Fuktsakkyndige og deres rolle i svenske byggeprosjekter. Hva gjør våre naboer for å oppnå god fuktsikkerhet?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fuktsakkyndige og deres rolle i svenske byggeprosjekter. Hva gjør våre naboer for å oppnå god fuktsikkerhet?"

Transkript

1 Fuktsakkyndige og deres rolle i svenske byggeprosjekter Hva gjør våre naboer for å oppnå god fuktsikkerhet? Fuktsikker prosjektering, kontroll og utførelse Anders Kumlin Företagsfakta 19 anställda Omsättning ca: 25 miljoner SEK Certifierade enligt ISO 9001 och ISO [t ex Tabell]

2 Verksamhetsområden UTREDNING Skadeutredning Miljöinventering Fuktinventering Kontroll & uppföljning PROJEKTERING Fuktsäkerhet MÄTTEKNIK Täthetsprovning Termografering Radon Partiklar & kemiska föroreningar Luftflöden PCB, asbest Fukt mm Boverkets Byggregler 2006 (BBR 06) 6 Hygien, hälsa och miljö 6:5 Fukt 6:51Kap Byggnaden skall utformas så att fukt inte orsakar skador, elak lukt eller hygieniska olägenheter och mikrobiell tillväxt som kan påverka människors hälsa.

3 Boverkets Byggregler 2006 (BBR 06) Kraven i 6:5 bör i projekteringsskedet verifieras hjälp av fuktsäkerhetsprojektering Definitioner Fuktsäkerhetsprojektering Systematiska åtgärder i projekteringsskedet som syftar till att säkerställa att en byggnad inte får skador som direkt eller indirekt orsakas av fukt. I detta skede anges även de förutsättningar som gäller i produktions och förvaltningsskedet för att säkerställa byggnadens fuktsäkerhet. Fuktsäkerhetsprojektering Alla åtgärder som krävs för att undvika fuktskador Planera för det oförutsedda! Konsekvensanalys!

4 Högsta tillåtna fukttillstånd 6:52 Vid bestämning av högsta tillåtna fukttillstånd skall kritiska fukttillstånd användas varvid hänsyn tas till osäkerhet i beräkningsmodell, ingångsparametrar (t.ex. materialdata) eller mätmetoder. Vid bestämning av sökt ett materials kritiska fukttillstånd skall hänsyn tas till eventuell nedsmutsning av materialet. Om det kritiska fukttillståndet för ett material inte är väl undersökt och dokumenterat skall en relativ fuktighet (RF) på 75 % användas som kritiskt fukttillstånd. Fuktsäkerhet 6:53 Fuktsäkerhet föreskrift Byggnader skall utformas så att varken konstruktionen eller utrymmen i byggnaden kan skadas av fukt. Fukttillståndet i en byggnadsdel skall alltid vara lägre än det högsta tillåtna fukttillståndet om det inte är orimligt med hänsyn till byggnadsdelens avsedda användning. Fukttillståndet skall beräknas utifrån de mest ogynnsamma förutsättningarna.

5 Kritiskt fukttillstånd Kritiskt fuktnivå för trä med hänsyn till fuktnivå, temperatur och varaktighet dygn RFkrit [%] >12 veckor 4 veckor 75 Data > 4 veckor: Viitanen (1996) Temperatur [ C] L-O Nilsson Mögelväxt trä utomhus, beräkning med WUFI och WUFI Bio Growth [mm] Lund Growth [mm] Kiruna Time [h] Time [h] 50 Growth [mm] Stockholm Time [h]

6 Fuktkällor vilka skall beaktas Nederbörd Luftfukt, utomhus och inomhus Vatten i mark (vätske och ångfas) samt på marken Byggfukt Vatten från installationer mm Fukt i samband med rengöring BBR s syfte Undvik ohälsa p g a byggnader/material; svårt att verifiera Undvik mögelpåväxt och/eller fuktrelaterade emissioner; också svårt att verifiera Istället: fuktkrav!, Enklare att verifiera

7 Exempel på allmänna råd För att undvika skador på grund av fuktkonvention bör byggnadens klimatskiljande delar ha så god lufttäthet som möjligt. Anm: Lufttäthet viktigt inte bara ur energisynpunkt Särskild uppmärksamhet bör iakttagas så att högsta tillåtna fukttillstånd inte överskrids i uteluftventilerade krypgrunder. Vindsutrymmen över värmeisolerade vindsbjälklag bör anordnas så att fukt inte orsakar tillväxt av mögel eller bakterier. Anm: inte ett ord om ventilarea! Fuktsakkunnig vad/vem är det Person som är sakkunnig inom fuktsäkerhet och anlitas som rådgivare i fuktsäkerhetsfrågor. Ofta anlitad av byggherren men även entreprenörer och projektörer kan anlita fuktsakkunniga. Diplomerad Fuktsakkunnig enligt FuktCentrums (FC) metod för Fuktsäkerhet i Byggprocessen. För närvarnade 33 st.

