Omsorgsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Omsorgsnämnden 2001-08-21"

Transkript

1 Plats och tid Kallingesalen, stadshuset, Ronneby kl Beslutande S Bo Johansson, ordförande V Lennart Karlsson S Carin Nilsson C Aina Svensson S Karl-Erik Danielsson S Lage Svensson M Ingrid Burfelt FP Susanne Östergaard V Hans Kyhlbäck Övriga deltagare Peter Jansson Marie Gustafsson Ann-Helen Nilsson Göran Carlsson Verksamhetschef Utvecklingssamordnare Handikappkonsulent Ekonomisekreterare Utses att justera Justeringens plats/tid Carin Nilsson Omsorgskontoret Underskrifter Sekreterare: Paragrafer: Göran Carlsson Ordförande: Justerande: Bo Johansson Carin Nilsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslags nedtagande Omsorgskontoret Göran Carlsson

2 120 Hälsocenter, angående drift av cafeteria och sammanträdeslokaler. Kommunstyrelsens AU 198. Omsorgschef Peter Jansson redogör för Arbetsutskottets förslag till beslut till Kommunstyrelsen om inriktningen avseende driften av café- och konferensanläggning vid Ronneby Hälsocenter. Kommunstyrelsen föreslås besluta att teckna avtal med Landstingsfastigheter om driftsansvar för café / konferensanläggningen att föreslå kommunfullmäktige att inrätta en tillsvidaretjänst som arbetshandledare med placering inom omsorgsnämndens verksamhet och med placering vid Hälsocentrat. att omsorgsnämnden får i uppdrag att erbjuda psykiskt funktionshindrade arbete med serviceverksamhet vid café/konferensanläggningen. Tjänsterna inrättas som lönebidragsanställningar och skall motsvara 6 årsarbetare. Ordförande Bo Johansson (s) rapporterar att arbetsförmedlingen har utlovat lönebidrag på 75% för de arbetshandikappades löner. Försäljningsintäkter för verksamheten avses täcka övriga 25% av lönekostnaderna. Särskilda projektmedel (s.k. Dagmarpengar) på :- har anslagits för 2001 riktat i första hand till handledningsinsatser vid start av projektet. att notera informationen till protokollet.

3 121 Länsstyrelsens rapport kring ej verkställda beslut och domar avseende insatser till äldre och funktionshindrade i Blekinge län. Socialkonsulenterna Katrin Söderström och Annette Möller Nilsson samt socialdirektör Thomas Lilja vid Länsstyrelsen i Blekinge län har i en rapport sammanställt redovisningar över ej verkställda beslut och domar avseende insatser till äldre och funktionshindrade i Blekinge län, per den 1 januari Redovisningarna har lämnats, genom enkätsvar, från respektive kommun. Omsorgschef Peter Jansson ska träffa socialdirektör Thomas Lilja för att gå igenom det som är oklart i rapporten. Några frågor om särskilt boende har lösts. En arbetsgrupp ska bl.a. ta tag i frågan; när är det angeläget att få flytta till särskilt boende? att lämna rapporten till handlingarna.

4 122 Kösituationen vid kommunens servicehus. Omsorgschef Peter Jansson redogör för kösituationen vid kommunens servicehus månadsskiftet juli/augusti att notera redogörelsen till protokollet.

5 123 Utvärdering av sommar och semester Utvecklingssamordnare Marie Gustafsson redogör för förhållandena inom omsorgsverksamheten under sommaren. Det har varit lugnt i sommar. Behovet av semestervikarier har klarats av, såväl på enhetschefsnivå som på vårdbiträdesnivå. Karl-Erik Danielsson (s) berättar att skolan gått ut med en enkät till alla semesterarbetande för ifyllnad av upplevelser under arbetstiden. Han undrar om inte Omsorgen kan göra på samma sätt. Omsorgschefen nämner att han under hösten kommer att ha medarbetarsamtal med totalt 47 personer (administrationspersonal och enhetschefer inkl. sommarvikarier). Hans Kyhlbäck (v) påtalar att det torde var angeläget att ta tillvara sommarvikarier (flera studerar) på lämpligt sätt för att förbättra rekryteringen av personal till omsorgen. Marie Gustafsson omtalar att en nyligen sammansatt grupp ska arbeta med rekryteringsfrågor nu i höst. att notera informationen till protokollet.

