Tjänstepension och årets resultat

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjänstepension och årets resultat"

Transkript

1 Årsredovisning kyrkanspensionskassa.se Pensions kassans verksamhet Tjänstepension och årets resultat här får du full koll Tips om hur du går i pension Så placeras dina pengar Allt om tjänstepension Lär känna pensionskassans styrelse Så förvaltas dina pengar Möt chefen, prästen och pensionären 2012 i siffror

2 2 inledning medarbetare» Välkommen till Kyrkans pensionskassas värld! Anna Andersson Titel: Verksamhetscontroller Vad gör du? Jag säkerställer att vi har god kvalité i det vi gör som rör pensioner, försäkringar och pensionsadministration. Om något går fel är det mitt jobb att ta reda på orsaken och föreslå lösningar för att undvika samma problem igen. Jag arbetar också med vår webbplats och utskick som till exempel de årliga värdebeskeden. Claudia Philipsson Titel: Finanscontroller Vad gör du? Mitt arbete fokuserar på uppföljning och kontroll av kapitalförvaltningen för att säkerställa att placeringsriktlinjerna följs. Jag ansvarar för att ta fram ekonomiska rapporter och beslutsunderlag till vd, styrelse och placeringsråd. V ad är det vi gör för kyrkans an ställda, pensionärer och arbetsgivare? Många av våra kunder tycker att pensionen ligger så långt fram i tiden att det inte är någon idé att fundera på den. Ännu fler tycker sannolikt att pensionsregler och försäkringsvillkor är svårbegripliga. Arbetsgivarna i kyrkan känner oss framförallt genom våra fakturor. Om det är på detta sätt, hur gör vi då en som tilltalar och som alla vill läsa? Vi tror att en ska vara lite annorlunda med mindre fokus på siffror och mer fokus på varför pensionskassan finns till. Vad är då Kyrkans pensionskassa? Vi är hela Svenska kyrkans pensionskassa. Det betyder att alla som är anställda i kyrkan är våra kunder oavsett om det gäller församling, samfällighet, stift, kyrkan på nationell nivå eller Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. På detta sätt säkerställs att vi kan kyrkan, dess förutsättningar och verksamhet. Detta är en styrka sett ur många perspektiv, inte minst kunskapsmässigt och kostnadsmässigt. Vi är exempelvis anslutna till Svenska kyrkans IT-system, vilket innebär att arbetsgivarna enkelt får tillgång till vårt IT-system med samma behörigheter som övriga kyrkliga system. Vi är även hela kyrkans pensionskassa ur ett annat perspektiv. Styrelse och fullmäktige är utsedda av både fackliga organisationer och företrädare för Svenska kyrkans arbetsgivare. På detta sätt säkerställs att allas intressen blir belysta och beaktade. gick bra, till och med över förväntan med tanke på den turbulens som varit på de finansiella marknaderna under året. Med en kapitalavkastning på 9,1 % är vi nöjda. Allt handlar dock inte om kapitalförvaltning. På sidan 18 beskriver jag verksamhetsåret mer i detalj. På följande sidor kommer ni att få bekanta er med vår verksamhet, möta några av våra kunder, få svar på vanliga frågor, möta vår styrelse med mera. Självklart har vi inte glömt er som vill fördjupa er i det som en traditionell innehåller. Det finns också möjlighet till fördjupning i detaljer och siffror. På sidan 18 och framåt kan ni stilla er nyfikenhet. Tveka inte att kontakta oss med synpunkter eller förslag på förbättringar till kommande år. Med hopp om god läsning! Anders Granberg, vd Vi tror att en kan vara lite annorlunda med mindre fokus på siffror och mer fokus på varför pensionskassan finns till. Gunilla Tisander Titel: Assistent Vad gör du? Jag administrerar kring styrelse- och fullmäktigemöten med allt från kallelse till justerat protokoll. En annan viktig del är administration på kansliet som posthantering, diarieföring, fakturahantering, bokföring, löner och arvoden. Jag ansvarar också för de kurser som arbetsgivare kan beställa och som vänder sig till blivande pensionärer. En verksamhet som berör tals personer Helt utan siffror kan man inte göra en. Här kommer några av dem. Varje år får över personer lön utbetald av någon av de drygt 800 arbetsgivare som utgör Svenska kyrkan. Över tid innebär detta att allt fler intjänar pensionsrätt hos Kyrkans pensionskassa. Totalt har nu över personer tjänat in pensionsförmåner hos oss. Av dessa är cirka pensionärer. Antalet personer som har tjänat in förmåner hos oss har vuxit för varje år. Under 2012 gjorde vi över utbetalningar, skickade mer än värdebesked och övriga brev. Kundservice besvarar drygt telefonsamtal årligen. Vår verksamhet berör således många. Mer än bara ålderspension De flesta tror nog att Kyrkans pensionskassa är en organisation som enbart hanterar ålderspension. Vi hanterar även efterlevandeskyddet för dem som avlider innan de har uppnått pensionsåldern. Efterlevandeskydd är ersättning till efterlevande vuxen och barn. Denna verksamhet är mycket viktig för oss och är en del av kyrkans ansvar för sina medarbetare och deras anhöriga. Hur gick då 2012? Det korta svaret är att det en» Ges ut av Kyrkans pensionskassa Ansvarig utgivare: Anders Granberg, vd i Kyrkans pensionskassa Projektledning: Anna Andersson & Claudia Philipsson Produktion: OH MY AB, Halmstad Tryck: Bulls Graphics AB

3 innehåll 3 om kyrkans pensionskassa 4 Få koll på din pension Tjänstepensionen växer medan du arbetar. 6 så hanteras dina pengar Läs om hur vi placerar dina pengar. Nära inpå Möt tre av kyrkans folk Kyrkans pensionskassa berör alla som är eller har varit anställda i Svenska kyrkan. Foto: Mattias Ahlm Foto: Fredrik Petersson Årsredovisningen 18 VD har ordet 19 Förvaltningsberättelse 19 Beslutsorganisationen 20 Verksamhetsöversikt och viktiga händelser under året 20 Försäkringsrörelsen 21 Kapitalförvaltningen 24 Finansiella rapporter 24 Femårsöversikt 24 Resultaträkning 24 Resultatanalys 25 Balansräkning 25 Förändring i eget kapital 25 Kassaflödesanalys 26 Noter 26 Not 1. Redovisningsprinciper 27 Not 2. Risker och riskhantering 29 Not 3. Premieinkomst 29 Not 4. Kapitalavkastning, intäkter 29 Not 5. Orealiserade vinster på placeringstillgångar 29 Not 6. Utbetalda försäkringsersättningar 30 Not 7. Driftkostnader 30 Not 8. Kapitalvakastning, kostnader 30 Not 9. Orealiserade förluster på placeringstillgångar 30 Not 10. Skatt 30 Not 11. Aktier och andelar i intressebolag 30 Not 12. Kategorisering av finansiella instrument 31 Not 13. Värderingskategori för finansiella instrument värderade till verkligt värde 31 Not 14. Aktier och andelar 31 Not 15. Obligationer och andra räntebärande värdepapper 31 Not 16. Lån med säkerhet i fast egendom 31 Not 17. Övriga lån 32 Not 18. Fodringar avseende direktförsäkring 32 Not 19. Övriga fodringar 32 Not 20. Immateriella anläggningstillgångar 32 Not 21. Materiella tillgångar, inventarie 32 Not 22. Försäkringstekniska avsättningar 32 Not 23. Skulder avseende direktförsäkring 32 Not 24. Övriga skulder 32 Not 25. Ställda säkerheter 32 Not 26. Åtaganden 32 Not 27. Medelantal anställda samt löner och erättningar 33 Not 28. Upplysning om revisorers arvode 33 Not 29. Leasing 8 Möt kundservice Personalen som svarar på dina frågor. 8 Dags att lämna jobbet Bra att veta inför pensionering. 16 Styrelsen Här är de som beslutar i frågor som rör pensionskassan. 9Arbetsgivare Lennart Johansson, kanslichefen som ser till att kyrkans beslut blir genomförda. Anställd Linnéa Vikström, komministern som inte ville bli präst. Pensionär Henrik Cervin, pensionerad organist som har bevis på att musiken i kyrkan spelar roll. 33 Not 30. Närstående 33 Not 31. Förväntade återvinningstidpunkter för tillgångar och skulder 34 underskrifter 35 Revisionsberättelse