8 Vinterns fuktutbildningar FC Grundkurs i Fuktteori 2 dagar + tentamen, grundläggande fuktteori, Lund Introduktion till Fuktsäkerhet för Byggherrar 2 dagar, introduktionskurs för beställare, Borås Entreprenörens Fuktsäkerhetsansvarige 3 dagar för platschefer, fuktkonsulter etc i Lund och Stockholm Fuktskadeutredare; Byggdoktor 8 dagar med tentamen, för verksamma fuktskadeutredare, Helsingborg Fler kurser kommer!

9 Hjälpmedel, verktyg ByggaF; Metod för fuktsäker byggprocess Vaska Det går att bygga vattenskadesäkert! Mycket info och material på ByggaF Planering Projektering Bygg Förvaltning Hjälpmedel Byggherre Projektörer Entreprenörer/ leverantörer Förvaltare Ställa krav och följa upp Kommunikation Hjälpmedel Fuktsäkerhetsbeskrivning Fuktsäkerhetsbeskrivning kompletterad Kommunikation Fuktsäkra byggmetoder Fuktmätning mm Fuktsäkerhetsdokumentation Utföra fuktsäkerhetsprojektering Hjälpmedel Hjälpmedel Fuktsäker förvaltning

10 TorkaS 2 Beräkning av torktid för nygjuten betong. TorkaS 3.0 kommer 15/ fuktcentrum.se Fuktmätning enligt RBK RBK auktoriserad fuktkontrollant betong kvalitetssäkrad fuktmätning, för närvarande 65 personer. En RBK auktoriserad fuktkontrollant redovisar alltid den totala mätosäkerheten. Uttaget prov ± 2 %RF Mätning i borrhål ± 3 %RF Hänsyn tas till mätosäkerhet RF slutvärde = uppmätt värde + osäkerhet

11 Fuktsäkerhetsprojektering Fuktsäkerhetsbeskrivning; Dokument som beskriver krav på fuktsäkerhet samt hur fuktsäkerhetsarbetet ska genomföras, följas upp, dokumenteras och följas upp. Fuktplan Entreprenörens plan för fuktsäkerhetsarbete. Materialhantering Väderskydd Uttorkningsklimat Fuktronder mm

12 Väderskydd Trä kräver väderskydd Kritisk tid vid 10oC, 100 % RF F 1 dygn! Foto Magnus Åhs 2004 Väderskydd måste användas!

13 Beprövade lösningar Igår? Idag? Imorgon? I dagens byggnader måste ofta en fuktsäkerhetsprojektering utföras! Yttervägg lättbetong t=365 mm, åtgärdskostnad fuktskador ca SEK per hus Checklista för fuktsäkerhetsprojektering

14 Checklista för fuktsäkerhetsprojektering Större ombyggnad i Stockholm Beställare: Statens Fastighetsverk

15 Större ombyggnad i Stockholm Beställare: Statens Fastighetsverk Byggnaden omfattar ett halvt kvarter bestående av tre sammanlänkade huskroppar från ~1880, ~ 1970,~ 1985 Kompletteras med tre ytterligare våningar Ny rumsbildning Sanering avseende inomhusmiljöproblem Komplicerad ny fasadutformning Fönsterbyte Ändrad användning av källarvåningar Större ombyggnad i Stockholm Beställare: Statens Fastighetsverk Inventering med fokus på fukt och inomhusmiljö Mätningar Mikrobiell provtagning i konstr. Emmissionsmätningar Fuktmätningar Miljöbedömningar Fuktsäkerhetsbeskrivning Granskning av handlingar Test av ytterväggsprototyp med utvärdering och ombearbetning

16 Större ombyggnad i Stockholm Beställare: Statens Fastighetsverk Löpande bevakning av fuktfrågor under projektering och entreprenad Löpande fuktronder under produktion (ej påbörjat). Slutintyg över fuktsäkerhetsarbetet utfärdat av Fuktsakkunnig Nyproduktion av skola Beställare: Täby kommun

17 Nyproduktion av skola Beställare: Täby kommun Fuktsäkerhetsbeskrivning Granskning av handlingar Fuktberäkningar avseende uttorkning av betong och lättbetong Löpande bevakning av fuktfrågor under projektering Nyproduktion av skola Beställare: Täby kommun Löpande bevakning av entreprenörens fuktsäkerhetsarbete och mätrutiner Slutintyg över fuktsäkerhetsarbetet utfärdat av Fuktsakkunnig

