Plats och tid Sessionssalen, Rådhuset, kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats och tid Sessionssalen, Rådhuset, kl 13.00-17.00"

Transkript

1 Protokoll 1 (28) Plats och tid Sessionssalen, Rådhuset, kl ande Ledamöter Övriga deltagare Ersättare Patrik Holmberg (C), ordförande Johnny Nilsson (S) Bertil Ohlsson (MP) Gerd Klein (S) Göran Gärtner (M) Tommy Hedin (SD) Nils Svensson (M) Ismet Dedic (S) för Sten Björk (S) Tord Larsson (M) Birgitta Almroth (S) Eimer Mårtensson (FP) Jan Larsson (SD) Jan-Erik Larsson (KD) Mona H Andersson för Ulf Lindquist (S) Rickard Johansson (C) Christine Stafström (MP) Ken Karlsson (SD) Lars Raneke (M) Victoria Ahlberg (S) Paul Lövdahl (S) Olof Blennhede (FP) Mattias Holst (SD) Sven-Åke Larsson (KD) Rikard Lehman (SÖS) Tjänstemän Utses att justera Claus Pedersen, samhällsbyggnadschef Rune Brandt, miljöchef, Cathrine Ek, avd.chef HU, Ann-Katrin Sandelius, Plan & Bygg chef Jenny Ahlqvist, administratör Segeå Vattenråd, Per-Arne Johansson, byråinspektör, Lilian Müller, tillgänglighetssamordnare, 71 Lilian Flygare Ivarsson, miljöinspektör, 71 Alexander Jönsson, byggnadsinspektör, 71, Zorica Radnell, bygglovsarkitekt, Eimer Mårtensson (FP) och Birgitta Almroth (S) Justeringens plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Trelleborg3000, v 1.0, Sekreterare Ordförande Justerare Bodil Olsson Patrik Holmberg (C) Eimer Mårtensson (FP) Birgitta Almroth (S)

2 Protokoll 2 (28) BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ, sammanträdesdatum för anslags uppsättande för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Samhällsbyggnadsförvaltningen Underskrift Bodil Olsson

3 Protokoll 3 (28) 69 Föredragningslista Ärende Information om Segeåns Vattenråd föredras kl av inbjuden föredragshållare från Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd. Föredragningslistan fastställs enligt följande: Information 1. ( 70) Information från Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd 2. ( 71) Information från Tillgänglighetsutskottet 3. ( 72) Information från Allmänna ärenden 4. ( 73) Remiss Personalpolitiskt program 5. ( 74) Intern kontrollplan 2013 för Miljöärenden 6. ( 75) Övertagande av tillsyn 7. ( 76) Dispens från strandskydd för uppsättande av utomhuskonst/installationer inom strandskyddsområde på Östra Torp 20:38 och Östra Torp 20:39 Detaljplanärenden 8. ( 77) Detaljplan för Lilla Beddinge 22:27 mfl Beddingestrand, DP ( 78) Detaljplan A197, Väster Jär, område mellan Bäckaskolan och Albäcken, del 4, Dragbilen 1, ÄDP 195 Bygglovsärenden 10. ( 79) Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på Gislöv 53: ( 80) Ansökan om bygglov för uppförande av maskinhall samt två lagringssilo på Södra Åby 46:1 12. ( 81) Ansökan om förhandsbesked för fyra enbostadshus på Västra Torp 4:8 13. ( 82) Ansökan om förhandsbesked för enbostadshus på Ugglarp 3: ( 83) Ansökan om förhandsbesked för enbostadshus på Grönby 39:5 15. ( 84) Ansökan om förhandsbesked för tre enbostadshus på del av Vemmerlöv 9:3 16. ( 85) Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på Sörby 9: ( 86) Ansökan om bygglov för nybyggnad av panncentral på Masten ( 87) Ansökan om bygglov för bullerplank på Mormorshejdan ( 88) Ansökan om bygglov för tillbyggnad på Verkstaden ( 89) Ansökan av tidsbegränsat bygglov för lagertält på Verkstaden 10

4 Protokoll 4 (28) Forts 69 Rapporter, information 21. ( 90) Förteckning över rapporter, informationer Delegationsbeslut 22. ( 91) Delegationsbeslut

5 Protokoll 5 (28) 70 Information från Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd Administratör hos Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd är inbjuden för att informera om Vattenrådet, som är ett samarbete mellan sju kommuner (Svedala, Staffanstorp, Malmö, Lund, Burlöv, Vellinge och Trelleborg), företag, dikningsföretag, markägare och intresseorganisationer i Segeåns och del av Alnarpsåns avrinningsområde. beslutar att notera informationen till protokollet.

6 Protokoll 6 (28) 71 Information från Tillgänglighetsutskottet Kommunens tillgänglighetssamordnare informerar om tillgängligheten i Trelleborgs kommun. Hon berättar om sin rapport som sammanfattar dokumentation, intryck och resultat från den kartläggning som genomförts av tillgänglighet i Trelleborg under hösten beslutar att notera informationen till protokollet.

7 Protokoll 7 (28) 72 Information från Samhällsbyggnadsförvaltningen Samhällsbyggnadschefen lämnar aktuell information från förvaltningen, om personal och verksamhet. beslutar att notera informationen till protokollet.

8 Protokoll 8 (28) 73 Remiss Personalpolitiskt program Dnr 2013-A0004 Kommunstyrelsen har under 2012 tagit fram förslag till Personalpolitiskt program. Utifrån målsättningen att Trelleborgs kommun ska vara Sveriges bästa arbetsgivare, görs en programförklaring som grund för hur personalpolitiken ska utformas. Kommunens personalpolitik ges också närmare form inom ett antal delområden. Efter samverkan i den kommunövergripande samverkansgruppen, har Kommunstyrelsen beslutat att skicka förslaget till personalpolitiskt program på remiss till nämnderna. I skrivelse lämnar samhällsbyggnadschefen förslag på yttrande från nämnden. I skrivelsen framgår det bland annat att en modern och progressiv personalpolitik är grundläggande för kommunens möjlighet att kunna rekrytera och behålla kompetenta medarbetare. Vidare står det i skrivelsen att de i programmet identifierade delområdena är alla relevanta, men särskilt bör man framhålla vikten av välfungerande ledarskap och medarbetarskap, och att det ligger ett viktigt arbete framför alla, med att gå från ord till handling i en process som involverar alla medarbetare på ett adekvat sätt. sunderlag Skrivelse från Samhällsbyggnadschefen. beslutar att översända skrivelse från samhällsbyggnadschefen till Kommunstyrelsen såsom nämndens yttrande i ärendet. Kommunstyrelsen senast 9 april 2013

9 Protokoll 9 (28) 74 Intern kontrollplan 2013 för Dnr 2013-A0020 Enligt kommunens reglemente för intern kontroll (Kf , 85) ska nämnderna varje år anta en intern kontrollplan. Kommunstyrelsen ska också besluta om kommungemensamma kontrollmål. Den interna kontrollplanen för nämnden och de kommungemensamma målen ska följas upp av nämnderna, och nämnden ska senast i samband med upprättande av årsanalysen rapportera resultatet från uppföljningen till Kommunstyrelsen. I arbetet med 2013 års interna kontrollplan har en arbetsgrupp bestående av tjänstemän inom kommunlednings- och räddningstjänstförvaltningen tagit fram ett förslag till kommungemensamma kontrollmål för samtliga nämnder. Kommunstyrelsen beslutade , 212, att fastställa dessa mål, samt att uppmana nämnderna att använda dem i det ordinarie kontrollarbetet för De gemensamma kontrollmålen för 2013 är: 1. Personalbudget. Kontroll av att det finns ett upprättat och dokumenterat planeringsunderlag (personalbudget) redovisat dels totalt per nämnd och dels per verksamhet (tre positioners verksamhetskod) inom respektive nämnd. 2. Investeringar i IT stöd, kalkyler för beslut och uppföljning. Kontroll av att det finns ett upprättat underlag med bedömningar om investeringen är kostnadseffektiv dels inför beslut om investering och dels vid uppföljning av investeringen. 3. sunderlag för projekt. Kontroll av att det finns ett upprättat och dokumenterat beslutsunderlag samt att det finns beslut om driftprojektet. Utöver de kommungemensamma interna kontrollmålen för 2013 föreslås följande för : 4. Säkerställa rutiner för taxor och avgifter samt rutiner för uppskattning av intäkter (avgiftsrelaterat kontrollmål). 5. Projekt (beviljade medel), befattningsbeskrivningar och personalresurser (ej taxerelaterat kontrollmål). 6. Hantering av kundkort och bensinkort. 7. Handläggningstider och genomströmningstider för utvalda kategorier av ärenden inom avdelningarna Mät & Karta, Plan & Bygg samt Miljö. En sammanställning av kontrollmålen bifogas skrivelsen, utformad enligt en mall som utarbetats av det interna nätverket för intern kontroll. sunderlag Skrivelse från Samhällsbyggnadsförvaltningen. Intern kontrollplan 2013 för,

10 Protokoll 10 (28) Forts 74 Förvaltningens förslag till beslut beslutar att anta intern kontrollplan 2013 för. Yrkanden Patrik Holmberg (C) yrkar att kontrollmål Handläggningstider och genomströmningstider ska kontrolleras varje tertial istället för en gång under beslutar att anta redovisad intern kontrollplan 2013 för, med ändring i sammanställningen att kontrollmål Handläggningstider och genomströmningstider kontrolleras varje tertial under Budget- och utvecklingschefen

11 Protokoll 11 (28) 75 Övertagande av tillsyn Dnr 2013-MH0713 Trelleborgs kommun har sen tidigare övertagit tillsyn från Länsstyrelsen rörande de tillståndspliktiga lantbruksföretagen. Nu aktuell fråga rör övertagande av tillsyn över övriga tillståndspliktiga verksamheter i kommunen. Miljö, Samhällsbyggnadsförvaltningen, föreslår nämnden att denna ger Miljö i uppdrag att samråda med Länsstyrelsen gällande ett övertagande av tillsynen över de tillståndspliktiga verksamheterna i kommunen. sunderlag Skrivelse från Miljö, Samhällsbyggnadsförvaltningen. beslutar att ge Miljö i uppdrag att samråda med Länsstyrelsen rörande ett övertagande av tillsynen över de tillståndspliktiga verksamheterna i kommunen gällande från och med , samt att Miljö får i uppdrag att ta fram underlag inför en formell begäran om övertagande av tillsyn. Miljö

12 Protokoll 12 (28) 76 Dispens från strandskydd för uppsättande av utomhuskonst/installationer inom strandskyddsområde på Östra Torp 20:38 och Östra Torp 20:39 Dnr 2013-MH0271 Ansökan om dispens från strandskydd för uppsättande av utomhuskonsthantverk/installationer. Det särskilda skäl som anges är att konstutställningen i Magasinet vid Smygehamn har tema Gränsnitt Östersjön Smygehuk, och är en utställning som mycket specifikt behandlar den unika platsen Smygehuk där hav möter strand och histora möter nutid. Det särskilda skäl som åberopas är att området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området. Förvaltningen anser att uppsättande av utomhuskonsthantverk/installationer bedöms inte innebära något intrång i allmänhetens nyttjande av markområdet enligt allemansrätten. Förutsättningar för djur- och växtlivet bedöms inte förändras i väsentlig omfattning. sunderlag Skrivelse från Miljö,. Förvaltningens förslag till beslut beslutar att bevilja dispens från bestämmelserna enligt 7 kap 18 Miljöbalken om strandskydd på Östra Torp 20:38 och Östra Torp 20:39, i enlighet med ansökan för uppsättande av utomhuskonsthantverk/ installationer, och enligt skrivelse från Miljö. beslutar att bevilja dispens från bestämmelserna enligt 7 kap 18 Miljöbalken om strandskydd på Östra Torp 20:38 och Östra Torp 20:39, i enlighet med ansökan för uppsättande av utomhuskonsthantverk/ installationer, och enligt skrivelse från Miljö. Enligt tjänsteskrivelsen Kommunfullmäktige

13 Protokoll 13 (28) 77 Detaljplan för Lilla Beddinge 22:27 mfl Beddingestrand DP 188 Dnr 2013-PB0082 gav förvaltningen i uppdrag att detaljplanelägga fastigheten Lilla Beddinge 22:27 mfl, enligt enkelt planförfarande. Detaljplanens syfte är att medge normal småhusbebyggelse på Lilla Beddinge 22:27 som idag är planlagt för fiskeri- och sjöfartsnäring. sunderlag Skrivelse från Plan & Bygg, Samhällsbyggnadsförvaltningen. Samrådshandling. beslutar att låta samråda om föreliggande planförslag enligt 5 kap 15 PBL, enkelt planförfarande, att planen inte är av stor vikt eller har principiell betydelse och därmed kan antas av i enlighet med 5 kap 27 PBL, samt att planläggningen inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 11 första stycket Miljöbalken. Plan & Bygg

14 Protokoll 14 (28) 78 Detaljplan A197, Väster Jär, område mellan Bäckaskolan och Albäcken, Del 4, Dragbilen 1, ÄDP 195 Dnr gav förvaltningen i uppdrag att ändra detaljplan A197 genom tillägg i enkelt planförfarande. Planändringens syfte är att utöka byggrätten på fastigheten Dragbilen 1 från 50 % till 65 %, samt att upphäva det u-område som korsar fastigheten. sunderlag Skrivelse från Plan & Bygg, Samhällsbyggnadsförvaltningen. Samrådshandling. beslutar att låta samråda om föreliggande förslag till planändring enligt 5 kap 11 PBL, att planen inte är av stor vikt eller har principiell betydelse och därmed kan antas av i enlighet med 5 kap 27 PBL, samt att planläggningen inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 11 första stycket Miljöballken. Plan & Bygg

15 Protokoll 15 (28) 79 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på Gislöv 53:13 Dnr SBN 2013-PB0007 Ärendebeskrivning Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit emot en ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten Gislöv 53:13. Fastigheten är kvm och ligger inte inom område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser. Kända sakägare och andra berörda har blivit underrättade och inga yttranden har kommit in. sunderlag Skrivelse från Plan & Bygg, Samhällsbyggnadsförvaltningen. Förvaltningens förslag till beslut beslutar att bevilja bygglov för tillbyggnad av enbostadshus i enlighet med bygglovshandlingarna. Yrkanden Johnny Nilsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. beslutar att bevilja bygglov för tillbyggnad av enbostadshus i enlighet med bygglovshandlingarna. Enligt tjänsteskrivelse

16 Protokoll 16 (28) 80 Ansökan om bygglov för uppförande av maskinhall samt två lagringssilo på Södra Åby 46:1 Dnr SBN 2013-PB0018 Ärendebeskrivning Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit emot en ansökan om bygglov för uppförande av maskinhall samt två lagringssilo på fastigheten Södra Åby 46:1. Fastigheten är kvm och ligger inom område som omfattas av områdesbestämmelser. Förvaltningen gör bedömningen att inga grannar är berörda av åtgärden. De föreslagna byggnadsåtgärderna är en del av en jordbruksfastighet och bidrar till att levandegöra den befintliga miljön. sunderlag Skrivelse från Plan & Bygg, Samhällsbyggnadsförvaltningen. Förvaltningens förslag till beslut beslutar att bevilja bygglov för uppförande av maskinhall samt två lagringssilo i enlighet med bygglovshandlingarna. beslutar att bevilja bygglov för uppförande av maskinhall samt två lagringssilo i enlighet med bygglovshandlingarna. Enligt tjänsteskrivelse

17 Protokoll 17 (28) 81 Ansökan om förhandsbesked för fyra enbostadshus på Västra Torp 4:8 Dnr SBN 2012-PB0163 Ärendebeskrivning Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit emot en ansökan om förhandsbesked för fyra enbostadshus på fastigheten Västra Torp 4:8. Fastigheten är kvm och ligger varken inom område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser. Ärendet redovisas i skrivelse från Plan & Bygg, i vilket det framkommer att den föreslagna tomtplatsen ligger inom område som omfattas av högvärdig jordbruksmark med boniteten 10. Service och kollektivtrafik saknas i området, och enligt översiktsplanen ligger tomtplatsen inte inom ett sådant område där bostadsintresset ska prioriteras framför jordbruksintresset. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer därmed att ansökan inte uppfyller kraven i 9 kap 18 PBL. sunderlag Skrivelse från Plan & Bygg, Samhällsbyggnadsförvaltningen. Förvaltningens förslag till beslut beslutar att avslå ansökan om förhandsbesked för fyra enbostadshus på den föreslagna platsen. Yrkanden Bertil Ohlsson (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. Göran Gärtner (M) begär ajournering för överläggning inom partigruppen. Mötet ajourneras i 15 minuter. Patrik Holmberg (C) yrkar att ansökan avslås med motiveringen att bebyggelsen ska föregås av detaljplaneläggning. Ordföranden ställer förslagen mot varandra, och finner att nämnden har beslutat enligt Patrik Holmbergs yrkande. Omröstning begärs. Nämnden godkänner följande beslutsgång. Den som önskar bifalla förvaltningens förslag röstar Ja. Den som ej önskar så röstar Nej. Omröstningen ger resultatet: 6 Ja och 8 Nej. Ja-röster: Johnny Nilsson (S), Bertil Ohlsson (MP), Gerd Klein (S), Ismet Dedic (S), Birgitta Almroth (S), Mona H Andersson (S). Nej-röster: Göran Gärtner (M), Tommy Hedin (SD), Nils Svensson (M), Tord Larsson (M), Eimer Mårtensson (FP), Jan Larsson (SD), Jan-Erik Larsson (KD) och Patrik Holmberg (C). beslutar att avslå ansökan med motiveringen att bebyggelsen ska föregås av detaljplaneläggning. Enligt tjänsteskrivelse

18 Protokoll 18 (28) 82 Ansökan om förhandsbesked för enbostadshus på Ugglarp 3:10 Dnr SBN 2012-PB0096 Ärendebeskrivning Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit emot en ansökan om förhandsbesked för enbostadshus på fastigheten Ugglarp 3:10. Fastigheten är kvm och ligger varken inom område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser. Fastigheten ligger inom område som omfattas av riksintressen för naturvård, men inte inom område som omfattas av riksintresse för kulturmiljö eller med kända fornminnen. Förvaltningens bedömning är att ett nytt enbostadshus kommer att vara en naturlig komplettering på fastigheten, eftersom sökanden ska bedriva och försörja sig på ekologiskt jordbruk. beslutade , 8, att återremittera ärendet till förvaltningen för ytterligare utredning kring befintlig och eventuell ny sträckning av Skåneled i området. Bygglovsarkitekt redovisar ärendet under sammanträdet. sunderlag Skrivelse från Plan & Bygg, Samhällsbyggnadsförvaltningen. Förvaltningens förslag till beslut beslutar att lämna positivt förhandsbesked för enbostadshus på den föreslagna platsen. beslutar att lämna positivt förhandsbesked för enbostadshus på den föreslagna platsen. Enligt tjänsteskrivelse

19 Protokoll 19 (28) 83 Ansökan om förhandsbesked för enbostadshus på Grönby 39:5 Dnr SBN 2012-PB0141 Ärendebeskrivning Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit emot en ansökan om förhandsbesked för enbostadshus på fastigheten Grönby 39:5. Fastigheten är kvm och ligger varken inom område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser. Fastigheten ligger intill i öster mot kommunens VA-ledningar. Bebyggelsen inom området karaktäriserat av enstaka hus och gårdar, som är placerade fritt i landskapet eller utmed vägar. Enligt förvaltninges bedömning får ny bebyggelse i detta fall stor påverkan på landskapsbilden, eftersom området ingår i backlandskapet öster om Börringesjön och Havgårdssjön. Föreslagen bebyggelse bryter mönstret i landskapet på flera sätt till nackdel för landskapsbilden, varför förvaltningen bedömer att ansökan inte uppfyller kraven i 9 kap 18 PBL. sunderlag Skrivelse från Plan & Bygg, Samhällsbyggnadsförvaltningen. Förvaltningens förslag till beslut beslutar att avslå ansökan om förhandsbesked för enbostadshus på den föreslagna platsen. beslutar att avslå ansökan om förhandsbesked för enbostadshus på den föreslagna platsen. Enligt tjänsteskrivelse

20 Protokoll 20 (28) 84 Ansökan om förhandsbesked för tre enbostadshus på del av Vemmerlöv 9:3 Dnr SBN 2012-PB0435 Ärendebeskrivning Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit emot en ansökan om förhandsbesked för tre enbostadshus på del av fastigheten Vemmerlöv 9:3. Ansökan avser en del av fastigheten som är på kvm och som inte ligger inom område som omfattas av områdesbestämmelser. Kommunens VA-ledningar finns på fastigheten Vemmerlöv 9:3 i väster. De föreslagna tomplatserna ligger inom område som omfattas av högvärdig jordbruksmark med boniteten 10. Enligt kommunens ställningstagande i översiktsplanen är Västra Vemmerlöv en landsbygdsby där bostads- och rekreationsintresset ska prioriteras framför jordbruksintresset. En sådan utveckling bör dock föregås av ett helhetsgrepp om Västra Vemmerlöv i syfte att klargöra hur en fortsatt utveckling av byn ska ske avseende prioriteringen mellan bostadsutveckling och bevarandet av kulturmiljön och bevarandet av jordbruken. Enligt förvaltningen riskerar den nu föreslagna åtgärden att försvåra en sådan planerad utveckling och innebär följaktligen stor påverkan på omgivningen. Förvaltningen anser att ansökan inte uppfyller kraven i 9 kap 18 PBL. sunderlag Skrivelse från Plan & Bygg, Samhällsbyggnadsförvaltningen. Förvaltningens förslag till beslut beslutar att avslå ansökan om förhandsbesked för tre enbostadshus på den föreslagna platsen. beslutar att avslå ansökan om förhandsbesked för tre enbostadshus på den föreslagna platsen. Enligt tjänsteskrivelse

21 Protokoll 21 (28) 85 Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av två enbostdshus på Sörby 9:25 Dnr SBN 2012-PB0278 Ärendebeskrivning Samhällsbyggnadsförvaltningen har 2012 tagit emot en ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på fastigheten Sörby 9:25. Fastigheten är kvm och ligger varken inom område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser. Området omfattas av riksintresset med särskilt höga naturvärden. Förvaltningen bedömer att ny bebyggelse i detta fall får stor påverkan på landskapsbilden genom att fastigheten ligger i en starkt sluttande höjd. Området ingår i backlandskapet öster om Börringesjön och Havgårdssjön. Förvaltningen anser att ansökan inte uppfyller kraven i 9 kap 18 PBL. sunderlag Skrivelse från Plan & Bygg, Samhällsbyggnadsförvaltningen. Förvaltningens förslag till beslut beslutar att avslå ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på den föreslagna platsen. beslutar att avslå ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på den föreslagna platsen. Enligt tjänsteskrivelse

22 Protokoll 22 (28) 86 Ansökan om bygglov för nybyggnad av panncentral på Masten 6 Dnr SBN 2012-PB0181 Ärendebeskrivning Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit emot en ansökan om bygglov för nybyggnad av panncentral på fastigheten Masten 6 i Trelleborg. Fastigheten är kvm och ligger inom område som omfattas av detaljplan A60. Ansökan innebär avvikelse från gällande detaljplan. Den tillåtna byggnadshöjden i gällande detaljplan är 7,5 meter. Den föreslagna byggnaden överskrider tillåten byggnadshöjd med 8,5 meter. sunderlag Skrivelse från Plan & Bygg, Samhällsbyggnadsförvaltningen. Förvaltningens förslag till beslut beslutar att avslå ansökan om bygglov för nybyggnad av panncentral. beslutar att avslå ansökan om bygglov för nybyggnad av panncentral. Enligt tjänsteskrivelse

23 Protokoll 23 (28) 87 Ansökan om bygglov för bullerplank på Mormorshejdan 28 Dnr SBN 2013-PB0034 Ärendebeskrivning Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit emot en ansökan om bygglov för bullerplank på fastigheten Mormorshejdan 28 i Trelleborg. beslutade 2011 att återremittera ärendet till förvaltningen för utredning av Tekniska förvaltningen för att finna andra lösningar än 2,5 meter högt plank för att klara bulleråtgärderna kompletterades ansökan med ett nytt förslag. Det nya förslaget redovisar ett bullerplank som är betydligt mer anpassande till den befintliga stadsmiljön. Ansökan innebär ingen avvikelse från gällande detaljplan. sunderlag Skrivelse från Plan & Bygg, Samhällsbyggnadsförvaltningen. Förvaltningens förslag till beslut beslutar att bevilja bygglov för bullerplank i enlighet med bygglovshandlingarna. beslutar att bevilja bygglov för bullerplank i enlighet med bygglovshandlingarna. Enligt tjänsteskrivelse

24 Protokoll 24 (28) 88 Ansökan om bygglov för tillbyggnad på Verkstaden 10 Dnr SBN 2013-PB0003 Ärendebeskrivning har tagit emot en ansökan för tillbyggnad av garage på fastigheten Verkstaden 10 i Trelleborg. Fastigheten är kvm och ligger inom område som omfattas av detaljplan A101. Detaljplanen visar att tillbyggnad av garage placeras på mark som inte får bebyggas, så kallad prickmark. Ansökan strider därmed mot gällande detaljplan. sunderlag Skrivelse från Plan & Bygg, Samhällsbyggnadsförvaltningen. Förvaltningens förslag till beslut beslutar att avslå ansökan för tillbyggnad av garage. beslutar att avslå ansökan för tillbyggnad av garage. Enligt tjänsteskrivelse

25 Protokoll 25 (28) 89 Ansökan om tidsbegränsat bygglov för lagertält på Verkstaden 10 Dnr SBN 2013-PB0003 Ärendebeskrivning Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit emot en ansökan om tidsbegränsat bygglov för lagertält på fastigheten Verkstaden 10 i Trelleborg. Fastigheten är kvm och ligger inom område som omfattas av detaljplan A101. Detaljplanen visar att lagertälten placeras på mark som inte får bebyggas, så kallad prickmark. Det tidsbegränsade lovet kan inte förnyas eftersom den maximala löptiden, som numera är 10 år, har överskridits. Tidsbegränsat bygglov lämnades första gången 2000, och därefter sunderlag Skrivelse från Plan & Bygg, Samhällsbyggnadsförvaltningen. Förvaltningens förslag till beslut beslutar att avslå ansökan av tidsbegränsat bygglov för lagertält. beslutar att avslå ansökan av tidsbegränsat bygglov för lagertält. Enligt tjänsteskrivelse

26 Protokoll 26 (28) 90 Rapporter, informationer Länsstyrelsen beslut, meddelanden mm Överklagande av beslut om detaljplan Lilla Beddinge 76:22 mfl. Tiden för överklagande av detta beslut gick ut Dnr Tillstånd enligt Miljöbalken för djurhållning. Dnr MH Tillstånd enligt Miljöbalken till djurhållning. Dnr Tillstånd till transport av avfall och farligt avfall. Dnr MH Överklagande av s beslut gällande bygglov för redan uppförd friggebod på Idrotten 4. Länsstyrelsen avslår överklagandet. Dnr Tillstånd till yrkesmässig överlåtelse av särskilt farliga kemiska produkter. Dnr 2013-MH Tillstånd till transport av avfall och farligt avfall. Dnr MH0268 Yttrande Länsstyrelsens yttrande gällande Energimyndighetens förslag till revidering av områden av riksintresse för vindbruk i Skåne län. Dnr 2013-A Tillstånd till transport av avfall och farligt avfall. Dnr MH0268 Underrättelse Överlämnande av riskklassade MIFO-objekt till tillsynsmyndighet. Dnr 2013-MH Överklagande av beslut om bygglov för tillbyggnad av uterum och garage på Västra Torp 55:10. Länsstyrelsen avslår överklagandet. Dnr PB Överklagande av beslut om bygglov, nu fråga om återkallelse. Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och rivning av befintligt på Böste 14:5. Länsstyrelsen avskriver ärendet från vidare handläggning. Dnr Mark- och miljödomstolen, Växjö Tingsrätt Dom Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus Räkan 7, MMD avslår överklagandet. Dnr Dom Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på Maglarp 57:60 och 57:62. MMD avslår överklagandet. Dnr

27 Protokoll 27 (28) Forts 90 Mark- och miljööverdomstolen Protokoll Bygglov för komplementbyggnad på Maglarp 7:24 nu fråga om prövningstillstånd. Dnr Kommunstyrelsen, Trelleborgs kommun KS 52, SBN begäran om medel för deltagande i etapp 3 av Energimyndighetens program Uthållig kommun. Dnr 2013-HU0003 KS 53, Nya rutiner gällande barn och ungas inflytande i samhällsplanering från och med januari Dnr 2012-PB0545 Kommunfullmäktige, Trelleborgs kommun KF 21, Förslag på lämplig avgränsning av utökat strandskyddsområde i Trelleborgs kommun. Dnr KF 23, Landsbygdsadressering. Dnr 2012-MK0003 KF 24, Delegering till SBN att besluta i ärenden avseende namngivning av gator och kvarter. Dnr 2012-MK0003 beslutar att notera informationen till protokollet.

28 Protokoll 28 (28) 91 Delegationsbeslut Rapportering av delegationsbeslut från delegaterna till samhällsbyggnadsnämnden. Plan & Bygg Beviljade bygglov enligt kungörelser för publicering Miljö Delegationer enligt lista daterad Ordförandedelegation Bygglov beviljas för ändrad användning av bostad till café på Östra Torp 20:21, dnr PB0137 beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbesluten.

TRELLEBORGS KOMMUN. Protokoll 1 (35)

TRELLEBORGS KOMMUN. Protokoll 1 (35) Protokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, Rådhuset, kl 13.00-16.10 ande Ledamöter Patrik Holmberg (C), ordförande, ej 13 Christine Stafström (MP) för P Holmberg (C) 13 pga jäv Johnny Nilsson (S) Bertil

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare 2013-01-28 i Kommunhuset. Martin Gustavsson (C) - ordförande Henrik Nilsson (M) - 1:e vice ordförande Bjarne Daa (S)

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30-15.30 Ajournering 14.45-15.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Leif Johansson (S), tjg ersättare för Ulla

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga kl 14.30 Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson Henrik Nilsson Bjarne Daa Åke Sjörin Ursel Brogcrantz ers för Kenth Johansson 1-2 Gert Ljunggren ers

Läs mer

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Leif Askeröd (C), Ordförande Björn Tholén (M), Vice ordförande Thomas Grönberg (S) Eilert Carlsson (S) Kenneth

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2259 Sekreterare

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 1 (13) Paragrafer 36-45 Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen kl. 15.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 1(13) Tid och plats 2015-05-25 - Kommunhuset klockan 13.15-14.30 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Johansen (M) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - andre vice ordförande Övriga

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.30 Ajournering kl 14.30-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Olof Röstin (M), ordförande Leif Johansson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet kl. 13.00-15.15 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove

Läs mer

Plats och tid Sessionssalen, Rådhuset, kl 13.00-17.10

Plats och tid Sessionssalen, Rådhuset, kl 13.00-17.10 Protokoll 1 (47) Plats och tid Sessionssalen, Rådhuset, kl 13.00-17.10 ande Ledamöter Patrik Holmberg (C), ordförande Johnny Nilsson (S), ej 46 pga jäv Rickard Johansson (C) för Johnny Nilsson 46 pga jäv

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Eva Forssell (S), ersättare för Stefan Åström

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-09 Sida 1 (8)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-09 Sida 1 (8) Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-09 Sida 1 (8) Plats och tid Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, kl. 17.00 19.00 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Carl-Olof Landgren

Läs mer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 1 (26) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2460-2484 Sekreterare Ordförande

Läs mer

Byggnadsnämnden. Eirik Langjord (FP) Hans Engstrand (KD) Per-Olof Westerberg (S)

Byggnadsnämnden. Eirik Langjord (FP) Hans Engstrand (KD) Per-Olof Westerberg (S) Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet Klockan 8.30-8.45 Beslutande Övriga närvarande Ledamöter Lars Stranne (M), ordförande Alf Olofsson (S), vice ordförande Ove Svan (M)

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-16.00 Ajournering kl. 14.40-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46 == Samhällsbyggnadsnämnden 43-46 Samhällsbyggnadsnämnden Sida 2 Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 43 Ny översiktsplan för Alingsås kommun,samt begäran om tilläggsanslag för framtagandet av densamma

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 27 augusti 2015 kl 9.00 9.20. Beslutande John Sundström (S), ordförande Sten-Åke Nilsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 25 juni 2015 kl 9.00 10.25. Beslutande Anders Burman (S), ordförande Erik Grähs (V),

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Plats och tid Folkets Hus, D-salen kl 15.00 16.15 ande: Franz Maretta (s), ordförande Kjell Agtorp (s) Alf Carlsson (s) Bertil Persson (c) Nils Björk (kd), ersättare för

Läs mer

Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv. Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S)

Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv. Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) Alf

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30

Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30 Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30 Beslutande Övriga deltagare Alf Michelsen (M) ordförande Lennart Månsson (M) 1:e

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2011-12-14 1 (7) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 14:30-15:15 Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Marianne Pettersson (S) Marieanne Matuszewski (S) Thure

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-12-03, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD) Staffan Leufvèn, (C) Tore Sjö, (S) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Largen, Alceahuset, Äkersberga. Enligt bifogad närvarolista. Ann-Christine Furustrand 2015-09-29-2015-10-19. Kommunstyrelsen 2015-09-28

Largen, Alceahuset, Äkersberga. Enligt bifogad närvarolista. Ann-Christine Furustrand 2015-09-29-2015-10-19. Kommunstyrelsen 2015-09-28 0 Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen Tid Plats Närvarande Utses att justera, I 1:2 Måndagen den 28 september 2015, kl 15.00-16.30 Largen, Alceahuset, Äkersberga Enligt bifogad närvarolista

Läs mer

BORÅS 2011-09-20. Sammanträdet ägde rum tisdagen den 20 september 2011 kl 15.00 i nämndens sessionssal i stadshusets våning 7.

BORÅS 2011-09-20. Sammanträdet ägde rum tisdagen den 20 september 2011 kl 15.00 i nämndens sessionssal i stadshusets våning 7. SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN BESLUTSLISTA BORÅS 2011-09-20 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS SAMMANTRÄDE Sammanträdet ägde rum tisdagen den 20 september 2011 kl 15.00 i nämndens sessionssal i stadshusets våning 7. Bertil

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN. Innehåll. Protokoll 1 (42)

TRELLEBORGS KOMMUN. Innehåll. Protokoll 1 (42) Protokoll 1 (42) Mötesdatum Innehåll 62 Val av justerare samt tid och plats 63 Information från Samhällsbyggnadsförvaltningen 64 Information parkeringsstrategi för Trelleborgs stad - 2013PB0681 65 Information

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (16)

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (16) Protokoll 1 (16) Mötesdatum Innehåll 11 Val av justerare samt datum, tid och plats för justering 12 Informationsärenden 13 Delegationsärenden 14 Anmälningsärenden 15 Övrigt 16 Årsanalys 2013 17 Uppföljning

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-10-28 1 (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-10-28 1 (13) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-10-28 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, tisdagen den 28 oktober 2014, kl 9.00 10.30. Beslutande John Sundström (S), ordförande Nenne Åman

Läs mer

Börje Karlsson, C Kenneth Rosén, V 11-14 Lennart Odengrund, C Britt Wireland Sorpola, S ersättare för Kenneth Rosén, V 15-16

Börje Karlsson, C Kenneth Rosén, V 11-14 Lennart Odengrund, C Britt Wireland Sorpola, S ersättare för Kenneth Rosén, V 15-16 Sammanträdesprotokoll 1(10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred, kl. 09.00-12.15 Beslutande Lennart Davidsson, KD Runa Petersson, KD Ulf Larsson, C Agneta Malmquist, S Konny Bogren, S Martin Rydén, S

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Datum 2012-03-28. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden

Datum 2012-03-28. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2012-03-28 Sida 1(9) Plats och tid Kommunalhuset, sammanträdesrum Hörnet, kl 09.00-11.30 Beslutande Ledamöter Anne Carlqvist Fors (S), ordförande Kari Räihä (V) Krister Eklund

Läs mer

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10)

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Plats och tid Tingshuset, onsdagen den 27 augusti 2008, kl. 16.30 18.40 Ajournering kl. 17.40-18.05 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp)

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Beslutande: Göran Olsson (c) Göran Lindgren (m) Göran Frisk (s) Margareta Holm (mp) Rune Larsson

Läs mer

Stefan Luukkonen (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Paragrafer 44-51. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Stefan Luukkonen (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Paragrafer 44-51. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 2013-12-10 1 Plats och tid Rum 611, AVA-huset, Katrineholm kl 08.15 9.30 ande Erik Liljencrantz ordförande (M), Marie-Louise Karlsson (S) vice ordförande, Göran Ivarsson (C)

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (10) Paragrafer 96-103 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 13.00 15.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10) 2013-11-25 1 (10) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 25 november 2013, klockan 14.00 14.35 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2014-05-15 Sida 1 (7)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2014-05-15 Sida 1 (7) Planutskott Sammanträdesdatum 2014-05-15 Sida 1 (7) Plats och tid Stora Sessionssalen, kl. 9:00-11.00 Beslutande Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér (S) Lars Johnson (M) Carl-Olof Landgren

Läs mer

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers.

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers. 140609 Plats och tid Stadshuset Sal B, Måndagen den 9 juni 2014, kl 13.30-16.30 Ledamöter och ersättare Beslutande Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-09-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

1\atrineholms kommun. Ateljen klockan 13.15 13.35. Johan Hartman (M), Ewa Gallhammar (FP) och Inger Fredriksson (C) Tony Karlsson (S)

1\atrineholms kommun. Ateljen klockan 13.15 13.35. Johan Hartman (M), Ewa Gallhammar (FP) och Inger Fredriksson (C) Tony Karlsson (S) 1\atrineholms kommun PERSONALUTSKOTTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-12-04 1 Plats och tid Beslutande Ateljen klockan 13.15 13.35 Johan Hartman (M), Ewa Gallhammar (FP) och Inger Fredriksson (C) Beslutande

Läs mer

Plats och tid Centrumhuset, Henån, kl. 08.15-12.00, 13.00-16.00

Plats och tid Centrumhuset, Henån, kl. 08.15-12.00, 13.00-16.00 Plats och tid Centrumhuset, Henån, kl. 08.15-12.00, 13.00-16.00 Beslutande Bo Andersson, ej 98 Einar Jansson Lotta Bäckberg, tjg ersättare Lars Edström Ingemar Martinsson, ej 105 Hans Stevander kl. 08.15-14.30

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV)

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV) Tillsynsnämnden 2015-02-06 1 (9) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset. Kl. 08:00-09:50 Beslutande Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV) Övriga deltagare

Läs mer

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(21) 2011-02-21 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 08.30 10.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Marcus Zadenius (FP) tjänstgörande ersättare för Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa

Läs mer

Bygglovsexpedition 2008-10-30, kl 11.00

Bygglovsexpedition 2008-10-30, kl 11.00 Miljö- o Byggnadsnämnden 2008-10-24 1 Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.20 09.20 ande Lotta Bergstrand (fp) ordförande Ingemar Nygren (mp) v. ordförande Sven Frejd (c) Arto Viitanen (s) ers. Ulla Hjort

Läs mer

Sida 2011-02-02 1 (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2011-02-02 1 (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 2011-02-02 1 (8) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2015-2021 Sekreterare

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Tekniska nämnden

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Tekniska nämnden 2014-10-22 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Harriesalen, 22 oktober 2014, klockan 19.00 19.55 ande Övriga deltagande Johan Ericsson (M), ordförande Sofia Lindblom (M) Larserik Johansson (S) Tommy Almström

Läs mer

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30.

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30. 2014-08-18 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30. Jonas Andersson (M), ordförande Conny Collberg (S), ersättare för Hans Blomberg (KD) Anders

Läs mer

Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v

Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Plats och tid Beslutande Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg, kp Övriga

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutande Anna Eliasson tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer Sekreterare Carina Viberg Ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15) FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Blad Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 09.00 kl 11.00 Beslutande: Övriga deltagande: Justeringsman: Bengt-Olov Persson,

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16 20-25

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16 20-25 Kultur- fritidsnämnden 20-25 Kulturfritidsnämnden 2 20 Information överläggningar...5 21 Delegering av arbetsmiljöuppgifter...6 22 Meddelande 2015...7 23 Delegation 2015...8 24 Informationsuppdrag till

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 2010-05-27 69 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 Beslutande Håkan Anderberg, (m), ordförande Ingrid Håkansson, (m), ledamot Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ellinor Dahlgren,

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 13 augusti 2013, kl. 15.00-16.45 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 13 augusti 2013, kl. 15.00-16.45 BESLUTANDE PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 13 augusti 2013, kl. 15.00-16.45 ANDE LEDAMÖTER Leif Askeröd (C), Ordförande Björn Tholén (M), Vice ordförande Thomas Grönberg (S) Miriam Tolvanen (FP) ÖVRIGA EJ TJG

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1 Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1 Plats och tid Folkets Hus-baren, Charlottenberg kl 13 00 16 00 Beslutande Övriga deltagare Ola Dahlström (FP) ordförande Kari Andersson (M) ledamot

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (15)

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (15) Protokoll 1 (15) Mötesdatum Innehåll 60 Val av justerare samt datum, tid och plats för justering 61 Informationsärenden 62 Delegationsärenden 63 Anmälningsärenden 64 Övrigt 65 Verksamhetsplan och budget

Läs mer

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35-

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35- Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Miljökontoret, Köping, kl 14.00 16.45 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Arne Hedkvist (S) ersättare

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98 2015-04-28 1(9) Plats och tid Päronsalen kl. 14:00-15:50 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Fredrik Bengtsson (S) Christoffer Karlsson (MP) ersätter Per-Arne Andersson (V) Linda Strand (S) Lisa Malm

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 24 februari 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen den 24 februari 2005, kl. 19.00-21.35 Jörgen

Läs mer

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande 1-5 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 08.00 16.00 Beslutande Övriga deltagare Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande Ulf Lundberg, v Magnus Sandin, c

Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande Ulf Lundberg, v Magnus Sandin, c PROTOKOLL 1(12) Tid: kl 09:00-10:50 Plats: Lokal Älven, Kommunförvaltningen Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande Ulf Lundberg, v Magnus Sandin, c Esbjörn Henriksson,

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2015-04-20 Sida 1 (9)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2015-04-20 Sida 1 (9) Planutskott Sammanträdesdatum 2015-04-20 Sida 1 (9) Plats och tid Beslutande Lilla Sessionsalen kl. 9:00-10:35 Katja Larsson (S), ordförande Lars Johnson (M), 1:e vice ordförande Bo Lindquist (V) Lars-Anders

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid KS-salen, kl 13.15-14.45 ande Andreas Trygg (V) ordförande Behxhet Ukelli (S) Ingalill Hedblom (S) Gina Lisegran (S) ersättare Abdul Qorbani (S) ersättare Birgitta

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, 14.00-15.15 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden 1(17) Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2015-04-07 - Kommunhuset klockan 13.00-15.20 Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Johansen (M) - 1:e vice

Läs mer

118 Beslut att granska Fördjupning av översiktsplan för Knislinge, Östra Göinge kommun

118 Beslut att granska Fördjupning av översiktsplan för Knislinge, Östra Göinge kommun Sida 1 av 5 Ärendeförteckning 118 Beslut att granska Fördjupning av översiktsplan för Knislinge, Östra Göinge kommun 119 Jämkning av boendekostnad inom LSS Östra Göinge kommun Storgatan 4, 280 60 Broby

Läs mer

Daniel Mörner (M) Åke Niklasson (C) Mahlin Engstrand (S) Mohammed Bitar (S)

Daniel Mörner (M) Åke Niklasson (C) Mahlin Engstrand (S) Mohammed Bitar (S) PROTOKOLL 1(5) Plats och tid A-salen Medborgarhuset Alafors, kl 18:00-20:20 Närvarande ledamöter Klas Nordh (FP), ordförande Mikael Berglund (M) Inge Nilsson (M) Jan Skog (M) Dan Björk (M) Rose-Marie Fihn

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden Tekniska nämnden 1 (9) Plats och tid Hellqvistsalen, onsdagen den 28 januari 2010, klockan 16.00 18.15 Beslutande Görel Nilsson (S), 1-2 Lennart Pettersson (S) Elisabeth Persson (S) Börje Andersson (C),

Läs mer

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Samhällsbyggnadsnämnden 2007-04-12 1 (25)

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Samhällsbyggnadsnämnden 2007-04-12 1 (25) Samhällsbyggnadsnämnden 2007-04-12 1 (25) Plats och tid Rum 367, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg torsdag 12 april 2007, kl 08.30-14.40 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (8) Plats och tid Konferensrummet Uret, kl 13.00-14.25 Beslutande Mats Åstrand (s) ordförande Jörgen Alkberg (s) Elisabeth Henningsson (s) Elsie-Britt Eriksson (s) Peter Agelii (s) Birgitta Åstrand

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer