioritera frågor i skiftessprocessen. Vidare behandlas behovet av kunskap och rådgivning vid både ägarskifte och VD-skifte, liksom profilen på rådgivare. Skiftesprocesser är ofta så komplexa att olika typer av stöd och råd kan behövas. Två huvudkategorier rådgivare kan urskiljas: expertrådgivare och processrådgivare. Expertrådgivare har djup kunskap om sitt specialområde medan processrådgivare har bred kunskap om processen i sin helhet, inklusive känslomässiga, personliga och relationsmässiga aspekter. Vidare diskuteras betydelsen av att inblandade parter har en förståelse för den tysta kunskap som ofta finns i företag och som är viktig för deras konkurrenskraft. Denna kunskap kan riskera att försvinna när ägande eller ledning skiftas i ett företag. Det finns också en viktig inneboende utvecklingspotential för ett företag som genomför ägarskifte, där dock olika förutsättningar för hur denna realiseras, till exempel genom aktivt styrelsearbete, ger olika utfall. Ägarskifte bör vidare ses som en angelägenhet för en vidare krets än säljare och köpare. Många fler intressenter påverkas av ett skifte, såsom personal, finansiärer, kunder och leverantörer. En viktig aspekt som också lyfts fram i detta kapitel är att det föreslagna avskaffandet av arvs- och gåvoskatten, som kommer att underlätta vissa typer av skiften, inte minskar behovet i övrigt av förberedelser och samhälleliga insatser vid ägarskiften. Rapporten avslutas med rekommendationer till åtgärder för att underlätta skiften. Fyra åtgärdsområden lyfts upp som särskilt prioriterade: insiktsskapande insatser, infrastruktur, utbildning och finansiering. Insiktsskapande insatser syftar bland annat på att företagsägarna behöver ökad insikt om vikten av förberedelser inför skiften samt att rådgivare behöver ökad insikt om vilken kunskap och rådgivning som behövs vid skiften. Infrastruktur för skiften handlar om att skiften förutsätter kunskap om en mängd olika aspekter och involverar en rad olika aktörer och intressenter. En slutsats är därför att förekomsten av effektiva former för kunskapsutveckling, kunskapsspridning och nätverkande är centralt för att underlätta skiften. En välutvecklad infrastruktur innefattar bland annat forskningsinsatser, attitydpåverkan samt mötesplatser där olika aktörers behov vid skiften beaktas. Utbildning handlar om behovet av utbildningsinsatser inom områden som processrådgivning genom skiftesprocessen, ägarrollen, styrelsearbete, psyko-sociala aspekter på skiften, samt former för utskolning av företagsägare som lämnar ägar- och/eller VD-rollen. Slutligen syftar åtgärdsområdet finansiering till att underlätta finansieringsfrågor vid företagsförvärv genom att bland annat öka tillgången till kapital för företagare som är intresserade av att ta över företag, intressera avgående företagsägare för rollen som affärsänglar och att hitta sätt att kanalisera kapital som frigörs vid försäljning till satsningar i andra verksamheter där nytt kapital välkomnas. 12

14 NU.BOK.ägarstudie Mo Sida 13 ABSTRACT Abstract This report examines what will happen to the companies that face generational shifts and transfers of ownership. Recent studies of generational shifts, in particular Nutek s Generationsskiften i företag (B 2004:2) [Generational shifts in companies] and the study by the Federation of Private Enterprises Vem vill ta över? [Who wants to take over?], highlight major expected problems with imminent shifts/transfers due to the low degree of preparatory work undertaken by company owners, and also highlight considerable negative job losses due to the many company closures that can be expected. Changes in ownership are a very topical issue in Sweden due to the large numbers of people approaching retirement. It is also a critical issue due to expected negative consequences for employment and the limited preparations made by company owners. However there is still a lack of knowledge of company owners plans, preparations, decisions and experiences of various types of ownership changes, such as transfers within the ownership circle or to external owners, or alternatively, company closures. There are also shortcomings in knowledge of possible financial and personal consequences of these ownership changes. This report presents the results of an extensive regional study of approximately 1,850 company owners opinions on a large number of issues concerning generational shifts and transfers of ownership. A team of researchers at Jönköping International Business School was commissioned to conduct this study. In recent years this team has compiled knowledge and experiences of ownership issues and generational shifts, above all in family companies. This report is based on extensive data collection work carried out in the county of Jönköping from February to August The study had a unique threestage design consisting of an initial telephone interview with all the company owners selected, followed by a questionnaire sent to all the company owners who had taken part in the telephone interview, and thirdly an in-depth study of a number of company owners who had taken part in the interview and had filled in the questionnaire. 13

15 NU.BOK.ägarstudie Mo Sida 14 ABSTRACT The study identifies three owner categories: single-owned companies, familyowned companies and partner-owned companies. A detailed comparison of the owner categories has revealed that they have partially different logics of shifting, which affects the actual shift/transfer process as well as its result. The term shift logic refers to the fact that different types of company owners have different ways of thinking about and prioritising issues in the shift/transfer process. The need for knowledge and advice in both changes of ownership and changes of managing director, as well as the profile of advisors are also discussed. Shift processes are often so complex that various types of support and advice may be required. Two main categories of advisors are discernible: expert advisors and process advisors. Expert advisors have in-depth knowledge of their specialist area, whilst process advisors have broad knowledge of the process as a whole including emotional, personal and relational aspects. Another issue discussed is the significance of the parties involved understanding the tacit knowledge that often exists in a company and is often important to its competitiveness. There is a risk of this knowledge disappearing when the ownership or management of a company changes. A company that is undergoing a transfer of ownership also has important inherent development potential. However, the different conditions for how this is achieved, e.g. through active work by the board of directors, lead to different results. Transfers of ownership should also be regarded as a matter that concerns a broader group of people besides sellers and buyers. Many more interested parties are affected by a transfer, such as personnel, financiers, customers and suppliers. Another important aspect highlighted in this chapter is that the proposed abolition of inheritance tax and gift tax, which will facilitate certain types of transfers, will not reduce the need in other respects for preparations and society s input in transfers of ownership. The report concludes by stating recommended action to facilitate transfers. Four areas of action are specified as being of particularly high priority: insightcreation action, infrastructure, training and financing. Action to create insight is necessary, because company owners need heightened insight into the importance of preparations for ownership change, and because advisors need more insight into the knowledge and advice that are required in such changes. As regards infrastructure for transfers of ownership, such transfers demand knowledge of a wide range of aspects and involve a variety of different players and interested parties. One conclusion that can be drawn is therefore that the availability of effective forms of knowledge development, knowledge dissemination and networking is of central importance to facilitate the transfers. A well developed infrastructure includes research input, influence on attitudes and 14