4 4 information Pensionen ordlistan» Pension - enkelt uttryckt» Allmän pension Alla som arbetat och bott i Sverige får allmän pension. 16 procent av din inkomst sätts av till din inkomstpension och 2,5 procent till din premiepension.» Avgiftsbestämd tjänstepension Din arbetsgivare betalar 4,5 procent av din inkomst till din framtida tjänstepension. Pensionsbeloppet är avhängigt inbetalda premier, vilken avkastning och vilka avgifter pensionskassan har.» Förmånsbestämd tjänstepension Du som har en inkomst över taket kan ha rätt till en förmånsbestämd tjänstepension. Förmånen finns som kompensation för att allmän pension upphör vid taket.» Förmånstagarförordnande När du har återbetalningsskydd kan du välja vem eller vilka som ska få pensionen i första hand om du avlider.» Kollektivavtalad tjänstepension Bygger på en överenskommelse mellan arbetsgivare och fackliga organisationer och betalas av din arbetsgivare. Få koll på din pension I hela ditt yrkesverksamma liv tjänar du in till din pension. den växer när du arbetar, är föräldraledig, studerar eller är sjukskriven. Den allmänna pensionen betalas ut av staten via Pensionsmyndigheten och består av tre delar; inkomstpension, premiepension samt garantipension för dem som har haft låg eller ingen inkomst alls. Anställda inom Svenska kyrkan har även tjänstepension som är en förmån utöver lönen. Varje år avsätts en summa pengar till dig. Hur stor summan är beror på hur mycket du tjänar. Den allmänna pensionen påverkas inte av tjänstepensionen. När du slutar arbeta blir de tillsammans den summa pengar som du ska leva på som pensionär. Tjänstepensionen förvaltas av Kyrkans pensionskassa som är en försäkringsförening för kyrkans anställda och tidigare anställda inom församlingar, samfälligheter och stift. Premiepension inkomstpension (ev. garantipension) Privat pension tjänstepension allmän pension» KAP-KL Svenska kyrkan Aktuellt kollektivavtal för anställda inom Svenska kyrkan. Tidigare avtal är bland andra Kyrkans PFA, PA-KL och PA-91.» Pensionsgrundande lön Motsvarar i normalfallet din årslön.» Pensionsålder Du väljer själv när du vill gå i pension mellan 61 och 67 års ålder.» Premie Pensionsavgiften som betalas av din arbetsgivare till Kyrkans pensionskassa.» Taket Är vad gränsen 7,5 inkomstbasbelopp ibland kallas för. Du som tjänar mer än cirka kronor per månad under 2012 har en inkomst över taket.» Utbetalningstid Avgiftsbestämd pension betalas ut under 5, 10, 15 år eller livsvarigt enligt ditt önskemål. Förmånsbestämd pension betalas i allmänhet ut livsvarigt.» Återbetalningsskydd Ditt avgiftsbestämda pensionskapital betalas till dina anhöriga om du avlider. Du väljer själv om du vill ha återbetalningsskydd. Så kan du påverka för en trygg framtid Arbeta så länge och så mycket som möjligt. Ju längre du arbetar desto större blir pensionen. Se över din totala ekonomi, för vissa passar det bra att ha ett privat pensionssparande, för andra kan det vara bättre att amortera på sitt bostadslån Foto: Mattias Ahlm När du gifter dig, blir sambo eller får barn är det extra viktigt att du ser över ditt efterlevandeskydd. Bestäm dig för om du ska ha återbetalningsskydd eller inte. Väljer du återbetalningsskydd kan du också välja förmånstagarförordnande. Verkar det krångligt att gå i pension?» Kurs för blivande pensionärer Kyrkans pensionskassa erbjuder arbetsgivarna en kurs som reder ut begreppen för deras blivande pensionärer. Räkna ut din framtida pension Nyfiken på din pension när du slutar arbeta? Gå in på webbsidan minpension.se och få en helhetsbild av din framtida ekonomi. Du kan se hur stor pensionen blir om du går i pension tidigt eller jobbar länge.

5 information Försäkringar 5 Foto: Mattias Ahlm tryggt» Andra försäkringar Svenska kyrkan har även andra försäkringar som ökar tryggheten för de anställda.» Om du blir sjuk AGS-KL är en sjukförsäkring. Den ger cirka 10 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten vid sjukdom från dag 90 till dag 360. Vid fortsatt sjukdom, och om Försäkringskassan beviljar sjukersättning, garanterar försäkringen en månadsersättning. Försäkras av AFA.» Olycksfall i jobbet TFA-KL är en trygghetsförsäkring vid olycksfall, skada eller sjukdom i arbetet liksom olycksfall på väg till och från jobbet. Försäkringen ersätter kostnader och inkomstbortfall. Försäkras av AFA. Våra försäkringar Kyrkans Pensionskassa har olika typer av försäkringar; avgiftsbestämd tjänstepension, förmånsbestämd tjänstepension och efterlevandepension. Här beskriver vi dem översiktligt.» Trygghet för familjen TGL-KL är en tjänstegrupplivförsäkring när en anställd avlider. Efterlevande får ett engångsbelopp. Beloppet beror på den anställdes ålder och familjens storlek. Försäkras av KPA. Avgiftsbestämd tjänstepension Anställda inom Svenska kyrkan har en tjänstepension som betalas av arbetsgivaren. Årligen avsätts 4,5 procent av din lön. Pengarna betalas till Kyrkans pensionskassa som förvaltar kapitalet. Premien börjar betalas när du har fyllt 21 år och fortsätter under hela anställningstiden. Sjukdom, föräldraledighet, militär repetitionsutbildning eller ledig tid för fackligt uppdrag påverkar inte premien utan den betalas som vanligt. I den avgiftsbestämda tjänstepensionen finns ett valfritt återbetalningsskydd som innebär att tjänstepensionen betalas ut till anhöriga om du avlider. För att få återbetalningsskydd måste du göra ett val. Blankett för detta finns på vår webbplats. Återbetalningsskydd eller inte det är upp till dig att avgöra. Sista tillfället att ändra är i samband med att du ansöker om pension. Beslutet går därefter inte att ändra. Din tjänstepension minskar med cirka tio procent om du väljer återbetalningsskydd. Förmånsbestämd tjänstepension Anställda som tjänar över taket för allmän pension kan ha rätt till förmånsbestämd tjänstepension. Arbetsgivaren utlovar en pensionsförmån för lönen som överstiger taket, det vill säga kronor per månad för För att få full förmånsbestämd tjänstepension måste du arbeta minst 30 år. Den förmånsbestämda tjänste pensionen tjänas in från det år du som anställd fyllt Läs mer om din tjänstepension på: 4,5 procent Så mycket av din årslön sätts av till tjänstepensionen. 28 år tills du fyller 65 år. En förmånsbestämd försäkring innebär att arbetsgivaren utlovar en förmån i förhållande till lön och anställningstid. Efterlevandepension Om du avlider kan din familj ha rätt till efterlevandepension. Med familj räknas make/maka eller sambo i vissa fall och dina barn. Efterlevandepensionen betalas ut av Kyrkans pensionskassa under fem års tid till vuxen efterlevande med 15 procent av din inkomst. Till barnen utbetalas 10 procent av inkomsten upp till 18 års ålder eller tills att de slutar gymnasiet. Om du blir uppsagd Kyrkans Trygghetsråd träder in när anställda sägs upp på grund av arbetsbrist. avtalet ger rätt till åtgärder för ett nytt jobb. Det ger också ersättning vid arbetslöshet eller vid nytt jobb med lägre lön. Försäkras av Kyrkans Trygghetsråd. Vill du veta mer om dina försäkringar?

6 6 information Kapitalförvaltning Så hanteras dina Alla anställda i Svenska kyrkan har en avgiftsbestämd tjänstepension som förmån e nligt kollektivavtal. Den innebär att utöver lönen betalar arbetsgivaren en pensionspremie till Kyrkans pensionskassa. Premien är 4,5 procent på din pensionsgrundade lön. 1 DIN LÖN RAPPORTERAR BERÄKNAR FAKTURERAR PLACERAR Arbetsgivaren betalar lön till dig. Arbetsgivaren rapporterar din pensions grundande lön årligen till oss. Vi beräknar utifrån rapporteringen hur stor premie som arbetsgivaren ska betala för dig utifrån din pensionsgrundande årslön. Exempel: månadslön kr = kr/ månad eller kr/år. Vi fakturerar arbetsgivarna och får då in premier för alla anställda. Pengarna placeras och ditt pensionskapital byggs upp. I normalfallet är kapitalet mellan och kronor vid pensioneringen för en anställd som jobbat i Svenska kyrkan hela sitt yrkesliv.» Kapitalförvaltningen Bland våra försäkrade finns pensionärer som får pension varje månad och anställda som har mer än 40 år kvar tills de ska få sin första pensionsutbetalning. Det gör att vi måste placera pensionskapitalet på olika sätt. En stor del av pensionskapitalet är placerat i obligationer. Kapital som ska betalas ut inom kort placeras i obligationer med kortare löptid. Kapital som ska betalas ut långt fram i tiden placeras i obligationer med längre löptid. Vi köper obligationer med låg risk som till exempel obligationer utgivna av staten eller en kommun. Det handlar även om företag, till exempel Akademiska hus som äger en stor andel av de lokaler som universitet och högskolor använder, och statliga bolaget Sveaskog som äger en stor andel av Sveriges skogar. Förutom obligationer placerar pensionskassan i andra typer av tillgångar som fastigheter och aktier. Sammantaget innebär det att pensionskassan placerar i:» Obligationer (68,8%) Stats- och kommunobligationer Obligationer utgivna av bolåneinstitut (banker) Företagsobligationer» Fastigheter (2,6 %)» Aktier och andra alternativa placeringar (28,6 %) I en på sidan 21 finns mer information om vår kapitalförvaltning.» Riktlinjer för placeringar Placeringsverksamhetens mål är att skapa god avkastning till begränsad risk. Pensionskassans placeringsriktlinjer styr hur detta mål ska uppnås. Riktlinjerna beskriver vilka placeringar som får göras, vem som beslutar i olika frågor, vilka kontroller som ska genomföras och hur rapportering ska ske till styrelsen. Pensionskassans styrelse fastställer årligen placeringsriktlinjerna. Till sin hjälp vid utformningen av dessa har styrelsen ett placeringsråd. Etiska grundprinciper Pensionskassan tillämpar samma etiska kriterier som Svenska kyrkan på nationell nivå. Kriterierna är fastställda av kyrkostyrelsen och innebär att en god förvaltare ska förvalta tillgångarna med hänsyn till såväl natur som kommande generationer. Liknande tankegångar avspeglas i olika internationella konv ent ioner och riktlinjer som strävar efter att skydda människor och miljö. detta Styr pensionskassans etiska principer:» Fokusera på ansvarsfulla bolag som arbetar aktivt med sociala frågor, miljö och affärsetik.» Söka bolag med affärsiden att ta fram produkter eller tjänster som bidrar till globala framtidsfrågor som till exempel hantering av klimat förändringarna.» Bolag som tillverkar vapen och tobak är inte investerbara.» Särskilda krav finns för investeringar som kan vara relaterade till pornografi, alkohol och spel. Foto: Mattias Ahlm

