Projekteringsanvisning Byggteknik FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA JUNI SIDOR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projekteringsanvisning Byggteknik FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA 23 02 JUNI 2015 23 SIDOR"

Transkript

1 Projekteringsanvisning Byggteknik FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA JUNI SIDOR

2 Innehåll Läs detta först viktig information... 2 Inledning... 3 Syfte... 3 Att tänka på... 4 Miljöbyggnad... 5 Fuktsäkerhetsprojektering... 6 Generella fuktkrav... 6 Energikrav... 7 Byggnadsutformning... 8 Undergrund, mark... 8 Grundkonstruktioner... 9 Yttertak/vind Ytterväggar Inre rumsbildande byggdelar Golv Invändiga ytskikt Huskompletteringar Rumskompletteringar Övrigt Bilaga 1 rutin för lufttäthetsprovning... 0 Senaste revidering markeras med vertikal linje i vänstermarginalen. PROJEKTERINGSANVISNING - Byggteknik -Utgåva 23 Sida 1 av 23

3 Läs detta först viktig information För att skapa bestående värden i SISAB:s fastigheter ska projekteringsanvisningarna alltid användas. SISAB:s projekteringsanvisningar är till för att klarlägga de tekniska krav som företaget ställer som komplement till myndighetskrav och branschregler vid om- och nybyggnation samt i förvaltning. PBL, BBR, EKS, AFS och AMA med RA mm gäller alltid. Vilka delar av projekteringsanvisningarna som ska ingå beror av projektets anläggningsdelar och omfattning. Detta klargörs i tillämpliga delar i varje projekt av den på SISAB:s som har projektansvar, det vill säga projektansvarig eller förvaltare. Den som har ansvar för projektet är också ansvarig för att projekteringsanvisningarna följs. Genom att använda SISAB:s projekteringsanvisningar bidrar man till att skapa värde för en långsiktig fastighetsförvaltning. För att tillsammans även kunna förbättra och utveckla ska projekten leverera avsteg och synpunkter på projekteringsanvisningarna. Använd formuläret som finns på SISAB:s hemsida för synpunkter och avsteg. Alla avsteg från projekteringsanvisningarna ska beslutas av SISAB:s projektansvarig i samråd med SISAB:s ansvarige för respektive anvisning. SISAB arbetar med ständiga förbättringar ur ett hållbarhetsperspektiv, bland annat för att minska miljöbelastningen och erbjuda stadens skolor och förskolor sunda lärmiljöer. Miljö- och fuktkrav är inarbetade i respektive anvisning. SISAB ställer också särskilda krav på miljökontroll och dokumentation av byggprodukter, vilket hanteras med hjälp av Byggvarubedömningen (BVB). Använd den manual som finns på SISAB:s hemsida. Avstegsprocessen gäller även avsteg från BVB. Samråd sker då med SISAB:s hållbarhetskoordinator. Vid nyproduktion ska byggnaderna miljöcertifieras, i systemet Miljöbyggnad, nivå Silver. SISAB:s projekteringsanvisningar gäller parallellt med miljöbyggnads krav. I de fall SISAB ställer högre eller andra krav än systemet Miljöbyggnad är det SISAB:s krav som gäller. Hållbarhets-, utvecklings- och kommunikationsavdelningen är ansvarig för att SISAB:s projekteringsanvisningar utvärderas och uppdateras. PROJEKTERINGSANVISNING - Byggteknik -Utgåva 23 Sida 2 av 23

4 Inledning Vi ser och tror på en utveckling där alla anställda på SISAB, såväl som externa samarbetspartners, arbetar utifrån SISAB:s gemensamma värdegrunder. Dessa är, engagemang, affärsmässighet och ansvar. Vår ambition är vidare att de beslut vi fattar om förändringar av våra fastigheter ska utgå ifrån investeringarnas livstidskostnader. Projekteringsanvisningar BYGGTEKNIK gäller vid ny-, om- och tillbyggnader. Utföranden som anges gäller i första hand ny- och tillbyggnad. Vid ombyggnad får det inom projektgruppen i varje specifikt fall avgöras i vilken utsträckning det är ekonomiskt och praktiskt försvarbart att förändra berörda byggnadsdelar såsom om det vore nybyggnad. Avgörandet beror naturligtvis också på om- och tillbyggnadens omfattning. SISAB har som ett komplement till dessa projekteringsanvisningar utarbetat referenser. Dessa innehåller förslag på goda lösningar som fungerat väl i tidigare projekt. I varje projekt kan beslut att en referens ska anta status som anvisning tas. Ansvarig för denna projekteringsanvisning Byggteknik är Tero Danska Kontaktuppgifter, se nedan. Syfte Det övergripande syftet med dessa projekteringsanvisningar är att alla de barn och vuxna som är våra hyresgäster ska kunna vistas och verka i sunda och trygga miljöer. Fuktrelaterade skador och inomhusmiljöproblem leder i många fall till olägenheter för hyresgäster och till stora åtgärdskostnader. För att minimera risken för den typen av problem i skolor och förskolor som byggs idag ska alla nya byggnader som SISAB uppför vara fria från riskkonstruktioner och skadlig fukt samt ha robusta konstruktioner bestående av material utan negativ miljö- och hälsopåverkan. Dessa projekteringsanvisningar ska, tillsammans med rumsanvisningarna och Miljö- och fuktspåret i SISAB:s Projektstyrningsmaterial, ses som viktiga verktyg för att nå det målet. Ytterligare syften med projekteringsanvisningarna är att SISAB ska erhålla flexibla byggnader med små energi- och underhållsbehov. PROJEKTERINGSANVISNING - Byggteknik -Utgåva 23 Sida 3 av 23

5 Att tänka på Nedanstående ska alltid beaktas vid ny-, om- och tillbyggnad. Inför en om- eller tillbyggnad bör befintlig byggnad alltid inventeras i syfte att fastställa ev. förekomst av fuktrelaterade skador och miljö- och hälsofarliga material i byggnaden. I utrednings-, förslagshandlings- och projekteringsskedena ska konsulten vid ett särskilt samråd redovisa valda tekniska lösningar för SISAB:s byggnadstekniske specialist (tillika anvisningsansvarig). Konsulten kallar till möte och för anteckningar. I miljö, fukt och energispåret i SISAB:s Projektstyrningsmaterial finns verktyg för fuktsäkerhet, miljö och energiarbetet under projekterings- och byggprocessen. Projekteringsanvisningarna ska alltid läsas tillsammans med Rumsanvisningar för Skola eller Förskola. Vid frågor eller funderingar finns anvisningsansvarig till hjälp. Kontaktuppgifter Namn: Tero Danska E-post: Telefon: PROJEKTERINGSANVISNING - Byggteknik -Utgåva 23 Sida 4 av 23

6 Miljöbyggnad SISAB certifierar all nyproduktion enligt Sweden Green Building Council:s system Miljöbyggnad, totalbetyg SILVER. I vissa fall innebär Miljöbyggnads kriterier nya eller högre krav jämfört med SISAB:s anvisningar. T ex kan det ställas särskilda krav på beräkning och uppföljning. Kraven beror på vilken nivå (BRONS, SILVER, GULD) som valts för respektive indikator och vilken kriterieversion man arbetar med. Mer information om Miljöbyggnads kriterier och indikatorer finns på SGBC:s hemsida. Den indikator i Miljöbyggnad som främst påverkar byggprojekteringen är indikator 2 Värmeeffektbehov 3: Solvärmelast 6: Radonhalt 9: Fuktsäkerhet 10: Termiskt klimat vinter 11: Termiskt klimat sommar 12: Dagsljus 14: Dokumentation av byggvaror 15: Utfasning av farliga ämnen SISAB:s betygsverktyg anger indikatorbetyg SILVER för denna indikator. Se även SISAB:s referens Miljöbyggnad på SISAB. PROJEKTERINGSANVISNING - Byggteknik -Utgåva 23 Sida 5 av 23

7 Fuktsäkerhetsprojektering För att säkerställa fuktsäkra byggnader kräver SISAB att både föreskrifter och allmänna råd i BBR avsnitt 6:1, 6:2 6:5 och 6:9 följs i alla projekt. Fuktsäkerhetsprojektering ska alltid utföras i SISAB:s projekt. SISAB:s rutin för fuktsäkerhetsprojektering finns som en aktivitet under miljö- och fuktspåret i Projektstyrningsmaterialet. SISAB:s grundkrav avseende fukt finns under respektive rubrik nedan för de olika byggnadsdelarna och under rubriken Generella fuktkrav nedan. Generella fuktkrav Fuktnivåer Vid läggning av mattor, lim och/eller spackel på betongunderlag får betongen hålla högst 85 % relativ fuktighet inklusive pålägg för mätosäkerhet på karaktäristiskt mätdjup i betongunderlaget. Anger materialleverantören lägre fuktnivå för läggning gäller materialleverantörens uppgift.om det kritiska fukttillståndet för ett material inte är väl undersökt och dokumenterat ska en RF på 75 % användas som kritiskt fukttillstånd. Se även Svenskt Träs skrift Hantera virket rätt. Fuktmätning ska utföras enligt RBKs manual för fuktmätning i betong samt utav en RBK auktoriserad fuktkontrollant. Klimatförutsättningar i byggnaden som beräkningen bygger på ( temperatur och RF i luft) ska säkerställas på byggarbetsplatsen. Leveransfuktkvot i virke ska vara <16 % (motsvarar relativ fuktighet på 75 %). Virke som byggs in i konstruktioner får inte ha fuktkvot överstigande 16 %. Kraven innebär att byggnad och byggmaterial ska väderskyddas under hela byggtiden. Vilken typ av väderskydd som krävs ska utredas i varje enskilt projekt som en del av fuktsäkerhetsprojekteringen. Tält som väderskydd ska alltid övervägas. Tält ska dimensioneras i projekteringen. Råd: Se väglednings-pm från Arbetsmiljöverket (Dnr: CTB 2004/34762, dat ) samt RA Hus 11 kap. BCS.11. Slutliga jämviktsfukttillstånd för byggnadens konstruktionsdelar på lång sikt ska beräknas. Materialen i konstruktionsdelarna får på kort såväl som lång sikt aldrig utsättas för fuktnivåer över kritiskt fukttillstånd. PROJEKTERINGSANVISNING - Byggteknik -Utgåva 23 Sida 6 av 23

