Omsorgsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Omsorgsnämnden 2000-06-20"

Transkript

1 Plats och tid Hobysalen, stadshuset, Ronneby kl Beslutande S Bo Johansson, ordförande KD Göran Andersson S Carin Nilsson MP Birgitta Persson S Karl-Erik Danielsson S Lage Svensson M Ingrid Burfelt S Irené Bolin, ers. FP Susanne Östergaard V Judith Skörsemo, tjg. ers. C Aina Svensson RP Ola Svensson, ers. V Anna Johansson Övriga deltagare Karin Widecrantz (tf verksamhetschef) Göran Carlsson Anita Holtne, delvis MAS, Medicinskt ansvarig sköterska Ekonomisekreterare Personalkonsulent Utses att justera Justeringens plats/tid Lage Svensson Omsorgskontoret Underskrifter Sekreterare: Paragrafer: Göran Carlsson Ordförande: Justerande: Bo Johansson Lage Svensson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Omsorgskontoret Göran Carlsson

2 72 Information om utbildning och fortbildning. Personalkonsulent Anita Holtne berättar att hon håller i utbildningar inom äldre-(äo) och handikappomsorgen(ho). Vid olika träffar ute i verksamheten tar hon in önskemål härom och samlar därefter in material. Hon redogör för genomförda utbildningar under 1999 samt för både genomförda och planerade utbildningar under detta år enligt utlämnad förteckning. Det rör sig om ett 20-tal per år i form av föreläsningar/konferenser, handledning, teoretiska och praktiska övningar, cirkelverksamhet och studiebesök; punktinsatser till olika målgrupper enligt följande. - Omvårdnadsprogrammet-Social omsorg 39v (ÄO/HO) Kunskapslyftet Grupp: Vårdbiträden utan undersköterskekomp. - Vård vid livets slutskede (ÄO) Grupp: Vårdbiträden. - Demensutbildning (ÄO) Grupp: Hemtjänst/vårdpersonal. - Demensföreläsning (ÄO)-99. För personal i skärmade boenden. - Handledning i demensvård (ÄO)-99. Vårdpersonal. - Psykiatriutbildning (ÄO) Vårdbiträden. - Handledning psykiatri (HO)-99. Personal fr Sociala Öppenv.+grpbo. - Groupwiseutbildning (ÄO/HO)-99. Sjuksköterskor. - Kulturombudsträff (ÄO/HO)-99. För kulturombuden (ca 40 st). - Kultur i vården (ÄO/HO) För kulturombuden. - Äldredagar Kulturcentrum (ÄO/HO)-99. Vårdtagare, kulturombuden. - Geriatrik och rehabilitering (ÄO)-99. Vårdpersonal. - Brandutbildning/utrymning (ÄO)-99. Vårdpers. /Skruven, Släggan/. - Hygien i fokus (ÄO/HO)-99. All vårdpersonal. - Användarutbildning /Projekt Obruten vårdkedja (ÄO/HO) Distrikt I-99, distr. II-00; sjuksköterskor, arbetsterapeuter,enhetschefer. - Hjärt- och lungräddning (HO-99, ÄO-00). All vårdpersonal. - Lyfttekniksutbildning (HO-99, ÄO-00). Personliga ass., ryggombuden. - Föreläsning Epilepsi (HO)-00. Vårdpersonal samt sjuksköterskor. - Föreläsning autismliknande tillstånd (HO)-00. Vårdpers. samt sjuksköt. - Personförflyttning (ÄO/HO)-00. Arbetsterapeuter,sjukgymnaster. - Målstyrda arbetsplaner (ÄO/HO)-00. För enhetschefer. - Att vara anhörig (ÄO)-00. För anhörigvårdare (12 delt.) - Ledarskapsutbildning (ÄO/HO) 5 p.-00. Enhetschefer(16 delt.) - Neuropsykologi (HO) hösten-00. Personal för vuxenhjärnskadade. - Fritid-Hälsa-Livskvalitet (HO) hösten-00. All pers. handikappomsorgen. - ÖVRIGT Konferenser/föreläsningar samt studiebesök som genomförs utanför kommunen. Tre studieområden anses särskilt viktiga att ha med varje år demens, psykiatri och vård i livets slutskede.

