Plats och tid Sessionssalen, Rådhuset, kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats och tid Sessionssalen, Rådhuset, kl 13.00-17.10"

Transkript

1 Protokoll 1 (47) Plats och tid Sessionssalen, Rådhuset, kl ande Ledamöter Patrik Holmberg (C), ordförande Johnny Nilsson (S), ej 46 pga jäv Rickard Johansson (C) för Johnny Nilsson 46 pga jäv Bertil Ohlsson (MP),vice ordförande Gerd Klein (S) Göran Gärtner (M) Tommy Hedin (SD) Nils Svensson (M) Sten Björk (S) Rickard Johansson (C) för Sten Björk Tord Larsson (M) Ismet Dedic (S) för Birgitta Almroth (S) Olof Blennhede (FP) för Vakant (FP) Jan Larsson (SD) Bo Appelgren (KD) för Jan-Erik Larsson (KD) Mona H Andersson (S) för Ulf Lindquist (S) Övriga deltagare Ersättare Rickard Johansson (C) 27-45, Gunilla Folkesson (M) Ken Karlsson (SD) Lars Raneke (M) Victoria Ahlberg (S) Bengt Gunnarsson (SÖS) Tjänstemän Utses att justera Rune Brandt, förvaltningschef SBF Ann-Katrin Sandelius, plan- och byggchef Anders Lusth, mätningschef, Mät & Karta Sandra Gustafsson, miljöchef, Cathrine Ek, avdelningschef Hållbar utveckling Monica Sjölin, ekonom, Greger Ragnarsson, byggnadsinspektör, Frida Lindkvist, miljöinspektör, Pernilla Nilsson, bygglovsarkitekt, 41 Nils Svensson (M) och Johnny Nilsson (S), Gerd Klein (S) 46 Justeringens plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Sekreterare Bodil Olsson Trelleborg3000, v 1.0, Ordförande Justerare Patrik Holmberg (C) Nils Svensson (M) Johnny Nilsson (S) Gerd Klein (S) 46

2 Protokoll 2 (47) BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ, sammanträdesdatum för anslags uppsättande för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Samhällsbyggnadsförvaltningen Underskrift Bodil Olsson

3 Protokoll 3 (47) 27 Föredragningslista Ett nytt ärende tillkommer Ansökan om bygglov för att placera tak på atriumgård på Slånbäret 3. Föredragningslistan fastställs enligt följande: Information 1. ( 28) Information från Samhällsbyggnadsförvaltningen 2. ( 29) Information Slutrapport LONA Klagstorp skapande av grönområde Allmänna ärenden 3. ( 30) Begäran om ombudgetering 4. ( 31) Årsanalys ( 32) Verksamhetsplan 2014 Administrationen 6. ( 33) Verksamhetsplan 2014 Hållbar utveckling 7. ( 34) Verksamhetsplan 2014 Miljö 8. ( 35) Verksamhetsplan 2014 Mät & Karta 9. ( 36) Yttrande över remiss medborgarförslag Utveckla Dalköpingeåns dalgång 10. ( 37) Yttrande över remiss medborgarförslag Hur infart till hamnen ska planeras i etapper 11. ( 38) Yttrande över remiss medborgarförslag Där land blir strand 12. ( 39) Yttrande över remiss Fördjupning av Översiktsplan för Trelleborgs stad 2025 Miljöärenden 13. ( 40) Riktlinjer för tillståndsprövning vid ansökan om yrkesmässig spridning av kemiska bekämpningsmedel inom Trelleborgs kommuns vattenskyddsområden Bygglovsärenden ( 41) Punkt ( 42) Utredning avseende överträdelse av plan- och bygglagen inom Kalkgraven ( 43) Utredning avseende överträdelse av plan- och bygglagen inom Kalkgraven ( 44) Utredning avseende överträdelse av plan- och bygglagen inom Mården ( 45) Ansökan om tidsbegränsat bygglov i 5 år för parkering på Bävern ( 46) Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på Ömaden 1:3 19. ( 47) Ansökan om förhandsbesked för enbostadshus på Maglarp 57: ( 48) Ansökan om tidsbegränsat bygglov för uppställning av försäljningsvagn på Östra Torp 20;21 i hamnområdet för Smygehus 21. ( 49) Ansökan om bygglov för plank runt uteservering på Östra Torp 20:21

4 Protokoll 4 (47) Forts ( 50) Ansökan om strandskyddsdispens för uppställning av försäljningsvagn och plank runt befintlig uteservering på Östra Torp 20:21 (del av fastigheten) 23. ( 51) Ansökan om bygglov för tillbyggnad av Smygefisk o rökeri AB på Östra Torp 20: ( 52) Ansökan om strandskyddsdispens för tillbyggnad av Smygefisk o rökeri AB på Östra Torp 20: ( 41) Ansökan om bygglov för väsentligt ändrat ändamål på Oden ( 53) Ansökan om bygglov för ombyggnad av terrass med skärmtak på Lilla Beddinge 24:247 26a. ( 54) Ansökan om bygglov för att placera tak på atriumgård på Slånbäret 3 Detaljplanärenden 27. ( 55) Begäran om detaljplan för fastigheterna Vannhögsskolan 1 och Lillevång 1, Trelleborg 28. ( 56) Begäran om ändring av detaljplan 148, Svartesjö, Dalköpinge 6:15 mfl, Trelleborg 29. ( 57) Begäran om detaljplan för del av fastigheten Mellanköpinge 11: ( 58) Begäran om avslut av detaljplan Gertrudsgården 1 mfl Gertrudsgården, Trelleborg 31. ( 59) om samråd för del av Västervång 2:25 mfl Trygghetens hus, Trelleborg Rapporter, information 32. ( 60) Rapporter, informationer Delegationsbeslut 33. ( 61) Delegationsbeslut

5 Protokoll 5 (47) 28 Information från Samhällsbyggnadsförvaltningen Sammanträdet inleds med en tyst minut för nyligen avlidne Eimer Mårtensson (FP). Samhällsbyggnadschefen lämnar aktuell information från förvaltningen, samt redogör för en uppföljning av nämndens/förvaltningens ekonomiska situation. beslutar att notera informationen till protokollet.

6 Protokoll 6 (47) 29 Information Slutrapport LONA Klagstorp skapande av grönområde Avdelningschef för Hållbar utveckling, Samhällsbyggnadsförvaltningen, berättar om slutrapporten för Lokala Naturvårdsprojektet Klagstorp skapande av grönområde, hur man omvandlat före detta ARV tomten i Klagstorp till naturområdet Grönan. beslutar att notera informationen till protokollet.