16 NU.BOK.ägarstudie Mo Sida 15 ABSTRACT meeting places in which the needs of different players in ownership transfers are taken into consideration. Training refers to the need for training in areas such as process advice throughout the transfer process, the role of the owners, the work of the board of directors, psychosocial aspects of the transfer, and forms of weaning off company owners who are leaving their role of owner and/or managing director. Finally, the financing area of action aims to facilitate financing issues in company acquisitions, for example, by increasing the availability of capital for company owners who are interested in taking over companies, by generating the interest of departing company owners in adopting the role of business angels, and by finding new ways of channelling capital that is freed up in the sale to other operations in which new capital is welcome. 15

17 NU.BOK.ägarstudie Mo Sida 16

18 NU.BOK.ägarstudie Mo Sida 17 INNEHÅLL Innehåll Bakgrund 19 Uppdraget nationellt och regionalt 19 Metod tre kompletterande studier 21 Rapportens disposition 22 Intervju om ägarstruktur och ägarskiften 23 En telefonintervju till privatägda företag i Jönköpings län 24 Ägarstrukturen i ett småföretagstätt industrilän 26 Skiftesbenägenhet 37 Enkät om orsaker till och konsekvenser av skiften 43 En brevenkät till samtliga intervjuade företagsägare 44 Framtida ägarskifte 45 Framtida VD-skifte 61 Rådgivning vid ägarskifte och VD-skifte 67 Tretton fall en fördjupad bild av skiften 75 Djupintervjuer fallstudier 75 Erfarenheter från tretton olika skiftessituationer 77 Analys av tretton fall 131 Sex viktiga teman vid ägarskiften och ledarskiften 132 Konsekvensanalys av ägar- och ledarskiften 143 Analysens inriktning

19 NU.BOK.ägarstudie Mo Sida 18 INNEHÅLL Avslutande diskussion och rekommendationer 157 Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga

20 NU.BOK.ägarstudie Mo Sida 19 BAKGRUND Bakgrund Denna rapport handlar om vad som kommer att hända med alla de företag som står inför generationsskiften och företagsöverlåtelser. Nuteks studie Generationsskiften i företag (B 2004:2) visade att över 60 procent av företagsledarna i målgruppen hade för avsikt att sluta inom fem år och att hela 20 procent avsåg att lägga ned företaget medan övriga såg någon form av företagsöverlåtelse som en lösning. Drygt en tredjedel av företagarna ansåg att det var viktigt att ägandet och/eller ledningen blir kvar inom familjen efter skiftet. Vidare visar studien att över 60 procent inte vidtagit några åtgärder för att underlätta ett kommande ägarskifte. Dessa och andra resultat från studier av generationsskiften, framförallt Företagarnas studie Vem vill ta över?, pekar på såväl stora förväntade problem med kommande skiften på grund av den låga grad av förberedelser som företagsägarna vidtagit, som stora negativa sysselsättningsbortfall på grund av de många företagsnedläggelser som kan förväntas. Ägarskiften är alltså både en mycket aktuell fråga på grund av de kommande stora pensionsavgångarna och en kritisk fråga på grund av dels de förväntade negativa sysselsättningskonsekvenserna och dels de begränsade förberedelser som företagsägarna tycks ha vidtagit. Fortfarande saknas emellertid kunskaper om företagsägarnas planer, förberedelser, beslut och erfarenheter av olika typer av ägarskiften företagsöverlåtelser inom ägarfamiljen eller till externa ägare, alternativt företagsnedläggelser liksom om möjliga ekonomiska och personliga konsekvenser av dessa ägarskiften. I denna rapport redovisas resultaten från en omfattande regional studie av cirka företagsägares bedömningar av problematiken kring generationsskiften och företagsöverlåtelser. Uppdraget nationellt och regionalt Utgångspunkten för den studie som avrapporteras här är både nationell och regional. Nutek anser att det är viktigt att öka kunskaperna om förutsättningarna för utveckling och tillväxt bland de små och medelstora företagen och här utgör generationsskiften en kritisk fråga för framtiden. I 19

21 NU.BOK.ägarstudie Mo Sida 20 BAKGRUND Sveriges alla regioner/län har regionala tillväxtprogram utvecklats under de senaste åren och i Jönköpings län blev ägarstruktur och ägarskiften en av de prioriterade frågorna i det tillväxtprogram som beslutades Vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping har en forskargrupp under senare år byggt upp kunskap om och erfarenheter kring ägarfrågor, inklusive generationsskiften i framförallt familjeföretag. I en dialog under våren 2003 med de nationella och regionala intressenterna om att öka kunskaperna om generationsskiftesfrågorna växte detta uppdrag fram. Resultatet blev att Internationella Handelshögskolan fick i uppdrag att göra en djuplodande regional studie av ägarstruktur, ägarskiften och ledarskiften. Studien har följande huvudfrågor: Hur ser ägarstrukturen ut inom den privata företagssektorn i Jönköpings län och hur förändras den? Hur stor andel av företagen och av de totalt sysselsatta återfinns i olika ägarkategorier, som ägarledda företag, familjeföretag, kompanjonägda företag, svenska börsnoterade företag och utlandsägda företag? Hur ser åldersstrukturen ut hos företagsägare som kontrollerar ägandet i sina företag? Hur aktiva är olika ägare i företagens ledning? I vilken omfattning och på vilket sätt förbereder företagsägarna sig för kommande ägarskiften? Vilka planer/huvudalternativ finns för kommande ägarskiften? Vilka problem och möjligheter upplevs inför kommande ägarskiften och vilka erfarenheter finns av genomförda ägar- och ledarskiften? Vilken kunskap/rådgivning finns det behov av för företagare i ägarskiftessituationer? Vilka ekonomiska/samhällsmässiga konsekvenser kan det förändrade ägandet i företagspopulationen komma att innebära? Vilka branscher är särskilt utsatta? Hur påverkas koncentration och konkurrens inom branschen samt hur påverkas effektiviteten i företaget (kan till exempel vinst respektive tillväxt förväntas öka eller minska)? Hur stor del av företagets värde kan hänföras till nuvarande ägares/ledares unika kompetens och nätverk av affärskontakter? Kan finansiella medel från försäljning av företag tänkas återföras till bygden i form av riskkapital i nystartade/mindre företag? Studiens avgränsningar innebär att en totalundersökning har genomförts av en företagspopulation omfattande samtliga företag med mer än fyra anställda inom tillverkningsindustrin och stora delar av servicenäringen i Jönköpings län. 20

