Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att besluta att motionen med åberopande av vad som anförs nedan skall anses besvarad.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att besluta att motionen med åberopande av vad som anförs nedan skall anses besvarad."

Transkript

1 ,,,,, ~ Hässleholms kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Diarienummer / (84) Kommunstyrelsen 208 Svar på motion om "Klimatsmart mat- klimathänsyn i kommunens kostverksamhet" Beslut Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att besluta att motionen med åberopande av vad som anförs nedan skall anses besvarad. Ledamöter som avstår från att delta i beslutet Delores Öhman (MP) avstår från att delta i beslutet. Beskrivning av ärendet Peter Groth (MP) har i kommunfullmäktige väckt en motion rubricerad "Klimatsmart mat - klimathänsyn i kommunens kostverksamhet". I motionen yrkar han på anförda skäl att 1) Hässleholms kommun väger in livsmedlens klimatpåverkan enligt de beräkningar och rekommendationer som finns framtagna vid upphandling och vid val av menyvid kommunens skolor och äldreboende och att 2) "Förvaltningen" efter ett år redovisar till fullmäktige v ill~ åtgärder man vidtagit och en beräkning av den reducering av C02-ekvivalenter som åstadlmmmits. Kommunfullmäktige beslutade den 25 maj 2015, dnr att anta en gemensam måltidspolicy att gälla från och med den 1 juli I policyn stadgas bland annat följande. Upphandling av råvaror s l~ präglas av god djurhållning. För att bidra till en hållbar utveckling är inriktningen att välja livsmedel som är säsongsanpas sade, ekologiskt och etiskt producerade. Målsättningen är att öka andelen lokalt producerade livsmedel. Strävan att vara klimatsmart ska även gälla vid val av tillagnings-, förvarings- och transportmetoder. Genom den sålunda beslutade måltidspolicyn får motionärens önskemål till stor del anses uppfyllda. Kommunstyrelsen Justering Utdraget bestyrkes

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 57(84) Hässleholms kommun Sammanträdesdatum Diarienummer 2010/ Kommunstyrelsen Forts. 208 Ärendets tidigare behandling Kornmnnstyrelsens arbetsutskott föreslår den 19 augusti 2015, 146, kommnnstyrelsen att föreslå kornmunfullmäktige att besluta att motionen med åberopande av vad som anförs nedan skall anses besvarad. Sänt till: Kornmnnjurist Kommunstyrelsen Justering Utdraget bestyrkes

3 BESLUTSFÖRSLAG 1(2) Datum Diarienummer / Handläggare Kommunjurist Magnus Gjerstad Kommunledningskontoret Kansliavdelningen Kommunfullmäktige Motion om Klimatsmart mat klimathänsyn i kommunens kostverksamhet Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen med åberopande med vad som anförs nedan skall anses besvarad. Redogörelse för ärendet Peter Groth (MP) har i kommunfullmäktige väckt en motion rubricerad Klimatsmart mat klimathänsyn i kommunens kostverksamhet. I motionen yrkar han på anförda skäl att 1) Hässleholms kommun väger in livsmedlens klimatpåverkan enligt de beräkningar och rekommendationer som finns framtagna vid upphandling och vid val av meny vid kommunens skolor och äldreboende och att 2) Förvaltningen efter ett år redovisar till fullmäktige vilka åtgärder man vidtagit och en beräkning av den reducering av CO2-ekvivalenter som åstadkommits. Bedömning Kommunfullmäktige beslutade den 25 maj 2015, dnr att anta en gemensam måltidspolicy att gälla från och med den 1 juli I policyn stadgas bland annat följande. Upphandling av råvaror ska präglas av god djurhållning. För att bidra till en hållbar utveckling är inriktningen att välja livsmedel som är säsongsanpassade, ekologiskt och etiskt producerade. Målsättningen är att öka andelen lokalt producerade livsmedel. Strävan att vara klimatsmart ska även gälla vid val av tillagnings-, förvarings- och transportmetoder. Kommunledningskontoret / Kansliavdelningen Postadress: Stadshuset, Hässleholm Besöksadress: Stadshuset, Nytorget 1 Telefon: Telefax: E-post: Bankgiro: Org. nr: Webb: C:\Users\loda500\AppData\Local\Temp\WE4\ motion-klimatsmart-mat3.DOC

4 2(2) Genom den sålunda beslutade måltidspolicyn får motionärens önskemål till stor del anses uppfyllda. Kommunledningskontoret Bengt-Arne Persson Förvaltningschef Magnus Gjerstad Kommunjurist Maj-Inger Carlsson Avdelningschef Kommunledningskontoret/ Kansliavdelningen Postadress: Stadshuset, Hässleholm Besöksadress: Stadshuset, Nytorget 1 Telefon: Telefax: E-post: Bankgiro: Org. nr: Webb: C:\Users\loda500\AppData\Local\Temp\WE4\ motion-klimatsmart-mat3.DOC

5 .. miljöpartiet de gröno~4.. r,~.-- ~ ~../~--~---;-_ :,;,----~--._.._ 1 i '...,, ~..... (]3r{jnnestad den 11 januari 201 O z Motion till kommunfullmäktige i Hässleholms kommun - Klimatsmart mat - klimathänsyn i kommunens kostverksamhet Maten står får ca en fjärdedel av de klimatpåverkande utsläppen i Sverige, medräknat samtliga led frånjord till bord. Samtidigt finns det stora möjligheter att påverka klimatpåverkan genom att välja livsmedel som genererar mindre utsläpp. I Region Skånes Klimatrapport står att om vi konsumerade mer klimatvänlig mat skulle energianvändningenför konsumtionen av livsmedel kunna minska med uppemot 30 procent. Konkret skulle det innebära mer baljväxter istället för kött, rotfrukter i stället för grönsaker, närodlat istället för importerat (...) Att anpassa menyn efter årstiden är också att spara energi. Många av grönsakerna på vinterhalvåret kräver långa transporter eller uppvärmda växthus, medan vi kan odla rotfrukterna i Sverige och förvara dem för användning till nästa säsong. Generellt ger vegetariska livsmedellägre klimatpåverkan än köttprodukter, men det finns stora variationer även bland animalieproduktema. Kyckling t ex genererar utsläpp som beräknas till 2 kg C0 2 -ekvivalenter, medan nötkött beräknas generera kg C0 2 - ekvivalenter. Men även bland vegetabilier skiljer det sig åt. Ris ger höga metangasutsläpp i samband med odling, och växthusodlade grönsaker ger stora co2 utsläpp beroende på uppvärmningsmetod. Frukt, grönsaker och rotfrukter odlade på friland ger i gengäld upphov tilllåga utsläpp. Ä ven fisk skiljer sig åt utsläppsmässigt, där sill är ett exempel på ett livsmedel med förhållandevis små utsläpp, medan torsk ger upphov till större utsläpp (anledningen till skillnaden är rangstmetoden, och hur mycket motorbränsle som går åt per kg fångad fisk) (l). Musslor är ett exempel på ett livsmedel med obefintliga utsläpp, som t o m renar det vatten de odlas i, vilket gör att musselodling, och därmed konsumtion, bidrar till att minska övergödningen av haven (2). I Livsmedelsverkets miljösmart a matval redovisar en ökad köttkonsumtionen med l O kg per person under de senaste l O åren, upp till de 65 kg kött som vi äter idag. Det finns också enligt Livsmedelsverket hälsomässiga fördelar att minska köttkonsumtionen. Hässleholms kommun hanterar inom sina verksamheter stora volymer livsmedel. Genom att dels väga in respektive livsmedels beräknade utsläpp, dels säsongsanpassa livsmedelsvalen, har kommunen stora möjligheter att bidra till minskad klimatpåverkan genom sin livsmedelhantering. Klimatanpassning av livsmedlen kan också med fördel samordnas med målsättningen med ekologiska livsmedel samt med en ambition om en större andel närodlade livsmedel. Åtgärden bör inte heller medföra ökade kostnader, utan bör kunna genomföras inom befintlig ekonomisk ram.

6 miljöpartiet de gröna. CBrönnestatf tfen l l januari 2010 Bifogade sammanställning från CUL (Centrum för uthålligt lantbruk) redovisar rekommendationer riktade i första hand till enskilda konsumenter, men ger ändå en god bild av de möjligheter som finns även inom ramen för offentlig verksamhet. Referenser l. SIK-rapport Nr 776, 2008 (SIK- Institutet för livsmedel och bioteknik) 2. Livsmedelsverketsmiljösmarta matval (http:/ /www.slv.se/upload/ dokument/miljo/livsmedelsverkets %20miljosmarta matval til l EU.pdf) 3. (Centrum för uthålligt lantbruk, SLU) Med anledning av ovanstående yrkar Miljöpartiet de Gröna Att Att Hässleholms kommun väger in livsmedlens klimatpåverkan enligt de beräkningar och rekommendationer som finns framtagna vid upphandling och vid val av meny vid kommunens skolor och äldreboende. förvaltningen efter ett år redovisar till fullmäktige vilka åtgärder man vidtagit och en beräkning av den reducering av C02 -ekvivalenter som åstadkommits F ör Miljöpartiet de gröna /)~~/1)

7 Sex tu... l r ~ Tänk på hur du tar dig till affären, låt bilen stå så ofta du kon ~ Ät mindre kött ~ Följ den svenska odlingssäsongen ~ Köp så närproducerat som möjligt ~ Spara energi genom att sätta lock på kastrullen ~ Ät upp det du köpt hem All~ ~-- r6cl G6, cykla eller åk kollektivt till affären - bilåkandet till och från affären står för en stor del av växthusgasutsläppen från maten. Använd vattenkokare och mikrovågsugn - lago mycket mot samtidigt när du använder ugn, eftersom uppvärmningen drar mycket el. Följ säsong och köp närproducerat för att minska transportema - till exempel färska grönsaker på sommaren, lamm, bär och frukt på hösten och rotfrukter på vintern. Välj ekologiskt producerade varor (KRAVmärkta). Dessa har producerats utan konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel som är energikrävande att framställa. Minska ned på godis, läsk och snacks, och drick kranvatten i stället för flaskvatten. J Köp mat med så lite förpackningar som möjligt och undvik aluminium som är energikrävande att produce Oj0Ljd~!M~lrJWO::I'OlO!.jd~:lO.j$! Ql :yojboto~ 'nls 'ln:) 0 :BU!UA!6WJOj tpo fxql SQQ(; ~JOW )/n.tqjuvz +g!znnun.tpj um.t:juj:j as n1s 1n:t MMIA "J06r;u!stay6!119~n Sta~nJqiUDI y::>o ~OJqiUDi t~s!ooio~a 6up~ 6U!U~SJO! WO JOJaWJO!U! y::>o JOUpJOWOS (tat!sjaa!uos~njc]tuoi sa6!jaas) ms P!A (ln:)) ~njgtuol t6!119~n J9! wnjtua:) ~., qb!!a :'!u~~~:::; ~, Joqlll?lf ue JQ! l 6Jaq1a6o:J 6JaqJa6ol ahoijd4) y:>o uossuoyor auuosns puniv9!13 ouuoyor ajda!6p9ll Jaso6snlftXQA AD ddolstn n.y od 11!4 JDJasn~o! 6oJp!CJ «!P D'!SU!W uo'l np ~os fdw wo PI?~ uap!n& J.YW!I11 n1s,...

8 För dig som vill veta mer Frukt och grönt: Köp mer rotfrukter på vintern, frossa i färska grönsaker på sommaren och frukt och bär på hösten. Välj så närodlat som möjligt för att minimera transporterna. Välj hellre inhemska grönsaker odlade på mark (rotfrukter, ärtor och bönor, vitkål) än grönsaker från oljeuppvärmda växthus. Om du handlar importerat: välj produkter som rest med båt eller tåg, undvik flygtransporterat Köp inte så mycket bananer- de reser med kyltransport Välj soltorkat framför färska importerade frukter och grönsaker. Odla örtkryddor själv hemma i fönstret, eller på balkongen på sommaren tillsammans med sallader. Undvik krukkryddor och sallader från oljeuppvärmda växthus. Grodda och odla smörgåskrasse hemma -bra och billiga vitaminer på vintern. Ris, gryn och potatis: Ersätt ris med matvete, korngryn och andra svenska sädesslag samt med pasta och potatis. Ris odlas i huvudsak på vattentäckta fält som avger metangas, en av de stora utsläppskällorna som människan bidrar till. Välj ekologiskt odlad potatis, då potatis är en av de grödor där man använder stora mängder kemiska bekämpningsmedel. Välj också potatis som är så lokal som möjligt eftersom den är tung att frakta. KöH och djurprodukter: Ä t mindre kött. Välj gärna viltkött -det vill säga kött från djur som samlat sin egen föda i naturen. Köp svenskt lammkött som slaktats på hösten då de oftast ätit mer grovfoder och mindre mängd importerat kraftfoder. Ä t nötkött från mjölkkor och deras kalvar som fötts upp på bete och grovfoder. "Hagmarkskött", "naturbeteskött", "stenålderskött" och KRAV-märkt kött är de bästa valen. Köp gärna kött från djurets framdelar (till exempel bogkött och oxbringa). Idag importerar vi bakdelskött vilket ger upphov till onödig klimatpåverkan. Välj kött från grisar som inte fötts upp på importerat foder, och som bökat utomhus. Idag finns det tyvärr ingen märkning för detta i affären men om vi frågar efter det kan det ändras. KRAV-märkt griskött är det bästa valet. Även här är det bra att välja kött från djurets framdelar och inälvsmat, till exempel sidfläsk, bacon, korv och leverpastej, så att vi använder hela djuret. Välj om möjligt kött från djur som gjort nytta utöver att ge oss kött. Det gäller till exempel djur som ätit sådant som vi inte kan äta (som gräs eller biprodukter från livsmedelsindustrin), djur som hållit landskapet öppet och bidragit till den biologiska mångfalden i våra hagmarker eller bidrar med gödsel som ger biogas och näringsämnen till marken. Det finns idag ingen märkning för sådant här kött heller. Välj ägg från frigående höns som får vara ute, och helst KRAV-märkta. Om du kan, köp ägg från lokal småskalig produktion. Välj KRAV-märkt kyckling på grund av bättre djurvälfärd. Köp mjölk, ost, smör och andra mejeriprodukter från mjölkkor som fötts upp på bete och grovfoder utan importerat kraftfoder. Får- och getost samt KRAV-märkta produkter är bra val. Välj i första hand svensk insjöfisk (t.ex. Hjälmaregös som är miljömärkt) eller fisk från kustnära fiske. Sill, sej, skarpsill, flundra, musslor och hummer är bra val. En bra fiskguide med fokus på hållbart fiske finns på WWF:s hemsida: /www.wwf.se/show.php?id= Bröd: Välj lokalbakat bröd och hårt bröd - helst inte "bake off" eller frysta bröd som reser lång väg i kyl- och frysbilar. Drycker: Undvik att köpa vatten på flaska. Välj ekologisk mjölk framför konventionell. Drick juice gjord på lokala råvaror som morötter, äpple, päron och liknande. Köp närproducerad öl och läsk- eftersom dessa varor är tunga att transportera. Centrum för uthålligt lantbruk (CUL) vid SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) samordnar och informerar om forskning kring ekologiskt lantbruk och lantbrukets uthållighetsfrågor. Mors 2008 Text och formgivning. (O CUL, SLU. Fotogroh 10 istockphoto.com/jlewlspho!o Centrum får uthålligt lantbruk

Klimatsmart & ekologisk mat

Klimatsmart & ekologisk mat Klimatsmart & ekologisk mat Frågor och kommentarer att använda i undervisningen 1 Ät dig till en bättre värld! Det finns ett samband mellan det som händer i världen och det vi lägger på vår tallrik. Medvetenheten

Läs mer

Käka lök! Willys rekommenderar: 1. Garant Krav-märkt gul lök. 2. Svensk lök i mån av tillgång.

Käka lök! Willys rekommenderar: 1. Garant Krav-märkt gul lök. 2. Svensk lök i mån av tillgång. Käka lök! Lök odlas direkt på marken och inte i uppvärmda växthus vilket gör den både energi- och därmed klimatsnål. Den är lätt att lagra så vi kan äta svensk lök nästan hela året. Välj KRAVmärkt för

Läs mer

Foldern med Livsmedelsverkets förslag till miljösmarta matval har

Foldern med Livsmedelsverkets förslag till miljösmarta matval har Foldern med Livsmedelsverkets förslag till miljösmarta matval har tryckts upp genom ett samarbete mellan tankesmedjan Dyrare mat, nu!, Hållbart ABF och Studieförbundet Vuxenskolan. Dyrare mat, nu! har

Läs mer

Låt maten klimatbanta. Var miljösmart och minska klimatpåverkan

Låt maten klimatbanta. Var miljösmart och minska klimatpåverkan Låt maten klimatbanta Var miljösmart och minska klimatpåverkan från maten du äter Halvera klimatpåverkan från maten När maten ligger på tallriken står den för en tredjedel av din klimatpåverkan! Att föda

Läs mer

God mat + Bra miljö = Sant

God mat + Bra miljö = Sant God mat + Bra miljö = Sant Vad vi äter spelar roll - både för hälsan och miljön! Här berättar vi mer om hur vår mat påverkar miljön och hur du själv kan bidra med dina beslut Sju smarta regler för maten

Läs mer

Hemlagat och från grunden Maten i centrum på Junibacken. Samtal minskar svinnet i skolan. i örebro kommun. Rätten till god och näringsriktig

Hemlagat och från grunden Maten i centrum på Junibacken. Samtal minskar svinnet i skolan. i örebro kommun. Rätten till god och näringsriktig Rätten till god och näringsriktig mat Rättvis mat, vad är det? i örebro kommun Hemlagat och från grunden Maten i centrum på Junibacken Samtal minskar svinnet i skolan 1 hälften av spannmålen blir foder

Läs mer

T S.M.A.R.T. Ät S.M.A.R.T Ät så att både kroppen och miljön mår bra MINDRE TOMMA KALORIER TRANSPORTSNÅLT STÖRRE ANDEL VEGETABILIER

T S.M.A.R.T. Ät S.M.A.R.T Ät så att både kroppen och miljön mår bra MINDRE TOMMA KALORIER TRANSPORTSNÅLT STÖRRE ANDEL VEGETABILIER Ät S.M.A.R.T Ät så att både kroppen och miljön mår bra S M A R T STÖRRE ANDEL VEGETABILIER Handlar om vad vi väljer att stoppa i kundvagnen. MINDRE TOMMA KALORIER ANDELEN EKOLOGISKT ÖKAS Handlar om hur

Läs mer

mat, klimat och ekologi

mat, klimat och ekologi mat, klimat och ekologi i restaurang & storhushåll Naturligtvis! Innehållsförteckning sid inledning 1 Hållbar utveckling genom minskad konsumtion 2-3 Matens klimatpåverkan 4-5 Ekologiskt till vilken nytta?

Läs mer

Ät S.M.A.R.T. Det finns en utställning och ett omfattande OH-paket om Ät S.M.A.R.T. Läs mer på www.sll.se/ctn under Mat och miljö.

Ät S.M.A.R.T. Det finns en utställning och ett omfattande OH-paket om Ät S.M.A.R.T. Läs mer på www.sll.se/ctn under Mat och miljö. Hur hälsosam var egentligen maten du åt till lunch? Och hur påverkade den miljön? Många känner osäkerhet inför konsekvenserna av vad vi äter. Ät -modellen är ett verktyg som hjälper oss att äta hälsosamt

Läs mer

Hållbar konsumtion av jordbruksvaror

Hållbar konsumtion av jordbruksvaror Hållbar konsumtion av jordbruksvaror hur påverkas klimat och miljö av olika matvanor? Dagens svenska konsumtion av kött orsakar cirka tio procent av den svenska befolkningens klimatpåverkan. Om Sveriges

Läs mer

HÅLLBAR MAT I RESTAURANG & STORHUSHÅLL NATURLIGTVIS EKO!

HÅLLBAR MAT I RESTAURANG & STORHUSHÅLL NATURLIGTVIS EKO! HÅLLBAR MAT I RESTAURANG & STORHUSHÅLL NATURLIGTVIS EKO! INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 2-3 HÅLLBAR UTVECKLING GENOM HÅLLBAR KONSUMTION 4-5 MATENS PÅVERKAN PÅ KLIMATET 6 KLIMATSMART MAT ÄR MER GRÖNT

Läs mer

Det finns också en utställning och ett omfattande. på www.folkhalsoguiden.se/mat.

Det finns också en utställning och ett omfattande. på www.folkhalsoguiden.se/mat. Hur hälsosam var egentligen maten du åt till lunch? Och hur påverkade den miljön? Många känner osäkerhet inför konsekvenserna av vad vi äter. Ät - modellen är ett verktyg som hjälper oss att äta hälsosamt

Läs mer

Hur liten kan livsmedelskonsumtionens klimatpåverkan vara år 2050?

Hur liten kan livsmedelskonsumtionens klimatpåverkan vara år 2050? Hur liten kan livsmedelskonsumtionens klimatpåverkan vara år 2050? ett diskussionsunderlag om vad vi äter i framtiden Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock Foto: Ulf Nylén Foto: Shutterstock Varför har

Läs mer

Framtidens mat i Örebro. Omsorgsfulla köttval och gröna alternativ! I ÖREBRO KOMMUN

Framtidens mat i Örebro. Omsorgsfulla köttval och gröna alternativ! I ÖREBRO KOMMUN E T T M AG A S I N F R Å N Ö R E B R O KO M M U N I ÖREBRO KOMMUN VI BESÖKER TVÅ AV VÅRA GRÖNA OCH EKOLOGISKA SKOLOR Omsorgsfulla köttval och gröna alternativ! Framtidens mat i Örebro MÖT FORSKAREN BAKOM

Läs mer

Mål resurshushållning i kursplanen

Mål resurshushållning i kursplanen RESURSHUSHÅLLNING Mål resurshushållning i kursplanen Ha kunskaper om resurshushållning för att kunna välja och använda metoder, redskap och teknisk utrustning för matlagning Kunna planera, tillaga, arrangera

Läs mer

Hur man äter S.M.A.R.T. Bättre hälsa, bättre miljö och pengar över

Hur man äter S.M.A.R.T. Bättre hälsa, bättre miljö och pengar över Hur man äter S.M.A.R.T. Bättre hälsa, bättre miljö och pengar över 2:a reviderade upplagan Hur man äter S.M.A.R.T. Bättre hälsa, bättre miljö och pengar över 2:a reviderade upplagan STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT,

Läs mer

KOSTFIBER NY STOR HÄLSOTREND

KOSTFIBER NY STOR HÄLSOTREND CER0101 08-03-17 07.25 Sida 3 Kyckling är klimatsmart mat I Bollnäs lagar man mat för hjärtat Theodor Kallifatides om bak och böcker Prova Flap Jacks bättre än godis nr 1 mars 2008 Förening ska rädda havren

Läs mer

Ekomat i Malmö stad så funkar det

Ekomat i Malmö stad så funkar det Ekomat i Malmö stad så funkar det Det handlar om omsorg! Därför ska vi köpa ekologiskt och rättvisemärkt. Det handlar om omsorg om barnen, eftersom ekologiskt och rättvisemärkt bland mycket annat innebär

Läs mer

Mat-klimat-listan Version 1.0. Elin Röös

Mat-klimat-listan Version 1.0. Elin Röös Mat-klimat-listan Version 1.0 Elin Röös Rapport 040 ISSN 1654-9406 Uppsala 2012 SLU, Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap Institutionen för energi och teknik

Läs mer

Ekologisk mat -elevers kunskaper och uppfattning en studie i årskurs nio

Ekologisk mat -elevers kunskaper och uppfattning en studie i årskurs nio med siktet på en hållbar utveckling EN TTI IDNING UTTGI IVEN AV LLUDVI IKA KOMMUNS REFFERENSGRUPP FFÖR KOSTT OCH EKOLLOGI ISKA VAROR GRUNDAD 2006 NR 11 MAJ 2008 Ekologisk mat -elevers kunskaper och uppfattning

Läs mer

Grönsaker och rotfrukter

Grönsaker och rotfrukter Grönsaker och rotfrukter Alla slags grönsaker och rotsaker är bra mat. Förutom C vitamin, E vitamin och folat (folsyra) innehåller de antioxidanter samt kalcium, kalium, magnesium och kostfiber. C-vitaminet

Läs mer

XIX NUMMER 6 NOVEMBER

XIX NUMMER 6 NOVEMBER ORGAN för sveriges kliniska dietister VOLYM XIX NUMMER 6 NOVEMBER 2008 tema:mat & miljö Kraft att känna. Kraft att skratta. Kraft att gå. Kraft att krama. Kraft att orka. Kraft att le. Kraft att sitta.

Läs mer

Matens miljöpåverkan. 2012-01-18 Sid 1 (5)

Matens miljöpåverkan. 2012-01-18 Sid 1 (5) 2012-01-18 Sid 1 (5) Matens miljöpåverkan Vår mat påverkar miljön på många olika sätt och under senare år har klimatet varit i fokus. Livsmedelsproduktionen påverkar även andra miljöaspekter som övergödning

Läs mer

MAKTEN ÖVER MATEN -En guide för påverkan

MAKTEN ÖVER MATEN -En guide för påverkan MAKTEN ÖVER MATEN -En guide för påverkan Tillsammans kan vi påverka personal och beslutsfattare att köpa in mer klimatsmart, etisk och hälsosam mat Författare Katyan Barraza Merino Redaktörer Josefine

Läs mer

En finansiering från Naturskyddsföreningen är möjligtack vare försäljning av Bra miljöval el

En finansiering från Naturskyddsföreningen är möjligtack vare försäljning av Bra miljöval el I Prova att byta ut riset mot svenskt ris, dvs matvete, matkorn, matdinkel, mathavre och korngryn. En finansiering från Naturskyddsföreningen är möjligtack vare försäljning av Bra miljöval el Författarna

Läs mer

miljömåltider från storköken i göteborg

miljömåltider från storköken i göteborg miljömåltider från storköken i göteborg miljömåltider från storköken i göteborg innehåll förord 7 miljömåltider 8 låt säsongen sätta menyn 11 vår 12 Utgiven av: Miljöförvaltningen Göteborgs Stad www.goteborg.se/miljo

Läs mer

Ät S.M.A.R.T. ett utbildningsmaterial om maten, hälsan och miljön

Ät S.M.A.R.T. ett utbildningsmaterial om maten, hälsan och miljön S.M.A.R.T. Ät S.M.A.R.T. ett utbildningsmaterial om maten, hälsan och miljön Inledning........................................................... 1 Grundpaket översikt.....................................................

Läs mer

Det smarta köket. Klimatsmarta tips och recept för alla Stockholms vardagskockar

Det smarta köket. Klimatsmarta tips och recept för alla Stockholms vardagskockar Det smarta köket Klimatsmarta tips och recept för alla Stockholms vardagskockar Carola Magnusson Carola Magnusson är en prisbelönt ekokock som brinner för att alla ska få äta ren god mat som också är bra

Läs mer

Författare Frost-Johansson M. Ingår i... Ekologiskt lantbruk. Konferens 22-23 november 2005. Ultuna, Uppsala. Sammanfattningar av föredrag och postrar

Författare Frost-Johansson M. Ingår i... Ekologiskt lantbruk. Konferens 22-23 november 2005. Ultuna, Uppsala. Sammanfattningar av föredrag och postrar Bibliografiska uppgifter för Den miljövänliga och mångkulturella måltiden Tidskrift/serie Utgivare Utgivningsår 2005 SLU, Centrum för uthålligt lantbruk Författare Frost-Johansson M. Ingår i... Ekologiskt

Läs mer

KLIMATSMARTA MATVANOR

KLIMATSMARTA MATVANOR KLIMATSMARTA MATVANOR INLEDNING INNEHÅLL 1 INLEDNING 2-3 MATENS PÅVERKAN PÅ KLIMATET 4-5 KLIMATSMARTA MATVANOR 6-7 PROTEINER 8-9 RECEPT KLIMATSMARTA FAVORITER 10-11 HUR MAN FÅR BARNEN ATT ÄTA MER FRUKT

Läs mer