TRELLEBORGS KOMMUN. Protokoll 1 (35)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TRELLEBORGS KOMMUN. Protokoll 1 (35)"

Transkript

1 Protokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, Rådhuset, kl ande Ledamöter Patrik Holmberg (C), ordförande, ej 13 Christine Stafström (MP) för P Holmberg (C) 13 pga jäv Johnny Nilsson (S) Bertil Ohlsson (MP),vice ordförande, 13 ordförande pga jäv Gerd Klein (S) Göran Gärtner (M) Tommy Hedin (SD) Nils Svensson (M) Sten Björk (S) Tord Larsson (M) Birgitta Almroth (S) Rickard Johansson (C) för Eimer Mårtensson (FP) Ken Karlsson (SD) för Jan Larsson (SD) Jan-Erik Larsson (KD) Ismet Dedic (S) för Ulf Lindquist (S) Övriga deltagare Ersättare Christine Stafström (MP) 1-12, Gunilla Folkesson (M) Lars Raneke (M) Victoria Ahlberg (S) Paul Lövdahl (S) Bo Appelgren (KD) Bengt Gunnarsson (SÖS) Tjänstemän Utses att justera Rune Brandt, förvaltningschef SBF Ann-Katrin Sandelius, plan- och byggchef Anders Lusth, mätningschef, Mät & Karta, 1-6 Sandra Gustafsson, miljöchef, 2-16 Cathrine Ek, avdelningschef Hållbar utveckling, 1-9 Charlotte Hägg Reader, planarkitekt, 6 Per-Arne Johansson, byråinspektör, 7-10 Jan-Erik Larsson (KD) och Johnny Nilsson (S) Justeringens plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Sekreterare Bodil Olsson Ordförande Patrik Holmberg (C) Trelleborg3000, v 1.0, Justerare Jan-Erik Larsson (KD) Johnny Nilsson (S)

2 Protokoll 2 (35) BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ, sammanträdesdatum för anslags uppsättande för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Samhällsbyggnadsförvaltningen Underskrift Bodil Olsson

3 Protokoll 3 (35) 1 Föredragningslista Två nya ärenden tillkommer Begäran om övertagande av operativ tillsyn enligt Miljöbalkens miljötillsynsförordning och Tillsättning av styrgrupp för detaljplanearbetet med Herkules 2, 29 och Oden 34 mfl och del av Skegrie 41:1. Föredragningslistan fastställs enligt följande: Information 1. ( 2) Information från Samhällsbyggnadsförvaltningen Allmänna ärenden 2. ( 3) Intern kontrollplan 2014 för 3. ( 4) Uppföljning av 2013 års interna kontrollplan för 4. ( 5) Landsbygdsadressering 5. ( 6) Begäran om uppdrag att ta fram en parkeringsstrategi för Trelleborgs stad Hållbar utveckling 6. ( 7) Begäran om att ingå i Vinnova projektet Den varma och rena staden 7. ( 8) Ansökan om medel för test av innovativ metod för uppgradering av biogas Miljöärenden 8. ( 9) Ansökan om tillstånd enligt Miljöbalken att på Mellanköpinge 12:29 anlägga grundvattenbrunnar för att bortleda och återföra grundvatten för utvinning av värme och kyla för ett nytt Rättspsykiatriskt centrum i Trelleborgs kommun 8a. ( 10) Begäran om övertagande av operativ tillsyn enligt Miljöbalkens miljötillsynsförordning Bygglovsärenden 9. ( 11) Utredning avseende överträdelse av plan- och bygglagen inom Västra Torp 14: ( 12) Ansökan om förhandsbesked för enbostadshus på Fuglie 6:8 11. ( 13) Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus på Stora Beddinge 65: ( 14) Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på Västra Torp 31:3 13. ( 15) Ansökan om bygglov för nybyggnad av ett vindkraftverk och en teknikbod på Hemmesdynge 12:1 14. ( 16) Ansökan om tidsbegränsat bygglov i 5 år för telekom mast samt en teknikbod på Skegrie 41:1 15. ( 17) Ansökan om bygglov för tillbyggnad samt förlängning av sadeltak på Rorsmannen 18

4 Protokoll 4 (35) Forts 1 Detaljplanärenden 16. ( 18) Planprioriteringar på Samhällsbyggnadsförvaltningen 16a. ( 19) Tillsättning av styrgrupp för detaljplanearbetet med Herkules 2, 29 och Oden 34 mfl och del av Skegrie 41:1 17. ( 20) Begäran om ersättning för del av detaljplan Trucken 2 och del av Ståstorp 3:1 18. ( 21) Begäran om ersättning för del av detaljplan Tankbilen 2 och 5 samt del av Väster Jär 3:4 19. ( 22) Begäran om detaljplan för fastigheten Lilla Beddinge 35: ( 23) Begäran om detaljplan för fastigheterna Vannhögsskolan 1 och Lillevång ( 24) Detaljplan för Maglarp 28:20 mfl DP 193 Rapporter, information 22. ( 25) Rapporter, informationer Delegationsbeslut 23. ( 26) Delegationsbeslut

5 Protokoll 5 (35) 2 Information från Samhällsbyggnadsförvaltningen Samhällsbyggnadschefen lämnar aktuell information från förvaltningen, samt redogör för en uppföljning av nämndens/förvaltningens ekonomiska situation. beslutar att notera informationen till protokollet.

6 Protokoll 6 (35) 3 Intern kontrollplan 2014 för Dnr SBN 2014-A0004 Enligt kommunens reglemente för intern kontroll (KF , 85) ska nämnderna varje år anta en intern kontrollplan. Kommunstyrelsen ska också besluta om kommungemensamma kontrollmål. Den interna kontrollplanen för nämnden och de kommungemensamma målen ska följas upp av nämnderna, och nämnden ska senast i samband med upprättande av års analysen rapportera resultatet från uppföljningen till Kommunstyrelsen. I arbetet med 2014 års interna kontrollplan har en arbetsgrupp bestående av tjänstemän inom kommunlednings- och räddningstjänstförvaltningen tagit fram ett förslag till kommungemensamma kontrollmål för samtliga nämnder. Kommunstyrelsen beslutade , 214, att fastställa dessa mål, samt att uppmana nämnderna att använda dem i det ordinarie kontrollarbetet för De gemensamma kontrollmålen för 2014 är: 1. Medarbetarsamtal. Kontroll att varje medarbetare inom kommunen har haft ett medarbetarsamtal enligt samverksansavtalet under de senaste 12 månaderna vid frågetillfället i Medarbetarenkäten. 2. Uppgifts överlämnande vid personalskiften. Kontroll av att det finns rutiner för överlämnande av funktion och arbetsuppgifter vid personalförändringar, semestrar och sjukdom. 3. Uppföljning och kontroll av externa leverantörer. Kontroll av att det finns rutiner för uppföljning och kontroll av externa leverantörer. 4. Organisation för det interna kontrollarbetet. Kontroll av att det finns en tydlig organisation för det interna kontrollarbetet inom respektive nämnd. Utöver de kommungemensamma interna kontrollmålen för 2014 föreslås följande för : 5. Säkerställa rutiner för taxor och avgifter. Kontroll att det finns en rutin upprättad för hur och att beslutade taxor och avgifter följs, att uppskrivning sker årligen enligt beslut samt att taxor och avgifter finns korrekt inlagda i IT-system. 6. Projekt inom Hållbar utveckling. Kontroll att varje projekt redovisas enligt en fastställd rutin, ekonomiskt, tidsmässigt och verksamhetsmässigt. 7. Rapportering av delegationer till nämnden. Kontroll av att det finns rutiner för att alla delegationer rapporteras löpande till. 8. Diarieföring av förvaltningens mejl. Kontroll av att det finns en rutin för att mejl till respektive medarbetare inom varje avdelning, samt till förvaltningen, läses varje dag och blir diariefört enligt regelverk för diarieföring.

