Plats och tid Sessionssalen, Rådhuset, kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats och tid Sessionssalen, Rådhuset, kl 13.00-17.00"

Transkript

1 Protokoll 1 (28) Plats och tid Sessionssalen, Rådhuset, kl ande Ledamöter Övriga deltagare Ersättare Patrik Holmberg (C), ordförande Johnny Nilsson (S) Bertil Ohlsson (MP) Gerd Klein (S) Göran Gärtner (M) Tommy Hedin (SD) Nils Svensson (M) Ismet Dedic (S) för Sten Björk (S) Tord Larsson (M) Birgitta Almroth (S) Eimer Mårtensson (FP) Jan Larsson (SD) Jan-Erik Larsson (KD) Mona H Andersson för Ulf Lindquist (S) Rickard Johansson (C) Christine Stafström (MP) Ken Karlsson (SD) Lars Raneke (M) Victoria Ahlberg (S) Paul Lövdahl (S) Olof Blennhede (FP) Mattias Holst (SD) Sven-Åke Larsson (KD) Rikard Lehman (SÖS) Tjänstemän Utses att justera Claus Pedersen, samhällsbyggnadschef Rune Brandt, miljöchef, Cathrine Ek, avd.chef HU, Ann-Katrin Sandelius, Plan & Bygg chef Jenny Ahlqvist, administratör Segeå Vattenråd, Per-Arne Johansson, byråinspektör, Lilian Müller, tillgänglighetssamordnare, 71 Lilian Flygare Ivarsson, miljöinspektör, 71 Alexander Jönsson, byggnadsinspektör, 71, Zorica Radnell, bygglovsarkitekt, Eimer Mårtensson (FP) och Birgitta Almroth (S) Justeringens plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Trelleborg3000, v 1.0, Sekreterare Ordförande Justerare Bodil Olsson Patrik Holmberg (C) Eimer Mårtensson (FP) Birgitta Almroth (S)

2 Protokoll 2 (28) BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ, sammanträdesdatum för anslags uppsättande för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Samhällsbyggnadsförvaltningen Underskrift Bodil Olsson

3 Protokoll 3 (28) 69 Föredragningslista Ärende Information om Segeåns Vattenråd föredras kl av inbjuden föredragshållare från Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd. Föredragningslistan fastställs enligt följande: Information 1. ( 70) Information från Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd 2. ( 71) Information från Tillgänglighetsutskottet 3. ( 72) Information från Allmänna ärenden 4. ( 73) Remiss Personalpolitiskt program 5. ( 74) Intern kontrollplan 2013 för Miljöärenden 6. ( 75) Övertagande av tillsyn 7. ( 76) Dispens från strandskydd för uppsättande av utomhuskonst/installationer inom strandskyddsområde på Östra Torp 20:38 och Östra Torp 20:39 Detaljplanärenden 8. ( 77) Detaljplan för Lilla Beddinge 22:27 mfl Beddingestrand, DP ( 78) Detaljplan A197, Väster Jär, område mellan Bäckaskolan och Albäcken, del 4, Dragbilen 1, ÄDP 195 Bygglovsärenden 10. ( 79) Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på Gislöv 53: ( 80) Ansökan om bygglov för uppförande av maskinhall samt två lagringssilo på Södra Åby 46:1 12. ( 81) Ansökan om förhandsbesked för fyra enbostadshus på Västra Torp 4:8 13. ( 82) Ansökan om förhandsbesked för enbostadshus på Ugglarp 3: ( 83) Ansökan om förhandsbesked för enbostadshus på Grönby 39:5 15. ( 84) Ansökan om förhandsbesked för tre enbostadshus på del av Vemmerlöv 9:3 16. ( 85) Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på Sörby 9: ( 86) Ansökan om bygglov för nybyggnad av panncentral på Masten ( 87) Ansökan om bygglov för bullerplank på Mormorshejdan ( 88) Ansökan om bygglov för tillbyggnad på Verkstaden ( 89) Ansökan av tidsbegränsat bygglov för lagertält på Verkstaden 10

4 Protokoll 4 (28) Forts 69 Rapporter, information 21. ( 90) Förteckning över rapporter, informationer Delegationsbeslut 22. ( 91) Delegationsbeslut

5 Protokoll 5 (28) 70 Information från Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd Administratör hos Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd är inbjuden för att informera om Vattenrådet, som är ett samarbete mellan sju kommuner (Svedala, Staffanstorp, Malmö, Lund, Burlöv, Vellinge och Trelleborg), företag, dikningsföretag, markägare och intresseorganisationer i Segeåns och del av Alnarpsåns avrinningsområde. beslutar att notera informationen till protokollet.

6 Protokoll 6 (28) 71 Information från Tillgänglighetsutskottet Kommunens tillgänglighetssamordnare informerar om tillgängligheten i Trelleborgs kommun. Hon berättar om sin rapport som sammanfattar dokumentation, intryck och resultat från den kartläggning som genomförts av tillgänglighet i Trelleborg under hösten beslutar att notera informationen till protokollet.

7 Protokoll 7 (28) 72 Information från Samhällsbyggnadsförvaltningen Samhällsbyggnadschefen lämnar aktuell information från förvaltningen, om personal och verksamhet. beslutar att notera informationen till protokollet.

8 Protokoll 8 (28) 73 Remiss Personalpolitiskt program Dnr 2013-A0004 Kommunstyrelsen har under 2012 tagit fram förslag till Personalpolitiskt program. Utifrån målsättningen att Trelleborgs kommun ska vara Sveriges bästa arbetsgivare, görs en programförklaring som grund för hur personalpolitiken ska utformas. Kommunens personalpolitik ges också närmare form inom ett antal delområden. Efter samverkan i den kommunövergripande samverkansgruppen, har Kommunstyrelsen beslutat att skicka förslaget till personalpolitiskt program på remiss till nämnderna. I skrivelse lämnar samhällsbyggnadschefen förslag på yttrande från nämnden. I skrivelsen framgår det bland annat att en modern och progressiv personalpolitik är grundläggande för kommunens möjlighet att kunna rekrytera och behålla kompetenta medarbetare. Vidare står det i skrivelsen att de i programmet identifierade delområdena är alla relevanta, men särskilt bör man framhålla vikten av välfungerande ledarskap och medarbetarskap, och att det ligger ett viktigt arbete framför alla, med att gå från ord till handling i en process som involverar alla medarbetare på ett adekvat sätt. sunderlag Skrivelse från Samhällsbyggnadschefen. beslutar att översända skrivelse från samhällsbyggnadschefen till Kommunstyrelsen såsom nämndens yttrande i ärendet. Kommunstyrelsen senast 9 april 2013

9 Protokoll 9 (28) 74 Intern kontrollplan 2013 för Dnr 2013-A0020 Enligt kommunens reglemente för intern kontroll (Kf , 85) ska nämnderna varje år anta en intern kontrollplan. Kommunstyrelsen ska också besluta om kommungemensamma kontrollmål. Den interna kontrollplanen för nämnden och de kommungemensamma målen ska följas upp av nämnderna, och nämnden ska senast i samband med upprättande av årsanalysen rapportera resultatet från uppföljningen till Kommunstyrelsen. I arbetet med 2013 års interna kontrollplan har en arbetsgrupp bestående av tjänstemän inom kommunlednings- och räddningstjänstförvaltningen tagit fram ett förslag till kommungemensamma kontrollmål för samtliga nämnder. Kommunstyrelsen beslutade , 212, att fastställa dessa mål, samt att uppmana nämnderna att använda dem i det ordinarie kontrollarbetet för De gemensamma kontrollmålen för 2013 är: 1. Personalbudget. Kontroll av att det finns ett upprättat och dokumenterat planeringsunderlag (personalbudget) redovisat dels totalt per nämnd och dels per verksamhet (tre positioners verksamhetskod) inom respektive nämnd. 2. Investeringar i IT stöd, kalkyler för beslut och uppföljning. Kontroll av att det finns ett upprättat underlag med bedömningar om investeringen är kostnadseffektiv dels inför beslut om investering och dels vid uppföljning av investeringen. 3. sunderlag för projekt. Kontroll av att det finns ett upprättat och dokumenterat beslutsunderlag samt att det finns beslut om driftprojektet. Utöver de kommungemensamma interna kontrollmålen för 2013 föreslås följande för : 4. Säkerställa rutiner för taxor och avgifter samt rutiner för uppskattning av intäkter (avgiftsrelaterat kontrollmål). 5. Projekt (beviljade medel), befattningsbeskrivningar och personalresurser (ej taxerelaterat kontrollmål). 6. Hantering av kundkort och bensinkort. 7. Handläggningstider och genomströmningstider för utvalda kategorier av ärenden inom avdelningarna Mät & Karta, Plan & Bygg samt Miljö. En sammanställning av kontrollmålen bifogas skrivelsen, utformad enligt en mall som utarbetats av det interna nätverket för intern kontroll. sunderlag Skrivelse från Samhällsbyggnadsförvaltningen. Intern kontrollplan 2013 för,

10 Protokoll 10 (28) Forts 74 Förvaltningens förslag till beslut beslutar att anta intern kontrollplan 2013 för. Yrkanden Patrik Holmberg (C) yrkar att kontrollmål Handläggningstider och genomströmningstider ska kontrolleras varje tertial istället för en gång under beslutar att anta redovisad intern kontrollplan 2013 för, med ändring i sammanställningen att kontrollmål Handläggningstider och genomströmningstider kontrolleras varje tertial under Budget- och utvecklingschefen

11 Protokoll 11 (28) 75 Övertagande av tillsyn Dnr 2013-MH0713 Trelleborgs kommun har sen tidigare övertagit tillsyn från Länsstyrelsen rörande de tillståndspliktiga lantbruksföretagen. Nu aktuell fråga rör övertagande av tillsyn över övriga tillståndspliktiga verksamheter i kommunen. Miljö, Samhällsbyggnadsförvaltningen, föreslår nämnden att denna ger Miljö i uppdrag att samråda med Länsstyrelsen gällande ett övertagande av tillsynen över de tillståndspliktiga verksamheterna i kommunen. sunderlag Skrivelse från Miljö, Samhällsbyggnadsförvaltningen. beslutar att ge Miljö i uppdrag att samråda med Länsstyrelsen rörande ett övertagande av tillsynen över de tillståndspliktiga verksamheterna i kommunen gällande från och med , samt att Miljö får i uppdrag att ta fram underlag inför en formell begäran om övertagande av tillsyn. Miljö

12 Protokoll 12 (28) 76 Dispens från strandskydd för uppsättande av utomhuskonst/installationer inom strandskyddsområde på Östra Torp 20:38 och Östra Torp 20:39 Dnr 2013-MH0271 Ansökan om dispens från strandskydd för uppsättande av utomhuskonsthantverk/installationer. Det särskilda skäl som anges är att konstutställningen i Magasinet vid Smygehamn har tema Gränsnitt Östersjön Smygehuk, och är en utställning som mycket specifikt behandlar den unika platsen Smygehuk där hav möter strand och histora möter nutid. Det särskilda skäl som åberopas är att området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området. Förvaltningen anser att uppsättande av utomhuskonsthantverk/installationer bedöms inte innebära något intrång i allmänhetens nyttjande av markområdet enligt allemansrätten. Förutsättningar för djur- och växtlivet bedöms inte förändras i väsentlig omfattning. sunderlag Skrivelse från Miljö,. Förvaltningens förslag till beslut beslutar att bevilja dispens från bestämmelserna enligt 7 kap 18 Miljöbalken om strandskydd på Östra Torp 20:38 och Östra Torp 20:39, i enlighet med ansökan för uppsättande av utomhuskonsthantverk/ installationer, och enligt skrivelse från Miljö. beslutar att bevilja dispens från bestämmelserna enligt 7 kap 18 Miljöbalken om strandskydd på Östra Torp 20:38 och Östra Torp 20:39, i enlighet med ansökan för uppsättande av utomhuskonsthantverk/ installationer, och enligt skrivelse från Miljö. Enligt tjänsteskrivelsen Kommunfullmäktige

13 Protokoll 13 (28) 77 Detaljplan för Lilla Beddinge 22:27 mfl Beddingestrand DP 188 Dnr 2013-PB0082 gav förvaltningen i uppdrag att detaljplanelägga fastigheten Lilla Beddinge 22:27 mfl, enligt enkelt planförfarande. Detaljplanens syfte är att medge normal småhusbebyggelse på Lilla Beddinge 22:27 som idag är planlagt för fiskeri- och sjöfartsnäring. sunderlag Skrivelse från Plan & Bygg, Samhällsbyggnadsförvaltningen. Samrådshandling. beslutar att låta samråda om föreliggande planförslag enligt 5 kap 15 PBL, enkelt planförfarande, att planen inte är av stor vikt eller har principiell betydelse och därmed kan antas av i enlighet med 5 kap 27 PBL, samt att planläggningen inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 11 första stycket Miljöbalken. Plan & Bygg

14 Protokoll 14 (28) 78 Detaljplan A197, Väster Jär, område mellan Bäckaskolan och Albäcken, Del 4, Dragbilen 1, ÄDP 195 Dnr gav förvaltningen i uppdrag att ändra detaljplan A197 genom tillägg i enkelt planförfarande. Planändringens syfte är att utöka byggrätten på fastigheten Dragbilen 1 från 50 % till 65 %, samt att upphäva det u-område som korsar fastigheten. sunderlag Skrivelse från Plan & Bygg, Samhällsbyggnadsförvaltningen. Samrådshandling. beslutar att låta samråda om föreliggande förslag till planändring enligt 5 kap 11 PBL, att planen inte är av stor vikt eller har principiell betydelse och därmed kan antas av i enlighet med 5 kap 27 PBL, samt att planläggningen inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 11 första stycket Miljöballken. Plan & Bygg

15 Protokoll 15 (28) 79 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på Gislöv 53:13 Dnr SBN 2013-PB0007 Ärendebeskrivning Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit emot en ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten Gislöv 53:13. Fastigheten är kvm och ligger inte inom område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser. Kända sakägare och andra berörda har blivit underrättade och inga yttranden har kommit in. sunderlag Skrivelse från Plan & Bygg, Samhällsbyggnadsförvaltningen. Förvaltningens förslag till beslut beslutar att bevilja bygglov för tillbyggnad av enbostadshus i enlighet med bygglovshandlingarna. Yrkanden Johnny Nilsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. beslutar att bevilja bygglov för tillbyggnad av enbostadshus i enlighet med bygglovshandlingarna. Enligt tjänsteskrivelse

16 Protokoll 16 (28) 80 Ansökan om bygglov för uppförande av maskinhall samt två lagringssilo på Södra Åby 46:1 Dnr SBN 2013-PB0018 Ärendebeskrivning Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit emot en ansökan om bygglov för uppförande av maskinhall samt två lagringssilo på fastigheten Södra Åby 46:1. Fastigheten är kvm och ligger inom område som omfattas av områdesbestämmelser. Förvaltningen gör bedömningen att inga grannar är berörda av åtgärden. De föreslagna byggnadsåtgärderna är en del av en jordbruksfastighet och bidrar till att levandegöra den befintliga miljön. sunderlag Skrivelse från Plan & Bygg, Samhällsbyggnadsförvaltningen. Förvaltningens förslag till beslut beslutar att bevilja bygglov för uppförande av maskinhall samt två lagringssilo i enlighet med bygglovshandlingarna. beslutar att bevilja bygglov för uppförande av maskinhall samt två lagringssilo i enlighet med bygglovshandlingarna. Enligt tjänsteskrivelse

17 Protokoll 17 (28) 81 Ansökan om förhandsbesked för fyra enbostadshus på Västra Torp 4:8 Dnr SBN 2012-PB0163 Ärendebeskrivning Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit emot en ansökan om förhandsbesked för fyra enbostadshus på fastigheten Västra Torp 4:8. Fastigheten är kvm och ligger varken inom område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser. Ärendet redovisas i skrivelse från Plan & Bygg, i vilket det framkommer att den föreslagna tomtplatsen ligger inom område som omfattas av högvärdig jordbruksmark med boniteten 10. Service och kollektivtrafik saknas i området, och enligt översiktsplanen ligger tomtplatsen inte inom ett sådant område där bostadsintresset ska prioriteras framför jordbruksintresset. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer därmed att ansökan inte uppfyller kraven i 9 kap 18 PBL. sunderlag Skrivelse från Plan & Bygg, Samhällsbyggnadsförvaltningen. Förvaltningens förslag till beslut beslutar att avslå ansökan om förhandsbesked för fyra enbostadshus på den föreslagna platsen. Yrkanden Bertil Ohlsson (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. Göran Gärtner (M) begär ajournering för överläggning inom partigruppen. Mötet ajourneras i 15 minuter. Patrik Holmberg (C) yrkar att ansökan avslås med motiveringen att bebyggelsen ska föregås av detaljplaneläggning. Ordföranden ställer förslagen mot varandra, och finner att nämnden har beslutat enligt Patrik Holmbergs yrkande. Omröstning begärs. Nämnden godkänner följande beslutsgång. Den som önskar bifalla förvaltningens förslag röstar Ja. Den som ej önskar så röstar Nej. Omröstningen ger resultatet: 6 Ja och 8 Nej. Ja-röster: Johnny Nilsson (S), Bertil Ohlsson (MP), Gerd Klein (S), Ismet Dedic (S), Birgitta Almroth (S), Mona H Andersson (S). Nej-röster: Göran Gärtner (M), Tommy Hedin (SD), Nils Svensson (M), Tord Larsson (M), Eimer Mårtensson (FP), Jan Larsson (SD), Jan-Erik Larsson (KD) och Patrik Holmberg (C). beslutar att avslå ansökan med motiveringen att bebyggelsen ska föregås av detaljplaneläggning. Enligt tjänsteskrivelse

18 Protokoll 18 (28) 82 Ansökan om förhandsbesked för enbostadshus på Ugglarp 3:10 Dnr SBN 2012-PB0096 Ärendebeskrivning Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit emot en ansökan om förhandsbesked för enbostadshus på fastigheten Ugglarp 3:10. Fastigheten är kvm och ligger varken inom område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser. Fastigheten ligger inom område som omfattas av riksintressen för naturvård, men inte inom område som omfattas av riksintresse för kulturmiljö eller med kända fornminnen. Förvaltningens bedömning är att ett nytt enbostadshus kommer att vara en naturlig komplettering på fastigheten, eftersom sökanden ska bedriva och försörja sig på ekologiskt jordbruk. beslutade , 8, att återremittera ärendet till förvaltningen för ytterligare utredning kring befintlig och eventuell ny sträckning av Skåneled i området. Bygglovsarkitekt redovisar ärendet under sammanträdet. sunderlag Skrivelse från Plan & Bygg, Samhällsbyggnadsförvaltningen. Förvaltningens förslag till beslut beslutar att lämna positivt förhandsbesked för enbostadshus på den föreslagna platsen. beslutar att lämna positivt förhandsbesked för enbostadshus på den föreslagna platsen. Enligt tjänsteskrivelse

19 Protokoll 19 (28) 83 Ansökan om förhandsbesked för enbostadshus på Grönby 39:5 Dnr SBN 2012-PB0141 Ärendebeskrivning Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit emot en ansökan om förhandsbesked för enbostadshus på fastigheten Grönby 39:5. Fastigheten är kvm och ligger varken inom område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser. Fastigheten ligger intill i öster mot kommunens VA-ledningar. Bebyggelsen inom området karaktäriserat av enstaka hus och gårdar, som är placerade fritt i landskapet eller utmed vägar. Enligt förvaltninges bedömning får ny bebyggelse i detta fall stor påverkan på landskapsbilden, eftersom området ingår i backlandskapet öster om Börringesjön och Havgårdssjön. Föreslagen bebyggelse bryter mönstret i landskapet på flera sätt till nackdel för landskapsbilden, varför förvaltningen bedömer att ansökan inte uppfyller kraven i 9 kap 18 PBL. sunderlag Skrivelse från Plan & Bygg, Samhällsbyggnadsförvaltningen. Förvaltningens förslag till beslut beslutar att avslå ansökan om förhandsbesked för enbostadshus på den föreslagna platsen. beslutar att avslå ansökan om förhandsbesked för enbostadshus på den föreslagna platsen. Enligt tjänsteskrivelse

20 Protokoll 20 (28) 84 Ansökan om förhandsbesked för tre enbostadshus på del av Vemmerlöv 9:3 Dnr SBN 2012-PB0435 Ärendebeskrivning Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit emot en ansökan om förhandsbesked för tre enbostadshus på del av fastigheten Vemmerlöv 9:3. Ansökan avser en del av fastigheten som är på kvm och som inte ligger inom område som omfattas av områdesbestämmelser. Kommunens VA-ledningar finns på fastigheten Vemmerlöv 9:3 i väster. De föreslagna tomplatserna ligger inom område som omfattas av högvärdig jordbruksmark med boniteten 10. Enligt kommunens ställningstagande i översiktsplanen är Västra Vemmerlöv en landsbygdsby där bostads- och rekreationsintresset ska prioriteras framför jordbruksintresset. En sådan utveckling bör dock föregås av ett helhetsgrepp om Västra Vemmerlöv i syfte att klargöra hur en fortsatt utveckling av byn ska ske avseende prioriteringen mellan bostadsutveckling och bevarandet av kulturmiljön och bevarandet av jordbruken. Enligt förvaltningen riskerar den nu föreslagna åtgärden att försvåra en sådan planerad utveckling och innebär följaktligen stor påverkan på omgivningen. Förvaltningen anser att ansökan inte uppfyller kraven i 9 kap 18 PBL. sunderlag Skrivelse från Plan & Bygg, Samhällsbyggnadsförvaltningen. Förvaltningens förslag till beslut beslutar att avslå ansökan om förhandsbesked för tre enbostadshus på den föreslagna platsen. beslutar att avslå ansökan om förhandsbesked för tre enbostadshus på den föreslagna platsen. Enligt tjänsteskrivelse

21 Protokoll 21 (28) 85 Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av två enbostdshus på Sörby 9:25 Dnr SBN 2012-PB0278 Ärendebeskrivning Samhällsbyggnadsförvaltningen har 2012 tagit emot en ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på fastigheten Sörby 9:25. Fastigheten är kvm och ligger varken inom område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser. Området omfattas av riksintresset med särskilt höga naturvärden. Förvaltningen bedömer att ny bebyggelse i detta fall får stor påverkan på landskapsbilden genom att fastigheten ligger i en starkt sluttande höjd. Området ingår i backlandskapet öster om Börringesjön och Havgårdssjön. Förvaltningen anser att ansökan inte uppfyller kraven i 9 kap 18 PBL. sunderlag Skrivelse från Plan & Bygg, Samhällsbyggnadsförvaltningen. Förvaltningens förslag till beslut beslutar att avslå ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på den föreslagna platsen. beslutar att avslå ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på den föreslagna platsen. Enligt tjänsteskrivelse

22 Protokoll 22 (28) 86 Ansökan om bygglov för nybyggnad av panncentral på Masten 6 Dnr SBN 2012-PB0181 Ärendebeskrivning Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit emot en ansökan om bygglov för nybyggnad av panncentral på fastigheten Masten 6 i Trelleborg. Fastigheten är kvm och ligger inom område som omfattas av detaljplan A60. Ansökan innebär avvikelse från gällande detaljplan. Den tillåtna byggnadshöjden i gällande detaljplan är 7,5 meter. Den föreslagna byggnaden överskrider tillåten byggnadshöjd med 8,5 meter. sunderlag Skrivelse från Plan & Bygg, Samhällsbyggnadsförvaltningen. Förvaltningens förslag till beslut beslutar att avslå ansökan om bygglov för nybyggnad av panncentral. beslutar att avslå ansökan om bygglov för nybyggnad av panncentral. Enligt tjänsteskrivelse

23 Protokoll 23 (28) 87 Ansökan om bygglov för bullerplank på Mormorshejdan 28 Dnr SBN 2013-PB0034 Ärendebeskrivning Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit emot en ansökan om bygglov för bullerplank på fastigheten Mormorshejdan 28 i Trelleborg. beslutade 2011 att återremittera ärendet till förvaltningen för utredning av Tekniska förvaltningen för att finna andra lösningar än 2,5 meter högt plank för att klara bulleråtgärderna kompletterades ansökan med ett nytt förslag. Det nya förslaget redovisar ett bullerplank som är betydligt mer anpassande till den befintliga stadsmiljön. Ansökan innebär ingen avvikelse från gällande detaljplan. sunderlag Skrivelse från Plan & Bygg, Samhällsbyggnadsförvaltningen. Förvaltningens förslag till beslut beslutar att bevilja bygglov för bullerplank i enlighet med bygglovshandlingarna. beslutar att bevilja bygglov för bullerplank i enlighet med bygglovshandlingarna. Enligt tjänsteskrivelse

24 Protokoll 24 (28) 88 Ansökan om bygglov för tillbyggnad på Verkstaden 10 Dnr SBN 2013-PB0003 Ärendebeskrivning har tagit emot en ansökan för tillbyggnad av garage på fastigheten Verkstaden 10 i Trelleborg. Fastigheten är kvm och ligger inom område som omfattas av detaljplan A101. Detaljplanen visar att tillbyggnad av garage placeras på mark som inte får bebyggas, så kallad prickmark. Ansökan strider därmed mot gällande detaljplan. sunderlag Skrivelse från Plan & Bygg, Samhällsbyggnadsförvaltningen. Förvaltningens förslag till beslut beslutar att avslå ansökan för tillbyggnad av garage. beslutar att avslå ansökan för tillbyggnad av garage. Enligt tjänsteskrivelse

25 Protokoll 25 (28) 89 Ansökan om tidsbegränsat bygglov för lagertält på Verkstaden 10 Dnr SBN 2013-PB0003 Ärendebeskrivning Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit emot en ansökan om tidsbegränsat bygglov för lagertält på fastigheten Verkstaden 10 i Trelleborg. Fastigheten är kvm och ligger inom område som omfattas av detaljplan A101. Detaljplanen visar att lagertälten placeras på mark som inte får bebyggas, så kallad prickmark. Det tidsbegränsade lovet kan inte förnyas eftersom den maximala löptiden, som numera är 10 år, har överskridits. Tidsbegränsat bygglov lämnades första gången 2000, och därefter sunderlag Skrivelse från Plan & Bygg, Samhällsbyggnadsförvaltningen. Förvaltningens förslag till beslut beslutar att avslå ansökan av tidsbegränsat bygglov för lagertält. beslutar att avslå ansökan av tidsbegränsat bygglov för lagertält. Enligt tjänsteskrivelse

26 Protokoll 26 (28) 90 Rapporter, informationer Länsstyrelsen beslut, meddelanden mm Överklagande av beslut om detaljplan Lilla Beddinge 76:22 mfl. Tiden för överklagande av detta beslut gick ut Dnr Tillstånd enligt Miljöbalken för djurhållning. Dnr MH Tillstånd enligt Miljöbalken till djurhållning. Dnr Tillstånd till transport av avfall och farligt avfall. Dnr MH Överklagande av s beslut gällande bygglov för redan uppförd friggebod på Idrotten 4. Länsstyrelsen avslår överklagandet. Dnr Tillstånd till yrkesmässig överlåtelse av särskilt farliga kemiska produkter. Dnr 2013-MH Tillstånd till transport av avfall och farligt avfall. Dnr MH0268 Yttrande Länsstyrelsens yttrande gällande Energimyndighetens förslag till revidering av områden av riksintresse för vindbruk i Skåne län. Dnr 2013-A Tillstånd till transport av avfall och farligt avfall. Dnr MH0268 Underrättelse Överlämnande av riskklassade MIFO-objekt till tillsynsmyndighet. Dnr 2013-MH Överklagande av beslut om bygglov för tillbyggnad av uterum och garage på Västra Torp 55:10. Länsstyrelsen avslår överklagandet. Dnr PB Överklagande av beslut om bygglov, nu fråga om återkallelse. Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och rivning av befintligt på Böste 14:5. Länsstyrelsen avskriver ärendet från vidare handläggning. Dnr Mark- och miljödomstolen, Växjö Tingsrätt Dom Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus Räkan 7, MMD avslår överklagandet. Dnr Dom Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på Maglarp 57:60 och 57:62. MMD avslår överklagandet. Dnr

27 Protokoll 27 (28) Forts 90 Mark- och miljööverdomstolen Protokoll Bygglov för komplementbyggnad på Maglarp 7:24 nu fråga om prövningstillstånd. Dnr Kommunstyrelsen, Trelleborgs kommun KS 52, SBN begäran om medel för deltagande i etapp 3 av Energimyndighetens program Uthållig kommun. Dnr 2013-HU0003 KS 53, Nya rutiner gällande barn och ungas inflytande i samhällsplanering från och med januari Dnr 2012-PB0545 Kommunfullmäktige, Trelleborgs kommun KF 21, Förslag på lämplig avgränsning av utökat strandskyddsområde i Trelleborgs kommun. Dnr KF 23, Landsbygdsadressering. Dnr 2012-MK0003 KF 24, Delegering till SBN att besluta i ärenden avseende namngivning av gator och kvarter. Dnr 2012-MK0003 beslutar att notera informationen till protokollet.

28 Protokoll 28 (28) 91 Delegationsbeslut Rapportering av delegationsbeslut från delegaterna till samhällsbyggnadsnämnden. Plan & Bygg Beviljade bygglov enligt kungörelser för publicering Miljö Delegationer enligt lista daterad Ordförandedelegation Bygglov beviljas för ändrad användning av bostad till café på Östra Torp 20:21, dnr PB0137 beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbesluten.

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2.

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. 1 1 (36) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (45) Sammantradesdatum 2012-09-26 156-187 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-16.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats Karlsson

Läs mer

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2014-06-09 70-84

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2014-06-09 70-84 Samhällsbyggnadsnämnden 70-84 2 Information och överläggningar... 5 Alingsåsparken, rivning av teaterbyggnaden... 6 Ny 132 kv-luft/markledning genom Alingsås till planerad vindkraftspark i Rödene... 9

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (69) MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: Borgmästaren Beslutande Ledamöter: Yngve Larsson (FP), ordf Torbjörn Stensson

Läs mer

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP)

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(36) Plats och tid Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2012-04-10, kl. 15.00 17.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera ens

Läs mer

Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00

Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00 BORGHOLMS l!! llll! IKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (21) Sammantradesdatum 2012-03-28 45-63 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats

Läs mer

2012-01-19. Tjänstgörande ersättare. Kenneth Gummesson, B.insp. 19-24,30(del av),32,33 Anja Jonsson, B.lovs.handl. 7,9-16,19-21,30(del av)

2012-01-19. Tjänstgörande ersättare. Kenneth Gummesson, B.insp. 19-24,30(del av),32,33 Anja Jonsson, B.lovs.handl. 7,9-16,19-21,30(del av) Sammanträdesprotokoll 1(70) 2012-01-19 Miljö- och byggnadsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 10.00 16.50. Ajournering kl. 12.25-13.15 (under 5) för lunch och 14.30-14.45 för kaffe

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1(36)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1(36) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1(36) Plats och tid Dialogen, Storuman 2013-04-24, kl. 09:00-15:30 Ajournering för lunch 12:00-13:00 ande Ledamöter Olle Wärnick (m), ordförande 24-44, 46-50 Runar Frohm (s),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25 Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Omfattning 19-39 Plats och tid Tvinnrummet, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 9.00 12.00 Rast kl. 12.00 13.30 Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.30-17.05

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (56) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 20 Val av justerare samt tid och plats för justering 21 Medborgarförslag Samordningen inom kommunens förvaltningar 22 Val av kommunens företrädare

Läs mer

Birgitta Luoto Carl-Inge Lingberg Daniel Johansson Björn Johansson Viktor Uhlin Agneta Höglander Ann-Sophie Nygren, 18-22 (S)

Birgitta Luoto Carl-Inge Lingberg Daniel Johansson Björn Johansson Viktor Uhlin Agneta Höglander Ann-Sophie Nygren, 18-22 (S) 1(19) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15-15.40 Beslutande Inge Ståhlgren (S) Jimmy Gustavsson, 12-17 (S) Jan Widegren (M) Birgitta Luoto (S) Carl-Inge Lingberg

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna 2010-06-23. Sekreterare Margareta Stensaeus Linder Paragrafer 123 124 omedelbar justering 125-152 Ordförande

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna 2010-06-23. Sekreterare Margareta Stensaeus Linder Paragrafer 123 124 omedelbar justering 125-152 Ordförande Samhällsbyggnadsnämnden 2010-06-22 Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 22 juni 2010 kl. 19.00 19.50 Elwe Nilsson (M) ordförande Ove

Läs mer

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-23 16-36

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-23 16-36 Samhällsbyggnadsnämnden 16-36 2 Information och överläggningar... 5 Årsredovisning 2014... 6 Flerårsstrategi 2015-2017, samhällsbyggnadsnämnden... 7 Revisionsrapport - Årlig grundläggande granskning 2014...

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden. Björkegrenska gården, kl 15.00 17.10

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden. Björkegrenska gården, kl 15.00 17.10 2006-04-24 1(66) Plats och tid Björkegrenska gården, kl 15.00 17.10 Beslutande Bo Håkansson (m) ers. för Matts Karlsson (m) ärende 1-53 Anders Åkerberg (s) Cecilia Edman (öp) ers. för Per Mårtensson (c)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-17.00. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-17.00. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2 1 1 (23) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-17.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunhuset, sammanträdesrum Alnarp. se nästa sida. Barbro Söderberg Miljö- och byggförvaltningen 2007-03-05

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunhuset, sammanträdesrum Alnarp. se nästa sida. Barbro Söderberg Miljö- och byggförvaltningen 2007-03-05 Miljö och byggnadsnämnden 2007-02-27 Plats Kommunhuset, sammanträdesrum Alnarp Tid Tisdagen den 27 februari 2007, kl. 18.30-20.00 Beslutande se nästa sida Sammanträdesdatum s. 1 (33) Övriga deltagande

Läs mer

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2015-06-09

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2015-06-09 2(33) Innehållsförteckning 32 Justering av protokoll och fastställande av föredragningslista 3 33 Förelägganden, uppföljning 4 34 Anmälan av delegeringsbeslut 5 35 Utestående uppdrag till förvaltningen

Läs mer

Jan Quist (S) Magnus Liwing (FP), 69-73, 75-85

Jan Quist (S) Magnus Liwing (FP), 69-73, 75-85 Byggnads- och räddningsnämnden 2015-05-25 1 Plats och tid Beslutande Ersättare Övriga deltagande Paragrafer Stadshuset, Högby-lokalen, måndag 25 maj 2015, kl 13:00-16:25 Anders Steen (C), ordförande Kent

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-23 Paragraf Ärendelista 64 Budgetuppföljning 1 år 2012 65 Remiss av motion om grönområdesutredning i Mellbystrand och Skummeslövsstrand 66 Putsered

Läs mer

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27 1-75 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.30 Beslutande Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 470 (524) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 470 (524) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 470 (524) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 13.15 18.30 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-04-10 1 (34) Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg. Per Sjödahl ANSLAG/BEVIS. Plats

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-04-10 1 (34) Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg. Per Sjödahl ANSLAG/BEVIS. Plats 2012-04-10 1 (34) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Tisdagen den 10 april kl. 08:30 16:30 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Annette Knutsson. Carl-Göran Svensson 2015-05-18. Samhällsbyggnadsförvaltningen, Björkegrenska gården

Annette Knutsson. Carl-Göran Svensson 2015-05-18. Samhällsbyggnadsförvaltningen, Björkegrenska gården 1 1 Plats och tid Rådhuset, lilla salen, kl 13.00-20.15, ajournering kl 19.40-19.45, 19.50-19.55 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden 2012-09-06 144 Innehållsförteckning Ärende 79 Strandskyddsdispens för uppförande av stall, Munkaskog 1:29... 146 80 Olovligt byggande, X... 148 81 Förhandsbesked för nybyggnad av 4 enbostadshus, Domneberg

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (35) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (35) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (35) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl. 13:15 17:00 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med ; ersättare

Läs mer

Carina Svensson (s) Elisabeth Hellman (v) Stefan Lindhe (m) Jan Tornheim (s) Lucas Carlsson (mp) Simon Chrisander (fp) Anders Ohlin (sd)

Carina Svensson (s) Elisabeth Hellman (v) Stefan Lindhe (m) Jan Tornheim (s) Lucas Carlsson (mp) Simon Chrisander (fp) Anders Ohlin (sd) Malmö stad Stadsbyggnadsnämnden 1 (28) Protokoll Sammanträdestid 2014-05-16, kl. 9.00 14.05 Plats 4033 Paragrafer 173-218 Ledamöter Ersättare Övriga deltagare Ej närvarande Carina Svensson (s) Elisabeth

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38) Sida 1 (38) Plats och tid Helgoland, kl. 8.30-10.40 Beslutande Ersättare Claes Andersson (FP) Ordförande Kjell Svanström (S) Vice ordförande Robert Syrén (M) Ej 233 Olle Bo Ivarsson (M) Ersättare för Lars

Läs mer

Höörsalen Måndagen den 9 mars 2015 kl 10:00

Höörsalen Måndagen den 9 mars 2015 kl 10:00 KALLELSE 2015-02-27 1 (44) Plats och tid Kallade ledamöter För kännedom Övriga kallade Höörsalen Måndagen den 9 mars 2015 kl 10:00 Stefan Lissmark (S) Anna Palm (M) Fredrik Hanell (MP) Susanne Asserfors

Läs mer