Plats och tid Sessionssalen, Rådhuset, kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats och tid Sessionssalen, Rådhuset, kl 13.00-17.10"

Transkript

1 Protokoll 1 (47) Plats och tid Sessionssalen, Rådhuset, kl ande Ledamöter Patrik Holmberg (C), ordförande Johnny Nilsson (S), ej 46 pga jäv Rickard Johansson (C) för Johnny Nilsson 46 pga jäv Bertil Ohlsson (MP),vice ordförande Gerd Klein (S) Göran Gärtner (M) Tommy Hedin (SD) Nils Svensson (M) Sten Björk (S) Rickard Johansson (C) för Sten Björk Tord Larsson (M) Ismet Dedic (S) för Birgitta Almroth (S) Olof Blennhede (FP) för Vakant (FP) Jan Larsson (SD) Bo Appelgren (KD) för Jan-Erik Larsson (KD) Mona H Andersson (S) för Ulf Lindquist (S) Övriga deltagare Ersättare Rickard Johansson (C) 27-45, Gunilla Folkesson (M) Ken Karlsson (SD) Lars Raneke (M) Victoria Ahlberg (S) Bengt Gunnarsson (SÖS) Tjänstemän Utses att justera Rune Brandt, förvaltningschef SBF Ann-Katrin Sandelius, plan- och byggchef Anders Lusth, mätningschef, Mät & Karta Sandra Gustafsson, miljöchef, Cathrine Ek, avdelningschef Hållbar utveckling Monica Sjölin, ekonom, Greger Ragnarsson, byggnadsinspektör, Frida Lindkvist, miljöinspektör, Pernilla Nilsson, bygglovsarkitekt, 41 Nils Svensson (M) och Johnny Nilsson (S), Gerd Klein (S) 46 Justeringens plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Sekreterare Bodil Olsson Trelleborg3000, v 1.0, Ordförande Justerare Patrik Holmberg (C) Nils Svensson (M) Johnny Nilsson (S) Gerd Klein (S) 46

2 Protokoll 2 (47) BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ, sammanträdesdatum för anslags uppsättande för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Samhällsbyggnadsförvaltningen Underskrift Bodil Olsson

3 Protokoll 3 (47) 27 Föredragningslista Ett nytt ärende tillkommer Ansökan om bygglov för att placera tak på atriumgård på Slånbäret 3. Föredragningslistan fastställs enligt följande: Information 1. ( 28) Information från Samhällsbyggnadsförvaltningen 2. ( 29) Information Slutrapport LONA Klagstorp skapande av grönområde Allmänna ärenden 3. ( 30) Begäran om ombudgetering 4. ( 31) Årsanalys ( 32) Verksamhetsplan 2014 Administrationen 6. ( 33) Verksamhetsplan 2014 Hållbar utveckling 7. ( 34) Verksamhetsplan 2014 Miljö 8. ( 35) Verksamhetsplan 2014 Mät & Karta 9. ( 36) Yttrande över remiss medborgarförslag Utveckla Dalköpingeåns dalgång 10. ( 37) Yttrande över remiss medborgarförslag Hur infart till hamnen ska planeras i etapper 11. ( 38) Yttrande över remiss medborgarförslag Där land blir strand 12. ( 39) Yttrande över remiss Fördjupning av Översiktsplan för Trelleborgs stad 2025 Miljöärenden 13. ( 40) Riktlinjer för tillståndsprövning vid ansökan om yrkesmässig spridning av kemiska bekämpningsmedel inom Trelleborgs kommuns vattenskyddsområden Bygglovsärenden ( 41) Punkt ( 42) Utredning avseende överträdelse av plan- och bygglagen inom Kalkgraven ( 43) Utredning avseende överträdelse av plan- och bygglagen inom Kalkgraven ( 44) Utredning avseende överträdelse av plan- och bygglagen inom Mården ( 45) Ansökan om tidsbegränsat bygglov i 5 år för parkering på Bävern ( 46) Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på Ömaden 1:3 19. ( 47) Ansökan om förhandsbesked för enbostadshus på Maglarp 57: ( 48) Ansökan om tidsbegränsat bygglov för uppställning av försäljningsvagn på Östra Torp 20;21 i hamnområdet för Smygehus 21. ( 49) Ansökan om bygglov för plank runt uteservering på Östra Torp 20:21

4 Protokoll 4 (47) Forts ( 50) Ansökan om strandskyddsdispens för uppställning av försäljningsvagn och plank runt befintlig uteservering på Östra Torp 20:21 (del av fastigheten) 23. ( 51) Ansökan om bygglov för tillbyggnad av Smygefisk o rökeri AB på Östra Torp 20: ( 52) Ansökan om strandskyddsdispens för tillbyggnad av Smygefisk o rökeri AB på Östra Torp 20: ( 41) Ansökan om bygglov för väsentligt ändrat ändamål på Oden ( 53) Ansökan om bygglov för ombyggnad av terrass med skärmtak på Lilla Beddinge 24:247 26a. ( 54) Ansökan om bygglov för att placera tak på atriumgård på Slånbäret 3 Detaljplanärenden 27. ( 55) Begäran om detaljplan för fastigheterna Vannhögsskolan 1 och Lillevång 1, Trelleborg 28. ( 56) Begäran om ändring av detaljplan 148, Svartesjö, Dalköpinge 6:15 mfl, Trelleborg 29. ( 57) Begäran om detaljplan för del av fastigheten Mellanköpinge 11: ( 58) Begäran om avslut av detaljplan Gertrudsgården 1 mfl Gertrudsgården, Trelleborg 31. ( 59) om samråd för del av Västervång 2:25 mfl Trygghetens hus, Trelleborg Rapporter, information 32. ( 60) Rapporter, informationer Delegationsbeslut 33. ( 61) Delegationsbeslut

5 Protokoll 5 (47) 28 Information från Samhällsbyggnadsförvaltningen Sammanträdet inleds med en tyst minut för nyligen avlidne Eimer Mårtensson (FP). Samhällsbyggnadschefen lämnar aktuell information från förvaltningen, samt redogör för en uppföljning av nämndens/förvaltningens ekonomiska situation. beslutar att notera informationen till protokollet.