3 72 forts. Carin Nilsson(s) tycker att informationen var bra och intressant. Önskar också sådan information till anhöriga. Ordförande Bo Johansson säger att tid har saknats tidigare till denna typ av information, men tycker att den är viktig. Anita Holtne tillägger att det är angeläget med en inventering avseende behov av undersköterskeutbildning för invandrarkvinnor nu i höst. Karin Widecrantz(MAS) talar om att personalen inom omsorgen är mycket tacksamma över att Anita Holtne håller i dessa utbildningar. att notera redovisningen till protokollet.

4 73 Handikappolitiska programmet, revidering. Ordförande Bo Johansson(s) säger att han har tagit del av innehållet och tycker att det ser bra ut. Föreslår att det antages i befintligt skick. Han tillägger att han har tänkt samla presidiet inom övriga nämnder och styrelser för en genomgång av programinnehållet. att antaga det reviderade handikappolitiska programmet och tillställa Kommunfullmäktige det för fastställelse. Exp. Kommunfullmäktige

5 74 Reglemente för handikapprådet. Föreligger förslag till reglemente för Kommunala handikapprådet. Förslaget är framtaget tillsammans med representanter för de olika handikappföreningarna. Ordföranden Bo Johansson(s) omtalar att behov föreligger om att antaga ett nytt reglemente för Kommunala handikapprådet. Representationen från de kommunala nämnderna och styrelserna behöver breddas. Detta för att få ökad insikt i och förståelse för arbetet med handikappfrågor, vilket skall leda till ett tillgängligt samhälle för alla. Ordföranden yrkar på att Omsorgsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att antaga förslaget till Reglemente för handikapprådet samt att Kommun - fullmäktige utser representanter från Kultur och fritidsnämnd, Tekniska nämnden och Kommunstyrelsen. att föreslå Kommunfullmäktige att antaga förslaget till Reglemente för kommunala handikapprådet samt att Kommunfullmäktige utser representanter från Kultur och fritidsnämnd, Tekniska nämnden och Kommunstyrelsen. Exp. Kommunfullmäktige

6 75 Kösituationen vid kommunens servicehus. Karin Widecrantz redogör för kösituationen vid kommunens servicehus. Av rapporten framgår att framför allt Olsgården och Lindebo har en mindre kö, men att vissa resurser finns till annat särskilt boende. att notera redogörelsen till protokollet.

7 76 Information om abonnemang på nödsändare. Karin Widecrantz informerar om behovet av ett abonnemang på nödsändare för en vårdtagare med dement beteende. Personen vistas ute på egen hand, men går ofta för långt och hittar inte tillbaka. Vårdtagaren har själv sagt att han kan tänka sig att ha nödsändaren(klockan) på sig. Nödsändaren registreras på användaren och det är endast polisen som kan aktivera den. Årskostnaden (6.000:-) för abonnemanget bedöms som skälig. Medicinskt ansvarig sjuksköterska(mas) ska underrättas om hur ofta larm äger rum. Larmet är passivt tills det aktiveras av polisen. Aktuell nödsändare (SALVO) är den enda sändare som Socialstyrelsen ställer sig bakom med tanke på lagstiftning (integritet, sekretess mm). Ingrid Burfelt(m) ställer frågan om det blir en kostnad varje gång larmet aktiveras. Karin Widecrantz meddelar att alla kostnader är inkluderade i årsabonnemanget. Tilläggas bör att polisen har påtalat behovet av detta larm. Aina Svensson undrar om enhetschefer med flera ute i verksamheten känner till att sådana här sändare finns. Karin Widecrantz menar att det blir känt i samband med att riktlinjerna för larm gås igenom. Dessa är nu klara. att notera informationen till protokollet.

8 77 Kompletterande anslag till PRO. Föreligger framställan från PRO-Samorganisation Ronneby om kompletterande anslag för verksamheten Telefonservice. Framställan om kompletterande anslag med kronor för år Bidragsframställan avser att för PRO-Samorganisation täcka ökade lönekostnader samt minskade lönebidrag. Ordförande Bo Johansson(s) yrkar på att Omsorgsnämnden tillstyrker kompletterande bidrag med kronor för år Konteras på anslaget för föreningsbidrag. att tillstyrka kompletterande bidrag med kronor för år Konteras på anslaget för föreningsbidrag. Exp. PRO-Samorganisation, Ronneby

9 78 Förslag till namn på äldeboendet vid Hälsocenter. Föreligger sammanställning på namnförslag till nya äldreboendet, f d Espegården och tidigare Ågården, inom det område där Hälsocenter är planerat. Omsorgsnämnden ska fatta beslut om vinnande namn. Vinnarens namn och namnet på boendet publiceras i Kommunrutan. Vinnaren kontaktas även brevledes. att röstning på namn ska äga rum vid nämndens nästa sammanträde.