18 Ombyggnad av kontor till lägenheter Beställare: Karolinska Universitetssjukhuset / Locum Ombyggnad av kontor till lägenheter Beställare: Karolinska Universitetssjukhuset / Locum Byggnaden omfattar två sammanlänkade sjuvåningshus uppförda på 50 talet. Homogena tegelfasader och betongbjälklag med sandfyllning Ombyggnation till bostäder Fönsterbyte Under året då byggnaden stod oanvänd inför ombyggnationen uppstod ett flertal vattenläckage efter det att projekteringen var klar.

19 Ombyggnad av kontor till lägenheter Beställare: Karolinska Universitetssjukhuset / Locum Granskning av handlingar Upprättande av fuktskyddsbeskrivning åt entreprenören Inventering med fokus på fukt och inomhusmiljö Mätningar Mikrobiell provtagning i konstr. Emmissionsmätningar Fuktmätningar inför byggstart Miljöbedömningar Fukmätningar under produktion Ombyggnad av kontor till lägenheter Beställare: Karolinska Universitetssjukhuset / Locum Åtgärdsförslag avseende sanering och återuppbyggnad efter att mikrobiella skador och fukt noterats i bjälklagen Beräkning av torktider för betong och cellbetong Fuktberäkningar Invändigt tilläggsisolerad yttervägg krav på tätskikt dusch mot dusch Förslag på hantering av byggfukt i betongsandwichbjälklag till takterrass.

20 Ombyggnad av kontor till lägenheter Beställare: Karolinska Universitetssjukhuset / Locum Löpande bevakning av entreprenörens fuktsäkerhetsarbete Slutintyg över fuktsäkerhetsarbetet utfärdat av Fuktsakkunnig

Miljöbyggprogram SYD Version 2009:1

Miljöbyggprogram SYD Version 2009:1 Miljöbyggprogram SYD Version 2009:1 Energi Innemiljö hälsa och komfort Fuktskydd Urban biologisk mångfald 2 Miljöbyggprogram SYD www.miljobyggprogramsyd.se Innehåll Programbeskrivning... 6 Processbeskrivning...

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson Utdrag för OVK ur äldre byggregler sida 1 av 44 BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (1993:57) föreskrifter och allmänna råd; beslutade

Läs mer

Boverket. Regelsamling för byggande, BBR

Boverket. Regelsamling för byggande, BBR Boverket Regelsamling för byggande, BBR 2008 Regelsamling för byggande, BBR 2008 Boverket 2008 1 Titel: Regelsamling för byggande, BBR 2008 Utgivare: Boverket juni 2008 Upplaga: 1 Antal ex: 15 000 Tryck:

Läs mer

Regelsamling för byggande Boverkets byggregler, BBR, BFS 1993:57 med ändringar till och med 2006:12

Regelsamling för byggande Boverkets byggregler, BBR, BFS 1993:57 med ändringar till och med 2006:12 Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR, BFS 1993:57 med ändringar till och med :12 Boverket Titel: Regelsamling för byggregler Boverkets byggregler, BBR Utgivare: Boverket, juni Upplaga: 1 Antal: 12

Läs mer

BYGG BADRUMMET RÄTT Så här bygger du våtrum på ett säkert sätt Version 1, april 2014

BYGG BADRUMMET RÄTT Så här bygger du våtrum på ett säkert sätt Version 1, april 2014 BYGG BADRUMMET RÄTT Så här bygger du våtrum på ett säkert sätt Version 1, april 2014 Bygg Badrummet Rätt Våtrummet är en viktig men skadedrabbad del av bostaden, och här förbrukas 60 procent av hus hållets

Läs mer

Minska risken för vattenskador vid ombyggnad av befintliga flerfamiljshus

Minska risken för vattenskador vid ombyggnad av befintliga flerfamiljshus Minska risken för vattenskador vid ombyggnad av befintliga flerfamiljshus Eva Sikander SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Energiteknik SP Rapport 2007:68 Minska risken för vattenskador vid ombyggnad

Läs mer

Trådlösa sensorer för fuktindikering Moisture indication with wireless sensors

Trådlösa sensorer för fuktindikering Moisture indication with wireless sensors Trådlösa sensorer för fuktindikering Moisture indication with wireless sensors Erik Arvidsson Examensarbete i byggnadsteknik, KTH Byggvetenskap, Stockholm Förord Examensarbetet har utförts under 2011 på

Läs mer

Uppföljning av energikrav i byggprocessen. Bättre klimatskärm

Uppföljning av energikrav i byggprocessen. Bättre klimatskärm Detta är en artikel i en serie som heter Energiverktygslådan och består av en förkortad populärversion av skrifterna Hela vägen fram uppföljning av energikrav i byggprocessen och Bättre klimatskärm att

Läs mer

Kravspecifikation för nollenergihus, passivhus och minienergihus

Kravspecifikation för nollenergihus, passivhus och minienergihus 2012-09-05 specifikation för nollenergihus, passivhus och minienergihus Lokaler FEBY 12 Jan 2012 Justerad 05 sept 2012 LTH rapport EBD-R-12/37 IVL rapport nr B 2027 ATON rapport 1202 1 Förord Passivhus

Läs mer

KURSUTBUD VÅREN 2009

KURSUTBUD VÅREN 2009 KURSUTBUD VÅREN 2009 INNEHÅLL Presentation av kursverksamheten inom Stockholms BF 4 BF9K 5 Arbetsmiljö Arbetsmiljöansvarig 6 Arbetsmiljökomplettering 7 Ställningsbyggnad 8 Lyfta Säkert 9 Entreprenör som

Läs mer

Konsekvensutredning BBR 2014. Ändring av Boverkets byggregler (BBR)

Konsekvensutredning BBR 2014. Ändring av Boverkets byggregler (BBR) Konsekvensutredning BBR 2014 av Boverkets byggregler (BBR) Boverket juni 2014 Titel: Konsekvensutredning BBR 2014 av Boverkets byggregler (BBR) Utgivare: Boverket juni 2014 Dnr: 1201-2770/2013 Publikationen

Läs mer

Egenkontroll för. fastighetsägare. Illustration: Tove Hennix. Utgåva 05 2007.02. www.stockholm.se/foretag/miljo

Egenkontroll för. fastighetsägare. Illustration: Tove Hennix. Utgåva 05 2007.02. www.stockholm.se/foretag/miljo Illustration: Tove Hennix Egenkontroll för fastighetsägare Innehåll 1. Miljöbalkens krav på egenkontroll 2. Egenkontroll för fastighetsägare 3 Informationsblad om riskområden (radon, buller, ventilation,

Läs mer

MILJÖKRAV VID BYGGVERKSAMHET EN VÄGLEDNING

MILJÖKRAV VID BYGGVERKSAMHET EN VÄGLEDNING Ett samarbete mellan Göteborg, Malmö och Stockholm MILJÖKRAV VID BYGGVERKSAMHET EN VÄGLEDNING Innehållsförteckning 3 Ansvar och planering 4 Lagstiftning 4 Miljöbalken 5 Plan- och bygglagen 6 Anvisningar

Läs mer

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Goda exempel på lufttäta konstruktionslösningar Paulaa Wahlgren SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Energiteknik SP Rapport 2010:09 Goda exempel på lufttäta konstruktionslösningar Paula Wahlgren 3

Läs mer

Giganten och Späckhuggaren Erfarenheter från energieffektivisering vid renovering av hus från 1960-talet

Giganten och Späckhuggaren Erfarenheter från energieffektivisering vid renovering av hus från 1960-talet Passivhus Norden 2013 Giganten och Späckhuggaren Erfarenheter från energieffektivisering vid renovering av hus från 1960-talet Åsa Lindell Ulf Eriksson NCC Construction Sverige AB, Gullbergs strandgata

Läs mer

Kritiskt fukttillstånd för mikrobiell tillväxt på byggmaterial kunskapssammanfattning

Kritiskt fukttillstånd för mikrobiell tillväxt på byggmaterial kunskapssammanfattning Pernilla Johansson, Ingemar Samuelson, Annika Ekstrand-Tobin, Kristina Mjörnell, Per Ingvar Sandberg, Eva Sikander Kritiskt fukttillstånd för mikrobiell tillväxt på byggmaterial kunskapssammanfattning

Läs mer

Response, Reliability and Results. från Polygon Sverige

Response, Reliability and Results. från Polygon Sverige Response, Reliability and Results från Polygon Sverige Response, Reliability and Results Polygon är en global leverantör av tjänster inom skadebegränsning inom fukt- och vattenskador samt temporär klimatkontroll.

