ölands Radioamatörer SKTRN - Verksamhetsberättelse 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ölands Radioamatörer SKTRN - Verksamhetsberättelse 2011"

Transkript

1 Olands Radioamatörer VERKSAM H ErS grnätrrlse 2011 ölands Radioamatörer SKTRN - Verksamhetsberättelse 2011 Inledning Föreningen har under året genomfort den verksamhet som beslutades av årsmötet i mars Vi har driftsatt en ny 2-metersrepeater i Borgholm, som nu fungerar mycket bra. 70-cm repeatern i Borgholm har varit i drift under hela året. 70 cm-repeatern i Böda togs ur drift i december for justeringar av logiken. Den kommer att driftsättas så fort arbetena är avslutade. Den 1 oktober var vi värdar for ett uppskattat möte med SSA:s sjunde distrikt. Medlemmar Medlemsutvecklingen har under året varit fortsatt god. Vid 2011 års utgång var antalet personliga medlemskap 60, en ökning från foregående år med 10. Styrelsens sammansättning och övriga funktionärer Styrelsen har under året haft följande sammansättning: Ordinarie ledamöter Erik Nyberg SMTDZV ordförande, Peter Hammarqvist SMTTYZvice ordförande, Jonas Agerhed SMTUHX kassör, Ake Johansson SMTNJD sekreterare. Övriga ordinarie ledamöter har varit Tommy Strand SMTWVG, Tommy Abrahamsson SMTVW teknikoch repeateransvarig, Johnny Eskilsson SATALR och Christian Kemna SMTYTC. Ersättare i styrelsen har varit John-lv*ar Winblad SMTCRW QSL-handläggare, Leif Karlsson SMTWSS och Rolf Törehed SMTOHE. Revisorer har varit Rolf Lindström SATBMX, och Kjell lsraelsson SMTWUT. Valberedning har varit Björn Demant SMTHDZ sammankallande, Lars-Göran Olsson SMTYIJ och Bo Olsson SMTBlG. Funktionär med särskilt uppdrag har varit Lennart Holmberg SMTCLM ansvarig för foretagskontakter och sponsring. Ekonomi Föreningen redovisar för 2011 en vinst på dygt 1700 kronor, vilket är cirka 1000 kronor lägre än foregående verksamhetsår. Enligt balansräkningen per har föreningen likvida medel (kassa och bank) som uppgår till knappt kronor, en ökning från föregående år med cirka kronor. Dock finns kortfristiga skulder på cirka 5700 kr liksom andra kostnader för 2012 pä cirka 2000 kr som ska utbetalas kort efter årsskiftet. Likvida medel därefter uppgår till cirka B 500 kr. r (7)

2 Olands Radioamatörer VE RKSAM H ETS gträtttlse 2011 Det egna kapitalet ökade under året med cirka 1700 kronor till cirka kronor. Detta ger vid balansomslutningen cirka kronor en soliditet på knappt 41 procent vilket är ungefär oförändrat sedan foregående år.. Föreningen har under året anskaffat radioutrustning, datorprogram och övriga anläggningstillgångar för ett bokfort nyvärde av kronor. Dessa har i bokslutsdispositionerna nedskrivits till noll. Föreningens skulder vid årsskiftet utgjordes dels förbetalda medlemsavgifter på 375 kronor för 2012, dels av lån från medlemmarna. Skulderna för medlemslån var vid utgången av året cirka kronor. Kontot 2950 förutbetalda främmande tjänster avser inbetalningar från medlemmar för tryckning av QSL-kor1. Denna skuld kommer att regleras tidigt under är För detaljerad ekonomisk redovisning hänvisas till kassörens rapport och revisorernas berättelse. Fören i ngens verksam het. Möten Styrelsemöten Sex styrelsemöten har genomförts under året. Datum för styrelsemötena var 13 januari, 10 februari, 24 mars, 5 maj, 1 1 augusti och 24 november. Klubbens styrelsemöten är öppna, vilket innebär att samtliga medlemmar är välkomna att delta. Beträffande rösträtt vid sådana styrelsemöten hänvisas till årsmötets val. r Möte med SSA:s sjunde distrikt Den 1 oktober var Olands Radioamatörer värdar för möte med SSA:s sjunde distrikt. Mötet hölls i IOGT-NTO-lokalen i Borgholm och räknade ett 50tal besökare, våra egna funktionärer ej medräknade. Vid mötet höll astronomen Bertil Pettersson, SMSVZW, Uppsala, ett uppskattat anförande om solfysik och dess inverkan på radiokommunikation. Fyrhelgen Under internationella fyrhelgen i augusti aktiverade SKTRN traditionsenligt fyren Långe Erik vid Ölands Norra Udde samt Segerstads fyr. Norra ljdden: Radiotrafiken genomfördes på kortvåg och D-Star. Många besökare stannade och ställde frågor. Många äldre besökare var särskilt intresserade av kortvågstrafiken på telegrafi. Segersfads fyr: Under fyrhelgen.kördes det radio från Segerstad fyr för femte året i rad. Flera medlemmar från Olands Radioamatörer deltog, både som operatörer och som besökare under söndagen. Under söndagen då fyren och aktiviteten var öppen för allmänheten flyttades en operatörsplats utomhus, så att besökare kunde få se amatörradio och kunna ställa frågor. Detta var uppskattat och vi kommer anamma samma koncept vid nästa fyrhelg, med vissa små forbättringar, då mest avseende informationsmaterial till _R 2 (7).'*t &/

3 Olands Radioamatörer VE RKSAM H ETSBERATTELSE 2011 allmänheten.på fyren var, SMTOHE, SMTSPP, SMTTVC och SMTTVZ och ett helt gäng besökare. Jamboree On The Air Jamboree On The Air genomfördes helgen 15 till 16 oktober. SKTRN med Stationsplats i Färjestaden bistod scouter i Nykterhetsrörelsens Scoutförbund, NSF. SLTCA med stationsplats Scoutstugan i Borgholm servade Borgholms Scoutkår. Vid stationsplatsen i Färjestaden var cirka 20 scouter samlade tillsammans med radioamatörerna Ake SMTNJD, Tommy SMTWVG, Johnny SATALR, Rolf SATBMX, tillika scoutledare, och på kort visit Weine SMGUSW. Kontakter etablerades med scouter både i Sverige, Holland, Norge, Tyskland och naturligtvis med våra närmaste grannar Borgholms Scoutkår, SL7CA, och Bergkvara Scoutkår SK7KI. Scouterna fick var sitt deltagarkort, där de fick i uppgift att genomfora olikq aktiviteter, bland annat, att sända både på kortvåg och på tvåmetersbandet. Dessutom skulle scouterna öva telegrafi och lära sig bokstavera. Fältmässig lunch serverades ute iträdgården mitt på dagen på lördagen Vid stationsplatsen i Borgholm hade ett tiotal scouter samlats tillsammans med tre scoutledare. Radioverksamheten leddes av Erik, SMTDZV, Olle, SMTVPF, Paul, SM7/KD1TH samt Tommy SMTVVY. Trafiken genomfördes på kortvåg, 2 meter FM samt D-star. Den stationssignal som användes var SL7CA, T4 Kamratförening, där Erik, SMTDZV är stationschef. Radiolördagar Vi har under året genomfört fyra radiolördagar: I samband med årsmötet hade vi ett eftermiddagspass när vi ägnade oss åt baluntillverkning under ledning av Johnny, SATALR. I maj hade vi workshop ialgutsrum, hos bilklubben Road Rebells, där vi bland annat testade olika antenner, testade D-star och mätte förluster i koaxialkabel. I september hade vi ytterligare en antenninriktad radiolördag under Johnnys, SATALR, ledning. I november slutligen genomförde vi en radiolördag, med utbildning som tema, på Klintagården i Köpingsvik. Rolf, SMTOHE, gick igenom hur proven för nya radioamatörer genomförs. Rolf, SATBMX, redovisade erfarenheter från årets Jamboree on the air i Färjestaden. Därefter presenterade Mats, S M7B UA, h u r amatörrad ioverksamheten hade organ iserats u nder sommarens stora internationella scoutläger i Skåne. Under dagen avhandlades under Tommys SMTWY ledning även möjligheterna att länka samman repeatrar i vårt närområde för att få fler som lyssnar på samma trafik samtidigt. Vi kommer därför att ta kontakt med angränsande radioklubbar for att försöka få en bild av deras intresse för en sådan åtgärd. E- e* 3 (7).,-,\ O]t

4 Olands Radioamatörer ve RKSAM H Erss r RÄTrrLSE 2011 Eftermiddagen, under ledning av Mats, SMTBUA, och Erik, SMTDZV, gick i telegrafins tecken. En tanke som slog rot var att klubben skall organisera avrostning av bland annat tidigare C-amatörers telegrafikunskaper. Syftet är att genom bland annat träningsnät i låg takt ge stimulans och säkerhet så att flera amatörer vågar bör1ar köra telegrafi på banden. Jultallrik Traditionsenlig jultallrik avåts av cirka 20{alet medlemmar med respektive, den 3 december på Borggrillen i Borgholm. Repeatrar och teknik Under 2O11 har följande åtgärder vidtagits på våra repeatrar: Vi har köpt in en begagnad tvåmetersrepeater från Karlskrona radioamatörer. Skälet var att komma i besittning av duplexfiltren därifrån, vilka vi nu använder i vår egen helt nya tvåmetersrepeater i Borgholm. Den stationen består av två stycken ICOM \C-22OO H och ny logik. Trimningen av våra duplexfilter genomfördes av Niklas, SMTUFW. Dessa filter har mycket goda värden. Niklas trimmade också duplexfilter vi lånat från Oskarshamns Radioamatörer. Dessvärre gick dessa filter inte att trimma till de värden vi behövde. Vi har material for att återuppta den egna tillverkningen av ytterligare en sats duplexfilter. I samband med repeaterarbetena har flera medlemmar varit in blandade i olika tvingande transporter bland andra Tommy, sm7wy, Eric, sm6ooe, Leif, SMTWSS samt Paul, SM7/KD1TH. På stationsplatsen i Borgholm har Tommy, sm7wy, Björn SMTHDZ samt Eric, sm6ooq, snyggat upp anläggningen och fäst upp kabragen på väggen. Gruppen har också monterat in repeaterenheterna i ett Johnsson apparatskåp samt transporterat bort det tidigare stora (tunga) repeaterskåpet, som inte längre används. Skåpet lagras för eventuella framtida behov. Under hösten fick vi möjligheter att till formånligt pris köpa en begagnad teknikhydda. Denna kommer att vid behov användas vid framtida utbyggnad av vårt repeaternät. Teknikhyddan står temporärt uppställd på norra Öiand. Under JOTA-helgen i oktober drabbades vi av en tillfällig störning på tvåmetersrepeatern i Borgholm. För att tillfälligt lösa problemet fick vi lov att dra åt brusspärren vilket gjorde det svårare att öppna repeatern och därigenom minskade räckvidden. I samband med antennarbeten den 30 december lättade Björn, SMTHDZ, och Jonatan, satbhe, på brusspärren, vilket ledde till att räckvidden kunde ökas på nytt. I slutet av november krokte en storm det stålror som våra repeaterantenner sitter på. Ett par dagar senare var Björn, smzhdz, och Erik smtdzv, upp i blåsten och säkrade antennerna så att ytterligare skador kunde forhindras Den 30 december bytte Björn SMTHDZ, Jonas smtuhx, Jonatan satbhe samt Erik SMTDZV, den skadade antennbäraren mot ett nytt något kortare rör. E- qi Rt 4 (7)

5 OIands Radioamatörer VERKSAM H ETSATRÄTTTLSE 2011 Tvåmetersantennen är nu riktad mot NW och 70-centimetersantennen mot SW. Anlägg ningen fu ngerar förträffligt. Bödarepeatern är, sedan början av december 2011, tillfälligt tagen ur drift for inkoppling av ny logik. Repeatergruppen består nu av Tommy, SM7WY, Björn, SMTHDZ, Eric, SM6OOQ, Jonatan, SATBHQ samt Peter, SMTTVZ. Erik, SMTDZV, bistår vid höjdarbeten. Tack för värdefull hjälp: Vi vill tacka Niklas, SMTUFW, för hans hjälp vid trimning av våra duplexfilter, och Conny, SMTGMD, för värdefull hjälp vid driftsättning och underhåll av våra repeatrar.. Ölands Radioamatörer äger domänen sk7rn.se. Klubbens hemsida på nätet har URL Webbplatsen har använts för föreningens information, såväl den interna som den utåtriktade. Webbplatsen hade under 2010 totalt drygt besökare vilket är en viss ökning jämfört med foregående år. Under juni och juli i år var antalet besökare lägre än motsvarande månad er Jämfört med motsvarande månader föregående år har besökssiffrorna har stigit påtagligt från och med augusti. Föreningen använder sig av webbhotellet one.com. Vår hedersmedlem Jurgen Fellinghauer från Klausdorf nära Kiel i Tyskland har liksom tidigare år skött all programmering av ändrade och nya funktioner. Ölands Radioamatörer har framfört sitt varma tack till Jurgen för hans insatser. Fortlöpande uppdatering av webbplatsen har utförts av Erik SMTDZV. o Utbildning Vi tillämpar metoden att underlätta grundutbildning för nya radioamatörer som en distanskurs med handledare. Därmed blir vi inte lika beroende av återkommande långa resor och så gott som oberoende av var eleven bor. Det finns för närvarande en person som påbör1at sådan utbildning. Under året har inga nya prov för amatörradiocertifikat avlagts genom vår medverkan. Rolf SMTOHE som är provforrättare har dock varit verksam under året. En av de nya radioamatörerna han godkänt, Lars-Eric Sigheim SATBWO, har blivit medlem hos oss. I november genomförde vi en radiolördag med utbildningstema. En direkt folj av det som då framkom är att klubben under 2012 avser att starta träningstillfällen för gamla C-amatörer som inte känner sig tillräckligt säkra för att våga köra telegrafi på banden. Talbok: BIi sändaramatör:under det gångna året har genom klubben och på uppdrag av SSA genomförts ett inläsningsprojekt av grundboken för blivande radioamatörer, Bli Sändaramatör. Arbetet påbörjades under våren &-,,k_''''

6 OIands Radioamatörer VERKSAM H ETS gt RÄTITLSE 2011 och den färdiga talboken levererades i december via NordPrint AB i Luleä. Talboken finns tillgänglig i formaten mp3 och Daisy, det senare ett format som används av blinda eller gravt synhandikappade personer. Talboken är avsedd att underlätta för blivande radioamatörer som är synskadade eller lider av läsoch skrivsvårigheter. Den kan nu beställas från SSA:s kansli i Karlsborg. Tanken på en talbok väcktes under ett möte med Ölands Radioamatörer, hösten 201A, av Johnny SATALR. Projektledare har varit Erik SMTDZV och uppskattad inläsare Ake SMTNJD. Knutna till arbetet har även varit läroboksforfattaren Jörgen Norrmön SM3FJF och Ingvar Bergström SM3GFN. Den senare har svarat för korrekturläsningen lnformation Informationen till våra medlemmar har utöver muntligt och direkt i samband med olika aktiviteter i stor utsträckning skett med hjälp av e-brev. Genom sändlistan för e-brev når vi samtliga utom en handfull medlemmar. Informationen till de medlemmar som saknar e-post söker vi i mojligaste mån transitera via andra medlemmar. Under året har vi producerat uppdateringar av vår informationsbroschyr, där vi presenterat vår förening samt amatörradion som hobby. Vi har kunnat dela ut anpassat informationsmateriel vid olika aktiviteter, bland annat vid SSA:s årsmöte i Växjö, SM7-möteVSkördefesten i Borgholm den 1 oktober och vid våra radiolördagar. Ölands radioamatörer finns på FaceBook. Gruppen har cirka 30 medlemmar, alla är välkomna oavsett om man är medlem i föreningen eller ej. FaceBook används mest som en kalender där vi lägger in våra aktiviteter. Utvecklingspotential fi n ns. QS L-kort, QS L-hanteri ng Föreningen har under hösten 2011 designat och beställt tryckning av QSL-kort för klubbstationen och for sju av klubbens enskilda medlemmar. Leveransen av korten beräknas ske under januari Klubbens QSl-förmedling sköts av John-lwar, SMTCRW. Ett knappt 1Stal medlemmar fär sina QSL den vägen. John-lwar har påtalat att antalet utgående QSL är alltfor lågt jämfort med aktivitet och inkommande kort. Bättring är sannolikt att vänta när den ovan nämnda QSLtryckningen levererats. Sponsri ng, företagskontakter Lennart Holmberg, SMTCLM, har varit ansvarig för klubbens företagskontakter och sponsring. Vi har Lennart att tacka for anskaffningen av vinster till höstens klubblotteri, där det sammanlagda vinstvärdet var cirka kronor. Priserna var skänkta av Swedish Radio Supply, Elektrokit, Radiobolaget, Ölands Försäkringsbolag och ElGiganten. Vi tackar våra sponsorer för all den hjälp och det stöd vi fått för vår verksamhet under a) 6 (7) 4- i2 \qs e/

7 OIands Radioamatörer VE RKSAM H ETSee RÄTTTLSE 2011 Slutord Styrelsen för Ölands Radioamatörer tackar alla som på olika sätt deltagit i klubbens verksamhet och som genom ideellt och osjälviskt arbete mojliggjort våra aktiviteter under Vi hälsar medlemmar, övriga radioamatörer och radiointresserade välkomna till vår verksamhet under 2012 och vi vill tillönska er alla ett störningsfritt och framgångsrikt år med bra konditioner. Öland ijanuari 2012,/) J&h6,tr-- Erik Nyberg SMTg (ordförande) 7/ ( I n tl,.)o^ h"lj Jonas AgerHed SMTUHX (kassör) T-År',41-'^*'' få Peter Hammarqvist SMTTVZ (vice ordförande) (ledamot) Tommy (ledamot) 't t' :4 Å lwar WinblaOtr Sfi/iCnW (ersättare) Rolf Törehed SMTOHE 7 (7)

Verksamhetsberättelse för år 2011

Verksamhetsberättelse för år 2011 Verksamhetsberättelse för år 2011 I december 2010 informerades styrelsen om att SAM var villiga att göra ytterliggare en donation till Y-NEEW, den tredje i ordningen. Styrelsearbetet under våren kom därför

Läs mer

Innehållsförteckning. KFUK-KFUMs scoutförbund

Innehållsförteckning. KFUK-KFUMs scoutförbund KFUK-KFUMs scoutförbund 1/103 Innehållsförteckning Tidsschema 2 Dagordning 3 Förslag till förhandlingsordning 5 Rapport gällande återremittering av proposition 8 Verksamhetsberättelse 9 Ekonomisk rapport

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Södertörns Radioamatörer

Södertörns Radioamatörer Södertörns Radioamatörer www.sk0qo.com www.sk0qo.se Nyhetsblad 1-2008 2008-01-07 Red SMØFDO - Lasse Ansv utg SMØYDQ - Gun Ahtola QO-net och SSA-bulle på SKØQO/R Varje söndagskväll kl 20.30 svensk tid.

Läs mer

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218.

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Protokoll 1/2201. Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Närvarande: Tom Rölander, Eva Bergstedt, Maria Jansson, Kicki Olsson samt Martin Lövenfors. 1. Ordförande

Läs mer

Marks Amatörradioklubb Box 2022 511 02 SKENE

Marks Amatörradioklubb Box 2022 511 02 SKENE Marks Amatörradioklubb Box 2022 511 02 SKENE Redaktörens sida... 3 Fälttävlan... 4, 8, 14 Bunkerbesök... 7 Bilrallyn... 9, 17, 19 Borås Airshow... 10 Årsmöte stundar... 12 Radiohelg på Hökensås... 15 SM-tävlingar

Läs mer

Kongress 2014 26-27 april

Kongress 2014 26-27 april Humanisterna Kongress 2014 26-27 april 1 Kongresshandlingar 2014 01 Kallelse 02 Dagordning 03 Förslag till arbetsordning 04 Verksamhetsberättelse & ekonomisk berättelse 05 Revisorernas berättelse 06 Förbundsstyrelsens

Läs mer

Nu har LRA bytt webbhotell och nya hemsidan är på plats!!!

Nu har LRA bytt webbhotell och nya hemsidan är på plats!!! 0BÅrgång 56 nummer 3 2009 LRA-kalendern: Aktuellt i höst: Redaktionen har ordet: Här kommer mötesdagar som LRA gör studiebesök vid Här kommer ännu ett tunt QSOblad. gäller nov/dec 2009: 04 nov öppet hus

Läs mer

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02 Detta är ett förslag Slutrapport strukturutredningen 2009-02-02 Innehållsförteckning 1. Inledning och bakgrund... 3 1.1 Scouterna 2015... 5 1.2 Gruppens arbete och övergripande kommentarer... 6 2. Vårt

Läs mer

Störningar på kortvågen

Störningar på kortvågen April 2006 Årgång 79 Förbindelse via månen med 3Y0X-expeditionen i Antarktis Trafikkultur etik på amatörradiobanden Praktiskt rörmokeri 6: Permeabilitetsavstämning Störningar på kortvågen QTC 2006:4 1

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2012 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2012 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts fiberkunder 8 ÅRSREDOVISNING 2012 Förvaltningsberättelse 10

Läs mer

Årsredovisning 2014. Fleninge-Ödåkra Scoutkår av Nykterhetsrörelsens Scoutförbund

Årsredovisning 2014. Fleninge-Ödåkra Scoutkår av Nykterhetsrörelsens Scoutförbund Årsredovisning 2014 Fleninge-Ödåkra Scoutkår av Nykterhetsrörelsens Scoutförbund Förslag till föredragningslista vid Fleninge-Ödåkra Scoutkår av NSFs ordinarie årsmöte, söndagen den 1 mars 2015 i scoutlokalen.

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen

AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen 2015-04-10-2015-04-12 Plats: Park Inn Hotell, Solna 1 2 Arbetshäfte och Dagordning för AA i Sveriges Tjugofjärde Servicekonferens Konferensens huvudtema: De

Läs mer

Konstituerande möte. Ordförande

Konstituerande möte. Ordförande Styrelsen En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika

Läs mer

TURMALINENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE STÄMMA

TURMALINENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE STÄMMA TURMALINENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE STÄMMA Tid: 25 Mars 2013 Plats: Konferensrummet, Xenter, Tumba 1 Stämmans öppnande Styrelsens ordförande, Erik Persson, öppnade 2013 års stämma

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2011 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2011 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2011 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

Årsmöteshandlingar. Verksamhetsåret 2011

Årsmöteshandlingar. Verksamhetsåret 2011 Årsmöteshandlingar Verksamhetsåret 2011 Ordinarie årsmöte 2012-01-29 Västerorts RC Sportklubb Innehåll Bilaga 1 Dagordning Bilaga 2 Röstlängd Bilaga 3 Verksamhetsberättelse Bilaga 4 Resultatrapport Bilaga

Läs mer

RORKULTEN 2011. Rorkulten är en klubbtidning utgiven av styrelsen för Torshälla Motorbåtsklubb 29:e utgåvan april 2011

RORKULTEN 2011. Rorkulten är en klubbtidning utgiven av styrelsen för Torshälla Motorbåtsklubb 29:e utgåvan april 2011 RORKULTEN 2011 Rorkulten är en klubbtidning utgiven av styrelsen för Torshälla Motorbåtsklubb 29:e utgåvan april 2011 Styrelsen informerar. TMK:s klubbstyrelse vill med vårens upplaga av Rorkulten2011

Läs mer

KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte

KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte Onsdag 17 december 2008 kl. 19.00 Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Upprop och fastställande av röstlängd för årsmötet 3. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

Läs mer

Ove Karlsson Skutskär Vice ordförande och Avelsansvarig. Göran Johansson Rejmyre Utställnings- och Bitr. regelansvarig

Ove Karlsson Skutskär Vice ordförande och Avelsansvarig. Göran Johansson Rejmyre Utställnings- och Bitr. regelansvarig Flik 3 Svenska Stövarklubben Verksamhetsberättelse för 2012 Styrelsen för Svenska Stövarklubben (SvStK) får härmed överlämna berättelse över klubbens förvaltning och aktiviteter under 2012 vilket är klubbens

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Inledning Prostatacancerföreningen Viktor, vars främsta uppgift är att ge stöd till män som drabbats av prostatacancer och till deras anhöriga, kan återigen blicka tillbaka till

Läs mer

Verksamhetsberättelsen 2014

Verksamhetsberättelsen 2014 Verksamhetsberättelsen 2014 Inledning Årsmötet hölls i Eskilstuna. Vi riktar ett stort tack till SK5LW, Eskilstuna Sändare Amatörer, för utmärkt arrangemang av möte och bankett. Även under detta år har

Läs mer

Å rsmö te i Lö fstadkyrkan, Trana s 21 april 2012. Svenska Missionskyrkan/SMU i. Östra Götalands distrikt

Å rsmö te i Lö fstadkyrkan, Trana s 21 april 2012. Svenska Missionskyrkan/SMU i. Östra Götalands distrikt En kyrka, med rum för hela livet, som erbjuder befrielse och upprättelse genom mötet med Jesus Kristus Rosorna som visar antalet människor på bekännelse under 2010 i Östra Götalands distrikt. Å rsmö te

Läs mer

AA i Sverige. Tjugotredje Servicekonferensen 2014-04-04 - - 2014-04-06 Plats: Park Inn Hotell i Solna

AA i Sverige. Tjugotredje Servicekonferensen 2014-04-04 - - 2014-04-06 Plats: Park Inn Hotell i Solna AA i Sverige Tjugotredje Servicekonferensen 2014-04-04 - - 2014-04-06 Plats: Park Inn Hotell i Solna 1 Arbetshäfte och Dagordning för AA i Sveriges Tjugotredje Servicekonferens Konferensens huvudtema:

Läs mer

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 RFSL JÖNKÖPING Kallar till Årsmöte Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 Alla som har giltigt medlemskap i RFSL Jönköping har rätt att närvara, yttra sig och har rösträtt.

Läs mer

ÅRSMÖTESDAGORDNING. Medicine Studerandes Förbund Skåne torsdagen den 9 februari klockan 17.30

ÅRSMÖTESDAGORDNING. Medicine Studerandes Förbund Skåne torsdagen den 9 februari klockan 17.30 ÅRSMÖTESDAGORDNING Medicine Studerandes Förbund Skåne torsdagen den 9 februari klockan 17.30 1. Årsmötets öppnande 2. Fastställande av dagordning 3. Val av mötesordförande 4 Val av sekreterare 5 Val av

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, 26-27 oktober 2013 9 Sammanträdesplats Antal bilagor Veberöd 11 Närvarande med rösträtt Hanna Nilsson Henric Axeheim Carin Stegen Sandra Dauksz Ulf Klingnäs

Läs mer