Vad jobbar en hälsopedagog med?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vad jobbar en hälsopedagog med?"

Transkript

1 Vad jobbar en hälsopedagog med? En analys av utannonserade tjänster som hälsopedagog eller motsvarande Författare: Jan Karlsson

2 Analys av utannonserade tjänster som hälsopedagog eller motsvarande 1 Bakgrund Denna analys bygger på inhämtade jobbannonser genom en digitaliserad tjänst, Jobrapido. Texterna i dessa annonser speglar behovet olika organisationer har av hälsopedagogiska kompetenser. Inhämtandet av material har skett under perioden september 2011 fram till januari Sammanlagt har 40st olika jobbannonser analyserats, från denna tjänst. Någon kartläggning av det totala utbudet av hälsopedagogannonser i Sverige under denna period har inte varit avsikten med denna studie. Det kan därför ha funnits fler tjänster utannonserade hälsopedagogjobb på annat håll. Genomförande av denna analys har gjorts av Jan Karlsson, lektor i pedagogik inriktning arbetsliv, vid Högskolan i Halmstad. Syfte Avsikten med denna analys är att urskilja vilka organisationer som efterfrågar hälsopedagogkompetenser, och vilka yrkestitlar som används i annonserna för sökandena. Vidare är avsikten att analytiskt beskriva de målgrupper, sammarbetspartners, och arbetsuppgifter arbetsgivaren uppger som en hälsopedagog eller motsvarande ska arbeta med. Syftet med denna analys är även att studera vilka behov av kompetenser, och kvalifikationer som arbetsgivare inom olika privata och offentliga organisationer ger uttryck för i sina jobbannonser i samband med rekrytering av personal inom hälsopedagogområdet. Resultat Vilka organisationer, personal- och målgrupper efterfrågar hälsopedagoger? Det går att indela annonserna från fem olika organisationer inom offentlig och privat sektor: Kommuner Landsting Försvarsmakt Företag Företagshälsovård externa aktörer 2 Kommuner En mycket aktiv arbetsgivare för rekrytering av hälsopedagoger i dessa annonser är flera av landets kommuner. Nära hälften, 18st av dessa annonsörer utgörs av kommunerna. Även om detta är en trend som inte statistiskt säkerställs här, är det värt att notera skillnaden i antalet, i jämförelse med övriga organisationer som söker hälsopedagoger. Inom kommunerna finns en variation av olika förvaltningar som eftersöker hälsopedagogkompetens. Det är dels arbetsmarknadsenheter för hälsoarbete med långtidsarbetslösa, där det kan förekomma både arbetsprövning och arbetsförberedelse eller andra stöd för återgång till arbetslivet. Även på fritidsförvaltningar med inriktning mot fritids- och idrottsaktiviteter för barn och unga, liksom olika skolor där verksamheten bedrivs. I olika öppenverksamheter för äldre, t ex i s.k. 65+ söker kommunerna hälsopedagoger för att arbeta med hälsofrämjande aktiviteter, för att speciellt uppmärksamma personer som riskerar ohälsa. Andra förvaltningar är handikappförvaltningar som efterfrågar hälsopedagoger för arbetet 1 Motsvarande menas här en yrkesbenämning med likvärdig utbildning och inriktning som hälsopedagog, t ex används ofta hälsoutvecklare synonymt med hälsopedagog både i olika utbildnings- och rekryteringssammanhang. 2 Här finns ingen företagshälsovård representerad med s.k. inbyggd företagshälsa som t ex vissa större kommuner använders sig av och som ingår i den egna organisationen. 2

3 med personer med fysisk och/eller psykisk funktionsnedsättning där huvudsyftet är att medvetandegöra och utbilda om hälsa för att individerna ska få möjlighet att leva ett gott liv. Det finns också behov av hälsopedagoger som kan arbeta på uppdrag av kommundirektörer och övrig personal på kommunledningskontoren med folkhälsostrategiska frågor och vara samordnare för friskvård och olika kampanjer i kommunens regi gentemot sina invånare. Återkommande är att man söker hälsopedagoger inom de personalstrategiska förvaltningarna. Det är på personalkontoren, där hälsopedagogerna tillsammans med anställda, t ex hälsoinspiratörer, och HR-personal arbetar med hälsofrämjande arbete och har utbildningar för kommunens chefer, medarbetare och personal. Här ingår också att medverka i det systematiska arbetsmiljöarbetet för kommunens anställda där det hälsofrämjande perspektivet integreras. Landsting En annan arbetsgivare är landsting som efterfrågar hälsopedagoger på personalenheter, ledningsstaber där man tillhandahåller strategiskt och operativt ledningsstöd, samt processutveckling. Här kan det handla om att utveckla och driva arbetet med friskvård och hälsa. Ett gemensamt fokus är ofta att utifrån landstingets strategi åstadkomma goda och hälsofrämjande arbetsplatser. Försvarsmakten Vissa regementen söker hälsopedagoger för arbete med hälsofrämjande och förebyggande insatser, både strategiskt och operativt med hänsyn till förbandens verksamhetsmål. Här ingår också att genomföra arbetsmiljöutbildningar, samt promotiva-, preventiva och rehabiliterande insatser för personalen. Företag Olika typer av företag efterfrågar hälsopedagoger. Det kan vara stora som t ex PEAB-koncernen där man arbetar med de anställdas hälsa under arbetstid, eller genom olika aktiviteter på medarbetarnas fritid. Andra företag är nischade mot hälsoområdet och önskar hälsopedagogkompetens utifrån sitt kundbehov. Det kan vara de som inriktat sig mot specifik rehabilitering, t ex Rygginstitutet AB, eller andra som är mer brett inriktade mot fysisk träning och friskvård. Här finns också olika typer av friskolor, företag som arbetar med habilitering, eller rehab-centers som söker hälsopedagoger. Företagshälsovård Det finns både stora och mindre företagshälsor som efterfrågar hälsopedagoger/hälsoutvecklare, som de ofta kallas här. Previa och Feelgood är stora aktörer inom detta område och här arbetar hälsopedagogerna både med företagsledningar, enskilda chefer, och med kontaktpersoner på kundföretag och med anställda. Mindre företagshälsor är mer nischade mot specifika branscher och olika industrier, men innehållet i arbetsuppgifterna för hälsopedagogerna är i stort detsamma som på de större företagshälsorna. Vilka yrkestitlar och benämningar används i annonserna? Yrkesbenämningen hälsopedagog är det klart dominerande begreppet för personer som efterfrågas för att jobba med strategiskt hälsoarbete i dessa annonser. Inom företagshälsovården används ofta även begreppet hälsoutvecklare som yrkestitel, men förtydligas i kvalifikationsbeskrivningen för utbildning som krävs, genom att koppla samman detta med hälsopedagog, oftast på detta sätt: hälsoutvecklare/hälsopedagog. Även vissa privata företag använder sig av begreppet hälsoutvecklare. Intressant är dock att detta snedstreck (/) tillsammans med hälsopedagog förekommer också i andra varianter. Det är i titlar som äldrepedagog/hälsopedagog, hälsopedagog/-inspiratör, folkhälsostrateg/friskvårdskonsulent (med hälsopedagogutbildning), hälsopedagog/idrottspedagog, arbetsledare/hälsopedagog, aktivitetsledare (med hälsopedagogutbildning) eller arbetshandledare/hälsopedagog. Uppenbart är att begreppet hälsopedagog signalerar en kvalitetsnivå av en specifik akademisk kompetens och 3

4 yrkestitel, som efterfrågas. Det verkar också som denna blivit ett eget varumärke som etablerat sig på arbetsmarknaden, och som numera används flitigt av både offentliga och privata organisationer i jobbannonser. Vilket innehåll har arbetsuppgifterna för en hälsopedagog? Generellt handlar arbetsuppgifterna mycket om att främja, vidmakthålla och fokusera på faktorer som bidrar till hälsa. Detta tar sig olika uttryck beroende på målgrupperna, som är barn och unga, personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsättning, medarbetare och personal på arbetsplatser, samt äldre. Det kan ske både genom individuella insatser som hälsoprofilbedömningar eller olika former av fysiska aktiviteter eller insatser tillsammans med annan personal. Det finns dock en tydlig betoning på att hälsopedagogerna arbetar främst med grupper och organisationer. Detta sker både genom att planera och leda olika former av utbildningar, projekt, framtagande av mål, strategier och policys för hälsa på arbetsplatser. Även att arbeta med samordning och att koordinera olika typer av verksamheter. Man ska: Arbeta långsiktigt och strategiskt samt ha kunskap om vad som ger en frisk och hälsosam organisation. I många av annonserna understryker man samarbete och samverkan med andra personalgrupper i genomförande av hälsoarbetet. Det finns också en tydlig betoning på att hälsopedagogerna ska vara ansvariga för att hälsoarbetet synliggörs, dokumenteras och integreras med målen i organisationerna: Planera, leda, utvärdera och dokumentera aktiviteterna utifrån verksamhetens mål. Flera av annonserna poängterar också vikten av att marknadsföra och informera om hälsoverksamheten inom organisationen, samt att genomföra utvecklings- och förändringsarbeten. Vilka olika typer av kompetenser efterfrågas av arbetsgivaren hos en hälsopedagog? Genomgående i annonserna efterfrågas en bred kompetens inom hälsoområdet, både vad gäller individer, grupper och organisationer. Kommunerna efterfrågar i stor utsträckning kompetenser som gäller samordnande funktioner inom hälsoområdet. Här återfinns krav på god samarbetsförmåga både med kommunledning, förvaltningsledningar och olika yrkesgrupper inom organisationen. Hälsopedagogen ska ha kompetenser som innefattar både planering och implementering av hälsoarbetet, liksom att vara en rådgivande funktion. Här finns också en betoning på att ha kompetenser i att bedriva utvecklingsarbete inom kommunorganisationen och verka strategiskt med hälsoarbetet. Med detta önskemål följer också krav på kunnande och kompetenser som har att göra med marknadsföring av hälsopedagogiskt arbete inom kommunorganisationen, både muntligt, skriftligt och via intranätet. Hälsopedagogerna ska också ha kompetenser i olika typer av bedömningar av hälsostatus och ha förmågor som handlar om att bedriva motivationsarbete. Dessutom ha förmågor i att genomföra projekt, samt att utvärdera dessa. En annan kompetens som efterfrågas i kommunerna är pedagogisk kompetens. Det handlar om att bedriva olika former av utbildningsverksamhet, t ex hälsoinspiratörsutbildning eller liknande inom hälsoområdet, och att: hålla i dragningar och föredrag för politiker, ledningsgrupper, arbetsplatser och externa målgrupper. Det finns tydliga önskemål på att kunskaper inom pedagogik är av betydelse: Du har en god pedagogisk förmåga och har inga problem att agera inför grupp och För arbetet krävs att du har ett pedagogiskt förhållningssätt. Hos kommunerna finns det genomgående behov av hälsopedagoger med både retoriska och didaktiska kompetenser och som har förmåga att genomföra och uppnå resultat genom olika utvecklings- och utbildningsinsatser. Inom Landsting och Försvarsmakten finns också behov av pedagogiska kompetenser som handlar om att leda grupper och hålla föreläsningar, där hälsoarbetet är inriktat mot både ledare och medarbetare, med syfte att stärka individ, grupp och organisation och Du har en helhetssyn och pedagogisk förmåga. Det finns också en tydlig betoning på att arbeta strategiskt och även att vara ett operativt ledningsstöd. 4

5 Inom företag och företagshälsovården är också den pedagogiska förmågan tydligt uttalad i många av annonserna. T ex i en annons från Previa: Du har en mycket god pedagogisk förmåga och du brinner för att föra fram vårt budskap, bl. a. genom att utbilda och informera våra kundföretag och du har inga problem att tala inför grupp. Inom företagshälsovården finns också en tydlig betoning på affärsmässighet och konsultativt förhållningssätt i arbetet med kundföretagen. Här arbetar hälsopedagogerna mer som konsulter och de förväntas kunna påvisa resultat gentemot företagshälsornas olika kunder. Det finns också en stark betoning på att ha kompetenser inom ledarskap, organisation och hälsopedagogik med fokus på arbetsplatsen som arena, och ibland med kunskaper inom rehabilitering. Inom både företag och företagshälsovård betonas den samordnande rollen, och projekt - och utbildningskompetenser, samt förmågor i att arbeta i team tillsammans med andra professioner. Vilka kvalifikationer anses som meriterande för en hälsopedagog? De krav på kvalifikationer som finns uttalade i jobbannonserna är mycket samstämmiga. Dels handlar dessa om vilken utbildnings- och arbetslivsbakgrund som krävs. När det gäller utbildning är det uteslutande akademisk sådan som efterfrågas. Det är: Hälsopedagogutbildning eller motsvarande, eller högskoleutbildning inom folkhälsovetenskap, beteendevetenskap, och hälsoutvecklare Ibland specificeras olika tilläggsutbildningar på akademisk nivå som handlar om målgrupperna, som barn och unga, personer med olika typer av funktionsnedsättning, idrottsinriktning och äldres hälsa. En annan form av kvalifikation som efterfrågas i vissa av annonserna är arbetslivserfarenhet, och då ofta inom området där den tilltänkta hälsopedagogen ska arbeta. Ibland önskas flera år, men oftast är det inte uttalat någon längd på denna erfarenhet. Viktigt att notera är dock att i många av annonserna finns det inte något uttalat krav på arbetslivserfarenhet, till skillnad mot att det i varje annons finns krav på akademisk utbildning inom hälsoområdet. Vilka personliga egenskaper hos en hälsopedagog efterfrågas i annonserna? Det finns i många av annonserna en tydlig betoning på att personliga egenskaper värderas högt och att man lägger stor vikt vid detta i rekryteringen. Intressant är också att många av dessa handlar om egenskaper som personer kan utveckla, och inte betyder att de måste vara medfödda. Generellt finns en stark betoning på egenskaper som handlar om att vara ansvarsfull. Man önskar att hälsopedagogen är; drivande och initiativrik, och kan både arbeta självständigt och tillsammans med andra, i t ex team. Genomgående finns det också en stark betoning på samarbets- och sociala förmågor, där egenskaperna handlar om att vara serviceinriktad, duktig på kundrelationer, handlingskraftig och målorienterad och att ha lätt för att skapa egna kontaktytor. Andra sociala egenskaper som finns med är relationsskapande, som förmåga att sätta sig in i andra människors situation, kunna lyssna, vara lyhörd och uthållig, flexibel, och samtidigt ha analysförmåga, och vara kreativ. Det finns även önskemål av att hälsopedagogerna ska ha en positiv inställning, vara utåtriktad, inneha goda ledararegenskaper, vara konsultativ, med grundläggande värderingar om demokrati och solidaritet. Här finns även pedagogiska egenskaper och förmågor med, liksom hög integritet. En annan (kanske lite förvånande) egenskap som betonas i flera av annonserna är att hälsopedagogen ska inneha god fysik. Skälet till detta är inte uttalat, men kan uttolkas som att det finns förväntningar på att kunna agera som en god förebild vad gäller hälsa. Sammanfattande slutsatser från analys av utannonserade hälsopedagog-tjänster Utifrån dessa jobbannonser har det varit fem organisationer som har behov av hälsopedagoger för sin verksamhet; kommuner, landsting, försvarsmakten, företag och företagshälsovård. Bland de personalgrupper som efterfrågar hälsopedagoger går det att urskilja bland kommunerna, olika arbetsmarknadsenheter, fritidsförvaltningar, kommunledningskontor, 5

6 och de personalstrategiska förvaltningarna. Även inom landstingen är det inom de strategiska avdelningarna som ledningsstaber och liknande, och detsamma gäller för försvarsmakt och företagens HR-avdelningar. Målgrupperna för hälsopedagogernas arbete är mycket varierande och kan vara; långtidsarbetslösa, funktionsnedsatta grupper, barn, unga och äldre, och i mycket stor grad både lednings- och personalgrupper inom kommuner, landsting och företag. Yrkestitel som används är till största delen hälsopedagog, men även hälsoutvecklare eller dessa i kombination med snedstreck (/) och benämning på inriktningen inom specifikt område. Arbetsuppgifterna för hälsopedagoger handlar mycket om att främja, vidmakthålla och fokusera på faktorer som bidrar till hälsa. Här finns också en tydlig betoning på att arbeta främst med grupper och organisationer och i mindre utsträckning med enskilda individer. Man leder och planerar olika former av projekt och utbildningsinsatser inom hälsoområdet. Generellt handlar arbetet ofta om att både planera, marknadsföra och samordna/koordinera olika typer av hälsopedagogiska verksamheter och insatser i de olika organisationerna. Kompetenserna som efterfrågas handlar om att kunna leda individer, grupper och organisationer genom förändringsarbeten med avseende på hälsa. Samarbets- och sociala förmågor betonas, liksom rådgivande och implementeringskompetenser. Här finns i flera av annonserna behov av att kunna marknadsföra hälsoinsatserna in i organisationerna. Även kompetenser för bedömningar av hälsostatus och bedriva motivationsarbete. Pedagogisk kompetens är något som finns uttalad i åtskilliga av annonserna. Här handlar det om att kunna bedriva utbildningsinsatser, hålla föredrag, samt inneha både retoriska och didaktiska kompetenser. Man ska även ha kompetenser i ledningsstöd, affärsmässighet och konsultativa förhållningssätt, liksom projektkompetenser. Kvalifikationerna som krävs är uteslutande akademisk utbildning och examen, som t ex hälsopedagog-utbildning. Det finns också önskemål om arbetslivserfarenhet, men inte i lika stor utsträckning som krav på akademisk utbildning. De personliga egenskaperna som efterfrågas är i stor utsträckning de som kan förvärvas och inte medfödda. Det är flera som handlar om ansvarsfullhet, att vara drivande och initiativrik, och självständighet. Men också att inneha samarbets- och sociala förmågor, liksom analytiska och kreativa förmågor. 6

Efterfrågad kompetens. Hälsovetare. HälsoAkademikerna Yrkesföreningen för akademiker inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa

Efterfrågad kompetens. Hälsovetare. HälsoAkademikerna Yrkesföreningen för akademiker inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa Efterfrågad kompetens Hälsovetare HälsoAkademikerna Yrkesföreningen för akademiker inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa HälsoAkademikerna och SRAT Juni 2013 Foto: Istock, Colourbox. Illustration:

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

pigg och effektiv personal

pigg och effektiv personal Skapa en framgångsrik arbetsplats. pigg och effektiv personal Hälsofrämjande och framgångsrik arbetsplats Vår målsättning är att hjälpa och inspirera människor att bli det bästa de kan bli! Hur jobbar

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöpolicy Innehållsförteckning Kommunens målsättning 3 Definition av begreppet arbetsmiljö 3 Regelverk 3 Delegation 4 Systematiskt arbetsmiljöarbete undersöka, åtgärda och följa upp 4 Samverkan

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik Bakgrund Att arbeta i Ronneby kommun är ett välfärdsarbete. Vårt främsta uppdrag är att ge god service till våra medborgare. Det är därför en viktig samhällsfråga att kommunen

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy 1(5)

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy 1(5) Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöpolicy 1(5) Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Mål... 3 Genomförande... 3 Samverkan och delaktighet... 3 Systematiskt arbetsmiljöarbete... 4 Uppföljning... 4 Avslutning...

Läs mer

Hållbart Arbetsliv. Ett utvecklingsprojekt mellan Previa och Uddevalla kommun. Nancy Nordanstad nancy.nordanstad@previa.

Hållbart Arbetsliv. Ett utvecklingsprojekt mellan Previa och Uddevalla kommun. Nancy Nordanstad nancy.nordanstad@previa. Hållbart Arbetsliv Ett utvecklingsprojekt mellan Previa och Uddevalla kommun Nancy Nordanstad nancy.nordanstad@previa.se 070 566 49 09 Uppdraget Hållbart Arbetsliv är ett projekt som ska stärka Uddevalla

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

1) Junior kvantanalytiker. Kommuninvests studenttävling Employer Branding

1) Junior kvantanalytiker. Kommuninvests studenttävling Employer Branding Kommuninvests studenttävling Employer Branding Tävlingsuppgift Hur ska vi på Kommuninvest på bästa sätt marknadsföra oss för att få studenter på svenska universitet att intressera sig för att arbeta hos

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten?

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? November 27 2 Inledning SKTFs medlemmar leder, utvecklar och

Läs mer

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag.

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Katarina Kristoffersson & Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Paper presenterat vid konferensen 11-12 oktober 2006 i Borås Om föredragshållarna

Läs mer

UTKAST TILL REVIDERAD MÅLBESKRIVNING

UTKAST TILL REVIDERAD MÅLBESKRIVNING Övergripande kompetensdefinition för basspecialiteten Arbets- och miljömedicin Definition av kompetensområdet Specialiteten Arbets- och miljömedicin omfattar fördjupade kunskaper och färdigheter om hur

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

Varför behövs personalstrategin? Vad är en personalstrategi? Vision för personalarbetet. Uppföljnings- och mätmetoder. Politisk målsättning

Varför behövs personalstrategin? Vad är en personalstrategi? Vision för personalarbetet. Uppföljnings- och mätmetoder. Politisk målsättning Personalstrategi 2008 2012 Varför behövs personalstrategin? Personalstrategin uttrycker det gemensamma förhållningssättet i vårt strategiska och operativa personalarbete inom Falköpings kommun. Det personalstrategiska

Läs mer

Företagshälsovården behövs för jobbet

Företagshälsovården behövs för jobbet Företagshälsovården behövs för jobbet Det är viktigt att de anställda mår bra i sitt arbete och att arbetsmiljön är sund och säker. Det finns ett samband mellan olika psykosociala faktorer i arbetsmiljön,

Läs mer

Hälso- och friskvårdspolicy

Hälso- och friskvårdspolicy 1 Hälso- och friskvårdspolicy 2007 2 Hälso- och friskvårdspolicy för Klippans kommun Hälsa en del av kompetensen Medarbetarnas hälsa, utveckling och arbetsglädje är nyckeln till en framgångsrik och effektiv

Läs mer

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö.

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Personalpolicy Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Kommunens vision Finströms kommuns grundläggande uppgift är att ge finströmarna

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Medarbetarpolicy. för Institutet för språk och folkminnen

Medarbetarpolicy. för Institutet för språk och folkminnen BILAGA Medarbetarpolicy för Medarbetarpolicyn har tagits fram i samarbete mellan institutets samtliga avdelningar. Policyn gäller i första hand i två år, och ska sedan utvärderas och revideras. Fastställd

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Med ett helhetsperspektiv på hållbar hälsa och goda arbetsmiljöer

Läs mer

Arbeta för att leva eller leva för att arbeta? Berith Nyström, hälsoutvecklare FoUU-staben, Västerbottens Läns Landsting berit.nystrom@vll.

Arbeta för att leva eller leva för att arbeta? Berith Nyström, hälsoutvecklare FoUU-staben, Västerbottens Läns Landsting berit.nystrom@vll. Arbeta för att leva eller leva för att arbeta? Berith Nyström, hälsoutvecklare FoUU-staben, Västerbottens Läns Landsting berit.nystrom@vll.se Balans mellan krav och resurser Hälsofrämjande arbetsplatser

Läs mer

Hälsofrämjande arbetsplatser

Hälsofrämjande arbetsplatser Utveckling av Hälsofrämjande arbetsplatser vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset INTENTIONER AKTIVITETER ERFARENHETER CHARLOTTA NORDBERG HR-STRATEG SALUS 12-13 november 2012, C Nordberg Agenda Kort presentation

Läs mer

Gör jobbet bättre F Ö R E T A G S H Ä L S A

Gör jobbet bättre F Ö R E T A G S H Ä L S A Gör jobbet bättre F Ö R E T A G S H Ä L S A Människor som mår bra ger framgångsrika företag Det är ingen hemlighet. Människor som mår bra gör ett bättre arbete. Inte helt förvånande är det dessutom så

Läs mer

Workshop. Kommunikatörsrollen i en digital serviceorganisation. Vägarna till beslutsfattarnas bord

Workshop. Kommunikatörsrollen i en digital serviceorganisation. Vägarna till beslutsfattarnas bord Workshop Kommunikatörsrollen i en digital serviceorganisation Vägarna till beslutsfattarnas bord Mål Att ha tid att reflektera över dagens insikter och kunskaper. Applicerbara dessa på er vardag, både

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE mellan. Föreningen Sveriges Skogsindustrier. och. Sveriges Civilingenjörsförbund

ÖVERENSKOMMELSE mellan. Föreningen Sveriges Skogsindustrier. och. Sveriges Civilingenjörsförbund ÖVERENSKOMMELSE mellan och Gällande avtal prolongeras för tiden 1 april 2004-31 mars 2007 med nedan angivna ändringar och tillägg. Anmärkning Part äger senast 30 november 2005 säga upp detta avtal vad

Läs mer

Workshop om bibliotekens kompetensbehov sammanfattning Högskolan i Borås, BHS, 13 oktober 2009

Workshop om bibliotekens kompetensbehov sammanfattning Högskolan i Borås, BHS, 13 oktober 2009 Workshop om bibliotekens kompetensbehov sammanfattning Högskolan i Borås, BHS, 13 oktober 2009 Workshopen inleddes med en genomgång av begreppet kompetens och bibliotekens framtida kompetensbehov med utgångspunkt

Läs mer

Att utveckla en hälsofrämjande

Att utveckla en hälsofrämjande Foto: Medicinsk bild Karolinska Universitetssjukhuset Att utveckla en hälsofrämjande arbetsplats Ett verktyg för att främja hälsa på arbetsplatsen 1 Den hälsofrämjande arbetsplatsen Definition Hälsofrämjande

Läs mer

Att sätta lön 1 (15)

Att sätta lön 1 (15) Att sätta lön 1 (15) 2 (15) Innehåll Lönesättning... 3 Lönepolicy vid Stockholms universitet... 4 När sätts ny lön?... 6 Ansvar för lönesättning... 7 Lönerevision... 8 Lönekriterier... 9 Lönekriterier

Läs mer

Personalpolicy 2012-2015

Personalpolicy 2012-2015 2012-01-02 Personalpolicy 2012-2015 Den här policyn är för dig som arbetar i Järfälla kommun. Omvärlden förändras ständigt och vi måste vara beredda att ifrågasätta, förnya och utveckla våra verksamheter

Läs mer

Utbildningar 2015. Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation

Utbildningar 2015. Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Utbildningar 2015 Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Vad skulle hända om alla chefer blev lite bättre Genom att på ett positivt sätt vägleda medarbetarna genom att förstärka beteenden som skapar

Läs mer

Företagssköterskans utvidgade roll testas/utvärderas. Utbildning Hälsa/ohälsa. Berörda chefer/medarbetare testar verktyg, instrument, metoder

Företagssköterskans utvidgade roll testas/utvärderas. Utbildning Hälsa/ohälsa. Berörda chefer/medarbetare testar verktyg, instrument, metoder Samarbete support ansvariga / Pa-system och rehabiliteringsjournal Företagssköterskans utvidgade roll testas/utvärderas FK AF LOKALT PROJEKT TIDIG REHAB Utbildning Hälsa/ohälsa Berörda chefer/medarbetare

Läs mer

Information. Samverkan, hälsa och arbetsmiljö. Enköpings kommun

Information. Samverkan, hälsa och arbetsmiljö. Enköpings kommun Information Samverkan, hälsa och arbetsmiljö Enköpings kommun Foto IBL Innehåll Inledning 5 Förutsättningar för samverkan 6 Utvecklingssamtalet individen i samverkan 9 Arbetsplatsträffen grunden för samverkan

Läs mer

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan för Perstorps kommun Jämställdhet innebär att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet

Läs mer

SKTFs personalchefsbarometer 2010.

SKTFs personalchefsbarometer 2010. SKTFs personalchefsbarometer 2010. April 2010 Inledning SKTF publicerar nu vår personalchefsbarometer som vi i lite olika former presenterat ett par år tillbaks och som från och med nu är en årlig undersökning.

Läs mer

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE Samverkan FAS VÄRDEGRUND Kommunens värdegrund är ett förhållningssätt som genomsyrar allt vi gör i vårt arbete. Alla ska behandlas rättvist, våra relationer ska kännetecknas av öppenhet och gott bemötande.

Läs mer

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 POLICY Personalpolicy för Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 2/6 Personalpolitisk viljeinriktning Nyköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare som behåller

Läs mer

Annonskampanj för Provins fem i Psykologtidningen

Annonskampanj för Provins fem i Psykologtidningen Annonskampanj för Provins fem i Psykologtidningen Mitt uppdrag var att ta fram annonser för Provins fems kursverksamhet. Sedan tidigare hade de information om hela sitt kursutbud i varje annons. Den informationen

Läs mer

Landstinget Dalarnas policy för rehabiliteringsoch. anpassningsarbete

Landstinget Dalarnas policy för rehabiliteringsoch. anpassningsarbete Landstinget Dalarnas policy för rehabiliteringsoch anpassningsarbete Om ohälsa i form av sjukdom eller arbetsskada inträffar är vår målsättning att genom lämpliga insatser rehabilitera den anställda tillbaka

Läs mer

HÄLSA SOM STRATEGI. Inspirationsföreläsning med Per Gärdsell. Mars 2011

HÄLSA SOM STRATEGI. Inspirationsföreläsning med Per Gärdsell. Mars 2011 HÄLSA SOM STRATEGI Mars 2011 Inspirationsföreläsning med Per Gärdsell Inom ramen för hälsofrämjande skolutveckling anordnas varje år en inspirationsdag för förskolor och skolor i Laholm som arbetar med

Läs mer

Egen regi och/eller underleverantör gällande tjänsteutbudet (se Leveransavtalsbilaga 4)

Egen regi och/eller underleverantör gällande tjänsteutbudet (se Leveransavtalsbilaga 4) Egen regi och/eller underleverantör gällande tjänsteutbudet (se Leveransavtalsbilaga 4) Anbudsgivarens namn: Feelgood Företagshälsovård AB Organisationsnummer: 556185-6385 Ort: Alingsås Tjänsten utförs

Läs mer

Strategisk kompetensförsörjning

Strategisk kompetensförsörjning Strategisk kompetensförsörjning Strategisk kompetensförsörjning Vilken kompetens behöver ni i morgon? Vilken kompetens behöver ni idag? och hur löser ni glappet däremellan? Medvetenhet Kompetensanalys

Läs mer

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- GRUNDSKOLAN

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- GRUNDSKOLAN Varför skall man arbeta med entreprenörskap och entreprenöriellt lärande i skolan? Bergsnässkolan Viktigt att alla elever får möjlighet att utveckla sina förmågor för framtiden För att skolan ska, enligt

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

Inledning. Förväntade effekter på hälsobokslutet. Syfte. Hälsoberättelse

Inledning. Förväntade effekter på hälsobokslutet. Syfte. Hälsoberättelse Hälsobokslut 2008 1(13) Inledning Hälsobokslutet ger oss en övergripande bild av hälsoläget och ökad förståelse vad vi tillsammans med arbetstagarna kan göra för att förbättra förutsättningarna och villkoren

Läs mer

Utbildare och Coach med fjorton års erfarenhet inom ledarskap, karriär och rehabilitering.

Utbildare och Coach med fjorton års erfarenhet inom ledarskap, karriär och rehabilitering. Norra Mårtensbacken 27 E 853 57 SUNDSVALL 070 255 95 42 coach@jennysandin.se www.jennysandin.se KOMPETENSPROFIL Utbildare och Coach med fjorton års erfarenhet inom ledarskap, karriär och rehabilitering.

Läs mer

HÄLSOKONVENT - Med arbetsmiljön som framgångskoncept Att tänka och arbeta hälsopromotivt vad betyder det?

HÄLSOKONVENT - Med arbetsmiljön som framgångskoncept Att tänka och arbeta hälsopromotivt vad betyder det? HÄLSOKONVENT - Med arbetsmiljön som framgångskoncept Att tänka och arbeta hälsopromotivt vad betyder det? Jan Winroth, Universitetslektor i pedagogik / hälsopromotion Hälsopromotion - Hälsofrämjande Det

Läs mer

Våra utbildningar. Utbildningar över hela landet. Erfarna utbildare med praktisk erfarenhet

Våra utbildningar. Utbildningar över hela landet. Erfarna utbildare med praktisk erfarenhet Utbildning Kompetensutveckling är ett av våra viktigaste verktyg för att få den mänskliga faktorn att arbeta för oss. Previa erbjuder utbildningsinsatser som bidrar till att effektivisera er organisation,

Läs mer

Landstinget Dalarnas. Rehabiliteringsoch. anpassningsarbete

Landstinget Dalarnas. Rehabiliteringsoch. anpassningsarbete Landstinget Dalarnas Rehabiliteringsoch anpassningsarbete Om ohälsa i form av sjukdom eller arbetsskada inträffar är vår målsättning att genom lämpliga insatser rehabilitera den anställda tillbaka i arbete

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Skrivinstruktion PB EBV PERSONAL. Framtaget av EBV PERSONAL 2011

Skrivinstruktion PB EBV PERSONAL. Framtaget av EBV PERSONAL 2011 Skrivinstruktion PB EBV PERSONAL Framtaget av EBV PERSONAL 2011 Framtagen av EBV PERSONAL 2011 steg 1... 2 Inledning... 2 Språket i ditt brev... 2 Skrivhjälp... 2 Skrivinstruktioner personligt brev steg

Läs mer

Presschef, Kommunikationsavdelningen

Presschef, Kommunikationsavdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Presschef, Kommunikationsavdelningen till Polismyndigheten Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014 Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2012-09-05 Avtal 0480 450885 Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Hur Atlantroddarens Friskvårdsbok blir ditt hälsofrämjande verktyg!

Hur Atlantroddarens Friskvårdsbok blir ditt hälsofrämjande verktyg! Hur Atlantroddarens Friskvårdsbok blir ditt hälsofrämjande verktyg! Ett dussin metoder! Atlantroddarens Friskvårdsbok tar ett hälsofrämjande helhetsperspektiv på livet och är framtagen för att bistå kommuner

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker

Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef till HR-direkt Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående polismyndigheter, Rikspolisstyrelsen

Läs mer

Verksamhet/insatser 2007-2008

Verksamhet/insatser 2007-2008 Samordningsförbundet Norra Bohuslän Beredningsgruppen i samarbete med ansvarig tjänsteman Verksamhet/insatser 2007-2008 En förutsättning för att lyckas med rehabilitering i samverkan är att det är individens

Läs mer

Nationalekonomi 120 hp

Nationalekonomi 120 hp Nationalekonomi 120 hp LiU EXPANDING REALITY Linköpings universitet Masterprogram i Nationalekonomi Masterprogrammet i nationalekonomi är en spetsutbildning på avancerad nivå som ger dig verktyg och perspektiv

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Att arbeta inom Stöd och service

Att arbeta inom Stöd och service Att arbeta inom Stöd och service 1 Att arbeta inom Stöd och service Att leva med en funktionsnedsättning innebär att man på grund av skada eller sjukdom har svårt att fungera utan hjälp. Stöd och service

Läs mer

2014:2. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:2 Sveriges Företagshälsor 2014-10-23

2014:2. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:2 Sveriges Företagshälsor 2014-10-23 2014:2 Jobbhälsobarometern Delrapport 2014:2 Sveriges Företagshälsor 2014-10-23 Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning; Yngre anställda passar illa!... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor...

Läs mer

Egen regi och/eller underleverantör gällande tjänsteutbudet (se Leveransavtalsbilaga 4)

Egen regi och/eller underleverantör gällande tjänsteutbudet (se Leveransavtalsbilaga 4) Egen regi och/eller underleverantör gällande tjänsteutbudet (se Leveransavtalsbilaga 4) Anbudsgivarens namn: Betania Organisationsmedicina AB Organisationsnummer: 556589-3996 Ort: Eslöv Tjänsten utförs

Läs mer

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. hälsa. i arbetslivet

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. hälsa. i arbetslivet TILLÄMPNING Hudiksvalls kommun hälsa i arbetslivet Nationella folkhälsomål I de Nationella folkhälsomålen är det övergripande målet en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Ett delområde är

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000 EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) PERSONALPOLICY Kommunens framtida utmaningar Ekerö kommer även fortsättningsvis vara en inflyttningskommun dit främst barnfamiljer flyttar. Ökad befolkningsmängd medför

Läs mer

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar.

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar. 1 (6) Personalpolicy Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-09-15 145) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-09-15 Dokumentansvarig: HR-chef Senast reviderad: 2015-09-15

Läs mer

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds 2014-01-13 Arbetsmiljöplan 2014 Jämtlands Räddningstjänstförbunds Systematiskt arbetsmiljö- och hälsoarbete i förbundet Målet för det systematiska arbetsmiljö- och hälsoarbetet är att förena en väl fungerande

Läs mer

Chef till operativa verksamheten vid Nationella operativa avdelningen

Chef till operativa verksamheten vid Nationella operativa avdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef till operativa verksamheten vid Nationella operativa avdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter

Läs mer

Chefer till gemensam HR

Chefer till gemensam HR Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chefer till gemensam HR Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående polismyndigheter, Rikspolisstyrelsen

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Informatören som coach och strategisk partner eller Från informationsproducent till kommunikationsstrateg. 18 juni Nina Åkermark

Informatören som coach och strategisk partner eller Från informationsproducent till kommunikationsstrateg. 18 juni Nina Åkermark Informatören som coach och strategisk partner eller Från informationsproducent till kommunikationsstrateg 18 juni Nina Åkermark Nya högre krav! Uppdraget i verksamhetsplanen Strategisk kommunikationsplanering

Läs mer

Mål och vision för Krokoms kommun

Mål och vision för Krokoms kommun Mål och vision för Krokoms kommun Juni 2012 VISION Krokoms kommun gör plats för växtkraft! LEDORD Naturlig Här är det enkelt att leva. Här finns trygghet och lugn, en bra grund för människor och företag

Läs mer

POLISENS LEDARKRITERIER

POLISENS LEDARKRITERIER MÅL OCH RESULTAT Det innebär att styra och driva mot angivna mål och att se vad som gagnar på såväl kort som lång sikt. Ha god uthållighet och förmåga att ha målen i sikte även när händelseutvecklingen

Läs mer

Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs.

Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs. Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs. Det som är gemensamt för partnerna är att de alla utgår från

Läs mer

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Vision I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Vilhelmina kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-10-14 49 PERSONALPOLITISKT PROGRAM Det personalpolitiska programmet syftar till att ge riktlinjer och en gemensam ram för vad

Läs mer

Policy för. Hjälpmedel 2013. HSO i Stockholms län

Policy för. Hjälpmedel 2013. HSO i Stockholms län Policy för Hjälpmedel 2013 HSO i Stockholms län Hjälpmedel är en rättighet och en förutsättning för att personer med funktionsnedsättning ska kunna leva självständigt och aktivt. Bakgrund Hjälpmedel är

Läs mer

Dialog om Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö

Dialog om Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Dialog om Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Idéns upplägg Förslaget till ny idé om hälsosam vårdmiljö består av två delar. Den första delen är en inledning där följande finns med: Vårdförbundets

Läs mer

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling.

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling. Ger fler möjligheter Rätten till utbildning är en central fråga i socialdemokratisk politik. Alla har olika förutsättningar så därför måste utbudet vara brett, ändamålsenligt och anpassat till såväl individens

Läs mer

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialberedningen Sammanträdesdatum 2014-11-12 64/71 44./. Bilaga. Handlingsplan psykiatrisk ohälsa I Norrbottens län finns sedan hösten 2013 en överenskommelse om samarbete

Läs mer

Arbetsmiljö- och hälsoarbetet integreras i den dagliga verksamheten = ett kvalitetsarbete som bidrar till verksamhetens utveckling

Arbetsmiljö- och hälsoarbetet integreras i den dagliga verksamheten = ett kvalitetsarbete som bidrar till verksamhetens utveckling Arbetsmiljö- och hälsoarbetet integreras i den dagliga verksamheten = ett kvalitetsarbete som bidrar till verksamhetens utveckling Reagera Rehabilitering Förebyggande/risker Arbetsmiljö Främjande/förbättra

Läs mer

Fyra projekt. Tillsammans ska vi minska utanförskapet i Köping Arboga Kungsör

Fyra projekt. Tillsammans ska vi minska utanförskapet i Köping Arboga Kungsör Fyra projekt Tillsammans ska vi minska utanförskapet i Köping Arboga Kungsör Samordningsförbundet Västra Mälardalen står bakom dessa fyra projekt som utgår från de lokala behoven i KAK. Tillsammans ska

Läs mer

RAPPORT 2012-2013. Hälsofrämjande metoder - Karolinska Universitetssjukhuset 2012. Innehåll

RAPPORT 2012-2013. Hälsofrämjande metoder - Karolinska Universitetssjukhuset 2012. Innehåll Innehåll Sammanfattning...3 Inledning....4 Syfte....4 Uppdraget är att med fokus på ovan nämnda yrkesgrupper:...4 Metod....5 Bakgrund....5 Vad kostar sjukfrånvaro?...5 Sjukfrånvaron för kvinnliga läkare

Läs mer

Dokumentnamn: DokumentID Version:

Dokumentnamn: DokumentID Version: TJÄNSTESKRIVELSE Datum: Sida: 2012-09-21 1 (5) Dokumentnamn: DokumentID Version: Kommunikationspolicy Diarienr 1 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicyn är ett gemensamt förhållningssätt i informations-

Läs mer

FÖRETAGSSKÖTERSKEUTBILDNING, 40 POÄNG

FÖRETAGSSKÖTERSKEUTBILDNING, 40 POÄNG HÄLSOVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN Utbildningsplan för uppdragsutbildning Dnr CF 50-37/2006 Sida 1 (5) FÖRETAGSSKÖTERSKEUTBILDNING, 40 POÄNG Occupational Health Nursing Programme, 40 points Utbildningsprogrammet

Läs mer

Avtalsuppföljning av Villa Djurgården, Styrelsen Uppsala vård och omsorg

Avtalsuppföljning av Villa Djurgården, Styrelsen Uppsala vård och omsorg SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Ehlin Bengt Datum 2015-05-28 Diarienummer SCN-2015-0125 Socialnämnden Avtalsuppföljning av Villa Djurgården, Styrelsen Uppsala vård och omsorg Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013. Under perioden 2010-2013 gäller följande:

Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013. Under perioden 2010-2013 gäller följande: Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013 Denna plan är ett stöd och ett verktyg för ökad jämställdhet. Planen är främst avsedd för arbetsledare och medarbetare i organisationen och den förtydligar

Läs mer