6 Protokoll 6 (47) 29 Information Slutrapport LONA Klagstorp skapande av grönområde Avdelningschef för Hållbar utveckling, Samhällsbyggnadsförvaltningen, berättar om slutrapporten för Lokala Naturvårdsprojektet Klagstorp skapande av grönområde, hur man omvandlat före detta ARV tomten i Klagstorp till naturområdet Grönan. beslutar att notera informationen till protokollet.

7 Protokoll 7 (47) 30 Begäran om ombudgetering Dnr SBN 2014-A0010 Ekonom för redovisar i skrivelse en begäran om ombudgetering av medel avseende LONA-projekt och Biogassys (LIFE). sunderlag Skrivelse med bilaga från Ekonom för Samhällsbyggnadsförvaltningen. beslutar att hos Kommunfullmäktige begära ombudgetering av drift enligt skrivelse beslutar att hos Kommunfullmäktige begära ombudgetering av drift enligt skrivelse Kommunfullmäktige Ekonom

8 Protokoll 8 (47) 31 Årsanalys Dnr SBN 2014-A0007 Samhällsbyggnadsförvaltningen har sammanställt årsanalys för verksamhetsåret Förvaltningschefen föredrar ärendet under sammanträdet. sunderlag Årsanalys beslutar att godkänna Årsanalys Yrkanden Johnny Nilsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. beslutar att godkänna Årsanalys SBF Lgr

9 Protokoll 9 (47) 32 Verksamhetsplan 2014 Administrationen Dnr SBN 2014-A0011 Samhällsbyggnadsförvaltningens Administration har tagit fram en verksamhetsplan för sunderlag Verksamhetsplan 2014 Administrationen. beslutar att godkänna Verksamhetsplan 2014 Administrationen. beslutar att godkänna Verksamhetsplan 2014 Administrationen. SBF Lgr

10 Protokoll 10 (47) 33 Verksamhetsplan 2014 Hållbar utveckling Dnr SBN 2014-HU0012 Samhällsbyggnadsförvaltningens avdelning Hållbar utveckling har tagit fram en verksamhetsplan för sunderlag Verksamhetsplan 2014 Hållbar utveckling. beslutar att godkänna Verksamhetsplan 2014 Hållbar utveckling. beslutar att godkänna Verksamhetsplan 2014 Hållbar utveckling. SBF Lgr

11 Protokoll 11 (47) 34 Verksamhetsplan 2014 Miljö Dnr SBN 2014-MH0430 Samhällsbyggnadsförvaltningens avdelning Miljö har tagit fram en verksamhetsplan för 2014 med tillhörande Tillsynsplan Miljöbalken 2014 och Kontrollplan Livsmedel sunderlag Verksamhetsplan 2014 Miljö med Tillsynsplan Miljöbalken 2014 och Kontrollplan Livsmedel beslutar att godkänna Verksamhetsplan 2014 Miljö med tillhörande Tillsynsplan Miljöbalken 2014 och Kontrollplan Livsmedel beslutar att godkänna Verksamhetsplan 2014 Miljö med tillhörande Tillsynsplan Miljöbalken 2014 och Kontrollplan Livsmedel SBF Lgr

12 Protokoll 12 (47) 35 Verksamhetsplan 2014 Mät & Karta Dnr SBN 2014-MK0022 Samhällsbyggnadsförvaltningens avdelning Mät & Karta har tagit fram en verksamhetsplan för sunderlag Verksamhetsplan 2014 Mät & Karta. beslutar att godkänna Verksamhetsplan 2014 Mät & Karta. beslutar att godkänna Verksamhetsplan 2014 Mät & Karta. SBF Lgr

13 Protokoll 13 (47) 36 Yttrande över remiss medborgarförslag Utveckla Dalköpingeåns dalgång Dnr SBN 2013-HU0057 Kommunfullmäktige har för yttrande översänt ett medborgarförslag Utveckla Dalköpingeåns dalgång. I skrivelse lämnar Hållbar utveckling, Samhällsbyggnadsförvaltningen, förslag på yttrande. I sammanfattningen i yttrandet framgår det att visst underlag för restaurering av Dalköpingeån finns sedan tidigare. Kommunen måste snart påbörja arbetet med åtgärder för att nå god ekologisk status i ån 2027, vilket krävs enligt Vattenmyndighetens fastställda åtgärdsprogram. I budgetprocessen inför 2015 kommer medel att äskas för att med Tullstorpsån som förebild, komma igång med åtgärdsarbete även längs andra vattendrag i kommunen. Vid en eventuell framtida ringled bör naturvärdena längs Dalköpingeån värnas, och omfattande kompensatoriska åtgärder krävas vid en dragning längs ån. sunderlag Skrivelse , Hållbar utveckling, Samhällsbyggnadsförvaltningen. beslutar att översända till Kommunstyrelsen skrivelse från Hållbar utveckling såsom nämndens yttrande i ärendet. Yrkanden Bengt Gunnarsson (SÖS) yrkar avslag på förvaltningens förslag till beslut. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden har beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut. Bengt Gunnarsson (SÖS) uttalar ett särskilt yttrande, som även lämnas skriftligt, vilket återges i sin helhet i slutet av denna paragraf. Bertil Ohlsson (MP) begär och får lämna en protokollsanteckning, vilken återges i sin helhet i slutet av denna paragraf. beslutar att översända till Kommunstyrelsen skrivelse från Hållbar utveckling såsom nämndens yttrande i ärendet. Särskilt yttrande Särskilt yttrande mot s beslut Yttrande över remiss medborgarförslag - Utveckla Dalköpingeåns dalgång. Söderslättspartiet reserverar sig mot beslutet där man utgår från att ringväg skall dras