22 NU.BOK.ägarstudie Mo Sida 21 BAKGRUND Detta uppdrag bedömdes som intressant också av andra intressenter vilket innebar att studien slutligen fick sex uppdragsgivare och finansiärer: Nutek (genom dess analysavdelning), Länsstyrelsen i Jönköpings län, Landstinget i Jönköpings län, ALMI Företagspartner Jönköping, Svenskt Näringsliv samt Sparbanksstiftelsen Alfa. Metod tre kompletterande studier Denna rapport är baserad på ett omfattande datainsamlingsarbete i Jönköpings län under perioden februari augusti Studien har haft en unik design i tre steg, innebärande en inledande telefonintervju, följd av en brevenkät till samtliga som besvarat telefonintervjun och därefter en djupstudie med tretton företagsägare som besvarat både telefonintervju och brevenkät. Telefonintervjun innebär intervjuer med huvudägarna i samtliga företag med mer än fyra anställda i tillverkningsindustrin och tillhörande tjänstesektorer inom Jönköpingslän, det vill säga en totalstudie av en population på nästan företagsägare. Intervjuerna genomfördes under en tremånadersperiod i samarbete med Jönköpings undersökningsverkstad, ett lokalt marknadsundersökningsföretag. Brevenkäten går djupare i ett antal olika frågeställningar kring ägarskiften och ledarskiften. Enkäten sändes ut till samtliga som medverkat i telefonintervjun. Djupstudien innebär längre intervjuer med huvudägaren i tretton företag med olika skiftessituationer. Djupintervjuerna, som genomförts av forskare vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping, har resulterat i tretton korta fallbeskrivningar av den unika skiftessituationen i respektive fall. Konsekvensanalysen innebär en statistisk bearbetning av vissa resultat från telefonintervjun och brevenkäten med utgångspunkt från de analysfrågor av olika konsekvenser som presenterades i avsnittet Uppdraget (ovan). I inledningen till kapitlen där de tre studierna presenteras återfinns en mera utförlig beskrivning av den metod som användt i respektive studie. Här ska också betonas att denna studie inte bara handlar om generationsskiften mellan ägare som tillhör olika generationer och som är släkt med varandra. Studiens fokus är bredare än så. Dels studeras alla typer av ägarskiften och företagsöverlåtelser i privatägda företag. Dels görs det en åtskillnad på ägarskiften och ledarskiften. Även om huvudfokus ligger på 21

23 NU.BOK.ägarstudie Mo Sida 22 BAKGRUND ägarskiften inkluderar alla tre studierna viktiga observationer också kring ledarskiften (vilka mestadels innebär VD-skiften). Rapportens disposition Rapporten är traditionellt upplagd, med en redovisning av resultaten från de tre studierna i kapitlen: telefonintervjun, brevenkäten och fallbeskrivningarna. Fallstudierna analyseras i det efterföljande kapitlet. Därefter följer en analys av företags- och samhällsekonomiska konsekvenser av resultat från telefonintervjun och brevenkäten i kombination med företagsstatistik (avseende lönsamhet och tillväxt med mera) för de undersökta företagen. I rapporten sista kapitel summeras och diskuteras alla viktiga resultat. Detta kapitel innehåller även råd till olika befintliga och potentiella rådgivare till företag i frågor kring ägarskiften och ledarskiften. Kapitlet avslutas med ett antal rekommendationer till politiker och myndigheter med ansvar för företagsutvecklingsfrågor. 22

24 NU.BOK.ägarstudie Mo Sida 23 INTERVJU OM ÄGARSTRUKTUR OCH ÄGARSKIFTEN Intervju om ägarstruktur och ägarskiften Sammanfattningsvis gav intervjustudien följande resultat: 90 procent av de intervjuade företagsägarna är VD i sina företag och 91 procent har en ägarandel på mer än 25 procent. Minst antal anställda i börsnoterade och utlandsägda företag i relation till antalet anställda i de privatägda företagen (under 30 procent) återfinns i Vaggeryd, Gislaved, Sävsjö, Vetlanda och Gnosjö. De studerade företagen kan delas in i ensamägda företag (till 100 procent ägda av en person), familjeägda företag (ägs av två eller flera personer som är släkt) och kompanjonägda företag (ägs av två eller flera personer som inte är släkt). Den största kategorin är familjeföretagen, som utgör 43 procent av samtliga studerade företag. De ensamägda företagen utgör 30 procent, medan 25 procent av företagen är kompanjonföretag. Ägandet är koncentrerat. Utöver de drygt 30 procent ensamägda företagen finns det i ytterligare drygt 50 procent av företagen två huvudägare med klar ägarmajoritet och stort inflytande över företaget. Merparten av de stora företagen (fler än 100 anställda) är inte lokalt ägda. I endast 66 av de företagen (knappt fem procent) återfinns en kvinnlig huvudägare. De undersökta företagen är relativt gamla, i stort sett hälften av dem är grundade före Endast cirka tre procent (34 företag) är grundade 2002 eller senare, vilket innebär en låg grad av nyföretagande. De familjeägda företagen är äldst med drygt 65 procent av dem grundade innan Företagen byter sällan VD. Genomsnittstiden för en VD är över 13 år och i 25 procent av alla företag har VD suttit på sin post i mer än 20 år. Lägst genomsnittstid för VD har kompanjonföretagen med drygt nio år. 23

