Plats och tid Sessionssalen, Rådhuset, kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats och tid Sessionssalen, Rådhuset, kl 13.00-17.00"

Transkript

1 Protokoll 1 (28) Plats och tid Sessionssalen, Rådhuset, kl ande Ledamöter Övriga deltagare Ersättare Patrik Holmberg (C), ordförande Johnny Nilsson (S) Bertil Ohlsson (MP) Gerd Klein (S) Göran Gärtner (M) Tommy Hedin (SD) Nils Svensson (M) Ismet Dedic (S) för Sten Björk (S) Tord Larsson (M) Birgitta Almroth (S) Eimer Mårtensson (FP) Jan Larsson (SD) Jan-Erik Larsson (KD) Mona H Andersson för Ulf Lindquist (S) Rickard Johansson (C) Christine Stafström (MP) Ken Karlsson (SD) Lars Raneke (M) Victoria Ahlberg (S) Paul Lövdahl (S) Olof Blennhede (FP) Mattias Holst (SD) Sven-Åke Larsson (KD) Rikard Lehman (SÖS) Tjänstemän Utses att justera Claus Pedersen, samhällsbyggnadschef Rune Brandt, miljöchef, Cathrine Ek, avd.chef HU, Ann-Katrin Sandelius, Plan & Bygg chef Jenny Ahlqvist, administratör Segeå Vattenråd, Per-Arne Johansson, byråinspektör, Lilian Müller, tillgänglighetssamordnare, 71 Lilian Flygare Ivarsson, miljöinspektör, 71 Alexander Jönsson, byggnadsinspektör, 71, Zorica Radnell, bygglovsarkitekt, Eimer Mårtensson (FP) och Birgitta Almroth (S) Justeringens plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Trelleborg3000, v 1.0, Sekreterare Ordförande Justerare Bodil Olsson Patrik Holmberg (C) Eimer Mårtensson (FP) Birgitta Almroth (S)

2 Protokoll 2 (28) BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ, sammanträdesdatum för anslags uppsättande för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Samhällsbyggnadsförvaltningen Underskrift Bodil Olsson

3 Protokoll 3 (28) 69 Föredragningslista Ärende Information om Segeåns Vattenråd föredras kl av inbjuden föredragshållare från Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd. Föredragningslistan fastställs enligt följande: Information 1. ( 70) Information från Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd 2. ( 71) Information från Tillgänglighetsutskottet 3. ( 72) Information från Allmänna ärenden 4. ( 73) Remiss Personalpolitiskt program 5. ( 74) Intern kontrollplan 2013 för Miljöärenden 6. ( 75) Övertagande av tillsyn 7. ( 76) Dispens från strandskydd för uppsättande av utomhuskonst/installationer inom strandskyddsområde på Östra Torp 20:38 och Östra Torp 20:39 Detaljplanärenden 8. ( 77) Detaljplan för Lilla Beddinge 22:27 mfl Beddingestrand, DP ( 78) Detaljplan A197, Väster Jär, område mellan Bäckaskolan och Albäcken, del 4, Dragbilen 1, ÄDP 195 Bygglovsärenden 10. ( 79) Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på Gislöv 53: ( 80) Ansökan om bygglov för uppförande av maskinhall samt två lagringssilo på Södra Åby 46:1 12. ( 81) Ansökan om förhandsbesked för fyra enbostadshus på Västra Torp 4:8 13. ( 82) Ansökan om förhandsbesked för enbostadshus på Ugglarp 3: ( 83) Ansökan om förhandsbesked för enbostadshus på Grönby 39:5 15. ( 84) Ansökan om förhandsbesked för tre enbostadshus på del av Vemmerlöv 9:3 16. ( 85) Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på Sörby 9: ( 86) Ansökan om bygglov för nybyggnad av panncentral på Masten ( 87) Ansökan om bygglov för bullerplank på Mormorshejdan ( 88) Ansökan om bygglov för tillbyggnad på Verkstaden ( 89) Ansökan av tidsbegränsat bygglov för lagertält på Verkstaden 10

4 Protokoll 4 (28) Forts 69 Rapporter, information 21. ( 90) Förteckning över rapporter, informationer Delegationsbeslut 22. ( 91) Delegationsbeslut

5 Protokoll 5 (28) 70 Information från Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd Administratör hos Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd är inbjuden för att informera om Vattenrådet, som är ett samarbete mellan sju kommuner (Svedala, Staffanstorp, Malmö, Lund, Burlöv, Vellinge och Trelleborg), företag, dikningsföretag, markägare och intresseorganisationer i Segeåns och del av Alnarpsåns avrinningsområde. beslutar att notera informationen till protokollet.

6 Protokoll 6 (28) 71 Information från Tillgänglighetsutskottet Kommunens tillgänglighetssamordnare informerar om tillgängligheten i Trelleborgs kommun. Hon berättar om sin rapport som sammanfattar dokumentation, intryck och resultat från den kartläggning som genomförts av tillgänglighet i Trelleborg under hösten beslutar att notera informationen till protokollet.

7 Protokoll 7 (28) 72 Information från Samhällsbyggnadsförvaltningen Samhällsbyggnadschefen lämnar aktuell information från förvaltningen, om personal och verksamhet. beslutar att notera informationen till protokollet.

8 Protokoll 8 (28) 73 Remiss Personalpolitiskt program Dnr 2013-A0004 Kommunstyrelsen har under 2012 tagit fram förslag till Personalpolitiskt program. Utifrån målsättningen att Trelleborgs kommun ska vara Sveriges bästa arbetsgivare, görs en programförklaring som grund för hur personalpolitiken ska utformas. Kommunens personalpolitik ges också närmare form inom ett antal delområden. Efter samverkan i den kommunövergripande samverkansgruppen, har Kommunstyrelsen beslutat att skicka förslaget till personalpolitiskt program på remiss till nämnderna. I skrivelse lämnar samhällsbyggnadschefen förslag på yttrande från nämnden. I skrivelsen framgår det bland annat att en modern och progressiv personalpolitik är grundläggande för kommunens möjlighet att kunna rekrytera och behålla kompetenta medarbetare. Vidare står det i skrivelsen att de i programmet identifierade delområdena är alla relevanta, men särskilt bör man framhålla vikten av välfungerande ledarskap och medarbetarskap, och att det ligger ett viktigt arbete framför alla, med att gå från ord till handling i en process som involverar alla medarbetare på ett adekvat sätt. sunderlag Skrivelse från Samhällsbyggnadschefen. beslutar att översända skrivelse från samhällsbyggnadschefen till Kommunstyrelsen såsom nämndens yttrande i ärendet. Kommunstyrelsen senast 9 april 2013

9 Protokoll 9 (28) 74 Intern kontrollplan 2013 för Dnr 2013-A0020 Enligt kommunens reglemente för intern kontroll (Kf , 85) ska nämnderna varje år anta en intern kontrollplan. Kommunstyrelsen ska också besluta om kommungemensamma kontrollmål. Den interna kontrollplanen för nämnden och de kommungemensamma målen ska följas upp av nämnderna, och nämnden ska senast i samband med upprättande av årsanalysen rapportera resultatet från uppföljningen till Kommunstyrelsen. I arbetet med 2013 års interna kontrollplan har en arbetsgrupp bestående av tjänstemän inom kommunlednings- och räddningstjänstförvaltningen tagit fram ett förslag till kommungemensamma kontrollmål för samtliga nämnder. Kommunstyrelsen beslutade , 212, att fastställa dessa mål, samt att uppmana nämnderna att använda dem i det ordinarie kontrollarbetet för De gemensamma kontrollmålen för 2013 är: 1. Personalbudget. Kontroll av att det finns ett upprättat och dokumenterat planeringsunderlag (personalbudget) redovisat dels totalt per nämnd och dels per verksamhet (tre positioners verksamhetskod) inom respektive nämnd. 2. Investeringar i IT stöd, kalkyler för beslut och uppföljning. Kontroll av att det finns ett upprättat underlag med bedömningar om investeringen är kostnadseffektiv dels inför beslut om investering och dels vid uppföljning av investeringen. 3. sunderlag för projekt. Kontroll av att det finns ett upprättat och dokumenterat beslutsunderlag samt att det finns beslut om driftprojektet. Utöver de kommungemensamma interna kontrollmålen för 2013 föreslås följande för : 4. Säkerställa rutiner för taxor och avgifter samt rutiner för uppskattning av intäkter (avgiftsrelaterat kontrollmål). 5. Projekt (beviljade medel), befattningsbeskrivningar och personalresurser (ej taxerelaterat kontrollmål). 6. Hantering av kundkort och bensinkort. 7. Handläggningstider och genomströmningstider för utvalda kategorier av ärenden inom avdelningarna Mät & Karta, Plan & Bygg samt Miljö. En sammanställning av kontrollmålen bifogas skrivelsen, utformad enligt en mall som utarbetats av det interna nätverket för intern kontroll. sunderlag Skrivelse från Samhällsbyggnadsförvaltningen. Intern kontrollplan 2013 för,

10 Protokoll 10 (28) Forts 74 Förvaltningens förslag till beslut beslutar att anta intern kontrollplan 2013 för. Yrkanden Patrik Holmberg (C) yrkar att kontrollmål Handläggningstider och genomströmningstider ska kontrolleras varje tertial istället för en gång under beslutar att anta redovisad intern kontrollplan 2013 för, med ändring i sammanställningen att kontrollmål Handläggningstider och genomströmningstider kontrolleras varje tertial under Budget- och utvecklingschefen

11 Protokoll 11 (28) 75 Övertagande av tillsyn Dnr 2013-MH0713 Trelleborgs kommun har sen tidigare övertagit tillsyn från Länsstyrelsen rörande de tillståndspliktiga lantbruksföretagen. Nu aktuell fråga rör övertagande av tillsyn över övriga tillståndspliktiga verksamheter i kommunen. Miljö, Samhällsbyggnadsförvaltningen, föreslår nämnden att denna ger Miljö i uppdrag att samråda med Länsstyrelsen gällande ett övertagande av tillsynen över de tillståndspliktiga verksamheterna i kommunen. sunderlag Skrivelse från Miljö, Samhällsbyggnadsförvaltningen. beslutar att ge Miljö i uppdrag att samråda med Länsstyrelsen rörande ett övertagande av tillsynen över de tillståndspliktiga verksamheterna i kommunen gällande från och med , samt att Miljö får i uppdrag att ta fram underlag inför en formell begäran om övertagande av tillsyn. Miljö

12 Protokoll 12 (28) 76 Dispens från strandskydd för uppsättande av utomhuskonst/installationer inom strandskyddsområde på Östra Torp 20:38 och Östra Torp 20:39 Dnr 2013-MH0271 Ansökan om dispens från strandskydd för uppsättande av utomhuskonsthantverk/installationer. Det särskilda skäl som anges är att konstutställningen i Magasinet vid Smygehamn har tema Gränsnitt Östersjön Smygehuk, och är en utställning som mycket specifikt behandlar den unika platsen Smygehuk där hav möter strand och histora möter nutid. Det särskilda skäl som åberopas är att området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området. Förvaltningen anser att uppsättande av utomhuskonsthantverk/installationer bedöms inte innebära något intrång i allmänhetens nyttjande av markområdet enligt allemansrätten. Förutsättningar för djur- och växtlivet bedöms inte förändras i väsentlig omfattning. sunderlag Skrivelse från Miljö,. Förvaltningens förslag till beslut beslutar att bevilja dispens från bestämmelserna enligt 7 kap 18 Miljöbalken om strandskydd på Östra Torp 20:38 och Östra Torp 20:39, i enlighet med ansökan för uppsättande av utomhuskonsthantverk/ installationer, och enligt skrivelse från Miljö. beslutar att bevilja dispens från bestämmelserna enligt 7 kap 18 Miljöbalken om strandskydd på Östra Torp 20:38 och Östra Torp 20:39, i enlighet med ansökan för uppsättande av utomhuskonsthantverk/ installationer, och enligt skrivelse från Miljö. Enligt tjänsteskrivelsen Kommunfullmäktige

13 Protokoll 13 (28) 77 Detaljplan för Lilla Beddinge 22:27 mfl Beddingestrand DP 188 Dnr 2013-PB0082 gav förvaltningen i uppdrag att detaljplanelägga fastigheten Lilla Beddinge 22:27 mfl, enligt enkelt planförfarande. Detaljplanens syfte är att medge normal småhusbebyggelse på Lilla Beddinge 22:27 som idag är planlagt för fiskeri- och sjöfartsnäring. sunderlag Skrivelse från Plan & Bygg, Samhällsbyggnadsförvaltningen. Samrådshandling. beslutar att låta samråda om föreliggande planförslag enligt 5 kap 15 PBL, enkelt planförfarande, att planen inte är av stor vikt eller har principiell betydelse och därmed kan antas av i enlighet med 5 kap 27 PBL, samt att planläggningen inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 11 första stycket Miljöbalken. Plan & Bygg

14 Protokoll 14 (28) 78 Detaljplan A197, Väster Jär, område mellan Bäckaskolan och Albäcken, Del 4, Dragbilen 1, ÄDP 195 Dnr gav förvaltningen i uppdrag att ändra detaljplan A197 genom tillägg i enkelt planförfarande. Planändringens syfte är att utöka byggrätten på fastigheten Dragbilen 1 från 50 % till 65 %, samt att upphäva det u-område som korsar fastigheten. sunderlag Skrivelse från Plan & Bygg, Samhällsbyggnadsförvaltningen. Samrådshandling. beslutar att låta samråda om föreliggande förslag till planändring enligt 5 kap 11 PBL, att planen inte är av stor vikt eller har principiell betydelse och därmed kan antas av i enlighet med 5 kap 27 PBL, samt att planläggningen inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 11 första stycket Miljöballken. Plan & Bygg

15 Protokoll 15 (28) 79 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på Gislöv 53:13 Dnr SBN 2013-PB0007 Ärendebeskrivning Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit emot en ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten Gislöv 53:13. Fastigheten är kvm och ligger inte inom område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser. Kända sakägare och andra berörda har blivit underrättade och inga yttranden har kommit in. sunderlag Skrivelse från Plan & Bygg, Samhällsbyggnadsförvaltningen. Förvaltningens förslag till beslut beslutar att bevilja bygglov för tillbyggnad av enbostadshus i enlighet med bygglovshandlingarna. Yrkanden Johnny Nilsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. beslutar att bevilja bygglov för tillbyggnad av enbostadshus i enlighet med bygglovshandlingarna. Enligt tjänsteskrivelse

16 Protokoll 16 (28) 80 Ansökan om bygglov för uppförande av maskinhall samt två lagringssilo på Södra Åby 46:1 Dnr SBN 2013-PB0018 Ärendebeskrivning Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit emot en ansökan om bygglov för uppförande av maskinhall samt två lagringssilo på fastigheten Södra Åby 46:1. Fastigheten är kvm och ligger inom område som omfattas av områdesbestämmelser. Förvaltningen gör bedömningen att inga grannar är berörda av åtgärden. De föreslagna byggnadsåtgärderna är en del av en jordbruksfastighet och bidrar till att levandegöra den befintliga miljön. sunderlag Skrivelse från Plan & Bygg, Samhällsbyggnadsförvaltningen. Förvaltningens förslag till beslut beslutar att bevilja bygglov för uppförande av maskinhall samt två lagringssilo i enlighet med bygglovshandlingarna. beslutar att bevilja bygglov för uppförande av maskinhall samt två lagringssilo i enlighet med bygglovshandlingarna. Enligt tjänsteskrivelse

17 Protokoll 17 (28) 81 Ansökan om förhandsbesked för fyra enbostadshus på Västra Torp 4:8 Dnr SBN 2012-PB0163 Ärendebeskrivning Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit emot en ansökan om förhandsbesked för fyra enbostadshus på fastigheten Västra Torp 4:8. Fastigheten är kvm och ligger varken inom område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser. Ärendet redovisas i skrivelse från Plan & Bygg, i vilket det framkommer att den föreslagna tomtplatsen ligger inom område som omfattas av högvärdig jordbruksmark med boniteten 10. Service och kollektivtrafik saknas i området, och enligt översiktsplanen ligger tomtplatsen inte inom ett sådant område där bostadsintresset ska prioriteras framför jordbruksintresset. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer därmed att ansökan inte uppfyller kraven i 9 kap 18 PBL. sunderlag Skrivelse från Plan & Bygg, Samhällsbyggnadsförvaltningen. Förvaltningens förslag till beslut beslutar att avslå ansökan om förhandsbesked för fyra enbostadshus på den föreslagna platsen. Yrkanden Bertil Ohlsson (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. Göran Gärtner (M) begär ajournering för överläggning inom partigruppen. Mötet ajourneras i 15 minuter. Patrik Holmberg (C) yrkar att ansökan avslås med motiveringen att bebyggelsen ska föregås av detaljplaneläggning. Ordföranden ställer förslagen mot varandra, och finner att nämnden har beslutat enligt Patrik Holmbergs yrkande. Omröstning begärs. Nämnden godkänner följande beslutsgång. Den som önskar bifalla förvaltningens förslag röstar Ja. Den som ej önskar så röstar Nej. Omröstningen ger resultatet: 6 Ja och 8 Nej. Ja-röster: Johnny Nilsson (S), Bertil Ohlsson (MP), Gerd Klein (S), Ismet Dedic (S), Birgitta Almroth (S), Mona H Andersson (S). Nej-röster: Göran Gärtner (M), Tommy Hedin (SD), Nils Svensson (M), Tord Larsson (M), Eimer Mårtensson (FP), Jan Larsson (SD), Jan-Erik Larsson (KD) och Patrik Holmberg (C). beslutar att avslå ansökan med motiveringen att bebyggelsen ska föregås av detaljplaneläggning. Enligt tjänsteskrivelse

18 Protokoll 18 (28) 82 Ansökan om förhandsbesked för enbostadshus på Ugglarp 3:10 Dnr SBN 2012-PB0096 Ärendebeskrivning Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit emot en ansökan om förhandsbesked för enbostadshus på fastigheten Ugglarp 3:10. Fastigheten är kvm och ligger varken inom område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser. Fastigheten ligger inom område som omfattas av riksintressen för naturvård, men inte inom område som omfattas av riksintresse för kulturmiljö eller med kända fornminnen. Förvaltningens bedömning är att ett nytt enbostadshus kommer att vara en naturlig komplettering på fastigheten, eftersom sökanden ska bedriva och försörja sig på ekologiskt jordbruk. beslutade , 8, att återremittera ärendet till förvaltningen för ytterligare utredning kring befintlig och eventuell ny sträckning av Skåneled i området. Bygglovsarkitekt redovisar ärendet under sammanträdet. sunderlag Skrivelse från Plan & Bygg, Samhällsbyggnadsförvaltningen. Förvaltningens förslag till beslut beslutar att lämna positivt förhandsbesked för enbostadshus på den föreslagna platsen. beslutar att lämna positivt förhandsbesked för enbostadshus på den föreslagna platsen. Enligt tjänsteskrivelse

19 Protokoll 19 (28) 83 Ansökan om förhandsbesked för enbostadshus på Grönby 39:5 Dnr SBN 2012-PB0141 Ärendebeskrivning Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit emot en ansökan om förhandsbesked för enbostadshus på fastigheten Grönby 39:5. Fastigheten är kvm och ligger varken inom område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser. Fastigheten ligger intill i öster mot kommunens VA-ledningar. Bebyggelsen inom området karaktäriserat av enstaka hus och gårdar, som är placerade fritt i landskapet eller utmed vägar. Enligt förvaltninges bedömning får ny bebyggelse i detta fall stor påverkan på landskapsbilden, eftersom området ingår i backlandskapet öster om Börringesjön och Havgårdssjön. Föreslagen bebyggelse bryter mönstret i landskapet på flera sätt till nackdel för landskapsbilden, varför förvaltningen bedömer att ansökan inte uppfyller kraven i 9 kap 18 PBL. sunderlag Skrivelse från Plan & Bygg, Samhällsbyggnadsförvaltningen. Förvaltningens förslag till beslut beslutar att avslå ansökan om förhandsbesked för enbostadshus på den föreslagna platsen. beslutar att avslå ansökan om förhandsbesked för enbostadshus på den föreslagna platsen. Enligt tjänsteskrivelse

20 Protokoll 20 (28) 84 Ansökan om förhandsbesked för tre enbostadshus på del av Vemmerlöv 9:3 Dnr SBN 2012-PB0435 Ärendebeskrivning Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit emot en ansökan om förhandsbesked för tre enbostadshus på del av fastigheten Vemmerlöv 9:3. Ansökan avser en del av fastigheten som är på kvm och som inte ligger inom område som omfattas av områdesbestämmelser. Kommunens VA-ledningar finns på fastigheten Vemmerlöv 9:3 i väster. De föreslagna tomplatserna ligger inom område som omfattas av högvärdig jordbruksmark med boniteten 10. Enligt kommunens ställningstagande i översiktsplanen är Västra Vemmerlöv en landsbygdsby där bostads- och rekreationsintresset ska prioriteras framför jordbruksintresset. En sådan utveckling bör dock föregås av ett helhetsgrepp om Västra Vemmerlöv i syfte att klargöra hur en fortsatt utveckling av byn ska ske avseende prioriteringen mellan bostadsutveckling och bevarandet av kulturmiljön och bevarandet av jordbruken. Enligt förvaltningen riskerar den nu föreslagna åtgärden att försvåra en sådan planerad utveckling och innebär följaktligen stor påverkan på omgivningen. Förvaltningen anser att ansökan inte uppfyller kraven i 9 kap 18 PBL. sunderlag Skrivelse från Plan & Bygg, Samhällsbyggnadsförvaltningen. Förvaltningens förslag till beslut beslutar att avslå ansökan om förhandsbesked för tre enbostadshus på den föreslagna platsen. beslutar att avslå ansökan om förhandsbesked för tre enbostadshus på den föreslagna platsen. Enligt tjänsteskrivelse

21 Protokoll 21 (28) 85 Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av två enbostdshus på Sörby 9:25 Dnr SBN 2012-PB0278 Ärendebeskrivning Samhällsbyggnadsförvaltningen har 2012 tagit emot en ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på fastigheten Sörby 9:25. Fastigheten är kvm och ligger varken inom område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser. Området omfattas av riksintresset med särskilt höga naturvärden. Förvaltningen bedömer att ny bebyggelse i detta fall får stor påverkan på landskapsbilden genom att fastigheten ligger i en starkt sluttande höjd. Området ingår i backlandskapet öster om Börringesjön och Havgårdssjön. Förvaltningen anser att ansökan inte uppfyller kraven i 9 kap 18 PBL. sunderlag Skrivelse från Plan & Bygg, Samhällsbyggnadsförvaltningen. Förvaltningens förslag till beslut beslutar att avslå ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på den föreslagna platsen. beslutar att avslå ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på den föreslagna platsen. Enligt tjänsteskrivelse

22 Protokoll 22 (28) 86 Ansökan om bygglov för nybyggnad av panncentral på Masten 6 Dnr SBN 2012-PB0181 Ärendebeskrivning Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit emot en ansökan om bygglov för nybyggnad av panncentral på fastigheten Masten 6 i Trelleborg. Fastigheten är kvm och ligger inom område som omfattas av detaljplan A60. Ansökan innebär avvikelse från gällande detaljplan. Den tillåtna byggnadshöjden i gällande detaljplan är 7,5 meter. Den föreslagna byggnaden överskrider tillåten byggnadshöjd med 8,5 meter. sunderlag Skrivelse från Plan & Bygg, Samhällsbyggnadsförvaltningen. Förvaltningens förslag till beslut beslutar att avslå ansökan om bygglov för nybyggnad av panncentral. beslutar att avslå ansökan om bygglov för nybyggnad av panncentral. Enligt tjänsteskrivelse

23 Protokoll 23 (28) 87 Ansökan om bygglov för bullerplank på Mormorshejdan 28 Dnr SBN 2013-PB0034 Ärendebeskrivning Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit emot en ansökan om bygglov för bullerplank på fastigheten Mormorshejdan 28 i Trelleborg. beslutade 2011 att återremittera ärendet till förvaltningen för utredning av Tekniska förvaltningen för att finna andra lösningar än 2,5 meter högt plank för att klara bulleråtgärderna kompletterades ansökan med ett nytt förslag. Det nya förslaget redovisar ett bullerplank som är betydligt mer anpassande till den befintliga stadsmiljön. Ansökan innebär ingen avvikelse från gällande detaljplan. sunderlag Skrivelse från Plan & Bygg, Samhällsbyggnadsförvaltningen. Förvaltningens förslag till beslut beslutar att bevilja bygglov för bullerplank i enlighet med bygglovshandlingarna. beslutar att bevilja bygglov för bullerplank i enlighet med bygglovshandlingarna. Enligt tjänsteskrivelse

24 Protokoll 24 (28) 88 Ansökan om bygglov för tillbyggnad på Verkstaden 10 Dnr SBN 2013-PB0003 Ärendebeskrivning har tagit emot en ansökan för tillbyggnad av garage på fastigheten Verkstaden 10 i Trelleborg. Fastigheten är kvm och ligger inom område som omfattas av detaljplan A101. Detaljplanen visar att tillbyggnad av garage placeras på mark som inte får bebyggas, så kallad prickmark. Ansökan strider därmed mot gällande detaljplan. sunderlag Skrivelse från Plan & Bygg, Samhällsbyggnadsförvaltningen. Förvaltningens förslag till beslut beslutar att avslå ansökan för tillbyggnad av garage. beslutar att avslå ansökan för tillbyggnad av garage. Enligt tjänsteskrivelse

25 Protokoll 25 (28) 89 Ansökan om tidsbegränsat bygglov för lagertält på Verkstaden 10 Dnr SBN 2013-PB0003 Ärendebeskrivning Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit emot en ansökan om tidsbegränsat bygglov för lagertält på fastigheten Verkstaden 10 i Trelleborg. Fastigheten är kvm och ligger inom område som omfattas av detaljplan A101. Detaljplanen visar att lagertälten placeras på mark som inte får bebyggas, så kallad prickmark. Det tidsbegränsade lovet kan inte förnyas eftersom den maximala löptiden, som numera är 10 år, har överskridits. Tidsbegränsat bygglov lämnades första gången 2000, och därefter sunderlag Skrivelse från Plan & Bygg, Samhällsbyggnadsförvaltningen. Förvaltningens förslag till beslut beslutar att avslå ansökan av tidsbegränsat bygglov för lagertält. beslutar att avslå ansökan av tidsbegränsat bygglov för lagertält. Enligt tjänsteskrivelse

26 Protokoll 26 (28) 90 Rapporter, informationer Länsstyrelsen beslut, meddelanden mm Överklagande av beslut om detaljplan Lilla Beddinge 76:22 mfl. Tiden för överklagande av detta beslut gick ut Dnr Tillstånd enligt Miljöbalken för djurhållning. Dnr MH Tillstånd enligt Miljöbalken till djurhållning. Dnr Tillstånd till transport av avfall och farligt avfall. Dnr MH Överklagande av s beslut gällande bygglov för redan uppförd friggebod på Idrotten 4. Länsstyrelsen avslår överklagandet. Dnr Tillstånd till yrkesmässig överlåtelse av särskilt farliga kemiska produkter. Dnr 2013-MH Tillstånd till transport av avfall och farligt avfall. Dnr MH0268 Yttrande Länsstyrelsens yttrande gällande Energimyndighetens förslag till revidering av områden av riksintresse för vindbruk i Skåne län. Dnr 2013-A Tillstånd till transport av avfall och farligt avfall. Dnr MH0268 Underrättelse Överlämnande av riskklassade MIFO-objekt till tillsynsmyndighet. Dnr 2013-MH Överklagande av beslut om bygglov för tillbyggnad av uterum och garage på Västra Torp 55:10. Länsstyrelsen avslår överklagandet. Dnr PB Överklagande av beslut om bygglov, nu fråga om återkallelse. Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och rivning av befintligt på Böste 14:5. Länsstyrelsen avskriver ärendet från vidare handläggning. Dnr Mark- och miljödomstolen, Växjö Tingsrätt Dom Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus Räkan 7, MMD avslår överklagandet. Dnr Dom Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på Maglarp 57:60 och 57:62. MMD avslår överklagandet. Dnr

27 Protokoll 27 (28) Forts 90 Mark- och miljööverdomstolen Protokoll Bygglov för komplementbyggnad på Maglarp 7:24 nu fråga om prövningstillstånd. Dnr Kommunstyrelsen, Trelleborgs kommun KS 52, SBN begäran om medel för deltagande i etapp 3 av Energimyndighetens program Uthållig kommun. Dnr 2013-HU0003 KS 53, Nya rutiner gällande barn och ungas inflytande i samhällsplanering från och med januari Dnr 2012-PB0545 Kommunfullmäktige, Trelleborgs kommun KF 21, Förslag på lämplig avgränsning av utökat strandskyddsområde i Trelleborgs kommun. Dnr KF 23, Landsbygdsadressering. Dnr 2012-MK0003 KF 24, Delegering till SBN att besluta i ärenden avseende namngivning av gator och kvarter. Dnr 2012-MK0003 beslutar att notera informationen till protokollet.

28 Protokoll 28 (28) 91 Delegationsbeslut Rapportering av delegationsbeslut från delegaterna till samhällsbyggnadsnämnden. Plan & Bygg Beviljade bygglov enligt kungörelser för publicering Miljö Delegationer enligt lista daterad Ordförandedelegation Bygglov beviljas för ändrad användning av bostad till café på Östra Torp 20:21, dnr PB0137 beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbesluten.

TRELLEBORGS KOMMUN. Protokoll 1 (15) Plats och tid Sessionssalen, Rådhuset, kl 18.00-19.20

TRELLEBORGS KOMMUN. Protokoll 1 (15) Plats och tid Sessionssalen, Rådhuset, kl 18.00-19.20 Protokoll 1 (15) Plats och tid Sessionssalen, Rådhuset, kl 18.00-19.20 ande Ledamöter Patrik Holmberg (C), ordförande Johnny Nilsson (S) Bertil Ohlsson (MP) Gerd Klein (S) Göran Gärtner (M) Tommy Hedin

Läs mer

Plats och tid Sessionssalen, Rådhuset, kl 13.00-17.40

Plats och tid Sessionssalen, Rådhuset, kl 13.00-17.40 Protokoll 1 (29) Plats och tid Sessionssalen, Rådhuset, kl 13.00-17.40 ande Ledamöter Patrik Holmberg (C) Ismet Dedic (S) för Johnny Nilsson (S) 18-38 Rickard Johansson (C) för Johnny Nilsson (S) 39-43

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden 2013-09-25

TRELLEBORGS KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden 2013-09-25 Samhällsbyggnadsnämnden 2013-09-25 Protokoll 12(15) 211 Yttrande samråd enligt Esbokonventionen om miljökonsekvensbeskrivning för fast förbindelse över Fehmarn Bält Dnr SBN 2013-MH1406 Ärendebeskrivning

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN. Innehåll. Protokoll 1 (25)

TRELLEBORGS KOMMUN. Innehåll. Protokoll 1 (25) Protokoll 1 (25) Mötesdatum Innehåll 95 Val av justerare samt tid och plats 96 Information från Samhällsbyggnadsförvaltningen 97 Information om projekt Utveckla Anderslöv - 2013PB0634 98 Yttrande över

Läs mer

Plats och tid Sessionssalen, Rådhuset, kl 14.00-18.10

Plats och tid Sessionssalen, Rådhuset, kl 14.00-18.10 Protokoll 1 (28) Plats och tid Sessionssalen, Rådhuset, kl 14.00-18.10 ande Ledamöter Patrik Holmberg (C), ordförande Johnny Nilsson (S) Bertil Ohlsson (MP) Gerd Klein (S) Göran Gärtner (M) 121-132 Olof

Läs mer

Plats och tid Sessionssalen, Rådhuset, kl 13.30-18.40

Plats och tid Sessionssalen, Rådhuset, kl 13.30-18.40 Protokoll 1 (42) Plats och tid Sessionssalen, Rådhuset, kl 13.30-18.40 ande Ledamöter Patrik Holmberg (C), ordförande Johnny Nilsson (S) 264-294, 296-297, Jäv 295 Ismet Dedic (S) för Johnny Nilsson (S)

Läs mer

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2178-2183 Sekreterare

Läs mer

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M)

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 09.05 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-15.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Stefan Åström (S) Eva Svensson (S) Eva Ryman

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.30 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Elise Radanova

Läs mer

Plats och tid Sessionssalen, Rådhuset, kl 13.00-16.45

Plats och tid Sessionssalen, Rådhuset, kl 13.00-16.45 Protokoll 1 (22) Plats och tid Sessionssalen, Rådhuset, kl 13.00-16.45 ande Ledamöter Patrik Holmberg (C) Johnny Nilsson (S) Bertil Ohlsson (MP) Gerd Klein (S) Göran Gärtner (M) Tommy Hedin (SD) Nils Svensson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2249-2254 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN. Innehåll. Protokoll 1 (33)

TRELLEBORGS KOMMUN. Innehåll. Protokoll 1 (33) Protokoll 1 (33) Mötesdatum Innehåll 110 Information från Samhällsbyggnadsförvaltningen 111 Information om Trelleborgs Åar Vattenundersökningar 2013 112 Information om ändringsförslag i PBL från och med

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2198-2203 Sekreterare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2043-2054 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2005-12-15 1(12) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund 2005-12-15 kl 15.00 15.35 Beslutande Roland Larsson (c) ordförande Bengt Averin (s) Lennart Lindvall

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2013-2015 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2176-2182 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Torsdagen den 15 augusti 2013, kl i Gruesalen, Bjuv

Torsdagen den 15 augusti 2013, kl i Gruesalen, Bjuv 1(13) Plats och tid ande Ledamöter Torsdagen den 15 augusti 2013, kl 14.00-15.45 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) Alf Persson (S) Olle Lundgren (S) Stig Lundblad (M) Niels

Läs mer

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist PROTOKOLL Plats och tid Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30 Beslutande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Manne Wallström (MP) Lasse Bergqvist (FP) Övriga deltagande

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13)

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 februari 2009, kl. 18.00-19.25 Beslutande Roland Parneving (m) ordförande Otto Andreasson (s) Bengt Claesson (m) Maja

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2291-2300 Sekreterare Madeleine

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2014-02-20 Sida 1 (7)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2014-02-20 Sida 1 (7) Planutskott Sammanträdesdatum 2014-02-20 Sida 1 (7) Plats och tid Stora sessionssalen, kl. 9:00-11.30 Beslutande Katja Larsson, ordförande Sven Sonesson (M), tjg. ers. Lars Johnson (M) Mats Lithner (FP)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2183-2189 Sekreterare Madeleine

Läs mer

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Leif Askeröd (C), Ordförande Björn Tholén (M), Vice ordförande Thomas Grönberg (S) Eilert Carlsson (S) Kenneth

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl. 15.00 16.30 BESLUTANDE LEDAMÖTER Björn Tolen (C), ordförande Kent Wallin (M), vice ordförande Eilert Karlsson (S) Maj-Britt Pihlström

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2117-2123 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS Plats och tid Beslutande Anna Eliasson l Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2294-2302 Sekreterare Carina Viberg Ordförande Anna Eliasson Justerande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ASKERSUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Sydnärkes byggnämnd 2015-09-03 1 (13) Plats och tid Laxå torsdagen den 3 september 2015 kl 14.00 14.45 Beslutande Nils-Olof Tivemyr (c) ordförande Ewa Österberg

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S)

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2016-05-10 1(17) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-14.00 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2288-2291 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice

Läs mer

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45.

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Evert Johansson, s, ordförande Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg,

Läs mer

Jenny Lundström (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp

Jenny Lundström (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp 2015-07-20 1 (7) Plats och tid Kommunhuset, Rådrummet, kl. 09:00 09:30 Beslutande Se förteckning sid 2 Övriga närvarande Kristina Alm, bygglovhandläggare 96 Helena Lundberg, sekreterare Utses att justera

Läs mer

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63 1(8) Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 12.00 Beslutande Ledamöter Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej 60-63 Rolf Mårtensson (M) Rickard

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare 2013-01-28 i Kommunhuset. Martin Gustavsson (C) - ordförande Henrik Nilsson (M) - 1:e vice ordförande Bjarne Daa (S)

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2018-2019 Sekreterare Madeleine

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN. Protokoll 1 (35)

TRELLEBORGS KOMMUN. Protokoll 1 (35) Protokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, Rådhuset, kl 13.00-16.10 ande Ledamöter Patrik Holmberg (C), ordförande, ej 13 Christine Stafström (MP) för P Holmberg (C) 13 pga jäv Johnny Nilsson (S) Bertil

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg-, trafik- och räddningsnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30-15.10 Beslutande Övriga deltagare Malin Olsson (C) tjg ers för Håkan Andersson (C) Leif Hägg (M), ordförande Emil Fennstam (SD)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2041-2047 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

Ören, tisdagen den 16 juni 2009, kl. 10 00 11 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v

Ören, tisdagen den 16 juni 2009, kl. 10 00 11 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Plats och tid Beslutande Ören, tisdagen den 16 juni 2009, kl. 10 00 11 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg, kp Övriga

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2034-2041 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (9) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (9) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Blad 1 (9) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 08.30 12.00 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Torbritt Bökman (M) Berit Karlsson (S) Birgitta Luoto (S) Arne Algothsson (S) Ann-Marie

Läs mer

Plats och tid Sessionssalen, Rådhuset, kl 13.00-16.15

Plats och tid Sessionssalen, Rådhuset, kl 13.00-16.15 Protokoll 1 (29) Plats och tid Sessionssalen, Rådhuset, kl 13.00-16.15 ande Ledamöter Övriga deltagare Ersättare Patrik Holmberg (C), ordförande Johnny Nilsson (S) Bertil Ohlsson (MP) Gerd Klein (S) Göran

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2223-2228 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

NR ÄRENDE DNR. Information till nämnden 2017 MBN 17/25. 2 Månadsuppföljning för miljö- och byggnadsnämnden t.o.m. mars 2017

NR ÄRENDE DNR. Information till nämnden 2017 MBN 17/25. 2 Månadsuppföljning för miljö- och byggnadsnämnden t.o.m. mars 2017 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2017-04-18 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA NR ÄRENDE DNR Val av justerare 1 Information

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2259 Sekreterare

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-24 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

Sida (19) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (19) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-06-01 1 (19) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2154-2164

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN. Innehåll. Protokoll 1 (27)

TRELLEBORGS KOMMUN. Innehåll. Protokoll 1 (27) Protokoll 1 (27) Mötesdatum Innehåll 164 Information från Samhällsbyggnadsförvaltningen 165 Informationsärende Processer till Kundtjänst från Samhällsbyggnadsförvaltningen 166 Information om Rapport samordnat

Läs mer

Val av justerare samt tid och plats för justering. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

Val av justerare samt tid och plats för justering. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga klockan 15.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Martin Gustafsson (C) Henrik Nilsson (M) ej 92 Bjarne Daa (S) Henrik Johansen (M) Åke Sjörin (FP)

Läs mer

Agneta Johansson (S) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Tore Segerström (M) Lennart Eriksson (FP) Sabine Olsson miljöinspektör, 20-22

Agneta Johansson (S) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Tore Segerström (M) Lennart Eriksson (FP) Sabine Olsson miljöinspektör, 20-22 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 14.00 16.35 ande Per Carleson (S) ordförande Arne Hedkvist (S) Fatma Taki (S) Agneta Johansson (S) Peter Ekelund

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen kl 16:00 Beslutande Övriga deltagare (S) Magnus Nyström, ordförande (S) Leif Danielsson (S) Anna-Karin Lundström (S) Kjell Lidman (S) Tomas Eklund (S) Isabella

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-10-09 1(8) Plats och tid Gemaket, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 15.00 16.20 Beslutande Ledamöter Lars Brofalk (C), ordf Madeleine Nyström (M) Bengt Lidbäck (FP) Jarl Teljstedt (KD) Jan Lannefelt

Läs mer

Sida (10) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (10) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2010-12-20 1 (10) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2472-2480

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2020-2028 Sekreterare A-C Utter

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för mötet: Gruppmöten Föredragande Samling kl 09.00 vid kommunhusets entré för besiktning av ärende nr 2. Tisdagen den 31 oktober 2006. Sammanträde

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl. 13:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl. 13:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2013-10-04 kl. 13:30 Beslutande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Kjell Erixon (MP), tjg. ersättare för Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Haffragården Kölsillre, tisdagen den 26 september 2006 OBS se nedan Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Borgsjöbyn 8:13,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2189-2197 Sekreterare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida (14)

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida (14) 2016-08-23 1(14) Plats och tid Norrtull kl. 13:30 14:50 Beslutande Barbro Axelsson (S), ordförande Sofia Karlsson (S) Pertti Rolöf (S) Bengt Olsson (C) ersätter Sven Callenberg (C) Michael Karlsson (M)

Läs mer

Bygg- och miljönämnden kallar till sammanträde. Beredningen sammanträder den 8 december 2016 kl 15:00, Dalkarlen

Bygg- och miljönämnden kallar till sammanträde. Beredningen sammanträder den 8 december 2016 kl 15:00, Dalkarlen KALLELSE 1 (8) kallar till sammanträde Tid: torsdagen den 15 december 2016, kl 15:00 Plats: Dävensö, Kulturhuset pl 6 Ordförande: Lars Brofalk (C) Sekreterare: Olle Nykvist Beredningen sammanträder den

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2036-2040 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-08-27 1(24) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-08-27 1(24) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-08-27 1(24) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-15.00 Beslutande Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum Samhällsbyggnadsutskottet 2013 11 18 1 (8) Plats och tid: Astrakanen, kommunkontoret i Båstad kl 13.00 14.55. Beslutande: Thomas Andersson (FP), ordförande Pelle Höglund (M), ledamot

Läs mer

Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Madelene Johansson. Bo Göthesson. Inge Löfgren ANSLAGSBEVIS:

Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Madelene Johansson. Bo Göthesson. Inge Löfgren ANSLAGSBEVIS: 1 (9) Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid: 2016-08-24 kl. 09.15-11.30 Lokal: Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Bo Göthesson (S), ordf. Mikael Wennergren (LP), vice ordf.

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-06-18 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.30 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30-15.30 Ajournering 14.45-15.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Leif Johansson (S), tjg ersättare för Ulla

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2029-2035 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81 BYGGNADSNÄMNDEN 2010-11-09 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 14.00 15.25 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Katarina Rosenlund-Svensson

Läs mer

Curt Piculell (M) Tjg.ers. Jan-Olov Olsson (C) Tjg.ers. Willy Persson (KD) Tjg.ers. Oscar Revoledo (S) Tjg.ers. Tommy Arvidsson (S) Tjg.ers.

Curt Piculell (M) Tjg.ers. Jan-Olov Olsson (C) Tjg.ers. Willy Persson (KD) Tjg.ers. Oscar Revoledo (S) Tjg.ers. Tommy Arvidsson (S) Tjg.ers. Sammanträdesprotokoll 1(5) 2013-06-19 Miljö- och byggnadsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 10.00-14.45 ande Lena Karstensson (M) Knut Svensson (C) Clas Lagerlund (M) Thomas Svensson

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.15 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman-Felth, ordförande Christina Söhrman Henric Forsberg Iréne Frisk Benny

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Plats och tid Centrumhuset, Henån, kl. 08.15-12.00, 13.00-16.15

Plats och tid Centrumhuset, Henån, kl. 08.15-12.00, 13.00-16.15 Plats och tid Centrumhuset, Henån, kl. 08.15-12.00, 13.00-16.15 Beslutande Lars-Åke Gustavsson Lars-Olof Hermansson Maivor Johansson Einar Jansson Lars Edström Birthe Hellman, tjg ersättare Sven-Ove Tjörnebro

Läs mer

Sida (23) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (23) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-02 1 (23) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2024-2034

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga kl 14.30 Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson Henrik Nilsson Bjarne Daa Åke Sjörin Ursel Brogcrantz ers för Kenth Johansson 1-2 Gert Ljunggren ers

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2104-2109 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

HERRLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida

HERRLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 76 Plats och tid Kommunhusets B-sal, Herrljunga, onsdag, kl. 17.00-20.00 Beslutande Johnny Carlsson, (C) ordf. Bengt-Olof Gunnarsson, (C) Annica Qvarnström, (C) Birgitta Larsson, (S) Kerstin Johansson,

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll sid 1/10 Datum: Torsdag den 14 juni Tid: 18:00 20:45 Plats: Elfkungen, Lilla Edets kommunhus Justeringsdag: Måndag den 18 juni Paragrafer: 34-41 Utses att justera: Jörgen Andersson (c) Underskrifter: Sekreterare

Läs mer

Tommy Eriksson (s) Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v)

Tommy Eriksson (s) Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v) BYGGNADSNÄMNDEN 2010-12-14 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.50 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Per-Anders Maxstad 2:e vice

Läs mer

Kenneth Nordberg (V) Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Erik Johannesson miljöinspektör 60-63

Kenneth Nordberg (V) Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Erik Johannesson miljöinspektör 60-63 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 10.05 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 1 (13) Paragrafer 36-45 Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen kl. 15.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden 1(12) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, Kommunhuset, torsdagen den 15 maj 2014, kl 08.30 10.25. Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden 1(12) Tid och plats 2014-02-24 - i Kommunhuset klockan 15.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustafsson (C) - ordförande Ursel Borgcrantz (M) - ers Henrik Nilsson Bjarne Daa (S)

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-18

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-18 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) ÄRENDEFÖRTECKNING: Tid: Tisdag 2015-08-18, klockan 08:30 Plats: Sammanträdesrum Tjurpannan, Tedacthuset, Tanumshede 2015/0120-339 165 Godkännande av föredragningslistan Miljö-

Läs mer

Plats och tid Centrumhuset, Henån, kl. 08.15-12.00, 13,00-16.10

Plats och tid Centrumhuset, Henån, kl. 08.15-12.00, 13,00-16.10 Plats och tid Centrumhuset, Henån, kl. 08.15-12.00, 13,00-16.10 Beslutande Lars-Åke Gustavsson Lars-Olof Hermansson Bror Simonsson, tjg ersättare Einar Jansson Lars Edström Ingemar Martinsson Gunnar Persson,

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.30 Ajournering kl 14.30-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Olof Röstin (M), ordförande Leif Johansson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C),

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) Diarienummer 2015-10-29 KS 2015/1041 Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.15 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare

Läs mer