Vad jobbar en hälsopedagog med?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vad jobbar en hälsopedagog med?"

Transkript

1 Vad jobbar en hälsopedagog med? En analys av utannonserade tjänster som hälsopedagog eller motsvarande Författare: Jan Karlsson

2 Analys av utannonserade tjänster som hälsopedagog eller motsvarande 1 Bakgrund Denna analys bygger på inhämtade jobbannonser genom en digitaliserad tjänst, Jobrapido. Texterna i dessa annonser speglar behovet olika organisationer har av hälsopedagogiska kompetenser. Inhämtandet av material har skett under perioden september 2011 fram till januari Sammanlagt har 40st olika jobbannonser analyserats, från denna tjänst. Någon kartläggning av det totala utbudet av hälsopedagogannonser i Sverige under denna period har inte varit avsikten med denna studie. Det kan därför ha funnits fler tjänster utannonserade hälsopedagogjobb på annat håll. Genomförande av denna analys har gjorts av Jan Karlsson, lektor i pedagogik inriktning arbetsliv, vid Högskolan i Halmstad. Syfte Avsikten med denna analys är att urskilja vilka organisationer som efterfrågar hälsopedagogkompetenser, och vilka yrkestitlar som används i annonserna för sökandena. Vidare är avsikten att analytiskt beskriva de målgrupper, sammarbetspartners, och arbetsuppgifter arbetsgivaren uppger som en hälsopedagog eller motsvarande ska arbeta med. Syftet med denna analys är även att studera vilka behov av kompetenser, och kvalifikationer som arbetsgivare inom olika privata och offentliga organisationer ger uttryck för i sina jobbannonser i samband med rekrytering av personal inom hälsopedagogområdet. Resultat Vilka organisationer, personal- och målgrupper efterfrågar hälsopedagoger? Det går att indela annonserna från fem olika organisationer inom offentlig och privat sektor: Kommuner Landsting Försvarsmakt Företag Företagshälsovård externa aktörer 2 Kommuner En mycket aktiv arbetsgivare för rekrytering av hälsopedagoger i dessa annonser är flera av landets kommuner. Nära hälften, 18st av dessa annonsörer utgörs av kommunerna. Även om detta är en trend som inte statistiskt säkerställs här, är det värt att notera skillnaden i antalet, i jämförelse med övriga organisationer som söker hälsopedagoger. Inom kommunerna finns en variation av olika förvaltningar som eftersöker hälsopedagogkompetens. Det är dels arbetsmarknadsenheter för hälsoarbete med långtidsarbetslösa, där det kan förekomma både arbetsprövning och arbetsförberedelse eller andra stöd för återgång till arbetslivet. Även på fritidsförvaltningar med inriktning mot fritids- och idrottsaktiviteter för barn och unga, liksom olika skolor där verksamheten bedrivs. I olika öppenverksamheter för äldre, t ex i s.k. 65+ söker kommunerna hälsopedagoger för att arbeta med hälsofrämjande aktiviteter, för att speciellt uppmärksamma personer som riskerar ohälsa. Andra förvaltningar är handikappförvaltningar som efterfrågar hälsopedagoger för arbetet 1 Motsvarande menas här en yrkesbenämning med likvärdig utbildning och inriktning som hälsopedagog, t ex används ofta hälsoutvecklare synonymt med hälsopedagog både i olika utbildnings- och rekryteringssammanhang. 2 Här finns ingen företagshälsovård representerad med s.k. inbyggd företagshälsa som t ex vissa större kommuner använders sig av och som ingår i den egna organisationen. 2

3 med personer med fysisk och/eller psykisk funktionsnedsättning där huvudsyftet är att medvetandegöra och utbilda om hälsa för att individerna ska få möjlighet att leva ett gott liv. Det finns också behov av hälsopedagoger som kan arbeta på uppdrag av kommundirektörer och övrig personal på kommunledningskontoren med folkhälsostrategiska frågor och vara samordnare för friskvård och olika kampanjer i kommunens regi gentemot sina invånare. Återkommande är att man söker hälsopedagoger inom de personalstrategiska förvaltningarna. Det är på personalkontoren, där hälsopedagogerna tillsammans med anställda, t ex hälsoinspiratörer, och HR-personal arbetar med hälsofrämjande arbete och har utbildningar för kommunens chefer, medarbetare och personal. Här ingår också att medverka i det systematiska arbetsmiljöarbetet för kommunens anställda där det hälsofrämjande perspektivet integreras. Landsting En annan arbetsgivare är landsting som efterfrågar hälsopedagoger på personalenheter, ledningsstaber där man tillhandahåller strategiskt och operativt ledningsstöd, samt processutveckling. Här kan det handla om att utveckla och driva arbetet med friskvård och hälsa. Ett gemensamt fokus är ofta att utifrån landstingets strategi åstadkomma goda och hälsofrämjande arbetsplatser. Försvarsmakten Vissa regementen söker hälsopedagoger för arbete med hälsofrämjande och förebyggande insatser, både strategiskt och operativt med hänsyn till förbandens verksamhetsmål. Här ingår också att genomföra arbetsmiljöutbildningar, samt promotiva-, preventiva och rehabiliterande insatser för personalen. Företag Olika typer av företag efterfrågar hälsopedagoger. Det kan vara stora som t ex PEAB-koncernen där man arbetar med de anställdas hälsa under arbetstid, eller genom olika aktiviteter på medarbetarnas fritid. Andra företag är nischade mot hälsoområdet och önskar hälsopedagogkompetens utifrån sitt kundbehov. Det kan vara de som inriktat sig mot specifik rehabilitering, t ex Rygginstitutet AB, eller andra som är mer brett inriktade mot fysisk träning och friskvård. Här finns också olika typer av friskolor, företag som arbetar med habilitering, eller rehab-centers som söker hälsopedagoger. Företagshälsovård Det finns både stora och mindre företagshälsor som efterfrågar hälsopedagoger/hälsoutvecklare, som de ofta kallas här. Previa och Feelgood är stora aktörer inom detta område och här arbetar hälsopedagogerna både med företagsledningar, enskilda chefer, och med kontaktpersoner på kundföretag och med anställda. Mindre företagshälsor är mer nischade mot specifika branscher och olika industrier, men innehållet i arbetsuppgifterna för hälsopedagogerna är i stort detsamma som på de större företagshälsorna. Vilka yrkestitlar och benämningar används i annonserna? Yrkesbenämningen hälsopedagog är det klart dominerande begreppet för personer som efterfrågas för att jobba med strategiskt hälsoarbete i dessa annonser. Inom företagshälsovården används ofta även begreppet hälsoutvecklare som yrkestitel, men förtydligas i kvalifikationsbeskrivningen för utbildning som krävs, genom att koppla samman detta med hälsopedagog, oftast på detta sätt: hälsoutvecklare/hälsopedagog. Även vissa privata företag använder sig av begreppet hälsoutvecklare. Intressant är dock att detta snedstreck (/) tillsammans med hälsopedagog förekommer också i andra varianter. Det är i titlar som äldrepedagog/hälsopedagog, hälsopedagog/-inspiratör, folkhälsostrateg/friskvårdskonsulent (med hälsopedagogutbildning), hälsopedagog/idrottspedagog, arbetsledare/hälsopedagog, aktivitetsledare (med hälsopedagogutbildning) eller arbetshandledare/hälsopedagog. Uppenbart är att begreppet hälsopedagog signalerar en kvalitetsnivå av en specifik akademisk kompetens och 3

4 yrkestitel, som efterfrågas. Det verkar också som denna blivit ett eget varumärke som etablerat sig på arbetsmarknaden, och som numera används flitigt av både offentliga och privata organisationer i jobbannonser. Vilket innehåll har arbetsuppgifterna för en hälsopedagog? Generellt handlar arbetsuppgifterna mycket om att främja, vidmakthålla och fokusera på faktorer som bidrar till hälsa. Detta tar sig olika uttryck beroende på målgrupperna, som är barn och unga, personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsättning, medarbetare och personal på arbetsplatser, samt äldre. Det kan ske både genom individuella insatser som hälsoprofilbedömningar eller olika former av fysiska aktiviteter eller insatser tillsammans med annan personal. Det finns dock en tydlig betoning på att hälsopedagogerna arbetar främst med grupper och organisationer. Detta sker både genom att planera och leda olika former av utbildningar, projekt, framtagande av mål, strategier och policys för hälsa på arbetsplatser. Även att arbeta med samordning och att koordinera olika typer av verksamheter. Man ska: Arbeta långsiktigt och strategiskt samt ha kunskap om vad som ger en frisk och hälsosam organisation. I många av annonserna understryker man samarbete och samverkan med andra personalgrupper i genomförande av hälsoarbetet. Det finns också en tydlig betoning på att hälsopedagogerna ska vara ansvariga för att hälsoarbetet synliggörs, dokumenteras och integreras med målen i organisationerna: Planera, leda, utvärdera och dokumentera aktiviteterna utifrån verksamhetens mål. Flera av annonserna poängterar också vikten av att marknadsföra och informera om hälsoverksamheten inom organisationen, samt att genomföra utvecklings- och förändringsarbeten. Vilka olika typer av kompetenser efterfrågas av arbetsgivaren hos en hälsopedagog? Genomgående i annonserna efterfrågas en bred kompetens inom hälsoområdet, både vad gäller individer, grupper och organisationer. Kommunerna efterfrågar i stor utsträckning kompetenser som gäller samordnande funktioner inom hälsoområdet. Här återfinns krav på god samarbetsförmåga både med kommunledning, förvaltningsledningar och olika yrkesgrupper inom organisationen. Hälsopedagogen ska ha kompetenser som innefattar både planering och implementering av hälsoarbetet, liksom att vara en rådgivande funktion. Här finns också en betoning på att ha kompetenser i att bedriva utvecklingsarbete inom kommunorganisationen och verka strategiskt med hälsoarbetet. Med detta önskemål följer också krav på kunnande och kompetenser som har att göra med marknadsföring av hälsopedagogiskt arbete inom kommunorganisationen, både muntligt, skriftligt och via intranätet. Hälsopedagogerna ska också ha kompetenser i olika typer av bedömningar av hälsostatus och ha förmågor som handlar om att bedriva motivationsarbete. Dessutom ha förmågor i att genomföra projekt, samt att utvärdera dessa. En annan kompetens som efterfrågas i kommunerna är pedagogisk kompetens. Det handlar om att bedriva olika former av utbildningsverksamhet, t ex hälsoinspiratörsutbildning eller liknande inom hälsoområdet, och att: hålla i dragningar och föredrag för politiker, ledningsgrupper, arbetsplatser och externa målgrupper. Det finns tydliga önskemål på att kunskaper inom pedagogik är av betydelse: Du har en god pedagogisk förmåga och har inga problem att agera inför grupp och För arbetet krävs att du har ett pedagogiskt förhållningssätt. Hos kommunerna finns det genomgående behov av hälsopedagoger med både retoriska och didaktiska kompetenser och som har förmåga att genomföra och uppnå resultat genom olika utvecklings- och utbildningsinsatser. Inom Landsting och Försvarsmakten finns också behov av pedagogiska kompetenser som handlar om att leda grupper och hålla föreläsningar, där hälsoarbetet är inriktat mot både ledare och medarbetare, med syfte att stärka individ, grupp och organisation och Du har en helhetssyn och pedagogisk förmåga. Det finns också en tydlig betoning på att arbeta strategiskt och även att vara ett operativt ledningsstöd. 4

5 Inom företag och företagshälsovården är också den pedagogiska förmågan tydligt uttalad i många av annonserna. T ex i en annons från Previa: Du har en mycket god pedagogisk förmåga och du brinner för att föra fram vårt budskap, bl. a. genom att utbilda och informera våra kundföretag och du har inga problem att tala inför grupp. Inom företagshälsovården finns också en tydlig betoning på affärsmässighet och konsultativt förhållningssätt i arbetet med kundföretagen. Här arbetar hälsopedagogerna mer som konsulter och de förväntas kunna påvisa resultat gentemot företagshälsornas olika kunder. Det finns också en stark betoning på att ha kompetenser inom ledarskap, organisation och hälsopedagogik med fokus på arbetsplatsen som arena, och ibland med kunskaper inom rehabilitering. Inom både företag och företagshälsovård betonas den samordnande rollen, och projekt - och utbildningskompetenser, samt förmågor i att arbeta i team tillsammans med andra professioner. Vilka kvalifikationer anses som meriterande för en hälsopedagog? De krav på kvalifikationer som finns uttalade i jobbannonserna är mycket samstämmiga. Dels handlar dessa om vilken utbildnings- och arbetslivsbakgrund som krävs. När det gäller utbildning är det uteslutande akademisk sådan som efterfrågas. Det är: Hälsopedagogutbildning eller motsvarande, eller högskoleutbildning inom folkhälsovetenskap, beteendevetenskap, och hälsoutvecklare Ibland specificeras olika tilläggsutbildningar på akademisk nivå som handlar om målgrupperna, som barn och unga, personer med olika typer av funktionsnedsättning, idrottsinriktning och äldres hälsa. En annan form av kvalifikation som efterfrågas i vissa av annonserna är arbetslivserfarenhet, och då ofta inom området där den tilltänkta hälsopedagogen ska arbeta. Ibland önskas flera år, men oftast är det inte uttalat någon längd på denna erfarenhet. Viktigt att notera är dock att i många av annonserna finns det inte något uttalat krav på arbetslivserfarenhet, till skillnad mot att det i varje annons finns krav på akademisk utbildning inom hälsoområdet. Vilka personliga egenskaper hos en hälsopedagog efterfrågas i annonserna? Det finns i många av annonserna en tydlig betoning på att personliga egenskaper värderas högt och att man lägger stor vikt vid detta i rekryteringen. Intressant är också att många av dessa handlar om egenskaper som personer kan utveckla, och inte betyder att de måste vara medfödda. Generellt finns en stark betoning på egenskaper som handlar om att vara ansvarsfull. Man önskar att hälsopedagogen är; drivande och initiativrik, och kan både arbeta självständigt och tillsammans med andra, i t ex team. Genomgående finns det också en stark betoning på samarbets- och sociala förmågor, där egenskaperna handlar om att vara serviceinriktad, duktig på kundrelationer, handlingskraftig och målorienterad och att ha lätt för att skapa egna kontaktytor. Andra sociala egenskaper som finns med är relationsskapande, som förmåga att sätta sig in i andra människors situation, kunna lyssna, vara lyhörd och uthållig, flexibel, och samtidigt ha analysförmåga, och vara kreativ. Det finns även önskemål av att hälsopedagogerna ska ha en positiv inställning, vara utåtriktad, inneha goda ledararegenskaper, vara konsultativ, med grundläggande värderingar om demokrati och solidaritet. Här finns även pedagogiska egenskaper och förmågor med, liksom hög integritet. En annan (kanske lite förvånande) egenskap som betonas i flera av annonserna är att hälsopedagogen ska inneha god fysik. Skälet till detta är inte uttalat, men kan uttolkas som att det finns förväntningar på att kunna agera som en god förebild vad gäller hälsa. Sammanfattande slutsatser från analys av utannonserade hälsopedagog-tjänster Utifrån dessa jobbannonser har det varit fem organisationer som har behov av hälsopedagoger för sin verksamhet; kommuner, landsting, försvarsmakten, företag och företagshälsovård. Bland de personalgrupper som efterfrågar hälsopedagoger går det att urskilja bland kommunerna, olika arbetsmarknadsenheter, fritidsförvaltningar, kommunledningskontor, 5

6 och de personalstrategiska förvaltningarna. Även inom landstingen är det inom de strategiska avdelningarna som ledningsstaber och liknande, och detsamma gäller för försvarsmakt och företagens HR-avdelningar. Målgrupperna för hälsopedagogernas arbete är mycket varierande och kan vara; långtidsarbetslösa, funktionsnedsatta grupper, barn, unga och äldre, och i mycket stor grad både lednings- och personalgrupper inom kommuner, landsting och företag. Yrkestitel som används är till största delen hälsopedagog, men även hälsoutvecklare eller dessa i kombination med snedstreck (/) och benämning på inriktningen inom specifikt område. Arbetsuppgifterna för hälsopedagoger handlar mycket om att främja, vidmakthålla och fokusera på faktorer som bidrar till hälsa. Här finns också en tydlig betoning på att arbeta främst med grupper och organisationer och i mindre utsträckning med enskilda individer. Man leder och planerar olika former av projekt och utbildningsinsatser inom hälsoområdet. Generellt handlar arbetet ofta om att både planera, marknadsföra och samordna/koordinera olika typer av hälsopedagogiska verksamheter och insatser i de olika organisationerna. Kompetenserna som efterfrågas handlar om att kunna leda individer, grupper och organisationer genom förändringsarbeten med avseende på hälsa. Samarbets- och sociala förmågor betonas, liksom rådgivande och implementeringskompetenser. Här finns i flera av annonserna behov av att kunna marknadsföra hälsoinsatserna in i organisationerna. Även kompetenser för bedömningar av hälsostatus och bedriva motivationsarbete. Pedagogisk kompetens är något som finns uttalad i åtskilliga av annonserna. Här handlar det om att kunna bedriva utbildningsinsatser, hålla föredrag, samt inneha både retoriska och didaktiska kompetenser. Man ska även ha kompetenser i ledningsstöd, affärsmässighet och konsultativa förhållningssätt, liksom projektkompetenser. Kvalifikationerna som krävs är uteslutande akademisk utbildning och examen, som t ex hälsopedagog-utbildning. Det finns också önskemål om arbetslivserfarenhet, men inte i lika stor utsträckning som krav på akademisk utbildning. De personliga egenskaperna som efterfrågas är i stor utsträckning de som kan förvärvas och inte medfödda. Det är flera som handlar om ansvarsfullhet, att vara drivande och initiativrik, och självständighet. Men också att inneha samarbets- och sociala förmågor, liksom analytiska och kreativa förmågor. 6

Företagshälsovård i staten rapport från en undersökning Statliga myndigheters syn på samarbetet med företagshälsovården

Företagshälsovård i staten rapport från en undersökning Statliga myndigheters syn på samarbetet med företagshälsovården Företagshälsovård i staten rapport från en undersökning Statliga myndigheters syn på samarbetet med företagshälsovården På uppdrag av Partsrådet Rapport 2010 05 27 Stig Tegle, Tegle Research Åsa Axelsdotter

Läs mer

Syn, behov och kvalitetskrav på alternativa behandlingsformer hos företag och organisationer

Syn, behov och kvalitetskrav på alternativa behandlingsformer hos företag och organisationer Syn, behov och kvalitetskrav på alternativa behandlingsformer hos Jan Karlsson Upprättad 2012-02-01 Innehåll Sammanfattning... 3 Web version... 3 Inledning... 4 Syfte... 5 Mål - vad skall förstudien resultera

Läs mer

Funktionsnedsättning och arbete. Vad gör kommuner och landsting?

Funktionsnedsättning och arbete. Vad gör kommuner och landsting? Funktionsnedsättning och arbete Vad gör kommuner och landsting? Funktionsnedsättning och arbete Vad gör kommuner och landsting? Upplysningar om innehållet: Eva Thulin Skantze, eva.thulin.skantze@skl.se

Läs mer

Efterfrågad kompetens. Hälsovetare. HälsoAkademikerna Yrkesföreningen för akademiker inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa

Efterfrågad kompetens. Hälsovetare. HälsoAkademikerna Yrkesföreningen för akademiker inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa Efterfrågad kompetens Hälsovetare HälsoAkademikerna Yrkesföreningen för akademiker inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa HälsoAkademikerna och SRAT Juni 2013 Foto: Istock, Colourbox. Illustration:

Läs mer

Företagshälsovård Hållbart Arbetsliv Slutrapport, sammanfattning

Företagshälsovård Hållbart Arbetsliv Slutrapport, sammanfattning Företagshälsovård Hållbart Arbetsliv Slutrapport, sammanfattning EU-projektet Företagshälsovård - Hållbart Arbetsliv har drivits av Sveriges Företagshälsor under år 2010-10-01-2013-02-28. Finansiär av

Läs mer

Strategisk kompetensförsörjning Arbetsmaterial

Strategisk kompetensförsörjning Arbetsmaterial Strategisk kompetensförsörjning Arbetsmaterial 1 2 Innehållsförteckning Arbetsmaterial 4 Nu arbetar vi vidare! 4 Detta är strategisk kompetensförsörjning 4 Utgångspunkter för en lyckad kompetensförsörjning

Läs mer

Arbetsplatsutveckling genom projekt

Arbetsplatsutveckling genom projekt Arbetsplatsutveckling genom projekt En syntes av kunskap om och från nio ESF-projekt Slutrapport Louise Svensson Christina Ehneström Per-Erik Ellström Arbetsplatslärande och omställning (A&O) Sammanfattning

Läs mer

Företagshälsovård anpassad till arbetslivets behov en fördjupning

Företagshälsovård anpassad till arbetslivets behov en fördjupning Företagshälsovård anpassad till arbetslivets behov en fördjupning 2009-08-20 Innehållsförteckning Uppdraget... 2 Genomförande... 3 Resultat från litteraturen... 4 Resultat från intervjuerna... 7 Små företag...

Läs mer

Granskning av kompetensförsörjning. Jönköpings kommun

Granskning av kompetensförsörjning. Jönköpings kommun Granskning av kompetensförsörjning Jönköpings kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari 2008 Innehållsförteckning Sammanfattning...2 1. Inledning...4 1.1 Bakgrund...4 1.2 Syfte, avgränsning och

Läs mer

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Stöd till anhöriga vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan?

Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan? Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan? En kvalitativ studie av hur förskolechefer i Östergötlands län uppfattar betydelsen av formell kompetens i förskolan Författare: Carolina

Läs mer

Samordning för socialt företagande

Samordning för socialt företagande Samordning för socialt företagande 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 1. Introduktion... 5 1.1 Rapportens upplägg... 6 1.2 Syfte... 6 2. Bakgrund... 7 2.1 Arbetsintegrerande sociala företag...

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

En metod för självvärdering av kompetensförsörjningen i statliga myndigheter. Reviderad i februari 2007

En metod för självvärdering av kompetensförsörjningen i statliga myndigheter. Reviderad i februari 2007 En metod för självvärdering av kompetensförsörjningen i statliga myndigheter Reviderad i februari 2007 Innehåll Innehåll... 2 Förord... 3 1. Inledning varför självvärdering av kompetensförsörjning... 4

Läs mer

Personal- och arbetsgivarutskottet

Personal- och arbetsgivarutskottet Personal- och arbetsgivarutskottet Christine Fernström Projektledare 040-675 36 29 christine.fernstrom@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2011-09-05 Dnr 1100723 1 (2) Personal- och arbetsgivarutskottet Ökad

Läs mer

Socialchefsrapport 2015

Socialchefsrapport 2015 september 2015 Socialchefsrapport 2015 Uppdrag välfärd Socialchefsrapport 2015 Socialchefsrapport 2015 Uppdrag välfärd Inledning Landets socialchefer är stolta och brinner för sitt uppdrag. Nästan alla

Läs mer

Landstinget Kronoberg

Landstinget Kronoberg Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2009 Landstinget Kronoberg Granskning av landstingets arbete för att vara en attraktiv arbetsgivare Innehåll 1 Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Konsultrapport. Hälsingerådet samtliga sex Hälsingekommuner

Konsultrapport. Hälsingerådet samtliga sex Hälsingekommuner Konsultrapport Översyn av PA-funktionerna för kommunerna i Hälsingland Hälsingerådet samtliga sex Hälsingekommuner Rolf Hammar Annika Smedman Torsten Sjöström oktober 2012 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Farvatten och blindskär i barnhabilitering

Farvatten och blindskär i barnhabilitering Habilitering & Hjälpmedel FoU-enheten Farvatten och blindskär i barnhabilitering Examinationspaper från en påbyggnadsutbildning Magnus Larsson Britta Högberg (red) Forsknings- och utvecklingsenheten Utgiven

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Uppföljning av samverkan och finansiell samordning

Uppföljning av samverkan och finansiell samordning 1 (36) Uppföljning av samverkan och finansiell samordning Politikområde Ersättning vid arbetsoförmåga - Återrapportering enligt regleringsbrevet 1 2 (36) Sammanfattning För 2011 har regeringen beslutat

Läs mer

Eksjö kommun. Granskning av personal- och kompetensförsörjningen. Granskningsrapport. KPMG AB 2013-12-20 Antal sidor: 17

Eksjö kommun. Granskning av personal- och kompetensförsörjningen. Granskningsrapport. KPMG AB 2013-12-20 Antal sidor: 17 ABCD Eksjö kommun Granskning av personal- och kompetensförsörjningen Granskningsrapport KPMG AB Antal sidor: 17 ABCD Eksjö kommun Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Syfte och sammanfattande bedömning 1 2.

Läs mer

UTVECKLINGSPLANER FOLKHÄLSA 2012-2016

UTVECKLINGSPLANER FOLKHÄLSA 2012-2016 Antagen kommunstyrelsen 2012-02-06 UTVECKLINGSPLANER FOLKHÄLSA 2012-2016 Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061

Läs mer

Utveckling av lärande och ledarskap i en organisation som främjar hälsa

Utveckling av lärande och ledarskap i en organisation som främjar hälsa 1 (36) Partsrådet, Satsa Friskt Utveckling av lärande och ledarskap i en organisation som främjar hälsa Slutrapport 2 (36) Försäkringskassan lämnar härmed sin slutrapport för projektet Utveckling av lärande

Läs mer

Samverkan för särskilt utsatta. Utvärdering av frivillig samverkan FRISAM

Samverkan för särskilt utsatta. Utvärdering av frivillig samverkan FRISAM Samverkan för särskilt utsatta Utvärdering av frivillig samverkan FRISAM 1 Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Uppföljning och utvärdering.

Läs mer

Arbets- och miljömedicin Uppsala

Arbets- och miljömedicin Uppsala Rapport nr 1/2013 Arbets- och miljömedicin Uppsala Hälsa och framtid i kommuner och landsting Magnus Svartengren 1, 2 Ulrich Stoetzer 1 Marianne Parmsund 1 Tomas Eriksson 2 Åsa Stöllman 2 Eva Vingård 2

Läs mer

Lärande och Arbetssätt i Arbetslivsinstitutets Tema SMARTA

Lärande och Arbetssätt i Arbetslivsinstitutets Tema SMARTA Lärande och Arbetssätt i Arbetslivsinstitutets Tema SMARTA Strategier, metoder och arbetssätt för fungerande arbetsmiljöarbete En studie baserad på deltagarintervjuer om uppbyggnadsåren 2004-2005 Jan Karlsson

Läs mer

Hur fungerar det med företagshälsovården egentligen?

Hur fungerar det med företagshälsovården egentligen? Examensarbete Våren 2012 Sektion för hälsa och samhälle Folkhälsovetenskap och pedagogik Hur fungerar det med företagshälsovården egentligen? En kvantitativ studie om hur anställda uppfattar att samarbete

Läs mer

Hälsa och framtid i kommuner och landsting Magnus Svartengren¹ ² Ulrich Stoetzer¹ Marianne Parmsund¹ Tomas Eriksson² Åsa Stöllman² Eva Vingård²

Hälsa och framtid i kommuner och landsting Magnus Svartengren¹ ² Ulrich Stoetzer¹ Marianne Parmsund¹ Tomas Eriksson² Åsa Stöllman² Eva Vingård² Hälsa och framtid i kommuner och landsting Magnus Svartengren¹ ² Ulrich Stoetzer¹ Marianne Parmsund¹ Tomas Eriksson² Åsa Stöllman² Eva Vingård² Karolinska Institutet¹ och Uppsala Universitet² Innehållsförteckning

Läs mer