7 Protokoll 7 (47) 30 Begäran om ombudgetering Dnr SBN 2014-A0010 Ekonom för redovisar i skrivelse en begäran om ombudgetering av medel avseende LONA-projekt och Biogassys (LIFE). sunderlag Skrivelse med bilaga från Ekonom för Samhällsbyggnadsförvaltningen. beslutar att hos Kommunfullmäktige begära ombudgetering av drift enligt skrivelse beslutar att hos Kommunfullmäktige begära ombudgetering av drift enligt skrivelse Kommunfullmäktige Ekonom

8 Protokoll 8 (47) 31 Årsanalys Dnr SBN 2014-A0007 Samhällsbyggnadsförvaltningen har sammanställt årsanalys för verksamhetsåret Förvaltningschefen föredrar ärendet under sammanträdet. sunderlag Årsanalys beslutar att godkänna Årsanalys Yrkanden Johnny Nilsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. beslutar att godkänna Årsanalys SBF Lgr

9 Protokoll 9 (47) 32 Verksamhetsplan 2014 Administrationen Dnr SBN 2014-A0011 Samhällsbyggnadsförvaltningens Administration har tagit fram en verksamhetsplan för sunderlag Verksamhetsplan 2014 Administrationen. beslutar att godkänna Verksamhetsplan 2014 Administrationen. beslutar att godkänna Verksamhetsplan 2014 Administrationen. SBF Lgr

10 Protokoll 10 (47) 33 Verksamhetsplan 2014 Hållbar utveckling Dnr SBN 2014-HU0012 Samhällsbyggnadsförvaltningens avdelning Hållbar utveckling har tagit fram en verksamhetsplan för sunderlag Verksamhetsplan 2014 Hållbar utveckling. beslutar att godkänna Verksamhetsplan 2014 Hållbar utveckling. beslutar att godkänna Verksamhetsplan 2014 Hållbar utveckling. SBF Lgr

11 Protokoll 11 (47) 34 Verksamhetsplan 2014 Miljö Dnr SBN 2014-MH0430 Samhällsbyggnadsförvaltningens avdelning Miljö har tagit fram en verksamhetsplan för 2014 med tillhörande Tillsynsplan Miljöbalken 2014 och Kontrollplan Livsmedel sunderlag Verksamhetsplan 2014 Miljö med Tillsynsplan Miljöbalken 2014 och Kontrollplan Livsmedel beslutar att godkänna Verksamhetsplan 2014 Miljö med tillhörande Tillsynsplan Miljöbalken 2014 och Kontrollplan Livsmedel beslutar att godkänna Verksamhetsplan 2014 Miljö med tillhörande Tillsynsplan Miljöbalken 2014 och Kontrollplan Livsmedel SBF Lgr

12 Protokoll 12 (47) 35 Verksamhetsplan 2014 Mät & Karta Dnr SBN 2014-MK0022 Samhällsbyggnadsförvaltningens avdelning Mät & Karta har tagit fram en verksamhetsplan för sunderlag Verksamhetsplan 2014 Mät & Karta. beslutar att godkänna Verksamhetsplan 2014 Mät & Karta. beslutar att godkänna Verksamhetsplan 2014 Mät & Karta. SBF Lgr

13 Protokoll 13 (47) 36 Yttrande över remiss medborgarförslag Utveckla Dalköpingeåns dalgång Dnr SBN 2013-HU0057 Kommunfullmäktige har för yttrande översänt ett medborgarförslag Utveckla Dalköpingeåns dalgång. I skrivelse lämnar Hållbar utveckling, Samhällsbyggnadsförvaltningen, förslag på yttrande. I sammanfattningen i yttrandet framgår det att visst underlag för restaurering av Dalköpingeån finns sedan tidigare. Kommunen måste snart påbörja arbetet med åtgärder för att nå god ekologisk status i ån 2027, vilket krävs enligt Vattenmyndighetens fastställda åtgärdsprogram. I budgetprocessen inför 2015 kommer medel att äskas för att med Tullstorpsån som förebild, komma igång med åtgärdsarbete även längs andra vattendrag i kommunen. Vid en eventuell framtida ringled bör naturvärdena längs Dalköpingeån värnas, och omfattande kompensatoriska åtgärder krävas vid en dragning längs ån. sunderlag Skrivelse , Hållbar utveckling, Samhällsbyggnadsförvaltningen. beslutar att översända till Kommunstyrelsen skrivelse från Hållbar utveckling såsom nämndens yttrande i ärendet. Yrkanden Bengt Gunnarsson (SÖS) yrkar avslag på förvaltningens förslag till beslut. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden har beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut. Bengt Gunnarsson (SÖS) uttalar ett särskilt yttrande, som även lämnas skriftligt, vilket återges i sin helhet i slutet av denna paragraf. Bertil Ohlsson (MP) begär och får lämna en protokollsanteckning, vilken återges i sin helhet i slutet av denna paragraf. beslutar att översända till Kommunstyrelsen skrivelse från Hållbar utveckling såsom nämndens yttrande i ärendet. Särskilt yttrande Särskilt yttrande mot s beslut Yttrande över remiss medborgarförslag - Utveckla Dalköpingeåns dalgång. Söderslättspartiet reserverar sig mot beslutet där man utgår från att ringväg skall dras

14 Protokoll 14 (47) Forts 36 över och längs med Dalköpingeåns nedre dalgång. Reservation gäller också skrivningarna om kompensatoriska åtgärder för att minska ringvägens ingrepp i Dalköpingeån samt att balanseringsprincipen kan behöva tillämpas om negativ påverkan inte kan undvikas, minimeras eller kompenseras på plats så skall nya värden försöka skapas på annan plats. Söderslättspartiet menar att FÖPs förslag till ringvägsdragning över och längs Dalköpingeåns dalgång medför att områdets framtida utvecklingspotential (likt Tullstorpsån) går om intet. Ingreppet i området är omöjligt att kompensera med åtgärder på annan plats. FÖP borde istället visa på en aktiv bevarandeplan och utveckling av naturtillgången Dalköpingeåns dalgång. Söderslättspartiet Bengt Gunnarsson Protokollsanteckning Protokollsanteckning till s möte Punkt 9 Dalköpingeån med dess unika dalgång är en av kommunens mest intressanta vattendrag och som har ett stort värde inte enbart för dess nuvarande status utan även för dess tidiga historia långt tillbaka i tiden. Hela området är fyllt med unika lämningar av tidiga boplatser. Miljöpartiet instämmer till fullo att området måste bevaras utan skövling av kortsiktiga vinster av olika slag. I Dalköpingeåns övre lopp har tidigare gjorts försök att anlägga våtmarker på lämpliga platser men där man tyvärr inte funnits kostnadstäckning för de nu gällande bidragen p.g.a. att schaktningskostnaderna oftast blivit för höga samt att bidrag från kommunen inte kunnat erhållas. I själva den nedre dalgången finns ännu möjligheter att skapa våtmarker som är till gagn för såväl för natur som minimering av kommande översvämningsproblem. Dalköpingeåns nedre lopp är av stort intresse för såväl natur som rekreation och turism. Om vi verkligen önskar att utveckla turism i vår kommun är det av betydelse att dess unika natur bevaras. Det torde vara mycket svårt om inte omöjligt att tillföra s.k. kompensatoriska åtgärder eftersom såväl kostnader som dess historiska värden inte går att återskapa. i Trelleborg. Bertil Ohlsson Vice ordförande Ledamot för miljöpartiet Kommunstyrelsen senast 10 mars 2014 Hållbar utveckling

15 Protokoll 15 (47) 37 Yttrande över remiss medborgarförslag Hur infart till hamnen ska planeras i etapper Dnr SBN 2013-PB0696 Kommunfullmäktige har för yttrande översänt till medborgarförslag Hur infart till hamnen skall planeras i etapper. I skrivelse lämnar Plan & Bygg, Samhällsbyggnadsförvaltningen, ett förslag till yttrande. Av skrivelsen framgår det att i samtliga översiktsplaner som de senaste decennierna har fastställts av Kommunfullmäktige, har en ringväg norr om staden ansetts vara den sammantaget bästa lösningen för stadens utveckling. En ringväg runt om staden fastställdes även i den gällande översiktsplanen för Trelleborgs kommun Kommunstyrelsen beslutade i slutet av 2011 att uppdra åt Tekniska nämnden att genomföra en förstudie av ringvägar norr om Trelleborgs centralort. En förstudie har genomförts och har presenterats för Kommunstyrelsen. Under redovisningen framkom det att den yttre ringvägen bör utföras i enlighet med översiktsplanens intentioner och således placeras utanför kontinentbanan i sin östra del och ansluta till Dalaleden vid industriområde Nio-E, där hamnbolaget har planer på att uppföra ett truckcenter för all hamntrafik. Kommunstyrelsen beslutade att uppdra åt Tekniska nämnden att fortsätta utveckla alternativen på yttre ringväg i nära samarbete, Trelleborgs hamn AB och styrgruppen för fördjupning av översiktsplanen och därvid beakta behov av hamninfarter och Truck/logistikcenter. Detta arbete är pågående i en åtgärdsvalsstudie där infartsfrågan diskuteras tillsammans med statliga instanser. sunderlag Skrivelse från Plan & Bygg, Samhällsbyggnadsförvaltningen. beslutar att till Kommunstyrelsen överlämna skrivelse från Plan & Bygg såsom nämndens yttrande i ärendet. Yrkanden Bengt Gunnarsson (SÖS) yrkar avslag på förvaltningens förslag till beslut. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden har beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut. Bengt Gunnarsson (SÖS) uttalar ett särskilt yttrande, som även lämnas skriftligt, vilket återges i sin helhet i slutet av denna paragraf. Patrik Holmberg (C) begär och får lämna en protokollsanteckning, vilken återges i sin helhet i slutet av denna paragraf. Bertil Ohlsson (MP) reserverar sig mot beslutet och lämnar en skriftlig reservation, som återges i sin helhet i slutet av denna paragraf.

16 Protokoll 16 (47) Forts 37 beslutar att till Kommunstyrelsen överlämna skrivelse från Plan & Bygg såsom nämndens yttrande i ärendet. Särskilt yttrande Särskilt yttrande mot s beslut Yttrande över remiss medborgarförslag - Hur infart till hamnen skall planeras i etapper. Söderslättspartiet reserverar sig mot nämndens beslut att fortsättningsvis och ensidigt förorda förslaget i FÖP om yttre ringväg med hamninfart från öster. Medborgarförslagets alternativ med etappvis uppgradering av västlig infart är väl värt att utreda i pågående åtgärdsvalsstudier särskilt i beaktande av vad Länsstyrelsen och Trafikverket tydligt yttrat och refuserat FÖPs förslag till ringväg/ringled. Söderslättspartiet Bengt Gunnarsson Reservation Reservation till s beslut vid mötet Punkt 10 I förvaltningens förslag till yttrande har man anfört att KF s förslag till lösande av hamnens kommunikation till bl.a. E6 är att anlägga en stor och med stor miljöpåverkan ringväg kring Trelleborgs östra del. Det finns många anledningar varför man inte löser kommande kommunikationsproblem på detta sätt. Beträffande hamnens landsvägstrafik med omvärlden föreslog miljöpartiet i sitt yttrande till 1989-års översiktsplan att det är av stor vikt att hamnen som är en viktig resurs för vår kommun kommer att ge problem i framtiden om vi inte ser till att utvidga hamnen kraftigt åt sydväst eftersom annars skulle innerstaden drabbas av bl.a. kraftiga miljöproblem. De inre delarna skulle i framtiden vara öppna för mindre trafik, kustsjöfart samt fiske och fritidsbåtar. Vi föreslog då att kommunikationen med hamnen skulle ske via befintlig E6 men att den efter Albäck skulle ledas ut till blivande hamnområde utan att själva staden skulle drabbas av luftföroreningar och buller. Vid varje nytt tillfälle då hamnfrågan var uppe på diskussion har miljöpartiet framfört denna åsikt. Mot vår åsikt beslöt KF att bortse från kommande miljöproblem och framförallt klimatproblem som egentligen är det tyngst vägande skälet som blir alltmer uppenbart för många. Dagens problem är hur vi bäst löser landsvägskommunikationen med hamnen till år Stadens egen kommunikation med omvärlden har framförallt kommunen stort ansvar för. För alla de som för sitt arbete måste pendla måste kommunen ge goda valmöjligheter ur såväl ekologisk som ekonomisk synpunkt. Detta sker bl.a. genom att kollektivtrafiken utbyggs med pågatåg m.m. Denna punkt berör vilken landsvägstrafik man kan förvänta sig år 2030 och som sker via vår hamn. Det är vår övertygelse att myndigheterna i god tid har insett att vi måste hushålla mycket kraftigt med vår energiomsättning. För tyngre gods kommer spårbunden trafik att prioriteras. Även för persontrafik via landsväg kommer det att ske stora förändringar. Som exempel kan nämnas att flera nuvarande personbilstransporter med en person per bil i jämförelse med järnväg i dagens situation förbrukar enormt mycket mera energi än sårbunden trafik. Så stor skillnad som 80 kwh/100 km för bil i förhållande till 1 plats i fullsatt tåg som förbrukar 3-4 kwh/100 km per sittplats. Sannolikt förbättras