7 7 pengar äntligen pension! Värdebesked ANSÖKer Säljer 9 betalar ut Varje år får du ett värdebesked från oss som visar årets förändring av ditt pensionskapital. Du kan se hur mycket din arbetsgivare betalat in i premie och hur ditt pensionskapital förräntats under året. Du ser också kostnaden som vi tar ut för att administrera och förvalta din pension. Du har bestämt dig och ansöker om pension. Vi säljer värdepapper motsvarande den pension som ska betalas ut. Vi betalar ut din tjänstepension månadsvis och under så lång tid som du själv har valt. Anders Granberg, vd i Kyrkans pensionskassa Vi är stolta över att ha en hög etisk profil Hur förhåller sig pensionskassans placeringar etikmässigt till Svenska kyrkans? Svenska kyrkans riktlinjer är genomarbetade och tydliga när det gäller vilka typer av placeringar som accepteras. Vi har en mindre avvikelse i förhållande till Svenska kyrkans riktlinjer och det är att vi kan köpa aktieindexfonder. Eftersom aktieindexfonder ofta är KP bidrar till att företag inom miljötekniksektorn kan utvecklas menar Anders Granberg. väsentligt billigare än andra fonder ger de ofta en bättre avkastning än dyra fonder. När vi väljer indexfonder väljer vi bara de förvaltare som erbjuder etiska index med hög ambition. På detta sätt kan vi bidra till att skapa etisk reflektion och en marknad även för denna typ av investeringsprodukter. Varför investera i onoterade Alder AB? En mycket stor andel av våra investeringar sker via fonder som investerar i börsnoterade aktiebolag. Men inom miljöteknikområdet har pensionskassan valt att göra investeringar via det onoterade tillväxtkapitalbolaget Alder AB. Alder vill skapa förutsättningar för nordiska entreprenörer inom miljöteknik sektorn att utveckla sina företag snabbare än vad som är möjligt utan externt kapital från en engagerad partner. Genom Alder är vi delägare i: Nordic Water Products AB Säljer komponenter och system för rening av dricksvatten och avloppsvatten. Bo laget omsätter cirka 500 miljoner kronor. Jernforsen Har levererat biobränsleanläggningar till mer än kunder världen över. Kunderna är främst sågverk och andra träbearbetande industrier, pappers- och cellulosaindustrin samt kommuner och energiverk. Dinair Group Har utvecklat miljövänligt luftfilter av förnybara biosyntetfibrer. filtret minskar koldioxidutsläppen och reducerar energikostnaden.

8 8 information guiden» Så går du i pension Informera din arbetsgivare om när du tänker gå i pension. Om du har förmånsbestämd tjänstepension och/eller intjänad pensionsrätt meddelar du din arbetsgivare som anmäler uttag av pension till oss. Är du osäker på om du har någon av dessa för måner kan du kontrollera detta i ditt värdebesked. För att ta ut din avgiftsbestämda tjänstepension hämtar du blanketten ansökan om pension på Välj under hur många år du önskar få pensionen utbetald samt om du önskar återbetalningsskydd eller inte. Här är Kundservice som svarar på dina frågor som har med tjänstepension att göra. Från vänster Ulrika Uhlin, Maria Rivarola, Jessica Moberg, Helena Melker, Ann-Mari Strömstedt, Helena Sundin och Lizettie Palmquist. Kundservice står till tjänst Skicka in blanketten senast tre månader innan den månad du önskar få första utbetalningen. Du får bekräftelse från pensionskassan att vi tagit emot och registrerat din ansökan. Du får besked om pensionsbeloppets storlek. Normalt drar vi 30 % i skatt. Vill du ändra detta kontaktar du vår kundservice. Din pension betalas ut. Har du frågor som rör din tjänstepension slå en signal till Kund service. I ett kontorslandskap på Fredsgatan i Sundsvall arbetar sju personer med administration av tjänstepensioner och svarar anställda, arbetsgivare och pensionärer runt om i hela landet på frågor om pension. Kundservice beräknar vars och ens tjänstepension och efterlevandepension, sköter månatliga utbetalningar och fakturerar. En gång om året skickas värdebesked ut om tjänstepensionens storlek till alla som tjänstgör inom kyrkan. Då ringer telefonerna lite mer än annars. Folk i alla åldrar hör av sig. De har öppnat kuvertet och kikat på beskedet, säger Jessica Moberg, pensionsutredare på Kundservice. En fundering kan vara om kapitalet går att flytta. Det gör det inte, utan Kyrkans pensionskassa förvaltar kapitalet. För somliga anställda börjar pensionsdagen närma sig. Då blir frågor kring de ekonomiska förutsättningarna för ett tryggt pensionärsliv allt mer angelägna. Många av telefonsamtalen från äldre handlar om hur de anmäler pensionen. Andra vill veta hur stor tjänstepensionen blir. I värdebeskedet redovisas beloppet Många av samtalen från äldre handlar om hur de anmäler pensionen. med uttag från 65 års ålder. Vill de veta uttag från annan tidpunkt hjälper vi till med en förhandsberäkning. Numera finns ingen bestämd pensionsålder, men det vanligaste inom kyrkan är att anställda går vid 65 års ålder. Präster är den största yrkeskategorin som gärna fortsätter ett par år till, med rätten på sin sida. Vid 67 års ålder är anställda avgångsskyldiga, men om arbetsgivaren medger fortsatt anställning går det att skjuta upp pensioneringen ytterligare några år, säger Jessica Moberg. «Så här tar du ut allmän pension Så läser du värdebeskedet nyheter» Du väljer hur din pension betalas ut Foto: Mattias Ahlm Valet är ditt om hur lång tid du vill ha den avgiftsbestämda tjänstepensionen utbetalad på. Du kan välja mellan 5, 10 och 15 år eller livsvarig utbetalning. På webbsidan får du hjälp med att utforska värdebeskedet. Så här funkar det Gå in på Kyrkans pensionskassas webbsida under fliken Anställd. Här kan du enkelt bläddra i ett exempel som förklarar vad informationen betyder. 1 Det här är den pension som vi betalar ut till dig varje månad från 65 års ålder. Beloppet är beräknat med livsvarig utbetalning. Du kan välja om du hellre vill ha din avgiftsbestämda pension utbetald under 5, 10 eller 15 år. Om du fortsätter att arbeta inom Svenska kyrkan kommer din pension att öka varje år. 2 Här ser du hur ditt pensionskapital har förändrats under perioden. Vi redovisar inbetalningar, eventuella arvsvinster, avkastning och kostnader. Värdebesked Penny Pension Här är värdet av din tjänstepension 31 december 2012 Aktuellt värde vid livsvarig utbetalning Så här mycket pension har du tjänat in fram till och med 31 december 2012: Ålderspension Belopp kr/mån Återbetalningsskydd Intjänad pensionsrätt före 2000/ Ej möjligt att teckna Avgiftsbestämd tjänstepension * Nej Förmånsbestämd tjänstepension Ej möjligt att teckna Totalt intjänad tjänstepension Beloppen som redovisas ovan är beräknade med utgångspunkt från hittills intjänad tjänstepension och med utbetalning från och med 65 års ålder och så länge du lever. Om du vid årsskiftet fyllt 65 år är beloppen beräknade med utbetalning från och med 67 års ålder och så länge du lever. *) Specifikation: Avgiftsbestämd tjänstepension Nedan specificeras din avgiftsbestämda tjänstepension. Du har tjänat in ett pensionskapital på kronor. Det beräknas ge dig en livsvarig utbetalning enligt ovan med kronor per månad. Beloppen nedan anges i kronor. Pensionskapital kr Korrigering 0 Inbetalt belopp ** Arvsvinst Avkastning Avgifter 381 (varav avgift på inbetalt belopp - 700) (varav avgift på pensionskapitalet - 300) Avkastningsskatt 440 Pensionskapital kr **) Specifikation: Inbetalt belopp Din arbetsgivare anmäler en gång per år din pensionsgrundande lön till Kyrkans pensionskassa. Anmälan av lön görs i januari och inbetalning av premie i mars året efter inkomståret. Avser inkomstår 2011 Arbetsgivare Pensionsgrundande lön Inbetalt belopp A kyrkliga samfällighet Summa kr kr 3 Du kan själv välja om du vill ha återbetalningsskydd på din avgiftsbestämda pension. Skyddet innebär att vi betalar ut ditt pensionskapital för delat på minst 5 år till dina efterlevande när du dör. Du väljer själv vem som ska ha kapitalet. 4 Det här är den pensionsgrundande lön som din arbetsgivare rapporterat till oss för Denna lön ligger som grund för den avgift som din arbetsgivare betalar in under 2012.

9 nära inpå 9 Lär känna några av kyrkans folk Kyrkans arbetsgivare betalar premier för pensioner från det att anställda fyller 21 år tills pensioneringen. Anställda mitt i livet har annat att fundera på än hur ekonomin ser ut när det är dags att gå i pension. Svenska kyrkan gör det enkelt för dem, det finns inte så mycket att tänka på i den åldern när tjänstepensionen förvaltas av Kyrkans pensionskassa. Och som pensionär har man arbetat och tjänat in sin pension. arbetsgivare anställd pensionär När jag har för mycket i huvudet och behöver rensa går jag in i kyrkan, funderar och samlar kraft. Lennart Johansson, kanslichef i Halmstad Jag skulle kunna bli präst. Tanken kom som en chock, men som präst skulle jag få predika och agera för den allra godaste kraften. Linnéa Vikström, komminister i Hortlax Den ökar besöksstatistiken. Utan musiken skulle kyrkan vara fattigare. Henrik Cervin, pensionerad organist i Göteborg Möt tre personer som befinner sig i olika livssituationer och för vilka kyrkan spelar en stor roll.»

10 10 nära inpå Arbetsgivare Kanslichef i Halmstad Pendlar flera mil varje dag för ett lustfyllt arbete I ett gult hus mitt emot ingången till S:t Nikolai kyrka i Halmstad håller kyrkoförvaltningen till. Här basar kanslichefen Lennart Johansson. Jobbet är fantastiskt roligt. Kyrkan har ett ständigt pågående förändringsarbete och ett tillåtande arbetsklimat som jag gillar. TEXT: Ann Katrin Norling bild: fredrik petersson S krivbordet är i det närmaste täckt med pärmar och papper. Här trivs han, trygg i sig själv i händelsernas centrum. Kanske är det därför som hans medarbetare aldrig ser honom vara stressad. Lennart bejakar förändringar. Anställda med den inställningen lär behövas nu när landets 35 ekonomiska samfälligheter slopas och blir pastorat. Den nya organisationen ska vara klar Den innebär bland annat att kyrkoherden intar rollen som högsta chef i Politikerna tar besluten och jag ser till att de verkställs. pastoratet. För Lennart betyder det att han kliver ner ett pinnhål. Det gör mig inget. Jag tycker att en kyrkoherde ska vara chef i enlighet med kyrkoordningen, och jag tror att en bra kyrkoherde ska finna ett gott stöd i mig. Men viss saknad kommer han att känna när samfälligheten upphör. Den fungerar bra. Kyrkoherdarna och kyrkogårdschefen svarar för sina verksamheter medan jag svarar för förvaltningen och har en samordnande funktion. Samarbetet är gott. Lennart är ekonom och har haft kansli chefstjänsten sedan Kyrkan har 130 anställda. Hans uppdrag är att administrera personalfrågor, ekonomi och fastigheter inför kyrkonämnden. Politikerna tar besluten och jag ser till att de verkställs. Alla vet att han inte kommer på möten som är förlagda till sen onsdagseftermiddag. Då har han åkt hem. Jag hämtar min son på fritis, inget får komma emellan då. Lennart är långpendlare. Efter att ha lämnat sonen i skolan på morgnarna kör han drygt 8,5 mil, jobbar hela dagen och kör hem igen. Det blir 83 mils körning i veckan för lusten att vara på en arbetsplats med utmaningar. Samfälligheten består av de två församlingarna S:t Nikolai och Martin Luther, kyrkogårdsförvaltning med krematorium, kyrkoförvaltning samt Nissaströms konferens- och kursgård. Från sitt fönster har han utsikt mot kyrkan. Ibland lämnar han arbetsrummet och går de få stegen till kyrkan, sätter sig i en bänk och andas in lugnet och harmonin. Jag är troende på mitt vis. När jag har för mycket i huvudet och behöver rensa går jag in i kyrkan, funderar och samlar kraft. Efteråt mår jag bra. Samfälligheten har medlemmar och en tillhörighet på 63 procent. Varje år tappar den cirka en procent när medlemmar avlider. Att tro att tappet går att hämta upp är naivt anser Lennart. Kyrkan kan bara göra sitt bästa. Barnoch ungdomsverksamhet är bra. Den bästa reklamen är ryktet om att barn och ungdomar trivs. Ryktet sprider sig till föräldrar och till mor- och farföräldrar som uppskattar kyrkans arbete och betalar kyrkoavgiften. Diakonin är viktig och uppskattad. Lennart hävdar att den diakonala verksamheten är den som gör kyrkan trovärdig. Men det borde heta hjälpverksamhet istället, för folk vet inte vad ordet diakoni betyder. Intäkterna från kyrko- och begravningsavgifter drygas ut med kommunalt bidrag för fyra egna förskolor, utdelning på skogsfastigheter och finansiella placeringar. Bara en prästgård är kvar och snart säljs den också. Det händer att Lennart får frågor från personalen om tjänstepension. Dem löser han smidigt. Jag är glad att kunna lämna över sådana frågor till vår personal sekreterare Eva Svedin. Hon har bra koll. Pensionsfrågor är inget som han prioriterar högt för egen del heller. Där är jag lite vårdslös och inte lika noga som med kyrkans pengar. Villan som han och familjen bor i är hans privata pensionssparande. En bit av lönen går till amorteringar. Jag vill vara skuldfri vid 65 års ålder. Villan är min pensionsförsäkring. I april tar han ett stort steg och lämnar Halmstad för att bli kanslichef i Ängelholms församling. Resorna blir kortare och jag får mer tid för familjen. Eva kommer in och slår sig ned på hans kontor. De småpratar om att kunskapsbristen om pensioner kan vara stor. Vi borde gå en kurs om pensionsfrågor allihop, föreslår Eva. Förslaget får mycket stor respons av kanslichefen. «Bra att tänka på som arbetsgivare 1 Anmäl i tid. Anmäl uttag av intjänad pensionsrätt och förmånsbestämd tjänstepension till Kyrkans pensionskassa minst tre månader innan en anställd går i pension. Det gör du i PAUS. Rapportera rätt! Det ni rapporterar styr de anställdas pension. I normalfallet har varje anställd endast en anställning. Ofta får vi felaktig rapportering med parallella anställningar. Det kan påverka den anställdes rätt till förmånsbestämd pension. 2 3 Prata om pension vid utvecklingssamtalet! Särskilt viktigt är det för de som fyllt 60 år. Från 61 års ålder kan den anställde välja att gå i pension och det finns ingen fast pensionsålder.

11 11 FAKTA» Lennart Johansson Ålder: 46 år Familj: Hustrun Marie, sonen Philip, 9 år, bonusbarnen Mattias 23 år och Marcus, 25 år, katterna Agnes och Malte Bor: Villa i skånska Perstorp. Gör: Kanslichef i Halmstads kyrkliga samfällighet Intressen: Sport av alla slag (Helsingborgs IF i fotboll), umgås med familjen Kyrkans pensionskassa svarar» Vanliga frågor från arbetsgivare Vad är PAUS? PAUS är det IT-system som administrerar kyrkans tjänstepensioner. Hur får jag inloggningsuppgifter till PAUS? Behörigheten delas ut av den hos er som är behörigansvarig till kyrkans gemensamma IT-plattform. Hur kan jag kontrollera fakturan för en förmånsbestämd tjänstepension? Kontrollera de rapporterade anställningsuppgifterna i PAUS. Om något verkar vara fel kontaktar ni vår Kundservice. Finns det en lägsta gräns för när vi ska betala en pensionspremie? En premie som understiger 100 kronor ska inte betalas ut. En premie som överstiger 100 kronor men understiger 546 kronor ska ni betala direkt till den anställde. Tillsammans med fakturan med 2012 års avstämning bifogar vi en förteckning på dem som ni ska betala premierna direkt till. Utbetalningen ska göras under första halvåret 2013.