6 124 CYMP-projektet mm. Kommunstyrelsens AU 187. Omsorgschef Peter Jansson berättar att många yttranden har noterats vad gäller arbetstidsprojektet CYMP och Björkliden samt årsarbetstidsprojekten på Olsgården och hemtjänsten i Kallinge och han redogör för vad som tillkommit. Ordförande Bo Johansson (s) talar om att några medel ej anslagits härför. Projekten är dock oerhört angelägna och han tror därför inte att det blir svårt att få medel om det bedöms nödvändigt. Omsorgschefen kompletterar redogörelsen med att man från ledningen känt behov av att titta på årsarbetstidsprojektet i Kallinge; dess bedrivande, konsekvens av sysselsättningsramar, kostnader mm. Projektet bör drivas med viss försiktighet för att fördelar mm ska upptäckas. Karl-Erik Danielsson (s) ställer en fråga angående plus- och minustider. Omsorgschefen omtalar att kommunstyrelsen tecknar kollektivavtal. CYMP har inget kollektivavtal. De här tekniska detaljerna har tagit upp tid, säger utvecklingssamordnare Marie Gustafsson. Det stora problemet har varit att det inte har funnits några regler för hur man ska öka arbetstiden. Ordföranden konstaterar dock att 7 årsarbetare har blivit resultatet av projektet i Kallinge. ge verksamheten i uppdrag att fortsätta med arbetstidsprojekten och att redovisa till nämnden hur fler arbetsplatser kan involveras i arbetstidsprojekt samt att se över regler och avtal i detta sammanhang.

7 125 Direktiv till nämnder och verksamheter angående budget 2002 jämte plan Föreligger direktiv till nämnder och verksamheter angående budget 2002 jämte plan från kommunstyrelsens ordförande och ekonomichefen samt anvisningar för desamma från ekonomienheten. att ta direktiv och handlingar till protokollet.

8 126 Budgetförslag Omsorgschef Peter Jansson redogör för den ekonomiska situationen inför år Det fattas ca 3,6 mkr om årets budget jämförs med budgetramen för Dessutom befaras ett underskott innevarande år. Han refererar också utdrag ur skriften Vad kostar verksamheten i din kommun 1999 samt tillgänglig information om år att notera informationen till protokollet och att notera att budgetförslag för 2002 kommer att antagas vid nämndens nästa möte den 18 september.

9 127 Projekt Rekrytering SYD, hur aktiv är man. Projekt Rekrytering SYD är en marknadsföringssatsning med syfte att underlätta för kommunerna att klara nyrekryteringsbehovet och att utrusta kommunerna med handlingsprogram som bidrar till att behålla kompetenta medarbetare. 77 kommuner i södra Sverige deltar. Projekttiden är tre år. Organisationen består av ett kansli med tre projektledare och en assistent, en styrgrupp med 6 tjänstemän och 6 fackliga representanter från södra Sverige. Kommunförbunden utser var sin politiker som följer projektet och agerar som pådrivare i sina hemmalän. Trygghetsfonden har beviljat 8,39 mkr till projektet. Varje kommun betalar kr för film och mässmaterial. Vår personalavdelning har beställt detta material. Omsorgschef Peter Jansson meddelar att kommunens medverkan eventuellt kan påverkas av att personalchefen slutar sin anställning nu i höst. att notera informationen till protokollet.

10 128 Anhörigavlastning med projektpengar. Handikappkonsulent Ann-Helen Nilsson informerar om vad som gjorts hittills inom projektet Anhörig 300 och vad som ska ske framöver. Uppsökande verksamhet har ägt rum bl.a. genom att demenssjuksköterska besökt 50 slumpvis utvalda par, ålder En studiecirkel har hållits och en ny cirkel ska hållas nu i höst, som går ut på att arbeta vidare med nätverk. Avlösning på dagcentral Elsa startades i våras. En föreläsningsdag, den 21/9, om Alzheimer ska äga rum i Folkets Hus Ronneby. Anhöriga och personal ska bjudas in. Filmvisning sker 25/10; En sång för Martin (erhållit internationellt filmpris). Planering (tidsram mm, timmar/månad) sker för Avlösning i hemmet. Ett förslag ska arbetas fram. Sedan ska en slutrapport göras och återstående budget redovisas vad gäller projekten Anhörig 300 och Aktivitetshus. Ordförande Bo Johansson föreslår att Ann-Helen Nilsson tar fram ett mer konkret förslag angående Avlösning i hemmet till nästa möte. Han tycker att det är angeläget att på detta sätt använda projektpengarna. Susanne Östergaard (fp) instämmer i att avlösning är viktigt och framhåller att minst 4 timmar per vecka bör eftersträvas. Carin Nilsson (s) understryker att avlösning i hemmet är mer än viktig. att ta redovisningen av projektet Anhörig 300 till protokollet och att Ann-Helen Nilsson till nästa möte lämnar ett förslag angående Avlösning i hemmet.

11 129 Yttrande till Kommunstyrelsen angående Post- och telestyrelsens rapport Bredband för funktionshindrade. Post- och telestyrelsen, PTS, har haft regeringens uppdrag att utreda och lämna förslag till utformning av försöksverksamhet avseende funktionshindrades tillgång till produkter och tjänster inom telekommunikationsområdet som kräver hög överföringskapacitet, bredband. Remissinstans/er i vår kommun är Leif Söderlund (IT-chef) och Peter Jansson (Omsorgschef). Omsorgschefen läser upp det yttrande över rapporten som han och handikappkonsulent Ann-Helen Nilsson har skrivit under, dvs. Vi finner rapporten väl utformad och förslagen mycket meningsfulla och viktiga att arbeta vidare med. att anta ovannämnda yttrande som sitt eget och att tillställa Kommunstyrelsen detsamma. Exp. Kommunstyrelsen

12 130 Kurser, konferenser m.m. a) Konferens angående Åldrandet och Äldres Vård och Omsorg, FOU-dag i Karlskrona den 20 september Omsorgschefen meddelar att han har ställt in planerat omsorgsmöte denna dag för att ge möjlighet till personal att delta på konferensen. att anmäla Karl-Erik Danielsson, Hans Kyhlbäck, Göran Andersson och Ingrid Burfelt som deltagare till konferensen.

13 131 Inkomna skrivelser, cirkulär m.m. a) Intresseerbjudande från Blekingetrafiken om upphandlingsavtal av dagcenterresor. b) Skrivelse till Kommunstyrelsen angående planerad varmvattenbassäng vid Hälsocenter, Ronneby. c) Från Kommunstyrelsens AU, 180, angående anhållan om tilläggsanslag för inköp av sängar. d) Från Kommunstyrelsen, 232, budgetuppföljningsrapport I/2001. e) Svenska Kommunförbundet cirkulär 2001:85, Lagrådsremiss om förslag till avgifter inom äldre- och handikappomsorg. f) Protokoll från Pensionärsrådet 13 juni g) Välfärdsdata, Ronneby kommun h) Varuhemsändning i Kallinge. att notera skrivelser m.m. till protokollet.

14 132 Delegationsbeslut Överklagande Brevsvar från Peter Jansson om att överklagat beslut om bistånd enligt 6 f socialtjänstlagen inte inkommit i rätt tid och därför inte kommer att behandlas. Biståndsbeslut Biståndsbeslut inom äldreomsorgen att godkänna redovisningen av föreliggande delegationsbeslut.

15 133 Övriga ärenden Omsorgschef Peter Jansson informerar om följande; a) Ett förtydligande är påkallat av 110 från sammanträde För närvarande finns 3-6 personer kvar med demenssjukdom på Vidablick sjukhem på de nio platser som skall läggas ner. Dessa personer har möjlighet att flytta till Ågårdsbo utifrån kommunens beslut att bevilja ett särskilt boende. att anta Peter Janssons förtydligande till tidigare fattat beslut avseende 110 (Åtgärder för budgetbalans). b) Inflyttning av omsorgspersonal till Ronneby Hälsocenter beräknas ske vecka 46, vilket innebär en försening på grund av att elinstallationer inte blir klara tidigare. c) Centrala avtal vad gäller lönerevision gäller fr.o.m. april i år. Redogörelse för fastställd lägsta pott för respektive fackförbund. Kommunfullmäktiges föreslagna lönepolicy (riktlinjer och kriterier) har antagits av sociala samverkansgruppen. Diskussion i nämnden om satsning på vissa yrken och problemet med löneskillnader i vissa fall. d) Ny socialtjänstlag träder i kraft fr.o.m. år Den är kapitelindelad istället för som nu paragrafindelad. Nytt är också att alla förvaltningsbeslut kan överklagas. e) Redovisning av personalförändringar vad gäller enhetschefer avser tjänstledighet och vikariat. f) Angående Kommunstyrelsens beslut om avslag på inköp av sängar till Ågårdsbo. En vårdideologisk diskussion ledde fram till avslagsbeslutet. att notera Peter Janssons rapporter till protokollet.

16 133 forts. Karl-Erik Danielsson (s) omtalar att AB Ronnebyhus har planerat ett seniorboende på Almvägen i Kallinge. Han undrar om detta har diskuterats inom Omsorgen. Peter Jansson har talat om olika epoker vad gäller särskilt boende i en föredragning; man måste skilja på seniorboende och särskilt boende, som har ansvar enligt hälso- och sjukvårdslagen. Ordförande Bo Johansson erinrar sig att Ronnebyhus haft information om sina planer gentemot pensionärsföreningarna. Ingrid Burfelt (m) rapporterar om sitt besök på Backens servicehus igår. Sedan föregående besök där kan hon meddela att det nu är mycket bra ordnat. Endast en soffa och några stolar i personalrummet behöver åtgärdas eller ersättas. Marie Gustafsson omtalar att hon nyligen har haft kontakt med enhetschef Elisabeth Hjelm på Backen som kommer att skaffa en ny soffa av sina budgetmedel. Hans Kyhlbäck (v) informerar om en internationell konferens som ska äga rum den september på högskolan inom Soft Center. Det är en baltisk konferens. Representanter från Sverige, Norge och Finland har artiklar om omsorgsfrågor. Hans Kyhlbäck ska själv presentera en artikel på konferensen. Intresserade deltagare kan kontakta honom. Ordförande Bo Johansson berättar att han och Hans Kyhlbäck har varit ute i verksamheten och besökt Vidablick sjukhem och Gunborg Mauritzsons hemtjänstgrupp, Övre Brunnsgruppen. De har konstaterat att man arbetar på mycket olika sätt på dessa enheter. att notera ovannämnda information till protokollet.

Omsorgsnämnden 2000-06-20

Omsorgsnämnden 2000-06-20 Plats och tid Hobysalen, stadshuset, Ronneby kl. 14.00 17.00. Beslutande S Bo Johansson, ordförande KD Göran Andersson S Carin Nilsson MP Birgitta Persson S Karl-Erik Danielsson S Lage Svensson M Ingrid

Läs mer

Birgitta Andersson (s) Ola Svensson (rp) 95-109. Johnny Håkansson (s) Hjördis Thiel 110-115

Birgitta Andersson (s) Ola Svensson (rp) 95-109. Johnny Håkansson (s) Hjördis Thiel 110-115 Sammanträdesprotokoll 1(28) 2008-05-27 Omsorgsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-17.40 ande Bo Johansson (s) Ingegerd Johansson (c) Ulla Svensson (kd) Anders Lund (m) Christoffer

Läs mer

Bo Johansson (s) Anders Lund (m) 51-54

Bo Johansson (s) Anders Lund (m) 51-54 Sammanträdesprotokoll 1(25) 2008-03-25 Omsorgsnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00 16.30. ande Bo Johansson (s) Anders Lund (m) 51-54 Ulla Svensson (kd) Gretha Erlandsson (fp) Christoffer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunala Pensionärsrådet 2005-04 21. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunala Pensionärsrådet 2005-04 21. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunala Pensionärsrådet 2005-04 21 Plats och tid Listerbysalen, Ronneby, kl 08.30 11.20 Ordinarie ledamöter Närvarande: Nils-Otto Olsson PRO-Kallinge Rickard Karlsson PRO-Ronneby Arne Svensson SPF-Ronneby

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunala Pensionärsrådet 2002-06-10. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunala Pensionärsrådet 2002-06-10. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid Listerbysalen, Ronneby, kl 09.00 11.30 Beslutande Bo Johansson Omsorgsnämnden Göran Andersson Omsorgsnämnden Nils-Otto Olsson Kultur o fritidsnämnden Karl Lind PRO-Backaryd Kurt Lindberg

Läs mer

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare Sammanträdesprotokoll 1(16) 2012-09-19 Äldrenämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30 17.15 ande Susanne Lundgren (m) Bo Johansson (s) Anders Lund (m) Birger S Svensson (c) Susanne Petersson

Läs mer

Karl-Erik Danielsson (s) Hans Kyhlbäck (v) 152-159 Johnny Håkansson (s) Christina Yngvesson (s) tjänstg.ers. 160-164

Karl-Erik Danielsson (s) Hans Kyhlbäck (v) 152-159 Johnny Håkansson (s) Christina Yngvesson (s) tjänstg.ers. 160-164 Sammanträdesprotokoll 1(26) 2009-11-17 Omsorgsnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-14.30 Beslutande Bo Johansson (s) Ingegerd Johansson (c) Ulla Svensson (kd) Anders Lund (m) Christoffer

Läs mer

Kommunala Handikapprådet 2009-03-11

Kommunala Handikapprådet 2009-03-11 Plats och tid Listerbysalen, stadshuset, Ronneby, kl. 13.00 16.30 Beslutande Bo Johansson (s) Ulla Svensson (kd) Ingegerd Johansson (c) Anders L. Petersson (c) Bengt-Christer Nilsson (s) Gilbert Nilsson

Läs mer

1(26) Sammanträdesprotokoll 2014-01-28. Socialnämnden. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 00-16 30. Beslutande

1(26) Sammanträdesprotokoll 2014-01-28. Socialnämnden. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 00-16 30. Beslutande Sammanträdesprotokoll 1(26) 2014-01-28 Socialnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 00-16 30 ande Kristina Valtersson (C) Ersättare: Birgitta Larsson (RP) Monica Jansson (S) tjänstgörande

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsen

Föredragningslista Kommunstyrelsen Föredragningslista Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 22 februari 2005, kl. 10.00 16.45. Ajournering kl 12.10 13.00! Föredragande Ärenden Upprop

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden 2007-03-29 31 (31 61)

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden 2007-03-29 31 (31 61) Socialnämnden 2007-03-29 31 (31 61) Tid och plats Kommunhuset Stollen kl 08.15 14.30 Beslutande Diana Blomgren (s) ordförande Magnus Andersson (s) v ordförande Maria Pärssinen (s) Binita Paues (s) Birgit

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2008-03-26 1 (1-25) Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus onsdagen den 26 mars 2008, kl 08.00-12.00 Beslutande Svante Classon (c), ordförande Gunilla Johansson (s) Marianne Pettersson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Förvaltningshuset, Björken, kl 13.00 17.10 Beslutande Hans Dahlström, ordförande (s) Ingegerd Lagercrantz (s) Kerstin Jonsson (s) Mariann Karlsson (v) Karin Helmersson

Läs mer

Lesley Holmberg (FP)

Lesley Holmberg (FP) Sida 1 (14) Plats och tid Stadshuset, kl. 16.00-18.45 ande Tony Hansson (S) ordförande Agneta Nilsson (S) ledamot Gabriel Barjosef (S) ledamot Lena Wöhlecke (M) förste vice ordförande Hans Johansson (M)

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2012-09-26, kl 09.00 16.00

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2012-09-26, kl 09.00 16.00 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2012-09-26, kl 09.00 16.00 Beslutande Monica Beije (M) Håkan Rombe (Fp) Allan Forsberg (KD) Christin Vallin (S) Bengt Dalemalm

Läs mer

Christina Yngvesson (s) tjänstgörande ersättare

Christina Yngvesson (s) tjänstgörande ersättare Sammanträdesprotokoll 1(35) 2010-04-27 Omsorgsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 09.00-16.10 Beslutande Bo Johansson (s) Ulla Svensson (kd) Christoffer Stenström (m) Birgitta

Läs mer

2013-08-27. Ingrid K Karlsson (S) Ulla Bergström (RP) tjänstgörande ers 113-119

2013-08-27. Ingrid K Karlsson (S) Ulla Bergström (RP) tjänstgörande ers 113-119 Sammanträdesprotokoll 1(14) 2013-08-27 Socialnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 00-16 50 ande Kristina Valtersson (C) Ersättare: Birgitta Larsson (RP) Johannes Chen (KD) Ingrid

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2011-03-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2011-03-23 Sammanträdesdatum Sida 1 (25) Plats och tid Strömsalen, Kinnaström, Kinna, kl 16.00-18.25 Ajournering klockan 17.10-17.25 Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Birgitta Wichne M Madeleine Ekman Boldizar

Läs mer

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24)

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24) KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (24) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, kl 18.30-20.40 Beslutande Övriga närvarande Hans-Bertil Sinclair (m) ordförande Janeth Norén

Läs mer

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL)

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL) 1(33) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist

Läs mer

Socialnämnden 2012-06-13

Socialnämnden 2012-06-13 153 Arbetsmiljö - socialnämndens verksamheter... 2 154 Budgetuppföljning... 3 155 Revidering av attestlista... 4 156 Delegationsbeslut... 5 157 Delgivningar... 6 158 Utökning av gruppbostad LSS... 7 159

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Socialnämndens sammanträdesrum, Nämndhuset, klockan 08.15 17.10 med ajournering 10.30-10.55 och 11.50-12.00 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Myrgren (S), ordförande 92-115, 117-144 Ingrid

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Tid Klockan 13.00 16.55 Ajournering 14.25 14.45 Plats Strömsalen, Kinnaström SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (30) Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Birgitta Wichne M Madeleine Ekman Boldizar

Läs mer

Kommunala Funktionshinderrådet 2012-01-25

Kommunala Funktionshinderrådet 2012-01-25 Plats och tid Hobysalen, stadshuset, Ronneby, kl. 17.00 18.50. Beslutande Övriga deltagare Kristina Valtersson (c) Birgitta Larsson (rp) Ingrid Karlsson (s) Bo Johansson (s) 1-9(delvis) Magnus Graad Göran

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Tisdag den 30 oktober kl.15.00, omsorgsförvaltningen

Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Tisdag den 30 oktober kl.15.00, omsorgsförvaltningen Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Plats och tid Tingshuset torsdagen den 25 oktober 2007, kl. 16.00-19.45 Beslutande Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson (m), närvarande 98-109 Bente Johansson

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (42) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-16:20 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt

Läs mer

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS Plats och tid TORSDAGEN DEN 5 SEPTEMBER 2013, KL. 13.30-15:20 STADSHUSET SAL B Ledamöter och ersättare Beslutande Jacob Sandgren (S), ordf Mona Ström (V), 1:e v ordf Johan Schenström (M), 2:e v ordf Carina

Läs mer

Anna Carlbrant (rp) Roger Gardell (fp) Tommy Andersson (s)

Anna Carlbrant (rp) Roger Gardell (fp) Tommy Andersson (s) Sammanträdesprotokoll 1(38) 2012-08-20 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 08.30-16.00 ande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) JanAnders Palmqvist

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Björken 2008-10-07, kl 13.00-17.25 Beslutande Bertil Johnsson (s) ordförande Christer Jonsson (s) Ingegerd Lagercrantz (s) Leif Urup (s) Milla Dietrichsson (s) Mariann

Läs mer

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida.

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. 1/54 Plats och tid Magistern, Kommunhuset Strängnäs kl. 18:30-21:50 Paragrafer 118-136 Beslutande Se deltagarlista på nästa sida. Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Se deltagarlista

Läs mer