25 NU.BOK.ägarstudie Mo Sida 24 INTERVJU OM ÄGARSTRUKTUR OCH ÄGARSKIFTEN Relativt få företag, knappt 17 procent, kommer att byta VD inom de närmaste tre åren trots att många suttit mycket länge på VD-posten. Genomsnittsåldern för företagsägarna är 50 år. I 17 procent av fallen är ägaren över 60 år. Det finns relativt sett flest företagsägare över 60 år bland familjeföretagen (24 procent). 63 procent av företagen har högst två beslutande styrelsemöten per år. I 65 procent av företagen ingår det högst tre personer i styrelsen. Majoriteten av företagen (54 procent) bedömer styrelsearbetet som helt eller ganska betydelselöst. Det är vanligast med många styrelsemöten i kompanjonföretagen. I 10 procent av företagen är sannolikheten stor att det kommer att genomföras ett ägarskifte inom ett år. På tre års sikt ökar denna andel till 21 procent. Inom tio år kommer över hälften, 60 procent av de undersökta företagen att med stor sannolikhet genomföra ett ägarskifte. Drygt 20 procent av företagen har skiftat ägarmajoritet under den senaste femårsperioden. Endast 16 procent av företagsägarnas barn är delägare. Betydligt större andel av barnen, 36 procent, arbetar i bolaget. Barnen är mest involverade i familjeföretagen. Där är 33 procent av barnen delägare och 50 procent av barnen jobbar i företaget. Förberedelserna inför ägarskifte innebär huvudsakligen samtal inom familjen och med revisor, vilket drygt 60 procent av företagen har genomfört. Bland de problem som ägarna upplever inför kommande ägarskifte är arvsoch gåvoskatterna störst. Därefter kommer svårigheten att lämna företaget känslomässigt. En telefonintervju till privatägda företag i Jönköpings län Första steget i denna studie, en telefonintervju till privatägda företag i Jönköpings län om ägarstruktur och ägar-/ledarskiften, innebar beslut om undersökningspopulation. Avgränsningen till att enbart studera företag i Jönköpings län var given av de regionala uppdragsgivarna för studien och kopplingen till länets regionala tillväxtprogram. Detta kompletterades med en avgränsning av ingående företag med avseende på storlek och bransch. 24

26 NU.BOK.ägarstudie Mo Sida 25 INTERVJU OM ÄGARSTRUKTUR OCH ÄGARSKIFTEN Resultatet av olika avgräsningsöverväganden (se nedan) blev att telefonintervjustudien genomfördes som en totalundersökning av en företagspopulation omfattande samtliga företag med mer än fyra anställda inom tillverkningsindustrin och stora delar av servicenäringen i Jönköpings län. Det finns flera orsaker till att bara inkludera företag med mer än fyra anställda. Ambitionen var att genomföra en totalundersökning i två steg på samma population, vilket av resursskäl krävde en avgränsning. Det bör vidare finnas ett intresse att ta över de företag som inkluderas i en studie av ägarskiftesprocesser, vilket kräver en viss storlek och stabilitet i företagens verksamhet. Denna studie ska också ge svar på frågor om rådgivning vid ägarskiften liksom om styrelsens roll, frågor som torde ge mera relevanta svar om de absolut minsta företagen exkluderas. Sammantaget ledde ett antal överväganden om minsta storlek för de i studien ingående företagen till avgränsningen minst fyra anställda. Branschavgränsningen är mindre omfattande avseende antal företag som exkluderas. Samtliga branscher med tillverkande företag ingår liksom de servicebranscher som har en koppling till tillverkningssektorn. Skälet till detta tillverkningsfokus är länets företagsstruktur, som relativt riket som helhet har en stor förskjutning mot tillverkande företag. De servicebranscher som exkluderades var huvudsakligen de med utbildnings- och social inriktning. Detta innebär att företag i följande sektorer ingår i undersökningspopulationen: samtliga tillverkningsföretag (SNI-sektorerna 10 37), byggindustri (SNI 45), handel (SNI 50 51), hotell och restaurang (SNI 55), transportföretag (SNI 60, 63) och ytterligare ett antal servicesektorer (SNI 60, 63 64, 67, 70 72, 74, 92 93). I bilaga 1 framgår i klartext vilka branscher som dessa SNI-koder representerar och i vilka det dessutom finns företag i länet. Företagen i populationen har identifierats genom UC Select. Telefonintervjun genomfördes med den störste ägaren i respektive företag, och vid lika ägarandelar mellan flera ägare, den ägare som är VD, alternativt styrelseordförande i företaget. I denna studie benämns genomgående den intervjuade ägaren som företagsägaren. Enligt denna undersökningsdesign genomfördes telefonintervjun med företagsägaren i populationens samtliga företag, dock exkluderades länets börsföretag. Skälet till att exkludera börsföretagen (totalt 65 företag tillhörande 25 börsföretag) är att ägandet för dessa är placerat på en aktiemarknad, där det gäller andra mekanismer och spelregler för ägarskiften än i privatägda företag. I några få av börsföretagen med en majoritetsägare återfinns huvudkontor inom länet och dessas situation har beaktats i vår samlade analys. 25