12 12 nära inpå Anställd Komminister i Hortlax Prästen Linnéa vill jobba för det goda samhället Linnéa Vikström ville hitta jobbet där hon kunde rädda världen från orättvisor. Kanske skulle hon bli vänsterpolitiker eller undersköterska? prästyrket fanns inte i hennes föreställningsvärld. I dag är hon komminister i Hortlax församling med drygt invånare och kan jobba för det goda samhället på bred front. Jag trivs så bra, säger hon. TEXT: Ann Katrin Norling bild: markus Tiburzi H ortlax, där Linnéa jobbar som ungdomspräst, ligger i Norrbotten knappt en mil söder om Piteå längs E4:an. Närmaste kollegor är kyrkoherden samt två präster som är anställda av kyrkans missionsrörelse, EFS, Evangeliska Fosterlandsstiftelsen. Församlingen har en kyrka, ett kapell, sex bönhus och två församlingsgårdar. Hortlax har länge varit en from bygd, men omvärldsanalysen som församlingen lät göra 2010 visar att kyrkan Jag borde tänka på ekonomin, men de tankarna är inte mest prioriterade nu. inte längre har samma betydelse som förr. Varje by som har en egen EFS-förening har också ett bönhus. Linnéa tjänstgör oftast i kyrkan men leder ibland gudstjänster i bönhusen. Samarbetet mellan prästerna är gott. På söndagarna sitter gudstjänstbesökare i bänkarna. Linnéa lägger sig vinn om att hennes predikan ska ha anknytning till världen av i dag med utgångspunkt från bibelns texter. Årets höjdpunkt är skärtorsdagen. Den kvällen är vår mest välbesökta gudstjänst. I en av församlingsgårdarna ligger pastorsexpeditionen och där har hon sitt kontor. Linnéa kom till Hortlax i januari Drivkraften i jobbet är att fler ska få upptäcka vem Gud är. Att inte tro på Gud är otänkbart för mig. Bibeln är ett kärleksbrev till människorna, men bör tolkas genom det Jesus sa och gjorde. Relationen till Gud bär oss hela livet i möten med människor och världen. Kyrkan är en naturlig plats för Linnéa som växte upp i Luleå i ett kristet hem. Hon var livligt engagerad som ideell ungdomsledare. I tonåren tänkte hon ofta på sin framtid. Prästyrket var inget hon funderade på. Präster var för henne auktoritära medelålders män. Linnéa minns en kväll vid köksbordet. Jag ville hitta yrket där jag får möta människor och arbeta för sociala och ekonomiska rättvisor. Mamma och jag ältade förslag men inget hade både och, inte ens jobbet som dramapedagog för ungdomar. Linnéa reste sig för att diska ur tekoppen. Vid diskbänken slog det henne. Jag skulle kunna bli präst. Tanken kom som en chock, men som präst skulle jag få predika och agera för den allra godaste kraften. Jag skulle få jobba i Svenska kyrkan vars möjligheter att påverka strukturer är stora både nationellt och internationellt. Linnéa läste teologi på Johannelunds teologiska högskola som drivs av EFS. Efter tre års studier började det ta emot. Jag kände mig inskränkt och levde som i en kristen bubbla av studier, grubblerier och diskussioner. Linnéa åkte till Frankrike, där hon tidigare hade läst franska på universitetet, och blev volontär i en församling med fokus på ungdomsarbete. Ett år senare var hon tillbaka på skolan, helt säker på att prästyrket var rätt. Året som pastorsadjunkt tillbringade hon i Piteå stadsförsamling. För tre år sedan fick hon och sambon en son och efter föräldraledigheten påbörjade hon en projektanställning i Hortlax som övergått i en tillsvidareanställning. Linnéa värnar om ungdomars välmående och trivs i umgänget med dem. Den egna tonårstiden är i starkt minne då känslor och tankar pendlade upp och ner samtidigt som självbilden växte fram. Hon ansvarar för konfirmandundervisningen och i maj konfirmeras 25 tonåringar. Hon är med och driver öppet hus för ungdomar i samarbete med Piteå kommun. För småbarnsföräldrar finns öppen förskola som uppskattas av alla, såväl troende som icke troende. Linnéa är mitt i livet med yrkesarbete och småbarn. Pensionärslivet ligger evigheter långt fram i tiden. Jag borde tänka på ekonomin, men de tankarna är inte mest prioriterade nu. Några ambitioner att göra karriär har hon inte. Jag är för mycket av en kreativ känslomänniska utan stenkoll på papper. «Bra att tänka på som anställd 1 Familjen. Se över ditt efterlevandeskydd om du gifter dig, blir sambo eller får barn. Inkomst. Ju högre inkomsten är och ju längre man arbetar desto högre blir summan som man ska leva på resten av livet. 2 3 Totalkoll. Ta ett helhetsgrepp över din ekonomi. Ibland kan det vara lika bra att amortera på huset som att ta en privat pensionsförsäkring.

13 13 FAKTA» Linnéa Vikström Ålder: 30 år Familj: Sambo och treårig son Bor: Villa i Piteå Intressen: Musik, fika med kompisar, böcker Gör: Komminister i församlingen Hortlax utanför Piteå Kyrkans Pensionskassa svarar» Vanliga frågor från anställda Påverkas tjänstepensionen vid föräldraledighet eller vård av barn? Nej, din arbetsgivare fortsätter betala in till din pension så länge du är ledig enligt föräldraledighetslagen. Hur mycket får jag i pension? Varje år får du ett värdebesked från Kyrkans pensionskassa där du hittar uppgifter om din tjänstepension. För att få en totalbild av din kommande pension kan du gå in på Hur är min familj skyddad om jag dör? Svenska kyrkan har ett efterlevandeskydd för anställda. Om du avlider kan din familj ha rätt till pension som betalas ut av Kyrkans pensionskassa. Om du har valt återbetalningsskydd får dina efterlevande även ditt avgiftsbestämda pensionskapital.

14 14 nära inpå Pensionär Organisten i Göteborg Musikern Henrik visslar sig igenom livet Vad säger Bibeln om musiken? Den frågan funderade Henrik Cervin på och började söka efter svaret. Resultatet av sökandet blev så intressant att han delar med sig till andra genom att hålla föredrag. TEXT: Ann Katrin Norling bild: fredrik petersson Det var som att dra upp en rullgardin. Jag förstod att livet skulle bli underbart om jag spelade orgel. H enrik Cervin har tid att gräva efter fakta och hålla föredrag. Han är sedan 2000 pensionerad från tjänsten som domkyrkoorganist i Göteborg och rår över sin tid. I över 50 år har han varit musiker inom Svenska kyrkan och älskar när fingrarna får svepa över manualernas tangenter och bli till mäktiga toner. Han vet hur stor betydelse musiken har. Den ökar besöksstatistiken. Utan musiken skulle kyrkan vara fattigare. Musik fördjupar stämningen vid en begravning och förstärker glädjen vid bröllop och dop. Det tog honom två och ett halvt år att läsa Bibeln från pärm till pärm i sökandet efter konkreta svar på sin fråga. Jag noterade alla ställen som har med musik att göra och kan konstatera att den i alla sammanhang är väsentlig. Redan i första Moseboken, fjärde kapitlet, uppstår ljuv musik från lyra och flöjt. Och vid planeringen av Jerusalems tempel slog konung David fast att musik av klass skulle ha en framträdande plats. Henrik hörs fortfarande vissla i domkyrkan. Han har fått behålla nycklarna, kommer och går som han vill och tar det som blir över när kyrkomusikerna behöver ett par extra händer. Visslandet har inte alltid fallit i god jord. Jag har sett sura ansikten och folk har frågat om jag får göra så. Det får jag. I Bibeln står att Herren visslade. För mig är den som visslar avspänd och harmonisk. Han tyckte att han kom till en plöjd fåra av musikalisk verksamhet med körer och liturgi när han tillträdde 1979 som domkyrkoorganist. Under hans ledning breddades den musikaliska fåran ytterligare med konserter, körskola, lunchmusik med musikstuderande för att nämna något. Han var också Domkapitlets sakkunnige och rådgivare i musikaliska frågor, fackligt aktiv och lärare på Musikhögskolan i Göteborg. Många har säkert hört radiokonserter med Henrik vid kyrkorgeln. Han får ofta frågan om en kyrkoorganist ska vara troende. Det måste man nödvändigtvis inte vara, men det är en fördel. Henrik är född i en prästsläkt med rötterna i Halland och kom bokstavligen till världen på prästgården i Årstad. Han var 14 år när kantorn erbjöd sig att lära honom spela orgel. Först sa jag nej men ångrade mig och gick upp till orgeln. Det första korta stycket, ett koralförspel av Albert Runbäck, blev en oförglömlig upplevelse. Det var som att dra upp en rullgardin. Jag förstod att livet skulle bli underbart om jag spelade orgel. Henrik studerade på Kungliga musikhögskolan i Stockholm och kom ut som kyrkomusiker och musiklärare. Han tjänstgjorde i Kungsbacka och Falkenberg, gifte sig och fick två barn. Musik är lycka, men den allra största lyckan är familjen. Den är grunden till ett bra liv i alla avseenden. Året efter att familjen flyttat till Göteborg avled hustrun efter kort tids sjukdom. Han blev ensam med två små barn. Jag tittade på den tomma stolen vid matbordet. Sedan föll blicken på barnen, och jag såg det friska. Det var dem jag skulle satsa på, inte den tomma stolen. Det viktigaste av allt var att hålla ihop familjen. Med Guds, barnens och andra människors hjälp gick det bra. Livet som pensionär är behagligt. Inte en dag har han saknat det gamla livet. Pensionen går in på kontot varje månad. Jag har mycket glädje av pensionskassan. Några stora ansträngningar inför pensioneringen gjorde han inte. Alla eventualiteter redde ut sig ändå. Jag lyfte inte ett finger utan litade helt och hållet på andra. Varje dag är innehållsrik med lunch i vänners lag, repetitioner hemma vid den digitala orgeln och pianot, en egen andaktsstund i fåtöljen. Han driver konsertverksamhet i en trio, vikarierar i andra kyrkor, håller föredrag, är ledamot i Kyrkosångens vänner och cyklar. Han älskar att cykla. Henrik är en välkommen organist i Sankt Olofs Kapell i Tylösand utanför Halmstad. Sedan 30 år tillbaka tillbringar han flera veckor i sommarkyrkan och bor i en personalbostad några gångsteg därifrån. Ett av mina barnbarn kallar det för farfars sommarställe. «Bra att tänka på inför pensionering 1 Stenkoll. Ta ett helhetsgrepp och se över din privatekonomi. Utbetalning. Fundera noga på hur lång tid du vill ha din avgiftsbestämda tjänstepension utbetalad. 2 3 Övrig pension. Kom ihåg att anmäla till pensionsmyndigheten när du vill ta ut den allmänna pensionen. Har du andra pensioner måste du meddela berört pensionbolag när du vill börja ta ut din pension.

15 15 FAKTA» Henrik Cervin Ålder: 78 år Bor: Lägenhet i Göteborg Familj: Barnen Johan, 45 år, Helena, 39 år, barnbarnen Emilia och Jakob Intresse: Beställa orgelverk av unga tonsättare och spela dem, ge konserter till förmån för Göteborgs stadsmission, skaffa en orgel till Åh stiftsgård Kyrkans Pensionskassa svarar» Vanliga frågor från pensionärer Kan jag påverka skatten som dras från tjänstepensionen? Kyrkans pensionskassa drar 30 procent i skatt på utbetalda pensioner. Ta kontakt med Kundservice som hjälper dig om du vill ändra skattesatsen. Hur meddelar jag vilket kontonummer min tjänstepension ska betalas ut till? Pensionskassan anlitar Nordea som utbetalningsbank. Till dem som inte har Nordea som sin bank betalas pensionen första gången ut via utbetalningskort. Försändelsen innehåller en blankett där du kan lämna uppgifter om bank och konto som pensionen ska utbetalas till. När i månaden betalas pensionen ut? Pensionen betalas ut den 18:e varje månad. Infaller dagen på en helg betalas pensionen ut närmast föregående vardag.

16 16 styrelsen Möt styrelsen i pensionskassan Styrelsen i Kyrkans pensionskassa har förtroendet att på bästa sätt tillgodose våra målgruppers intressen. Den träffas normalt mellan fem och sju gånger om året. Arbetsutskottet träffas minst tio gånger om året för att förbereda frågorna som tas upp på styrelsens sammanträden. foto: christian gustavsson Suppleanter i styrelsen» Ola Carnelid Född: 1949 Gör: Ombudsman i Lärarförbundet Utsedd av: Densamma Invald: 1999 Anne-Marie Hansson Född: 1946 Gör: Enhetschef i Trelleborgs kommun, styrelseledamot i Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation Utsedd av: Densamma Invald: 2009 Lars Fischer Född: 1962 Gör: Ombudsman i Kommunal Utsedd av: Densamma Invald: Christina Rogestam ordförande Född: 1943 Gör: Styrelseordförande i Fastighetsbolaget Balder och Göteborgs kyrkliga stadsmission Utsedd av: Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation Invald: Inger Hjärtström Vice ordförande Född: 1957 Gör: Ombudsman Utsedd av: Kommunal Invald: kai Bengtsson Född: 1944 Gör: 1:e vice ordförande i Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation Utsedd av: Densamma Invald: Kurt Blomqvist Född: 1956 Gör: Ombudsman utsedd av Vision Invald: Christer Edvinson Född: 1952 Gör: Kyrkoherde Utsedd av: Kyrkans Akademikerförbund Invald: Karin Israelsson Foto: Mattias Ahlm Född: 1941 Gör: 2:e vice ordförande i Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation Utsedd av: Densamma Invald: 2005 Frånvarande vid fotograferingen. Harald Mårtensson Född: 1944 Gör: Konsult och tidigare ansvarig för pensioner, social- och avtalsförsäkringar samt äldrefrågor på SACO Utsedd av: Kyrkans Akademikerförbund Invald: 1999 Sigvard Olsson Född: 1939 Gör: Styrelseledamot i Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation Utsedd av: Densamma Invald: 2011 Helén Ottosson Lovén Född: 1957 Gör: Generalsekreterare för Svenska kyrkan Utsedd av: Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation Invald: 1999 styrelsearbetet 2012» Januari Februari mars april maj juni Valde ny leverantör av administration Varje ordinarie styrelsemöte har ett tema utifrån en fastställd arbetsordning hölls sju styrelsemöten som bland annat hade dessa ärenden på dagordningen.» Revision Möte med revisorerna med fokus på revision och annan granskning. Styrelsen beslutade att ansluta pensionskassan till Carbon discloure Projekt, CDP, som är världens största databas med information om företagsutsläpp. Syftet med CDP är att påskynda det globala klimatarbetet.» Premiekostnad Årsredovisningen och flera typer av policydokument fastställdes. Styrelsen fastställde också premiekostnaden som arbetsgivaren ska betala för de anställdas efter levandeskydd och diskuterade utfallet av en årlig styrelseutvärdering.» Valfri utbetalningstid Styrelsen enades om att föreslå fullmäktige en flexiblare utbetalning av pensionen. förslaget var att de som har avgifts bestämd pension själva får välja utbetalningstid på 5, 10, 15 år eller livsvarigt. Mot bakgrund av det låga ränteläget föreslog styrelsen att garanti räntan sänks med 0,5 procent före

17 17 FAKTA» Christina Rogestam Bor: I Göteborg Familj: Maken Lennart Widing, hovpredikant Du är ordförande i Kyrkans pensionskassa. Vad är den största utmaningen under 2013? Vi byter administratör i höst från Logica till Xlent. Utmaningen ligger i att bytet ska fungera utan störningar för arbetsgivare, anställda och pensionärer. Och en ständig utmaning är att kapitalförvaltningen ska ge så bra avkastning att vi klarar våra åtaganden. Vad är du mest nöjd med när du ser tillbaka på fjolåret? Att upphandlingen av administratör gick bra. Processen med anbudsförfarande är tung och vi jobbade hårt med att specificera krav, utvärdera anbuden och förhandla med de två som slutligen återstod. Jag är nöjd med pensionskassans ekonomiska resultat trots den osäkerhet som rådde på ränte- och aktiemarknaden. Du har ett politiskt förflutet som centerpartistisk riksdagsledamot, har varit generaldirektör för Invandrarverket, chef för Göteborgs universitet och koncernchef för Akademiska Hus, för att nämna lite om din karriär. Du är ett styrelseproffs med uppdrag i flera bolag och organisationer, inte minst inom Svenska kyrkan. Vad är det som driver dig? Jag gillar att bygga upp, omorganisera och rätta upp saker. Man kan likna det vid en företagsdoktor som storstädar i en organisation. Att bygga upp pensionskassan från dess stapplande början till att bli en etablerad aktör har varit mycket stimulerande. Hur påverkas styrelsearbetet av att pensionsområdet står i fokus för utredningar och högre ställda krav? Kraven på ledamöterna har ökat. Dessa ska vara godkända av Finansinspektionen, delta i kurser och annan utbildning. Finansinspektionen begär också mycket mer rapporteringar från oss. Du har varit med sedan styrelsen bildades Vad är din ambition? Att på ett bra sätt klara av åtagandena gentemot arbetsgivare, anställda och pensionärer. Det gör vi genom att hålla så låga av gifter som möjligt för arbetsgivare och ha bra avkastning på kapitalförvaltningen. Vi vill hålla nere de administrativa kostnaderna som belastar de anställda och pensionärernas pensionskapital. «FAKTA» Inger Hjärtström Bor: I Linköping Familj: Maken Hans-Åke, dottern Linda och två barnbarn Hur har styrelsearbetet påverkats av den finansiella oron under 2012? Vi har tätare kontroller av hur placeringarna utvecklas och tar oftare ställning till om de ska flyttas eller inte. Hela tiden försöker vi hitta nya vägar och idéer för säkrare placeringar som ger bra avkastning och för diskussioner med vårt placeringsråd. Vi vill på intet sätt riskera att pengar går förlorade eftersom de är en jätteviktig del i anställdas försörjning som pensionärer. Du representerar Kommunal. Vad bidrar du med? Jag tillför kunskap, kompetens och sunt förnuft efter att ha jobbat med pensionsfrågor sedan 1980-talet. Som ombudsman i Kommunal är jag ansvarig förhandlare i frågor som rör pensionsavtal, och representerar Kommunal i flera pensionsstiftelser. Min huvudinriktning är avtalsförsäkringar och pensioner. Vem är du utanför styrelserummet? Då är jag en inbiten Linköpingsbo som veckopendlar till jobbet i Stockholm. På fritiden umgås jag helst med familjen, lagar italiensk mat och gör gärna vinresor till Italien. Vilka är dina ambitioner med styrelseuppdraget? De är högt ställda eftersom uppdraget är viktigt. Målet är att de anställda ska ha en så bra pension som möjligt den dagen de slutar arbeta. Vad är utmaningen under 2013? Samma som förra året, att på alla sätt hitta en balans mellan risktagning och avkastning. Marknaden är osäker. Att hitta så säkra placeringar som möjligt på en marknad med tvära kast är en ständig utmaning. Vi följer utvecklingen utifrån vad som händer och utifrån de placeringsriktlinjer som vi har att följa. Måste man vara troende för att ha styrelseuppdrag i Kyrkans pensionskassa? Den frågan har jag inte funderat på, eftersom jag aldrig har fått den. Jag är ingen frekvent kyrkobesökare utan går dit vid familjehögtider som barndop och kanske vid advent. «Anställda kan inte välja pensionskassa och därför är det viktigt att avkastningen är god. Ju mindre kostnader pensionskassan har desto högre blir pensionskapitalet. FAKTA» Kai Bengtsson Bor: I Floda utanför Göteborg Familj: Särbon Cornelia i Tyskland, en dotter, tre söner och fyra barnbarn Du representerar Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, SKAO, i styrelsen. Vad kan du bidra med? Jag ser mig som en länk mellan SKAO och Kyrkans pensionskassa. Om något inte fungerar hos arbetsgivarna tar jag med mig frågan till pensionskassan och vice versa. SKAO har nyligen presenterat ett förslag på nytt avtalssystem. Förslaget är ännu inte förhandlat med fackliga företrädare. Jag tycker att förslaget är jättebra. Du är civilekonom och hade varit anställd på SEB i 35 år med ansvar för frågor om familjerätt och skatterätt när du slutade. Vad hände sedan? Jag är egen företagare med rådgivning i frågor om familjerätt som bouppteckningar och testamenten. Mina intressen är kyrkliga och politiska uppdrag. Jag är moderat ledamot i kommunfullmäktige och ordförande i individnämnden. Ordförandeskapet medför ansvar för ekonomiskt bistånd och jourverksamhet i ärenden som berör människor enligt socialtjänstlagen. Sociala frågor engagerar mig. Vi ska inte glömma bort dem som inte klarar sig på egen hand. Har ni roligt på sammanträdena? Styrelsen tar uppdraget på största allvar, men är samtidigt oerhört social. Att ha roligt är en viktig del i arbetet. Vad är din ambition med Kyrkans pensionskassa? Att pensionsmedlen förvaltas bra och placeras rätt. Anställda kan inte välja pensionskassa och därför är det viktigt att avkastningen är god och att kostnaderna för administrationen är låga. Du är egen företagare, hur har du det med din egen tjänstepension? Jag har tjänstepension från SEB, och en del privata pensionsförsäkringar, den första skaffade jag redan Jag uppmuntrar mina barn att tänka på sitt pensionssparande. «juli augusti september oktober november december fullmäktige» avgifter och skatt, vilket motsvarar noll procent efter avgifter och skatt.» Färre fakturor Delårsrapporten analyserades och beslut togs om den årliga översynen av styrelsens arbetsordning. Beslut togs också om att ändra rutiner så att fakturering sker färre gånger under året. Syftet är att underlätta administrationen för arbetsgivarna.» investeringar Lönnbackens Fastigheter AB, som ägs av pensionskassan tillsammans med Alecta och AI Pension med inriktning på äldre boenden, fick ett tillskott på 150 miljoner kronor för investeringar. Fastighets bolaget kommer att ha fastigheter för 3,5 miljarder kronor när bolaget är färdig utvecklat.» Upphandling Upphandlingen av pensions- och försäkringsadministration har varit en stående punkt under Styrelsen har godkänt underlaget för upphandlingen, fastställt leverantörer som bjöds in till anbud, utvärderat de inkomna anbuden och beslutat om leverantör. Till ny leverantör valdes Xlent AB. Utser styrelsen Kyrkans pensionskassa har ett fullmäktige som företräds av arbetsgivare och fackliga organisationer. Fullmäktige utser styrelse och tar beslut om försäkringsvillkor, budget och. Sammanträde hålls en gång om året.

Så placerar vi dina pengar

Så placerar vi dina pengar KYRKANSPENSIONSKASSA.SE RESULTAT 2013 ATT FÖRVALTA PENSIONS PENGAR ÄR ETT STORT FÖRTROENDE DAG KLACKENBERG, NY STYRELSEORDFÖRANDE Så placerar vi dina pengar ALLT OM DIN TJÄNSTEPENSION SÅ GÅR DU I PENSION

Läs mer

Allt om din tjänstepension

Allt om din tjänstepension ÅRSREDOVISNING KYRKANSPENSIONSKASSA.SE RESULTAT 2014 Allt om din tjänstepension FÅ KOLL PÅ DIN PENSION SÅ GÅR DU I PENSION PLACERINGAR FÖR EN BÄTTRE VÄRLD STENVALVET VÅRT FASTIGHETSBOLAG SÅ FÖRVALTAS DINA

Läs mer

EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND NR

EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND NR Kyrkfack EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND NR 5 2014 TEMA r CARL CEDERBERG: L f r a a c a r ra LÅNEN I TID Kyrk r ck r r a AD Så kan du påverka din pension: A a ra k TEMA NR 5/14 PENSIONER VI ARBETAR

Läs mer

Kyrkfack. Dina framtida pengar. Går en diakon & en präst i pension? TEMA. Nr 5 2010

Kyrkfack. Dina framtida pengar. Går en diakon & en präst i pension? TEMA. Nr 5 2010 Kyrkfack EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND Nr 5 2010 SJUKFÖRSÄKRING Vad gör den för mig? PENSIONEN Så kan du påverka den INKOMSTFÖRSÄKRING Så räddar den din ekonomi vid arbetslöshet Går en diakon

Läs mer

D a g Ta ut din pension på bästa sätt! Annika Creutzer t l Annika Creutzer Viktiga adresser Min Pension: S P Konsumenternas Försäkringsbyrå

D a g Ta ut din pension på bästa sätt! Annika Creutzer t l Annika Creutzer Viktiga adresser Min Pension: S P Konsumenternas Försäkringsbyrå Annika Creutzer Dags att lägga pensionspusslet så tar du som kvinna ut pension på bästa sätt Av Annika Creutzer Förord Annika Creutzer 2015 Ineko AB, Stockholm 2015 ISBN 978-91-637-7764-6 Pensionerna har

Läs mer

Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID.

Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID.

Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Skandia Liv årsredovisnin

Skandia Liv årsredovisnin Skandia Liv årsredovisnin 2006 fakta om Skandia Liv Skandia Liv är Sveriges största livbolag. Vi är verksamma inom såväl privat- som tjänstepensionsområdet och förvaltar 293 miljarder kronor åt cirka 1,3

Läs mer

Pensionsrapport. viktiga frågor som påverkar pensionsområdet

Pensionsrapport. viktiga frågor som påverkar pensionsområdet Pensionsrapport 2013 viktiga frågor som påverkar pensionsområdet Det är vi som arbetat med Pensionsrapport 2013 Carina Blomberg Trygghetsekonom carina.blomberg@amf.se Fredrik Nordström Chef Affärsutveckling

Läs mer

Avtalspensionen är knuten till inkomst i anställningen.

Avtalspensionen är knuten till inkomst i anställningen. Avtalspension Fem fakta om avtalspension Alla som arbetar under kollektivavtal omfattas. Avtalspensionen bygger på kollektivavtal. Sådana avtal finns på i genomsnitt 90 procent av den svenska arbetsmarknaden.

Läs mer

Pensionsklippet! DU KAN HÖJA DIN FRAMTIDA PENSION MED 10 000 KRonor I MÅNADEN. en BILAGA från ptk 2014. När Stina blir pensionär får hon

Pensionsklippet! DU KAN HÖJA DIN FRAMTIDA PENSION MED 10 000 KRonor I MÅNADEN. en BILAGA från ptk 2014. När Stina blir pensionär får hon en BILAGA från ptk 2014 När Stina blir pensionär får hon 37 700 kronor i månaden När pelle blir pensionär får han 27 700 kronor i månaden Pensionsklippet! DU KAN HÖJA DIN FRAMTIDA PENSION MED 10 000 KRonor

Läs mer

KÅPAN PENSIONER. Information om din pensionsförsäkring. ...värd att spara. Kåpan och din pensionsförsäkring sid 2 3

KÅPAN PENSIONER. Information om din pensionsförsäkring. ...värd att spara. Kåpan och din pensionsförsäkring sid 2 3 KÅPAN PENSIONER Information om din pensionsförsäkring...värd att spara Kåpan och din pensionsförsäkring sid 2 3 Innehållet i din försäkring sid 4 5 Återbetalningsskydd och arvsvinst sid 6 7 Kapitalförvaltning

Läs mer

MAKTEN PENSION TIO FÄLLOR DU SOM KVINNA SKA UNDVIKA ÖVER DIN. Annika Creutzer. Annika Creutzer. Annika Creutzer är en av våra mest. Affärer.

MAKTEN PENSION TIO FÄLLOR DU SOM KVINNA SKA UNDVIKA ÖVER DIN. Annika Creutzer. Annika Creutzer. Annika Creutzer är en av våra mest. Affärer. TA MAKTEN ÖVER DIN PENSION TIO FÄLLOR DU SOM KVINNA SKA UNDVIKA Annika Creutzer Annika Creutzer är en av våra mest välkända privatekonomiska experter. Hon är nationalekonom, journalist och krönikör och

Läs mer

Pressens Pensionskassa

Pressens Pensionskassa Pressens Pensionskassa Årsredovisning 1999 P R E S S E N S P E N S I O N S K A S S A Innehåll Presentation av Pressens Pensionskassa 4 VD har ordet 6 Hur gick det 1999? 7 En dag på Göteborgs-Posten 8 Försäkringsrörelsen

Läs mer

ITP i egen regi. Handbok. www.pripensionsgaranti.se

ITP i egen regi. Handbok. www.pripensionsgaranti.se ITP i egen regi Handbok www.pripensionsgaranti.se Produktion: Fortunatus Finansiell Kommunikation och Information Form och original: Allendeform Skribent: Fredrik Lilieblad Foto: Guillermo Allende och

Läs mer

Pensionsrapport. viktiga frågor som påverkar pensionsområdet

Pensionsrapport. viktiga frågor som påverkar pensionsområdet Pensionsrapport 2014 viktiga frågor som påverkar pensionsområdet Det är vi som arbetat med Pensionsrapport 2014 Carina Blomberg Trygghetsekonom carina.blomberg@amf.se Johanna Sarfati Trygghetsekonomi johanna.sarfati@amf.se

Läs mer

Bli inte gammal utan kollektivavtal Din pension bit för bit. Sidan 2

Bli inte gammal utan kollektivavtal Din pension bit för bit. Sidan 2 April 2015 DET HANDLAR OM DIN SNITT ALLMÄN 12 000 Genomsnittlig pensionsgrundande inkomst var 24 900 kronor i månaden 2014. SNITT TOTAL 16 248 Kvinnor hade 13 570 kronor och män 19 463 kronor i månaden

Läs mer

TA MAKTEN ÖVER DIN PENSION

TA MAKTEN ÖVER DIN PENSION Blev det inte mer än så här? Min Pension: www.minpension.se Konsumenternas Försäkringsbyrå: www.bankforsakring.konsumenternas.se Pensionsmyndigheten: www.pensionsmyndigheten.se KPA9415 13-03 Annika Creutzer

Läs mer

vem tjänar på krångliga pensioner?

vem tjänar på krångliga pensioner? 1 vem tjänar på krångliga pensioner? Eva Adolphson, pensionsekonom Alecta Jonas Hellman, omvärldsanalytiker United Minds Innehåll Förord sid 3 1. En herrans massa papper sid 4 2. Strunta i prognosen tänk

Läs mer

A K T U E L LT F R Å N S PA R B A N K E N I E N KÖ P I N G N R 2 : 2 0 0 8

A K T U E L LT F R Å N S PA R B A N K E N I E N KÖ P I N G N R 2 : 2 0 0 8 A K T U E L LT F R Å N S PA R B A N K E N I E N KÖ P I N G N R 2 : 2 0 0 8 Finanskris eller bankkris? Rubrikens frågeställning är ytterst intressant mot bakgrund av de senaste månadernas fokusering på

Läs mer

förmåner TRYGGHET & Pionjärer inom personalförmåner Mätt varje arbetsdag, trygga räkan ingen (förmån) vara

förmåner TRYGGHET & Pionjärer inom personalförmåner Mätt varje arbetsdag, trygga räkan ingen (förmån) vara TRYGGHET & förmåner Har du gjort ditt ITPK-val? sid 4 Kollektivavtal eller inte? sid 6 Reformen som datoriserade folkhemmet sid 9 Pionjärer inom personalförmåner Det är viktigt att locka till oss och behålla

Läs mer

Alla som bor och/eller arbetar i Sverige omfattas.

Alla som bor och/eller arbetar i Sverige omfattas. Allmän pension Fem fakta om allmän pension Alla som bor och/eller arbetar i Sverige omfattas. De flesta av oss både bor och arbetar här, men det är viktigt att komma ihåg att också den som inte är bosatt

Läs mer

6186 2012.04 Foto Johnér Bildbyrå Produktion Alecta. Tjänstepension. investeringen som företagsledningen glömmer

6186 2012.04 Foto Johnér Bildbyrå Produktion Alecta. Tjänstepension. investeringen som företagsledningen glömmer 6186 2012.04 Foto Johnér Bildbyrå Produktion Alecta Tjänstepension investeringen som företagsledningen glömmer Innehåll Förord... 3 Alla tycker det är viktigt men få gör något... 4 Så här avtalas tjänstepensioner...

Läs mer

EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND NR

EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND NR Kyrkfack EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND NR 6 2014 KTR: Stöd vid arbetsbrist och ohälsa TEMA Försäkringar LENA MANGELL: Inre trygghet hänger ihop med självkänsla KYRKA vann nytt mål i AD Försäkringar

Läs mer

PENSIONS. Så kan du höja din pension med 12 000 kronor i månaden KRONOR I MÅNADEN FÅR PELLE UT NÄR HAN BLIR PENSIONÄR

PENSIONS. Så kan du höja din pension med 12 000 kronor i månaden KRONOR I MÅNADEN FÅR PELLE UT NÄR HAN BLIR PENSIONÄR EN BILAGA FRÅN PTK 2015 23 300 FÅR PELLE UT NÄR HAN BLIR ÄR 35 400 FÅR STINA UT NÄR HON BLIR ÄR LYFTET S Så kan du höja din pension med 12 000 i månaden DIN TJÄNSTE DIN TJÄNSTE är producerad av OTW Communication

Läs mer

guiden Villkor Ersättningar

guiden Villkor Ersättningar Annons Villkor Ersättningar guiden foto: david magnusson Tema: din pension Skaffa pensionskoll! Du måste inte följa råden, men ett möte med en pensions - konsult ger dig överblick över både ditt pensionskapital

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS DIN PENSION BÄSTA PENSIONEN ÄR GOD HÄLSA

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS DIN PENSION BÄSTA PENSIONEN ÄR GOD HÄLSA ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Maj 2012 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 01 DIN PENSION 3TIPS BÄSTA PENSIONEN ÄR GOD HÄLSA Annika Creutzer: Det

Läs mer

Innehåll. Siffror inom parantes avser motsvarande period föregående år om inte annat anges.

Innehåll. Siffror inom parantes avser motsvarande period föregående år om inte annat anges. Årsredovisning 2013 Innehåll Alecta året i korthet 3 Vd-ord 4 Detta är Alecta 6 Hållbarhet är en del av affären 12 Förvaltningsberättelse 15 Femårsöversikt 25 Alternativ resultaträkning 26 Förslag till

Läs mer

Fällor och fallgropar i pensionsdjungeln Maj 2008

Fällor och fallgropar i pensionsdjungeln Maj 2008 Fällor och fallgropar i pensionsdjungeln Maj 2008 Harald Mårtensson Gunnar Wetterberg Omslag: Michael Jäderlind är personalvetare och utbildad vid Stockholms universitet. Han har tidigare varit anställd

Läs mer

2001 i sammandrag. Innehåll. 2 VD kommenterar

2001 i sammandrag. Innehåll. 2 VD kommenterar Årsredovisning 2001 Innehåll 2 VD kommenterar 4 Tjänstepensionen ITP 6 Från SPP till Alecta 8 Marknad 11 Förvaltningsberättelse 17 Tioårsöversikt 18 Försäkring, service och administration 21 Sjukförsäkring,

Läs mer