14 Protokoll 14 (47) Forts 36 över och längs med Dalköpingeåns nedre dalgång. Reservation gäller också skrivningarna om kompensatoriska åtgärder för att minska ringvägens ingrepp i Dalköpingeån samt att balanseringsprincipen kan behöva tillämpas om negativ påverkan inte kan undvikas, minimeras eller kompenseras på plats så skall nya värden försöka skapas på annan plats. Söderslättspartiet menar att FÖPs förslag till ringvägsdragning över och längs Dalköpingeåns dalgång medför att områdets framtida utvecklingspotential (likt Tullstorpsån) går om intet. Ingreppet i området är omöjligt att kompensera med åtgärder på annan plats. FÖP borde istället visa på en aktiv bevarandeplan och utveckling av naturtillgången Dalköpingeåns dalgång. Söderslättspartiet Bengt Gunnarsson Protokollsanteckning Protokollsanteckning till s möte Punkt 9 Dalköpingeån med dess unika dalgång är en av kommunens mest intressanta vattendrag och som har ett stort värde inte enbart för dess nuvarande status utan även för dess tidiga historia långt tillbaka i tiden. Hela området är fyllt med unika lämningar av tidiga boplatser. Miljöpartiet instämmer till fullo att området måste bevaras utan skövling av kortsiktiga vinster av olika slag. I Dalköpingeåns övre lopp har tidigare gjorts försök att anlägga våtmarker på lämpliga platser men där man tyvärr inte funnits kostnadstäckning för de nu gällande bidragen p.g.a. att schaktningskostnaderna oftast blivit för höga samt att bidrag från kommunen inte kunnat erhållas. I själva den nedre dalgången finns ännu möjligheter att skapa våtmarker som är till gagn för såväl för natur som minimering av kommande översvämningsproblem. Dalköpingeåns nedre lopp är av stort intresse för såväl natur som rekreation och turism. Om vi verkligen önskar att utveckla turism i vår kommun är det av betydelse att dess unika natur bevaras. Det torde vara mycket svårt om inte omöjligt att tillföra s.k. kompensatoriska åtgärder eftersom såväl kostnader som dess historiska värden inte går att återskapa. i Trelleborg. Bertil Ohlsson Vice ordförande Ledamot för miljöpartiet Kommunstyrelsen senast 10 mars 2014 Hållbar utveckling

15 Protokoll 15 (47) 37 Yttrande över remiss medborgarförslag Hur infart till hamnen ska planeras i etapper Dnr SBN 2013-PB0696 Kommunfullmäktige har för yttrande översänt till medborgarförslag Hur infart till hamnen skall planeras i etapper. I skrivelse lämnar Plan & Bygg, Samhällsbyggnadsförvaltningen, ett förslag till yttrande. Av skrivelsen framgår det att i samtliga översiktsplaner som de senaste decennierna har fastställts av Kommunfullmäktige, har en ringväg norr om staden ansetts vara den sammantaget bästa lösningen för stadens utveckling. En ringväg runt om staden fastställdes även i den gällande översiktsplanen för Trelleborgs kommun Kommunstyrelsen beslutade i slutet av 2011 att uppdra åt Tekniska nämnden att genomföra en förstudie av ringvägar norr om Trelleborgs centralort. En förstudie har genomförts och har presenterats för Kommunstyrelsen. Under redovisningen framkom det att den yttre ringvägen bör utföras i enlighet med översiktsplanens intentioner och således placeras utanför kontinentbanan i sin östra del och ansluta till Dalaleden vid industriområde Nio-E, där hamnbolaget har planer på att uppföra ett truckcenter för all hamntrafik. Kommunstyrelsen beslutade att uppdra åt Tekniska nämnden att fortsätta utveckla alternativen på yttre ringväg i nära samarbete, Trelleborgs hamn AB och styrgruppen för fördjupning av översiktsplanen och därvid beakta behov av hamninfarter och Truck/logistikcenter. Detta arbete är pågående i en åtgärdsvalsstudie där infartsfrågan diskuteras tillsammans med statliga instanser. sunderlag Skrivelse från Plan & Bygg, Samhällsbyggnadsförvaltningen. beslutar att till Kommunstyrelsen överlämna skrivelse från Plan & Bygg såsom nämndens yttrande i ärendet. Yrkanden Bengt Gunnarsson (SÖS) yrkar avslag på förvaltningens förslag till beslut. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden har beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut. Bengt Gunnarsson (SÖS) uttalar ett särskilt yttrande, som även lämnas skriftligt, vilket återges i sin helhet i slutet av denna paragraf. Patrik Holmberg (C) begär och får lämna en protokollsanteckning, vilken återges i sin helhet i slutet av denna paragraf. Bertil Ohlsson (MP) reserverar sig mot beslutet och lämnar en skriftlig reservation, som återges i sin helhet i slutet av denna paragraf.