27 NU.BOK.ägarstudie Mo Sida 26 INTERVJU OM ÄGARSTRUKTUR OCH ÄGARSKIFTEN Med dessa avgränsningar och justeringar uppgick studiens undersökningspopulation till företag. Intervjuerna med dessa genomfördes under perioden februari-maj Studien resulterade i följande bortfallssiffror: Bortfall på grund av vägran att delta 193 Ej anträffbar 61 Andra skäl 42 Företag utanför målgruppen 61 (bland annat offentligt ägda företag) Företaget har upphört 35 Utländsk ägare 105 I populationen identifierades 441 dotterbolag, där intervjuerna i flertalet av dessa fall genomfördes med ägaren till det privatägda moderbolaget, dock med ytterligare ett litet bortfall som resultat. Totalt genomfördes telefonintervjuer med ägarna till företag. Undersökningspopulationen bör reduceras med de företag som ej borde varit med där från början (det vill säga bortfallskategorierna Företag utanför målgruppen samt Företaget har upphört), vilket ger en undersökningspopulation på företag. Om vi utgår från denna justerade population samt slutförda intervjuer blir svarsfrekvensen 76 procent. En sista, tillkommande avgränsning var att inte intervjua ägarrepresentanter för de utlandsägda företagen. Orsakerna var förväntade språkproblem i denna heterogena ägargrupp, samt problem att identifiera den störste individuelle ägaren i de många olika ägarstrukturer som de utlandsägda företagen representerar. Om de utlandsägda företagen också exkluderas från den relevanta målgruppen för telefonintervjuerna ökar den reella svarsfrekvensen till 80 procent. I kapitlet Konsekvensanalys av ägar- och ledarskiften jämförs den undersökta företagspopulationen med näringslivet i hela Sverige och näringslivet i Jönköpings län. Ägarstrukturen i ett småföretagstätt industrilän Inledningsvis presenteras den totala ägarstrukturen för samtliga företag med över fyra anställda i de ingående branscherna i Jönköpings län. Denna totalbild av ägarstrukturen är uppdelad i de tre ägarkategorierna börsföretag (svenska), privatägda företag och utlandsägda företag. 26

28 NU.BOK.ägarstudie Mo Sida 27 INTERVJU OM ÄGARSTRUKTUR OCH ÄGARSKIFTEN Den sammantagna bilden är att de privatägda företagen i kraft av sitt betydligt större antal dominerar avseende såväl sammanlagt antal anställda som sammanlagd omsättning. De 65 börsföretagen har totalt anställda, de 115 utlandsägda företagen har totalt anställda, medan det i de knappt privatägda företagen finns anställda i länet. Omsättningsmässigt är den sammanlagda siffran för börsföretagen drygt 17 miljarder, för de utlandsägda företagen 22 miljarder och för de privatägda företagen 51 miljarder. Om vi däremot jämför den genomsnittliga storleken på det privatägda företaget med de övriga är bilden en annan. Både börsföretaget och det utlandsägda företaget har i genomsnitt drygt sex gånger fler anställda. Omsättningsmässigt har börsföretaget åtta gånger större omsättning medan det utlandsägda företaget har drygt sex gånger större omsättning. Figur Antalet anställda och total omsättning, fördelade på tre ägarkategorier, för företag med över fyra anställda i utvalda branscher i Jönköpings län Olika ägarstruktur i länets olika kommuner De anställda är inte proportionellt fördelade på de tre ägarkategorierna börsföretag, privatägda företag och utlandsägda företag inom länets tretton kommuner. Några av kommunerna har betydligt fler anställda i utlandsägda företag, i relation till antalet anställda i de privatägda företagen, jämfört med övriga kommuner. Detta gäller i särskilt hög grad Aneby och Mullsjö, men också (i fallande skala) Habo, Nässjö, Tranås, Värnamo och Eksjö. Motsvarande bild för anställda i börsföretag i relation till antalet anställda i privatägda företag är att Habo, Jönköping och Nässjö har relativt sett flest anställda i börsföretag. Därefter kommer Tranås, Värnamo och Sävsjö. 27

29 NU.BOK.ägarstudie Mo Sida 28 INTERVJU OM ÄGARSTRUKTUR OCH ÄGARSKIFTEN Totalt sett har börsföretagen och de utlandsägda företagen tillsammans fler sysselsatta än antalet sysselsatta i de privatägda företagen i fyra av länets kommuner, Aneby, Mullsjö, Habo och Nässjö, och nästa lika många anställda i Tranås och Värnamo. Dessa sex kommuner är mer beroende av ett litet antal större företag än övriga kommuner. Med andra ord är företagen i dessa kommuner i betydligt högre grad fjärrstyrda än i övriga kommuner. Minst antal anställda i börsägda och utlandsägda företag i relation till antalet anställda i de privatägda företagen (under 30 procent) återfinns i Vaggeryd, Gislaved, Sävsjö, Vetlanda och Gnosjö. Det är alltså i dessa fem kommuner som de små privatägda företagen har sysselsättningsmässigt överlägset störst relativ betydelse. Ägarledda företag tre ägarkategorier Eftersom telefonintervjun enbart omfattar företagsägarna i de privatägda företagen, lämnar vi nu börsföretagen och de utlandsägda företagen. Som redovisas mera i detalj nedan är de privatägda företagen till en helt övervägande del ägarledda. Samtidigt är de privatägda företagen i sin tur inbördes olika med avseende på andra aspekter av ägarstrukturen i företagen. Den intervjuade företagsägarens huvudsakliga roll i företaget På frågan om vilken huvudsaklig roll intervjupersonen har i företaget visade det sig att hela 90 procent av de intervjuade företagsägarna är VD i sina företag. Omkring sju procent har som sin huvudsakliga roll att vara styrelseordförande eller aktiv styrelseledamot i företaget. Övriga tre procent är avdelningschefer eller har en annan operativ funktion som sin huvudsakliga roll i företaget. Endast tre företagsägare (0,2 procent) hade varken någon operativ funktion eller styrelsearbete i företaget som sin huvudsakliga roll. Tabell 1 Vilken är din huvudsakliga roll i företaget? Roll Andel i procent VD 90,2 Styrelseordförande 5,3 Områdeschef, funktionschef 1,5 Annan styrelsemedlem 1,4 Annan operativ funktion t ex rådgivare 1,3 Ingen 0,2 Totalt 100,0 28

Generationsskiften - oundvikliga men oförberedda

Generationsskiften - oundvikliga men oförberedda Estrad, 24 februari, 2005 Generationsskiften - oundvikliga men oförberedda Annika Hall och Leif Melin Internationella Handelshögskolan i Jönköping Stor forskargrupp kring familjeföretag och ägande - Ägarstruktur,