7 Protokoll 7 (35) Forts 3 En sammanställning av kontrollmålen är utformad enligt en mall som utarbetats av det interna nätverket för intern kontroll. sunderlag Skrivelse med sammanställning från Samhällsbyggnadsförvaltningen. beslutar att anta intern kontrollplan 2014 för. beslutar att anta intern kontrollplan 2014 för. Budget- och utvecklingschefen

8 Protokoll 8 (35) 4 Uppföljning av 2013 års interna kontrollplan för Dnr SBN 2013-A0020 Enligt kommunens reglemente för intern kontroll (Kf , 85) ska nämnderna varje år anta en särskild plan för den interna kontrollen. Denna plan ska följas upp av nämnderna, som också ska rapportera resultatet från uppföljningen till Kommunstyrelsen. För 2013 tog Kommunstyrelsen beslut om tre kommungemensamma kontrollmål för samtliga nämnder år Dessa tre mål är: Personalbudget, Investeringar i IT stöd, kalkyler för beslut och uppföljning samt sunderlag för projekt. Utöver de kommungemensamma kontrollmålen, beslutade Samhällsbyggnads-nämnden följande mål för 2013: Säkerställa rutiner för taxor och avgifter samt rutiner för uppskattning av intäkter, Projekt, befattningsbeskrivningar och personalresurser, Hantering av kundkort och bensinkort, Handläggningstider och genomströmningstider för utvalda kategorier av ärenden inom avdelningarna Mät & Karta, Plan & Bygg och Miljö. Ärendet redovisas i skrivelse från Samhällsbyggnadsförvaltningen. sunderlag Skrivelse från Samhällsbyggnadsförvaltningen. beslutar att godkänna redovisningen av 2013 års interna kontroll, samt att översända redovisningen enligt skrivelse till Kommunstyrelsen. beslutar att godkänna redovisningen av 2013 års interna kontroll, samt att översända redovisningen enligt skrivelse till Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen senast 10 februari 2014 Budget- och utvecklingschefen

9 Protokoll 9 (35) 5 Landsbygdsadressering Dnr SBN 2014-MK0002 s Namnkommitté har behandlat ett antal förslag på vägnamn på vägar som av olika anledningar inte tidigare namnsatts. Namnkommittén har även behandlat vägnamn på landsbygden som har ifrågasatts av de boende i området. I kommitténs sammanträdesprotokoll finns förslag på nya vägnamn. beslutade , 271, att bordlägga ärendet till nästa sammanträde. sunderlag Protokoll Namnkommittén. beslutar att godkänna Namnkommitténs förslag till vägnamn enligt protokoll Yrkanden Patrik Holmberg (C) yrkar bifall till Namnkommitténs förslag till vägnamnen Skälhögsvägen, Tågarpsdalsvägen, Boställevägen och Grönby söderväg, och återremiss gällande vägnamnen Snarringevägen och Grönbyvägen för ytterligare utredning. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutat enligt Patrik Holmbergs yrkande. Samhällbyggnadsnämnden beslutar att godkänna Namnkommitténs förslag till vägnamnen Skälhögsvägen, Tågarpsdalsvägen, Boställevägen och Grönby söderväg, samt att återremittera Namnkommitténs förslag gällande vägnamnen Snarringevägen och Grönbyvägen. Mät & Karta

10 Protokoll 10 (35) 6 Begäran om uppdrag att ta fram en parkeringsstrategi för Trelleborgs stad Dnr SBN 2013-PB0681 Kommunstyrelsen beslutade , 238, bland annat att ge i uppdrag att i samråd med berörda aktörer ta fram en parkeringsstrategi för antagande i Kommunfullmäktige. Plan & Bygg, Samhällsbyggnadsförvaltningen, redogör i skrivelse för ärendet. Parkeringsstrategin syftar till att ta ett helhetsgrepp om parkeringssituationen i Trelleborgs stad för att fungera som övergripande underlag till de förvaltningar, som arbetar med frågan i olika sammanhang och specifikt i frågan angående ett kommunalt parkeringsbolag. Huvudfrågeställningarna som behandlas är: Parkeringsavgift, zoner i staden Lokalisering av samlad parkering på strategiska platser för bil och cykel Parkeringsnorm för bil och cykel, kriterier för flexibel parkeringsnorm Parkeringsköp Behov av antal allmänna parkeringsplatser i Trelleborg - idag och i framtiden, Strategin behandlar också behovet av bättre information och tydlig skyltning och prioritering mellan parkering för handel, arbete och boende. I arbetet med fördjupningen av översiktsplanen för Trelleborgs stad har en parkeringsstrategi (Trivector AB ) tagits fram med målbilden Materialet, betecknat parkeringsstrategi, håller formen av en utredning och behöver revideras för att bli en strategi för kommunen att anta och kunna arbeta utifrån. Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att det är en viktig del i stadsutvecklingsarbetet, som inletts genom arbetet med fördjupningen av översiktsplanen för Trelleborgs stad, att ta fram en parkeringsstrategi, och bedömer att arbetet med att ta fram den kan påbörjas våren sunderlag Skrivelse Plan & Bygg, Samhällsbyggnadsförvaltningen. beslutar att - att ge förvaltningen i uppdrag att i samråd med berörda aktörer ta fram en parkeringsstrategi med tillhörande parkeringsnorm, för godkännande i och antagande i Kommunfullmäktige, under förutsättning att får kostnadstäckning av Kommunstyrelsen för uppdraget, - att ge förvaltningen i uppdrag att renodla parkeringsstrategidokumentet tillhörande fördjupning av översiktsplanen 2025 för att fungera som underlag till diskussion, samt

11 Protokoll 11 (35) Forts 6 - att utse s arbetsutskott som styrgrupp för projektet. Yrkanden Patrik Holmberg (C) begär ajournering av sammanträdet för överläggning inom partigruppen. Mötet ajourneras i 20 minuter. Patrik Holmberg (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut med tillägg av att styrgruppen efter 1-2 möten ska rapportera om sitt arbete till nämnden och första gången ska ske vid nämndsammanträdet i april Rickard Johansson (C) och Patrik Holmberg (C) begär och får lämna en protokollsanteckning, vilken återges i sin helhet i slutet av denna paragraf. Bengt Gunnarsson (SÖS) begär och får lämna en protokollsanteckning, vilken återges i sin helhet i slutet av denna paragraf. beslutar att - att ge förvaltningen i uppdrag att i samråd med berörda aktörer ta fram en parkeringsstrategi med tillhörande parkeringsnorm, för godkännande i och antagande i Kommunfullmäktige, under förutsättning att får kostnadstäckning av Kommunstyrelsen för uppdraget, - att ge förvaltningen i uppdrag att renodla parkeringsstrategidokumentet tillhörande fördjupning av översiktsplanen 2025 för att fungera som underlag till diskussion, - att utse s arbetsutskott som styrgrupp för projektet, samt - att styrgruppen efter 1-2 möten ska rapportera om sitt arbete till med start vid nämndsammanträdet i april Protokollsanteckningar Protokollsanteckning Ärende 5 28/ Parkeringsstrategi. Centerpartiet anser att nedan även ska behandlas och redovisas inom ramen för parkeringsstrategin. - Norm för parkering på egen tomt i samband med nybyggnation. - Avgift mm för boendeparkering - Intäktsbedömning - En analys/kartläggning varifrån parkerarna kommer, sträcka från centrum. - En konsekvensanalys av vad ett genomförande kan innebära för handeln. Dag som ovan Rickard Johansson Patrik Holmberg

12 Protokoll 12 (35) Forts 6 Protokollsanteckning till s beslut Begäran om uppdrag att ta fram en parkeringsstrategi för Trelleborgs stad. Enligt beslutet ges uppdrag till förvaltningen att renodla parkeringsstrategidokument tillhörande fördjupning av översiktsplanen 2025 för att fungera som underlag till diskussion. Söderslättspartiet hade inledningsvis tänkt lägga nedanstående attsatser som ett särskilt yrkande. Men efter muntliga garantier från ordföranden om att diskussionsunderlaget som tas fram skall vara förutsättningslöst nöjer vi oss med att tills vidare tillföra våra politiska ståndpunkter: att Trelleborg i görligaste mån skall ha som huvudmålsättning reglerad men avgiftsfri parkering, en service för medborgare och besökare. Detta är viktigt för att stärka konkurrenskraften hos centrumhandeln gentemot externa köpcentra i närområdet, tänk globalt handla lokalt. att privata aktörer är huvudmän för eventuella parkeringshus och fastigheter med avgiftsbelagd parkering. att kommunen inte bildar ett parkeringsbolag. Kommunal parkeringsverksamhet skall utgöra en viktig service för ökad tillgänglighet och inte riskera bli en kommunal fiskal hantering. Om verksamheten trots detta bedöms fungera bäst under ett bolags huvudmannaskap så föreslår Söderslättspartiet Östersjöterminalen, ytterligare bolagsstyrelse och verkställande direktör kostar i onödan. att uppdraget också skall innefatta en planering av väl tilltagen pendlarparkering för tågresenärer. Söderslättspartiet har i fullmäktige lagt förslag om att kommunen snarast planerar för ett andra stationsläge i Skytts Vemmerlöv där förutsättningarna är goda för att tillfredställa behoven av en väl fungerande pendlarparkering. Bengt Gunnarsson Söderslättspartiet Plan & Bygg Kommunstyrelsen senast 10 februari 2014

