Omsorgsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Omsorgsnämnden 1999-10-26"

Transkript

1 Plats och tid Hobysalen, stadshuset, Ronneby kl Beslutande S Bo Johansson, ordförande V Hans Kyhlbäck S Carin Nilsson MP Birgitta Persson S Karl-Erik Danielsson S Irené Bolin, ers. M Ingrid Burfelt V Ally Karlsson, ers. FP Susanne Östergaard KD Anna-Maria Tingmalm, ers. C Aina Svensson RP Ola Svensson, ers. Övriga deltagare Leif Möller Marie Gustafsson Göran Carlsson Per-Olof Simon, delvis Verksamhetschef Utredningssamordnare Ekonomisekreterare Personalchef Utses att justera Justeringens plats/tid Carin Nilsson Omsorgskontoret Underskrifter Sekreterare: Paragrafer: Göran Carlsson Ordförande: Justerande: Bo Johansson Carin Nilsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Omsorgskontoret Göran Carlsson

2 153 Personalrekrytering. Ordföranden inleder med att tala om att det har blivit svårare att få tag i människor som är intresserade av och utbildade för att jobba inom vården. Leif Möller berättar att vi inte har haft sådana här problem sedan slutet av 80-talet. Idag har vi svårigheter att få fram personal vid arbetstoppar och semestrar. Kvalitetskrav har kommit in som en viktig faktor i vårdarbetet. Framöver har vi många pensonsavgångar, vilket innebär ytterligare problem. Strategi behövs för att för att få en god överblick över problemets art. Ordföranden talar om att det rör sig om en inventerings- och en medvetandeprocess. Vi måste belysa vad som finns idag och vad som behövs (t.ex. skapa nya utbildningar). Till hjälp behöver vi bilda åtminstone en arbetsgrupp. Personalchefen Per-Olof Simon informerar om att han har haft vissa träffar angående problemet. Han redogör för lagstiftningen i detta sammanhang och situationen idag. Det finns mycket att tänka på, såsom jämställdhetsaspekter mm. Han tycker att flera arbetsgrupper behövs. Ordföranden tillägger då att ett forum med representanter för arbetsledning, politiker, fackförbund behövs, då den politiska processen ofta blir lång. En allmän diskussion hålls kring utbildning och anordnare härav. Leif Möller tror att det är nödvändigt att satsa tid på att förändra arbetsvillkoren, såsom sysselsättningsgrader, årsarbetstid mm för att inte vårdyrket ska bli ett tredje klassens jobb. Flera anser det viktigt att ta tag i vikarierna på ett bra sätt samt invandrare. Ett problem i sammanhanget är att undersköterskor tappar lön vid övergång till hemtjänsten. Ordföranden nämner att han har träffat många som kan tänka sig att arbeta inom vården, men att deltider på 50-60% avskräcker. Ola Svensson inflikar att ungdomar över 18 år, t.ex. studerande, många gånger finner det stimulerande och lönsamt att få ett korttidsvikariat vid t.ex. sjukdom och semestrar. Efter en längre diskussion föreslår Ordföranden att verksamhetschefen Leif Möller diskuterar detta problem med personalen och att omsorgsnämnden därefter beslutar vilka som ska ingå i arbetsgrupp(er). att notera diskussionen till protokollet. _

3 154 Larm. I dagsläget finns drygt 335 st larm anslutna till larmmottagning på Olsgårdens servicehus i Kallinge. Utrustningen håller ej längre bl.a. ur arbetsmiljö- och kvalitetssynpunkt och klarar ej heller millennieskiftet. Förfrågningsunderlag har därför gått ut till intressenter, både vad gäller telefoner och larmmottagning för trygghetslarm. Ett 5-årsavtal finns med Telelarm på ca 150 telefoner. När avtalet går ut finns möjlighet att förlänga det med enbart ett s.k. serviceavtal. Leif Möller redovisar de anbud som har kommit in från fyra intresserade leverantörer av larmmottagning för trygghetslarm; Svenska Trygghetsjouren, Cold Air, Telelarm och SOS. Av statistik framgår att ca 10% av larminnehavarna använder larmet varje dygn. Kostnaden för ny utrustning avseende larmmottagning finns upptagen i budgeten. att antaga SOS Alarm AB i Växjö som leverantör av larmmottagning för trygghetslarm.

