Plats och tid Sessionssalen, Rådhuset, kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats och tid Sessionssalen, Rådhuset, kl 13.00-17.10"

Transkript

1 Protokoll 1 (47) Plats och tid Sessionssalen, Rådhuset, kl ande Ledamöter Patrik Holmberg (C), ordförande Johnny Nilsson (S), ej 46 pga jäv Rickard Johansson (C) för Johnny Nilsson 46 pga jäv Bertil Ohlsson (MP),vice ordförande Gerd Klein (S) Göran Gärtner (M) Tommy Hedin (SD) Nils Svensson (M) Sten Björk (S) Rickard Johansson (C) för Sten Björk Tord Larsson (M) Ismet Dedic (S) för Birgitta Almroth (S) Olof Blennhede (FP) för Vakant (FP) Jan Larsson (SD) Bo Appelgren (KD) för Jan-Erik Larsson (KD) Mona H Andersson (S) för Ulf Lindquist (S) Övriga deltagare Ersättare Rickard Johansson (C) 27-45, Gunilla Folkesson (M) Ken Karlsson (SD) Lars Raneke (M) Victoria Ahlberg (S) Bengt Gunnarsson (SÖS) Tjänstemän Utses att justera Rune Brandt, förvaltningschef SBF Ann-Katrin Sandelius, plan- och byggchef Anders Lusth, mätningschef, Mät & Karta Sandra Gustafsson, miljöchef, Cathrine Ek, avdelningschef Hållbar utveckling Monica Sjölin, ekonom, Greger Ragnarsson, byggnadsinspektör, Frida Lindkvist, miljöinspektör, Pernilla Nilsson, bygglovsarkitekt, 41 Nils Svensson (M) och Johnny Nilsson (S), Gerd Klein (S) 46 Justeringens plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Sekreterare Bodil Olsson Trelleborg3000, v 1.0, Ordförande Justerare Patrik Holmberg (C) Nils Svensson (M) Johnny Nilsson (S) Gerd Klein (S) 46

2 Protokoll 2 (47) BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ, sammanträdesdatum för anslags uppsättande för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Samhällsbyggnadsförvaltningen Underskrift Bodil Olsson

3 Protokoll 3 (47) 27 Föredragningslista Ett nytt ärende tillkommer Ansökan om bygglov för att placera tak på atriumgård på Slånbäret 3. Föredragningslistan fastställs enligt följande: Information 1. ( 28) Information från Samhällsbyggnadsförvaltningen 2. ( 29) Information Slutrapport LONA Klagstorp skapande av grönområde Allmänna ärenden 3. ( 30) Begäran om ombudgetering 4. ( 31) Årsanalys ( 32) Verksamhetsplan 2014 Administrationen 6. ( 33) Verksamhetsplan 2014 Hållbar utveckling 7. ( 34) Verksamhetsplan 2014 Miljö 8. ( 35) Verksamhetsplan 2014 Mät & Karta 9. ( 36) Yttrande över remiss medborgarförslag Utveckla Dalköpingeåns dalgång 10. ( 37) Yttrande över remiss medborgarförslag Hur infart till hamnen ska planeras i etapper 11. ( 38) Yttrande över remiss medborgarförslag Där land blir strand 12. ( 39) Yttrande över remiss Fördjupning av Översiktsplan för Trelleborgs stad 2025 Miljöärenden 13. ( 40) Riktlinjer för tillståndsprövning vid ansökan om yrkesmässig spridning av kemiska bekämpningsmedel inom Trelleborgs kommuns vattenskyddsområden Bygglovsärenden ( 41) Punkt ( 42) Utredning avseende överträdelse av plan- och bygglagen inom Kalkgraven ( 43) Utredning avseende överträdelse av plan- och bygglagen inom Kalkgraven ( 44) Utredning avseende överträdelse av plan- och bygglagen inom Mården ( 45) Ansökan om tidsbegränsat bygglov i 5 år för parkering på Bävern ( 46) Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på Ömaden 1:3 19. ( 47) Ansökan om förhandsbesked för enbostadshus på Maglarp 57: ( 48) Ansökan om tidsbegränsat bygglov för uppställning av försäljningsvagn på Östra Torp 20;21 i hamnområdet för Smygehus 21. ( 49) Ansökan om bygglov för plank runt uteservering på Östra Torp 20:21

4 Protokoll 4 (47) Forts ( 50) Ansökan om strandskyddsdispens för uppställning av försäljningsvagn och plank runt befintlig uteservering på Östra Torp 20:21 (del av fastigheten) 23. ( 51) Ansökan om bygglov för tillbyggnad av Smygefisk o rökeri AB på Östra Torp 20: ( 52) Ansökan om strandskyddsdispens för tillbyggnad av Smygefisk o rökeri AB på Östra Torp 20: ( 41) Ansökan om bygglov för väsentligt ändrat ändamål på Oden ( 53) Ansökan om bygglov för ombyggnad av terrass med skärmtak på Lilla Beddinge 24:247 26a. ( 54) Ansökan om bygglov för att placera tak på atriumgård på Slånbäret 3 Detaljplanärenden 27. ( 55) Begäran om detaljplan för fastigheterna Vannhögsskolan 1 och Lillevång 1, Trelleborg 28. ( 56) Begäran om ändring av detaljplan 148, Svartesjö, Dalköpinge 6:15 mfl, Trelleborg 29. ( 57) Begäran om detaljplan för del av fastigheten Mellanköpinge 11: ( 58) Begäran om avslut av detaljplan Gertrudsgården 1 mfl Gertrudsgården, Trelleborg 31. ( 59) om samråd för del av Västervång 2:25 mfl Trygghetens hus, Trelleborg Rapporter, information 32. ( 60) Rapporter, informationer Delegationsbeslut 33. ( 61) Delegationsbeslut

5 Protokoll 5 (47) 28 Information från Samhällsbyggnadsförvaltningen Sammanträdet inleds med en tyst minut för nyligen avlidne Eimer Mårtensson (FP). Samhällsbyggnadschefen lämnar aktuell information från förvaltningen, samt redogör för en uppföljning av nämndens/förvaltningens ekonomiska situation. beslutar att notera informationen till protokollet.