8 Lufttäthet En byggnads luftläckage får vid ny- och tillbyggnad inte överstiga 0,30 l/s, m² omslutande area vid +/- 50 Pa tryckdifferens. Lufttäthetsprovning ska utföras vid all ny- och tillbyggnad. Provningen ska utföras enligt senaste versionen av SS-EN I samband med lufttäthetsprovningen ska luftläckageundersökning utföras. Råd: För att säkerställa att god lufttäthet uppnås bör metoden ByggaL användas i samtliga skeden av byggprocessen. Se Rutin för lufttäthetsprovning och läckagesökning återfinns i bilaga 1. Vindsbjälklag och ytterväggar uppbyggda av regelverk ska förses med luft- och ångtät samt åldringsbeständig folie eller duk avsedd för ändamålet. Ångspärren ska vara indragen, se avsnitt 9.1. Vådskarvar ska vara tejpade och klämda mot regelverket med lister eller reglar. Tejp ska vara åldersbeständig och avsedd för ändamålet. Stor omsorg ska läggas på ångspärrens täthet i takvinklar, hörn, genomföringar etc. Lämpligen används färdiga hörn och stosar som är kompatibla med vald ångspärr. Att kravet på ångspärrens täthet beaktats ska klart framgå av projekteringshandlingarna oavsett entreprenadform. Råd: För att säkerställa god kompetens vad avser lufttäthetsprovning anlita gärna en diplomerad lufttäthetsprovare Samtliga kanaler som dras vertikalt genom vindsbjälklaget ska enskilt vara försedda med stosar/manschetter för att säkerställa tätheten genom bjälklaget. Energikrav Energikrav i övrigt anges i anvisning för energiberäkning. Vid ombyggnad och underhåll ska värmegenomgångskoefficienter (Ui) för omslutande byggnadsdelar (Aom) enligt tabell 1 nedan vara minimivärden. Tabell 1. Minimivärden för högsta värmegenomgångskoefficienter för olika byggnadsdelar vid ombyggnad och underhåll. Byggnadsdel U i (W/m 2,K) Tak 0,10 Vägg 0,12 Golv 0,11 Fönster 1,0 Dörr 1,0 PROJEKTERINGSANVISNING - Byggteknik -Utgåva 23 Sida 7 av 23

9 Byggnadsutformning Enkel byggnadsutformning ska eftersträvas. Vinklar och vrår liksom indragna entréer ska undvikas. En väl sammanhållen byggnadsform önskar SISAB av flera skäl såsom energihushållning, minimering av vandaliseringsrisker och att inte skapa undanskymda vrår som kan öka risken för mobbing. En enkel och väl sammanhållen form på byggnaden kan minska byggnadens omgivande area i för hållande till byggnadsvolymen, vilket också ökar möjligheterna att åstadkomma så lufttät byggnad som möjligt, en faktor som har stor betydelse för energihushållningen. Vid arbetet med energioptimering ska konsekvenserna vad gäller fukt i byggkonstruktionen utredas. Fuktsäkerhetsarbetet ligger som en aktivitet under miljö- och fuktspåret i SISAB:s projektstyrningsmaterial. En byggnads terrasser får inte utföras av brännbara material. Större föremål av brännbart material, t.ex. förråd, lekstugor, förvaringslådor, större lekredskap och vintersandlådor får ej placeras närmare byggnad än 6 m. (Försäkringskrav)På enplansbyggnader ska fasader (inkl. isolering) utföras i obrännbara material. Detta gäller även takfötters undersida (försäkringskrav). Flerplansbyggnad ska på bottenvåning förses med obrännbar fasad (försäkringskrav). Utrymning Beträffande utrymning vid brand, se SISAB:s Projekteringsanvisning Brand. Undergrund, mark Dräneringsledning ska vara av styva PE-rör med minsta invändig diameter av 100 mm. Ledningen placeras med vattengångens högsta punkt i nivå med underkant på dräneringslagrets lägsta punkt. Kringfyllning ska utföras med minimum 200 mm makadam. Under ledningen ska minimum 50 mm makadam finnas. Kringfyllnaden ska åtskiljas gentemot återfyllnadsmaterialet och schaktbotten med fiberduk (geotextil). PROJEKTERINGSANVISNING - Byggteknik -Utgåva 23 Sida 8 av 23

10 Dräneringsledning ska inte förses med spolrör eller inspektionsbrunn. Grundkonstruktioner Allmänt I förskolor ska yttemperaturen på golv under vistelsezonen aldrig underskrida +20ºC i utrymmen där barn vistas stadigvarande. Temperaturen i varmgrunder samt betongplattors isolering måste dimensioneras med hänsyn till detta krav. Radon Vid nyproduktion ska marken ses som högradonmark och grundkonstruktionen utföras radonsäker. För definition av vistelsezon, se BBR 6:412. Beräkning av yttemperaturer på golv under vistelsezon vid DVUT bör alltid utföras. Vid Om och tillbyggnader bedöms risken för radonspridning vid nya genomföringar i bjälklag och nyinstallation. Detta gäller kulvertsystem, VVS och El som ansluter mot källar/outgrävda utrymmen. Alla genomföringar ska utföras radonsäkra dvs enbart brandtätning är inte i alla fall en tillräcklig åtgärd. Krypgrunder Vid ombyggnad: Se SISAB referens om Undertrycksventilerade krypgrunder. Platta på mark Grundläggning med betongplatta på mark ska alltid fuktsäkerhetsprojekteras. Uttorkningsberäkningar ska utföras för att verifiera vald betongkvalité med avseende på uttorkning och krav på RF vid golvläggning. Risk för tjällyftning under välisolerade grundkonstruktioner ska alltid beaktas. Vid grundläggning med platta på mark och källargolv ska, med vissa undantag, betongplattan förses med underliggande fuktspärr mot markfukt. Se undantag nedan. Exempel på undantag fuktspärr under betongplatta på mark : Där betongplattan på mark ska förses med tätskikt under golvplattor av sten eller keramik (klinkerplattor, granitkeramik etc.) ska fuktsäkerhetsprojektering utföras. Fukttransport- och fuktjämviktsberäkningar ska utföras och redovisas. Fixet /sättbruket under golvplattorna på golv som kommer att vattenbegjutas ska PROJEKTERINGSANVISNING - Byggteknik -Utgåva 23 Sida 9 av 23

11 dimensioneringsmässigt sättas till 100 % relativ fuktighet om inte annat är uppenbart. Värmeisoleringsskiktet närmast under ska av akustiska skäl bestå av minst 50 mm stenullsisolering dimensionerad för avsedd belastning. Se även akustikanvisning förskola och skola. Befintliga byggnader grundlagda med betongplatta på mark som saknar underliggande fuktspärr och/eller isolering får inte beläggas med plastmatta eller annan fuktkänslig golvbeläggning utan att särskilda åtgärder vidtas(fuktsäkerhetsprojektering). Källarväggar Motfylld källarvägg ska utvändigt förses med dränerande isoleringsskivor med en tjocklek av minimum 200 mm. Dessa isolerskivor ska skyddas mot återfyllnadsmaterialet med geotextilduk. Återfyllnad ska utföras med makadam. Detta oavsett vad monterings-anvisningen för isolerskivorna anger. Ytterväggar ska utföras med betong- eller stensockel. Yttertak/vind Yttre klimatskärm I första hand ska byggnaderna ha sadeltak med minimum 14 lutning. Om mindre taklutning måste utföras, av tekniska skäl eller myndighetskrav, får taklutningen inte understiga 6º. Rostfri plåt får inte användas som ytbeläggning på tak. Glastak och takfönster får inte användas. I de fall Miljöbyggnad kräver ett ökat ljusinsläpp genom tak för att uppfylla dagsljufaktor kan alternativa lösningar projekteras i samråd med SISAB:s byggnadstekniska specialist. På enplansbyggnader ska takutsprångets undersida utföras av obrännbara material (försäkringskrav). Gäller ej komplementsbyggnader av förrådstyp. Takfot ska konstrueras så att indrivande fukt/nederbörd förhindras. PROJEKTERINGSANVISNING - Byggteknik -Utgåva 23 Sida 10 av 23

12 Nybyggnad Vid nybyggnad fuktsäkerhetsprojekteras takkonstruktionen med bl.a. följande förutsättningar: Vindsbjälklaget mellan vistelsezon och kallvind ska vara konvektionstätt (lufttätt). Vindsbjälklagets lufttäthet se under rubriken lufttäthet. Yttertaket ska värmeisoleras på utsidan med minst 30 mm hård isolerskiva. Takbeläggningen anpassas efter isolermaterialet på utsidan av yttertaket. Metod för infästning av isolering ska utföras så denna inte skadar taktäckningen vid tillträde på taket. Ingen takfotsventilation; se rekommenderad läsning intill Endast ventiler i gavelspetsarna. Betr. kalla vindar läs BBR; 6:5325. Riskanalyser för ventilerade kallvindskonstruktioner SBUF-projekt 12438, Formas- BIC 11 Ombyggnad/tilläggsisolering Vid tilläggsisolering av kallvindar: Se SISAB:s referens om: Tilläggsisolering av kalla vindar. Utvändiga avvattningssystem från yttertak Stuprör ska anslutas utan lövsil två meter ovan mark till varmförzinkat tubrör. Tubröret övergår under mark till markavloppsrör, se projekterings-anvisningar Mark. Övergången utförs med två stycken 45 -böjar så att övergången till markledning inte blir för skarp. Ledningen ansluts till rensbrunn enligt projekteringsanvisningar Mark. Avstånd mellan stuprör och brunnen får maximalt vara två meter. Ytterväggar Yttre klimatskärm Lufttäthet, se under rubriken Lufttäthet. Läs även under rubriken Byggnadsutformning, sidan 5. Vid skalmurning ska skydd mot bruksspill i fingerspalten användas. Finger-spalten ska vara minst 40 mm. Kartongklädda gipsskivor får inte användas som vindskydd i yttervägg. Insidan på yttervägg uppbyggd av regelverk ska i normalfallet utföras med minst 45 mm indragen ångspärr för att möjliggöra installationszon samt skivbeklädnad med 12 mm plywood och 13 mm gipsskiva. PROJEKTERINGSANVISNING - Byggteknik -Utgåva 23 Sida 11 av 23

13 Öppningskompletteringar i ytterväggar Entréportar/Ytterdörrar Entréportar ska vara av stål eller aluminium, extraförstärkta och förses med kullagrade gångjärn. De ska vara försedda med klämfri bakkant. De ska i övrigt vara märkta med klass avseende brand, inbrott och dylikt. Ytbehandling kan vara typ borstat likt rostfritt, pulverlackerat eller typ Dekoral (liknar trä). Av antikvariska skäl, i gamla byggnader, ska dörrar anpassas till befintlig dörrmiljö. Glasning utföres med laminerat glas. Ytterdörrar monteras försänkta så att tröskels överkant inåt i rummet blir lika med färdig golvnivå och så att nivåskillnad max 15 mm mellan ute och inne erhålles. Brevinkast i ytterdörrar ska undvikas. Utrymningsvägar Dörrar i utrymningsvägar ska alltid vara enkelt öppningsbara (panikregel/ett handgrepp) i utrymningsriktningen. Fönster Ytterrutan i fönster och fönsterglasning på bottenvåning ska vara utförda av laminerat glas. Behovet av laminerat glas i fönsterglasning i övrigt ska beaktas ur skaderisksynpunkt om glaskross inträffar. Fönster och fönsterdörrar ska vara P-märkta med lufttäthetsklass 4. Ytterbåge och karm av pulverlackerad metall eller metallklädd utsida på träfönster. Vid placering av fönster ska hänsyn till skaderisk till följd av snöskottning och grästrimning tas. Råd: För fuktsäkert fönstermontage, se SP rapport 2009:35 Fönstermontage av Börje Gustavsson. Inre rumsbildande byggdelar Lättväggar Lättväggar i torra utrymmen ska utföras med 12 mm plywoodskiva + 13 mm gipsskiva på plåtregel där inte annat anges. Väggar runt ventilationsschakt ska utföras enl. projekteringsanvisningarna för Brandskydd PROJEKTERINGSANVISNING - Byggteknik -Utgåva 23 Sida 12 av 23

