PERSONALBOKSLUT Knivsta kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PERSONALBOKSLUT 2014. Knivsta kommun"

Transkript

1 PERSONALBOKSLUT 2014 Knivsta kommun

2 Personalbokslut 2014 Personalstruktur Antalet fast anställda sjönk till 749 vid utgången av 2011 på grund av övergång av personal till privat vårdboende. Vid utgången av 2014 hade kommunen 790 fast anställda, alltså en ökning igen. De visstidsanställda uppgår till ca 700. Av de visstidsanställda är gruppen vikarierande barnskötare störst. 2

3 Totalt finns 533 registrerade som timanställda under Flest antal anställda finns i åldersgrupperna år tätt följd av gruppen år. Tidigare år var gruppen år den procentuellt största som därefter stadigt minskat. 3

4 Två av de största yrkesgrupperna har en genomsnittsålder under 40 år, 1-7 lärare och badoch idrottshallsarbetare. Chefer ligger på en genomsnittsålder på över 50 år. Den totala genomsnittsåldern ligger relativt konstant runt 44 år. Med en genomsnittlig medelålder på 44 år hör vi till en av de två kommunerna med lägst genomsnittsålder i landet! Under 2012 utannonserades totalt 146 lediga tjänster i rekryteringsverktyget Offentliga jobb utannonserades 180 tjänster. De fördelades på olika verksamheter enligt diagrammet. Skola/förskola är den verksamhet som utannonserar flest tjänster. 4

5 Den genomsnittliga sysselsättningsgraden bland de fast anställda ser ut enligt diagrammet. Inom kultur och fritid finns lärarna inom Kulturskolan där vissa tjänstgör endast några timmar per vecka, vilket drar ned sysselsättningsgraden. Den totala sysselsättningsgraden i kommunen är 91,6%. Det totala antalet årsarbetare är 723, 98. Fram till 2025 beräknas totalt 204 fast anställda att avgå med pension. (Med 65 års ålder som beräknad pensionsavgång) 5

6 Könsfördelningen kvinnor/män har hållit sig konstant i flera år. Totalt uppgår antal kvinnor till 665 och män till 125. Totalt flest män finns inom Skola/förskola och då som lärare inom de äldre åldrarna. Procentuellt finns flest män inom Tekniska kontoret. 6

7 Män har den högre medianlönen och trenden håller i sig även om gapet minskat. 7

8 Manliga chefer har högre medianlön än kvinnliga chefer. Arbetsmiljö- och hälsomål för 2014 Mål Sjukfrånvaron bland anställda i Knivsta kommun ska ej överstiga 5,5 procent vid 2014 års personalbokslut. Alla arbetsgrupper som uttrycker behov, har hög sjukfrånvaro eller ser behov utifrån hälso- och arbetsmiljöundersökningen ska erbjudas riktade hälsofrämjande insatser. Bibehålla resultatet 76 % på frågan i medarbetarundersökningen om man upplever sin hälsa som god. Fler medarbetare på Knivsta kommun ska uppleva att man på arbetsplatsens har bra arbetsplatsträffar, resultatet 68 % i medarbetarundersökningen, ska förbättras till 2014 års undersökning. Fler medarbetare på Knivsta kommun ska uppleva att man på arbetsplatsen har en bra introduktion för nyanställda, resultatet 63 % i medarbetarundersökningen, ska förbättras till 2014 års undersökning. Fler resultatchefer ska uppleva sin hälsa som god, resultatet 63 % i medarbetarundersökningen, ska förbättras till 2014 år undersökning. Resultat % Kommentar 2013: 5,7 2014: 5,51 Målet har delvis uppnåtts. Målet har uppnåtts. 2014: 80 Målet har uppnåtts. 2014: 67 Målet har inte uppnåtts, utan ligger på ungefär samma resultat som : 57 Målet har inte uppnåtts, utan försämrats, trots flera insatser. 2014: 88 Målet har uppnåtts. Företagshälsovård Previas tjänster användes till arbetsmiljörelaterade insatser i främjande, förebyggande eller rehabiliterande syfte för individer, grupper och på organisationsnivå. I tabell nedan framkommer hur fördelningen sett ut under 2014 och 2013, dels i kronor dels i procent. När det gäller insatser av företagshälsovården är de flesta tjänster förebyggande (55 %) och då framför allt stödsamtal med psykolog och även beteendevetare som dominerar. Därnäst följer rehabiliterande insatser av företagsläkare Insatserna på företagshälsovården har ökat samtidigt som den totala sjukfrånvaron har minskat. 8

9 Previas tjänster i kronor 2014 Rehabilitera Förebygga Främja Totalt Organisation Grupp Individ Totalt Rehabilitera Förebygga Främja Totalt Organisation Grupp Individ Totalt Previas tjänster i % 2014 Rehabilitera Förebygga Främja Totalt Organisation Grupp Individ Totalt Rehabilitera Förebygga Främja Totalt Organisation Grupp Individ Totalt Statistik hämtad från Previa Hälsofrämjande insatser Hälsoutvecklaren i kommunen arbetar med riktade hälsofrämjande insatser på arbetsplatser som uttryckt behov och önskemål. Hälsosamtal erbjuds till alla anställda, både individuella hälsosamtal och hälsosamtal i grupp. Höst och vår varje år genomförs det en kommungemensam friluftsdag som kallas Lunken års hälsovecka var den elfte i rad. Liksom tidigare år var ambitionen att få en bredd på aktiviteterna, med allt från fysisk aktivitet till aktiviteter med kreativa inslag, avslappning och föreläsningar var första året för Mera Hälsa, ett hälsoprojekt som syftar till uppmuntran inom hälsoområdet. 9

10 En friskvårdssubvention på 1000 kronor delas varje år ut till alla anställda. Under 2014 delades det ut i form av Friskvårdscheckar. Under året nyttjades checkarna av 75 % av våra medarbetare. Det är samma nivå som vi legat på de senaste åren. Rehabiliteringsarbetet Varje chef har ett ansvar för rehabiliteringsarbetet inom sin verksamhet. Till stöd i rehabiliteringsarbetet finns personalkontoret, företagshälsovården och Försäkringskassan. Rehabfond Under året inkom ansökningar från utbildningskontoret på ca 1,3 miljoner kronor samt från vård och omsorgskontoret på ca kronor. Utbildningskontoret tilldelades ca 1 miljon kronor och vård och omsorgskontoret tilldelades ca kronor Kostnader för insatser som beviljats helt eller delvis har bland annat bestått av: kostnad för vikarie då ordinarie arbetstagare har anpassade arbetsuppgifter vid bl a återgång i arbetet lönekostnader för resursförstärkning för att förebygga sjukskrivning anpassade arbetsuppgifter Medarbetarundersökning Hösten 2014 genomfördes den sjätte medarbetarundersökningen inom kommunen. Resultatet har redovisats i kommunens ledningsgrupp samt centrala samverkansgruppen. En workshop har hållits där samtliga chefer var inbjudna för genomgång av resultatet och möjlighet att ställa frågor kring resultatet. Till de arbetsplatser som önskat har hälsoutvecklaren och/eller personalkonsulten redovisat resultatet. Varje arbetsplats som fått ett resultat ska ha lämnat en handlingsplan till respektive förvaltningschef. Utifrån resultatet formades mål kring ledarskapet samt ork och energi kvar efter arbetet. Arbetsskador och tillbud Under 2014 har färre arbetsskador och tillbud rapporterats än under Verksamhet Arbetsskador Tillbud Totalt Bygg & miljökontoret Kultur och fritidskontoret Kommunkontoret Tekniska kontoret Utbildningskontoret Vård & Omsorgskontoret Summa Statistik hämtad från försäkringsmäklare Söderberg & Partner 10

11 2013 Verksamhet Arbetsskador Tillbud Totalt Bygg & miljökontoret 2 Kultur och fritidskontoret Kommunkontoret Tekniska kontoret Utbildningskontoret Vård & Omsorgskontoret Summa Statistik hämtad från försäkringsmäklare Bolander & Co Arbetsmiljörevision Arbetsmiljörevisionen är en årlig uppföljning av arbetsmiljöarbetet. När det gäller huvudsakliga sjukrivningsorsaker anger flera arbetsplatser, stress och utmattning, förutom förkylningar, influensa och magsjuka. Flera arbetsplatser lyfter även fram stress/utmattning och hög arbetsbelastning som riskfaktor/arbetsmiljöproblem. 11

12 Sjukfrånvaro Den totala sjukfrånvaron har legat relativt konstant på 5,5 5,7 % de senaste åren minskade den totala sjukfrånvaron till 5,5%, medan en ökning har skett inom Utbildningskontoret från 5,24% 2013 till 5,93 % Sjukfrånvaron bland män har ökat något och samtidigt minskat för kvinnor. Långtidsfrånvaron fortsätter att minska. Under 2014 var den dominerande sjukskrivningsorsaken precis som 2013, psykisk ohälsa (i begreppet ingår allt från stress/utmattningssymtom till kroniska sjukdomar). Den näst vanligaste var muskel- och skelettbesvär/sjukdomar. Därefter kom sjukdomar i nervsystemet, d v s sjukdomar som t ex epilepsi, migrän, Parkinson, MS, sömnapné (uppgifterna hämtade från Försäkringskassan). 12

13 Antal sjuktillfällen upp till 8 dgr/anställd har ökat något (Korttidsfrånvaro). Genomsnittet ligger på 2,16 tillfällen/anställd Som långtidssjukskrivning räknas allt från 60 dagar och uppåt. Totalt 11 % av medarbetarna har varit långtidssjukskrivna under

14 Sjukfrånvaron i procent av arbetad tid är högst inom Vård och omsorg och Utbildningskontoret. Knivstas procentuella sjukfrånvaro i jämförelse med fem kommuner inom Stockholmsområdet. 14

15 Ovanstående diagram visar hur antalet sjukdomstillfällen kan se ut på vissa arbetsplatser. Här syns hur många medarbetare på respektive arbetsplats som haft 6 eller fler sjuktillfällen (varje tillfälle är minst 1 dag och uppåt). Exempel: En arbetsplats som har haft 8 medarbetare med minst 6 tillfällen, innebär minst 48 sjukdomstillfällen på ett år som ska ersättas med vikarier (detta diagram visar bara de som har 6 eller fler tillfällen, de har även medarbetare med 5 eller färre sjukdomstillfällen som ska ersättas). Vid 6 sjukdomstillfällen eller fler under en 12 månaders period, ska en rehabiliteringsutredning startas. På en arbetsplats med t ex 8 medarbetare som haft 6 sjukdomstillfällen eller fler ska respektive chef starta minst 8 rehabiliteringsutredningar. Inom arbetsplatsen kan det dessutom finnas långtidssjukskrivna som det ska görs rehabiliteringsutredningar för. Av diagrammet framgår att flera förskolor har medarbetare med flera sjukdomstillfällen. 15

16 Två yrkesgrupper ligger över 10 procent. Åtta yrkesgrupper har sänkt sin sjukfrånvaro jämfört med 2013, fem har ökat sjukfrånvaron. 16

17 Strategiskt personalarbete Personalutskottet Kommunstyrelsens personalutskott behandlar bland annat övergripande personalpolitiska mål, strategiska policys, motioner rörande personalpolitiken med mera. Personalutskottet träffades fyra gånger under 2014 och beredde dessa ärenden. Personalpolitik för Knivsta kommun I Knivsta kommun finns sedan tidigare ett personalpolitiskt program. Det har under 2012 genomgått en revidering. Programmet är en övergripande vägledning för hur arbetet med personalpolitiken ska bedrivas inom kommunen. Det innehåller elva områden som delats upp på visionära och konkreta mål. Personalkontoret Knivsta kommuns centralt placerade personalkontor har i uppdrag att a) genom ett konsultativt arbetssätt stödja kommunledning, förvaltningschefer och verksamhetschefer i en decentraliserad organisation b) leda utvecklingen av en samlad personalpolitik i kommunens organisation c) erbjuda ett behovsanpassat stöd och rådgivning i samtliga förekommande personalärenden Chefsträffar Fyra gånger per år bjuds kommunens chefer in till gemensamma träffar med representanter från personalenheten. Syftet med träffarna är att ge cheferna information om nyheter inom personalområdet, stärka kunskaperna inom området samt även ge möjlighet till erfarenhetsutbyte. Chefsdagar En dag per år bjuds alla chefer in till en gemensam chefsdag, tillsammans med representanter för kommunens ledning. Syftet är bland annat att skapa vi-känsla bland olika verksamhetschefer, lyfta strategiska frågor för kommunen samt ge möjlighet till erfarenhetsutbyte över verksamhetsgränserna. Chefskörkortet Ett utbildningspaket för kommunens chefer finns framtaget med ett antal utbildningstillfällen. Utbildningen löper under ett år och avsikten är att kommunens samtliga chefer ska kunna tillägna sig policys, metoder, lagar med mera i sitt arbete som chefer i en offentlig myndighet. Följande områden ingår: Lönesamtalet Arbetsrätt Arbetsmiljö Rekrytering Ekonomi 17

18 IT-roller Offentlighet och sekretess Information och kommunikation Inköp och upphandling Projektmodell Nätverksträff för chefer Under hösten 2014 anordnades en nätverksträff för chefer med temat stresshantering i arbetslivet. En psykolog från företagshälsovården tillsammans med personalkontoret pratade om temat. Aktuellt tema med tanke på att den vanligaste orsaken till sjukfrånvaro är psykisk ohälsa där stress är en stor del. Framtidens ledare Mot bakgrund av att vi har jämförelsevis stora pensionsavgångar bland våra chefer de närmaste åren, har Knivsta i samarbete med fem andra kommuner i länet startat en aspirantutbildning för medarbetare som anses lämpliga för chefsuppdrag i framtiden. I november 2013 avslutades den första kursen som fick höga omdömen vid utvärderingen. Ett nytt aspirantprogram startar Mentorsprogram Knivsta har inlett ett samarbete med fem andra kommuner kring ett mentorsprogram. Knivsta har anmält 5 adepter och 5 mentorer bland kommunens chefer som deltog i programmet under Även detta program uppskattades av deltagarna. Introduktion Knivsta kommun har två introduktionsprogram som innehåller olika delar från arbetsplatsnivå till övergripande nivå. Programmet finns dels för medarbetare, dels för chefer. Under året genomfördes två gemensamma introduktionsdagar för nyanställd personal. Sammanlagt deltog 48 personer från samtliga kontor inom kommunen. Strategiskt hälsoarbete Personalkontoret har i uppdrag att följa hälsoläget bland kommunens anställda. Det görs bland annat genom hälsostrategiska gruppen, friskvårdsgruppen, friskvårdsombud, kontakt med chefer samt genom analys av sjukfrånvaro, medarbetarundersökning samt annan data. Medarbetarnas hälsa är en viktig framgångsfaktor för kommunen och dessa frågor finns på agendan dagligen. Lönerevision En lönerevision har gjorts under 2014 av lönerna för all fastanställd personal. Den totala löneökningen uppgick till 2,7 % av lönesumman. 18

19 Kort analys av personalbokslutet: - Den totala sjukfrånvaron har minskat, men ökat inom Utbildningskontoret - Korttidsfrånvaron har ökat, medan långtidsfrånvaron minskat - Mäns sjukfrånvaron har ökat medan den minskat för kvinnor - Psykisk ohälsa är den vanligaste sjukdomsorsaken - Medianen för manliga chefslöner ligger högre än kvinnliga chefslöner - Nyttjandet av Företagshälsovårdens tjänster har ökat 19

Fördelning av fast anställda och visstidsanställda 2009-2013

Fördelning av fast anställda och visstidsanställda 2009-2013 Personalbokslut Personalstruktur Antalet fast anställda sjönk till 749 vid utgången av 211 på grund av övergång av personal till privat vårdboende. Vid utgången av hade kommunen 751 fast anställda, alltså

Läs mer

Personalekonomisk redovisning 2012

Personalekonomisk redovisning 2012 Personalekonomisk redovisning 2012 Åstorp Söderåsstaden där människor och företag möts och växer www.astorp.se Åstorps kommun strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare med arbetsplatser och arbetsmiljöer

Läs mer

Personalbokslut 2014, barn- och utbildningsförvaltningen

Personalbokslut 2014, barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse 2015-03-02 BUN 2015.0123 Handläggare: Lotta Frisk Barn- och utbildningsnämnden Personalbokslut 2014, barn- och utbildningsförvaltningen Sammanfattning Barn- och utbildningsförvaltningen

Läs mer

Motion om att höja lägstalönerna för kommunens anställda

Motion om att höja lägstalönerna för kommunens anställda 2007-05-28 128 262 Kommunstyrelsen 2007-12-03 224 515 Arbets- och personalutskottet 2007-11-26 239 510 Dnr 07.381-008 majkf34 Motion om att höja lägstalönerna för kommunens anställda Ärendebeskrivning

Läs mer

Avesta kommun. Utveckling och hantering av kommunens sjukfrånvaro. Offentlig sektor KPMG AB 2015-03 Antal sidor: 10

Avesta kommun. Utveckling och hantering av kommunens sjukfrånvaro. Offentlig sektor KPMG AB 2015-03 Antal sidor: 10 ABCD Avesta kommun Utveckling och hantering av kommunens sjukfrånvaro Offentlig sektor KPMG AB 2015-03 Antal sidor: 10 2015 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network

Läs mer

Revisionsrapport. Sjukfrånvaro. Hylte kommun. 9 maj 2008 Bo Thörn. *connectedthinking

Revisionsrapport. Sjukfrånvaro. Hylte kommun. 9 maj 2008 Bo Thörn. *connectedthinking Revisionsrapport Sjukfrånvaro Hylte kommun 9 maj 2008 Bo Thörn *connectedthinking Sammanfattning Revisorerna i Hylte kommun har gett i uppdrag till Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers att granska

Läs mer

Jämställdhetsplan 2007/2008

Jämställdhetsplan 2007/2008 Jämställdhetsplan 2007/2008 Beslutad i KF 080128 Uppdaterad pga faktafel i bilaga 2 080214 Jämställdhetsplan 2007/2008 2 (26) Innehåll SAMMANFATTNING...3 INLEDNING...4 UTVÄRDERING AV FÖREGÅENDE JÄMSTÄLLDHETSPLAN...4

Läs mer

Medarbetarna i siffror

Medarbetarna i siffror MILJÖFÖRVALTNINGEN SID 1 (5) 2011-01-17 Personalberättelsen innehåller en beskrivning av personalstrukturen och en redogörelse för och uppföljning av det personalpolitiska arbetet under 2010. Medarbetarna

Läs mer

Svar på skrivelse från Österåkers kommuns revisorer gällande den psykosociala arbetsmiljön

Svar på skrivelse från Österåkers kommuns revisorer gällande den psykosociala arbetsmiljön Tjänsteutlåtande 0 Österåker Kommunstyrelsens kontor Datum 2015-11-16 Dnr KS 2015/0336 Till Kommunstyrelsen Svar på skrivelse från Österåkers kommuns revisorer gällande den psykosociala arbetsmiljön Sammanfattning

Läs mer

Ängelholms kommun Personalredovisning 2015

Ängelholms kommun Personalredovisning 2015 Ängelholms kommun Personalredovisning 2015 Förhandsversion 160229 Producerad av Ängelholms kommun Redaktör: Mikael Nyström 2 PERSONALREDOVISNING 2015 ÄNGELHOLMS KOMMUN Innehåll Inledning 4 Medskapande

Läs mer

Personalpolicy i Hultsfreds kommun

Personalpolicy i Hultsfreds kommun Personalpolicy 1 (5) Personalpolicy i Hultsfreds kommun Inledning Kommunstyrelsen är det politiska organ som ytterst är ansvarig för personalpolitiken i Hultsfreds kommun. Det är kommunstyrelsen som beslutar

Läs mer

118 Dnr 234/16. Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet - SAM 2015

118 Dnr 234/16. Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet - SAM 2015 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2016-04-04 Sida 14 (19) 118 Dnr 234/16 Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet - SAM 2015 Ett väl fungerande arbetsmiljöarbete är en naturlig del i verksamheten

Läs mer

Antagande av övergripande Jämställdhetsplan 2012-2014

Antagande av övergripande Jämställdhetsplan 2012-2014 Tjänsteutlåtande 2012-05-08 Sidan 1 av 1 Dnr 2012/0257 KS-1 Kommunstyrelsen Antagande av övergripande Jämställdhetsplan 2012-2014 Förslag till beslut Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsens

Läs mer

Personalekonomisk redovisning 2013

Personalekonomisk redovisning 2013 Personalekonomisk redovisning 2013 Åstorp Söderåsstaden där människor och företag möts och växer www.astorp.se Åstorps kommun strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare med arbetsplatser och arbetsmiljöer

Läs mer

Granskning av rehabiliteringsverksamheten

Granskning av rehabiliteringsverksamheten Granskning av rehabiliteringsverksamheten Revisionsrapport KPMG AB 1 juni 2011 Antal sidor: 9 Granskningsrapport_Granskning av rehabiliteringsverksamheten_ronneby.docm Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte 1

Läs mer

Revisionsrapport* Sjukfrånvaro. Krokoms kommun. Mars 2008 Maj-Britt Åkerström. *connectedthinking

Revisionsrapport* Sjukfrånvaro. Krokoms kommun. Mars 2008 Maj-Britt Åkerström. *connectedthinking Revisionsrapport* Sjukfrånvaro Krokoms kommun Mars 2008 Maj-Britt Åkerström *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning...3 2 Inledning...5 2.1 Bakgrund...5 2.2 Uppdrag

Läs mer

HÄLLEFORS KOMMUNS JÄMSTÄLLDHETSPLAN Antagen av Kommunfullmäktige 2007-04-17

HÄLLEFORS KOMMUNS JÄMSTÄLLDHETSPLAN Antagen av Kommunfullmäktige 2007-04-17 HÄLLEFORS KOMMUNS JÄMSTÄLLDHETSPLAN Antagen av Kommunfullmäktige 2007-04-17 1 (15) Jämställdhet definierar vi som att: Kvinnor och män skall ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av kommunens företagshälsovård. Krokoms kommun

Revisionsrapport Granskning av kommunens företagshälsovård. Krokoms kommun Revisionsrapport Granskning av kommunens företagshälsovård Krokoms kommun Juni 2014 Innehåll Sammanfattning... 2 1.Inledning... 3 2.Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer... 10 1 Sammanfattning

Läs mer

Dnr KK12/364 RIKTLINJER. Riktlinjer för mångfald. ur ett medarbetarperspektiv 2013-2015. Antagen av KS 2013-04-22

Dnr KK12/364 RIKTLINJER. Riktlinjer för mångfald. ur ett medarbetarperspektiv 2013-2015. Antagen av KS 2013-04-22 Dnr KK12/364 RIKTLINJER Riktlinjer för mångfald ur ett medarbetarperspektiv 2013-2015 Antagen av KS 2013-04-22 Dnr KK12/364 2/9 1 Inledning Enligt diskrimineringslag arbetsgivare bedriva ett aktivt arbete

Läs mer

Lönepolicy. med kriterier, tillämpningar, samt handlingsplan för åren 2014-2016. Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-xx-xx, paragraf xx 2014-04-29

Lönepolicy. med kriterier, tillämpningar, samt handlingsplan för åren 2014-2016. Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-xx-xx, paragraf xx 2014-04-29 A Lönepolicy med kriterier, tillämpningar, samt handlingsplan för åren 2014-2016 Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-xx-xx, paragraf xx 2014-04-29 Inledning Dorotea kommuns samtliga verksamheter har till

Läs mer

Nationella jämställdhetsmål

Nationella jämställdhetsmål Grästorps kommun Jämställdhetsplan Antagandebeslut: Kommunstyrelsen 2014-04-08, 86 Giltighet: 2014-2016 Utgångspunkter Grästorp kommuns jämställdhetsplan tar sin utgångspunkt från de nationella jämställdhetsmålen,

Läs mer

Granskning uppföljning av långtidssjukfrånvaro

Granskning uppföljning av långtidssjukfrånvaro Revisionsrapport Granskning uppföljning av långtidssjukfrånvaro inom Eslövs kommun Maj 2008 Carl-Gustaf Folkeson, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund, syfte och avgränsning...1

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av kommunens systematiska arbetsmiljöarbete. Revisionsrapport. KPMG AB 23 augusti 2011

Olofströms kommun. Granskning av kommunens systematiska arbetsmiljöarbete. Revisionsrapport. KPMG AB 23 augusti 2011 Granskning av kommunens systematiska Revisionsrapport KPMG AB 23 augusti 2011 2010 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte 1 3. Revisionskriterier

Läs mer

Rehabiliteringspolicy för Huddinge kommun

Rehabiliteringspolicy för Huddinge kommun KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 15 december 2014 15 Paragraf Diarienummer KS-2014/1312.196 Rehabiliteringspolicy för Huddinge kommun Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Jämställdhetsplan 2013-2015 för Lindesbergs kommun Kommunfullmäktige

Jämställdhetsplan 2013-2015 för Lindesbergs kommun Kommunfullmäktige Jämställdhetsplan 2013-2015 för Lindesbergs kommun Kommunfullmäktige Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige (punkt 1-5) Datum: 2013-06-25 91 För revidering

Läs mer

29 JANUARI 2010. Jämställdhetsredovisning för 2009

29 JANUARI 2010. Jämställdhetsredovisning för 2009 Jämställdhetsredovisning för 2009 Vad är jämställdhet? Jämställdhet i arbetslivet innebär att kvinnor och män ska ha lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter till utveckling i fråga om arbete, anställningsoch

Läs mer

Lönepolicy. Landskrona stad

Lönepolicy. Landskrona stad Sida 1 (7) Lönepolicy Landskrona stad Sida 2 (7) Lönepolicyns syfte och roll Lönepolicyn är ett centralt arbetsgivardokument, och det är därför särskilt viktigt att chefer med ansvar för lönesättning är

Läs mer

2015-09-08. Barn- och ungdomsförvaltningens förslag till beslut

2015-09-08. Barn- och ungdomsförvaltningens förslag till beslut TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2015-09-08 Dnr Bun 2015/119 Arbetsmiljökompassen 2014 Förslag till beslut Barn- och ungdomsförvaltningens förslag till beslut 1. Redovisningen av medarbetarundersökningen Arbetsmiljökompassen

Läs mer

Skurup kommuns jämställdhets- och likabehandlingsplan

Skurup kommuns jämställdhets- och likabehandlingsplan Skurup kommuns jämställdhets- och likabehandlingsplan 2013 SKURUP KOMMUNS JÄMSTÄLLDHETS- OCH LIKABEHANDLINGSPLAN Innehållsförteckning 1. Inledning 3 1.1 Riktlinjer 3 1.2 Jämställdhet och likabehandling

Läs mer

Kompletteringar KF 29/4 2013

Kompletteringar KF 29/4 2013 2013-04-25 1 (1) Kompletteringar KF 29/4 2013 I detta utskick finns kompletterande handlingar till sammanträdet på måndag. 1. Personalekonomisk redovisning. 2. Årsredovisning för Hallsbergs Fastigheter

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN. för Söderhamns kommun 2006/2008

JÄMSTÄLLDHETSPLAN. för Söderhamns kommun 2006/2008 JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Söderhamns kommun 2006/2008 Jämställdhetsplan för Söderhamns Kommun. Denna jämställdhetsplan är framtagen och utformad utifrån bestämmelser och anvisningar i jämställdhetslagen, JämL,

Läs mer

att anta den uppdaterade Jämställdhetsplanen.

att anta den uppdaterade Jämställdhetsplanen. Kultur & Utbildning TJÄNSTEUTLÅTANDE HANDLÄGGARE DATUM DIARIENR Anna Ek 2007-05-23 Jämställdhetsplan, uppdaterad 2006 Bakgrund Inom Kultur- och utbildningsförvaltningen har vi valt att arbeta med en tvåårig

Läs mer

Friskvårdsbidraget 2015 underlag för diskussion

Friskvårdsbidraget 2015 underlag för diskussion Personalavdelningen Dnr KS/2014:55-028 2014-03-10 1/5 Handläggare Ulrika Orrblad Tel. 0152-29367 Friskvårdsbidraget 2015 underlag för diskussion Kommunstyrelsens personalutskott har till förvaltningen/personalavdelningen

Läs mer

Personalbokslut 2012

Personalbokslut 2012 Personalbokslut 2012 Personalbokslut 2012 Norrtälje Kommun sammanställer årligen ett personalbokslut som en del av kommunens redovisning. Avsikten med detta är att personalbokslutet ska ge en aktuell bild

Läs mer

Jämställdhetsplan år 2008 för Regionplane- och trafikkontoret

Jämställdhetsplan år 2008 för Regionplane- och trafikkontoret Bilaga 11 Regionplane- och trafikkontoret 2007-11-07 RTN 2007-0373 Jämställdhetsplan år 2008 för Regionplane- och trafikkontoret Utgångspunkter Jämställdhetslagen Jämställdhetslagen reglerar kvinnors och

Läs mer

Plan för attraktiv arbetsgivare

Plan för attraktiv arbetsgivare SID 1(8) Plan för attraktiv arbetsgivare PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJE Rådhuset Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se SID 2(8) Innehållsförteckning Inledning sid

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy för Vingåkers kommun

Arbetsmiljöpolicy för Vingåkers kommun VK300S v1.0 040416, Flik 6.26 Arbetsmiljöpolicy 160216.docx FÖRFATTNINGSSAMLINGEN FLIK 6.26 1 (5) Antagen av kommunfullmäktige 2016-04-18, 26 Ersätter Arbetsmiljöpolicy antagen av KF 2008-09-01 97, Arbetsmiljöprogram

Läs mer

Bildningsförvaltningen

Bildningsförvaltningen Jämställdhetsplan med inriktning mot likabehandling Bildningsförvaltningen augusti 2014 juli 2017 Fastställd av förvaltningschefen 2014-08-13 Handläggare: Maria Evald processledaree i jämställdhet Bildningsförvaltningen

Läs mer

Innehållsförteckning. Beslutad i kommunfullmäktige 2008-04-28 Diarienummer 101-08-033 Carola Lilja

Innehållsförteckning. Beslutad i kommunfullmäktige 2008-04-28 Diarienummer 101-08-033 Carola Lilja Personalbokslut Örebro kommun 27 2 Innehållsförteckning Årets heta nyckeltal 3 Antalet anställda 4 Månadsavlönade 4 Arbetstid 5 Timavlönade 5 Fyllnadstid och övertid 6 Sysselsättningsgrader 7 Arbetad tid/frånvaro

Läs mer

Sammanställning av arbetsmiljöinsatser inom Jönköpings sjukvårdsområde

Sammanställning av arbetsmiljöinsatser inom Jönköpings sjukvårdsområde 1(6) Jönköpings sjukvårdsområde Personalenheten Agneta Björck 036-32 12 80 agneta.bjorck@lj.se Sammanställning av arbetsmiljöinsatser inom Jönköpings sjukvårdsområde Bakgrund En god arbetsmiljö och ett

Läs mer

Strategisk kompetensförsörjning

Strategisk kompetensförsörjning www.pwc.se Revisionsrapport Kerstin Svensson Cert. kommunal revisor Strategisk kompetensförsörjning Surahammar kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande revisionell bedömning... 1 2. Uppdrag... 3 2.1.

Läs mer

Arbetsanpassning. Härnösands kommun Kommunstyrelseförvaltningen RIKTLINJER/RUTINER. Riktlinje KS 15-245-026 1991-11- 2019-04-21 1:4 2015-04-21

Arbetsanpassning. Härnösands kommun Kommunstyrelseförvaltningen RIKTLINJER/RUTINER. Riktlinje KS 15-245-026 1991-11- 2019-04-21 1:4 2015-04-21 Kommunstyrelseförvaltningen RIKTLINJER/RUTINER Arbetsanpassning Dokumentnamn Arbetsanpassning Dokumenttyp Riktlinje Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Kommunfullmäktige Per Häggström

Läs mer

Personalpolitisk Handlingsplan 2011-2014

Personalpolitisk Handlingsplan 2011-2014 Personalpolitisk Handlingsplan 2011-2014 trygghet d I alog möj L igheter de L aktighet meningsfullhet framåtaanda engagemang jämlikhet hälsa utveckling ansvar Antagen av kommunstyrelsen den 8 februari

Läs mer

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLA SVALÖV

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLA SVALÖV SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLA SVALÖV Sida 1 av 14 Systematisk arbetsmiljöarbete för Fridhems folkhögskola, Svalöv 2013 Innehållsförteckning 1. Vad säger lagen? Sid 3 2. En bra

Läs mer

Granskning av bisysslor 2013

Granskning av bisysslor 2013 Granskning av bisysslor 2013 KOMMUNREVISIONEN Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Norrköpings kommun Norrköpings kommun Granskning av bisysslor Innehåll 1. Sammanfattning... 2

Läs mer

Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 2 Tidsredovisning... 20 3 Sjukfrånvaro... 27 4 Personalrörlighet...

Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 2 Tidsredovisning... 20 3 Sjukfrånvaro... 27 4 Personalrörlighet... Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 1.1 Tillsvidareanställda antal personer och årsarbetare... 4 1.2 Tillsvidareanställda sysselsättningsgrader... 6 1.3 Tillsvidareanställda

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARLSHAMNS KOMMUN

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARLSHAMNS KOMMUN LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARLSHAMNS KOMMUN 2009 Karlshamns Kommun Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret Rådhuset 374 81 Karlshamn Tfn 0454-811 30 Fax 0454-810 41 E-post: personal@karlshamn.se Internet:

Läs mer

Folktandvårdens plan för lika rättigheter och möjligheter inklusive jämställdhet

Folktandvårdens plan för lika rättigheter och möjligheter inklusive jämställdhet Arbetsplats: Division Folktandvård Sida 1 (11) Folktandvårdens plan för lika rättigheter och möjligheter inklusive jämställdhet 2013-2015 1 Arbetsplats: Division Folktandvård Sida 2 (11) Övergripande strategi

Läs mer

Sammanträdesrummet Personal & arbetsmiljö, kl 09.30 10.45

Sammanträdesrummet Personal & arbetsmiljö, kl 09.30 10.45 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens Personalutskott 2010-04-12 1 (13) Tid och plats Sammanträdesrummet Personal & arbetsmiljö, kl 09.30 10.45 ande Filip Nilsson (M) Lars Olsson (S) Erna Arhag (M) 16-21

Läs mer

PERSONALBOKSLUT 2015 DEN 5 APRIL 2016 PERSONALAVDELNINGEN PITEÅ KOMMUN

PERSONALBOKSLUT 2015 DEN 5 APRIL 2016 PERSONALAVDELNINGEN PITEÅ KOMMUN PERSONALBOKSLUT 2015 DEN 5 APRIL 2016 PERSONALAVDELNINGEN PITEÅ KOMMUN Förord av personalchefen...2 Piteå kommuns styrmodell...3 Personalbild...4 Hälsobild...7 Uppföljning personalstrategi...9 Policy Ledarskap

Läs mer

Jämställdhetsplan för Ulricehamns kommun

Jämställdhetsplan för Ulricehamns kommun Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument Jämställdhetsplan för Ulricehamns kommun ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 2016-06-02, 186 ANSVAR UPPFÖLJNING/UPPDATERING: Personalchef GÄLLER

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldspolicy 2007-06-20

Jämställdhets- och mångfaldspolicy 2007-06-20 Jämställdhets- och mångfaldspolicy 2007-06-20 OMSLAGSFOTO: NORDIC PHOTO. TRYCK: KOMMUNTYRCKERIET MARS 2008 Jämställdhets-och mångfaldspolicy Grundläggande arbetsgivarprinciper för hur jämställdhetsoch

Läs mer

Mångfaldsplan 2015-2017 för Habilitering & Hjälpmedel med handlingsplan.

Mångfaldsplan 2015-2017 för Habilitering & Hjälpmedel med handlingsplan. H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Charlotte Lindholm 2014-11-24 Mångfaldsplan 2015-2017 för Habilitering & Hjälpmedel med handlingsplan. Inledning Syftet med en övergripande mångfaldsplan

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan för Konsult- och servicekontoret 2007

Jämställdhets- och mångfaldsplan för Konsult- och servicekontoret 2007 1(5) Jämställdhets- och mångfaldsplan för 2007 Styrelsen för Konsult- och service har som utgångspunkt att alla individer oavsett kön, etnisk bakgrund, religiös tillhörighet, funktionsförmåga eller sexuell

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete

Revisionsrapport Granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete Revisorerna i Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens systematiska arbetsmiljöarbete. Revisionen hemställer

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Sidan 1 av 21 Lednings- och verksamhetsstöd Datum Sid 2016-03-10 Dnr 1 (1) Kommunstyrelsen Systematiskt arbetsmiljöarbete I syfte att förbättra och förtydliga det systematiska arbetsmiljöarbetet i Östhammars

Läs mer

Lönekartläggning och analys samt Handlingsplan för jämställda löner 2015-2017

Lönekartläggning och analys samt Handlingsplan för jämställda löner 2015-2017 Antagen av Kommunstyrelsen Reviderad datum Paragraf 285 1(18) Lönekartläggning och analys samt Handlingsplan för jämställda löner 2015-2017 2(18) Innehållsförteckning Inledning... 3 Syftet med kartläggningen...

Läs mer

Motion om att erbjuda utbildning i feministiskt självförsvar till kvinnliga kommunanställda

Motion om att erbjuda utbildning i feministiskt självförsvar till kvinnliga kommunanställda Kommunfullmäktige 2011 09 26 172 372 Kommunstyrelsen 2012 02 13 35 92 Arbets och personalutskottet 2012 01 30 24 60 Dnr 11.548 008 septkf35 Motion om att erbjuda utbildning i feministiskt självförsvar

Läs mer

Motion om handlingsplan avseende mäns våld mot kvinnor

Motion om handlingsplan avseende mäns våld mot kvinnor 2007-09-24 205 448 Kommunstyrelsen 2008-08-11 159 408 Arbets- och personalutskottet 2008-06-16 150 357 07.567-008 septkf25 Motion om handlingsplan avseende mäns våld mot kvinnor Ärendebeskrivning Ylva

Läs mer

Personalbokslut 2013 Diarienummer: KS 2014.0066

Personalbokslut 2013 Diarienummer: KS 2014.0066 Personalbokslut 2013 Diarienummer: KS 2014.0066 KARLSKOGA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2013 1 www.karlskoga.se 2 Innehållsförteckning Arbetsorganisation och strukturer... 3 Arbetsmiljö och hälsa... 6 Ledar- och

Läs mer

LOKALT SAMVERKANSAVTAL I VILHELMINA KOMMUN

LOKALT SAMVERKANSAVTAL I VILHELMINA KOMMUN 1 LOKALT I För att vidareutveckla verksamheten ska delaktighet och inflytande öka för medarbetare i Vilhelmina kommun. Beslut ska så långt det är möjligt fattas av dem som berörs i sin dagliga verksamhet,

Läs mer

Omslagsbild foto: Mikael Sjöberg Övriga fotografier: Mikael Sjöberg och Ulises Jacas Grafisk form: Blue media, Sthlm. Tryck: Federativ, Stockholm

Omslagsbild foto: Mikael Sjöberg Övriga fotografier: Mikael Sjöberg och Ulises Jacas Grafisk form: Blue media, Sthlm. Tryck: Federativ, Stockholm personalen 2008 Omslagsbild foto: Mikael Sjöberg Övriga fotografier: Mikael Sjöberg och Ulises Jacas Grafisk form: Blue media, Sthlm. Tryck: Federativ, Stockholm 2009. Innehåll Inledning 4 Anställda i

Läs mer

Jämställdhetsplan för Trosa kommun 2016-2018

Jämställdhetsplan för Trosa kommun 2016-2018 Jämställdhetsplan för Trosa kommun 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-02, 127. Dnr KS 2015/106 Denna plan är ett stöd och ett verktyg för ökad jämställdhet. Planen är främst avsedd för chefer

Läs mer

Falköpings kommun. Jämställdhetsplan. Personalavdelningen 2004-09-30

Falköpings kommun. Jämställdhetsplan. Personalavdelningen 2004-09-30 Falköpings kommun Jämställdhetsplan Personalavdelningen 2004-09-30 1 Inledning I Jämställdhetslagen (1992) anges att en arbetsgivare skall, inom ramen för sin verksamhet, bedriva ett målinriktat arbete

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2007:57 1 (10) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Program för att förebygga, bemöta och följa upp våld och hot i arbetsmiljön Föredragande landstingsråd: Maria Wallhager Ärendet Produktionsutskottet

Läs mer

Ljungby kommun. Personalekonomisk årsredovisning

Ljungby kommun. Personalekonomisk årsredovisning Ljungby kommun Personalekonomisk årsredovisning 2014 Innehåll INLEDNING ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 Begrepp i redovisningen

Läs mer

2005 PERSONALREDOVISNING

2005 PERSONALREDOVISNING 2005 PERSONALREDOVISNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 SAMMANFATTNING... 5 1. PERSONALSTRUKTUR... 6 Antalet anställda... 6 Tjänstgöringsgrad... 7 2. PERSONAL- OCH LÖNEKOSTNADER... 10 Lönepolicy...

Läs mer

IF Metalls 5 arbetsmiljöutmaningar 2011 2014

IF Metalls 5 arbetsmiljöutmaningar 2011 2014 IF Metalls 5 arbetsmiljöutmaningar 2011 2014 1 IF Metalls handlingslinjer En arbetsmiljö för hållbara, trygga och utvecklande jobb Arbetsmiljöarbetet är en viktig del i det hållbara arbetet. En god arbetsmiljö

Läs mer

Rehabiliteringsrutin Fastställd av rektor

Rehabiliteringsrutin Fastställd av rektor Rehabiliteringsrutin Fastställd av rektor 2015-11-24 Dnr 15/802 Personalenheten Karin Åhman Rehabiliteringsrutin Mål och arbetsgivarens ansvar Målet med rehabilitering är att så fort som möjligt få tillbaka

Läs mer

Antagen av kommunstyrelsen 8 februari 2015, 31

Antagen av kommunstyrelsen 8 februari 2015, 31 KS2015.0581 Denna jämställdhets- och mångfaldsplan ingår i handlingsplan för jämställdhet 2015-2018 enligt CEMR-deklarationen (Council of European Municipalities and Regions). Den behandlar specifikt arbetsgivarinsatser

Läs mer

Nässjö kommuns personalpolicy

Nässjö kommuns personalpolicy Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2010-01-28, 10 Reviderad: Nässjö kommuns personalpolicy Varför behövs en personalpolicy? Nässjö kommuns personalpolicy innehåller vår arbetsgivar- och

Läs mer

Rutiner för Arbetsanpassning och rehabilitering

Rutiner för Arbetsanpassning och rehabilitering HÖGSKOLAN DALARNA HDa dnr: F2001/1766/12 1 Rutiner för Arbetsanpassning och rehabilitering INLEDNING Bakgrund Personalen är Högskolans viktigaste resurs såväl ur ekonomisk som kompetensmässig aspekt. Förebyggande

Läs mer

Samverkan, hälsa och arbetsmiljö i Jönköpings kommun

Samverkan, hälsa och arbetsmiljö i Jönköpings kommun 1 Samverkan, hälsa och arbetsmiljö i Jönköpings kommun Stadskontoret April 2007 Samverkan, hälsa och arbetsmiljö i Jönköpings kommun 2 Bakgrund FAS 05, Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan, är ett centralt

Läs mer

Plan för jämställdhet och likabehandling. Korsholms kommun 2016 2018

Plan för jämställdhet och likabehandling. Korsholms kommun 2016 2018 Plan för jämställdhet och likabehandling Korsholms kommun 2016 2018 Behandlad i: Arbetarskyddskommissionen 20.10.2015 Samarbetskommittén 16.11.2015 Personalsektionen 24.11.2015 Kommunstyrelsen 19.1.2016

Läs mer

Samverkan 2003-11-19 HÖGSKOLAN DALARNA 1(7)

Samverkan 2003-11-19 HÖGSKOLAN DALARNA 1(7) HÖGSKOLAN DALARNA 1(7) Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete Inledning Det systematiska arbetsmiljöarbetet vid Högskolan Dalarna följer samverkansavtalet från 2003-05-09. Samverkansgrupper skall finnas

Läs mer

Varannan kvinna i Dalarna känner sig ofta trött

Varannan kvinna i Dalarna känner sig ofta trött Pressmeddelande 29 november Varannan kvinna i Dalarna känner sig ofta trött Varannan anställd kvinna i Dalarna känner sig ofta trött, och var fjärde kvinna sover oroligt eller har svårt att somna på kvällarna.

Läs mer

Tjänsteskrivelse Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2017

Tjänsteskrivelse Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2017 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-01-28 DNR KS 2015.027 ANDERS CALLERMO SID 1/1 PERSONALCHEF 0858785012 ANDERS.CALLERMO@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Jämställdhets-

Läs mer

Arbetsmiljöberättelse för område Vård och omsorg. År 2012 2013-02-18. Maria Ottosson Lundström. Dnr:2013-82

Arbetsmiljöberättelse för område Vård och omsorg. År 2012 2013-02-18. Maria Ottosson Lundström. Dnr:2013-82 Arbetsmiljöberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-18 Maria Ottosson Lundström Dnr:2013-82 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4

Läs mer

SLUTRAPPORT. Utveckling av en Galaxenmodell för tidig rehabilitering

SLUTRAPPORT. Utveckling av en Galaxenmodell för tidig rehabilitering SLUTRAPPORT Utveckling av en Galaxenmodell för tidig rehabilitering Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 3 2. Syfte... 3 3. Mål... 3 4. Målgrupp... 4 5. Aktivitetsplan... 4 5.1 Fas 1... 4 5.2 Fas 2... 5

Läs mer

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING 2012

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING 2012 Bilaga 1 Personal- och löneenheten PERSONALEKONOMISK REDOVISNING 2012 Innehåll Sida Personal 3 Tillsvidareanställd personal 3 Tidsbegränsad anställda 3 Feriearbete 3 Åldersstruktur, tillsvidareanställda

Läs mer

R E H A B I L I T E R I N G

R E H A B I L I T E R I N G GÖTEBORGS UNIVERSITET R E H A B I L I T E R I N G Mål och rutiner Gäller fr. o. m. 1 januari 1992 Uppdaterad 2005-04-28 Innehåll Sid Arbetsgivarens ansvar 1 Mål för arbetslivsinriktad rehabilitering 1

Läs mer

Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) Ola Carlsson (M) Eva Kullenberg (FP) 84-90

Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) Ola Carlsson (M) Eva Kullenberg (FP) 84-90 Plats och tid: Sammanträdesrum Röd, 2011-11-24 klockan 13:15-17:15 Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) Ola Carlsson (M) Eva Kullenberg (FP) 84-90 Övriga närvarande: Hans-Börje

Läs mer

Mångfaldsplan 2015-2018. - plan för lika rättigheter och möjligheter för kommunens medarbetare

Mångfaldsplan 2015-2018. - plan för lika rättigheter och möjligheter för kommunens medarbetare Mångfaldsplan - plan för lika rättigheter och möjligheter för kommunens medarbetare 2015-2018 Åstorp - Söderåsstaden där människor och företag möts och växer www.astorp.se Mångfaldsplan 2015-2018, Åstorps

Läs mer

2009-03-06 RÖDSLE FÖRSKOLEOMRÅDE

2009-03-06 RÖDSLE FÖRSKOLEOMRÅDE 2009-03-06 RÖDSLE FÖRSKOLEOMRÅDE 2009 ARBETSMILJÖPLAN RÖDSLE BARNOMSORGSOMRÅDE Detta dokument är Rödsle Barnomsorgs internkontrollhandling. Handlingen är en sammanfattning av de handlingar som har inkommit

Läs mer

Gemensam rehabiliteringsprocess i Stockholms stad

Gemensam rehabiliteringsprocess i Stockholms stad Bilaga 1 Gemensam rehabiliteringsprocess i Stockholms stad Stadens mål för arbetsmiljön är att förena en väl fungerande verksamhet med ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Det innebär att staden ska förebygga

Läs mer

Kvalitetsberättelse. Kvalitetsberättelsen är en sammanställning av Ansvarsfull Omsorgs kvalitetsarbete under 2015. Planera. Ansvarsfull Omsorg

Kvalitetsberättelse. Kvalitetsberättelsen är en sammanställning av Ansvarsfull Omsorgs kvalitetsarbete under 2015. Planera. Ansvarsfull Omsorg Kvalitetsberättelse 2015 Kvalitetsberättelse Kvalitetsberättelsen är en sammanställning av Ansvarsfull Omsorgs kvalitetsarbete under 2015 Planera Förbättra Ansvarsfull Omsorg Genomföra Utvärdera Postadress

Läs mer

Gymnasiets arbetsmiljö

Gymnasiets arbetsmiljö Gymnasiets arbetsmiljö klipp inte alls i hög grad Arbetssätt 1 1 2 3 4 5 6 101 Respekteras varje människas egenvärde? 101 t.ex. jämställdhet, kulturer, oliktänkande 102 Har ni ett demokratiskt arbetssätt?

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. med tillhörande uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter

Arbetsmiljöpolicy. med tillhörande uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter Barn- och skolförvaltning Lunds stad Arbetsmiljöpolicy med tillhörande uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter Fastställd av Barn- och skolnämnd Lunds stad 2011-06-22, reviderad 2014-06-18 1. Arbetsmiljöpolicy

Läs mer

Foto: Bjarte Falck Olsen. Personalredovisning 2008 2009-03-09

Foto: Bjarte Falck Olsen. Personalredovisning 2008 2009-03-09 Foto: Bjarte Falck Olsen Personalredovisning 28 29-3-9 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Personalkostnader 4 3. Personalrörlighet 5 4. Arbetad tid och frånvaro 1 5. Frisk- och sjukstatistik 11 6.

Läs mer

Ergonomi i kvinnors arbetsmiljö. Inspektioner 2012-2014 med fokus på bedömning av risker för belastningsskada. Rapport 2015:2

Ergonomi i kvinnors arbetsmiljö. Inspektioner 2012-2014 med fokus på bedömning av risker för belastningsskada. Rapport 2015:2 Ergonomi i kvinnors arbetsmiljö Inspektioner 2012-2014 med fokus på bedömning av risker för belastningsskada Rapport 2015:2 2015-01-08 2012/100268 1 (13) Enheten för region öst Kersti Lorén, 010-730 97

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning 2015 2015-03-15-1 - Innehållsförteckning Personalekonomisk redovisning 2015...4 1. PERSONALSTRUKTUR...5 1.1 Tillsvidareanställda 2015-12-31...5 1.1.1 Antal tillsvidareanställda

Läs mer

Sammanställning handlingsplaner från medarbetarenkät 2014

Sammanställning handlingsplaner från medarbetarenkät 2014 Handläggare Anita Jönsson Tfn 0142-850 78 Kommunstyrelsens förvaltning 1(5) Tjänsteskrivelse 2015-08-31 KS/2015:28 Kommunstyrelsen Sammanställning handlingsplaner från medarbetarenkät 2014 Samtliga förvaltningar

Läs mer

Handlingsplan sänka sjukfrånvaron. Koncernstab HR Enheten för arbetsvillkor

Handlingsplan sänka sjukfrånvaron. Koncernstab HR Enheten för arbetsvillkor Handlingsplan sänka sjukfrånvaron Koncernstab HR Enheten för arbetsvillkor Uppdrag Förvaltningarna tillsammans med Koncernkontoret har fått i uppdrag att under 2015 genomföra åtgärder utifrån en handlingsplan

Läs mer

V VÄRDEGRUND OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT L LEDARSKAP OCH MEDARBETARSKAP

V VÄRDEGRUND OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT L LEDARSKAP OCH MEDARBETARSKAP U UTVECKLING OCH LÄRANDE H HÄLSA OCH ARBETSGLÄDJE V VÄRDEGRUND OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT L LEDARSKAP OCH MEDARBETARSKAP D DELAKTIGHET OCH GEMENSKAP K KOMMUNIKATION OCH MÖTESER ETT VERKTYG FÖR ARBETSMILJÖ- OCH

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Tryggvesson 2013-10-07 ON 2013/0086 0702 375706 Omsorgsnämnden Systematiskt arbetsmiljöarbete Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner redovisningen.

Läs mer

Kimitoöns personalstrategi 2010-2012

Kimitoöns personalstrategi 2010-2012 Kimitoöns personalstrategi 2010-2012 Innehåll: 1. Utgångspunkter och värdegrund 2. Rekrytering 3. Ledar- och medarbetarskap 4. Arbetshälsa 5. Avlöning och belöning 6. Kunnande 7. Utvärdering och utveckling

Läs mer

PERSONALBOKSLUT 2011 norrtalje.se

PERSONALBOKSLUT 2011 norrtalje.se h PERSONALBOKSLUT 2011 norrtalje.se h PERSONALBOKSLUT 2011 Norrtälje Kommun sammanställer årligen ett personalbokslut som en del av kommunens redovisning. Avsikten med detta är att personalbokslutet ska

Läs mer

Mål I kommunen finns ett gemensamt, tydligt och synkroniserat arbetssätt för området arbetsmiljö och hälsa. ( Tomelilla modellen)

Mål I kommunen finns ett gemensamt, tydligt och synkroniserat arbetssätt för området arbetsmiljö och hälsa. ( Tomelilla modellen) Mål I kommunen finns ett gemensamt, tydligt och synkroniserat arbetssätt för området arbetsmiljö och hälsa. ( Tomelilla modellen) Vad har vi uppnått i Team Skola F-6? AHA-enkäten är numera en del i SAM

Läs mer

Förebygg stress och utmattning

Förebygg stress och utmattning Vänd den negativa trenden med hjälp av hälsofrämjande insatser! Förebygg stress och utmattning Konkreta verktyg och fungerande metoder för individ och organisation Återgång i arbete så vet du när det är

Läs mer

Jämställdhetsplan 2009-2011. för Värnamo kommun

Jämställdhetsplan 2009-2011. för Värnamo kommun Jämställdhetsplan 2009-2011 för Värnamo kommun 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Ansvar... 3 1.3 Bakgrund... 3 2. Arbetsförhållanden ska lämpa sig för såväl kvinnor som män...

Läs mer