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Ägarskifte i familjeföretag och slopade skatter

Ägarskifte i familjeföretag och slopade skatter Ägarskifte i familjeföretag och slopade skatter Marcela Ramírez-Pasillas och Leif Melin På uppdrag av Svenskt Näringsliv Design: Sandra Imelda Santos Fernandez och Marcela Ramírez Pasillas. ISBN: Marcela

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners KONCEPTUALISERING Concept begins to 80 % in content, 20 % in process and 20 % in presentation. The conceptualization work always starts in process because if you cannot communicate what you want to say

Läs mer

Hur skapas långsiktig tillväxt? Kännetecken och utmaningar för en kontinuerlig företagstillväxt

Hur skapas långsiktig tillväxt? Kännetecken och utmaningar för en kontinuerlig företagstillväxt Hur skapas långsiktig tillväxt? Kännetecken och utmaningar för en kontinuerlig företagstillväxt Leona Achtenhagen och Leif Melin Internationella Handelshögskolan i Jönköping Tillväxtföretagens organisering,

Läs mer

Ägarskifte i familjeföretag och slopade skatter. Författare: Marcela Ramírez Pasillas Projektledning: Leif Melin På uppdrag av Svenskt Näringsliv

Ägarskifte i familjeföretag och slopade skatter. Författare: Marcela Ramírez Pasillas Projektledning: Leif Melin På uppdrag av Svenskt Näringsliv Ägarskifte i familjeföretag och slopade skatter Författare: Marcela Ramírez Pasillas Projektledning: Leif Melin På uppdrag av Svenskt Näringsliv Design inlaga: Sandra Imelda Santos Fernandez. ISBN: in

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

Ägarskiften med förnuft och känsla. Vägledning inför ägar- och ledarskiften i företag

Ägarskiften med förnuft och känsla. Vägledning inför ägar- och ledarskiften i företag Ägarskiften med förnuft och känsla Vägledning inför ägar- och ledarskiften i företag Denna bok är utgiven av Nutek och framtagen i samarbete med CeFEO vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping inom

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen)

Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen) Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen) Styrelsen föreslår att stämman beslutar om efterutdelning till aktieägarna av bolagets

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Utökat förstudiemedel för innovationer i företag

Utökat förstudiemedel för innovationer i företag Tjänsteskrivelse Regionledningskontoret Regional utveckling Karolina Borg Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Utökat förstudiemedel för innovationer i företag Förslag till beslut: Bevilja

Läs mer

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10 HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist Göteborg 2011-11-10 1 P-O Nyquist UTBILDNING Bergsingenjör från KTH Executive MBA från Uppsala ERICSSON (18 år) SW design System design

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Ägarskifte Hur gör du med ditt företag när du vill göra något annat?

Ägarskifte Hur gör du med ditt företag när du vill göra något annat? Ägarskifte Hur gör du med ditt företag när du vill göra något annat? Våra gamla ägare var väldigt måna om att göra ägarskiftet i god tid så att det inte skulle påverka den dagliga verksamheten. VD/NYBLIVEN

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Extern vd Så lyckas du! 15 framgångsfaktorer för vd i ägarledda företag

Extern vd Så lyckas du! 15 framgångsfaktorer för vd i ägarledda företag Extern vd Så lyckas du! 15 framgångsfaktorer för vd i ägarledda företag 1 Bakgrund Praktik (Agneta) möter forskning (Annika) Stark kombination där olika synvinklar vävs samman till en helhet Bokens struktur

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon

Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon Informationsinsatser om biogas som fordonsbränsle i Västerås 610416 ISSN 1651-5501 Projektet delfinansieras av Energimyndigheten Svenska Biogasföreningen Telefon

Läs mer

Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen 1997-2006

Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen 1997-2006 Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen 1997-2006 Branschekonomi och skatter Björn Arnek Januari 2008 Sammanfattning Syftet med följande rapport är att ge en bild av lönsamheten i hotell- respektive

Läs mer

Incitamentsprogram i svenska börsnoterade

Incitamentsprogram i svenska börsnoterade Incitamentsprogram i svenska börsnoterade bolag Studie genomförd av KPMG 2010 AUDIT TAX ADVISORY Inledning KPMG har genomfört en studie av de incitamentsprogram som föreslagits i svenska börsbolag under

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Ägarskiften i svenska privatägda företag. Working paper/pm 2013:17

Ägarskiften i svenska privatägda företag. Working paper/pm 2013:17 Working paper/pm 2013:17 Ägarskiften i svenska privatägda företag Jämfört med många andra länder har Sverige en stor andel företag som ägs och drivs av individer äldre än 55 år. Inom den närmaste tioårsperioden

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Sifo undersökning, beställd av Hagainitiativet, om svenska folkets syn företags klimatinformation och deras trovärdighet (juni 2012) BAKGRUND Hagainitiativet

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

Box IR:s årliga IR-enkät. Augusti september 2010

Box IR:s årliga IR-enkät. Augusti september 2010 Box IR:s årliga IR-enkät Augusti september 2010 Executive summary Att intresset för finansiell kommunikation och Investor Relations-frågor bland svenska börsbolag är stort framgår av den enkätundersökning

Läs mer

729G27. Pilot, skrivande och avslutning. Johan Blomkvist IDA-HCS-IxS Twitter: @hellibop

729G27. Pilot, skrivande och avslutning. Johan Blomkvist IDA-HCS-IxS Twitter: @hellibop 729G27 Pilot, skrivande och avslutning Johan Blomkvist IDA-HCS-IxS Twitter: @hellibop Dagens Skrivande Piloten Rester från förra gången validering Någon slags sammanfattning 2 Jag är på semester till 16

Läs mer

Finansiella risker 1

Finansiella risker 1 Finansiella risker 1 Koncernen Finansieringsrisk Högst 35 % av den totala externa låneskulden får förfalla inom kommande 12 månader. Risk? 9 000 8 000 7 000 35% 6 000 5 000 4 000 3 000 4 336 3 336 3 998

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av augusti 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av augusti 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län augusti 2012 12 010 (7,1%) 5 780 kvinnor (7,2%) 6 230 män (6,8%) 3

Läs mer

Räddad från nedläggning vid generationsskifte. - Krisen stoppar småföretagens generationsskiften

Räddad från nedläggning vid generationsskifte. - Krisen stoppar småföretagens generationsskiften Räddad från nedläggning vid generationsskifte - Krisen stoppar småföretagens generationsskiften Sammanfattning Redan i början av 2000-talet uppmärksammades att många svenska företagare planerade att pensionera

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

Revidering av ISO 9001. 2013-11-05 Peter Allvén SIS TK-304/PostNord

Revidering av ISO 9001. 2013-11-05 Peter Allvén SIS TK-304/PostNord Revidering av ISO 9001 Förändringar i ny version av ISO 9001 Det är inte bara ISO 9001 (kraven) som är under översyn utan även ISO 9000 som omfattar Concepts and Terminology. Viktigt att notera är att

Läs mer

Viktigast. Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning?