17 Protokoll 17 (47) Forts 37 värdena för bilar efter hand men skillnaderna kommer även år 2030 att tala för att bilismen kraftigt kommer att reduceras eftersom nödvändiga energiresurser ur hållbarhetsperspektivet saknas. Vår kunskap om temporära högvatten i Östersjön har inte minskat med åren. Alltmera talar för att en västlig infart till hamnen även skulle kunna utgöra en barriär som hindrar att våra västliga stadsdelar att översvämmas vid högvatten i Östersjön. En mycket stor del av västliga Trelleborg ligger under 3 m öh. När det inträffar har vi kanske endast 2-3 dagar på oss att bemöta översvämningsproblemet. När vi lägger ner stora summor för vår infrastuktur är det viktigt att vi utnyttjar dessa optimalt för att bevara en hållbar kommuns utveckling. Hur man exakt utformar en västlig infart måste noggrant undersökas eftersom barriäreffekten mot havet måste erhållas. Bertil Ohlsson Miljöpartiet Trelleborg Vice ordförande. Protokollsanteckning Centerpartiet vidhåller våra ståndpunkter avseende ringväg i enlighet med vår reservation i ÖP2010. Patrik Holmberg Kommunstyrelsen senast 10 mars 2014 Plan & Bygg

18 Protokoll 18 (47) 38 Yttrande över remiss medborgarförslag Där land blir strand Dnr SBN 2014-PB0011 Kommunfullmäktige har för yttrande översänt ett medborgarförslag Där land blir strand, i vilken förslagsställaren föreslår ett 50 meter brett parkstråk mellan fotbollsplanen väster om Trelleborgs Golfklubb och naturreservatet Maglarps sandtag, samt ett utsiktstorn och ett café vid fotbollsplanen och ett utsiktstorn vid naturreservatet. I skrivelse lämnar Plan & Bygg, Samhällsbyggnadsförvaltningen, ett förslag till yttrande. Av skrivelsen framgår det bland annat att Samhällsbyggnadsförvaltningen ställer sig generellt sett positiv till en utökning av grönområden för att höja natur- och rekreationsvärden i Trelleborg, men detta är inget prioriterat grönstråk. Att fylla ut längs strandlinjen strider mot gällande strandskydd, liksom att uppföra byggnader. Samhällsbyggnadsförvaltningen ser inga hinder för utsiktstorn vid naturreservatet, men kommunen kommer inte att driva ett genomförande av ett sådant. sunderlag Skrivelse från Plan & Bygg,Samhällsbyggnadsförvaltningen. beslutar att till Kommunstyrelsen översända skrivelse från Plan & Bygg såsom nämndens yttrande i ärendet. beslutar att till Kommunstyrelsen översända skrivelse från Plan & Bygg såsom nämndens yttrande i ärendet. Kommunstyrelsen senast 10 mars 2014 Plan & Bygg

19 Protokoll 19 (47) 39 Yttrande över remiss Fördjupning av Översiktsplan för Trelleborgs stad 2025 Dnr SBN 2013-PB0563 Kommunstyrelsen har översänt Fördjupning av översiktsplan för Trelleborgs stad 2025 till för yttrande. I skrivelse lämnar Samhällsbyggnadsförvaltningen ett förslag till yttrande. I detta framgår det att man är positivt inställd till den fördjupade översiktsplanen. Kommunen har saknat ett tydligt helhetsdokument, som visare hur staden är tänkt att fungera i framtiden. Det är positivt att man nu har en helhetsbild att ta ställning till och sträva efter i utvecklingen av staden. Man anser också att de synpunkter som lämnat in under samrådet har tillgodosetts, och har i detta skede inget att erinra. sunderlag Skrivelse från Plan & Bygg, Samhällsbyggnadsförvaltningen. beslutar att till Kommunstyrelsen överlämna redovisade synpunkter enligt skrivelse från Plan & Bygg. Yrkanden Bengt Gunnarsson (SÖS) yrkar avslag på förvaltningens förslag till beslut. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut. Bengt Gunnarsson (SÖS) uttalar ett särskilt yttrande, som även lämnas skriftligt, vilket återges i sin helhet i slutet av denna paragraf. Bertil Ohlsson (MP) begär och får lämna en protokollsanteckning, vilken återges i sin helhet i slutet av denna paragraf. beslutar att till Kommunstyrelsen överlämna redovisade synpunkter enligt skrivelse från Plan & Bygg. Särkilt yttrande Särskilt yttrande mot s beslut Fördjupning av Översiktsplan för Trelleborgs stad 2025-Remissyttrande Söderslättspartiet reserverar sig mot s beslut att inte ha någon erinran över förslaget till Fördjupning av Översiktsplan Söderslättspartiet menar att FÖP 2025 i sin nuvarande form på flertalet områden inte är genomförbar och saknar betydelsefulla förslag på andra områden. Planen bör omarbetas innan den blir föremål för antagande. Se Yttrande från Söderslättspartiet avseende samrådsförslag till fördjupad översiktsplan Trelleborg Söderslättspartiet Bengt Gunnarsson

20 Protokoll 20 (47) Forts 39 Protokollsanteckning Protokollsanteckning till s möte Punkt 12. Betr. miljöpartiets synpunkter till FÖP ber jag att få hänvisa till vårt yttrande till KS. Bertil Ohlsson Miljöpartiet Trelleborg Kommunstyrelsen senast 10 mars 2014 Plan & Bygg