16 Protokoll 16 (47) Forts 37 beslutar att till Kommunstyrelsen överlämna skrivelse från Plan & Bygg såsom nämndens yttrande i ärendet. Särskilt yttrande Särskilt yttrande mot s beslut Yttrande över remiss medborgarförslag - Hur infart till hamnen skall planeras i etapper. Söderslättspartiet reserverar sig mot nämndens beslut att fortsättningsvis och ensidigt förorda förslaget i FÖP om yttre ringväg med hamninfart från öster. Medborgarförslagets alternativ med etappvis uppgradering av västlig infart är väl värt att utreda i pågående åtgärdsvalsstudier särskilt i beaktande av vad Länsstyrelsen och Trafikverket tydligt yttrat och refuserat FÖPs förslag till ringväg/ringled. Söderslättspartiet Bengt Gunnarsson Reservation Reservation till s beslut vid mötet Punkt 10 I förvaltningens förslag till yttrande har man anfört att KF s förslag till lösande av hamnens kommunikation till bl.a. E6 är att anlägga en stor och med stor miljöpåverkan ringväg kring Trelleborgs östra del. Det finns många anledningar varför man inte löser kommande kommunikationsproblem på detta sätt. Beträffande hamnens landsvägstrafik med omvärlden föreslog miljöpartiet i sitt yttrande till 1989-års översiktsplan att det är av stor vikt att hamnen som är en viktig resurs för vår kommun kommer att ge problem i framtiden om vi inte ser till att utvidga hamnen kraftigt åt sydväst eftersom annars skulle innerstaden drabbas av bl.a. kraftiga miljöproblem. De inre delarna skulle i framtiden vara öppna för mindre trafik, kustsjöfart samt fiske och fritidsbåtar. Vi föreslog då att kommunikationen med hamnen skulle ske via befintlig E6 men att den efter Albäck skulle ledas ut till blivande hamnområde utan att själva staden skulle drabbas av luftföroreningar och buller. Vid varje nytt tillfälle då hamnfrågan var uppe på diskussion har miljöpartiet framfört denna åsikt. Mot vår åsikt beslöt KF att bortse från kommande miljöproblem och framförallt klimatproblem som egentligen är det tyngst vägande skälet som blir alltmer uppenbart för många. Dagens problem är hur vi bäst löser landsvägskommunikationen med hamnen till år Stadens egen kommunikation med omvärlden har framförallt kommunen stort ansvar för. För alla de som för sitt arbete måste pendla måste kommunen ge goda valmöjligheter ur såväl ekologisk som ekonomisk synpunkt. Detta sker bl.a. genom att kollektivtrafiken utbyggs med pågatåg m.m. Denna punkt berör vilken landsvägstrafik man kan förvänta sig år 2030 och som sker via vår hamn. Det är vår övertygelse att myndigheterna i god tid har insett att vi måste hushålla mycket kraftigt med vår energiomsättning. För tyngre gods kommer spårbunden trafik att prioriteras. Även för persontrafik via landsväg kommer det att ske stora förändringar. Som exempel kan nämnas att flera nuvarande personbilstransporter med en person per bil i jämförelse med järnväg i dagens situation förbrukar enormt mycket mera energi än sårbunden trafik. Så stor skillnad som 80 kwh/100 km för bil i förhållande till 1 plats i fullsatt tåg som förbrukar 3-4 kwh/100 km per sittplats. Sannolikt förbättras

17 Protokoll 17 (47) Forts 37 värdena för bilar efter hand men skillnaderna kommer även år 2030 att tala för att bilismen kraftigt kommer att reduceras eftersom nödvändiga energiresurser ur hållbarhetsperspektivet saknas. Vår kunskap om temporära högvatten i Östersjön har inte minskat med åren. Alltmera talar för att en västlig infart till hamnen även skulle kunna utgöra en barriär som hindrar att våra västliga stadsdelar att översvämmas vid högvatten i Östersjön. En mycket stor del av västliga Trelleborg ligger under 3 m öh. När det inträffar har vi kanske endast 2-3 dagar på oss att bemöta översvämningsproblemet. När vi lägger ner stora summor för vår infrastuktur är det viktigt att vi utnyttjar dessa optimalt för att bevara en hållbar kommuns utveckling. Hur man exakt utformar en västlig infart måste noggrant undersökas eftersom barriäreffekten mot havet måste erhållas. Bertil Ohlsson Miljöpartiet Trelleborg Vice ordförande. Protokollsanteckning Centerpartiet vidhåller våra ståndpunkter avseende ringväg i enlighet med vår reservation i ÖP2010. Patrik Holmberg Kommunstyrelsen senast 10 mars 2014 Plan & Bygg

18 Protokoll 18 (47) 38 Yttrande över remiss medborgarförslag Där land blir strand Dnr SBN 2014-PB0011 Kommunfullmäktige har för yttrande översänt ett medborgarförslag Där land blir strand, i vilken förslagsställaren föreslår ett 50 meter brett parkstråk mellan fotbollsplanen väster om Trelleborgs Golfklubb och naturreservatet Maglarps sandtag, samt ett utsiktstorn och ett café vid fotbollsplanen och ett utsiktstorn vid naturreservatet. I skrivelse lämnar Plan & Bygg, Samhällsbyggnadsförvaltningen, ett förslag till yttrande. Av skrivelsen framgår det bland annat att Samhällsbyggnadsförvaltningen ställer sig generellt sett positiv till en utökning av grönområden för att höja natur- och rekreationsvärden i Trelleborg, men detta är inget prioriterat grönstråk. Att fylla ut längs strandlinjen strider mot gällande strandskydd, liksom att uppföra byggnader. Samhällsbyggnadsförvaltningen ser inga hinder för utsiktstorn vid naturreservatet, men kommunen kommer inte att driva ett genomförande av ett sådant. sunderlag Skrivelse från Plan & Bygg,Samhällsbyggnadsförvaltningen. beslutar att till Kommunstyrelsen översända skrivelse från Plan & Bygg såsom nämndens yttrande i ärendet. beslutar att till Kommunstyrelsen översända skrivelse från Plan & Bygg såsom nämndens yttrande i ärendet. Kommunstyrelsen senast 10 mars 2014 Plan & Bygg

19 Protokoll 19 (47) 39 Yttrande över remiss Fördjupning av Översiktsplan för Trelleborgs stad 2025 Dnr SBN 2013-PB0563 Kommunstyrelsen har översänt Fördjupning av översiktsplan för Trelleborgs stad 2025 till för yttrande. I skrivelse lämnar Samhällsbyggnadsförvaltningen ett förslag till yttrande. I detta framgår det att man är positivt inställd till den fördjupade översiktsplanen. Kommunen har saknat ett tydligt helhetsdokument, som visare hur staden är tänkt att fungera i framtiden. Det är positivt att man nu har en helhetsbild att ta ställning till och sträva efter i utvecklingen av staden. Man anser också att de synpunkter som lämnat in under samrådet har tillgodosetts, och har i detta skede inget att erinra. sunderlag Skrivelse från Plan & Bygg, Samhällsbyggnadsförvaltningen. beslutar att till Kommunstyrelsen överlämna redovisade synpunkter enligt skrivelse från Plan & Bygg. Yrkanden Bengt Gunnarsson (SÖS) yrkar avslag på förvaltningens förslag till beslut. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut. Bengt Gunnarsson (SÖS) uttalar ett särskilt yttrande, som även lämnas skriftligt, vilket återges i sin helhet i slutet av denna paragraf. Bertil Ohlsson (MP) begär och får lämna en protokollsanteckning, vilken återges i sin helhet i slutet av denna paragraf. beslutar att till Kommunstyrelsen överlämna redovisade synpunkter enligt skrivelse från Plan & Bygg. Särkilt yttrande Särskilt yttrande mot s beslut Fördjupning av Översiktsplan för Trelleborgs stad 2025-Remissyttrande Söderslättspartiet reserverar sig mot s beslut att inte ha någon erinran över förslaget till Fördjupning av Översiktsplan Söderslättspartiet menar att FÖP 2025 i sin nuvarande form på flertalet områden inte är genomförbar och saknar betydelsefulla förslag på andra områden. Planen bör omarbetas innan den blir föremål för antagande. Se Yttrande från Söderslättspartiet avseende samrådsförslag till fördjupad översiktsplan Trelleborg Söderslättspartiet Bengt Gunnarsson

20 Protokoll 20 (47) Forts 39 Protokollsanteckning Protokollsanteckning till s möte Punkt 12. Betr. miljöpartiets synpunkter till FÖP ber jag att få hänvisa till vårt yttrande till KS. Bertil Ohlsson Miljöpartiet Trelleborg Kommunstyrelsen senast 10 mars 2014 Plan & Bygg

21 Protokoll 21 (47) 40 Riktlinjer för tillståndsprövning vid ansökan om yrkesmässig spridning av kemiska bekämpningsmedel inom Trelleborgs kommuns vattenskyddsområden Dnr SBN 2014-MH0490 Vatten är vårt viktigaste livsmedel, skyddet av grundvattnet utgör därför en stor del i det nationella miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet. Ett väl skyddat grundvattnet är även viktigt för att uppnå Vattendirektivets krav på god kemisk och kvantitativ status. För att skydda Trelleborgs kommuns grundvattentäkter har tre vattenskyddsområden inrättats. Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av kemiska bekämpningsmedel (SNFS 1997:2) måste markägare och lantbrukare som vill använda sig av bekämpningsmedel inom ett vattenskyddsområde söka tillstånd för detta hos kommunens nämnd för miljöfrågor då det utan tillstånd gäller ett förbud mot yrkesmässig användning. Förbudet mot yrkesmässig användning av kemiska bekämpningsmedel återfinns även i de vattenskyddsföreskrifter från 2004 som gäller för Trelleborgs kommuns tre vattenskyddsområden. I skrivelse föreslår Miljö, Samhällsbyggnadsförvaltningen, riktlinjer för tillståndsprövning vid ansökan om yrkesmässig spridning av kemiska bekämpningsmedel inom Trelleborgs kommuns vattenskyddsområde. sunderlag Skrivelse från Miljö, Samhällsbyggnadsförvaltningen. Reviderad skrivelse från Miljö, Samhällsbyggnadsförvaltningen. Ystad-Österlenregionens miljöförbund, sammanträdesprotokoll Naturvårdsverkets författningssamling, Naturvårdsverkets allmänna råd 5 juni SBN mål och riktlinjer för spridning av kemiska bekämpningsmedel i Trelleborgs kommun, beslutar att anta föreslagna riktlinjer för tillståndsprövning vid ansökan om yrkesmässig spridning av kemiska bekämpningsmedel inom Trelleborgs kommuns vattenskyddsområden. Yrkanden Bertil Ohlsson (MP) begär och får lämna en protokollsanteckning, vilken återges i sin helhet i slutet av denna paragraf. beslutar att anta föreslagna riktlinjer för tillståndsprövning vid ansökan om yrkesmässig spridning av kemiska bekämpningsmedel inom Trelleborgs kommuns vattenskyddsområden, enligt skrivelse från Miljö, Samhällsbyggnadsförvaltningen.

22 Protokoll 22 (47) Forts 40 Protokollsanteckning Protokollsanteckning till s möte Punkt 13. Dessa riktlinjer borde vi egentligen föreslagit för många år sedan. Det är av stor betydelse att vi värnar om vårt grundvatten för vår framtida dricksvattenförsörjning. Att i en skyddszon ha ett totalförbud av användning av kemiska bekämpningsmedel är av stor vikt. Eftersom det även kommer att påverka jordbruket i stor utsträckning är det väsentligt att kompensationsåtgärder för minskad avkastning kommer till stånd. Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel vilket vi måste värna om. Dricksvatten av hög kvalitet måste få kosta men kostnaden kan inte enkelt övervältas på olika markägare. Vår miljöbalk säger emellertid att alla verksamhetsutövare måste ta sitt eget ansvar för verksamheten och detta gäller givetvis i hög utsträckning även för den som använder kemiska bekämpningsmedel. I vårt arbetsutskott i SBN har vi diskuterat alternativa sätt att utnyttja jordbruksmarken inom den inre skyddszonen. Eftersom högkvalitativt dricksvatten betingar ett högt pris bör det inte vara omöjligt att kunna genomföra ett totalt bekämpningsförbud på den inre skyddszonen. Alternativa odlingssystem måste kommunen bidra till. Detta är inte något som sker av sig själv. Kommunen måste själv på olika sätt bidra till att den biomassa som kan odlas inom skyddszonen får en rimlig avkastning och detta måste starta i tid för att kompensationskostnaderna skall kunna hållas på en låg nivå. Bertil Ohlsson, Miljöpartiet Trelleborg Enligt tjänsteskrivelsen

23 Protokoll 23 (47) 41 Ansökan om bygglov för väsentligt ändrat ändamål på Oden 29 Dnr SBN 2014-PB0074 Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit emot en ansökan om bygglov för ändrad användning på fastigheten Oden 29 i Trelleborg. Ansökan innebär att för del av fastigheten ändras användning från handel till förskoleverksamhet. Fastigheten ligger inom område som omfattas av detaljplan A24A (A24) från 1924 (1955). Ansökan innebär ingen avvikelse från gällande detaljplan. Enligt Samhällsbyggnadsförvaltningen lever ansökan upp till Bildningsförvaltningens krav på lokal för förskola. Lokalen är även anpassad enligt tillgänglighetskraven. sunderlag Skrivelse från Plan & Bygg, Samhällsbyggnadsförvaltningen. Reviderad skrivelse , från Plan & Bygg, Samhällsbyggnadsförvaltningen. beslutar att bevilja bygglov för väsentlig ändring av ändamål i enlighet med bygglovshandlingarna. Yrkanden Johnny Nilsson (S) begär ajournering av mötet för överläggning inom partigruppen. Mötet ajourneras i 15 minuter. Johnny Nilsson (S) yrkar att nämnden ska bevilja tidsbegränsat bygglov i fem år. Johnny Nilsson (S) yrkar även att förvaltningen får i uppdrag att ta fram en plan för miljön vid förskolor/skolor i likhet med Malmö stads Utemiljö vid förskolor i Malmö ett verktyg för planering, utformning och bygglovgranskning. Bengt Gunnarsson (SÖS) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. Patrik Holmberg (C), Bertil Ohlsson (MP) och Göran Gärtner (M) bifaller Johnny Nilssons yrkande om tidsbegränsat bygglov i fem år. Göran Gärtner (M) bifaller Johnny Nilssons yrkande om att ta fram en plan för miljön, med förtydligande att vid framtagandet, ska förvaltningen göra detta i samarbete med berörda aktörer. Patrik Holmberg (C) begär och får lämna en protokollsanteckning, vilken återges i sin helhet i slutet av denna paragraf. Ordföranden ställer förvaltningens förslag till beslut mot Johnny Nilssons yrkande om tillfälligt bygglov, och finner att nämnden har beslutat om tillfälligt bygglov i fem år. Ordföranden ställer därefter proposition på Johnny Nilssons tilläggsyrkande, och finner att nämnden beslutat bifalla detta med förtydligande att detta görs i samarbete med berörda aktörer.

24 Protokoll 24 (47) Forts 41 beslutar att bevilja tidsbegränsat bygglov i fem år, till och med , för väsentlig ändring av ändamål i enlighet med bygglovshandlingarna, samt att uppdra åt Samhällsbyggnadsförvaltningen att tillsammans med berörda aktörer ta fram en plan för miljön vid förskolor/skolor i likhet med Malmö stads riktlinje. Protokollsanteckning Jag är inte bekväm med de förutsättningar som ges de upp åt trettio barn på förskolan, dels den yttre miljön dels den inre då den är både ganska mörk, mindre än de mått som kommunen annars har som inriktning vid etablering av nya förskolor. Men då bildningsförvaltningen och bildningsnämnden med eftertryck hävdar att denna lokal är både bra och lämplig får jag böja mig för denna kunskap. Jag förutsätter att de har "barnets bästa" för ögonen i detta ärende. Patrik Holmberg Ordförande (C) Enligt tjänsteskrivelse Bildningsförvaltningen

25 Protokoll 25 (47) 42 Utredning avseende överträdelse av plan- och bygglagen inom Kalkgraven 10 Dnr SBN 2013-PB0247 Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit emot en anmälan avseende plank uppfört i tomtgränsen. Samhällsbyggnadsförvaltningen har vid platsbesök konstaterat att planket som avses i anmälan är för högt, och att rättelse måste ske genom att sänka planket till murens befintliga höjd inom sikttriangeln. Om rättelse avseende höjden på planket inte vidtagits innan , föreslår förvaltningen att förelägga om ett vite om 20 tkr. Plan- och byggchefen informerar under sammanträdet att Samhällsbyggnadsförvaltningen har efter platsbesök konstaterat att rättelse har skett. sunderlag Skrivelse Samhällsbyggnadsförvaltningen. beslutar, avseende överträdelse av PBL (2010:900) att förelägga ägaren till fastigheten Kalkgraven 10 att vidta rättelse avseende uppfört plank i tomtgräns enligt skrivelse från Samhällsbyggnadsförvaltningen, samt om föreläggandet inte följs förpliktas fastighetsägaren att utge ett vite om 20 tkr. beslutar, avseende överträdelse av plan- och bygglagen, att avskriva ärendet då rättelse har skett enligt föreläggande. Enligt tjänsteskrivelse

Plats och tid Sessionssalen, Rådhuset, kl 13.00-17.00

Plats och tid Sessionssalen, Rådhuset, kl 13.00-17.00 Protokoll 1 (28) Plats och tid Sessionssalen, Rådhuset, kl 13.00-17.00 ande Ledamöter Övriga deltagare Ersättare Patrik Holmberg (C), ordförande Johnny Nilsson (S) Bertil Ohlsson (MP) Gerd Klein (S) Göran

Läs mer

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (45) Sammantradesdatum 2012-09-26 156-187 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-16.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats Karlsson

Läs mer

Plats och tid Nacka stadshus kl 15.00-16.45

Plats och tid Nacka stadshus kl 15.00-16.45 1 (42) Plats och tid Nacka stadshus kl 15.00-16.45 BESLUTANDE Cathrin Bergenstråhle (M) Leif Holmberg (C) t.o.m 149 Kaj Nyman (S) Johan Hiller (M) Eric Lindahl (M) Pernilla Hsu (M) Bjarne Hanson (FP) ej

Läs mer

Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00

Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00 BORGHOLMS l!! llll! IKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (21) Sammantradesdatum 2012-03-28 45-63 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats

Läs mer

godkänna föreliggande dagordning. Information om aktuella ärenden, pågående planer och projekt, personalsituation m.m. inom förvaltningen.

godkänna föreliggande dagordning. Information om aktuella ärenden, pågående planer och projekt, personalsituation m.m. inom förvaltningen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (29) 135 Godkännande av dagordning Beslut godkänna föreliggande dagordning. 136 Information från förvaltningen Information om aktuella ärenden, pågående planer och projekt,

Läs mer

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2014-06-09 70-84

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2014-06-09 70-84 Samhällsbyggnadsnämnden 70-84 2 Information och överläggningar... 5 Alingsåsparken, rivning av teaterbyggnaden... 6 Ny 132 kv-luft/markledning genom Alingsås till planerad vindkraftspark i Rödene... 9

Läs mer

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2013-12-16 189-212

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2013-12-16 189-212 Samhällsbyggnadsnämnden 189-212 2 Begäran om tilläggsanslag för detaljplan, Bostäder vid Saxebäcksvägen... 6 Begäran om tilläggsanslag för detaljplan, Bostäder vid Sundet m.fl.... 7 Redovisning av utförd

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 2014-08-26 1 Plats och tid: Stadshuset Värnamo, 2014-08-26, kl 13.30 16.40 ande: Övriga närvarande: Gottlieb Granberg (M) Margaretha Fransson (M) Lena Freij (KD) Göran Andersson

Läs mer

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08:00-11:00 Ajournering 17 klockan 10:05-10:15

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08:00-11:00 Ajournering 17 klockan 10:05-10:15 Protokoll 1 (50) Plats och tid: Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08:00-11:00 Ajournering 17 klockan 10:05-10:15 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Ann Berg, ordf, FP Kjell-Evert

Läs mer

Ulf Tholerus (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Olov Carlsson (MP) Sven Anders Söderberg (M) Anna-Carin Rydstedt (S) Lassä Bröms (C) Isa Bozdogan (S)

Ulf Tholerus (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Olov Carlsson (MP) Sven Anders Söderberg (M) Anna-Carin Rydstedt (S) Lassä Bröms (C) Isa Bozdogan (S) 1-91 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.35 Beslutande Ulf Tholerus (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Olov Carlsson (MP) Sven Anders Söderberg (M) Anna-Carin

Läs mer

Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02

Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02 Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (69) MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: Borgmästaren Beslutande Ledamöter: Yngve Larsson (FP), ordf Torbjörn Stensson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(44)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(44) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(44) 2009-12-09 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Bjällerup A kl. 18:00 20:00 Beslutande Christian Sonesson (M) Maria Andersson (M) Carina Dilton (S)

Läs mer

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-23 16-36

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-23 16-36 Samhällsbyggnadsnämnden 16-36 2 Information och överläggningar... 5 Årsredovisning 2014... 6 Flerårsstrategi 2015-2017, samhällsbyggnadsnämnden... 7 Revisionsrapport - Årlig grundläggande granskning 2014...

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsförvaltningen

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsförvaltningen Sammanträdesprotokoll 1(37) Plats och tid Stadshuset, Vimmerby, kl. 9-12.30 Beslutande Lars-Inge Green, S Sievert Andersson, M Lennart Davidsson, KD Martin Rydén, S Konny Bogren, S Johan Blomberg, M Bo

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-23 Paragraf Ärendelista 64 Budgetuppföljning 1 år 2012 65 Remiss av motion om grönområdesutredning i Mellbystrand och Skummeslövsstrand 66 Putsered

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 118 ( 181) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 118 ( 181) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 118 ( 181) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 15.00 20.00 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x,

Läs mer

Utses att justera Maria Lähetkangas Justeringsdatum 21 maj 2014 Paragrafer 109-144

Utses att justera Maria Lähetkangas Justeringsdatum 21 maj 2014 Paragrafer 109-144 1 (82) Plats och tid Nacka stadshus kl. 15.00 18.55 BESLUTANDE Cathrin Bergenstråhle (M) Leif Holmberg (C) t.o.m. 126 Helena Westerling (S) Johan Hiller (M) Eric Lindahl (M) Pernilla Hsu (M) Bjarne Hanson

Läs mer

Se nästa sida. Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 april 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 63-70. Sofie Westerlund.

Se nästa sida. Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 april 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 63-70. Sofie Westerlund. 2014-04-23 1 (18) Plats och tid Hökhallen, Miljö- och byggnadskontoret, Lunnargatan 1 23 april 2014 kl. 09.05 15.25 ajournering kl. 09.40-11.00,12.00-13.00,13.50-14.00 Beslutande Ingvar Ahlström (M), ordf.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-06-12 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Bjällerup A kl. 18:00-19:45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Bertil Persson (M) Carina

Läs mer

PROTOKOLL. 1(73) Sammanträdesdatum 2011-11-10. Ledamöter: Jan A Pressfeldt, ad, ordförande 181-190, 192-220 Tyrone Hansson, s, ordförande 191

PROTOKOLL. 1(73) Sammanträdesdatum 2011-11-10. Ledamöter: Jan A Pressfeldt, ad, ordförande 181-190, 192-220 Tyrone Hansson, s, ordförande 191 PROTOKOLL 1(73) Sammanträdesdatum Plats och tid: Alerummet Kommunhuset kl 09:00 15:30 Ledamöter: Jan A Pressfeldt, ad, ordförande 181-190, 192-220 Tyrone Hansson, s, ordförande 191 Fredrik Johansson, m

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden 2012-09-06 144 Innehållsförteckning Ärende 79 Strandskyddsdispens för uppförande av stall, Munkaskog 1:29... 146 80 Olovligt byggande, X... 148 81 Förhandsbesked för nybyggnad av 4 enbostadshus, Domneberg

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen Simrishamn, 12 maj 2012, kl 15.00-17.45. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Rådhuset, lilla sessionssalen Simrishamn, 12 maj 2012, kl 15.00-17.45. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-05-21 1 (51) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen Simrishamn, 12 maj 2012, kl 15.00-17.45 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses

Läs mer

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 Sbn 54 Presentation av nya kommunchefen... 2 Sbn 55 Ekonomi och Budgetuppföljning... 3 Sbn 56 Samhällsbyggnadsnämndens styrdokument... 4 Sbn 57 Val av representant

Läs mer

Anna Kuylenstierna, miljö- och byggnadschef Ingalis Morfeldt, plan- och byggchef Yvonne Eklund, miljöchef Maria Hedenberg, nämndsekreterare

Anna Kuylenstierna, miljö- och byggnadschef Ingalis Morfeldt, plan- och byggchef Yvonne Eklund, miljöchef Maria Hedenberg, nämndsekreterare Plats och tid Månsbo kl 13.30 14.15 Beslutande Ann-Christine Andersson (V), ordförande, Fagersta Anita Tärneborg, (S), Avesta Göran Edström, (S), Avesta Peter Green (M), Avesta 59-60, 63-71 Birgitt Broström

Läs mer

Skarpö etapp 3, Skarpö 1:13 m. fl. Dp 403

Skarpö etapp 3, Skarpö 1:13 m. fl. Dp 403 Sida 1 av 35 Detaljplan Skarpö etapp 3, Skarpö 1:13 m. fl. Dp 403 Vaxholms stad Samrådsredogörelse Detaljplanen baseras på ett planprogram som har varit föremål för samråd under tiden 19 juni 3 september

Läs mer

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2015-06-09

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2015-06-09 2(33) Innehållsförteckning 32 Justering av protokoll och fastställande av föredragningslista 3 33 Förelägganden, uppföljning 4 34 Anmälan av delegeringsbeslut 5 35 Utestående uppdrag till förvaltningen

Läs mer

OBS SAMMANTRÄDESRUMMET I VITA KOMMUNHUSET!!

OBS SAMMANTRÄDESRUMMET I VITA KOMMUNHUSET!! SBN 2015 04 21 Kallelse till sammanträde med Samhällsbyggnadsnämnden Tid: Tisdagen den 21 april 2015, kl 14:00 Plats: OBS SAMMANTRÄDESRUMMET I VITA KOMMUNHUSET!! Dnr Information: 1. Byggenheten informerar

Läs mer

Revisorer Eva Ryberg, Roger Fogelström, Kenneth Sölvebring

Revisorer Eva Ryberg, Roger Fogelström, Kenneth Sölvebring Sammanträdesprotokoll Sida 1(40) Omfattning 40-58 Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.30 17.20 Beslutande Övriga närvarande Lars-Inge Andersson (KD), tjänstgör för Lars-Åke

Läs mer