Viktigast. Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning? Viktigast Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning? Relation Intensitet Tid 3 Att styra mot en önskvärd framtid Affärsmål Marknad Resurser Agenda Varför KAM KAM - Försäljning Vad krävs av mig

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-05-20 BESLUT Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company FI Dnr 14-1343 Porkkalankatu 1 FI-000 18 Helsinki Finland Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00

Läs mer

Amir Rostami 2012-09-16 1

Amir Rostami 2012-09-16 1 Amir Rostami 2012-09-16 1 Översikt Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project Sveriges största polisiära EU projekt Alternativt brottsbekämpning

Läs mer

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag)

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) 1. Viktig information Innan vi kan ansluta webbplatsen måste följande villkor uppfyllas: Alla transaktioner genomförs med CVV2/CVC2 (säkerhetskod) 3D Secure

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västmanlands län

Företagsamheten 2014 Västmanlands län Företagsamheten 2014 Västmanlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västmanlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västmanlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga...

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 Fortsatt positiv utveckling på arbetsmarknaden i Jönköpings

Läs mer

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng Master Program in Educational Work 60 credits 1 Fastställd i Områdesnämnden 2015-XX-XX Gäller fr.o.m. HT 2015 1. PROGRAMMETS MÅL 1.1.

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Entreprenören och tillväxtdilemmat

Entreprenören och tillväxtdilemmat Entreprenören och tillväxtdilemmat Per Davidsson Internationella Handelshögskolan, Jönköping ESBRI 25/9 2003 1 Doktorand Davidsson 1985 Teorien säger: Alla kan, bör och vill växa Tittomkringen säger: Det

Läs mer

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information GS1 Seminarium Lena Sparring 28 Maj 2013 Detta är ICA Det här är ICA-idén Enskilda handlare i samverkan, som framgångsrikt kombinerar mångfald och

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Frihet viktigast för småföretagarna

Frihet viktigast för småföretagarna Frihet viktigast för småföretagarna Rapport från Företagarna december 2010 Innehåll Inledning... 3 Tre av fyra företagare skulle rekommendera en familjemedlem att bli egen företagare... 4 Friheten viktigaste

Läs mer

Andreas Mångs, Analysavdelningen. län - november. 293 personer, år. oktober. i fjol. Arbetsförmedlingen

Andreas Mångs, Analysavdelningen. län - november. 293 personer, år. oktober. i fjol. Arbetsförmedlingen MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jönköping, 18 decemberr 2013 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, november 2013 12 603 (7,3 %) 5 847

Läs mer

Styrelsearbete allt mera tidskrävande och ansvarsfullt

Styrelsearbete allt mera tidskrävande och ansvarsfullt 2009-05-20 Styrelsearbete allt mera tidskrävande och ansvarsfullt Inledning Bolagsstyrelsernas ansvar, arbetsformer och ersättningsmodeller har haft stort fokus i media särskilt under senaste tiden. Samtidigt

Läs mer

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärderingen genomförd vårvintern 2012 1 Innehåll 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Syfte 3 1.3 Målgrupp 3 1.4 Metod 3 1.5

Läs mer

TNS Sifo Navigare Digital Channels

TNS Sifo Navigare Digital Channels Digital Channels 1 Bakgrund & Syfte med undersökningen De senaste åren har hälso- och läkemedelssektorns intresse för att investera i sociala och digitala medier ökat rejält. Från hälso- och läkemedelssektorns

Läs mer

Här har du världens möjligheter. Studentinformation

Här har du världens möjligheter. Studentinformation Här har du världens möjligheter Studentinformation Grant Thornton är det ledande revisionsoch konsultföretaget med fokus på dynamiska entreprenörsföretag. Våra medarbetare beskriver att vår företagskultur

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Incitamentsprogram i svenska börsnoterade

Incitamentsprogram i svenska börsnoterade Incitamentsprogram i svenska börsnoterade bolag Studie genomförd av KPMG 2011 KPMG I SVERIGE Innehåll Inledning...3 Kategorisering av programmen...4 Nya program under perioden...5 Program per bransch...6

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Ulla-Britt Fagerström - Senior lösningsspecialist, IBM Business Analytics 22 maj 2013 Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Då kan drömmar gå i uppfyllelse

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Vi erbjuder i samarbete med ett antal nätverksexperter hjälp att lösa olika typer av överlåtelser.

Vi erbjuder i samarbete med ett antal nätverksexperter hjälp att lösa olika typer av överlåtelser. . Generationsskiften Vi erbjuder i samarbete med ett antal nätverksexperter hjälp att lösa olika typer av överlåtelser. I maj 3 genomfördes ett omfattande generationsskiftesseminarium med ca -talet deltagande.

Läs mer

Arbetsmarknad och näringsliv. Labour market, trade and industry

Arbetsmarknad och näringsliv. Labour market, trade and industry 52 5:1 Förvärvsarbetande dagbefolkning efter näringsgren 2008 2009 Economically active daytime population by field of activity Näringsgren 2008 2009 (förvärvsarbetande 16-w år med arbetsplats Antal % Antal

Läs mer

2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved.