6 Protokoll 6 (47) 29 Information Slutrapport LONA Klagstorp skapande av grönområde Avdelningschef för Hållbar utveckling, Samhällsbyggnadsförvaltningen, berättar om slutrapporten för Lokala Naturvårdsprojektet Klagstorp skapande av grönområde, hur man omvandlat före detta ARV tomten i Klagstorp till naturområdet Grönan. beslutar att notera informationen till protokollet.

7 Protokoll 7 (47) 30 Begäran om ombudgetering Dnr SBN 2014-A0010 Ekonom för redovisar i skrivelse en begäran om ombudgetering av medel avseende LONA-projekt och Biogassys (LIFE). sunderlag Skrivelse med bilaga från Ekonom för Samhällsbyggnadsförvaltningen. beslutar att hos Kommunfullmäktige begära ombudgetering av drift enligt skrivelse beslutar att hos Kommunfullmäktige begära ombudgetering av drift enligt skrivelse Kommunfullmäktige Ekonom

8 Protokoll 8 (47) 31 Årsanalys Dnr SBN 2014-A0007 Samhällsbyggnadsförvaltningen har sammanställt årsanalys för verksamhetsåret Förvaltningschefen föredrar ärendet under sammanträdet. sunderlag Årsanalys beslutar att godkänna Årsanalys Yrkanden Johnny Nilsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. beslutar att godkänna Årsanalys SBF Lgr

9 Protokoll 9 (47) 32 Verksamhetsplan 2014 Administrationen Dnr SBN 2014-A0011 Samhällsbyggnadsförvaltningens Administration har tagit fram en verksamhetsplan för sunderlag Verksamhetsplan 2014 Administrationen. beslutar att godkänna Verksamhetsplan 2014 Administrationen. beslutar att godkänna Verksamhetsplan 2014 Administrationen. SBF Lgr

10 Protokoll 10 (47) 33 Verksamhetsplan 2014 Hållbar utveckling Dnr SBN 2014-HU0012 Samhällsbyggnadsförvaltningens avdelning Hållbar utveckling har tagit fram en verksamhetsplan för sunderlag Verksamhetsplan 2014 Hållbar utveckling. beslutar att godkänna Verksamhetsplan 2014 Hållbar utveckling. beslutar att godkänna Verksamhetsplan 2014 Hållbar utveckling. SBF Lgr

11 Protokoll 11 (47) 34 Verksamhetsplan 2014 Miljö Dnr SBN 2014-MH0430 Samhällsbyggnadsförvaltningens avdelning Miljö har tagit fram en verksamhetsplan för 2014 med tillhörande Tillsynsplan Miljöbalken 2014 och Kontrollplan Livsmedel sunderlag Verksamhetsplan 2014 Miljö med Tillsynsplan Miljöbalken 2014 och Kontrollplan Livsmedel beslutar att godkänna Verksamhetsplan 2014 Miljö med tillhörande Tillsynsplan Miljöbalken 2014 och Kontrollplan Livsmedel beslutar att godkänna Verksamhetsplan 2014 Miljö med tillhörande Tillsynsplan Miljöbalken 2014 och Kontrollplan Livsmedel SBF Lgr

12 Protokoll 12 (47) 35 Verksamhetsplan 2014 Mät & Karta Dnr SBN 2014-MK0022 Samhällsbyggnadsförvaltningens avdelning Mät & Karta har tagit fram en verksamhetsplan för sunderlag Verksamhetsplan 2014 Mät & Karta. beslutar att godkänna Verksamhetsplan 2014 Mät & Karta. beslutar att godkänna Verksamhetsplan 2014 Mät & Karta. SBF Lgr

13 Protokoll 13 (47) 36 Yttrande över remiss medborgarförslag Utveckla Dalköpingeåns dalgång Dnr SBN 2013-HU0057 Kommunfullmäktige har för yttrande översänt ett medborgarförslag Utveckla Dalköpingeåns dalgång. I skrivelse lämnar Hållbar utveckling, Samhällsbyggnadsförvaltningen, förslag på yttrande. I sammanfattningen i yttrandet framgår det att visst underlag för restaurering av Dalköpingeån finns sedan tidigare. Kommunen måste snart påbörja arbetet med åtgärder för att nå god ekologisk status i ån 2027, vilket krävs enligt Vattenmyndighetens fastställda åtgärdsprogram. I budgetprocessen inför 2015 kommer medel att äskas för att med Tullstorpsån som förebild, komma igång med åtgärdsarbete även längs andra vattendrag i kommunen. Vid en eventuell framtida ringled bör naturvärdena längs Dalköpingeån värnas, och omfattande kompensatoriska åtgärder krävas vid en dragning längs ån. sunderlag Skrivelse , Hållbar utveckling, Samhällsbyggnadsförvaltningen. beslutar att översända till Kommunstyrelsen skrivelse från Hållbar utveckling såsom nämndens yttrande i ärendet. Yrkanden Bengt Gunnarsson (SÖS) yrkar avslag på förvaltningens förslag till beslut. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden har beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut. Bengt Gunnarsson (SÖS) uttalar ett särskilt yttrande, som även lämnas skriftligt, vilket återges i sin helhet i slutet av denna paragraf. Bertil Ohlsson (MP) begär och får lämna en protokollsanteckning, vilken återges i sin helhet i slutet av denna paragraf. beslutar att översända till Kommunstyrelsen skrivelse från Hållbar utveckling såsom nämndens yttrande i ärendet. Särskilt yttrande Särskilt yttrande mot s beslut Yttrande över remiss medborgarförslag - Utveckla Dalköpingeåns dalgång. Söderslättspartiet reserverar sig mot beslutet där man utgår från att ringväg skall dras

14 Protokoll 14 (47) Forts 36 över och längs med Dalköpingeåns nedre dalgång. Reservation gäller också skrivningarna om kompensatoriska åtgärder för att minska ringvägens ingrepp i Dalköpingeån samt att balanseringsprincipen kan behöva tillämpas om negativ påverkan inte kan undvikas, minimeras eller kompenseras på plats så skall nya värden försöka skapas på annan plats. Söderslättspartiet menar att FÖPs förslag till ringvägsdragning över och längs Dalköpingeåns dalgång medför att områdets framtida utvecklingspotential (likt Tullstorpsån) går om intet. Ingreppet i området är omöjligt att kompensera med åtgärder på annan plats. FÖP borde istället visa på en aktiv bevarandeplan och utveckling av naturtillgången Dalköpingeåns dalgång. Söderslättspartiet Bengt Gunnarsson Protokollsanteckning Protokollsanteckning till s möte Punkt 9 Dalköpingeån med dess unika dalgång är en av kommunens mest intressanta vattendrag och som har ett stort värde inte enbart för dess nuvarande status utan även för dess tidiga historia långt tillbaka i tiden. Hela området är fyllt med unika lämningar av tidiga boplatser. Miljöpartiet instämmer till fullo att området måste bevaras utan skövling av kortsiktiga vinster av olika slag. I Dalköpingeåns övre lopp har tidigare gjorts försök att anlägga våtmarker på lämpliga platser men där man tyvärr inte funnits kostnadstäckning för de nu gällande bidragen p.g.a. att schaktningskostnaderna oftast blivit för höga samt att bidrag från kommunen inte kunnat erhållas. I själva den nedre dalgången finns ännu möjligheter att skapa våtmarker som är till gagn för såväl för natur som minimering av kommande översvämningsproblem. Dalköpingeåns nedre lopp är av stort intresse för såväl natur som rekreation och turism. Om vi verkligen önskar att utveckla turism i vår kommun är det av betydelse att dess unika natur bevaras. Det torde vara mycket svårt om inte omöjligt att tillföra s.k. kompensatoriska åtgärder eftersom såväl kostnader som dess historiska värden inte går att återskapa. i Trelleborg. Bertil Ohlsson Vice ordförande Ledamot för miljöpartiet Kommunstyrelsen senast 10 mars 2014 Hållbar utveckling

15 Protokoll 15 (47) 37 Yttrande över remiss medborgarförslag Hur infart till hamnen ska planeras i etapper Dnr SBN 2013-PB0696 Kommunfullmäktige har för yttrande översänt till medborgarförslag Hur infart till hamnen skall planeras i etapper. I skrivelse lämnar Plan & Bygg, Samhällsbyggnadsförvaltningen, ett förslag till yttrande. Av skrivelsen framgår det att i samtliga översiktsplaner som de senaste decennierna har fastställts av Kommunfullmäktige, har en ringväg norr om staden ansetts vara den sammantaget bästa lösningen för stadens utveckling. En ringväg runt om staden fastställdes även i den gällande översiktsplanen för Trelleborgs kommun Kommunstyrelsen beslutade i slutet av 2011 att uppdra åt Tekniska nämnden att genomföra en förstudie av ringvägar norr om Trelleborgs centralort. En förstudie har genomförts och har presenterats för Kommunstyrelsen. Under redovisningen framkom det att den yttre ringvägen bör utföras i enlighet med översiktsplanens intentioner och således placeras utanför kontinentbanan i sin östra del och ansluta till Dalaleden vid industriområde Nio-E, där hamnbolaget har planer på att uppföra ett truckcenter för all hamntrafik. Kommunstyrelsen beslutade att uppdra åt Tekniska nämnden att fortsätta utveckla alternativen på yttre ringväg i nära samarbete, Trelleborgs hamn AB och styrgruppen för fördjupning av översiktsplanen och därvid beakta behov av hamninfarter och Truck/logistikcenter. Detta arbete är pågående i en åtgärdsvalsstudie där infartsfrågan diskuteras tillsammans med statliga instanser. sunderlag Skrivelse från Plan & Bygg, Samhällsbyggnadsförvaltningen. beslutar att till Kommunstyrelsen överlämna skrivelse från Plan & Bygg såsom nämndens yttrande i ärendet. Yrkanden Bengt Gunnarsson (SÖS) yrkar avslag på förvaltningens förslag till beslut. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden har beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut. Bengt Gunnarsson (SÖS) uttalar ett särskilt yttrande, som även lämnas skriftligt, vilket återges i sin helhet i slutet av denna paragraf. Patrik Holmberg (C) begär och får lämna en protokollsanteckning, vilken återges i sin helhet i slutet av denna paragraf. Bertil Ohlsson (MP) reserverar sig mot beslutet och lämnar en skriftlig reservation, som återges i sin helhet i slutet av denna paragraf.

16 Protokoll 16 (47) Forts 37 beslutar att till Kommunstyrelsen överlämna skrivelse från Plan & Bygg såsom nämndens yttrande i ärendet. Särskilt yttrande Särskilt yttrande mot s beslut Yttrande över remiss medborgarförslag - Hur infart till hamnen skall planeras i etapper. Söderslättspartiet reserverar sig mot nämndens beslut att fortsättningsvis och ensidigt förorda förslaget i FÖP om yttre ringväg med hamninfart från öster. Medborgarförslagets alternativ med etappvis uppgradering av västlig infart är väl värt att utreda i pågående åtgärdsvalsstudier särskilt i beaktande av vad Länsstyrelsen och Trafikverket tydligt yttrat och refuserat FÖPs förslag till ringväg/ringled. Söderslättspartiet Bengt Gunnarsson Reservation Reservation till s beslut vid mötet Punkt 10 I förvaltningens förslag till yttrande har man anfört att KF s förslag till lösande av hamnens kommunikation till bl.a. E6 är att anlägga en stor och med stor miljöpåverkan ringväg kring Trelleborgs östra del. Det finns många anledningar varför man inte löser kommande kommunikationsproblem på detta sätt. Beträffande hamnens landsvägstrafik med omvärlden föreslog miljöpartiet i sitt yttrande till 1989-års översiktsplan att det är av stor vikt att hamnen som är en viktig resurs för vår kommun kommer att ge problem i framtiden om vi inte ser till att utvidga hamnen kraftigt åt sydväst eftersom annars skulle innerstaden drabbas av bl.a. kraftiga miljöproblem. De inre delarna skulle i framtiden vara öppna för mindre trafik, kustsjöfart samt fiske och fritidsbåtar. Vi föreslog då att kommunikationen med hamnen skulle ske via befintlig E6 men att den efter Albäck skulle ledas ut till blivande hamnområde utan att själva staden skulle drabbas av luftföroreningar och buller. Vid varje nytt tillfälle då hamnfrågan var uppe på diskussion har miljöpartiet framfört denna åsikt. Mot vår åsikt beslöt KF att bortse från kommande miljöproblem och framförallt klimatproblem som egentligen är det tyngst vägande skälet som blir alltmer uppenbart för många. Dagens problem är hur vi bäst löser landsvägskommunikationen med hamnen till år Stadens egen kommunikation med omvärlden har framförallt kommunen stort ansvar för. För alla de som för sitt arbete måste pendla måste kommunen ge goda valmöjligheter ur såväl ekologisk som ekonomisk synpunkt. Detta sker bl.a. genom att kollektivtrafiken utbyggs med pågatåg m.m. Denna punkt berör vilken landsvägstrafik man kan förvänta sig år 2030 och som sker via vår hamn. Det är vår övertygelse att myndigheterna i god tid har insett att vi måste hushålla mycket kraftigt med vår energiomsättning. För tyngre gods kommer spårbunden trafik att prioriteras. Även för persontrafik via landsväg kommer det att ske stora förändringar. Som exempel kan nämnas att flera nuvarande personbilstransporter med en person per bil i jämförelse med järnväg i dagens situation förbrukar enormt mycket mera energi än sårbunden trafik. Så stor skillnad som 80 kwh/100 km för bil i förhållande till 1 plats i fullsatt tåg som förbrukar 3-4 kwh/100 km per sittplats. Sannolikt förbättras

17 Protokoll 17 (47) Forts 37 värdena för bilar efter hand men skillnaderna kommer även år 2030 att tala för att bilismen kraftigt kommer att reduceras eftersom nödvändiga energiresurser ur hållbarhetsperspektivet saknas. Vår kunskap om temporära högvatten i Östersjön har inte minskat med åren. Alltmera talar för att en västlig infart till hamnen även skulle kunna utgöra en barriär som hindrar att våra västliga stadsdelar att översvämmas vid högvatten i Östersjön. En mycket stor del av västliga Trelleborg ligger under 3 m öh. När det inträffar har vi kanske endast 2-3 dagar på oss att bemöta översvämningsproblemet. När vi lägger ner stora summor för vår infrastuktur är det viktigt att vi utnyttjar dessa optimalt för att bevara en hållbar kommuns utveckling. Hur man exakt utformar en västlig infart måste noggrant undersökas eftersom barriäreffekten mot havet måste erhållas. Bertil Ohlsson Miljöpartiet Trelleborg Vice ordförande. Protokollsanteckning Centerpartiet vidhåller våra ståndpunkter avseende ringväg i enlighet med vår reservation i ÖP2010. Patrik Holmberg Kommunstyrelsen senast 10 mars 2014 Plan & Bygg

18 Protokoll 18 (47) 38 Yttrande över remiss medborgarförslag Där land blir strand Dnr SBN 2014-PB0011 Kommunfullmäktige har för yttrande översänt ett medborgarförslag Där land blir strand, i vilken förslagsställaren föreslår ett 50 meter brett parkstråk mellan fotbollsplanen väster om Trelleborgs Golfklubb och naturreservatet Maglarps sandtag, samt ett utsiktstorn och ett café vid fotbollsplanen och ett utsiktstorn vid naturreservatet. I skrivelse lämnar Plan & Bygg, Samhällsbyggnadsförvaltningen, ett förslag till yttrande. Av skrivelsen framgår det bland annat att Samhällsbyggnadsförvaltningen ställer sig generellt sett positiv till en utökning av grönområden för att höja natur- och rekreationsvärden i Trelleborg, men detta är inget prioriterat grönstråk. Att fylla ut längs strandlinjen strider mot gällande strandskydd, liksom att uppföra byggnader. Samhällsbyggnadsförvaltningen ser inga hinder för utsiktstorn vid naturreservatet, men kommunen kommer inte att driva ett genomförande av ett sådant. sunderlag Skrivelse från Plan & Bygg,Samhällsbyggnadsförvaltningen. beslutar att till Kommunstyrelsen översända skrivelse från Plan & Bygg såsom nämndens yttrande i ärendet. beslutar att till Kommunstyrelsen översända skrivelse från Plan & Bygg såsom nämndens yttrande i ärendet. Kommunstyrelsen senast 10 mars 2014 Plan & Bygg

19 Protokoll 19 (47) 39 Yttrande över remiss Fördjupning av Översiktsplan för Trelleborgs stad 2025 Dnr SBN 2013-PB0563 Kommunstyrelsen har översänt Fördjupning av översiktsplan för Trelleborgs stad 2025 till för yttrande. I skrivelse lämnar Samhällsbyggnadsförvaltningen ett förslag till yttrande. I detta framgår det att man är positivt inställd till den fördjupade översiktsplanen. Kommunen har saknat ett tydligt helhetsdokument, som visare hur staden är tänkt att fungera i framtiden. Det är positivt att man nu har en helhetsbild att ta ställning till och sträva efter i utvecklingen av staden. Man anser också att de synpunkter som lämnat in under samrådet har tillgodosetts, och har i detta skede inget att erinra. sunderlag Skrivelse från Plan & Bygg, Samhällsbyggnadsförvaltningen. beslutar att till Kommunstyrelsen överlämna redovisade synpunkter enligt skrivelse från Plan & Bygg. Yrkanden Bengt Gunnarsson (SÖS) yrkar avslag på förvaltningens förslag till beslut. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut. Bengt Gunnarsson (SÖS) uttalar ett särskilt yttrande, som även lämnas skriftligt, vilket återges i sin helhet i slutet av denna paragraf. Bertil Ohlsson (MP) begär och får lämna en protokollsanteckning, vilken återges i sin helhet i slutet av denna paragraf. beslutar att till Kommunstyrelsen överlämna redovisade synpunkter enligt skrivelse från Plan & Bygg. Särkilt yttrande Särskilt yttrande mot s beslut Fördjupning av Översiktsplan för Trelleborgs stad 2025-Remissyttrande Söderslättspartiet reserverar sig mot s beslut att inte ha någon erinran över förslaget till Fördjupning av Översiktsplan Söderslättspartiet menar att FÖP 2025 i sin nuvarande form på flertalet områden inte är genomförbar och saknar betydelsefulla förslag på andra områden. Planen bör omarbetas innan den blir föremål för antagande. Se Yttrande från Söderslättspartiet avseende samrådsförslag till fördjupad översiktsplan Trelleborg Söderslättspartiet Bengt Gunnarsson

20 Protokoll 20 (47) Forts 39 Protokollsanteckning Protokollsanteckning till s möte Punkt 12. Betr. miljöpartiets synpunkter till FÖP ber jag att få hänvisa till vårt yttrande till KS. Bertil Ohlsson Miljöpartiet Trelleborg Kommunstyrelsen senast 10 mars 2014 Plan & Bygg

21 Protokoll 21 (47) 40 Riktlinjer för tillståndsprövning vid ansökan om yrkesmässig spridning av kemiska bekämpningsmedel inom Trelleborgs kommuns vattenskyddsområden Dnr SBN 2014-MH0490 Vatten är vårt viktigaste livsmedel, skyddet av grundvattnet utgör därför en stor del i det nationella miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet. Ett väl skyddat grundvattnet är även viktigt för att uppnå Vattendirektivets krav på god kemisk och kvantitativ status. För att skydda Trelleborgs kommuns grundvattentäkter har tre vattenskyddsområden inrättats. Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av kemiska bekämpningsmedel (SNFS 1997:2) måste markägare och lantbrukare som vill använda sig av bekämpningsmedel inom ett vattenskyddsområde söka tillstånd för detta hos kommunens nämnd för miljöfrågor då det utan tillstånd gäller ett förbud mot yrkesmässig användning. Förbudet mot yrkesmässig användning av kemiska bekämpningsmedel återfinns även i de vattenskyddsföreskrifter från 2004 som gäller för Trelleborgs kommuns tre vattenskyddsområden. I skrivelse föreslår Miljö, Samhällsbyggnadsförvaltningen, riktlinjer för tillståndsprövning vid ansökan om yrkesmässig spridning av kemiska bekämpningsmedel inom Trelleborgs kommuns vattenskyddsområde. sunderlag Skrivelse från Miljö, Samhällsbyggnadsförvaltningen. Reviderad skrivelse från Miljö, Samhällsbyggnadsförvaltningen. Ystad-Österlenregionens miljöförbund, sammanträdesprotokoll Naturvårdsverkets författningssamling, Naturvårdsverkets allmänna råd 5 juni SBN mål och riktlinjer för spridning av kemiska bekämpningsmedel i Trelleborgs kommun, beslutar att anta föreslagna riktlinjer för tillståndsprövning vid ansökan om yrkesmässig spridning av kemiska bekämpningsmedel inom Trelleborgs kommuns vattenskyddsområden. Yrkanden Bertil Ohlsson (MP) begär och får lämna en protokollsanteckning, vilken återges i sin helhet i slutet av denna paragraf. beslutar att anta föreslagna riktlinjer för tillståndsprövning vid ansökan om yrkesmässig spridning av kemiska bekämpningsmedel inom Trelleborgs kommuns vattenskyddsområden, enligt skrivelse från Miljö, Samhällsbyggnadsförvaltningen.

22 Protokoll 22 (47) Forts 40 Protokollsanteckning Protokollsanteckning till s möte Punkt 13. Dessa riktlinjer borde vi egentligen föreslagit för många år sedan. Det är av stor betydelse att vi värnar om vårt grundvatten för vår framtida dricksvattenförsörjning. Att i en skyddszon ha ett totalförbud av användning av kemiska bekämpningsmedel är av stor vikt. Eftersom det även kommer att påverka jordbruket i stor utsträckning är det väsentligt att kompensationsåtgärder för minskad avkastning kommer till stånd. Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel vilket vi måste värna om. Dricksvatten av hög kvalitet måste få kosta men kostnaden kan inte enkelt övervältas på olika markägare. Vår miljöbalk säger emellertid att alla verksamhetsutövare måste ta sitt eget ansvar för verksamheten och detta gäller givetvis i hög utsträckning även för den som använder kemiska bekämpningsmedel. I vårt arbetsutskott i SBN har vi diskuterat alternativa sätt att utnyttja jordbruksmarken inom den inre skyddszonen. Eftersom högkvalitativt dricksvatten betingar ett högt pris bör det inte vara omöjligt att kunna genomföra ett totalt bekämpningsförbud på den inre skyddszonen. Alternativa odlingssystem måste kommunen bidra till. Detta är inte något som sker av sig själv. Kommunen måste själv på olika sätt bidra till att den biomassa som kan odlas inom skyddszonen får en rimlig avkastning och detta måste starta i tid för att kompensationskostnaderna skall kunna hållas på en låg nivå. Bertil Ohlsson, Miljöpartiet Trelleborg Enligt tjänsteskrivelsen

23 Protokoll 23 (47) 41 Ansökan om bygglov för väsentligt ändrat ändamål på Oden 29 Dnr SBN 2014-PB0074 Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit emot en ansökan om bygglov för ändrad användning på fastigheten Oden 29 i Trelleborg. Ansökan innebär att för del av fastigheten ändras användning från handel till förskoleverksamhet. Fastigheten ligger inom område som omfattas av detaljplan A24A (A24) från 1924 (1955). Ansökan innebär ingen avvikelse från gällande detaljplan. Enligt Samhällsbyggnadsförvaltningen lever ansökan upp till Bildningsförvaltningens krav på lokal för förskola. Lokalen är även anpassad enligt tillgänglighetskraven. sunderlag Skrivelse från Plan & Bygg, Samhällsbyggnadsförvaltningen. Reviderad skrivelse , från Plan & Bygg, Samhällsbyggnadsförvaltningen. beslutar att bevilja bygglov för väsentlig ändring av ändamål i enlighet med bygglovshandlingarna. Yrkanden Johnny Nilsson (S) begär ajournering av mötet för överläggning inom partigruppen. Mötet ajourneras i 15 minuter. Johnny Nilsson (S) yrkar att nämnden ska bevilja tidsbegränsat bygglov i fem år. Johnny Nilsson (S) yrkar även att förvaltningen får i uppdrag att ta fram en plan för miljön vid förskolor/skolor i likhet med Malmö stads Utemiljö vid förskolor i Malmö ett verktyg för planering, utformning och bygglovgranskning. Bengt Gunnarsson (SÖS) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. Patrik Holmberg (C), Bertil Ohlsson (MP) och Göran Gärtner (M) bifaller Johnny Nilssons yrkande om tidsbegränsat bygglov i fem år. Göran Gärtner (M) bifaller Johnny Nilssons yrkande om att ta fram en plan för miljön, med förtydligande att vid framtagandet, ska förvaltningen göra detta i samarbete med berörda aktörer. Patrik Holmberg (C) begär och får lämna en protokollsanteckning, vilken återges i sin helhet i slutet av denna paragraf. Ordföranden ställer förvaltningens förslag till beslut mot Johnny Nilssons yrkande om tillfälligt bygglov, och finner att nämnden har beslutat om tillfälligt bygglov i fem år. Ordföranden ställer därefter proposition på Johnny Nilssons tilläggsyrkande, och finner att nämnden beslutat bifalla detta med förtydligande att detta görs i samarbete med berörda aktörer.

24 Protokoll 24 (47) Forts 41 beslutar att bevilja tidsbegränsat bygglov i fem år, till och med , för väsentlig ändring av ändamål i enlighet med bygglovshandlingarna, samt att uppdra åt Samhällsbyggnadsförvaltningen att tillsammans med berörda aktörer ta fram en plan för miljön vid förskolor/skolor i likhet med Malmö stads riktlinje. Protokollsanteckning Jag är inte bekväm med de förutsättningar som ges de upp åt trettio barn på förskolan, dels den yttre miljön dels den inre då den är både ganska mörk, mindre än de mått som kommunen annars har som inriktning vid etablering av nya förskolor. Men då bildningsförvaltningen och bildningsnämnden med eftertryck hävdar att denna lokal är både bra och lämplig får jag böja mig för denna kunskap. Jag förutsätter att de har "barnets bästa" för ögonen i detta ärende. Patrik Holmberg Ordförande (C) Enligt tjänsteskrivelse Bildningsförvaltningen

25 Protokoll 25 (47) 42 Utredning avseende överträdelse av plan- och bygglagen inom Kalkgraven 10 Dnr SBN 2013-PB0247 Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit emot en anmälan avseende plank uppfört i tomtgränsen. Samhällsbyggnadsförvaltningen har vid platsbesök konstaterat att planket som avses i anmälan är för högt, och att rättelse måste ske genom att sänka planket till murens befintliga höjd inom sikttriangeln. Om rättelse avseende höjden på planket inte vidtagits innan , föreslår förvaltningen att förelägga om ett vite om 20 tkr. Plan- och byggchefen informerar under sammanträdet att Samhällsbyggnadsförvaltningen har efter platsbesök konstaterat att rättelse har skett. sunderlag Skrivelse Samhällsbyggnadsförvaltningen. beslutar, avseende överträdelse av PBL (2010:900) att förelägga ägaren till fastigheten Kalkgraven 10 att vidta rättelse avseende uppfört plank i tomtgräns enligt skrivelse från Samhällsbyggnadsförvaltningen, samt om föreläggandet inte följs förpliktas fastighetsägaren att utge ett vite om 20 tkr. beslutar, avseende överträdelse av plan- och bygglagen, att avskriva ärendet då rättelse har skett enligt föreläggande. Enligt tjänsteskrivelse

Plats och tid Sessionssalen, Rådhuset, kl 13.00-17.00

Plats och tid Sessionssalen, Rådhuset, kl 13.00-17.00 Protokoll 1 (28) Plats och tid Sessionssalen, Rådhuset, kl 13.00-17.00 ande Ledamöter Övriga deltagare Ersättare Patrik Holmberg (C), ordförande Johnny Nilsson (S) Bertil Ohlsson (MP) Gerd Klein (S) Göran

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN. Protokoll 1 (35)

TRELLEBORGS KOMMUN. Protokoll 1 (35) Protokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, Rådhuset, kl 13.00-16.10 ande Ledamöter Patrik Holmberg (C), ordförande, ej 13 Christine Stafström (MP) för P Holmberg (C) 13 pga jäv Johnny Nilsson (S) Bertil

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare 2013-01-28 i Kommunhuset. Martin Gustavsson (C) - ordförande Henrik Nilsson (M) - 1:e vice ordförande Bjarne Daa (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46 == Samhällsbyggnadsnämnden 43-46 Samhällsbyggnadsnämnden Sida 2 Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 43 Ny översiktsplan för Alingsås kommun,samt begäran om tilläggsanslag för framtagandet av densamma

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga kl 14.30 Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson Henrik Nilsson Bjarne Daa Åke Sjörin Ursel Brogcrantz ers för Kenth Johansson 1-2 Gert Ljunggren ers

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Beslutande: Göran Olsson (c) Göran Lindgren (m) Göran Frisk (s) Margareta Holm (mp) Rune Larsson

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Leif Askeröd (C), Ordförande Björn Tholén (M), Vice ordförande Thomas Grönberg (S) Eilert Carlsson (S) Kenneth

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 1 (13) Paragrafer 36-45 Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen kl. 15.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv. Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S)

Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv. Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) Alf

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30-15.30 Ajournering 14.45-15.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Leif Johansson (S), tjg ersättare för Ulla

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-16.00 Ajournering kl. 14.40-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2259 Sekreterare

Läs mer

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande 1-5 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 08.00 16.00 Beslutande Övriga deltagare Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

31Medborgarförslag angående Folkets Park

31Medborgarförslag angående Folkets Park 157 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-01-09 31Medborgarförslag angående Folkets Park Dnr KF 2012/0102 Sammanfattning Ulf Berggren har föreslagit att Folkparksbyggnaden

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.30 Ajournering kl 14.30-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Olof Röstin (M), ordförande Leif Johansson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 1(13) Tid och plats 2015-05-25 - Kommunhuset klockan 13.15-14.30 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Johansen (M) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - andre vice ordförande Övriga

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutande Anna Eliasson tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer Sekreterare Carina Viberg Ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10) 2013-11-25 1 (10) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 25 november 2013, klockan 14.00 14.35 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Datum 2012-03-28. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden

Datum 2012-03-28. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2012-03-28 Sida 1(9) Plats och tid Kommunalhuset, sammanträdesrum Hörnet, kl 09.00-11.30 Beslutande Ledamöter Anne Carlqvist Fors (S), ordförande Kari Räihä (V) Krister Eklund

Läs mer

Byggnadsnämnden. Eirik Langjord (FP) Hans Engstrand (KD) Per-Olof Westerberg (S)

Byggnadsnämnden. Eirik Langjord (FP) Hans Engstrand (KD) Per-Olof Westerberg (S) Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet Klockan 8.30-8.45 Beslutande Övriga närvarande Ledamöter Lars Stranne (M), ordförande Alf Olofsson (S), vice ordförande Ove Svan (M)

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN. Innehåll. Protokoll 1 (42)

TRELLEBORGS KOMMUN. Innehåll. Protokoll 1 (42) Protokoll 1 (42) Mötesdatum Innehåll 62 Val av justerare samt tid och plats 63 Information från Samhällsbyggnadsförvaltningen 64 Information parkeringsstrategi för Trelleborgs stad - 2013PB0681 65 Information

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Eva Forssell (S), ersättare för Stefan Åström

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (10) Paragrafer 96-103 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 13.00 15.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900); SFS 2014:477 Utkom från trycket den 13 juni 2014 utfärdad den 5 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om plan-

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.10 Ajournering kl. 14.10-14.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v

Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Plats och tid Beslutande Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg, kp Övriga

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6) Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6) Plats och tid Beslutande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 9.00 10.20 Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér (S) Lars Johnson (M)

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens presidium

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens presidium 1 (14) Paragrafer 1-12 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sammanträdesrum 1, kl. 13.00 ande Övriga närvarande Torsten Johansson, ordförande Kent Lodesjö Jesper Hansen Göran Lönnqvist, stadsarkitekt Roger

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35-

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35- Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Miljökontoret, Köping, kl 14.00 16.45 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Arne Hedkvist (S) ersättare

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-12-03, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD) Staffan Leufvèn, (C) Tore Sjö, (S) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1 Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1 Plats och tid Folkets Hus-baren, Charlottenberg kl 13 00 16 00 Beslutande Övriga deltagare Ola Dahlström (FP) ordförande Kari Andersson (M) ledamot

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1(10) Plats och tid Beslutande Ersättare Miljö- och byggförvaltningen, i samband med nämndens resa Kl. 09.30-11.00 Inga-Lill Engdahl (C) Kjell Åke Nottemark (M) ordf Sten Johansson (M)

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers.

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers. 140609 Plats och tid Stadshuset Sal B, Måndagen den 9 juni 2014, kl 13.30-16.30 Ledamöter och ersättare Beslutande Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina

Läs mer

Largen, Alceahuset, Äkersberga. Enligt bifogad närvarolista. Ann-Christine Furustrand 2015-09-29-2015-10-19. Kommunstyrelsen 2015-09-28

Largen, Alceahuset, Äkersberga. Enligt bifogad närvarolista. Ann-Christine Furustrand 2015-09-29-2015-10-19. Kommunstyrelsen 2015-09-28 0 Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen Tid Plats Närvarande Utses att justera, I 1:2 Måndagen den 28 september 2015, kl 15.00-16.30 Largen, Alceahuset, Äkersberga Enligt bifogad närvarolista

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (8) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2015-04-20 Sida 1 (9)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2015-04-20 Sida 1 (9) Planutskott Sammanträdesdatum 2015-04-20 Sida 1 (9) Plats och tid Beslutande Lilla Sessionsalen kl. 9:00-10:35 Katja Larsson (S), ordförande Lars Johnson (M), 1:e vice ordförande Bo Lindquist (V) Lars-Anders

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (16)

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (16) Protokoll 1 (16) Mötesdatum Innehåll 11 Val av justerare samt datum, tid och plats för justering 12 Informationsärenden 13 Delegationsärenden 14 Anmälningsärenden 15 Övrigt 16 Årsanalys 2013 17 Uppföljning

Läs mer

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 18.30-19.52 Paragrafer 47-57 ande Gösta Eberstein (m) ordförande Eva Wretman (m) Bertil Salomonsson (m) Peter Sjöblom

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Gubbängen 1:1, Tallkrogen

Gubbängen 1:1, Tallkrogen Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Bygglovsavdelningen Sida 1 (16) 2014-09-18 Handläggare Isra Hussein Telefon 08-508 27 150 Till Stadsbyggnadsnämnden Ansökan om bygglov för uppförande av 30 meter

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05 1 (14) Paragrafer 97-108 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 14.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

Plats och tid Centrumhuset, Henån, kl. 08.15-12.00, 13.00-16.00

Plats och tid Centrumhuset, Henån, kl. 08.15-12.00, 13.00-16.00 Plats och tid Centrumhuset, Henån, kl. 08.15-12.00, 13.00-16.00 Beslutande Bo Andersson, ej 98 Einar Jansson Lotta Bäckberg, tjg ersättare Lars Edström Ingemar Martinsson, ej 105 Hans Stevander kl. 08.15-14.30

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Tekniska nämnden

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Tekniska nämnden 2014-10-22 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Harriesalen, 22 oktober 2014, klockan 19.00 19.55 ande Övriga deltagande Johan Ericsson (M), ordförande Sofia Lindblom (M) Larserik Johansson (S) Tommy Almström

Läs mer

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58 SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:30 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Jan Magnusson (FP), tjänstgörande ordförande Christer Hansson (S) Lars Lindström (M) Bertil Påhlsson (M)

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-09 Sida 1 (8)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-09 Sida 1 (8) Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-09 Sida 1 (8) Plats och tid Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, kl. 17.00 19.00 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Carl-Olof Landgren

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 27 augusti 2015 kl 9.00 9.20. Beslutande John Sundström (S), ordförande Sten-Åke Nilsson

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 08.30 10.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Marcus Zadenius (FP) tjänstgörande ersättare för Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30

Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30 Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30 Beslutande Övriga deltagare Alf Michelsen (M) ordförande Lennart Månsson (M) 1:e

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet kl. 13.00-15.15 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09.

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun kl 13.00 16.00 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Lars Henriksson(fpl) Margaretha

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-04-23

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-04-23 Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2015-04-23 Ärendelista 40. Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2015 41. Remiss av förbättringsområden och ambitioner i handlingsprogram för skydd mot

Läs mer

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 13 augusti 2013, kl. 15.00-16.45 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 13 augusti 2013, kl. 15.00-16.45 BESLUTANDE PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 13 augusti 2013, kl. 15.00-16.45 ANDE LEDAMÖTER Leif Askeröd (C), Ordförande Björn Tholén (M), Vice ordförande Thomas Grönberg (S) Miriam Tolvanen (FP) ÖVRIGA EJ TJG

Läs mer

Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) David Westlund (S) ersättare Håkan Larsson (MP) ersättare Fredrik Ottesen (SD) ersättare

Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) David Westlund (S) ersättare Håkan Larsson (MP) ersättare Fredrik Ottesen (SD) ersättare Sammanträdesprotokoll Sida 1 (8) Plats och tid Stadshuset, 14.00-14.45 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) Henrik Wöhlecke (M) Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

Anibal Rojas Jourquera (KD) Sara Ibrahim (FP) Ann-Catrin Wikblad (S) Katarina Hansson, förvaltningschef

Anibal Rojas Jourquera (KD) Sara Ibrahim (FP) Ann-Catrin Wikblad (S) Katarina Hansson, förvaltningschef Sammanträde Plats och tid Sammanträdesrum Kasen, mötet börjar kl. 9:00 Ajournering kl. 9:20 9:26 samt 11:05-11:19 Ledamöter Johan Wiktorsson (M) Ordförande Monica Bang Lindberg (FP) 1:e vice ordförande

Läs mer

DOM 2014-02-25 Stockholm

DOM 2014-02-25 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060101 DOM 2014-02-25 Stockholm Mål nr P 8495-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-08-26 i mål nr P 469-13, se bilaga

Läs mer

Individnämndens protokoll 2015-04-14

Individnämndens protokoll 2015-04-14 Datum: Tisdagen den 14 april 2015 Tid: 17.00 19.30 Plats: Familjecentralen, Ekaråsen Justeringsdag: Onsdagen den 15 april 2015 Paragrafer: 27-34 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2012-04-12 1 (10)

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2012-04-12 1 (10) Sidnr 1 (10) Plats och sammanträdestid Tekniska förvaltningens sammanträdesrum kl 08.00-09.40 Beslutare Ulf Gustafsson (s), 29-30, 32-36 Peter Sövig (stp) Pierre Gillerstedt (m) Rune Sandin (c) Hans-Robert

Läs mer

Lennart Sjödin. Sekreterare... Paragrafer 107-152. Diana Börjesdotter Olsson... 148, omedelbart justerad. Ordförande... Christina Embretsen

Lennart Sjödin. Sekreterare... Paragrafer 107-152. Diana Börjesdotter Olsson... 148, omedelbart justerad. Ordförande... Christina Embretsen PROTOKOLL Datum Plats och tid Beslutande Brandstation, Molinsgatan 2, Ljusdal. Kl 09.30 14.30 Christina Embretsen, ordförande (s) Lennart Sjödin, 1:e vice ordförande (c) Ulla-Britt Gidemalm 2:e vice ordförande

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 25 juni 2015 kl 9.00 10.25. Beslutande Anders Burman (S), ordförande Erik Grähs (V),

Läs mer

Kommunhuset, Överrsten Måndagen den 9 mars 2015 kl 18:00 21:30

Kommunhuset, Överrsten Måndagen den 9 mars 2015 kl 18:00 21:30 2015-03-09 1 (14) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset, Överrsten Måndagen den 9 mars 2015 kl 18:00 21:30 Hanna Ershytt (C), ordförande Marianne Ragntoft (S), 1:e vice ordf Ingemar Kristensson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning 2015-06-15 1(15) Plats och tid Sammanträdesrummet Salen vån 1 Alvesta 2015-06-15 kl. 13.00-15.00 Justerade paragrafer 18-24 Beslutande Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Monica Phil (C) 19-24 jäv 18 Anita Thörn

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 1 (26) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2460-2484 Sekreterare Ordförande

Läs mer

Börje Karlsson, C Kenneth Rosén, V 11-14 Lennart Odengrund, C Britt Wireland Sorpola, S ersättare för Kenneth Rosén, V 15-16

Börje Karlsson, C Kenneth Rosén, V 11-14 Lennart Odengrund, C Britt Wireland Sorpola, S ersättare för Kenneth Rosén, V 15-16 Sammanträdesprotokoll 1(10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred, kl. 09.00-12.15 Beslutande Lennart Davidsson, KD Runa Petersson, KD Ulf Larsson, C Agneta Malmquist, S Konny Bogren, S Martin Rydén, S

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30.

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. 11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. ande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare: Ulla Börjesson (s) ordförande

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid KS-salen, kl 13.15-14.45 ande Andreas Trygg (V) ordförande Behxhet Ukelli (S) Ingalill Hedblom (S) Gina Lisegran (S) ersättare Abdul Qorbani (S) ersättare Birgitta

Läs mer

Sekreterare. Val av justerande: Doris Brunstorp och Mats Lithner. Ärende Beteckning Sida

Sekreterare. Val av justerande: Doris Brunstorp och Mats Lithner. Ärende Beteckning Sida Kungörelse Kommunfullmäktige 2012-12-06 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-12-17 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98 2015-04-28 1(9) Plats och tid Päronsalen kl. 14:00-15:50 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Fredrik Bengtsson (S) Christoffer Karlsson (MP) ersätter Per-Arne Andersson (V) Linda Strand (S) Lisa Malm

Läs mer