Läs mer

Svebyprogrammet ENERGIVERIFIKAT09 -uppföljning av energikrav under byggprocessen

Svebyprogrammet ENERGIVERIFIKAT09 -uppföljning av energikrav under byggprocessen Svebyprogrammet ENERGIVERIFIKAT09 -uppföljning av energikrav under byggprocessen Projektrapport 091231 Förord I föreliggande handledning beskrivs riktlinjer och rutiner för uppföljning av energikrav under

Läs mer

och fastighetssektorns miljöarbete

och fastighetssektorns miljöarbete Boverket Boverket Bygg- Landskapets och fastighetssektorns upplevelsevärden miljöarbete - vilka är de och var finns de? Miljömålsprojekt Rapport om särskilt sektorsansvar för miljömålsarbete 2007 Bygg-

Läs mer

Husköpet. Vanliga fel och brister i hus. Hur upptäcker jag dem?

Husköpet. Vanliga fel och brister i hus. Hur upptäcker jag dem? INFORMERAR RÅDGIVNINGSAVDELNINGEN INFORMERAR OM Husköpet Vanliga fel och brister i hus. Hur upptäcker jag dem? Villaägarnas Riksförbund 2008 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt

Läs mer

Isolerguiden Bygg 06

Isolerguiden Bygg 06 Isolerguiden Bygg 06 Isolerguiden Bygg 06 är publicerad av Swedisol, föreningen för tillverkare av högeffektiv mineralullsisolering. Författare är Gunnar Anderlind och Claes-Göran Stadler. Produktion:

Läs mer

Vattenskadesäkert byggande i badrum

Vattenskadesäkert byggande i badrum Fakulteten för teknik- och naturvetenskap Avdelningen för energi-, miljö- och byggteknik Johan Frid och David Wormö Vattenskadesäkert byggande i badrum - Följs branschregler? Waterproof construction in

Läs mer

BBV. Byggkeramikrådets branschregler för våtrum. BBV 10:1 ersätter BBV 07:1

BBV. Byggkeramikrådets branschregler för våtrum. BBV 10:1 ersätter BBV 07:1 BBV 10:1 ersätter BBV 07:1 BBV Byggkeramikrådets branschregler för våtrum Branschregler för kakel och klinker i våtrum. Reglerna är framtagna av Byggkeramikrådet med hänsyn till myndighetskraven i Boverkets

Läs mer

BESIKTNINGSPROTOKOLL

BESIKTNINGSPROTOKOLL BESIKTNINGSPROTOKOLL Anticimex Överlåtelsebesiktning av småhus nivå 1 Fastighetsuppgifter Fastighetsbeteckning: MADRIGALEN 10 Fastighetens adress: ALTGRÄND 8 187 33 TÄBY Personuppgifter Fastighetsägare:

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll

Miljöbalkens krav på Egenkontroll Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Väl fungerande rutiner ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar.

Läs mer

Mercurius del B. Systemhandling 2011-02-22. Del 7 Miljöredovisning. Följande delar finns av systemhandling 2011-02-22:

Mercurius del B. Systemhandling 2011-02-22. Del 7 Miljöredovisning. Följande delar finns av systemhandling 2011-02-22: Systemhandling 2011-02-22 Hus 5 Foto: www.stockholmskallan.se 1903 Beställare: Riksdagsförvaltningen Fastighetsenheten Konsulter: Arkitekt: Svante Forsström Arkitekter AB Miljösamordning: White arkitekter

Läs mer

Egenkontroll i flerbostadshus. Material till stöd för miljökontorens tillsyn och information

Egenkontroll i flerbostadshus. Material till stöd för miljökontorens tillsyn och information Egenkontroll i flerbostadshus Material till stöd för miljökontorens tillsyn och information december 2007 Egenkontroll i flerbostadshus Material till stöd för miljökontorens tillsyn och information Miljösamverkan

Läs mer

Boverkets författningssamling

Boverkets författningssamling Boverkets författningssamling Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (2011:6) - föreskrifter och allmänna råd; BFS 2015:3 Utkom från trycket den 24 februari 2015 beslutade den 24 februari

Läs mer

vid renovering av flerbostadshus Pilotprojektet Brogården i Alingsås Kristina Mjörnell and Peter Kovacs SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

vid renovering av flerbostadshus Pilotprojektet Brogården i Alingsås Kristina Mjörnell and Peter Kovacs SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Kvalitetssäkring t i för förbättrad inomhusmiljö och energiprestanda vid renovering av flerbostadshus Pilotprojektet Brogården i Alingsås Kristina Mjörnell and Peter Kovacs SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Läs mer

FRAMTIDENS GUSTAVSBERG

FRAMTIDENS GUSTAVSBERG Bilaga 6 FRAMTIDENS GUSTAVSBERG Miljöprogram Kopplat till detaljplaner för Fabriksstaden, Kvarnbergsterrassen, Idrottsparken samt kommande detaljplaner för Centrum, Strandvik och Vattentornsberget Senast

Läs mer