2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved. 1 2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved. Satish Sen Kort bakgrund; Civilekonom Unilever Företagare by chans Ägare och vd i konsultbolag gemensamt tema driva intäkter Interim vd Certifierad

Läs mer

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com Authentication Context QC Statement Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com The use case and problem User identities and user authentication is managed through SAML assertions. Some applications

Läs mer

Incitamentsprogram i svenska börsnoterade

Incitamentsprogram i svenska börsnoterade Incitamentsprogram i svenska börsnoterade bolag Studie genomförd av KPMG 2012 KPMG I SVERIGE Innehåll Inledning...3 Kategorisering av programmen...4 Nya program under perioden...5 Program per bransch...6

Läs mer

Vi investerar i små välskötta svenska bolag

Vi investerar i små välskötta svenska bolag Vi investerar i små välskötta svenska bolag 1 2 Engelbrekt Kapital köper företag med en omsättning mellan 5 och 30 miljoner kronor Vi erbjuder Dig som står inför ett ägarbyte en trygg framtid för Ditt

Läs mer

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Vilka är vi? Esri Sverige AB - 100 anställda, +200 miljoner, kontor i Gävle, Falun,

Läs mer

Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R

Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Rapport nummer 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Sammanfattning: Rapporten redovisar en kartläggning av avnämarna av gymnasieskolan

Läs mer

till cirka 62 procent, beräknad på grundval av den senast fastställda balansräkningen, efter justering för förändringarna i eget kapital sedan den 31

till cirka 62 procent, beräknad på grundval av den senast fastställda balansräkningen, efter justering för förändringarna i eget kapital sedan den 31 Styrelsens i Akelius Residential Property AB (publ) förslag till beslut om vinstudelning enligt 18 kap. 3 och 5 aktiebolagslagen, styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen samt styrelsens

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Sammanfattning Sammanfattning av rapporten Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Förord Tillväxtverket arbetar

Läs mer

Undervisning och lärande med case: en guide för läraren

Undervisning och lärande med case: en guide för läraren Undervisning och lärande med case: en guide för läraren Version 1.0, oktober 2013 Inledning Denna lärarhandledning syftar till att ge en kortfattad introduktion till casemetodiken och de olika stegen i

Läs mer

Internationellt arbete

Internationellt arbete Rapportnummer PTS-ER-2011:3 Datum 2011-01-26 Internationellt arbete Svenskt medlemskap i Internationella teleunionens råd (ITU Council) 2010-2014 Svenskt medlemskap i Internationella teleunionens råd (ITU

Läs mer

Öppna Jämförelser Länsrapport Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2012

Öppna Jämförelser Länsrapport Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2012 Öppna Jämförelser Länsrapport Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2012 2012-05-31... 1 1 Inledning... 2 2 Datainsamling... 4 2.1 Datainsamling... 4 2.2 Tillförlitlighet... 4 3 Resultat...

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Information Technology and Security Governance

Information Technology and Security Governance Technology Security and Risk Services Information Technology and Security Governance Internetdagarna 2006-10-25 Andreas Halvarsson Lapp på anslagstavlan hos IT-leverantör Förr Prästen Kyrkan Exekutionen

Läs mer

En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige

En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige 2 Innehåll 4 6 8 10 12 14 Vi ser familjeföretagens utmaningar PwC:s analys Familjeföretagen vill vara hållbara Innovation och talang viktiga

Läs mer

Företagsvärdering ME2030

Företagsvärdering ME2030 Företagsvärdering ME2030 24/3 Principer för värdering Jens Lusua DCF-valuation Frameworks LAN-ZWB887-20050620-13749-ZWB Model Measure Discount factor Assessment Enterprise DCF Free cash flow Weighted average

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 25.11.2008 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning 0080/2008, ingiven av Cédric Callens (luxemburgsk medborgare), om orättvis betalning

Läs mer

Har kön någon betydelse? - om kvinnor och män i statliga bolagsledningar

Har kön någon betydelse? - om kvinnor och män i statliga bolagsledningar Har kön någon betydelse? - om kvinnor och män i statliga bolagsledningar Fackförbundet ST 2010-05-12. Referens: Karin Morild, Utredare: 08-790 52 34 karin.morild@st.org Förord Nu när årets bolagsstämmor

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

Företagsamheten 2014 Hallands län

Företagsamheten 2014 Hallands län Företagsamheten 2014 s län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka s län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning s län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet...

Läs mer

Rapport elbilar Framtidens fordon

Rapport elbilar Framtidens fordon Teknikprogrammet Klass TE14. Rapport elbilar Framtidens fordon Namn: Joel Evertsson Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about electric car. We have worked with future vehicles and with this report

Läs mer

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING Skapa initiativ för din projektgrupp för att lyckas Webinar 2012-03-08 VAD ÄR PROJECTPLACE? SAMARBETSTJÄNST ONLINE PROJECTPLACE I SIFFROR Grundades 1998

Läs mer

Incitament för effektivitet och kvalitet

Incitament för effektivitet och kvalitet Incitament för effektivitet och kvalitet Trafikanalys 20 april 2012 Björn Hasselgren Arkitektur och samhällsbyggnad Vägar och järnvägar - historien Transportinfrastrukturens utveckling Offentlig sektor

Läs mer

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion Systemutveckling Historiskt grundad introduktion Kvalitet som tema Dataområdet kännetecknas av ständig förändring - utveckling - expansion Varje "nyhet" en förbättring Anta att förbättringarna är, eller

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Svenska befolkningens inställning till sin pensionsålder 2002/2003 och 2010/2011

Svenska befolkningens inställning till sin pensionsålder 2002/2003 och 2010/2011 Svenska befolkningens inställning till sin pensionsålder 2/3 och /11 Mikael Stattin Working paper 2/13 Department of Sociology 91 87 Umeå, Sweden Telephone: 9-786 5 www.umu.se Svenska befolkningens inställning

Läs mer

The current state of the VC industry in relation to other financing sources for startup firms

The current state of the VC industry in relation to other financing sources for startup firms The current state of the VC industry in relation to other financing sources for startup firms Ekon Dr Anna Söderblom Handelshögskolan i Stockholm Finansieringskällor för småföretag Nystartade företags

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer