Vad jobbar en hälsopedagog med?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vad jobbar en hälsopedagog med?"

Transkript

1 Vad jobbar en hälsopedagog med? En analys av utannonserade tjänster som hälsopedagog eller motsvarande Författare: Jan Karlsson

2 Analys av utannonserade tjänster som hälsopedagog eller motsvarande 1 Bakgrund Denna analys bygger på inhämtade jobbannonser genom en digitaliserad tjänst, Jobrapido. Texterna i dessa annonser speglar behovet olika organisationer har av hälsopedagogiska kompetenser. Inhämtandet av material har skett under perioden september 2011 fram till januari Sammanlagt har 40st olika jobbannonser analyserats, från denna tjänst. Någon kartläggning av det totala utbudet av hälsopedagogannonser i Sverige under denna period har inte varit avsikten med denna studie. Det kan därför ha funnits fler tjänster utannonserade hälsopedagogjobb på annat håll. Genomförande av denna analys har gjorts av Jan Karlsson, lektor i pedagogik inriktning arbetsliv, vid Högskolan i Halmstad. Syfte Avsikten med denna analys är att urskilja vilka organisationer som efterfrågar hälsopedagogkompetenser, och vilka yrkestitlar som används i annonserna för sökandena. Vidare är avsikten att analytiskt beskriva de målgrupper, sammarbetspartners, och arbetsuppgifter arbetsgivaren uppger som en hälsopedagog eller motsvarande ska arbeta med. Syftet med denna analys är även att studera vilka behov av kompetenser, och kvalifikationer som arbetsgivare inom olika privata och offentliga organisationer ger uttryck för i sina jobbannonser i samband med rekrytering av personal inom hälsopedagogområdet. Resultat Vilka organisationer, personal- och målgrupper efterfrågar hälsopedagoger? Det går att indela annonserna från fem olika organisationer inom offentlig och privat sektor: Kommuner Landsting Försvarsmakt Företag Företagshälsovård externa aktörer 2 Kommuner En mycket aktiv arbetsgivare för rekrytering av hälsopedagoger i dessa annonser är flera av landets kommuner. Nära hälften, 18st av dessa annonsörer utgörs av kommunerna. Även om detta är en trend som inte statistiskt säkerställs här, är det värt att notera skillnaden i antalet, i jämförelse med övriga organisationer som söker hälsopedagoger. Inom kommunerna finns en variation av olika förvaltningar som eftersöker hälsopedagogkompetens. Det är dels arbetsmarknadsenheter för hälsoarbete med långtidsarbetslösa, där det kan förekomma både arbetsprövning och arbetsförberedelse eller andra stöd för återgång till arbetslivet. Även på fritidsförvaltningar med inriktning mot fritids- och idrottsaktiviteter för barn och unga, liksom olika skolor där verksamheten bedrivs. I olika öppenverksamheter för äldre, t ex i s.k. 65+ söker kommunerna hälsopedagoger för att arbeta med hälsofrämjande aktiviteter, för att speciellt uppmärksamma personer som riskerar ohälsa. Andra förvaltningar är handikappförvaltningar som efterfrågar hälsopedagoger för arbetet 1 Motsvarande menas här en yrkesbenämning med likvärdig utbildning och inriktning som hälsopedagog, t ex används ofta hälsoutvecklare synonymt med hälsopedagog både i olika utbildnings- och rekryteringssammanhang. 2 Här finns ingen företagshälsovård representerad med s.k. inbyggd företagshälsa som t ex vissa större kommuner använders sig av och som ingår i den egna organisationen. 2

3 med personer med fysisk och/eller psykisk funktionsnedsättning där huvudsyftet är att medvetandegöra och utbilda om hälsa för att individerna ska få möjlighet att leva ett gott liv. Det finns också behov av hälsopedagoger som kan arbeta på uppdrag av kommundirektörer och övrig personal på kommunledningskontoren med folkhälsostrategiska frågor och vara samordnare för friskvård och olika kampanjer i kommunens regi gentemot sina invånare. Återkommande är att man söker hälsopedagoger inom de personalstrategiska förvaltningarna. Det är på personalkontoren, där hälsopedagogerna tillsammans med anställda, t ex hälsoinspiratörer, och HR-personal arbetar med hälsofrämjande arbete och har utbildningar för kommunens chefer, medarbetare och personal. Här ingår också att medverka i det systematiska arbetsmiljöarbetet för kommunens anställda där det hälsofrämjande perspektivet integreras. Landsting En annan arbetsgivare är landsting som efterfrågar hälsopedagoger på personalenheter, ledningsstaber där man tillhandahåller strategiskt och operativt ledningsstöd, samt processutveckling. Här kan det handla om att utveckla och driva arbetet med friskvård och hälsa. Ett gemensamt fokus är ofta att utifrån landstingets strategi åstadkomma goda och hälsofrämjande arbetsplatser. Försvarsmakten Vissa regementen söker hälsopedagoger för arbete med hälsofrämjande och förebyggande insatser, både strategiskt och operativt med hänsyn till förbandens verksamhetsmål. Här ingår också att genomföra arbetsmiljöutbildningar, samt promotiva-, preventiva och rehabiliterande insatser för personalen. Företag Olika typer av företag efterfrågar hälsopedagoger. Det kan vara stora som t ex PEAB-koncernen där man arbetar med de anställdas hälsa under arbetstid, eller genom olika aktiviteter på medarbetarnas fritid. Andra företag är nischade mot hälsoområdet och önskar hälsopedagogkompetens utifrån sitt kundbehov. Det kan vara de som inriktat sig mot specifik rehabilitering, t ex Rygginstitutet AB, eller andra som är mer brett inriktade mot fysisk träning och friskvård. Här finns också olika typer av friskolor, företag som arbetar med habilitering, eller rehab-centers som söker hälsopedagoger. Företagshälsovård Det finns både stora och mindre företagshälsor som efterfrågar hälsopedagoger/hälsoutvecklare, som de ofta kallas här. Previa och Feelgood är stora aktörer inom detta område och här arbetar hälsopedagogerna både med företagsledningar, enskilda chefer, och med kontaktpersoner på kundföretag och med anställda. Mindre företagshälsor är mer nischade mot specifika branscher och olika industrier, men innehållet i arbetsuppgifterna för hälsopedagogerna är i stort detsamma som på de större företagshälsorna. Vilka yrkestitlar och benämningar används i annonserna? Yrkesbenämningen hälsopedagog är det klart dominerande begreppet för personer som efterfrågas för att jobba med strategiskt hälsoarbete i dessa annonser. Inom företagshälsovården används ofta även begreppet hälsoutvecklare som yrkestitel, men förtydligas i kvalifikationsbeskrivningen för utbildning som krävs, genom att koppla samman detta med hälsopedagog, oftast på detta sätt: hälsoutvecklare/hälsopedagog. Även vissa privata företag använder sig av begreppet hälsoutvecklare. Intressant är dock att detta snedstreck (/) tillsammans med hälsopedagog förekommer också i andra varianter. Det är i titlar som äldrepedagog/hälsopedagog, hälsopedagog/-inspiratör, folkhälsostrateg/friskvårdskonsulent (med hälsopedagogutbildning), hälsopedagog/idrottspedagog, arbetsledare/hälsopedagog, aktivitetsledare (med hälsopedagogutbildning) eller arbetshandledare/hälsopedagog. Uppenbart är att begreppet hälsopedagog signalerar en kvalitetsnivå av en specifik akademisk kompetens och 3

4 yrkestitel, som efterfrågas. Det verkar också som denna blivit ett eget varumärke som etablerat sig på arbetsmarknaden, och som numera används flitigt av både offentliga och privata organisationer i jobbannonser. Vilket innehåll har arbetsuppgifterna för en hälsopedagog? Generellt handlar arbetsuppgifterna mycket om att främja, vidmakthålla och fokusera på faktorer som bidrar till hälsa. Detta tar sig olika uttryck beroende på målgrupperna, som är barn och unga, personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsättning, medarbetare och personal på arbetsplatser, samt äldre. Det kan ske både genom individuella insatser som hälsoprofilbedömningar eller olika former av fysiska aktiviteter eller insatser tillsammans med annan personal. Det finns dock en tydlig betoning på att hälsopedagogerna arbetar främst med grupper och organisationer. Detta sker både genom att planera och leda olika former av utbildningar, projekt, framtagande av mål, strategier och policys för hälsa på arbetsplatser. Även att arbeta med samordning och att koordinera olika typer av verksamheter. Man ska: Arbeta långsiktigt och strategiskt samt ha kunskap om vad som ger en frisk och hälsosam organisation. I många av annonserna understryker man samarbete och samverkan med andra personalgrupper i genomförande av hälsoarbetet. Det finns också en tydlig betoning på att hälsopedagogerna ska vara ansvariga för att hälsoarbetet synliggörs, dokumenteras och integreras med målen i organisationerna: Planera, leda, utvärdera och dokumentera aktiviteterna utifrån verksamhetens mål. Flera av annonserna poängterar också vikten av att marknadsföra och informera om hälsoverksamheten inom organisationen, samt att genomföra utvecklings- och förändringsarbeten. Vilka olika typer av kompetenser efterfrågas av arbetsgivaren hos en hälsopedagog? Genomgående i annonserna efterfrågas en bred kompetens inom hälsoområdet, både vad gäller individer, grupper och organisationer. Kommunerna efterfrågar i stor utsträckning kompetenser som gäller samordnande funktioner inom hälsoområdet. Här återfinns krav på god samarbetsförmåga både med kommunledning, förvaltningsledningar och olika yrkesgrupper inom organisationen. Hälsopedagogen ska ha kompetenser som innefattar både planering och implementering av hälsoarbetet, liksom att vara en rådgivande funktion. Här finns också en betoning på att ha kompetenser i att bedriva utvecklingsarbete inom kommunorganisationen och verka strategiskt med hälsoarbetet. Med detta önskemål följer också krav på kunnande och kompetenser som har att göra med marknadsföring av hälsopedagogiskt arbete inom kommunorganisationen, både muntligt, skriftligt och via intranätet. Hälsopedagogerna ska också ha kompetenser i olika typer av bedömningar av hälsostatus och ha förmågor som handlar om att bedriva motivationsarbete. Dessutom ha förmågor i att genomföra projekt, samt att utvärdera dessa. En annan kompetens som efterfrågas i kommunerna är pedagogisk kompetens. Det handlar om att bedriva olika former av utbildningsverksamhet, t ex hälsoinspiratörsutbildning eller liknande inom hälsoområdet, och att: hålla i dragningar och föredrag för politiker, ledningsgrupper, arbetsplatser och externa målgrupper. Det finns tydliga önskemål på att kunskaper inom pedagogik är av betydelse: Du har en god pedagogisk förmåga och har inga problem att agera inför grupp och För arbetet krävs att du har ett pedagogiskt förhållningssätt. Hos kommunerna finns det genomgående behov av hälsopedagoger med både retoriska och didaktiska kompetenser och som har förmåga att genomföra och uppnå resultat genom olika utvecklings- och utbildningsinsatser. Inom Landsting och Försvarsmakten finns också behov av pedagogiska kompetenser som handlar om att leda grupper och hålla föreläsningar, där hälsoarbetet är inriktat mot både ledare och medarbetare, med syfte att stärka individ, grupp och organisation och Du har en helhetssyn och pedagogisk förmåga. Det finns också en tydlig betoning på att arbeta strategiskt och även att vara ett operativt ledningsstöd. 4

5 Inom företag och företagshälsovården är också den pedagogiska förmågan tydligt uttalad i många av annonserna. T ex i en annons från Previa: Du har en mycket god pedagogisk förmåga och du brinner för att föra fram vårt budskap, bl. a. genom att utbilda och informera våra kundföretag och du har inga problem att tala inför grupp. Inom företagshälsovården finns också en tydlig betoning på affärsmässighet och konsultativt förhållningssätt i arbetet med kundföretagen. Här arbetar hälsopedagogerna mer som konsulter och de förväntas kunna påvisa resultat gentemot företagshälsornas olika kunder. Det finns också en stark betoning på att ha kompetenser inom ledarskap, organisation och hälsopedagogik med fokus på arbetsplatsen som arena, och ibland med kunskaper inom rehabilitering. Inom både företag och företagshälsovård betonas den samordnande rollen, och projekt - och utbildningskompetenser, samt förmågor i att arbeta i team tillsammans med andra professioner. Vilka kvalifikationer anses som meriterande för en hälsopedagog? De krav på kvalifikationer som finns uttalade i jobbannonserna är mycket samstämmiga. Dels handlar dessa om vilken utbildnings- och arbetslivsbakgrund som krävs. När det gäller utbildning är det uteslutande akademisk sådan som efterfrågas. Det är: Hälsopedagogutbildning eller motsvarande, eller högskoleutbildning inom folkhälsovetenskap, beteendevetenskap, och hälsoutvecklare Ibland specificeras olika tilläggsutbildningar på akademisk nivå som handlar om målgrupperna, som barn och unga, personer med olika typer av funktionsnedsättning, idrottsinriktning och äldres hälsa. En annan form av kvalifikation som efterfrågas i vissa av annonserna är arbetslivserfarenhet, och då ofta inom området där den tilltänkta hälsopedagogen ska arbeta. Ibland önskas flera år, men oftast är det inte uttalat någon längd på denna erfarenhet. Viktigt att notera är dock att i många av annonserna finns det inte något uttalat krav på arbetslivserfarenhet, till skillnad mot att det i varje annons finns krav på akademisk utbildning inom hälsoområdet. Vilka personliga egenskaper hos en hälsopedagog efterfrågas i annonserna? Det finns i många av annonserna en tydlig betoning på att personliga egenskaper värderas högt och att man lägger stor vikt vid detta i rekryteringen. Intressant är också att många av dessa handlar om egenskaper som personer kan utveckla, och inte betyder att de måste vara medfödda. Generellt finns en stark betoning på egenskaper som handlar om att vara ansvarsfull. Man önskar att hälsopedagogen är; drivande och initiativrik, och kan både arbeta självständigt och tillsammans med andra, i t ex team. Genomgående finns det också en stark betoning på samarbets- och sociala förmågor, där egenskaperna handlar om att vara serviceinriktad, duktig på kundrelationer, handlingskraftig och målorienterad och att ha lätt för att skapa egna kontaktytor. Andra sociala egenskaper som finns med är relationsskapande, som förmåga att sätta sig in i andra människors situation, kunna lyssna, vara lyhörd och uthållig, flexibel, och samtidigt ha analysförmåga, och vara kreativ. Det finns även önskemål av att hälsopedagogerna ska ha en positiv inställning, vara utåtriktad, inneha goda ledararegenskaper, vara konsultativ, med grundläggande värderingar om demokrati och solidaritet. Här finns även pedagogiska egenskaper och förmågor med, liksom hög integritet. En annan (kanske lite förvånande) egenskap som betonas i flera av annonserna är att hälsopedagogen ska inneha god fysik. Skälet till detta är inte uttalat, men kan uttolkas som att det finns förväntningar på att kunna agera som en god förebild vad gäller hälsa. Sammanfattande slutsatser från analys av utannonserade hälsopedagog-tjänster Utifrån dessa jobbannonser har det varit fem organisationer som har behov av hälsopedagoger för sin verksamhet; kommuner, landsting, försvarsmakten, företag och företagshälsovård. Bland de personalgrupper som efterfrågar hälsopedagoger går det att urskilja bland kommunerna, olika arbetsmarknadsenheter, fritidsförvaltningar, kommunledningskontor, 5

6 och de personalstrategiska förvaltningarna. Även inom landstingen är det inom de strategiska avdelningarna som ledningsstaber och liknande, och detsamma gäller för försvarsmakt och företagens HR-avdelningar. Målgrupperna för hälsopedagogernas arbete är mycket varierande och kan vara; långtidsarbetslösa, funktionsnedsatta grupper, barn, unga och äldre, och i mycket stor grad både lednings- och personalgrupper inom kommuner, landsting och företag. Yrkestitel som används är till största delen hälsopedagog, men även hälsoutvecklare eller dessa i kombination med snedstreck (/) och benämning på inriktningen inom specifikt område. Arbetsuppgifterna för hälsopedagoger handlar mycket om att främja, vidmakthålla och fokusera på faktorer som bidrar till hälsa. Här finns också en tydlig betoning på att arbeta främst med grupper och organisationer och i mindre utsträckning med enskilda individer. Man leder och planerar olika former av projekt och utbildningsinsatser inom hälsoområdet. Generellt handlar arbetet ofta om att både planera, marknadsföra och samordna/koordinera olika typer av hälsopedagogiska verksamheter och insatser i de olika organisationerna. Kompetenserna som efterfrågas handlar om att kunna leda individer, grupper och organisationer genom förändringsarbeten med avseende på hälsa. Samarbets- och sociala förmågor betonas, liksom rådgivande och implementeringskompetenser. Här finns i flera av annonserna behov av att kunna marknadsföra hälsoinsatserna in i organisationerna. Även kompetenser för bedömningar av hälsostatus och bedriva motivationsarbete. Pedagogisk kompetens är något som finns uttalad i åtskilliga av annonserna. Här handlar det om att kunna bedriva utbildningsinsatser, hålla föredrag, samt inneha både retoriska och didaktiska kompetenser. Man ska även ha kompetenser i ledningsstöd, affärsmässighet och konsultativa förhållningssätt, liksom projektkompetenser. Kvalifikationerna som krävs är uteslutande akademisk utbildning och examen, som t ex hälsopedagog-utbildning. Det finns också önskemål om arbetslivserfarenhet, men inte i lika stor utsträckning som krav på akademisk utbildning. De personliga egenskaperna som efterfrågas är i stor utsträckning de som kan förvärvas och inte medfödda. Det är flera som handlar om ansvarsfullhet, att vara drivande och initiativrik, och självständighet. Men också att inneha samarbets- och sociala förmågor, liksom analytiska och kreativa förmågor. 6

Efterfrågad kompetens. Hälsovetare. HälsoAkademikerna Yrkesföreningen för akademiker inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa

Efterfrågad kompetens. Hälsovetare. HälsoAkademikerna Yrkesföreningen för akademiker inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa Efterfrågad kompetens Hälsovetare HälsoAkademikerna Yrkesföreningen för akademiker inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa HälsoAkademikerna och SRAT Juni 2013 Foto: Istock, Colourbox. Illustration:

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

2016 Expertpanel arbetshälsa, maj 2016

2016 Expertpanel arbetshälsa, maj 2016 2016:1 Expertpanel arbetshälsa, maj 2016 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Om expertpanelen... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 4 De vanligaste arbetsmiljöproblemen... 5 Vad orsakar stress i jobbet?...

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöpolicy Innehållsförteckning Kommunens målsättning 3 Definition av begreppet arbetsmiljö 3 Regelverk 3 Delegation 4 Systematiskt arbetsmiljöarbete undersöka, åtgärda och följa upp 4 Samverkan

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje för rehabilitering 2005-03-09 KS-193/2005 026. Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09

Riktlinje. Riktlinje för rehabilitering 2005-03-09 KS-193/2005 026. Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09 Riktlinje 2005-03-09 Riktlinje för rehabilitering KS-193/2005 026 Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09 Riktlinjen anger hur Norrköpings kommun som arbetsgivare ska arbeta med arbetslivsinriktad

Läs mer

pigg och effektiv personal

pigg och effektiv personal Skapa en framgångsrik arbetsplats. pigg och effektiv personal Hälsofrämjande och framgångsrik arbetsplats Vår målsättning är att hjälpa och inspirera människor att bli det bästa de kan bli! Hur jobbar

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy 1(5)

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy 1(5) Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöpolicy 1(5) Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Mål... 3 Genomförande... 3 Samverkan och delaktighet... 3 Systematiskt arbetsmiljöarbete... 4 Uppföljning... 4 Avslutning...

Läs mer

Utbildningar 2015. Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation

Utbildningar 2015. Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Utbildningar 2015 Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Vad skulle hända om alla chefer blev lite bättre Genom att på ett positivt sätt vägleda medarbetarna genom att förstärka beteenden som skapar

Läs mer

Branschstatistik 2015

Branschstatistik 2015 Branschstatistik 2015 Delrapport 1 Sveriges Företagshälsor 2015-06-25 Sveriges Företagshälsor I Sturegatan 11 I Box 55545 I 102 04 Stockholm I Telefon 08-762 67 46 info@foretagshalsor.se I www.foretagshalsor.se

Läs mer

Ansökan om medel för förstudie Fokus arbetsliv Psykisk hälsa i fokus

Ansökan om medel för förstudie Fokus arbetsliv Psykisk hälsa i fokus Skellefteå 2016-01-21 Sammordningsförbundet Skellefteå-Norsjö Ansökan om medel för förstudie Fokus arbetsliv Psykisk hälsa i fokus Bakgrund I Sverige står psykiatriska diagnoser för ca 40 % av alla pågående

Läs mer

Policy för delaktighet för personer med funktionsnedsättning GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

Policy för delaktighet för personer med funktionsnedsättning GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Policy för delaktighet för personer med funktionsnedsättning GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Innehåll 1. Syfte... 3 2. Tillämpning... 4 3. Definitioner... 4 4. Mål... 5 5. Viljeriktning... 5 5.1 Möta

Läs mer

Patientsäkerhet och arbetsmiljö som bidrar till god hälsa. Annica Öhrn & Eva Granfeldt

Patientsäkerhet och arbetsmiljö som bidrar till god hälsa. Annica Öhrn & Eva Granfeldt Patientsäkerhet och arbetsmiljö som bidrar till god hälsa Annica Öhrn & Eva Granfeldt Det hänger ihop. Patientsäkerhet Kvalitetsoch förbättrings -arbete Arbetsmiljö 2 Systematiskt patientsäkerhets- och

Läs mer

Utbildningar Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation

Utbildningar Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Utbildningar 2017 Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Vad skulle hända om alla chefer blev lite bättre Genom att på ett positivt sätt vägleda medarbetarna genom att förstärka beteenden som skapar

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik Bakgrund Att arbeta i Ronneby kommun är ett välfärdsarbete. Vårt främsta uppdrag är att ge god service till våra medborgare. Det är därför en viktig samhällsfråga att kommunen

Läs mer

23 MAJ 2014. Kompetensprofil

23 MAJ 2014. Kompetensprofil Kompetensprofil Ett dokument för oss som rekryterar som hjälper oss att hitta dem vi vill ha, göra en bra matchning. Dokumentet hjälper oss att beskriva vår verksamhet och de utmaningar vi står inför.

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Antagen av kommunfullmäktige: 2011-09-12 Kf 127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Vision 2 Svedala kommuns personalpolitiska program 2.1 En jämlik arbetsgivare 2.2 En flexibel arbetsgivare

Läs mer

Kompetenskriterier. för chefer i Göteborgs Stad

Kompetenskriterier. för chefer i Göteborgs Stad Kompetenskriterier för chefer i Göteborgs Stad Kompetenskriterier på operativ och strategisk nivå Utveckling av chefskapet i Göteborgs Stad är en strategiskt viktig fråga. Synsättet präglar stadens arbete

Läs mer

Program för att förebygga, bemöta och följa upp våld och hot i arbetsmiljön

Program för att förebygga, bemöta och följa upp våld och hot i arbetsmiljön Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens förvaltning Program för att förebygga, bemöta och följa upp våld och hot i arbetsmiljön 1 Inledning Arbetet mot våld och hot är ett prioriterat utvecklingsområde

Läs mer

Försäkringskassans inriktning för arbete med arbetsintegrerande sociala företag

Försäkringskassans inriktning för arbete med arbetsintegrerande sociala företag POLICY 1 (5) Försäkringskassans inriktning för arbete med arbetsintegrerande sociala företag Den här policyn vänder sig till chefer och medarbetare som kommer i kontakt med arbetsintegrerande sociala företag

Läs mer

Sambanden mellan arbetsförhållanden och psykisk ohälsa

Sambanden mellan arbetsförhållanden och psykisk ohälsa Sambanden mellan arbetsförhållanden och psykisk ohälsa Sveriges Företagshälsor Företagshälsovårdens branschorganisation Sveriges Företagshälsors medlemmar utgör huvuddelen av branschen som består av mer

Läs mer

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan för Perstorps kommun Jämställdhet innebär att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Arbetsmiljöprogram

Arbetsmiljöprogram PROGRAM 1 (8) INLEDNING I Regionplanen för perioden -2019 framgår det att regionen ska utvecklas som arbetsplats med ledarskap och medarbetarskap som proaktivt påverkar arbetsmiljön i positiv riktning

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Policy. Personalpolicy för Luleå kommunkoncern

Policy. Personalpolicy för Luleå kommunkoncern Policy Personalpolicy för Luleå kommunkoncern 1 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd Giltighetstid Policy Personalpolicy för Luleå kommunkoncern 2016 Tills vidare vid beslut Dokumentansvarig Senast reviderad

Läs mer

LEDARPLATTFORM FÖR MÖLNDALS STAD

LEDARPLATTFORM FÖR MÖLNDALS STAD LEDARPLATTFORM FÖR MÖLNDALS STAD Chefens viktiga roll Chefer i kommunal verksamhet har att förhålla sig till ett komplext uppdrag i en föränderlig omvärld. Mölndals stad har cirka 220 chefer vars viktigaste

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Med ett helhetsperspektiv på hållbar hälsa och goda arbetsmiljöer

Läs mer

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun Lena Bergman, 0573-142 89 lena.bergman@arjang.se HANDLINGSPLAN/POLICY Antagen av Stöd och omsorgsnämnden Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun 2(5) Bakgrund Handlingsplan/policyn för

Läs mer

Chef i Mjölby kommun KS/2016:172. Dokumentansvarig: Personalchef

Chef i Mjölby kommun KS/2016:172. Dokumentansvarig: Personalchef Chef i Mjölby kommun KS/2016:172 Dokumentansvarig: Personalchef Inledning Att vara chef är ett av de viktigaste uppdragen i Mjölby kommun. Uppdraget är utmanande och stimulerande, med fokus på att nå goda

Läs mer

Handlingsplan Arbetsmiljöprogrammet

Handlingsplan Arbetsmiljöprogrammet HANDLINGSPLAN 1 (7) Handlingsplan Arbetsmiljöprogrammet INLEDNING Handlingsplanen innehåller de åtgr som ska genomföras för att målen i arbetsmiljöprogrammet ska uppnås. Samtliga förvaltningar och bolag

Läs mer

PERSONALBOKSLUT 2014. Knivsta kommun

PERSONALBOKSLUT 2014. Knivsta kommun PERSONALBOKSLUT 2014 Knivsta kommun Personalbokslut 2014 Personalstruktur Antalet fast anställda sjönk till 749 vid utgången av 2011 på grund av övergång av personal till privat vårdboende. Vid utgången

Läs mer

Hållbart Arbetsliv. Ett utvecklingsprojekt mellan Previa och Uddevalla kommun. Nancy Nordanstad nancy.nordanstad@previa.

Hållbart Arbetsliv. Ett utvecklingsprojekt mellan Previa och Uddevalla kommun. Nancy Nordanstad nancy.nordanstad@previa. Hållbart Arbetsliv Ett utvecklingsprojekt mellan Previa och Uddevalla kommun Nancy Nordanstad nancy.nordanstad@previa.se 070 566 49 09 Uppdraget Hållbart Arbetsliv är ett projekt som ska stärka Uddevalla

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö.

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Personalpolicy Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Kommunens vision Finströms kommuns grundläggande uppgift är att ge finströmarna

Läs mer

Magisterprogram - Arbetsliv, hälsa och rehabilitering, 60 hp

Magisterprogram - Arbetsliv, hälsa och rehabilitering, 60 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Magisterprogram - Arbetsliv, hälsa och rehabilitering, 60 hp Master (one year) of Working Life, Health and Rehabilitation, 60 Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå

Läs mer

POLICY FÖR ARBETSMILJÖN I HÄRJEDALENS KOMMUN

POLICY FÖR ARBETSMILJÖN I HÄRJEDALENS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 150 2015-10-05 Ks 12 1 POLICY FÖR ARBETSMILJÖN I HÄRJEDALENS KOMMUN God arbetsmiljö ska prägla Härjedalens kommun i dess tjänster, i utrustningar, lokaler,

Läs mer

Politiskt program med åtgärder för personer med funktionsnedsättning. Antaget av kommunfullmäktige 2013-06-19, 131

Politiskt program med åtgärder för personer med funktionsnedsättning. Antaget av kommunfullmäktige 2013-06-19, 131 Politiskt program med åtgärder för personer med funktionsnedsättning Antaget av kommunfullmäktige 2013-06-19, 131 Bakgr und Programmet vänder sig till personer med funktionsnedsättning. Det kan bland annat

Läs mer

Arbetsmiljö- och hälsastrategi

Arbetsmiljö- och hälsastrategi Datum Arbetsmiljö- och hälsastrategi Antagen av kommunstyrelsen 2016 Antagen av: Kommunstyrelsen 2016-04-05, 73 Dokumentägare: Personalavdelningen Ersätter dokument: Dokumentnamn: Arbetsmiljö- och hälsastrategi

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting

Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting 2016 2021 BESLUTAD AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE 2016-11-15 (LS 2015-0998) Långsiktig och hållbar kompetens försörjning är en förutsättning för att

Läs mer

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2014. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2014. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn Innehåll 1 Förord och sammanfattning... 3 2 Attityd till arbetet... 5 3

Läs mer

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2012-03-29, 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program INLEDNING... 3 VISION... 3 INRIKTNINGSMÅL... 3 MEDARBETARSKAP OCH LEDARSKAP...

Läs mer

Magisterprogram - Arbetsliv, hälsa och rehabilitering, 60 hp

Magisterprogram - Arbetsliv, hälsa och rehabilitering, 60 hp 1 (5) Utbildningsplan för: Magisterprogram - Arbetsliv, hälsa och rehabilitering, 60 hp Master (one year) of Working Life, Health and Rehabilitation, 60 Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå

Läs mer

Personalpolicy för Örnsköldsviks kommunkoncern

Personalpolicy för Örnsköldsviks kommunkoncern Datum Personalpolicy för Örnsköldsviks kommunkoncern Antagen av kommunfullmäktige 2015 Antagen av: Kommunfullmäktige 235, 2015-12-14 Dokumentägare: Kommundirektör Ersätter dokument: Personalidé Dokumentnamn:

Läs mer

Varför behövs personalstrategin? Vad är en personalstrategi? Vision för personalarbetet. Uppföljnings- och mätmetoder. Politisk målsättning

Varför behövs personalstrategin? Vad är en personalstrategi? Vision för personalarbetet. Uppföljnings- och mätmetoder. Politisk målsättning Personalstrategi 2008 2012 Varför behövs personalstrategin? Personalstrategin uttrycker det gemensamma förhållningssättet i vårt strategiska och operativa personalarbete inom Falköpings kommun. Det personalstrategiska

Läs mer

Hälso- och friskvårdspolicy

Hälso- och friskvårdspolicy 1 Hälso- och friskvårdspolicy 2007 2 Hälso- och friskvårdspolicy för Klippans kommun Hälsa en del av kompetensen Medarbetarnas hälsa, utveckling och arbetsglädje är nyckeln till en framgångsrik och effektiv

Läs mer

Breddad rekrytering genom attraktiva arbetsplatser

Breddad rekrytering genom attraktiva arbetsplatser Breddad rekrytering genom attraktiva arbetsplatser Falu kommun ESF-projekt 2017-2020 Karin Rosenberg 023-87915 23 november 2017 29 Bakgrund till projektet Kompetensförsörjning i välfärden Kvalitetsbrister

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

HR-strategi. HR-strategi

HR-strategi. HR-strategi HR-strategi HR-strategi 2017-2020 1 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd Giltighetstid Strategi HR-strategi 2016 2020 Dokumentansvarig Senast reviderad Beslutsinstans Dokument gäller för Personalchef 2016-11-11

Läs mer

Medarbetarpolicy. för Institutet för språk och folkminnen

Medarbetarpolicy. för Institutet för språk och folkminnen BILAGA Medarbetarpolicy för Medarbetarpolicyn har tagits fram i samarbete mellan institutets samtliga avdelningar. Policyn gäller i första hand i två år, och ska sedan utvärderas och revideras. Fastställd

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Använd checklistan så här: Syftet med den årliga uppföljningen är att undersöka om arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt föreskriften

Läs mer

Workshop om bibliotekens kompetensbehov sammanfattning Högskolan i Borås, BHS, 13 oktober 2009

Workshop om bibliotekens kompetensbehov sammanfattning Högskolan i Borås, BHS, 13 oktober 2009 Workshop om bibliotekens kompetensbehov sammanfattning Högskolan i Borås, BHS, 13 oktober 2009 Workshopen inleddes med en genomgång av begreppet kompetens och bibliotekens framtida kompetensbehov med utgångspunkt

Läs mer

29 JANUARI 2010. Jämställdhetsredovisning för 2009

29 JANUARI 2010. Jämställdhetsredovisning för 2009 Jämställdhetsredovisning för 2009 Vad är jämställdhet? Jämställdhet i arbetslivet innebär att kvinnor och män ska ha lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter till utveckling i fråga om arbete, anställningsoch

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

Stockholms stads personalpolicy

Stockholms stads personalpolicy Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholms stads personalpolicy Vårt gemensamma uppdrag Ett Stockholm för alla Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart

Läs mer

Handlingsplan för ett integrerat samhälle

Handlingsplan för ett integrerat samhälle 25 maj 2016 Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Mål och syfte med handlingsplanen... 5 1.2 Avgränsning... 5 2 För ett integrerat samhälle Centrala områden 6 2.1 Värderingar och attityder... 6 2.2 Utbildning, språk

Läs mer

Likabehandlingsplan för Tyresö kommun 2013-2016. Antagen av kommunstyrelsen 2013-03-26

Likabehandlingsplan för Tyresö kommun 2013-2016. Antagen av kommunstyrelsen 2013-03-26 Likabehandlingsplan för Tyresö kommun 2013-2016 Antagen av kommunstyrelsen 2013-03-26 1 Likabehandlingspolicy för Tyresö kommun Tyresö kommun och dess verksamheter ska kännetecknas av ett respektfullt

Läs mer

Personalpolitiskt program. Motala kommun

Personalpolitiskt program. Motala kommun Personalpolitiskt program Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS0167 Datum: 2013-10-21 Paragraf: KF 90 Reviderande instans: Datum: Gäller från: 2013-10-21 Diarienummer: Paragraf:

Läs mer

Lärarhandledning Hälsopedagogik

Lärarhandledning Hälsopedagogik Lärarhandledning Hälsopedagogik Får kopieras 1 72 ISBN 978-91-47-11592-1 Rune Johansson, Lars Skärgren och Liber AB Redaktion: Anders Wigzell Omslagsbild: Maja Modén Produktion: Adam Dahl Får kopieras

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Kursutbud Arbetsmiljö

Kursutbud Arbetsmiljö Kursutbud Arbetsmiljö Yrkesmästaren Vi ser utbildning som en pågående process genom yrkeslivet. Arbetsuppgifter förändras kontinuerligt vilket medför att lärande är nödvändigt för att effektivisera det

Läs mer

Hälsofrämjande arbetsplatser

Hälsofrämjande arbetsplatser Utveckling av Hälsofrämjande arbetsplatser vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset INTENTIONER AKTIVITETER ERFARENHETER CHARLOTTA NORDBERG HR-STRATEG SALUS 12-13 november 2012, C Nordberg Agenda Kort presentation

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Företagshälsovården behövs för jobbet

Företagshälsovården behövs för jobbet Företagshälsovården behövs för jobbet Det är viktigt att de anställda mår bra i sitt arbete och att arbetsmiljön är sund och säker. Det finns ett samband mellan olika psykosociala faktorer i arbetsmiljön,

Läs mer

Måldokument. En väg in, många vägar ut! FÖR VUXENUTBILDNINGEN PERIODEN 2015-2020

Måldokument. En väg in, många vägar ut! FÖR VUXENUTBILDNINGEN PERIODEN 2015-2020 Måldokument FÖR VUXENUTBILDNINGEN PERIODEN 2015-2020 En väg in, många vägar ut! Överlämnad 2014-04-03 av beredningen för lärande Antagen av Kommunfullmäktige 2014- Innehåll FÖRORD... 3 VISION OCH MÅL...

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

BILAGA 1: Systematiskt arbetsmiljöarbete enligt Arbetsmiljöverket

BILAGA 1: Systematiskt arbetsmiljöarbete enligt Arbetsmiljöverket BILAGOR. Arbeta med HPI Arbetsplatsprofil en handledning Sida 1 av 5 BILAGA 1: Systematiskt arbetsmiljöarbete enligt Arbetsmiljöverket Kunskap och ansvar Arbetsgivare och chefer eller andra arbetstagare

Läs mer

Att utveckla en hälsofrämjande

Att utveckla en hälsofrämjande Foto: Medicinsk bild Karolinska Universitetssjukhuset Att utveckla en hälsofrämjande arbetsplats Ett verktyg för att främja hälsa på arbetsplatsen 1 Den hälsofrämjande arbetsplatsen Definition Hälsofrämjande

Läs mer

Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,

Läs mer

Företagshälsovårdstjänster

Företagshälsovårdstjänster Företagshälsovårdstjänster Vi som deltar här idag: Gunilla Lannestedt, ramavtalsansvarig Jeanette Hemmingsson, upphandlare Pendar Solimani, upphandlare Emma Dufva, jurist Välkommen att ställa frågor under

Läs mer

Arbeta för att leva eller leva för att arbeta? Berith Nyström, hälsoutvecklare FoUU-staben, Västerbottens Läns Landsting berit.nystrom@vll.

Arbeta för att leva eller leva för att arbeta? Berith Nyström, hälsoutvecklare FoUU-staben, Västerbottens Läns Landsting berit.nystrom@vll. Arbeta för att leva eller leva för att arbeta? Berith Nyström, hälsoutvecklare FoUU-staben, Västerbottens Läns Landsting berit.nystrom@vll.se Balans mellan krav och resurser Hälsofrämjande arbetsplatser

Läs mer

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten?

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? November 27 2 Inledning SKTFs medlemmar leder, utvecklar och

Läs mer

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg,

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg, Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-470 11 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok Personal STRATEGI Beslutande Kommunstyrelsens 257 2015-11-03 Giltighetstid 2015-2019 1(6) Dnr 2015/000275-003 Beteckning

Läs mer

Hej! Anmälningsinformation hittar du på baksidan. Utbildningskatalog för öppna utbildningar och föreläsningar

Hej! Anmälningsinformation hittar du på baksidan. Utbildningskatalog för öppna utbildningar och föreläsningar Hej! Anmälningsinformation hittar du på baksidan. Utbildningskatalog för öppna utbildningar och föreläsningar Bli en bättre chef Målet med utbildningen är att du som chef/ledare ska känna dig starkare

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE mellan. Föreningen Sveriges Skogsindustrier. och. Sveriges Civilingenjörsförbund

ÖVERENSKOMMELSE mellan. Föreningen Sveriges Skogsindustrier. och. Sveriges Civilingenjörsförbund ÖVERENSKOMMELSE mellan och Gällande avtal prolongeras för tiden 1 april 2004-31 mars 2007 med nedan angivna ändringar och tillägg. Anmärkning Part äger senast 30 november 2005 säga upp detta avtal vad

Läs mer

Allmänna reflektioner

Allmänna reflektioner Allmänna reflektioner Behövd - efterlängtad Bra namn Belyser de viktigaste risk- och friskfaktorerna Möjliggör förhoppningsvis att FH kan bli mer av en strategisk partner och förflytta insatser från efterhjälpande

Läs mer

Egen regi och/eller underleverantör gällande tjänsteutbudet (se Leveransavtalsbilaga 4)

Egen regi och/eller underleverantör gällande tjänsteutbudet (se Leveransavtalsbilaga 4) Egen regi och/eller underleverantör gällande tjänsteutbudet (se Leveransavtalsbilaga 4) Anbudsgivarens namn: Betania Organisationsmedicina AB Organisationsnummer: 556589-3996 Ort: Eslöv Tjänsten utförs

Läs mer

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. hälsa. i arbetslivet

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. hälsa. i arbetslivet TILLÄMPNING Hudiksvalls kommun hälsa i arbetslivet Nationella folkhälsomål I de Nationella folkhälsomålen är det övergripande målet en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Ett delområde är

Läs mer

Egen regi och/eller underleverantör gällande tjänsteutbudet (se Leveransavtalsbilaga 4)

Egen regi och/eller underleverantör gällande tjänsteutbudet (se Leveransavtalsbilaga 4) Egen regi och/eller underleverantör gällande tjänsteutbudet (se Leveransavtalsbilaga 4) Anbudsgivarens namn: Feelgood Företagshälsovård AB Organisationsnummer: 556185-6385 Ort: Alingsås Tjänsten utförs

Läs mer

Olika men ändå lika" Jämställdhetsredovisning för 2008

Olika men ändå lika Jämställdhetsredovisning för 2008 Olika men ändå lika" Jämställdhetsredovisning för 2008 Vad är jämställdhet? Jämställdhet i arbetslivet innebär att kvinnor och män ska ha lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter till utveckling

Läs mer

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer

Uppföljning av. det systematiska arbetsmiljöarbetet, fortbildningsinsatserna och jämställdhetsarbetet inom förvaltningen

Uppföljning av. det systematiska arbetsmiljöarbetet, fortbildningsinsatserna och jämställdhetsarbetet inom förvaltningen Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet, fortbildningsinsatserna och jämställdhetsarbetet inom förvaltningen Barn- och utbildningsnämnden År 2011 2 Bakgrund Arbetsgivaren har enligt arbetsmiljölagen

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2005-08-23, 79 Reviderat av kommunfullmäktige 2006-11-28, 107 Reviderat av kommunfullmäktige 2009-04-21, 31 Reviderat av kommunstyrelsen 2009-08-12,

Läs mer

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning Inriktningsdokument 2014-05-26 Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning KS 2014/0236 Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2014. Inriktningen gäller för hela den kommunala

Läs mer

Utvecklingssamtal kravmärkt yrkesroll LSS/Psykiatrin Enköpings kommun

Utvecklingssamtal kravmärkt yrkesroll LSS/Psykiatrin Enköpings kommun Utvecklingssamtal kravmärkt yrkesroll LSS/Psykiatrin Enköpings kommun Namn Datum och tid Syftet med samtalet är att genom dialog se vilket behov av utveckling den enskilda medarbetaren har men också att

Läs mer

Lokal handlingsplan för arbetsmiljö 2017 vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Lokal handlingsplan för arbetsmiljö 2017 vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd 1 (5) Bilaga 3 Dnr 695-16 + Akademin för vård, arbetsliv och välfärd Lokal handlingsplan för arbetsmiljö 2017 vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd Handlingsplanen har utarbetats i enlighet med

Läs mer

Kompetensutveckling under 2010 samt planering av 2011 års kompetensutveckling

Kompetensutveckling under 2010 samt planering av 2011 års kompetensutveckling VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Ingela Lövgren, utvecklingsledare Vård- och omsorgsnämndens handling nr 3/2011 KOMPETENSUTVECKLING 2010/2011 1 (6) VON/2009:60, 2010:114-027 Godkänd av vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

1) Junior kvantanalytiker. Kommuninvests studenttävling Employer Branding

1) Junior kvantanalytiker. Kommuninvests studenttävling Employer Branding Kommuninvests studenttävling Employer Branding Tävlingsuppgift Hur ska vi på Kommuninvest på bästa sätt marknadsföra oss för att få studenter på svenska universitet att intressera sig för att arbeta hos

Läs mer

LÖNESÄTTANDE SAMTAL OCH SMHIs LÖNEKRITERIER 2009

LÖNESÄTTANDE SAMTAL OCH SMHIs LÖNEKRITERIER 2009 Utfärdad av: Dokumentnamn: LÖNESÄTTANDE SAMTAL OCH SMHIs LÖNEKRITERIER 2009 Den individuella lönesättningen sker i samtal mellan chef och medarbetare. Den individuella lönen medarbetarens förmåga att uppfylla

Läs mer