21 Protokoll 21 (47) 40 Riktlinjer för tillståndsprövning vid ansökan om yrkesmässig spridning av kemiska bekämpningsmedel inom Trelleborgs kommuns vattenskyddsområden Dnr SBN 2014-MH0490 Vatten är vårt viktigaste livsmedel, skyddet av grundvattnet utgör därför en stor del i det nationella miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet. Ett väl skyddat grundvattnet är även viktigt för att uppnå Vattendirektivets krav på god kemisk och kvantitativ status. För att skydda Trelleborgs kommuns grundvattentäkter har tre vattenskyddsområden inrättats. Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av kemiska bekämpningsmedel (SNFS 1997:2) måste markägare och lantbrukare som vill använda sig av bekämpningsmedel inom ett vattenskyddsområde söka tillstånd för detta hos kommunens nämnd för miljöfrågor då det utan tillstånd gäller ett förbud mot yrkesmässig användning. Förbudet mot yrkesmässig användning av kemiska bekämpningsmedel återfinns även i de vattenskyddsföreskrifter från 2004 som gäller för Trelleborgs kommuns tre vattenskyddsområden. I skrivelse föreslår Miljö, Samhällsbyggnadsförvaltningen, riktlinjer för tillståndsprövning vid ansökan om yrkesmässig spridning av kemiska bekämpningsmedel inom Trelleborgs kommuns vattenskyddsområde. sunderlag Skrivelse från Miljö, Samhällsbyggnadsförvaltningen. Reviderad skrivelse från Miljö, Samhällsbyggnadsförvaltningen. Ystad-Österlenregionens miljöförbund, sammanträdesprotokoll Naturvårdsverkets författningssamling, Naturvårdsverkets allmänna råd 5 juni SBN mål och riktlinjer för spridning av kemiska bekämpningsmedel i Trelleborgs kommun, beslutar att anta föreslagna riktlinjer för tillståndsprövning vid ansökan om yrkesmässig spridning av kemiska bekämpningsmedel inom Trelleborgs kommuns vattenskyddsområden. Yrkanden Bertil Ohlsson (MP) begär och får lämna en protokollsanteckning, vilken återges i sin helhet i slutet av denna paragraf. beslutar att anta föreslagna riktlinjer för tillståndsprövning vid ansökan om yrkesmässig spridning av kemiska bekämpningsmedel inom Trelleborgs kommuns vattenskyddsområden, enligt skrivelse från Miljö, Samhällsbyggnadsförvaltningen.

22 Protokoll 22 (47) Forts 40 Protokollsanteckning Protokollsanteckning till s möte Punkt 13. Dessa riktlinjer borde vi egentligen föreslagit för många år sedan. Det är av stor betydelse att vi värnar om vårt grundvatten för vår framtida dricksvattenförsörjning. Att i en skyddszon ha ett totalförbud av användning av kemiska bekämpningsmedel är av stor vikt. Eftersom det även kommer att påverka jordbruket i stor utsträckning är det väsentligt att kompensationsåtgärder för minskad avkastning kommer till stånd. Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel vilket vi måste värna om. Dricksvatten av hög kvalitet måste få kosta men kostnaden kan inte enkelt övervältas på olika markägare. Vår miljöbalk säger emellertid att alla verksamhetsutövare måste ta sitt eget ansvar för verksamheten och detta gäller givetvis i hög utsträckning även för den som använder kemiska bekämpningsmedel. I vårt arbetsutskott i SBN har vi diskuterat alternativa sätt att utnyttja jordbruksmarken inom den inre skyddszonen. Eftersom högkvalitativt dricksvatten betingar ett högt pris bör det inte vara omöjligt att kunna genomföra ett totalt bekämpningsförbud på den inre skyddszonen. Alternativa odlingssystem måste kommunen bidra till. Detta är inte något som sker av sig själv. Kommunen måste själv på olika sätt bidra till att den biomassa som kan odlas inom skyddszonen får en rimlig avkastning och detta måste starta i tid för att kompensationskostnaderna skall kunna hållas på en låg nivå. Bertil Ohlsson, Miljöpartiet Trelleborg Enligt tjänsteskrivelsen

23 Protokoll 23 (47) 41 Ansökan om bygglov för väsentligt ändrat ändamål på Oden 29 Dnr SBN 2014-PB0074 Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit emot en ansökan om bygglov för ändrad användning på fastigheten Oden 29 i Trelleborg. Ansökan innebär att för del av fastigheten ändras användning från handel till förskoleverksamhet. Fastigheten ligger inom område som omfattas av detaljplan A24A (A24) från 1924 (1955). Ansökan innebär ingen avvikelse från gällande detaljplan. Enligt Samhällsbyggnadsförvaltningen lever ansökan upp till Bildningsförvaltningens krav på lokal för förskola. Lokalen är även anpassad enligt tillgänglighetskraven. sunderlag Skrivelse från Plan & Bygg, Samhällsbyggnadsförvaltningen. Reviderad skrivelse , från Plan & Bygg, Samhällsbyggnadsförvaltningen. beslutar att bevilja bygglov för väsentlig ändring av ändamål i enlighet med bygglovshandlingarna. Yrkanden Johnny Nilsson (S) begär ajournering av mötet för överläggning inom partigruppen. Mötet ajourneras i 15 minuter. Johnny Nilsson (S) yrkar att nämnden ska bevilja tidsbegränsat bygglov i fem år. Johnny Nilsson (S) yrkar även att förvaltningen får i uppdrag att ta fram en plan för miljön vid förskolor/skolor i likhet med Malmö stads Utemiljö vid förskolor i Malmö ett verktyg för planering, utformning och bygglovgranskning. Bengt Gunnarsson (SÖS) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. Patrik Holmberg (C), Bertil Ohlsson (MP) och Göran Gärtner (M) bifaller Johnny Nilssons yrkande om tidsbegränsat bygglov i fem år. Göran Gärtner (M) bifaller Johnny Nilssons yrkande om att ta fram en plan för miljön, med förtydligande att vid framtagandet, ska förvaltningen göra detta i samarbete med berörda aktörer. Patrik Holmberg (C) begär och får lämna en protokollsanteckning, vilken återges i sin helhet i slutet av denna paragraf. Ordföranden ställer förvaltningens förslag till beslut mot Johnny Nilssons yrkande om tillfälligt bygglov, och finner att nämnden har beslutat om tillfälligt bygglov i fem år. Ordföranden ställer därefter proposition på Johnny Nilssons tilläggsyrkande, och finner att nämnden beslutat bifalla detta med förtydligande att detta görs i samarbete med berörda aktörer.

24 Protokoll 24 (47) Forts 41 beslutar att bevilja tidsbegränsat bygglov i fem år, till och med , för väsentlig ändring av ändamål i enlighet med bygglovshandlingarna, samt att uppdra åt Samhällsbyggnadsförvaltningen att tillsammans med berörda aktörer ta fram en plan för miljön vid förskolor/skolor i likhet med Malmö stads riktlinje. Protokollsanteckning Jag är inte bekväm med de förutsättningar som ges de upp åt trettio barn på förskolan, dels den yttre miljön dels den inre då den är både ganska mörk, mindre än de mått som kommunen annars har som inriktning vid etablering av nya förskolor. Men då bildningsförvaltningen och bildningsnämnden med eftertryck hävdar att denna lokal är både bra och lämplig får jag böja mig för denna kunskap. Jag förutsätter att de har "barnets bästa" för ögonen i detta ärende. Patrik Holmberg Ordförande (C) Enligt tjänsteskrivelse Bildningsförvaltningen

25 Protokoll 25 (47) 42 Utredning avseende överträdelse av plan- och bygglagen inom Kalkgraven 10 Dnr SBN 2013-PB0247 Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit emot en anmälan avseende plank uppfört i tomtgränsen. Samhällsbyggnadsförvaltningen har vid platsbesök konstaterat att planket som avses i anmälan är för högt, och att rättelse måste ske genom att sänka planket till murens befintliga höjd inom sikttriangeln. Om rättelse avseende höjden på planket inte vidtagits innan , föreslår förvaltningen att förelägga om ett vite om 20 tkr. Plan- och byggchefen informerar under sammanträdet att Samhällsbyggnadsförvaltningen har efter platsbesök konstaterat att rättelse har skett. sunderlag Skrivelse Samhällsbyggnadsförvaltningen. beslutar, avseende överträdelse av PBL (2010:900) att förelägga ägaren till fastigheten Kalkgraven 10 att vidta rättelse avseende uppfört plank i tomtgräns enligt skrivelse från Samhällsbyggnadsförvaltningen, samt om föreläggandet inte följs förpliktas fastighetsägaren att utge ett vite om 20 tkr. beslutar, avseende överträdelse av plan- och bygglagen, att avskriva ärendet då rättelse har skett enligt föreläggande. Enligt tjänsteskrivelse

TRELLEBORGS KOMMUN. Innehåll. Protokoll 1 (25)

TRELLEBORGS KOMMUN. Innehåll. Protokoll 1 (25) Protokoll 1 (25) Mötesdatum Innehåll 95 Val av justerare samt tid och plats 96 Information från Samhällsbyggnadsförvaltningen 97 Information om projekt Utveckla Anderslöv - 2013PB0634 98 Yttrande över

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN. Protokoll 1 (15) Plats och tid Sessionssalen, Rådhuset, kl 18.00-19.20

TRELLEBORGS KOMMUN. Protokoll 1 (15) Plats och tid Sessionssalen, Rådhuset, kl 18.00-19.20 Protokoll 1 (15) Plats och tid Sessionssalen, Rådhuset, kl 18.00-19.20 ande Ledamöter Patrik Holmberg (C), ordförande Johnny Nilsson (S) Bertil Ohlsson (MP) Gerd Klein (S) Göran Gärtner (M) Tommy Hedin

Läs mer

Plats och tid Sessionssalen, Rådhuset, kl 13.30-18.40

Plats och tid Sessionssalen, Rådhuset, kl 13.30-18.40 Protokoll 1 (42) Plats och tid Sessionssalen, Rådhuset, kl 13.30-18.40 ande Ledamöter Patrik Holmberg (C), ordförande Johnny Nilsson (S) 264-294, 296-297, Jäv 295 Ismet Dedic (S) för Johnny Nilsson (S)

Läs mer

Plats och tid Sessionssalen, Rådhuset, kl 13.00-17.40

Plats och tid Sessionssalen, Rådhuset, kl 13.00-17.40 Protokoll 1 (29) Plats och tid Sessionssalen, Rådhuset, kl 13.00-17.40 ande Ledamöter Patrik Holmberg (C) Ismet Dedic (S) för Johnny Nilsson (S) 18-38 Rickard Johansson (C) för Johnny Nilsson (S) 39-43

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN. Innehåll. Protokoll 1 (33)

TRELLEBORGS KOMMUN. Innehåll. Protokoll 1 (33) Protokoll 1 (33) Mötesdatum Innehåll 110 Information från Samhällsbyggnadsförvaltningen 111 Information om Trelleborgs Åar Vattenundersökningar 2013 112 Information om ändringsförslag i PBL från och med

Läs mer

Plats och tid Sessionssalen, Rådhuset, kl 13.00-17.00

Plats och tid Sessionssalen, Rådhuset, kl 13.00-17.00 Protokoll 1 (28) Plats och tid Sessionssalen, Rådhuset, kl 13.00-17.00 ande Ledamöter Övriga deltagare Ersättare Patrik Holmberg (C), ordförande Johnny Nilsson (S) Bertil Ohlsson (MP) Gerd Klein (S) Göran

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden 2013-09-25

TRELLEBORGS KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden 2013-09-25 Samhällsbyggnadsnämnden 2013-09-25 Protokoll 12(15) 211 Yttrande samråd enligt Esbokonventionen om miljökonsekvensbeskrivning för fast förbindelse över Fehmarn Bält Dnr SBN 2013-MH1406 Ärendebeskrivning

Läs mer

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist PROTOKOLL Plats och tid Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30 Beslutande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Manne Wallström (MP) Lasse Bergqvist (FP) Övriga deltagande

Läs mer

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M)

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 09.05 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (38)

TRELLEBORGS KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (38) Protokoll 1 (38) Mötesdatum Innehåll 8 Information från Samhällsbyggnadsförvaltningen 9 Information om arbetsmiljöansvar på Samhällsbyggnadsförvaltningen 10 Reviderad verksamhetsplan för 2015-2017 - 2015S0002

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2043-2054 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45.

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Evert Johansson, s, ordförande Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen kl 16:00 Beslutande Övriga deltagare (S) Magnus Nyström, ordförande (S) Leif Danielsson (S) Anna-Karin Lundström (S) Kjell Lidman (S) Tomas Eklund (S) Isabella

Läs mer

Plats och tid Sessionssalen, Rådhuset, kl 14.00-18.10

Plats och tid Sessionssalen, Rådhuset, kl 14.00-18.10 Protokoll 1 (28) Plats och tid Sessionssalen, Rådhuset, kl 14.00-18.10 ande Ledamöter Patrik Holmberg (C), ordförande Johnny Nilsson (S) Bertil Ohlsson (MP) Gerd Klein (S) Göran Gärtner (M) 121-132 Olof

Läs mer

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2178-2183 Sekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2005-12-15 1(12) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund 2005-12-15 kl 15.00 15.35 Beslutande Roland Larsson (c) ordförande Bengt Averin (s) Lennart Lindvall

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för mötet: Gruppmöten Föredragande Samling kl 09.00 vid kommunhusets entré för besiktning av ärende nr 2. Tisdagen den 31 oktober 2006. Sammanträde

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN. Protokoll 1 (35)

TRELLEBORGS KOMMUN. Protokoll 1 (35) Protokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, Rådhuset, kl 13.00-16.10 ande Ledamöter Patrik Holmberg (C), ordförande, ej 13 Christine Stafström (MP) för P Holmberg (C) 13 pga jäv Johnny Nilsson (S) Bertil

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00-11.10 Beslutande Övriga deltagande Birgit Åhlund (C), ordförande Jan Kerbosch (M) Anette Håkansson (FP)

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81 BYGGNADSNÄMNDEN 2010-11-09 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 14.00 15.25 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Katarina Rosenlund-Svensson

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2041-2047 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-15.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Stefan Åström (S) Eva Svensson (S) Eva Ryman

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2249-2254 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2117-2123 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2183-2189 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2288-2291 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2036-2040 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2034-2041 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN. Innehåll. Protokoll 1 (27)

TRELLEBORGS KOMMUN. Innehåll. Protokoll 1 (27) Protokoll 1 (27) Mötesdatum Innehåll 164 Information från Samhällsbyggnadsförvaltningen 165 Informationsärende Processer till Kundtjänst från Samhällsbyggnadsförvaltningen 166 Information om Rapport samordnat

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Plats och tid Torsdagen den 6 februari 2014 kl 14.00-16.20, ajournering kl 15.00-15.15 och 15.50-16.00, i Gruesalen, Bjuv Beslutande Ledamöter

Plats och tid Torsdagen den 6 februari 2014 kl 14.00-16.20, ajournering kl 15.00-15.15 och 15.50-16.00, i Gruesalen, Bjuv Beslutande Ledamöter 1 Plats och tid Torsdagen den 6 februari 2014 kl 14.00-16.20, ajournering kl 15.00-15.15 och 15.50-16.00, i Gruesalen, Bjuv ande Ledamöter Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) Alf Persson (S)

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare 2013-01-28 i Kommunhuset. Martin Gustavsson (C) - ordförande Henrik Nilsson (M) - 1:e vice ordförande Bjarne Daa (S)

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen 13:30 14:30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Torsten Johansson, ordförande Kent Lodesjö Ann-Charlotte Pihl-Larson Gunilla

Läs mer

Tommy Karlsson. Birgitta Luoto Calinge Lindberg Björn Johansson Tomas Sohlgren. Björn Wintler. Ferry Hagi Lena Karlsson Aronsson Evert Melander

Tommy Karlsson. Birgitta Luoto Calinge Lindberg Björn Johansson Tomas Sohlgren. Björn Wintler. Ferry Hagi Lena Karlsson Aronsson Evert Melander 1(10) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid Kommunhuset rum Hävringe kl 13.15-14.25 Beslutande Inge Ståhlgren Tommy Karlsson Sten Nordlander (M) Birgitta Luoto Calinge Lindberg Björn Johansson

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

Plats och tid Sessionssalen, Rådhuset, kl 13.00-16.15

Plats och tid Sessionssalen, Rådhuset, kl 13.00-16.15 Protokoll 1 (29) Plats och tid Sessionssalen, Rådhuset, kl 13.00-16.15 ande Ledamöter Övriga deltagare Ersättare Patrik Holmberg (C), ordförande Johnny Nilsson (S) Bertil Ohlsson (MP) Gerd Klein (S) Göran

Läs mer

Plats och tid Sessionssalen, Rådhuset, kl 13.00-16.45

Plats och tid Sessionssalen, Rådhuset, kl 13.00-16.45 Protokoll 1 (22) Plats och tid Sessionssalen, Rådhuset, kl 13.00-16.45 ande Ledamöter Patrik Holmberg (C) Johnny Nilsson (S) Bertil Ohlsson (MP) Gerd Klein (S) Göran Gärtner (M) Tommy Hedin (SD) Nils Svensson

Läs mer

Torsdagen den 15 augusti 2013, kl i Gruesalen, Bjuv

Torsdagen den 15 augusti 2013, kl i Gruesalen, Bjuv 1(13) Plats och tid ande Ledamöter Torsdagen den 15 augusti 2013, kl 14.00-15.45 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) Alf Persson (S) Olle Lundgren (S) Stig Lundblad (M) Niels

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden 1(15) Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2013-11-11 - i Kommunhuset klockan 15.00. Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Nilsson (M) - 1:e vice ordförande, ej 109 Ursel

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Haffragården Kölsillre, tisdagen den 26 september 2006 OBS se nedan Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Borgsjöbyn 8:13,

Läs mer

1 Stubberud 1:36 - ändring av detaljplan för Stubberud fritidshusområde. 2 Takenetorp 1:51 - Ansökan om strandskyddsdispens MBN 13/34

1 Stubberud 1:36 - ändring av detaljplan för Stubberud fritidshusområde. 2 Takenetorp 1:51 - Ansökan om strandskyddsdispens MBN 13/34 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-06-11 PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 11 juni 2013, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE 1 Stubberud 1:36 - ändring av detaljplan för Stubberud

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum Samhällsbyggnadsutskottet 2013 11 18 1 (8) Plats och tid: Astrakanen, kommunkontoret i Båstad kl 13.00 14.55. Beslutande: Thomas Andersson (FP), ordförande Pelle Höglund (M), ledamot

Läs mer

Rolf-Arne Söderlund. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämndens förvaltning

Rolf-Arne Söderlund. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämndens förvaltning 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Sunne, klockan 13.00 15.30 Paragrafer Beslutande Anders Folkesson (C) Elisabeth Karlsson (C) Arne Olsson (M), ordförande Maria Widlund (M) Emanuel Olsson (FP) Conny

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl. 15.00 16.30 BESLUTANDE LEDAMÖTER Björn Tolen (C), ordförande Kent Wallin (M), vice ordförande Eilert Karlsson (S) Maj-Britt Pihlström

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Sida (23) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (23) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-02 1 (23) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2024-2034

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg-, trafik- och räddningsnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30-15.10 Beslutande Övriga deltagare Malin Olsson (C) tjg ers för Håkan Andersson (C) Leif Hägg (M), ordförande Emil Fennstam (SD)