14 Ytterhörn på väggar ska förses med hörnskydd. Se även över andra typer av ytterhörn och utstickande delar som kan behöva skyddas (fasta bänkar etc.) Hisschakt Tänk på kravet med hissmaskinrum med erforderlig schaktstorlek, gropdjup och topphöjd enligt projekteringsanvisning Hissystem. Våtutrymmen Definitioner Våtutrymmen SISAB:s definition av våtutrymmen är sådana utrymmen i skolor och förskolor där en fuktbelastning utöver normal RF kan förväntas. Beroende på fuktbelastning ska ytskikt i sådana utrymmen utföras antingen vattentäta eller vattenavvisande. Vattentäta skikt Golv och väggar som kommer att utsättas för vattenspolning, -spill och/eller -läckage ska utföras vattentäta (VTgF/VTvF alt. VTg/VTv). Omfattning av vattentäta skikt i respektive rum framgår av tabell 2 nedan. Vattenavvisande skikt Golv, väggar och tak som kommer att utsättas för vattenstänk, kondensvatten, våttorkning och/eller hög relativ fuktighet ska utföras vattenavvisande (VA). Omfattning av vattenavvisande skikt i respektive rum framgår av tabell 2 nedan. Grundläggande krav på vattentäta eller vattenavvisande skikt i våtutrymmen I tabellerna nedan redovisas SISAB:s grundkrav på skikt i vanligt förekommande våtutrymmen i skolor och förskolor. I projekt måste en bedömning av förväntad fuktbelastning göras för varje enskilt utrymme. Avvikelser från tabellen kan då förekomma. Dessa avvikelser får endast göras till en högre nivå, d.v.s. från VA till VT. Tabellen nedan ska läsas tillsammans med Rumsanvisningar för skola alt. förskola, VVS-anvisningarna samt i förekommande fall Rumsfunktionsprogram för förskolor (referens). Tak ska alltid utföras vattenavvisande i våtutrymmen. Tabell 2. Utrymmen med särskilda krav på vattentäta respektive vattenavvisande skikt. PROJEKTERINGSANVISNING - Byggteknik -Utgåva 23 Sida 13 av 23

15 Utrymme Avfallsutrymmen, soprum Golv inkl. sockel* VA/VTgF/ VTg Vägg VA Diskrum VTgF VTvF Duschutrymme VTgF VTvF Fläktrum Groventré VA/VTgF/ VTg VA/VTgF/ VTg VA VA Kommentar VTgF/VTg om golvbrunn. Nyproduktion: VTgF/VTg Ombyggnad: VTgF/VTg alt. VA, bedöms av fuktkonsult. VTgF/VTg om golvbrunn. Omklädningsrum VA VA VTgF/VTg kan vara aktuellt. Renseri VTgF VTvF Rum med diskbänk - VA Gäller vägg över och under diskbänk. Se Väggar i Rum med tvättmaskin VTgF/VTg VA Rum med varmvattenberedare VTgF/VTg våtutrymmen nedan. Serveringskök - VA Gäller vägg över och under diskbänk. Städrum VTgF/VTg VA Se Väggar i våtutrymmen nedan. Tillagnings- och mottagningskök Tvättrum Skötrum Torkrum VA VTgF VTvF Avser köksdel. VA/VTgF/ VTg VA/VTgF/ VTg VA VA VTgF/VTg om golvbrunn. VTgF/VTg om golvbrunn Undercentral VA/VTgF/ VTg VA Nyproduktion: VTgF/VTg Ombyggnad: VTgF/VTg alt. VA, bedöms av fuktkonsult. WC VTgF/VTg VA Se Väggar i våtutrymmen nedan. Övriga torra utrymmen i tillagnings- och mottagningskök VTgF VA Avser utrymmen som t.ex. förråd, kontor etc. där väggar aldrig kommer att utsättas för vattenspolning. Om vattenspolning förväntas ska vägg utföras VTvF. *) Sockel utförs i normalfallet VT genom att tätskikt på golv dras upp 100 mm på vägg. I tillagnings- och mottagningskök ska uppviket vara minst 300 mm. Förklaringar VTgF: Vattentäta skikt golv system av folietyp alt. plastmatta VTvF: Vattentäta skikt vägg system av folietyp alt. plastmatta VTg: Vattentäta skikt golv övriga godkända system alt. plastmatta VTv: Vattentäta skikt vägg övriga godkända system alt. plastmatta VA: Vattenavvisande skikt. PROJEKTERINGSANVISNING - Byggteknik -Utgåva 23 Sida 14 av 23

16 Branschregler och material Med ytskikt av keramiska plattor ska Byggkeramikrådets branschregler för våtrum (BBV) följas. Tätskiktssystem och skivmaterial ska vara godkända av BKR. Skivmaterial med organisk inblandning accepteras inte av SISAB. Se Med ytskikt av plastmatta ska GVK:s branschregler Säkra våtrum följas. Plastmatta och skivmaterial ska vara godkända av GVK. Applicering av tätskikt på skivmaterial med organisk inblandning accepteras inte av SISAB. Se Tätskiktsentreprenör ska vara certifierad/auktoriserad av BKR eller GVK. Se Branschregel Säker Vatteninstallation ska följas. Samordning mellan Bygg och VVS ska ske. Se vidare SISAB:s Projekteringsanvisningar VVS. Golv i våtutrymmen Befintliga golvkonstruktioner som står i direktkontakt med mark och som saknar erforderlig isolering och fuktskydd får inte beläggas med vattentäta skikt utan att en särskild fuktsäkerhetsprojektering utförs. Tätskikt på golv ska som grundregel alltid dras upp minst 100 mm på anslutande väggar. I tillagnings- och mottagningskök ska uppviket vara minst 300 mm. Vattentäta ytskikt på träbjälklag, på uppregling av trä på betongbjälklag samt i förskolor ska alltid vara plastmatta. Se även avsnitt Flytande golv och Keramiska plattor nedan. Väggar i våtutrymmen Nya väggar som ska förses med vattentäta skikt ska i första hand utföras murade (alt. betong) eller i andra hand enligt Säker Vatten Våtrumsvägg 2012 med skivor godkända av Byggkeramikrådet/GVK. Från golv och 500mm upp på vägg utförs skivbeklädnad med dubbla oorganiska skivor Nya väggar runt WC och städrum ska utföras antingen murade eller med stålreglar. Skivbeklädnad på insida regelvägg ska vara enligt Säker Vatten Våtrumsvägg 2012 med nedersta 500mm dubbla oorganiska skivor (gulmarkerat i bild till höger). Utsida regelvägg (mot ett torrt utrymme, blåmarkerat i bild till höger nedan) kan utföras konventionellt med plywood och gips. Tänk på: Av arbetsmiljöskäl kan oorganiska skivor monteras till en höjd av 450mm alternativt till 900mm. PROJEKTERINGSANVISNING - Byggteknik -Utgåva 23 Sida 15 av 23

17 Regelvägg bakom diskbänk utförs likt övriga våtutrymmen. Befintliga källarytterväggar som står i direktkontakt med mark och som saknar erforderlig utanpåliggande isolering och fuktskydd får inte förses med någon form av vattentäta skikt utan att en särskild fuktsäkerhetsprojektering utförs. Detta gäller även innerväggar med markkontakt. Tätskiktsuppvik på vägg ska alltid dras bakom dörrkarm. Väggar i förskolor ska som grundregel alltid ha väggplastmatta som tätskikt. Dörr och fönster får inte förläggas så att vatten från duschar eller andra tappställen kan skada karm, foder, dörrblad eller fönster. Placering av duschplats mot yttervägg ska undvikas. Detta gäller speciellt regelytterväggar med ytskikt av kakel. För väggar med keramiska plattor som ytskikt gäller även följande: I yttervägg ska ev. reglar i installationszonen (mellan tätskikt och ångspärr) alltid vara av stål. Väggar som kommer att vattenbegjutas från båda håll ska utföras som dubbla konstruktioner med en mellanliggande mekaniskt ventilerad luftspalt. Detta gäller oavsett om väggen är utförd murad eller som lättvägg. Denna åtgärd krävs inte med väggplastmatta som ytskikt. Frysrum Frysrum ska byggas som rum i rummet. Väggar till frysrum ska byggas av kylrumselement med släta icke absorberande utsidor. Väggar, tak och golv ska monteras tätt utan springor och sammankopplas med kopplingslås. Karm ska utformas med karmvärme och bruten köldbrygga. Golvet i frysrummet ska vara värmeisolerat mot underliggande bjälklag. Under värmeisoleringen i golvet ska dubbla värmekablar med tillräcklig effekt monteras. Sandbädd ska undvikas. Tänk på: Värmekablar läggs med fördel i avjämningsmassa. Placeras ett frysrum intill andra byggväggar (platsbyggda eller befintliga väggar) ska luftspalt med möjlighet till luftcirkulation i luftspalten finnas mellan frysrumsväggen och omgivande vägg. PROJEKTERINGSANVISNING - Byggteknik -Utgåva 23 Sida 16 av 23

18 Frysrum ska utföras utan invändig ventilation. Kylrum I princip ska kylrum utföras som frysrum. I det enskilda fallet får bedömning göras om kylrummet ligger beläget så att kringliggande utrymmen kan ta skada av kondens eller förhöjd relativ fuktighet som åstadkoms av den lägre temperaturen. I vissa fall kan således enklare utförande vara tillräckligt om fuktsäkerhetsprojekteringen så visar. Kylaggregat Kondensorfläktar som placeras utomhus ska förses med inbyggnad som skydd mot skadegörelse. Golv Kök/våtrum Golv i kök/våtrum ska inte gjutas med cellbetong, EPS- cement eller motsvarande eftersom ingjutningen av kramlor till brunnar och golvrännor blir bristfälliga. Ventilerade golv Om ventilerade golv uppbyggda med regelverk ska monteras på betong med risk för tillskjutande markfukt ska golvkonstruktionen utföras med en ångspärr som avskiljer fuktkänsliga material såsom träreglar, golvskivor etc. från den ventilerade luftspalten ovan betongen. Se referensen Ventilerat golv i förskola och fritidshem. Akustiken i det ventilerade golvet (trumljud) ska beaktas. Vid behov kontakta akustiker. Avjämningsmassor Normaltorkande avjämningsmassor ska användas. Tjockleken på avjämningsmassan ska maximalt vara mm. Tjockare lager med avjämningsmassa tar mycket längre tid att torka ut till under kritisk fuktnivå. Fuktmätning i avjämningsmassor ska alltid utföras eftersom tillverkarens anvisningar på torktider i de flesta fall varit missvisande. Mätning av RF ska utföras enligt Golvbranschens (GBR) Branschstandard Bestämning av relativ fuktighet, RF i normaltorkande golvavjämning. Se PROJEKTERINGSANVISNING - Byggteknik -Utgåva 23 Sida 17 av 23