13 Protokoll 13 (35) 7 Begäran om att ingå i Vinnova projektet Den varma och rena staden Dnr SBN 2014-HU0004 Trelleborgs kommun bedriver inom projektet Bucefalos ett försök vid Smyge reningsverk, där man använder mikroalger för att rena avloppsvatten. Projektet ska visa vilka fördelar det kan finnas att använda sig av en helt biologisk process, där man slipper kemikalieanvändning, samt om det går att finna samordningsvinster med biogasanläggningen. Lunds kommun har tillsammans med partners såsom VA-Syd, Alfa-Laval, Purak, Anoxkaldnes, SLU Alnarp mfl under ett år arbetat med projektet Den varma och rena staden. Målet med det är att hitta nya innovativa lösningar för kompakt rening av avloppsvatten. Det är ett uttryckt önskemål från projektet att Trelleborgs kommun går in som en partner, och att delen som handlar om mikroalger förläggs till Smyge reningsverk. I ett Vinnova projekt är det en förhandling om hur stor del som Vinnova vill vara med och finansiera. Förvaltningen föreslår att rubricerat projekt finansieras genom att Hållbar utveckling lägger in 20 % av en heltids tjänst under två år enligt ett redovisat förslag i skrivelse sunderlag Skrivelse från Hållbar utveckling, Samhällsbyggnadsförvaltningen. beslutar att låta Hållbar utveckling ta med sig det förslag som redovisats i skrivelse till förhandlingar med projektet Den varma och rena staden i syfte att gå med som projektpartner med den finansiering som redovisats i skrivelsen. beslutar att låta Hållbar utveckling ta med sig det förslag som redovisats i skrivelse till förhandlingar med projektet Den varma och rena staden i syfte att gå med som projektpartner med den finansiering som redovisats i skrivelsen. Hållbar utveckling SBF Ekonom

14 Protokoll 14 (35) 8 Ansökan om medel för test av innovativ metod för uppgradering av biogas Dnr SBN 2014-HU0005 Trelleborgs kommun driver sedan några år tillbaka en liten anläggning för produktion av biogas från marina alger, och kommer i vår att starta upp en större anläggning för samma ändamål. Gasen som produceras ska i första hand användas för uppvärmning av Smyge reningsverk som ligger intill. För närvarande uppgraderas inte den producerade gasen till fordonsgas, eftersom det i dagsläget innebär stora investeringskostnader för en sådan anläggning. Nyligen har en vetenskaplig artikel kommit ut för granskning och publicering, där en ny metod för uppgradering beskrivits, i vilken man använder mikroalger. Hållbar utveckling, Samhällsbyggnadsförvaltningen, önskar ansöka om medel för ett 1- årigt projekt, för att testa att uppgradera biogasen från anläggningen i Smyge till fordonsgas med hjälp av mikroalger. En ansökan om finansiering för hela projektet kommer att skickas in. sunderlag Skrivelse , Hållbar utveckling, Samhällsbyggnadsförvaltningen. beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra en ansökan om medel för ovan nämnda projekt och enligt skrivelse beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra en ansökan om medel för ovan nämnda projekt och enligt skrivelse Hållbar utveckling SBF Ekonom

15 Protokoll 15 (35) 9 Yttrande över ansökan om tillstånd enligt miljöbalken att på Mellanköpinge 12:29 anlägga grundvattenbrunna för att bortleda och återföra grundvatten för utvinning av värme och kyla för ett nytt Rättspsykiatriskt centrum i Trelleborgs kommun Dnr SBN 2013-MH1291 Region Skåne har hos Mark- och miljödomstolen i Växjö ansökt om tillstånd att anlägga grundvattenbrunnar för att bortleda och återföra grundvatten för utvinning av värme och kyla för ett nytt Rättspsykiatriskt centrum. Mark- och miljödomstolen har bett att yttra sig över ansökan senast 13 januari 2013, med anstånd till 3 februari I skrivelse redogör Miljö, Samhällsbyggnadsförvaltningen, för ärendet samt lämnar ett förslag till yttrande. I skrivelsen framställer även förvaltningen en yrkan om ersättning för rättegångskostnader med 15 timmar à 900 kr för eget arbete. sunderlag Skrivelse , Miljö, Samhällsbyggnadsförvaltningen. beslutar att översända skrivelse från Miljö, Samhällsbyggnadsförvaltningen, såsom nämndens yttrande i detta ärende, samt yrkar om ersättning för rättegångskostnader enligt förvaltningens förslag med 15 timmar à 900 kr. beslutar att översända skrivelse från Miljö, Samhällsbyggnadsförvaltningen, såsom nämndens yttrande i detta ärende, samt yrkar om ersättning för rättegångskostnader enligt förvaltningens förslag med 15 timmar à 900 kr. Enligt tjänsteskrivelse

16 Protokoll 16 (35) 10 Begäran om övertagande av operativ tillsyn enligt Miljöbalkens miljötillsynsförordning Dnr SBN 2013-MH0713 Länsstyrelsen i Skåne län har inlett en översyn av gällande beslut, framför allt med anledning av att nuvarande beslut är gamla och att flertalet överlåtelsebeslut hänvisar till äldre lagstiftningar än nu gällande. Därtill föreligger sedan drygt ett år tillbaka nya bestämmelser om överlåtelse av tillsyn. Samhällbyggnadsnämnden beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att samråda med Länsstyrelsen om ett övertagande av operativ tillsyn över de tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheterna i Trelleborgs kommun. I skrivelse från Miljö redovisas ärendet. sunderlag Skrivelse, Miljö, Samhällsbyggnadsförvaltningen. beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att besluta om att hos Länsstyrelsen i Skåne län begära överlåtande av tillsyn enligt Miljöbalken och enligt skrivelse från Miljö, Samhällsbyggnadsförvaltningen. beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att besluta om att hos Länsstyrelsen i Skåne län begära överlåtande av tillsyn enligt Miljöbalken och enligt skrivelse från Miljö, Samhällsbyggnadsförvaltningen. Kommunstyrelsen senast 10 februari 2014 Miljö

17 Protokoll 17 (35) 11 Utredning avseende överträdelse av plan- och bygglagen inom Västra Torp 14:37 Dnr SBN 2013-PB0672 Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit emot en anmälan om komplementbyggnad uppförd i tomtgräns som inte följer gällande regler för friggebod, samt om plank uppfört i servitutsgräns. Förvaltningen har efter platsbesök konstaterat att komplementbyggnaden ligger närmre gräns än 4,5 meter, vilket dock är godkänt av berörda grannar, och att höjden till taknock från markens medelnivå strider mot gällande bestämmelser för friggebod. Förvaltningen konstaterar också att planket var lokaliserat i sin helhet utanför servitutsområdet. sunderlag Skrivelse Samhällsbyggnadsförvaltningen. beslutar, avseende överträdelse av PBL (2010:900) att förelägga ägarna till fastigheten Västra Torp 14:37 att vidta rättelse gällande uppförd komplementbyggnad i tomgräns, innebärande att höjden på komplementbyggnaden får vara maximalt 3,0 meter från markmedelnivå till taknock, innan den 30 april 2014, att om föreläggandet inte följs förpliktas ägarna att utge ett vite om kr vardera då rättelse inte skett, samt att anmälan om plank uppfört i servitutsgräns avskrivs då det inte är bygglovspliktigt. beslutar, avseende överträdelse av PBL (2010:900) - att förelägga ägarna till fastigheten Västra Torp 14:37, att vidta rättelse gällande uppförd komplementbyggnad i tomgräns, innebärande att höjden på komplementbyggnaden får vara maximalt 3,0 meter från markmedelnivå till taknock, innan den 30 april 2014, - att om föreläggandet inte följs förpliktas ägarna att utge ett vite om kr vardera då rättelse inte skett, samt - att anmälan om plank uppfört i servitutsgräns avskrivs då det inte är bygglovspliktigt. Enligt tjänsteskrivelse

18 Protokoll 18 (35) 12 Ansökan om förhandsbesked för enbostadshus på Fuglie 6:8 Dnr SBN 2013-PB0673 Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit emot en ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Fuglie 6:8. Fastigheten ligger varken inom område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser. Den föreslagna tomtplatsen ligger inom område som omfattas av högvärdig jordbruksmark med boniteten 10. Tomtplatsen ligger enligt översiktsplanen inte inom område där bostadsintresset ska prioriteras framför jordbruksmark. sunderlag Skrivelse från Plan & Bygg, Samhällsbyggnadsförvaltningen. beslutar att avslå ansökan om förhandsbesked för enbostadshus på den föreslagna platsen. beslutar att avslå ansökan om förhandsbesked för enbostadshus på den föreslagna platsen. Enligt tjänsteskrivelse