10 79 Resultatuppföljning. Föreligger anslagsförbrukning för januari maj att notera redovisningen till protokollet.

11 80 Kurser och konferenser mm. Föreligger följande inbjudan till konferens. a) Konferens i Malmö , Att vara politiker i dagens och morgondagens vård och omsorg för äldre. att utse ordförande och vice ordförande till att deltaga vid ovannämnda konferens.

12 81 Inkomna skrivelser, cirkulär m.m. Föreligger följande inkomna skrivelser, cirkulär m.m. a) Från Kommunfullmäktige, 58, inrättande av pooltjänster inom omsorgsverksamhetens sjuksköterskeorganisation. b) Från Kommunfullmäktige, 70, fastställande av budgetramar. c) Från Kommunfullmäktige, 73, förslag till ombyggnad av Vidablick. d) Från Kommunfullmäktige, 65, anhållan om entledigande från uppdrag som ledamot i omsorgsnämnden, handikapprådet m.fl. Ingrid Svensson samt nyval. e) Från Kommunstyrelsen, 133, BlekingeTrafikens förslag till regelsystem för färdtjänst och riksfärdtjänst. f) Skrivelse med tack till personalen på Olsgården för fina insatser. g) Årsredovisning att notera skrivelser och cirkulär till protokollet.

13 82 Delegationsbeslut. Biståndsbeslut Biståndsbeslut inom äldreomsorgen Inköp Av verksamhetschefen, Leif Möller, gjorda diverse inköp under tiden LSS-lagen Insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade inom handikappomsorgen tiden Redovisning Av ordföranden, Bo Johansson, redovisade deltaganden i engagemang; Konferens om Anhörigstöd i Varberg den Prova på dag med handikapphjälpmedel i Ronneby den Svenska Kommunförbundets konferens, Nätverk för klagomålshantering i Växjö den att godkänna redovisningen av föreliggande delegationsbeslut.

14 83 Övriga ärenden. Göran Andersson(kd) tar upp ett par frågor gällande leasingfordon. Han undrar över varför Björklidens servicehus nya leasingbil saknar radio. Dessutom tycker han att det är angeläget att hemtjänstpersonalen där får lämplig plats för parkering av leasingbilar så att de slipper skrapa rutorna under vintrarna. Undertecknad sekreterare, Göran Carlsson, omtalar att i samband med beställning av nya leasingfordon från AB Sven Jeppsson (ny leverantör) såg vi att radioapparaterna blev nästan hälften så dyra vid direktinköp jämfört med leasing av desamma. Ytterligare en fördel med direktinköp är att radion efter leasingperiodens slut kan tas ut och användas till nästa bil. Därför beslöts att radioapparater ska köpas in separat. Mail gick ut till varje fordonsansvarig/chef om att lämna uppgift om hur många radioapparater var och en önskade beställa till sina fordon. Dock måste man vara beredd att ta kostnaden härför ur sin budget. Därvid fanns möjlighet att främst för dem som hade lågt beräknad körsträcka på sina fordon (3.000 mil/3 år) avstå från denna kostnad. På grund av tveksamhet från flera håll till om man har råd att belasta sin budget med en sådan kostnad, vid innehav av flera fordon, har beställningen av radioapparater till fordonen försenats. Ordföranden Bo Johansson önskar mötesdeltagarna en skön sommar och en avkopplande semester, varefter han tillönskades detsamma. att notera informationen till protokollet.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunala Pensionärsrådet 2002-06-10. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunala Pensionärsrådet 2002-06-10. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid Listerbysalen, Ronneby, kl 09.00 11.30 Beslutande Bo Johansson Omsorgsnämnden Göran Andersson Omsorgsnämnden Nils-Otto Olsson Kultur o fritidsnämnden Karl Lind PRO-Backaryd Kurt Lindberg

Läs mer

Birgitta Andersson (s) Ola Svensson (rp) 95-109. Johnny Håkansson (s) Hjördis Thiel 110-115

Birgitta Andersson (s) Ola Svensson (rp) 95-109. Johnny Håkansson (s) Hjördis Thiel 110-115 Sammanträdesprotokoll 1(28) 2008-05-27 Omsorgsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-17.40 ande Bo Johansson (s) Ingegerd Johansson (c) Ulla Svensson (kd) Anders Lund (m) Christoffer