4 155 Millennieskiftet, redovisning. Leif Möller redogör för Omsorgsverksamhetens planerade åtgärder med anledning av millennieskiftet. En extra nattpatrull, nyårsafton, kl En nattpatrull i beredskap, kl Förstärkning av nattpatrullen inom handikappomsorgen med 2 vårdbiträden, kl C:a 50 vårdbiträden i beredskap, nyårsdagen, kl Vaktmästare på Vidablick, beredskap, kl Två enhetschefer, beredskap, kl Verksamhetschef, beredskap, 31/12 kl /1 kl Enhetscheferna skall göra en förteckning på vilka vårdtagare som är i behov av att evakueras vid längre strömavbrott. Denna planering skall ske i samråd med primärvården. Enhetschefer för servicehus skall undersöka förutsättningarna för mottagande av vårdtagare från eget boende. Förråd av medicin, inkontinentartiklar mm skall vara välfyllda. Samtliga fordon skall vara fulltankade. att notera redovisningen till protokollet.

5 156 Information om PRO:s syneförrättning Föreligger skrivelse från Pensionärernas Riksorganisation i Stockholm om medverkan från kommunen till en riksomfattande studie av hemtjänst för äldre. Undersökningen ska ske av företrädare för PRO och kommer att vända sig till ett urval personer med hemtjänst i landets alla kommuner. Undersökningen mäter i huvudsak den sociala dimensionen och kvaliteten inom hemtjänst och hemsjukvård. PRO ber därför respektive kommun medverka till att undersökningen kan genomföras med full respekt för den enskildes integritet. De PRO-medlemmar som kommer att arbeta med Syneförrättning 99 har tystnadsplikt. Denna undersökning är en fortsättning på en omfattande och unik undersökning, Syneförrättning 98, som avsåg de s.k. särskilda boendeformerna i landets alla kommuner. att ställa sig positiv till att PRO genomför Syneförrättning 99.

6 157 Kvalitetskriterier i äldreomsorgen, nuläget. Marie Gustafsson redogör för de kvalitetskriterier som socialnämnden antagit för äldreomsorgen utifrån socialtjänstlagen och som personalen arbetar efter idag. Ordföranden inleder med att tala om att det är viktigt att anta riktlinjer för denna omsorg. Därför måste man kunna diskutera kvalitetsfrågor; en process som fordrar ingående överläggningar och ett bra underlag innan ett förslag överlämnas till Kommunfullmäktige. Marie Gustafsson informerar vidare om de målstyrda arbetsplaner, framtagna av Nils Ferlow, som hemtjänsten arbetar med sedan Utvärdering av arbetsplanerna görs regelbundet av enhetschefer och vårdbiträden. Leif Möller tillägger att arbetet med målstyrda planer handlar om kvalitet och kvalitetssäkring. Marie Gustafsson håller på med att ta fram riktlinjer för äldreomsorgen. Hans Kyhlbäck tycker att personalorganisation med arbetsledning också bör finnas med i underlaget till riktlinjer samt att det på checklistan för den målstyrda arbetsplanen saknas förslag på meningsfulla aktiviteter för den enskilde(vårdtagaren). Ordföranden har fått signaler om att det finns skillnader i insatser inom stad jämfört med landsbygd. Därför är det angeläget att konkret redovisa vad insatserna handlar om, för att lättare kunna diskutera dem i budgetberedningen. att ge verksamhetschefen i uppdrag att ta fram ett förslag till riktlinjer, varav ska framgå vilka insatser som görs i nuläget och vad som kan göras bättre.

7 158 Kösituationen vid kommunens servicehus. Leif Möller redogör för kösituationen vid kommunens servicehus. Kommunen klarar relativt bra att ta hand om medicinskt färdigbehandlade patienter från lasarett. Behov av sjukhemsplatser ökar emellertid. Vidablick sjukhem fungerar mycket som korttidsboende i nuläget. Fler korttidsplatser kommer därför att tas fram. Förhoppningar finns om att ett nytt servicehus på Ågården ska underlätta situationen. att notera redovisningen till protokollet.

8 159 Resultatuppföljning. Leif Möller redogör för resultatet för tiden januari september 1999 jämfört med budget. Personalkostnaderna synes klaras av, efter att den reviderade budgeten gjordes. Andra kostnader och övrig drift håller sig ungefär enligt prognos, något under i förhållande till budgeten. Totalt sett beräknas ett underskott på 1,1 mkr, vilket motsvarar mindre än 0,5 % av hela omsorgsbudgeten. att notera redovisningen till protokollet.

9 160 Kurser, konferenser mm. a) Konferens om Patientens rätt och rättvis vård en inneboende konflikt? Etikens dag, på Ron, Ronneby. att under punkt a) utse Birgitta Persson, Susanne Östergaard, Ingrid Burfelt, Anna Johansson, Irené Bolin och Anna-Maria Tingmalm att deltaga.

10 161 Inkomna skrivelser, cirkulär mm. Föreligger följande inkomna skrivelser, cirkulär mm: a) Från Kommunstyrelsen, 273, utökning av platsantalet vid planerat äldreboende inom Ågårdsområdet. b) Från Socialstyrelsen, , studie kring biståndsbeslut och verkställighet. c) Skrivelse med klagomål på färdtjänsten. d) Svenska Kommunförbundet, , bibehållet kostnadsansvar mellan kommuner enligt LSS. e) Synpunkter från rehab-personalen på Vidablick. att beträffande punkterna a), b) och d) notera skrivelserna till protokollet att beträffande punkterna c) och e) meddela att synpunkterna har mottagits och att svar ska lämnas.

11 162 Övriga ärenden. a) Personalsituationen Leif Möller berättar att många sjukskrivningar förekommer hos enhetscheferna. Han har diskuterat den uppkomna situationen med ordföranden och kommundirektören. Han har beslutat att prioritera sitt arbete med att stödja enhetscheferna. Läget är ohållbart. Staben har också fått större arbetsbörda. Vid kommande genomgångar måste hela situationen ses över. Ytterligare resurser kan behövas för att klara arbetet. Ordföranden meddelar att han har stöttat de punktinsatser som föreslagits och att det får bedömas som angeläget att följa den fortsatta utvecklingen. På fråga från Susanne Östergaard hur det i så fall går med projekten svarar Leif Möller, att vad gäller Ågårdsprojektet har extra resurser satts in. Han klargör arbetssituationen vidare. Vi får inte glömma att vi har slagit samman två avdelningar, äldreomsorg och handikappomsorg, samtidigt som vi har dragit ned på ledningsresurserna. Han har påtalat den orimliga situationen för kommunledningen. Ordföranden talar om att flera projekt inte har satts igång ännu. I detta sammanhang är det också viktigt att följa ekonomin. Ola Svensson undrar om enhetscheferna som helhet håller på att gå i däck på grund av arbetsbördan. Leif Möller meddelar att många har det besvärligt. Några chefer har en del arbetsuppgifter utöver sina ordinarie uppgifter. Carin Nilsson bedömer problemet vara så allvarligt att det måste diskuteras vidare. Ordföranden räknar med en fortsatt diskussion med förslag till åtgärdsprogram. Ingrid Burfelt finner det angeläget att detta problem tas fram i samband med budgetarbetet. Susanne Östergaard funderar på om inte vissa projekt måste skjutas upp med anledning av den prekära situationen. Leif Möller hoppas inte några större dröjsmål ska behöva ske i detta sammanhang, då han nu har Marie Gustafsson som samordnare och då en ny projektledare ska anställas. Genom att samordna dessa tjänster räknar han med förstärkning. att notera diskussionen till protokollet.

12 162 forts. b) Stölder på Vidablick sjukhem Leif Möller informerar om att värdeskåp kommer att anskaffas till en kostnad av kronor med anledning av att ett flertal stölder har ägt rum på Vidablick sjukhem. Medlen finns inom investeringsutrymmet i årets budget. att notera redovisningen till protokollet. _

Omsorgsnämnden 2000-06-20

Omsorgsnämnden 2000-06-20 Plats och tid Hobysalen, stadshuset, Ronneby kl. 14.00 17.00. Beslutande S Bo Johansson, ordförande KD Göran Andersson S Carin Nilsson MP Birgitta Persson S Karl-Erik Danielsson S Lage Svensson M Ingrid

Läs mer

Karl-Erik Danielsson (s) Hans Kyhlbäck (v) 152-159 Johnny Håkansson (s) Christina Yngvesson (s) tjänstg.ers. 160-164

Karl-Erik Danielsson (s) Hans Kyhlbäck (v) 152-159 Johnny Håkansson (s) Christina Yngvesson (s) tjänstg.ers. 160-164 Sammanträdesprotokoll 1(26) 2009-11-17 Omsorgsnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-14.30 Beslutande Bo Johansson (s) Ingegerd Johansson (c) Ulla Svensson (kd) Anders Lund (m) Christoffer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunala Pensionärsrådet 2002-06-10. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunala Pensionärsrådet 2002-06-10. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid Listerbysalen, Ronneby, kl 09.00 11.30 Beslutande Bo Johansson Omsorgsnämnden Göran Andersson Omsorgsnämnden Nils-Otto Olsson Kultur o fritidsnämnden Karl Lind PRO-Backaryd Kurt Lindberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunala Pensionärsrådet 2003-06-03. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunala Pensionärsrådet 2003-06-03. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid Listerbysalen, Ronneby, kl 08.30 11.00 Ordinarie ledamöter Närvarande: Bo Johansson Omsorgsnämnden Kathrine Alriksson Omsorgsnämnden Nils-Otto Olsson PRO-Kallinge Karl Lind PRO-Backaryd Stig

Läs mer

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare Sammanträdesprotokoll 1(16) 2012-09-19 Äldrenämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30 17.15 ande Susanne Lundgren (m) Bo Johansson (s) Anders Lund (m) Birger S Svensson (c) Susanne Petersson

Läs mer

Bo Johansson (s) Anders Lund (m) 51-54

Bo Johansson (s) Anders Lund (m) 51-54 Sammanträdesprotokoll 1(25) 2008-03-25 Omsorgsnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00 16.30. ande Bo Johansson (s) Anders Lund (m) 51-54 Ulla Svensson (kd) Gretha Erlandsson (fp) Christoffer

Läs mer

Christina Yngvesson (s) tjänstgörande ersättare

Christina Yngvesson (s) tjänstgörande ersättare Sammanträdesprotokoll 1(35) 2010-04-27 Omsorgsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 09.00-16.10 Beslutande Bo Johansson (s) Ulla Svensson (kd) Christoffer Stenström (m) Birgitta

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2012-09-26, kl 09.00 16.00

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2012-09-26, kl 09.00 16.00 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2012-09-26, kl 09.00 16.00 Beslutande Monica Beije (M) Håkan Rombe (Fp) Allan Forsberg (KD) Christin Vallin (S) Bengt Dalemalm

Läs mer

Kommunala Handikapprådet 2009-03-11

Kommunala Handikapprådet 2009-03-11 Plats och tid Listerbysalen, stadshuset, Ronneby, kl. 13.00 16.30 Beslutande Bo Johansson (s) Ulla Svensson (kd) Ingegerd Johansson (c) Anders L. Petersson (c) Bengt-Christer Nilsson (s) Gilbert Nilsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2008-03-26 1 (1-25) Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus onsdagen den 26 mars 2008, kl 08.00-12.00 Beslutande Svante Classon (c), ordförande Gunilla Johansson (s) Marianne Pettersson

Läs mer

Äldreomsorgen i Jönköpings län. Aktuella förändringar, personalsituationen och personalens kompetensutveckling

Äldreomsorgen i Jönköpings län. Aktuella förändringar, personalsituationen och personalens kompetensutveckling Äldreomsorgen i Jönköpings län, personalsituationen och personalens kompetensutveckling Äldreomsorgen i Jönköpings län, personalsituationen och personalens kompetensutveckling MEDDELANDE NR 2003:46 2 ÄLDREOMSORGEN

Läs mer

Socialnämnden 2012-06-13

Socialnämnden 2012-06-13 153 Arbetsmiljö - socialnämndens verksamheter... 2 154 Budgetuppföljning... 3 155 Revidering av attestlista... 4 156 Delegationsbeslut... 5 157 Delgivningar... 6 158 Utökning av gruppbostad LSS... 7 159

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2012-11-07 kl 13.00 17.40

Kommunhuset, Revelj 2012-11-07 kl 13.00 17.40 Sammanträdesprotokoll 1(20) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 13.00 17.40 Beslutande Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Evert Möller, KD 111-121 Eva Svedberg, S Monica Bergh, KD, 111-121

Läs mer

Birgitta Andersson (s) Ola Svensson (rp) 95-109. Johnny Håkansson (s) Hjördis Thiel 110-115

Birgitta Andersson (s) Ola Svensson (rp) 95-109. Johnny Håkansson (s) Hjördis Thiel 110-115 Sammanträdesprotokoll 1(28) 2008-05-27 Omsorgsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-17.40 ande Bo Johansson (s) Ingegerd Johansson (c) Ulla Svensson (kd) Anders Lund (m) Christoffer

Läs mer

Socialnämnden 2012-10-10

Socialnämnden 2012-10-10 234 Delegationsbeslut... 2 235 Budgetuppföljning... 3 236 Arbetsmiljö - socialnämndens verksamheter... 4 237 Ekonomisk brytpunkt mellan beviljande av hemtjänst och särskilt boende... 5 238 Kommunens ansvar

Läs mer

1(26) Sammanträdesprotokoll 2014-01-28. Socialnämnden. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 00-16 30. Beslutande

1(26) Sammanträdesprotokoll 2014-01-28. Socialnämnden. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 00-16 30. Beslutande Sammanträdesprotokoll 1(26) 2014-01-28 Socialnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 00-16 30 ande Kristina Valtersson (C) Ersättare: Birgitta Larsson (RP) Monica Jansson (S) tjänstgörande

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Omsorgsnämnden 2011-12-13

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Omsorgsnämnden 2011-12-13 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Björken klockan 14.00 17.30 ande Bertil Johnsson (s) Johan Holm (s) Ingegerd Lagercrantz (s) Per-Ola Johansson (s) Christer Jonsson (s) ersättare för Milla Dietrichsson

Läs mer

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun.

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. 2011-11-20 Planum Organisation AB Göran Svensson Inledning... 3 Lagstiftning... 3 Motiv till

Läs mer

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS Plats och tid TORSDAGEN DEN 5 SEPTEMBER 2013, KL. 13.30-15:20 STADSHUSET SAL B Ledamöter och ersättare Beslutande Jacob Sandgren (S), ordf Mona Ström (V), 1:e v ordf Johan Schenström (M), 2:e v ordf Carina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden 2007-03-29 31 (31 61)

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden 2007-03-29 31 (31 61) Socialnämnden 2007-03-29 31 (31 61) Tid och plats Kommunhuset Stollen kl 08.15 14.30 Beslutande Diana Blomgren (s) ordförande Magnus Andersson (s) v ordförande Maria Pärssinen (s) Binita Paues (s) Birgit

Läs mer

2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Sammanträdesdatum Socialnämnden 2007-03-14. Lars Rundgren, s till kl 16.30

2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Sammanträdesdatum Socialnämnden 2007-03-14. Lars Rundgren, s till kl 16.30 2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl 14.00 17.30 ande Mattias Wärnsberg, s Eva Johansson Rosso, kd Gunilla Larsson, s Gunvor Nilsson, m Jan Kennmark,,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (27) 2013-11-21. Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (27) 2013-11-21. Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 1 (27) Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl. 13.30--16.55 Beslutande Carina Bardh (M), ordf Kjerstin Olofsson (S), Carl-Axel Bengtsson (M), Stig-Göran Fransson (C) kl. 14.20--,

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (31) Kommunfullmäktige 2000-02-24

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (31) Kommunfullmäktige 2000-02-24 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (31) Plats och tid Stadshuset, Ronnebysalen, Ronneby kl 18.30 20.30 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B, har anslagits

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

Sida 2(40) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Datum 2014-02-19. Kommunstyrelsen

Sida 2(40) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Datum 2014-02-19. Kommunstyrelsen 1(40) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 15.45 Beslutande Övriga närvarande Se sid 2 Per Jonsson (c), ordförande Christina Lundqvist (s) 2:e vice ordförande

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Sjuksköterskan i kommunal äldrevård En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet www.vardforbundet.se December 2007 I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2011-03-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2011-03-23 Sammanträdesdatum Sida 1 (25) Plats och tid Strömsalen, Kinnaström, Kinna, kl 16.00-18.25 Ajournering klockan 17.10-17.25 Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Birgitta Wichne M Madeleine Ekman Boldizar

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe kl 08:30-09:30, 13:00-14:30

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe kl 08:30-09:30, 13:00-14:30 Omsorgsnämnden 2008-12-17 1 (23) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe kl 08:30-09:30, 13:00-14:30 Beslutande Christina Karlsson (s) Anna-Lena Holmström (c) Gunnar Holmberg (s)

Läs mer

Brandsäker bostad för alla. Vägledning för individanpassat brandskydd

Brandsäker bostad för alla. Vägledning för individanpassat brandskydd Brandsäker bostad för alla Vägledning för individanpassat brandskydd MSB:s kontaktpersoner: Malin Vestin, 010-240 52 43 Patrik Perbeck, 010-240 53 65 Publikationsnummer MSB550 - April 2013 ISBN 978-91-7383-333-2

Läs mer