19 Protokoll 19 (35) 13 Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus på Stora Beddinge 65:90 Dnr SBN 2013-PB0572 På grund av jäv deltar inte Patrik Holmberg (C), i handläggningen av detta ärende. Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit emot en ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Stora Beddinge 65:90. Ansökan avser en nybyggnad av ett fritidshus på 93,5 kvm. Fastigheten är 719 kvm och ligger inom område som omfattas av detaljplan B47 från Ansökan innebär att den tillåtna byggnadsarean överskrids. Tillåten byggnadsarea enligt gällande detaljplan är 60 kvm. beslutade , 284, att bordlägga ärendet till nästa sammanträde. sunderlag Skrivelse Rev från Plan & Bygg, Samhällsbyggnadsförvaltningen. beslutar att avslå ansök om bygglov då ansökan strider mot detaljplan. Yrkanden Göran Gärtner (M) begär ajournering av mötet för överläggning inom partigruppen. Sammanträdet återupptas efter 10 minuter. beslutar att avslå ansök om bygglov då ansökan strider mot detaljplan. Enligt tjänsteskrivelse

20 Protokoll 20 (35) 14 Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på Västra Torp 31:3 Dnr SBN 2013-PB0677 Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit emot en ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Västra Torp 31:3. Platsen ligger varken inom område med detaljplan eller inom områdesbestämmelser, ej heller inom kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp. Fastigheten omfattas av jordbruksmark med boniteten 10 som är den högsta klassen. Enligt översiktsplanen ligger tomtplatsen inte inom ett sådant område där bostadsintresset ska prioriteras framför jordbruksintresset. sunderlag Skrivelse från Plan & Bygg, Samhällsbyggnadsförvaltningen. beslutar att avslå ansökan om förhandsbesked. beslutar att avslå ansökan om förhandsbesked. Enligt tjänsteskrivelse

21 Protokoll 21 (35) 15 Ansökan om bygglov för nybyggnad av ett vindkraftverk och en teknikbod på Hemmesdynge 12:1 Dnr SBN 2012-PB0523 Ansökan avser nybyggnation av ett vindkraftverk inom område som inte omfattas av detaljplan. Bygglov beviljades och beslutet överklagades av flertal sakägare beslutade Länsstyrelsen att upphäva det överklagade beslutet och återremittera ärendet för ny handläggning. beslutade , 287, att återremittera ärendet till förvaltningen. I skrivelse redogör samhällsbyggnadschefen för ärendet. sunderlag Skrivelse från Plan & Bygg, Samhällsbyggnadsförvaltningen. Yttrande från sökanden. beslutar att med stöd av plan- och bygglagen 2 kap 1, 2 samt 9 kap 31 3p att avslå ansökan om bygglov för nybyggnad av ett vindkraftverk på fastigheten Hemmesdynge 12:1, i enlighet med skrivelse från Samhällsbyggnadsförvaltningen. Yrkanden Patrik Holmberg (C), Johnny Nilsson (S), Tommy Hedin (SD) och Göran Gärtner (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. beslutar att med stöd av plan- och bygglagen 2 kap 1, 2 samt 9 kap 31 3p att avslå ansökan om bygglov för nybyggnad av ett vindkraftverk på fastigheten Hemmesdynge 12:1, i enlighet med skrivelse från Samhällsbyggnadsförvaltningen. Enligt tjänsteskrivelse

22 Protokoll 22 (35) 16 Ansökan om tidsbegränsat bygglov i 5 år för telekom mast samt en teknikbod på Skegrie 41:1 Dnr SBN 2013-PB0518 Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit emot en ansökan om bygglov för telekom mast och en teknikbod på fastigheten Skegrie 41:1. Sökanden är Hi3G Access AB. Masten är 30 meter hög. Hela fastigheten är kvm och ligger norr om Skegrie byaväg. Fastigheten ligger inte inom område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser. Detaljplan saknas för området, men översiktsplan 2010 avser bostäder på denna fastighet. Förvaltningen finner att i nuläget en placering av telekom mast inte ska förhindra bostadsområdet som är utpekat i översiktsplanen. Förvaltningen bedömer att frågan om eventuell omplacering av masten kan avgöras i samband med prövningen av detaljplanen för området. beslutade , 290, att återremittera ärendet till förvaltningen. sunderlag Skrivelse Rev från Plan & Bygg, Samhällsbyggnadsförvaltningen. beslutar att bevilja tidsbegränsat bygglov i 5 år för telekom mast samt en teknikbod i enlighet med bygglovshandlingarna. beslutar att bevilja tidsbegränsat bygglov i 5 år för telekom mast samt en teknikbod i enlighet med bygglovshandlingarna. Enligt tjänsteskrivelse

23 Protokoll 23 (35) 17 Ansökan om bygglov för tillbyggnad samt förlängning av sadeltak på Rorsmannen 18 Dnr SBN 2013-PB0654 Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit emot en ansökan om bygglov för tillbyggnad samt förlängning av tak på fastigheten Rorsmannen 18. Fastigheten är 783 kvm och ligger inom område som omfattas av detaljplan DP71 från Ansökan avser tillbyggnad till befintligt hus med 15 kvm byggnadsarea samt takförlängning över förråd och sovrumsdel. Ansökan innebär att byggnadsarean för huvudbyggnaden överskrids, vilket strider mot gällande detaljplan. sunderlag Skrivelse från Plan & Bygg, Samhällsbyggnadsförvaltningen. Yttrande från sökanden. beslutar att avslå ansökan om bygglov då denna strider mot detaljplanen. beslutar att avslå ansökan om bygglov då denna strider mot detaljplanen. Enligt tjänsteskrivelse

24 Protokoll 24 (35) 18 Planprioriteringar på Samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr SBN 2013-PB0543 Planprioriteringarna utgår från en indelning av olika kategorier som gör det lättare att prioritera och motivera prioriteringen av olika planprojekt. Turordningen av projekt är viktigare än årtal och en förutsättning är att fem planarkitekter är verksamma under Plan- och byggchefen på Samhällsbyggnadsförvaltningen informerade på om de planeringsprojekt som har arbetats fram med under perioden , och om de planer där arbetet påbörjats under hösten Under diskussionen framkom att förvaltningen skulle arbeta fram ett förslag till prioriteringar från 2014 och fem år framåt. Ett förslag har tagits fram av förvaltningen, vilket är indelat i olika årtal från 2014 till 2018, men enligt förvaltningen är det är turordningen som bör prioriteras, inte vilket årtal som arbetet ska påbörjas. Prioriteringslistan utgår ifrån att det finns fem planarkitekter som är verksamma inom Plan & Bygg under hösten sunderlag Skrivelse från Plan & Bygg, Samhällsbyggnadsförvaltningen. Schema 5-års planering detaljplaneprojekt beslutar att prioritera planläggningen av detaljplaneprojekt enligt redovisat förslag ifrån förvaltningen. Yrkanden Johnny Nilsson (S) yrkar att projekt Dp131 Västervång nordväst ändras till start 2015 och att projekt Dp184 Alstad ändras till start Patrik Holmberg (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut. Omröstning begärs. Nämnden godkänner följande beslutsgång. Den som önskar bifalla förvaltningens förslag till beslut röstar Ja. Den som inte önskar så röstar Nej. Omröstningen ger till resultat: 7 Ja och 7 Nej. Ja-röster: Bertil Ohlsson (MP), Göran Gärtner (M), Nils Svensson (M), Tord Larsson (M), Rickard Johansson (C), Jan-Erik Larsson (KD) och Patrik Holmberg (C) ordförande. Nej-röster: Johnny Nilsson (S), Gerd Klein (S), Tommy Hedin (SD), Sten Björk (S), Birgitta Almroth (S), Ken Karlsson (SD) och Ismet Dedic (S). Samtliga S-ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

25 Protokoll 25 (35) Forts 18 beslutar att prioritera planläggningen av detaljplaneprojekt enligt redovisat förslag ifrån förvaltningen. Reservation Samtliga S-ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Plan & Bygg

26 Protokoll 26 (35) 19 Tillsättning av styrgrupp för detaljplanearbetet med Herkules 2, 29 och Oden 34 mfl och del av Skegrie 41:1 Dnr SBN och beslutade , 131, att uppdra åt förvaltningen att detaljplanelägga del av Skegrie 41:1 enligt normalt planförfarande beslutade att uppdra åt förvaltningen att ersätta del av detaljplanerna A80,A81 och A0 med normalt planförfarande. Eftersom båda detaljplaneprojekten är komplexa och karaktärsskapande för respektive område anser förvaltningen att en politisk styrgrupp behöver tillsättas. sunderlag Skrivelse från Plan & Bygg, Samhällsbyggnadsförvaltningen. beslutar att tillsätta en politisk styrgrupp bestående av representanter från både och Kommunstyrelsen. Yrkanden Patrik Holmberg (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut, samt föreslår nämnden att utse nämndens ordförande och vice ordförande som representanter i styrgruppen. Gerd Klein (S) föreslår att Johnny Nilsson (S) ska ingå i styrgruppen. beslutar att tillsätta en politisk styrgrupp bestående av representanter från både och Kommunstyrelsen, samt att utse Patrik Holmberg (C) ordförande, Bertil Ohlsson (MP) vice ordförande och Johnny Nilsson (S) som representanter i styrgruppen från. Kommunstyrelsen senast 10 februari 2014 Plan & Bygg

27 Protokoll 27 (35) 20 Begäran om ersättning för del av detaljplan Trucken 2 och del av Ståstorp 3:1 Dnr SBN 2013-PB0598 Fastigheten Trucken 2 består i dagsläget av obebyggd industrimark. Fastigheten Ståstorp 3:1 utgörs av naturmark. Fastighetsägaren har ansökt om att utöka sin fastighet på del av Ståstorp 3:1. Marken är tänkt att användas för industri, kontor och handel. Planområdet består av ca 8000 m 2 varav ca 3000 m 2 är fatställt som användningsområde natur. Översiktsplan 2010 Trelleborgs kommun (antagen ) anger att fortsatt planläggning i anslutning till stadens verksamhetsområden bedöms lämpligt. Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att planförslaget är lämpligt att pröva i en detaljplaneläggning under förutsättningen att dagvattenhanteringen utreds i planarbetet. Detaljplanen ska hanteras med normalt planförfarande. Arbetet med detaljplanen ska inledas under hösten 2014 och beräknas kunna antas vid årsskiftet 2015/2016. sunderlag Skrivelse från Plan & Bygg, Samhällsbyggnadsförvaltningen. beslutar att ge sökanden ett positivt planbesked enligt 5 kap. 5 plan- och bygglagen (PBL), samt att uppdra åt Samhällsbyggnadsförvaltningen att påbörja detaljplaneläggning av Trucken 2 och del av Ståstorp 3:1 enligt normalt planförfarande 5 kap. 6 plan- och bygglagen (PBL) och i enlighet med förvaltningens skrivelse beslutar att ge sökanden ett positivt planbesked enligt 5 kap. 5 plan- och bygglagen (PBL), samt att uppdra åt Samhällsbyggnadsförvaltningen att påbörja detaljplaneläggning av Trucken 2 och del av Ståstorp 3:1 enligt normalt planförfarande 5 kap. 6 plan- och bygglagen (PBL) och i enlighet med förvaltningens skrivelse Plan & Bygg

28 Protokoll 28 (35) 21 Begäran om ersättning för del av detaljplan Tankbilen 2 och 5 samt del av Väster Jär 3:4 Dnr SBN 2013-PB0597 Fastigheterna Tankbilen 2 och 5 består av industrimark. Fastighetsägarna har ansökt om att utöka sina fastigheter på del av Väster Jär 3:4. Marken är tänkt att användas som uppställningsyta och parkering. Den del av Väster Jär 3:4 som berörs utgörs i dagsläget av en grönyta i gällande detaljplan fastställd som plantering. Området omfattar ca 5000 m 2. Översiktsplan 2010 Trelleborgs kommun (antagen ) anger att fortsatt planläggning i anslutning till stadens verksamhetsområden bedöms lämpligt. Samtidigt anger översiktsplanen att ny bebyggelse inte ska planeras med en sockelhöjd under 3 meter över havet. Planområdet är beläget ca 2 meter över havet vilket betyder att planläggning av området inte är förenligt med översiktsplanen. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att ett planprogram över västra industriområdet först måste tas fram där bl.a. frågor kring dagvattenhantering och översvämningsrisk utreds. Efter att planprogram genomförts kan det bli aktuellt med ändring av detaljplan för aktuellt markområde. sunderlag Skrivelse från Plan & Bygg, Samhällsbyggnadsförvaltningen. beslutar att lämna negativt planbesked enligt 5 kap 5 PBL. beslutar att lämna negativt planbesked enligt 5 kap 5 PBL. Plan & Bygg

29 Protokoll 29 (35) 22 Begäran om detaljplan för fastigheten Lilla Beddinge 35:93 Dnr SBN 2013-PB0610 Fastighetsägaren till Lilla Beddinge 35:93 har kommit in med en begäran om ersättning av detaljplan för den aktuella fastigheten. Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att den berörda delen av detaljplanen B 24 ska ersättas med en ny, som möjliggör för en utbyggnad i enlighet med förslaget i designdialogen. Då det under designdialogen framkom att det bör möjliggöras för olika typer av boendeformer i Beddingestrand, ska detaljplanen möjliggöra för både parhus, radhus och flerfamiljshus. Granhyddan och dansrotundan ska bevaras och kan tänkas innehålla någon form av publik verksamhet och/eller centrumfunktion. Områdets uppväxta och lummiga karaktär ska bevaras i den mån det går, men fastigheterna måste kunna bebyggas på ett rationellt sätt. Områdets dagvattenhantering ska säkerställas i detaljplanen. Då detaljplanen berör allmänna intressen ska den hanteras med normalt planförfarande. Förslag är att inleda ett planläggningsarbete under hösten 2014, vilket beräknas kunna antas vid årsskiftet 2015/2016. sunderlag Skrivelse från Plan & Bygg, Samhällsbyggnadsförvaltningen. beslutar - att ge sökanden ett positivt planbesked enligt 5 kap. 5 plan- och bygglagen (PBL) - att uppdra åt Samhällsbyggnadsförvaltningen att påbörja detaljplaneläggning av Lilla Beddinge 35:93 enligt normalt planförfarande 5 kap. 6 plan- och bygglagen (PBL) och i enlighet med förvaltningens skrivelse , samt - att planläggningen inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. 11 första stycket Miljöbalken. beslutar - att ge sökanden ett positivt planbesked enligt 5 kap. 5 plan- och bygglagen (PBL) - att uppdra åt Samhällsbyggnadsförvaltningen att påbörja detaljplaneläggning av Lilla Beddinge 35:93 enligt normalt planförfarande 5 kap. 6 plan- och bygglagen (PBL) och i enlighet med förvaltningens skrivelse , samt - att planläggningen inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. 11 första stycket Miljöbalken. Plan & Bygg

30 Protokoll 30 (35) 23 Begäran om detaljplan för fastigheterna Vannhögsskolan 1 och Lillevång 1 Dnr SBN 2013-PB fick Samhällsbyggnadsförvaltningen av Serviceförvaltningen en begäran om planbesked för Vannhögsskolan 1 och kv Lillevång1. Syftet med begäran om planbesked är att anpassa detaljplanen, för att kunna möjliggöra ny köks- och matsalsdel ca 860 kvm, ny skoldel i två plan totalt ca 2000 kvm och en framtida sporthall ca 1700 kvm. På området har det bedrivits skolverksamhet sedan en lång tid tillbaka. Planbeskedet berör ett antal detaljplaner. Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att detaljplanen behöver ändrats för att skolan ska kunna byggas ut enligt förslagshandlingen. Förvaltningen anser också att planförslaget är lämpligt att pröva i en detaljplaneläggning. Kostnaden för utredningar tillhörande detaljplanearbetet ska belasta uppdragsgivaren. Detaljplanen bedöms kunna hanteras med enkelt planförfarande, och arbetet med detaljplanen ska kunna inledas under våren2014 och beräknas kunna antas under hösten sunderlag Skrivelse från Plan & Bygg, Samhällsbyggnadsförvaltningen. beslutar - att ge sökanden ett positivt planbesked enligt 5 kap. 5 plan- och bygglagen (PBL) - att uppdra åt Samhällsbyggnadsförvaltningen att påbörja detaljplaneläggning av Vannhögsskolan 1 och Kv Lillevång 1 enligt enkelt planförfarande 5 kap. 7 planoch bygglagen (PBL) och i enlighet med förvaltningens skrivelse, samt - att planläggningen inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. 11 första stycket Miljöbalken. Yrkanden Patrik Holmberg (C) yrkar att ärendet återremitteras för att ytterligare utreda bland annat plangräns och logistiska frågor kring bussar, angöring etc. Patrik Holmberg refererar även till nämndens arbetsutskotts önskan att Serviceförvaltningen medverkar vid föredragningen av ärendet. Johnny Nilsson (S) yrkar bifall till Patrik Holmbergs yrkande. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutat att återremittera ärendet till förvaltningen. beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen. Plan & Bygg

31 Protokoll 31 (35) 24 Detaljplan för Maglarp 28:20 mfl DP 193 Dnr SBN 2012-PB0479 Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en gång- och cykelförbindelse över väg E6, från bostadsområdet Stavstensudde fram till en ny busshållplats. Syftet är vidare att utveckla Albäcksskogen och intilliggande öppna marker, för att långsiktigt säkerställa ett större sammanhängande rekreationsområde för Trelleborg. Entréplats med tillhörande pendlar- och besöksparkering anläggs också i anslutning till rekreationsområdet. Detaljplanen skapar möjlighet till att erbjuda mer centralt belägna drivmedelstationer en ny lokalisering i staden. Detaljplanen befäster också räddningstjänstens övningsområde. beslutade att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen uppdrag att planlägga området, enligt normalt planförfarande. Nämnden beslutade också att det i samband med detaljplanen är lämpligt att ta ett helhetsgrepp kring platsen, då det är entrén till Trelleborg och en strategiskt viktig plats, samt att uppdra åt förvaltningen att särskilt utreda barn och ungdomars önskemål och bevaka att dessa tillvaratas i planen. beslutade att låta samråda om planförslaget Detaljplanens samrådstid var mellan sunderlag Skrivelse från Plan & Bygg, Samhällsbyggnadsförvaltningen. Granskningshandling Samrådsredogörelse beslutar att låta godkänna samrådsredogörelsen, samt att ställa ut planen för granskning enligt 5 kap 18 PBL. beslutar att låta godkänna samrådsredogörelsen, samt att ställa ut planen för granskning enligt 5 kap 18 PBL. Plan & Bygg

32 Protokoll 32 (35) 25 Rapporter, informationer Länsstyrelsen beslut, meddelanden mm Angående anmälan om brott mot artskyddsförordningen inom Gislöv 25:11. Länsstyrelsen avskriver ärendet från vidare handläggning. Dnr 2013-MH Anmälan om vattenverksamhet för att anlägga vårmark samt produktionsvåtmark på Assartorp 1:4 i Trelleborgs kommun. Dnr 2012-MH Överklagande av beslut om föreläggande enligt miljöbalken. Länsstyrelsen ändrar det överklagade beslutet. Dnr Tillstånd enligt miljöbalken till oljedepå i Trelleborgs kommun. Dnr 2013-MH om slutligt bidrag för det lokala naturvårdsprojektet Maglarps sandtag etapp 2 Tillgänglighet och information. Länsstyrelsens beslut om bidrag om kr. Dnr 2013-HU om slutligt bidrag för det lokala naturvårdsprojektet Äspöns våtmark i Trelleborgs kommun. Länsstyrelsens beslut, det slutliga bidraget ska vara kr. Dnr 2013-HU Överklagande av beslut om bygglov på Fjärdingslöv 14:4. Länsstyrelsen upphäver det överklagade beslutet och visar ärendet åter till SBN för vidare handläggning. Dnr 2012-PB Överklagande av beslut om uppförande av drift av vindkraftverk på Fjärdingslöv 14:4. Länsstyrelsen upphäver det överklagade beslutet och visar ärendet åter till SBN för vidare handläggning. Dnr MH Slutredovisning rörande LOVA-bidrag till projektet Inventering av enskilda avlopp i Trelleborgs kommun Fas 2. Länsstyrelsens beslut om bidrag totalt kr samt att ärendet avslutas därmed. Dnr Överklagande av SBN beslut avseende klagomål på vindkraftsverksamhet på Stora Jordberga 5:8. Länsstyrelsen avslår överklagandet. Dnr 2012-MH Överklagande av SBN beslut om bygglov på Stora Jordberga 5:8. Länsstyrelsen avslår överklagandet. Dnr 2013-PB Anmälan om ändring i biogasanläggning med tillhörande uppgraderingsanläggning Lilla Jordberga 4:49. Länsstyrelsens beslut, verksamheten föreläggs att inkomma med förslag till luktskyddande täckning för lagring av biogödsel i brunnar. Dnr 2013-MH2444

33 Protokoll 33 (35) Forts Lämnande av klagomål på Swedish International Jordeberga AB anläggning på Lilla Jordeberga 4:49 utan åtgärd. Länsstyrelsen lämnar klagomålet utan åtgärd. Dnr 2013-MH Anmälan om vattenverksamhet för att anlägga en våtmark på Västra Alstad 2:7. Dnr 2013-MH Ansökan om att få gräva ned självdöda eller avlivade hästdjur. Dnr 2013-MH om överprövning av SBN beslut om strandskyddsdispens för nybyggnad på Västra Torp 14:11. Länsstyrelsens beslut att avsluta sitt ärende utan vidare åtgärd. Dnr 2013-MH Överklagande av beslut om bygglov på Lilla Beddinge 24:295. Länsstyrelsen avslår överklagandet. Dnr 2013-PB0176 Svea Hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen Protokoll Saken: Dp Mellanköpinge 12:29 nu fråga om prövningstillstånd. MMÖD meddelar inte prövningstillstånd. Dnr 2013-PB0091 Kommunfullmäktige, Trelleborgs kommun KF 196, om medborgarförslag Bullerkarta omfattande allt buller från vindkraftverk. Dnr 2013-A0025 KF 197, om medborgarförslag Infart till väster till Trelleborgs hamn. Dnr 2013-PB0244 KF 198, om medborgarförslag Husbilsplatser. Dnr PB0318 KF 200, Trelleborgs kommuns verksamhetsplan för Dnr 2013-A0058 KF 201, Delårsrapport med årsprognos Dnr 2013-A0059 KF 202, Långsiktig investeringsplan Dnr 2013-A0060 KF 203, Inrättande av resultatutjämningsreserv (RUR) samt riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Dnr 2013-A0061 KF 211, Medborgarförslag Hur infart till hamnen ska planeras i etapper. Dnr 2013-PB0696 KF 211, Medborgarförslag Utveckla Dalköpingeåns dalgång. Dnr 2013-HU0057

34 Protokoll 34 (35) Forts 25 KF 223, om medborgarförslag Min drömkommun. Dnr 2013-PB0456 KF 249, Val av ny ersättare i efter Rikard Lehmann (SÖS). Dnr 2014-A0001 KF 240, Medborgarförslag Där land blir strand. Dnr 2014-PB0011 KF 224, om medborgarförslag Cykelväg västerut från Trelleborg till Kämpinge. Dnr 2013-PB0374 Kommunstyrelsen, Trelleborgs kommun KS 264, Fördjupning av översiktsplan för Trelleborgs stad Dnr 2013-PB0563 KS 9, Lokala naturvårdssatsningar s begäran om anslag. Dnr 2013-HU0052 Socialdemokraterna, Trelleborgs kommun Skrivelse Ulf Lindquist (S) som avsäger sitt uppdrag i. Dnr 2014-A0001 Vellinge kommun Vellinge Översiktsplan 2010 med utblick mot Dnr 2014-A0003 beslutar att notera informationen till protokollet.

35 Protokoll 35 (35) 26 Delegationsbeslut Rapportering av delegationsbeslut från delegaterna till. Plan & Bygg Delegationsbeslut , enligt lista daterad Miljö Delegationsbeslut , enligt lista daterad Ordföranden Bucefalos 2014, förslag till budget 2014 för Bucefalos, beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbesluten.

TRELLEBORGS KOMMUN. Innehåll. Protokoll 1 (25)

TRELLEBORGS KOMMUN. Innehåll. Protokoll 1 (25) Protokoll 1 (25) Mötesdatum Innehåll 95 Val av justerare samt tid och plats 96 Information från Samhällsbyggnadsförvaltningen 97 Information om projekt Utveckla Anderslöv - 2013PB0634 98 Yttrande över

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN. Protokoll 1 (15) Plats och tid Sessionssalen, Rådhuset, kl 18.00-19.20

TRELLEBORGS KOMMUN. Protokoll 1 (15) Plats och tid Sessionssalen, Rådhuset, kl 18.00-19.20 Protokoll 1 (15) Plats och tid Sessionssalen, Rådhuset, kl 18.00-19.20 ande Ledamöter Patrik Holmberg (C), ordförande Johnny Nilsson (S) Bertil Ohlsson (MP) Gerd Klein (S) Göran Gärtner (M) Tommy Hedin

Läs mer

Plats och tid Sessionssalen, Rådhuset, kl 13.00-17.00

Plats och tid Sessionssalen, Rådhuset, kl 13.00-17.00 Protokoll 1 (28) Plats och tid Sessionssalen, Rådhuset, kl 13.00-17.00 ande Ledamöter Övriga deltagare Ersättare Patrik Holmberg (C), ordförande Johnny Nilsson (S) Bertil Ohlsson (MP) Gerd Klein (S) Göran