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.30 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Elise Radanova

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-24 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2223-2228 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2104-2109 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13)

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 februari 2009, kl. 18.00-19.25 Beslutande Roland Parneving (m) ordförande Otto Andreasson (s) Bengt Claesson (m) Maja

Läs mer

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Leif Askeröd (C), Ordförande Björn Tholén (M), Vice ordförande Thomas Grönberg (S) Eilert Carlsson (S) Kenneth

Läs mer

NR ÄRENDE DNR. 2 Information till nämnden MBN 16/24. 3 Delårsbokslut med prognoser per MBN 16/55

NR ÄRENDE DNR. 2 Information till nämnden MBN 16/24. 3 Delårsbokslut med prognoser per MBN 16/55 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2016-09-20 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 20 september 2016, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA NR ÄRENDE DNR 1 Information om solcellsanläggningar

Läs mer

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) Rolf Mårtensson (M) Ola Lorentzson (SD)

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) Rolf Mårtensson (M) Ola Lorentzson (SD) 1(10) Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.40 Beslutande Ledamöter Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) Rolf Mårtensson (M) Ola Lorentzson

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Beslutande: Göran Olsson (c) Göran Lindgren (m) Göran Frisk (s) Margareta Holm (mp) Rune Larsson

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (34)

TRELLEBORGS KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (34) Protokoll 1 (34) Mötesdatum Innehåll 96 Information från Samhällsbyggnadsförvaltningen 97 Information om arbetsmiljöansvar på Samhällsbyggnadsförvaltningen 98 Information om samråd, förvaltningsplan, åtgärdsprogram,

Läs mer

31Medborgarförslag angående Folkets Park

31Medborgarförslag angående Folkets Park 157 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-01-09 31Medborgarförslag angående Folkets Park Dnr KF 2012/0102 Sammanfattning Ulf Berggren har föreslagit att Folkparksbyggnaden

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Byggnadsnämnden. Innehåll 2015-10-14. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Byggnadsnämnden. Innehåll 2015-10-14. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Byggnadsnämnden Sammanträdesdag 2015-10-14 Innehåll 65 Godkännande av ärendelista... 94 66 Anmälan av delegationsbeslut... 95 67 Delgivningar... 96 68 Detaljplan för Bosebygd 1:485 m.fl. (Duvgatan 5-9)

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S)

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2016-05-10 1(17) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-14.00 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-08-27 1(24) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-08-27 1(24) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-08-27 1(24) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-15.00 Beslutande Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63 1(8) Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 12.00 Beslutande Ledamöter Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej 60-63 Rolf Mårtensson (M) Rickard

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2055-2058 Sekreterare Madeleine

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Bygg- och Miljönämnden Administrativa avdelningen

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Bygg- och Miljönämnden Administrativa avdelningen 1 (9) Plats och tid Silen, 13.30 14.30 Beslutande Övriga närvarande Bengt-Olof Lorentzon, Ordförande (KD) Åke Nilsson, V Ordförande (S) Anders Västsäter (KD) Bertil Andersson (C) Karl-Erik Andersson (C)

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (13) Paragrafer 24-34 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 14.45 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2259 Sekreterare

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2016-05-23 1(6) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2016-05-23 kl. 13.00 14.30 Paragrafer 42-43, omedelbar justering Utses att justera Roland Johansson (M) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2020-2028 Sekreterare A-C Utter

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46 == Samhällsbyggnadsnämnden 43-46 Samhällsbyggnadsnämnden Sida 2 Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 43 Ny översiktsplan för Alingsås kommun,samt begäran om tilläggsanslag för framtagandet av densamma

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 1 (13) Paragrafer 36-45 Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen kl. 15.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga kl 14.30 Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson Henrik Nilsson Bjarne Daa Åke Sjörin Ursel Brogcrantz ers för Kenth Johansson 1-2 Gert Ljunggren ers

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2013-2015 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-20 1 (23) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Organ Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Kenneth Nordberg (V) Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Erik Johannesson miljöinspektör 60-63

Kenneth Nordberg (V) Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Erik Johannesson miljöinspektör 60-63 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 10.05 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-09 1 [10] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 10.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Sida (19) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (19) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-06-01 1 (19) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2154-2164

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Martin Äng (C)

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) Diarienummer 2015-10-29 KS 2015/1041 Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.15 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2014-06-11 1 (6) Plats och tid Folkets Hus, Lilla Intiman, klockan 13.00 13.55 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Sara

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2198-2203 Sekreterare

Läs mer

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS Plats och tid Beslutande Anna Eliasson l Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2294-2302 Sekreterare Carina Viberg Ordförande Anna Eliasson Justerande

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-16.00 Ajournering kl. 14.40-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

Karl-Johan Nybell (C), vice Eva Hiort (M) Maarit Nordmark (FP) Per-Olof Håkansson (FP) Iwona Sjölie (KD) Mikael Adersteg (MP), andre vice

Karl-Johan Nybell (C), vice Eva Hiort (M) Maarit Nordmark (FP) Per-Olof Håkansson (FP) Iwona Sjölie (KD) Mikael Adersteg (MP), andre vice Sammanträdesdatum 1(6) Plats och tid Enebybergs gård, kl. 18.45 19.46 Paragrafer 55 59 Beslutande Torsten Sjögren (M), ordförande Ersättare Karl-Johan Nybell (C), vice Eva Hiort (M) ordförande Artimis

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-06-18 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.30 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2029-2035 Sekreterare Madeleine

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-10-09 1(8) Plats och tid Gemaket, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 15.00 16.20 Beslutande Ledamöter Lars Brofalk (C), ordf Madeleine Nyström (M) Bengt Lidbäck (FP) Jarl Teljstedt (KD) Jan Lannefelt

Läs mer

Fågelsjö 2015-05-21 08:30. John Nyman

Fågelsjö 2015-05-21 08:30. John Nyman PROTOKOLL Plats och tid Fågelsjö 2015-05-21 08:30 Beslutande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Lasse Bergqvist (FP) Anita Haglund (S) ersättare Övriga deltagande Helena Olovsdotter Haglund

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida (14)

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida (14) 2016-08-23 1(14) Plats och tid Norrtull kl. 13:30 14:50 Beslutande Barbro Axelsson (S), ordförande Sofia Karlsson (S) Pertti Rolöf (S) Bengt Olsson (C) ersätter Sven Callenberg (C) Michael Karlsson (M)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2189-2197 Sekreterare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2018-2019 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer