New Boliden Way November 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "New Boliden Way November 2012"

Transkript

1 New Boliden Way November 2012

2

3 Vår nyckel till fortsatta framgångar Boliden verkar i en global och utpräglat cyklisk bransch. Bara de bästa aktörerna på marknaden de som satsar på kontinuerliga förbättringar av inköp, logistik, produkt utveckling och kundservice, och som uppfyller högt ställda etiska, sociala och miljö mässiga krav kommer att överleva och nå framgångar. New Boliden Way (NBW) är koncernens övergripande riktlinjer om Vad vi gör, Varför vi gör det och Hur vi gör det. Grundtanken är enkel. Vi måste fokusera på kontinuerliga förbättringar och stabila processer, annars riskerar vi att bli omkörda och tappar vår konkurrenskraft. NBW beskriver hur vi utvecklar Boliden till ett metallföretag i världsklass, respekterat för sin förmåga att ge mervärden till kunder, aktieägare och andra intressenter. Vår utgångspunkt är gemensamma värderingar och arbetssätt. NBW visar vad vi bör förvänta oss av varandra som medarbetare och ledare. Bolidens koncernledning 1

4 Detta är vi New Boliden Way arbetet består av många delar, alla lika viktiga. För att betona vikten av ett helhets tänkande beskriver vi hur delarna hänger ihop i ett NBW-hus: Ett hållbart arbetssätt där förbättringar utvärderas och implementeras. Ta bort allt som inte skapar värden för våra kunder, våra processer eller oss själva. Låga kostnader utan slöseri bidrar till förbättrad produktivitet. Med hjälp av en standard kan vi mäta hur väl ett faktiskt arbetsmoment överensstämmer med kraven vi kan observera avvikelser och korrigera dessa. Att utvecklas är både en rättighet och en skyldig het för våra medarbetare. Därför behöver alla aktiviteter och alla medarbetares prestationer mätas och utvärderas. Stabilitet är grunden för allt förbättringsarbete. Processer ska vara ändamålsenliga och ge full kontroll. 2 Detta är vi

5 Rätt kvalitet har uppnåtts när alla kunder externa såväl som interna upplever att produkter och tjänster ger mervärde. Ständiga förbättringar Våra värderingar vägleder oss i vårt agerande och i våra beslut. På så sätt skapar vi en gemensam företagskultur. Inget slöseri Standardisera Mäta och utvärdera Låg kostnad Gemensam företagskultur Entusiasm för förbättringar Personligt engagemang Rätt kvalitet Rätt från början Ledarskap Rätta alla fel när de uppstår och där de uppstår. På så sätt skapas processer utan slöseri och med hög kvalitet. Ett ledarskap som grundar sig på inflytande, inte på befattningsnivå, skapar bästa möjliga förutsättningar för medarbetarna att lösa sina arbetsuppgifter. Stabilitet Ansvar för värdekedjan Hållbarhet Genom hela värdekedjan gör vi vårt yttersta för att möta samhällets krav på säkerhet, miljöhänsyn och god affärsetik. Vi följer principerna i FN:s Global Compact. Detta är vi 3

6 Våra gemensamma värderingar Våra värderingar hör till Bolidenkoncernens viktigaste tillgångar. De vägleder oss och visar vad Boliden står för och de leder oss rätt i vårt uppträdande som medarbetare. Vi har alla ett ansvar att se till att värderingarna efterlevs och därigenom bidrar till att stärka Bolidens affär och varumärke. Entusiasm för förbättringar Det går alltid att arbeta smartare. Denna värdering understryker vikten av att kunna erbjuda det lilla extra något som ofta är avgörande för relationer i både arbetsliv och privatliv. Genom att ständigt förbättra vår förmåga att utveckla produkter, processer och relationer värnar vi vår konkurrenskraft på den globala metallmarknaden. 4 Våra gemensamma värderingar

7 Ansvar för värdekedjan Var och en av oss är expert på den egna delen av värdekedjan. Vi tar ansvar för att informera varandra på ett korrekt sätt, vi agerar snabbt för att rätta till misstag och drar lärdom av dem, var helst och när helst de inträffar. Vi ansvarar för att identifiera och standardisera optimala processer och arbetssätt så att en grund läggs för ett fortsatt förbättringsarbete. Personligt engagemang Problem bör lösas där de uppstår därför är vi alla problemlösare. Vi har alla fått förtroendet att utföra och ta ansvar för vårt arbete och strävar alltid efter att utveckla vår fulla potential till förmån för övriga Bolidenmedarbetare. Vi försöker alltid överträffa de krav och förväntningar som interna och externa kunder och andra intressenter ställer på oss. Våra gemensamma värderingar 5

8 Vad vi gör

9 Bolidens mission: Att producera metaller som får det moderna samhället att fungera Metaller har en avgörande betydelse för samhällsutvecklingen. Boliden framställer bas- och ädelmetaller genom pro spektering, gruvdrift, smältverksamhet och åter vinning. Genom hela vår värdekedja gör vi vårt yttersta för att möta samhällets krav på säkerhet, miljö hänsyn och god affärsetik. Vad vi gör 7

10 Varför vi gör det

11 Bolidens vision: Att vara ett metallföretag i världsklass Det betyder att vi ska tillhöra de främsta företagen i vår bransch när det gäller kundnöjdhet, effektivitet och ansvarstagande. Vi verkar på en råvarumarknad där handeln med metallkoncentrat och färdiga metaller är global och kundbasen regional. I denna volatila bransch är operational excellence det som hjälper oss att ligga i framkant på de nyckelområden som är centrala för våra intressenter. Varför vi gör det 9

12 Hur vi gör det

13 Bolidens strategi: Att utveckla konkurrenskraftiga gruvor och smältverk och att vara det naturliga förstahandsvalet för våra samarbetspartners genom: Effektivisering av verksamheten Organisk tillväxt Förvärv av producerande gruvor och gruvprojekt Hur vi gör det 11

14 Skapa värden i värdekedjan Bolidens värdekedja börjar med prospektering och slutar med metallförsäljningen till koncernens externa kunder. Varje länk av huvudkedjan består dessutom av etappsteg med olika aktiviteter och processer. Inom alla områden är vi beroende av hur väl våra kollegor utför sitt arbete vi är med andra ord alla både kunder och leverantörer på samma gång. Vi är alla experter och problemlösare. Om ett problem uppstår måste den person som är närmast se till att lösa det. Om ett misstag begås ska vi agera snabbt för att rätta till det och dra lärdom av det. En god kännedom om Bolidens värdekedja, dess processer och arbetssätt gagnar vårt värdeskapande arbete. Spetskompetens och bra prestationer kommer inte till av en slump. Att ta ansvar för värdekedjan handlar om insikten att endast arbete som skapar värden bör utföras allt annat arbete är onödigt. Varje arbetsuppgift som inte bidrar till att skapa värden för våra kunder interna eller externa bör utföras i så liten omfattning som möjligt. När vi arbetar i värdekedjans olika delar måste vi säkerställa att vi kan skapa modeller för ständiga förbättringar i alla arbetsmoment vi måste med andra ord standardisera våra processer och sedan kontinuerligt förbättra dem. Vi måste alltid sträva efter att finna det bästa sättet att: utföra varje enskild arbetsuppgift; utföra varje överlämning mellan olika moment eller etapper; maximera det totala flödet genom hela värdekedjan; hantera avvikelser hur duktiga vi än är kommer avvikelser alltid att förekomma. 12 Hur vi gör det

15

16 Bolidens värdekedja Prospektering Prospektering är en viktig del av all gruvverksamhet. Den tryggar vår lång siktiga tillgång på mineralreserver och är en grundförutsättning för tillväxt på lång sikt. Boliden prioriterar gruvnära prospektering men vi utför även fältprospektering i nya områden. Prospekterarnas viktigaste kund är gruv organisationen, som utgår från malmreservsberäkningarna när de beslutar om den framtida gruvbrytningen. Gruvbrytning I vår gruvbrytning ingår moment som borrning, sprängning, lastning och anrikning. Gruvsidans viktigaste kunder är koncernens egna anrikningsverk. Anrikningens huvudmoment är krossning, malning och flotation samt ibland lakning. Koncentraten säljs till smältverk inom och utanför koncernen för vidare förädling till färdiga metaller. 14 Hur vi gör det

17 Smältning, raffinering och återvinning Våra smältverk framställer metaller ur koncentrat men även ur andra smältmaterial som elektronikskrot och metallaskor. Huvudmomenten i zinksmältverken omfattar rostning, lakning, lösnings rening, elektrolys och gjutning. I kopparproduktionen är motsvarande moment torkning, rostning, smältning, konvertering, anodgjutning och elektro lytisk raffinering. Leverantörer till Bolidens smältverk är koncernens egna gruvor, men även externa gruvor samt leverantörer av elektronikskrot och metallaskor. Metallförsäljning och kunddriven produktutveckling Huvuddelen av våra metaller och biprodukter säljs och skeppas till kunder i Europa, exempelvis företag inom stålindustrin och andra tillverkare av halvfabrikat. Vi erbjuder effektiva logistiklösningar och utvecklar nya kundorienterade produkter och tjänster i nära samarbete med våra kunder. Hur vi gör det 15

18 Medarbetare med ansvar och befogenheter Vår organisation kännetecknas av medarbetare med kunskap, kompetens, vilja och möjlighet att utvecklas på ett sätt som alla drar nytta av. Som Bolidenmedarbetare strävar du efter ständiga förbättringar som gagnar våra kunder, både inom och utanför företaget. Det är alltid din kund som avgör vad som räknas som värdeskapande. Som Bolidenmedarbetare är du skyldig att anmäla och avhjälpa de brister du ser. Problem ska lösas tidigt och alla ska hjälpa till. Målet är att lägga en grund för kontinuerliga förbättringar och därigenom bidra till ökad produktivitet. Som Bolidenmedarbetare har du tydligt definierade åtaganden, befogen heter att utföra arbetsuppgifter och ansvar för utfört arbete. Du bör ta ansvar för att följa upp din egen utveckling och för att identifiera såväl hinder som möjligheter att överträffa dina mål. 16 Hur vi gör det

19 Ledarskap som engagerar Du som är chef inom Boliden uppfyller högt ställda krav och är ett föredöme för andra. Du förenar strategiskt och operativt ledarskap och arbetar för att utveckla processer, arbetssätt och organisation. I stället för att styra informationsflödet förvissar du dig om att det finns ett fritt flöde av korrekt och väl underbyggd information mellan dina med arbetare. Du skapar bästa möjliga förutsättningar för medarbetarna att lösa sina arbetsuppgifter. Inom ett ramverk av regler och riktlinjer delegerar du ansvar och befogenheter till medarbetarna och du omvandlar övergripande visioner och mål sättningar till klart definierade mål för enheter och enskilda medarbetare. Du är resultatorienterad och förstår kundernas behov och hur du kan bidra till deras framgång. Du känner stolthet över medarbetare som utvecklas i fråga om kompetens, prestationsförmåga och ansvarstagande. Du kommunicerar med medarbetarna och sätter värde på deras förslag och idéer och låter dem ligga till grund för beslut och förändringar. Ditt ledarskap grundar sig på inflytande, inte befattningsnivå. Hur vi gör det 17

20 Genomförandet av New Boliden Way Spindeldiagrammet illustrerar vilka delar som ingår i ett komplett genomförande av New Boliden Way. Det är också ett verktyg för att mäta på vilken nivå vi befinner oss i genomförandet. Genom att arbeta med alla 28 elementen kan Boliden nå sin vision En metallpartner i världsklass. 18 Hur vi gör det

21 28 Kontinuerlig förbättring 27 Processtabilitet 26 Arbetsledning Ledarskap Kund/leverantör-relationer 3 Lansering av NBW-planen (A3) 4 Prestationsstyrning 25 Frakt 3 5 Eliminering av slöseri 24 Kvalitet 2 6 Problemlösning 23 Autonomisering 1 7 Utbildning och kompetensutveckling 22 Visuell kontroll 0 8 Färdighetsutveckling 21 Lager 9 Arbetsstandarder 20 Transport 10 Hjälpkedjor och supportfunktioner 19 Omställning 11 Produktionssystem 18 Takttid 12 5S 17 Utjämning 16 Balansering 15 Flöde 14 Underhåll 13 Driftstillgänglighet Hur vi gör det 19

22

23 Låt oss gemensamt verka för... mer Framåtanda och entreprenörskap Kännedom om vårt eget och andras arbete och mål Ständiga förbättringar Aktiv dialog Lagarbete, kunskapsutbyte och best practices Informationssökning Ansvarskännande och ansvarstagande Flexibilitet, nyfikenhet och förändringsvilja Proaktivt agerande Engagemang och kompetensutveckling Öppenhet, ärlighet och integritet Stolthet över att tillhöra Boliden Samverkan med fack och medarbetare för att nå gemensamma mål och mindre Passivitet och känsla av att vara offer för omständigheterna Omedvetenhet om den stora bilden Tillit till gamla metoder Monologer och bristande kommunikation Vi vet bäst Väntan på att få information Rädsla för att ta ansvar Konservativt tänkande Reaktivt agerande Osäkerhet Slutenhet och bristande tillit Svag identifiering med bolaget Bristfälligt samarbete

24

THE VOLVO WAY. Ref No 953810001, augusti 2009. AB Volvo, 405 08 Göteborg, Sverige

THE VOLVO WAY. Ref No 953810001, augusti 2009. AB Volvo, 405 08 Göteborg, Sverige THE VOLVO WAY Ref No 953810001, augusti 2009 AB Volvo, 405 08 Göteborg, Sverige INDEX Förord Vår målsättning Kunderna främst Kundfokus Tydliga mål Kvalitet, säkerhet och omsorg om miljön Ständiga förbättringar

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap

På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap Miniskrift På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap Skrift två i en serie om agil verksamhetsutveckling. Innehållet bygger på material som deltagarna (ovan) i Partsrådets program Förändring och utveckling

Läs mer

Det balanserade ledarskapet

Det balanserade ledarskapet Det balanserade ledarskapet Jag talade nyligen med en utländsk kontakt och vi talade om ledarskap. En av frågorna han ställde till mig var då; hur definierar du skillnaden mellan chef och ledare? Bra fråga

Läs mer

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer

Våra värderingar. Hållbart värdeskapande

Våra värderingar. Hållbart värdeskapande Våra värderingar 1 Våra värderingar Hållbart värdeskapande Våra affärsprinciper Våra värderingar Affärskoncept Uppförandekod Framgångsfaktorer Policys Strategi "Våra affärsprinciper" och " Våra värderingar"

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Uppförandekod. Fastställd av LFABs styrelse

Uppförandekod. Fastställd av LFABs styrelse Uppförandekod Fastställd av LFABs styrelse Alla är vi ansvariga för hur vi representerar LFAB Det här är Länsförsäkringar ABs, i fortsättning LFAB, uppförandekod. De allra flesta företag, inte minst de

Läs mer

Ansvarsfullt företagande

Ansvarsfullt företagande Nolatos själ 2 Ansvarsfullt företagande Nolato har en lång tradition av ansvarsfullt företagande. Det ligger djupt i vår själ att företaget ska vara en god arbetsgivare, en omtänksam samhällsmedborgare,

Läs mer

E-strategi för Skellefteå kommun

E-strategi för Skellefteå kommun 1 E-strategi för Skellefteå kommun 1. Sammanfattning Informationstekniken kommer att spela en mycket viktig roll för Skellefteå kommun i strävan att på ett effektivt och framgångsrikt sätt ge service till

Läs mer

Inriktning Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8)

Inriktning Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8) 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8) FMSI 2014, Underbilaga 1.1: Försvarsmaktens Verksamhetsidé, Vision och Värdegrund Försvarsmaktens Verksamhetsidé, Vision och Värdegrund utgör den strategiska grund som

Läs mer

PPS Praktisk ProjektStyrning

PPS Praktisk ProjektStyrning Få din projektverksamhet att lyfta med PPS Praktisk ProjektStyrning 2012 Utbildning PPS Verktyg Tjänster 1 Innehåll Bli medlem i PPS-familjen 3 Ett komplett stöd för moderna organisationer 4 Goda skäl

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

Addtechs Hållbarhetsredovisning 2013/2014

Addtechs Hållbarhetsredovisning 2013/2014 Addtechs Hållbarhetsredovisning 2013/2014 Redovisningens syfte och mål Syftet med denna hållbarhetsredovisning är att beskriva Addtechkoncernens mål, strategier och styrning samt ansvarstagande, risker

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable.

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable. våra värderingar we are reliable Vi kan produktion, vi agerar långsiktigt och vi satsar helhjärtat för att leva upp till kundernas förväntningar i fråga om kvalitet, leveransprecision och service. AQs

Läs mer

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Arbetsgivarstrategi Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Innehållsförteckning Vad innebär det att vara en bra

Läs mer

Kvalitetsrekommendation för vård, skola och omsorg

Kvalitetsrekommendation för vård, skola och omsorg Expertgruppen för kvalitet i välfärden Kvalitetsrekommendation för vård, skola och omsorg Innehåll 1. Expertgruppens uppdrag... 3 2. Välfärdsuppdraget... 4 3. Marknaden för vård, skola och omsorg... 5

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

VÅRA VÄGLEDANDE PRINCIPER

VÅRA VÄGLEDANDE PRINCIPER VÅRA VÄGLEDANDE PRINCIPER Under närmare 50 år beskrevs John Deeres metoder att bedriva sin verksamhet och omsätta sina värderingar i praktiken i Green Bulletinserien. Bulletinerna fungerade som vägledning

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vårt värdegrundsarbete 1 Varför ska vi arbeta med värdegrunder? Förvaltningsledningen har definierat och tydliggjort vad värdegrunderna ska betyda för vård-

Läs mer

LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET

LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY 1 Innehåll Ledar- och medarbetarpolicy...3 Universitetets värdegrund och förhållningssätt...4 Medarbetarskap och ledarskap

Läs mer

Du är viktig för Norrköpings framtid.

Du är viktig för Norrköpings framtid. Den blå tråden Du är viktig för Norrköpings framtid. Om du känner glädje i att skapa värde och göra nytta för andra människor så har du kommit helt rätt. Alla vi som jobbar här gör skillnad för Norrköpingsbornas

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

Norconsult. Etiska riktlinjer

Norconsult. Etiska riktlinjer Norconsult Etiska riktlinjer Principer för Ledarskap, Värderingar och Etik i Norconsult LEDARSKAP Ta och ge ANSVAR är trygga inom sitt ansvarsområde och ser helheten visar tillit och delegerar uppgifter

Läs mer