Läs mer

Plats och tid Sessionssalen, Rådhuset, kl 13.00-17.40

Plats och tid Sessionssalen, Rådhuset, kl 13.00-17.40 Protokoll 1 (29) Plats och tid Sessionssalen, Rådhuset, kl 13.00-17.40 ande Ledamöter Patrik Holmberg (C) Ismet Dedic (S) för Johnny Nilsson (S) 18-38 Rickard Johansson (C) för Johnny Nilsson (S) 39-43

Läs mer

Plats och tid Sessionssalen, Rådhuset, kl 13.30-18.40

Plats och tid Sessionssalen, Rådhuset, kl 13.30-18.40 Protokoll 1 (42) Plats och tid Sessionssalen, Rådhuset, kl 13.30-18.40 ande Ledamöter Patrik Holmberg (C), ordförande Johnny Nilsson (S) 264-294, 296-297, Jäv 295 Ismet Dedic (S) för Johnny Nilsson (S)

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden 2013-09-25

TRELLEBORGS KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden 2013-09-25 Samhällsbyggnadsnämnden 2013-09-25 Protokoll 12(15) 211 Yttrande samråd enligt Esbokonventionen om miljökonsekvensbeskrivning för fast förbindelse över Fehmarn Bält Dnr SBN 2013-MH1406 Ärendebeskrivning

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN. Innehåll. Protokoll 1 (33)

TRELLEBORGS KOMMUN. Innehåll. Protokoll 1 (33) Protokoll 1 (33) Mötesdatum Innehåll 110 Information från Samhällsbyggnadsförvaltningen 111 Information om Trelleborgs Åar Vattenundersökningar 2013 112 Information om ändringsförslag i PBL från och med

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

Plats och tid Sessionssalen, Rådhuset, kl 13.00-17.10

Plats och tid Sessionssalen, Rådhuset, kl 13.00-17.10 Protokoll 1 (47) Plats och tid Sessionssalen, Rådhuset, kl 13.00-17.10 ande Ledamöter Patrik Holmberg (C), ordförande Johnny Nilsson (S), ej 46 pga jäv Rickard Johansson (C) för Johnny Nilsson 46 pga jäv

Läs mer

Plats och tid Sessionssalen, Rådhuset, kl 14.00-18.10

Plats och tid Sessionssalen, Rådhuset, kl 14.00-18.10 Protokoll 1 (28) Plats och tid Sessionssalen, Rådhuset, kl 14.00-18.10 ande Ledamöter Patrik Holmberg (C), ordförande Johnny Nilsson (S) Bertil Ohlsson (MP) Gerd Klein (S) Göran Gärtner (M) 121-132 Olof

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen kl 16:00 Beslutande Övriga deltagare (S) Magnus Nyström, ordförande (S) Leif Danielsson (S) Anna-Karin Lundström (S) Kjell Lidman (S) Tomas Eklund (S) Isabella

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2249-2254 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist PROTOKOLL Plats och tid Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30 Beslutande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Manne Wallström (MP) Lasse Bergqvist (FP) Övriga deltagande

Läs mer

Torsdagen den 15 augusti 2013, kl i Gruesalen, Bjuv

Torsdagen den 15 augusti 2013, kl i Gruesalen, Bjuv 1(13) Plats och tid ande Ledamöter Torsdagen den 15 augusti 2013, kl 14.00-15.45 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) Alf Persson (S) Olle Lundgren (S) Stig Lundblad (M) Niels

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 1(19) Tid och plats 2016-05-30 - Kommunhuset klockan 13.30-15.05 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - andre vice ordförande Övriga deltagande Justering Justerare Kristian Swärd,

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.30 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Elise Radanova

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN. Innehåll. Protokoll 1 (27)

TRELLEBORGS KOMMUN. Innehåll. Protokoll 1 (27) Protokoll 1 (27) Mötesdatum Innehåll 164 Information från Samhällsbyggnadsförvaltningen 165 Informationsärende Processer till Kundtjänst från Samhällsbyggnadsförvaltningen 166 Information om Rapport samordnat

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida (14)

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida (14) 2016-08-23 1(14) Plats och tid Norrtull kl. 13:30 14:50 Beslutande Barbro Axelsson (S), ordförande Sofia Karlsson (S) Pertti Rolöf (S) Bengt Olsson (C) ersätter Sven Callenberg (C) Michael Karlsson (M)

Läs mer

Tommy Karlsson. Birgitta Luoto Calinge Lindberg Björn Johansson Tomas Sohlgren. Björn Wintler. Ferry Hagi Lena Karlsson Aronsson Evert Melander

Tommy Karlsson. Birgitta Luoto Calinge Lindberg Björn Johansson Tomas Sohlgren. Björn Wintler. Ferry Hagi Lena Karlsson Aronsson Evert Melander 1(10) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid Kommunhuset rum Hävringe kl 13.15-14.25 Beslutande Inge Ståhlgren Tommy Karlsson Sten Nordlander (M) Birgitta Luoto Calinge Lindberg Björn Johansson

Läs mer

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M)

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 09.05 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-15.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Stefan Åström (S) Eva Svensson (S) Eva Ryman

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81 BYGGNADSNÄMNDEN 2010-11-09 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 14.00 15.25 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Katarina Rosenlund-Svensson

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-24 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden 1(15) Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2013-11-11 - i Kommunhuset klockan 15.00. Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Nilsson (M) - 1:e vice ordförande, ej 109 Ursel

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (38)

TRELLEBORGS KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (38) Protokoll 1 (38) Mötesdatum Innehåll 8 Information från Samhällsbyggnadsförvaltningen 9 Information om arbetsmiljöansvar på Samhällsbyggnadsförvaltningen 10 Reviderad verksamhetsplan för 2015-2017 - 2015S0002

Läs mer

Plats och tid Torsdagen den 6 februari 2014 kl 14.00-16.20, ajournering kl 15.00-15.15 och 15.50-16.00, i Gruesalen, Bjuv Beslutande Ledamöter

Plats och tid Torsdagen den 6 februari 2014 kl 14.00-16.20, ajournering kl 15.00-15.15 och 15.50-16.00, i Gruesalen, Bjuv Beslutande Ledamöter 1 Plats och tid Torsdagen den 6 februari 2014 kl 14.00-16.20, ajournering kl 15.00-15.15 och 15.50-16.00, i Gruesalen, Bjuv ande Ledamöter Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) Alf Persson (S)

Läs mer

Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Lysekils stadshus

Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Lysekils stadshus 1 (11) Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid: 2016-12-08 kl. 09.20-12.05 Lokal: Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Bo Göthesson (S), ordf. Mikael Wennergren (LP), vice ordf.

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) Diarienummer 2015-10-29 KS 2015/1041 Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.15 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13)

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 februari 2009, kl. 18.00-19.25 Beslutande Roland Parneving (m) ordförande Otto Andreasson (s) Bengt Claesson (m) Maja

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00-11.10 Beslutande Övriga deltagande Birgit Åhlund (C), ordförande Jan Kerbosch (M) Anette Håkansson (FP)

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämndens förvaltning

Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämndens förvaltning 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Sunne, klockan 13.00 15.00 Paragrafer Beslutande Anders Folkesson (C) Mats Eriksson (C), ersättare för Elisabeth Karlsson (C) Arne Olsson (M), ordförande Maria Widlund

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2176-2182 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Plats och tid Sessionssalen, Rådhuset, kl 13.00-16.15

Plats och tid Sessionssalen, Rådhuset, kl 13.00-16.15 Protokoll 1 (29) Plats och tid Sessionssalen, Rådhuset, kl 13.00-16.15 ande Ledamöter Övriga deltagare Ersättare Patrik Holmberg (C), ordförande Johnny Nilsson (S) Bertil Ohlsson (MP) Gerd Klein (S) Göran

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-06-18 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.30 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (34)

TRELLEBORGS KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (34) Protokoll 1 (34) Mötesdatum Innehåll 96 Information från Samhällsbyggnadsförvaltningen 97 Information om arbetsmiljöansvar på Samhällsbyggnadsförvaltningen 98 Information om samråd, förvaltningsplan, åtgärdsprogram,

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (7) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2009-12-16. Jan Emtenäs Hans Hedström Björn Johansson

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (7) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2009-12-16. Jan Emtenäs Hans Hedström Björn Johansson Sammanträdesprotokoll Blad 1 (7) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15 14.45 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Torbritt Bökman (M) Berit Karlsson (S) Birgitta Luoto (S) Arne Algothsson (S) Jan

Läs mer

Jenny Lundström (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp

Jenny Lundström (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp 2015-07-20 1 (7) Plats och tid Kommunhuset, Rådrummet, kl. 09:00 09:30 Beslutande Se förteckning sid 2 Övriga närvarande Kristina Alm, bygglovhandläggare 96 Helena Lundberg, sekreterare Utses att justera

Läs mer

Agneta Johansson (S) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Tore Segerström (M) Lennart Eriksson (FP) Sabine Olsson miljöinspektör, 20-22

Agneta Johansson (S) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Tore Segerström (M) Lennart Eriksson (FP) Sabine Olsson miljöinspektör, 20-22 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 14.00 16.35 ande Per Carleson (S) ordförande Arne Hedkvist (S) Fatma Taki (S) Agneta Johansson (S) Peter Ekelund

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (8) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén (M) vice

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter juli 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter juli 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-08-25 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 25 augusti 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ASKERSUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Sydnärkes byggnämnd 2015-09-03 1 (13) Plats och tid Laxå torsdagen den 3 september 2015 kl 14.00 14.45 Beslutande Nils-Olof Tivemyr (c) ordförande Ewa Österberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg-, trafik- och räddningsnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30-15.10 Beslutande Övriga deltagare Malin Olsson (C) tjg ers för Håkan Andersson (C) Leif Hägg (M), ordförande Emil Fennstam (SD)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2043-2054 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-16.00 Ajournering kl. 14.40-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

Kenneth Nordberg (V) Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Erik Johannesson miljöinspektör 60-63

Kenneth Nordberg (V) Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Erik Johannesson miljöinspektör 60-63 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 10.05 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2288-2291 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2183-2189 Sekreterare Madeleine

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl. 15.00 16.30 BESLUTANDE LEDAMÖTER Björn Tolen (C), ordförande Kent Wallin (M), vice ordförande Eilert Karlsson (S) Maj-Britt Pihlström

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2189-2197 Sekreterare

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-09 1 [10] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 10.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S)

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2016-05-10 1(17) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-14.00 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Val av justerare samt tid och plats för justering. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

Val av justerare samt tid och plats för justering. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga klockan 15.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Martin Gustafsson (C) Henrik Nilsson (M) ej 92 Bjarne Daa (S) Henrik Johansen (M) Åke Sjörin (FP)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2005-12-15 1(12) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund 2005-12-15 kl 15.00 15.35 Beslutande Roland Larsson (c) ordförande Bengt Averin (s) Lennart Lindvall

Läs mer

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63 1(8) Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 12.00 Beslutande Ledamöter Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej 60-63 Rolf Mårtensson (M) Rickard

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Bygg- och Miljönämnden Administrativa avdelningen

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Bygg- och Miljönämnden Administrativa avdelningen 1 (9) Plats och tid Silen, 13.30 14.30 Beslutande Övriga närvarande Bengt-Olof Lorentzon, Ordförande (KD) Åke Nilsson, V Ordförande (S) Anders Västsäter (KD) Bertil Andersson (C) Karl-Erik Andersson (C)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 1(13) Tid och plats 2015-05-25 - Kommunhuset klockan 13.15-14.30 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Johansen (M) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - andre vice ordförande Övriga

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2034-2041 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v) kl 10-10.15

Tommy Eriksson (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v) kl 10-10.15 Byggnadsnämnden 2010-06-08 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.15 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Per-Anders Maxstad 2:e vice

Läs mer

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Leif Askeröd (C), Ordförande Björn Tholén (M), Vice ordförande Thomas Grönberg (S) Eilert Carlsson (S) Kenneth

Läs mer

83 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

83 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-10-19 1 (1) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdagen den 19 oktober, kl 13.00-16.00. ande Ledamöter Patrik Eriksson (MP), ordförande Ylva Ivarsson (S), vice ordförande Uno Andersson

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Byggnadsnämnden. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Byggnadsnämnden. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Byggnadsnämnden Sammanträdesdag 2015-04-15 Innehåll 22 Tillkommande/utgående ärenden och godkännande av föredragningslista... 29 23 Redovisning av delegationsbeslut... 30 24 Delgivningar... 31 25 Månadsuppföljning

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.30 Ajournering kl 14.30-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Olof Röstin (M), ordförande Leif Johansson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C),

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2014-02-20 Sida 1 (7)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2014-02-20 Sida 1 (7) Planutskott Sammanträdesdatum 2014-02-20 Sida 1 (7) Plats och tid Stora sessionssalen, kl. 9:00-11.30 Beslutande Katja Larsson, ordförande Sven Sonesson (M), tjg. ers. Lars Johnson (M) Mats Lithner (FP)

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 1 (13) Paragrafer 36-45 Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen kl. 15.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (9) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (9) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Blad 1 (9) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 08.30 12.00 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Torbritt Bökman (M) Berit Karlsson (S) Birgitta Luoto (S) Arne Algothsson (S) Ann-Marie

Läs mer

Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Madelene Johansson. Bo Göthesson. Inge Löfgren ANSLAGSBEVIS:

Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Madelene Johansson. Bo Göthesson. Inge Löfgren ANSLAGSBEVIS: 1 (9) Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid: 2016-08-24 kl. 09.15-11.30 Lokal: Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Bo Göthesson (S), ordf. Mikael Wennergren (LP), vice ordf.

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum Samhällsbyggnadsutskottet 2013 11 18 1 (8) Plats och tid: Astrakanen, kommunkontoret i Båstad kl 13.00 14.55. Beslutande: Thomas Andersson (FP), ordförande Pelle Höglund (M), ledamot

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare 2013-01-28 i Kommunhuset. Martin Gustavsson (C) - ordförande Henrik Nilsson (M) - 1:e vice ordförande Bjarne Daa (S)

Läs mer

Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan Strotz (MP) Håkan Strotz ...

Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan Strotz (MP) Håkan Strotz ... 2014-10-20 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 20 oktober 2014, kl 14:00-15:40 Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan

Läs mer

Plats och tid Centrumhuset, Henån, kl. 08.15-12.00, 13.00-16.00

Plats och tid Centrumhuset, Henån, kl. 08.15-12.00, 13.00-16.00 Plats och tid Centrumhuset, Henån, kl. 08.15-12.00, 13.00-16.00 Beslutande Bo Andersson, ej 98 Einar Jansson Lotta Bäckberg, tjg ersättare Lars Edström Ingemar Martinsson, ej 105 Hans Stevander kl. 08.15-14.30

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-18

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-18 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) ÄRENDEFÖRTECKNING: Tid: Tisdag 2015-08-18, klockan 08:30 Plats: Sammanträdesrum Tjurpannan, Tedacthuset, Tanumshede 2015/0120-339 165 Godkännande av föredragningslistan Miljö-

Läs mer

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2178-2183 Sekreterare

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2291-2300 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Håkan Larsson (MP) tjg ers för A Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Håkan Larsson (MP) tjg ers för A Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (6) Plats och tid Stadshuset, 9.00-10.15, 10.30-11.00 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Håkan Larsson (MP)

Läs mer

Sida (19) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (19) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-06-01 1 (19) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2154-2164

Läs mer

Kommunhuset vån 3, Sunnangränd 4, Tyresö

Kommunhuset vån 3, Sunnangränd 4, Tyresö TYRESÖ KOMMUN 1(9) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunhuset i Tyresö, sammanträdesrummet Myggdalen, plan 1 Onsdagen den 25 april 2007 kl 19.00 21.15 Beslutande Se närvarolista Övriga deltagare Se närvarolista

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Haffragården Kölsillre, tisdagen den 26 september 2006 OBS se nedan Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Borgsjöbyn 8:13,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2018-2019 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för mötet: Gruppmöten Föredragande Samling kl 09.00 vid kommunhusets entré för besiktning av ärende nr 2. Tisdagen den 31 oktober 2006. Sammanträde

Läs mer

NR ÄRENDE DNR. Information till nämnden 2017 MBN 17/25. 2 Månadsuppföljning för miljö- och byggnadsnämnden t.o.m. mars 2017

NR ÄRENDE DNR. Information till nämnden 2017 MBN 17/25. 2 Månadsuppföljning för miljö- och byggnadsnämnden t.o.m. mars 2017 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2017-04-18 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA NR ÄRENDE DNR Val av justerare 1 Information

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen 13:30 14:30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Torsten Johansson, ordförande Kent Lodesjö Ann-Charlotte Pihl-Larson Gunilla

Läs mer

Plats och tid Sessionssalen, Rådhuset, kl 13.00-16.45

Plats och tid Sessionssalen, Rådhuset, kl 13.00-16.45 Protokoll 1 (22) Plats och tid Sessionssalen, Rådhuset, kl 13.00-16.45 ande Ledamöter Patrik Holmberg (C) Johnny Nilsson (S) Bertil Ohlsson (MP) Gerd Klein (S) Göran Gärtner (M) Tommy Hedin (SD) Nils Svensson

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden 1 (12) Paragrafer 93-102 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 15.00 ande Övriga närvarande Torsten Johansson, ordförande Kent Lodesjö Knut Gyllenstierna Mats Waldermarsson Jesper Hansen

Läs mer