Läs mer

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare Sammanträdesprotokoll 1(16) 2012-09-19 Äldrenämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30 17.15 ande Susanne Lundgren (m) Bo Johansson (s) Anders Lund (m) Birger S Svensson (c) Susanne Petersson

Läs mer

Karl-Erik Danielsson (s) Hans Kyhlbäck (v) 152-159 Johnny Håkansson (s) Christina Yngvesson (s) tjänstg.ers. 160-164

Karl-Erik Danielsson (s) Hans Kyhlbäck (v) 152-159 Johnny Håkansson (s) Christina Yngvesson (s) tjänstg.ers. 160-164 Sammanträdesprotokoll 1(26) 2009-11-17 Omsorgsnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-14.30 Beslutande Bo Johansson (s) Ingegerd Johansson (c) Ulla Svensson (kd) Anders Lund (m) Christoffer

Läs mer

Kommunala Handikapprådet 2009-03-11

Kommunala Handikapprådet 2009-03-11 Plats och tid Listerbysalen, stadshuset, Ronneby, kl. 13.00 16.30 Beslutande Bo Johansson (s) Ulla Svensson (kd) Ingegerd Johansson (c) Anders L. Petersson (c) Bengt-Christer Nilsson (s) Gilbert Nilsson

Läs mer

Bo Johansson (s) Anders Lund (m) 51-54

Bo Johansson (s) Anders Lund (m) 51-54 Sammanträdesprotokoll 1(25) 2008-03-25 Omsorgsnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00 16.30. ande Bo Johansson (s) Anders Lund (m) 51-54 Ulla Svensson (kd) Gretha Erlandsson (fp) Christoffer

Läs mer

Kommunala Funktionshinderrådet 2012-01-25

Kommunala Funktionshinderrådet 2012-01-25 Plats och tid Hobysalen, stadshuset, Ronneby, kl. 17.00 18.50. Beslutande Övriga deltagare Kristina Valtersson (c) Birgitta Larsson (rp) Ingrid Karlsson (s) Bo Johansson (s) 1-9(delvis) Magnus Graad Göran

Läs mer

Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5. Information från socialnämnden 6. Ändring av sammanträdestider 8

Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5. Information från socialnämnden 6. Ändring av sammanträdestider 8 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Presentationsrunda 3 Föregående protokoll 4 Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5 Information från socialnämnden 6 Tillgänglighet 7 Ändring av

Läs mer

Margaretha Lindquist (KD) Anita Peterson (V) Thomas Rasmusson (S) Anders Zachrisson (M) Meta Jarl (S) Sune Levin (FV)

Margaretha Lindquist (KD) Anita Peterson (V) Thomas Rasmusson (S) Anders Zachrisson (M) Meta Jarl (S) Sune Levin (FV) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(37) Plats och tid Räddningstjänsten, kl. 12.00-16.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare John Bruun (FP) Cecilia Tornerefelt (M) 1:e vice ordf Rolf

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1 Plats och tid Kallingesalen, stadshuset, kl 08:30-12:00 Ordinarie ledamöter Ersättare Närvarande Bo Johansson Omsorgsnämnden Leif Nilsson PRO Ulla Svensson Omsorgsnämnden Åke Nilsson Tj.Ers. PRO Listerby/J-hus

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunala Pensionärsrådet 2003-06-03. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunala Pensionärsrådet 2003-06-03. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid Listerbysalen, Ronneby, kl 08.30 11.00 Ordinarie ledamöter Närvarande: Bo Johansson Omsorgsnämnden Kathrine Alriksson Omsorgsnämnden Nils-Otto Olsson PRO-Kallinge Karl Lind PRO-Backaryd Stig

Läs mer

Christina Yngvesson (s) tjänstgörande ersättare

Christina Yngvesson (s) tjänstgörande ersättare Sammanträdesprotokoll 1(35) 2010-04-27 Omsorgsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 09.00-16.10 Beslutande Bo Johansson (s) Ulla Svensson (kd) Christoffer Stenström (m) Birgitta

Läs mer

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 37 Delgivning av protokoll...2 38 Delegationsbeslut...3 39 Upprättande av serviceplaner...4 40 Årsredovisning med bokslut...5 41 Internkontrollplan...6 42

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-09-10 1 (17) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 16.30 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf Joakim Graning (S) Christina Aspenryd (S) Tony Frunk (S) Mariette Sjölund

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2008-04-22 1 (1-22) Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus tisdagen den 22 april 2008, kl 08.30-12.30 Beslutande Svante Classon (c), ordförande Gunilla Johansson (s) Marianne Pettersson

Läs mer

PROTOKOLL 1(21) Sammanträdesdatum 2008-04-24

PROTOKOLL 1(21) Sammanträdesdatum 2008-04-24 1(21) Plats och tid: Beslutande Kl 07:50 10:00 Tema äldreomsorg. Information och studiebesök i äldreomsorgens verksamheter. Kl. 10:00 12:00 Biståndsenheten. Information och diskussion med handläggarna.

Läs mer

PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17

PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17 PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17 Socialnämnden Plats och tid Stadshuset kl. 08:15-16:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Torgny Lind (S) vice ordförande Ulla-Britt Kulin (S) Iosif Karambotis (S)

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset 1(34) Sammanträdesdatum Plats och tid kl 13 00 16 55 i Listerbysalen, ajournering 14 30 14 45 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild

Läs mer

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 Socialnämnden Plats och tid Tekniska kontoret 08:15-15:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Åsa Karlsson (S), vice ordförande Iosif Karambotis (S) Anna Lundström

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (29) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2000-01-17

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (29) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2000-01-17 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (29) Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kl 08.30 12.20 Beslutande JanAnders Palmqvist, s, ordförande, 1-12 Margareta Yngveson, s Astrid Adholm, m, ordförande,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (27) 2013-11-21. Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (27) 2013-11-21. Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 1 (27) Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl. 13.30--16.55 Beslutande Carina Bardh (M), ordf Kjerstin Olofsson (S), Carl-Axel Bengtsson (M), Stig-Göran Fransson (C) kl. 14.20--,

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2012-09-26, kl 09.00 16.00

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2012-09-26, kl 09.00 16.00 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2012-09-26, kl 09.00 16.00 Beslutande Monica Beije (M) Håkan Rombe (Fp) Allan Forsberg (KD) Christin Vallin (S) Bengt Dalemalm

Läs mer

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, kl 09.00 - Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Stig Nilsson (S) Ledamot Kenneth Gustafsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Bo Malm (V) 1:e

Läs mer

Lil Ritter (HSO) Ingvar Johansson (SN) Annette Söderstedt (BN) Håkan Joelsson (Kult fn) Bengt Lundgren (TN) Britt Norström (BUN) Lena Ask (RBU)

Lil Ritter (HSO) Ingvar Johansson (SN) Annette Söderstedt (BN) Håkan Joelsson (Kult fn) Bengt Lundgren (TN) Britt Norström (BUN) Lena Ask (RBU) Kommunala handikapprådet 2007-02-07 1 Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 18.00-19.45 Beslutande Lil Ritter (HSO) Ingvar Johansson (SN) Annette Söderstedt (BN) Håkan Joelsson (Kult fn) Bengt Lundgren

Läs mer

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS Plats och tid TORSDAGEN DEN 5 SEPTEMBER 2013, KL. 13.30-15:20 STADSHUSET SAL B Ledamöter och ersättare Beslutande Jacob Sandgren (S), ordf Mona Ström (V), 1:e v ordf Johan Schenström (M), 2:e v ordf Carina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-26

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-26 Plats och tid Stadshuset, Sjuntorpsrummet, kl 15:00 18.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Ann-Christin Holgersson (S) Sven-Åke Möll (S) Maria

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Lena Emilsson (S) ledamot Lars Månsson (S) ledamot Janet Andersson

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2001-04-23

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2001-04-23 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl 08.30 12.05 Beslutande JanAnders Palmqvist, ordförande, s Margareta Yngveson, s Astrid Adholm, m Ronny Pettersson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunala Pensionärsrådet 2008-08-20. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunala Pensionärsrådet 2008-08-20. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid Stadshuset, Kallingeslaen, kl 08.30 11.15 Ordinarie ledamöter Närvarande: Bo Johansson Omsorgsnämnden Ulla Svensson Omsorgsnämnden Rickard Karlsson PRO-Ronneby Kurt Lindberg PRO-Kallinge

Läs mer

2008-10-21. Övriga deltagare: Ulla Sandegren (m), Eira Bring, verksamhetschef, Ann-Christin Berg, sekreterare

2008-10-21. Övriga deltagare: Ulla Sandegren (m), Eira Bring, verksamhetschef, Ann-Christin Berg, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1(13) 2008-10-21 Socialnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-15.30 ande Ingrid K Karlsson (s) Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Juhani Kujansivu

Läs mer