19 Vid nygjutning av golv där fall mot golvbrunn erfordras ska fallet utföras i grovbetongen så att avjämningsmassan blir jämntjock, mm över hela ytan. Där betongunderlaget är utsatt för tillskjutande markfukt eller där fukt-nivåer mellan % RF förväntas ska för detta ändamål lämplig produkt användas. De flesta avjämningsmassor mjuknar vid fukthalter över 95 % RF. Bjälklag Stegljudsdämpning ska alltid förläggas i bjälklaget och vara oberoende av typ av golvbeläggning. Invändiga ytskikt Ytskikt på golv Limmade mattor Matt- och limrester ska tas bort till 100 % vid byte av golvbeläggning. Om det är svartlim ska detta lämnas för asbestanalys. Limmad matta direkt mot befintligt källargolv och befintlig platta på mark som saknar fuktspärr eller värmeisolering mot markfukt får inte förekomma. Vid limning mot betongunderlag ska alkaliresistent lim alltid användas. Vid högpresterande betong, dvs vct =0,4 eller lägre ska en lågalkalisk avjämning (10-20mm) användas innan limning av plastmattor. Se även GBR och Lim:s branschrekommendationer för läggning på betongunderlag, alt. Plastmattor Både homogena och heterogena plastmattor accepteras av SISAB. Plastmattan ska vara minst 2,0 mm tjocka och ha ett ytskikt och fyllmedel så att torrpolering utan vax eller polish är möjlig. Plastmattan ska: uppfylla produktkraven enl. EN 649 klara slitage/bruksklass 34/43 enl. SS EN ISO10874 ha en nötningsbeständighet enl. slitagegrupp T EN 660-1/-2 ha en intrycksbeständighet på 0,05 mm EN 433 PROJEKTERINGSANVISNING - Byggteknik -Utgåva 23 Sida 18 av 23

20 Vid behov av plastmatta med stegljudreducerande egenskaper ska en produkt med integrerad stegljudsdämpning väljas. Observera att en sådan plastmatta endast får användas i vissa utrymmen i förskolor, se Rums-anvisningar förskola, och då i syfte att förbättra rumsakustiken. I skolor ska akustikplastmattor aldrig användas. Se även avsnittet Bjälklag ovan. Akustikplastmattan ska: uppfylla produktkraven enl. EN 651 klara slitage/bruksklass 34/42 ha en nötningsbeständighet enl. slitagegrupp T EN 660-1/-2 ha en intryckningsbeständighet på 0,15 mm EN 433 ha en stegljudsförbättring på 15dB enl. EN ISO Keramiska plattor Keramiska plattor får aldrig läggas på träbjälklag eller flytande golvkonstruktioner (oavsett skivmaterial). Detta gäller även betongbjälklag med uppreglat golv av trä. På sådana underlag ska ytskikt av plastmatta väljas. Ytskikt på väggar Vid målning hänvisas till Måleriets Branschstandard, referensytor måleri. Glasfiberväv på väggar ska av allergiskäl inte användas. Detta för att undvika limmer och i brukarskedet damm på väggarna. Om väv av särskilda skäl ändå måste användas ska den vara slät typ Microlite eller GF100. Källarväggar Vid målning på insida av källarvägg ska detta utföras med ånggenomsläpplig silikatfärg. Fabrikantens anvisningar för silikatfärg ska följas. Erfordras avtorkningsbara ytor ska källarväggar beklädas med klinkerplattor eller kakelplattor. Huskompletteringar Utvändiga huskompletteringar Vattenutkastare Vattenutkastare ska vara av fuktsäkert utförande med avstängning på insidan av fasad. Se även projekteringsanvisningar vvs. PROJEKTERINGSANVISNING - Byggteknik -Utgåva 23 Sida 19 av 23

21 Invändiga huskompletteringar Trappräcken Trappräcken ska utformas så att busåkning förhindras. Ledstänger i förskolor utförs dubbla på höjd 60 cm och 90 cm över stegnos. Vid fallrisk utföres räcken med skydd upp till minst 1,4 m över golv/stegnos Detta gäller även vid utvändiga trappor och terrasser. Rumskompletteringar Inredning Skåpinredning utförs enligt kvalitetsbestämmelser SS och i E1-klass för låg formaldehydavgivning. Luckor och lådfronter ska vara laminatklädda (1 mm högtryckslaminat) med kantlist av trä eller plast. Melamin godtas inte. Luckor ska förses med greppvänliga trådhandtag för tillgänglighet. Bänkskåp och högskåp ska monteras på ben. (Ej tät sockel). Infästningar i våtrum för efterkommande installationer läs Säker Vatten Våtrumsvägg Elevskåp ska ha lutande tak. Klädkrokar ska vara av typen enkelkrokar. I förskolor ska, vid behov, fönsterbänkar och/eller radiatorskydd vid radiatorer monteras som skydd för barnen. Dörrstopp ska i första hand placeras på vägg. Då diskbänkar förekommer i lokaler, t.ex. lärosalar i skolor och allrum och ateljéer i förskolor, ska dessa ha stänkskydd på bakomvarande och eventuella vidstående väggar. Vitvaror För krav på vitvaror och storköksutrustning, se SISAB:s projekteringsanvisning för El-tele under rubrik utrustning för kök och tvätt. PROJEKTERINGSANVISNING - Byggteknik -Utgåva 23 Sida 20 av 23

22 Stekbord Fritös och stekbord ska inte användas av brandskäl, se projektringsanvisningar el-telesystem. Dörrar Dörrar och dörrpartier ska i första hand utföras av homogen träkonstruktion med laminatklädd yta och med massiva kantlister av trä eller plast. Av antikvariska skäl i gamla byggnader ska dörrar och dörrpartier anpassas till befintlig dörrmiljö. Klämskydd enligt BBR. Dörrar utan krav på ljud och brandklass förses med infällda klämskydd. I övrigt anpassas klämskydd efter verksamhet. I förskolor ska dörrar utan cylinderlås ha överlås typ tätningslås och handtag monterat 1800 mm ö.g. öppningsbart från båda hållen (utgår om brand har synpunkter på utrymning i t.ex. flervåningsbyggnader). Dörrar i brandcellsgräns med ventilationsspringa under dörren ska utföras enl. Projekteringsanvisningarna för Brandskydd. Dörröppningar där plastmatta med uppvik förekommer ska ha mattuppvik även i väggöppningen bakom dörrkarmen. Dörrhandtag Dörrhandtag ska vara nickelfria. Trösklar Dörröppningar utförs utan trösklar där så är möjligt. Om tröskel höjd max 15 mm. Övrigt Ädelträ Ädelträ ska inte användas. Impregnerat virke Impregnerat virke ska inte användas vare sig inom- eller utomhus Lås Låscylindrar ska ingå i SISAB:s ASSA Triovingsystem om inte annat anges. PROJEKTERINGSANVISNING - Byggteknik -Utgåva 23 Sida 21 av 23

23 Underlag för relationshandlingar Underlag ska levereras av entreprenören för upprättande av relationshandlingar på A-ritn. och K-ritn. På ritningarna ska avvikelser markeras med rödpenna. Ritningarna ska förses med datum och underskrift av den som utfört markeringen. Underlag för skötselinstruktioner Underlag för skötsel-,drift- och underhållsinstruktioner ska överlämnas till beställaren två veckor före slutbesiktning i två omgångar författade på svenska. PROJEKTERINGSANVISNING - Byggteknik -Utgåva 23 Sida 22 av 23

24 Bilaga 1 rutin för lufttäthetsprovning Inför byggstart ska genomgång hållas med entreprenören om betydelsen av att åstadkomma en lufttät byggnad och att logistiken i byggprocessen måste anpassas så att arbetsmomenten utförs i rätt ordning. För att i tidigt skede kunna verifiera att arbetet med lufttätheten åstadkommer det rätta resultatet måste del av byggnaden färdigställas så långt att täthetsprovning kan göras. Första täthetsprovningen ska göras i ett skede då åtgärder kan vidtas utan förstörande ingrepp eller att tveksamma åtgärder måste vidtas t.ex. att försöka åtgärda brister med fogskum e.d. T.ex. bör första täthetsprovningen utföras innan invändig skivbeklädnad monterats. Täthetsprovningen utförs tillsammans med dem som praktiskt utför arbetet med lufttäthet. Påvisade läckage åtgärdas på sätt enligt överenskommelse som träffas i samband med provningen. När en byggnadsdel färdigställts för täthetsprovning kontrolleras även att åtgärderna från föregående täthetsprovning är tillfyllest. Även vid denna provning ska utföras tillsammans med dem som praktiskt utför arbetet med lufttäthet. Beroende på provningsresultatet av de första täthetsprovningarna görs bedömningen om fler underhandsprovningar krävs före den slutliga täthetsprovningen. Är resultatet vid första provningstillfället godkänt kan man överväga huruvida ytterligare provningar före slutprovningen behöver utföras. Delar av byggnad där bedömningen är att särskilt komplicerade konstruktioner för åstadkommande av lufttäthet förekommer (t.ex. ryggåstak, vinkelbyggnader) kan behöva provas separat. Slutlig täthetsprovning av färdig byggnad (kvalitetsdokumentation). Lufttäthetsprovning ska utföras enligt EN 13829:2000. BILAGA 1 RUTIN FÖR LUFTTÄTHETSPROVNING Sida 1 av 1

Projekteringsanvisning Byggteknik FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA 24 20 OKTOBER 2015 23 SIDOR

Projekteringsanvisning Byggteknik FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA 24 20 OKTOBER 2015 23 SIDOR Projekteringsanvisning Byggteknik FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA 24 20 OKTOBER 2015 23 SIDOR Innehåll Viktig information läs detta först... 2 Inledning... 3 Syfte... 3 Att tänka på... 4 Miljöbyggnad...

Läs mer

Projekteringsanvisning Rumsanvisningar Förskola FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA 7 20 OKTOBER 2015 28 SIDOR

Projekteringsanvisning Rumsanvisningar Förskola FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA 7 20 OKTOBER 2015 28 SIDOR Projekteringsanvisning Rumsanvisningar Förskola FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA 7 20 OKTOBER 2015 28 SIDOR Innehåll Läs detta först viktig information... 2 Rumsanvisningar förskola... 3 Senaste

Läs mer

Projekteringsanvisning Tillgänglighet Inom- och utomhus FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA 12 6 DECEMBER SIDOR

Projekteringsanvisning Tillgänglighet Inom- och utomhus FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA 12 6 DECEMBER SIDOR Projekteringsanvisning Tillgänglighet Inom- och utomhus FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA 12 6 DECEMBER 2016 6 SIDOR Läs detta först viktig information För att skapa bestående värden i SISAB:s fastigheter

Läs mer

RIKTLINJE BYGG UTGÅVA 1: 2014-03-01 KARLSTADS KOMMUN

RIKTLINJE BYGG UTGÅVA 1: 2014-03-01 KARLSTADS KOMMUN RIKTLINJE BYGG KARLSTADS KOMMUN REVIDERINGAR Nedan redovisas de fem viktigaste revideringarna sedan den förra utgåvan. X X X X X Senaste revidering markeras med vertikal linje i vänstermarginalen Upplysningar

Läs mer

Projekteringsanvisning Energiberäkning FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA! " JUNI "$%& %% SIDOR

Projekteringsanvisning Energiberäkning FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA!  JUNI $%& %% SIDOR Projekteringsanvisning Energiberäkning FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA! " JUNI "$%& %% SIDOR Innehåll Läs detta först viktig information... 2 Inledning... 3 Syfte... 3 Att tänka på... 3 Miljöbyggnad...

Läs mer

Projekteringsanvisning Rumsanvisningar Skola FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA 19 20 OKTOBER 2015 40 SIDOR

Projekteringsanvisning Rumsanvisningar Skola FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA 19 20 OKTOBER 2015 40 SIDOR Projekteringsanvisning Rumsanvisningar Skola FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA 19 20 OKTOBER 2015 40 SIDOR Innehåll Viktig information läs detta först... 2 Rumsanvisningar skola... 3 Senaste revidering

Läs mer

Projekteringsanvisning Tillgänglighet Inom och utomhus FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA JUNI SIDOR

Projekteringsanvisning Tillgänglighet Inom och utomhus FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA JUNI SIDOR Projekteringsanvisning Tillgänglighet Inom och utomhus FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA JUNI SIDOR Innehåll Läs detta först viktig information... 2 Inledning:... 3 Syfte:... 3 Att tänka på:......

Läs mer

Projekteringsanvisning Byggteknik FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA 28 6 DECEMBER SIDOR

Projekteringsanvisning Byggteknik FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA 28 6 DECEMBER SIDOR Projekteringsanvisning Byggteknik FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA 28 6 DECEMBER 2016 16 SIDOR Läs detta först viktig information För att skapa bestående värden i SISAB:s fastigheter ska projekteringsanvisningarna

Läs mer

Del av fuktsäkerhetsprojektering på våtrumsytterväggar SP Rapport 4P00562. April 2014

Del av fuktsäkerhetsprojektering på våtrumsytterväggar SP Rapport 4P00562. April 2014 Del av fuktsäkerhetsprojektering på våtrumsytterväggar SP Rapport 4P00562. April 2014 www.bkr.se www.gvk.se www.vatrumsmalning.se www.säkervatten.se Innehållsförteckning Projektgruppen 3 Resultat 3 Fuktsäkerhetsprojektering

Läs mer

Golvkonstruktioner med golvvärme

Golvkonstruktioner med golvvärme Golvkonstruktioner med golvvärme Installationsanvisningar för alla typer av golvbjälklag Innehåller rekommenderade skikt mellan golvvärmesystem och färdigt golv 9007- Copyright: Thermotech Scandinvia AB

Läs mer

RIKTLINJE BYGG UTGÅVA 2: KARLSTADS KOMMUN

RIKTLINJE BYGG UTGÅVA 2: KARLSTADS KOMMUN RIKTLINJE BYGG KARLSTADS KOMMUN REVIDERINGAR Nedan redovisas de viktigaste revideringarna sedan den förra utgåvan. Förändring i förord Förändrade krav utomhus gällande: Rivning Balkonger Takavvattning

Läs mer

Checklista för fuktsäkerhetsprojektering

Checklista för fuktsäkerhetsprojektering 1 Checklista för fuktsäkerhetsprojektering Tak, vind Nederbörd Regn, snö och slagregn Stående vatten Taklutning, takform Välj takmaterial som rek. för vald taklutning och underlag Tätskikt Hur skall genomföringar,

Läs mer

Golvkonstruktioner med golvvärme

Golvkonstruktioner med golvvärme Golvkonstruktioner med golvvärme Installationsanvisningar för alla typer av golvbjälklag Innehåller rekommenderade skikt mellan golvvärmesystem och färdigt golv 9007-0 Copyright: Thermotech Scandinvia

Läs mer

Vindsutrymmen Allmänna råd

Vindsutrymmen Allmänna råd Vindsutrymmen Allmänna råd Vindsbjälklaget upptar vanligen en stor yta i byggnaden och där finns ofta plats att lägga ett tjockt isolerskikt. Det är ett bra sätt att minska byggnadens energianvändning,

Läs mer

BYGGNADSDELAR OCH RISKKONSTRUKTIONER, DEL 1

BYGGNADSDELAR OCH RISKKONSTRUKTIONER, DEL 1 BYGGNADSDELAR OCH RISKKONSTRUKTIONER, DEL 1 Anders Jansson RISE Research Institutes of Sweden SAMHÄLLSBYGGNAD/BYGGTEKNIK Golvkonstruktioner och fukt Grundläggning mot mark Platta på mark Platta på mark

Läs mer

Mall Fuktsäkerhetsbeskrivning

Mall Fuktsäkerhetsbeskrivning Mall Fuktsäkerhetsbeskrivning Projektnamn, Projektnummer Upprättad av: Fuktsakkunnig, ort, datum Godkänd av: Byggherre, ort, datum Senast reviderad Datum Fuktsäkerhet i byggprocessen. Version 1.0. 1 Anvisning

Läs mer

Fukttillskott från uteluft. Entreprenörens egenkontroll.

Fukttillskott från uteluft. Entreprenörens egenkontroll. PRO 1(6) Tak, vind Nederbord, Regn, snö och slagregn Stående vatten A-40.0-201 Taktyp: Sågtak, taklutning 10 o respektive 20 o Takbeläggning: Plastbelagda överläggs-plattor av metalliserad stålplåt i hela

Läs mer

Energisparande påverkan på innemiljön Möjligheter och risker

Energisparande påverkan på innemiljön Möjligheter och risker Energisparande påverkan på innemiljön Möjligheter och risker Svenska Luftvårdsföreningen 2006-04-06 Eva Sikander Energiteknik, Byggnadsfysik Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut Kan man utföra energisnåla

Läs mer

Erfarenheter från SP:s forskning om våtrum, en tillbakablick på några forskningsprojekt utförda på SP under de senaste 10 åren + lite till..

Erfarenheter från SP:s forskning om våtrum, en tillbakablick på några forskningsprojekt utförda på SP under de senaste 10 åren + lite till.. SP Byggnadsfysik och innemiljö Ulf Antonsson Erfarenheter från SP:s forskning om våtrum, en tillbakablick på några forskningsprojekt utförda på SP under de senaste 10 åren + lite till.. 1 Fungerar våtrummen?

Läs mer

Fukt i byggkonstruktioner koppling till innemiljökrav i Miljöbyggnad. Ingemar Samuelson Byggnadsfysik SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Borås

Fukt i byggkonstruktioner koppling till innemiljökrav i Miljöbyggnad. Ingemar Samuelson Byggnadsfysik SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Borås Fukt i byggkonstruktioner koppling till innemiljökrav i Miljöbyggnad Ingemar Samuelson Byggnadsfysik SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Borås Fukt i bygge Lite teori Var finns riskerna Kan man förebygga

Läs mer

Vändskivan 5 Imtech Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS

Vändskivan 5 Imtech Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Handling 6.2 Sidantal 3 Vändskivan 5 Imtech Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Totalentreprenad om och tillbyggnad Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0

Läs mer

MONTERINGSANVISNING T11 IdéTrading tätskikt VÄGG 2014-04-03

MONTERINGSANVISNING T11 IdéTrading tätskikt VÄGG 2014-04-03 MONTERINGSANVISNING T11 IdéTrading tätskikt VÄGG 2014-04-03 MONTERINGSANVISNING T11 IdéTrading tätskikt VÄGG 1 FÖRUTSÄTTNINGAR 1.1 Underlaget skall vara rent, plant och torrt samt fritt från sprickor.

Läs mer

Tätskikt. Hur tätt är tätskiktet. Yttervägg med ångspärr

Tätskikt. Hur tätt är tätskiktet. Yttervägg med ångspärr Det är inte alldeles ovanligt med skador i ytterväggar kring våtrum med kakel eller andra keramiska plattor. Hur tätt är tätskiktet Både skadeutredare och försäkringsbolag har konstaterat att skador uppstått

Läs mer

Fuktsäkra konstruktioner

Fuktsäkra konstruktioner Fuktsäkra konstruktioner Fuktsäkra tak Fuktsäkra väggar Fuktsäkra grunder Relaterad information Kontaktpersoner Ingemar Samuelson Tel: 010-516 51 59 Fuktsäkra tak Taket skall leda bort regnvatten. Denna

Läs mer

Byggherrens fuktsäkerhetskrav och krav på aktiviteter

Byggherrens fuktsäkerhetskrav och krav på aktiviteter Byggherrens fuktsäkerhetskrav och krav på aktiviteter Nedan följer förslag på tekniska krav och krav på aktiviteter som byggherren kan ställa utöver samhällets krav. Byggherren gör överväganden avseende

Läs mer

Allmänt råd Kraven i avsnitt 6:5 bör i projekteringsskedet verifieras med hjälp av fuktsäkerhetsprojektering.

Allmänt råd Kraven i avsnitt 6:5 bör i projekteringsskedet verifieras med hjälp av fuktsäkerhetsprojektering. 6:5 Fukt 6:51 Allmänt Byggnader skall utformas så att fukt inte orsakar skador, elak lukt eller hygieniska olägenheter och mikrobiell tillväxt som kan påverka människors hälsa. 6:511 Definitioner Kraven

Läs mer

Monteringsanvisning för Purus Multi 300 monteringsplatta

Monteringsanvisning för Purus Multi 300 monteringsplatta Monteringsanvisning för Purus Multi 300 monteringsplatta Version 16.03.10 För montering av Purus golvbrunnar 150 och 130 mm i golv av träbjälklag. RSK 713 36 90 Paketet innehåller: Ant. Aritkel RSK nr.

Läs mer

Erfarenheter från renoverings- och byggprocessen ur ett fuktperspektiv

Erfarenheter från renoverings- och byggprocessen ur ett fuktperspektiv Erfarenheter från renoverings- och byggprocessen ur ett fuktperspektiv Vad är fuktsäkerhetsprojektering? "Systematiska åtgärder i projekteringsskedet som syftar till att säkerställa att en byggnad inte

Läs mer

02.3 Rambeskrivning Hus

02.3 Rambeskrivning Hus Handling 02.3 Sidantal 11 02.3 Rambeskrivning Hus Byggnadsbyrån AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÖVERSIKTLIG ORIENTERING... 4 MARK... 4 SAMMANSATTA BYGGDELAR OCH INSTALLATIONSSYSTEM... 4 01 SAMMANSATTA BYGGDELAR...

Läs mer

Husgrunder. Hus med källare. Källare. Källare. Källare Kryprum Platta på mark. Grundläggning. Yttergrundmur. Jordtryck

Husgrunder. Hus med källare. Källare. Källare. Källare Kryprum Platta på mark. Grundläggning. Yttergrundmur. Jordtryck Husgrunder Källare Hus med källare Hus med källare Principskiss Grundläggning Helgjuten, kantförstyvad betongplatta Längsgående grundplatta Yttergrundmur Murad Betonghålblock Lättbetongblock Lättklinkerblock

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Fredrik och Ann von Sydow. Fredrik von Sydow. Fredrik von Sydow Ann von Sydow Niclas Spång Adam Simpson.

BESIKTNINGSOBJEKTET. Fredrik och Ann von Sydow. Fredrik von Sydow. Fredrik von Sydow Ann von Sydow Niclas Spång Adam Simpson. 6 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Översten 9, Mossvägen 2, Stocksund, Danderyds Kommun Lagfaren ägare Fredrik och Ann von Sydow Uppdragsgivare Fredrik von Sydow Närvarande vid besiktningen Fredrik von Sydow

Läs mer

ARDEX TRICOM DUK/FOLIE- BASERAT ÅNG- OCH VATTENTÄTT VÅTRUMS- SYSTEM

ARDEX TRICOM DUK/FOLIE- BASERAT ÅNG- OCH VATTENTÄTT VÅTRUMS- SYSTEM ARDEX TRICOM DUK/FOLIE- BASERAT ÅNG- OCH VATTENTÄTT VÅTRUMS- SYSTEM April 2010 Ersätter broschyr mars 2008 1 TÄTSKIKTET SYNS INTE MEN ÄR HELT AVGÖRANDE! BBV 10:1 ersätter BBV 07:1. Boverket och Byggkeramikrådet

Läs mer

Väderskydd RÅDGIVANDE REFERENS

Väderskydd RÅDGIVANDE REFERENS RÅDGIVANDE REFERENS Väderskydd I samband med ny- och ombyggnationer med fuktkänsliga material där risk finns för uppfuktning av nederbörd eller annat utifrån kommande vatten, krävs väderskydd för att säkerställa

Läs mer

Bilaga H. Konstruktiv utformning

Bilaga H. Konstruktiv utformning 82 B i l a g a H Bilaga H. Konstruktiv utformning Även om du beräknat dina värmeförluster teoretiskt helt korrekt så är det inte säkert att resultatet stämmer överens med verkligheten. Först och främst

Läs mer

Krav avseende brandskydd för takkonstruktioner...3. TAK PÅ BÄRANDE TRP-PLÅT Kombinationstak...5 Cellplast utan underliggande stenull...

Krav avseende brandskydd för takkonstruktioner...3. TAK PÅ BÄRANDE TRP-PLÅT Kombinationstak...5 Cellplast utan underliggande stenull... EPS i tak eps-bygg INNEHÅLL Krav avseende brandskydd för takkonstruktioner...3 TAK PÅ BÄRANDE TRP-PLÅT Kombinationstak...5 Cellplast utan underliggande stenull...6 TAK PÅ BÄRANDE BETONGUNDERLAG Tak på

Läs mer

Bygg säkert med cellplast

Bygg säkert med cellplast Bygg säkert med cellplast Smarta tips som lär dig använda cellplast på ett effektivt och säkert sätt. För dig som är byggare eller byggherre. EPS bygg isolering Beprövat isoleringsmaterial med många fördelar

Läs mer

Husgrunder. Hus med källare. Källare. Källare. Källare Kryprum Platta på mark

Husgrunder. Hus med källare. Källare. Källare. Källare Kryprum Platta på mark Husgrunder Källare Hus med källare Hus med källare Principskiss Grundläggning Helgjuten, kantförstyvad betongplatta Längsgående grundplatta Yttergrundmur Murad Betonghålblock Lättbetongblock Lättklinkerblock

Läs mer

Del :Rum Modell: Fritidshus, version 2 Projekt Datum Revdatum Rev Bygghandling 400000 2014-09-12 2015-10-19 D BYGGMAX. 25kvm Attefallshus

Del :Rum Modell: Fritidshus, version 2 Projekt Datum Revdatum Rev Bygghandling 400000 2014-09-12 2015-10-19 D BYGGMAX. 25kvm Attefallshus Sida: 1(8) Del :Rum BYGGMAX 25kvm Attefallshus Modell: Fritidshus. Version 2 Rumsbeskrivning Denna beskrivning ansluter till Hus AMA 11 BYGGHANDLING Upprättad av Griab AB 2014-09-12 Sida: 2(8) Del :Rum

Läs mer

EN GUIDE ÖVER SKYDDANDE MATERIALSKIKT I: TAK-VÄGG GOLV - GRUND

EN GUIDE ÖVER SKYDDANDE MATERIALSKIKT I: TAK-VÄGG GOLV - GRUND EN GUIDE ÖVER SKYDDANDE MATERIALSKIKT I: TAK-VÄGG GOLV - GRUND 1 Tak Tak Underlagsprodukter fungerar som ett skyddande och vattenavledande skikt under yttertak av exempelvis takpannor, plåt eller ytpapp.

Läs mer

Väderskydd RÅDGIVANDE REFERENS

Väderskydd RÅDGIVANDE REFERENS RÅDGIVANDE REFERENS Väderskydd I samband med ny- och ombyggnationer med fuktkänsliga material där risk finns för uppfuktning av nederbörd eller annat utifrån kommande vatten, krävs väderskydd för att säkerställa

Läs mer

Kakel i bad på rätt sätt!

Kakel i bad på rätt sätt! Kakelbroschyr-28jan10 10-02-09 07.29 Sida 1 Kakelbroschyr-28jan10 10-02-09 07.29 Sida 2 Kakelbranschen informerar Kakel i bad på rätt sätt! Är det dags för kakel och klinker i våtrummet? Renovering eller

Läs mer

Fuktcentrums informationsdag

Fuktcentrums informationsdag Fuktcentrums informationsdag Säker Vatten och Bygga F Fuktsäkerbyggnad Fredrik Runius, Säker Vatten AB Branschregler Säker Vatteninstallation Bygga F BBR 2015 Fukt inte orsaka skador, inte påverka hygien

Läs mer

Nallebjörnens förskola Lidingö

Nallebjörnens förskola Lidingö Nallebjörnens förskola Lidingö Förenklad rapportering 2010-02-08 Ordernr: 18495 AK-konsult Indoor Air AB Vi löser fukt- och miljöproblem i byggnader Postadress 163 29 Spånga Besöksadress Stormbyvägen 2-4

Läs mer

Isolera källare. KÄLLARE: Inifrån. Viktigt

Isolera källare. KÄLLARE: Inifrån. Viktigt KÄLLARE: Inifrån Isolera källare Det bästa sättet att tilläggisolera källaren är utvändigt. Genom att placera värmeisoleringen på utsidan blir källarväggen varm och torr, vilket är bra ur fuktsynpunkt.

Läs mer

GOLVABIA f-system monteringsanvisning. Oktober 2012

GOLVABIA f-system monteringsanvisning. Oktober 2012 GOLVABIA f-system monteringsanvisning 1 Innehåll Monteringsanvisning Golvabia F-System, oktober 2012 (ersätter tidigare anvisningar) Golvabia F-system... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar vägg...

Läs mer

På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16

På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16 På bärande golv med Utförande LK Golvvärme i utförande med LK Spårskiva EPS 16 avsedd att läggas på bärande golv där man eftersträvar särskilt låg bygghöjd. Produkten är främst avsedd för privat boendemiljö.

Läs mer

STYRSÖ BLACK & WHITE ENTREPRENAD- OCH RUMSBESKRIVNING

STYRSÖ BLACK & WHITE ENTREPRENAD- OCH RUMSBESKRIVNING ENTREPRENAD- OCH RUMSBESKRIVNING GENERELLT ENTREPRENADBESKRIVNIG ENTREPRENADBESKRIVNING UTG. 2 2014-08-08 Åtagande gäller nybyggnation av enfamiljshus baserat på plan- och fasadritningar, leveransbeskrivning

Läs mer

BYGGKONSULTEN I VENDELSÖ AB

BYGGKONSULTEN I VENDELSÖ AB BYGGKONSULTEN I VENDELSÖ AB HANINGE RIBBY 2:221 GRÄNSVÄGEN 27 C, 137 41 VÄSTERHANINGE ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Adress Telefon Mobil Org nr E-post/webb Kvistvägen 8 136 68 VENDELSÖ 08-776 20 91 070-468 23

Läs mer

Projekteringsanvisning Akustik-förskola FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA 04 20 OKTOBER 2015 14 SIDOR

Projekteringsanvisning Akustik-förskola FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA 04 20 OKTOBER 2015 14 SIDOR Projekteringsanvisning Akustik-förskola FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA 04 20 OKTOBER 2015 14 SIDOR Innehåll Läs detta först viktig information... 2 Inledning... 3 Syfte... 3 Att tänka på... 3

Läs mer

TEKNISK BESKRIVNING. E&D Thermogrund. System för platta på mark: Kantelement. Isolering. Golvvärme. Armering. Konstruktionsritningar

TEKNISK BESKRIVNING. E&D Thermogrund. System för platta på mark: Kantelement. Isolering. Golvvärme. Armering. Konstruktionsritningar TEKNISK BESKRIVNING E&D Thermogrund EnergiJägarna & Dorocell AB System för platta på mark: Kantelement Isolering Golvvärme Armering Konstruktionsritningar Tekniska beräkningar Innehållsförteckning 1. Produktbeskrivning

Läs mer

Förskola Hagby Ängar Nora Fastigheter AB Nybyggnad

Förskola Hagby Ängar Nora Fastigheter AB Nybyggnad Rambeskrivning BYGG ARCONA Byggprojektering V. Vintergatan 110 Box 5924 700 05 Örebo FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG INNEHÅLLSFÖRTECKNING 01.S SAMMANSATTA BYGGDELAR I HUS... 3 1 UNDERGRUND, UNDERBYGGNAD, SKYDDANDE

Läs mer

Januari 2015. Pearlazzo PUR Prestige PUR Mystique PUR Classic Mystique PUR 2000 PUR

Januari 2015. Pearlazzo PUR Prestige PUR Mystique PUR Classic Mystique PUR 2000 PUR LÄGGNINGSANVISNING VÅTRUMSGODKÄNDA GOLV Januari 2015 Pearlazzo PUR Prestige PUR Mystique PUR Classic Mystique PUR 2000 PUR Verona PUR Vogue Ultra PUR Corona PUR Mosaic PUR Standard PUR Ultima Hydro 2 1

Läs mer

Projekteringsanvisning Byggteknik FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA 31 5 DECEMBER SIDOR

Projekteringsanvisning Byggteknik FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA 31 5 DECEMBER SIDOR Projekteringsanvisning Byggteknik FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA 31 5 DECEMBER 2017 24 SIDOR Läs detta först viktig information För att skapa bestående värden i SISAB:s fastigheter ska projekteringsanvisningarna

Läs mer

KÄLLARYTTERVÄGGEN Väggen är putsad, oklädd eller klädd med tapet eller plastmatta

KÄLLARYTTERVÄGGEN Väggen är putsad, oklädd eller klädd med tapet eller plastmatta KÄLLARYTTERVÄGGEN Väggen är putsad, oklädd eller klädd med tapet eller plastmatta Problemet Det finns en synlig skada på ytan, t ex mörkare fläck, rinnmärken, saltutfällningar mm. Alternativt att ytskiktet

Läs mer

Vändskivan 5B Sidan 1 av 13 Svenska Kakel Förfrågningsunderlag Luleå 2014-02-14

Vändskivan 5B Sidan 1 av 13 Svenska Kakel Förfrågningsunderlag Luleå 2014-02-14 Vändskivan 5B Sidan 1 av 13 Vändskivan 5B Lokalanpassning 6.6 RUMSBESKRIVNING Datum: 2014-02-14 Senast ändrad: PRELIMINÄRHANDLING Upprättad av: Lars-Göran Hedström Uppdragsansvarig: Lars-Göran Hedström

Läs mer

TEKNISKA RÅD OCH ANVISNINGAR

TEKNISKA RÅD OCH ANVISNINGAR Säkra Våtrum 19 TEKNISKA RÅD OCH ANVISNINGAR Här följer ett antal tekniska lösningar som anger viktiga tekniska moment som är av stor vikt för en säker våtrumsinstallation. Vi har samlat de viktigaste

Läs mer

Kursprogram. Uppdragsutbildning Fuktsäkerhet i byggprocessen

Kursprogram. Uppdragsutbildning Fuktsäkerhet i byggprocessen Uppdragsutbildning Fuktsäkerhet i byggprocessen Kursprogram Bakgrund Skärpta regler för fukt i byggnader gäller i BBR sedan 2007. Byggnader ska utformas så att fukt inte orsakar skador, elak lukt eller

Läs mer

Feb- 98 Utgåva 2. Monteringsanvisning. för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler

Feb- 98 Utgåva 2. Monteringsanvisning. för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler Feb- 98 Utgåva 2 Monteringsanvisning för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler Förberedelser. Läs igenom hela denna monteringsanvisning innan du börjar lägga golvet. Montera spånskivorna i

Läs mer

Brandtekniska projekteringsanvisningar. Galären i Luleå AB Tillbyggnad galären kontor Kv Vargen 2 Luleå. Preliminärt beslutsunderlag

Brandtekniska projekteringsanvisningar. Galären i Luleå AB Tillbyggnad galären kontor Kv Vargen 2 Luleå. Preliminärt beslutsunderlag Brandtekniska projekteringsanvisningar Galären i Luleå AB Tillbyggnad galären kontor Kv Vargen 2 Luleå Preliminärt beslutsunderlag Datum 2012-04-10 Rev. datum Upprättad av Granskad av Godkänd av Niclas

Läs mer

Fuktsakkyndige og deres rolle i svenske byggeprosjekter. Hva gjør våre naboer for å oppnå god fuktsikkerhet?

Fuktsakkyndige og deres rolle i svenske byggeprosjekter. Hva gjør våre naboer for å oppnå god fuktsikkerhet? Fuktsakkyndige og deres rolle i svenske byggeprosjekter Hva gjør våre naboer for å oppnå god fuktsikkerhet? Fuktsikker prosjektering, kontroll og utførelse Anders Kumlin Företagsfakta 19 anställda Omsättning

Läs mer

Att tilläggsisolera. swedisol.se

Att tilläggsisolera. swedisol.se Att tilläggsisolera. Klimatskärmen. Väggar, golv och tak samt fönster och ytterdörrar. Energianvändningen i byggnader svarar idag för ca 40% av den totala energianvändning i Sverige. Det är alltså av största

Läs mer

I avsnittet om grund och källare finns lösningar som används till många typer av byggnader.

I avsnittet om grund och källare finns lösningar som används till många typer av byggnader. Applikationer Grund och källare Grund och källare I avsnittet om grund och källare finns lösningar som används till många typer av byggnader. Dagens krav på grund och källares prestanda är hög. Alla redovisade

Läs mer

ROLLBART TÄTSYSTEM ARDEX P 2 D ÅNG- OCH VATTENTÄTT. OKTOBER 2014 Ersätter augusti 2014 broschyr. godkänd enligt ETAG 022

ROLLBART TÄTSYSTEM ARDEX P 2 D ÅNG- OCH VATTENTÄTT. OKTOBER 2014 Ersätter augusti 2014 broschyr. godkänd enligt ETAG 022 ROLLBART TÄTSYSTEM ARDEX P 2 D ÅNG- OCH VATTENTÄTT godkänd enligt ETAG 022 OKTOBER 2014 Ersätter augusti 2014 broschyr 1 Vatten täta våtrum BBV Byggkeramikrådets branschregler för våtrum Branschregler

Läs mer

BYGG SÅ HÄR 6. Tilläggsisolera källarväggen. Byggisolering Sverige Skövde Telefon

BYGG SÅ HÄR 6. Tilläggsisolera källarväggen. Byggisolering Sverige Skövde Telefon RENSTRÖM FOTO & LAYOUT AB BYGG SÅ HÄR 6 Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de villkor och tekniska egenskaper som gäller för redovisade produkter. Informationen är giltig ända tills den

Läs mer

Miljösamverkans utbildning i inomhusmiljö 6 Oktober 2015

Miljösamverkans utbildning i inomhusmiljö 6 Oktober 2015 Miljösamverkans utbildning i inomhusmiljö 6 Oktober 2015 Per-Eric Hjelmer, Miljö- och hälsoskyddsinspektör, Hälsoskydd Fleminggatan 4, Box 8136, 104 20 Stockholm Telefon: 08-508 28891 per.eric.hjelmer@stockholm.se

Läs mer

MONTERINGSANVISNING T21 IdéTrading tätskikt GOLV 2014-04-03

MONTERINGSANVISNING T21 IdéTrading tätskikt GOLV 2014-04-03 MONTERINGSANVISNING T21 IdéTrading tätskikt GOLV 2014-04-03 MONTERINGSANVISNING T21 IdéTrading tätskikt GOLV 1 FÖRUTSÄTTNINGAR 1.1 Underlaget skall vara rent, torrt och jämnt samt fritt från sprickor.

Läs mer

3 oktober 2016 Riskkonstruktioner i byggnader. Lars Hammarborg CondoConsult AB

3 oktober 2016 Riskkonstruktioner i byggnader. Lars Hammarborg CondoConsult AB 3 oktober 2016 Riskkonstruktioner i byggnader Lars Hammarborg CondoConsult AB Riskkonstruktioner / Fukt i byggnader Grunder Fasader Fönster dörrar Tak & Vindar Byggfukt Mattlim som utsätts för höga fuktnivåer

Läs mer

Fuktcentrums informationsdag

Fuktcentrums informationsdag Fuktcentrums informationsdag Säker Vatten och Bygga F Fuktsäkerbyggnad Fredrik Runius, Säker Vatten AB Branschregler Säker Vatteninstallation Bygga F BBR 2015 Fukt inte orsaka skador, inte påverka hygien

Läs mer

MONtERINGSANVISNING ASFAlt VINDtÄt

MONtERINGSANVISNING ASFAlt VINDtÄt MONTERINGSANVISNING Asfalt vindtät Förvaring/lagring Vindtätskivorna ska förvaras torrt och vara torra vid montering. Före montering bör skivorna acklimatiseras så att fuktigheten motsvarar genomsnittsfuktigheten

Läs mer

Funktionskrav på konstruktioner ISOVERSKOLAN 2011

Funktionskrav på konstruktioner ISOVERSKOLAN 2011 Funktionskrav på konstruktioner ISOVERSKOLAN 2011 Ska klara alla funktionella krav året om Lufttätnings- och fuktsäkringssystem Taklösningar Fasadlösningar Grundlösningar Välisolerad regelstomme Utvändig

Läs mer

Vändskivan 5 B Svenska Kakel

Vändskivan 5 B Svenska Kakel Handling 6.2 Sidantal 3 Vändskivan 5 B Svenska Kakel Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Totalentreprenad ombyggnad Upprättad av Lars-Göran Hedström Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Fuktsäkerhetsbeskrivning

Fuktsäkerhetsbeskrivning 2011-09-17 Fuktsäkerhetsbeskrivning Klicka här ovan så visas en arbetsyta där bild på objektet kan infogas Projektets namn Upprättad av: Godkänd av: Ort, datum Ort, datum Fuktsakkunnig Byggherre Senast

Läs mer

Skador i utsatta konstruktioner

Skador i utsatta konstruktioner Skador i utsatta konstruktioner Hade dessa skador undvikits med BBR 6? -uteluftventilerade grunder -uteluftventilerade vindar -väggar i våtrum -putsade, odränerade ytterväggar Ingemar Samuelson Fuktcentrum

Läs mer

ANSVARSFÖRDELNING BRF - BRH BRF BRH BRF = Bostadsrättsföreningen, BRH = Bostadsrättshavaren (medlemmen)

ANSVARSFÖRDELNING BRF - BRH BRF BRH BRF = Bostadsrättsföreningen, BRH = Bostadsrättshavaren (medlemmen) ANSVARSFÖRDELNING BRF - BRH BRF BRH BRF = Bostadsrättsföreningen, BRH = Bostadsrättshavaren (medlemmen) Väggar i lägenhet Lägenhetsavskiljande vägg Icke bärande innervägg Ytskikt på vägg inklusive underliggande

Läs mer

Hus med källare. Grundläggning. Yttergrundmur. Murad. Platsgjuten betong Betongelement. Helgjuten, kantförstyvad betongplatta Längsgående grundplatta

Hus med källare. Grundläggning. Yttergrundmur. Murad. Platsgjuten betong Betongelement. Helgjuten, kantförstyvad betongplatta Längsgående grundplatta Hus med källare Grundläggning Helgjuten, kantförstyvad betongplatta Längsgående grundplatta Yttergrundmur Murad Betonghålblock Lättbetongblock Lättklinkerblock Platsgjuten betong Betongelement maj 2013

Läs mer

Vem vill bo i en plastpåse? Det påstås ibland att byggnader måste kunna andas. Vad tycker ni om det påståendet?

Vem vill bo i en plastpåse? Det påstås ibland att byggnader måste kunna andas. Vad tycker ni om det påståendet? Lufttäta byggnader I exemplet diskuterar och förklarar vi varför det är bra att bygga lufttätt och vilka risker som finns med byggnader som läcker luft. Foto: Per Westergård Vem vill bo i en plastpåse?

Läs mer

Vattenskaderisker i lågenergihus

Vattenskaderisker i lågenergihus Vattenskaderisker i lågenergihus Rolf Kling, Teknisk chef, VVS-Företagen, rolf.kling@vvsföretagen.se Ivo Martinac, Professor, KTH-Installations- och Energiteknik, im@kth.se Nordiskt Vattenskadeseminarium

Läs mer

KONSTRUKTION DETALJER LJUD TÄTHET PRECISION KVALITET TOTALENTREPRENAD

KONSTRUKTION DETALJER LJUD TÄTHET PRECISION KVALITET TOTALENTREPRENAD KONSTRUKTION Här visar vi på detaljer och bilder på Trivselhus gedigna konstruktion, indelat i: DETALJER LJUD TÄTHET PRECISION KVALITET Varje hus ritas unikt för varje kund och vi lägger stor omsorg över

Läs mer

STYRDOKUMENT ENERGI OCH BYGG

STYRDOKUMENT ENERGI OCH BYGG Reviderad: 2012-01-17 Fastställd: 2008-04-08 : STYRDOKUMENT Fastighet, Östersunds kommun 2 (6) INNEHÅLL 1 ENERGIBEHOV 4 2 KRAV PÅ BYGGNADSDELAR 5 3 TÄTHET 5 4 MILJÖKLASSNING 5 5 ÖVRIGT 6 3 (6) FÖRKLARING

Läs mer

Tarkett Aquarelle Våtrumsvägg

Tarkett Aquarelle Våtrumsvägg Monteringsanvisning Tarkett Aquarelle Våtrumsvägg September 2010 (ers. september 2001) Information SVERIGE Tarkett AB Box 4538 191 24 Sollentuna Tel : 0771-25 19 00 - Fax : 08-96 62 83 info.se@tarkett.com

Läs mer

RIKSBYGGENS BRF. YSTADSHUS NR 10

RIKSBYGGENS BRF. YSTADSHUS NR 10 RIKSBYGGENS BRF. YSTADSHUS NR 10 ANVISNINGAR OCH FÖRKLARINGAR VID ISOLERING AV LÄGENHETSFÖRRÅD 2015-02-23 AB SKÅNSKA TEKNIK-& KONSULTTJÄNSTER ARBETSNUMMER 15005 AB Skånska Teknik- & Konsulttjänster Hyllie

Läs mer

B Engström konsult ab

B Engström konsult ab 1(5) B Engström konsult ab Runstensvägen 26, 446 35 ÄLVÄNGEN, Tel. 0303-746 373 RÅD & ANVISNINGAR PROJEKTERING AV LIVMEDELSLOKALER PLANERING Anvisningarna avser ny- och ombyggnad av livsmedelslokal Livsmedelslokalerna

Läs mer

Läcker design Vattentäta konstruktioner

Läcker design Vattentäta konstruktioner Läcker design Vattentäta konstruktioner Inspiration och information om golvbrunnar med väggnära placering Har du idéerna har vi tekniken Det har börjat hända saker med golvbrunnarna i våra våtrum. Från

Läs mer

2014-09-01! Rapport 14-323. Fuktberäkning i yttervägg med PIR-isolering! WUFI- beräkning! Uppdragsgivare:! Finja Prefab AB/ Avd Foam System! genom!

2014-09-01! Rapport 14-323. Fuktberäkning i yttervägg med PIR-isolering! WUFI- beräkning! Uppdragsgivare:! Finja Prefab AB/ Avd Foam System! genom! Fuktdiffusion i vägg Finja Foam System 2014-09-01 Fuktberäkning i yttervägg med PIR-isolering WUFI- beräkning 1 av 13 Uppdragsgivare: Finja Prefab AB/ Avd Foam System genom Stefan Sigesgård Fuktdiffusion

Läs mer

Vetab kontor Upplandavägen 16 Tillbyggnad av kontor

Vetab kontor Upplandavägen 16 Tillbyggnad av kontor Handling 07.2 Sidantal 7 07.2 Brandskyddsbeskrivning Upprättad av Mikael Nimmersjö Byggnadsbyrån AB BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM INNEHÅLLFÖRTECKNING INNEHÅLLFÖRTECKNING 2 0 Inledning 3 1 Byggnadsbeskrivning

Läs mer

Murverkskonstruktioner byggnadsteknisk utformning. Viktiga byggnadsfysikaliska aspekter:

Murverkskonstruktioner byggnadsteknisk utformning. Viktiga byggnadsfysikaliska aspekter: Murverkskonstruktioner byggnadsteknisk utformning Viktiga byggnadsfysikaliska aspekter: Värmeisolering (U-värde) Skapa lufttäthet Hindra utifrån kommande fukt Stoppa inifrån kommande fukt Förhindra kapillärsugning

Läs mer

Ombesiktning / Komplettering

Ombesiktning / Komplettering SE-QE-SD-720 728 Besiktningsprotokoll VD Ombes/ Kompl B12 Utg.4 2013-03-11 2010 Anticimex Ombesiktning / Komplettering Varudeklarerat är ett samarbete mellan Svensk Fastighetsförmedling och Anticimex Försäkringar

Läs mer

www.valdahus.se Vår devis: Långsiktig hållbarhet kräver robusta konstruktioner!

www.valdahus.se Vår devis: Långsiktig hållbarhet kräver robusta konstruktioner! www.valdahus.se Vår devis: Långsiktig hållbarhet kräver robusta konstruktioner! Den investerade kapital ger högre värdesättning i förhållande till hus byggda av konstruktioner i trä. Väggkonstruktionen

Läs mer

Bygg så här 6. Tilläggsisolera källarväggen. paroc.se

Bygg så här 6. Tilläggsisolera källarväggen. paroc.se STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2012 Bygg så här 6 Tilläggsisolera källarväggen paroc.se Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de villkor och tekniska egenskaper som gäller för redovisade

Läs mer

Konstruktionslösningar - Ytterväggar

Konstruktionslösningar - Ytterväggar I avsnittet om ytterväggar redovisas U-värden för väggar med bärande stommar av träreglar, stålreglar och betong. Väggarna har låga U-värden som lämpar sig väl för lågenergihus och i vissa fall även för

Läs mer

72 JSE.1. Ytskikt golv, trappor Vattentät plastmatta. Våtrumssystem. Förutsättningar. Förarbete. Egenkontroll. Genomförande

72 JSE.1. Ytskikt golv, trappor Vattentät plastmatta. Våtrumssystem. Förutsättningar. Förarbete. Egenkontroll. Genomförande 72 JSE.1 Ytskikt golv, trappor Vattentät plastmatta Våtrumssystem Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion är utformad för att användas vid detaljplanering och arbetsberedning

Läs mer

Byggvägledning. Englund-Gruppen i Göteborg AB Kryptongatan 20 431 53 Mölndal Tel 031-670 170 Fax 031-871 678

Byggvägledning. Englund-Gruppen i Göteborg AB Kryptongatan 20 431 53 Mölndal Tel 031-670 170 Fax 031-871 678 Byggvägledning Englund-Gruppen i Göteborg AB Kryptongatan 20 431 53 Mölndal Tel 031-670 170 Fax 031-871 678 Englund-Gruppen i Stockholm AB f.d. Golvterminalen Årsta Skolgränd 14 117 43 Stockholm Tel 08-556

Läs mer

MONTERING MONTERINGSPRINCIPER INNEHÅLL

MONTERING MONTERINGSPRINCIPER INNEHÅLL SPRINCIPER INNEHÅLL Materialval............................... 38 Våtrumsgolv och badrum................... 39 Klinkergolv.............................. 40 Installationsgolv...........................

Läs mer

Krypgrundsisolering Monteringsanvisning

Krypgrundsisolering Monteringsanvisning Fuktskyddssystem för Tak, Bygg och VA Krypgrundsisolering Monteringsanvisning MOT FUKT, MÖGEL OCH RADON I KRYPGRUND 10 mm tjock Krypgrundsisolering som höjer temperaturen normalt med +2 o C och ger ett

Läs mer

Vattenskaderisker i lågenergihus KARIN ADALBERTH

Vattenskaderisker i lågenergihus KARIN ADALBERTH Vattenskaderisker i lågenergihus KARIN ADALBERTH Förord Varje år uppstår vattenskador för mer än 5 miljarder kronor. Under de senaste åren med kalla vintrar har kostnaderna ökat till ca 10 miljarder kronor.

Läs mer

Villan. Ett energismart alternativ. Sandwichkonstuktion med SPU-isolering

Villan. Ett energismart alternativ. Sandwichkonstuktion med SPU-isolering Villan Ett energismart alternativ Sandwichkonstuktion med SPU-isolering Målgrupp Vår målgrupp med huset är den moderna människan som uppskattar sin fritid och vill ha ett energieffektivt hus som är framtids

Läs mer

Fuktmätning i betonggolv med pågjutningar

Fuktmätning i betonggolv med pågjutningar Fuktmätning i betonggolv med pågjutningar Bakgrund och syfte Fuktmätning i betonggolv med RF-metoden före mattläggning av fuktkänsliga golvbeläggningar är idag väletablerad. Metodiken togs fram i början

Läs mer

OBS! Brunnen måste placeras centralt under ramen

OBS! Brunnen måste placeras centralt under ramen MONTERINGSANVISNING Purus Line Brunnen måste placeras centralt under ramen Träbjälklag Sida 3 Betonggolv Sida 8 2 Renhållning och Inspektion Sida 12 Vår ständiga produktutveckling kan medföra ändringar

Läs mer

Version OPM 3-15. Monteringsanvisning för fuktskyddsisolering

Version OPM 3-15. Monteringsanvisning för fuktskyddsisolering Version OPM 3-15 Monteringsanvisning för fuktskyddsisolering En varm och torr grund ger dig kvalitet i ditt boende. Utvändig isolering är bäst. Källarväggar bör man isolera utvändigt. Utvändig isolering

Läs mer

TEKNISK BESKRIVNING Brf Skogsparken 5 i Haninge, H105

TEKNISK BESKRIVNING Brf Skogsparken 5 i Haninge, H105 TEKNISK BESKRIVNING Brf Skogsparken 5 i Haninge, H105 MARK Kallförråd med storlek ca 6 m2 ingår med placering i närheten av bostaden, kallförråd till bostad 26 och 29 är placerade vid parkeringsanläggning

Läs mer